Pressmeddelande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmeddelande 2002-01-29"

Transkript

1 Pressmeddelande Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 8% till 704 Mkr (652) Vinst per aktie ökade till 1,69 kr (1,48) 117 fastigheter såldes för 2,7 miljarder kr Förslag om utdelning om 0,80 kr (0,70) per aktie Substansvärde per aktie den 31 december 2001: 21 kr Resultat Resultatet efter finansiella poster ökade under 2001 till 704 Mkr (652) 1). Vinst per aktie steg till 1,69 kr 2) (1,48). Hyresintäkterna uppgick till Mkr (2 239) och driftsöverskottet före avskrivningar till Mkr (1 362). Rörelseresultatet ökade till Mkr (1 416), inklusive resultat från fastighetsförsäljningar med 386 Mkr (260). Finansnettot uppgick till -719 Mkr (-764) varav räntebidrag 6 Mkr (12). För jämförbara fastighetsbestånd ökade hyresintäkterna med 70 Mkr och fastighetskostnaderna med 25 Mkr. Därmed förbättrades driftsöverskottet med 45 Mkr (4,2%) under helåret 2001 jämfört med Fjärde kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till 167 Mkr (246). Hyresintäkterna uppgick till 524 Mkr (574) och driftsöverskottet före avskrivningar till 305 Mkr (337). Verksamhet Wihlborgs är ett av Sveriges största fastighetsbolag, med verksamheten koncentrerad till tillväxtregionerna och. I dessa regioner finns 89% av bolagets hyresvärde 3). Fastighetsbeståndet består av kommersiella lokaler och bostäder med hyresvärde om 2,5 miljarder kr, uthyrningsbar yta om 2,7 miljoner kvadratmeter, och ett bokfört värde, inklusive projektfastigheter, om 21,9 miljarder kr. Marknad och fastighetsinnehav Av hyresvärdet finns 49% i sregionen, 40% i sregionen och 11% på övriga orter. 23% avser bostäder, 60% kontor/butik och 17% industri/lager/hotell. Uthyrningsgraden uppgår till 94%, varav sregionen 95%, sregionen 93% och övriga orter 92%. Jämfört med föregående period har uthyrningsgraden sjunkit med en procentenhet, vilket främst förklaras av förvärvet av Postfastigheter. Hyresmarknaden för kommersiella lokaler Den internationella konjunkturavmattningen under 2001 har inneburit att den svenska tillväxten bromsats upp och att delar av den svenska ekonomin haft en svag utveckling. Efter en stark början på året planade hyresnivåerna i sregionen ut på en hög nivå under andra halvåret. Särskilt i s innerstad och i Kista innebar 2001 ett trendbrott efter de senaste årens starka uppgång. 1) Jämförelsetalen för resultatposter avser värden för helåret 2000, och för balansposter per ) För definitioner, se sidan 15. 3) Avser hyresvärde på helårsbasis, vilket definieras som utgående hyra per på helårsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra på helårsbasis för vakanta ytor. 1

2 Högstanoteringarna för kontorshyror i dessa områden sjönk, dock från en mycket hög nivå. I övriga delar av sregionen har efterfrågan på lokaler varit fortsatt god. I och Helsingborg har 2001 inneburit en fortsatt god lokalhyresmarknad, med stigande hyror i början av året, följt av en stabilisering under senare hälften. Hyresmarknaden för bostäder Efterfrågan på bostäder är mycket stor i hela sregionen och god i sregionen. I har efterfrågan på bostäder ökat starkt under året. Efterfrågan förväntas fortsätta öka under Hyresförhandlingarna i och har resulterat i höjningar med i snitt 2% respektive 1,2% från den 1 januari Sammanställning av fastighetsbeståndet per Region Yta, Kvm Bokfört värde, 1) 2) Mkr Antal fastigheter Hyresvärde, Mkr 3) Ekon. ut- hyrnings- Grad, % Hyresintäkter, Mkr 4) Driftsöverskott, Mkr 4) Räntebidrag, Mkr 4) Totalt ) I bokfört värde ingår obebyggd mark och projektfastigheter till ett värde av Mkr. 2) I bokfört värde ingår fastigheten Klara Zenit med totalt Mkr, varav Mkr ingår i bokfört värde för projekt och 378 Mkr ingår i bokfört värde för förvaltningsfastigheter. 3) Hyresvärde definieras som utgående hyra per på helårsbasis med tillägg för bedömd marknadshyra på helårsbasis för vakanta ytor. 4) Hyresintäkter, driftsöverskott och räntebidrag avser perioden för Wihlborgs fastighetsbestånd per Investeringar och försäljningar Investeringarna uppgick till Mkr (1 946), varav förvärv av fastigheter Mkr (770) och investeringar i befintliga fastigheter och projekt Mkr (1 176). Förvärv av fastigheter 96 fastigheter förvärvades för totalt Mkr, varav huvuddelen avsåg förvärvet av Postfastigheter Försäljning av fastigheter 117 fastigheter avyttrades för Mkr med en vinst om 386 Mkr. De största försäljningstransaktionerna var köpcentrumfastigheterna Burlöv Center och Arninge Centrum för 432 Mkr respektive 220 Mkr, bostäder i Helsingborg för 295 Mkr, bostäder i Norrköping och Linköping för 160 Mkr samt försäljningar till bostadsrättsföreningar i för totalt 548 Mkr. Sammanställning av fastighetsförvärv och försäljningar ) Förvärv/Försäljning Mkr Yta Kvm Antal fastigheter Förvärv Förvärv kvartal 1, sregionen Förvärv kvartal 2, Övriga fastigheter Förvärv kvartal 3, sregionen Förvärv kvartal 4, sregionen Förvärv kvartal 4, sregionen Förvärv kvartal 4, Övriga fastigheter Summa fastighetsförvärv

3 Försäljningar Försäljningar kvartal 1, sregionen Försäljningar kvartal 1, sregionen Försäljningar kvartal 1, Övriga fastigheter Försäljningar kvartal 2, sregionen Försäljningar kvartal 2, sregionen Försäljningar kvartal 2, Övriga fastigheter Försäljningar kvartal 3, sregionen Försäljningar kvartal 3, sregionen Försäljningar kvartal 3, Övriga fastigheter Försäljningar kvartal 4, sregionen Försäljningar kvartal 4, sregionen Försäljningar kvartal 4, Övriga fastigheter Summa fastighetsförsäljningar )Förteckning över periodens fastighetsförvärv och försäljningar återfinns på sidorna Investeringar i befintliga fastigheter och pågående projekt Investeringar om Mkr i befintliga fastigheter och projekt avsåg mark, ny-, till- och ombyggnader. Klara Zenit i ingick med 457 Mkr, Postiljonen i med 17 Mkr, Reykjavik i med 186 Mkr, Styckjunkaren 3 i Solna med 21 Mkr, Västra Hamnen i med 192 Mkr, Plåtförädlingen 13 i Helsingborg med 36 Mkr och bostäder i Fruängen med 48 Mkr. Projektportfölj per Fastighets -typ Kommun Ber årshyra, Mkr Reykjavik 1 /lab Q Blåmannen / Q3 20/ butik/ 2002 Klara bostad Zenit 1) Järla Sjö Nacka -etapp 1 2) Nacka Q2 Fastighets beteckning Beräknad inflyttning Uthyrningsbar yta, kvm Uthyrningsgrad, % Bokfört värde , Mkr Tillkommande bygginvestering, Mkr Total investering, Mkr etapp 2 3) Nacka Övriga projekt och mark 4) Summa ) Fastigheten Klara Zenit/Blåmannen 20 kommer vid färdigställandet år 2002 att omfatta ca kvm uthyrningsbar yta. Angivna värden i ovanstående sammanställning avser endast den del av Klara Zenit som definieras som projekt. Utöver projektdelen innehåller fastigheten ca kvm yta som under merparten av projekttiden utgör del av det förvaltade fastighetsbeståndet. Wihlborgs andel i Blåmannen 20/Klara Zenit är 75 procent, resterande 25 procent ägs av byggföretaget Peab. Uthyrningsgrad avser kontor och butik. sprojektets 100 lägenheter är inte uthyrda. 2) Turbinhallen är under produktion. 3) Ättiksfabriken mm har ej påbörjats. 4)I Hammarby sjöstad äger Wihlborgs kontors- och industrifastigheter med en uthyrningsbar yta om kvm. Området är under utveckling och en planprocess pågår som kan tillskapa kvm byggrätt för bostad och kontor. Finansiell ställning Wihlborgs egna kapital uppgick per den 31 december till Mkr (5 147) och soliditeten till 23,3% (24,0). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkräkningskrediter uppgick till 462 Mkr (629). 3

4 De räntebärande skulderna uppgick den 31 december till Mkr (14 478) med en medelränta om 5,57% (5,84). I den totala lånevolymen ingick lånebelopp för pågående projekt med Mkr, vars räntor aktiverats. Lånens genomsnittliga räntebindningstid uppgick till 2,1 år (3,3). Av den totala mängden lån med kort ränta, Mkr, är Mkr förlängda med hjälp av ränteswappar på ett till tio år. Ytterligare 750 Mkr, varav 350 Mkr förfaller i april 2002, täcks av räntetak på 4%. Lånestruktur per Mkr Genomsnittlig ränta % Procentuell andel % , , , , , , ,95 1 > ,65 9 Checkräkning 30 5,03 0 Förlagslån 738 6,97 5 Totalt , Förvärvet av Postfastigheter Wihlborg förvärvade under 2001 Postfastigheter för Mkr och tillträdde fastigheterna den 1 december. Postfastigheter omfattade vid förvärvstillfället 73 fastigheter med en sammanlagd yta om ca kvm. Fastigheterna har stor utvecklingspotential och Wihlborgs stärker genom förvärvet sin position betydligt på lokalhyresmarknaden. En stor del av det totala fastighetsvärdet utgörs av sju fastigheter i s innerstad med en uthyrningsbar yta om kvm. Fastigheter utanför s- och sregionerna kommer att avyttras i den takt marknadsläget medger. Klara Zenit Utvecklingen av fastigheten Klara Zenit, med ca kvm uthyrningsbar yta vid Drottninggatan-Mäster Samuelsgatan i centrala, har fortsatt enligt plan under Under hösten har Svenska Dagbladet, E+T Förlag, Vinnova, Mediacom och Anoto flyttat in i sina nya lokaler, totalt ca kvm. De 100 lägenheterna i fastigheten började produceras under 2001 och beräknas vara färdigställda vid slutet av Fastighetsvärdering enligt Svenskt Fastighetsindex Wihlborgs fastighetsbestånd har marknadsvärderats i enlighet med riktlinjerna för Svenskt Fastighetsindex. Per den 31 december uppgick marknadsvärdet till 23,5 miljarder kr, vilket ger ett substansvärde per aktie om 21 kr. Vid substansvärdesberäkningen har hänsyn tagits till uppskjuten skatt om 28% på övervärden samt minoritetens andel av fastighetsvärdet. Minskad andel bostäder Wihlborgs har beslutat att ytterligare minska andelen bostäder i portföljen från 20% till 10% och därmed ändra den strategiska inriktningen till 70/20/10, där kommersiella lokaler står för 70%, projekt 20% och bostäder 10%.Förändringen kommer att genomföras successivt under de närmaste åren. Notering på O-listan Wihlborgsaktien flyttades från A- till O-listan den 17 december Notering på O-listan bedömdes av styrelsen som fördelaktig för Wihlborgs aktieägare, då arvs- och gåvoskatten är lägre än på A-listan. Moderbolaget Omsättningen under året uppgick till 200 Mkr (207) och nettoresultatet efter skatt till 368 Mkr (590). Investeringarna uppgick till 60 Mkr (54). Bolagets likvida medel inklusive outnyttjade checkräkningskrediter uppgick den 31 december till 217 Mkr (252). 4

5 Avsättning till vinstandelsstiftelse Ordinarie bolagsstämma 2001 beslutade att godkänna bildandet av en vinstandelsstiftelse för de anställda i Wihlborgs. Syftet med stiftelsen är att ge de anställda ökat incitament att bidra till resultat- och kursutvecklingen i Wihlborgs. Stiftelsens tillgångar placeras i Wihlborgsaktier. Under 2001 har ca 5 Mkr, inklusive löneskatt, avsatts till stiftelsen. Förslag till utdelning, återköp och omvänd split Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att besluta om: - utdelning om 0,80 kr per aktie (0,70), vilket motsvarar 250 Mkr (218) - att ge styrelsen bemyndigande att till nästa ordinarie bolagsstämma återköpa Wihlborgsaktier motsvarande maximalt 10% av utestående aktier - en sammanläggning av aktier (omvänd split) varvid fem aktier läggs samman till en aktie (1:5) Händelser efter rapportperiodens utgång Försäljningen av Wihlborgs fastigheter i Åstorp kommer inte att slutföras då köparen inte kunnat finansiera förvärvet. Utsikter för 2002 Den försvagade konjunkturen, och den dämpade utvecklingen på lokalhyresmarknaden under senare delen av 2001, kommer att prägla även Mot bakgrund av Wihlborgs starka ställning under senare år räknar företagsledningen med ett gott resultat även under Årsredovisning och bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas torsdagen den 4 april kl i Slagthuset,. Årsredovisning kommer att utsändas till aktieägarna och finnas tillgänglig på Wihlborgs kontor i Nacka och från mitten av mars. Ekonomisk rapportering 2002 Årsredovisning 2001 Ordinarie bolagsstämma 2002 Delårsrapport januari-mars 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-september 2002 mars 4 april 2 maj 8 augusti 31 oktober den 29 januari 2002 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Styrelsen För ytterligare information: VD Erik Paulsson, tel , vvd Olle Knaust, tel , Informationschef Mats Berg, tel , Wihlborgs Fastigheter AB (publ), Box 97, , Tel , Fax Org.nr E-post Hemsida: 5

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR (Mkr) okt-dec okt-dec helår Helår Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott Avskrivningar Bruttoresultat Central administration -16 1) ) -43 Resultat fastighetsförsäljningar Övriga rörelseintäkter och kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt ) ) Resultat efter skatt Minoritetens andel Nettoresultat Vinst per aktie före utspädningseffekt, kr 0,47 0,56 1,69 1,49 Vinst per aktie efter utspädningseffekt, kr 0,47 0,55 1,69 1,48 Antal aktier vid periodens utgång före utspädningseffekt, miljoner 312,1 312,1 312,1 312,1 Antal aktier vid periodens utgång efter utspädningseffekt, miljoner 312,6 314,0 312,6 314,0 Genomsnittligt antal aktier före utspädningseffekt, miljoner 312,1 312,1 312,1 312,0 Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt, miljoner 312,6 313,9 312,6 313,9 1) Av beloppet utgör 5 Mkr avsättning till vinstandelsstiftelse. 2) Av beloppet utgör uppskjuten skatt 20 Mkr (108) och aktuell skatt 155 Mkr (75). 6

7 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR (Mkr) Tillgångar Fastigheter Övriga materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsintresse Avsättningar Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Redogörelse över förändring eget kapital Ingående balans rapportperioden Utdelning till aktieägarna Nyemission 2 Återköp egna teckningsoptioner -1 - Omräkningsdifferenser Nettoresultat Utgående balans rapportperioden

8 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER (Mkr) Rörelseresultat exkl. avskrivningar Betalt finansnetto Betald skatt Förändring övrigt rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar och förvärv av fastigheter Bokfört värde sålda fastigheter Övriga investeringar (netto) Kassaflöde från investeringsverksamheten Summa kassaflöden från rörelsen Utdelning Nyemissioner - 2 Förändring räntebärande skulder Förvärvade avsättningar, minoritetsandelar mm Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

9 KONCERNENS NYCKELTAL Avkastning på sysselsatt kapital,% 7,3 7,3 Avkastning på eget kapital,% 10,0 9,3 Räntetäckningsgrad, ggr 1,9 1,8 Soliditet, % 23,3 24,0 Vinst per aktie, kr 1,69 1,48 Kassaflöde per aktie, kr 2,33 2,43 Synligt eget kapital per aktie, kr 17,53 16,39 Nyckeltal för vinst per aktie samt uppgifter om antalet aktier redovisas direkt i anslutning till resultaträkningen på sid 6. Redovisningsprinciper mm Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i bokslutskommunikén som i senaste årsredovisningen med följande komplettering. Av de redovisningsrekommendationer från Redovisningsrådet som trätt i kraft per tillämpade Wihlborgs redan år 2000 Redovisningsrådets rekommendation RR09 inkomstskatter, övriga tillämpas från och med år I enlighet med dessa har upplysningar om vinst per aktie och specifikation av förändring eget kapital lämnats i direkt anslutning till resultat- resp balansräkningar. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering. Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 9

10 Förteckning över fastighetsförvärv och försäljningar januari - december 2001 Fastighetsförvärv kvartal 1 Fastighet Region Kommun Yta, Kvm Kategori Svante 8, 19, Mark Terminalen 5 Helsingborg Najaden 14 Helsingborg Fastighetsförvärv kvartal 2 Fastighet Region Kommun Yta, Kvm Kategori Lyran 18 Kristinehamn Fastighetsförvärv kvartal 3 Fastighet Region Kommun Yta, Kvm Kategori Adam och Eva Fastighetsförvärv kvartal 4 Fastighet Region Kommun Yta, Kvm Kategori Bacchus Posthornet Barnhusväderkvarnen Verdandi Resedan Pennfäktaren Gråberget Guldfisken Linneduken Förskottet Vinjetten Veddesta 2:37 Järfäll Helgafjäll 5 Kista Fräsaren 10 Solna Induktorn 33 Ulvsunda Induktorn 28 Ulvsunda Generatorn 17 Ulvsunda Posten 1 Helsingborg

11 Kärnan Norra 21 Helsingborg Postterminalen 1 Lund Hälsingland Vätet Gärdet 6:4 Bollnäs S:t Ilian 23:4 Enköping Valpen 3 Eskilstuna Värdebrevet 1 Eskilstuna Hattmakaren 16 Falun Brynäs 12:1 Gävle Kilot 1 Halmstad Kapellet 23 Heby 571 Butik Tullen 10 Härnösand Fredriksdal 1 Kalmar Guldfisken 2 Kalmar Postiljonen 1 o 2 Karlsborg Sjöstjerna 12 Karlskrona Ingenjören 7 Karlskrona Nejlikan 13 Katrineholm Butik Kristianstad 5:56 Kristianstad Uroxen 14 Kristinehamn Drotten 2 Köping Brevduvan 17 Linköping Djuret 3 Luleå Råttan 18 Luleå Stadshuset 7 Lycksele Butik Renströmmen 7 Norrköping Järnlodet 15 Norrtälje Säven 4 Nyköping Posten 1 Nässjö Brevet 1 Nässjö Säterjäntan 3 Sandviken

12 Samskolan 2 Simrishamn 525 Borgmästaren 10 Sundsvall Höken 1 Södertälje Östrebro 30 Trelleborg Ran 6 Uddevalla Vale 5 (50%) Umeå Vale 6 Umeå Stigbygeln 2 Umeå Kungsängen 10:1 och 10:2 Uppsala Kvarngärdet 58:1 Uppsala Lejonet 14 Vetlanda Tjädern 7 Visby Bryggaren 18 Västervik Butik Kol 13 Västerås Nordstjärnan 1, 4 Växjö Frigga 7 Ystad Mejeriet 7 Ystad Haren 5 och 18 Åsele 623 Samskolan 5 Ängelholm Teatern 3 (50%) Örebro Olaus Petri 3:119 Örebro Bryssel 11 Örnsköldsvik Tullvakten 2, Arken 8 (KB, 33%) Östersund Snäckan 25 Östersund Svavelsyran CAE Fredriksberg Köpenhamn Sicklaön 145:2 m fl Nacka - Projekt Totalt fastighetsförvärv januari - december Fastighetsförsäljningar kvartal 1 Region Kommun Yta, Kvm Kategori 12

13 Fastighet Varubalen Ind./kontor Verkstaden 3-4 Södertälje Ind./Lager Besmanet 7 Täby Butik Besmanet 8 Täby Butik Linjalen 64 Täby - Mark Måttbandet 1 Täby - Mark Amerika Norra 29 Helsingborg Amerika Norra 41 Helsingborg Amerika Norra 52 Helsingborg Borret 15 Helsingborg Butik Fyrkanten 8 Helsingborg Granholmen 3 Helsingborg Gräshoppan 4 Helsingborg 450 Gräshoppan 5 Helsingborg 498 Gräshoppan 6 Helsingborg 476 Gräshoppan 7 Helsingborg 461 Gräshoppan 20 Helsingborg Gräshoppan 21 Helsingborg Gräshoppan 22 Helsingborg Gräshoppan 24 Helsingborg 885 Gräshoppan 28 Helsingborg John Ericsson 7 Helsingborg 850 Krokodilen 11 Helsingborg Kullen Västra 58 Helsingborg 757 Kullen Västra 60 Helsingborg Kullen Östra 36 Helsingborg Planeten 1 Helsingborg Ruuth 48 Helsingborg Rymden 13 Helsingborg Vipan 11 Helsingborg 928 Bronsdolken Ind./ Kalken Industri Västerbotten Industri Svedala 122:85, del av Svedala - Mark Adolf 17 Ystad /Butik Hildetorp 19 Ystad Östen 5 Ystad Linet 2 Alingsås Industri Sankt Ilian 9:1 Enköping /Butik Lyftkranen 1 Eskilstuna Ind./ Ädelmetallen 14 Jönköping Ind./Lager Övergången 8 Jönköping Ind./Lager Överstycket 25 Jönköping Ind./Lager Totalt fastighetsförsäljningar januari-mars

14 Fastighetsförsäljningar kvartal 2 Fastighet Region Kommun Yta, Kvm Kategori Bastuträsk Hjälmaren Sköntorp Våmbsjön Immeln Ulla Onsjö Kranen, del av - Mark Tågarp 15:4 Burlöv Butik Östen 1 Ystad 919 Östen 2 Ystad 804 Östen 4 Ystad 870 Lundgren Södra 6 Ystad 791 Alnen 15 Linköping Ind/ Glasberget 1 Linköping Guvernören 13 Linköping Industri Gymnasten 2 Linköping Bronsen 2 Norrköping Ind/ Rotfjärilen 1 Norrköping Ind/ Stålet 3 Norrköping Ind/ Svärdet 8 Norrköping - Projekt Kronåsen 5:2 Uppsala Kronåsen 5:4 Uppsala Kronåsen 5:5 Uppsala Kronåsen 5:6 Uppsala Kronåsen 5:8 Uppsala Lyran Kristinehamn Kont/Butik Totalt fastighetsförsäljningar apriljuni

15 Fastighetsförsäljningar kvartal 3 Fastighet Region Kommun Yta, Kvm Kategori Sicklaön 44:3-5, 75:2, 201:1, 340:1 Nacka Falken 11 Ystad Concordia Parkering Utanverket Bajonetten 3 Kristianstad Butik Bajonetten 4 Kristianstad Bajonetten 5 Kristianstad Fältmarskalken 3 Kristianstad Hans Kock 14 Kristianstad Totalt fastighetsförsäljningar juliseptember Fastighetsförsäljningar kvartal 4 Fastighet Region Kommun Yta, Kvm Kategori Härden Pelaren Brage 1,8,11,13,Värnhem Västerbotten /Övr Järnet 1 Kristianstad

16 Tågarp 15:16 Burlöv Tågarp 15:17 Burlöv Tågarp 16:43 Burlöv Tågarp 21:144 Burlöv 433 Åkarp 3:79 Burlöv Butik Del av Sunnanå 12:2 Burlöv Mark Roslagen Vakten Aftonen Alsingehejdan 8 Trelleborg Vallen 11 Trelleborg Piggvaren Sköntorp Batteriet 4 Huddinge Mark Årsta 68:3 Uppsala Teatern 3 Örebro Totalt fastighetsförsäljningar oktdec Totalt fastighetsförsäljningar januari - december DEFINITIONER Beräkning av nyckeltal per aktie Nyckeltal baserade på genomsnittligt antal aktier, eget och sysselsatt kapital har beräknats utifrån vägda genomsnitt. För nyckeltal per aktie har utspädningseffekten för utgivna teckningsoptioner beaktats. Sysselsatt kapital Balansomslutning minus ej räntebärande skulder och avsättningar. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat före skatt plus räntekostnader i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital. 16

17 Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt eget kapital. Resultat inklusive resultat från fastighetsförsäljningar Periodens resultat efter full skatt. Soliditet Eget kapital inklusive minoritetsintressen i relation till balansomslutningen. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader. Kassaflöde Resultat före skatt ökat med av- och nedskrivningar samt minskat med aktuell skatt 17

Pressmeddelande 2001-08-09

Pressmeddelande 2001-08-09 Pressmeddelande 2001-08-09 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Delårsrapport januari juni 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 45 % till 373 Mkr Vinst per aktie ökade till 0,86 kr (0,59) Soliditeten

Läs mer

Resultat efter finansiella poster ökade med 32% till 537 Mkr. Vinst per aktie ökade till 1,22 kr (0,93) Soliditeten ökade till 26,2% (24,0)

Resultat efter finansiella poster ökade med 32% till 537 Mkr. Vinst per aktie ökade till 1,22 kr (0,93) Soliditeten ökade till 26,2% (24,0) DELÅRSRAPPORT januari september 2001 DELÅRSRAPPORT Januari september 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 32% till 537 Mkr Vinst per aktie ökade till 1,22 kr (0,93) Soliditeten ökade till 26,2%

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Delårsrapport januari september 2001

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Delårsrapport januari september 2001 Pressmeddelande 2001-11-01 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Delårsrapport januari september 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 32% till 537 Mkr Vinst per aktie ökade till 1,22 kr (0,93) Soliditeten

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T DELÅRSRAPPORT januari mars 2001 3 DELÅ RSRAPPORT Januari mars 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 17% till 134 Mkr (115) Vinst per aktie ökade till 0,30 kr (0,26) Soliditeten ökade till 24,8%

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T DELÅRSRAPPORT januari juni 2001 3 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2001 Resultat efter finansiella poster ökade med 45% till 373 Mkr Vinst per aktie ökade till 0,86 kr (0,59) Soliditeten ökade till 25,4% (24,0)

Läs mer

Pressmeddelande 2002-05-02

Pressmeddelande 2002-05-02 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2002-05-02 Wihlborgs förbättrade resultatet till 141 Mkr Delårsrapport januari-mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter

Läs mer

Pressmeddelande 2001-05-02

Pressmeddelande 2001-05-02 Pressmeddelande 2001-05-02 Delårsrapport januari mars 2001 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Resultat efter finansiella poster ökade med 17 % till 134 Mkr (115) Vinst per aktie ökade till 0,30 kr (0,26)

Läs mer

Pressmeddelande 2002-08-08

Pressmeddelande 2002-08-08 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2002-08-08 Wihlborgs förbättrade resultatet med 12% till 418 Mkr Delårsrapport januari-juni 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 418 Mkr (373)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2002

Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Delårsrapport januari mars 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 141 Mkr (134) 7 fastigheter avyttrades med en vinst om 45 Mkr Resultat Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2002

Delårsrapport januari juni 2002 Delårsrapport januari juni 2002 Delårsrapport januari juni 2002 Resultat efter finansiella poster ökade med 12% till 418 Mkr Klara Zenit, totalt 65 000 kvm, fullt uthyrd Resultat Resultatet efter finansiella

Läs mer

Pressmeddelande 2003-02-04

Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2003-02-04 Wihlborgs förbättrade resultatet med 43% till över en miljard kr Bokslutskommuniké 2002 Resultat efter finansiella poster ökade med 43% till 1

Läs mer

Pressmeddelande 2002-08-08

Pressmeddelande 2002-08-08 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2002-08-08 Wihlborgs förbättrade resultatet med 12% till 418 Mkr Delårsrapport januari-juni 2002 Resultat efter finansiella poster ökade till 418 Mkr (373)

Läs mer

Pressmeddelande 2003-08-07

Pressmeddelande 2003-08-07 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2003-08-07 Delårsrapport januari-juni 2003 Resultat efter finansiella poster ökade till 463 Mkr (418) Vinst per aktie efter skatt steg till 5,37 kr (4,75)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2003

Delårsrapport januari mars 2003 Delå rsrapport januari mars 2003 Delårsrapport januari mars 2003 Resultat efter finansiella poster ökade till 192 Mkr (141) Vinst per aktie efter skatt steg till 2,21 kr (1,60) Wihlborgs äger 7 186 500

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2003

Delårsrapport januari juni 2003 Delå rsrapport januari juni 2003 Delårsrapport januari juni 2003 Resultat efter finansiella poster ökade till 463 Mkr (418) Vinst per aktie efter skatt steg till 5,37 kr (4,75) Oförändrad vakansgrad Resultat

Läs mer

Pressmeddelande 2004-02-05

Pressmeddelande 2004-02-05 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2004-02-05 Bokslutskommuniké 2003 Hyresintäkterna minskade till 1 994 Mkr (2 282) till följd av fastighetsförsäljningar Resultat efter skatt minskade till

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 Resultat efter finansiella poster ökade med 31% till 705 Mkr (537) Soliditeten förbättrades till 25,2% Fortsatt stabil utveckling

Läs mer

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2007-05-31 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till 20 364 371 kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 138 958 kr (-) Resultat efter

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Delårsrapport januari september 2003

Delårsrapport januari september 2003 Delå rsrapport januari september 2003 Delårsrapport januari september 2003 Hyresintäkterna uppgick till 1 526 Mkr (1 751) Resultat efter skatt uppgick till 409 Mkr (505), motsvarande 6,63 kr (8,01) per

Läs mer

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande

Sundsvall 13 oktober Pressmeddelande Sundsvall 13 oktober 2000 Pressmeddelande Norrporten 1 januari - 30 september 2000 Fastighetsaktiebolaget Norrporten redovisar ett resultat efter finansnetto för perioden på 67,6 (80,6) Mkr. För motsvarande

Läs mer

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Pressmeddelande 2000-04-27 Kungsledens första kvartal: Driftsöverskottet ökade med 28 procent Kungsleden AB (publ) avger idag delårsrapport för årets första kvartal. Driftsöverskottet uppgår till 100 (78)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - mars 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,5 Mkr till 40,8 Mkr (9,3). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Östra Orgeln Bostäder AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Pressmeddelande 2000-08-10 Halvårsrapport januari juni 2000 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Resultat efter finansiella poster ökade till 257 Mkr (204) Vinst per aktie efter full skatt ökade till 0,59 kr

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011 Org. nr 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Storvreta Centrum HB, 2 Torn AB, Attika AB samt Kretia i Kvarngärdet Uppsala AB. Moderbolag till

Läs mer

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77).

K L Ö V E R N. Hyresintäkterna under perioden uppgick till 212 Mkr (133), fastighetskostnaderna till 84 Mkr (56) och driftöverskottet 128 Mkr (77). 20 augusti 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari juni 2004 Hyresintäkterna uppgick till 212 Mkr (133) Periodens resultat efter skatt ökade till 81 Mkr (42) Resultat per aktie uppgick till 0,96 kr (0,96)

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari mars 2004

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari mars 2004 K L Ö V E R N 5 maj 2004 Delårsrapport januari mars 2004 Hyresintäkterna uppgick till 105 Mkr (65) Periodens resultat efter skatt ökade till 27 Mkr (13) Resultat per aktie uppgick till 0,35 kr (0,30) Etablering

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Wihlborgs Delårsrapport Jan juni 2004

Wihlborgs Delårsrapport Jan juni 2004 Wihlborgs Delårsrapport Jan juni 2004 an-juni 004n Resultat efter skatt ökade till 396 Mkr (333), motsvarande 6,52 kr (5,37) per aktie n Hyresintäkterna minskade till 851 Mkr (1 030) till följd av fastighetsförsäljningar

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari september 2000 Anders Diös AB (publ) Koncernen Periodens resultat Periodens resultat ökade med 28,1 Mkr till 130,1 Mkr (102,0) vilket motsvarar 5,64 (4,34) kronor per aktie. I resultatet

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 PRESSMEDDELANDE 23 augusti 2000 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2000 Periodens vinst före skatt ökade med 224 procent till 117,9 Mkr (36,4), varav reavinster utgjorde 72,5 Mkr (0,0). Hyresintäkterna uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012

Amasten Bostäder AB. Bokslutskommuniké januari december 2012 Amasten Bostäder AB Bokslutskommuniké januari december Nettoomsättning uppgick till 2155 (0) Rörelseresultatet uppgick till 657 (0) Resultat efter finansnetto uppgick till 178 (0) Eget kapital uppgick

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Realias resultat ökar med 77 procent

Realias resultat ökar med 77 procent 1 Bokslutskommuniké 1998 Realias resultat ökar med 77 procent Resultatet efter finansnetto rensat från jämförelsestörande poster blev 33,1 Mkr (18,7), en ökning med 77 procent. Kassaflödet ökade till 61,0

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007

KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den 30 augusti 2007 Strandvägen 5a P.O. Box 55670 SE-102 15 STOCKHOLM Phone: +46 8 5221 7200 Fax: +46 8 5221 7299 Org nr 556676-8742 www.allokton.se Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 KÖPENHAMNS FONDBÖRS Stockholm, den

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter.

Q1 Q2 Q3 Q4. Väsentliga händelser under första kvartalet. Väsentliga händelser efter första kvartalet. Pågående aktiviteter. januari mars 2016 Q1 Q2 Q3 Q4 Koncernen i siffror jan-mar jan-dec Förvaltningsresultat, 3,3 11,5 Periodens totalresultat, 5,4 23,8 Balansomslutning, 1 264,8 1 197,9 Eget kapital per aktie, kr 13,2 13,0

Läs mer

Delårsrapport januari juni

Delårsrapport januari juni 2011-08-26 Delårsrapport januari juni 2011 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen ökade till 8 615 (5 705). Rörelseresultatet ökade till 21 (-564). Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Wihlborgs Fastigheter AB (publ) PRESSMEDDELANDE 2005-05-09 Delårsrapport januari-mars 2005 Resultat efter skatt uppgick till 278 Mkr (198) och vinst per aktie till 2,81 kr (3,26) Hyresintäkterna uppgick

Läs mer

3 000 företag, myndigheter och organisationer är hyresgäster hos Wihlborgs

3 000 företag, myndigheter och organisationer är hyresgäster hos Wihlborgs 3 000 företag, myndigheter och organisationer är hyresgäster hos Wihlborgs Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är med fastigheter till ett bokfört värde av 35,6 miljarder kr ett av Sveriges ledande fastighetsbolag.

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport juli september 2005

Delårsrapport juli september 2005 Delårsrapport juli september 2005 Mot bakgrund av att bolaget bildades i april 2005 och något proformaresultat för tidigare perioder inte har räknats fram avser siffrorna i denna rapport perioden 1 juli

Läs mer

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari september 2004

K L Ö V E R N. Delårsrapport januari september 2004 3 november 2004 K L Ö V E R N Delårsrapport januari september 2004 Hyresintäkterna uppgick till 339 Mkr (213) Periodens resultat efter skatt ökade till 125 Mkr (63) Resultat per aktie ökade till 1,42 kr

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 54,4 mkr då alla förvärv från 2013 nu ingår för hela perioden. Driftsöverskottet uppgick till 47,3 mkr och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ)

Lundbergs. Delårsrapport januari mars L E Lundbergföretagen AB (publ) Lundbergs Delårsrapport januari mars 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 364,2 Mkr (1 270,1 Mkr), vilket motsvarar 4:80 kronor (16:74) per aktie. Substansvärdet har per den 31 mars 2000 beräknats

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002

Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002 Kungsleden AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2002 Resultat före skatt uppgick till 129 (74) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,8 (3,9) kr. Driftöverskottet ökade med 27 procent till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2015 Jämförelseåret var förlängt och omfattade perioden 2013-07-01 2014-12-31. Sammanfattning av delårsrapport Halvåret 1 januari 30 juni

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden

St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden St Petersburg Property Company AB Delårsrapport 1 juli 2013-30 juni 2014 Räkenskapsåret är förlängt och omfattar perioden 2013-07-01 2014-12-31 Sammanfattning perioden 1 juli 2013 30 juni 2014 Företagets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer