hållbarhets redovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hållbarhets redovisning 2010"

Transkript

1 hållbarhets redovisning 2010 Cramo SVERIGe AB 1

2 I n n e h å l l Cramo Ett föredöme inom uthyrning 3 Hållbara affärer 4 Hållbarhet i vår verksamhet 8 Vår miljöpåverkan 12 Engagerade medarbetare 16 Vi är en del av samhället 20 Om Cramo 23 Om denna redovisning 25 GRI korsreferensindex 26 2

3 Cramo Ett föredöme inom uthyrning Att vara ett föredöme är att ta ansvar och ständigt förbättra sig. Vi har ansvar för hur vår egen verksamhet bedrivs, men vi har också ett ansvar att hjälpa våra kunder i deras hållbarhetssträvan. Som en aktör med omfattande verksamhet riktad till företag i byggbranschen kan vi påverka hur vårt samhälle byggs upp. Att hyra är hållbart. Det minskar våra kunders behov av att äga och bygger flexibilitet och effektivitet. Därför är ett av våra viktigaste hållbarhetsåtaganden att använda ny teknologi och hålla en hög kvalitet, säkerhet och miljöprestanda på våra produkter. Hållbarhetsfrågorna är centrala i hela vår verksamhet och vi är lyhörda för våra kunders behov. Under 2010 bedrev och vidareutvecklade vi ett omfattande energieffektiviseringsarbete kundkonceptet Energietablering. Vi arbetade även fram ett nytt koncept för att underlätta för våra kunder att minska fuktskador och öka säkerheten på arbetsplatsen, kallat Torra Byggen. Under 2010 har vi aktivt arbetat med att minska vår egen miljö- och klimatpåverkan. Vi vill att våra medarbetare är mästare i uthyrning och passionerade i sitt arbete. Detta uppnås genom nyfikenhet och laganda, öppen dialog, utbildning och belöning av framgång. Cramopol, ett spel som går ut på att förmedla och förstärka företagets värderingar, är en del av vår medvetna medarbetarsatsning. Jag hoppas att denna hållbarhetsredovisning ger en samlad bild av vårt hållbarhetsengagemang och den väg Cramo valt för att genom ständig förbättring, även i framtiden vara ett föredöme inom uthyrning. Stockholm, maj 2011 Erik Bengtsson VD, Cramo Sverige AB Att hyra är hållbart. Det minskar våra kunders behov av att äga och bygger flexibilitet och effektivitet. 3

4 Hållbara affärer Det är genom att erbjuda produkter och tjänster som tar hänsyn till hållbarhet för både miljö och människa, som vi kan göra störst skillnad. Martin Freland Miljö- och kvalitetschef, Cramo Sverige Cramo Sverige AB:s (Cramos) ambition är att bidra till hållbarhet genom att hjälpa kunderna att: Minska sin miljöpåverkan Upprätthålla en säker arbetsmiljö Arbeta med effektiva och säkra produkter Cramo har ett brett produkt- och tjänsteutbud och fokuserar på att erbjuda helhetslösningar till kunderna. Vår ambition är att ligga i framkant av utvecklingen och vi lägger stor kraft på att utveckla verksamheten för att hela tiden erbjuda det som efterfrågas och kanske också det som ännu inte finns. Energietablering - Halverad energianvändning på byggarbetsplatsen Under 2010 fortsatte Cramos omfattande arbete med att minska energianvändningen på kundernas byggarbetsplatser. cramo energietablering 4 Cramo strävar efter att halvera energianvändningen på kundens byggarbetsplats. Upp till 70 % av all energianvändning kommer från bodar och belysning. I kundkonceptet Energietablering erbjuds ett komplett paket med produkter och tjänster som behövs för att kunna halvera energianvändningen på byggarbetsplatsen. Cramo energietablering omfattar t.ex. Bodar: Yttre tätning av bodar och nya bodar - konstruerade för att vara energisnåla Energieffektiv belysning Isolerade containers och energisnåla hissar Tillbehör för mätning och dimensionering av energibehovet Uppföljning och mätning av energianvändning Genom att mäta energianvändningen, samt ta fram ett åtgärdspaket, kan vi hjälpa våra kunder att sänka energikostnaderna ytterligare.

5 Torra Byggen hjälp med att skydda husbyggen mot fukt Kundkonceptet Torra Byggen inleddes Torra Byggen avser uthyrning av produkter och tjänster som ger byggföretag heltäckande hjälp med att skydda husbyggen mot fukt och väder som annars kan leda till s.k. sjuka hus*. Även utbildning och en handbok ingår i konceptet. De många fördelarna med Torra Byggen är bl.a. minskade fuktskador, kortare byggtider, mindre resursförbrukning samt säkrare och trivsammare arbetsmiljö. *) Arbetsmiljöverkets definition av sjuka hus är byggnader där det i större omfattning än normalt förekommer människor som får symptom som t.ex. irritation i ögon, näsa och hals, huvudvärk, illamående o.s.v. när de vistas i byggnaden. Cramo Safety Säkerhet på byggarbetsplatsen Att bidra till en säker arbetsplats för kunderna är ett viktigt hållbarhetsåtagande för Cramo. I Cramo Safety erbjuds kunderna ett komplett paket med produkter och tjänster som höjer säkerheten och förenklar arbetet. Cramo Safety omfattar uthyrning av fallskyddsutrustningar, utbildning, riskanalyser och arbetsmiljöplaner. Intresset för Cramo Safety har under 2010 varit starkt. Säkerheten sätts i centrum på en modern arbetsplats. Cramo har till exempel levererat fyra kilometer skyddsräcken vid Emporia-projektet i Malmö. Fredrik Wihlborg Projektchef region Syd, Cramo Sverige RÅDGIVNING cramo TORRA BYGGEN UTBILDNING PRODUKTER MÄTNING 5

6 Vid inköp av nya maskiner och utrustning är strävan att välja alternativ med mindre miljöbelastning. Miljöanpassade produkter Vid inköp av nya maskiner och utrustning är strävan att välja alternativ med låg miljöbelastning. Exempel på detta är hybridminigrävare (el/diesel), kapmaskin med 75 % lägre utsläpp och energieffektiv belysningsarmatur med besparing på upp till 75 %. Cramo erbjuder produkter som minskar miljöpåverkan på byggarbetsplatsen, t.ex. utrustning för spillberedskap, fatskydd, brunnskuddar och oljelänsor. Cramo hyr också ut kompletta miljöstationer. 93 % av Cramos anläggningsmaskiner och liftar uppfyller storstadskraven* och därmed högt ställda kriterier t.ex. vad gäller utsläpp och oljor. Alla bensindrivna verktyg och småmaskiner är tankade med alkylatbensin. Cramo erbjuder även syntetisk diesel som ger lägre utsläpp (främst partiklar, polyaromater, kolväten och kväve) jämfört med vanlig diesel. CRAMOSKOLAN Säkrare arbetsmiljö och effektivare maskinanvändning är resultatet av CramoSkolan. Kurserna är öppna för alla Cramos kunder och är en viktig del av Cramos hållbarhetsarbete eftersom den minskar skador på både människor och maskiner erbjöds kurser i CramoSkolan på 35 platser runtom i Sverige. Liftförarutbildningen är skolans i särklass största kurs. Över 90 % av alla utbildningsplatser upptas av liftförare. Under 2010 togs kursen Torra Byggen fram. Kursens mål är att ge större förståelse för hur fukten påverkar byggnationen negativt under byggtiden. Kursen behandlar även hållbart byggande, med minimerad miljöpåverkan. (Läs mer om Cramo- Skolans internutbildningar på sid 18) *) Göteborg, Malmö, Stockholm och Vägverket har tagit fram gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster. Där ställs bl.a. krav på arbetsmaskiner. utbildning från Cramoskolan CramoSkolan erbjuder bland annat dessa utbildningar: Liftförarutbildning Ställningsutbildning Torra Byggen Säkra lyft Heta arbeten/tillståndsansvarig Motorsågskörkort Säkerhetsutbildningar Truck- och maskinförarutbildning Vägverkets kravutbildningar 6

7 7

8 Hållbarhet i vår verksamhet Sustainability. Responsibility. CSR. QSE: A beloved child has many names. In Cramo we simply call it Cramo Care Vesa Koivula, CEO Cramo Group För att Cramo ska kunna utvecklas och växa i enlighet med företagets mission, vision och värderingar är hållbarhet (hänsyn till miljö, människa och ekonomi) avgörande. Hela affärsverksamheten ska bedrivas inom ramen för hållbar utveckling. Hållbar konkurrenskraft uppnås genom lyhördhet för kundens behov, utveckling av hållbara tjänster och produkter samt genom att bedriva den egna verksamheten med hänsyn till hållbarhet. Cramo är sedan 2009 en registrerad medlem av FN:s Global Compact, världens största nätverk inom området Social Responsibility. Åtagandet innebär att verka enligt FN:s grundläggande värderingar och principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Beslutet om att medverka i FN:s Global Compact är fattat på koncernledningsnivå och gäller samtliga bolag och enheter inom Cramokoncernen. Affärsetik V I S I O N Ett föredöme inom uthyrning Socialt ansvar A F F Ä R S S T R A T E G I Att implementera Cramos hyreskoncept, med Cramoprocesser och Cramomänniskor M I S S I O N Vi bygger flexibilitet och effektivitet genom hyreslösningar V Ä R D E R I N G A R Trovärdighet - Utvecklingsvilja - Engagemang Arbetsrätt 8 Miljö och säkerhet

9 Ramverk för Cramo Sveriges hållbarhetsarbete Styrande principer Policys Ledningssystem Handlingsplan Mål och nyckeltal FN:s Global Compact Uppförandekod Kvalitetspolicy Miljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Cramo Sverige är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och (miljö) Arbetsmiljöcertifiering enligt OHSAS kommer genomföras under 2011 QSE, en handlingsplan som avser förbättringsarbete inom kvalitet, säkerhet och miljö för Cramokoncernen, etablerades 2010 Cramo Care, en treårsplan för hållbarhetsarbete för Cramokoncernen, etablerades 2010 Hållbara affärer resultat av kundundersökningar och varumärkesstudier Miljö energi, klimat, avfall och kemiska produkter Medarbetare resultat av medarbetarenkäter och utbildning Samhälle stöd till projekt som är kopplade till Cramos affär We care for our customers, and their safety. We care for our employees and their work environment. We care about the environmental impact of our operations. We care about the societies in which we operate.we simply call it cramo care 9

10 Cramo har en konstruktiv och återkommande dialog med sina kunder. Dialog med kunderna Cramos mål är att fortsätta ligga i framkant för att minska energibehovet och öka säkerheten på byggarbetsplatsen. Detta kommer att ske i en aktiv dialog med kunderna. Cramo har en konstruktiv och återkommande dialog med sina kunder. En gång per år mäts Cramos kundnöjdhet och tjänstekvalitet i form av Positivt Kundindex (PKI). PKI är en intervjubaserad undersökning. Den senaste undersökningen genomfördes under hösten 2010, totalt genomfördes 140 kundintervjuer. PKI för 2010 var 62 och är lägre än 2009 års PKI, som var 83. Svårigheter vid implementeringen av ett nytt affärssystem under 2010 kan vara en förklaring till en stor del av nedgången. Syftet med det nya affärssystemet är att skapa bättre tjänstekvalitet och öka effektiviteten. Så här svarade tre kunder på en fråga om Cramos hållbarhetsarbete, mars 2011: Cramo ska driva hållbarhetsfrågan, flytta fram positionerna. Cramo ska utveckla hållbarhetslösningar i dialog. Cramo ska ständigt förbättra energieffektiviteten på byggarbetsplatserna. Kundstudien för 2010 visar att Cramo står sig starkt, jämfört med konkurrenterna utifrån ett Cramokundperspektiv och då speciellt inom området marknadsaktiviteter. 10

11 11

12 Vår miljöpåverkan När kunder hyr maskiner, utrustning och flyttbara lokaler av oss, ska de vara säkra på att de får de bästa möjliga lösningarna ur miljösynpunkt Charlotte Carlsson Kvalitets- och Miljösamordnare, Cramo Sverige Cramos interna miljöarbete är viktigt för att kunna erbjuda trovärdiga kundlösningar. Cramo uppfattar sitt eget miljöarbete som ett kundkrav. Prioriterade miljöfrågor är energi och klimat, transporter, avfall och kemiska produkter ,21 gco2-e per omsatt krona 3, * CO 2 utsläpp per omsättning Energi och klimat För att minska energianvändningen arbetar Cramos depåer med energibesparande åtgärder bl.a. genom en energichecklista. Åtgärder som genomförs utifrån energichecklistan handlar om att täta portar, byta till energieffektivare ljuskällor mm. Cramo har även inlett central uppföljning av energistatistik (el och värme) på depåerna. Cramo har minskat sina koldioxidutsläpp med 5 % jämfört med Utsläpp per omsatt krona ligger på 3,71 gram koldioxidekvivalenter. *) Preliminära uppgifter. energianvändning mwh mwh Direkt energianvändning Olja Naturgas Fordonsbränsle icke-förnyelsebart Fordonsbränsle förnyelsebart Indirekt energianvändning från köpt el och värme El, vattenkraft Fjärrvärme Totalt

13 Transporter Varutransporter är en viktig del av Cramos tjänster. I Cramos uthyrningstjänster erbjuds transport av hyrd utrustning och maskiner till kunden. Transporter sker även mellan depåer och i samband med service av maskiner. Till detta kommer tjänsteresor med bil och flyg. Därför är transporter en av de mest betydande miljöaspekterna för Cramo. Transporterna (tjänstebilar, varutransporter och resor) står för 88 % av Cramos totala CO 2 utsläpp. Varutransporterna står för 67 % av utsläppen (2010). Cramo gjorde under 2010 en inventering och genomgång av 80 % av den inköpta varutransportvolymen. Detta arbete ledde till ett kravdokument för transportörer. Syftet är att tillsammans med transportörerna minska miljöpåverkan och öka trafiksäkerheten från varutransporterna. Cramo har genomfört åtgärder för att minska de direkta utsläppen från fordonsparken genom att endast köpa miljögodkända* tjänstebilar var andelen miljögodkända bilar 65 %. Utsläppen från egna bilar har minskat med 26 % sedan Cramo har som ambition att minska sina CO 2 utsläpp från tjänsteresor, framför allt flyg- och bilresor. Videoutrustning har installerats på flera depåer och på huvudkontoret. *) Miljöbilar enligt statlig definition Med effektiva byggtransporter och noga utvalda transportörer, optimerar vi både ekonomi och miljö för våra kunder Karl-Erik Jonsson Logistikansvarig, Cramo Sverige UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER (ton CO2-e) (ton CO2-e) Direkta utsläpp (Scope 1) Olja Naturgas Fordonsbränsle Indirekta utsläpp (Scope 2) El, vattenkraft 0,2 0,21 - Fjärrvärme Andra relevanta indirekta utsläpp (Scope 3) Tjänsteresor** Inköpta varutransporter** Ombudens energianvändning Totalt **) Inkluderar ej Cramos ombud 13

14 Cramo Sverige är ISO och 9001 certifierat och alla depåer och verkstäder ska följa Cramos miljö-, arbetsmiljöoch kvalitetskrav. Avfall För att minska andelen blandat avfall, satsade Cramo under 2010 på uppföljning och information till medarbetare om rätt sätt att sortera avfall. Statistik* följs upp på varje depå och åtgärder genomförs utifrån resultatet var andelen blandat avfall 7 % (10 % år 2009) Farligt avfall Producerat avfall per hanteringsmetod (ton) *) Inkluderar ej Cramos ombud Övrigt avfall Producerat avfall per typ (ton) Deponi Återvinning (inkl energiutvinning) Kemiska produkter Alla kemiska produkter bedöms utifrån miljö- och hälsosynpunkt: röd=prioriterad, gul=bevakas och grön=ingen åtgärd. Bedömningsarbetet sker kontinuerligt. Under 2010 bedömdes ett stort antal kemiska produkter. Under året minskades även antalet leverantörer. Andelen gröna kemiska produkter var 23 % och röda kemiska produkter 32 %. Intern revision Cramo är ISO och 9001 certifierat och alla depåer, verkstäder och staber ska följa Cramos kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav. Detta följs upp genom interna revisioner. Under 2010 gjordes 60 revisioner. Vid revisionerna granskas krav enligt ISO 9001 (kvalitet), (miljö) och OHSAS (arbetsmiljö). Leverantörer På Sverigenivå görs leverantörsbedömningar för alla leverantörer med en omsättning på över en miljon kronor. Dessutom bedöms leverantörer med stor påverkan på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det handlar om bl.a. leverantörer av kemiska produkter, avfall och transporter. Under 2010 gjordes totalt 151 stycken leverantörsbedömningar, som omfattade frågor inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Inköp och leverantörsbedömning av maskiner görs centralt i Cramokoncernen. 14

15 15

16 engagerade medarbetare Vi skapar ett framgångsrikt företag genom att ge våra medarbetare ett stort eget ansvar Ingrid Hollertz HR Manager, Cramo Sverige Cramos medarbetare har stor frihet i sitt arbete, inom givna ramar. För att skapa förutsättningar för detta görs stora satsningar på kompetensutveckling, arbetsmiljö och hälsa samt att aktivt sprida företagets värderingar till samtliga medarbetare. Arbetsmiljö Cramo arbetar för en säker och trivsam arbetsmiljö. Det har tillsatts en arbetsmiljökommitté på huvudkontoret och inom distrikten finns skyddsombud. Arbetsmiljöfrågorna följs kontinuerligt upp genom medarbetarundersökningar, utvecklingssamtal, statistik över arbetsolyckor och sjukfrånvaro, samt interna revisioner. Medarbetarundersökningar genomförs vartannat år års undersökning visar att Cramos medarbetare generellt är mycket nöjda. Framförallt gällande möjligheterna att påverka sitt arbete, ta egna initiativ och samarbeta med kollegor. Ett område som fått stort fokus under är förbättrad och tydligare information till alla anställda. Nästa undersökning sker i september Målet är att alla Cramos anställda ska ha medarbetarsamtal minst en gång om året. Medarbetarsamtalet är ett viktigt tillfälle för chef och medarbetare att diskutera prestation, mål och framtid. En tydlig koppling till detta görs sedan i det efterföljande lönesamtalet. Under 2010 hade 95 procent av Cramos anställda medarbetarsamtal med sin chef. Under 2010 inträffade 14 olyckor i arbetet. Antalet var detsamma som året innan. Största delen av olyckorna var fallolyckor. Cramo har som mål att inga olyckor ska förekomma. För att minska antalet olyckor arbetar Cramo kontinuerligt för att förbättra säkerheten på sina arbetsplatser. De verktyg som finns för att förbättra säkerheten är rutiner för användning av skyddsutrustning, truckförarkort, första hjälpenutbildning, brandövningar och regler för pallställ. Cramo har låg sjukfrånvaro, och arbetet med att förebygga ohälsa och belastningsskador är några av de viktigaste områdena för Cramos chefer. Alla medarbetare på Cramo har rätt till friskvårdsbidrag. Dessutom uppmuntras de anställda till motion genom diverse lokala alternativ ute på arbetsplatserna. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,10% 1,95% Sjukfrånvaro 0-60 dagar ,50% 1,33% Sjukfrånvaro 60- dagar Sjukfrånvaro uppdelat på korttids- och långtidsfrånvaro 16

17 17

18 CramoSkolan är en etablerad och viktig del för att internt utbilda Cramos medarbetare. Utbildning CramoSkolan Cramo satsar stort på interna utbildningar genom CramoSkolan. Det finns ett flertal obligatoriska utbildningar beroende på befattning såsom truckutbildning, heta arbeten, arbete på väg m.m. Men också många olika produktutbildningar, säljutbildningar samt chefsutbildningar. Samtliga anställda utbildas i kvalitet och miljö när de börjar sin anställning på Cramo. Cramo avsatte under 2010 motsvarande 2 % av lönesumman för interna utbildningar i CramoSkolan. I snitt deltog varje anställd i fyra utbildningsdagar (heldagar) under Ledarutbildning Cramo Lyftet Syftet med Cramo Lyftet är att internt utveckla Cramoanställda för chefsuppgifter. Motivation, konflikthantering, teamutveckling och målformulering är viktiga delområden i utbildnings- och traineeprogrammet. Programmet började 2010 och fortsätter till maj Deltagarna nomineras på regional nivå och utses av Cramos ledningsgrupp. I slutet av 2010 hade Cramo Lyftet 11 deltagare med mentorer i Cramos ledningsgrupp. Gemensamma satsningar i koncernen Under 2010 påbörjades ett flertal projekt med satsningar på Cramos medarbetare i alla länder. Stor vikt läggs vid att ha en gemensam företagsintroduktion, medarbetarenkät, dialogmodell mellan chef och medarbetare och struktur för kompetensutveckling. En viktig strategisk fråga för Cramokoncernen är kunskapsöverföring mellan Cramos verksamheter i olika länder. Därför handlar ett projekt om att underlätta för anställda att arbeta i andra länder inom koncernen <30 år år >50 år Antal anställda som slutat under 2010 uppdelat på åldersgrupp total personalstyrka cramo sverige Antal tillsvidareanställda Heltid Deltid Antal visstidsanställda Totalt * *) Andel tjänstemän 53% och andel kolletivanställda 47% könsfördelning och ålder Könsfördelning totalt - Kvinnor Män Genomsnittsålder - Män Kvinnor 44 44

19 A customer needs machines 24/7 and signs up for Cramo 24. Move 3 steps forward. Several site huts have been transported to the wrong building site. Take 3 steps back. You lose a deal to a major competitor. Take 4 steps back. A customer uses the Cramo Web depot, renting several machines. Move 3 steps forward. Cramo becomes the main supplier in the construction of several football stadiums. Move 3 steps forward. STOP! Whatever the dice tell you stop here and decide which way to choose. Either rent from competitor locally or try to find machinery in internally at other depot. Etik och kunskapsspel Cramopol C R A M O P O L C R A M O P O L Under 2010 gjorde Cramo en stor satsning kring etik och värderingar. Samtliga anställda genomförde spelet Cramopol som på ett engagerande sätt presenterar Cramos värderingar och arbetssätt gentemot kunder och medarbetare. Under spelet kommer Cramos medarbetare fram med förslag kring de viktiga områdena lönsam tillväxt, ökat kundfokus, ökad beläggning samt rätt medarbetare. De bästa förslagen har resulterat i flera förbättringar i verksamheten. K N O W L E D G E K N O W L E D G E Oslo SITUATION SITUATION Stockholm A KAM has signed a very important deal. Move 3 steps forward Helsinki Tallinn Riga BEST IN TOWN EXTERNAL WAY INTERNAL WAY VISION STRATEGY MISSION Moscow CORE VALUES CREATIVITY CREDIBILITY COMMITMENT THE ROLE MODEL IN RENTAL ROLLING OUT THE CRAMO CONCEPT WITH CRAMO PROCESSES AND CRAMO PEOPLE BUILDING FLEXIBILITY AND EFFICIENCY THROUGH RENTAL SOLUTIONS CRAMO PEOPLE Nyanställda i Cramo Sverige samlas årligen upp för att genomföra spelet och under 2011 kommer Cramopol att spridas vidare inom Cramokoncernen. CRAMOPOL CRAMO CONCEPT CREATIVITY CREDIBILITY COMMITMENT CRAMO PROCESSES CRAMO PEOPLE CRAMO SET-UP IN IT IAT IVE Copenhagen GOAL & VISION Prague Bratislava Kaliningrad Vilnius Warsaw IMPLEMENT DEVELOP CRAMO CRAMO PROCESSES PEOPLE SPEED UP MUST-WIN ROLLOUT OF BATTLES DRIVE RENEWED MODULAR CRAMO SPACE CONCEPT GROWTH BE BEST IN TOWN AND WIN NEXT MARKETS CRAMOPOL 19

20 Vi är en del av samhället Som affärsdrivande företag är det avgörande att hitta projekt där viljan att göra gott går hand i hand med företagets intressen Anders Collman Kommunikationsdirektör, Cramo AB Cramo är, som ett ansvarstagande uthyrningsföretag med betydande verksamhet i byggbranschen, med och bygger det samhälle vi ska leva i. Cramo ser detta som sitt viktigaste samhällsåtagande. Cramo tar även ett bredare samhällsansvar genom att stödja projekt och organisationer som arbetar för barn, miljö och hälsa. Sedan 2008 är Cramo huvudsponsor till SOS Barnbyars första barnby i Ukraina. Cramo har även gått in som sponsor till SOS Barnbyars familjeprogram i St. Petersburg. Övriga samhällsinriktade satsningar 2010 var: Hem och Skolas kampanj mot mobbning Guldsponsor i Naturskyddsföreningen Arbete mot narkotikaberoende Stöd till Riksorganisationen för utsatta barn Rökfri Ungdom Det har under 2010 även bedrivits framgångsrika lokala samhällsprojekt. Cramo är en av huvudsponsorerna bakom West Coast Racing teamets satsning att bli första racingstallet i Norden att miljöcertifieras (2010). Teamets uttalade mål att bli det första miljöcertifierade racingstallet blev avgörande för Cramos beslut att gå in som sponsor. I sponsoravtalet ingår villkoret att West Coast Racing genomför ett antal miljösatsningar, inklusive en certifiering enligt ISO

21 21

22 22

23 om Cramo Produkter och tjänster Cramo hyr ut maskiner, utrustningar och flyttbara lokaler. Kunderna finns främst inom byggindustrin, men även i övrigt näringsliv och i den offentliga sektorn. Verksamheten omfattar såväl korttidsuthyrning av enstaka produkter som totalåtaganden i större projekt på fastprisbasis, fullserviceåtaganden på flerårsavtal och outsourcinglösningar. Hyresavtalen kan kompletteras med tillgänglighets- och funktionsåtaganden i olika former. Uthyrningen sker genom egna depåer och ombud, totalt i ett nätverk av över 100 depåer för uthyrning, service och underhåll i Sverige. De viktigaste produktområdena är byggmaskiner, anläggningsmaskiner, lift/ställning samt flyttbara lokaler. Organisation Cramo Sverige AB ägs till 100 % av Cramo Oy som är noterat på Helsingforsbörsen. Cramo Sveriges huvudkontor ligger i Kista, Torshamnsgatan 35. Cramos Sveriges styrelse består av sex ledamöter, inklusive verkställande direktör och två personalrepresentaner, samtliga män. Ordföranden har inte någon verkställande roll inom företaget. KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) staben ger styrelsen kontinuerlig information om status på Cramos hållbarhetsarbete. VD Erik Bengtsson Försäljning och Affärsutveckling Anna-Lena Berg Ekonomi Ann-Charlotte Ågren HR Ingrid Hollertz Produkter och Underhåll Magnus Johansson KMA Martin Freland Projekt Mats Johansson Region Nord Gunnar Morath Region Öst Lars Celsing Region Syd Göran Larsson Region Väst Stig-Olof Lundin skapat och levererat EKONOMISKT VÄRDE cramo sverige ab (miljoner kronor) * Nettoomsättning Rörelsens kostnader Resultat från finansiella investeringar -0,6-9 Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat *) Preliminära uppgifter den 3 juni

24 intressenter De viktigaste intressentgrupperna (daglig kontakt) är kunder och medarbetare. En nära dialog med kunder och medarbetare är en förutsättning för, och en drivkraft bakom, företagets positiva utveckling. Cramo har identifierat sina intressenter utifrån prioriteringar för hållbarhetsarbetet. Cramo värdesätter dialogen med dessa och övriga intressentgrupper. Inför framtagning av denna redovisning utfördes intervjuer bland Cramos största kunder avseende vilka förväntningar de ställer på Cramos hållbarhetsarbete, läs mer om undersökningen på sid 10. Partner Studenter Kunder Offentlig förvaltning Leverantörer Medarbetare Ägare 24

25 om denna redovisning Denna redovisning sammanfattar Cramo Sverige AB:s hållbarhetsarbete under kalenderår Denna redovisning är Cramos första hållbarhetsredovisning enligt GRI G3 riktlinjer. Redovisningscykeln för hållbarhetsarbetet är ett år. Utgångspunkt för processen att bestämma rapportinnehåll är GRI G3 riktlinjer för C nivå och väsentliga händelser inom Cramos fyra prioriterade områden: affärer, miljö, medarbetare och samhällsengagemang. Med väsentliga händelser menas allt som berör Cramos ansvar och arbete inom dessa områden. Rapporten är riktad framför allt till kunder men också till alla andra intressenter. Rapporten tar upp koncernövergripande aktiviteter och riktlinjer som påverkar den svenska verksamheten ur hållbarhetssynpunkt. Vi redovisar inte systematiskt om det är frågan om koncern- eller Sverigenivå, utan enbart där det är väsentligt. Eftersom rapporten begränsar sig till den svenska verksamheten ingår inte ansvar i leverantörskedjan (maskiner och utrustning) som styrs på koncernnivå i redovisningen. I rapporten redovisas inte heller utbildningsprogram Cramo Academy (koncern) eller Gunnar Glifberg Award (koncern). Redovisningen inkluderar alla affärsområden i Cramo Sverige AB men exkluderar dotterbolagen. Cramo 2010 Redovisningens tillämpningsnivå C C + B B + A A + Standardupplysningar G3 Upplysningar G3 Upplysningar om hållbarhetsstyrningen G3 Resultatindikatorer & resultatindikatorer INFORMATION INFORMATION INFORMATION Redovisa: , , Behövs ej Redovisa minst tio resultatindikatorer, och åtminstone en från vardera: social, ekonomisk och miljöpåverkan Redovisningen bestyrkt av utomstående Redovisa alla punkter för nivå C och: , Upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori Redovisa minst 20 resultatindikatorer, och åtminstone en från vardera: ekonomisk påverkan, miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, anställningsförhållanden och arbetsvillkor, organisationens roll i samhället, produktansvar. Redovisningen bestyrkt av utomstående Samma krav som för nivå B Upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori Redovisa varje kärnindikator I G3 och hänsyn till väsentlighetsprincipen genom att antingen a) redovisa indikatorinformation eller b) förklara skälen för att inte redovisa Redovisningen bestyrkt av utomstående * version 25

26 GRI korsreferensindex Indikator Beskrivning sidnummer nummer Företagsprofil 1 Strategi och analys 1.1 Uttalande om vision och strategi 3 2 Organisationsprofil 2.1 Namn Primära produkter, tjänster, varumärken 4-6, Organisationens operativa struktur Huvudkontorets adress Länder där verksamhet bedrivs Ägandeförhållanden Marknadsbeskrivning Organisationens storlek baserat på antal anställda, nettoomsättning, produkter 18, Väsentliga förändringar under rapportperioden Inga 2.10 Erhållna utmärkelser under rapportperioden Inga 3 Information om redovisningen 3.1 Rapportperiod Datum för senaste rapport Rapportcykel Kontaktuppgifter för frågor om rapporten Process för att bestämma rapportinnehåll Avgränsningar i rapporten Begränsningar i rapportens omfattning Grunder för rapporten som påverkar jämförbarhet Förklaring av ändring av t.ex. index, mätmetoder och orsaken till ändring Inga 3.11 Väsentliga förändringar från förra årets rapport i omfattning, begränsningar, mätmetoder Inga 3.12 Förteckning över var upplysningar finns i rapporten 26 4 Styrning, åtagande och intresserelationer 4.1 Ledningsorganisation Om högsta person i ledning också är verkställande Antal oberoende, icke-verkställande styrelseledamöter Mekanismer för aktieägare och anställda att ge rekommendationer till högsta beslutande organ Lista över intressenter Princip för identifiering och urval av intressenter 24 Resultat Ekonomiska resultat EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 23 Miljömässiga resultatindikatorer EN3 Direkt energianvändning 12 EN4 Indirekt energianvändning 12 EN6 Initiativ för att erbjuda energieffektiva produkter/tjänster 6 EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser 13 EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser 13 EN22 Total avfallsvikt 14 Anställningsförhållanden och arbetsvillkor LA1 Total personalstyrka 18 LA2 Antal anställda som slutat och personalomsättning 18 LA4 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 18 LA7 Omfattningen av skador och sjukfrånvaro 16 LA10 Genomsnittligt antal och utbildningstimmar per anställd 18 LA12 Andel av anställda som får regelbunden utvärdering av sin prestation 16 Produktansvar PR5 Rutiner för kundnöjdhet 10 26

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 CASE: ÅRETS SUPERGASELL SVÅRSLAGEN SNABBVÄXARE RÅDGIVNING: DE FLESTA FÖRETAG VILL växa ALMI INVEST: FORTSATT HÖG INVESTERINGSTAKT

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Årsredovisning 2002. Hållbarhet

Årsredovisning 2002. Hållbarhet Årsredovisning 2002 Hållbarhet Innehåll 4 FöreningsSparbanken och hållbarhetsbegreppet 5 VD-ordet Samhällsansvar en del av affärsverksamheten 6 Kort om FöreningsSparbanken 7 Kunder 9 Medarbetare 11 Aktieägare

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2009 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Europas miljöhuvudstad 2010 Stockholm har utsetts till Europas första miljöhuvudstad 2010, i konkurrens med 35 europeiska

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Hållbart värdeskapande

Hållbart värdeskapande Hållbart värdeskapande Det är med glädje jag välkomnar Olav Thon Gruppens andra hållbarhetsredovisning, som utarbetats för att systematisera och synliggöra Olav Thon Gruppens arbete med hållbar utveckling.

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

En HÅLLBAR RESA. Hållbarhetsredovisning 2011

En HÅLLBAR RESA. Hållbarhetsredovisning 2011 En HÅLLBAR RESA Hållbarhetsredovisning 2011 Vå r ver k s a mh et SNABBSPÅR MTRS OCH TBT Vi på MTR Stockholm, MTRS, och Tunnelbanan Teknik Stockholm, TBT, har ett gemensamt och viktigt mål. Det är att leverera

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning 1 VD HAR ORDET... 1 2 OM SSC... 4 2.1 Science Services... 4 2.2 Satellite Management Services... 5 2.3 Engineering Services... 5 2.4 Technology... 5 3 SAMHÄLLSVÄRDET

Läs mer

Årsredovisning 2001. Hållbarhet

Årsredovisning 2001. Hållbarhet Årsredovisning 2001 Hållbarhet H å l l b a r h e t e n a n g e l ä g e n h e t f ö r a l l a HÅLLBARHET EN ANGELÄGENHET FÖR ALLA FöreningsSparbanken och hållbarhet FöreningsSparbanken bidrar till en positiv

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013 Kunder Genom lokal närvaro får Castellums medarbetare närhet till kunderna och kännedom om både deras behov och ortens utveckling. Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning för att skapa

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre

Hållbarhetsredovisning 2013. Tänk längre Hållbarhetsredovisning 2013 Tänk längre Rik på idéer? Så bra. För den som är kund i Skandia har en unik chans att påverka. Skandia är nämligen ett ömsesidigt eller kundstyrt bolag. Det gör att vi kan satsa

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT

ÅRSRAPPORT. Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT ÅRSRAPPORT 2010 Ett samarbete mellan staden och näringslivet STOCKHOLMS KLIMATPAKT Klimatpakten har vuxit rejält och nu är vi sammantaget 125 företag På väg mot ett hållbarare samhälle Det har varit ett

Läs mer