Välkommen som förtroendevald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som förtroendevald"

Transkript

1 Välkommen som förtroendevald Din handbok 1

2 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan 6 Kollektivavtal och partsställning 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför Akademikerförening? 9 Akademikerföreningens grundläggande uppgifter 9 När du behöver hjälp 9 Kommunicera med era medlemmar för att skapa delaktighet 9 Kommunikationskanaler 10 Skriftlig information 10 Det personliga mötet 10 Medlemsmöten utgå från medlemmarna 10 Press/mediakontakter 10 Lokal hemsida 10 Årsmötet 10 Kommunikationstips 11 Skapa rutiner för information 11 Informera vid rätt tillfällen och om rätt saker 11 Ta in synpunkter från medlemmarna 11 Utse en kommunikationsansvarig i styrelsen 12 Stöd och hjälp från förbunden 12 Nyhetsbrevet 12 Hemsida för förtroendevalda 12 Medlemsjour när du inte vet vem du ska vända dig till 12 Kontaktpersoner för varje avtalsområde 12 Lokalföreningsrekryterare 13 Förbundens medlemsregister 13 Nätverk 13 Andra förtroendevalda 13 Fackliga kurser/utbildning 13 Grundkurs 13 Temakurser 14 Snabbkurser 14 Specialutbildning 14 Försäkring för förtroendevalda 15 Dina redskap lagar och avtal 16 Medbestämmandelagen (MBL) 16 Lagen om anställningsskydd (LAS) 16 Förtroendemannalagen (FML) 17 Arbetstidslagen 17 Arbetstid enligt kollektivavtal 17 2

3 Arbetsmiljölagen 17 Ansvaret är arbetsgivarens 18 Skyddsombud 18 Diskrimineringslagen 18 Lönekartläggning 19 Förhandling 20 MBL och utvecklingsavtalet 20 Allmänna förhandlingstips 20 Förberedelser 21 Under förhandlingen 21 Tystnadsplikt 22 Löneförhandling 22 Kompetensutveckling 23 Så blir ni flera 24 Rekryteringstips 24 Presentera Sacoförbunden på introduktioner 24 Etablera rutiner med personalavdelningen 24 Kontakta nyanställda 24 Skriv ett presentationsbrev 24 Duka upp ett informationsbord 24 Informera i personaltidning 24 Skapa nätverk av kontaktpersoner 24 Informera medlemmarna om vad ni gör 24 Kom ihåg den personliga kontakten 25 Argument för medlemskap 25 Ger förutsättning för kollektivavtal 25 Råd och stöd: kostnadsfri facklig och juridisk rådgivning 25 Jourtelefon/medlemsrådgivning 25 Förhandlingshjälp 25 Inkomstförsäkring 25 Hjälp med att söka arbete 25 Chefsstöd 25 Heltäckande nätverk 26 Stöd vid utlandsarbete 26 Medlemserbjudanden: försäkringar, tidningar och förmånliga lån 26 Kriterier för medlemskap 26 Att byta förbund 26 Mallar, instruktioner och checklistor 27 Samverkansorganisationer 27 Sacoförbund inom privat sektor 28 3

4 Välkommen som förtroendevald Den här handboken är till för dig som är förtroendevald. Den går steg för steg igenom det du behöver känna till för att kunna utföra din uppgift på bästa sätt. Tanken är inte att handboken ska läsas från pärm till pärm utan att den ska fungera som ett uppslags verk som du kan slå i när du behöver. Om du inte hittar det du söker i boken så kan du alltid få hjälp av respektive förbunds medlemsjour/rådgivning, din kontaktombudsman eller någon av lokalföreningsrekryterarna. Vi vill också rekommendera våra fackliga utbildningar som ger dig grundläggande kunskaper om vad det innebär att vara förtroendevald. Lycka till och tveka inte att höra av dig om du har några frågor! 4

5 Den svenska modellen Svensk arbetsmarknad präglas av en relativt hög organisationsgrad bland såväl arbetstagare som arbets givare. Arbetstagarna har att välja bland olika fackliga organisationer efter utbildning, yrke, bransch eller sektor. Hos arbetsgivarna styrs valet av organisationstillhörighet främst av bransch tillhörighet. Tillsammans utgör arbetstagar- och arbets givarorganisationerna arbets marknadens parter. Arbetsmarknadens parter Arbetsgivarorganisationer (AG) Arbetstagarorganisationer (AT) Branschföreningar Intresseorganisationer Offentlig sektor Privat sektor Fackförbund; väljs efter utbildning, yrke eller sektor Centralorganisationer Andra organisationer/förbund Så här är fackförbunden organiserade I Sverige finns många fackliga organisationer som tillvaratar sina medlemmars fackliga, ekonomiska och sociala intressen. De flesta fackförbund är med i någon av de tre stora central organisationerna Saco, TCO eller LO som vardera har ett tjugotal medlemsförbund. Bland de fackförbund som inte är med i någon centralorganisation kan nämnas Ledarna och Syndikalisterna. Saco Sveriges Akademikers Centralorganisation är en sammanslutning av 22 självständiga förbund. Förbunden har medlemmar inom privat och offentlig sektor. Gemensamt för Sacoförbunden är att de enbart organiserar medlemmar som har högskoleutbildning, till skillnad från LO- och TCO-förbunden som organiserar arbetare respektive tjänstemän inom olika branscher. Sacoförbunden är också uppbyggda kring medlemmarnas utbildning vilket innebär att det inte spelar någon roll var på arbetsmarknaden som medlemmarna arbetar. För LO:s och TCO:s förbund bygger gemenskapen främst på att man arbetar på samma arbetsplats. 5

6 Genom Saco samverkar medlemsförbunden i samhällspolitiska frågor som forskning och utbildning. Saco har däremot inget förhandlingsmandat då det gäller till exempel lön, pension och övriga anställningsvillkor. I dessa frågor agerar medlemsförbunden istället själva eller i samverkan med andra förbund. Saco, liksom TCO, är en partipolitiskt obunden organisation medan LO samverkar med Socialdemokraterna. Sett i antal medlemmar är LO den största centralorganisationen med cirka 1,5 miljoner arbetstagare och TCO har cirka 1,2 miljoner medlemmar. Detta kan jämföras med Sacoförbunden som har drygt medlemmar. Trenden är dock att förbunden inom LO och TCO tappar i medlemsantal medan Sacoförbunden ökar. Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade På arbetsgivarsidan är man liksom på den fackliga sidan organiserad inom ett antal organisationer och branschförbund. Inom den privata sektorn finns det i princip en arbetsgivarorganisation per bransch varför de flesta arbetsgivarförbund även benämns branschförbund. Flertalet arbetsgivarorganisationer är medlemmar i paraplyorganisationen Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringslivs 49 medlemsorganisationer har sammanlagt närmare medlemsföretag. Bland medlemsorganisationerna kan nämnas Almega (tjänste- och IT-sektorn), Teknikarbetsgivarna (verkstadsindustrin) och FAO (Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisation). Några arbetsgivarorganisationer är fristående från Svenskt Näringsliv exempelvis Bankinstitutens arbetsgivarorganisation, BAO, som organiserar de flesta banker i Sverige, Idea, som organiserar ideella organisationer samt KFO som organiserar kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser. Förhandlingssamverkan Inom den privata sektorn samverkar ofta förbund i olika förhandlingsfrågor. Den största förhandlingssamverkan för tjänstemän inom privat sektor sker genom PTK. PTK består av 26 medlemsförbund från Saco, TCO samt Ledarna och representerar cirka tjänstemän. PTK:s förhandlingsmandat omfattar pensions-, försäkrings- och trygghetsfrågor. I kollektivavtalsförhandlingar rörande lön och allmänna anställningsvillkor varierar förhandlings samarbetet över de olika avtalsområdena i privat sektor. Inom branscherna bank, försäkring och IT har Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna partsställning. Inom handel- och tjänstesektorn samt stora delar av den ideella sektorn sker samverkan genom 14 Sacoförbund i konstellationen Akademikerförbunden inom Handel och Tjänster (AHT). Inom industrin är det Sveriges Ingenjörer som företräder aka demiker kollektivet i stort. Här har de senaste åren utvecklats ett nära sam arbete i kollektivavtals förhandlingar med de stora fackförbunden inom industrin; Unionen på TCO-sidan och tre förbund inom LO. Det samverkansavtal som facken inom industrin har med arbets givar organisationerna kallas för Industriavtalet. Saco Sveriges akademikers central- organisation 6

7 Arbetsmarknadens parter, tjänstemän privat sektor Exempel på arbetsgivare (AG) Exempel på arbetstagare (AT) Medlemsorganisationer Medlemsorganisationer Medlemsorganisationer Ideella och idéburna organisationer Idrott Trossamfund Utbildning & folkbildning Med flera Studieförbund Humanitära frivilligorganisationer Frivilliga försvarsorganisationer Medlemmar Medlemmar Med flera Med flera Med flera Kollektivavtal och partsställning Kollektivavtal inom den privata sektorn kan träffas på olika nivåer. Kollektivavtal rörande lön och anställningsvillkor träffas mellan en arbetsgivarorganisation och ett eller flera fackförbund och det är de som är parter, det vill säga har parts ställning. Avtalsfrågor som gäller för en hel bransch kallas för centrala avtal. Lokal partsställning Det är den enskilda arbets givaren och den lokalfackliga föreningen på företaget som har partsställning. Saco förbundens lokala organisation kan heta olika till exempel Akademiker förening eller Sacoförening. I denna skrift använder vi alltid begreppet Akademiker förening. Både arbetsgivaren och Akademikerföreningen kan ta initiativ till förhandlingar för att få till stånd ett lokalt kollektivavtal. Innan man går in i en sådan förhandling är det viktigt att stämma av att det centrala kollektiv avtalet tillåter ett lokalt kollektivavtal i frågan. Ha som grundregel att alltid stämma av med en ombudsman på ditt kontaktförbund för rådgivning innan ett nytt lokalt avtal träffas. 7

8 Din roll och dina uppgifter Att vara förtroendevald innebär att du fått medlemmarnas förtroende att företräda dem på arbetsplatsen. Din viktigaste uppgift är därför att ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen och företräda dem i fackliga frågor. Detta kan exempelvis innebära: att medverka i löneprocessen för att tydliggöra akademikernas värde i företaget och stödja de enskilda medlemmarna att i förhandlingar företräda medlemmarna vid till exempel organisationsförändringar, personaluppsägningar och andra gemensamma frågor att verka för att träffade kollektivavtal följs att förhandla om lokala avtal som rör sådant som kompetensutveckling, arbetstider och arbetsmiljö och andra för medlemmarna viktiga frågor att ge stöd och råd till enskilda medlemmar att upprätthålla en god kommunikation med medlemmarna och presumtiva medlemmar att rekrytera nya medlemmar. Andra viktiga uppgifter är att vara medlemmarnas röst gentemot Sacoförbunden samt fungera som en naturlig samtalspartner för din arbetsgivare. Följande bild illustrerar vilka parter som kan vara företrädda på en arbetsplats. Arbetsgivare (AG) Arbetstagare (AT) förtroendevalda Företaget XX AB Akademikerförening TCO klubb, till exempel Unionen LO klubb, till exempel Metall 8

9 Varför Akademikerförening? I Sverige finns få lagar för hur man löser de problem och frågor som kan uppkomma på arbetsplatsen. Detta område regleras oftast via överenskommelser och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter samt genom gällande kollektivavtal. För att kunna ta tillvara medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen och uppfylla kollektivavtalen är det därför nödvändigt för Sacoförbunden att, utöver de centrala förhandlingarna, också kunna påverka direkt ute på arbetsplatserna. Medlemsgruppen på en arbetsplats/företag kan också ha önskemål om att kunna påverka sin egen situation i arbetet och villkoren vid det enskilda företaget. För att kunna lösa dessa uppgifter på ett så bra sätt som möjligt behövs en lokalförening och lokala förtroendevalda som kan fånga upp medlemmarnas intressen och driva deras frågor lokalt samt verka för att träffade kollektivavtal tillämpas vid det enskilda företaget. Sacoförbundens gemensamma lokalförening inom den privata sektorn kallas för Akademikerförening. Om din arbetsplats saknar Akademikerförening har du som är kontaktperson samma uppgifter och befogenheter som en Akademikerförening. Sacoförbundens gemensamma lokalförening inom den privata sektorn kallas för Akademikerförening. Saknas Akademikerförening kan du verka för att bilda en själv. Sacoförbunden har ett flertal lokalföreningsrekryterare på olika avtalsområden. De kan hjälpa dig och dina kollegor att starta en förening. Information om hur du går till väga finns på ditt förbunds webbplats under ingången för medlemmar. När du behöver hjälp Som förtroendevald har du möjlighet att gå utbildningar som ger dig de kunskaper du behöver för din uppgift. Du har också tillgång till ombudsmän inom varje avtalsområde och en jour/ rådgivning som är beredd att ge dig hjälp. En mer ingående beskrivning av det stöd som du har till ditt förfogande finns under rubriken Stöd och hjälp i denna handbok. Du hittar också mycket matnyttig information på de olika förbundens webbplatser. Kommunicera med era medlemmar för att skapa delaktighet För att skapa intresse och engagemang för det fackliga arbetet är det viktigt med en bra dialog med medlemmarna om Akademikerföreningens arbete och att medlemmarnas idéer och åsikter fångas upp och tas tillvara. Här får du tips om hur du kan sköta ditt informationsarbete lokalt och en del handfasta råd om vilka informationskanaler du bör använda. Om du har frågor gällande ditt informationsarbete kontakta gärna någon av informatörerna på ditt förbund. Kontakt information finns på för bundens hemsidor. 9

10 Kommunikationskanaler Skriftlig information Den mest naturliga kanalen är e-post. Skapa en lista med alla medlemmars e-postadresser och skicka ut information så fort det finns något av värde att berätta. På stora arbetsplatser kan det också vara bra att ha någon form av informationsbrev som ger medlemmarna en bredare bild av vad som är på gång i företaget och den fackliga verksamheten i stort. Tänk på Personuppgiftslagen, PUL, då e-post skickas till medlemmar. Ett tips är att lägga in medlemmarnas adresser i e-postraden Hemlig kopia så syns det inte vilka som fått informationen. De olika Sacoförbundenen skickar ut nyhetsbrev och annan information till sina förtroendevalda. Det materialet kan du använda för att sätta ihop ett eget medlemsbrev. Det personliga mötet Det personliga mötet är oöverträffat när det gäller kommunikation. Försök att träffa medlemmarna personligen så ofta du kan. Uppmuntra dem också att kontakta er i styrelsen om det är något de vill diskutera. Det personliga mötet är oöverträffat när det gäller kommunikation. Försök att träffa medlemmarna personligen så ofta du kan. Medlemsmöten utgå från medlemmarna När det gäller medlemsmöten kan det ibland vara si och så med intresset från medlemmarna. För att locka folk behövs intressanta frågor (gärna så praktiska som möjligt) och en känsla av att det är möjligt att påverka. Hör därför med medlemmarna vilka frågor de tycker är viktigast att diskutera. Press/mediakontakter I egenskap av lokal facklig förtroendevald kan det hända att du blir kontaktad av lokaltidningarna på din ort när något hänt/händer på ditt företag. En Akademikerförening kan dessutom själv välja att ta kontakt med lokalpressen eller utnyttja sociala medier för att påverka opinionen. Ditt förbund kan ge dig mediasupport inför kontakt med media. Lokal hemsida De flesta Akademikerföreningar som har en egen hemsida lägger ut denna på arbetsgivarens intranät, men det går givetvis också bra att skapa en extern webbplats. Det viktigaste när ni planerar att ha en lokal hemsida är att avgränsa innehållet redan från början. Innan ni gör sidan bör ni noggrant tänka igenom vad det är Akademikerföreningen vill förmedla och vad ni hinner med att hålla aktuellt. Lägg inte ut material bara för sakens skull utan tänk noga igenom vem som ska läsa informationen och vilket budskap ni vill förmedla. Årsmötet Årsmötet är Akademikerföreningens högsta beslutande organ. Det är också på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att tala om hur de tycker föreningen har skött sig och bestämma vilka frågor man ska arbeta med det kommande året. På mötet väljer medlemmarna också ordförande och styrelseledamöter. Efter avslutat årsmöte delar de förtroendevalda upp olika ansvarsområden mellan sig och skickar in uppgifter om vem som ansvarar för vad till de respektive förbunden och till arbetsgivaren. 10

11 Kommunikationstips Skapa rutiner för information Fungerande rutiner för information mellan er, medlemmarna och förbundet underlättar ditt arbete. Om inte sådana rutiner fanns på plats när du tillträdde som förtroendevald har du mycket att vinna på att skapa dina egna. Med förbundet centralt Sveriges Ingenjörer har huvudansvaret för registret av förtroendevalda inom Sacoförbunden på det privata området. Meddela därför Sveriges Ingenjörers kansli på mejladress vilka som ingår i Akademikerföreningens styrelse så fort det sker några förändringar. Detta för att kansliet ska kunna skicka information till rätt personer och ha korrekta uppgifter om förtroendevalda. Det är också viktigt att ditt eget förbund får reda på att du har ett fackligt uppdrag. Med arbetsgivaren Meddela arbetsgivaren vilka förtroendevalda som ansvarar för vilka områden så att han eller hon vet vem som ska kontaktas i olika frågor och förhandlingsärenden. Kom också ihåg att meddela arbets givaren om det blir förändringar i styrelsens sammansättning. För att Förtroendemannalagen ska gälla måste arbetsgivaren vara informerad om vilka som är förtroendevalda. Med medlemmar Ta fram e-postlistor till samtliga medlemmar så att du enkelt kan informera dem när någonting de bör känna till har hänt. Gör det enkelt för medlemmarna att kontakta dig när det är någonting de undrar över och svara snabbt på deras frågor. Om du inte kan ge svar på en gång fungerar även ett kort med delande där det står att du hör av dig med ett utförligare svar vid ett senare tillfälle. Akademikerföreningen kan skaffa en egen e-postlåda som hela styrelsen kan läsa och besvara. På så sätt kan medlemmarna skicka frågor, tankar och synpunkter till en adress och nå hela styrelsen. Inom styrelsen Även om en fördelning har gjorts inom styrelsen är det viktigt att poängtera att styrelsen som helhet har ansvaret för verksamheten. Kommunikationen inom styrelsen är en grundförutsättning för att det lokalfackliga arbetet ska fungera och för att minska belastning på enskilda styrelseledamöter. Informera vid rätt tillfällen och om rätt saker Se till att medlemmarna vet hur de kan få information om Akademikerföreningens arbete, exempelvis på intranätet eller på en anslagstavla. Om det däremot är något angeläget eller brådskande så bör ni kontakta medlemmarna direkt, till exempel via e-post eller kalla till medlemsmöte. Då ni är inne i löneförhandlingar eller andra viktiga förhandlingar kan det vara bättre att informera om att man inte kan säga så mycket för tillfället än att inte informera alls. Vid vissa tillfällen kan det vara direkt olämpligt att föra vidare visa typer av information till medlemmarna. Kontakta ditt förbund om du är osäker. Ta in synpunkter från medlemmarna Som medlemmarnas representant behöver du veta vad de tycker och tänker i olika frågor. Detta gäller även kommunikationen. Fråga hur de vill kommunicera med Akademikerföreningens 11

12 styrelse. Om ni till exempel tänker ha ett nyhetsbrev så kanske ni bara ska skicka det till de medlemmar som verkligen är intresserade. Återigen är det viktigt med återkoppling på de synpunkter som ni får. Det är viktigt att medlemmarna känner att Akademikerföreningen har diskuterat och behandlat inkomna synpunkter. Utse en kommunikationsansvarig i styrelsen Gör gärna en av ledamöterna i Akademikerföreningens styrelse till informationsansvarig med ansvar för att hålla medlemmarna uppdaterade om vad som händer. Stöd och hjälp från förbunden Som förtroendevald har du tillgång till en mängd resurser, utbildningar och stöd för att göra ditt arbete lättare. Nyhetsbrevet Förbundens nyhetsbrev till förtroendevalda är en viktig kanal till dig som arbetar i den lokala verksamheten. Genom nyhetsbrevet hålls du uppdaterad med aktuell information. Hemsida för förtroendevalda Förbundens hemsidor har oftast en speciell del för dig som är förtroendevald och det är där du automatiskt hamnar när du loggar in. Där hittar du detaljerad information om områden som är relevanta för din uppgift. På Sveriges Ingenjörers hemsida finns material att ladda ner, undersökningar att ta del av och mängder av information om alltifrån förhandlingstips till hur man genomför ett årsmöte. För att få tillgång till denna information måste du vara registrerad som förtroendevald hos ditt förbund och hos Sveriges Ingenjörer. Enklast är att din Akademikerförening efter avslutat årsmöte skickar in en lista på den nya styrelsen till Sveriges Ingenjörer. Blankett för detta finns att ladda ner på Sveriges Ingenjörer och Sacoförbundens respektive hemsida. Medlemsjour när du inte vet vem du ska vända dig till Jouren/Rådgivningen på ditt förbund är öppen under kontorstid och är bemannad med kunniga ombudsmän och specialister. Telefonnumret hittar du på respektive förbunds hemsida. Kontaktpersoner för varje avtalsområde För varje avtalsområde finns en ombudsman med expertkompetens som kan svara på dina frågor. Kontakta jouren om du inte vet vem som är just din kontaktombudsman, så kopplas du till rätt person. 12

13 Lokalföreningsrekryterare Sacoförbunden har ett flertal lokalföreningsrekryterare på olika avtalsområden. De kan hjälpa dig och dina kollegor att starta en förening och ge tips, stöd och hjälp med att rekrytera nya ledamöter till styrelsen. Lokalföreningsrekryterarna är med från första början och ser vilket intresse som finns att bilda förening fram till det konstituerande årsmötet och de sätter de nya förtroendevalda i kontakt med den ombudsman som ansvarar för deras avtalsområde. Om du vill komma i kontakt med någon av Sacoförbundens lokalföreningsrekryterare, mejla till och Förbundens medlemsregister Det är viktigt att du som förtroendevald har överblick över vilka akademikermedlemmar som tillhör föreningen. Det kan ibland vara lite krångligt eftersom Akademikerföreningar oftast består av medlemmar från flera olika Sacoförbund. Du kan gå tillväga på två sätt: 1. Kontakta förbunden inom Saco (kontaktuppgifter finns längst bak i handboken) och be att få listor på deras medlemmar på ditt företag. 2. Be att få komplett lista med anställda (namn och personnummer) från företaget och skicka sedan in den listan till ditt kontaktförbund så får du hjälp med att ta reda på vilka medlemmar som finns på din arbetsplats. Nätverk Inom vissa avtalsområden finns nätverk bestående av förtroendevalda från olika företag. Om du är intresserad av detta kan du höra med din kontaktombudsman vilka nätverk som finns där du kan vara med eller hur man gör när man startar ett. Andra förtroendevalda På många arbetsplatser finns förtroendevalda från LO- och TCO-förbund som det är bra att samarbeta med. Stäm av med din arbetsgivare om du vill veta vilka som är övriga förbunds representanter på din arbetsplats. Fackliga kurser/utbildning Att ha gått en eller flera fackliga utbildningar ger dig bättre förutsättningar att företräda och verka för medlemmarna på din arbetsplats. Du får dessutom kunskaper som du har glädje av i ditt fortsatta yrkesliv. Kurserna är utformade för att stödja dig i ditt uppdrag. Sveriges Ingenjörer arrangerar de flesta av kurserna som riktar sig till förtroendevalda och dessa kan du, även om du är medlem i ett annat Sacoförbund, gå på. Senaste nytt om utbildningar och datum för anmälan hittar du på förbundets hemsida. Information om kursutbud finns också i de nyhetsbrev som med jämna mellanrum går ut till alla förtroendevalda. Det är viktigt att anmäla sig i god tid så att kurserna inte hinner bli fulltecknade och så att du kan meddela din arbets givare. Grundkurs Syftet med kursen är att ge dig som är ny förtroendevald en bra grund för att du ska kunna sköta ditt fackliga uppdrag. Kursen är två eller tre dagar och tyngdpunkten ligger på det fackliga uppdraget/rollen som förtroendevald. Vi går också genom det regelverk som styr det fackliga arbetet, kollektivavtal och de viktigaste arbetsrättsliga lagarna. Det finns även en interaktiv grundkurs hos flera förbund. Du hittar den till exempel på Sveriges Ingenjörers hemsida. 13

14 Temakurser Temakurserna är en halv till tre dagar och går djupare in på olika områden. På kan du läsa mer om vilka temakurser som finns och som passar just dina behov. Även andra Sacoförbund har temakurser som är öppna för alla Sacoförbunds förtroendevalda. Hör av dig till ditt förbunds kansli för att få inlogg till de olika förbundens hemsidor. Exempel på temakurser: Löner/lönestatistik/förhandling Jämställdhet/diskriminering Arbetsmiljö LAS driftsinskränkning, outsourcing Det svåra samtalet Fackligt ledarskap Vårda medlemmar och värva fler. Snabbkurser Både ombudsmännen och lokalföreningsrekryterarna kan vid behov ge snabbkurser till nya förtroendevalda. Snabbkurserna brukar ta ett par timmar och är tänkta att ge dig som är ny som förtroendevald ett hum om lagar, förhandlingar och lokalfackligt arbete i väntan på grundkursen. Specialutbildning Om så önskas kan våra ombudsmän komma till din Akademikerförenings styrelse och göra en skräddarsydd genomgång av olika frågor. För mer information kontakta ditt förbunds telefonjour eller din kontaktombudsman. Saco samlar Sveriges akademiker- förbund 14

15 Försäkring för förtroendevalda Saco har tecknat en förtroendemannaförsäkring som gäller i samband med utförande av fackligt uppdrag. Försäkringen innehåller en reseförsäkring samt en olycksfallsförsäkring. Reseförsäkringen gäller för dig som är facklig förtroendevald samt för medföljande barn under 21 år, make/maka eller sammanboende vid resa som har direkt anslutning till fackligt uppdrag. Försäkringen omfattar exempelvis läke-, rese- och merkostnader vid olycksfall och akut sjukdom och resgodsskydd. För medföljande gäller försäkringen för max 14 dagar. Olycksfallsförsäkringen gäller i samband med fackligt uppdrag. Vid kurser och konferenser omfattas den förtroendevalde samt medföljande barn under 21 år och make/maka eller sammanboende. Försäkringen gäller också färdolycksfall till och från angivna verksamheter. Försäkringen omfattar exempelvis invaliditetskapital, ersättning för lyte och men, läke-, rese- och tandskadekostnader. Mer information om försäkringen finns till exempel på Sveriges Ingenjörers hemsida. 15

16 Dina redskap lagar och avtal De arbetsrättsliga lagarna är viktiga verktyg som du kan stödja dig mot när det gäller din rätt att påverka. På de arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal, skrivna för att ytterligare förbättra villkoren på arbetsmarknaden för de anställda, så gäller dessa i första hand. Men de arbetsrättsliga lagarna är viktiga även om det finns kollektivavtal. Särskilt när det handlar om anställningsskydd, jämställdhet och diskrimineringsfrågor områden där det inte alltid finns stöd i kollektivavtalet. Du kan ladda ner de lagar, avtal och föreskrifter som är relevanta för ditt arbete som förtroendevald från ditt förbunds hemsida. Nedan presenteras några av de viktigaste lagarna som du vanligtvis kommer i kontakt med. Hör av dig till din kontaktombudsman eller ditt förbunds medlemsjour om du har frågor. Medbestämmandelagen (MBL) Medbestämmandelagen (MBL) innebär att arbetsgivaren: 1. fortlöpande måste informera Akademikerföreningen om hur verksamheten utvecklas ( 19) 2. måste kalla till förhandling inför viktiga planerade förändringar i verksamheten gällande produktion, ekonomi eller personal ( 11) 3. är skyldig att förhandla i övriga frågor innan de fattar beslut, om Akademikerföreningen begär det ( 12). 4. Arbetsgivaren har också en allmän förhandlingsskyldighet i frågor som rör enskild medlem ( 10) om Akademikerföreningen begär det. Lagen ger bara den fackliga organisation som är avtalspart gentemot arbetsgivaren rätt att förhandla med arbetsgivaren i samband med verksamhetsförändringar på arbetsplatsen. MBL ger inte fackförbundet vetorätt men förbundet och/eller föreningen får en viss möjlighet att utreda, inhämta information och utöva fackligt inflytande innan beslut fattas. Lagen om anställningsskydd (LAS) Lagen om anställningsskydd (LAS) är ett ramverk för vad som gäller vid anställning, upp sägning och avskedande. Bland annat reglerar lagen uppsägningstider, tidsbegränsade anställningar, hur besked om uppsägning ska skötas och vilka typer av uppsägningar som är giltiga. Lagen är till största del tvingande men från vissa av lagens bestämmelser kan avvikelser genom kollektiv avtal göras. Dock förut sätter detta att arbetstagaren får samma eller bättre villkor än genom LAS. Enligt LAS får en anställd inte sägas upp utan saklig grund. Saklig grund för uppsägning kan förekomma i två olika situationer, antingen vid arbetsbrist (till exempel genom att företaget fattar beslut om en omorganisation där färre anställda behövs eller att företaget ska läggas ned) eller av personliga skäl (misskötsel av olika slag). Om anställda sägs upp på grund av arbetsbrist ska det ske enligt turordningsreglerna, även kallad Sist in, först ut-regeln, vilket innebär att den som har längre anställningstid har företräde till fortsatt anställning förutsatt att personen har tillräckliga kvalifikationer. I båda fallen ska det föregås av en omplaceringsutredning. Omplacering ska alltså tillämpas före uppsägning. 16

17 Turordningen vid uppsägningar kan dock åsidosättas genom centrala och/eller lokala avtal, så kallade avtalsturlistor. Om en avtalsturlista ska göras är det viktigt att berörda medlemmar accepterar den lösningen och att avtalet är förankrat hos dessa medlemmar. En avtalsturlista fråntar den enskilde anställde möjligheten att rättsligt tvista i sitt ärende. Vid en arbetsbristsituation ska du alltid höra av dig till ditt kontaktförbund i ett så tidigt skede som möjligt. Kontakta också andra medlemmars förbund så att de vet vad som är på gång. Förtroendemannalagen (FML) Förtroendemannalagen (FML) ger dig rätt att arbeta och utbilda dig fackligt på betald arbetstid så länge det fackliga arbetet förläggs så att det inte förorsakar hinder för verksamheten. Lagen innebär också att du har rätt till övertidsersättning om du inte hinner utföra uppgifterna på ordinarie arbetstid. Du har dessutom rätt till den ledighet som behövs för att kunna fullgöra det fackliga arbetet. Förtroendemannalagen förutsätter dock att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och att de förtroendevalda är anmälda till arbetsgivaren. Arbetstidslagen Enligt arbetstidslagen får arbetstiden omfatta max 40 timmar i genomsnitt under en sju dagarsperiod per månad. Uppstår ett särskilt behov av utfört arbete har din arbetsgivare rätt att beordra övertidsarbete med högst 48 timmar under fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Enligt lagen får en arbetstagare arbeta max 200 timmar övertid per år. Utöver det får arbets tagare arbeta 150 timmar övertid extra om det finns särskilda skäl för det. Arbetstid enligt kollektivavtal Arbetstidslagen är på flertalet arbetsplatser Om det finns kollektivavtal är inom privat sektor ersatt av kollektivavtal, med särskilda bestämmelser om vilken arbetstid som ersättningsfrågan för arbetstidens gäller för dig och dina medlemmar. Om det finns längd och övertidsarbete i kollektivavtal är ersättningsfrågan för arbetstidens längd och övertidsarbete i allmänhet allmänhet reglerad där. reglerad där. Saknas kollektivavtal är det viktigt att medlemmarna kommer överens med arbetsgivaren om hur övertiden ska ersättas. Finns det kollektivavtal är ersättningsfrågan för övertidsarbete i allmänhet reglerad i allmänna villkoren. Om det inte finns kollektivavtal är det arbetstidslagen som gäller och där är inte ersättningsfrågan reglerad. Inom privat sektor är det vanligt att arbetsgivaren vill förhandla bort rätten till övertidsersättning. I gengäld får arbetstagaren ofta högre lön och/eller max fem extra semesterdagar. Arbetsmiljölagen Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några exempel. Arbetsmiljö är en högt prioriterad fråga av Sacoförbunden. Du som är förtroendevald spelar en mycket viktig roll. Du representerar de anställda även när det gäller arbetsmiljön och ska se till att arbetsgivaren verkligen uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagens krav. 17

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen. Rätt lön? inom privat sektor. Som förtroendeman är du motorn Löneprocessen inom privat sektor Som förtroendeman är du motorn Rätt lön? Kontakt: Vi har ett kansli med skickliga ombudsmän och jurister. Alla medlemmar har tillgång till expertisen som finns i förbundets

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen.

HR-enheten inom sektor styrning och verksamhetsstöd ansvarar för den övergripande uppföljningen av planen. I Skövde kommun har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, till oss själva, våra arbetskamrater, vår arbetsgrupp och vår chef. Delaktighet, ansvar och inflytande ska vara naturliga

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER

PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Ledningskontoret 2012-04-10 1(5) PLAN FÖR AKTIVA ÅTGÄRDER MOT DISKRIMINERING OCH TRAKASSERIER Fastställd av Kommunstyrelsen den 10 april 2012, 31 BAKGRUND Diskrimineringslagen gäller från den 1 januari

Läs mer

1. Så börjar processen vid arbetsbrist

1. Så börjar processen vid arbetsbrist 1. Så börjar processen vid arbetsbrist I en arbetsbristsituation är det viktigt att den lokala klubben kommer in tidigt för att kunna påverka beslut och förebygga uppsägningar. Processen börjar då arbetsgivaren

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Löneprocessen som förtroendeman är du motorn

Löneprocessen som förtroendeman är du motorn Löneprocessen som förtroendeman är du motorn LÖNEPROCESSEN är mycket mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår under hela året och som består av många delar:

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag

Din roll och ditt uppdrag Din roll och ditt uppdrag handbok för dig som är förtroendevald i privat sektor Innehållsförteckning Förord 3 Sacoförbundens roll 5 Den svenska modellen 6 Arbetsmarknadens parter 7 Din roll som förtroendevald

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Diskrimineringslagen Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Diskrimineringslagen Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Aktiva åtgärder Diskrimineringslagen Almega Express på Mia Fransson och Heléne Hellström Persson, arbetsrättsjurister Almega 30 mars 2017 på Varför ändringar? på Enhetlighet och tydlighet! Diskrimineringslagen

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid:

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: LÖNEAVTAL Telekom 2016 2017 Giltighetstid: 2016-04-01 2017-03-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 3 2 Övergripande mål för lönebildningen... 3 3 Löneprocessen... 4 3.1 Parternas inledande

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Saco chefsguide. Att sätta lön

Saco chefsguide. Att sätta lön Saco chefsguide Att sätta lön En guide för dig som ska sätta lön vad du behöver tänka på och vad du ska efterfråga från din arbetsgivare för att du ska få rätt förutsättningar att sätta lön på ett så bra

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse.

Lönerna ska bestämmas med hänsyn till arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. 080306 Information till dig som är anställd där arbetsgivaren omfattas av Arbetsgivaralliansens bransch- och löneavtal för Branschkommittén för Vård och Omsorg Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen

Läs mer

Vill du bli företrädare i Ledarna?

Vill du bli företrädare i Ledarna? Vill du bli företrädare i Ledarna? Är jag en företrädare? Är du chef eller ledare, medlem i Ledarna och intresserad av att påverka vad som händer på din arbetsplats? Då kanske du är rätt person för att

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen

Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen Avtal om lokal lönebildning i företagen för avtalsområde IT mellan IT&Telekomföretagen inom Almega, arbetsgivarsektionen och Unionen 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller för medlemmar i Unionen som är

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande

Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Anmälningsblankett Sida 1 (9) Anmälan av en arbetsgivare för diskriminering eller missgynnande Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor Individuella och differentierade löner Arbetsgivare och medarbetare på varje arbetsplats har i avtalet stor

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013 Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom Gruvornas Arbetsgivarförbunds avtalsområde Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari 2012-31 mars 2013 KOMMENTARER INFÖR LOKALA

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Facklig ordlista och förkortningsförklaring Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 680 000 medlemmar.

Facklig ordlista och förkortningsförklaring Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 680 000 medlemmar. Facklig ordlista och förkortningsförklaring AEA AHT Ajournera Akademikeralliansen Akademikerförening Arbetsbrist Avtalsperiod Avtalslöst tillstånd Avtalsturlista Bifalla Bordläggning Centrala avtal Dispositiv

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Överenskommelse av den 25 maj 2007 med ändringar av den 27 januari 2011. Giltigt från den 1 januari

Läs mer

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag.

Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Partsgemensamma tillämpningsanvisningar för lönebildning i IT-företag. Dessa partsgemensamma anvisningarna utgår från löneavtalet mellan IT&Telekomföretagen och Unionen respektive Sveriges Ingenjörer,

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Förhandlingsordning Antagen av styrelsen 2013-10-23 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån

Läs mer