Hafa. Group årsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hafa. Group årsberättelse"

Transkript

1 Hafa Bathroom Group årsberättelse 20 12

2

3 Innehåll Hafa Bathroom Group VD har ordet 2012 i korthet Vision & affärsidé Hafa Westerbergs Distributionskanaler Affärsområde Proffs Egna butiker Export Verksamhetsstyrning Supply Chain Styrelsen Ledningsgruppen Finansiella rapporter

4 hafa bathroom group 4 Hafa Bathroom Group (HBG) är en nordisk marknadsledande aktör inom badrumsinredningar och står för nytänkande inom branschen. Bolaget är ett så kallat House of Brands och har för närvarande två starka varumärken som kompletterar varandra på marknaden Hafa och Westerbergs. Hafa Bathroom Group designar, tillverkar och säljer ett brett sortiment av badrumsprodukter med inriktning på den nordiska marknaden uppgick nettoomsättningen till 268 Mkr (324 Mkr) och EBITA-resultatet till 7 Mkr (-5 Mkr). Bolaget har huvudkontor i Halmstad där företaget Hafa AB grundades Under 2005 förvärvade Hafa AB Westerbergs Badrum och 2006 bildades HBG. Sedan 2009 ägs bolaget till 100% av Ratos AB, som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Bolaget har idag 126 (176) anställda och dotterbolag i Norge och Finland samt ett representationskontor i Kina. produktförsörjning och distribution Produktförsörjningen till den nordiska marknaden sker genom kontraktstillverkning i Europa och Asien samt genom egen tillverkning av massagebadkar i Sverige. Försäljning och distribution av de två varumärkena, Hafa och Westerbergs, sker primärt via ett omfattande nätverk av utvalda återförsäljare inom byggvaruhus, VVS-butiker, fackhandel och i växande omfattning e-handel samt genom direktförsäljning till proffsmarknanden. Hafa Bathroom Groups strategi att närma sig marknaden med flera varumärken innebär att både valet av distributionskanaler och antalet återförsäljare kan optimeras då varumärkena Hafa och Westerbergs har olika positioner på marknaden. VARUMÄRKET HAFA Hafa säljer ett brett och djupt produktsortiment för hela badrummet, såsom massagebadkar, badkar, porslin, steamer samt blandare. Hafa har en marknadsledande position inom badrumsmöbler och duschlösningar. Hafa säljs i hela Norden genom de stora byggvaruhusen, VVS-butiker, e-handeln och övrig fackhandel. Hafa är positionerat i mellanprissegmentet och säljer produkter med kvalitet och design till rätt pris. VARUMÄRKET westerbergs Westerbergs är experter på massagebadkar och har ett brett och djupt sortiment av massagebadkar och badkar, som kompletteras av ett smalare sortiment inom badrumsmöbler, duschlösningar, porslin och steamer. Westerbergs är marknadsledande i Norden på massagebadkar. Westerbergs säljs i hela Norden genom främst VVS-fackhandel samt specialiserade återförsäljare. Westerbergs är positionerat som det mest prisvärda alternativet inom premiumsegmentet. IP (Intellectual Property) Hafa Bathroom Group säljer produkter med egen design under egna varumärken, varför IP-skyddet är viktigt. Bolagets IP utgörs av rättigheter till varumärken, firma, patent, mönsterskydd, upphovsrätt, domännamn och konfidentiell know-how/företagshemligheter. Hafa Bathroom Group har dessa tillgångar skyddade på de marknader där det krävs. HISTORIA Under åren fram till förvärvet av Westerbergs 2005 genomgick HBG en expansiv tillväxtfas medan fokus åren efter förvärvet främst låg på konsolidering av verksamheten. Finanskrisen samt påföljande lågkonjunktur påverkade bolagets tillväxtmöjligheter negativt och bolaget har arbetat med lönsamhetsförbättringar bl.a. genom sortimentsanpassning och kvalitetsförbättringar.

5 2012 inledde HBGs försäljning starkt och en volymuppgång förväntades för helåret. Från Q2 förändrades dock marknadsutvecklingen dramatiskt med en kraftig nedgång i efterfrågan. Detta påverkade samtliga nordiska länder och försäljningskanaler och bedöms ha varit en effekt av stigande räntor, fallande bostadspriser, bolånetak samt en övergripande makro ekonomisk osäkerhet. Den lägre volymen under det andra halvåret påverkade bolagets lönsamhet negativt. För att säkerställa bolagets långsiktiga lönsamhet och tillväxtpotential anpassade HBG verksamheten på flera nivåer. Under 2012 genomfördes ett verksamhetsstyrningsprojekt genom hela bolaget. Dessutom genomfördes en omorganisation av marknad- och produktavdelningarna för att fokusera ännu mer på marknadsdriven produktutveckling och en nyinrättad Supply Chain organisation implementras. Effektivitetsprojekt genomförs med syfte att reducera kostnader, fokusera verksamheten samt effektivisera interna processer. 5 nyckeltal Resultat och ställning * Nettoomsättning, tkr EBITA, tkr 1) Balansomslutning, tkr Kassaflöde från löpande verksamhet, tkr EBITA-marginal, % 2) Avkastning på EK, % 3) 7 Neg Avkastn på sysselsatt kapital, % 4) 7 Neg Neg Soliditet, % 5) Räntebärande nettoskuld, tkr 6) Skuldsättningsgrad 7) 1,5 1,5 1,7 0,2 0,8 Medelantal anställda * Siffrorna avseende 2010 har omräknats för avveckling av Danmark dock ej tidigare år. (1) Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar men före avdrag för nedskrivning av goodwill samt av- och nedskrivningar av andra immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv (Resultat före ränta, skatt och avskrivningar). (2) EBITA i procent av nettoomsättningen. (3) Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare. (4) Resultat före räntekostnader och skatt i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital (balansomslutningen minus räntefria skulder). (5) Redovisat eget kapital i procent av balansomslutningen. I eget kapital inräknas minoritetsintresse. (6) Nettot av räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar inkl likvida medel. (7) Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital.

6 6 Corporate Social responsibility (CSR) CSR-frågorna står högt på dagordningen för Hafa Bathroom Group. Bolaget ska vara en god arbetsgivare och samhällsmedborgare. Hög moral och etik är en självklar del av verksamheten och i arbetet för ständiga förbättringar. Visionen för arbetet med socialt ansvarstagande är att aktivt verka för att öka och förbättra levnadsvillkoren för bolagets intressenter dess anställda, kunder och leverantörer. Bolagets CSR-policy omfattar strategier och handlingsplaner för Human Resources, miljö, uppförandekod, etik, kvalitet och information vilket kort sammanfattas här. HR (Human ResourceS) Hafa Bathroom Group ska vara en attraktiv arbetsplats och erbjuda handlingskraftiga medarbetare utmaningar och långsiktig utveckling. MILJÖ Hafa Bathroom Group ska uppfylla eller överträffa miljö- och arbetsmiljökrav enligt lagar, förordningar och föreskrifter i respektive land där bolaget verkar. Uppförandekod Hafa Bathroom Group tar ansvar för tillverkningen av bolagets produkter. Genom avtal med sina leverantörer samt genom oanmälda kontroller säkerställer Hafa Bathroom Group att kraven i bolagets uppförandekod efterlevs.

7 7 Uppförandekoden grundar sig på Förenta Nationernas Deklaration om Mänskliga Rättigheter och andra betydande internationella konventioner och överenskommelser. Uppförandekoden innehåller villkor och förbud inom följande områden: barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, arbetstider och löner, föreningsfrihet, arbets- och boendeförhållanden. Etik För att kunna driva en effektiv affärsverksamhet är det viktigt för Hafa Bathroom Group att alla som gör affärer med bolaget såsom kunder, leverantörer och agenter har tillgång till Hafa Bathroom Group på samma villkor. Bolaget ska inte använda metoder som snedvrider marknaderna och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling såsom korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder. Kvalitet Bolagets kvalitetssystem, Pure Quality säkerställer rätt kvalitet i bolagets produkter och processer. Bolaget arbetar efter ett egenutvecklat kvalitetssystem, Pure Quality som syftar till att säkerställa en hög och jämn produktkvalitet, minimera kvalitetsbristkostnaderna samt säkerställa hög kvalitet i bolagets samtliga processer. Informationspolicy Hafa Bathroom Groups informationspolicy säkerställer att bolaget lämnar korrekt, relevant, samtidig och tillförlitlig information till samtliga intressenter.

8 vd har ordet 8 Ett år med många viktiga framsteg Verksamhetsåret 2012 är året då Hafa Bathroom Group skulle ta hem många viktiga segrar från det gedigna marknads- och effektiviseringsarbete vi genomförde Marknaden förväntades börja växa så smått igen och med ett 50-årsjubileum framför oss var både vi och våra kunder extra laddade. Under första kvartalet 2012 stämde i stort sett alla förväntningar in, men sedan avlöstes alla förhoppningar snabbt av krisrubriker och stödprogram inom EU. I kontrast till detta hävdade sig den Svenska Tigern väl och kronan stärktes därför markant under året gentemot de flesta valutor. Detta gynnade till viss del HBG på inköpssidan, men gjorde samtidigt att den svenska räntan fick leva orörd ända fram till september. Detta kombinerat med bolånetak och ökade kapitaliseringskrav på bankerna gjorde att den svenska byggmarknaden avtog. Även renoveringssidan försvagades kraftigt och hushållen började hålla hårdare i pengarna. Detta scenario har satt avtryck i HGBs verksamhet under hela året, det tredje i rad med extremt fokus på effektvisering och tydligare affärsorientering. SNABBA ÅTGÄRDER FÖLJER EFTERFRÅGAN Marknadsklimatet i Sverige skapade en stark priskonkurrens där slutkunderna alltmer köper badrum under kampanjer. Dessutom visade våra kundanalyser att beslutsprocesserna blivit besvärande långa. HBGs svar har bland annat varit ett antal väl mottagna produktlanseringar, inte minst vår uppskattade jubileumsserie Hafa Original med inspiration från 1960-talet. Omsättningen över helåret 2012 sjönk med ca 18 %. Under hösten fick vi genomslag av effektiviseringsprogrammet bl a genom ett snabbt agerande på både lager- och personalsidan. NORSKA MARKNADEN VÄXER Marknaden i Norge är piggare än övriga Norden och har en stabil tillväxt. Under året har vi byggt vidare på vår strategi och etablerat en ny organisation med en ny landschef. Arbetet med att flytta fokus från kampanjer till bredd och sälja hela badrummet påbörjades även här. Vi har etablerat samarbete med flera viktiga partners samt ett mer strategiskt samarbete med en större kund i proffssegmentet med inriktning på objektmarknaden. NY KREATIV ORGANISATION För oss är det oerhört viktigt att snabbt kunna matcha de olika trender som växer fram i branschen. Vi måste ligga i framkant av denna utveckling och idag förändras dessa snabbare än någonsin. Under 2012 har vi därför tagit ett helt nytt grepp på vår affärsorganisation genom att sammanföra marknads- och produktutvecklingsresurserna. På detta sätt tänker vi bli bäst på att fånga nya viktiga trender och snabbt transformera dessa till produkter med rätt timing och högt emotionellt värde. NYTT SÄTT ATT STYRA HELA VERKSAMHETEN Historiskt har HBG i stor utsträckning styrt verksamheten utifrån historiska data. Vår controllerfunktion har framgångsrikt levererat beslutsunderlag, men detta är inte tillräckligt idag för att ha full kontroll över hela affärsprocessen i en snabbrörlig marknad. Vi går nu från att inte bara titta i backspegeln, till att vända blicken mer framåt. Från traditionell redovisning till Business Intelligence. Ett modernt Early Warning System gör att vi ligger steget före och kan vara mer snabbfotade vid svängningar i efterfrågan och köpbeslut, ner på enskild artikelnivå.

9 2013 ÄR HBG S ÅR Hafa har framgångsrikt funnits på marknaden i 50 år och Westerbergs i 30. Vi har under senaste åren kunnat hävda vår starka position och vässat vårt kunderbjudande och vår effektivitet på ett fantastiskt sätt samtidigt som marknadens utveckling varit nyckfull. Om 2013 blir ett år som återigen ger oss en svag marknad så är vi redo för det. Om det istället blir en vändning, då vet jag att vi är mycket väl förberedda. Ola Andrée 9

10 2012 i korthet 10 Nettoomsättning 268 Mkr (324 Mkr). EBITA-resultat 7 Mkr (-5 Mkr). EBITA-marginal 3% (-2%). Omorganisation av avdelningarna marknad och produkt för att effektivisera och öka hastigheten på produktutveckligen. Verksamhetsstyrningsprojekt genomfört. Från traditionell redovisning till Business Intelligence. Omorganisation där produktion, inköp och logistik placerades i en nyinrättad Supply Chain organisation för att förstärka konkurrenskraften. Under året har vi firat våra 50 år på badrumsmarknande. Vår nya möbelserie Hafa Original 1962 lanseras med framgång. Virituellt tullager implementerat. affärsmix % Finland 7% Steamer TM 3% Handdukstorkar 5% 90% 80% Westerbergs 32% Norge 21% Bladare/duschset 8% Badkar 9% 70% Toaletter 9% 60% Massagebadkar 17% 50% Hafa 68% Sverige 72% 40% Dusch 20% 30% 20% Badrumsmöbler 29% 10% Fördelat på varumärke. Fördelat på geografiska marknader. Fördelat på produktkategori.

11 Badrumsmarknaden påverkad av den svaga konjunkturen. Internt effektiviseringsarbete för att säkra lönsam tillväxt Omfattande projekt startas upp för att effektivisera kundhantering via ett totalintegrerat CRM-system Organisation för försäljning till proffssegmentet etableras på norska marknaden En kraftig marknadsbearbetning med kataloger och trafikskapande annonsering har fortsatt bygga Hafas och Westerbergs varumärken och har skapat trafik till butikerna hos Hafa Bathroom Groups återförsäljare i Norden. 11 resultatutveckling Netto omsättning MKr 500 EBITA % 20% % % % 14% % 11% % % 200 8% 150 6% 6% 100 4% 4% 50 3% 2% % EBITA, Mkr: -1% -2% Westerbergs konsoliderat från juni 2005 Försäljningen anges efter avdrag för lämnade kundbonusar och för inkluderas även fraktintäkter (enligt IFRS)

12 12 vår vision Det självklara valet av badrum i Norden. vår affärsidé Vi utvecklar och säljer designade badrum i Norden. Genom nöjda kunder skapar vi starka varumärken och lönsam tillväxt. Finansiella mål : Organiskt tillväxtmål > 8% per år, EBITA-marginal > 14% BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION legal struktur Sedan 2009 ägs bolaget till 100% av Ratos AB, som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Bolaget har idag 126 anställda och helägda dotterbolag i Norge och Finland samt ett representationskontor i Kina. Ratos AB 100% Hafa Bathroom Group AB 100% Hafa Bathroom Group AS No 100% Hafa Bathroom Group OY Fi

13 Affärsorganisation Affärsområde per land. Inom respektive juridisk enhet bedrivs verksamhet inom olika affärsområden enligt nedanstående modell. SE Hafa Bathroom Group AB Hafa Westerbergs Export Proffs Badlagret N SF Hafa Bathroom Group AS Hafa Bathroom Group OY Hafa Westerbergs Badlagret Proffs Hafa Westerbergs ORGANISATIONSSCHEMA Hafa Bathroom Group har en platt organisation som arbetar tvärfunktionellt genom företagets affärsprocesser. Chief Executive Officer Chief Marketing Officer Sales Director Supply Chain Director Chief Financial Officer Process Controller Projektledning Produktuveckling Marknad Kommunikation Design IP Badlagret FC Sverige Hafa FC Sverige WB FC Norge FC Finland AO Hafa BG Proffs KSC Chef Lager Halmstad Produktion Skene Kina Kontor Inköp/Avrop Administration IT Kvalitet AFFÄRSPROCESSEN Affärsprocessen från affärsidé till operativa mål. Produktutveckling Inköp och logistik Produktion/ supply chain Marknadsföring och försäljning KVALITET

14 hafa 14 Varumärket Hafa har sitt ursprung i bolaget Hafa AB som grundades i Halmstad Hafa utvecklar och säljer produkter för hela badrummet och är en nordisk marknadsledande aktör inom badrumsmöbler och duschlösningar. Hafa har en stark historisk tillväxt p.g.a. en stark och målinriktad marknadspenetration samt en god utveckling på den nordiska badrumsmarknaden. Hafas produkter säljs under devisen mer badrum för pengarna och är positionerade för att erbjuda konsumenten kvalitet och design till rätt pris. Hafa ska befinna sig där konsumenten förväntar sig att kunna köpa badrum. hafas Sortimentstrategi Hafa har ett brett och djupt sortiment för hela badrummet, och en marknadsledande position inom badrumsmöbler och duschlösningar. Hafa ska genom egen design uppfattas som det mest prisvärda varumärket på badrumsmarknaden och ska erbjuda volymartiklar som har kvalitet och design till rätt pris. Hafa har produkter som utvecklas med hjälp av egen eller inhyrd designer och har en väl genomarbetad sortimentsstrategi som regelbundet uppdateras. Sortimentsstrategin utgår från livssituationer och omfattar olika stilar för att attrahera flera olika målgrupper. Varje produkt stäms av mot kärnvärden och positionering. Positioneringen styr således produktoch sortimentsutvecklingen i högsta grad. Hafa mönsterskyddar sina produkter på alla aktuella marknader. hafas vision: Vi ska vara det självklara valet för hela badrummet i Norden. hafas affärsidé: Vi ska med rätt design, utveckla och sälja en modern badrumsupplevelse med kunden i fokus. MÅLGRUPP: Hafa ska möta sina kunder vid varje tillfälle i livet där man vill byta badrum. En modern inredningsintresserad person som är prismedveten och prioriterar kvalitet, design och förnyelse i boendet.

15 varumärke, aktiviteter och marknad Hafa är ett nordiskt varumärke med ett brett produktsortiment för hela badrummet. Hafa har en aktivitetsplan baserad på hög frekvens och ett tätt samarbete med varumärkets återförsäljare, vilka knyts till varumärkeskännedom Andel konsumenter i Sverige som känner till varumärket aktiviteterna årsvis. 100% 90% Hafa investerar långsiktigt i media och syns frekvent mot målgruppen för att stärka och vårda varumärket. 80% 70% 60% 50% Hafa är top of mind hos 22% av Sveriges villaägare 2010**. 40% 30% 20% 10% För Hafa är utbildning som konkurrensmedel mycket viktig. Hafa har regelbundna Badskolor med produkt- och säljutbildning för sina återförsäljare * 2010 * Byte av mätmetod Källa: Prognoscentret 2010 **Källa: Vi i Villa, Villapanelen september

16 Hafa: HELA BADRUMMET 16 Varumärket Hafa står för 68 procent av koncernens omsättning. Det är därmed bolagets största varumärke och vänder sig till slutkunder som är intresserade av och uppskattar bra kvalitet och modern funktionell design till rätt pris. HAFA möter slutkunden Målgruppen är omfattande och väl spridd över hela Norden. Det betyder i sin tur att Hafa byggt upp och hela tiden utvecklar sitt strategiska nät av återförsäljare i form av byggvaruhus, byggfackhandel, VVS-butiker och e-handel. Hafas framgång skapas till stor del genom att varumärket ligger nära slutkunden på alla plan. Varumärket möter konsumenten på ett konsekvent och riktigt sätt och ger sina återförsäljare viktigt stöd i deras säljprocess och utveckling. Hafas återförsäljare är den viktigaste kanalen i distributionssystemet, en kanal som också passar väl med varumärkets positionering.

17 Shop-in-shop skapar en äkta relation Varumärket Hafa har en stark position på marknaden och genom kraftfulla marknadsföringsinsatser är strategin att driva uppmärksamhet och intresse till återförsäljaren. Hafa bygger sin egen butik i butiken enligt ett framgångsrikt koncept. Det blir lätt för kunderna att identifiera Hafa, de får möjlighet att både se och uppleva badrummet på rätt sätt och de möter personal som förvaltar varumärket hela vägen. SLAGET STÅR I BUTIKEN Hafa är medvetet om butikens viktiga roll i köpet av badrum. Stora investeringar görs löpande för att säkerställa mötet med kunden på rätt sätt. I butikerna möts varumärket, kunderna och erbjudandet efter fastslaget koncept. Moderna köpmönster passar Hafa Trenden mot allt fler och större köp via Internet påverkar även Hafa. Man ser ett ökat intresse för näthandel bland sina målgrupper. Sortiments-, planerings- och inköpsstöd är idag självklart för många konsumenter och kraven på eftermarknadsstöd via nätet är ännu större. Hafa utnyttjar mediet optimalt genom inspirerande filmer, Hafa play, samt ritverktyg för badrummet. Hafa har reservdelsförsäljning på nätet samt instruktionsfilmer på enklare reparationer på hafaplay. Målet är att vara det ledande varumärket i Norden när det gäller digitalt säljstöd. Hafa har även en väl utvecklad B2B plattform i SvarDirekt, som ger Hafas återförsäljare tillgänglighet dygnet runt. 17

18 westerbergs 18 Westerbergs badrum AB grundades 1982 och har producerat massagebadkar sedan I slutet av 90-talet inledde företaget en expansion till de nordiska grannländerna och idag är Westerbergs Nordens ledande leverantör av massagebadkar förvärvades Westerbergs av Hafa AB och blev därmed ett av varumärkena i Hafa Bathroom Group. Westerbergs är experter på massagebadkar. Produktion sker i den egna fabriken i Skene. Samtidigt erbjuder Westerbergs, utöver ett brett sortiment av massagebadkar, även andra produkter som badkar, Steamer TM, porslin, möbler och blandare. Sortimentet har ett högt designinnehåll och är positionerat som det mest prisvärda premiumvarumärket. Produkterna distribueras av specialiserade återförsäljare, exempelvis VVS-butiker, kakelbutiker och inredningsbutiker. Området badkar har växt de senaste åren. westerbergs Sortimentstrategi För kärnområdena massagebadkar och badkar ska Westerbergs ha ett sortiment med stor bredd och djup, dvs. vara en heltäckande leverantör. Westerbergs ska vara det mest prisvärda alternativet inom premiumsegmentet och det självklara valet för specialiserade återförsäljare. Westerbergs har en väl genomarbetad sortimentsstrategi som regelbundet uppdateras och är specialister på kärnområdena massagebadkar och badkar. Westerbergs har produkter som designas av egna eller inhyrda designers. Alla produkter som lanseras under varumärket Westerbergs måste uppfylla kriterierna för kvalitet, funktionalitet och skandinavisk design rullades ett helt nytt sortiment av massagebadkar ut på marknaden. Westerbergs 2.0 innebar ny design, ny teknik och ett förbättrat Westerbergs Silent System. Varje produkt stäms av mot kärnvärden och positionering. Positioneringen styr således produktoch sortimentsutvecklingen i högsta grad. Westerbergs har ett anpassat sortiment av övriga produkter för badrummet. Dessa ska ej ha samma bredd och djup som kärnområdena massagebadkar och badkar. Westerbergs mönsterskyddar sina produkter på alla aktuella marknader. westerbergs vision: Westerbergs ska vara det självklara valet av badkar och massagebadkar. westerbergs affärsidé: Westerbergs ska vara marknadsledare och experter på massagebadkar för att tillgodose den moderna familjens behov av välmående. Produkterna skall säljas genom specialiserade återförsäljare samt överträffa slutkundens förväntningar. Målgrupp: Westerbergs har en målgrupp med modern livsstil som behöver avkoppling och välmående, oavsett var i livet man befinner sig. De värdesätter funktionalitet och hög kvalitet i skandinavisk design.

19 VARUMÄRKE, AKTIVITETER OCH MARKNAD Westerbergs är nordens ledande varumärke inom massagebadkar och badkar. Westerbergs är experter på massagebadkar, det mest prisvärda premiumvarumärket. 13% 6% Med Westerbergs Silent System 15% TM så är Westerbergs massagebadkar 41% marknadens tystaste. 12% 8% Westerbergs sätter mycket stor vikt vid att utbilda sina återförsäljare. Westerbergs utbildar därför löpande sina återförsäljare centralt och lokalt för att kunna möta kundernas krav. MARKNADSANDEL Marknadsandel av Westerbergs massagebadkar i Norden. Övriga 82% Westerbergs 18% Westerbergs aktivitetsplan är djupt integrerad hos återförsäljaren och arbetas fram årsvis. Källa: BRG Report 2009

20 Westerbergs: EXPERTER PÅ MASSAGEBADKAR 20 Varumärket Westerbergs står för 32 procent av koncernens omsättning. Det vänder sig till den lite mer krävande slutkunden som söker mer personlighet i sin badrumsupplevelse. Designinnehållet och sortimentets bredd och djup på massagebadkar och badkar är stort och själva köpprocessen blir mer rådgivande och detaljerad. En del av kundens välmående Målgruppen är förhållandevis smal och söker mer aktivt och målinriktat efter sin egen badrumsupplevelse, ofta med tyngdpunkten på massagebadkar. Westerbergs hittar man därför hos mer specialiserade återförsäljare, exempelvis VVS-butiker, kakelbutiker och inredningsbutiker, som har både kompetens och kapacitet för att ta hand om kundernas förfrågningar. Kraven på återförsäljarnas kunskap om Westerbergs är därmed hög och Westerbergs har utvecklat effektiva utbildnings- och säljstödsprogram för att stimulera och säkerställa att varumärkets framtoning blir korrekt och affärsdrivande. Genom Westerbergs obligatoriska Badakademi auktoriseras återförsäljarna.

21 Shop-in-shop förstärker det upplevda värdet Varumärket Westerbergs är ett premiumvarumärke. Detta ställer höga krav på att exponeringen av sortimentet, satt i sitt sammanhang i butiken, verkligen lever upp till förväntningarna hos både återförsäljare och slutkund. Konceptet med shop-in-shop fungerar väldigt väl och säkrar att Westerbergs får det utrymme och den framtoning som krävs. Samtidigt är varumärkets återförsäljare inriktade på just badrumsmiljöer och då är det viktigt att sticka ut i urvalet av varumärken. Ofta exponeras Westerbergs på framskjutande platser i butikerna, upphöjt med snygg inramning och attraktiv ljussättning. WesterbergsCenter positionerar Konkurrensen inom premiumsegmentet är stor. I Westerbergs strategi ligger därför också att tydligt positionera varumärket genom etablering av stra tegiska varumärkesbutiker, som tar tydlig plats på marknaden och laddar Westerbergs med rätt värden. Näthandeln är en del av nästa steg Trenden mot ökad näthandel påverkar också Westerbergs, även om just premiumvarumärken ligger väsentligt senare i adoptionscykeln på marknaden. Det handlar om slutkundernas nätbeteende som sakta förändras. Sortiments-, planerings- och inköpsstöd är idag viktiga verktyg för Westerbergs återförsäljare. Förväntningarna från slutkunderna när det gäller eftermarknadsstöd ökar snabbt. Här ligger Westerbergs långt framme genom att kunderna bl a kan skräddarsy sitt unika personliga massagebadkar på hemsidan. Applikationen är ett stöd för både konsumenter och Westerbergs återförsäljare. Westerbergs har en väl fungerande B2B plattform och ett mål om att vara en ledande aktör inom massagebadkar när det gäller digitalt säljstöd. 21

22 distributionskanaler 22 Värdet av bra distributionskanaler kan inte nog betonas och detta är något som Hafa Bathroom Group har stort fokus på. Bolaget har ett nära samarbete med flera av Nordens största byggvaruhus och arbetar kontinuerligt med att hitta nya marknader och nya återförsäljare. Som exempel kan nämnas den professionella marknaden som har stor potential. Vidare har bolagets närvaro på nätet ökat i takt med konsumenternas. Detta ligger helt i linje med att Hafa Bathroom Group ska befinna sig där konsumenterna förväntar sig kunna köpa allt för sitt badrum. Våra återförsäljare Förutom Hafa Bathroom Groups egen personal är bolagets återförsäljare den absolut viktigaste partnern när det handlar om att uppnå bolagets vision: att vara det självklara valet av badrum i Norden. Bolaget har återförsäljare i Norden och arbetar aktivt för att upprätthålla en nära relation till dem. Detta tack vare bolagets engagerade säljkår och möten där bolaget informerar om produktnyheter, marknadsföringsaktiviteter och skapar engagemang kring gemensamma mål. Bolaget arbetar utifrån diamantmodellen som innebär att återförsäljarna ska ha en naturlig relation till de personer som ansvarar för de olika delarna av Hafa Bathroom Group. Bolaget arbetar kontinuerligt med affärsutveckling tillsammans med sina återförsäljare för att alltid vara i framkant. Vid ny- och ombyggnation arbetar Hafa Bathroom Group integrerat med sina återförsäljare. Allt från att rita butiksmiljöer, bygga upp butiker, anpassa shop-in-shop lösningar till att säkerställa slutlig kommunikation. Hafa Bathroom Group utvecklar affärer tillsammans med sina återförsäljare på ett unikt och professionellt sätt.

23 HAFA BATHROOM GROUP AFFÄRSOMRÅDE PROFFS Med proffsmarknaden, eller den professionella marknaden för badrum, menas stora VVSgrossister och installatörer samt objektmarknaden genom hotell-, hus- och byggindustri. Proffsmarknaden innefattar även konsulter i det föreskrivande ledet. Hafa Bathroom Group proffs är ett affärsområde som står inför viktiga inbrytningar på marknaden. Plats för EN ny oberoende leverantör Hafa Bathroom Group har en stark marknadsposition i Norden under parollen Hela badrummet och är därmed väl etablerat för att göra en inbrytning på proffsmarknaden. Sortimentet uppfattas generellt ha en hög kvalitet och vara prisvärt. Proffsmarknaden är inte lika fragmenterad som privatmarknaden och bolagets avsikt är att bygga upp en position som oberoende leverantör med ett starkt erbjudande i botten och ett väl utvalt sortiment av Hafa och Westerbergs, en hög servicegrad och moderna varuvägar. Proffsmarknaden anses av tradition vara konservativ och trögheten inför nya affärslösningar och relationer anses stor. Det finns dock ett ökat intresse för nytänkande, dels på grund av större kostnadsfokus och dels på grund av en förväntad ökad tillväxt inom både nybyggnad, renovering och tillbyggnad. 23 Strategiska brohuvuden har etablerats Affärsområdet lanseras nu successivt mot aktörer på den svenska och den norska marknaden. Affärsområdet har en separat organisation, hemsida och katalog för att möta den proffessionella kundens behov har HBG byggt upp referenser och etablerat sig som en aktör på marknaden i både Sverige och Norge.

24 EGNA BUTIKER 24 Badlagret Badlagret är bolagets outletverksamhet. Istället för att kassera produkter med skönhetsfel eller utgående varor säljs de till reducerat pris genom bolagets outletbutiker. I butikerna säljs både Hafas och Westerbergs utgående sortiment av badrumsartiklar, tillsammans med demoexemplar från butik och fotoprover. Badlagret finns på två orter i Sverige; Halmstad och Kungsbacka. Badlagret har en fastlagd aktivitetsplan och webbstrategi. Genom den egna webbshopen, badlagret.se och badlagret.no erbjuds inkuranta varor snabbt och effektivt till slutkunderna. Webbshopen ger värdefull kunskap om den moderna kundens köpbeteende och analyseras och förbättras löpande. Allt för badrummet OUTLET upp till 70% rabatt N Ä T B U T I K H A L M S TA D F R E E P O RT

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Mekonomen Group. januari september 2014

Mekonomen Group. januari september 2014 Mekonomen Group januari september 2014 1 Tredje kvartalet 2014 Intäkter: 1 467 MSEK (1 417) EBITA: 200 MSEK (178) EBITA-marginal: 14 procent (13) Rörelseresultat: 172 MSEK (149) Rörelsemarginal: 12 procent

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2016

Delårsrapport Q1 januari mars 2016 Delårsrapport Q1 januari mars 2016 Förbättrad lönsamhet och fortsatt tillväxt Första kvartalet i sammandrag januari-mars 2016 Nettoomsättning 116,3 Mkr (109,5) Resultat före skatt 18,0 Mkr (13,0) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %.

Kvartalsrapport. Utveckling första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Kvartalsrapport 2012 01 01 2012 03 31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 63 277 tkr (67 208 tkr), en minskning med 6 %. Resultatet (EBITDA) uppgick till 7 984 tkr (8 552 tkr). Resultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Tremånadersrapport januari - mars 2016 Q1 2016 Q1 2015 HELÅR 2015 Nettoomsättning, ksek 74 576 72 947 298 485 Ändring i lokala valutor, procent 5,1 10,2 5,0 Bruttoresultat,

Läs mer

Swedish ICT Research

Swedish ICT Research RISE RISE Januari-mars SP SP Sw ICT Sw ICT Swerea Swerea Innventia Innventia Holding Holding Belopp i tkr 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 Omsättning 296 762 266 387 110 088 108 202 172

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2015

Delårsrapport Q1 januari mars 2015 Delårsrapport Q1 januari mars 2015 Första kvartalet i sammandrag januari anuari-mars ars 2015 Nettoomsättning 109,5 Mkr (99,7) Resultat före skatt 13,0 Mkr (13,3) Resultat efter skatt 10,2 Mkr (10,3) Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer