INSPIRERANDE FINANSIERINGSSYSTEM Något att fundera på för avtalsparter. 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSPIRERANDE FINANSIERINGSSYSTEM Något att fundera på för avtalsparter. www.eumayors.eu 1"

Transkript

1 INSPIRERANDE FINANSIERINGSSYSTEM Något att fundera på för avtalsparter 1

2 INNEHÅLLSFÖR TECKNING MISSA INGA FINANSIERINGSMÖJLIGHETER 1. LOKALA MYNDIGHETERS EGNA MEDEL 2. OFFENTLIG-PRIVAT SAMVERKAN 3. MOBILISERING AV MEDEL FRÅN LOKALA PARTNER VIA KOMMUNALA OCH REGIONALA SUBVENTIONER 4. NATIONELLA FONDER OCH PROGRAM 5. EUROPEISKA FONDER OCH PROGRAM Publikationen är sammanställd av Borgmästaravtalets sekretariat Grafisk design: Diane Morel / Bilder på omslaget och baksidan: Shutterstock Tryckt av Imprimerie Simon, Besançon (Frankrike) Borgmästaravtalets sekretariat stöds av programmet Intelligent energi Europa och genomförs av ett konsortium av lokala och regionala myndighetsnätverk ledda av Energy Cities, som består av CEMR, Climate Alliance, EUROCITIES och Fedarene. Varken Europeiska kommissionen eller någon person som representerar kommissionen kan hållas ansvarig för hur informationen i denna publikation används eller för något fel som kvarstår i texterna trots att de färdigställts med största omsorg. FÖR ATT FINANSIERA DE OLIKA ÅTGÄRDERNA SOM FINNS I ER ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI: Byggnader, utrustning/anläggningar, industrier Transporter Lokal elproduktion Lokal fjärrvärme/kyla, kraftvärme Samhällsplanering Offentlig upphandling av produkter och tjänster Arbeta med invånare och intressenter Andra sektorer Det finns goda möjligheter att använda finansieringsmöjligheterna som presenteras på följande sidor flera gånger och de kan mycket väl inspirera avtalsparter att söka innovativa sätt att finansiera sina åtgärdsplaner för hållbar energi. 2 3

3 I N T R O D U K T I O N Avtalsparterna, som har åtagit sig att uppfylla och överskrida EU-målet på en minskning av CO 2 -utsläppen med 20 % senast år 2020 söker efter finansieringsmöjligheter som är mycket viktiga för att utveckla åtgärdsplaner för hållbar energi och finansiera de åtgärder de innehåller. I samarbete med lokala partner, banker, privata företag och civilsamhället uppfinner de innovativa finansieringssystem som på ett avgörande sätt får fart på planerade investeringar. Sådana nyskapande idéer och metoder gör att offentliga medel hanteras på ett effektivare sätt och får en betydande hävstångseffekt. Europeiska kommissionen anpassar och utvecklar för sin del specifika finansiella verktyg och program (t.ex. struktur- och sammanhållningsfonderna, ELENA, JESSICA, Smart Cities m.fl.) som finansieras via Europeiska unionens budget och är till för att stödja lokala myndigheter i fullgörandet av sina åtaganden och för att strömlinjeforma EU:s energi- och klimatpolicyer på lokal nivå. EU:s medlemsländer avgör själva i vilken utsträckning de prioriterar och ger behörighet till lokala myndigheter att stödja lokala, hållbara energilösningar. Det nationella stödet varierar mellan länderna, men frågor om t.ex. energieffektivitet eller förnyelsebar energi återfinns sällan högt på den politiska agendan. Bristen på prioriteringar inom energiområdet reflekteras i fördelningen av struktur- och sammanhållningsfonderna som förvaltas på nationell och regional nivå. Förhandlingar pågår för att fastställa EU:s framtida budget för programperioden Vi bör inte glömma att den bara representerar 1,13 % av BNP i EU-27 trots att den omfattar 130 miljarder euro per år. Därför kommer effektiv och innovativ förvaltning av lokala offentliga medel tillsammans med mobilisering av finansiering från offentlig-privat samverkan och från nationella eller regionala budgetar att vara ännu viktigare för att uppnå borgmästaravtalets mål. Dessa lokala, regionala och nationella resurser, kompletterade av finansiering från EU som tydligt öronmärkts för lokala åtgärder för hållbar energi, utgör en solid finansiell bas som bidrar till att påskynda övergången mot lågenergistäder, skapa lokala arbetsplatser och säkerställa en hög livskvalitet för alla. Handling säger mer än ord. I den andan försöker den här publikationen snarare visa läsaren en samling konkreta finansieringsmöjligheter som kan återanvändas och som har förverkligats av avtalsparter, än en fullständig beskrivning av EU:s finansiella landskap. Förhoppningsvis kommer den att inspirera lokala myndigheter och regioner som har investeringsplaner i vänteläge att använda sig av dessa exempel och börja genomföra sina projekt. På samma sätt försöker den uppmuntra offentliga institutioner på alla nivåer att skapa eller stödja system som redan har visat sig fungera, ge mera stimulans till tekniskt stöd och främja utvecklingen av innovativa finansieringslösningar. 4 5

4 LOKALA MYNDIGHETERS EGNA MEDEL LONDON (STORBRITANNIEN): Trängselavgifter Ett ökande antal lokala och regionala myndigheter öronmärker permanenta budgetposter eller intäkter från specifika lokala skatter för att finansiera energisparåtgärder. Koldioxidfonden i Hannover, den löpande fonden i Stuttgart, trängselavgifter i London och andra innovativa åtgärder visar mobiliseringen av städernas egna resurser för detta specifika ändamål. Förutsatt att det finns ett fast politiskt åtagande hör dessa till de mest tillgängliga och hållbara finansieringskällor som finns på lokal nivå. HANNOVER (TYSKLAND): Proklima - Enercity-fonden Att skapa en fond som är vikt åt finansiering av miljöskyddsåtgärder som vill åstadkomma mer än minimikraven enligt lagstiftningar eller praxis. En fond på cirka fem miljoner euro finns årligen tillgänglig för att stödja miljöskyddsåtgärder i privata hushåll, företag och offentliga institutioner. Lokala partners bidrar till fonden enligt följande: Stadtwerke Hannover AG allmännyttigt företag (ca 77 % av fondtillgångarna): försäljningsintäkter från gas som säljs till privathushåll och en del av vinsten som genereras av Stadtwerke. Staden Hannover (ca 20 % av fondtillgångarna): 3,25 % av vinsten från Stadtwerke överförs till offentliga medel för energiförsörjning och transporter (VV GmbH). Städerna Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg och Seelze (ca 3 % av fondtillgångarna): 2,5 % av licensavgifterna från el och/eller gas. Godkänd finansiering : över 45 miljoner euro. ProKlimas finansieringspolicy är framåtblickande och driver på innovationer. Mer information (DE): Att minska trafiknivåer och trafikstockningar i London genom att ta ut en vägavgift. En avgift på 10 brittiska pund (12 pund om den betalas före midnatt dagen därpå) uppbärs varje dag för alla fordon som rör sig i området mellan och (endast måndag till fredag). Ett bötesbelopp på 120 pund (minskas till 60 pund om det betalas inom 14 dagar) påförs för utebliven betalning (ökas till 180 pund om det inte betalas inom 28 dagar). Enligt lag ska alla nettoinkomster från avgiften (158,1 miljoner pund under räkenskapsåret ) användas till att förbättra transporterna i London. Ett antal förbättringar har nyligen gjorts i systemet: ett automatiskt betalningssystem, en ny rabatt för miljövändliga fordon för Euro 5 -bilar vars CO 2 -utsläpp är högst 100 g/ km eller mindre och en 100 % rabatt för elektriska fordon. Ett av de största systemen i sitt slag i världen det har minskat trafiknivåerna, möjliggjort bättre trafiktjänster och ökat trafiksäkerheten. Under de sista månaderna 2008 och under 2009 verkade trängseln i centrala London ha minskat något jämfört med tidigare studier på motsvarande månader. Mer information (EN): Shutterstock 6 7

5 STUTTGART (TYSKLAND): Intracting kontrakt inom staden Att skapa ett finansieringssystem för snabbt genomförande av kostnadseffektiva energisparåtgärder. Stuttgarts miljöskyddsdepartement skapade metoden interna kontrakt för finansiering av energisparprojekt i nära samarbete med finansdepartementet. Metoden baseras på idén om Energy Performance Contracting, men drivs helt inom stadens förvaltning. Miljödepartement beviljar ett öronmärkt, räntefritt lån till värddepartementet eller till ett företag som ägs av staden. Lånebeloppet beror som i konventionella kontrakt på de genomförda åtgärdernas energi- och kostnadsbesparingspotential. Besparingarna som gjorts genom dessa åtgärder överförs tillbaka till en särskild budgetpost en löpande fond tills investeringarna har betalats av. Fondens värde: 8,8 miljoner euro 273 avtal har slutits Genomsnittlig återbetalningstid: 7,2 år Intracting har stått modell för ett stort antal lokala myndigheter i Tyskland och Österrike. Mer information (DE, EN, FR, HU, PL, SK): Investeringar (mn /år) kommunala företag kommunala myndigheter totala investeringar (mn /år) 3,0 11 2,5 9 2,0 7 1,5 5 1,0 4 0,5 2 0, DIJON OCH BREST (FRANKRIKE): Gemensam offentlig upphandling Mer information (EN): 8 9 FÖRDELAR Inga ytterligare riskanknutna kostnader. Ingen ränta debiteras på det investerade kapitalet. Väsentlig minskning av transaktions- och administrationskostnader som hör till avtalshantering. En möjlighet att finansiera småskaliga projekt som inte hade varit intressanta för utomstående leverantörer. En möjlighet till delfinansiering av projekt. Minimal förberedelsetid: energisparåtgärder kan genomföras på en kortare tid. Att minska investeringskostnaderna genom gemensam upphandling av spårvagnslinjer. En sambeställning av 52 spårvagnslinjer till ett värde av 106 miljoner euro gjorde det möjligt att rationalisera investeringen och dela på behoven. Ekonomiska inbesparingar: 24 % Brest: 14,3 km spårvagnslinjer, 20 tåg Dijon: 18,9 km spårvagnslinjer, 32 tåg FÖRDELAR Kommunernas förhandlingsstyrka ökade, framför allt genom skalekonomiska argument. Det offentliga anbudsförfarandet delades vilket minskade arbetsbördan. Shutterstock

6 OFFENTLIG-PRIVAT SAMVERKAN REGIONEN PARDUBICE (TJECKIEN): Energy Performance Contracting Att minska energiförbrukningen i 51 offentliga byggnader skolor, sjukhus, social- och hälsovårdscentraler. VAD ÄR ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING? Energy Performance Contracting (EPC) är en form av långsiktigt avtal där kunden drar nytta av ny eller uppgraderad energiutrustning och där ersättningen till energitjänstföretaget (ESCO) är direkt knuten till besparingen som uppnås av den minskade energiförbrukningen. Kostnaden för investeringen betalas tillbaka från besparingarna, och om energitjänstföretaget inte lyckas uppnå sådana måste det stå för skillnaden mellan de faktiska kostnaderna och de kostnader som garanterats. Mer information om EPC (EN): BERLIN (TYSKLAND): Generera solenergi via tredjepartsfinansiering Pardubice-regionens urvalskriterier: Ombyggnad av värmesystem Förbättring av temperaturnivåerna i offentliga byggnader Ingen investering från regionens egna finansiella medel Långsiktig energihantering Photo: Wikimedia Commons Att hyra ut taken på offentliga byggnader till privata investerare och öka den lokala produktionen av förnyelsebar energi inom staden. för förnyelsebar energi. Detta har ökat den ekonomiska livskraften för solkraftsenergi vilket har lett till ett ökat intresse från privata investerare. Hyran är 3 7 % av de totala intäkterna från inmatningstariffen från produktionen av solenergi. Avtal: 13 år: 1 år för installation (i 3 faser under 2007) och 12 års avkastning på investeringen Investeringskostnader: 5,4 miljoner euro Garanterade årliga inbesparingar (driftskostnader): euro Levererade tjänster: koncept- och projektförslag, finansiering, leverans och genomförande, utbildning för de som använder byggnaderna, energihantering och garanti Energibesparingar: 24 % Minskning av koldioxidutsläpp: 23 % Besparingar i driftkostnaderna: euro Besparingsöverskottet efter att företagets avgifter dragits av allokeras till kunden Mer information (CS): Solardachbörse, takutbytesprojektet för solenergi, lanserades år 2002 för att uppmuntra privata investerare att bygga solkraftverk. År 2009 hade tak (skolor, administrativa byggnader, sporthallar) hyrts ut av staden till 25 investerare. Genom att använda ett tredjepartsfinansieringssystem lyckades kommunen överföra finansieringen av soltekniken och den tekniska kunskapen till privata investerare. Sedan januari 2004 har Tyskland höjt inmatningstarifferna År 2009 hade 64 installationer med en sammanlagd kapacitet på 4 MWt placerats ut i 10 distrikt. Självfinansierat projekt bygger enbart på privata investerare (inklusive invånare) som drar nytta av inmatningstarifferna. Nettovinst för kommunen då takhyran dragits av. Mer information (DE):

7 VAD ÄR EN INMATNINGSTARIFF? DELFT (NEDERLÄNDERNA): Samarbete med lokala energidistributörer En inmatningstariff är ett policyinstrument som gör det obligatoriskt för energibolag eller allmännyttor som ansvarar för driften av nationella elnät att köpa el från förnyelsebara energikällor till förutbestämda priser som är tillräckligt attraktiva för att stimulera till nya investeringar i den förnyelsebara energisektorn. Detta säkerställer i sin tur att de som producerar el från förnyelsebara energikällor, t.ex. sol, vind och andra förnyelsebara resurser har en garanterad marknad och en attraktiv avkastning på investeringarna för den producerade elen. Aspekter som vägs in i inmatningstariffen är tillgång till elnätet, långsiktiga elinköpsavtal och ett fast pris per kilowattimme (kwh). Att uppfylla ambitiösa klimatmål genom att etablera ett nytt lokalt fjärrvärmenätverk. Fjärrvärmeföretaget Eneco Delft Ltd är ett nytt specialföretag som har byggt, drivit och underhållit det nya fjärrvärmesystemet som initierats av kommunen Delft. Företaget förser uppskattningsvis hem med värme och varmvatten. Värmen produceras genom kraftvärme och användning av industriell restvärme med låg temperatur. Energidistributören Eneco New Energy är moderbolag till fjärrvärmeföretaget och äger 97 % av aktierna. Eneco kommer att bygga och driva systemet. Aktieägarna som äger 3 % av prioritetsaktierna omfattar: kommunerna Delft och Midden-Delfland, Eneco och tre bostadsföreningar. Investeringskostnader: cirka 120 miljoner euro (produktion och distribution). Förväntad minskning av koldioxidutsläpp jämfört med 2008 års nivåer: minst ton. Avkastning på investeringen för fjärrvärmeföretaget: minst 7,4 % inklusive beskattningsåtgärder och ett nationellt stöd för pumpstationen för restvärme. Projektet genomfördes inom ramen för det europeiska SESACprojektet och medfinansierades av CONCERTO-programmet. Mer information (EN): Photo: Municipality of Delft 12 13

8 MOBILISERA RESURSER FRÅN LOKALA PARTNER VIA KOMMUNALA OCH REGIONALA SUBVENTIONER Avtalsparterna i borgmästaravtalet åtar sig frivilligt att minska koldioxidutsläppen på sina territorier och riktar sig till både privat och offentlig sektor. För att uppnå borgmästaravtalets mål är det därför avgörande att motivera och aktivt engagera lokala intressenter och invånare. Lokala aktörer har egna visioner och strategier. De tar beslut och gör investeringar varje dag. Hushåll investerar i bostadsisolering eller köper fordon, privata företag investerar i byggnader, utrustning eller processer Det är mycket viktigt att anpassa dessa handlingar så att de bidrar till de lokala avtalsmålen. Lokala myndigheter och regioner har en stark och unik ställning för att förändra beteenden och på ett avgörande sätt mobilisera mänskliga och ekonomiska resurser genom olika incitament, t.ex. subventioner. COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE (FRANKRIKE): Kommunala subventioner ökar invånarnas investeringar Energieffektiv anpassning i efterhand av bostadshus och ökad användning av förnyelsebar energi. En specialfond på 1,1 miljoner euro för perioden har skapats av staden i samarbete med den största eldistributören Electricité de France, vars bidrag uppgick till euro. Planerad budget för perioden : 2,5 miljoner euro. Kommunen erbjuder direkta subventioner till hushåll: takisolering (10 12 euro/m 2 ), väggisolering (6 8 euro/ m 2 ), kombinerade solvärmesystem (1 400 euro), enskilda solvärmesystem för vatten (400 euro) och enskilda kondensorpannor ( euro) Kommunen utför en flygtermografi över alla byggnader i kommunen. Resultaten publiceras på kommunens webbplats. Kommunen organiserar en kostnadsfri miljölinje (telefon) för hushåll som vill konsultera termografiresultatet gällande energieffektiviteten för deras hus. Kostnadsfria konsulttjänster erbjuds till alla hushåll gällande: energisparåtgärder som lämpar sig för deras hus information om hur de får tillgång till de kommunala subventionerna Kommunen publicerar en lista över certifierade företag som utför energisparåtgärderna åt hushållen personer har träffat energikonsulterna ansökningar har tagits emot (296 för isoleringsarbeten, 23 för solpaneler, 703 för enskilda kondensorpannor) 372 ekonomiska subventioner har beviljats (77 för isoleringsarbeten, 8 för solpaneler, 280 för kondensorpannor) Två energiförvaltare och en projektkoordinator har anställts Mer information (FR): energie/index.html Photo: Communauté Urbaine de Dunkerque Beloppet som beviljas till hushållen är beroende av deras inkomster

9 PROVINSEN LIMBURG (BELGIEN): Tekniskt och finansiellt stöd till kommunerna REGIONEN PICARDIE (FRANKRIKE): Regionala subventioner i form av räntefria banklån Att engagera lokala myndigheter i borgmästaravtalet och vara klimatneutrala senast år Engagemang från lokala nyckelpartners: Dubolimburg, supportcenter för hållbara byggnader: anställning av två heltidsexperter för att ge tekniskt stöd för att formulera lokala åtgärdsplaner. Dessa finansieras genom Limburg SterkMerk ett specifikt stöd för initiativ i Limburg. Infrax, distributionsnätverksoperatör: tillhandahåller finansiellt stöd för ESCO-avtal, kostnadsfria energibesiktningar av kommunala byggnader, stöd för energibesparande investeringar till invånare och kommuner (2 4 euro/m² för värmeisolering), övervakningssystem för energiförbrukning i byggnader. Experterna medfinansieras av programmet Intelligent energi Europa inom ramen för projektet Come2CoM. BBL, en flamländsk paraplyorganisation som representerar cirka 140 lokala miljörörelser i Flandern: marknadsför borgmästaravtalet, organiserar informationskampanjer tillsammans med intressenter och erbjuder tekniskt stöd. Provinsen: Tillhandahåller stöd för småskaliga hållbarhetsprojekt ( euro per år) och undersöker möjligheterna att skapa en klimatfond för att finansiera större projekt inom förnyelsebar energi. Under 2011 kommer alla kommuner att göra ett politiskt åtagande att anta en klimatpolicy Mer information (NL,EN): Shutterstock Att tillhandahålla räntefria lån till hushåll under en femårsperiod (med början 2006) och uppnå energibesparingar för sammanlagt 20 miljoner euro. Nylansering av isoleringsmarknaden i Picardie genom att generera en arbetsvolym för hantverkare och byggföretag som är värd 100 miljoner euro och representerar arbetsplatser över en femårsperiod. Engagera bank- och finanssektorn i finansieringen av investeringar som ökar energieffektiviteten Partner: Picardie-regionen, GDF Suez, Solfea Bank, EDF, Domofinance och Crédit Agricole. Upp till euro per hushåll allokeras till isoleringsarbeten genom ett lån utan inkomstbaserade villkor och med en återbetalningstid på upp till sju år. Upp till euro per hushåll allokeras till förnyelsebara värmetekniker (värmepumpar, ved, sol) med en återbetalningstid på upp till tio år. Privatpersonen skickar låneansökningen till banken med en stämpel från den byggentreprenör som kommer att färdigställa arbetet. Banken svarar inom 48 timmar. Banken betalar byggentreprenören direkt då arbetet har färdigställts och efter att arbetsintyget som undertecknats av både kunden och företaget har lämnats in. Privatpersonen betalar ingen ränta till banken. Räntan betalas av regionen Picardie. Över ansökningar har behandlats under 3 år. År : finansiering av isoleringsarbeten (cirka euro per fall). År 2009: medfinansiering av arbeten gällande isolering och förnyelsebar energi (10 miljoner euro i regional medfinansiering). Byggnadsarbete som har genererats: 100 miljoner euro, med en hävstångseffekt på 10. Mer information (FR):

10 LAUSANNE (SCHWEIZ): Utbytesprogram för solenergi BIELSKO-BIALA (POLEN): Stöd till invånare Att göra det möjligt för invånarna att köpa grön el och att bidra till finansieringen av solcellskraftverk. Staden Lausanne genomförde år 1999 en marknadsundersökning gällande ekologiska avgifter. Elkonsumenterna var villiga att betala ett högre pris per kilowattimme för el som genererats från förnyelsebara energikällor. Priset sattes till 0,90 schweiziska franc (0,57 euro) per kilowattimme, vilket motsvarar kostnaden för att installera solceller utslaget årsvis över en livslängd på 20 år. Producenter av förnyelsebar energi finansierar, utformar och installerar solcellsenheter på privata byggnader. Lausannes energibolag förhandlar fram avtal med producenter för att köpa in hela deras solenergiproduktion över en tjugoårsperiod, även det till priset av 0,90 franc (0,57 euro) per kilowattimme kunder som representerar ungefär 4 % av bolagets elkunder har abonnerat på sammanlagt kilowattimmar som producerats av solcellskraftverk under I januari 2011 omvandlades utbytesprogrammet för solenergi till Nativa Plus en produkt som har certifierats av WWF. Elbolaget levererar nu per definition 100 % förnyelsebar energi till sina kunder och priserna har inte ökat sedan M e r i n f o r m a t i o n ( F R ) : w w w. l a u s a n n e. c h / v i e w. asp?docid=34459 Shutterstock Att uppmuntra medborgarna att byta ut koleldade pannor mot mera ekologiska alternativ. Ekonomiska incitament erbjuds i form av stöd för att byta ut värmeinstallationer. Stödnivåerna har varierat under de år programmet har pågått, och har legat mellan 65 och 72,5 %. Cirka 450 koleldade pannor har bytts ut Koldioxidutsläppen i Bielsko-Biala har minskat med mer än ton/år Föroreningar från gas och damm har minskat med mer än 350 ton/år Photo: Municipality of Bielsko Biala Modernisering som utförts fram till slutet av 2009 År Total Antal pannor Miljömässig inverkan CO 2 (ton/år) 344,6 1546,9 667, ,6 Annan minskning som SO 2 (ton/år) 65,9 202,2 89,8 357,9 Mer information (EN): en.pdf 18 19

11 NATIONELLA FONDER OCH PROGRAM EU-FONDER OCH PROGRAM TJECKIEN: Program för miljömässiga besparingar Att stimulera den offentliga sektorn och invånare att investera i tekniker gällande energieffektivitet och förnyelsebar energi. Stöd för projektutveckling: upp till 800 euro En lista över certifierade designers och byggföretag tillhandahålls till de sökande. Uppskattningsvis 36 % av EU:s budget för programperioden har fördelats till struktur- och sammanhållningsfonderna som förvaltas av nationella eller regionala förvaltningsmyndigheter som utsetts av medlemsländerna. Ungefär 22 % av EU:s budget går till program som förvaltas centralt av Europeiska kommissionen. Ett exempel inom energiområdet är programmet Intelligent energi Europa. Programbudgeten värd 1 miljard euro har erhållits från utsläppshandel med Japan. Medlen distribueras i form av direkta subventioner till kvalificerade mottagare hushåll, bostadsägarföreningar, bostadsrättsföreningar, kommuner (inklusive kommunala distrikt), företag och andra juridiska personer. Medborgare kan ansöka om stöd på ett av programmets regionkontor ( INFO-center ) och/eller på lokala filialkontor för 9 medverkande affärsbanker. Möjlighet finns att ändra programvillkoren om däri föreligger ett verkligt intresse för förmånstagarna Kvalitetsisolering i familjehus och flerbostadshus. Icke-miljövänliga värmesystem har bytts ut till utsläppssnåla pannor som eldas med biomassa och effektiva värmepumpar i nya lågenergibyggnader. Nya hus har byggts i enlighet med passiva energistandarder. EU:S MEDLEMSLÄNDER OCH REGIONER BESLUTAR OM ANVÄNDNINGEN AV: STRUKTURFONDERNA OCH SAMMANHÅLLNINGS- FONDEN TEKNISKT STÖD FRÅN JESSICA TEKNISKT STÖD FRÅN JASPERS SAMARBETSPROGRAMMEN INTERREG IV A OCH INTERREG IV B EUROPEISKA FONDER SOM FÖRVALTAS CENTRALT AV EUROPEISKA KOMMIS- SIONEN SAMARBETSPROGRAMMEN INTERREG IV C OCH URBACT PROGRAMMET INTELLIGENT ENERGI EUROPA (IEE) ELENA-FACILITETEN (FINANSIERAD AV IEE) SMART CITIES Godkännandet av projekten beror på energiprestandan före och efter renoveringen. Utveckling av förnyelsebara energitekniker (t.ex. solpaneler). Snabb procedur: 10 veckor från inlämnandet av ansökan tills avtalet skrivs på. Mer information (CS, EN): about-the-green-savings-programme/ 20 21

12 STRUKTURFONDERNA OCH SAMMANHÅLLNINGSFONDEN REGIONEN FRANCHE-COMTÉ (FRANKRIKE): Subventionerat lågenergiboende Renovering av 36 subventionerade bostadsenheter i kommunen Dole. STADEN KAUNAS (LITAUEN): Modernisering av fjärrvärme Modernisering av fjärrvärmenätverket i Kaunas genom användning av modern teknik. Utveckling av social och ekono- OPERATIVT PROGRAM misk infrastruktur FOND Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) TOTALA KOSTNADER euro MEDFINANSIERING FRÅN ERUF 70 % Mer information (LT, EN): sf_projects/map_of_projects/?prior=1&aps=1040 REGIONEN KARLOVARSKY (TJECKIEN): Fackutbildning för installatörer av solpaneler Photo: ISSTE Sokolov-Pavel Janus Solarter - fackutbildning för installatörer av förnyelsebara energitekniker EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGS- FONDEN (ERUF) för förbättringar i energieffektivitet och användning av förnyelsebar energi i befintliga bostäder I samtliga medlemsländer ska utgifter för förbättringar i energieffektivitet och för användning av förnyelsebar energi i befintliga bostäder kvalificeras för ett belopp på upp till 4 % av den sammanlagda allokeringen från ERUF.* Medlemsländerna måste ändra befintliga prioriteringar för att omfördela erhållna medel (ERUF) mot energisparåtgärder i befintliga bostäder. De operativa programmen behöver inte godkännas formellt av Europeiska kommissionen. Medlemsländerna behöver inte vänta till slutet av 2013 för att genomföra de nödvändiga ändringarna. OPERATIVT PROGRAM Regionen Franche-Comté FOND Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) TOTALA KOSTNADER euro FINANSIERING Medfinansiering från ERUF: 14 % Självfinansiering: 82 % Bonus för förbättring av hyresfastigheter: 4 % Mer information (FR): Mission%20 ope-%c3%a9nergie-150ppi_0.pdf Shutterstock OPERATIVT PROGRAM Utveckling av mänskliga resurser FOND Europeiska socialfonden (ESF) TOTALA KOSTNADER euro MEDFINANSIERING FRÅN ESF 80 % Mer information (CS, DE): *EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 397/2009 av den 6 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller stödberättigande för investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i bostäder

13 TEKNISKT STÖD FRÅN JESSICA JESSICA: Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas ANDRA INVESTERARE (offentliga och privata) STAD Omfattar tillskott från lån och byggnader STADSUTVECKLING Investering (aktier, lånegarantier) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Stöd från strukturfonderna MEDLEMSLAND ELLER REGION via den utnämnda förvaltningsmyndigheten Holdingfond Lån Valfritt Internationella finansieringsinstitut och banker Projekt som är del av en integrerad plan för hållbar stadsutveckling LITAUEN: Holdingfond förbättrar energieffektiviteten i flerlägenhetshus Att förbättra energieffektiviteten i flerlägenhetshus genom att ge förmånliga lån till ägarna. En holdingfond på 227 miljoner euro upprättades av Litauens finans- och miljöministerier i juni 2009 och förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB). Finansierade projekt: Investeringar i energieffektivitet i flerlägenhetshus. Låneavtal undertecknades av EIB i egenskap av förvaltare för JESSICA:s holdingfond i Litauen, Šiaulių-banken och Swedbank. Båda bankerna kommer att tillhandahålla moderniseringslån för energieffektivitet till ett totalbelopp på 12 miljoner euro till enskilda lägenhetsägare. Ägarna kan ansöka om lån med en löptid på 20 år med låg och stabil ränta, som måste användas för investeringar i energieffektivitet som möjliggör väsentliga inbesparingar i elräkningarna. LONDON (STORBRITANNIEN): En JESSICA-fond på 100 miljoner brittiska pund för finansiering av hållbara energiprojekt Londons Jessica-fond utgörs av 50 miljoner pund från Europeiska regionala utvecklingsfonden, 32 miljoner pund från London Development Agency och 18 miljoner pund från London Waste and Recycling Board. Finansierade projekt: decentraliserad energiinfrastruktur med effektivare el- och värmeproduktion belägen närmare konsumenten (för att minska överföringsförlusterna), avfallsinfrastruktur med ökad återvinningskapacitet, användning av anläggningar som återanvänder avfallet för energiproduktion och produktion av förnyelsebar energi som minskar deponier och stimulerar till investeringar i miljösektorn. Projektfinansieringen kommer att koncentreras till förnyelseområden med väsentliga brister. FÖRDELAR MED ATT ANVÄNDA JESSICA- FONDER Återanvändning av medel: Medel som investerats i kvalificerade projekt kan återanvändas för nya investeringar, vilket ökar deras effektivitet väsentligt. Hävstångseffekt: JESSICA-medel kan engagera den privata sektorn, ge hävstångseffekter för vidare investeringar och dra nytta av utomstående kompetens i projektledningen. Flexibilitet: JESSICA erbjuder mer flexibilitet genom att erbjuda eget kapital, lån eller garantier för mer investeringar i hållbar stadsutveckling. Expertkunskaper: Medlemsländer, städer och regionala myndigheter kan dra nytta av expertkunskaper från bank- och privatsektorn. Mer information om JESSICA och befintliga fonder som har skapats: Shutterstock Flera Jessica-fonder har skapats i: Italien, regionen Moravia- Silesia (Tjeckien), Andalusien (Spanien), Grekland, Portugal, regionen Wielkopoloska (Polen) och andra länder och regioner Shutterstock

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI Från strategi till handling! www.eumayors.eu 1 Publikationen kommer från Covenant of Mayors Office och Generaldirektoratet för Energi,

Läs mer

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 THE ELENA FACILITY Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 1 ELENA European Local Energy Assistance Tekniskt stöd (Technical Assistance, TA) Finansierar

Läs mer

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Finansiering av EPC-projekt Project Transparense OVERVIEW OF TRAINING MODULES I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Making electricity clean

Making electricity clean Making electricity clean - Vattenfallkoncernen - Forskning och utveckling - Smart Grids Stockholm 2010-01-21 1 Program, möte Gröna liberaler 1. Introduktion och mötesdeltagare 2. Vattenfall nyckelfakta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 FINANSIELLA INSTRUMENT I SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 Europeiska kommissionen antog lagstiftningsförslag för sammanhållningspolitiken 2014-2020 i oktober 2011 Det

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

En investeringsplan för Europa

En investeringsplan för Europa En investeringsplan för Europa Den goda triangeln INVESTERINGAR STRUKTUR- REFORMER BUDGETANSVAR 1 En investeringsplan för Europa MOBILISERA FINANSIERING FÖR INVESTERINGAR Kraftigt stöd till strategiska

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 GEMENSKAPSLEDD LOKAL UTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier

Energieffektivisering Energimyndighetens strategier Energieffektivisering Energimyndighetens strategier 2009-11-24 Carin Karlsson Avdelningen för hållbar energianvändning carin.karlsson@energimyndigheten.se Nya satsningar i Sverige I energipropositionen

Läs mer

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG

7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7. STÖD TILL ÖVRIGA ÄN FÖRETAG 7.1 Stöd för internationella utvecklingsprojekt Rättsgrund: Självstyrelselag för Åland (1991:71) Landskapslag om lån, räntestöd och understöd ur landskapets medel samt om

Läs mer

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Smart City Göteborg Hållbar och innovativ stadsutveckling SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Vad är Smart Cities-initiativet? Städer orsakar 70 % av de

Läs mer

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso,

Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Energipolitiska prioriteringar för Europa Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, inför Europeiska rådet den 22 maj 2013 Nya villkor på den internationella energimarknaden Finanskrisens

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, 19.05.2009 K(2009)4093 Ärende: Statligt stöd N 66/2009 Sverige Ordning för statligt stöd till solceller Herr Minister, 1. FÖRFARANDE 1) De svenska myndigheterna anmälde

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573

BILAGA. till kommissionens beslut. om ändring av beslut C(2013) 1573 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.4.2015 C(2015) 2771 final ANNEX 1 BILAGA till kommissionens beslut om ändring av beslut C(2013) 1573 om godkännande av riktlinjer för avslutande av operativa program

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Arbetstagargruppens bidrag

Arbetstagargruppens bidrag SV Arbetstagargruppens bidrag De fackliga organisationernas och arbetsmarknadsparternas roll vid programplanering och uppföljning av politiska åtgärder för ekonomisk och social sammanhållning i anslutning

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Grön el

Buy Smart+ Grön upphandling i Europa. Grön el Buy Smart+ Grön upphandling i Europa Grön el Innehåll Vad gäller för upphandling av el? Märkning av el Tips Elanvändningen (brutto) i EU-27, 1990 2008 fördelat på bränslen Källa: EEA 2010 Installerad kapacitet

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU

Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU 1(6) 2010-06-18 Landsbygdsavdelningen Roland Sten Landsbygdsprogram i 10 länder inom EU Varje land har minst ett landsbygdsprogram Varje medlemsland i EU har ett eller flera program för utveckling av landsbygden.

Läs mer

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer.

Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. Celsius - konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärme och fjärrkyla till Europas städer. GAME Dagen 2014 Klimatneutral konsumentmarknad 9 Oktober, Chalmers Jonas Cognell, Göteborg Energi AB Senior Program

Läs mer

Interna energitjänster inom den offentliga sektorn

Interna energitjänster inom den offentliga sektorn Interna energitjänster inom den offentliga sektorn Denna broschyr har producerats inom ramen för ett europeiskt pilotprojekt där så kallad intern tredjepartsfinansiering testades i Frankrike, Italien,

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR

BUDGETFÖRFARANDET FÖR EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2004 2 juli 2003 ARBETSDOKUMENT om transeuropeiska nät (TEN) Budgetutskottet Föredragande: Jan Mulder och Franz Turchi DT\498696.doc PE

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Checklista Energieffektivisera gatubelysning

Checklista Energieffektivisera gatubelysning Checklista Energieffektivisera gatubelysning Denna broschyr och checklistor kan användas som ett stöd för att komma i gång med arbetet att energieffektivisera och renovera befintlig utomhusbelysning. Checklistan

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET

INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN 14-15 MARS 2013 INSATSGRUPPERNA MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET UPPDATERING INFÖR EUROPEISKA RÅDETS VÅRMÖTE DEN 14 15 MARS

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA?

HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? HUR BETALAR NI? HUR SKULLE NI VILJA BETALA? 2/09/2008-22/10/2008 Det finns 329 svar, av totalt 329, som motsvarar dina sökvillkor DELTAGANDE Land DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi

EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s klimat- och miljöstrategi hur agerar elbranschen? Värmeforsks jubiléumskonferens 24 januari 2008 Bo Källstrand, VD Svensk Energi EU:s paket en enorm utmaning Klara klimatmålen Klara förnybarhetsmålen

Läs mer

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information

Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp. Allmän information Buy Smart Grön Upphandling för Smarta Inköp Allmän information Innehåll Lagstiftning Energi och kostnadsbesparingar Användning av miljö- och energimärkningar Grön upphandling Produktgrupper Bakgrund Den

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Maximera ert miljöansvar,

Maximera ert miljöansvar, Maximera ert miljöansvar, minimera er klimatbelastning! Var med och bidra till en hållbar utveckling genom att ta ert maximala miljöansvar! Ni kan vara trygga i att kommunicera resultatet då det bygger

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG Förord Kära läsare! Du har fått inspirationskatalogen "Fler elbilar i Öresundsregionen". Katalogen innehåller ett antal förslag på hur svenska och

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Rock Energy Solutions

Rock Energy Solutions Rock Energy Solutions TM Ett samspel med Naturen Ledarna inom nyckelfärdiga Geoenergisystem Mot en hållbar, lönsam och trygg energiframtid för fastighetsägare Rock Rock Energy - ett samspel med Naturen

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel, den 19.11.2003 C (2003)4415 Ärende: Statligt stöd N 294/2003 Sverige Ändring av systemet med gröna certifikat Fru Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av den 2 juli

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd inom det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning; SFS 2009:982 Utkom från trycket den 3 november 2009 utfärdad

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26

Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Bredband på gång i Kalmar län 2014-08-26 Dagens program 09.30 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 10.15 Venet, så gjorde vi 10.55 Bensträckare 11.00 Vad gäller inför ansökan? 11.45 Lunch (80 kr, betalas kontant)

Läs mer

Powering Regions for the 21 st Century

Powering Regions for the 21 st Century Powering Regions for the 21th Century Josefin Strömberg Bryssel, 2011-04-14 Powering Regions for the 21 st Century Den 14:e april 2011 hölls en konferens under EU:s temavecka EU Substainable Energy Week

Läs mer

Möjlig regional och nationell finansiering för svenska EPC-projekt

Möjlig regional och nationell finansiering för svenska EPC-projekt Task 4.1 Möjlig regional och nationell finansiering för svenska EPC-projekt samt övrigt finansiellt stöd för energieffektivisering och renovering av befintlig utomhusbelysning Report on regional/national

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag Rädda vår planet 1. Utmaningen Idag står Europa inför utmaningen att åstadkomma hållbar utveckling: En utveckling som

Läs mer