hållbarhets redovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hållbarhets redovisning 2010"

Transkript

1 hållbarhets redovisning 2010 Cramo SVERIGe AB 1

2 I n n e h å l l Cramo Ett föredöme inom uthyrning 3 Hållbara affärer 4 Hållbarhet i vår verksamhet 8 Vår miljöpåverkan 12 Engagerade medarbetare 16 Vi är en del av samhället 20 Om Cramo 23 Om denna redovisning 25 GRI korsreferensindex 26 2

3 Cramo Ett föredöme inom uthyrning Att vara ett föredöme är att ta ansvar och ständigt förbättra sig. Vi har ansvar för hur vår egen verksamhet bedrivs, men vi har också ett ansvar att hjälpa våra kunder i deras hållbarhetssträvan. Som en aktör med omfattande verksamhet riktad till företag i byggbranschen kan vi påverka hur vårt samhälle byggs upp. Att hyra är hållbart. Det minskar våra kunders behov av att äga och bygger flexibilitet och effektivitet. Därför är ett av våra viktigaste hållbarhetsåtaganden att använda ny teknologi och hålla en hög kvalitet, säkerhet och miljöprestanda på våra produkter. Hållbarhetsfrågorna är centrala i hela vår verksamhet och vi är lyhörda för våra kunders behov. Under 2010 bedrev och vidareutvecklade vi ett omfattande energieffektiviseringsarbete kundkonceptet Energietablering. Vi arbetade även fram ett nytt koncept för att underlätta för våra kunder att minska fuktskador och öka säkerheten på arbetsplatsen, kallat Torra Byggen. Under 2010 har vi aktivt arbetat med att minska vår egen miljö- och klimatpåverkan. Vi vill att våra medarbetare är mästare i uthyrning och passionerade i sitt arbete. Detta uppnås genom nyfikenhet och laganda, öppen dialog, utbildning och belöning av framgång. Cramopol, ett spel som går ut på att förmedla och förstärka företagets värderingar, är en del av vår medvetna medarbetarsatsning. Jag hoppas att denna hållbarhetsredovisning ger en samlad bild av vårt hållbarhetsengagemang och den väg Cramo valt för att genom ständig förbättring, även i framtiden vara ett föredöme inom uthyrning. Stockholm, maj 2011 Erik Bengtsson VD, Cramo Sverige AB Att hyra är hållbart. Det minskar våra kunders behov av att äga och bygger flexibilitet och effektivitet. 3

4 Hållbara affärer Det är genom att erbjuda produkter och tjänster som tar hänsyn till hållbarhet för både miljö och människa, som vi kan göra störst skillnad. Martin Freland Miljö- och kvalitetschef, Cramo Sverige Cramo Sverige AB:s (Cramos) ambition är att bidra till hållbarhet genom att hjälpa kunderna att: Minska sin miljöpåverkan Upprätthålla en säker arbetsmiljö Arbeta med effektiva och säkra produkter Cramo har ett brett produkt- och tjänsteutbud och fokuserar på att erbjuda helhetslösningar till kunderna. Vår ambition är att ligga i framkant av utvecklingen och vi lägger stor kraft på att utveckla verksamheten för att hela tiden erbjuda det som efterfrågas och kanske också det som ännu inte finns. Energietablering - Halverad energianvändning på byggarbetsplatsen Under 2010 fortsatte Cramos omfattande arbete med att minska energianvändningen på kundernas byggarbetsplatser. cramo energietablering 4 Cramo strävar efter att halvera energianvändningen på kundens byggarbetsplats. Upp till 70 % av all energianvändning kommer från bodar och belysning. I kundkonceptet Energietablering erbjuds ett komplett paket med produkter och tjänster som behövs för att kunna halvera energianvändningen på byggarbetsplatsen. Cramo energietablering omfattar t.ex. Bodar: Yttre tätning av bodar och nya bodar - konstruerade för att vara energisnåla Energieffektiv belysning Isolerade containers och energisnåla hissar Tillbehör för mätning och dimensionering av energibehovet Uppföljning och mätning av energianvändning Genom att mäta energianvändningen, samt ta fram ett åtgärdspaket, kan vi hjälpa våra kunder att sänka energikostnaderna ytterligare.

5 Torra Byggen hjälp med att skydda husbyggen mot fukt Kundkonceptet Torra Byggen inleddes Torra Byggen avser uthyrning av produkter och tjänster som ger byggföretag heltäckande hjälp med att skydda husbyggen mot fukt och väder som annars kan leda till s.k. sjuka hus*. Även utbildning och en handbok ingår i konceptet. De många fördelarna med Torra Byggen är bl.a. minskade fuktskador, kortare byggtider, mindre resursförbrukning samt säkrare och trivsammare arbetsmiljö. *) Arbetsmiljöverkets definition av sjuka hus är byggnader där det i större omfattning än normalt förekommer människor som får symptom som t.ex. irritation i ögon, näsa och hals, huvudvärk, illamående o.s.v. när de vistas i byggnaden. Cramo Safety Säkerhet på byggarbetsplatsen Att bidra till en säker arbetsplats för kunderna är ett viktigt hållbarhetsåtagande för Cramo. I Cramo Safety erbjuds kunderna ett komplett paket med produkter och tjänster som höjer säkerheten och förenklar arbetet. Cramo Safety omfattar uthyrning av fallskyddsutrustningar, utbildning, riskanalyser och arbetsmiljöplaner. Intresset för Cramo Safety har under 2010 varit starkt. Säkerheten sätts i centrum på en modern arbetsplats. Cramo har till exempel levererat fyra kilometer skyddsräcken vid Emporia-projektet i Malmö. Fredrik Wihlborg Projektchef region Syd, Cramo Sverige RÅDGIVNING cramo TORRA BYGGEN UTBILDNING PRODUKTER MÄTNING 5

6 Vid inköp av nya maskiner och utrustning är strävan att välja alternativ med mindre miljöbelastning. Miljöanpassade produkter Vid inköp av nya maskiner och utrustning är strävan att välja alternativ med låg miljöbelastning. Exempel på detta är hybridminigrävare (el/diesel), kapmaskin med 75 % lägre utsläpp och energieffektiv belysningsarmatur med besparing på upp till 75 %. Cramo erbjuder produkter som minskar miljöpåverkan på byggarbetsplatsen, t.ex. utrustning för spillberedskap, fatskydd, brunnskuddar och oljelänsor. Cramo hyr också ut kompletta miljöstationer. 93 % av Cramos anläggningsmaskiner och liftar uppfyller storstadskraven* och därmed högt ställda kriterier t.ex. vad gäller utsläpp och oljor. Alla bensindrivna verktyg och småmaskiner är tankade med alkylatbensin. Cramo erbjuder även syntetisk diesel som ger lägre utsläpp (främst partiklar, polyaromater, kolväten och kväve) jämfört med vanlig diesel. CRAMOSKOLAN Säkrare arbetsmiljö och effektivare maskinanvändning är resultatet av CramoSkolan. Kurserna är öppna för alla Cramos kunder och är en viktig del av Cramos hållbarhetsarbete eftersom den minskar skador på både människor och maskiner erbjöds kurser i CramoSkolan på 35 platser runtom i Sverige. Liftförarutbildningen är skolans i särklass största kurs. Över 90 % av alla utbildningsplatser upptas av liftförare. Under 2010 togs kursen Torra Byggen fram. Kursens mål är att ge större förståelse för hur fukten påverkar byggnationen negativt under byggtiden. Kursen behandlar även hållbart byggande, med minimerad miljöpåverkan. (Läs mer om Cramo- Skolans internutbildningar på sid 18) *) Göteborg, Malmö, Stockholm och Vägverket har tagit fram gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster. Där ställs bl.a. krav på arbetsmaskiner. utbildning från Cramoskolan CramoSkolan erbjuder bland annat dessa utbildningar: Liftförarutbildning Ställningsutbildning Torra Byggen Säkra lyft Heta arbeten/tillståndsansvarig Motorsågskörkort Säkerhetsutbildningar Truck- och maskinförarutbildning Vägverkets kravutbildningar 6

7 7

8 Hållbarhet i vår verksamhet Sustainability. Responsibility. CSR. QSE: A beloved child has many names. In Cramo we simply call it Cramo Care Vesa Koivula, CEO Cramo Group För att Cramo ska kunna utvecklas och växa i enlighet med företagets mission, vision och värderingar är hållbarhet (hänsyn till miljö, människa och ekonomi) avgörande. Hela affärsverksamheten ska bedrivas inom ramen för hållbar utveckling. Hållbar konkurrenskraft uppnås genom lyhördhet för kundens behov, utveckling av hållbara tjänster och produkter samt genom att bedriva den egna verksamheten med hänsyn till hållbarhet. Cramo är sedan 2009 en registrerad medlem av FN:s Global Compact, världens största nätverk inom området Social Responsibility. Åtagandet innebär att verka enligt FN:s grundläggande värderingar och principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Beslutet om att medverka i FN:s Global Compact är fattat på koncernledningsnivå och gäller samtliga bolag och enheter inom Cramokoncernen. Affärsetik V I S I O N Ett föredöme inom uthyrning Socialt ansvar A F F Ä R S S T R A T E G I Att implementera Cramos hyreskoncept, med Cramoprocesser och Cramomänniskor M I S S I O N Vi bygger flexibilitet och effektivitet genom hyreslösningar V Ä R D E R I N G A R Trovärdighet - Utvecklingsvilja - Engagemang Arbetsrätt 8 Miljö och säkerhet

9 Ramverk för Cramo Sveriges hållbarhetsarbete Styrande principer Policys Ledningssystem Handlingsplan Mål och nyckeltal FN:s Global Compact Uppförandekod Kvalitetspolicy Miljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Cramo Sverige är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet) och (miljö) Arbetsmiljöcertifiering enligt OHSAS kommer genomföras under 2011 QSE, en handlingsplan som avser förbättringsarbete inom kvalitet, säkerhet och miljö för Cramokoncernen, etablerades 2010 Cramo Care, en treårsplan för hållbarhetsarbete för Cramokoncernen, etablerades 2010 Hållbara affärer resultat av kundundersökningar och varumärkesstudier Miljö energi, klimat, avfall och kemiska produkter Medarbetare resultat av medarbetarenkäter och utbildning Samhälle stöd till projekt som är kopplade till Cramos affär We care for our customers, and their safety. We care for our employees and their work environment. We care about the environmental impact of our operations. We care about the societies in which we operate.we simply call it cramo care 9

10 Cramo har en konstruktiv och återkommande dialog med sina kunder. Dialog med kunderna Cramos mål är att fortsätta ligga i framkant för att minska energibehovet och öka säkerheten på byggarbetsplatsen. Detta kommer att ske i en aktiv dialog med kunderna. Cramo har en konstruktiv och återkommande dialog med sina kunder. En gång per år mäts Cramos kundnöjdhet och tjänstekvalitet i form av Positivt Kundindex (PKI). PKI är en intervjubaserad undersökning. Den senaste undersökningen genomfördes under hösten 2010, totalt genomfördes 140 kundintervjuer. PKI för 2010 var 62 och är lägre än 2009 års PKI, som var 83. Svårigheter vid implementeringen av ett nytt affärssystem under 2010 kan vara en förklaring till en stor del av nedgången. Syftet med det nya affärssystemet är att skapa bättre tjänstekvalitet och öka effektiviteten. Så här svarade tre kunder på en fråga om Cramos hållbarhetsarbete, mars 2011: Cramo ska driva hållbarhetsfrågan, flytta fram positionerna. Cramo ska utveckla hållbarhetslösningar i dialog. Cramo ska ständigt förbättra energieffektiviteten på byggarbetsplatserna. Kundstudien för 2010 visar att Cramo står sig starkt, jämfört med konkurrenterna utifrån ett Cramokundperspektiv och då speciellt inom området marknadsaktiviteter. 10

11 11

12 Vår miljöpåverkan När kunder hyr maskiner, utrustning och flyttbara lokaler av oss, ska de vara säkra på att de får de bästa möjliga lösningarna ur miljösynpunkt Charlotte Carlsson Kvalitets- och Miljösamordnare, Cramo Sverige Cramos interna miljöarbete är viktigt för att kunna erbjuda trovärdiga kundlösningar. Cramo uppfattar sitt eget miljöarbete som ett kundkrav. Prioriterade miljöfrågor är energi och klimat, transporter, avfall och kemiska produkter ,21 gco2-e per omsatt krona 3, * CO 2 utsläpp per omsättning Energi och klimat För att minska energianvändningen arbetar Cramos depåer med energibesparande åtgärder bl.a. genom en energichecklista. Åtgärder som genomförs utifrån energichecklistan handlar om att täta portar, byta till energieffektivare ljuskällor mm. Cramo har även inlett central uppföljning av energistatistik (el och värme) på depåerna. Cramo har minskat sina koldioxidutsläpp med 5 % jämfört med Utsläpp per omsatt krona ligger på 3,71 gram koldioxidekvivalenter. *) Preliminära uppgifter. energianvändning mwh mwh Direkt energianvändning Olja Naturgas Fordonsbränsle icke-förnyelsebart Fordonsbränsle förnyelsebart Indirekt energianvändning från köpt el och värme El, vattenkraft Fjärrvärme Totalt

13 Transporter Varutransporter är en viktig del av Cramos tjänster. I Cramos uthyrningstjänster erbjuds transport av hyrd utrustning och maskiner till kunden. Transporter sker även mellan depåer och i samband med service av maskiner. Till detta kommer tjänsteresor med bil och flyg. Därför är transporter en av de mest betydande miljöaspekterna för Cramo. Transporterna (tjänstebilar, varutransporter och resor) står för 88 % av Cramos totala CO 2 utsläpp. Varutransporterna står för 67 % av utsläppen (2010). Cramo gjorde under 2010 en inventering och genomgång av 80 % av den inköpta varutransportvolymen. Detta arbete ledde till ett kravdokument för transportörer. Syftet är att tillsammans med transportörerna minska miljöpåverkan och öka trafiksäkerheten från varutransporterna. Cramo har genomfört åtgärder för att minska de direkta utsläppen från fordonsparken genom att endast köpa miljögodkända* tjänstebilar var andelen miljögodkända bilar 65 %. Utsläppen från egna bilar har minskat med 26 % sedan Cramo har som ambition att minska sina CO 2 utsläpp från tjänsteresor, framför allt flyg- och bilresor. Videoutrustning har installerats på flera depåer och på huvudkontoret. *) Miljöbilar enligt statlig definition Med effektiva byggtransporter och noga utvalda transportörer, optimerar vi både ekonomi och miljö för våra kunder Karl-Erik Jonsson Logistikansvarig, Cramo Sverige UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER (ton CO2-e) (ton CO2-e) Direkta utsläpp (Scope 1) Olja Naturgas Fordonsbränsle Indirekta utsläpp (Scope 2) El, vattenkraft 0,2 0,21 - Fjärrvärme Andra relevanta indirekta utsläpp (Scope 3) Tjänsteresor** Inköpta varutransporter** Ombudens energianvändning Totalt **) Inkluderar ej Cramos ombud 13

14 Cramo Sverige är ISO och 9001 certifierat och alla depåer och verkstäder ska följa Cramos miljö-, arbetsmiljöoch kvalitetskrav. Avfall För att minska andelen blandat avfall, satsade Cramo under 2010 på uppföljning och information till medarbetare om rätt sätt att sortera avfall. Statistik* följs upp på varje depå och åtgärder genomförs utifrån resultatet var andelen blandat avfall 7 % (10 % år 2009) Farligt avfall Producerat avfall per hanteringsmetod (ton) *) Inkluderar ej Cramos ombud Övrigt avfall Producerat avfall per typ (ton) Deponi Återvinning (inkl energiutvinning) Kemiska produkter Alla kemiska produkter bedöms utifrån miljö- och hälsosynpunkt: röd=prioriterad, gul=bevakas och grön=ingen åtgärd. Bedömningsarbetet sker kontinuerligt. Under 2010 bedömdes ett stort antal kemiska produkter. Under året minskades även antalet leverantörer. Andelen gröna kemiska produkter var 23 % och röda kemiska produkter 32 %. Intern revision Cramo är ISO och 9001 certifierat och alla depåer, verkstäder och staber ska följa Cramos kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav. Detta följs upp genom interna revisioner. Under 2010 gjordes 60 revisioner. Vid revisionerna granskas krav enligt ISO 9001 (kvalitet), (miljö) och OHSAS (arbetsmiljö). Leverantörer På Sverigenivå görs leverantörsbedömningar för alla leverantörer med en omsättning på över en miljon kronor. Dessutom bedöms leverantörer med stor påverkan på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det handlar om bl.a. leverantörer av kemiska produkter, avfall och transporter. Under 2010 gjordes totalt 151 stycken leverantörsbedömningar, som omfattade frågor inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Inköp och leverantörsbedömning av maskiner görs centralt i Cramokoncernen. 14

15 15

16 engagerade medarbetare Vi skapar ett framgångsrikt företag genom att ge våra medarbetare ett stort eget ansvar Ingrid Hollertz HR Manager, Cramo Sverige Cramos medarbetare har stor frihet i sitt arbete, inom givna ramar. För att skapa förutsättningar för detta görs stora satsningar på kompetensutveckling, arbetsmiljö och hälsa samt att aktivt sprida företagets värderingar till samtliga medarbetare. Arbetsmiljö Cramo arbetar för en säker och trivsam arbetsmiljö. Det har tillsatts en arbetsmiljökommitté på huvudkontoret och inom distrikten finns skyddsombud. Arbetsmiljöfrågorna följs kontinuerligt upp genom medarbetarundersökningar, utvecklingssamtal, statistik över arbetsolyckor och sjukfrånvaro, samt interna revisioner. Medarbetarundersökningar genomförs vartannat år års undersökning visar att Cramos medarbetare generellt är mycket nöjda. Framförallt gällande möjligheterna att påverka sitt arbete, ta egna initiativ och samarbeta med kollegor. Ett område som fått stort fokus under är förbättrad och tydligare information till alla anställda. Nästa undersökning sker i september Målet är att alla Cramos anställda ska ha medarbetarsamtal minst en gång om året. Medarbetarsamtalet är ett viktigt tillfälle för chef och medarbetare att diskutera prestation, mål och framtid. En tydlig koppling till detta görs sedan i det efterföljande lönesamtalet. Under 2010 hade 95 procent av Cramos anställda medarbetarsamtal med sin chef. Under 2010 inträffade 14 olyckor i arbetet. Antalet var detsamma som året innan. Största delen av olyckorna var fallolyckor. Cramo har som mål att inga olyckor ska förekomma. För att minska antalet olyckor arbetar Cramo kontinuerligt för att förbättra säkerheten på sina arbetsplatser. De verktyg som finns för att förbättra säkerheten är rutiner för användning av skyddsutrustning, truckförarkort, första hjälpenutbildning, brandövningar och regler för pallställ. Cramo har låg sjukfrånvaro, och arbetet med att förebygga ohälsa och belastningsskador är några av de viktigaste områdena för Cramos chefer. Alla medarbetare på Cramo har rätt till friskvårdsbidrag. Dessutom uppmuntras de anställda till motion genom diverse lokala alternativ ute på arbetsplatserna. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2,10% 1,95% Sjukfrånvaro 0-60 dagar ,50% 1,33% Sjukfrånvaro 60- dagar Sjukfrånvaro uppdelat på korttids- och långtidsfrånvaro 16

17 17

18 CramoSkolan är en etablerad och viktig del för att internt utbilda Cramos medarbetare. Utbildning CramoSkolan Cramo satsar stort på interna utbildningar genom CramoSkolan. Det finns ett flertal obligatoriska utbildningar beroende på befattning såsom truckutbildning, heta arbeten, arbete på väg m.m. Men också många olika produktutbildningar, säljutbildningar samt chefsutbildningar. Samtliga anställda utbildas i kvalitet och miljö när de börjar sin anställning på Cramo. Cramo avsatte under 2010 motsvarande 2 % av lönesumman för interna utbildningar i CramoSkolan. I snitt deltog varje anställd i fyra utbildningsdagar (heldagar) under Ledarutbildning Cramo Lyftet Syftet med Cramo Lyftet är att internt utveckla Cramoanställda för chefsuppgifter. Motivation, konflikthantering, teamutveckling och målformulering är viktiga delområden i utbildnings- och traineeprogrammet. Programmet började 2010 och fortsätter till maj Deltagarna nomineras på regional nivå och utses av Cramos ledningsgrupp. I slutet av 2010 hade Cramo Lyftet 11 deltagare med mentorer i Cramos ledningsgrupp. Gemensamma satsningar i koncernen Under 2010 påbörjades ett flertal projekt med satsningar på Cramos medarbetare i alla länder. Stor vikt läggs vid att ha en gemensam företagsintroduktion, medarbetarenkät, dialogmodell mellan chef och medarbetare och struktur för kompetensutveckling. En viktig strategisk fråga för Cramokoncernen är kunskapsöverföring mellan Cramos verksamheter i olika länder. Därför handlar ett projekt om att underlätta för anställda att arbeta i andra länder inom koncernen <30 år år >50 år Antal anställda som slutat under 2010 uppdelat på åldersgrupp total personalstyrka cramo sverige Antal tillsvidareanställda Heltid Deltid Antal visstidsanställda Totalt * *) Andel tjänstemän 53% och andel kolletivanställda 47% könsfördelning och ålder Könsfördelning totalt - Kvinnor Män Genomsnittsålder - Män Kvinnor 44 44

19 A customer needs machines 24/7 and signs up for Cramo 24. Move 3 steps forward. Several site huts have been transported to the wrong building site. Take 3 steps back. You lose a deal to a major competitor. Take 4 steps back. A customer uses the Cramo Web depot, renting several machines. Move 3 steps forward. Cramo becomes the main supplier in the construction of several football stadiums. Move 3 steps forward. STOP! Whatever the dice tell you stop here and decide which way to choose. Either rent from competitor locally or try to find machinery in internally at other depot. Etik och kunskapsspel Cramopol C R A M O P O L C R A M O P O L Under 2010 gjorde Cramo en stor satsning kring etik och värderingar. Samtliga anställda genomförde spelet Cramopol som på ett engagerande sätt presenterar Cramos värderingar och arbetssätt gentemot kunder och medarbetare. Under spelet kommer Cramos medarbetare fram med förslag kring de viktiga områdena lönsam tillväxt, ökat kundfokus, ökad beläggning samt rätt medarbetare. De bästa förslagen har resulterat i flera förbättringar i verksamheten. K N O W L E D G E K N O W L E D G E Oslo SITUATION SITUATION Stockholm A KAM has signed a very important deal. Move 3 steps forward Helsinki Tallinn Riga BEST IN TOWN EXTERNAL WAY INTERNAL WAY VISION STRATEGY MISSION Moscow CORE VALUES CREATIVITY CREDIBILITY COMMITMENT THE ROLE MODEL IN RENTAL ROLLING OUT THE CRAMO CONCEPT WITH CRAMO PROCESSES AND CRAMO PEOPLE BUILDING FLEXIBILITY AND EFFICIENCY THROUGH RENTAL SOLUTIONS CRAMO PEOPLE Nyanställda i Cramo Sverige samlas årligen upp för att genomföra spelet och under 2011 kommer Cramopol att spridas vidare inom Cramokoncernen. CRAMOPOL CRAMO CONCEPT CREATIVITY CREDIBILITY COMMITMENT CRAMO PROCESSES CRAMO PEOPLE CRAMO SET-UP IN IT IAT IVE Copenhagen GOAL & VISION Prague Bratislava Kaliningrad Vilnius Warsaw IMPLEMENT DEVELOP CRAMO CRAMO PROCESSES PEOPLE SPEED UP MUST-WIN ROLLOUT OF BATTLES DRIVE RENEWED MODULAR CRAMO SPACE CONCEPT GROWTH BE BEST IN TOWN AND WIN NEXT MARKETS CRAMOPOL 19

20 Vi är en del av samhället Som affärsdrivande företag är det avgörande att hitta projekt där viljan att göra gott går hand i hand med företagets intressen Anders Collman Kommunikationsdirektör, Cramo AB Cramo är, som ett ansvarstagande uthyrningsföretag med betydande verksamhet i byggbranschen, med och bygger det samhälle vi ska leva i. Cramo ser detta som sitt viktigaste samhällsåtagande. Cramo tar även ett bredare samhällsansvar genom att stödja projekt och organisationer som arbetar för barn, miljö och hälsa. Sedan 2008 är Cramo huvudsponsor till SOS Barnbyars första barnby i Ukraina. Cramo har även gått in som sponsor till SOS Barnbyars familjeprogram i St. Petersburg. Övriga samhällsinriktade satsningar 2010 var: Hem och Skolas kampanj mot mobbning Guldsponsor i Naturskyddsföreningen Arbete mot narkotikaberoende Stöd till Riksorganisationen för utsatta barn Rökfri Ungdom Det har under 2010 även bedrivits framgångsrika lokala samhällsprojekt. Cramo är en av huvudsponsorerna bakom West Coast Racing teamets satsning att bli första racingstallet i Norden att miljöcertifieras (2010). Teamets uttalade mål att bli det första miljöcertifierade racingstallet blev avgörande för Cramos beslut att gå in som sponsor. I sponsoravtalet ingår villkoret att West Coast Racing genomför ett antal miljösatsningar, inklusive en certifiering enligt ISO

21 21

22 22

23 om Cramo Produkter och tjänster Cramo hyr ut maskiner, utrustningar och flyttbara lokaler. Kunderna finns främst inom byggindustrin, men även i övrigt näringsliv och i den offentliga sektorn. Verksamheten omfattar såväl korttidsuthyrning av enstaka produkter som totalåtaganden i större projekt på fastprisbasis, fullserviceåtaganden på flerårsavtal och outsourcinglösningar. Hyresavtalen kan kompletteras med tillgänglighets- och funktionsåtaganden i olika former. Uthyrningen sker genom egna depåer och ombud, totalt i ett nätverk av över 100 depåer för uthyrning, service och underhåll i Sverige. De viktigaste produktområdena är byggmaskiner, anläggningsmaskiner, lift/ställning samt flyttbara lokaler. Organisation Cramo Sverige AB ägs till 100 % av Cramo Oy som är noterat på Helsingforsbörsen. Cramo Sveriges huvudkontor ligger i Kista, Torshamnsgatan 35. Cramos Sveriges styrelse består av sex ledamöter, inklusive verkställande direktör och två personalrepresentaner, samtliga män. Ordföranden har inte någon verkställande roll inom företaget. KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) staben ger styrelsen kontinuerlig information om status på Cramos hållbarhetsarbete. VD Erik Bengtsson Försäljning och Affärsutveckling Anna-Lena Berg Ekonomi Ann-Charlotte Ågren HR Ingrid Hollertz Produkter och Underhåll Magnus Johansson KMA Martin Freland Projekt Mats Johansson Region Nord Gunnar Morath Region Öst Lars Celsing Region Syd Göran Larsson Region Väst Stig-Olof Lundin skapat och levererat EKONOMISKT VÄRDE cramo sverige ab (miljoner kronor) * Nettoomsättning Rörelsens kostnader Resultat från finansiella investeringar -0,6-9 Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat *) Preliminära uppgifter den 3 juni

24 intressenter De viktigaste intressentgrupperna (daglig kontakt) är kunder och medarbetare. En nära dialog med kunder och medarbetare är en förutsättning för, och en drivkraft bakom, företagets positiva utveckling. Cramo har identifierat sina intressenter utifrån prioriteringar för hållbarhetsarbetet. Cramo värdesätter dialogen med dessa och övriga intressentgrupper. Inför framtagning av denna redovisning utfördes intervjuer bland Cramos största kunder avseende vilka förväntningar de ställer på Cramos hållbarhetsarbete, läs mer om undersökningen på sid 10. Partner Studenter Kunder Offentlig förvaltning Leverantörer Medarbetare Ägare 24

25 om denna redovisning Denna redovisning sammanfattar Cramo Sverige AB:s hållbarhetsarbete under kalenderår Denna redovisning är Cramos första hållbarhetsredovisning enligt GRI G3 riktlinjer. Redovisningscykeln för hållbarhetsarbetet är ett år. Utgångspunkt för processen att bestämma rapportinnehåll är GRI G3 riktlinjer för C nivå och väsentliga händelser inom Cramos fyra prioriterade områden: affärer, miljö, medarbetare och samhällsengagemang. Med väsentliga händelser menas allt som berör Cramos ansvar och arbete inom dessa områden. Rapporten är riktad framför allt till kunder men också till alla andra intressenter. Rapporten tar upp koncernövergripande aktiviteter och riktlinjer som påverkar den svenska verksamheten ur hållbarhetssynpunkt. Vi redovisar inte systematiskt om det är frågan om koncern- eller Sverigenivå, utan enbart där det är väsentligt. Eftersom rapporten begränsar sig till den svenska verksamheten ingår inte ansvar i leverantörskedjan (maskiner och utrustning) som styrs på koncernnivå i redovisningen. I rapporten redovisas inte heller utbildningsprogram Cramo Academy (koncern) eller Gunnar Glifberg Award (koncern). Redovisningen inkluderar alla affärsområden i Cramo Sverige AB men exkluderar dotterbolagen. Cramo 2010 Redovisningens tillämpningsnivå C C + B B + A A + Standardupplysningar G3 Upplysningar G3 Upplysningar om hållbarhetsstyrningen G3 Resultatindikatorer & resultatindikatorer INFORMATION INFORMATION INFORMATION Redovisa: , , Behövs ej Redovisa minst tio resultatindikatorer, och åtminstone en från vardera: social, ekonomisk och miljöpåverkan Redovisningen bestyrkt av utomstående Redovisa alla punkter för nivå C och: , Upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori Redovisa minst 20 resultatindikatorer, och åtminstone en från vardera: ekonomisk påverkan, miljöpåverkan, mänskliga rättigheter, anställningsförhållanden och arbetsvillkor, organisationens roll i samhället, produktansvar. Redovisningen bestyrkt av utomstående Samma krav som för nivå B Upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori Redovisa varje kärnindikator I G3 och hänsyn till väsentlighetsprincipen genom att antingen a) redovisa indikatorinformation eller b) förklara skälen för att inte redovisa Redovisningen bestyrkt av utomstående * version 25

26 GRI korsreferensindex Indikator Beskrivning sidnummer nummer Företagsprofil 1 Strategi och analys 1.1 Uttalande om vision och strategi 3 2 Organisationsprofil 2.1 Namn Primära produkter, tjänster, varumärken 4-6, Organisationens operativa struktur Huvudkontorets adress Länder där verksamhet bedrivs Ägandeförhållanden Marknadsbeskrivning Organisationens storlek baserat på antal anställda, nettoomsättning, produkter 18, Väsentliga förändringar under rapportperioden Inga 2.10 Erhållna utmärkelser under rapportperioden Inga 3 Information om redovisningen 3.1 Rapportperiod Datum för senaste rapport Rapportcykel Kontaktuppgifter för frågor om rapporten Process för att bestämma rapportinnehåll Avgränsningar i rapporten Begränsningar i rapportens omfattning Grunder för rapporten som påverkar jämförbarhet Förklaring av ändring av t.ex. index, mätmetoder och orsaken till ändring Inga 3.11 Väsentliga förändringar från förra årets rapport i omfattning, begränsningar, mätmetoder Inga 3.12 Förteckning över var upplysningar finns i rapporten 26 4 Styrning, åtagande och intresserelationer 4.1 Ledningsorganisation Om högsta person i ledning också är verkställande Antal oberoende, icke-verkställande styrelseledamöter Mekanismer för aktieägare och anställda att ge rekommendationer till högsta beslutande organ Lista över intressenter Princip för identifiering och urval av intressenter 24 Resultat Ekonomiska resultat EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 23 Miljömässiga resultatindikatorer EN3 Direkt energianvändning 12 EN4 Indirekt energianvändning 12 EN6 Initiativ för att erbjuda energieffektiva produkter/tjänster 6 EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser 13 EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser 13 EN22 Total avfallsvikt 14 Anställningsförhållanden och arbetsvillkor LA1 Total personalstyrka 18 LA2 Antal anställda som slutat och personalomsättning 18 LA4 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 18 LA7 Omfattningen av skador och sjukfrånvaro 16 LA10 Genomsnittligt antal och utbildningstimmar per anställd 18 LA12 Andel av anställda som får regelbunden utvärdering av sin prestation 16 Produktansvar PR5 Rutiner för kundnöjdhet 10 26

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

hållbarhetsredovisning cramo 2011 Cramo sverige ab cramo instant ab

hållbarhetsredovisning cramo 2011 Cramo sverige ab cramo instant ab hållbarhetsredovisning för cramo 2011 Cramo sverige ab cramo instant ab 1 I n n e h å l l 2011, ett händelserikt år 3 Hållbara affärer 4 Hållbarhet i vår verksamhet 8 Vår miljöpåverkan 12 Engagerade medarbetare

Läs mer

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ VI BIDRAR TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE KVALITET: VÅRT KVALITETSARBETE GER DIG MÅNGA FÖRDELAR. MILJÖ: TA HJÄLP AV CRAMO I DITT MILJÖARBETE. ARBETSMILJÖ: VI SÄKRAR DIN

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ VI BIDRAR TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE KVALITET: VÅRT KVALITETSARBETE GER DIG MÅNGA FÖRDELAR. MILJÖ: TA HJÄLP AV CRAMO I DITT MILJÖARBETE.

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2013

Kompletterande GRI indikatorer Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2013 Kompletterande GRI indikatorer 2013 Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2013 Personalrelaterade uppgifter Redovisningen följer de gemensamma principer som beskrivs

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

HEBA GRI-bilaga 2015

HEBA GRI-bilaga 2015 HEBA GRI-bilaga 2015 Bakgrundsinformation, metoder, antaganden och kompletterande fakta för hållbarhetsinformation presenterad i HEBAs årsredovisning. Med start 2015 följer redovisningen av HEBAs hållbarhetsarbete

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar GRI-bilaga 2012 GRI-bilaga 2012 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2012 samt denna bilaga. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s)

Läs mer

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder

Om Sodexo. Sodexo i världen. Sodexo i Norden. 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda. 80 länder www.sodexo.se Om Sodexo Sodexo i världen 80 länder 16 miljarder omsättning Mer än 33 400 sites 391 000 anställda Världens tredje största tjänsteföretag 50 miljoner människor nyttjar våra tjänster varje

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering

Ledningssystem för hållbar IT-användning. Förslag till ny standardisering Ledningssystem för hållbar IT-användning Förslag till ny standardisering Grön IT Möjligheter och potentialer SIDA 3 Behov Många företag har tagit initiativ till att minska sin energiförbrukning och miljöpåverkan

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal Bokslut Kvalitet Miljö Arbetsmiljö REC Indovent AB Mölndal 29 Kundnöjdhet Kundnöjdhet NKI, Nöjd Kund Index, mäts på en skala -5 där 5 utgör högst betyg. REC Indovent AB låter ett oberoende kundmätningsföretag

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52 jm GRI INDEX 2012 1 JM GRIindex 2012 JM rapporterar 2012 för första gången sitt hållbarhets arbete enligt Global reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Vårt GRIindex omfattar de enligt GRI obligatoriska

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016

FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016 FRÅGEBATTERI VID INTERN MILJÖREVISION VT-2016 Revisionskriterier Frågor Revisorns anteckningar Tema: Ledarskap och åtagande ISO 14001:2015, kap 5.1 Tema: Miljöpolicy ISO 14001:2015, kap 5.2 SFS 2009:907

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer sedan

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015

GRI-REDOVISNING GRI-index 2015 GRI-index 2015 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovisning. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för redovisning

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Vi har privilegiet att få arbeta med sådant som är bra för människor och samhälle.

Vi har privilegiet att få arbeta med sådant som är bra för människor och samhälle. Samlad kunskap Vi har privilegiet att få arbeta med sådant som är bra för människor och samhälle. SWECO är Sveriges ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Tio bolag

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

CSR för småföretagare Utbildningstillfälle 1

CSR för småföretagare Utbildningstillfälle 1 CSR för småföretagare Utbildningstillfälle 1 Helsinborg, 23 maj 2012 Iris Rehnström Praktiska verktyg för ett lyckat CSR-arbete Iris Rehnström, TEM Hanna Claesson, Wihlborgs Fastigheter December 2012 Presentation

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

2016-12-31 Studierektor Inom ramen för institutionens budget

2016-12-31 Studierektor Inom ramen för institutionens budget Textilhögskolan Erik Bresky Handlingsplan för hållbar utveckling 2014 2016 Detta underlag är baserat på det av rektor beslutade dokumentet Mål och handlingsplan för hållbar utveckling 2014-2016, dnr 117-10-91.

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer