BKN i Sveriges miljonprogram 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BKN i Sveriges miljonprogram 2012"

Transkript

1 BKN i Sveriges miljonprogram 2012 Analys av resultatet Carlos Rojas för Boverket, december 2011 Innehåll: 1. En tredjedel vill bo i en bostadsrätt och de äldre gör redan det 1. Flyttbenägenheten är alltid större i miljonprogrammen 1. Därför vill de äga 2. De som vill flytta drivs av status, hemkänsla och trygghet 2. De som vill äga sin bostad men inte kan 3. Det kan vara så att de som inte kan visst kan 3. Kunskapsluckor kan bero på att miljonprogrammen nås av andra informationsströmmar 4. De som inte vill äga sin bostad vill undvika risker 5.Och de som valde att äga ville uppleva trygghet 5. Politiskt rörigt i miljonprogrammen 5-6. Slutsats: Miljonprogrammen är komplexa och kräver flexibilitet

2 En tredjedel vill bo i en bostadsrätt och de äldre gör redan det Två tredjedelar av alla som bor i hyrd lägenhet skulle vilja äga sin bostad och lite mindre än hälften av de som vill anger att de planerar att äga en bostad inom en snar framtid. Kvinnor är också mindre benägna att äga sin bostad - fler svarar nej på frågan skulle du vilja äga din bostad? Åldersmässigt är de som minst vill äga sin bostad de äldre år men det är också de som i högst utsträckning redan äger sin bostad. De unga, som är mest benägna att flytta visar en vilja att äga sin bostad och är starkt överrepresenterade på svarsalternativet Ja, jag skulle vilja men kan inte och Ja, jag planerar att äga en bostad inom en snar framtid. Geografisk är Norrland (indikativt), Stockholmsbor och sydsvenskar de som äger sin bostad i högst utsträckning. Småland (indikativt) är de som vill äga sin bostad mest, antingen svarar de ja, skulle vilja men kan inte eller att de planerar att flytta det närmsta året. Flyttbenägenheten är alltid större i miljonprogrammen Generellt vill de unga miljonprogramsborna byta bostad det närmaste året. I åldersspannet år svarar 42,2 procent att de vill det, jämfört med snittet på 35,5 procent. Bland 23- till 35-åringar svarar hela 52,3 procent att de planerar att byta bostad det närmsta året. De äldre år vill stanna kvar, bara 12,3 procent vill byta bostad det närmaste året. Det följer de nationella rörelserna som SCB identifierar i sina flyttströmsrapporter: i åldern flyttar de flesta till en något större kommun för att studera eller arbeta, går flyttströmmen från högskola/universitet till storstäderna och trettioplussare som bildar barnfamiljer flyttar från storstäder och regioncentra till mindre kommuner av förortskaraktär inom pendlingsavstånd till den större kommunen. I övriga åldrar är flyttströmmar så små att de knappt påverkar befolkningsutvecklingen för kommunen. Miljonprogram har generellt beroende på status och rykte något större utflyttningsströmmar, på vissa ställen mer markant än andra. År 2010 flyttade exempelvis 9 procent av invånarna i Norra Botkyrka ut, och 2007 flyttade 14 procent av Rosengårds invånare ut. Geografiskt är Sydsveriges miljonprogramsbor minst benägna att flytta och Småland (här främst Jönköpingsområdet Råslätt och 31 respondenter så det bör ses som indikativt) de som mest vill det. Därför vill de äga För de som uppgett att de vill äga sin bostad eller planerar att göra det snart, är anledningarna 1) Jag ser det som en bra investering 2) Det känns tryggare

3 3) Det blir billigare månadshyra Könsmässigt är de absolut största skillnaderna i anledningarna att männen tycker det är viktigare med billig hyra jämfört med kvinnorna, som tycker det är viktigare än männen att få bygga om hur de vill. De i åldersspannet är minst fokuserade än övriga på att det känns tryggare att äga sin bostad. De ligger absolut lägst på den anledningen av alla åldersgrupper och kraftigt under snittet (7,5 procent vs 18,8 procent). Billigare månadshyra är viktigare för de äldre år. De som vill flytta drivs av status, hemkänsla och trygghet I andra undersökningar av MIKLO framkommer ett mönster där en stor del är nöjda med sitt liv, sitt boende och sitt område, ofta procent, och en ofta något mindre del procent är missnöjda med sitt liv, sitt boende och sitt område. Mönstret är ofta att procent är angelägna om att flytta och procent angelägna om att bo kvar. Vi ser det mönstret även i denna undersöknings resultat, bland annat på de 19,7 procent som om de skulle köpa en bostad skulle välja den de bor i idag, samtidigt som 34,1 procent av de som svarar att de inte skulle vilja köpa lägenheten de bor i idag säger att anledningen är att de inte trivs i området eller att det inte är en bra investering att köpa något i området. Vanligt förekommande anledningar för att vilja flytta är sitt nuvarande områdes rykte, och att röra sig mot ett område som man tror kommer vara mer tryggt och kännas mer hemma. Överväldigande många ser flytt till just villa som bostadsform som det mest önskvärda. I en annan undersökning vi nyligen gjorde åt en partner framkom att nästan två tredjedelar vill bo i villa, medan knappt tio procent skulle välja att äga en lägenhet och ytterligare nästan tio procent äga radhus. Önskan om villa har förmodligen delvis med status att göra, som symbol för framgång och kapital, men också att miljonprogramsbon antar att ett villaområde ger den tidigare nämnda och önskade tryggheten, hemmakänslan och goda ryktet. Ungefär tio procent av miljonprogramsborna anger också som skäl att flytta att de inte trivs i den mångkulturella miljö de nu bor i. De som vill äga sin bostad men inte kan De som är minst benägna att flytta från området (de äldre) är mest insatta i hur man omvandlar hyresrätter. De unga, som är mest benägna att flytta, anser sig inte vara insatta. Bland 16- till 22- åringarna svarar 50,8 procent av nej på frågan om de vet hur det går till att omvandla en hyresrätt till bostadsrätt eller köpa en bostadsrätt (snitt 26,7 procent). För åringar är det 32,7 procent som anser sig vara väl insatta och endast 13,5 procent som svarar nej (jämfört med snitt på 20,5 procent respektive 26,7 procent).

4 Geografisk anser sig Stockholmsbor vara väl insatta, övriga delar av landet ligger relativt långt under snittet. Könsmässigt är kvinnor generellt lite mindre insatta, och är också här i lägre grad ägare till bostadsrätter. För de som uppgett att de vill äga sin bostad men inte kan är den absolut främsta anledningen att de inte har råd. Även att man inte får banklån verkar vara en relativt viktig anledning. Fler kvinnor än män anser att de inte har råd eller inte får banklån. Männen tycker att de inte känner sig tillräckligt insatta eller att det är riskabelt är viktigare anledningar än kvinnorna. Att inte ha råd är överlägset största anledningen bland 16- till 35-åringar för att inte äga en bostad. För 36-till 55 åringar är det att inte få banklån även en stor hake, de är kraftigt överrepresenterade på det svarsalternativet. Det kan vara så att de som inte kan visst kan När det gäller miljonprogramsbons ekonomi och hur belånad man är i de undersökta områdena, har det generellt sen vi började göra undersökningar 2005 präglats av polarisering. Många har en god ekonomi och många har en dålig ekonomi. Det som är genomgående är den låga graden av belåning (av de som inte har bostadslån hade två tredjedelar 2010 inga lån alls och bara 17,7 procent uppgav att de hade mer än kr i lån), som vi analyserar helt enkelt beror på en kombination av saker: arbetarklassarvet att inte handla för mer än man har sparat ihop till präglar miljonprogrammens invånare, i samarbete med en utbredd missuppfattning om sin kreditvärdighet. Den sistnämnda bekräftas i frågan om vad som hindrar respondenten från att investera i en bostadsrätt, där 21,1 procent av de i åldern år säger att de inte får något lån, trots att knappt 11 procent är arbetslösa eller sjukskrivna. De yngstas (16-35) också relativt goda ekonomi hör till viss del ihop med att de flyttar hemifrån senare än snittsvensken gör, och under tiden undviker studielån och lägger undan pengar. Till viss del kan de höjda kraven på insatser påverka att svarsalternativen jag får inget lån och jag har inte råd är höga, men i undersökningen som gick ut 2010 och tidigare kvalitativa studier har resultatet varit snarlikt även på frågor om andra typer av lån. Man har inte trott att man är kreditvärdig, något som också hör ihop med en mer komplicerad självkänsla som många har i miljonprogramsområden. De möjligheter som är allmänna i samhället upplevs ofta inte så, utan som möjligheter för andra. Kunskapsluckor kan bero på att miljonprogrammen nås av andra informationsströmmar I miljonprogrammen konsumerar man medier annorlunda än snittsvensken gör. Det och att man i många fall är grupperad med andra miljonprogramsbor i sitt vardagliga umgänge ger en informationsskugga, där samtalen som medelklassen och cityfolket för i lägre grad når

5 miljonprogramsbon. I Sveriges miljonprogram 2011 (då enbart åldrar 16-45) framkom att många fler läser en morgontidning regelbundet (56,1 procent mot 14,7 procent i hela Sverige) men att mycket färre ser morgontidningen som en mycket viktig informationskälla (6,9 mot 27,2 procent i hela Sverige), sannolikt för att morgontidningen de relaterar till är Metro och City i dess olika upplagor runtom i landet. Den trovärdigaste källan för informationssökning anser man internet vara (30,7 procent anger den som mycket viktig), medan den källa som snittsvensken ser som mest trovärdig, radio, bara ses som mycket viktig för informationsinhämtning av 7,2 procent. I Sverige i stort anger 82,2 procent radio som mycket viktig. Även här konsumerar och därmed relaterar miljonprogramsbon till andra radiokanaler än snittsvensken. Intressant i sammanhanget är att noll procent av Orvestos respondenter i åldern år angav brev från företag/myndigheter som en mycket viktig informationskälla, medan tolv procent av miljonprogramsborna gjorde det och därmed hade den som näst viktigast efter internet. De som inte vill äga sin bostad vill undvika risker För de som uppgett att de inte vill äga sin bostad är anledningarna 1) Jag vill inte binda upp mig, vill vara mer flexibel 2) Jag vill inte ha några skulder 3) Annat 4) Jag vill inte behöva riskera oplanerade utgifter De yngsta respondenterna anger mest annat, och då ofta relaterat till att de har temporärt boende eller bor hemma med föräldrarna. I åldersgruppen år är man mest angelägen om att inte binda upp sig och 36- till 55-åringar tycker det är viktigt att inte ha några skulder (24,1 procent vs 18,5 procent i snitt) vilket för dem är nästan lika viktigt som att inte binda upp sig, ett förhållande som inte återspeglas i någon annan av åldersgrupperna. Flera i gruppen åringar lyfter i alternativet annat att det för dem handlar om politisk eller ideologisk övertygelse att bo i hyresrätt. Nära hälften av samtliga som inte vill äga sin bostad säger att det inte finns något som skulle kunna få dem att ändra sig. De äldre är fastare i sin åsikt (60 procent av åringar säger nej) än de yngre (29,1 procent av åringar säger nej) För att kunna övertyga de yngre, som ändå är relativt benägna att övertygas, är priset den viktigaste faktorn följt av riskfaktorn. Skulle de känna att de får ett bra pris eller att köpet var riskfritt skulle de överväga att köpa bostad. Det verkar också finnas ett medvetet informationsgap i åldersgruppen år, då de anger att bättre förstå vad det innebär som en viktig anledning.

6 Och de som valde att äga ville uppleva trygghet De viktigaste anledningarna som bostadsägarna i undersökningen anger som skäl till sitt val av boendeform, är att de tycker att det känns tryggare att äga sin egen bostad och att de ser det som en investering. De yngre ägarna, år, ser det mer som en investering medan de äldre, år, ser det som ett tryggare alternativ. Kvinnor lyfter i högre grad än män att det var en bra investering att köpa sin bostad, medan männen pekar på tryggheten och att de fick ett bra pris mer. Politiskt rörigt i miljonprogrammen Det kan vara intressant att veta hur miljonprogrammens invånare står partipolitiskt. Socialdemokraterna (19,9 procent) och alla högerpartier (24,6 procent totalt) har lägre stöd i miljonprogrammen. Vänsterpartiet (8,6 procent), Sverigedemokraterna (7,5 procent) och Miljöpartiet (12,6 procent) har mer stöd än de har totalt i Sverige. Vår undersökning lämnar rum för viss felmarginal då 12,5 procent av respondenterna inte ville uppge vilket parti de röstade på, men resultaten kan ses som indikativa. Slutsats: Miljonprogrammen är komplexa och kräver flexibilitet Vill man få fler att köpa sin bostad kan det finnas en poäng med att vända sig till de yngre segmenten eftersom det är de som har starkast vilja att flytta och äga eget samtidigt som de inte är lika benhårda som de över 56 år i sin negativa inställning till att äga sin bostad. Drygt sjuttio procent av de under 56- sträcket anger att något kan få dem att ändra uppfattning samtidigt som sextio procent av de över sträcket säger att inget kan göra det. Som redovisat handlar det till stora delar om kunskapsluckor både en medveten (framförallt hos de yngsta) och en omedveten, till exempel den hos de 36- till 55-åringar som enligt statistiken borde vara kreditvärdiga men inte tror att de får lån. Intressant är ju också att de som äger, de som vill äga och de som inte vill äga prioriterar ett tryggt boende. De väljer idag olika sätt att ha den tryggheten på. För de som vill ha en hyresvärd handlar det om att inte ta ränterisker men också att snabbt kunna röra på sig vid behov och enkelt få saker ordnade vid behov, som en del fritextsvar under annat anger. Bristen på information är generellt ett av miljonprogrammens största problem. Vi har en marknadsekonomi som bygger på att alla som deltar i den ska ha tillgång till så total och likvärdig information som möjligt att kunna fatta beslut om hur de ska investera, men så är inte fallet. Vår iakttagelse av misslyckade försök till bostadsrättsomvandlingar i miljonprogrammen har lett oss till slutsatsen att det handlat om bristande kunskap i hur informationen om omvandlingar ska komma miljonprogramsborna tillhanda. Bäraren av informationen har inte varit den optimala, sättet den presenterats på har inte heller varit det. Lägg därtill på den misstro som många i miljonprogram känner för politiska förändringar i sina områden. Kunskapen om bostadsrättsomvandlingar har exempelvis i Stockholm spridits genom samtal människor emellan. Pratar du om temat på en middag på Östermalm

7 så vet alltid någon runt bordet det en undrande inte vet. Påstår någon något felaktigt, som att den inte skulle kunna få ett lån fast det är möjligt, får den sin kunskapslucka påpekad och ifylld och breddar sin bild av hur den skulle kunna ha möjlighet att omvandla. Genom pr och kommunikation i rätt kanaler sattes detta igång i ett tidigt skede och har nu nått något som man i exempelvis Stockholms innerstad skulle kunna definiera som total information. Det är långt ifrån så i miljonprogrammen. De bostadsrättsföreningar som skapats är fortfarande undantag och bör förstås studeras närmare. Ofta har de haft flera drivande personer med en lång historia i huset och området. Resonemanget som vi många gånger hör om att folk inte skulle vara intresserade i miljonprogrammen eller inte skulle vilja det spricker i den här undersökningen. De ekonomiska argumenten som ibland också hörs bygger på en fördom där de i samhället etablerade bilderna av de fattiga miljonprogramsborna styr mer än statistiken. Som vi nämner är ekonomin polariserad det finns många som tjänar väldigt lite, lever knappt och själva upplever att de har en ansträngd ekonomi. Och det finns många som tjänar väldigt mycket och är helt lugna med sin ekonomiska situation. Däremellan ett standardsegment. Och en viktig karaktäristika i det här fallet: miljonprogramsbor har tagit mindre lån än många andra i svenska städer. Att jobba med förändringar på gruppnivå (ex en port med tio familjer i ett hus) när situationen är så polariserad är svårt och allmännyttan har liknande problem när de renoverar husen och behöver höja hyrorna: två i porten kan för allt i världen inte mäkta med en hyreshöjning på tio procent, två kan men är aviga och sex både kan och vill betala tio procent mer i hyra mot att få en renoverad lägenhet. Detsamma gäller dynamiken vid bostadsrättsomvandlingar. Hur ska man resonera? Behöver man hitta nya modeller? Sannolikt. Är det något som våra undersökningar på gott och ont ofta visar är att demografin och skillnaderna i invånarnas livssituation är komplex i miljonprogrammen. På gott för att det är en bra förutsättning för ett dynamiskt samhälle och på ont för att det såklart försvårar att hitta modeller som är skalbara och applicerbara på ett enkelt sätt. Den goda kommunikationen som vi tror är en förutsättning för att hitta fungerande modeller tror vi behöver bygga på ett lokalt samtal på varje plats som är aktuell för en förändring. Högsta hänsyn bör tas till invånarnas tankar, önskemål och livssituationer. Kanske är ett segment som man från början tänkt sig att omvandla helt enkelt inte i rätt tillstånd för det, medan ett segment ett stenkast bort är det. Lyhördhet och flexibilitet baserat på en bra kommunikation kan skapa kreativa lösningar för ert fortsatta arbete.

351 miljonprogramsbor har svarat

351 miljonprogramsbor har svarat 351 miljonprogramsbor har svarat Bakgrund Sedan Gringo tillsammans med United minds genomförda Miljonprogramsrapporten 2006, har ingen undersökning om livet i miljonprogrammen gjorts. Nu, liksom då, ligger

Läs mer

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt.

Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. FRÅN HYRESRÄTT BOSTADSRÄTT Växjö kommuns politiker har beslutat att Växjöhem AB och Vidingehem AB ska informera om möjligheten till ombildning av hyresrätten till bostadsrätt. Den här broschyren vänder

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENING NÅGRA AV FÖRDELARNA MED ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING Du kan själv vara med att påverka dina egna boendekostnader Du kan själv utforma din egen bostadsstandard

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB

Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Hyr ut mer! En undersökning om svenska folkets andrahandsuthyrning av bostäder och fritidshus från SBAB Trots ändrade regler som gör andrahandsuthyrning mer lönsamt så är intresset för att hyra ut bostäder

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Svenska folket flyttar mindre

Svenska folket flyttar mindre Svenska folket flyttar mindre Utveckling av svenska folkets flyttvanor Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00 010-750 02 50 info@villaagarna.se

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Inledning Fikarapporten 2013

Inledning Fikarapporten 2013 Fikarapporten 2013 Inledning Fikarapporten 2013 Det är den lilla pausen från alla måsten, chansen att mötas och umgås på riktigt, stunden då vi delar allt från drömmar och hemligheter till skvaller och

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m)

Ge ungdomar möjlighet till egen lägenhet i (S)tockhol(m) inte bo hos kompisar och hos mina syskon under hela mitt liv, det har jag ju gjort sedan januari 2005 och det gör ja ande. För att jag inte vet hur länge jag får bo kvar, och var jag ska bo sen. Jag ser

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Bostadsmarknadens utvecklingspotential i områden med överrepresentation av nyanlända invandrare

Bostadsmarknadens utvecklingspotential i områden med överrepresentation av nyanlända invandrare Bostadsmarknadens utvecklingspotential i områden med överrepresentation av nyanlända invandrare Evert Kroes Regionplanerare, TMR 2014-06-04 Anledning Lyckoparadox: 15 år områdesinsatser med lokala utvecklingsavtal:

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop

BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop BOBAROMETERN Delrapport: Svenskarna om att flytta ihop augusti 2005 Bobarometern - augusti 2005 1 Välkommen till Bobarometern Innehållsförteckning Sida Bobarometern är en undersökning från Svensk Fastighetsförmedling

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL - ANDRA RUNDAN Sammanfattning Denna andra undersökning mot den så kallade näringslivspanelen, visar att den absoluta merparten av panelens medlemmar är mycket nöjda med det antal

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE

PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE PLANER OCH BOSTADSBRIST ANTAGNA DETALJPLANER I BOSTADSBRISTENS SVERIGE INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Sverige har enligt alla bedömare bostadsbrist idag. Det innebär en stor ekonomisk och social kostnad

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 2 Antal utskickade enkäter:400 st Antal inkomna svar: 127 st Svarsfrekvens: 32% Svarsfrekvensen är låg och de inkomna

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

NÄR DU VILL VETA VILKA DINA KUNDER ÄR

NÄR DU VILL VETA VILKA DINA KUNDER ÄR U R B A N I S E R I N G VA R B O R M A N? NÄR DU VILL VETA VILKA DINA KUNDER ÄR Consumer classification PA R 1 PAR ingår i Bisnodekoncernen Bisnode är en av Europas största leverantörer av digital affärsinformation.

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet

Civilutskottets betänkande 2014:CU1. Frågor om bostäder och könskvotering. Motion 2014:CU1. Utskottet Civilutskottets betänkande Frågor om bostäder och könskvotering behandlar i detta betänkande 5 motioner. 2014:C19Fr, Bygg fler hyresrätter för unga av klass SA13, Wasaskolan. som sin mening vad som i motionen

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre Äldres boende områdesfakta Antal personer 65 år och äldre Syfte med delprojektet/strategin Utveckla en modell för att beskriva äldres boende i såväl stadsdelar som delområden i staden Underlag för fördjupade

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder

Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (5) Dnr 2012-05-14 17-0604/12 Promemorian Ökad privatuthyrning av bostäder (Ju2012/3159/L1) Detta remissyttrande avser förslagen i den inom Regeringskansliet

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

Pressmeddelande 13-09- 16

Pressmeddelande 13-09- 16 Pressmeddelande 13-09- 16 Nordisk undersökning om matsvinn: Svenskar slänger oftast mat Svenskar är mest benägna i Norden att kasta livsmedel. Minst benägna att slänga mat är finländarna. Men det är framför

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter Renoveringsskulden i miljonprogrammet Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter TMF vi bygger och inreder Sverige, juni 2014 I korthet Det finns

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nackademin. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten upplever söndagsångest.

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

"STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL"

STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL EN BOSTADSMARKNAD I FÖRÄNDRING HYRESRÄTTENS ANDEL AV BESTÅNDET 1990-2014 "STRUKTURELLA REFORMER KOMMER ALLTID ATT VARA VIKTIGARE ÄN TILLFÄLLIGA TILLSKOTT AV SKATTEMEDEL" Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Resultat enkät om boende hösten 2012

Resultat enkät om boende hösten 2012 1(7) Omsorgsförvaltningen Helene Håkansson, 0456-81 63 30 helene.hakansson@solvesborg.se Datum Resultat enkät om boende hösten 2012 Enkäten har genomförts tillsammans med PRO och SPF. Det skickades ut

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Sverıgebılder 2014. Resultat och slutsatser.

Sverıgebılder 2014. Resultat och slutsatser. Sverıgebılder 2014. Resultat och slutsatser. Bakgrund och syfte I Svenska institutets uppdrag ingår att arbeta strategiskt för att öka intresset för och främja en positiv inställning till Sverige, svensk

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, göteborg 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 19 21 19 23 22 24 21 Tabell

Läs mer

Undersökning hepatit C

Undersökning hepatit C Stockholm 26 maj 2015 Undersökning hepatit C Svenska Brukarföreningen har i samarbete med biopharmaföretaget Abbvie gett undersökningsföretaget YouGov i uppdrag att mäta kunskapsnivån hos allmänheten.

Läs mer

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun Hushållens utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l MAJ 2014 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Maria Degerman Kontakt Andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30 Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

EN BROSCHYR FRÅN BLUESTEP. BlueStep hjälper fler att få lån

EN BROSCHYR FRÅN BLUESTEP. BlueStep hjälper fler att få lån EN BROSCHYR FRÅN BLUESTEP BlueStep hjälper fler att få lån futureimagebank.com / Fabian Fogelberg Varför BlueStep Den ekonomiska situationen förändrar sig för en människa under livet. Det är normalt. Plötsligt

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer