INSPIRERANDE FINANSIERINGSSYSTEM Något att fundera på för avtalsparter. 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSPIRERANDE FINANSIERINGSSYSTEM Något att fundera på för avtalsparter. www.eumayors.eu 1"

Transkript

1 INSPIRERANDE FINANSIERINGSSYSTEM Något att fundera på för avtalsparter 1

2 INNEHÅLLSFÖR TECKNING MISSA INGA FINANSIERINGSMÖJLIGHETER 1. LOKALA MYNDIGHETERS EGNA MEDEL 2. OFFENTLIG-PRIVAT SAMVERKAN 3. MOBILISERING AV MEDEL FRÅN LOKALA PARTNER VIA KOMMUNALA OCH REGIONALA SUBVENTIONER 4. NATIONELLA FONDER OCH PROGRAM 5. EUROPEISKA FONDER OCH PROGRAM Publikationen är sammanställd av Borgmästaravtalets sekretariat Grafisk design: Diane Morel / Bilder på omslaget och baksidan: Shutterstock Tryckt av Imprimerie Simon, Besançon (Frankrike) Borgmästaravtalets sekretariat stöds av programmet Intelligent energi Europa och genomförs av ett konsortium av lokala och regionala myndighetsnätverk ledda av Energy Cities, som består av CEMR, Climate Alliance, EUROCITIES och Fedarene. Varken Europeiska kommissionen eller någon person som representerar kommissionen kan hållas ansvarig för hur informationen i denna publikation används eller för något fel som kvarstår i texterna trots att de färdigställts med största omsorg. FÖR ATT FINANSIERA DE OLIKA ÅTGÄRDERNA SOM FINNS I ER ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI: Byggnader, utrustning/anläggningar, industrier Transporter Lokal elproduktion Lokal fjärrvärme/kyla, kraftvärme Samhällsplanering Offentlig upphandling av produkter och tjänster Arbeta med invånare och intressenter Andra sektorer Det finns goda möjligheter att använda finansieringsmöjligheterna som presenteras på följande sidor flera gånger och de kan mycket väl inspirera avtalsparter att söka innovativa sätt att finansiera sina åtgärdsplaner för hållbar energi. 2 3

3 I N T R O D U K T I O N Avtalsparterna, som har åtagit sig att uppfylla och överskrida EU-målet på en minskning av CO 2 -utsläppen med 20 % senast år 2020 söker efter finansieringsmöjligheter som är mycket viktiga för att utveckla åtgärdsplaner för hållbar energi och finansiera de åtgärder de innehåller. I samarbete med lokala partner, banker, privata företag och civilsamhället uppfinner de innovativa finansieringssystem som på ett avgörande sätt får fart på planerade investeringar. Sådana nyskapande idéer och metoder gör att offentliga medel hanteras på ett effektivare sätt och får en betydande hävstångseffekt. Europeiska kommissionen anpassar och utvecklar för sin del specifika finansiella verktyg och program (t.ex. struktur- och sammanhållningsfonderna, ELENA, JESSICA, Smart Cities m.fl.) som finansieras via Europeiska unionens budget och är till för att stödja lokala myndigheter i fullgörandet av sina åtaganden och för att strömlinjeforma EU:s energi- och klimatpolicyer på lokal nivå. EU:s medlemsländer avgör själva i vilken utsträckning de prioriterar och ger behörighet till lokala myndigheter att stödja lokala, hållbara energilösningar. Det nationella stödet varierar mellan länderna, men frågor om t.ex. energieffektivitet eller förnyelsebar energi återfinns sällan högt på den politiska agendan. Bristen på prioriteringar inom energiområdet reflekteras i fördelningen av struktur- och sammanhållningsfonderna som förvaltas på nationell och regional nivå. Förhandlingar pågår för att fastställa EU:s framtida budget för programperioden Vi bör inte glömma att den bara representerar 1,13 % av BNP i EU-27 trots att den omfattar 130 miljarder euro per år. Därför kommer effektiv och innovativ förvaltning av lokala offentliga medel tillsammans med mobilisering av finansiering från offentlig-privat samverkan och från nationella eller regionala budgetar att vara ännu viktigare för att uppnå borgmästaravtalets mål. Dessa lokala, regionala och nationella resurser, kompletterade av finansiering från EU som tydligt öronmärkts för lokala åtgärder för hållbar energi, utgör en solid finansiell bas som bidrar till att påskynda övergången mot lågenergistäder, skapa lokala arbetsplatser och säkerställa en hög livskvalitet för alla. Handling säger mer än ord. I den andan försöker den här publikationen snarare visa läsaren en samling konkreta finansieringsmöjligheter som kan återanvändas och som har förverkligats av avtalsparter, än en fullständig beskrivning av EU:s finansiella landskap. Förhoppningsvis kommer den att inspirera lokala myndigheter och regioner som har investeringsplaner i vänteläge att använda sig av dessa exempel och börja genomföra sina projekt. På samma sätt försöker den uppmuntra offentliga institutioner på alla nivåer att skapa eller stödja system som redan har visat sig fungera, ge mera stimulans till tekniskt stöd och främja utvecklingen av innovativa finansieringslösningar. 4 5

4 LOKALA MYNDIGHETERS EGNA MEDEL LONDON (STORBRITANNIEN): Trängselavgifter Ett ökande antal lokala och regionala myndigheter öronmärker permanenta budgetposter eller intäkter från specifika lokala skatter för att finansiera energisparåtgärder. Koldioxidfonden i Hannover, den löpande fonden i Stuttgart, trängselavgifter i London och andra innovativa åtgärder visar mobiliseringen av städernas egna resurser för detta specifika ändamål. Förutsatt att det finns ett fast politiskt åtagande hör dessa till de mest tillgängliga och hållbara finansieringskällor som finns på lokal nivå. HANNOVER (TYSKLAND): Proklima - Enercity-fonden Att skapa en fond som är vikt åt finansiering av miljöskyddsåtgärder som vill åstadkomma mer än minimikraven enligt lagstiftningar eller praxis. En fond på cirka fem miljoner euro finns årligen tillgänglig för att stödja miljöskyddsåtgärder i privata hushåll, företag och offentliga institutioner. Lokala partners bidrar till fonden enligt följande: Stadtwerke Hannover AG allmännyttigt företag (ca 77 % av fondtillgångarna): försäljningsintäkter från gas som säljs till privathushåll och en del av vinsten som genereras av Stadtwerke. Staden Hannover (ca 20 % av fondtillgångarna): 3,25 % av vinsten från Stadtwerke överförs till offentliga medel för energiförsörjning och transporter (VV GmbH). Städerna Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg och Seelze (ca 3 % av fondtillgångarna): 2,5 % av licensavgifterna från el och/eller gas. Godkänd finansiering : över 45 miljoner euro. ProKlimas finansieringspolicy är framåtblickande och driver på innovationer. Mer information (DE): Att minska trafiknivåer och trafikstockningar i London genom att ta ut en vägavgift. En avgift på 10 brittiska pund (12 pund om den betalas före midnatt dagen därpå) uppbärs varje dag för alla fordon som rör sig i området mellan och (endast måndag till fredag). Ett bötesbelopp på 120 pund (minskas till 60 pund om det betalas inom 14 dagar) påförs för utebliven betalning (ökas till 180 pund om det inte betalas inom 28 dagar). Enligt lag ska alla nettoinkomster från avgiften (158,1 miljoner pund under räkenskapsåret ) användas till att förbättra transporterna i London. Ett antal förbättringar har nyligen gjorts i systemet: ett automatiskt betalningssystem, en ny rabatt för miljövändliga fordon för Euro 5 -bilar vars CO 2 -utsläpp är högst 100 g/ km eller mindre och en 100 % rabatt för elektriska fordon. Ett av de största systemen i sitt slag i världen det har minskat trafiknivåerna, möjliggjort bättre trafiktjänster och ökat trafiksäkerheten. Under de sista månaderna 2008 och under 2009 verkade trängseln i centrala London ha minskat något jämfört med tidigare studier på motsvarande månader. Mer information (EN): Shutterstock 6 7

5 STUTTGART (TYSKLAND): Intracting kontrakt inom staden Att skapa ett finansieringssystem för snabbt genomförande av kostnadseffektiva energisparåtgärder. Stuttgarts miljöskyddsdepartement skapade metoden interna kontrakt för finansiering av energisparprojekt i nära samarbete med finansdepartementet. Metoden baseras på idén om Energy Performance Contracting, men drivs helt inom stadens förvaltning. Miljödepartement beviljar ett öronmärkt, räntefritt lån till värddepartementet eller till ett företag som ägs av staden. Lånebeloppet beror som i konventionella kontrakt på de genomförda åtgärdernas energi- och kostnadsbesparingspotential. Besparingarna som gjorts genom dessa åtgärder överförs tillbaka till en särskild budgetpost en löpande fond tills investeringarna har betalats av. Fondens värde: 8,8 miljoner euro 273 avtal har slutits Genomsnittlig återbetalningstid: 7,2 år Intracting har stått modell för ett stort antal lokala myndigheter i Tyskland och Österrike. Mer information (DE, EN, FR, HU, PL, SK): Investeringar (mn /år) kommunala företag kommunala myndigheter totala investeringar (mn /år) 3,0 11 2,5 9 2,0 7 1,5 5 1,0 4 0,5 2 0, DIJON OCH BREST (FRANKRIKE): Gemensam offentlig upphandling Mer information (EN): 8 9 FÖRDELAR Inga ytterligare riskanknutna kostnader. Ingen ränta debiteras på det investerade kapitalet. Väsentlig minskning av transaktions- och administrationskostnader som hör till avtalshantering. En möjlighet att finansiera småskaliga projekt som inte hade varit intressanta för utomstående leverantörer. En möjlighet till delfinansiering av projekt. Minimal förberedelsetid: energisparåtgärder kan genomföras på en kortare tid. Att minska investeringskostnaderna genom gemensam upphandling av spårvagnslinjer. En sambeställning av 52 spårvagnslinjer till ett värde av 106 miljoner euro gjorde det möjligt att rationalisera investeringen och dela på behoven. Ekonomiska inbesparingar: 24 % Brest: 14,3 km spårvagnslinjer, 20 tåg Dijon: 18,9 km spårvagnslinjer, 32 tåg FÖRDELAR Kommunernas förhandlingsstyrka ökade, framför allt genom skalekonomiska argument. Det offentliga anbudsförfarandet delades vilket minskade arbetsbördan. Shutterstock

6 OFFENTLIG-PRIVAT SAMVERKAN REGIONEN PARDUBICE (TJECKIEN): Energy Performance Contracting Att minska energiförbrukningen i 51 offentliga byggnader skolor, sjukhus, social- och hälsovårdscentraler. VAD ÄR ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING? Energy Performance Contracting (EPC) är en form av långsiktigt avtal där kunden drar nytta av ny eller uppgraderad energiutrustning och där ersättningen till energitjänstföretaget (ESCO) är direkt knuten till besparingen som uppnås av den minskade energiförbrukningen. Kostnaden för investeringen betalas tillbaka från besparingarna, och om energitjänstföretaget inte lyckas uppnå sådana måste det stå för skillnaden mellan de faktiska kostnaderna och de kostnader som garanterats. Mer information om EPC (EN): BERLIN (TYSKLAND): Generera solenergi via tredjepartsfinansiering Pardubice-regionens urvalskriterier: Ombyggnad av värmesystem Förbättring av temperaturnivåerna i offentliga byggnader Ingen investering från regionens egna finansiella medel Långsiktig energihantering Photo: Wikimedia Commons Att hyra ut taken på offentliga byggnader till privata investerare och öka den lokala produktionen av förnyelsebar energi inom staden. för förnyelsebar energi. Detta har ökat den ekonomiska livskraften för solkraftsenergi vilket har lett till ett ökat intresse från privata investerare. Hyran är 3 7 % av de totala intäkterna från inmatningstariffen från produktionen av solenergi. Avtal: 13 år: 1 år för installation (i 3 faser under 2007) och 12 års avkastning på investeringen Investeringskostnader: 5,4 miljoner euro Garanterade årliga inbesparingar (driftskostnader): euro Levererade tjänster: koncept- och projektförslag, finansiering, leverans och genomförande, utbildning för de som använder byggnaderna, energihantering och garanti Energibesparingar: 24 % Minskning av koldioxidutsläpp: 23 % Besparingar i driftkostnaderna: euro Besparingsöverskottet efter att företagets avgifter dragits av allokeras till kunden Mer information (CS): Solardachbörse, takutbytesprojektet för solenergi, lanserades år 2002 för att uppmuntra privata investerare att bygga solkraftverk. År 2009 hade tak (skolor, administrativa byggnader, sporthallar) hyrts ut av staden till 25 investerare. Genom att använda ett tredjepartsfinansieringssystem lyckades kommunen överföra finansieringen av soltekniken och den tekniska kunskapen till privata investerare. Sedan januari 2004 har Tyskland höjt inmatningstarifferna År 2009 hade 64 installationer med en sammanlagd kapacitet på 4 MWt placerats ut i 10 distrikt. Självfinansierat projekt bygger enbart på privata investerare (inklusive invånare) som drar nytta av inmatningstarifferna. Nettovinst för kommunen då takhyran dragits av. Mer information (DE):

7 VAD ÄR EN INMATNINGSTARIFF? DELFT (NEDERLÄNDERNA): Samarbete med lokala energidistributörer En inmatningstariff är ett policyinstrument som gör det obligatoriskt för energibolag eller allmännyttor som ansvarar för driften av nationella elnät att köpa el från förnyelsebara energikällor till förutbestämda priser som är tillräckligt attraktiva för att stimulera till nya investeringar i den förnyelsebara energisektorn. Detta säkerställer i sin tur att de som producerar el från förnyelsebara energikällor, t.ex. sol, vind och andra förnyelsebara resurser har en garanterad marknad och en attraktiv avkastning på investeringarna för den producerade elen. Aspekter som vägs in i inmatningstariffen är tillgång till elnätet, långsiktiga elinköpsavtal och ett fast pris per kilowattimme (kwh). Att uppfylla ambitiösa klimatmål genom att etablera ett nytt lokalt fjärrvärmenätverk. Fjärrvärmeföretaget Eneco Delft Ltd är ett nytt specialföretag som har byggt, drivit och underhållit det nya fjärrvärmesystemet som initierats av kommunen Delft. Företaget förser uppskattningsvis hem med värme och varmvatten. Värmen produceras genom kraftvärme och användning av industriell restvärme med låg temperatur. Energidistributören Eneco New Energy är moderbolag till fjärrvärmeföretaget och äger 97 % av aktierna. Eneco kommer att bygga och driva systemet. Aktieägarna som äger 3 % av prioritetsaktierna omfattar: kommunerna Delft och Midden-Delfland, Eneco och tre bostadsföreningar. Investeringskostnader: cirka 120 miljoner euro (produktion och distribution). Förväntad minskning av koldioxidutsläpp jämfört med 2008 års nivåer: minst ton. Avkastning på investeringen för fjärrvärmeföretaget: minst 7,4 % inklusive beskattningsåtgärder och ett nationellt stöd för pumpstationen för restvärme. Projektet genomfördes inom ramen för det europeiska SESACprojektet och medfinansierades av CONCERTO-programmet. Mer information (EN): Photo: Municipality of Delft 12 13

8 MOBILISERA RESURSER FRÅN LOKALA PARTNER VIA KOMMUNALA OCH REGIONALA SUBVENTIONER Avtalsparterna i borgmästaravtalet åtar sig frivilligt att minska koldioxidutsläppen på sina territorier och riktar sig till både privat och offentlig sektor. För att uppnå borgmästaravtalets mål är det därför avgörande att motivera och aktivt engagera lokala intressenter och invånare. Lokala aktörer har egna visioner och strategier. De tar beslut och gör investeringar varje dag. Hushåll investerar i bostadsisolering eller köper fordon, privata företag investerar i byggnader, utrustning eller processer Det är mycket viktigt att anpassa dessa handlingar så att de bidrar till de lokala avtalsmålen. Lokala myndigheter och regioner har en stark och unik ställning för att förändra beteenden och på ett avgörande sätt mobilisera mänskliga och ekonomiska resurser genom olika incitament, t.ex. subventioner. COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE (FRANKRIKE): Kommunala subventioner ökar invånarnas investeringar Energieffektiv anpassning i efterhand av bostadshus och ökad användning av förnyelsebar energi. En specialfond på 1,1 miljoner euro för perioden har skapats av staden i samarbete med den största eldistributören Electricité de France, vars bidrag uppgick till euro. Planerad budget för perioden : 2,5 miljoner euro. Kommunen erbjuder direkta subventioner till hushåll: takisolering (10 12 euro/m 2 ), väggisolering (6 8 euro/ m 2 ), kombinerade solvärmesystem (1 400 euro), enskilda solvärmesystem för vatten (400 euro) och enskilda kondensorpannor ( euro) Kommunen utför en flygtermografi över alla byggnader i kommunen. Resultaten publiceras på kommunens webbplats. Kommunen organiserar en kostnadsfri miljölinje (telefon) för hushåll som vill konsultera termografiresultatet gällande energieffektiviteten för deras hus. Kostnadsfria konsulttjänster erbjuds till alla hushåll gällande: energisparåtgärder som lämpar sig för deras hus information om hur de får tillgång till de kommunala subventionerna Kommunen publicerar en lista över certifierade företag som utför energisparåtgärderna åt hushållen personer har träffat energikonsulterna ansökningar har tagits emot (296 för isoleringsarbeten, 23 för solpaneler, 703 för enskilda kondensorpannor) 372 ekonomiska subventioner har beviljats (77 för isoleringsarbeten, 8 för solpaneler, 280 för kondensorpannor) Två energiförvaltare och en projektkoordinator har anställts Mer information (FR): energie/index.html Photo: Communauté Urbaine de Dunkerque Beloppet som beviljas till hushållen är beroende av deras inkomster

9 PROVINSEN LIMBURG (BELGIEN): Tekniskt och finansiellt stöd till kommunerna REGIONEN PICARDIE (FRANKRIKE): Regionala subventioner i form av räntefria banklån Att engagera lokala myndigheter i borgmästaravtalet och vara klimatneutrala senast år Engagemang från lokala nyckelpartners: Dubolimburg, supportcenter för hållbara byggnader: anställning av två heltidsexperter för att ge tekniskt stöd för att formulera lokala åtgärdsplaner. Dessa finansieras genom Limburg SterkMerk ett specifikt stöd för initiativ i Limburg. Infrax, distributionsnätverksoperatör: tillhandahåller finansiellt stöd för ESCO-avtal, kostnadsfria energibesiktningar av kommunala byggnader, stöd för energibesparande investeringar till invånare och kommuner (2 4 euro/m² för värmeisolering), övervakningssystem för energiförbrukning i byggnader. Experterna medfinansieras av programmet Intelligent energi Europa inom ramen för projektet Come2CoM. BBL, en flamländsk paraplyorganisation som representerar cirka 140 lokala miljörörelser i Flandern: marknadsför borgmästaravtalet, organiserar informationskampanjer tillsammans med intressenter och erbjuder tekniskt stöd. Provinsen: Tillhandahåller stöd för småskaliga hållbarhetsprojekt ( euro per år) och undersöker möjligheterna att skapa en klimatfond för att finansiera större projekt inom förnyelsebar energi. Under 2011 kommer alla kommuner att göra ett politiskt åtagande att anta en klimatpolicy Mer information (NL,EN): Shutterstock Att tillhandahålla räntefria lån till hushåll under en femårsperiod (med början 2006) och uppnå energibesparingar för sammanlagt 20 miljoner euro. Nylansering av isoleringsmarknaden i Picardie genom att generera en arbetsvolym för hantverkare och byggföretag som är värd 100 miljoner euro och representerar arbetsplatser över en femårsperiod. Engagera bank- och finanssektorn i finansieringen av investeringar som ökar energieffektiviteten Partner: Picardie-regionen, GDF Suez, Solfea Bank, EDF, Domofinance och Crédit Agricole. Upp till euro per hushåll allokeras till isoleringsarbeten genom ett lån utan inkomstbaserade villkor och med en återbetalningstid på upp till sju år. Upp till euro per hushåll allokeras till förnyelsebara värmetekniker (värmepumpar, ved, sol) med en återbetalningstid på upp till tio år. Privatpersonen skickar låneansökningen till banken med en stämpel från den byggentreprenör som kommer att färdigställa arbetet. Banken svarar inom 48 timmar. Banken betalar byggentreprenören direkt då arbetet har färdigställts och efter att arbetsintyget som undertecknats av både kunden och företaget har lämnats in. Privatpersonen betalar ingen ränta till banken. Räntan betalas av regionen Picardie. Över ansökningar har behandlats under 3 år. År : finansiering av isoleringsarbeten (cirka euro per fall). År 2009: medfinansiering av arbeten gällande isolering och förnyelsebar energi (10 miljoner euro i regional medfinansiering). Byggnadsarbete som har genererats: 100 miljoner euro, med en hävstångseffekt på 10. Mer information (FR):

10 LAUSANNE (SCHWEIZ): Utbytesprogram för solenergi BIELSKO-BIALA (POLEN): Stöd till invånare Att göra det möjligt för invånarna att köpa grön el och att bidra till finansieringen av solcellskraftverk. Staden Lausanne genomförde år 1999 en marknadsundersökning gällande ekologiska avgifter. Elkonsumenterna var villiga att betala ett högre pris per kilowattimme för el som genererats från förnyelsebara energikällor. Priset sattes till 0,90 schweiziska franc (0,57 euro) per kilowattimme, vilket motsvarar kostnaden för att installera solceller utslaget årsvis över en livslängd på 20 år. Producenter av förnyelsebar energi finansierar, utformar och installerar solcellsenheter på privata byggnader. Lausannes energibolag förhandlar fram avtal med producenter för att köpa in hela deras solenergiproduktion över en tjugoårsperiod, även det till priset av 0,90 franc (0,57 euro) per kilowattimme kunder som representerar ungefär 4 % av bolagets elkunder har abonnerat på sammanlagt kilowattimmar som producerats av solcellskraftverk under I januari 2011 omvandlades utbytesprogrammet för solenergi till Nativa Plus en produkt som har certifierats av WWF. Elbolaget levererar nu per definition 100 % förnyelsebar energi till sina kunder och priserna har inte ökat sedan M e r i n f o r m a t i o n ( F R ) : w w w. l a u s a n n e. c h / v i e w. asp?docid=34459 Shutterstock Att uppmuntra medborgarna att byta ut koleldade pannor mot mera ekologiska alternativ. Ekonomiska incitament erbjuds i form av stöd för att byta ut värmeinstallationer. Stödnivåerna har varierat under de år programmet har pågått, och har legat mellan 65 och 72,5 %. Cirka 450 koleldade pannor har bytts ut Koldioxidutsläppen i Bielsko-Biala har minskat med mer än ton/år Föroreningar från gas och damm har minskat med mer än 350 ton/år Photo: Municipality of Bielsko Biala Modernisering som utförts fram till slutet av 2009 År Total Antal pannor Miljömässig inverkan CO 2 (ton/år) 344,6 1546,9 667, ,6 Annan minskning som SO 2 (ton/år) 65,9 202,2 89,8 357,9 Mer information (EN): en.pdf 18 19

11 NATIONELLA FONDER OCH PROGRAM EU-FONDER OCH PROGRAM TJECKIEN: Program för miljömässiga besparingar Att stimulera den offentliga sektorn och invånare att investera i tekniker gällande energieffektivitet och förnyelsebar energi. Stöd för projektutveckling: upp till 800 euro En lista över certifierade designers och byggföretag tillhandahålls till de sökande. Uppskattningsvis 36 % av EU:s budget för programperioden har fördelats till struktur- och sammanhållningsfonderna som förvaltas av nationella eller regionala förvaltningsmyndigheter som utsetts av medlemsländerna. Ungefär 22 % av EU:s budget går till program som förvaltas centralt av Europeiska kommissionen. Ett exempel inom energiområdet är programmet Intelligent energi Europa. Programbudgeten värd 1 miljard euro har erhållits från utsläppshandel med Japan. Medlen distribueras i form av direkta subventioner till kvalificerade mottagare hushåll, bostadsägarföreningar, bostadsrättsföreningar, kommuner (inklusive kommunala distrikt), företag och andra juridiska personer. Medborgare kan ansöka om stöd på ett av programmets regionkontor ( INFO-center ) och/eller på lokala filialkontor för 9 medverkande affärsbanker. Möjlighet finns att ändra programvillkoren om däri föreligger ett verkligt intresse för förmånstagarna Kvalitetsisolering i familjehus och flerbostadshus. Icke-miljövänliga värmesystem har bytts ut till utsläppssnåla pannor som eldas med biomassa och effektiva värmepumpar i nya lågenergibyggnader. Nya hus har byggts i enlighet med passiva energistandarder. EU:S MEDLEMSLÄNDER OCH REGIONER BESLUTAR OM ANVÄNDNINGEN AV: STRUKTURFONDERNA OCH SAMMANHÅLLNINGS- FONDEN TEKNISKT STÖD FRÅN JESSICA TEKNISKT STÖD FRÅN JASPERS SAMARBETSPROGRAMMEN INTERREG IV A OCH INTERREG IV B EUROPEISKA FONDER SOM FÖRVALTAS CENTRALT AV EUROPEISKA KOMMIS- SIONEN SAMARBETSPROGRAMMEN INTERREG IV C OCH URBACT PROGRAMMET INTELLIGENT ENERGI EUROPA (IEE) ELENA-FACILITETEN (FINANSIERAD AV IEE) SMART CITIES Godkännandet av projekten beror på energiprestandan före och efter renoveringen. Utveckling av förnyelsebara energitekniker (t.ex. solpaneler). Snabb procedur: 10 veckor från inlämnandet av ansökan tills avtalet skrivs på. Mer information (CS, EN): about-the-green-savings-programme/ 20 21

12 STRUKTURFONDERNA OCH SAMMANHÅLLNINGSFONDEN REGIONEN FRANCHE-COMTÉ (FRANKRIKE): Subventionerat lågenergiboende Renovering av 36 subventionerade bostadsenheter i kommunen Dole. STADEN KAUNAS (LITAUEN): Modernisering av fjärrvärme Modernisering av fjärrvärmenätverket i Kaunas genom användning av modern teknik. Utveckling av social och ekono- OPERATIVT PROGRAM misk infrastruktur FOND Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) TOTALA KOSTNADER euro MEDFINANSIERING FRÅN ERUF 70 % Mer information (LT, EN): sf_projects/map_of_projects/?prior=1&aps=1040 REGIONEN KARLOVARSKY (TJECKIEN): Fackutbildning för installatörer av solpaneler Photo: ISSTE Sokolov-Pavel Janus Solarter - fackutbildning för installatörer av förnyelsebara energitekniker EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGS- FONDEN (ERUF) för förbättringar i energieffektivitet och användning av förnyelsebar energi i befintliga bostäder I samtliga medlemsländer ska utgifter för förbättringar i energieffektivitet och för användning av förnyelsebar energi i befintliga bostäder kvalificeras för ett belopp på upp till 4 % av den sammanlagda allokeringen från ERUF.* Medlemsländerna måste ändra befintliga prioriteringar för att omfördela erhållna medel (ERUF) mot energisparåtgärder i befintliga bostäder. De operativa programmen behöver inte godkännas formellt av Europeiska kommissionen. Medlemsländerna behöver inte vänta till slutet av 2013 för att genomföra de nödvändiga ändringarna. OPERATIVT PROGRAM Regionen Franche-Comté FOND Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) TOTALA KOSTNADER euro FINANSIERING Medfinansiering från ERUF: 14 % Självfinansiering: 82 % Bonus för förbättring av hyresfastigheter: 4 % Mer information (FR): Mission%20 ope-%c3%a9nergie-150ppi_0.pdf Shutterstock OPERATIVT PROGRAM Utveckling av mänskliga resurser FOND Europeiska socialfonden (ESF) TOTALA KOSTNADER euro MEDFINANSIERING FRÅN ESF 80 % Mer information (CS, DE): *EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 397/2009 av den 6 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller stödberättigande för investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i bostäder

13 TEKNISKT STÖD FRÅN JESSICA JESSICA: Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas ANDRA INVESTERARE (offentliga och privata) STAD Omfattar tillskott från lån och byggnader STADSUTVECKLING Investering (aktier, lånegarantier) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Stöd från strukturfonderna MEDLEMSLAND ELLER REGION via den utnämnda förvaltningsmyndigheten Holdingfond Lån Valfritt Internationella finansieringsinstitut och banker Projekt som är del av en integrerad plan för hållbar stadsutveckling LITAUEN: Holdingfond förbättrar energieffektiviteten i flerlägenhetshus Att förbättra energieffektiviteten i flerlägenhetshus genom att ge förmånliga lån till ägarna. En holdingfond på 227 miljoner euro upprättades av Litauens finans- och miljöministerier i juni 2009 och förvaltas av Europeiska investeringsbanken (EIB). Finansierade projekt: Investeringar i energieffektivitet i flerlägenhetshus. Låneavtal undertecknades av EIB i egenskap av förvaltare för JESSICA:s holdingfond i Litauen, Šiaulių-banken och Swedbank. Båda bankerna kommer att tillhandahålla moderniseringslån för energieffektivitet till ett totalbelopp på 12 miljoner euro till enskilda lägenhetsägare. Ägarna kan ansöka om lån med en löptid på 20 år med låg och stabil ränta, som måste användas för investeringar i energieffektivitet som möjliggör väsentliga inbesparingar i elräkningarna. LONDON (STORBRITANNIEN): En JESSICA-fond på 100 miljoner brittiska pund för finansiering av hållbara energiprojekt Londons Jessica-fond utgörs av 50 miljoner pund från Europeiska regionala utvecklingsfonden, 32 miljoner pund från London Development Agency och 18 miljoner pund från London Waste and Recycling Board. Finansierade projekt: decentraliserad energiinfrastruktur med effektivare el- och värmeproduktion belägen närmare konsumenten (för att minska överföringsförlusterna), avfallsinfrastruktur med ökad återvinningskapacitet, användning av anläggningar som återanvänder avfallet för energiproduktion och produktion av förnyelsebar energi som minskar deponier och stimulerar till investeringar i miljösektorn. Projektfinansieringen kommer att koncentreras till förnyelseområden med väsentliga brister. FÖRDELAR MED ATT ANVÄNDA JESSICA- FONDER Återanvändning av medel: Medel som investerats i kvalificerade projekt kan återanvändas för nya investeringar, vilket ökar deras effektivitet väsentligt. Hävstångseffekt: JESSICA-medel kan engagera den privata sektorn, ge hävstångseffekter för vidare investeringar och dra nytta av utomstående kompetens i projektledningen. Flexibilitet: JESSICA erbjuder mer flexibilitet genom att erbjuda eget kapital, lån eller garantier för mer investeringar i hållbar stadsutveckling. Expertkunskaper: Medlemsländer, städer och regionala myndigheter kan dra nytta av expertkunskaper från bank- och privatsektorn. Mer information om JESSICA och befintliga fonder som har skapats: Shutterstock Flera Jessica-fonder har skapats i: Italien, regionen Moravia- Silesia (Tjeckien), Andalusien (Spanien), Grekland, Portugal, regionen Wielkopoloska (Polen) och andra länder och regioner Shutterstock

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI Från strategi till handling! www.eumayors.eu 1 Publikationen kommer från Covenant of Mayors Office och Generaldirektoratet för Energi,

Läs mer

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ

Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Ökad utlåning till ekonomin: genomförandet av EIB:s kapitalökning och kommissionens och EIB:s gemensamma initiativ Kommissionens och EIB:s gemensamma rapport till Europeiska rådet den 27 28 juni 2013 Att

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2012 COM(2012) 391 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Genomförande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 03.10.2001 KOM(2001) 539 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Strukturfonderna 2000 Tolfte årsrapporten Den här rapporten har utarbetats av Generaldirektoratet

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering av bostäder En rapport från Byggnads om klimatpolitiska utmaningar och hur vi kan ta tillvara tyska erfarenheter av energisparlån. 2012 2 Innehåll 1 Sammanfattning och förslag 4 2

Läs mer

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final}

GRÖNBOK. Att bygga en kapitalmarknadsunion. {SWD(2015) 13 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.2.2015 COM(2015) 63 final GRÖNBOK Att bygga en kapitalmarknadsunion {SWD(2015) 13 final} SV SV Förord Kommissionens prioritering Europas prioritering är sysselsättning

Läs mer

PM angående finansieringsmodell för energisparinvesteringar i bostadsfastigheter

PM angående finansieringsmodell för energisparinvesteringar i bostadsfastigheter 17-136/10 1 PM angående finansieringsmodell för energisparinvesteringar i bostadsfastigheter 7 oktober 2010 17-136/10 2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Internationell utblick... 4 2.1 Några exempel

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Utmaningar för energipolitiken

Utmaningar för energipolitiken Utmaningar för energipolitiken Kommissionens bidrag till Europeiska rådets möte den 22 maj 2013 Utmaningar för energipolitiken Kommissionens bidrag till Europeiska rådets möte den 22 maj 2013 Som ett underlag

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Europa 2020. En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla SV SV Förord 2010 måste bli en

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 25.2.2009 HANDLEDNING OM GEMENSKAPSREGLERNA FÖR STATLIGT STÖD TILL SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG INBEGRIPET TILLFÄLLIGA STATLIGA STÖDÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA TILLGÅNGEN TILL FINANSIERING I DEN AKTUELLA FINANSIELLA

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Nya pengar, bättre regler. Vägledning för nybörjare. 2008 års upplaga. Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013

Nya pengar, bättre regler. Vägledning för nybörjare. 2008 års upplaga. Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013 Nya pengar, bättre regler Översikt över de nya finansiella reglerna och stödmöjligheterna 2007 2013 Vägledning för nybörjare 2008 års upplaga i Europeiska kommissionen Europe Direct är en tjänst som hjälper

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Kundvalsmodeller för företagsrådgivning. Rapport 2009:04

Kundvalsmodeller för företagsrådgivning. Rapport 2009:04 Rapport 2009:04 Kundvalsmodeller för företagsrådgivning Tillväxtanalys har studerat olika kundvalsmodeller för företagsrådgivning i åtta länder. Rapporten ger exempel på insatser kring kundval, skildrar

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer