Sänk energikostnaderna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sänk energikostnaderna"

Transkript

1 Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006

2 Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur vi bygger och använder våra bostäder, hur de värms, hur boendet påverkar vårt beteende och vilka material våra byggnader består av är faktorer som påverkar miljön. På samma sätt påverkas våra liv och vårt eget välbefinnande av hur vi bor. Bostadspolitik och energieffektivisering av bostäder är viktiga delar av Centerpartiets miljöpolitik. Energieffektivisering och omställning till förnybara energikällor är viktiga steg på vägen mot en hållbar utveckling och minskad miljöpåverkan i samhället. Energiförbrukningen i bostäder och lokaler står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. I första hand går energin åt för att värma ytor och vatten och för att driva olika typer av apparater. I en kartläggning som EU-projektet Environmental Impacts of Products (EIPRO) genomfört konstaterar man att boendet står för omkring 35 procent av den privata konsumtionens totala miljöpåverkan. De senaste 30 åren har användningen av el i svenska hushåll fördubblats, vilket framför allt beror på att andelen elvärme ökat liksom antalet elektriska apparater i hemmen. Samtidigt vet vi att kunskapen och tekniken för att använda energin mer effektivt och använda olika energiformer smartare finns. Men det som ofta saknas för att vi till fullo ska ta till vara modern kunskap och teknik är tillräcklig motivation för att vi, när vi står i butiken eller när vi står inför att bestämma oss för vilka system som ska finnas i våra hus, ska välja de mest energieffektiva systemen och apparaterna. Det billigaste köpet eller den billigaste investeringen går ofta före att köpa den bästa tillgängliga tekniken. Flera framgångsrika åtgärder har dock genomförts för att effektivisera energianvändningen. Men den utvecklingen gäller inte för elanvändningen. Trots att elsparande åtgärder som tilläggsisolering och värmepumpar stimulerats visar Statistiska Centralbyråns statistik att 2

3 elanvändningen inte har minskat de senaste 10 åren, utan varit relativt konstant. Vi förbrukar ungefär lika mycket el idag som vi gjorde för 10 år sedan. Förslag till energieffektiviserings-program Energiförbrukningen, särskilt i våra bostäder, kan bli avsevärt effektivare. Många byggnader har ett påtagligt och omfattande renoveringsbehov. Det gäller mindre villor, men också miljonprogrammets flerbostadshus. Om vi ska trygga vår boendestandard måste vi ta oss an detta växande underhållsberg. Gör vi det kan vi samtidigt ta till vara en väldigt stor miljömöjlighet, om renoveringarna genomförs på rätt sätt. Genom att använda ny teknik när miljonprogrammet ska upprustas kan vi göra stora energibesparingar, och få till stånd en attitydförändring och ett ökat miljömedvetande hos dem som bor där. Den billigaste kilowatt-timmen är den som aldrig används. För att teknikskiftet och attitydförändringen ska komma till stånd måste vi tänka långsiktigt och brett. I många fall har regeringens mål och ambitioner varit lovvärda, men i konkret handling har de verktyg regeringen valt kännetecknats av kortsiktiga stöd knutna till avgränsade teknikområden. Resultatet har blivit osäkerheter kring regeringens ambitioner och i vissa fall till och med en störning av marknaden, eftersom olika former av stöd på tveksamma grunder gynnat vissa tekniker framför andra. Ska vi kunna få en mer miljöriktig energianvändning i våra bostäder måste de stöd som ges till teknikutveckling och teknikinvesteringar vara långsiktiga och teknikneutrala. Om den enskilde och marknaden får långsiktiga och teknikneutrala incitament till energieffektivisering kommer olika aktörer att hitta den ekonomiskt och miljömässigt mest effektiva lösningen. I den här rapporten presenterar Centerpartiet 10 förslag för att minska energianvändningen i våra bostäder, och använda olika energiformer på ett smart och effektivt sätt. Förslagen ska ses 3

4 som vårt bidrag till det energieffektiviseringsprogram som Allians för Sverige förbundit sig i valmanifestet att utforma och genomföra efter ett maktskifte. Genom att effektivisera el- och energianvändningen i våra bostäder förbättras möjligheterna att trygga den energiintensiva industrins behov av energi framöver. En effektivare energianvändning i hemmen går med andra ord hand i hand med våra möjligheter att exportindustrin och den energiintensiva svenska basindustrin möjligheter att trygga jobb och produktion i Sverige. 1. Lev upp till EU:s mål Inom EU har man beslutat om målet att andelen energi från förnybara energikällor ska öka från 6 till 12 procent av den samlade energiförbrukningen Samtidigt har man slagit fast att 2010 ska 22,1 procent av elkraften och 5,75 procent av bränslet komma från förnybara energikällor. EU:s mål för energisparande är att fram till 2020 spara 20 procent i förhållande till den nivå man skulle ha hamnat på utan åtgärder. Det program för energieffektivisering som en ny Allians-regering ska forma ska syfta till att Sverige kan leva upp till de gemensamma mål som EU ställer upp. 2. Öka konkurrensen på energimarknaden Höga elpriser är en tung börda för många hushåll. De höga priserna beror till viss del på att vissa styrinstrument fungerar dåligt, men framför allt på att effekterna av den gröna skatteväxlingen blivit höjda energikostnader för såväl hushåll som industri och att konkurrensen på energimarknaden fungerar dåligt. Svenska energikonsumenter måste kunna lita på att det kommer att finnas energi till internationellt konkurrenskraftiga priser i framtiden. Ska vi kunna ge den tryggheten måste vi föra till ny energi och spara energi. Men vi måste också bryta upp det skadliga korsvisa ägandet mellan de tre stora energiaktörerna Vattenfall, E.ON 4

5 och Fortum. En Alliansregering kommer att undersöka möjligheten att helt eller delvis lösa upp detta samägande i syfte att öka konkurrensen på energimarknaden. EU:s konkurrenslagstiftning, som nu moderniseras, ska få en skarp tillämpning. Konkurrenslagstiftningen ska sätta konsumenternas intresse i första rummet. Energimyndighetens och Konkurrensverkets övervakning ska öka i syfte att upptäcka och förhindra sådant som hämmar en fungerande konkurrens på energimarknaden. Energimarknaderna blir alltmer globala. Elmarknaden blir i allt högre utsträckning europeisk och elpriserna harmoniseras. Bättre överföringskapacitet mellan länderna kan innebära att vi totalt sett utnyttjar resurserna bättre, och att vi gemensamt kan klara topparna i energiförbrukningen. Ska vi kunna hålla energipriserna på en rimlig nivå måste energiföretagen ha realistiska och stabila villkor. Ständigt ändrade spelregler leder till otrygghet och uteblivna investeringar, vilket i sin tur leder till höga elpriser och till att miljöbelastande teknik inte byts ut. 3. Garantera basindustrin god energitillgång God tillgång på el och annan energi är en grundförutsättning för vårt moderna samhälle. För att svensk industri ska kunna fortsätta generera exportintäkter och skapa nya arbetstillfällen krävs det en god tillgång på energi till internationellt konkurrenskraftiga priser. Det förutsätter stabila spelregler som möjliggör långsiktiga investeringar, både inom den energiintensiva industrin och hos kraftproducenterna. Denna viktiga aspekt måste uppmärksammas inom det handelssystem med utsläppsrätter som EU infört för att uppfylla åtagandena i Kyoto-protokollet. För att europeiska företag ska ha jämförbara konkurrensvillkor med företag i andra länder är det angeläget att handelssystemet utvidgas så att det också kommer att omfatta andra länder och världsdelar. Den energiöverenskommelse som Allians för Sverige har träffat för den kommande mandatperioden lägger grunden för en bred samsyn kring energifrågorna som kan ha förutsättningar att gälla under lång tid framöver. En sådan tydlig och stabil politisk 5

6 viljeinriktning är vad den energiintensiva industrin och kraftproducenterna behöver för att våga lägga viktiga investeringar i Sverige. Den energiintensiva industrin verkar på en global marknad. Även energimarknaderna är i allt högre grad internationella. Därför är det viktigt att regelverket i Sverige inte utformas på ett sätt som försämrar konkurrenskraften för svensk industri. Den el- och energiproduktion Sverige har ska användas på rätt sätt. Genom att effektivisera energianvändningen i våra bostäder förbättras möjligheterna att trygga den energiintensiva industrins behov av energi framöver. En effektivare energianvändning i hemmen går med andra ord hand i hand med våra möjligheter att ge exportindustrin och den energiintensiva svenska basindustrin förutsättningar att trygga jobb och produktion i Sverige. 4. Nej till mer grön skatteväxling Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har sagt att de tänker fullfölja den så kallade gröna skatteväxlingen, och att de under kommande mandatperiod vill växla skatter och avgifter motsvarande ytterligare 13 miljarder kronor. Den skatteväxling som hittills genomförts har inneburit att skatterna för hushållen höjts med närmare 13 miljarder kronor, vilket innebär att hushållen fått bära strax över 80 procent av de höjda skatterna i den samlade skatteväxlingen. Om vänsterkartellen väljer att fortsätta skatteväxlingen med samma profil som tidigare kommer det att innebära att hushållen belastas med ytterligare 10,5 miljarder i höjda skatter. Om lika stor andel som tidigare läggs på höjd energiskatt på el kommer den skatten att höjas med 5,6 miljarder kronor, vilket motsvarar en höjning av elpriset med 6,6 öre/kwh (exkl. moms). Om det blir verklighet kommer energikostnaderna för en normalvilla, som förbrukar kwh om året, att öka med kronor/år. Ovanpå detta kan höjda skatter på drivmedel, höjda fordonsskatter, höjda 6

7 sophämtningsavgifter och höjd skatt på flygresor komma att läggas, om den typ av höjningar som hittills gjorts följs av ytterligare höjningar. Tillsammans med Allians för Sverige har Centerpartiet lovat att avbryta den gröna skatteväxlingen. För oss är det en självklarhet att människor ska ha råd att bo, och att man ska ha råd att värma sitt hus utan att behöva lägga alltför stor andel av sin lön på energikostnader. Det innebär att en villaägare kan räkna med att få kronor mer kvar i plånboken varje år, jämfört med om det fortsatt blir en socialdemokratisk regering. 5. Statliga Nega-watt-lån Redan idag lönar det sig att investera i energieffektivt boende. Men investeringskostnaden är ofta hög och det tar tid innan investeringen återbetalat sig i form av sänkta energikostnader. Hur lång den verkliga återbetalningstiden blir på den investering man gjort är ofta svårt att bedöma, eftersom energipriserna varierar och utvecklingen är svår att förutse för den enskilde. Att till exempel byta ut alla tvåglasfönster till treglasfönster med lågemissionsskikt, i en normalvilla på 120 m 2, ger en energibesparing på i genomsnitt 3500 kwh/år vilket motsvarar sänkta energikostnader med kr/år. Återbetalningstiden på en sådan investering ligger på mellan 10 och 12 år. Hela samhället vinner på ett mer energieffektivt boende, eftersom energikapaciteten då kan användas till annat, eller inte behöver byggas ut i samma takt som annars hade blivit nödvändigt. Därför är det samhällsekonomiskt motiverat att hjälpa människor att klara finansiera den initiala kostnaden för att investera i mer energieffektiva lösningar. Därför vill vi ge fastighets- och villaägare möjlighet att ta ett statligt lån till förmånliga villkor för att finansiera investeringar i energieffektiviseringar, ett så kallat Nega-watt-lån. För att vara berättigad till lånet ska vissa kriterier uppfyllas, t.ex. att en energideklaration genomförs och att energiåtgången underskrider Boverkets byggnormer för energihushållning. Nega-watt-lån skulle t.ex. kunna ges till den 7

8 som vill tilläggsisolera vinden eller fasaden, eller till den som vill installera energieffektiva fönster eller solvärme. Nega-watt-lånet ska vara teknikneutralt, till skillnad från dagens Miljö-ROT som den som installerar energieffektiva fönster eller biobränsle som uppvärmning kan få. 6. Förmånliga lån för energisnålt byggande Om energieffektiviseringsarbetet ska bli långsiktigt måste statens incitament vara generella och teknikneutrala, och inte utformade som riktade och kortsiktiga stöd. Därför vill ge möjlighet att teckna ett förmånligt statligt lån för den som vill bygga ett energieffektivt hus. Villkoret för att få ta lånet bör vara att husägaren bygger bättre och mer energisnålt än vad Boverkets normer för nybyggnad anger (BBR, Boverkets Byggregler). Gör man det ska man kunna ta ett statligt lån på upp till 25 procent av byggnadens värde. Lånemöjligheten ska också omfatta befintliga byggnader som genomgår en omfattande renovering som innebär att man når bättre värden än vad normerna för nybyggnad anger. Lånemöjligheten ska gälla både för småhus och flerbostadshus. 7. Individuell mätning av el, värme och varmvatten Den enskildes beteende spelar stor roll för hur mycket energi som förbrukas. Studier från bland annat Energimyndigheten visar att energianvändningen kan variera med upp till 3 gånger i identiska hus och upp till 5-6 gånger i identiska lägenheter, beroende på att de som bor i husen/lägenheterna beter sig olika. Om man mätte förbrukningen av värme och varmvatten och lät mätningen vara ett underlag för den enskilde hyresgästens hyra skulle energiförbrukningen sannolikt minska. Individuell mätning av el, värme och varmvatten är en stor potential för 8

9 energibesparing, men innebär också en stor möjlighet för den enskilde att minska sina energikostnader. I Tyskland har individuell mätning och debitering av värme, varm- och kallvatten varit obligatoriskt i 25 år, och erfarenheterna är mycket goda. I genomsnitt har förbrukningen minskat med 20 procent i de tyska hushållen sedan de individuella mätarna infördes (källa: Boverket). Idag har ca svenska lägenheter någon form av individuell mätning av värme och/eller varmvatten. Den utvecklingen har till stor del skett genom privata initiativ. Men i takt med att tekniken utvecklats har installationskostnaderna för mätutrustningen pressats ned och tillförlitligheten i ökat. För många fastighetsägare vore en övergång till individuell mätning av värme och varmvatten lönsam redan idag, med en återbetalningstid på mellan fyra och nio år. Under senare år har man i många flerbostadshus, främst bostadsrätter, övergått från en individuell mätning av el till kollektiv sådan. Skälet är framförallt möjligheterna till att få bättre pris som storkund, jämfört med flera små enskilda kunder. Nackdelen är att debiteringen då ofta skett efter storlek på lägenheten och incitamentet för den enskilde att spara el då försvinner. Med individuella elmätare möjliggörs undermätning, så att exempelvis bostadsrättsföreningen kan debitera var och en för sin verkliga förbrukning. Tiden är mogen för individuell mätning av värme och varmvatten i våra flerbostadshus. Det finns en väl utvecklad teknik och vi har flera goda exempel, internationellt och runt om i landet. Därför föreslår vi att krav införs på mätutrustning för el, värme och varmvatten vid nybyggnation av flerbostadshus. För att stimulera att individuella mätare installeras också i befintliga fastigheter föreslår vi att ett statligt investeringsstöd för installationskostnader i det befintliga fastighetsbeståndet införs. Stödet skulle kunna uppgå till 30 procent av investeringskostnaden (exkl. moms), med ett högsta tak på 1000 kronor per lägenhet. 9

10 8. Inför förenklade energideklarationer För att öka medvetenheten om hur energieffektiv den egna bostaden är bör våra bostäder energideklareras. Energideklarationen innebär att den enskilde fastighetsägaren får ett mått på bostadens energieffektivitet, men innebär också att den som står i begrepp att köpa en fastighet kan få information om fastighetens energiförbrukning och driftskostnader och ta med det i beräkningarna innan man bestämmer sig för att fullfölja köpet. Energideklarationer i sig leder inte till energieffektivisering. Men de synliggör möjliga energieffektiviseringar. En förutsättning för att systemet ska fungera är att det utformas så att det är enkelt att förstå och enkelt att genomföra för den enskilde fastighetsägaren. För att alla ska kunna och vilja energideklarera sitt hus bör det finnas ett förenklat deklarationsförfarande där fastighetsägaren själv lämnar in sitt deklarationsunderlag. Endast de byggnader som har omvittnat dålig energiprestanda ska behöva besiktigas av experter, men den fastighetsägare som vill göra en stor energideklaration med besiktning av en oberoende expert ska kunna göra det. Giltighetstiden för en förenklad deklaration skulle kunna vara 2 år, och för en fullskalig 10 år. Genom att erbjuda två nivåer på deklarationen får fastighetsägaren möjlighet att välja den nivå som passar, vilket kommer att innebära att införandet underlättas och fler kommer att kunna och vilja använda deklarationsmöjligheten. 9. Stärk den kommunala energirådgivningen Den kommunala energirådgivningens främsta uppgift är att ge oberoende råd till konsumenter i energifrågor. Rådgivningen handlar om energi, teknik och konsumentvägledning, men får inte omfatta besiktningar eller vända sig till kommunens egna förvaltningar eller bolag. I 2004 års uppföljning av den kommunala energirådgivningen (ER 2005:10) konstaterar 10

11 Energimyndigheten att nästan 70 procent av landets kommuner satsar mindre än kr per år på verksamheten, och att en tredjedel av energirådgivarna arbetar mindre än tio timmar i veckan med energirådgivning. Den kommunala energirådgivningen är ett viktigt medel för att vi ska kunna nå målen om effektivare energianvändning. Energirådgivarna har en viktig roll att fylla både lokalt och nationellt. Om energideklarationer införs kommer behovet och efterfrågan av energirådgivning, inte minst bland småhusägare, att öka. I samband med det skulle de kommunala energirådgivarna kunna ges en mer aktiv roll, bland annat genom att få göra hembesök och energisparplaner för de kunder som efterfrågar detta. För att fler konsumenter ska kunna ta del av tjänsten bör det ställas högre krav på den kommunala energirådgivningen, t.ex. att kommunala energirådgivare ska ha en viss kompetens för att kommunen skall vara berättigat till bidrag till sin verksamhet, och ägna en viss del av sin arbetstid åt energifrågor. För att klara högre krav och ökad efterfrågan behöver ytterligare medel successivt skjutas till verksamheten. 10. Pröva vita certifikat En effektivare användning av energin skulle underlättas om vi skapade en marknad för effektiviseringsåtgärder, s.k. vita certifikat. Systemet med vita certifikat bygger på samma princip som det system som redan finns för elproducenterna (de gröna certifikaten), dvs. en konstruerad marknad som syftar till att få till stånd energieffektiviseringar som med dagens elpriser annars inte skulle varit lönsamma. Certifikaten innebär att alla el-distributörer åläggs att leverera en viss mängd energieffektivisering. Distributörerna kan välja att genomföra effektiviseringsåtgärderna själva eller att köpa vita certifikat av någon annan, t ex en bostadsrättsförening som installerat treglasfönster och därmed minskat sin energianvändning så att föreningen kan tillgodoräkna sig vita certifikat. 11

12 Vita certifikat diskuteras inom EU och i England och Italien håller sådana system på att utvecklas och införas. Också den svenska Energimyndigheten deltar i studier av vita certifikat. En ny regering bör se över möjligheterna att införa vita certifikat och hur det skulle kunna samverka med andra system och skatter på energiområdet. 12

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25

ÅTGÄRDSRAPPORT. Anticimex Energideklaration. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Personuppgifter. Besiktningsdatum: 2008-11-25 ÅTGÄRDSRAPPORT Anticimex Energideklaration SE-QE-Energi-SD-700, bil 2, Åtgärdsrapport, utg 7 2009-03-16 Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Skoghem 21 Byggnadens adress: Skoghemsvägen 2 A, 217 74 Malmö

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna

Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Drift och Energistrategi hos AB Gavlegårdarna Kommunal Teknik 2009 1 2 3 AB Gavlegårdarna Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med 16 000 lägenheter,

Läs mer

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip

Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) Systemperspektivet som en grundläggande princip Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSYTTRANDE Vägen till ett energieffektivare Sverige (SOU 2008:110) SABOs synpunkter Systemperspektivet som en grundläggande princip SABO håller med om att

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete Thomas Korsfeldt Generaldirektör Energipolitikens tre huvudmål Låg negativ miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och Erik Thornström 1 Innehåll Genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv Översyn av Boverkets byggregler Budgetpropositionen

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Blåhaken 2 Datum: 2014-10-23 Adress: Domherregränd 3, 313 30 Oskarström Rapportnummer: 943 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering Näringsdepartementet 2015-05-12 103 33 Stockholm Anders.lonnberg@regeringskansliet.se Mattias.persson@regeringskansliet.se Bygg- och fastighetssektorns syn på investeringsstöd till renovering och energieffektivisering

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Olika scenarier, sammanställning och värdering. Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor

Olika scenarier, sammanställning och värdering. Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor Olika scenarier, sammanställning och värdering Anna Wolf, PhD Sakkunnig Energifrågor Många olika scenarier Greenpeace 2011 ER 2014:19 Scenarier över Sveriges energisystem WWF/IVL 2011 Energy Scenario for

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering av byggnader

Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering av byggnader Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se n.remissser-energi@regeringskansliet.se Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Trottaberg 3:21 Datum: 2015-03-12 Adress: Skutevägen 2, 302 72 Halmstad Rapportnummer: 976 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman

Läs mer

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid.

ATT AGERA NU! DAGS. Byggindustrin en basnäring. på en låg energianvändning under byggnadens livstid. VI HAR INGET VAL DAGS ATT AGERA NU! Sverige står inför stora utmaningar. Miljonprogrammets bostäder måste rustas upp och renoveras. Om detta inte sker om kommer områdena att förfalla och byggnaderna förlora

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder.

Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder. Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder. För klimatet! Det behövs ett miljardprogram till boendet för klimatets skull Bostäderna i Sverige behöver

Läs mer

IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU. Anders Johansson, SABO

IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU. Anders Johansson, SABO IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU Anders Johansson, SABO IMD-rekommendationen Generell rekommendation för hela IMD-området 4 styrande principer Finansiering Grundeffektivisering Mätning Debitering

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

Motion (2012:17) om krav på ändrade byggregler så att energieffektivitet både mäts i tillförd energi och hur energin till fastigheten produceras

Motion (2012:17) om krav på ändrade byggregler så att energieffektivitet både mäts i tillförd energi och hur energin till fastigheten produceras MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-08-06 Handläggare: Nicolas Heyum Telefon: 076 12 27 457 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-08-28 p 17 Motion (2012:17) om krav på

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet

Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet 1 (2) Datum 2013-02-28 Till Näringsdepartementet och Socialdepartementet Angående införandet av energieffektiviseringsdirektivets artiklar 9-10 i svensk rätt I Europaparlamentets och Rådets direktiv, 2012/27/EU,

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 12/6-2015 Fastighetsbeteckning: Fåle 1:109 Adress /ort: Lindv 4, Limmared Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14

Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 Efterfrågeflexibilitet i konsumentledet. En kraft att räkna med?! NEPP seminarium Björn Berg 2013-06-14 2013-06-17 ngenic 2011 2 ngenic utvecklar och tillhandahåller tjänster till privatpersoner, fastighetsägare

Läs mer

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv?

Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Klimatåtgärder och energieffektivisering Vilka styrmedel är kostnadseffektiva i ett samhällsperspektiv? Stefan Jendteg Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Utsläpp av växthusgaser i Sverige 2010 (66 Mton)

Läs mer

Fjärrvärme, styrmedel och elmarknaden

Fjärrvärme, styrmedel och elmarknaden November 2015 Fjärrvärme, styrmedel och elmarknaden Erik Dotzauer Effekt på elmarknaden Fjärrvärmen har en roll att spela Effekt 27 GW Minska effekten (fjärrvärme istället för elbaserad uppvärmning) Import

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LYFTSAXEN 10 Adress: VIVSTAVARVSVÄGEN 196 12243 ENSKEDE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-05-18 Byggnaden är besiktigad av:

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa Datum för besiktning: 1/10-2015 Fastighetsbeteckning: Tollered 1:276 Adress/ort: Blåsippsv 6, Älvängen Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Företag/ackreditering Sammanfattning I denna rapport presenteras

Läs mer

Remissvar. Remissvar avseende Energimyndighetens Fö rslag till la ngsiktig strategi fö r ö kad anva ndning av sölel

Remissvar. Remissvar avseende Energimyndighetens Fö rslag till la ngsiktig strategi fö r ö kad anva ndning av sölel Remissvar Remissvar avseende Energimyndighetens Fö rslag till la ngsiktig strategi fö r ö kad anva ndning av sölel Sammanfattning av s åsikter Det är mycket positivt att regeringen har tagit till sig av

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Fastighetsägares miljöarbete ska kännetecknas av långsiktighet, trygghet och samverkan inom ekonomiskt rimliga villkor. AKTIVT ARBETE FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE En

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Lönsamheten av att införa individuell mätning av tappvarmvatten. En diskussion utifrån en samhällsekonomisk synvinkel.

Lönsamheten av att införa individuell mätning av tappvarmvatten. En diskussion utifrån en samhällsekonomisk synvinkel. 1 Anders Carlsson ACCO Ekonomiberäkningar HB 2005-09-05 Lönsamheten av att införa individuell mätning av tappvarmvatten. En diskussion utifrån en samhällsekonomisk synvinkel. 1. Introduktion En av de marknadsbrister,

Läs mer

Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson

Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson Individuell Mätning och Debitering (IMD) Joakim Pålsson Medlemmar www.sffe.se Medlemsföretagen Verksamhet i 25 länder 11 milj. lägenheter 52 milj. mätpunkter 4 500 anställda Verksamhet i 22 länder 9,5

Läs mer

Besiktningsrapport Energideklaration av villa

Besiktningsrapport Energideklaration av villa Besiktningsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2017-04-20 Fastighetsbeteckning: Hofterup 9:21 Adress/ort: Kungsljusvägen 33, Löddeköpinge Byggnaden är besiktigad av: Daniel Ell, Certifierad

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Bostadspolitiskt program

Bostadspolitiskt program Bostadspolitiskt program Reviderat av 2011 års kongress Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa

2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Trosa Swedisol AB 2014-01-28 Villagatan 17A 619 35 Trosa Conny Pettersson, vd +46 705 94 62 10 Remissvar avseende Boverkets och Energimyndighetens förslag till nationell strategi för energieffektivisering

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rapport - Energideklaration

Rapport - Energideklaration Rapport - Energideklaration Fastighetsbeteckning: Lagmannen 5 Datum: 2015-05-27 Adress: Aspvägen 10, 302 23 Halmstad Rapportnummer: 991 SEE U Halmstad AB Linjegatan 3B Energiexpert: Hanna Norrman Andersson

Läs mer

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland!

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Miljönämndens program för Energieffektiva byggnader Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Etapp 2: 2011-2013 Sammanfattning Bostäder och lokaler använder en tredjedel av all energi i Sverige.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-17 Fastighetsbeteckning: Vanneberga 34:49 Adress/ort: Landöv 351, Fjälkinge Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag:

Läs mer

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt?

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Ola Larsson WSP Environmental 3 december 2009 Disposition Information om WSP Bakgrunden till projektet Beskrivning av Fjärrsyn Beskrivning av projektet Analyser

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 538037 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bö 36:20 Husnummer 1 Adress Jakobsdalsgatan 44

Läs mer

Basindustrin finns i hela landet

Basindustrin finns i hela landet Basindustrin finns i hela landet Viktig på orter med svag arbetsmarknad Efterfrågan på produkterna ökar varje år 375 000 direkt och indirekt sysselsatta 27 procent av varuexporten 1/3 del av industrins

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: Brf Havsuttern Adress: Solters plan 1E Postnr: 214 20 Ort: Malmö Datum: 2009-02-26 Fastighetsbet. Havsuttern 17 Adress Solters plan 1A-E - Södra Förstadsgatan

Läs mer

Energirapport med smarta tips

Energirapport med smarta tips Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2017-01-27 Adress/ort: Lärksångsvägen 9 / Linghem Besiktigad av (certnr): Jonas Johansson (5843) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Fastställande

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26 Utgåva 1:1 2012-08-30 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Visby Mullvaden 26 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Sjöändan 1:17 Byggnadens adress Metsjövägen 9 76291 Rimbo Datum 2016-10-04 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus

Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Energieffektivisering i befintliga flerbostadshus Fastighetsägarnas hus Stockholm 19 mars 2013 Peter Filipsson CIT Management CIT Management Peter Filipsson Catrin Heincke Åsa Wahlström Danfoss Värmepumpar

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Skärsta 1:83 Byggnadens adress Granlundsvägen 11 763 30 Hallstavik Datum 2016-12-16 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012. Solenergi och gröna jobb

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012. Solenergi och gröna jobb Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012 Solenergi och gröna jobb Vänsterpartiet 2012 Sverige behöver genomgå en grön omställning. Vänsterpartiet föreslår därför ett jobbpaket för miljön och klimatet

Läs mer

Ett energieffektivt samhälle

Ett energieffektivt samhälle Ett energieffektivt samhälle Utgångspunkt Sveriges byggnaders specifika energianvändning ska halveras till år 2050 jämfört med 1995 Tidigare mål revideras nu Skälen Minskad klimatbelastning Minskat omvärldsberoende

Läs mer

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt Innehåll Välkommen in i min energivärld! 5 Energisituationen i världen 8 Vad finns det då för alternativ till oljan? 9 Energisituationen i EU-(EG-)området 10 Energisituationen i Sverige 11 Varför har energifrågan

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet

Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på förslag till nytt direktiv om energieffektivitet SABO har vid ett remissmöte den 26 augusti muntligen lämnat synpunkter på förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 1. Energieffektiviseringar i bostäder och lokaler 2011-10-18 Petra Bjurhall, Grontmij AB Vart är vi på väg? Glaciären då, 1967,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 4:72 Byggnadens adress Fullerövägen 8 74332 Storvreta Datum 2017-03-02 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tövädret 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet

Efterfrågeflexibilitet. En outnyttjad resurs i kraftsystemet Efterfrågeflexibilitet En outnyttjad resurs i kraftsystemet Energimarknadsinspektionen, Ei, har på uppdrag av regeringen tagit fram åtgärder som ska möjliggöra efterfrågeflexibilitet i Sverige. Vi har

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu

Energieffektivisering av Gällivare. 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Energieffektivisering av Gällivare 2010-03-22 Hewlett-Packard Isabelle Endmyhr, Rebecka Djärv, Robin Sjaunja och Gunnar Kerttu Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 4 Bakgrund... 5 Målbeskrivning...

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Fler bostäder i Sverige

Fler bostäder i Sverige Fler bostäder i Sverige Stefan Löfven Åsa Romson Magdalena Andersson Gustav Fridolin 25 mars 2015 Foto: Folio Bildbyrå / Maskot 2 Jobbstrategi Investera för framtiden Infrastruktur Bostäder Klimat Fler

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss. Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB

Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss. Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB Klimatcertifikat för fordonsbränsle En idéskiss Nils Andersson, Nilsan Energikonsult AB www.nilsan.se Elcertifikat Certifikat Certifikat pris MWh El El pris 2 IEAs granskning av Sveriges Energipolitik

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-04 Fastighetsbeteckning: Lycke-Ryr 2:31 Adress/ort: Stora Ryr 110, Lycke Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag:

Läs mer

gfedc Pellets Tillägg komfortkyla 5 (19) Summa 7-13,15-19 6 (Σ2) Summa 1-15,18-19 7 (Σ3) Summa 7-13,15,18-19 8 (Σ4)

gfedc Pellets Tillägg komfortkyla 5 (19) Summa 7-13,15-19 6 (Σ2) Summa 1-15,18-19 7 (Σ3) Summa 7-13,15,18-19 8 (Σ4) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 466806 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Ale Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Kollanda 1:19 Husnummer 1 Adress Kollanda 460 Prefix

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer