BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011"

Transkript

1 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för givningen. Samtliga godkännbara aspekter eller svar på uppgifterna har inte angetts fullständigt i bedömningsgrunderna. Vid bedömningen av svaren har man kunnat få extra för tillräckliga motiveringar och väsentliga observationer trots att de inte har omnämnts i bedömningsgrunderna. Tolkningar av lagstiftningen samt god revisionssed och god bokföringssed som har angetts i bedömningsgrunderna anknyter endast till bedömningen av respektive uppgift i denna examen. Tolkningarna i bedömningsgrunden kan inte användas som revisionsnämndens (TILA) ställningstaganden i andra sammanhang.

2 Uppgift 1 (20 ) 2 Åtgärd Disponenten Styrelsen Bolagsstämman Laghänvisning 1 Beslut om reparation av taket och beaktande av reparationsentreprenaden i budgeten (0,5 ) 2 Offertförfrågningar på entreprenaden Disponenten upprättar ett budgetförslag där reparationsutgifterna för taket anges till bruttobelopp. Dessutom upprättas en projektandelskalkyl och en projektfinansieringskalkyl. (0,3 ) Disponenten sänder ut offertförfrågningar till de entreprenörer som styrelsen har valt. Styrelsen fattar beslut om den budget som ska presenteras och mängden bolagsvederlag samt en kostnadskalkyl över reparationen. (0,3 ) Styrelsen fattar beslut om att inhämta offerter av minst tre tillförlitliga byggfirmor. Offerterna öppnas först på styrelsemötet för att garantera en jämlik behandling. Bolagsstämman fattar beslut om storleken på bolagsvederlagen samt utförande av reparationerna, finansiering av projektet till exempel genom att lyfta lån och fattar också beslut om ställande av säkerhet. Bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att lyfta lånet och sköta pantsättningen. (0,4 ) BABL 6:30 BABL 6:3 Poäng sammanlagt (0,5 ) 2,0 BABL 1:11 BABL 4:2 BABL 7:2 BABL 7:22 Val av övervakare för reparationen Styrelsen väljer en övervakare för övervakning av reparationen.

3 Uppgift 1 (20 ) Åtgärd Disponenten Styrelsen Bolagsstämman Laghänvisning 3 Poäng sammanlagt Offertjämförelse Val av reparationsentreprenör Disponenten sköter jämförelsen av offerterna tillsammans med övervakaren Styrelsen fattar beslut om reparationsentreprenör för taket utgående från jämförelsen av offerterna. Upprättande av entreprenörsavtal Underskrift på entreprenörsavtalet (5,0 ) (0,5 ) Styrelsens representant(er), övervakaren och disponenten samt byggföretaget förhandlar om entreprenaden och upprättar ett entreprenadavtal om reparation av taket. Styrelseordförande och disponenten undertecknar entreprenadavtalet å bostadsaktiebolagets vägnar. (0,5 ) 8,0 (2,0 )

4 Uppgift 1 (20 ) 4 Åtgärd Disponenten Styrelsen Bolagsstämman Laghänvisning 3 Finansiering av takets reparationsentreprenad ( ) Disponenten lyfter lånet. På arbetsplatsmötena godkänner övervakaren arbetets tillverkningsgrad i förhållande till betalningsposttabellen. Disponenten betalar byggfirmans fakturor enligt entreprenadavtalet då övervakaren har godkänt dem. (0,5 ) Styrelsen godkänner eventuella tilläggsarbeten på övervakarens förslag. Det ska finnas minst ett beslut om hur stora tilläggsarbeten disponenten ensam får fatta beslut om för godkännande av tilläggsarbeten.. BABL 1:11 BABL 4:2 BABL 7:2 BABL 7:22 Poäng sammanlagt (0,5 ) 2,5 4 Upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse Disponenten upprättar bokslutet och verksamhetsberättelsen samt i anknytning till dessa budgetjämförelsen, kalkylerna för vederlagsfinansiering, projektfinansieringskalkyle n för takreparationens del samt presenterar krävda/erhållna garantiperiodssäkerheter i noterna. (0,5 ) Styrelsen och disponenten undertecknar bokslutet och verksamhetsberättelsen. Bolagsstämman fattar beslut om fastställande av bokslutet. BABL 10:3 ja BABL 10:5 BABL 6:3 BFN / Separata kalkyler samt Projektfinansi eringskalkyl De förverkligade utgifterna för reparation av taket upptas till bruttobelopp i BFN / 3.1.

5 Uppgift 1 (20 ) Åtgärd Disponenten Styrelsen Bolagsstämman Laghänvisning Projektandelskalkyl Låneandelskalkyl resultaträkningen och från dem avdras det belopp som har aktiverats i den oavskrivna anskaffningsutgiften på byggnaden i balansräkningen. Aktieägarnas eventuella betalningar av projektandelar bokförs på bolagsstämmans beslut som intäkter i resultaträkningen eller så fonderas de i posterna under bolagets eget kapital. Utgående från projektfinansieringskalkyle n upprättar disponenten en projektandelskalkyl, om ett beslut har fattats att aktieägarna kan betala sin projektandel. Då lånet har lyfts upprättar disponenten låneandelskalkyler, om aktieägarna enligt bolagsordningen har rätt att betala sin lägenhetsspecifika Bokföringsmä ssig behandling av reparationspro jekt BFN / 2.2. Projektandels prestationer Låneandelskal kyler (2,0 ) 5 Poäng sammanlagt

6 Uppgift 1 (20 ) Åtgärd Disponenten Styrelsen Bolagsstämman Laghänvisning låneandel för lån av den aktuella typen. 6 Poäng sammanlagt (0,5 ) (0,5 ) 7,5 (3,0 ) (1,5 ) Tot. 9,5 2,8 3,3 0,9 3,5 20,0

7 7 Uppgift 2 (40 ) Uppgift A Oklara verifikationer Det finns ett stort antal oklarheter i verifikationsmaterialet: En betalning på euro för konsultation för vilken inget avtal har presenterats eller tilläggsuppgifter om konsultationens innehåll har fåtts. Inköpsfakturor på 2 x euro för råämnen för vilket ingen beställning, forsedel eller annat material om förvärvet har erhållits. Delbetalning euro och återbetalning där grunderna för transaktionen var oklara. Ett flertal betydande inbetalningar hade influtit på bolagets bankkonto från Serbien. Dessa hade bokförts mot utredningskontot. Inga tilläggsuppgifter om grunderna för de mottagna medlen erhölls. De aktuella medlen hade betalats vidare till ett cypriotiskt bolag som marknadsföringsavgifter. Betalningarna har bokförts från utredningskontot och inga tilläggsuppgifter har erhållits om grunderna för betalningarna. De krav som bokföringslagen ställer på verifikationer har inte helt uppfyllts. Bland annat BokfL 2:5, BokfL 2:3 och BokfL 3:2 ska beaktas. Slutsats: Utgående från de erhållna uppgifterna kunde man bland annat inte försäkra sig om att samtliga utgifter är bolagets utgifter och att samtliga affärstransaktioner finns i bokföringen eller att bokslutet ger en rättvisande bild. Tilläggsuppgifter om de aktuella affärstransaktionerna bör inhämtas av bolaget. (2,0 för konsekvent beskrivning och slutsats av observationen) Effekt på rapporteringen: Observationernas effekt på revisorns rapportering är beroende av om felen och/eller bristerna i bokföringen/bokslutet är väsentliga och om tilläggsuppgifter om dem kan inhämtas av bolaget. Eventuellt Antingen ett (villkorligt) utlåtande som innehåller förbehåll, negativt utlåtande eller vägran att ge utlåtande i revisionsberättelsen; eller Revisionsprotokoll eller memorandum, om felen och/eller bristerna inte är så väsentliga att de ska beaktas i berättelsen eller de korrigeras innan berättelsen ges.( ) Ett revisionsmemorandum eller -protokoll ska upprättas för bolagets styrelse och/eller operativa ledning om det utgående från revisionen finns väsentliga brister i de interna kontrollerna. (beaktande av ISA 265) ( ) Revisorns övriga rapportering: De oklara överföringarna av pengar kan vara penningtvätt ( ). Revisorn ska göra en anmälan till Centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt ( ) (Lagen om bekämpning av penningtvätt och terrorism, ISA 240: 35-37,43) ( för rätt myndighet).

8 8 Negativt eget kapital Det egna kapitalet är negativt och styrelsen är medveten om detta ( ). Det belopp med vilket byggnadens värde uppskattas överskrida balansvärdet räcker inte till för att täcka det negativa egna kapitalet ( ). Slutsats: Ett brott mot aktiebolagslagen (ABL 20:23) föreligger ( ). Styrelsen har observerat det negativa kapitalet och ingen anteckning om att det egna kapitalet är negativt har gjorts utan dröjsmål i handelsregistret. Effekt på rapporteringen: Anmärkning, som inte påverkar utlåtandena, i revisionsberättelsen (Revisionslagen 15.4) ( ). Osäkerhet om verksamhetens kontinuitet (going concern) Följande problem finns i bolagets resultat och ekonomiska ställning: - Lönsamheten och den ekonomiska ställningen har försvagats. - Bolaget har problem med likviditeten. Bolaget har problem med att betala leverantörsskulder på förfallodagarna. - Driftsbidraget uppvisar förlust. - Negativt eget kapital. - Moderbolaget kan inte ge bolaget tilläggskapital. Slutsats: Bolagets förutsättning för att upprätta ett bokslut enligt going concern principen kan ifrågasättas (BokfL 3:3.1). En uppskattning om bolagets förmåga att fortsätta med verksamheten bör inhämtas av den operativa ledningen. Denna och övrig evidens ska bedömas (ISA 570). (2,0 för konsekvent beskrivning av observationen och slutsatsen) Effekt på rapporteringen: Det beror på helheten och revisorns omdöme om det är korrekt att använda antagandet om att verksamheten fortsätter samt i så fall huruvida väsentlig osäkerhet existerar och denna har beskrivits i tillräcklig utsträckning i bokslutet och verksamhetsberättelsen. I revisionsberättelsen införs eventuellt antingen uppgifter som betonar en viss omständighet (tilläggsinformation), utlåtande som innehåller (villkorligt) förbehåll eller negativt utlåtande (ISA 705, ISA 706) (1,5 ). Fordran inom närståendekretsen Bolaget har euro i fordran med exceptionellt lång betalningsfrist (ett år) på ett systerbolag. Betalningen av fordran har inte ännu skett och fordran har inte indrivits.

9 9 Slutsats: Fordran kan de facto anses vara ett beviljat närståendelån. Detta ska beaktas i verksamhetsberättelsen och noterna (ABL 8:6, BokfL 5:2, BokfF 2:7b ( ). En noggrannare värdering av fordran ska göras (0,5 ). Effekt på rapporteringen: Hur detta påverkar rapporteringen är beroende av hur bolaget har redogjort för fordran och den aktuella affärstransaktionen i bokslutet. Om värderingen av fordran är korrekt och nödvändiga uppgifter har getts i noterna påverkar fordran inte revisionsberättelsen. (0,5 ) I revisionsberättelsen införs eventuellt, beroende på hur väsentligt felet/bristen är, antingen uppgifter som betonar en viss omständighet (tilläggsinformation), utlåtande som innehåller (villkorligt) förbehåll eller negativt utlåtande. (0,5 ). Uppgift B Med fastställande av bokslut avses att bokslutet godkänns på bolagsstämman då revisionsberättelsen redan har getts ( ). Kravet på kreditering av köpeskillingen, euro, och skadeståndskravet, euro, gäller försäljning som har skett före räkenskapsperiodens utgång 2010 ( ). Omständigheterna borde ha beaktats i bokslutet för 2010 (1.0 ) som kreditering av försäljningen och/eller avsättning eller not om ansvar beroende på den framtida krediteringens och ersättningens sannolikhet och belopp. Revisorn är inte skyldig att utföra granskningsåtgärder efter det att revisionsberättelsen har getts. I det aktuella fallet har revisorn fått kännedom om en händelse som kunde ha förutsatt givandet av en anpassad revisionsberättelse, vilket betyder att revisorn ska agera enligt ISA 560 punkterna eller ( ). Om bokslutet inte ännu har publicerats bör revisorn bland annat diskutera med den operativa ledningen och/eller förvaltningsorganen och avgöra om det finns skäl att ändra bokslutet. Även om den operativa ledningen inte skulle ha lagstadgad skyldighet att publicera ett nytt bokslut, men om revisorn anser det nödvändigt att göra ändringarna, ska revisorn vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att man förlitar sig på den redan givna revisionsberättelsen (se ISA 560:10-13). Om bokslutet har publicerats ska revisorn trots detta agera på det sätt som har beskrivits här ovanför (se ISA 560:14-17).

10 Uppgift 3 (40 ) 10 Svaret är korrekt om krysset finns i korrekt kolumn (rätt eller fel) och IFRS-hänvisningen innehåller minst en paragraf som finns i bedömningskriterierna. I övriga fall är svaret inkorrekt och examinanden får noll. Inga minus har getts för uppgiften. 1. IFRS 1: FÖRSTA GÅNGEN IFRS TILLÄMPAS a) b) Fråga Rätt Fel I Finland ska företag upprätta en rapport över periodens ingående balans enligt IFRS vid tidpunkten för övergång till IFRS. I det första bokslutet ska företag dessutom presentera utgående balansen samt utgående balansen för minst ett jämförelseår. Sammanlagt ska alltså tre balansräkningar presenteras. Omräkningsdifferenser som har ackumulerats i koncernbokslutet enligt de tidigare bokslutsnormerna får nollställas då det första IFRS-bokslutet upprättas, det vill säga att de får realiseras direkt mot ackumulerade vinstmedel under eget kapital. 2. IFRS 2: AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR a) Aktierelaterade ersättningar som betalas som eget kapital redovisas som regel till verkligt värde och periodiseras som kostnad i resultaträkningen och ökning av eget kapital under intjäningsperioden. Nummer IFRShänvisning x IFRS 1.6 IFRS 1.21 x IFRS 1.D13 x IFRS 2.7 IFRS 2.8 IFRS IFRS 3: RÖRELSEFÖRVÄRV a) 2,0 b) 2,0 c) Företag A köper en 30 % ägarandel i Företag B utöver de 35 % som företag A äger sedan tidigare. Företaget bokför även sin tidigare ägarandel till verkligt värde, jämför det med bokföringsvärdet i koncernbokslutet och redovisar skillnaden i resultaträkningen. Företag C köper en 80 % ägarandel i Företag D. De ägare som saknar bestämmande inflytande har fortfarande en andel på 20 % i Företag D. Även den andel som ägare med avsaknad av bestämmande inflytande har i de identifierbara tillgångar och skulder som har upptagits som passiva i Företag D värderas till verkligt värde. Den ersättning som överförs vid ett rörelseförvärv ska värderas till verkligt värde och förvärvsrelaterade kostnader aktiveras som en del av den goodwill som uppstår. x IFRS 3.32 IFRS 3.41 IFRS 3.42 x IFRS 3.32 IFRS 3.19 x IFRS 3.37 IFRS 3.53

11 11 Fråga Rätt Fel Nummer IFRS-hänvisning 4. IFRS 5: ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING OCH AVVECKLADE VERKSAMHETER a) 2,0 b) Då en byggnad ingående i anläggningstillgångar klassificeras som innehav för försäljning värderas den vid tidpunkten för klassificeringen till bokföringsvärdet eller till det lägre verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnaderna. Avskrivningarna enligt plan på byggnaden upphör. Avyttringsgrupper som är klassificerade som att de innehas för försäljning redovisas även alltid som avvecklad verksamhet. x IFRS 5.1 IFRS 5.15 x IFRS 5.31 IFRS IFRS 7: FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR a) b) Syftet med denna standard är att kräva att företag lämnar upplysningar i sina bokslut som gör det möjligt för användare att bedöma betydelsen av derivaten för företagets finansiella ställning och resultat, samt karaktären och omfattningen av de risker till följd av finansiella instrument som företaget är exponerat för under perioden och vid rapportperiodens slut samt hur företaget hanterar dessa risker. Ett företag ska i verksamhetsberättelsen lämna upplysningar som gör det möjligt för användaren av bokslutet att bedöma karaktären och omfattningen av de risker som uppstår genom finansiella instrument och som företaget är exponerat för vid rapportperiodens slut. x IFRS 7.1 x IFRS IAS 1: UTFORMNING AV FINANSIELLA RAPPORTER a) 2,0 Då lånevillkoren för bolagets långfristiga lån, dvs. de s.k. lånekovenanterna, inte uppfylldes vid bokslutstidpunkten den förföll lånet enligt villkoren till betalning inom en månad. Då långivaren den dock godkände en sådan ändring i lånekovenantvillkoren att villkoren på nytt uppfylldes fick lånet i bokslutet per den fortfarande klassificeras som långfristigt. Bolaget publicerade sitt bokslut den x IAS 1.69c IAS 1.74 b) Totalresultatet är detsamma som räkenskapsperiodens resultat. x IAS 1.7, IAS 1.82f och IAS 1.82i tillsammans

12 Fråga Rätt Fel 12 Nummer IFRS-hänvisning 7. IAS 8: REDOVISNINGSPRINCIPER, ÄNDRINGAR I UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR SAMT FEL Redovisningsprinciper ska bytas endast om bytet krävs av en IFRS standard eller leder till ett bokslut som ger tillförlitlig och mer relevant information om bokslutet. x IAS IAS 10: HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENSUTGÅNG Företaget upprättade bokslutet per och företagets styrelse godkände bokslutet för publicering den I företagets balansräkning ingår en produktionsanläggning vars bokföringsvärde är euro på bokslutsdagen. Den 19 januari 2011 förstördes den aktuella produktionsanläggningen vid en jordbävning. Företaget bör sänka värdet på produktionsanläggningen i bokslutet per x IAS 10.22d 9. IAS 12: INKOMSTSKATTER Uppskjuten skatteskuld bokförs inte i en situation där den skulle vara hänförlig till den första redovisningen av en tillgång eller en skuld härrörande från en transaktion som inte är ett rörelseförvärv, och transaktion inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat vid tidpunkten för transaktionen. x IAS 12.15b 10. IAS 16: MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Utgifterna för att öppna ett nytt verksamhetsställe får aktiveras som materiella anläggningstillgångar. x IAS 16.19a 11. IAS 17: LEASINGAVTAL 2,0 Om nuvärdet av minimileasingavgifterna vid leasingavtalets början uppgår till minst en väsentlig andel av tillgångens verkliga värde är det fråga om ett finansiellt leasingavtal, som aktiveras som anläggningstillgång och skuld i hyrestagarens balansräkning. x IAS 17.10d IAS IAS 18: INTÄKTER 2,0 Försäljningsintäkten av varor som sålts den kan intäktsföras i bokslutet per då de övriga villkoren har uppfyllts redan den , men köparen har möjlighet att returnera varan fram till den och företaget inte har tidigare erfarenhet av hur stor andel av varorna som returneras. Företagets bokslut blev klart den och godkändes för publicering den x IAS 18.14a IAS 18.16d 13. IAS 19: ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 2,0 I en av sina fabriker har företaget ett förmånsbestämt pensionsarrangemang för samtliga anställda vid fabriken. Företaget säger upp en femtedel av de anställda vid fabriken. Det är fråga om en reducering x IAS IAS

13 Fråga Rätt Fel av pensionsarrangemanget, som leder till en minskning av pensionsansvaret och eventuellt pensionstillgångarna samt bokföring av differensen mellan dessa med resultatpåverkan i resultaträkningen. 13 Nummer IFRS-hänvisning 14. IAS 27: KONCERNREDOVISNING OCH SEPARATA FINANSIELLA RAPPORTER 2,0 Moderföretaget äger en andel på 80 % i ett dotterföretag och upprättar därmed ett koncernbokslut. Under räkenskapsperioden har moderföretaget sålt en del av sin ägarandel till aktieägare som saknar bestämmande inflytande och på detta sätt sänkt sin ägarandel från 80 % till 60 %, men samtidigt bevarat sitt bestämmande inflytande i dotterföretaget. Försäljningsvinsten från försäljningen bokförs inom eget kapital och den påverkar inte resultatet. x IAS IAS IAS 28: INNEHAV I INTRESSEFÖRETAG Riskkapitalorganisationer får om de så vill själva välja att värdera innehaven i intresseföretag som vid det första redovisningstillfället och alltid på bokslutsdagen till verkligt värde och förändringarna i verkligt värde redovisas med resultatpåverkan. x IAS IAS 31: ANDELAR I JOINT VENTURES Ett oljerör nämns ofta som exempel på en verksamhet över gemensamma tillgångar. x IAS IAS 32: FINANSIELLA INSTRUMENT: KLASSIFICERING 2,0 Andelskapitalet eller tilläggsandelskapitalet i ett andelslag innehåller ofta en obligatorisk inlösningsskyldighet, om innehavaren av andelsbeviset för andelskapitalet och tilläggsandelskapitalet så kräver antingen med stöd i lagen om andelslag eller i andelslagets stadgar. Sådana finansieringsinstrument får ändå klassificeras som eget kapital, trots att de till sin karaktär är skulder. x IAS IAS 32.16A IAS 32.16B 18. IAS 36: NEDSKRIVNINGAR Det möjliga framtida kassaflödet är det lägre av dess verkliga värde minus försäljningskostnader och dess bruksvärde. x IAS IAS 37: AVSÄTTNINGAR, EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR Företaget håller på att upprätta ett bokslut för den räkenskapsperiod som täcker kalenderåret Samtidigt slutför man företagets budgetprocess och de preliminära utsikterna för räkenskapsperioden 2011 har försämrats. Eftersom företaget har kännedom om att åtminstone den första halvan av året kommer att generera rörelseförlust kan företaget bokföra en avsättning som motsvarar den förväntade rörelseförlusten i bokslutet för 2010 både enligt försiktighetsprincipen och enligt IAS x IAS IAS 37.64

14 Fråga Rätt Fel 14 Nummer IFRS-hänvisning 20. IAS 38: IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 2,0 En reklambyrå skapar en tv-reklamkampanj åt ett företag. Kampanjen visas första gången den och sista gången den Företagets räkenskapsperiod är ett kalenderår och bokslutet blev klart för publicering den Reklambyråns arbete har utförts i oktober december 2010 och fakturan har också anlänt före årsskiftet. Företaget kan aktivera tv-kampanjen bland immateriella rättigheter enligt standarden IAS 38. x IAS 38.5 IAS 38.29a 21. IAS 39: FINANSIELLA INSTRUMENT: REDOVISNING OCH VÄRDERING Ett avistaköp eller en avistaförsäljning av finansiella tillgångar ska redovisas och tas bort från balansräkningen, beroende på vilken företaget väljer som redovisningsprincip, genom användande av affärsdagsredovisning eller likviddagsredovisning x IAS IAS 40: FÖRVALTNINGSFASTIGHETER I sin bokföring och sitt bokslut värderar företag A sina förvaltningsfastigheter enligt modellen för verkligt värde i IAS 40 samt de byggnader som företaget har i eget bruk enligt anskaffningsvärdemetoden i IAS 16. Då användningsändamålet för en byggnad som har varit i eget bruk ändras i samband med att den egna användningen upphör och byggnaden flyttas över till uthyrning och därmed också blir förvaltningsfastighet, ska skillnaden mellan bokföringsvärdet och det verkliga värdet vid den tidpunkt då användningsändamålet ändras endast hanteras enligt omvärderingsprincipen i IAS 16. x IAS IAS 41: JORD- OCH SKOGSBRUK Biologiska tillgångar ska värderas till sitt verkliga värde efter avdrag för försäljningskostnader. Då man skördar lantbruksprodukter eller fäller skog ur en biologisk tillgång ska de värderas till det verkliga värdet vid skördetidpunkten efter avdrag för försäljningskostnader. Detta värde bildar anskaffningsutgiften som skall bokföras i balansräkningen för lantbruksprodukten som säljs eller utnyttjas i produktionen. En eventuell differens till den tidigare värderingen bokförs med resultatpåverkan. x IAS IAS IFRIC 13: KUNDLOJALITETSPROGRAM Företaget har ett kundlojalitetsprogram där de produkter och tjänster som kunden köper utökar kundens bonus, som han eller hon senare kan utnyttja till exempel genom att få gratis produkter och tjänster eller få dessa till rabatterat pris. Då företaget säljer produkter eller tjänster som berättigar till bonus kan det inte intäktsföra köpeskillingen för den sålda produkten eller tjänsten i sin helhet utan x IFRIC 13.5 IFRIC 13.6

15 Fråga Rätt Fel företaget låter bli att intäktsföra den andel som hänför sig till de sålda bonusen. Denna andel intäktsförs först då kunden använder sina bonus. 15 Nummer IFRS-hänvisning

16 16 GRM-EXAMEN 2011 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPORTERER (100,0 ) Uppgift 1 (70,0 ) Punkt Granskad fråga Granskningsobservation, motiverad bedömning och rättelseförfarande Punkt 1 Verksamhetsberättelsen Granskningsobservation och motiverad bedömning I verksamhetsberättelsen har ingen redogörelse för de mest centrala villkoren för den under räkenskapsperioden arrangerade aktieemissionen getts såsom ABL 8:7 förutsätter. Inget omnämnande finns om att bolaget har blivit moderbolag enligt ABL 8:7.1. Om en liten bokföringsskyldig presenterar en verksamhetsberättelse enligt 3:1.6 ska fullständiga uppgifter som krävs i det aktuella lagrummet presenteras. Om en liten bokföringsskyldig besluter sig för att presentera de uppgifter om nyckeltal och övriga uppgifter som avses i BokfL 3:1.5 ska samtliga de uppgifter presenteras som det aktuella lagrummet kräver. Till exempel nyckeltalen ska upptas för den avslutade och de två föregående räkenskapsperioderna (BFN:s allmänna anvisning om upprättande av verksamhetsberättelse 2.2). En del av uppgifterna i BokfL 3:1.6 och 3:1.5 ingick i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen innehåller ingen redogörelse för de centrala händelserna under räkenskapsperioden såsom avses i BokfL 3:1.6: köp av konkurrentens affärsverksamhet, erhållen skadeersättning och den latenta skattefordran på fastställd förlust. Köpet av affärsverksamheten är en betydande händelse för bolaget, eftersom det kommer att utnyttja hela det köpta företagets kundpotential genom sina egna produkter och på detta Effekt på rapporteringen (Berätta vad, var och hur rapporteringen ska ske, om felet eller bristen inte korrigeras) Revisionsberättelsen Motiveringar till villkorligt utlåtande Revisionsprotokoll eller memorandum till styrelsen Poäng 1,5 1,5

17 17 sätt eftersträva både en volymökning och ökning av effektiviteten. Det gick även att observera andra väsentliga omständigheter i uppgiften. Förslaget till vinstutdelning saknar ställningstagande till hur dividendutdelningen påverkar bolagets likviditet (ABL 13.2, se Bokslutsmodell för aktiebolag s. 49). Bolaget har sannolikt förmåga att betala dividend eftersom det har erhållit ett kapitallån i början av räkenskapsperioden och det inte finns kommentarer om att någonting negativt skulle ha skett i bolagets lönsamhetsutveckling under den påbörjade räkenskapsperioden. Det är dock önskvärt att styrelsen uppdaterar sin bedömning av likviditeten till tidpunkten för bolagsstämman. De fel här nedan som har konstaterats i bokslutet påverkar nyckeltalen för verksamhetsberättelsen för den avslutade räkenskapsperioden. FO-numret saknas i balansboken. 1,5 1,5 0,5 Ingen gavs för sådant som har angetts som brist, men som inte fanns beskrivet i uppgiftsbeskrivningen t.ex. väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång, uppräkning av olika risker eller miljöfrågor. Poäng gavs inte heller för olika rekommenderade uppgifter eller uppgifter som vanligen presenteras i verksamhetsberättelsen enligt BFN:s allmänna anvisning om upprättande av verksamhetsberättelse ( ). Det är skäl att observera att de nyckeltal som har nämnts i den allmänna anvisningen är rekommendationer och att varken de eller kalkylschemana för dem bör anses vara tvingande. Rättelseförfarande En redogörelse för de centrala villkoren för aktieemissionen inkluderas i verksamhetsberättelsen. Ett omnämnande om att bolaget har blivit moderbolag till ett fastighetsbolag inkluderas.

18 18 De centrala händelserna inkluderas i verksamhetsberättelsen. Nyckeltalen för ytterligare ett år läggs till. I förslaget till dividendutdelning inkluderas ett omnämnande om hur likviditeten påverkas. Revisorn bekantar sig med styrelsens bedömning av likviditeten och ber i en skriftlig rapport styrelsen uppdatera sin bedömning av likviditeten per dagen för bolagsstämman. Nyckeltalen räknas om efter korrigeringar av de brister som har nämnts här nedanför. FO-numret läggs till i balansboken Punkt 2 Resultat- och balansräkningen Granskningsobservation och motiverad bedömning Kreditförlusten och skadeersättningen för denna får inte nettobokföras i resultaträkningen (BokfF 1:10). Den erhållna skadeersättningen ska upptas under Övriga rörelseintäkter. I balansräkningen har dotterbolagsaktier och övriga aktier inte upptagits separat under placeringar. Aktieemissionen ska ändras till formen Höjning av aktiekapital (BFN:s allmänna anvisning om presentation av resultat- och balansräkning ) Revisionsberättelsen Motiveringar till villkorligt utlåtande Revisionsprotokoll eller memorandum 2,5 2,5 Rättelseförfarande Kreditförlusten och skadeersättningen upptas till bruttobelopp. I balansräkningen specificeras dotterbolagsaktierna och de övriga aktierna. Raden för Aktieemission ändras till Höjning av aktiekapital. Punkt 3 Noterna Granskningsobservation och motiverad bedömning Revisionsberättelsen

19 19 För aktieinnehavets del saknas uppgifterna om ägda bolag enligt BokfF 2:9. De rättelseposter som påverkar räkenskapsperiodens resultat påverkar även de utdelningsbara medlen. Under ansvaren saknas ett omnämnande om garantiansvar i affären med båten. Eftersom det enligt uppgiften endast är 40 procents risk för att garantiansvaret realiseras behövs ingen avsättning (jmf. BFN 1827/2008). Examinanden fick extra (0,5 p) om han eller hon nämnde ett eventuellt ansvar för återbetalning av mervärdesskatt. Trots att detta inte omnämndes i uppgifter är det i princip möjligt eftersom det inte gått många år sedan verksamhetslokalerna byggdes. Rättelseförfarande De saknade uppgifterna om aktierna läggs till i noterna. Uträkningen av utdelningsbara tillgångar korrigeras i noterna. Ett omnämnande om garantiansvaret och situationen för detta ansvar läggs till under ansvar. Ett omnämnande om eventuellt mervärdesskatteansvar läggs till. Punkt 4 Noterna Granskningsobservation och motiverad bedömning Rubriken Noter gällande balansräkningen saknades. Förteckningen över använda bokföringsböcker och verifikationsslag samt förvaringssätten har inkluderats i noterna, trots att det inte finns något krav på detta. Rättelseförfarande: Motiveringar till villkorligt utlåtande Revisionsprotokoll eller revisionsmemorandum Muntlig rapportering eller revisionsmemorandum till ledningen 2,5 2,0 3,0 0,5 1,5

20 20 Rubriken Noter gällande balansräkningen läggs till. Förteckningen över bokföringsböcker och verifikationsslag samt förvaringssätt flyttas till texten efter underskrifterna. Punkt 5 Försenad betalning av kapitallånet Granskningsobservation och motiverad bedömning Inget kapitallån hade inbetalats på bolagets konto under räkenskapsperioden, vilket betyder att det på ett inkorrekt sätt har upptagits som erhållet lån och fordran (jmf. BFN /1787). Revisionsberättelsen Motiveringar till villkorligt utlåtande Revisionsprotokoll eller memorandum till ledningen 5,0 Rättelseförfarande: Bokföringen av kapitallånet och motssvarande fordran annulleras och ett omnämnande om det kapitallån som erhölls alldeles i början av följande räkenskapsperiod inkluderas i verksamhetsberättelsen. Punkt 6 Latent skattefordran Granskningsobservation och motiverad bedömning Revisionsberättelsen Enligt BokfL 5:18 och BFN:s anvisning (Allmän anvisning om latenta skatteskulder och -fordringar punkterna och 5.2) bör man framhäva att man vid bokföringen av latenta skattefordringar iakttar särskild försiktighet och det avgörande är de förluster som används under de närmaste åren (jmf. BFN /1671). Den latenta skattefordran och förändringen av denna ska upptas som en separat post i resultaträkningen och balansräkningen. Fordran ska dessutom fördelas på långfristig och kortfristig fordran i balansräkningen (allmänna anvisningen punkt 6.1). I noterna ska uppgifterna enligt punkt 7.1 i den allmänna anvisningen upptas. Utgående från den information som har getts i uppgiften kommer man under de närmaste tre åren att kunna utnyttja hälften av de Motiveringar till villkorligt utlåtande Revisionsprotokoll eller memorandum till ledningen 3,0

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 1 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,02 poäng) Examinanden

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda 22.11.2005 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts

Läs mer

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43)

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43) 1 (43) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS

Koncernredovisning 2013 Exempel enligt IFRS Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS 1 Koncernredovisning 2013 Eempel enligt IFRS har utformats enbart i syfte att ge allmän vägledning i vissa frågor, och kan inte jämställas med professionell rådgivning.

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2.3. Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2.3 Uppdaterad december 2009 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS 1 Första gången

Läs mer

Redovisning vs. Beskattning

Redovisning vs. Beskattning UPPSALA UNIVERSITET Redovisning vs. Beskattning En utredning kring hur en total implementering av IFRS/IAS kan komma att påverka redovisningen i svenska noterade bolag, med avseende på kopplingen mellan

Läs mer

Accounting Update #33 Mars 2014

Accounting Update #33 Mars 2014 Kära läsare! Vi befinner oss i upploppet av bokslutsäsongen. Många är vi nog som drar en lättnadens suck över att bokslutet är så gott som i hamn. Men, ingen rast och ingen roårets första delårsrapport

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning Fiskeområdenas ekonomiförvaltningsprojekt I Mikko Airaksinen och Petri Heinimaa R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K S I Ä 6 B /

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER REDOVISNINGSPRINCIPER SAMT NOTER Not 1 Allmän information Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotterföretag, nedan benämnt Oscar Properties eller koncernen, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL VD:s kommentarer 1 Förvaltningsberättelse 2 Fem år i sammandrag 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Eget kapital 9 Kassaflödesanalys 10 Noter till de finansiella rapporterna

Läs mer

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1480 Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1310 1314 2010 2012 1214 1215 1216 1217 1012 1014 1016 Innehållsförteckning IDROTTENS REDOVISNING Definitioner

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 15/2012

Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser Dnr FIVA 11/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer