Kompetensbehovet i Sörmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensbehovet i Sörmland"

Transkript

1 - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen av: Jenny Idebro, Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Sörmland levererar 2008:10

2 Innehållsförteckning 1. Fakta om Sörmland Inledning Arbetsförmedlingen - Prognos Arbetsmarknad...23 Överskott på personal i vissa delar av den offentliga sektorn Statistiska centralbyrån - Arbetskraftsbarometern Brist på yrkeserfarenhet hos arbetssökande Svenskt Näringsliv - Sökande sökes!...30 Brist på arbetskraft ger sänkta kompetenskrav Företagarna - Småföretagsbarometern...47 Kompetensbristen är det största tillväxthindret Unga ledare...47 Kompetens som är på väg att försvinna i Sverige Manpower - Kompetensbristen kräver nya grepp...47 Kompetensbristen är ett globalt problem Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning...47 Stor efterfrågan på säljare

3 Matchningen mellan kompetensbehovet på arbetsmarknaden och de arbetssökande är avgörande för att få till stånd en hållbar tillväxt. Förord Regionförbundet Sörmland har som uppgift att främja en hållbar tillväxt och utveckling. Vi har därför tagit fram och fastställt en strategi för länets utveckling, Sörmlandsstrategin. Den antogs av regionförbundets fullmäktige i november Den övergripande visionen är att det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland. Strategin innehåller sex utmaningar och dessa kommer att konkretiseras i form av handlingsplaner. En av utmaningarna handlar om arbetslivet och lyder Det ska vara enkelt att få tillgång till arbete och arbetskraft. En första åtgärd i konkretiseringen av utmaningen är att det finns behov av en undersökning av kompetensbehoven i företag och på arbetsplatser i Sörmland. Området är komplext och frågan om hur kompetensbehovet ser ut är svår att besvara med tanke på konjunktursvängningar och andra omvärldsfaktorer. Flera aktörer gör regelbundet analyser som visar på brister och överskott på arbetsmarknaden. Syftet med den här rapporten är att redovisa undersökningar som gjorts om kompetensbehovet. Ett antal utvalda rapporter har sammanställts för att ge en bred bild av den information som finns. Undersökningarna som presenteras är genomförda av Arbetsförmedlingen, Statistiska centralbyrån, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Unga ledare, Manpower och Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning. Rapporten har tagits fram av Jenny Idebro, projektanställd på Regionförbundet Sörmland, med stöd av Birgitta Lundh, samordnare på Regionförbundet Sörmland. Göran Norberg Förbundsdirektör Regionförbundet Sörmland 3

4 1. Fakta om Sörmland Sörmland har invånare 1 och är indelat i nio kommuner: Eskilstuna, Strängnäs, Vingåker, Katrineholm, Flen, Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa. Eskilstuna är den största kommunen med drygt invånare och Vingåker är den minsta med ungefär invånare. 2 Arbetslösheten är låg både i länet och i Sverige som helhet. I maj 2008 var arbetslösheten i länet 2,4 procent jämfört med rikets 2,1 procent. Uppdelat på kön var arbetslösheten 2,3 för kvinnor och 2,5 för män i Sörmland. Antalet arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år var 2,8 procent i Sörmland vilket kan jämföras med 2,2 procent i riket. 3 Andelen arbetslösa i Sörmland i respektive kommun 2008 Vingåker Gnesta Nyköping Oxelösund Flen Katrineholm Eskilstuna Strängnäs Trosa % 4

5 Andel förvärvsarbetande i Sörmland efter näringsgren Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 2.4 % Utvinning av mineral, tillverkningsindustri 20.5 % Energi- och vattenförsörjning, avfallshantering 0.9 % Byggindustri 6.8 % Handel, transport, magasinering, kommunikation 15.5 % Personliga och kulturella tjänster 6.6 % Kreditinstitut, fastighetsförvaltning, företagstjänster 9.6 % Civila myndigheter, försvar, internationella organisationer 5.6 % Forskning och utveckling, utbildning 11.4 % Hälso- och sjukvård, socialtjänst, veterinärer 18.8 % Näringsgren okänd 1.9 % 5 1 Prognos arbetsmarknad Sörmland , Arbetsförmedlingen 2 Om Sörmlands län, Länsstyrelsen, hämtat Färre arbetslösa och något fler i program, pressmeddelande, Arbetsförmedlingen, Färre arbetslösa och något fler i program, pressmeddelande, Arbetsförmedlingen, Förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen, SCB, hämtat

6 2. Inledning Många arbetsgivare i Sörmland upplever brist på arbetskraft med rätt utbildning och yrkesbakgrund. Samtidigt har de personer som står utanför arbetsmarknaden svårt att ta sig in på grund av bristande kompetens eller yrkeserfarenhet. Den kompetens som behövs på arbetsmarknaden finns inte hos arbetskraften. Följden blir att företagen hindras från att öka sin produktion och växa i den utsträckning de vill. Kompetensbristen är det största tillväxthindret i Sörmland enligt Företagarnas undersökning Småföretagsbarometern. Kunskap om det framtida kompetensbehovet kan underlätta för initiativtagare att planera kommande insatser och åtgärder. Det finns en rad olika aktörer som ägnar sig åt att prognostisera den svenska arbetsmarknadens utveckling. Statistiska Centralbyrån och Arbetsförmedlingen ger årligen ut prognoser medan andra aktörer kommer med mer sporadiska rapporter. SCB tar dessutom fram en rapport om trender och tendenser som sträcker sig 15 år framåt. Organisationer som Svenskt Näringsliv och Företagarna genomför enkätundersökningar med jämna mellanrum om rekryteringsbehovet i företagen. Dessa undersökningar är inte lika omfattande som Statistiska centralbyråns och Arbetsförmedlingens men ger ändå viktig information om kompetensbehovet hos företag. Unga ledare, ett nätverk av unga personer i ledande befattning i företag och med koppling till Eskilstuna Fabriksförening, bistår Regionförbundet Sörmland med idéer och tankar om näringslivsutveckling där bland annat kompetensbehoven hos företag ingår. Manpower genomför undersökningar i 32 länder och kan därför ge ett vidare perspektiv på de rekryteringsproblem vi ser i Sverige idag. Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning får här representera de undersökningar som görs på lite längre sikt, två till fyra år framåt i tiden. Presentationerna som följer beskriver undersökningarna och vilka yrken och utbildningar som uppvisar brister samt överskott. 6

7 3. Arbetsförmedlingens - Prognos Arbetsmarknad Arbetsförmedlingens uppdrag är att matcha arbetssökande med lediga arbeten och att bidra till en ökad sysselsättning på lång sikt. 6 Ungefär 50 procent av de nyutlysta jobben i Sverige går via Arbetsförmedlingen. Två gånger per år sammanställer Arbetsförmedlingen - Prognos Arbetsmarknad, en kortsiktig bedömning av hur länets arbetsmarknad utvecklas. Prognosen för bedömdes utifrån arbetsgivarnas uppfattningar hösten En av frågorna som ställdes i undersökningen var Har ni upplevt någon arbetskraftsbrist vid rekryteringar under de senaste sex månaderna?. Prognos Arbetsmarknad grundas på intervjuer av arbetsgivare och görs dels på nationell nivå, dels på länsnivå. Urvalet görs slumpmässigt och för undersökningen i Sörmland intervjuades 480 arbetsplatser med en svarsfrekvens av 85 procent. 7 Prognosen används som grund för planering av Arbetsförmedlingens verksamhet och för dialog med departement. Den används dessutom för att bistå allmänheten, arbetssökande och studievägledare med information. 8 Undersökningen visar hur behovet av arbetskraft ser ut vilket baseras på arbetsgivares uppfattningar om arbetsmarknaden idag. Överskott på personal i vissa delar av den offentliga sektorn Arbetsförmedlingens prognos visar att bristen på arbetskraft med rätt kompetens i länet har blivit tydligare under de senaste åren. Bristen är mer utbredd bland större arbetsgivare än bland mindre och är särskilt tydlig inom vissa yrkesgrenar. 9 De privata arbetsgivarna har stor brist på arbetskraft inom industrin. Bristen ökar och är störst på verktygsmaskinoperatörer, svetsare, maskinmekaniker och olika typer av ingenjörer. I byggbranschen är bristen på byggnadsträarbetare och murare störst. Inom finansiell verksamhet och företagstjänster är det främst brist på arkitekter, systemerare, programmerare och olika sorters ingenjörer. Svårigheten att hitta personer med rätt kompetens har gjort att det tagit längre tid för de privata företagen att rekrytera. Många arbetsgivare har försökt lösa personalbristen genom att köpa tjänster och genom att lägga över produktionen hos andra företag. Detta har lett till att företag hindras från att expandera. 10 7

8 Till skillnad från företagen i den privata sektorn upplever vissa arbetsgivare inom den offentliga sektorn att de har överskott på personal i förhållande till sin budget. Problemet finns främst inom utbildningsområdet men även inom vissa delar av hälso- och sjukvården. Men brist på arbetskraft med rätt kompetens är ett problem även i den offentliga sektorn. Bristen på arbetskraft gäller främst arkitekter, stadsplanerare, ingenjörer och kvalificerade handläggare inom den kommunala förvaltningen. Inom utbildning och forskning är bristen mest utbredd inom barnomsorg, gymnasieskola och i den kommunala vuxenutbildningen. Rekryteringsproblemen är stora på lasarett och slutenvårdskliniker och svårigheterna avser främst läkare, undersköterskor och sjuksköterskor med inriktning mot medicin och kirurgi. Personalbristen har lett till att kvaliteten på servicen försämrats och att den befintliga personalen har fått en tyngre arbetsbörda. Rekryteringsproblemen är mer utbredda i Sörmland än i Sverige som helhet. 11 Bristyrken 1. Civilingenjörer bygg/anläggning 11. Maskiningenjörer/tekniker 2. Logoped 12. Plattsättare 3. Akutsjuksköterskor 13. Skogsmaskinförare 4. Lärare 14. Geriatriksjuksköterskor 5. Sjuksköterskor psykiatri 15. Civilingenjörer maskin 6. Lastbilsmekaniker 16. VVS-ingenjörer 7. Psykologer 17. Specialpedagoger 8. Kockar 18. Kuratorer 9. Byggnadsplåtslagare 19. Murare 10. Isoleringsmontörer 20. Golvläggare 12 6 Vårt uppdrag, Arbetsförmedlingen, hämtat Prognos arbetsmarknad Sörmland , Arbetsförmedlingen 8 Enligt Arbetsförmedlingen, Prognos arbetsmarknad Sörmland , Arbetsförmedlingen 10 Prognos arbetsmarknad Sörmland , Arbetsförmedlingen 11 Prognos arbetsmarknad Sörmland , Arbetsförmedlingen 12 Yrkesbarometern 2008 Södermanlands län, Arbetsförmedlingen 8

9 4. Statistiska centralbyrån - Arbetsbaromentern 07 SCB ansvarar för den officiella statistiken och utför kontinuerligt undersökningar gällande arbetsmarknaden. Varje år genomförs en nationell enkätundersökning som kallas Arbetskraftsbarometern. Syftet med undersökningen är att få fram information om arbetsmarknadsläget och utsikterna på arbetsmarknaden för olika utbildningar. Arbetsgivare svarade på frågor angående vilken kompetens de bedömer sig behöva på arbetsplatsen om ett respektive tre år framåt och hur tillgången är på arbetssökande från olika utbildningar. 13 En fråga som ställdes var Hur bedömer ni att antalet anställda med denna utbildning kommer att förändras för er del på ett respektive tre års sikt? 14 Vad som nedan kallas för lång sikt är således tre år. Enkäten skickades ut till ett representativt urval arbetsgivare. För varje utbildningsgrupp valdes slumpmässigt cirka 150 arbetsställen med fler än tio anställda ut arbetsställen ingick i urvalet för den senaste undersökningen och svars-frekvensen var 77 procent. 15 De huvudsakliga användarna av prognosen är studie- och yrkesvägledare på arbetsförmedlingar och skolor, utbildnings-planerare och utredare. 16 SCB har även skrivit rapporten Trender och Prognoser 2005 som beskriver den senaste utvecklingen inom områdena befolkning, utbildning, arbetsmarknad och utsikter fram till Arbetskraftsbarometern 07, Information om utbildning och arbetsmarknad 2007:4, Statistiska centralbyrån 14 Enligt Statistiska centralbyrån, Arbetskraftsbarometern 07, Information om utbildning och arbetsmarknad 2007:4, Statistiska centralbyrån 16 Enligt Statistiska centralbyrån, Trender och prognoser 2005, Statistiska centralbyrån, hämtat

10 Brist på yrkeserfarenhet hos arbetssökande Det är brist i nästan alla utbildningsgrupper inom teknik och mycket svårt att rekrytera nyutexaminerade med gymnasieutbildning inom teknik. Av de högskoleutbildade är det svårast att hitta civilingenjörer med inriktning mot energi- och elektroteknik, lantmäteri och byggnadsteknik. Arbetsgivare bedömer att fler kommer att behöva anställas inom teknikområdet både på kort och på lång sikt. Detta gäller i synnerhet civilingenjörer. 18 Inom undervisningsområdet är det brist både på yrkeserfarna och nyutexaminerade fritidspedagoger och förskollärare. Däremot är det god tillgång på grundskollärare i årskurs 1 till 7 och på samhälls- och historielärare i gymnasiet. 19 Inom vårdområdet är det stor brist på yrkeserfarna barnmorskor, läkare och specialistutbildade sjuksköterskor. Arbetsgivarna bedömer att fler kommer att anställas inom dessa yrken under de närmaste åren. 20 Svagast är efterfrågan på dem som utbildat sig inom det samhällsvetenskapliga området. Det är god tillgång på nyutexaminerade från de flesta högskoleutbildningarna inom samhällsvetenskap. Många arbetsgivare menar att efterfrågan på högskoleutbildade generellt sett kommer att öka, dock inte på samhällsvetare Arbetskraftsbarometern 07, Information om utbildning och arbetsmarknad 2007:4, Statistiska centralbyrån 19 Arbetskraftsbarometern 07, Information om utbildning och arbetsmarknad 2007:4, Statistiska centralbyrån 20 Arbetskraftsbarometern 07, Information om utbildning och arbetsmarknad 2007:4, Statistiska centralbyrån 21 Arbetskraftsbarometern 07, Information om utbildning och arbetsmarknad 2007:4, Statistiska centralbyrån 10

11 Bristyrken Nyutexaminerade Yrkeserfarna Drifttekniker Drifttekniker Underhållstekniker Underhållstekniker VVS-tekniker VVS-tekniker (värme, ventilation och sanitet) Kyltekniker Kyltekniker Specialutbildade sjuksköterskor Ingenjörer byggnadsteknik Transportutbildade Styr- och reglertekniskt utbildade Tele- och elektronikutbildade Elektriker Svenskt Näringsliv - Sökande sökes! Svenskt Näringsliv företräder omkring företag 23, cirka 17 procent av alla företag i Sverige. Enkätundersökningen Sökande sökes! baseras på företagares uppfattningar om sin egen rekryteringssituation. 24 Syftet är att kartlägga rekryteringssituationen hos medlemsföretag, att identifiera deras rekryteringsproblem samt att visa politiker och allmänheten vilka problem som finns på arbetsmarknaden. 25 Undersökningen baseras på svar från företag vilket motsvarar 54,6 procent av de tillfrågade. Den största delen av respondenterna är medlemsföretag med över fem anställda. Frågeformuläret omfattade 24 frågor om tidigare och kommande rekryteringsbehov och rekryteringssvårigheter. Enkäten behandlar även frågor som varför det är svårt för företaget att hitta rätt medarbetare och vilka konsekvenser det har fått för företaget Yrkesbarometern 2008 Södermanlands län, Arbetsförmedlingen 23 Om Svenskt Näringsliv, Svenskt Näringsliv, hämtat Sökande sökes! Rekryteringsenkäten 2008, Svenskt Näringsliv, Enligt Svenskt Näringsliv, Sökande sökes! Rekryteringsenkäten 2008, Svenskt Näringsliv,

12 Brist på arbetskraft ger sänkta kompetenskrav Ju större företagen är desto svårare är det att hitta personer med rätt utbildning. Dessutom är problemen större hos de företag som söker personer med eftergymnasial yrkesutbildning. När en rekrytering drar ut på tiden får företagen ökade kostnader och minskade intäkter. Många företag har tvingats tacka nej till en order på grund av problem med rekrytering. Cirka företag i Sverige uppskattas ha hindrats från att öka sin produktion i önskad utsträckning på grund av rekryteringsproblem. 27 Den vanligaste orsaken till att företag har svårt att rekrytera är att det är svårt att hitta personer med rätt yrkesbakgrund. Svårast är det inom byggsektorn, el och entreprenadverksamhet. Andra yrkesområden som har svårigheter med rekrytering är IT- och telekombranschen, industri, teknik, skogs- och träföretag, grafisk industri, försäljning, vård och hantverk inom byggbranschen. 28 Andelen företag som anser att yrkesområdet är svårt att rekrytera till i procent Samtliga län Industri, teknik Säljare Hantverksyrke Transport 9 15 Service 9 5 Ekonomi 7 5 Handel 6 3 Tjänster 6 3 Annat 6 12 Ej svar Sörmland Svarsfrekvensen i Sörmland var 57,2 %. Flera svar var möjliga och därför är summan mer än 100 procent. Ett flertal skillnader visar sig mellan Sörmland och hela Sverige. Det är svårare att rekrytera till yrken inom industri och teknik, hantverksyrken och transport i Sörmland än i andra län men inte lika svårt att få tag på bland annat säljare. 27 Sökande sökes! Rekryteringsenkäten 2008, Svenskt Näringsliv, Sökande sökes! Rekryteringsenkäten 2008, Svenskt Näringsliv, Enligt Svenskt Näringsliv,

13 6. Företagarna - Småföretagsbarometern Företagarna är Sveriges största företagarorganisation med egna företagare som medlemmar. 30 Företagarnas Småföretagsbarometern är en konjunkturenkät som genomförs både på nationell nivå och på länsnivå. 31 Syftet med enkäten är att undersöka hur företagen uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar på den närmaste framtiden. En av frågorna var Behöver ditt företag rekrytera medarbetare under de närmaste tre åren? Enkäten skickades ut till slumpmässigt valda företag med färre än 50 anställda. 32 Småföretagsbarometern kompletteras här med en rapport om lärlingsutbildningar som baseras på frågor ställda till Företagarnas medlemspanel angående kompetensbehovet i företag och en rapport som handlar om matchningen mellan tillgång och efterfrågan på kompetens. Kompetensbristen är det största tillväxthindret Undersökningen visar att det är svårt att rekrytera i många branscher. Efterfrågan på kunniga inom byggsektorn och tjänstenäringen har ökat och därmed har det blivit svårare att rekrytera inom dessa områden. 33 Rekryteringsproblem är särskilt vanliga inom verkstad, transport och VVS. Generellt sett efterfrågar småföretag oftare medarbetare med yrkesinriktad gymnasieutbildning och utbudet av arbetssökande med en sådan utbildningsform är litet. 35 Många företag försöker lösa problemet med arbetskraftsbrist med andra medel än nyanställningar. Vanligtvis hyr de in personal, anlitar underleverantörer eller avstår från nya beställningar Om oss, Företagarna, hämtat Småföretagsbarometern Södermanlands län, Företagarna och Swedbank, Enligt Företagarna, Lärlingsutbildningen och småföretagen, Företagarna, Dålig matchning mellan tillgång och efterfrågan, Företagarna, Lärlingsutbildningen och småföretagen, Företagarna, Dålig matchning mellan tillgång och efterfrågan, Företagarna,

14 Bristen på arbetskraft är enligt undersökningen det största tillväxthindret i Sverige, både i Sörmland och i de flesta andra län. Fyra av tio företag i Sörmland har tvingats tacka nej till order på grund av brist på lämplig arbetskraft. Problemet är störst inom tillväxtindustrierna, främst inom byggindustrin. 37 Det finns ingenting som tyder på att den nuvarande situationen med arbetskraftsbrist kommer att förändras inom de närmaste åren. Med tanke på ungdomars utbildningsval och de kommande pensionsavgångarna kommer utsikterna på arbetsmarknaden att se väldigt olika ut för olika yrkesgrupper. Det kommer att vara brist på arbetare inom många industriyrken och inom tjänstesektorn kommer bristen att vara tydligast inom barn- och omvårdnad Unga ledare Unga ledare bildades 2005 på initiativ av Eskilstuna Fabriksförening. Syftet var att skapa ett bestående nätverk av yngre personer i ledande befattning inom offentlig och privat verksamhet. Unga ledare samarbetar med Regionförbundet Sörmland och fungerar som en referensgrupp i olika regionala tillväxtfrågor. De bidrar med idéer och synpunkter på initiativ som Regionförbundet Sörmland arbetar med. 39 Unga ledare hade i april 2008 en diskussion tillsammans med Regionförbundet Sörmland om utmaning 2 i Sörmlandsstrategin, att det ska vara enkelt att få tillgång till arbete och arbetskraft. 40 Kompetens som är på väg att försvinna i Sverige Idag råder brist på arbetskraft med rätt utbildning och yrkeskompetens. Det utgör ett hinder för tillväxten i länets företag. Bristerna gäller inte enbart de arbeten som kräver gymnasie- eller högskolekompetens utan även enklare yrken. Kompetensbristen finns inom många yrkesområden och svårigheter med rekrytering är ett problem som många företag står inför Småföretagsbarometern Södermanlands län, Företagarna och Swedbank, Dålig matchning mellan tillgång och efterfrågan, Företagarna, En entreprenöriell think-tank, Unga ledare, Återkoppling möte 2 april 2008 på Tingsgården, Eskilstuna fabriksförening, Återkoppling möte 2 april 2008 på Tingsgården, Eskilstuna fabriksförening,

15 Här följer exempel på två yrkesområden med kompetensbrist: En kompetensbrist i länet gäller verktygsmakare, det vill säga kunnandet att tillverka och reparera press-, stans- och formsprutningsverktyg för metall- och plastindustrin. Allt fler verktyg köps från låglöneländer som Kina och det finns en risk att kompetensen inte längre kommer att finnas kvar i Sverige. Det kan i sin tur leda till att det inte kommer att finnas personer som kan reparera verktygen. 42 Behovet av företagshandläggare på banker är större än tillgången. Denna kompetens kan inhämtas genom internutbildningar och praktik. Arbetsgivare är dock ofta ovilliga att bekosta utbildning av personal eftersom det finns risk att personen sedan byter till ett annat företag Manpower - Kompetensbristen kräver nya grepp Rekryteringsföretaget Manpower gör kontinuerligt undersökningar och kortare rapporter om läget på arbetsmarknaden. Manpower är Sveriges största rekryteringsföretag och en av de tio största arbetsgivarna i Sverige. 44 Rapporten Kompetensbristen kräver nya grepp grundas på en undersökning som Manpower genomfört bland arbetsgivare i 32 länder. Undersökningen redovisas på nationell och internationell nivå. Syftet med undersökningen var att ta reda på inom vilka yrken det är svårast att rekrytera och varför det är brist på kompetens på arbetsmarknaden. 45 Kompetensbristen är ett globalt problem Rapporten pekar på att rekryteringsproblemen inte bara finns i Sverige eller Norden utan över hela världen. Globalt har 31 procent av arbetsgivarna svårt att rekrytera och genomsnittet i Europa är 32 procent. 42 Återkoppling möte 2 april 2008 på Tingsgården, Eskilstuna fabriksförening, Återkoppling möte 2 april 2008 på Tingsgården, Eskilstuna fabriksförening, Om oss, Manpower, hämtat Kompetensbristen kräver nya grepp: stor brist på hantverkare och säljare i Sverige, Manpower,

16 I Sverige och Norge är siffran klart högre. Världens mest eftersökta kompetens just nu är utbildade hantverkare som snickare, rörmokare och svetsare. Speciellt för Sverige och Belgien är att vi är de enda länderna med brist på läkare och andra högutbildade specialister inom vårdsektorn. 46 Manpowers rapport anger att problemet med att anställa främst handlar om dålig matchning mellan den kompetens som företagen söker och tillgången på personer med den eftersöka kompetensen. De största bristyrkena i Sverige är utbildade hantverkare, säljare och yrkeschaufförer. Bristen beror bland annat på en åldrande befolkning, låga födelsetal och en felaktig utbildningsinriktning hos unga personer. 47 Bristyrken Sverige Internationellt 1. Utbildade hantverkare 1. Utbildade hantverkare 2. Säljare 2. Säljare 3. Yrkeschaufförer 3. Tekniker 4. Mekaniker 4. Ingenjörer 5. Tekniker 5. Chefer 6. Ingenjörer 6. Industriarbetare 7. Chefer 7. Sekreterare/administrativ personal 8. Sekreterare/administrativ personal 8. Yrkeschafförer 9. Läkare och högutbildade specialister 9. Finans-och ekonomikompetenser 10. Kockar 10. IT-personal Kompetensbristen kräver nya grepp: stor brist på hantverkare och säljare i Sverige, Manpower, Kompetensbristen kräver nya grepp: stor brist på hantverkare och säljare i Sverige, Manpower, Kompetensbristen kräver nya grepp: stor brist på hantverkare och säljare i Sverige, Manpower,

17 9. Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning gör regelbundet analyser för att se vilka KY-utbildningar som behövs. Kriteriet för att en KY-utbildning ska få starta är att det finns ett tydligt behov och en efterfrågan för den kompetens som utbildningen leder till. 49 Till grund för bedömningarna ligger omvärldsbevakning i samarbete med branschorganisationer och andra aktörer som gör bedömningar om arbetsmarknaden. Källor som används är bland annat Arbetsförmedlingen, SCB, Konjunkturinstitutet, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen, Högskoleverket, SACO och NUTEK. Undersökningarna görs både på nationell och på länsnivå. 50 Eftersom utbildningarna är mellan ett och tre år är de tillgängliga utbildningarna ett mått på vilken kompetens KY-myndigheten bedömer att det kommer att vara brist på några år framåt. Stor efterfrågan på säljare Resultatet visas nedan uppdelat på ämnesområden: ekonomi, administration och försäljning är det största utbildningsområdet inom KY. Det finns endast ett fåtal säljutbildningar i Sverige och KY är den enda utbildningsform som ger längre säljutbildningar. KY: s säljutbildning är därför viktig för arbetsmarknaden och antalet säljutbildningsplatser bör öka. Det är viss brist på redovisningsekonomer och högskolans breda och teoretiska utbildningar har svårt att tillgodose den konkreta kompetens som arbetslivet efterfrågar. 51 Kompetens inom data och IT har stor efterfrågan på arbetsmarknaden. Dataspelsutvecklingsbranschen växer snabbt och har svårigheter att hitta rätt kompetens trots att många studenter utbildas till dataspelsutvecklare inom högskolor. Efterfrågan på programmeringskunskaper kommer långsiktigt att öka nya KY-utbildningar beviljade för 2008, pressmeddelande, Myndigheten för KY, Källor till kompetensbehov, Myndigheten för KY, KY-myndighetens syn på kompetensbehov i olika branscher, Myndigheten för KY, KY-myndighetens syn på kompetensbehov i olika branscher, Myndigheten för KY,

18 Branscherna hotell, restaurang och turism domineras av arbetskraft med gymnasiekompetens. KY-utbildningarna inom området leder ofta till arbetsledande tjänster eller specialistkompetenser till vilka det är svårt att finna kompetent personal. Efterfrågan växer och bedöms fortsätta växa på lång sikt. Dock anser många av de utexaminerade KY-studenterna att gymnasiekompetens är tillräckligt för att utföra den här typen av arbete och därför kan antalet platser komma att minska. 53 KY-utbildningar inom lantbruk, trädgård, skog och fiske spelar en viktig roll för arbetsmarknaden då de fyller ett tomrum mellan gymnasieutbildningar och högskoleutbildningar. Behovet på arbetsmarknaden är större än det utbudet på kompetens som finns idag. Skogsbranschen har svårt att rekrytera avancerade maskinförare och det är stor konkurrens om de utbildade som kommer ut på arbetsmarknaden. 54 Inom utbildningsområdet samhällsbyggnad och byggteknik finns tekniska specialistutbildningar i VVS och anläggning. Efterfrågan på kompetens inom anläggning påverkas i hög grad av offentliga infrastruktursatsningar. Efter-frågan på kompetensen är stor och antalet platser inom utbildningen kommer troligen att öka. Byggbranschen har stort behov av byggledare med KY-utbildning. 55 Inom teknik och tillverkning finns många utbildningsinriktningar där KY har stor betydelse för företagens kompetensförsörjning men antalet sökande till utbildningarna är relativt lågt. Produktionsteknik, automatisering, maskinkonstruktion, CAD (Computer Aided Design) och svetsteknik är viktiga inriktningar och antalet platser på området bör öka på sikt. Det är stor efterfrågan på både drifttekniker och energitekniker. Drifttekniker eftersöks särskilt, dels på grund av stora investeringar, dels på grund av kommande pensionsavgångar. Det är brist på utbildad personal inom el- och teleteknik. De enklare jobben inom teknik och tillverkning kommer att bli färre och det kommer att ställas mer krav på ökad kompetens inom området KY-myndighetens syn på kompetensbehov i olika branscher, Myndigheten för KY, KY-myndighetens syn på kompetensbehov i olika branscher, Myndigheten för KY, KY-myndighetens syn på kompetensbehov i olika branscher, Myndigheten för KY, KY-myndighetens syn på kompetensbehov i olika branscher, Myndigheten för KY,

19 KY-utbildningar i Södermanland hösten 2008 Bastekniskt år Evenemang och projektledning Grafisk binderiteknik Elteknik Installation Läkemedelsindustri Grafisk formgivning/projektledning Musik- och eventarrangörskap Hälsoutvecklare för arbetslivet Process- och underhållsteknik Högre yrkesutbildad travhästskötare Utveckla och leda tjänsteföretag International Bar Management Tekniker eldistribution Praktisk industriteknik Säljare i leverantörsföretag Kylteknik Säkerhetsingenjör KY i korthet, Myndigheten för KY,

20 Slutord Detta är en första del av det utredningsuppdrag om kompetensbehov som Regionförbundet Sörmland har fått. Syftet med undersökningen var att se hur olika aktörer i sina rapporter bedömer kompetensbehovet. Rapporterna visar trots vissa olikheter en klar och tydlig bild. Det är bristande matchning mellan arbetsgivarnas behov av kompetens och arbetssökandes utbildning och yrkeserfarenhet. Många företag har svårt att rekrytera och följden blir att de hindras att expandera. Kompetensbristen är ett viktigt tillväxthinder i Sörmland och i Sverige. Svårigheterna verkar vara störst i de företag som söker personer med en praktisk utbildning och ju större företagen är desto svårare har de att hitta personer med rätt kompetens. De redovisade bristerna är störst på bland annat civilingenjörer, vårdpersonal, tekniker, hantverkare och säljare. Det är viktigt med fortsatta undersökningar och diskussioner om hur vi kan förbättra matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb. Kan de undersökningar som görs idag användas som planeringsunderlag? För att beslutsfattare ska få tillgång till ett bra underlag måste undersökningarna leverera en klar bild av det framtida kompetensbehovet. Det är därför viktigt att fundera över hur behovet av kompetens kan bli tydligare. Regionförbundet kommer att bjuda in till diskussioner som stöd till fortsatt ställningstagande angående insatser inom området. Följande frågor kan fungera som inspel till diskussioner: Hur väl stämmer rapporterna med verkligheten? Sammanfaller arbetsgivarnas erfarenheter av kompetensbristen med vad som visas i rapporterna? Finns det fler aspekter som spelar in annat än utbildning och relevant yrkeserfarenhet som gör det svårt för en arbetsgivare att finna rätt kompetens? Hur säkra är de bedömningar som görs av kompetensbehov och hur långt framåt i tiden går det att bedöma behoven? Finns det andra sätt att komplettera kunskapen om behoven? 20

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut?

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? 1,6 Beveridgekurva i Sverige 1987-2012 Vakanser och arbetslöshet, andel av arbetskraft V a k a n s e r 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 1990 1987 2008

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

Arbetsmarknaden Utbildningsresultat och strukturer Prioriteringar i RUP Samverkansstrukturer

Arbetsmarknaden Utbildningsresultat och strukturer Prioriteringar i RUP Samverkansstrukturer Lärande/arbetsmarknad/kompetensförsörjning Regionförbunden Kalmar, Jönköping, Östsam Presentation december 2008 Arbetsmarknaden Utbildningsresultat och strukturer Prioriteringar i RUP Samverkansstrukturer

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Syfte Ett diskussionsmaterial för kompetensförsörjningsarbete i delregionerna i Västra Götaland Utvecklingen de senaste åren Läget idag Blicka

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Yrken i Västra Götaland

Yrken i Västra Götaland Fakta & Analys 2010:1 EN KORTRAPPORT FRÅN REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET Yrken i Västra Götaland Kvalifikationskraven på arbetsmarknaden ökar. Arbeten som kräver högskoleutbildning har ökat i snabb takt

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av kompetensbehov inför ansökan hösten 2009

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av kompetensbehov inför ansökan hösten 2009 Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av kompetensbehov inför ansökan hösten 2009 Bakgrund Myndigheten för yrkeshögskolan genomför en ansökningsomgång under hösten 2009 för utbildningar med start hösten

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete Beviljad utbildningsvolym per kommun med avslut 2010 januari 2014 * Per 1 000 invånare 20-64 år Största värde är 7 511 (Totalt ca 57 900

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2014 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län men arbetsgivare

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, december 2014 Något färre fick arbete December är den månad under ett år som övergångarna

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Rapportens syfte Beskriva hur individer med en viss utbildning är spridda på arbetsmarknaden

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2013. YH- och KY-studerande som examinerades 2012

Studerandes sysselsättning 2013. YH- och KY-studerande som examinerades 2012 Studerandes sysselsättning 2013 YH- och KY-studerande som examinerades 2012 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde.

Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser inom ett yrkesområde. YH2000, v1.3, 2012-01-13 1 (9) Datum: 2013-04-11 ANSÖKNINGSOMGÅNG 2013 Dnr: YH 2013/602 Myndigheten för yrkeshögskolans bedömning av utbildningar som leder till yrkesroller, yrkesgrupper och/eller kompetenser

Läs mer

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen 1 (6) FAKTABLAD i Stockholmsregionen FAKTABLAD 2 (6) Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla en kunskapspolitik

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2015-04-24 Dnr: MYH 2015/910 ISBN 978-91-87073-32-8 YH1000, v1.4, 2013-03-05 MYNDIGHETEN

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västmanlands län 2014 1 Bättre arbetsmarknad 2014 Den utdragna lågkonjunkturen ser ut att ha nått sin botten. Under 2014 fortsätter ekonomin att förstärkas vilket påverkar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015

Jobbmöjligheter. i Västernorrlands län 2014 2015 Jobbmöjligheter i Västernorrlands län 2014 2015 1 Rekryteringsbehov trots en svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrland men arbetsgivare har trots detta

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län 1 PROGNOSEN Stark konjunktur i Hallands län Den globala ekonomin fortsätter att förstärkas under 2014 och 2015, vilket medför att världshandeln ökar. Utvecklingen

Läs mer

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad

Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus. Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Tillväxten börjar i skolan yrkesutbildning i fokus Medlemsföretaget Lindmarks Servering i Båstad Att rekrytera rätt kompetens Rekrytering pågår i högre utsträckning i högkonjunktur men även i lågkonjunktur

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015

Ronnie Kihlman Analysavdelningen. Kronobergs vårprognos 2015 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Kronobergs vårprognos 2015 Prognos för 2015-2016 Stigande efterfrågebedömningar och starka förväntningar på konjunkturen under 2015 Arbetsgivarnas positiva bedömningar

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Gruvnäringen Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Timo Mulk-Pesonen, Analysavdelningen Fler svenska gruvor och fler jobb SVENSK GRUVNÄRING Sverige har en mer än

Läs mer

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT Prognos 2012 Hallands län: Dämpad framtidsoptimism bland de halländska företagen I Hallands län har företag inom alla branscher upplevt två mycket goda år av återhämtning efter finanskrisen. Det har lett

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2014 2015 1 Goda jobbchanser 2015 I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2014 2015. Arbetsmarknaden väntas ha en positiv

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen... 3 Kort

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län

Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag. Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län 2015-04-28 Mat och kompetens i Kalmar län behov och förslag Underlag Kompetensmatchningsindikatorer Livsmedel Kalmar län Detta material har tagits fram av Helena Antman Molin, studentmedarbetare på Regionförbundet

Läs mer

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i staten 2013-2018 Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST den 23 maj 2013 Referens: Erik Engberg, utredare och internationell handläggare: 070-257

Läs mer

Tryggar branschens framtid

Tryggar branschens framtid Tryggar branschens framtid FU är en ideell förening som finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter Arbetsgivarna Arbetstagarna Våra viktigaste kärnfrågor Kompetensförsörjning för branschen

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

Rapport 2011:3. Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland

Rapport 2011:3. Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland Rapport 2011:3 Arbetslösheten bland flyktingar i Södermanland Länsstyrelsen Ansvarig utgivare År 2011 611 86 Nyköping Lucie Riad Nr 3 Tel växeln: 0155-26 40 00 ISSN 1400-0792 E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

Läs mer

Efterfrågan på högskoleutbildade har ökat under lång tid, och statistiken visar

Efterfrågan på högskoleutbildade har ökat under lång tid, och statistiken visar Arbetsmarknad Efterfrågan på högskoleutbildade har ökat under lång tid, och statistiken visar att en högre utbildning också ökar möjligheterna att nå en etablerad ställning på arbetsmarknaden. Det finns

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Långsiktig prognos arbetsmarknadsutveckling, arbetskraftsutveckling Dalarna & Värmland

Långsiktig prognos arbetsmarknadsutveckling, arbetskraftsutveckling Dalarna & Värmland Långsiktig prognos arbetsmarknadsutveckling, arbetskraftsutveckling Dalarna & Värmland Ekonomin i stort Index 50 Sentix index USA j anuari 2003 - oktober 2010 25 0-25 -50 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Örebro län 2014 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Örebro län 2014 2015 1 Enklare att hitta ett jobb Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver information och vägledning om var du har störst chans att få jobb under 2014 och 2015.

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Ljusdal Ovanåker Nordanstig Hudiksvall Bollnäs Ockelbo Hofors Gävle Företagsringen har i uppdrag av Arbetsförmedlingen i Bollnäs-Ovanåker att genomföra en förstudie kring framtida kompetensbehov. Vi

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Örebro län 2014. Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Örebro län 2014 1 Örebro län_jobbmöjligheter_2014.indd 1 2014-01-27 10:37:42 Ökade chanser att få jobb Arbetsmarknaden i länet förbättras och fler jobb förväntas tillkomma.

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik

Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Varför aktionen Anställ kompetensen bakgrund och statistik Stark konjunkturutveckling Nu växer Sverige igen. Som vanligt är det storstadslänen med Stockholms privata tjänstesektor i spetsen som är lokomotivet

Läs mer

Lärlingsutbildning och entreprenörskap i skolan. Förutsättningar för företagande och jobb

Lärlingsutbildning och entreprenörskap i skolan. Förutsättningar för företagande och jobb Lärlingsutbildning och entreprenörskap i skolan Förutsättningar för företagande och jobb Rapport från Företagarna augusti 2010 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Småföretagare mycket positiva till

Läs mer