Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin"

Transkript

1 Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation - Regionala utvecklingsnämnden Ordförandens förslag 1. Regionala utvecklingsnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning Utvecklingsdirektör Mikael Stamming informerar om aktuella frågor inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Resultatrapport Regionala utvecklingsnämndens fria medel Konjunktur och arbetsmarknad Rapport Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Effektiv verksamhet med hög kvalitet Kunskapsstyrningen ska öka Omvärldsanalys 2015 Arbetet med s omvärldsanalys 2015 är nu avslutat. I omvärldsanalysen undersöks 33 trender/omvärldshändelser som alla har påverkan på s uppdrag inom de kommande 3-5 åren. Syftet är att ge en gemensam framtidsbild över vad behöver agera på. Genom detta får organisationen både bättre förutsättningar att i tid hantera utmaningar som kan uppstå och ta vara på de möjligheter som skapas. C:\pactdok\Regionala utvecklingsnämnden\ \verksamhetsinformation - Regionala utvecklingsnämnden \ U3 RUN_April_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (16) s omvärldsanalys 2015 är ett centralt underlag i budgetprocessen inför budgetåret Kontakt: Madeleine Nilsson, enheten för samhällsanalys, ledningsstaben, Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin En drivande utvecklingsaktör Den regionala utvecklingsstrategin Som ett led i genomförandet av Skånes regionala utvecklingsstrategi bjöd och Länsstyrelsen Skåne in till samtal med ett antal statliga myndigheter den 11 mars. Under dagen lyftes bland annat samarbetet inom Kompetenssamverkan Skåne, ungas inträde på arbetsmarknaden, matchningen på arbetsmarknaden och Skånes utmaning avseende utbildning och kompetensförsörjning. På frågan om hur vi tillsammans kan arbeta för strategins genomförande kom bland annat förslag om att träffas oftare, att stävja konkurrens mellan olika aktörer och administrativa gränser, samt att ta utgångspunkt utifrån strategin i våra olika samarbetsforum. Representanter från 25 myndigheter deltog i ett givande möte. Ett nyhetsbrev har skickats ut med information om samt om arrangemanget Attraktionskraft Skåne den 28 maj på Rådhus Skåne Kristianstad. Program för dagen håller på att tas fram, men klart är att HG Wessberg från Sverigeförhandlingen samt Anna Olofsson från Näringsdepartementet kommer. Arbete pågår även kring Mötesplats Skåne i Malmö den 14 augusti, där aktörer har möjlighet att komma in med idéer till seminarier. Kontakt: Therese Andersson, samhällsplanering, Ökad sysselsättning och säkrad kompetensförsörjning Förbättra matchningen på arbetsmarknaden Vad kostar det om vi inte samverkar? Om prevention och tidiga insatser samt framgångsrik rehabilitering är lönsamt både ekonomiskt och mänskligt Varför sker det då inte i större omfattning? Den frågan ställer sig nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Nilsson Lundmark i rapporten 1+1=3 om samverkan mellan skola och arbetsliv ur ett socioekonomiskt perspektiv. I rapporten skildras både de samhällskostnader och det mänskliga lidandet som uppstår när samverkan mellan skola och arbetsliv uteblir. Ingvar och Eva konstaterar att tidiga insatser i skolåren skulle kunna förebygga livslångt utanförskap och på så sätt hjälpa både individen och bidra till samhällsekonomin avsevärt. Problemet är att det sker i allt för liten utsträckning. Nyckeln till framgång ligger i strategisk samverkan inom och mellan offentliga och i att våga investera i människan. Rapporten är beställd av och presenterades på Rikskonferensen SSA (Samverkan

3 Datum (16) Skola Arbetsliv) den 12 mars. I samband med presentationen bjöds även kommunerna i Skåne in till ett första möte den 4 juni för att tillsammans se över möjligheterna att omsätta rapportens slutsatser i ett praktiskt genomförande. Kontakt: Jesse Kemppinen, näringsliv, Arbetsmarknadskunskap och Kommunförbundet Skåne kommer inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne, genomföra en förstudie om Skånes förutsättningar att använda sig av Arbetsmarknadskunskap. Det är Bjuv, Staffanstorp, Tomelilla, Simrishamn, Trelleborg, Hässleholm och Vellinge som är intresserade av att medverka studien som planerar genomföras Bakgrunden är det glapp som nu växer fram mellan ungdomar som saknar ingångsjobb och den kompetens som efterfrågas av arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning, som är skolans ansvar, fungerar bra men är ibland inte tillräckligt och kompetens- och arbetskraftsbristen hotar att bli akut hos arbetsgivarna. En liknande satsning finns idag i I Västerås, där en ekonomisk förening Jobba i Västerås, har satt arbetsmarknadskunskap på skolschemat och med detta skapat ett nationellt koncept Arbetsmarknadskunskap, Kontakt: Carin Peters, näringsliv, Passa in Landskrona stad genomför projekt Passa in för att skapa bättre matchning på arbetsmarknaden, genom att undersöka hur arbetsgivare kan förändra sin bild av vilken typ av medarbetare se söker. Att kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en central förutsättning för ett företags tillväxt. För ett litet företag kan det vara avgörande om och i vilken takt företaget kan växa, samtidigt som en felrekrytering kan bli både ödesdiger och kostsam vilket påvisas i många studier. Idén med projektet är att kartlägga förutsättningarna för att utveckla former för en bredare matchning mellan arbetssökandes förutsättningar och arbetsgivarnas behov. En matchning där arbetsgivaren arbetar med ett vidare, mer inkluderande perspektiv för att hitta fler arbetssökande, som med stöd av kompletterande utvecklingsinsatser, har potential att lyckas långsiktigt på den aktuella arbetsplatsen. Projektet är en förstudie vars resultat ska ligga till grund för en välunderbyggd projektansökan i den kommande programperioden inom Europeiska socialfonden. Kontakt: Carin Peters, näringsliv, Studie- och yrkesvägledning i förändring Att barn, unga och vuxna får sitt behov av studie- och yrkesvägledning tillgodosett är en viktig fråga för de skånska kommunerna. Att fler elever upplever sina framtidsval positiva och att de känner att de kan påverka sin framtid är betydelsefullt för både individen och samhället. I Skåne har vi stora utmaningar i att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasiet och öka andelen elever som avslutar gymnasieskolan med fullständiga betyg

4 Datum (16) samt att förbättra matchningen arbetsmarknaden. En viktig framgångsfaktor för att möta utmaningarna är en kvalitativ studie- och yrkesvägledning. har därför tillsammans med Kommunförbundet i Skåne möjliggjort ett projekt i fyra kommuner (Lund, Östra Göinge, Skurup och Landskrona). Ambitionen med projektet är att titta på om en kvalitativ studie- och yrkesvägledning kan bidra till regional tillväxt. Inom ramen för projektet har respektive kommun tagit fram strategier för hur studie- och yrkesvägledning kan bli synlig, bli hela skolans ansvar och hur det kan bli en förutsättning som bidrar till regional tillväxt. Kontakt: Carin Peters, näringsliv, Ny webbplats för Kompetenssamverkan Skåne Kompetenssamverkans Skånes (KoSS) webbplats är nu lanserad. Målet är att kort presentera kompetensförsörjningsplattformen, samla alla underlag på ett lättillgängligt ställe och visa de insatser som inom området som driver eller stödjer genom Kompetenssamverkan Skåne. Läs mer på Kompetenssamverkanskane.se Kontakt: Suzanne Jardenfall, näringsliv, Validering på folkhögskolor Skånes folkhögskolor i samverkan har tillsammans med och Malmö högskola tagit fram en rapport om folkhögskolornas roll för att stärka Kompetenssamverkan Skåne. En del i rapporten är att öppna vägar för unga vuxnas inträde på arbetsmarknaden. Rapporten pengar på en ökad samverkan mellan folkhögskolan och arbetsförmedlingen, kommuner, försäkringskassan och migrationsverket. En del av folkhögskolornas roll är att lyfta enskilda att ta nästa steg mot egen försörjning. Folkhögskolorna har i linje med rapporten lyft fram validering som en portfoliometodik som ett led i att öppna en väg för unga vuxna att synliggöra kompetenser som en del i vägen att validera sina kunskaper. Syftet är att bygga samverkan med berörda aktörer samt utveckla en gemensam metod för validering inom ramen för Skånes folkhögskolor. Inom ramen för projektet ska samverkan etableras i regionens fyra regiondelar för att visa på möjligheter och synliggöra folkhögskolan som en part och aktör på en gemensam plattform för kompetensutveckling. Validering ska vara ett centralt redskap och metod som en del i Kompetenssamverkan Skåne. En metod för att snabba upp processen för anställningsbarhet och att stärka enskilda individers möjligheter att nå arbetsmarknaden. Metoden ska säkerställa att regionen får stöd i kompetensförsörjningen till offentlig verksamhet, företag och andra organisationer. Utvecklandet av ett gemensamt arbetssätt och metod för att synliggöra och koppla kunskap till validering är ett led i att stärka folkhögskolornas relation till andra aktörer och kvalitetssäkra arbetssättet. Kontakt: Carin Peters, näringsliv, Arbeta för att mångfald skapar tillväxt

5 Datum (16) Integration för tillväxt Under våren 2015 har tillsammans med ett antal skånska kommuner fortsatt arbetet med Handlingsplanen integration för tillväxt Utgångspunkten för dessa diskussioner är underlaget och förslaget till tillväxtmodell utifrån ett integrationsperspektiv som Region Skåne tog fram 2014 med hjälp av konsultföretaget Kontigo. Under våren pågår även arbetet med att utveckla en vision baserad på handlingsplanen. Skribenter med olika bakgrund samlas och illustrerar den tillväxtpotential som mångfalden i Skåne kan innebära. Dessa texter ska bidra till ett perspektivskifte och visa på möjligheterna med integration och mångfald, och därmed bidra till arbetet med handlingsplanen och målbilden om Det öppna Skåne Kontakt: Tobias Schölin, näringsliv, Nationell SSA-konferens i Skåne 2015 Den nationella konferensen kring samverkan skola/arbetsliv genomfördes den mars på Slagthuset i Malmö. Som mest deltog drygt 600 personer och många olika yrkeskategorier var representerade, såväl från utbildningssystemet som från övriga arbetslivet. Utvärderingen är inte avslutad men visar hittills på mycket gott resultat. Särskilt uppskattades det breda och innehållsrika programmet. Media uppmärksammade Ingvar Nilssons rapport, som visar på vilka kostnader som går förlorade i samhällsekonomin när samverkan mellan skola och arbetsliv inte fungerar och vilka konsekvenser det får. Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) hade som medarrangör för konferensen en utställarplats och arrangerade bland annat en välbesökt workshop om yrkes-sfi (svenska för invandrare). Läs gärna mer på där även fotografier, dokumentation från dagarna samt pressklipp finns. Kontakt: Charlotta Levin, näringsliv, Ökade finansieringsmöjligheter Utnyttja möjligheterna med de nya EU-programmen Projektansökan om ESS och MAX IV inlämnad till Interreg-programmet I slutet av mars skickade in en ansökan till Interreg Öresund Kattegat Skagerak-programmet (ÖKS) om medel till projektet ESS och MAX IV: Cross Border Science and Society. Projektet, som har vuxit fram från det förprojekt som drivits under mer än ett års tid, är en kraftfull strategisk satsning på ökad forskningskapacitet i ÖKS-området. Med åtta universitet i tre länder, forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, myndigheter, näringsliv, marknadsföringsorganisationer och regioner bildas ett unikt gränsregionalt partnerskap, för att ta tillvara den potential anläggningarna kan innebära för ÖKS-området. Totalt står 27 aktörer bakom ansökan. blir lead Partner och Region Hovedstaden blir co-

6 Datum (16) lead Partner. Det övergripande syftet är att utveckla ÖKS-området till en internationellt stark region för användandet av neutroner och synkrotronljus till gagn för forskning, industri och samhället i stort. Tyngdpunkten utgörs av ett gränsregionalt nätverk och forskarutbildningsprogram mellan de åtta universiteten, ESS och MAX IV. Totalt söker projektet ca 9,5 miljoner Euro i EU-medel och parterna går in med lika mycket resurser. går in med 4 miljoner SEK. Beslut om projektet, som är treårigt, sker i ÖKS Övervakningskommitté i juni och start planeras till 1 september Kontakt: Eskil Mårtensson, ledningsstaben, Landsbygdsprogrammet Regeringen har beslutat om förslag till Landsbygdsprogrammet och har nu lämnat över förslaget till EU-kommissionen för godkännande. Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden bland annat lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU och det finns 36 miljarder kronor nationellt i programmet under perioden Landsbygdsprogrammet bidrar, liksom övriga EU-program, till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla - från Europa Programmet innehåller sex prioriteringar med tillhörande fokusområden, totalt 18 stycken. För genomförandet finns en regional handlingsplan utarbetad. Handlingsplanen för Skåne har tagits fram av det skånska partnerskapet för landsbygdsprogrammet, där är representerat. Länsstyrelsen Skåne leder arbetet med det skånska Landsbygdsprogrammet och förutom finns elva andra organisationer, som arbetar för landsbygdens utveckling, representerade i det skånska partnerskapet. Landsbygdsprogrammet ingår som en del i det gemensamma regionala fondsamordningsarbetet tillsammans med regionalfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden. Kontakt: Ulf Kyrling, näringsliv, Gemensam EU-ansökan om utveckling av utbildningssystemet Lärandemöten mellan de aktörer som finns för att stimulera arbetet kring samverkan skola/arbetsliv och entreprenörskap i utbildningssystemet pågår kontinuerligt med två möten per halvår. Tillfällena bygger på erfarenhetsutbyte, metodutveckling och lärande. Den 21 mars hölls ett möte för att medverka i en gemensam projektansökan till EU. Problembilden för ansökan bygger på att aktörerna resursmässigt kan samordnas för att bättre nå ut med sitt budskap och erbjudande till utbildningssystemet, näringslivet och omvärlden. Ansökan planeras att skickas in till Regionalfonden senast den 15 september. Kontakt: Charlotta Levin, näringsliv, Konferens 8 maj Ny programperiod nya möjligheter! Den 8 maj genomförs en konferens om hur vi kan använda EU-programmen för att utveckla vår region. Konferensen kommer att hållas i Hässleholm. Dagen bjuder på information om programmen, vilka framgångsfaktorer som

7 Datum (16) ligger bakom hållbara projekt och ger möjlighet att mingla med projektaktörer från hela Skåne och Blekinge. Konferensen vänder sig till alla aktörer som arbetar med och intresserar sig för utvecklingsfrågor. Konferensen är ett samarrangemang mellan Tillväxtverket, Svenska ESFrådet,, Region Blekinge, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge, Kommunförbundet Skåne och Malmö stad och görs inom ramen för det regionala fondsamordningsarbetet. Kontakt: Sandra Swede, näringsliv, En funktionell arbetsmarknad Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne ökade infrastrukturinvesteringar Sverigeförhandlingen Upphandlingen av konsult för nyttoanalyser är klar och arbetet med analyserna påbörjas under april månad. Nyttoanalyserna ska lämnas in till kansliet för Sverigeförhandlingen 31 juli. Ett samarbete har inletts med K2, nationellt forskningscenter för kollektivtrafik, om alternativ finansiering. Syftet är att analysera alternativa finansieringsmodeller som kan vara applicerbara i ett skånskt perspektiv. Direktörsgruppen för de åtta regionala kärnorna har regelbundna möten och 30 mars var det möte med kansliet för Sverigeförhandlingen, med fokus på tillgänglighet och kapacitet i de större städerna (Malmö, Lund, Helsingborg). I april presenterar Trafikverket de regionalekonomiska analyserna av de tre sträckningsalternativen mellan Jönköping och Malmö. Nästa politiska möte med kommunstyrelsernas presidier för de åtta regionala kärnorna är 1 juni. Kontakt: Stina Nilsson, samhällsplanering, Planeringssamverkan (Avdelning för regional utveckling och Skånetrafiken) genomförde tillsammans med Trafikverket vårens planeringssamverkan i Malmö och Hässleholm den mars. Tillsammans med planerare från nästintill alla skånska kommuner, genomfördes seminarier och workshops under sammanlagt två heldagar. Utgångspunkten för samverkan var den regionala utvecklingsstrategin, arbeten med Sverigeförhandlingen & Skånebanan, samt arbetet med att ta fram en infrastrukturstrategi Fokus under dagarna var på cykling och godstransporter. Trafikverket redogjorde för planerade åtgärder samt det nya stadsmiljöavtalet som kommunerna kan söka medel ur. Nästa planeringssamverkan genomförs i oktober Kontakt: Nicolas Cronberg, samhällsplanering, Byggstart väg 19 In den regionala transportinfrastrukturplanen (RTI) ingår nyanläggning av väg 19 förbi Stora Herrestad med fyra körfält. En entreprenör har därför

8 Datum (16) upphandlats av Trafikverket och projektet är klart för byggstart. Den nya vägen, ca 3,4 km lång, beräknas att öppna för trafik i december Syftet med projektet är att förbättra boendemiljön i Stora Herrestad och ökad framkomlighet på väg 19. Kostnaden är beräknad till 120 miljoner kronor. Kontakt: Kerstin Åklundh, samhällsplanering, Kampanjen Nu tar vi tåget Mellan den 19 maj och 8 juni 2014 genomfördes kampanjen Nu tar vi tåget för att få bilister att testa tåget i de nya stationsorterna i norra Skåne. Nu har tio månader gått och 30 procent av dem som testade tåget väljer fortfarande kollektivtrafiken framför bilen i sin dagliga pendling. Kampanjen genomfördes av Hållbar Mobilitet Skåne och uppföljningen visar att 85 procent av testresenärerna tycker att det är bra att genomföra denna typ av kampanjer för att få bilister att välja kollektivtrafiken. Kontakt: Jonas Hedlund, samhällsplanering, Stärkt attraktionskraft genom hållbara fysiska strukturer Påverka kommunernas översiktliga planering så att det regionala sammanhanget och flerkärnigheten stärks Hållbar stadsutveckling i framkant nytt seminarium 24 april Säsongens sista seminarium i serien Hållbar stadsutveckling i framkant fokuserar på trender inom livsstil, transporter, boendepreferenser och demografi. Under seminariet diskuteras frågor om hur vi behöver utveckla våra städer för att möta framtidens utmaningar, vad framtidens städer behöver för att kunna vara hållbara i ett långsiktigt perspektiv och hur vi kommer att vilja bo i framtiden och vem vi planerar för. Medverkande är bland andra Björn Siesjö - stadsarkitekt i Göteborgs stad, Maria Pleiborn - demograf/seniorkonsult på WSP Analys & Strategi samt Maja Manner - Urban Innovation Lab och Trivector Traffic. Seminariet arrangeras den 24 april kl på Dockplatsen 26, Malmö,. Kontakt: Anne-Lie Mårtensson, samhällsplanering, Mobilisera så att Skåne ökar nyttan av sin flerkärniga ortsstruktur Strukturbild för Skåne - release av Planera för cykeln i småstaden Strukturbild för Skåne hade den 16 mars release för ett nytt TemaPM Planera för cykeln i småstaden. Syftet med TemaPM:et är att skapa bättre fysiska förutsättningar så att fler kan ta cykeln, vilket bidrar till mindre klimatpåverkan och en förbättrad folkhälsa. I TemaPM:et visas hur cykelanvändandet ser ut i några av Skånes mindre städer. Det innehåller även en handbok med konkreta tips på hur fysisk planering kan lyfta cykelns status som ett attraktivt transportmedel. Till releasen kom cirka 70 personer, främst från olika skånska kommuner. Förutom TemaPM:et

9 Datum (16) informerades även om den nya cykelreseplaneraren samt resultatet från kampanjen Pendla med cykel. Dagen innehöll även en workshop för ett fyrtiotal kommunala tjänstemän om det framtida cykelarbetet i Skåne. Kontakt: Lina Hellström, samhällsplanering, Bostäder för studenter och unga vuxna Den 11 maj arrangerar Strukturbild för Skåne en release av ett TemaPM som fokuserar på bostäder för studenter och unga vuxna. Skåne har de senaste tio åren haft en stor befolkningstillväxt och antalet invånare har under perioden ökat med ca personer. Antalet byggda bostäder under samma period motsvarar inte denna ökning, och gapet mellan befolkningsökning och bostadsbyggande är stort. För att Skåne ska kunna fortsätta att växa och utvecklas behövs en väl fungerande bostadsmarknad. En grupp som särskilt drabbas av bristen på bostäder är Skånes unga och även de som kommer till Skåne för att studera. Bostadsmarknadens förutsättningar för dessa grupper har därför varit i särskilt fokus i projektet och resultaten redovisas den 11 maj i Lund. Kontakt: Inger Sellers, samhällsplanering, deltar på Business arena den 7 maj Business Arena, ett av de största nordiska mötes- och kongresstillfällena för beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn, anordnas den 7 maj på Clarion Hotell & Congress - Malmö Live. medverkar, förutom med representanter i ett antal seminarier, även med en monter i mässhallen. I vår gemensamma monter, med bred representation från flera verksamheter inom, anordnas under dagen drygt ett 10-tal mini-seminarier/cafésamtal i syfte att lyfta frågor rörande behovet av samverkan för ökat bostadsbyggande samt andra regiongemensamma positioneringar. Kontakt: Jessica Schale, samhällsplanering, Arbetet inom projektet Den attraktiva regionen deltar genom Strukturbild för Skåne i projektet Den attraktiva regionen som leds av Trafikverket. Den 26 maj arrangerar projektet ett idéseminarium där alla deltagande regionala och kommunala aktörer bjuds in för att mötas, byta erfarenheter och få inspiration. I samband med detta hålls också ett projektägarmöte. Den 10 april träffas den politiska styrgruppen för delarbetet med fokus på att stärka Helsingborg som tillväxtmotor. Styrgruppen består av deltagare från, Helsingborg och Trafikverket. Den 20 april anordnas även på tjänstemannanivå en workshop med Göran Cars från KTH (som också är coach inom projektet). Den 27 april genomförs ett s.k. rådslag på temat attraktivitet med politiker och tjänstemän från kommunerna, och Trafikverket. Syftet är att stärka Kristianstad och Hässleholm för att de tillsammans ska kunna fungera som tillväxtmotor. Kontakt: Moa Åhnberg, samhällsplanering,

10 Datum (16) Bidra till hållbara attraktiva livsmiljöer rekreation och leder Skåneleden Skyltprojekt Skåneleden avslutas under våren och har resulterat i att samtliga kommuner med Skåneled, förutom Malmö, har tagit del av den nya skyltdesignen, den nya monteringsmanualen och har genom projektet fått ett startpaket av skyltar för att rusta upp Skåneleden. Projektet har inneburit en ordentlig kvalitetshöjning av leden och flera kommuner har fortsatt att köpa extra skyltar och ledmarkeringar till sina etapper. Många kommuner kan nu göra extra satsningar på Skåneleden genom s erbjudande i Ungdomssatsning Skåneleden. Den 31 mars var det sista dagen för Skåneledskommunerna att svara på s remiss om ny föreslagen kvalitetstandard för Skåneleden. Dokumentet ska fungera som vägledning och stöd i arbetet med Skåneleden och vara ett riktmärke för vad som kännetecknar Skåneleden. I början på april är Skåneledens uppdaterade varumärkesplattform klar och arbetet med en ny webbsida med lansering i början av 2016 startar. Tillsammans med Tourism in Skåne och Visit Sweden kommer Skåneleden att marknadsföras mot den tyska marknaden under Sedan Skaneleden.com lanserades på tyska i juli 2014, har antalet besök på webben ökat med 250 procent jämfört med tidigare. Även Nederländerna och Danmark är prioriterade marknader för att öka antalet vandringsturister till Skåne och Skåneleden. Kontakt: Sofie Norrby, samhällsplanering, Europas mest innovativa region 2020 Utveckla strategiska innovationsområden Förstudie kring E-hälsa för KOL-patienter På uppdrag av Socialdepartementet, och inom ramen för en satsning på nya vårdformer för patienter med kroniska sjukdomar, har genomfört en förstudie kring ehälsa lösningar för patienter med den kroniska lungsjukdomen KOL. I förstudien innehåller exempel på ehälsa lösningar från andra regioner och länder samt en presentation av ett förslag till koncept applicerbart för och för andra regioner/landsting. söker nu medel från VINNOVA för att genomföra en större klinisk prövning av det föreslagna konceptet. I förstudien ges också förslag på ett nationellt genomförandeprojekt inom satsningen på nya vårdformer. Förstudien har genomförts i samarbete mellan Skånevård KrYH, Näringsliv Skåne och avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning och lämnades in till Socialdepartementet den 23 mars Kontakt: Bengt Stavenow, näringsliv,

11 Datum (16) Nytt logistikkluster - Logistik for tomorrow Logistik for tomorrow, det nya skånska logistikklusterinitiativet, deltog den 20 mars i en workshop i Helsingborg organiserad av Closer, som är en nationell arena för transporteffektivitet. Tema för dagen var Horizontal collaboration ett samarbete som går utanför de traditionella normerna från producent till transportör till varumottagare och som fokuserar på samarbete mellan producenter, transportörer och varumottagare för att optimera varuflöden. Syftet är att flödet skapar indirekt värde för alla involverade genom samlastning, samtransportering och resiliens i transportutbudet. Resultatet av workshopen är ett inspel till en förstudie, som ska genomföras i och Region Örebro om möjligheterna till horisontellt samarbete inom transport- och logistikbranschen. Kontakt: Tony Spodnjak, näringsliv, Mistra Urban Futures till Skåne Praktiknära forskningsnod med fokus på urbana utmaningar Sedan en tid har och Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) samt representation från innovationsområdet Smarta hållbara städer arbetat tillsammans för att attrahera en praktiknära forskningsnod med fokus på stadsutmaningar. Mistra Urban Futures (Murf) är ett globalt forsningskonsortium som administreras från Chalmers tekniska högskola. Det huvudsakliga forskningsuppdraget handlar om hur hållbar stadsutveckling kan uppnås inom vår planets gränser. Rättvisa, gröna och tillgängliga städer är essensen av den hållbara stadsutvecklingen. En skånsk filial är sedan hösten 2014 inskriven i konsortiets handlingsplan och från skånskt håll arbetar vi nu med en förstudie inför etableringen av filialen. Förstudien, som siktar på en etablering inför kommande programperiod, , behandlar både institutionella förutsättningar och långsiktig finansiering. De skånska lärosätena har en framskjuten roll i denna etablering. Utöver forskningsmiljöerna har innovationsplattformarna i Malmö och Lund samt klusterinitiativ, så som Sustainable Business Hub och Resilient Regions Association, viktig potential att tillföra. Förstudien beräknas vara färdig i början av sommaren och etablering av en (S)MURFplattform kan startas med den nya programperioden i början av Kontakt: Björn Lagnevik, näringsliv, Stärka tillväxten och sysselsättningen i befintliga företag Små och medelstora företag (SME) i tillväxtfas Nu har grupperingen SME i tillväxtfas, en konstellation bestående av Region Skåne och 14 andra aktörer, som främst arbetar för att skapa tillväxt i små och medelstora skånska företag, startat två utbildningar tillsammans. De två utbildningarna är de första initiativen gruppen gör gemensamt. Båda utbildningarna startar under april månad och har inget branschfokus då samtliga aktörer i gruppen hjälper till att rekrytera företag. Almi utför projekten efter input och beslut från samtliga aktörer i gruppen. Läs mer om utbildningarna nedan.

12 Datum (16) Säljkraft Säljutbildningen Säljkraft riktar sig främst till företag med 8-15 anställda. Upplägget är att VD tillsammans med en eller två anställda avsätter tid och träffas vid ett antal tillfällen, både enskilt och i gruppcoachning, för att fokusera på det egna företagets problematik och på så sätt komma fram till rätt säljlösningar för det sitt företag. Framtidens näringar Framtidens näringar är ett projekt riktad till kulturella och kreativa näringar (KKN) som ska hjälpa skånska KKN-företag till nästa nivå. Även här står behoven i det enskilda företagets behov i centrum, och aktiviteterna kan handla om att hitta nya marknader, både nationellt och internationellt, förbättra kommunikation eller lägga grunden för att söka finansiering. Kontakt: Jonas Bergholm, näringsliv, Öppna upp! en nationell konferens om företagande på lika villkor Den 12 mars arrangerade Tillväxtverket i Stockholm en konferens om företagande på lika villkor. Ett par av punkterna på programmet: Forskarna Malin Malmström och Jeaneth Johansson, redovisade resultatet av sin undersökning om hur beslut om offentligt stöd fattas och hur det fördelas mellan män och kvinnor: 1) Kvinnor diskrimineras i tillgång till offentlig finansiering. 2) Den riktiga entreprenören anses vara en man och inte en kvinna. 3) Stereotypa föreställningar om kvinnor och män som existerar i samhället genomsyrar också finansiärers bedömnings- och beslutsprocesser. Läs Mer information om konferensen Kontakt: Christine Jersby, näringsliv, Seminarium om affärsutveckling Främja kvinnors företagande Den 11 april arrangerar ett seminarium för att presentera resultatet av satsningen på åtta affärsutvecklingsprojekt inom kulturella och kreativa näringar. Under satsades ca 2,1 miljoner kronor från programmet Främja kvinnors företagande till affärsutvecklingsinsatser för företagare och blivande företagare inom kulturella och kreativa näringar. Resultatet var 132 deltagare, ökad omsättning i företagen och nya anställda. 14 nya företag. Satsningen skedde i samarbete med Näringsliv och Kultur Skåne i linje med s strategi för kulturella och kreativa näringar och programmet Främja kvinnors företagande. Mer information om seminariet Kontakt: Christine Jersby, näringsliv, Stormöte om säkerhet i butiker på landsbygden Skåne har under de senaste åren drabbats av en ökad våg av rån och inbrott mot livsmedelsbutiker på landsbygden. Svalövs kommun har varit värst drabbad och bara under jul- och nyårshelgen genomfördes sex rån och inbrott mot landsbygdsbutiker i kommunen. Våldsvågen riskerar att utarma tillgången till service på landsbygden i Skåne och i ett fall har en butik

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4 FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Glad Påsk ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER MARS 201 INLEDAREN Infrastrukturen i fokus under året Unga vågar vara egna Omkring 700 sörmländska

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer