INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)"

Transkript

1 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

2 Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar till teckning av en unit. En unit består av fyra nya B-aktier i Bolaget samt två teckningsoptioner av serie 2012/2013. Teckningskurs Teckningskursen är 0,24 SEK per unit (0,06 SEK per aktie). Uniträtter Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, ger en uniträtt. En uniträtt berättigar till teckning av en unit. Avstämningsdag Avstämningsdag är den 21 februari Sista dag för handel med Artimplants aktier inklusive företrädesrätt att delta i emissionen är den 16 februari Teckningstid Teckningstiden pågår under perioden 27 februari 12 mars Anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter ska ske under denna period genom samtidig kontant betalning. Handel med uniträtter Handel med uniträtter sker på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 27 februari 7 mars Handel med BTU Handel med betalda tecknade units (BTU) sker på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från den 27 februari 2012 till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket. För att förhindra förlust av värdet på uniträtterna måste dessa antingen utnyttjas för teckning av units senast den 12 mars 2012 eller säljas senast den 7 mars Information om B-aktien Handelsplats: NASDAQ OMX Stockholm ISIN-kod: SE Kortnamn: ARTI B Information om uniträtter och BTU Instrument: Uniträtter ISIN-kod: SE Kortnamn: ARTI UR Instrument: Betalda tecknade units ISIN-kod: SE Kortnamn: ARTI BTU Villkor i sammandrag för teckningsoptioner av serie 2012/2013 En teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie Teckning kan ske under perioden från och med den 15 augusti 2013 till och med den 30 september 2013 Teckningskursen uppgår till 0,13 SEK per aktie Teckningsoptioner som inte utnyttjas för teckning av aktier förfaller värdelösa Teckningsoptionerna avses upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm eller annan marknadsplats Definitioner Med Artimplant eller Bolaget avses i detta prospekt Artimplant AB (publ), org nr , eller den koncern i vilken Artimplant AB (publ) är moderbolag, beroende på sammanhanget. Med Koncernen avses den koncern i vilken Artimplant AB (publ) är moderbolag. Med Erik Penser Bankaktiebolag avses Erik Penser Bankaktiebolag, org nr Med Euroclear avses Euroclear Sweden AB, org nr Handlingar införlivade genom hänvisning Detta prospekt består av, utöver föreliggande dokument, följande handlingar som härmed införlivas genom hänvisning: Bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor. Bolagets årsredovisningar avseende räkenskapsåren 2008, 2009 och Årsredovisningarna har reviderats av Bolagets revisor. Hänvisningen avser endast historisk finansiell information inklusive förvaltningsberättelser, noter och revisionsberättelser på sidorna 12 31, samt i årsredovisningarna för respektive år. Föreliggande prospekt och samtliga handlingar som införlivats genom hänvisning enligt ovan kommer under prospektets giltighetstid att finnas tillgängliga i elektronisk form på Bolagets hemsida, Kalendarium Delårsrapport januari mars maj 2012 Årsstämma maj 2012 Delårsrapport januari juni augusti 2012 Delårsrapport januari september oktober 2012

3 INNEHÅLL 4 Sammanfattning 8 Riskfaktorer 10 Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner i Artimplant AB (publ) 11 Bakgrund och motiv 12 VD har ordet 14 Villkor och anvisningar 17 Så här gör du för att teckna units 18 Marknadsöversikt 21 Verksamhet 27 Finansiell information i sammandrag 31 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 34 Eget kapital, skulder och övrig finansiell information 37 Aktiekapital och ägarförhållanden 40 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 44 Bolagsstyrning 46 Bolagsordning 48 Legala frågor och kompletterande information 51 Villkor för teckningsoptioner av serie 2012/ Skattefrågor i Sverige 59 Adresser UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Artimplant med anledning av förestående nyemission av aktier och teckningsoptioner i Bolaget. Prospektet har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv nr 2003/71/EG. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. Utöver vad som uttryckligen anges, har ingen information i föreliggande prospekt granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. Vissa sifferuppgifter i prospektet har avrundats, vilket kan medföra att tabeller inte summerar korrekt. Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Bolaget med anledning av förestående nyemission och har biträtt Bolaget i upprättandet av detta prospekt. Eftersom samtliga uppgifter i prospektet härrör från Bolaget friskriver sig Erik Penser Bankaktiebolag från allt ansvar i förhållande till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta konsekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta prospekt. Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta prospekt och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk materiell rätt är exklusivt tillämplig på detta prospekt med tillhörande handlingar. INFORMATION TILL INVESTERARE Detta prospekt utgör inte ett erbjudande att överlåta till, eller en inbjudan till ett erbjudande att förvärva från, någon person i en jurisdiktion där det är olagligt att lämna sådant erbjudande eller göra sådan inbjudan. Erbjudandet enligt detta prospekt riktar sig inte till allmänheten i annat land än Sverige. De uniträtter, betalda tecknade units ( BTU ), aktier och teckningsoptioner som omfattas av erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt amerikanska Securities Act från 1933 ( Securities Act ), med ändringar, någon amerikansk värdepapperslagstiftning eller någon provinslag i Kanada och inte heller har någon amerikansk federal eller provinsiell tillsynsmyndighet bedömt eller godkänt erbjudandets fördelar eller om de uppgifter som lämnats i prospektet är korrekta eller fullständiga. Uniträtter, BTU, aktier och teckningsoptioner som omfattas av detta erbjudande får inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater eller i Kanada eller till personer med hemvist där annat än i sådana undantagsfall som ej kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Erbjudandet riktar sig ej heller i övrigt till personer i Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong eller Sydafrika, eller till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Japan, Hongkong eller Sydafrika eller i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot regler i sådant land. Anmälan om teckning av units bestående av aktier och teckningsoptioner i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig. FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION Information i detta prospekt som rör framtida förhållanden, såsom uttalanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och förutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunkten för offentliggörandet av prospektet. Framtidsinriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar som görs i detta prospekt avseende framtida förhållanden kommer att realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bolaget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av prospektet. MARKNADSINFORMATION Prospektet innehåller historisk ekonomisk information, branschinformation och branschprognoser. Informationen har inhämtats från branschpublikationer, marknadsundersökningar och andra oberoende utomstående källor. Artimplant ansvarar för att sådan information har återgivits korrekt och såvitt Artimplant känner till har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande. Branschpublikationerna anger i allmänhet att den historiska information de tillhandahåller har inhämtats från källor och genom metoder som anses vara tillförlitliga, men att informationens riktighet eller fullständighet inte garanteras. Likaledes har riktigheten eller fullständigheten i marknadsundersökningar, även om dessa anses vara tillförlitliga, inte oberoende verifierats av Artimplant. Bolaget kan inte garantera att denna historiska information är riktig. Marknadsstatistik är till sin natur förutsägande och är föremål för osäkerhet. Dessutom reflekterar den inte nödvändigtvis de faktiska förhållandena på marknaden. Sådan statistik är baserad på marknadsundersökningar, vilka i sin tur baseras på stickprovsundersökningar och subjektiva bedömningar av såväl de som utför som de som svarar på undersökningarna. Bedömningarna kan bland annat avse vilken typ av produkter och transaktioner som ska anses omfattas av den relevanta marknaden. Prospektet innehåller också information om de marknader där Artimplant är verksamt och om Artimplants konkurrensmässiga ställning på dessa marknader, däribland information om marknadernas storlek samt information om marknadsandelar. Artimplant känner inte till några uttömmande bransch- eller marknadsrapporter som omfattar eller vänder sig direkt till marknaden för Artimplants produkter. Artimplant anser att informationen om marknadsstorlekar och marknadsandelar i prospektet utgör rättvisande och ändamålsenliga uppskattningar av storleken på de marknader där Artimplant är verksamt och på ett rättvisande sätt speglar Artimplants konkurrensmässiga ställning på dessa marknader. Informationen har dock inte blivit bekräftad av någon oberoende part och Artimplant kan inte garantera att en tredje part som använder andra metoder för insamling, analys eller sammanställning av marknadsinformation skulle komma fram till samma resultat. 3

4 SAMMANFATTNING Denna sammanfattning ska endast ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i de aktier och teckningsoptioner som erbjuds i förestående nyemission ska baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet. Observera att det civilrättsliga ansvar som kan åläggas de personer som upprättat sammanfattningen endast kan göras gällande om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar i prospektet. Det bör även noteras att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifter i detta prospekt kan bli tvungen att svara för eventuella rättegångskostnader, inklusive översättning av prospektet i förekommande fall. Nyemissionen i sammandrag På extra bolagsstämma i Artimplant den 9 februari 2012 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen genomförs genom utgivande av units. En unit består av fyra nya B-aktier samt två teckningsoptioner av serie 2012/2013. Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, på avstämningsdagen den 21 februari 2012 ger rätt att teckna en unit till teckningskursen 0,24 SEK per unit. Innehav av en aktie, oavsett serie, berättigar således till teckning av fyra nya aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,06 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt vid teckning av units. Teckningstiden löper under perioden 27 februari 12 mars Genom nyemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst ,40 SEK till högst ,00 SEK genom emission av högst B-aktier. Vid full teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2012/2013 ökar Bolagets aktiekapital med ytterligare högst ,20 SEK till högst ,20 SEK genom emission av högst B-aktier. Flera av Bolagets aktieägare, däribland medlemmar i Bolagets styrelse och koncernledning, har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen motsvarande sina respektive aktieinnehav, vilket motsvarar cirka 3,6 MSEK eller 13 procent av emissionsbeloppet. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier till ett sammanlagt belopp om cirka 19,2 MSEK eller 67 procent av emissionsbeloppet. Emissionen är därmed garanterad till totalt cirka 22,8 MSEK eller 80 procent. Löpande förluster har gjort att Bolagets likviditet är försvagad. Styrelsen gör därmed bedömningen att ett kapitaltillskott är nödvändigt för att stärka likviditeten till dess att verksamheten genererar ett positivt kassaflöde. Rörelsekapitalbehovet är till största delen ett resultat av de marknadssatsningar som har genomförts, bland annat i form av nyrekryteringar och öppnandet av ett nytt försäljningskontor i Denver, USA. Med nuvarande plan för försäljningsutvecklingen gör styrelsen bedömningen att positivt operativt kassaflöde, före förändringar i rörelsekapital, ska uppnås under fjärde kvartalet Vid full teckning tillför nyemissionen cirka 28,4 MSEK före emissionskostnader i mars Till största delen, motsvarande cirka MSEK, avses emissionslikviden användas för att stärka Bolagets likviditet under tiden till dess att verksamheten genererar ett positivt kassaflöde. Resterande del av emissionslikviden, motsvarande cirka 6 8 MSEK, avses användas för finansiering av marknadsstödjande kliniska studier. Nyemissionen möjliggör därmed för Artimplant att fokusera på att öka försäljningen främst i USA och bidrar med viktiga finansiella resurser för att utöka den kliniska dokumentationen av produkterna. Vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 30,8 MSEK i augusti/september De medel som tillförs Artimplant genom teckningsoptionerna avses användas för offensiva satsningar i form av kliniska studier, godkännande och lansering av ytterligare produkter i USA samt viss produktutveckling. Artimplant i korthet Artimplants affärsidé är att bidra till patienters hälsa och förbättra livskvaliteten genom att utveckla, tillverka och sälja nedbrytbara implantat som skapar förutsättningar för kroppen att självläka. Bolagets produkter tillverkas av det egenutvecklade biomaterialet Artelon och består av biologiskt nedbrytbara implantat för behandling av artros i händer och fötter samt för förstärkning vid reparation av skadad mjukvävnad såsom ledband, ledkapslar och senor. De första implantationerna med Artelon -materialet genomfördes 1997, vilket innebär 14 års klinisk erfarenhet av materialet. Produkter av Artelon har hittills implanterats i tusentals patienter och bidragit till minskad smärta och återskapad kroppsfunktion. Produktutveckling, produktion, kliniska studier, central marknadsdokumentation och säljutbildning hanteras av Artimplant. Försäljning och lokal marknadsföring sker huvudsakligen i USA och Europa genom följande säljkanaler: Direktförsäljning via kommissionärer (USA) Landspecifika avtal med distributörer (Europa och övriga marknader) Globala/regionala avtal med licenstagare (f n Biomet Sports Medicine i USA) Egenförsäljning I USA sker försäljningen via distributörer (kommissionärer) som har direktkontakt med kunderna. Artimplant tillhandahåller produktspecialister som utbildar och tränar distributörerna samt utgör vid behov support vid kundbesök och operationer. I Europa förekommer landspecifika distributionsavtal med skillnaden att distributören håller eget lager av Artimplants produkter. Sedan 2010 har Artimplant intensifierat satsningen på egenförsäljningen, bland annat genom etablering av en försäljningsorganisation i USA. Ytterligare ett steg i denna satsning togs 2011 då en ny chef för dotterbolaget i USA rekryterades och ett nytt kontor öppnades i Denver. Artimplant har sammanlagt omkring 50 distributörer, varav cirka 30 i USA. Licensförsäljning Artelon Tissue Reinforcement säljs, förutom av Artimplant, genom licensavtal av Biomet Sports Medicine under varumärket SportMesh. Utvecklingen av licensförsäljningen har varit negativ under de senaste åren. Produktportfölj Artimplants produkter består av olika implantat tillverkade av det egenutvecklade Artelon -materialet för olika användningsområden inom ortopedisk kirurgi: Behandling av skadad ledyta (artros) Resurfacing Förstärkning av skadad mjukvävnad Reinforcement 4

5 SAMMANFAT TNING Samtliga produkter bygger på kroppens förmåga att under gynnsamma förutsättningar självläka och fungerar som en byggnadsställning för kroppens celler. Under den tid det tar för materialet att brytas ned bidrar det med tillräckligt med stöd för kroppen att bygga upp ny vävnad. Artelon CMC Spacer och Artelon STT Spacer är produkter för behandling av artros (förslitning av brosket) i tummen och i handloven. Produkterna är godkända för försäljning i USA, Europa och ytterligare några länder. Artelon MTP Spacer är en produkt för behandling av artros i stortåns grundled, s k hallux rigidus. Produkten är godkänd för försäljning i Europa. Under 2011 fick Artimplant godkännande i Europa för marknadsföring av kompletterande produkter för tumbasartros och artros i stortån. Dessa har samma användarvänliga textildesign som ATR (se nedan) och kan anpassas till patientens storlek. Produkterna kommer att säljas under namnen Artelon CMC Soft respektive Artelon MTP Soft och är för närvarande under introduktion på en handfull referenskliniker för att därefter lanseras generellt inom EU. Artelon Tissue Reinforcement (ATR) är en stickad lagningslapp avsedd för förstärkning av försvagad mjukvävnad, ett brett indikationsområde inom vilket läkaren kan använda produkten för att behandla mjukvävnadsskador, främst på axelns rotatorkuff och hälsenan vid kroniska skador eller rerupturer. Under 2011 introducerades kompletterande storlekar av produkten i form av band för att möta kundernas önskemål och behov inom fotkirurgi. Produkten är godkänd för försäljning i USA och EU. Clinical Affairs Clinical Affairs är ett särskilt område inom Artimplant som ansvarar för den kliniska dokumentationen av Artimplants produkter. Trots tusentals behandlade patienter och upp till 14 års klinisk erfarenhet av Artelon -implantat, finns det ett behov för Artimplant att genomföra ytterligare kliniska studier för att visa på nyttan av produkterna. Clinical Affairs har blivit ett prioriterat område inom Artimplant sedan juni 2011 då avdelningen bröts ut från Forskning & Utveckling för att tillsammans med marknads- och försäljningsorganisationen intensifiera satsningen på marknadsstödjande kliniska studier. Resursfokuseringen i Clinical Affairs speglar Artimplants insikt att klinisk dokumentation är en av de absolut viktigaste faktorerna för framgång på marknaden. Produktutveckling Trenden mot biologiska lösningar och målet att regenerera vävnad istället för att ersätta med permanenta reservdelar är stark inom ortopedi. Bolagets omfattande kunskap som byggts upp om Artelon avseende klinisk nytta, biokompatibilitet, materialegenskaper och processbarhet möjliggör en fortsatt expansion av produktportföljen på medellång och lång sikt. De första stegen har tagits för att utvärdera möjligheterna att använda Artelon vid broskskador i ryggen och i större leder än de som idag behandlas med Bolagets resurfacing-produkter. I nuläget läggs minimala resurser på produktutveckling. Organisation och personal Koncernen består av moderbolaget Artimplant AB (publ) samt det helägda dotterbolaget Artimplant USA Inc., i vilket försäljningsoch marknadsfunktionen avseende den amerikanska marknaden är lokaliserad. Per den 31 december 2011 hade Artimplant 19 anställda, varav 14 i Sverige och 5 i USA. Marknadsöversikt Ortopedimarknaden Marknaden för ortopediska implantat är störst i den utvecklade delen av världen där Europa, Nordamerika och Japan svarar för omkring 80 procent av den totala marknaden. Marknaden drivs av ett antal faktorer kopplade till demografi och levnadsstandard, där bland annat den ökade välfärden är en stark drivkraft för tillväxt. Prisbilden för ortopediska produkter skiljer sig väsentligt åt mellan den amerikanska och europeiska marknaden, bland annat till följd av skillnader i sjukvårdssystemens ersättningsmodeller. Detta gör att den amerikanska marknaden bedöms ha högst potential. Marknaden för ortopediska implantat har under den senaste tioårsperioden vuxit med i snitt drygt 13 procent per år och tros fortsätta i samma tillväxttakt. Under 2009 uppgick omsättningen till totalt cirka 43 miljarder USD. Höft-, knä- och ryggskador är de största områdena som tillsammans motsvarar drygt hälften av marknaden. Storleken på marknaden för Artimplants del är dock till viss del svårbedömd. Artimplants produkter lämpar sig för skador och andra problem där kroppsvävnaden är väsentligt försvagad och behöver förstärkning för att kunna läka. Varje år genomförs i USA cirka operationer av axelns rotatorkuff och i cirka 25 procent av fallen kan det finnas behov av förstärkning. Ledbandsskada i foten är en av de vanligaste skadorna på nedre extremiteten, i synnerhet i samband med idrottsutövning av olika slag. I USA söker cirka patienter dagligen vård för denna typ av skada. Det beräknas att ungefär 4 5 procent av samtliga patienter utvecklar kronisk instabilitet efter akut ligamentskada och kan därmed vara i behov av kirurgiskt ingrepp. Antalet patienter som kan behandlas med Artelon MTP Spacer i foten uppskattas till cirka per år. Antalet patienter som kan behandlas med Spacer-produkterna i hand och handled uppskattas av Artimplant till cirka per år, varav cirka i Sverige. Konkurrerande produkter Konkurrensen för Artimplants Spacer-produkter för behandling av artros i handens och fotens leder består av konservativ medicinsk behandling, såsom smärtbehandling med exempelvis kortison. I ett senare skede av sjukdomsförloppet, när kirurgiskt ingrepp krävs, är senplastik och steloperation två vanliga metoder. Det finns även olika typer av implantat som ersätter leden. Alla dessa ingrepp är betydligt mer omfattande än en behandling med Artimplants Spacer-produkter, som framförallt bidrar till att återskapa en funktionell led med bibehållen anatomi. Artimplants syntetiska produkt för förstärkning av mjukvävnad, Artelon Tissue Reinforcement (ATR), konkurrerar idag främst med sex andra produkter, vilka samtliga är tillverkade av kollagen med ursprung från djur- eller människohud. 5

6 SAMMANFAT TNING Finansiell översikt, Koncernen (Belopp i KSEK) RAPPORTER ÖVER RESULTATET I SAMMANDRAG Nettoomsättning Kostnad för sålda varor och tjänster Bruttoresultat Rörelsekostnader Rörelseresultat Finansnetto Årets resultat RAPPORTER ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager m m Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Avsättningar Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER RAPPORTER ÖVER KASSAFLÖDE I SAMMANDRAG Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde NYCKELTAL Resultat per aktie, SEK 0,15 0,32 0,31 0,38 Eget kapital per aktie, SEK 0,13 0,29 0,40 0,71 Soliditet, % Räntebärande skulder, KSEK Finansiell nettotillgång Bruttoinvesteringar, KSEK Antal anställda vid periodens slut

7 SAMMANFAT TNING Styrelse och ledande befattningshavare STYRELSE Anders Cedronius John R Arnold Rickard Brånemark Håkan Johansson Lars Peterson KONCERNLEDNING Kjell Thörnbring Katrin Gisselfält James M Jones Susan Linke Hanna Stenhamre FUNKTION Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot FUNKTION VD och koncernchef Forskning- & Utvecklingschef VD för Artimplant USA Inc. Finanschef Chef för klinisk forskning/clinical Affairs Revisorer och rådgivare Bolagets revisor är Ernst & Young AB med Björn Grundvall som huvudansvarig revisor. Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med förestående nyemission är Erik Penser Bankaktiebolag, som även agerar emissionsinstitut i samband med nyemissionen. Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen. Aktien och ägare Per den 31 december 2011 hade Artimplant cirka aktieägare. Bolagets tio största aktieägare enligt Euroclear per detta datum framgår av tabellen nedan. Ingen aktieägare eller ägargrupp kontrollerar mer än 10 procent av rösterna eller kapitalet i Bolaget. Artimplants B-aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm med ISIN-kod SE och kortnamnet ARTI B. Riskfaktorer Aktieägande är alltid förenat med risk och det finns ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka Artimplants framtida utveckling. Verksamhets- och marknadsrelaterade risker är relaterade till immateriella rättigheter, nyckelpersoner, produktutveckling, myndighetsgodkännanden, konkurrens, marknadsacceptans, ersättningssystem, avtal med distributörer, kommissionärer och licenstagare, produktion, produktansvar och försäkringar, tvister, valutakursfluktuationer och finansiell likviditet. Aktierelaterade risker inkluderar bristande fullföljande av teckningsförbindelser och garantiåtaganden som ingåtts avseende förestående nyemission, fluktuationer i aktiekursen samt utebliven framtida aktieutdelning. Artimplant kan påverka eller motverka vissa riskfaktorer hänförliga till den löpande verksamheten, medan andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. Största aktieägare per Ägare A-aktier B-aktier % av röster % av kapital John & Claire Arnold genom stiftelse ,83 5,55 Nordnet Pensionsförsäkring AB ,44 5,67 Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension ,79 3,95 Anders Cedronius med familj ,45 1,81 JP Morgan Bank ,45 2,55 Bo Kaunitz ,78 1,86 Håkan Johansson ,62 1,69 Lars Peterson med familj och bolag ,59 1,38 Livförsäkrings AB Skandia ,30 1,01 Handelsbanken Life & Pension Ltd ,16 1,21 Övriga aktieägare ,61 73,32 Summa ,00 100,00 7

8 RISKFAKTORER Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för Artimplants framtida utveckling. Riskfaktorerna är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på Bolaget. De ska inte heller ses som uttömmande utan utgör endast exempel. Beskrivningar av verksamhetens förutsättningar och dess inverkan på Bolagets ekonomiska utsikter är baserade på Bolagets egna bedömningar. Sådana beskrivningar är till sin natur behäftade med osäkerhet som Artimplant inte kan råda över, varför inga garantier kan lämnas att det som beskrivs i detta prospekt är korrekt eller kommer att inträffa. Artimplant kan påverka eller motverka vissa riskfaktorer, medan andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanför Bolagets kontroll. Ägande av aktier är alltid förenat med risk, innebärande att en investerare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital, beroende på omständigheterna. Aktieägare i Artimplant uppmanas därför att, utöver den information som lämnas i detta prospekt, göra sin egen bedömning av nedan nämnda och andra potentiella riskfaktorers betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling, inklusive en allmän omvärldsbedömning. Verksamhets- och marknadsrelaterade risker Immateriella rättigheter Artimplants framgång är till viss del beroende av att Bolaget kan utveckla ett heltäckande patentskydd för kommersiellt lovande produkter och produktkandidater. Även om varje ansökan utarbetas i samråd med konsulter med erfarenhet från området finns det inga garantier för att Bolaget kan erhålla sökta patent eller skydda erhållna patent. Utvecklingen inom det område där Bolaget är verksamt går fort och även om Bolaget har och skaffar patentskydd för sina produkter kan konkurrerande lösningar komma att utvecklas. Även om det är Bolagets uppfattning att Artimplants erhållna patent och tekniska lösningar inte obehörigen inkräktar på andra immateriella rättigheter finns det inga garantier för att en tredje part inte i framtiden skulle kunna komma att väcka intrångstalan mot Bolaget. Ovanstående risker relaterade till Bolagets immateriella rättigheter skulle kunna medföra negativa effekter för Bolagets marknadsförutsättningar och därmed för dess resultat och finansiella ställning. Beroende av nyckelpersoner Ett kunskapsbaserat företag som Artimplant är beroende av ett kvalificerat ledarskap och kompetenta medarbetare. Även om Bolagets nyckelpersoner äger aktier och/eller har personaloptioner i Bolaget finns det alltid en risk för att Bolagets nyckelpersoner avslutar sin anställning, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Bolagets möjlighet att nå kommersiell framgång. Produktutveckling Artimplant har ett antal produkter som fortfarande är under utveckling. Det finns inga garantier för att utvecklingsprojekten kommer att slutföras, exempelvis till följd av att kommersiella förutsättningar bedöms saknas eller att Artimplant inte erhåller erforderliga tillstånd för de berörda produkterna. Myndighetsgodkännande Artimplants marknadsföring och försäljning förutsätter regulatoriska godkännanden av Bolagets produkter. Artimplant kan inte garantera att sådana godkännanden erhålls eller bibehålls. Om Bolaget inte skulle bibehålla tillstånden för de produkter som för närvarande marknadsförs och säljs skulle det få väsentliga negativa effekter för Bolagets resultat och finansiella ställning. Konkurrens Artimplants befintliga produkter har funnits kommersiellt tillgängliga under en relativt kort tidsperiod. Dessa produkter, tillsammans med produkter under utveckling, är ämnade för indikationer där konkurrerande produkter redan existerar och/eller där andra företag kan ha nya produkter under utveckling, exempelvis bolag med mer omfattande forskning, utveckling, marknadsföring eller större finansiella och personella resurser än Artimplant. Sådan konkurrens kan innebära negativa effekter för Bolagets resultat och finansiella ställning och Artimplants ställning på marknaden. Marknadsacceptans Marknadsacceptansen för Artimplants produkter beror på flera faktorer. Produkterna omfattar ny teknologi som tidigare inte har använts och måste konkurrera med mera etablerade behandlingar som för närvarande är accepterade som standard. Bolagets produkter kan kräva förändringar av etablerad praxis inom läkarkåren, vilket tar tid att ändra. Bolaget kan inte garantera utfallet av någon studie. Rapporter om utebliven effekt eller misslyckade resultat vid användning av Bolagets produkter kan påverka försäljningen av Artimplants produkter negativt. Ersättningssystem Olika länder har olika ersättningssystem för sjukvård och de produkter som sjukvården använder. Det finns ingen garanti för att Artimplant kommer att få sina produkter inkluderade i olika länders ersättningssystem. Förändringar i ersättningssystem skulle kunna påverka Bolagets försäljning negativt. Kommissionärer, distributörer och licenstagare Bolaget använder sig av kommissionärer, distributörer och licenstagare för att marknadsföra och sälja sina produkter. Artimplant är därmed beroende av dessa partners för en framgångsrik kommersialisering av produkterna. Det finns ingen garanti för att de företag med vilka Artimplant har ingått eller kommer att ingå kommissions-, distributions- eller licensavtal kommer att uppfylla sina åtaganden enligt sådana avtal. Det finns inte heller någon garanti för att nuvarande avtal inte sägs upp eller förklaras ogiltiga, att inga förändringar i nuvarande avtal kommer att genomföras, att Bolaget kommer att ingå fler sådana avtal eller att nya avtal kan ingås på attraktiva villkor. Produktion Försäljningen av Bolagets produkter beror bland annat på Artimplants förmåga att tillverka produkter i kommersiella kvantiteter, i enlighet med regulatoriska krav och på ett kostnadseffektivt sätt. Även om Bolaget bedömer att produktionen följer kvalitetsstandard för medicintekniska produkter kan det inte garanteras att så kommer att vara fallet. Tillverkningen är föremål för inspektioner av vissa tillsynsföretag för att tillse att Bolaget uppfyller erforderlig kvalitetsstandard och det finns ingen garanti för att nämnd standard alltid kommer att vara uppfylld i framtiden. Tillverkningen av Artimplants produkter sker i produktionsanläggning som är belägen i anslutning till det svenska huvudkontoret. I händelse av väsentliga avbrott i produktionen, exempelvis till följd av brand, kan leveransproblem uppstå. Bolaget skulle i sådant fall få svårt att hålla åtaganden avseende leverans av produkter till kund, vilket skulle ha negativa effekter för Bolagets resultat och finansiella ställning. Produktansvar och försäkringar Försäljning av medicintekniska produkter medför risk för anspråk avseende produktansvar. Även om Artimplant bedömer att Bola- 8

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010

Dignitana AB publ 556730-5346. DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2010 Resultat och ställning Delårsrapport i sammandrag ( belopp inom parantes motsvarande period 2009 ) Omsättning under perioden 1 136 tkr (293 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i DIGNITANA AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i DIGNITANA AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i DIGNITANA AB (publ) Besök Dignitanas investerarträffar Lund 20 januari 2015 Klockan 18:00-19.30 Dignitana AB Traktorgränden 3, 226 60 Lund Stockholm 22 januari 2015 Klockan

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2013 Koncern fjärde kvartalet, 1 oktober 31 december 2013 Nettoomsättning 6 762 ksek (6 371) EBITDA 417 ksek Resultat efter skatt -92 ksek (-43 inklusive upplösning av

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Bokslutskommuniké januari - december 2014 Turn-around och omstrukturering genomförd, omsättning och resultat bottnade i kvartal

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477

Handlingar inför extra bolagsstämma i. Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 A14153477 Handlingar inför extra bolagsstämma i Sectra AB (publ) Tisdagen den 22 november 2011 Dagordning för extrastämma med aktieägarna i Sectra AB (publ) tisdagen den 22 november 2011 kl. 14.00 på bolagets kontor

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 Koncern fjärde kvartalet, 1 oktober 31 december 2014 Nettoomsättning 6 355 ksek (6 762) Resultat efter skatt -564 ksek (-92) Resultat per aktie uppgick till -0,01

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ)

FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ) Fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,8) Mkr Resultat före skatt uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR ECORUB AB (PUBL) JANUARI DECEMBER 2012 o Nettoomsättning för perioden 2,4 Mkr (6,2) o Resultat efter finansnetto -0,95 Mkr (-1,9) o Resultat per aktie -0,17 kr (-0,33) o Likvida medel

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning Punkt 15 Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner teckningsoptionsprogram 2015/2019

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Pressmeddelande 2013-11-18 Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta LEGAL#12007324v6 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV TECKNINGSOPTIONSSPROGRAM 2015/2019 OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER OCH AKTIER

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni 2015. Kvartalsrapport januari juni, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari juni. Malmö, 31 Augusti - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av delårsrapport Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första kvartalet

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59%

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59% ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland,

Läs mer