Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin"

Transkript

1 Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation - Regionala utvecklingsnämnden Ordförandens förslag 1. Regionala utvecklingsnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning Utvecklingsdirektör Mikael Stamming informerar om aktuella frågor inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Resultatrapport Regionala utvecklingsnämndens fria medel Konjunktur och arbetsmarknad Rapport Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Effektiv verksamhet med hög kvalitet Kunskapsstyrningen ska öka Omvärldsanalys 2015 Arbetet med s omvärldsanalys 2015 är nu avslutat. I omvärldsanalysen undersöks 33 trender/omvärldshändelser som alla har påverkan på s uppdrag inom de kommande 3-5 åren. Syftet är att ge en gemensam framtidsbild över vad behöver agera på. Genom detta får organisationen både bättre förutsättningar att i tid hantera utmaningar som kan uppstå och ta vara på de möjligheter som skapas. C:\pactdok\Regionala utvecklingsnämnden\ \verksamhetsinformation - Regionala utvecklingsnämnden \ U3 RUN_April_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (16) s omvärldsanalys 2015 är ett centralt underlag i budgetprocessen inför budgetåret Kontakt: Madeleine Nilsson, enheten för samhällsanalys, ledningsstaben, Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin En drivande utvecklingsaktör Den regionala utvecklingsstrategin Som ett led i genomförandet av Skånes regionala utvecklingsstrategi bjöd och Länsstyrelsen Skåne in till samtal med ett antal statliga myndigheter den 11 mars. Under dagen lyftes bland annat samarbetet inom Kompetenssamverkan Skåne, ungas inträde på arbetsmarknaden, matchningen på arbetsmarknaden och Skånes utmaning avseende utbildning och kompetensförsörjning. På frågan om hur vi tillsammans kan arbeta för strategins genomförande kom bland annat förslag om att träffas oftare, att stävja konkurrens mellan olika aktörer och administrativa gränser, samt att ta utgångspunkt utifrån strategin i våra olika samarbetsforum. Representanter från 25 myndigheter deltog i ett givande möte. Ett nyhetsbrev har skickats ut med information om samt om arrangemanget Attraktionskraft Skåne den 28 maj på Rådhus Skåne Kristianstad. Program för dagen håller på att tas fram, men klart är att HG Wessberg från Sverigeförhandlingen samt Anna Olofsson från Näringsdepartementet kommer. Arbete pågår även kring Mötesplats Skåne i Malmö den 14 augusti, där aktörer har möjlighet att komma in med idéer till seminarier. Kontakt: Therese Andersson, samhällsplanering, Ökad sysselsättning och säkrad kompetensförsörjning Förbättra matchningen på arbetsmarknaden Vad kostar det om vi inte samverkar? Om prevention och tidiga insatser samt framgångsrik rehabilitering är lönsamt både ekonomiskt och mänskligt Varför sker det då inte i större omfattning? Den frågan ställer sig nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Nilsson Lundmark i rapporten 1+1=3 om samverkan mellan skola och arbetsliv ur ett socioekonomiskt perspektiv. I rapporten skildras både de samhällskostnader och det mänskliga lidandet som uppstår när samverkan mellan skola och arbetsliv uteblir. Ingvar och Eva konstaterar att tidiga insatser i skolåren skulle kunna förebygga livslångt utanförskap och på så sätt hjälpa både individen och bidra till samhällsekonomin avsevärt. Problemet är att det sker i allt för liten utsträckning. Nyckeln till framgång ligger i strategisk samverkan inom och mellan offentliga och i att våga investera i människan. Rapporten är beställd av och presenterades på Rikskonferensen SSA (Samverkan

3 Datum (16) Skola Arbetsliv) den 12 mars. I samband med presentationen bjöds även kommunerna i Skåne in till ett första möte den 4 juni för att tillsammans se över möjligheterna att omsätta rapportens slutsatser i ett praktiskt genomförande. Kontakt: Jesse Kemppinen, näringsliv, Arbetsmarknadskunskap och Kommunförbundet Skåne kommer inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne, genomföra en förstudie om Skånes förutsättningar att använda sig av Arbetsmarknadskunskap. Det är Bjuv, Staffanstorp, Tomelilla, Simrishamn, Trelleborg, Hässleholm och Vellinge som är intresserade av att medverka studien som planerar genomföras Bakgrunden är det glapp som nu växer fram mellan ungdomar som saknar ingångsjobb och den kompetens som efterfrågas av arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning, som är skolans ansvar, fungerar bra men är ibland inte tillräckligt och kompetens- och arbetskraftsbristen hotar att bli akut hos arbetsgivarna. En liknande satsning finns idag i I Västerås, där en ekonomisk förening Jobba i Västerås, har satt arbetsmarknadskunskap på skolschemat och med detta skapat ett nationellt koncept Arbetsmarknadskunskap, Kontakt: Carin Peters, näringsliv, Passa in Landskrona stad genomför projekt Passa in för att skapa bättre matchning på arbetsmarknaden, genom att undersöka hur arbetsgivare kan förändra sin bild av vilken typ av medarbetare se söker. Att kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en central förutsättning för ett företags tillväxt. För ett litet företag kan det vara avgörande om och i vilken takt företaget kan växa, samtidigt som en felrekrytering kan bli både ödesdiger och kostsam vilket påvisas i många studier. Idén med projektet är att kartlägga förutsättningarna för att utveckla former för en bredare matchning mellan arbetssökandes förutsättningar och arbetsgivarnas behov. En matchning där arbetsgivaren arbetar med ett vidare, mer inkluderande perspektiv för att hitta fler arbetssökande, som med stöd av kompletterande utvecklingsinsatser, har potential att lyckas långsiktigt på den aktuella arbetsplatsen. Projektet är en förstudie vars resultat ska ligga till grund för en välunderbyggd projektansökan i den kommande programperioden inom Europeiska socialfonden. Kontakt: Carin Peters, näringsliv, Studie- och yrkesvägledning i förändring Att barn, unga och vuxna får sitt behov av studie- och yrkesvägledning tillgodosett är en viktig fråga för de skånska kommunerna. Att fler elever upplever sina framtidsval positiva och att de känner att de kan påverka sin framtid är betydelsefullt för både individen och samhället. I Skåne har vi stora utmaningar i att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasiet och öka andelen elever som avslutar gymnasieskolan med fullständiga betyg

4 Datum (16) samt att förbättra matchningen arbetsmarknaden. En viktig framgångsfaktor för att möta utmaningarna är en kvalitativ studie- och yrkesvägledning. har därför tillsammans med Kommunförbundet i Skåne möjliggjort ett projekt i fyra kommuner (Lund, Östra Göinge, Skurup och Landskrona). Ambitionen med projektet är att titta på om en kvalitativ studie- och yrkesvägledning kan bidra till regional tillväxt. Inom ramen för projektet har respektive kommun tagit fram strategier för hur studie- och yrkesvägledning kan bli synlig, bli hela skolans ansvar och hur det kan bli en förutsättning som bidrar till regional tillväxt. Kontakt: Carin Peters, näringsliv, Ny webbplats för Kompetenssamverkan Skåne Kompetenssamverkans Skånes (KoSS) webbplats är nu lanserad. Målet är att kort presentera kompetensförsörjningsplattformen, samla alla underlag på ett lättillgängligt ställe och visa de insatser som inom området som driver eller stödjer genom Kompetenssamverkan Skåne. Läs mer på Kompetenssamverkanskane.se Kontakt: Suzanne Jardenfall, näringsliv, Validering på folkhögskolor Skånes folkhögskolor i samverkan har tillsammans med och Malmö högskola tagit fram en rapport om folkhögskolornas roll för att stärka Kompetenssamverkan Skåne. En del i rapporten är att öppna vägar för unga vuxnas inträde på arbetsmarknaden. Rapporten pengar på en ökad samverkan mellan folkhögskolan och arbetsförmedlingen, kommuner, försäkringskassan och migrationsverket. En del av folkhögskolornas roll är att lyfta enskilda att ta nästa steg mot egen försörjning. Folkhögskolorna har i linje med rapporten lyft fram validering som en portfoliometodik som ett led i att öppna en väg för unga vuxna att synliggöra kompetenser som en del i vägen att validera sina kunskaper. Syftet är att bygga samverkan med berörda aktörer samt utveckla en gemensam metod för validering inom ramen för Skånes folkhögskolor. Inom ramen för projektet ska samverkan etableras i regionens fyra regiondelar för att visa på möjligheter och synliggöra folkhögskolan som en part och aktör på en gemensam plattform för kompetensutveckling. Validering ska vara ett centralt redskap och metod som en del i Kompetenssamverkan Skåne. En metod för att snabba upp processen för anställningsbarhet och att stärka enskilda individers möjligheter att nå arbetsmarknaden. Metoden ska säkerställa att regionen får stöd i kompetensförsörjningen till offentlig verksamhet, företag och andra organisationer. Utvecklandet av ett gemensamt arbetssätt och metod för att synliggöra och koppla kunskap till validering är ett led i att stärka folkhögskolornas relation till andra aktörer och kvalitetssäkra arbetssättet. Kontakt: Carin Peters, näringsliv, Arbeta för att mångfald skapar tillväxt

5 Datum (16) Integration för tillväxt Under våren 2015 har tillsammans med ett antal skånska kommuner fortsatt arbetet med Handlingsplanen integration för tillväxt Utgångspunkten för dessa diskussioner är underlaget och förslaget till tillväxtmodell utifrån ett integrationsperspektiv som Region Skåne tog fram 2014 med hjälp av konsultföretaget Kontigo. Under våren pågår även arbetet med att utveckla en vision baserad på handlingsplanen. Skribenter med olika bakgrund samlas och illustrerar den tillväxtpotential som mångfalden i Skåne kan innebära. Dessa texter ska bidra till ett perspektivskifte och visa på möjligheterna med integration och mångfald, och därmed bidra till arbetet med handlingsplanen och målbilden om Det öppna Skåne Kontakt: Tobias Schölin, näringsliv, Nationell SSA-konferens i Skåne 2015 Den nationella konferensen kring samverkan skola/arbetsliv genomfördes den mars på Slagthuset i Malmö. Som mest deltog drygt 600 personer och många olika yrkeskategorier var representerade, såväl från utbildningssystemet som från övriga arbetslivet. Utvärderingen är inte avslutad men visar hittills på mycket gott resultat. Särskilt uppskattades det breda och innehållsrika programmet. Media uppmärksammade Ingvar Nilssons rapport, som visar på vilka kostnader som går förlorade i samhällsekonomin när samverkan mellan skola och arbetsliv inte fungerar och vilka konsekvenser det får. Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) hade som medarrangör för konferensen en utställarplats och arrangerade bland annat en välbesökt workshop om yrkes-sfi (svenska för invandrare). Läs gärna mer på där även fotografier, dokumentation från dagarna samt pressklipp finns. Kontakt: Charlotta Levin, näringsliv, Ökade finansieringsmöjligheter Utnyttja möjligheterna med de nya EU-programmen Projektansökan om ESS och MAX IV inlämnad till Interreg-programmet I slutet av mars skickade in en ansökan till Interreg Öresund Kattegat Skagerak-programmet (ÖKS) om medel till projektet ESS och MAX IV: Cross Border Science and Society. Projektet, som har vuxit fram från det förprojekt som drivits under mer än ett års tid, är en kraftfull strategisk satsning på ökad forskningskapacitet i ÖKS-området. Med åtta universitet i tre länder, forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, myndigheter, näringsliv, marknadsföringsorganisationer och regioner bildas ett unikt gränsregionalt partnerskap, för att ta tillvara den potential anläggningarna kan innebära för ÖKS-området. Totalt står 27 aktörer bakom ansökan. blir lead Partner och Region Hovedstaden blir co-

6 Datum (16) lead Partner. Det övergripande syftet är att utveckla ÖKS-området till en internationellt stark region för användandet av neutroner och synkrotronljus till gagn för forskning, industri och samhället i stort. Tyngdpunkten utgörs av ett gränsregionalt nätverk och forskarutbildningsprogram mellan de åtta universiteten, ESS och MAX IV. Totalt söker projektet ca 9,5 miljoner Euro i EU-medel och parterna går in med lika mycket resurser. går in med 4 miljoner SEK. Beslut om projektet, som är treårigt, sker i ÖKS Övervakningskommitté i juni och start planeras till 1 september Kontakt: Eskil Mårtensson, ledningsstaben, Landsbygdsprogrammet Regeringen har beslutat om förslag till Landsbygdsprogrammet och har nu lämnat över förslaget till EU-kommissionen för godkännande. Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden bland annat lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU och det finns 36 miljarder kronor nationellt i programmet under perioden Landsbygdsprogrammet bidrar, liksom övriga EU-program, till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla - från Europa Programmet innehåller sex prioriteringar med tillhörande fokusområden, totalt 18 stycken. För genomförandet finns en regional handlingsplan utarbetad. Handlingsplanen för Skåne har tagits fram av det skånska partnerskapet för landsbygdsprogrammet, där är representerat. Länsstyrelsen Skåne leder arbetet med det skånska Landsbygdsprogrammet och förutom finns elva andra organisationer, som arbetar för landsbygdens utveckling, representerade i det skånska partnerskapet. Landsbygdsprogrammet ingår som en del i det gemensamma regionala fondsamordningsarbetet tillsammans med regionalfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden. Kontakt: Ulf Kyrling, näringsliv, Gemensam EU-ansökan om utveckling av utbildningssystemet Lärandemöten mellan de aktörer som finns för att stimulera arbetet kring samverkan skola/arbetsliv och entreprenörskap i utbildningssystemet pågår kontinuerligt med två möten per halvår. Tillfällena bygger på erfarenhetsutbyte, metodutveckling och lärande. Den 21 mars hölls ett möte för att medverka i en gemensam projektansökan till EU. Problembilden för ansökan bygger på att aktörerna resursmässigt kan samordnas för att bättre nå ut med sitt budskap och erbjudande till utbildningssystemet, näringslivet och omvärlden. Ansökan planeras att skickas in till Regionalfonden senast den 15 september. Kontakt: Charlotta Levin, näringsliv, Konferens 8 maj Ny programperiod nya möjligheter! Den 8 maj genomförs en konferens om hur vi kan använda EU-programmen för att utveckla vår region. Konferensen kommer att hållas i Hässleholm. Dagen bjuder på information om programmen, vilka framgångsfaktorer som

7 Datum (16) ligger bakom hållbara projekt och ger möjlighet att mingla med projektaktörer från hela Skåne och Blekinge. Konferensen vänder sig till alla aktörer som arbetar med och intresserar sig för utvecklingsfrågor. Konferensen är ett samarrangemang mellan Tillväxtverket, Svenska ESFrådet,, Region Blekinge, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge, Kommunförbundet Skåne och Malmö stad och görs inom ramen för det regionala fondsamordningsarbetet. Kontakt: Sandra Swede, näringsliv, En funktionell arbetsmarknad Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne ökade infrastrukturinvesteringar Sverigeförhandlingen Upphandlingen av konsult för nyttoanalyser är klar och arbetet med analyserna påbörjas under april månad. Nyttoanalyserna ska lämnas in till kansliet för Sverigeförhandlingen 31 juli. Ett samarbete har inletts med K2, nationellt forskningscenter för kollektivtrafik, om alternativ finansiering. Syftet är att analysera alternativa finansieringsmodeller som kan vara applicerbara i ett skånskt perspektiv. Direktörsgruppen för de åtta regionala kärnorna har regelbundna möten och 30 mars var det möte med kansliet för Sverigeförhandlingen, med fokus på tillgänglighet och kapacitet i de större städerna (Malmö, Lund, Helsingborg). I april presenterar Trafikverket de regionalekonomiska analyserna av de tre sträckningsalternativen mellan Jönköping och Malmö. Nästa politiska möte med kommunstyrelsernas presidier för de åtta regionala kärnorna är 1 juni. Kontakt: Stina Nilsson, samhällsplanering, Planeringssamverkan (Avdelning för regional utveckling och Skånetrafiken) genomförde tillsammans med Trafikverket vårens planeringssamverkan i Malmö och Hässleholm den mars. Tillsammans med planerare från nästintill alla skånska kommuner, genomfördes seminarier och workshops under sammanlagt två heldagar. Utgångspunkten för samverkan var den regionala utvecklingsstrategin, arbeten med Sverigeförhandlingen & Skånebanan, samt arbetet med att ta fram en infrastrukturstrategi Fokus under dagarna var på cykling och godstransporter. Trafikverket redogjorde för planerade åtgärder samt det nya stadsmiljöavtalet som kommunerna kan söka medel ur. Nästa planeringssamverkan genomförs i oktober Kontakt: Nicolas Cronberg, samhällsplanering, Byggstart väg 19 In den regionala transportinfrastrukturplanen (RTI) ingår nyanläggning av väg 19 förbi Stora Herrestad med fyra körfält. En entreprenör har därför

8 Datum (16) upphandlats av Trafikverket och projektet är klart för byggstart. Den nya vägen, ca 3,4 km lång, beräknas att öppna för trafik i december Syftet med projektet är att förbättra boendemiljön i Stora Herrestad och ökad framkomlighet på väg 19. Kostnaden är beräknad till 120 miljoner kronor. Kontakt: Kerstin Åklundh, samhällsplanering, Kampanjen Nu tar vi tåget Mellan den 19 maj och 8 juni 2014 genomfördes kampanjen Nu tar vi tåget för att få bilister att testa tåget i de nya stationsorterna i norra Skåne. Nu har tio månader gått och 30 procent av dem som testade tåget väljer fortfarande kollektivtrafiken framför bilen i sin dagliga pendling. Kampanjen genomfördes av Hållbar Mobilitet Skåne och uppföljningen visar att 85 procent av testresenärerna tycker att det är bra att genomföra denna typ av kampanjer för att få bilister att välja kollektivtrafiken. Kontakt: Jonas Hedlund, samhällsplanering, Stärkt attraktionskraft genom hållbara fysiska strukturer Påverka kommunernas översiktliga planering så att det regionala sammanhanget och flerkärnigheten stärks Hållbar stadsutveckling i framkant nytt seminarium 24 april Säsongens sista seminarium i serien Hållbar stadsutveckling i framkant fokuserar på trender inom livsstil, transporter, boendepreferenser och demografi. Under seminariet diskuteras frågor om hur vi behöver utveckla våra städer för att möta framtidens utmaningar, vad framtidens städer behöver för att kunna vara hållbara i ett långsiktigt perspektiv och hur vi kommer att vilja bo i framtiden och vem vi planerar för. Medverkande är bland andra Björn Siesjö - stadsarkitekt i Göteborgs stad, Maria Pleiborn - demograf/seniorkonsult på WSP Analys & Strategi samt Maja Manner - Urban Innovation Lab och Trivector Traffic. Seminariet arrangeras den 24 april kl på Dockplatsen 26, Malmö,. Kontakt: Anne-Lie Mårtensson, samhällsplanering, Mobilisera så att Skåne ökar nyttan av sin flerkärniga ortsstruktur Strukturbild för Skåne - release av Planera för cykeln i småstaden Strukturbild för Skåne hade den 16 mars release för ett nytt TemaPM Planera för cykeln i småstaden. Syftet med TemaPM:et är att skapa bättre fysiska förutsättningar så att fler kan ta cykeln, vilket bidrar till mindre klimatpåverkan och en förbättrad folkhälsa. I TemaPM:et visas hur cykelanvändandet ser ut i några av Skånes mindre städer. Det innehåller även en handbok med konkreta tips på hur fysisk planering kan lyfta cykelns status som ett attraktivt transportmedel. Till releasen kom cirka 70 personer, främst från olika skånska kommuner. Förutom TemaPM:et

9 Datum (16) informerades även om den nya cykelreseplaneraren samt resultatet från kampanjen Pendla med cykel. Dagen innehöll även en workshop för ett fyrtiotal kommunala tjänstemän om det framtida cykelarbetet i Skåne. Kontakt: Lina Hellström, samhällsplanering, Bostäder för studenter och unga vuxna Den 11 maj arrangerar Strukturbild för Skåne en release av ett TemaPM som fokuserar på bostäder för studenter och unga vuxna. Skåne har de senaste tio åren haft en stor befolkningstillväxt och antalet invånare har under perioden ökat med ca personer. Antalet byggda bostäder under samma period motsvarar inte denna ökning, och gapet mellan befolkningsökning och bostadsbyggande är stort. För att Skåne ska kunna fortsätta att växa och utvecklas behövs en väl fungerande bostadsmarknad. En grupp som särskilt drabbas av bristen på bostäder är Skånes unga och även de som kommer till Skåne för att studera. Bostadsmarknadens förutsättningar för dessa grupper har därför varit i särskilt fokus i projektet och resultaten redovisas den 11 maj i Lund. Kontakt: Inger Sellers, samhällsplanering, deltar på Business arena den 7 maj Business Arena, ett av de största nordiska mötes- och kongresstillfällena för beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn, anordnas den 7 maj på Clarion Hotell & Congress - Malmö Live. medverkar, förutom med representanter i ett antal seminarier, även med en monter i mässhallen. I vår gemensamma monter, med bred representation från flera verksamheter inom, anordnas under dagen drygt ett 10-tal mini-seminarier/cafésamtal i syfte att lyfta frågor rörande behovet av samverkan för ökat bostadsbyggande samt andra regiongemensamma positioneringar. Kontakt: Jessica Schale, samhällsplanering, Arbetet inom projektet Den attraktiva regionen deltar genom Strukturbild för Skåne i projektet Den attraktiva regionen som leds av Trafikverket. Den 26 maj arrangerar projektet ett idéseminarium där alla deltagande regionala och kommunala aktörer bjuds in för att mötas, byta erfarenheter och få inspiration. I samband med detta hålls också ett projektägarmöte. Den 10 april träffas den politiska styrgruppen för delarbetet med fokus på att stärka Helsingborg som tillväxtmotor. Styrgruppen består av deltagare från, Helsingborg och Trafikverket. Den 20 april anordnas även på tjänstemannanivå en workshop med Göran Cars från KTH (som också är coach inom projektet). Den 27 april genomförs ett s.k. rådslag på temat attraktivitet med politiker och tjänstemän från kommunerna, och Trafikverket. Syftet är att stärka Kristianstad och Hässleholm för att de tillsammans ska kunna fungera som tillväxtmotor. Kontakt: Moa Åhnberg, samhällsplanering,

10 Datum (16) Bidra till hållbara attraktiva livsmiljöer rekreation och leder Skåneleden Skyltprojekt Skåneleden avslutas under våren och har resulterat i att samtliga kommuner med Skåneled, förutom Malmö, har tagit del av den nya skyltdesignen, den nya monteringsmanualen och har genom projektet fått ett startpaket av skyltar för att rusta upp Skåneleden. Projektet har inneburit en ordentlig kvalitetshöjning av leden och flera kommuner har fortsatt att köpa extra skyltar och ledmarkeringar till sina etapper. Många kommuner kan nu göra extra satsningar på Skåneleden genom s erbjudande i Ungdomssatsning Skåneleden. Den 31 mars var det sista dagen för Skåneledskommunerna att svara på s remiss om ny föreslagen kvalitetstandard för Skåneleden. Dokumentet ska fungera som vägledning och stöd i arbetet med Skåneleden och vara ett riktmärke för vad som kännetecknar Skåneleden. I början på april är Skåneledens uppdaterade varumärkesplattform klar och arbetet med en ny webbsida med lansering i början av 2016 startar. Tillsammans med Tourism in Skåne och Visit Sweden kommer Skåneleden att marknadsföras mot den tyska marknaden under Sedan Skaneleden.com lanserades på tyska i juli 2014, har antalet besök på webben ökat med 250 procent jämfört med tidigare. Även Nederländerna och Danmark är prioriterade marknader för att öka antalet vandringsturister till Skåne och Skåneleden. Kontakt: Sofie Norrby, samhällsplanering, Europas mest innovativa region 2020 Utveckla strategiska innovationsområden Förstudie kring E-hälsa för KOL-patienter På uppdrag av Socialdepartementet, och inom ramen för en satsning på nya vårdformer för patienter med kroniska sjukdomar, har genomfört en förstudie kring ehälsa lösningar för patienter med den kroniska lungsjukdomen KOL. I förstudien innehåller exempel på ehälsa lösningar från andra regioner och länder samt en presentation av ett förslag till koncept applicerbart för och för andra regioner/landsting. söker nu medel från VINNOVA för att genomföra en större klinisk prövning av det föreslagna konceptet. I förstudien ges också förslag på ett nationellt genomförandeprojekt inom satsningen på nya vårdformer. Förstudien har genomförts i samarbete mellan Skånevård KrYH, Näringsliv Skåne och avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning och lämnades in till Socialdepartementet den 23 mars Kontakt: Bengt Stavenow, näringsliv,

11 Datum (16) Nytt logistikkluster - Logistik for tomorrow Logistik for tomorrow, det nya skånska logistikklusterinitiativet, deltog den 20 mars i en workshop i Helsingborg organiserad av Closer, som är en nationell arena för transporteffektivitet. Tema för dagen var Horizontal collaboration ett samarbete som går utanför de traditionella normerna från producent till transportör till varumottagare och som fokuserar på samarbete mellan producenter, transportörer och varumottagare för att optimera varuflöden. Syftet är att flödet skapar indirekt värde för alla involverade genom samlastning, samtransportering och resiliens i transportutbudet. Resultatet av workshopen är ett inspel till en förstudie, som ska genomföras i och Region Örebro om möjligheterna till horisontellt samarbete inom transport- och logistikbranschen. Kontakt: Tony Spodnjak, näringsliv, Mistra Urban Futures till Skåne Praktiknära forskningsnod med fokus på urbana utmaningar Sedan en tid har och Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) samt representation från innovationsområdet Smarta hållbara städer arbetat tillsammans för att attrahera en praktiknära forskningsnod med fokus på stadsutmaningar. Mistra Urban Futures (Murf) är ett globalt forsningskonsortium som administreras från Chalmers tekniska högskola. Det huvudsakliga forskningsuppdraget handlar om hur hållbar stadsutveckling kan uppnås inom vår planets gränser. Rättvisa, gröna och tillgängliga städer är essensen av den hållbara stadsutvecklingen. En skånsk filial är sedan hösten 2014 inskriven i konsortiets handlingsplan och från skånskt håll arbetar vi nu med en förstudie inför etableringen av filialen. Förstudien, som siktar på en etablering inför kommande programperiod, , behandlar både institutionella förutsättningar och långsiktig finansiering. De skånska lärosätena har en framskjuten roll i denna etablering. Utöver forskningsmiljöerna har innovationsplattformarna i Malmö och Lund samt klusterinitiativ, så som Sustainable Business Hub och Resilient Regions Association, viktig potential att tillföra. Förstudien beräknas vara färdig i början av sommaren och etablering av en (S)MURFplattform kan startas med den nya programperioden i början av Kontakt: Björn Lagnevik, näringsliv, Stärka tillväxten och sysselsättningen i befintliga företag Små och medelstora företag (SME) i tillväxtfas Nu har grupperingen SME i tillväxtfas, en konstellation bestående av Region Skåne och 14 andra aktörer, som främst arbetar för att skapa tillväxt i små och medelstora skånska företag, startat två utbildningar tillsammans. De två utbildningarna är de första initiativen gruppen gör gemensamt. Båda utbildningarna startar under april månad och har inget branschfokus då samtliga aktörer i gruppen hjälper till att rekrytera företag. Almi utför projekten efter input och beslut från samtliga aktörer i gruppen. Läs mer om utbildningarna nedan.

12 Datum (16) Säljkraft Säljutbildningen Säljkraft riktar sig främst till företag med 8-15 anställda. Upplägget är att VD tillsammans med en eller två anställda avsätter tid och träffas vid ett antal tillfällen, både enskilt och i gruppcoachning, för att fokusera på det egna företagets problematik och på så sätt komma fram till rätt säljlösningar för det sitt företag. Framtidens näringar Framtidens näringar är ett projekt riktad till kulturella och kreativa näringar (KKN) som ska hjälpa skånska KKN-företag till nästa nivå. Även här står behoven i det enskilda företagets behov i centrum, och aktiviteterna kan handla om att hitta nya marknader, både nationellt och internationellt, förbättra kommunikation eller lägga grunden för att söka finansiering. Kontakt: Jonas Bergholm, näringsliv, Öppna upp! en nationell konferens om företagande på lika villkor Den 12 mars arrangerade Tillväxtverket i Stockholm en konferens om företagande på lika villkor. Ett par av punkterna på programmet: Forskarna Malin Malmström och Jeaneth Johansson, redovisade resultatet av sin undersökning om hur beslut om offentligt stöd fattas och hur det fördelas mellan män och kvinnor: 1) Kvinnor diskrimineras i tillgång till offentlig finansiering. 2) Den riktiga entreprenören anses vara en man och inte en kvinna. 3) Stereotypa föreställningar om kvinnor och män som existerar i samhället genomsyrar också finansiärers bedömnings- och beslutsprocesser. Läs Mer information om konferensen Kontakt: Christine Jersby, näringsliv, Seminarium om affärsutveckling Främja kvinnors företagande Den 11 april arrangerar ett seminarium för att presentera resultatet av satsningen på åtta affärsutvecklingsprojekt inom kulturella och kreativa näringar. Under satsades ca 2,1 miljoner kronor från programmet Främja kvinnors företagande till affärsutvecklingsinsatser för företagare och blivande företagare inom kulturella och kreativa näringar. Resultatet var 132 deltagare, ökad omsättning i företagen och nya anställda. 14 nya företag. Satsningen skedde i samarbete med Näringsliv och Kultur Skåne i linje med s strategi för kulturella och kreativa näringar och programmet Främja kvinnors företagande. Mer information om seminariet Kontakt: Christine Jersby, näringsliv, Stormöte om säkerhet i butiker på landsbygden Skåne har under de senaste åren drabbats av en ökad våg av rån och inbrott mot livsmedelsbutiker på landsbygden. Svalövs kommun har varit värst drabbad och bara under jul- och nyårshelgen genomfördes sex rån och inbrott mot landsbygdsbutiker i kommunen. Våldsvågen riskerar att utarma tillgången till service på landsbygden i Skåne och i ett fall har en butik

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-09-27 i Eslöv (Medborgarhuset) om arbete Sammanfattning och förslag Efter att ca 15 unga och 15 vuxna under en dag diskuterat kring frågeställningen

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april

Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun. Glad påsk! Seminarium om offentlig upphandling 28 april Nyhetsbrevet Näringslivsnyheter från Simrishamns kommun Nr 3/2014 Glad påsk! Frukostmöte 16 maj Reservera redan nu fredag 16 maj för nästa frukostmöte för företagare! Frukostmötet blir denna gång tillsammans

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå

Redovisning av Tillväxtverkets uppdrag i Regleringsbrevet för 2013 vad gäller stöd och insatser kopplat till Kulturhuvudstadsåret (KHÅ) 2014 i Umeå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum 2013-09-26 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 3.1.7-2013-4007 med koppling till Dnr 1.2.1-2013-1. PO Remmare 1.0 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015

REGLAB. en mötesplats för regional utveckling. Medlemsgrupp 12 feb 2015 REGLAB en mötesplats för regional utveckling Medlemsgrupp 12 feb 2015 Reglabs styrelse Magnus Persson, Regionförbundet Örebro (ordf) Lars Christensen, Region Värmland Carin Daal, Region Skåne Anna Bünger,

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark

Datum 2013-11-26. Dnr 1302615. Eurovision School Contest 2014 - samverkan med Danmark Gemensamma presidiet för internationella frågor och representation Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01, 0721-99 81 71 christina.marschall@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-11-26 Dnr 1302615 1 (5)

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS European Spallation Source (ESS) Världsledande forskningsanläggning inom materialforskning och life science Byggs 2011-2018, operativ drift 2020 Europeisk

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap.

Stockholm Business Alliance, SBA, har skickat ett avtal för perioden 2016-2020 och erbjuder Österåkers kommun till fortsatt partnerskap. Tjänsteutlåtande O Öste zs. Näringslivs- och utvecklingsenheten Lotta Holmgren, näringslivschef Datum 2015-03-18 Dnr KS 2015/0134 Till Kommunstyrelsen Partnerskap i Stockholm Business Alliance (SBA) Sammanfattning

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014 Innovatten! - modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne Oktober 2013 december 2014 Drunknar Skåne i alla aktörer? Erosionsskadecentrum (Ystad) Havsnätverket

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer