Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin"

Transkript

1 Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (16) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation - Regionala utvecklingsnämnden Ordförandens förslag 1. Regionala utvecklingsnämnden lägger informationen till handlingarna. Sammanfattning Utvecklingsdirektör Mikael Stamming informerar om aktuella frågor inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. I ärendet finns följande dokument 1. Beslutsförslag Resultatrapport Regionala utvecklingsnämndens fria medel Konjunktur och arbetsmarknad Rapport Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Effektiv verksamhet med hög kvalitet Kunskapsstyrningen ska öka Omvärldsanalys 2015 Arbetet med s omvärldsanalys 2015 är nu avslutat. I omvärldsanalysen undersöks 33 trender/omvärldshändelser som alla har påverkan på s uppdrag inom de kommande 3-5 åren. Syftet är att ge en gemensam framtidsbild över vad behöver agera på. Genom detta får organisationen både bättre förutsättningar att i tid hantera utmaningar som kan uppstå och ta vara på de möjligheter som skapas. C:\pactdok\Regionala utvecklingsnämnden\ \verksamhetsinformation - Regionala utvecklingsnämnden \ U3 RUN_April_Beslutsförslag.docx Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12 Telefon (växel): Fax: Internet:

2 Datum (16) s omvärldsanalys 2015 är ett centralt underlag i budgetprocessen inför budgetåret Kontakt: Madeleine Nilsson, enheten för samhällsanalys, ledningsstaben, Driva arbetet med den regionala utvecklingsstrategin En drivande utvecklingsaktör Den regionala utvecklingsstrategin Som ett led i genomförandet av Skånes regionala utvecklingsstrategi bjöd och Länsstyrelsen Skåne in till samtal med ett antal statliga myndigheter den 11 mars. Under dagen lyftes bland annat samarbetet inom Kompetenssamverkan Skåne, ungas inträde på arbetsmarknaden, matchningen på arbetsmarknaden och Skånes utmaning avseende utbildning och kompetensförsörjning. På frågan om hur vi tillsammans kan arbeta för strategins genomförande kom bland annat förslag om att träffas oftare, att stävja konkurrens mellan olika aktörer och administrativa gränser, samt att ta utgångspunkt utifrån strategin i våra olika samarbetsforum. Representanter från 25 myndigheter deltog i ett givande möte. Ett nyhetsbrev har skickats ut med information om samt om arrangemanget Attraktionskraft Skåne den 28 maj på Rådhus Skåne Kristianstad. Program för dagen håller på att tas fram, men klart är att HG Wessberg från Sverigeförhandlingen samt Anna Olofsson från Näringsdepartementet kommer. Arbete pågår även kring Mötesplats Skåne i Malmö den 14 augusti, där aktörer har möjlighet att komma in med idéer till seminarier. Kontakt: Therese Andersson, samhällsplanering, Ökad sysselsättning och säkrad kompetensförsörjning Förbättra matchningen på arbetsmarknaden Vad kostar det om vi inte samverkar? Om prevention och tidiga insatser samt framgångsrik rehabilitering är lönsamt både ekonomiskt och mänskligt Varför sker det då inte i större omfattning? Den frågan ställer sig nationalekonomen Ingvar Nilsson och beteendevetaren Eva Nilsson Lundmark i rapporten 1+1=3 om samverkan mellan skola och arbetsliv ur ett socioekonomiskt perspektiv. I rapporten skildras både de samhällskostnader och det mänskliga lidandet som uppstår när samverkan mellan skola och arbetsliv uteblir. Ingvar och Eva konstaterar att tidiga insatser i skolåren skulle kunna förebygga livslångt utanförskap och på så sätt hjälpa både individen och bidra till samhällsekonomin avsevärt. Problemet är att det sker i allt för liten utsträckning. Nyckeln till framgång ligger i strategisk samverkan inom och mellan offentliga och i att våga investera i människan. Rapporten är beställd av och presenterades på Rikskonferensen SSA (Samverkan

3 Datum (16) Skola Arbetsliv) den 12 mars. I samband med presentationen bjöds även kommunerna i Skåne in till ett första möte den 4 juni för att tillsammans se över möjligheterna att omsätta rapportens slutsatser i ett praktiskt genomförande. Kontakt: Jesse Kemppinen, näringsliv, Arbetsmarknadskunskap och Kommunförbundet Skåne kommer inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne, genomföra en förstudie om Skånes förutsättningar att använda sig av Arbetsmarknadskunskap. Det är Bjuv, Staffanstorp, Tomelilla, Simrishamn, Trelleborg, Hässleholm och Vellinge som är intresserade av att medverka studien som planerar genomföras Bakgrunden är det glapp som nu växer fram mellan ungdomar som saknar ingångsjobb och den kompetens som efterfrågas av arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning, som är skolans ansvar, fungerar bra men är ibland inte tillräckligt och kompetens- och arbetskraftsbristen hotar att bli akut hos arbetsgivarna. En liknande satsning finns idag i I Västerås, där en ekonomisk förening Jobba i Västerås, har satt arbetsmarknadskunskap på skolschemat och med detta skapat ett nationellt koncept Arbetsmarknadskunskap, Kontakt: Carin Peters, näringsliv, Passa in Landskrona stad genomför projekt Passa in för att skapa bättre matchning på arbetsmarknaden, genom att undersöka hur arbetsgivare kan förändra sin bild av vilken typ av medarbetare se söker. Att kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en central förutsättning för ett företags tillväxt. För ett litet företag kan det vara avgörande om och i vilken takt företaget kan växa, samtidigt som en felrekrytering kan bli både ödesdiger och kostsam vilket påvisas i många studier. Idén med projektet är att kartlägga förutsättningarna för att utveckla former för en bredare matchning mellan arbetssökandes förutsättningar och arbetsgivarnas behov. En matchning där arbetsgivaren arbetar med ett vidare, mer inkluderande perspektiv för att hitta fler arbetssökande, som med stöd av kompletterande utvecklingsinsatser, har potential att lyckas långsiktigt på den aktuella arbetsplatsen. Projektet är en förstudie vars resultat ska ligga till grund för en välunderbyggd projektansökan i den kommande programperioden inom Europeiska socialfonden. Kontakt: Carin Peters, näringsliv, Studie- och yrkesvägledning i förändring Att barn, unga och vuxna får sitt behov av studie- och yrkesvägledning tillgodosett är en viktig fråga för de skånska kommunerna. Att fler elever upplever sina framtidsval positiva och att de känner att de kan påverka sin framtid är betydelsefullt för både individen och samhället. I Skåne har vi stora utmaningar i att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasiet och öka andelen elever som avslutar gymnasieskolan med fullständiga betyg

4 Datum (16) samt att förbättra matchningen arbetsmarknaden. En viktig framgångsfaktor för att möta utmaningarna är en kvalitativ studie- och yrkesvägledning. har därför tillsammans med Kommunförbundet i Skåne möjliggjort ett projekt i fyra kommuner (Lund, Östra Göinge, Skurup och Landskrona). Ambitionen med projektet är att titta på om en kvalitativ studie- och yrkesvägledning kan bidra till regional tillväxt. Inom ramen för projektet har respektive kommun tagit fram strategier för hur studie- och yrkesvägledning kan bli synlig, bli hela skolans ansvar och hur det kan bli en förutsättning som bidrar till regional tillväxt. Kontakt: Carin Peters, näringsliv, Ny webbplats för Kompetenssamverkan Skåne Kompetenssamverkans Skånes (KoSS) webbplats är nu lanserad. Målet är att kort presentera kompetensförsörjningsplattformen, samla alla underlag på ett lättillgängligt ställe och visa de insatser som inom området som driver eller stödjer genom Kompetenssamverkan Skåne. Läs mer på Kompetenssamverkanskane.se Kontakt: Suzanne Jardenfall, näringsliv, Validering på folkhögskolor Skånes folkhögskolor i samverkan har tillsammans med och Malmö högskola tagit fram en rapport om folkhögskolornas roll för att stärka Kompetenssamverkan Skåne. En del i rapporten är att öppna vägar för unga vuxnas inträde på arbetsmarknaden. Rapporten pengar på en ökad samverkan mellan folkhögskolan och arbetsförmedlingen, kommuner, försäkringskassan och migrationsverket. En del av folkhögskolornas roll är att lyfta enskilda att ta nästa steg mot egen försörjning. Folkhögskolorna har i linje med rapporten lyft fram validering som en portfoliometodik som ett led i att öppna en väg för unga vuxna att synliggöra kompetenser som en del i vägen att validera sina kunskaper. Syftet är att bygga samverkan med berörda aktörer samt utveckla en gemensam metod för validering inom ramen för Skånes folkhögskolor. Inom ramen för projektet ska samverkan etableras i regionens fyra regiondelar för att visa på möjligheter och synliggöra folkhögskolan som en part och aktör på en gemensam plattform för kompetensutveckling. Validering ska vara ett centralt redskap och metod som en del i Kompetenssamverkan Skåne. En metod för att snabba upp processen för anställningsbarhet och att stärka enskilda individers möjligheter att nå arbetsmarknaden. Metoden ska säkerställa att regionen får stöd i kompetensförsörjningen till offentlig verksamhet, företag och andra organisationer. Utvecklandet av ett gemensamt arbetssätt och metod för att synliggöra och koppla kunskap till validering är ett led i att stärka folkhögskolornas relation till andra aktörer och kvalitetssäkra arbetssättet. Kontakt: Carin Peters, näringsliv, Arbeta för att mångfald skapar tillväxt

5 Datum (16) Integration för tillväxt Under våren 2015 har tillsammans med ett antal skånska kommuner fortsatt arbetet med Handlingsplanen integration för tillväxt Utgångspunkten för dessa diskussioner är underlaget och förslaget till tillväxtmodell utifrån ett integrationsperspektiv som Region Skåne tog fram 2014 med hjälp av konsultföretaget Kontigo. Under våren pågår även arbetet med att utveckla en vision baserad på handlingsplanen. Skribenter med olika bakgrund samlas och illustrerar den tillväxtpotential som mångfalden i Skåne kan innebära. Dessa texter ska bidra till ett perspektivskifte och visa på möjligheterna med integration och mångfald, och därmed bidra till arbetet med handlingsplanen och målbilden om Det öppna Skåne Kontakt: Tobias Schölin, näringsliv, Nationell SSA-konferens i Skåne 2015 Den nationella konferensen kring samverkan skola/arbetsliv genomfördes den mars på Slagthuset i Malmö. Som mest deltog drygt 600 personer och många olika yrkeskategorier var representerade, såväl från utbildningssystemet som från övriga arbetslivet. Utvärderingen är inte avslutad men visar hittills på mycket gott resultat. Särskilt uppskattades det breda och innehållsrika programmet. Media uppmärksammade Ingvar Nilssons rapport, som visar på vilka kostnader som går förlorade i samhällsekonomin när samverkan mellan skola och arbetsliv inte fungerar och vilka konsekvenser det får. Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) hade som medarrangör för konferensen en utställarplats och arrangerade bland annat en välbesökt workshop om yrkes-sfi (svenska för invandrare). Läs gärna mer på där även fotografier, dokumentation från dagarna samt pressklipp finns. Kontakt: Charlotta Levin, näringsliv, Ökade finansieringsmöjligheter Utnyttja möjligheterna med de nya EU-programmen Projektansökan om ESS och MAX IV inlämnad till Interreg-programmet I slutet av mars skickade in en ansökan till Interreg Öresund Kattegat Skagerak-programmet (ÖKS) om medel till projektet ESS och MAX IV: Cross Border Science and Society. Projektet, som har vuxit fram från det förprojekt som drivits under mer än ett års tid, är en kraftfull strategisk satsning på ökad forskningskapacitet i ÖKS-området. Med åtta universitet i tre länder, forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, myndigheter, näringsliv, marknadsföringsorganisationer och regioner bildas ett unikt gränsregionalt partnerskap, för att ta tillvara den potential anläggningarna kan innebära för ÖKS-området. Totalt står 27 aktörer bakom ansökan. blir lead Partner och Region Hovedstaden blir co-

6 Datum (16) lead Partner. Det övergripande syftet är att utveckla ÖKS-området till en internationellt stark region för användandet av neutroner och synkrotronljus till gagn för forskning, industri och samhället i stort. Tyngdpunkten utgörs av ett gränsregionalt nätverk och forskarutbildningsprogram mellan de åtta universiteten, ESS och MAX IV. Totalt söker projektet ca 9,5 miljoner Euro i EU-medel och parterna går in med lika mycket resurser. går in med 4 miljoner SEK. Beslut om projektet, som är treårigt, sker i ÖKS Övervakningskommitté i juni och start planeras till 1 september Kontakt: Eskil Mårtensson, ledningsstaben, Landsbygdsprogrammet Regeringen har beslutat om förslag till Landsbygdsprogrammet och har nu lämnat över förslaget till EU-kommissionen för godkännande. Landsbygdsprogrammet består av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden bland annat lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU och det finns 36 miljarder kronor nationellt i programmet under perioden Landsbygdsprogrammet bidrar, liksom övriga EU-program, till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla - från Europa Programmet innehåller sex prioriteringar med tillhörande fokusområden, totalt 18 stycken. För genomförandet finns en regional handlingsplan utarbetad. Handlingsplanen för Skåne har tagits fram av det skånska partnerskapet för landsbygdsprogrammet, där är representerat. Länsstyrelsen Skåne leder arbetet med det skånska Landsbygdsprogrammet och förutom finns elva andra organisationer, som arbetar för landsbygdens utveckling, representerade i det skånska partnerskapet. Landsbygdsprogrammet ingår som en del i det gemensamma regionala fondsamordningsarbetet tillsammans med regionalfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden. Kontakt: Ulf Kyrling, näringsliv, Gemensam EU-ansökan om utveckling av utbildningssystemet Lärandemöten mellan de aktörer som finns för att stimulera arbetet kring samverkan skola/arbetsliv och entreprenörskap i utbildningssystemet pågår kontinuerligt med två möten per halvår. Tillfällena bygger på erfarenhetsutbyte, metodutveckling och lärande. Den 21 mars hölls ett möte för att medverka i en gemensam projektansökan till EU. Problembilden för ansökan bygger på att aktörerna resursmässigt kan samordnas för att bättre nå ut med sitt budskap och erbjudande till utbildningssystemet, näringslivet och omvärlden. Ansökan planeras att skickas in till Regionalfonden senast den 15 september. Kontakt: Charlotta Levin, näringsliv, Konferens 8 maj Ny programperiod nya möjligheter! Den 8 maj genomförs en konferens om hur vi kan använda EU-programmen för att utveckla vår region. Konferensen kommer att hållas i Hässleholm. Dagen bjuder på information om programmen, vilka framgångsfaktorer som

7 Datum (16) ligger bakom hållbara projekt och ger möjlighet att mingla med projektaktörer från hela Skåne och Blekinge. Konferensen vänder sig till alla aktörer som arbetar med och intresserar sig för utvecklingsfrågor. Konferensen är ett samarrangemang mellan Tillväxtverket, Svenska ESFrådet,, Region Blekinge, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge, Kommunförbundet Skåne och Malmö stad och görs inom ramen för det regionala fondsamordningsarbetet. Kontakt: Sandra Swede, näringsliv, En funktionell arbetsmarknad Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne ökade infrastrukturinvesteringar Sverigeförhandlingen Upphandlingen av konsult för nyttoanalyser är klar och arbetet med analyserna påbörjas under april månad. Nyttoanalyserna ska lämnas in till kansliet för Sverigeförhandlingen 31 juli. Ett samarbete har inletts med K2, nationellt forskningscenter för kollektivtrafik, om alternativ finansiering. Syftet är att analysera alternativa finansieringsmodeller som kan vara applicerbara i ett skånskt perspektiv. Direktörsgruppen för de åtta regionala kärnorna har regelbundna möten och 30 mars var det möte med kansliet för Sverigeförhandlingen, med fokus på tillgänglighet och kapacitet i de större städerna (Malmö, Lund, Helsingborg). I april presenterar Trafikverket de regionalekonomiska analyserna av de tre sträckningsalternativen mellan Jönköping och Malmö. Nästa politiska möte med kommunstyrelsernas presidier för de åtta regionala kärnorna är 1 juni. Kontakt: Stina Nilsson, samhällsplanering, Planeringssamverkan (Avdelning för regional utveckling och Skånetrafiken) genomförde tillsammans med Trafikverket vårens planeringssamverkan i Malmö och Hässleholm den mars. Tillsammans med planerare från nästintill alla skånska kommuner, genomfördes seminarier och workshops under sammanlagt två heldagar. Utgångspunkten för samverkan var den regionala utvecklingsstrategin, arbeten med Sverigeförhandlingen & Skånebanan, samt arbetet med att ta fram en infrastrukturstrategi Fokus under dagarna var på cykling och godstransporter. Trafikverket redogjorde för planerade åtgärder samt det nya stadsmiljöavtalet som kommunerna kan söka medel ur. Nästa planeringssamverkan genomförs i oktober Kontakt: Nicolas Cronberg, samhällsplanering, Byggstart väg 19 In den regionala transportinfrastrukturplanen (RTI) ingår nyanläggning av väg 19 förbi Stora Herrestad med fyra körfält. En entreprenör har därför

8 Datum (16) upphandlats av Trafikverket och projektet är klart för byggstart. Den nya vägen, ca 3,4 km lång, beräknas att öppna för trafik i december Syftet med projektet är att förbättra boendemiljön i Stora Herrestad och ökad framkomlighet på väg 19. Kostnaden är beräknad till 120 miljoner kronor. Kontakt: Kerstin Åklundh, samhällsplanering, Kampanjen Nu tar vi tåget Mellan den 19 maj och 8 juni 2014 genomfördes kampanjen Nu tar vi tåget för att få bilister att testa tåget i de nya stationsorterna i norra Skåne. Nu har tio månader gått och 30 procent av dem som testade tåget väljer fortfarande kollektivtrafiken framför bilen i sin dagliga pendling. Kampanjen genomfördes av Hållbar Mobilitet Skåne och uppföljningen visar att 85 procent av testresenärerna tycker att det är bra att genomföra denna typ av kampanjer för att få bilister att välja kollektivtrafiken. Kontakt: Jonas Hedlund, samhällsplanering, Stärkt attraktionskraft genom hållbara fysiska strukturer Påverka kommunernas översiktliga planering så att det regionala sammanhanget och flerkärnigheten stärks Hållbar stadsutveckling i framkant nytt seminarium 24 april Säsongens sista seminarium i serien Hållbar stadsutveckling i framkant fokuserar på trender inom livsstil, transporter, boendepreferenser och demografi. Under seminariet diskuteras frågor om hur vi behöver utveckla våra städer för att möta framtidens utmaningar, vad framtidens städer behöver för att kunna vara hållbara i ett långsiktigt perspektiv och hur vi kommer att vilja bo i framtiden och vem vi planerar för. Medverkande är bland andra Björn Siesjö - stadsarkitekt i Göteborgs stad, Maria Pleiborn - demograf/seniorkonsult på WSP Analys & Strategi samt Maja Manner - Urban Innovation Lab och Trivector Traffic. Seminariet arrangeras den 24 april kl på Dockplatsen 26, Malmö,. Kontakt: Anne-Lie Mårtensson, samhällsplanering, Mobilisera så att Skåne ökar nyttan av sin flerkärniga ortsstruktur Strukturbild för Skåne - release av Planera för cykeln i småstaden Strukturbild för Skåne hade den 16 mars release för ett nytt TemaPM Planera för cykeln i småstaden. Syftet med TemaPM:et är att skapa bättre fysiska förutsättningar så att fler kan ta cykeln, vilket bidrar till mindre klimatpåverkan och en förbättrad folkhälsa. I TemaPM:et visas hur cykelanvändandet ser ut i några av Skånes mindre städer. Det innehåller även en handbok med konkreta tips på hur fysisk planering kan lyfta cykelns status som ett attraktivt transportmedel. Till releasen kom cirka 70 personer, främst från olika skånska kommuner. Förutom TemaPM:et

9 Datum (16) informerades även om den nya cykelreseplaneraren samt resultatet från kampanjen Pendla med cykel. Dagen innehöll även en workshop för ett fyrtiotal kommunala tjänstemän om det framtida cykelarbetet i Skåne. Kontakt: Lina Hellström, samhällsplanering, Bostäder för studenter och unga vuxna Den 11 maj arrangerar Strukturbild för Skåne en release av ett TemaPM som fokuserar på bostäder för studenter och unga vuxna. Skåne har de senaste tio åren haft en stor befolkningstillväxt och antalet invånare har under perioden ökat med ca personer. Antalet byggda bostäder under samma period motsvarar inte denna ökning, och gapet mellan befolkningsökning och bostadsbyggande är stort. För att Skåne ska kunna fortsätta att växa och utvecklas behövs en väl fungerande bostadsmarknad. En grupp som särskilt drabbas av bristen på bostäder är Skånes unga och även de som kommer till Skåne för att studera. Bostadsmarknadens förutsättningar för dessa grupper har därför varit i särskilt fokus i projektet och resultaten redovisas den 11 maj i Lund. Kontakt: Inger Sellers, samhällsplanering, deltar på Business arena den 7 maj Business Arena, ett av de största nordiska mötes- och kongresstillfällena för beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn, anordnas den 7 maj på Clarion Hotell & Congress - Malmö Live. medverkar, förutom med representanter i ett antal seminarier, även med en monter i mässhallen. I vår gemensamma monter, med bred representation från flera verksamheter inom, anordnas under dagen drygt ett 10-tal mini-seminarier/cafésamtal i syfte att lyfta frågor rörande behovet av samverkan för ökat bostadsbyggande samt andra regiongemensamma positioneringar. Kontakt: Jessica Schale, samhällsplanering, Arbetet inom projektet Den attraktiva regionen deltar genom Strukturbild för Skåne i projektet Den attraktiva regionen som leds av Trafikverket. Den 26 maj arrangerar projektet ett idéseminarium där alla deltagande regionala och kommunala aktörer bjuds in för att mötas, byta erfarenheter och få inspiration. I samband med detta hålls också ett projektägarmöte. Den 10 april träffas den politiska styrgruppen för delarbetet med fokus på att stärka Helsingborg som tillväxtmotor. Styrgruppen består av deltagare från, Helsingborg och Trafikverket. Den 20 april anordnas även på tjänstemannanivå en workshop med Göran Cars från KTH (som också är coach inom projektet). Den 27 april genomförs ett s.k. rådslag på temat attraktivitet med politiker och tjänstemän från kommunerna, och Trafikverket. Syftet är att stärka Kristianstad och Hässleholm för att de tillsammans ska kunna fungera som tillväxtmotor. Kontakt: Moa Åhnberg, samhällsplanering,

10 Datum (16) Bidra till hållbara attraktiva livsmiljöer rekreation och leder Skåneleden Skyltprojekt Skåneleden avslutas under våren och har resulterat i att samtliga kommuner med Skåneled, förutom Malmö, har tagit del av den nya skyltdesignen, den nya monteringsmanualen och har genom projektet fått ett startpaket av skyltar för att rusta upp Skåneleden. Projektet har inneburit en ordentlig kvalitetshöjning av leden och flera kommuner har fortsatt att köpa extra skyltar och ledmarkeringar till sina etapper. Många kommuner kan nu göra extra satsningar på Skåneleden genom s erbjudande i Ungdomssatsning Skåneleden. Den 31 mars var det sista dagen för Skåneledskommunerna att svara på s remiss om ny föreslagen kvalitetstandard för Skåneleden. Dokumentet ska fungera som vägledning och stöd i arbetet med Skåneleden och vara ett riktmärke för vad som kännetecknar Skåneleden. I början på april är Skåneledens uppdaterade varumärkesplattform klar och arbetet med en ny webbsida med lansering i början av 2016 startar. Tillsammans med Tourism in Skåne och Visit Sweden kommer Skåneleden att marknadsföras mot den tyska marknaden under Sedan Skaneleden.com lanserades på tyska i juli 2014, har antalet besök på webben ökat med 250 procent jämfört med tidigare. Även Nederländerna och Danmark är prioriterade marknader för att öka antalet vandringsturister till Skåne och Skåneleden. Kontakt: Sofie Norrby, samhällsplanering, Europas mest innovativa region 2020 Utveckla strategiska innovationsområden Förstudie kring E-hälsa för KOL-patienter På uppdrag av Socialdepartementet, och inom ramen för en satsning på nya vårdformer för patienter med kroniska sjukdomar, har genomfört en förstudie kring ehälsa lösningar för patienter med den kroniska lungsjukdomen KOL. I förstudien innehåller exempel på ehälsa lösningar från andra regioner och länder samt en presentation av ett förslag till koncept applicerbart för och för andra regioner/landsting. söker nu medel från VINNOVA för att genomföra en större klinisk prövning av det föreslagna konceptet. I förstudien ges också förslag på ett nationellt genomförandeprojekt inom satsningen på nya vårdformer. Förstudien har genomförts i samarbete mellan Skånevård KrYH, Näringsliv Skåne och avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning och lämnades in till Socialdepartementet den 23 mars Kontakt: Bengt Stavenow, näringsliv,

11 Datum (16) Nytt logistikkluster - Logistik for tomorrow Logistik for tomorrow, det nya skånska logistikklusterinitiativet, deltog den 20 mars i en workshop i Helsingborg organiserad av Closer, som är en nationell arena för transporteffektivitet. Tema för dagen var Horizontal collaboration ett samarbete som går utanför de traditionella normerna från producent till transportör till varumottagare och som fokuserar på samarbete mellan producenter, transportörer och varumottagare för att optimera varuflöden. Syftet är att flödet skapar indirekt värde för alla involverade genom samlastning, samtransportering och resiliens i transportutbudet. Resultatet av workshopen är ett inspel till en förstudie, som ska genomföras i och Region Örebro om möjligheterna till horisontellt samarbete inom transport- och logistikbranschen. Kontakt: Tony Spodnjak, näringsliv, Mistra Urban Futures till Skåne Praktiknära forskningsnod med fokus på urbana utmaningar Sedan en tid har och Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) samt representation från innovationsområdet Smarta hållbara städer arbetat tillsammans för att attrahera en praktiknära forskningsnod med fokus på stadsutmaningar. Mistra Urban Futures (Murf) är ett globalt forsningskonsortium som administreras från Chalmers tekniska högskola. Det huvudsakliga forskningsuppdraget handlar om hur hållbar stadsutveckling kan uppnås inom vår planets gränser. Rättvisa, gröna och tillgängliga städer är essensen av den hållbara stadsutvecklingen. En skånsk filial är sedan hösten 2014 inskriven i konsortiets handlingsplan och från skånskt håll arbetar vi nu med en förstudie inför etableringen av filialen. Förstudien, som siktar på en etablering inför kommande programperiod, , behandlar både institutionella förutsättningar och långsiktig finansiering. De skånska lärosätena har en framskjuten roll i denna etablering. Utöver forskningsmiljöerna har innovationsplattformarna i Malmö och Lund samt klusterinitiativ, så som Sustainable Business Hub och Resilient Regions Association, viktig potential att tillföra. Förstudien beräknas vara färdig i början av sommaren och etablering av en (S)MURFplattform kan startas med den nya programperioden i början av Kontakt: Björn Lagnevik, näringsliv, Stärka tillväxten och sysselsättningen i befintliga företag Små och medelstora företag (SME) i tillväxtfas Nu har grupperingen SME i tillväxtfas, en konstellation bestående av Region Skåne och 14 andra aktörer, som främst arbetar för att skapa tillväxt i små och medelstora skånska företag, startat två utbildningar tillsammans. De två utbildningarna är de första initiativen gruppen gör gemensamt. Båda utbildningarna startar under april månad och har inget branschfokus då samtliga aktörer i gruppen hjälper till att rekrytera företag. Almi utför projekten efter input och beslut från samtliga aktörer i gruppen. Läs mer om utbildningarna nedan.

12 Datum (16) Säljkraft Säljutbildningen Säljkraft riktar sig främst till företag med 8-15 anställda. Upplägget är att VD tillsammans med en eller två anställda avsätter tid och träffas vid ett antal tillfällen, både enskilt och i gruppcoachning, för att fokusera på det egna företagets problematik och på så sätt komma fram till rätt säljlösningar för det sitt företag. Framtidens näringar Framtidens näringar är ett projekt riktad till kulturella och kreativa näringar (KKN) som ska hjälpa skånska KKN-företag till nästa nivå. Även här står behoven i det enskilda företagets behov i centrum, och aktiviteterna kan handla om att hitta nya marknader, både nationellt och internationellt, förbättra kommunikation eller lägga grunden för att söka finansiering. Kontakt: Jonas Bergholm, näringsliv, Öppna upp! en nationell konferens om företagande på lika villkor Den 12 mars arrangerade Tillväxtverket i Stockholm en konferens om företagande på lika villkor. Ett par av punkterna på programmet: Forskarna Malin Malmström och Jeaneth Johansson, redovisade resultatet av sin undersökning om hur beslut om offentligt stöd fattas och hur det fördelas mellan män och kvinnor: 1) Kvinnor diskrimineras i tillgång till offentlig finansiering. 2) Den riktiga entreprenören anses vara en man och inte en kvinna. 3) Stereotypa föreställningar om kvinnor och män som existerar i samhället genomsyrar också finansiärers bedömnings- och beslutsprocesser. Läs Mer information om konferensen Kontakt: Christine Jersby, näringsliv, Seminarium om affärsutveckling Främja kvinnors företagande Den 11 april arrangerar ett seminarium för att presentera resultatet av satsningen på åtta affärsutvecklingsprojekt inom kulturella och kreativa näringar. Under satsades ca 2,1 miljoner kronor från programmet Främja kvinnors företagande till affärsutvecklingsinsatser för företagare och blivande företagare inom kulturella och kreativa näringar. Resultatet var 132 deltagare, ökad omsättning i företagen och nya anställda. 14 nya företag. Satsningen skedde i samarbete med Näringsliv och Kultur Skåne i linje med s strategi för kulturella och kreativa näringar och programmet Främja kvinnors företagande. Mer information om seminariet Kontakt: Christine Jersby, näringsliv, Stormöte om säkerhet i butiker på landsbygden Skåne har under de senaste åren drabbats av en ökad våg av rån och inbrott mot livsmedelsbutiker på landsbygden. Svalövs kommun har varit värst drabbad och bara under jul- och nyårshelgen genomfördes sex rån och inbrott mot landsbygdsbutiker i kommunen. Våldsvågen riskerar att utarma tillgången till service på landsbygden i Skåne och i ett fall har en butik

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 Inger.Sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2015-03-23 Dnr 1500012 1 (5) Trelleborgs kommun Remiss. Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-12-04 Dnr 1500342 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämndens

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 ESS MAX IV i regionen-tita Region Skåne Therese Nilsson Projektledare 040-675 32 34 therese.k.nilsson@skane.se PROTOKOLL 2012-02-06 1/6 Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 Närvarande: Pia Kinhult, Region

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden DAGORDNING Datum 2016-04-18 1 (8) Sammanträde i regionala utvecklingsnämnden Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-04-18

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne

STRUKTURBILD FÖR SKÅNE. Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne STRUKTURBILD FÖR SKÅNE Anna Liljehov Regional utveckling, Region Skåne Att använda kunskapsunderlag i politiska beslutsprocesser Hur vi enats om strategiska inriktningar? Hur vi förankrat resultat? Hur

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Diarienummer (Fylls i av Region Skåne) Ansökningsdatum: 2015-09-22 (uppdaterad 2015-09-30) Namn på verksamhet/satsning/projekt: Acceleratorprogram: PUPIE - Pop Up Programme for International

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-05-25 Dnr 1500175 1 (15) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Dagordning på regionala utvecklingsnämndens möte 17 april 2015

Dagordning på regionala utvecklingsnämndens möte 17 april 2015 Dagordning på regionala utvecklingsnämndens möte 17 april 2015 1. Val av justeringsperson NN (partibeteckning) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 1. Delegationsbeslut regionala utvecklingsnämnden

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Anna Liljehov Fysisk planerare 040-675 34 08 Anna.Liljehov@skane.se YTTRANDE Datum 2017-02-06 Dnr 1604799 1 (5) Kommunstyrelsen Stadshuset 281 80 Hässleholm Remiss. Riktlinjer

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör

Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne. Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne Daniel Persson, stf utvecklingsdirektör Var och en har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Ung delaktighet i Skåne

Ung delaktighet i Skåne Ung delaktighet i Skåne - dokumentation av workshop 2012-09-27 i Eslöv (Medborgarhuset) om arbete Sammanfattning och förslag Efter att ca 15 unga och 15 vuxna under en dag diskuterat kring frågeställningen

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Strukturbild för Skåne. Strategier för Den flerkärniga miljonstaden Skåne

Strukturbild för Skåne. Strategier för Den flerkärniga miljonstaden Skåne Strukturbild för Skåne Strategier för Den flerkärniga miljonstaden Skåne Region Skåne har ansvar för Hälso- och sjukvård samt tandvård Kollektivtrafik - Skånetrafiken Regional utveckling inklusive näringslivsutveckling,

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Region Skånes arbete med Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Flerkärnig ortstruktur Sysselsättningsgrad 2010 Strukturbild för Skåne sedan 2005 Arena för dialogen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 inger.sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2016-05-13 Dnr 1601724 1 (5) Kristianstads kommun kommunledningskontoret@kristianstad.se

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Regionala tillväxtnämnden

Regionala tillväxtnämnden Regionala tillväxtnämnden Peter Askman Miljöstrateg 044-309 32 93 Peter.Askman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-22 Dnr 1300749 1 (5) Regionala tillväxtnämnden Fördjupad handlingsplan för Skånes kust

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Innovationskraft i hela landet

Innovationskraft i hela landet Innovationskraft i hela landet Forum för hållbar regional tillväxt 19 maj 2017 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 1 Foto: Julia Sjöberg/Folio Det ska vara attraktivt att bo och jobba

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Karin Swensson Utvecklingsstrateg 044-309 32 09 Karin.Swensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-04 Dnr 1500175 1 (13) Regionala utvecklingsnämnden Verksamhetsinformation

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering

Strukturbild för Skåne. - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Strukturbild för Skåne - dialog om Skånes utveckling kopplat till fysisk planering Region Skåne har ansvar för Hälso- och sjukvård samt tandvård Kollektivtrafik - Skånetrafiken Regional utveckling inklusive

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Daniel Kronmann Handläggare 040-6753436 Daniel.Kronmann@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-01-11 Dnr 1503155 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden ProNano kraftsamling för en

Läs mer

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring 7 juli 2017 Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring Inspel från Tourism in Skåne AB och Region Skåne/Avdelningen för Regional Utveckling Nedanstående

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.

If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Henry Ford Innovationsmekanism inom samhällssäkerhet Skånsk brandskyddsdag 14 september 2017 Utmaningar för den kommunala räddningstjänsten

Läs mer

Vivi Jacobson-Libietis. Enheten för tillväxt och regional utveckling

Vivi Jacobson-Libietis. Enheten för tillväxt och regional utveckling Cirkulärnr: 2000:89 Diarienr: 2000/1973 P-cirknr: 2000:20 Nyckelord: Växtkraft mål 3 Handläggare: Sektion/Enhet: Hans Granqvist Vivi Jacobson-Libietis Datum: 2000-08-18 Mottagare: Rubrik: Arbetsgivarpolitiska

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB

En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets dnr N2015/5036/PUB Datum Beteckning 2015-10-07 Dnr 15-2-8 Yttrande Dnr N2015/5036/PUB Näringsdepartementet 103 33 Stockholm En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) Regeringskansliets

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen?

Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Strukturbild för Skåne: En möjlig väg till att skapa attraktiva och hållbara samhällen? Region Skåne Joakim Lloyd Raboff Claus Pedersen claus.pedersen@skane.se Inledning RUS och det regionala utvecklingsuppdraget

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Strategi för internationellt arbete

Strategi för internationellt arbete SID 1(6) Strategi för internationellt arbete Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se Beslutat av: Kommunfullmäktige Datum: 28 mars 2012

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Bo Fransman Miljöhandläggare 044-309 32 69 Bo.Fransman@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-05 Dnr 1501205 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden s Miljövårdsfond - ansökningar

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod:

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod: VÄLKOMMEN! Soundingboard 2.0 17 nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Incheckningsfråga under lunchen Vad ser du framemot idag? Logga in på www.menti.com Kod: 570 22 PROGRAM

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer