Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar"

Transkript

1 Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79)

2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING INLEDNING Syfte och bakgrund Disposition Avgränsningar och metod Begrepp och definitioner Unga som varken arbetar eller studerar - Situationen i länet i siffror KOMMUNERNAS VERKSAMHET Kommunernas verksamhet riktad mot vilka åldersgrupper? Det kommunala informationsansvaret Organisation och ansvarsfördelning Hur kommunerna håller sig informerade om vilka som omfattas av informationsansvaret Hur kommunerna kontaktar de som omfattas av informationsansvaret Åtgärder Stödjande/vägledande åtgärder Utbildning Praktik Arbete Insatser för unga upp till 24 år Framgångsfaktorer, svårigheter och förslag gällande arbetet med informationsansvaret samt arbetet med unga upp till 24 år Framgångsfaktorer - Insatser och åtgärder Svårigheter i arbetet Vad efterfrågas? Förslag från kommunerna på regionala samverkansområden DISKUSSIONSSEMINARIUM MED KOMMUNER Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 2(79)

3 4 OMVÄRLD - REGIONAL OCH NATIONELL NIVÅ Regionala aktörer Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Länsstyrelsen i Stockholms län Nationella aktörer Regeringskansliet Temagruppen Unga i arbetslivet Ungdomsstyrelsen Arbetsförmedlingen Skolverket Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) DISKUSSION FÖRSLAG PÅ REGIONALA SAMVERKANSOMRÅDEN. 70 Referenser Bilagor Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 3(79)

4 Sammanfattning KSL:s kansli genomförde under 2011/12 en förstudie kring arbetsmarknad och sysselsättning i syfte att ge Arbetsmarknadsberedningen underlag för beslut om vilka regionala frågor som kan lyftas till en samverkansnivå inom KSL. Förstudien visade att kommunerna ser unga som varken arbetar eller studerar som en viktig målgrupp samt att det finns ett intresse av att samarbeta kring frågan. Mot den bakgrunden har kansliet genomfört denna fördjupningsstudie. Syftet med denna studie - Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar - är att ge en fördjupad förståelse för arbetet med målgruppen i Stockholms län för att därigenom kunna föreslå möjliga regionala samverkansområden. Begreppet unga som varken studerar eller arbetar är vidlyftigt och svåranvänt och därför används exempelvis unga eller målgruppen här som synonymer till begreppet. Frågan kring unga rymmer två aspekter. Den ena är förebyggande och handlar om att undvika att unga personer hamnar i arbetslöshet. Den andra inriktas på aktiva åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar. Denna studie undersöker vilka åtgärder kommunerna erbjuder målgruppen som varken arbetar eller studerar och studiens tyngdpunkt ligger därmed främst på den senare aspekten. För studien har fyra källor använts: Intervjuer med operativt ansvariga för arbetet med målgruppen i samtliga kommuner i länet, diskussionsseminarium med kommuner, omvärldsstudier främst i form av intervjuer med regionala och nationella aktörer samt dokumentstudier. Studien har företrädesvis fokuserat på Kommunernas arbete med det kommunala informationsansvaret för unga upp till 19 år angivet i skollagen Kommunernas riktade insatser till unga upp till 24 år Regionalt/nationellt arbete med frågan Förslag på regionala samverkansområden Studien visar att det finns stora skillnader i länet gällande arbetet med aktiva åtgärder. I flera kommuner finns ett väl utbyggt arbete med ett brett åtgärdsutbud och samverkan mellan olika berörda aktörer och i andra kommuner finns mycket lite insatser för unga. Ett stort antal kommuner uppger att de har svårigheter att kunna erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de som omfattas av informationsansvaret. 12 av 26 kommuner tar i minst en verksamhet ett samlat grepp om hela målgruppen unga mellan 16 och 24 år. I rapporten redogörs för centrala framgångsfaktorer gällande aktiva åtgärder och statistik från verksamheter som visar på goda resultat presenteras. Vad kommunerna efterfrågar i arbetet lyfts fram och studien redovisar förslag från kommunerna på regionala samverkansområden. Samverkan kring utbudet av åtgärder riktade mot arbete och studier efterfrågas av flest kommuner. Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 4(79)

5 Påtagligt gällande omvärldsbevakningen är att de olika regionala och nationella aktörerna lyfter fram samma problematik avseende frågan samt i stort sett samma lösningar, främst: utökad samverkan mellan berörda aktörer, ett mer långsiktigt arbetssätt, tidiga insatser och stöd i skolan samt mer vägledning. I diskussionsavsnittet diskuteras den bild av kommunernas arbete som har framkommit i studien. Tydligt är att mer insatser på området är nödvändigt. Bland annat behovet av ett helhetsgrepp och samverkan i arbetet lyfts fram och innebörden av det lagstadgade informationsansvaret diskuteras. Studien presenterar avslutningsvis sex förslag på möjliga regionala samverkansområden: Samverkan kring utbudet av åtgärder Skolpeng för de som omfattas av det kommunala informationsansvaret Mobila enheter som resurs för hela länet Flera center med samlade kompetenser i länet Samarbete med Arbetsförmedlingen På politisk nivå i länet finna en samsyn kring uppdraget för att underlätta samverkan Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 5(79)

6 1 Inledning 1.1 Syfte och bakgrund Syfte Studiens syfte är att ge en fördjupad förståelse för arbetet med unga i Stockholms län som varken arbetar eller studerar för att kunna föreslå möjliga regionala samverkansområden. Bakgrund Minska gapet! Förstudie om arbetsmarknad och sysselsättning På uppdrag av KSL:s arbetsmarknadsberedning genomförde kansliet under höst och vinter 2011/12 en förstudie kring arbetsmarknad och sysselsättning. Syftet med studien var att ge beredningen underlag för beslut om vilka regionala frågor som kan lyftas till en samverkansnivå inom KSL. Studien baserades huvudsakligen på intervjuer med chefer i kommunerna inom områdena arbetsmarknad, socialtjänst, utbildning, näringsliv och personal. Förstudien visade att svaren på frågorna om de prioriterade målgrupperna samt de viktigaste samverkansområdena berörde varandra starkt. Unga som varken arbetar eller studerar lyftes fram som en viktig målgrupp och det var också en fråga man ville samarbeta kring. Frågan om ungas situation kom upp som ett samarbetsområde i nästan samtliga intervjuer. På frågan om vilka aktuella frågor som man vill utveckla, förbättra eller samverka kring nämndes oftast målgruppen unga, både år som hoppar av gymnasieskolan eller går ut med ofullständiga betyg, och unga vuxna som är arbetslösa eller inte deltar i andra insatser, av chefer för socialtjänst, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Samtliga chefsgrupper angav unga som den viktigaste målgruppen för samverkan. Sammanfattningsvis lyftes ungas situation i intervjuerna upp som ett samverkansområde utifrån två aspekter: Kommunens informationsansvar angivet i skollagen. Situationen för äldre unga som befinner sig i arbetslöshet och har brist på skolbakgrund m.m. Mot bakgrund av förstudiens resultat så beslutade KSL:s kansli att genomföra en fördjupningsstudie om arbetet med unga i Stockholms län som varken arbetar eller studerar. 1.2 Disposition I kapitel två ges en beskrivning av hur kommunerna i länet arbetar med aktiva åtgärder för unga. I kapitlet beskrivs inledande mot vilka åldergrupper kommunerna riktar sina verksamheter, sedan hur kommunerna arbetar med det Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 6(79)

7 kommunala informationsansvaret för unga upp till 19 år och därefter beskrivs de riktade insatserna för unga upp till 24 år. Genomgående i rapporten görs beskrivningarna av kommunernas arbete med hjälp av illustrerande exempel. Efter de beskrivande avsnitten i kapitlet följer sammanfattningar samt förteckningar över framgångsfaktorer. Framgångfaktorer gällande insatser och åtgärder samt statistik från verksamheter som visar på goda resultat presenteras i ett separat avsnitt. Kapitlet avslutas med en beskrivning av vilka svårigheter kommunerna upplever i arbetet idag, vad de efterfrågar samt vilka förslag på regional samverkan de framför. I kapitel tre redovisas en sammanställning av de synpunkter som fördes fram vid ett diskussionsseminarium där ett första resultat av studien redovisades för kommunerna. I kapitel fyra redovisas en omvärldsbevakning. Kapitlet fokuserar på hur regionala och nationella aktörer arbetar med unga, på deras syn på problematiken samt på regional samverkan. Ett urval av de rapporter som aktörerna har publicerat kring området unga sammanfattas även. Efter kapitlet följer en sammanfattning. Rapporten avslutas med en diskussion kring resultatet samt presentation av studiens förslag på regionala samverkansområden. 1.3 Avgränsningar och metod Avgränsningar Frågan kring unga som varken arbetar eller studerar rymmer två aspekter. Den ena är förebyggande och handlar om att undvika att unga hamnar i arbetslöshet. Den andra inriktas på aktiva åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar. En avgränsning i denna studie är att kommunernas verksamhet främst har undersökts utifrån den andra aspekten: aktiva åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar. I kapitlet med omvärldsbevakning samt i diskussionen tas de båda aspekterna upp. I vilken utsträckning kommunerna erbjuder unga feriejobb, vilket kan ses som en förebyggande insats, har studien ej undersökt. Gällande kommunernas insatser för de som inte omfattas av informationsansvaret, unga upp till 24 år, har studien undersökt åtgärder som är särskilt riktade till unga. Studien beskriver inte reguljära arbetsmarknadsinsatser för försörjningsstödstagare eller studier via den kommunala vuxenutbildningen. Metod För studien har fyra metoder använts: Intervjuer med operativt ansvariga för det kommunala informationsansvaret i länets samtliga 26 kommuner. Även operativt ansvariga för arbetet i de kommuner som har särskilt riktade insatser för Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 7(79)

8 unga upp till 24 år har intervjuats. Ofta är det dock samma personer som arbetar med informationsansvaret och särskilda insatser för unga upp till 24 år. Intervjuerna har fokuserat på tre frågeställningar: - Hur arbetar kommunerna med det kommunala informationsansvaret? - Har kommunerna några riktade insatser till unga upp till 24 år? - Vad har kommunerna för förslag på regionala samverkansområden? Även ett antal operativt ansvariga för arbetet med unga försörjningsstödstagare har intervjuats, dessa intervjuer har handlat om förslag på regional samverkan. Totalt har 61 personer på kommunal nivå intervjuats för studien. Diskussionsseminarium dit kommunerna bjöds in då samtliga kommuner hade intervjuats för att diskutera ett första delresultat av studien. Vid seminariet deltog 33 personer och 20 av länets 26 kommuner fanns representerade. Deltagarna var operativt ansvariga för arbetet med unga samt förvaltnings- och enhetschefer för utbildning och arbetsmarknad. Omvärldsstudier främst genom intervjuer med sex centrala aktörer på nationell och regional nivå som på olika sätt arbetar med frågan unga som varken arbetar eller studerar: Temagruppen Unga i arbetslivet, Arbetsförmedlingen, Ungdomsstyrelsen, Skolverket, Länsstyrelsen i Stockholm och Sveriges Kommuner och Landsting. Intervjuerna fokuserade på hur aktörerna arbetar med unga som varken arbetar eller studerar, deras syn på problematiken samt på regional samverkan. I bevakningen av nationell och regional nivå redogörs även kortfattat för arbete kring frågan på Regeringskansliet samt KSL. Dokumentstudier av rapporter kring unga som varken arbetar eller studerar, samt redovisningar och utvärderingar av olika verksamheter riktade mot unga. 1.3 Begrepp och definitioner Begreppsanvändning Begreppet unga som varken studerar eller arbetar är långt och svåranvänt och därför används exempelvis unga, de unga eller målgruppen som synonymer till begreppet. Ibland har benämningen unga utanför eller unga utanför studier och arbete använts för målgruppen, t.ex. i regeringskansliets utredning från 2003 med titeln Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 8(79)

9 Unga utanför 1. Här används medvetet inte detta begrepp då det kan bidra till att skapa exkluderande associationer kring målgruppen. Vidare förkortas ett antal andra begrepp för att underlätta läsningen: Det lagstadgade kommunala informationsansvaret som omfattar unga mellan 16 och 19 år som inte går i gymnasieskolan skrivs ibland som informationsansvaret. Operativt ansvariga för arbetet med det kommunala informationsansvaret benämns ibland som ansvariga. Definition av begreppet långt från arbete och studier Flera verksamheter i regionen riktas enbart till målgruppen unga långt från arbete och studier. Verksamheterna definierar innebörden på lite olika vis. Att en person står långt från arbete och studier kan innebära att personen har en komplex problematik utifrån exempelvis oavslutade studier, psykisk ohälsa och svåra hemförhållanden. Generellt gör verksamheter som vänder sig till denna målgrupp en bedömning om personen står långt från arbetsmarknaden och därför är i behov av en specifik insats. Vanligt är att unga kommer till sådana verksamheter via remiss från exempelvis skola eller socialtjänst. 1.4 Unga som varken arbetar eller studerar - Situationen i länet i siffror Det finns en osäkerhet kring gruppens nuvarande exakta storlek men nedanstående studie från Temagruppen för Unga i arbetslivet och statistik från Skolverket kan dock ge en god uppfattning om situationen. I Temagruppen för Unga i arbetslivets rapport 2012 Års uppföljning av unga som varken arbetar eller studerar används ett mått som är särskilt framtaget för att synliggöra ungas aktivitet/inaktivitet. Statistiken som används publiceras med viss eftersläpning och måtten kan därför inte användas för att ge en precis nulägesbild. Studien visar att det fanns drygt unga mellan 16 och 25 år som varken arbetade eller studerade i Stockholms län år 2010, motsvarande nio procent av den totala befolkningen mellan 16 och 25 år i länet. Bland dessa saknade nästan personer känd aktivitet 3 i de offentliga registren. Andelen som saknade känd aktivitet var relativt sett högre bland åringarna än bland åringarna och det totala antalet åringar som varken arbetade eller studerade och saknade känd aktivitet uppgick till nästan 2600 personer. 1 Utbildningsdepartementet (2003) SOU 2003:92 2 Av dessa personer var cirka 4000 personer mellan år och cirka personer mellan år. 3 Med känd aktivitet menas exempelvis att personer är i statliga eller kommunala arbetsmarknadsåtgärder, är sjukskriven, har omvårdnad av barn etc. Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 9(79)

10 Avseende avhopp från gymnasieskolan så visar Skolverkets statistik gällande studieresultat läsåret 2010/2011 att 74 procent av eleverna hade fullföljt sin gymnasieutbildning inom fyra år i Stockholms län (man studerade de elever som påbörjade sina studier år 2007) 4. Var fjärde elev fullföljer med andra ord inte sina gymnasiestudier inom fyra år. Svårigheten att beräkna antalet som omfattas av det kommunala informationsansvaret beror delvis på kommunernas varierande användning av egna register och databaser i kombination med den stora rörligheten av gymnasieelever mellan kommuner i länet. Inom KSL har ett arbete pågått för att ta fram en regional ungdoms- och elevdatabas (UEDB) (se sid 52)och den första körningen av systemet gjordes i maj Databasen kommer att underlätta kommunernas arbete med att informera sig om vilka ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som inte går i någon skola. 4 Skolverket (2011), Betyg och studieresultat i gymnasieskolan läsåret 2010/11. Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 10(79)

11 2 Kommunernas verksamhet I detta kapitel ges en beskrivning av hur kommunerna i länet arbetar med aktiva åtgärder för unga. Inledande beskrivs mot vilka åldergrupper kommunerna riktar sina verksamheter, därefter hur kommunerna arbetar med informationsansvaret för unga upp till 19 år och sedan de riktade insatserna för unga upp till 24 år. Framgångfaktorer gällande insatser beskrivs i ett separat delavsnitt. Kapitlet avslutas med en beskrivning av vilka svårigheter kommunerna upplever i arbetet idag, vad de efterfrågar samt vilka förslag på regional samverkan de framför. 2.1 Kommunernas verksamhet riktad mot vilka åldersgrupper? Det lagstadgade kommunala informationsansvaret omfattar unga mellan 16 och 19 år. Flera kommuner i länet har dock insatser riktade till unga som är äldre än de som omfattas av informationsansvaret. Bilden här nedan visar mot vilka åldersgrupper kommunerna riktar sina verksamheter. Kommunernas verksamhet utifrån ålder på målgrupp Antal kommuner Info-ansvar år år år Stapeln till höger visar hur många kommuner som i minst en verksamhet inom kommunen riktar sig till unga mellan 16 och 24 år och på det viset tar ett samlat grepp om hela åldersgruppen. Stapeln i mitten tillsammans med den till höger illustrerar hur många kommuner som har verksamhet för unga upp till 24 år. Den vänstra stapeln visar antalet kommuner som har en enhet enbart för unga som omfattas av informationsansvaret och ingen verksamhet för unga över 19 år. Diagrammet visar att 12 av 26 kommuner i minst en verksamhet tar ett samlat grepp om hela målgruppen unga 16 till 24 år. Av dessa 12 tar fyra kommuner ett samlat grepp i en verksamhet som är helt finansierad av kommunen. I sex kommuner tar man ett samlat grepp om åldergruppen via ESF-projekt och i två av kommunerna finns verksamhet både finansierad av kommunen och verksamhet delfinansierad av ESF. (För information om ESF-projekt se sida 23.) Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 11(79)

12 I mittenstapeln finns Salems kommun där socialförvaltningen har tagit beslut om att en stor del av arbetsmarknadsenhetens tjänster ska erbjudas även till de unga från 18 år som inte är försörjningsstödstagare. 2.2 Det kommunala informationsansvaret I detta delavsnitt presenteras hur kommunerna i länet arbetar med det lagstadgade informationsansvaret 5. Det kommunala informationsansvaret regleras i Skollagen 29:9: En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar som genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Kommunernas arbete med informationsansvaret kan delas upp i tre steg, se illustration i figuren nedan. Längst ned i figuren finns organisation och ansvarsfördelning som berör alla tre stegen. Presentationen i denna rapport är disponerad utifrån denna figur. Först presenteras hur organisering och ansvarsfördelning ser ut i kommunerna och därefter hur kommunerna arbetar med de tre stegen. Informera sig om vilka Kontakta Åtgärder Organisation och ansvarsfördelning Organisation och ansvarsfördelning Hur har kommunen valt att organisera arbetet med informationsansvaret? Hur ser ansvarsfördelningen ut? Vem är det som möter den unge? Vad görs inom de olika stegen? Steg 1 Kommunen informerar sig om vilka personer som omfattas av informationsansvaret. 5 Ett uppföljningsansvar fanns lagstadgat fram till år Sedan togs denna bestämmelse bort för att återinföras år 2005 under benämningen informationsansvaret. Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 12(79)

13 Steg 2 Kommunen kontaktar de som omfattas av informationsansvaret för att få information om vad de har för sysselsättning, samt för att informera dem om vilka åtgärder kommunen har att erbjuda. Steg 3 - Kommunen erbjuder åtgärder i form av utbildning, arbete eller åtgärd som syftar till att personen ska komma närmare studier eller arbete Organisation och ansvarsfördelning Informera sig om vilka Kontakta Åtgärder I detta avsnitt presenteras var ansvaret det övergripande respektive det operativa - för informationsansvaret finns i länets kommuner. Dessutom finns ett kortare stycke om resurser avsatta för uppdraget. Övergripande ansvar Oftast, i 20 av 26 kommuner, finns det övergripande ansvaret för informationsansvaret på utbildningsförvaltningen. I två kommuner finns det övergripande ansvaret på arbetsmarknadsförvaltningen. I en kommun är ansvaret delat mellan utbildnings- och socialförvaltningen, och en annan kommun har gjort på ett liknande sätt genom att dela ansvaret mellan utbildningsförvaltningen och ett projekt där socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen samverkar. I en kommun har enheten för arbetsmarknad och daglig verksamhet under förvaltningen för vård och omsorg fått uppdraget av utbildningsnämnden och slutligen har en kommun delegerat ansvaret från gymnasieskolan till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen. Operativt ansvar Organisation och ansvarsfördelning Var har kommunerna valt att lägga det operativa ansvaret? Antal kommuner SYV Kurator Flera kompetenser Övrigt Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 13(79)

14 Vanligast är att det operativa ansvaret ligger på en studie- och yrkesvägledare (SYV), i 13 kommuner ser det ut på det viset. I åtta av dessa kommuner arbetar ansvarig SYV på gymnasieskolan, i två kommuner arbetar denne på vuxenutbildningen, i en kommun på grundskolan och i två kommuner är ansvarig SYV direkt anställd som uppföljnings-/operativt ansvarig centralt hos kommunen. I två kommuner har man valt att lägga det ansvaret på kuratorer. I en av dessa kommuner så delar två kuratorer på ansvaret. I den andra kommunen är avsikten att även en ungdomscoach ska anställas för att tillsammans med kuratorn arbeta med uppdraget. Sju kommuner har lagt ansvaret på verksamheter där flera olika kompetenser finns, så som ungdomscoacher, socionomer och även studie- och yrkesvägledare. Ett exempel är Norrtälje kommun där det ansvaret ligger på verksamheten Ung på väg, en enhet med en studie- och yrkesvägledare, en beteendevetare och två ungdomskonsulenter. Enheten har även tillgång till en socionom. Resurser avsatta för informationsansvaret För att få en uppfattning om hur mycket resurser som är avsatta för informationsansvaret har studien undersökt hur stor del av respektive operativt ansvarigs tjänst som är avsatt för uppdraget. Resultatet varierar stort mellan kommunerna. I de kommuner där en SYV i ordinarie verksamhet är ansvarig är mellan 10 och 60 procent av en heltidstjänst avsatt för uppdraget. I flera fall är ingen särskilt andel av tjänsten avsatt för uppdraget. I kommuner där flera kompetenser delar på det ansvaret så är en betydligt större andel av tjänsterna avsatta för uppdraget. Tidigare nämnda verksamheten Ung på väg i Norrtälje kommun fungerar som ett illustrerande exempel: I verksamheten arbetar en studie- och yrkesvägledare 100 procent, en beteendevetare 100 procent och två ungdomskonsulenter 100 respektive 50 procent. Verksamheten har även tillgång till en socionom som arbetar cirka 30 procent med uppdraget. Framgångsfaktorer Organisation och ansvarsfördelning Här nedan redovisas vad kommunerna har lyft fram som centrala framgångsfaktorer avseende organisering och ansvarsfördelning av arbetet med informationsansvaret. Samverkan mellan olika förvaltningar och myndigheter I några kommuner har man utifrån uppdragets bredd valt att dela det övergripande ansvaret mellan flera förvaltningar, alternativt uttalat ett krav om samverkan mellan förvaltningar och nämnder. Stockholms stad är ett exempel på det senare. Där finns det samordnande ansvaret på arbetsmarknadsförvaltningen vilket Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 14(79)

15 innebär att förvaltningen ska samordna arbetet med informationsansvaret och samarbeta med alla berörda nämnder. Arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har ett nära samarbete och båda förvaltningarna erbjuder insatser till de som omfattas av informationsansvaret. Ett annat exempel på samverkan är Samordningsförbundet Östra Södertörn som driver och medverkar i flera projekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden. Samordningsförbundet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. I Tyresö kommun finns en samverkan mellan olika förvaltningar och myndighet kring informationsansvaret. Ansvaret delas mellan gymnasieskolan i Tyresö och projektet Ung i Tyresö, ett projekt som Samordningsförbundet Östra Södertörn driver och där Arbetsförmedlingen fungerar som huvudman. Arbetsförmedlingen och flera enheter inom den kommunala socialförvaltningen samarbetar i projektet och personalen sitter fysiskt i samma lokaler. Att socialförvaltningen på det viset är samlokaliserad med en myndighet leder till snabba beslut, snabba insatser och ger en sammansvetsad arbetsgrupp. Att olika förvaltningar och myndigheter är samlokaliserade eller placerade nära geografiskt främjar samverkan och kommunikation mellan enheterna. Olika kompetenser i organisationen Att olika kompetenser finns i organisationen hänger ofta samman med det ovanstående, samverkan mellan olika förvaltningar och myndigheter. En bred kompetens bland personalen blir ofta en effekt av samverkan. Framgångsfaktorn är att inte enbart en person från en yrkeskategori, exempelvis en studie- och yrkesvägledare, arbetar med ungdomen utan att det i organisationen finns olika kompetenser som kan möta olika behov. Sammanfattning Organisation och ansvarsfördelning Oftast, i 20 av 26 kommuner, finns det övergripande ansvaret för informationsansvaret på utbildningsförvaltningen. Vanligast är att det operativa ansvaret finns på en studie- och yrkesvägledare, i 13 kommuner ser det ut på det viset. I sju kommuner finns det operativa ansvaret på en verksamhet med blandad och bred kompetens, exempelvis ungdomscoacher arbetar tillsammans med en socionom och en studie- och yrkesvägledare. Hur mycket resurser som är avsatta för arbetet med informationsansvaret verkar variera stort mellan kommunerna. Framgångsfaktorer är att samverka mellan olika förvaltningar och myndigheter samt att ha en bred kompetens i organisationen som arbetar med denne unge. Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 15(79)

16 2.2.2 Hur kommunerna håller sig informerade om vilka som omfattas av informationsansvaret Informera sig om vilka Kontakta Åtgärder Organisation och ansvarsfördelning En kommun ska enligt skolagen hålla sig informerad om vilka kommuninvånare som omfattas av informationsansvaret. I detta avsnitt beskrivs hur kommunerna i länet går tillväga. Information via elevregister och fakturor Det vanligaste sättet bland kommunerna att söka hålla sig informerad på är att jämföra elevregister och fakturor från gymnasieskolor med folkbokföringen, för att på det viset få information om vilka personer som inte är registrerade på en gymnasieskola. 25 kommuner anger att de jämför elevregister och fakturor mot folkbokföringen. Dock så är elevregistret ofta inaktuellt då eleverna kan ha bytt till en annan skola. Ett fåtal kommuner uppdaterar inte sitt elevregister mot friskolor eller skolor i andra kommuner. Inom KSL har ett arbete pågått för att ta fram en länsgemensam ungdoms- och elevdatabas och den första körningen av systemet gjordes den 15 maj Se mer om databasen på sida 51 i denna rapport. Information från socialförvaltningen Ansvariga för informationsansvaret i 15 kommuner uppger att de får information från socialförvaltningen i kommunen. Det kan exempelvis vara information om att en person är placerad på ett behandlingshem och därför inte studerar. I sex kommuner tillämpas samtycke för att bryta sekretessen. I nio kommuner tillämpas samtycke delvis, detta genom att socialförvaltningen informerar enheten för informationsansvaret först då den unge blir utskriven från en åtgärd. Möjligt är att informationsutbyte mellan socialförvaltning och enhet för informationsansvar sker i fler än de 15 kommunerna som explicit har uttryckt att ett sådant samarbete finns. En kommun uttrycker att ingen samverkan med socialförvaltningen förekommer och nio kommuner uttrycker att samverkan bör utvecklas, främst utifrån hanteringen av sekretessregler. Information från gymnasieskolan 16 kommuner uppger att de får information om vilka som omfattas av det kommunala informationsansvaret genom att gymnasieskolor meddelar då en elev är på väg att hoppa av skolan eller redan är utskriven. Bilden som kommunerna ger är att gymnasieskolorna är olika bra på att ge besked, generellt är skolor i den egna Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 16(79)

17 kommunen eller skolor som ligger geografiskt nära bättre på att ge besked än andra skolor. Ett fåtal kommuner anger att de har ett väl utvecklat samarbete med de gymnasieskolor där kommunens elever går. Ett exempel är Tyresö kommun där informationsansvaret är delat mellan gymnasieskolan i Tyresö och Ung i Tyresö, ett ESF-projekt där Arbetsförmedlingen och kommun samverkar. Gymnasiet i kommunen ska kontakta Ung i Tyresö redan när en elev börjar vackla eller åtminstone vid avhopp och tillsammans med Ung i Tyresö ha ett möte med eleven. Ekerö kommun, som inte har någon gymnasieskola med nationella program inom kommunen, har upparbetat ett system där man har en dialog med gymnasieskolor utanför kommunen i syfte att förebygga skolavhopp. Studie- och yrkesvägledarna på grundskolan har i sin tjänst uppdraget att ha en dialog med de gymnasieskolor där elever från Ekerö går. De stämmer av med gymnasieskolorna att eleverna får det stöd de har rätt till, bland annat att de får ett åtgärdsprogram vid behov. Studie- och yrkesvägledarna har särskild fokus på de elever som bedöms vara i riskzonen för avhopp, vilket definieras som att eleven har icke godkänt betyg i tre kurser. Information från grundskolan Sex kommuner anger att de får information från grundskolan. I ett fåtal kommuner har man ett möte för informationsutbyte mellan grundskola och enheten för informationsansvaret under vårterminen innan övergången till gymnasiet. Ett exempel är Sigtuna kommun där man under mötet tar upp elever som är i riskzonen för att inte börja gymnasiet. Under mötet talar man även kring de elever som på olika vis har särskilda behov. Ett annat exempel är Täby kommun där man tar kontakt med alla grundskolor där elever från kommunen går för att få ett pedagogiskt överlämnande av de elever som inte kommer att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program. Kommunen kallar även eleven i fråga och föräldrar till ett samtal. Andra informationsvägar Andra informationsvägar är genom kontakt med vänner till ungdomen, genom att de som arbetar med informationsansvaret är i miljöer där ungdomar vistas exempelvis fritidsgårdar, via Arbetsförmedlingen, via projekt som arbetar med unga, via psykiatrin, via föräldrar samt att ungdomen själv hör av sig. Karriärgallerian i Nacka kommun, en enhet som bland annat innehar det operativa ansvaret för informationsansvaret, är ett illustrativt exempel på hur en aktiv kontakt med miljöer där unga befinner sig kan se ut. Enheten har anställt två ungdomsombud på 75 procent, unga personer som befinner sig där andra unga befinner sig exempelvis på fritidsgårdar och i Folkets hus. Ungdomsombuden fungerar som en bro mellan ungdomar och kommunanställda. Ombuden hjälper även unga att bilda ungdomsråd och föreningar och har i uppdrag att undersöka livskvaliteten bland unga. Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 17(79)

18 Framgångsfaktorer - Informera sig om vilka som omfattas av informationsansvaret Här nedan redovisas vad kommunerna har lyft fram som centrala framgångsfaktorer i arbetet med att hålla sig informerad om vilka kommuninvånare som omfattas av informationsansvaret. Tät förebyggande kontakt med gymnasieskolor och grundskolor Som ovan nämnt har ett fåtal kommuner ett väl utvecklat samarbete med gymnasieskolorna där kommunens elever går. Tidigare nämnda Tyresö och Ekerö kommun är exempel på kommuner som tillsammans med gymnasieskolor arbetar förebyggande mot skolavhopp samt har ett väl fungerande informationsutbyte mellan informationsansvar och gymnasieskola kring de unga som väljer att hoppa av skolan. I ett fåtal kommuner har man ett möte mellan grundskola och enheten för informationsansvaret under vårterminen innan övergången till gymnasiet. Under mötet sker informationsutbyte kring elever som är i riskzonen för att inte börja gymnasiet. Goda exempel är tidigare nämnda Sigtuna respektive Täby kommun. Nära samarbete med socialförvaltning Informationsutbyte mellan operativt ansvarig för informationsansvaret och socialtjänst är en nödvändighet för att kommunen ska kunna utföra det uppdrag som informationsansvaret innebär. Exempel på en svårighet och utvecklingsområde gällande informationsutbytet som kommunerna tar upp är sekretessen. Sex av 26 kommuner uppger att de använder sig av samtycke för att bryta sekretessen. Ytterligare nio kommuner uppger att de använder sig av samtycke men i begränsad utsträckning. Att vara i miljöer där unga är/ha samverkan med sådana miljöer Generellt är samverkan med andra aktörer och enheter, både inom den kommunala organisationen och utanför, en genomgående framgångsfaktor i hela arbetet med informationsansvaret. Nacka kommuns arbete med ungdomsombud (se sid 17) är ett exempel på hur en aktiv kontakt med miljöer där unga befinner sig kan se ut. Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 18(79)

19 Sammanfattning Hur kommunerna informerar sig om vilka som omfattas av informationsansvaret Det vanligaste sättet bland kommunerna att söka hålla sig informerad på är att jämföra elevregister och fakturor från gymnasieskolor med folkbokföringen, 25 kommuner anger att de gör på det viset. I 15 kommuner får enheten för informationsansvaret i varierande grad information från socialförvaltningen. 16 kommuner uppger att gymnasieskolor meddelar då en elev är på väg att hoppa av skolan eller redan är utskriven, sex kommuner får information från grundskolor om elever som riskerar att inte börja gymnasiet. Andra informationsvägar är exempelvis genom kontakt med vänner till ungdomen, via fritidsgårdar, via Arbetsförmedlingen, via projekt som arbetar med unga och via psykiatrin. Knappt 10 kommuner uppger att de använder sådana olika informationsvägar. Framgångsfaktorer är att ha en tät förebyggande kontakt med grund- och gymnasieskolor, nära samarbete med socialförvaltning samt att ha en samverkan med miljöer där unga är. Kommunerna upplever generellt att det är svårt att informera sig om vilka unga som omfattas av ansvaret. En regional elev- ungdomsdatabas införs under 2012 vilket kommer att underlätta kommunernas arbete Hur kommunerna kontaktar de som omfattas av informationsansvaret Informera sig om vilka Kontakta Åtgärder Organisation och ansvarsfördelning I detta avsnitt beskrivs hur kommunerna kontakter de som omfattas av informationsansvaret. Generellt upplever kommunerna att det är svårt att nå de unga. Den vanligaste kontaktvägen är via brev, med en förfrågan om nuvarande sysselsättning samt information om vad kommunen kan erbjuda för åtgärder. Breven skickas vanligen ut någon eller ett par månader efter skolstart. Sedan skickas ofta löpande påminnelsebrev. Svarsfrekvensen på de brev kommunerna skickar varierar mellan 10 och 90 procent. Vanligt är också att kommunen försöker nå de unga per telefon, då ofta efter flera obesvarade brevutskick. Sju kommuner gör hembesök. En handfull kommuner uppger att de gör allt för att nå de unga. Facebook är ny kontaktväg som fyra kommuner uppger att de använder sig av. Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 19(79)

20 Antal kommuner Vilka kontaktvägar använder kommunerna? Brev Telefon Miljö där unga är Hembesök Via vänner Facebook Hur många kontaktvägar använder kommunerna sig av? Enbart brev (1 Enbart telefon) Brev och ringer 3 eller fler kontaktvägar Antal kommuner Det finns en stor variation gällande hur många kontaktvägar kommunerna använder sig av, några få kommuner skickar enbart brev medan andra kommuner använder sig av ett stort antal kontaktvägar inklusive uppsökande verksamhet. Ett fåtal kommuner riktar sig även till elever i årskurs nio i grundskolan respektive årskurs ett i gymnasiet och informerar om enheten för informationsansvaret. Framgångsfaktorer - Kontakta de som omfattas av informationsansvaret Följande framgångsfaktorer har kommunerna lyft fram som centrala i arbetet med att kontakta de som omfattas av informationsansvaret. Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 20(79)

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-19 ÅR Halvårsrapport maj 2014 Datum: 2014-05-08 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Karolina Grip, Verksamhetscontroller Sammanfattning I Ungdoms-

Läs mer

Kommunala informationsansvaret

Kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Kommunala informationsansvaret Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR

KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA ÅR KOMMUNENS INFORMATIONSANSVAR FÖR UNGA 16-20 ÅR Halvårsrapport januari 2014 Datum: 2014-01-20 Sammanställt av: Lilian Lama, Uppföljningsansvarig Innehållsförteckning 1 Det kommunala informationsansvaret

Läs mer

Rapport: Informationsansvaret, ungdomar år,

Rapport: Informationsansvaret, ungdomar år, 1 2012-05-07 Rapport: Informationsansvaret, ungdomar 16-20 år, Bakgrund I skollagen regleras kommunernas ansvar för uppföljning av ungdomar, 16 20 år, som befinner sig utanför utbildning eller arbete.

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret

Eskilstuna kommun. Det kommunala uppföljningsansvaret Eskilstuna kommun Det kommunala uppföljningsansvaret Innehåll Sammanfattning och bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte... 4 1.3. Revisionsfrågor... 4 1.4. Revisionskriterier...

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar

Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar ELISABETH JOHANSSON SID 1/4 KANSLICHEF ELISABETH.JOHANSSON@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Kommunens informationsansvar Förslag till beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar

Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar Handlingsplan med rutiner för Kommunalt Aktivitetsansvar LIDKÖPINGS KOMMUN Antagen av Carina Bertilsson, chef för KAA, 160519 Innehåll HANDLINGSPLAN FÖR AKTIVITETSANSVARET... 3 Aktivitetsansvaret har tre

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Bromölla kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Bromölla kommun Resultat Syfte och frågeställningar Metod

Läs mer

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Handlingsplan KAA. Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg HANDLINGSPLAN KAA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handlingsplan KAA Handlingsplan med rutiner för kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Sundbyberg 2016-08-15 Antagen av Svante Tolf ansvarig chef för KAA Framtagen av Petra Wallin HANDLINGSPLAN KAA BARN-

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20

ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20 ÅRSRAPPORT 2014 Ungdomsuppföljning ungdomar 16-20 Sammanfattning Fler ungdomar studerar eller arbetar Fler ungdomar har kommit tillbaka till studier eller arbete efter att de hoppat av gymnasiet jämfört

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2012-08-27 16 211 2012.0043 750 INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR 16-20 ÅR Au 120312 Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning

Läs mer

2012 ISSN 1651-2855 ISBN

2012 ISSN 1651-2855 ISBN Temagruppen Unga i arbetslivet Temagruppen Unga i arbetslivet ska verka för att erfarenheter och kunskaper från projekt med finansiering från Europeiska socialfonden tas till vara. I temagruppen samarbetar

Läs mer

ESF-Förstudier Tomislavka Barisic

ESF-Förstudier Tomislavka Barisic ESF-Förstudier 2014 Tomislavka Barisic 2014-10-16 Socialfonden 2014-2020 Programområde 1: (Kompetensförsörjning) Digital komptensutveckling inom hälso- och vårdomsorg. Programområde 2: (Öka övergångarna

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd

Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd Hur förhindrar vi skolavhopp och hur följer vi upp avhoppare? Helena Wintgren, undervisningsråd Karolina Österlind, undervisningsråd 1 Agenda 1. Informationsansvaret (uppföljningsansvaret) 2. Stöd i gymnasieskolan

Läs mer

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare

Ungdomsteamet redovisar 2011-2. Delårsrapport. Ungdomsteamet Januari juni 2011. Margareta Aissaoui Samordnare Ungdomsteamet redovisar 2011-2 Delårsrapport Ungdomsteamet Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ungdomsteamet 3 2.1 Arbetsprocess 3

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö

En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö En samlad studie- och yrkesvägledning i Tyresö Tyresö kommun / 2012-11-22 2 (12) Utredare: Marita Sirviö Utvecklingsförvaltningen 08-5782 95 09, marita.sirvio@tyreso.se Tyresö kommun 2013-01-09 3 (12)

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad

Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad RAPPORT Katrin Söderlind Granskning av informationsansvaret för 16-19 åringar i Borås Stad Borås Stads Revisionskontor Besöksadress: Sturegatan 42 Telefonnummer: 033-357154 Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret,

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Nationell samling för unga utanför

Nationell samling för unga utanför 2015-05-01 Nationell samling för unga utanför Ungdomsarbetslösheten i Sverige Ungdomsarbetslösheten har stigit och Sverige har idag en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder. År 2014 uppgick arbetslösheten

Läs mer

Kommunala Aktivitetsansvaret

Kommunala Aktivitetsansvaret Kommunala Aktivitetsansvaret Handlingsplan och rutiner gällande det Kommunala Aktivitetsansvaret Utbildning och arbete Handläggare Albulena Ibishi Utbildning och arbete 0479-52 83 30 albulena.ibishi@osby.se

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-06-27 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Ett FAKTABLAD från NNS maj 2011 Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Finsam-lagen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingen och kommunerna unika möjligheter

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksamhetsrapport. Bilaga 1 Verksamhetsrapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av Ödeshögs kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret Skolinspektionen Verksamhetsrapport 2 (12) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Nedan följer en redovisning av vad som i dag görs för att identifiera, stödja och aktivera unga i Tyresö kommun som varken arbetar eller studerar, eller är

Läs mer

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år

Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar år Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år Ljusdals kommun December 2010 David Emanuelsson Sammanfattning... 2 Inledning... 1 Bakgrund... 1 Revisionsfråga och metod... 1 Resultat

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Samverkan... 3 Arbetsbeskrivning i samverkan... 3 Samverkan/Förebyggande... 4 Tänkbara mål i fortsatt

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (8) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-10-25 p 14 Handläggare: Barbro Hansson Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö

Läs mer

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12

Arvika kommun. Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år. KPMG Bohlins AB 2008-10-13 Antal sidor: 12 Uppföljningsansvar ungdomar 16-20 år KPMG Bohlins AB Antal sidor: 12 2009 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Organisation och ansvarsfördelning...9. Kontakten med unga Nationella register och bestämmelser Uppsökande arbete för unga år...

Organisation och ansvarsfördelning...9. Kontakten med unga Nationella register och bestämmelser Uppsökande arbete för unga år... Kommunernas aktivitetsansvar 2016 Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...6 Enkätundersökningen...8 Organisation och ansvarsfördelning...9 Kontakten med unga... 11 Individuella åtgärder.... 13 Samverkan...

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus

Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens skolverksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret - Fristadshus Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:396 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M).

181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M). UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kompetensnämnden 2016-11-09 Expedieras till Kommunstyrelsen 181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg

Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar år i Sundbyberg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Petra Wallin 2015-06-05 1 (5) Rapport om aktivitetsansvaret gällande ungdomar 16 20 år i Sundbyberg Kommunen har fram till och med december 201 haft skyldighet att, enligt

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 160908 Innehåll Plan för introduktionsprogrammen... 4 Introduktionsprogram (IM)... 4 Behörighetskrav till de nationella

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksam hetsrapport

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Verksam hetsrapport Bilaga 1 Verksam hetsrapport efter kvalitetsgranskning av Perstorps kommuns arbete med det kommunala aktivitetsansvaret 1(13) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Perstorps kommun Resultat Syfte och

Läs mer

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN

s- )>--' s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) 1. Tjänsteskrivelse, eor5-o9-15, Alitivitetsansvar 2015 2. Aktivitetsansvar2ols VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbild n i ngsnä m ndens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 2015-09-30 6 (1s) s46 Aktivitetsansvar 2015 (UN 2015.078) Beslut Arbetsutskottet noterar informationen. Ärendebeskrivning

Läs mer

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov.

Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. BILAGA 1 MÅLGRUPP Kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov. MÅLGRUPPENS STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING UNGA SOM INTE FULLFÖLJER GYMNASIET Antalet unga i som

Läs mer

!"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström

!#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström !"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström 24% av Sveriges ungdomar har fyra år efter uppropet inte fått slutbetyg i gymnasiet.!"#$%&' !"#$%&' Elever som är 16 år eller äldre och

Läs mer

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016 Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-12-08 Handläggare Kristina Eklund Telefon: 08 50835534 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun. Angela Öst (Utbildningsdepartementet)

Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun. Angela Öst (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremiss Ungdomar utanför gymnasieskolan ett förtydligat ansvar för stat och kommun Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2014 Maria Arnholm Angela Öst (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Rapport om gymnasieutbildningens betydelse för anställningsbarhet och etablering på arbetsmarknaden

Rapport om gymnasieutbildningens betydelse för anställningsbarhet och etablering på arbetsmarknaden Rapport 1 (5) Datum Diarienummer 2017-10-05 BIN 2017/1214 Utredare Linda Vedestig 0410-73 42 78 linda.vedestig@trelleborg.se Rapport om gymnasieutbildningens betydelse för anställningsbarhet och etablering

Läs mer

UNGA UTANFÖR GREPPA MÖJLIGHETERNA Årsrapport 2012 om det kommunala uppföljningsansvaret

UNGA UTANFÖR GREPPA MÖJLIGHETERNA Årsrapport 2012 om det kommunala uppföljningsansvaret 3 Innehåll Inledning... 6 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 8 Beskrivning av uppdraget... 8 Beskrivning av målgruppen... 9 Mål för arbetet... 9 Arbetssätt, aktiviteter och metoder... 9 Resultat december

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-3. Resultatredovisning. Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010. Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-3 Resultatredovisning Grenverket Södertörn november 2009 oktober 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-15 Handläggare Karolina Landowska Tel: 508 35 509 Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet:

BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: 1(5) BILAGA 2 Redovisning av befintlig verksamhet: Ale kommun, Arbetsmarknadsenheten, AME. Inom AME erbjuder vi idag olika typer av stöd, både individuellt och i grupp. Individuellt erbjuds evidensbaserade

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/ , med förslag till beslut att

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/ , med förslag till beslut att stadsdelsnämnd Sida 54 (81) Del 2 Öppna delen 23 Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74) - Svar på remiss Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/904-2013,

Läs mer

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016

Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Halvårsrapportering till Finsam Sydnärke av #jagmed Perioden 1/1-30/6 2016 Vennerstrand, Jenny Jenny.vennerstrand@skola.kumla.se Innehåll Bakgrund... 2 Uppdatering beträffande arbetet med projektet...

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Håbo kommun och Arbetsförmedlingen har arbetat fram en gemensam plan för samverkan, vilken beskrivs i denna bilaga. Genom intervjuer och arbetsmöten med

Läs mer

Styrgrupp. Kommunen kommundirektör och kvalitetschef samt förvaltningschefer från utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen.

Styrgrupp. Kommunen kommundirektör och kvalitetschef samt förvaltningschefer från utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen. En väg in Många vägar ut Styrgrupp Kommunen kommundirektör och kvalitetschef samt förvaltningschefer från utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen. Arbetsförmedlingen chef för Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden Huddinge, Botkyrka och Salem (HBS), Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-16 1 (9) HSN 1405-0623 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-30, p 5 Årsredovisningar 2013 för samordningsförbunden

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Omvärldsbevakning. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Omvärldsbevakning. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Omvärldsbevakning Uppdrag: Omvärldsbevakning avseende yrkesutbildningar inom Göteborgsregionen. Vuxenutbildningsnätverket enades om att tillsätta en tjänst under 2014-09-01 2014-12-31 motsvarande 20 %

Läs mer

Delegationen för unga till arbete. (Dua)

Delegationen för unga till arbete. (Dua) (Dua) Beslutades av regeringen december 2014 Arbetande ordförande Övriga i delegationen ännu inte på plats Kansliet bemannas under våren Treårigt uppdrag Varför en delegation? Budgetpropositionen 2015:

Läs mer

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Revisionssrapport Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Krokoms kommun Kjell Pettersson Cert. kommunal revisor, Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.3 Metod

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

DUA Sundsvall. delegationen för unga till arbete 2016/2017 DUA SAMVERKAN I SUNDSVALL

DUA Sundsvall. delegationen för unga till arbete 2016/2017 DUA SAMVERKAN I SUNDSVALL DUA Sundsvall Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Sundsvalls kommun delegationen för unga till arbete 2016/2017 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Sundsvalls kommun DUA

Läs mer

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Lokal överenskommelse för unga till arbete. Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Lokal överenskommelse för unga till arbete Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Uppdrag Delegation för unga till arbete (Dua) har i uppdrag att

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM Grunder Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program (Skollagens 17 kap).

Läs mer

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen

Silvie Jalmsell, sektionschef unga vuxna Arlandaregionen Arbetsförmedlingen KONTAKTUPPGIFTER Hanna Bäck Enhetschef Vägval Ungdom 08-590 973 39 Hanna.back@upplandsvasby.se BEHÖRIGA FÖRETRÄDARE Upplands Väsby, 2015-12-31 Mathias Bohman, Kommunstyrelsens ordförande Upplands Väsby

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m.

Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2014-11-19 Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. Redovisning av uppdrag från utbildningsnämnden till förvaltningen

Läs mer

Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga

Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga Samla in och sprida kunskaper och erfarenheter från ESF-projekt för unga Målgruppen Metoder/arbetssätt Systemfel Målgruppen Problembilden är komplex (projektens bedömning av sin målgrupp) Inte avslutad

Läs mer