INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan på Residenset Marieholm i Mariestad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad."

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk ställning 9 - Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 11 - Information om icke - finansiella resultatindikationer 11 - Förslag till resultatdisposition 13 - Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse 17 Noter till resultatanalys för försäkringsrörelse 17 Balansräkning 18 Rapport över förändringar i eget kapital 20 Kassaflödesanalys 21 Noter till de finansiella rapporterna 22 Revisionsberättelse 50 Miljöredovisning 51 Hur framförs kundsynpunkter 52 Styrelse och revisorer 53 Företagsledning och valberedning 54 Fullmäktige 55 Bolagsstyrningsrapport 56 Styrelsens rapport och intern kontroll 58 Liten ordlista 59 Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan på Residenset Marieholm i Mariestad. På framsidan och inne i årsredovisningen ser du ansiktena på några av Länsförsäkringars många engagerade och duktiga medarbetare runt om i Skaraborg.

3 Korta fakta om året som gått: Länsförsäkringar Skaraborg Länsförsäkringar Skaraborg redovisar ett totalresultat inklusive finansavkastning på 51,8 Mkr. Det försäkringstekniska resultatet är 27,9 Mkr. Omkostnaderna per anställd har minskat och driftskostnadsprocenten är fortsatt låg. Konsolideringsgraden är 132 procent och skuldtäckningen liksom kassaflödet är betryggande. På bolagsövergripande nivå kan även konstateras följande: Affärsvolym i sakförsäkring har ökat med 4, i livförsäkring minskat med 2 och i bank ökat med 12 procent. Bolaget har ökat antalet kunder till totalt stycken. Antalet Guldkunder har ökat med till totalt stycken. Flera nya säljkanaler fortsatte utvecklas starkt under året, främst internet. Skadeutfallet blev 30 Mkr högre än femårssnittet. Finansresultatet blev 5,1 procent. Bolaget har uppfyllt alla granskningar och certifieringsrevision avseende kvalitet och miljö utan avvikelser mot standarden. Implementeringen av Solvens-II-regelverket fortsätter och beräknas vara klart då detta införs fullt ut Bolaget har 151 anställda. Total sjukfrånvaro är 1,45 procent vilket är under branschsnittet. Det tidigare dotterbolaget LF Skaraborg Loke 6 AB har genom absorption fusionerats med LF Skaraborg där nu fastigheten Loke 6 utgör en del av fastighetsbeståndet. Sakaffär kunder gav oss sitt förtroende. Affärsvolymen inklusive gemensam sakaffär ökade och uppgick till 705 Mkr. Totalkostnadsprocenten blev 98 procent, varav skadeprocenten är 81 och driftskostnadsprocenten 17. Livaffär kunder sparade långsiktigt hos oss genom Länsförsäkringar Liv. Konsolideringen i Gamla Tradliv är 107 procent och i Nya Tradliv 115 procent. Den genomsnittliga återbäringsräntan har i Gamla Tradliv varit 0,2 procent och i Nya Tradliv 5 procent. Premieinkomsten i livaffären minskade till 204 Mkr. Bankaffär bankkunder finns hos Länsförsäkringar Skaraborg. Affärsvolymen är knappa åtta miljarder. Den starka tillväxten kombinerat med väl avvägd affärsmarginal och effektiva processer gör att vi ser ljust på framtiden för vår lokala bankaffär. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är nu tredje största fastighetsförmedlingskedja i landet och den mest snabbväxande. Vi är heltäckande i Skaraborg med bobutiker på samtliga åtta kontor. Marknadsandelen i Skaraborg är 8,8 procent. På de etablerade orterna är denna marknadsandel mer än dubbelt så hög. NYCKELTAL Resultat före återbäring, bokslutsdispositioner och skatt, Mkr Totalavkastning kapitalförvaltning i % 5 5 Återbäring, Mkr - - Balansomslutning Konsolidering i procent Antal anställda Antal kunder totalt Bank Inlåning, Mkr Utlåning, Mkr Fond marknadsvärde, Mkr Antal kunder Livförsäkring Premieinkomst, Mkr Totalt försäkringskapital, Mkr Antal kunder Sakförsäkring Premieinkomst brutto, Mkr Tekniskt resultat Rörelsemarginal 5 9 Rörelsemarginal 3 års snitt Totalkostnadsprocent f.e.r Antal kunder

4 Vd-kom mmentar Omvärld 2013 blev det år då världen slutligen lämnade finanskrisen bakom sig. Från att ha startat som en husprisbubbla i USA sommaren 2007 och fortsatt med en finansmarknadskris under hösten 2008 och därefter vidare i en eurokris e så har nu marknaden, med stor hjälp av centralbankerna, äntligen kommit i balans och nu finns det mycket som ta- lar för att vi kommer att se en global återhämtning och fortsatt tillväxt under I Sverige är konjunkturen på väg att förbättras och det tycks som om optimismen har återvänt enligt Konjunktur- institutet. Men svensk ekonomi hålls tillbaka av proble- på att lösas. Arbetsmarknadsstatistiken försämras inte i stort, men men i omvärlden som mycket långsamt håller bristen på nyanställningar samt den höga ungdomsarbets- lösheten oroar. Detta leder också till att de flesta f kommu- ner diskuterar framtida skattehöjningar för att kunna upp- rätthålla standarden för vård, skola och omsorg. I Skaraskett, liksom borg har flera tunga industrinedläggningar strategiska utflyttningar av kompetensintensiva företag och institutioner, som totalt påverkar arbetsmarknaden kraftigt negativt. Länsförsäkringar Skaraborg har bidragit med 0,5 miljoner kronor till Kommunalförbundet Skara- projektet för att bygga ut E20 till fyrfältsväg genom Skaraborg. Detta borg, som delfinansiering i det gemensamma som ett led i vårt samhällsprogram, vi bryr oss om Skara- borg. Alla kommuner och regionen har nu enats e om att delfinanisera förverkligandet av detta före 2025, under förutsättning att staten tar motsvarande ansvar. Länsförsäkringar Resultatet för vårt gemensamma g utvecklings- och ser- Banken vicebolag Länsförsäkringar AB följer plan i stort. är den affärsenhet som s har störst tillväxt. Ett samlat grepp har tagits om vår livverksamhet genom bildandet av Affärsenheten Liv vid v årsskiftet, vilken vi sätter stor till- upp hos tro till. Gemensam bankadministration har byggts Länsförsäkringar Skåne, som vi anslutit oss till under året. På motsvarande sätt får vi administrativ livservice från Länsförsäkringar Halland. H Inom sakförsäkringsbolaget kan vi glädjas åt ett e mycket bra mottagande på marknaden m avv den nya Hälsaproduk- åtgärder å ten. Den innehåller såväl skadeförebyggande som rehabilitering. Vi har också å ett förlängt affärsavtal a med LRF. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är nu stabil trea på sin marknad och fortsätter växa med kvali- varumärkeskonceptt på temat Kom närmare Utveck- tets- och lönsamhetsfokus. Länsförsäkringsgruppen har fått ett nytt gemensamt lingsverksamheten har fokuserat på effektivaree kund- i möten, digitalisering och internet- och apputveckling takt med att Solvens II-projektenn slutförts. Länsförsäkringar rankades som bäst i branschen i Karriärbarometern för sjätte året i rad. I Företagsbarome- året å i rad. tern blev vi utseddaa till branschbästa för elfte Även i Anseendebarometern innehar vi första platsen av alla finansiella varumärken. Samtidigt nådde vi topp- av Svenskt Kvalitetsindex. placeringar i de flesta discipliner r vid kundundersökningar 2

5 Kundmål 2013: Vi ska öka kundengagemanget totalt i alla segment Kundtillströmningen är totalt sett bra inom samtliga segment och därmed också premievolymen. Affärsvolymen för banken når dock inte de högt uppställda målen, framförallt inom utlåning på grund av hårdare kreditrestriktioner. Den nya kundtidningen Hemmaplan har distribuerats med fyra nummer till hushåll med positiv kundrespons. Kontoret i Vara byggdes om under våren och har nu en fin kundmottagning och bättre arbetsmiljö. Habokontoret har under hösten fått motsvarande uppfräschning och dubblering av yta. Vårt åttonde kontor har i slutet av året invigts i centrala Skara. Fastighetsförmedlingen finns nu etablerad på samtliga kontor och är därmed heltäckande i Skaraborg. Bolaget har beslutat öppna möjligheten för franchiseverksamhet som ny säljkanal inom försäkringsområdet. Vi har även utrett och beslutat satsa 5 miljoner kronor i ett nytt lokalt riskkapitalbolag, Skaraborgs Invest AB, för att stödja nyföretagandet i Skaraborg. Ekonomimål 2013: Vi ska nå lönsam tillväxt i våra tre kärnaffärer enligt ekonomisk verksamhetsplan I grunden har bolaget lönsam tillväxt och ligger i toppskiktet inom gruppens benchmarking. De fyra sista månaderna var dock mycket skadeintensiva, även om vi slapp de stora stormar som drabbade landets kuster. Framför allt drabbades vi av brandskador, varav en ökande andel misstänks vara anlagda bränder. Dessutom har vi fått en ökad kostnad och komplexitet inom ansvarsskador för företag och lantbruk. Det tekniska resultatet blev ändå positivt, eftersom vi har effektiva processer och låga driftskostnader. Tillväxten blev bättre än förväntat i alla tre kärnaffärerna och är bland de bästa i gruppen, vilket är bra med tanke på att Skaraborg generellt sett inte utmärker sig som en stark tillväxtregion. Bank- och livaffären är fortfarande i en investeringsfas lokalt medan den samlade affären inklusive den gemensamma banken och livbolaget uppvisar ett positivt netto. Finansförvaltningen var det stora glädjeämnet under året och överträffar planerad avkastning med råge, samtidigt som risken i finansportföljen tagits ner väsentligt. Bolaget har även deltagit i nyemission med 15 miljoner kronor till Länsförsäkringar AB med anledning av bankens tillväxt och därmed behov av kapitalisering. Fastighetsbolaget LF Skaraborg Loke 6 AB har haft 100 procent långsiktigt uthyrt och levererar planenligt resultat. Dotterbolaget fusionerades in i moderbolaget under året, då nytt regelverk och lagstiftning numera medger så. Därmed har bolaget gjort sin sista koncernredovisning och alla våra egna fastighetsinnehav redovisas i fortsättningen under kapitalförvaltningen. Såväl skuldtäckning som kapitalkvot följer betryggande sina nyckeltal, medan konsolideringen ligger något efter plan på grund av den snabba tillväxten i bolaget. Processmål 2013: Vi ska minska omkostnadsprocenten Omkostnadsprocenten fortsätter att minska i bolaget tack vare effektivare processer, inte minst inom skadeområdet. Däremot finns driftskostnader av engångskaraktär som belastar resultatet såsom ombyggnationerna av våra kontor. Den nya affärsplanen har fått autostart och snabbt nått bra verkningsgrad. Bolaget har avslutat sina Solvens IIförberedelser och gjort den första Egna Risk- och Solvensanalysen (ERSA). Dessutom har rapport- och uppföljningssystemen kompletterats med utbyggda egen- och nyckelkontroller i hela organisationen. Ökade krav på transparens och dokumentation från myndigheter har lett till större noggrannhet av dokumentation vid all kundrådgivning. Medarbetarmål 2013: Vi ska ha minst två affärsmannaskapsmål i varje medarbetares RAK-mål Bolagets viktigaste resurs är våra 151 anställda, kompletterat med 15 franchisetagarrepresentanter inom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling samt 127 lokala ombud i hela Skaraborg. Under året har vi berikats med 15 nya medarbetare. Medelåldern har sänkts och sjukfrånvaron totalt är låga 1,45 procent. Särskild ledarskapsutbildning för att stödja uppdraget och alla medarbetares prestationer har genomförts. Kvalificerade säljutbildningar har genomförts med stort engagemang från våra kundansvariga. Varumärkeskännedomen om vårt bolag bland studenter och arbetssökande fortsätter att öka, liksom medarbetarnas stolthet för bolaget och varumärket. Detta är vår viktigaste tillgång att förvalta för framtiden. Till sist vill jag uttrycka stor tacksamhet till alla medarbetare för kunniga och empatiska insatser för våra kunder och ägare. Motsvarande uppskattning vill jag också rikta till våra ombud, franchisetagare, mäklare och samarbetspartners, som gör vårt kunderbjudande heltäckande. Tack också till våra ägarföreträdare valberedningen, fullmäktige och styrelsen för ett förtroendefullt och inspirerande samarbete. Och sist men inte minst ett hjärtligt tack till våra kunder för förtroendet. Carl Henrik Ohlsson Vd Länsförsäkringar Skaraborg 3

6 Samverkan som stärker Länsförsäkringar Skaraborg Länsförsäkringar Skaraborg äger tillsammans med de övriga länsförsäkringsbolagen Länsförsäkringar AB, med kontor i Stockholm. Inom bank och försäkring finns påtagliga stordriftsfördelar och länsförsäkringsbolagen har valt att samla dessa resurser i Länsförsäkringar AB. För våra kunder är vi alltid lika lokala - Länsförsäkringar Skaraborg har alltid kundkontakterna här i länet, men i Länsförsäkringar AB bedrivs affärsverksamhet och service- och utvecklingsarbete inom liv- och fondförsäkring, bank, fondförvaltning, IT, återförsäkring och djurförsäkring. Länsförsäkringar ABs uppgift är att skapa förutsättningar för länsförsäkringsbolagen att bli framgångsrika på sina respektive marknader. Aktieinnehav i Länsförsäkringar AB Länsförsäkringar Skaraborg äger 3,04 procent av aktiekapitalet i Länsförsäkringar AB. Detta motsvarar väl vår del av Länsförsäkringsgruppens affärsvolym i landet. Aktieinnehavet i Länsförsäkringar AB inräknas i Länsförsäkringars Skaraborgs konsolideringskapital. Styrkan i varumärket Länsförsäkringars gemensamma varumärke är mycket starkt i relation till konkurrenternas inom branschen för bank, försäkring och pension. Under 2013 visade återigen Anseendebarometern, att Länsförsäkringar har det högsta anseendet bland finansiella varumärken i Sverige. 4 Länsförsäkringar har länge legat i toppen när Svenskt Kvalitetsindex redovisar hur nöjda kunderna är med sin bank och sitt försäkringsbolag. Länsförsäkringar arbetar i alla kanaler och i alla kundmöten med ett varumärkeslöfte som bygger på närhet. Upplevelsen av en ökad närhet och ett minskat avstånd i relationen med Länsförsäkringar ska vara vägledande för allt som görs från produktutvecklingen till det personliga kundmötet. Liv- och pensionsförsäkring Fondförsäkring Länsförsäkringars fondutbud består av 300 fonder med eget varumärke och cirka 45 externa fonder. Fonderna under eget varumärke finns inom Länsförsäkringars eget

7 fondbolag och förvaltas av noga utvalda externa förvaltare. De externa fonderna ger ytterligare bredd och djup åt utbudet. Traditionell livförsäkring Länsförsäkringar Liv bedriver traditionell livförsäkring fördelat på tre bestånd; Nya Trad, Gamla Trad och Nya Världen. I traditionell förvaltning sker placeringarna normalt i noterade aktier och räntebärande värdepapper samt i fastigheter och alternativa investeringar. För Länsförsäkringar Liv har marknadsutvecklingen inneburit att placeringsportföljen i Gamla Trad viktats om till största delen räntebärande placeringar, för att säkerställa bolagets nyckeltal och spararnas pengar. I slutet av maj skickades ett första erbjudande till kunderna om att villkorsändra till Nya Trad. Möjligheten att ändra i villkoren i sina traditionella försäkringar innebär kortfattat att sänkta garantinivåer i kombination med lägre avgifter möjliggör en förändrad placeringsmix med högre förväntad avkastning och förbättrade möjligheter till framtida värdeökning på sparat kapital. Bankverksamhet Länsförsäkringar Bank är Sveriges femte största retailbank. Bankverksamheten, som enbart finns i Sverige, har en bred lönsam tillväxt, god kreditkvalitet och mycket nöjda kunder. Banken erbjuder privatpersoner, lantbrukare och småföretagare ett brett utbud av banktjänster. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, Länsförsäkringars starka varumärke och kundägandets principer. Länsförsäkringar Bank är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar AB. I bankkoncernen ingår förutom moderbolaget Länsförsäkringar Bank också dotterbolagen Länsförsäkringar Hypotek, Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wasa Kredit. Djur- och grödaförsäkring Agria Djurförsäkring är Länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring. Agria är marknadsledande i Sverige med en marknadsandel på 58 procent. Agria är ett renodlat specialistbolag för djurförsäkring och nyckelbegrepp som kompetens och engagemang har byggt ett mycket starkt dottervarumärke till Länsförsäkringar. Agria har ett nära samarbete med flera djurägarorganisationer. Verksamheten växer sig även allt starkare på marknader utanför Sverige idag Storbritannien, Norge och Danmark. Hälsa Affärsområde Hälsa inom Länsförsäkringar AB driver produkt- och affärsutvecklingen inom det växande sjukvårds- och gruppförsäkringsområdet. Länsförsäkringar är marknadsledande inom sjukvårdsförsäkring. Sjuktalen har ökat under 2013 och företagarna oroar sig både för att bli sjuka själva och för att deras medarbetare ska bli sjuka. Länsförsäkringar försäkrar mer än vart tredje företag i Sverige och har utvecklat en helt ny sjukvårdsförsäkring som ger företagen och deras medarbetare tillgång till ett antal förebyggande hälsotjänster. På så sätt hoppas vi kunna bidra till bättre hälsa. Stabil återförsäkring till lägre kostnad Alla försäkringsbolag har behov av att skydda sin verksamhet mot kostnader för stora enskilda skador och naturkatastrofer. Oftast vänder sig ett försäkringsbolag till speciella återförsäkringsbolag på den internationella marknaden för att försäkra en del av sina risker. Inom länsförsäkringsgruppen har bolagen en naturlig möjlighet att dela riskerna mellan sig. Länsförsäkringar Skaraborg betalar årligen in en återförsäkringspremie till Länsförsäkringar Sak. Premien baseras bland annat på exponering och skadehistorik, men också på hur stort så kallat självbehåll bolaget väljer. Självbehållet kan jämföras med den självrisk som privatpersoner och företag betalar inom skadeförsäkring. Genom gemensam upphandling och intern återförsäkring behålls den största delen av återförsäkringspremien inom länsförsäkringsgruppen och kostnaderna för externa återförsäkrare blir mindre och stabilare, något som gynnar Länsförsäkringar Skaraborgs kunder. Gemensam utveckling En av Länsförsäkringar ABs uppgifter är att driva länsförsäkringsgruppens gemensamma utvecklingsarbete för att stärka länsförsäkringsbolagens konkurrenskraft. Arbetet bedrivs utifrån de fokusområden som arbetats fram tillsammans med länsförsäkringsbolagen. Fokusområdena hanterar förändringar inom kundmötet, internet, mobilitet och digitalisering, produkter och erbjudanden, beslutsstöd och segmentering, regleringar, ny teknik och riskreducering. Extra fokus på kundmötet Under 2013 levererades gemensam utveckling för över en halv miljard kronor. Under året skedde en kraftsamling inom området Effektivare kundmöte. Här investerade länsförsäkringsbolagen sammanlagt nära 100 miljoner kronor för att starta och genomföra ett antal strategiska projekt inom såväl privat-, företag- som lantbrukssegmentet. Förutom leveranser inom området Effektivare kundmöten kunde länsförsäkringsbolagen ta emot leveranser från ett 30-tal projekt under året. Övrig samverkan Förutom genom samverkan inom LFAB, så direktäger de 23 länsbolagen tillsammans med berörda affärsenheter inom LFAB, även Länsförsäkringar Fastighetsförmedling och Länsförsäkringar Mäklarservice. I dessa båda bolag deltar Länsförsäkringar Skaraborg med ägarandelarna 3,7 respektive 4,0 procent. Båda dessa bolag utgör viktiga säljkanaler för Länsförsäkringar Skaraborg, vilka vi deltar aktivt i och har stor nytta av. 5

8 Länsförsäkringar Skaraborg - tryggt och nära. Skadeförebyggande rådgivning Nytt kontor Stortorget 1 i Skara Kundservice Privat - Mariestad Ungdomssatsning Jurist familjejuridik Camp Blåljus - skadeförebyggande samarbete i Skaraborg Kundservice Bank - Skövde Placeringsrådgivning Prisbelönt mobilapp Det mobila kontoret

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länsförsäkringar Skaraborg ömsesidigt avger härmed årsredovisning för förvaltningen under 2013, bolagets 172:e verksamhetsår. Verksamhetsinriktning Länsförsäkringar Skaraborgs verksamhetsområde är före detta Skaraborgs 17 kommuner, varav 15 i Västra Götalands län och två i Jönköpings län. Kunderna erbjuds ett heltäckande försäkringsskydd inom sakförsäkring, livförsäkring och banktjänster till privatpersoner, företag och lantbrukare. Inom sakförsäkring är bolaget marknadsledande. Kundägande Bolagsformen är ömsesidigt försäkringsbolag. Detta innebär att bolaget ägs av försäkringstagarna. Ägarnas inflytande utövas av 56 fullmäktigeledamöter som valts av försäkringstagarna via lokala val i varje kommun. För varje påbörjat 2000-tal kunder i respektive kommun utses en fullmäktigeledamot. Fullmäktige är indelat i bolagets fyra marknadsområden inom koncessionsområdet. Bolagsstämman utser en ledamot per varje marknadsområde till valberedning som förbereder förslag till val av styrelse. Bolagsstämman utser bolagets styrelse som för närvarande består av sju ledamöter valda av bolagsstämman. Dessutom ingår två personalrepresentanter i styrelsen. Vd är föredragande och sekreterare. som helhet speglar vår andel av länsförsäkringsgruppensaffärsvolym. Förutom den del av verksamheten där bolaget har egen koncession, erbjuder bolaget djur- och grödaförsäkring genom Agria, liv-, pensions- och fondförsäkring genom Länsförsäkringar Liv, samt banktjänster och fondsparande genom Länsförsäkringar Bank. Dessa bolag ägs av Länsförsäkringsbolagen gemensamt och ingår i en koncern med LFAB som moderbolag. De 23 länsbolagen och LFAB äger även gemensamt Mäklarservice AB. Mäklarservice har till uppgift att hantera den mäklarsålda försäkringsportföljen. På motsvarande sätt ägs Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB, som huvudman och stöd för de lokala franchisetagare, som arbetar nära Länsförsäkringsbolagen. Länsförsäkringar Skaraborg deltar även i Länsförsäkringsgruppens gemensamma återförsäkringssystem som innefattar såväl avgiven som mottagen återförsäkring. Organisation Bolagets operativa organisation, under vd:s ledning består av privat-, företags-, lantbruksmarknad, skadeavdelning, ekonomi och fastighetsavdelning samt vd-stab. Dessutom bedrivs fastighetsförmedling, som franchiseverksamhet under varumärket Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i hela Skaraborg. Ägarförhållanden Bolaget ingår som ett av 23 kundägda, lokala bolag i Länsförsäkringsgruppen. Gemensamt äger dessa bolag Länsförsäkringar AB (LFAB). Länsförsäkringar Skaraborg äger 3,04 procent av aktiekapitalet i LFAB, vilket 7

10 Väsentliga händelser under 2013 Fokus för årets verksamhetsplan har varit lönsamhet, byggd på de tre hörnstenarna ökat affärsmannaskap, rätt riskurval samt prisvärdhet för kunden. Resultatet i ordinarie kärnverksamheter är svagt positivt trots en skadedrabbad avslutning av året. Den underliggande långsiktiga sakaffären är sund med konkurrenskraftiga nyckeltal. Den lokala bank- och livrörelsen uppvisar god volymtillväxt, men på grund av ändrade ersättningsmodeller från LFAB ej ett tillfredställande ekonomiskt resultat lokalt. Finansavkastningen uppnår uppsatta mål med råge samtidigt som riskprofilen sänkts i portföljen under året. Dotterbolaget LF Skaraborg Loke 6 AB har per sista juli fusionerats in i moderbolaget och dess finansförvaltning. Detta innebär bland annat att ingen koncernredovisning behöver ske längre. Länsförsäkringar Skaraborg har tillsammans med Gothia Innovation AB varit initiativtagare till, samt bildat det lokala riskkapitalbolaget Skaraborg Invest AB. Länsförsäkringar Skaraborg har öppnat sitt åttonde kontor i Skara, samt dubblerat kontorsytorna i Vara och Habo. Därmed är fastighetsförmedlingen heltäckande i Skaraborg och etablerad på alla våra kontor. Marknadsutveckling Bolaget har mer än var tredje Skaraborgare försäkrad, kunder totalt. Per kärnaffär är kundunderlaget sak-, liv- samt bankkunder. I stort bibehållna marknadsandelar i försäkring och liv samt ökade marknadsandelar inom bank, trots ökad konkurrens i Skaraborg. Se vidare under rubriken Resultat och ekonomisk ställning. Framförallt har kundandelarna ökat, det vill säga hur många engagemang varje kund har hos bolaget. Detta har gynnats av vårt kundbonussystem, där cirka 21,3 Mkr utbetalts i kundbonus under året. Dessutom har satsningen på Guldkunder inneburit att bolaget nu har Guldkunder totalt, varav tillkommit under året. Affärsvolymer Bolagsövergripande Tillväxten i affärsvolym har under året haft en gynnsam utveckling. I kundmötet har premieinkomsterna i sakförsäkring ökat med 4 och i livförsäkring minskat med 2 procent. Bankvolymerna har ökat med 12 procent. Försäkring Den totala premieinkomsten blev 629 Mkr, varav 111 Mkr i den lokala trafikaffären. Vidare är smådjur, hästar, lantbruksdjur samt ha gröda försäkrat genom Agria Djurförsäkring. Bank Totala affärsvolymen blev Mkr, varav utlåningen står för Mkr. Antalet vardagsekonomikunder har ökat till stycken. Liv Totala premieinkomsten uppgår till 204 Mkr i alla säljkanaler. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Vår fastighetsförmedling bedrivs i franchiseform och har fortsatt att utvecklas starkt under året till heltäckande i Skaraborg på alla våra kontorsorter. Marknadsandelarna för respektive bobutik är följande vid årsskiftet: Skövde Falköping Habo Mariestad Vara Tidaholm Lidköping Skara 19,1 procent 21,4 procent 16,5 procent 20,9 procent 13,0 procent 5,9 procent 7,6 procent 0,9 procent Information om risker och riskhantering i skadeförsäkringsrörelsen Framgår av Not 2 i den fullständiga förvaltningsberättelsen. Finansiella risker och riskhantering Framgår av Not 2 i den fullständiga förvaltningsberättelsen. Koncernförhållandena har från och med 2013 upphört. 8

11 Resultat och ekonomisk ställning Affärsvolymer Den totala volymen samt marknadsandelarna av såväl egen sakförsäkringsaffär som gemensam affär fördelar sig enligt nedan: 19BPremieinkomst i Mkr 20B B2012 Privat Företag och fastighet Kommun Lantbruk Motorfordon och trafik Olycksfall Mottagen återförsäkring Summa egen sakaffär Gemensam sakaffär Skador Skadekostnaden, totalt för egen räkning, blev 453 (409) Mkr. Skadekostnadsprocenten, skadors del av inkomna premier, blev 81 (75) procent. Totalt har 21 Mkr rapporterats till återförsäkring (tre skador över självbehåll) och netto i egen räkning för bolaget efter att återförsäkrarna tagit sin andel, cirka 15 Mkr. Totalt har under året registrerats (10 737) kombinerade skador och (9 600) motorskador, varav personskador 496 (485). Kapitalförvaltning Marknadsvärdet på bolagets placeringstillgångar uppgick vid verksamhetsårets slut till (1 466) Mkr enligt följande struktur: 22Bank- och Livvolymer i Mkr 23B B2012 Total premieinkomst livaffär Totalt försäkringskapital Bank - inlåning Bank - utlåning Fond (marknadsvärde) BPlaceringsstruktur 29B B2012 Fastigheter Aktier i Länsförsäkringar AB Aktier, konvertibler och andelar Obligationer och andra räntebärande papper Aktieindexobligationer Derivat - 6 Lån och övrigt BMarknadsandelar sakförsäkring i procent 26B B2012 Summa placeringstillgångar Hem Villahem Fritidshus Personbil Lastbil Traktor Lantbruk Företag Bolagets placeringsstrategi präglas av professionell riskspridning, där ledord är långsiktighet och trygghet. Av det totala placeringskapitalet motsvarar 940 (871) Mkr försäkringstekniska avsättningar för egen räkning. Den totala kapitalavkastningen på bolagets placeringar uppgick till 77 (66) Mkr. Årets totalavkastning blev därmed 5 (5) procent.

12 Bolagets likviditet inklusive korta placeringar uppgick vid verksamhetsårets slut till 60 (67) Mkr. Resultat Årets resultat uppgick före dispositioner och skatt till 68 (86) och efter till 52 (82) Mkr. Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till 28 (52) Mkr. Framtida utveckling Faktorer som finanskraschen, branschglidningen, integreringen i värdekedjan, internationaliseringen samt den snabba IT-utvecklingen ökar konkurrensen såväl nationellt som lokalt i Skaraborg. Detta leder till fortsatt prispress samt ökande grad av helhetserbjudanden från fler finansiella aktörer till kunderna. Branschen fokuserar på lönsamhet i varje led och varje produkt för att vara prisvärda på marknaden. De inträffade och på grund av klimatförändringar ökande riskerna för naturkatastrofer, samt ökat våld, sabotage och terrorhot, leder till stigande premier för återförsäkring. Riskexponeringen blir särskilt viktig och ska ses som en helhet av marknadsrisker, kapitalrisker, operativa risker och skaderisker. Nya affärsmöjligheter finns dock i alla tre kärnverksamheterna sak, liv och bank. Detta beror både på ökat utrymme i gränslandet mellan offentligt och privat, men även genom att det individuella trygghetsbehovet ökar, liksom samspelet om välfärden och strävan mot ett hållbart samhälle. Internet har gått från att vara en informationskanal till en lika viktig säljkanal som alla andra inom finansbranschen. Länsförsäkringar Skaraborg möter framtiden med missionen Skaraborgarnas trygghet vårt engagemang och visionen att vara Skaraborgarnas självklara val för Bank, Försäkring och Fastighetsförmedling. Dessutom med ett tydligt helhetserbjudande inom hela affärsidén Skydda, spara, låna på hemmaplan. Bolaget är välkänt och har ett gott anseende samt starkt varumärke på marknaden såväl lokalt som nationellt. Affärsplanen innebär att vi ska öka kundengagemanget, nå lönsam tillväxt enligt uppsatta mål, minska omkostnadsprocenten, samt öka affärsmannaskapet. Det lokala projektarbetet med Solvens II anpassning har fortsatt under året. Solvens II planeras vara infört inom EU tidigast Under not 2 går att läsa mer om Solvens II, dess syften och effekter. 10

13 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför Försäkringsrisker Bolagets riskportfölj i direkt affär bedöms vara väl balanserad. Premieinkomsten i den direkta affären uppgick under verksamhetsåret till 602 (574) Mkr. Den genomsnittliga skadeprocenten för egen räkning uppgår till 76 procent under senaste femårsperioden och återspeglar försäkringsrisken. Den mottagna affären innehåller huvudsakligen svensk affär. Premieinkomsten uppgick under verksamhetsåret till 27 (36) Mkr eller 4,5 procent av premieinkomsten i direkt försäkring. Största risk i mottagen affär bedöms vara den i affären ingående Nordiska kärnförsäkringspoolen, där vi för 2013 valt att delta med 50 andelar. Maximal ansvarighet per skadehändelse och andel är motsvarande Euro. Det högsta självbehåll per enskild skadehändelse som bolaget valt för 2013 är 10 Mkr. Det finns även överskadeförsäkring som begränsar bolagets totala skadekostnad för egen räkning. Valutarisker Bolaget har genom sina placeringar viss exponering i utländsk valuta. Se not 2. Ränterisk Marknadsvärdet på bolagets räntebärande placeringstillgångar, obligationer exklusive aktieindexobligationer och lån utgjorde vid räkenskapsårets utgång 571 (251) Mkr. Samtliga innehav är i kronor. Bolaget har även ränterisk i form av diskonterade avsättningar för oreglerade skador i trafikförsäkringen. Kreditrisk för bank I bolagets avtal med Länsförsäkringar Bank regleras bolagets ersättning för den förmedlade bankaffären. I detta avtal framgår även att Länsförsäkringar Skaraborg ska stå för 80 procent av uppkomna kreditförluster på de lån som bolaget förmedlat till Länsförsäkringar Bank. Det finns dock en begränsning i ansvaret, vilket innebär att bolagets maximala ansvar uppgår till det enskilda årets totala ersättning från banken. Finansiella risker och övriga risker I not 2 i den fullständiga förvaltningsberättelsen lämnas en mer ingående redogörelse över bolagets risker och riskhantering. 11

14 Information om icke finansiella resultatindikationer Kvalitet och Miljö Länsförsäkringar Skaraborgs kvalitets- och miljöarbete utgår från en strategiskt beslutad kvalitets- respektive miljöpolicy, preciserad i de fyra perspektiven kund, ekonomi, processer och medarbetare. Årliga kvalitets- och miljömål fastställs och kompletteras med handlingsplan för uppföljning. Inköpspolicyn har reviderats, uppgraderats och prioriterar miljövänliga alternativ. Vi ska också påverka våra kunder och leverantörer i riktning mot ökat miljöansvar. Förebyggande aktiviteter och kompetensutveckling är ett led i att höja vår medvetenhet i kvalitets- och miljöfrågor. Alla länsförsäkringsbolag och Länsförsäkringar AB är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO Länsförsäkringar Skaraborg är även certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001, såväl som ISO sedan Resultatet av årets certifiering i både kvalitet och miljö blev noll avvikelser mot standarden, vilket vi haft sedan starten. Certifiering sker årligen. Personalfrågor För att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare eftersträvar Länsförsäkringar Skaraborg att vara en attraktiv arbetsgivare och arbetsplats. Detta gör vi genom att erbjuda en god arbetsmiljö, engagerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, karriärmöjligheter och bra personalförmåner. Även inom Länsförsäkringsgruppen gemensamt pågår strukturerat arbete för att vara attraktiv som arbetsgivare såväl för befintlig personal som vid nyrekryteringar. Vad gäller ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare hänvisas till not 38. Hälsoläget Genom aktivt hälsofrämjande arbete och tidiga rehabiliteringsinsatser i bolaget är hälsoläget mycket gott. Under 2013 hade vi en total sjukfrånvaro på endast 1,45 procent, vilket är klart under branschsnittet. Medarbetarsamtal Alla anställda har rätt till personligt utvecklingssamtal tillsammans med närmaste chef minst en gång per år. I detta samtal skall ingå individuell utbildningsplanering i form av kompetensutvecklingsplan. På motsvarande sätt genomförs även årligen individuella lönesamtal liksom samtal om resultat-, aktivitets- och kvalitetsmål för ökad målstyrning. Arbetsmiljö Arbetsmiljökommitté finns med representanter från företagsledningen och från den fackliga organisationen. Kommittén svarar för planering, handlingsplan och övervakning av arbetsmiljöarbetet. För att få en så god arbetsmiljö som möjligt genomförs skyddsronder och arbetsplatserna gås igenom ur ergonomisynpunkt. Medarbetarundersökningar genomförs också under affärsplaneperioden. De anställda kan även lämna synpunkter genom det datoriserade system som finns för förbättringsförslag. Utbildning Alla nyanställda får en bolagsövergripande introduktionsutbildning som innefattar bolagets organisation, styrning & regler, kvalité & miljö, bank- & försäkringsverksamhetens gemensamma komponenter, bolagets tjänster och produkter, m m. Varje medarbetare får även individuell introduktion utifrån sitt eget arbetsområde. Vi eftersträvar dessutom att alla medarbetare som möter kund ska erhålla diplomutbildning inom sitt område, via länsförsäkringsgruppens gemensamma utbildningscentrum, för att få en hög kompetens som skapar kvalitet och trygghet i kundmötena. Utifrån de nya branschstandarderna om SwedSec-licens, för de som ska ge finansiell rådgivning, har vi numera 42 medarbetare med SwedSec-licens. Desssutom ska all finansiell rådgivning dokumenteras, vilket ger trygghet för både kund och medarbetare. Ledarskapsutbildning för alla ledare liksom säljutbildning för all säljande personal har genomförts under året. Krisledningssystem Bolagets krisledning består idag av företagsledningen. Vd utser vid behov adjungeringar och krisgrupp anpassad till aktuellt nödläge eller kris. Samtliga anställda har erhållit så kallat nödlägeskort innehållande vägledning, namn och telefonnummer för kontakt med ansvariga och för olika nödlägen. Övningar genomförs för att ständigt förbättra beredskap och hantering av krissituationer. Etiska riktlinjer Bolaget har ett gemensamt ansvar för människors trygghet i vårt kundägda bolag. I kundmötet ska våra kunder känna förtroende och tillit till hur vi hanterar och förvaltar varje enskild persons eller företags särskilda försäkringsbehov. De skall dessutom känna förtroende för att den information som lämnas stannar hos oss och inte riskerar att spridas. Reglerna om etik och moral omfattar inte bara medarbetare i Länsförsäkringar Skaraborg, utan även de som inte är anställda men säljer försäkringar på uppdrag av bolaget eller har arbetat som konsult eller annars har uppdrag för Länsförsäkringar Skaraborg. De representerar i den rollen, liksom varje enskild medarbetare, också Länsförsäkringsgruppen som helhet. Styrelsen ansvarar för att det finns etiska regler som är anpassade till den verksamhet som bedrivs. Styrelse och vd utvärderar reglerna och följer upp hur de tillämpas. 12

15 Uppföljning Uppföljning av affärsplanen sker enligt balanserat styrkort i fyra perspektiv kvartalsvis såväl bolagsövergripande som avdelningsvis. Uppföljningen sker enligt processbeskrivning i bolagets verksamhetsbok. Sociala aspekter Bolaget följer Svensk kod för bolagsstyrning. I vår verksamhetsbok finns strategiska och operativa policy, med riktlinjer för våra värderingar och beteenden. Förutom övergripande kvalitets- och miljöpolicy har bolaget även uttalade policy för: ersättningar, innehav av finansiella instrument, intressekonflikter, personal, risk, arbetsmiljö, IT/Internet, likabehandling, löner, missbruk samt etiska riktlinjer Resultatdisposition Eget kapital inklusive årets resultat uppgår till 281,5 Mkr. Förslag till resultatdisposition Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att årets resultat 51,8 Mkr jämte balanserad vinst 219,7 Mkr, sammanlagt disponibla vinstmedel å 271,5 Mkr avsätts till balanserat resultat. Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 13

16 Bank, Försäkring och Fastighetsförmedling. Det hör liksom ihop. Våra kunder får tillgång till ett brett sortiment av tjänster både som privatpersoner och företagare. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling* finns nu på alla våra kontor runt om i Skaraborg. Här ser du några av våra duktiga fastighetsmäklare. Falköping Skövde Mariestad Lidköping - Skara Vara Habo * Länsförsäkringar Fastighetsförmedling består av fristående franschiseföretag och ingår inte i Länsförsäkringar Skaraborg.

17 Femårsöversikt Nedanstående redovisas för egen räkning Femårsöversikt, Mkr RESULTAT Premieintäkt 562,9 542,8 527,2 511,8 507,4 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 13,7 14,2 19,8 20,3 16,6 Övriga tekniska intäkter 1, Försäkringsersättningar 452,5 408,6 352,6 414,2 391,9 Driftskostnader 96,4 98,1 100,0 110,8 96,7 Övriga tekniska kostnader 0, Återbäring och rabatter Försäkringsrörelsens tekniska resultat 27,9 50,3 94,4 7,1 35,4 Finansrörelsens resultat 62,9 51,9 91,0 31,4 75,7 Övriga intäkter och kostnader 22,5 15,7 1,3 11,3 9,9 Resultat före dispositioner och skatt 68,3 86,5 2,1 27,2 101,2 Årets resultat 51,8 81,5 4,1 18,6 73,0 Ekonomisk ställning Placeringstillgångar, verkligt värde 1 557, , , , ,5 Premieinkomst 576,3 553,5 538,1 513,9 511,4 Försäkringstekniska avsättningar 939,8 870,7 818,2 845,1 789,3 Erforderlig solvensmarginal 107,4 105,7 99,3 105,6 99,3 Kapitalbas 738,6 662,0 592,4 538,8 513,2 Konsolideringskapital Beskattat eget kapital 281,5 557,3 475,7 471,1 452,5 Uppskjuten skatt 63,3 137,5 132,9 135,0 126,2 Obeskattade reserver 413, Konsolideringskapital 758,4 694,8 608,6 606,1 578,7 Konsolideringsgrad i procent Soliditet i procent Nyckeltal Försäkringsrörelsen Skadekostnad i procent av premieintäkt 80,4 75,3 67,0 80,9 77,2 Driftskostnad i procent av premieintäkt 17,1 18,1 19,0 21,7 19,1 Totalkostnad i procent av premieintäkt 97,5 93,4 86,0 102,6 96,3 Rörelsemarginal, tekniska resultat i procent av premieintäkt (före återbäring) 5,0 9,3 17,9 1,4 7,0 Bank & Liv Kostnader/Intäkter 1,4 1,4 1,0 1,2 1,4 Kapitalförvaltningen Direktavkastning i procent 0,9 0,8 0,3 1,4 0,6 Totalavkastning i procent 5,1 4,8-5,6 3,6 7,8 Länsförsäkringar Skaraborg tillämpar sedan den 1 januari 2013 enbart lagbegränsad IFRS i redovisningen då koncernförhållandena upphört under året. Uppgifterna avseende räkenskapsåren är oförändrade, d.v.s. presenteras i enlighet med tidigare, som koncern redovisade redovisningsprinciper. Ingen omräkning har gjorts då en sådan bedömts endast marginellt påverka jämförelsetalen. 15

18 Resultaträkning Teknisk redovisning av skadeförsäkringsrörelse, tkr Not Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst Premier för avgiven återförsäkring Förändring av avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 5 Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i avsättning för oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Driftskostnader 6, Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Icke teknisk redovisning Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Kapitalavkastning, intäkter 8, Orealiserade vinster på placeringstillgångar 9, Kapitalavkastning, kostnader 10, Orealiserade förluster på placeringstillgångar 11, Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen Övriga intäkter Övriga kostnader Resultat före skatt Aktuell skatt Uppskjuten skatt Årets resultat Rapport över totalresultat (tkr) Årets resultat Övrigt totalresultat - - Summa övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Totalresultat för perioden

19 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelse Direkt försäkring av svenska risker Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Totalt 2013 Sjuk och olycksfall Hem och villa Företag och fastighet Motorfordon Trafik Summa Mottagen återförsäkring Premieintäkter f e r (not A) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Övriga tekniska intäkter Försäkringsersättningar f e r (not B) Driftskostnader Övriga tekniska kostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat brutto Återförsäkrares andel Avvecklingsresultat f e r Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Summa försäkringstekniska avsättningar, före avg. återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Noter till resultatanalys för försäkringsrörelse Totalt 2013 Sjuk och olycksfall Hem och villa Företag och fastighet Motorfordon Trafik Summa Mottagen återförsäkring Not A Premieintäkter f e r Premieinkomst (före avg åf) Premier för avgiven åf Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker Summa premieintäkter Not B Försäkringsersättn. f e r Utbetald försäkringsersättn. före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i oregl. skador före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Summa försäkringsersättningar

20 Balansräkning Tillgångar, tkr Not Placeringstillgångar Byggnader och mark Placeringar i koncernföretag och intresseföretag Aktier och andelar i dotter- och intresseföretag Andra finansiella placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktieindexobligationer Derivat Depåer hos företag som avgivit återförsäkring Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar Oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Andra tillgångar Materiella tillgångar och varulager Likvida medel / Kassa och bank Övriga tillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda anskaffningskostnader Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult).

innehåll Bolagsstämman äger rum torsdagen den 24 mars kl. 15.00 på Möckelsnäs Herrgård, Diö (Älmhult). årsredovisning innehåll Vd-kommentar 4 Skadeförebyggande 6 Förvaltningsberättelse 12 Femårsöversikt 15 Resultaträkning 16 Resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen 17 Noter till resultatanalys för skadeförsäkringsrörelsen

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ)

årsredovisning europeiska försäkrings ab (publ) årsredovisning 2007 europeiska försäkrings ab (publ) Europeiskas unika servicenät täcker hela världen A I J K G H E F B C D A B C D VåRA EURO-CENTER HJälPER DIG På PlATS NORDAMERIKA USA, New York Tel:

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig sakförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Koncernen Resultaträkning 16 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår.

Den här årsredovisningen redogör för Norrbärke Sparbanks 154:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Innehåll VD har ordet... 5-9 Förvaltningsberättelse... 14-15 Fem år i sammandrag...17-18 Resultaträkning...19 Totalresultat...19 Balansräkning...20 Sammandrag avseende förändring av

Läs mer

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman

Orusts Sparbanks årsredovisning 2012. Tryck IT Grafiska AB. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen. Upplaga 150 ex. Omslagsfoto Tore Hagman Årsredovisning 2012 Orusts Sparbanks årsredovisning 2012 Tryck IT Grafiska AB Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 150 ex Omslagsfoto Tore Hagman Sparbanksstämman med huvudmännen äger rum

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD

VD kommentar. Tack till samtliga som varit delaktiga i bankens resultat för 2012. Tranemo i mars 2013. K-G Magnusson VD 2 ÅRSREDOVISNING 2012 VD kommentar Sparbanken Tranemo har nu varit verksam i 108 år och det känns mycket bra att kunna redovisa det bästa resultatet som banken någonsin gjort. Vi tror väldigt starkt på

Läs mer

Årsredovisning för år 2012

Årsredovisning för år 2012 1 Årsredovisning för år 2012 Ordinarie sparbanksstämma med huvudmännen hålles torsdagen den 25 april 2013 kl 18.00 på Hishults Nya Gästgivaregård. 2 Innehållsförteckning VD-kommentar 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. en bank för dina idéer

Årsredovisning. en bank för dina idéer Årsredovisning 2014 en bank för dina idéer INNEHÅLL Kommentarer från vd 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård

Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård Å r s r e d o v i s n i n g 2009 Omslag: Sparbanken tar täten Sölvesborg-Mjällby Sparbanks VD Richard Karlsson invigde Hällevik Tradjazzfestival i augusti 2009. Foto: Ann-Marie Mörngård INNEHÅLL VD kommenterar...

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2010 Redovisning för verksamhetsåret 2010 Styrelsen och VD för Sparbanken Alingsås AB, 556809-0855, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010-05-06-2010-12-31.

Läs mer

PayEx Credit Årsredovisning 2012

PayEx Credit Årsredovisning 2012 PayEx Credit Årsredovisning 2012 1 2 PayEx Credit Årsredovisning 2012 Kapitelrubrik Innehåll Innehållsförteckning 3 Bolaget i korthet 5 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Mål och strategier 7 Marknad 9 Våra

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 1

ÅRSREDOVISNING 2013 1 ÅRSREDOVISNING 2013 1 Omslagsbild: Lillan Berg-Hagenfeldt Vy över stortorget i Laholm 2 ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen för Laholms Sparbank avger härmed Årsredovisning för sparbankens verksamhet 2013, sparbankens

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014

ÅRSREDOVISNING. Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 ÅRSREDOVISNING Kinda-Ydre Sparbank verksamhetsår 2014 Årsredovisningen kan beställas från Kinda-Ydre Sparbank, kontaktuppgifter se sidan 80 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Foto: fotograf

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer