BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011"

Transkript

1 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för givningen. Samtliga godkännbara aspekter eller svar på uppgifterna har inte angetts fullständigt i bedömningsgrunderna. Vid bedömningen av svaren har man kunnat få extra för tillräckliga motiveringar och väsentliga observationer trots att de inte har omnämnts i bedömningsgrunderna. Tolkningar av lagstiftningen samt god revisionssed och god bokföringssed som har angetts i bedömningsgrunderna anknyter endast till bedömningen av respektive uppgift i denna examen. Tolkningarna i bedömningsgrunden kan inte användas som revisionsnämndens (TILA) ställningstaganden i andra sammanhang.

2 Uppgift 1 (20 ) 2 Åtgärd Disponenten Styrelsen Bolagsstämman Laghänvisning 1 Beslut om reparation av taket och beaktande av reparationsentreprenaden i budgeten (0,5 ) 2 Offertförfrågningar på entreprenaden Disponenten upprättar ett budgetförslag där reparationsutgifterna för taket anges till bruttobelopp. Dessutom upprättas en projektandelskalkyl och en projektfinansieringskalkyl. (0,3 ) Disponenten sänder ut offertförfrågningar till de entreprenörer som styrelsen har valt. Styrelsen fattar beslut om den budget som ska presenteras och mängden bolagsvederlag samt en kostnadskalkyl över reparationen. (0,3 ) Styrelsen fattar beslut om att inhämta offerter av minst tre tillförlitliga byggfirmor. Offerterna öppnas först på styrelsemötet för att garantera en jämlik behandling. Bolagsstämman fattar beslut om storleken på bolagsvederlagen samt utförande av reparationerna, finansiering av projektet till exempel genom att lyfta lån och fattar också beslut om ställande av säkerhet. Bolagsstämman befullmäktigar styrelsen att lyfta lånet och sköta pantsättningen. (0,4 ) BABL 6:30 BABL 6:3 Poäng sammanlagt (0,5 ) 2,0 BABL 1:11 BABL 4:2 BABL 7:2 BABL 7:22 Val av övervakare för reparationen Styrelsen väljer en övervakare för övervakning av reparationen.

3 Uppgift 1 (20 ) Åtgärd Disponenten Styrelsen Bolagsstämman Laghänvisning 3 Poäng sammanlagt Offertjämförelse Val av reparationsentreprenör Disponenten sköter jämförelsen av offerterna tillsammans med övervakaren Styrelsen fattar beslut om reparationsentreprenör för taket utgående från jämförelsen av offerterna. Upprättande av entreprenörsavtal Underskrift på entreprenörsavtalet (5,0 ) (0,5 ) Styrelsens representant(er), övervakaren och disponenten samt byggföretaget förhandlar om entreprenaden och upprättar ett entreprenadavtal om reparation av taket. Styrelseordförande och disponenten undertecknar entreprenadavtalet å bostadsaktiebolagets vägnar. (0,5 ) 8,0 (2,0 )

4 Uppgift 1 (20 ) 4 Åtgärd Disponenten Styrelsen Bolagsstämman Laghänvisning 3 Finansiering av takets reparationsentreprenad ( ) Disponenten lyfter lånet. På arbetsplatsmötena godkänner övervakaren arbetets tillverkningsgrad i förhållande till betalningsposttabellen. Disponenten betalar byggfirmans fakturor enligt entreprenadavtalet då övervakaren har godkänt dem. (0,5 ) Styrelsen godkänner eventuella tilläggsarbeten på övervakarens förslag. Det ska finnas minst ett beslut om hur stora tilläggsarbeten disponenten ensam får fatta beslut om för godkännande av tilläggsarbeten.. BABL 1:11 BABL 4:2 BABL 7:2 BABL 7:22 Poäng sammanlagt (0,5 ) 2,5 4 Upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse Disponenten upprättar bokslutet och verksamhetsberättelsen samt i anknytning till dessa budgetjämförelsen, kalkylerna för vederlagsfinansiering, projektfinansieringskalkyle n för takreparationens del samt presenterar krävda/erhållna garantiperiodssäkerheter i noterna. (0,5 ) Styrelsen och disponenten undertecknar bokslutet och verksamhetsberättelsen. Bolagsstämman fattar beslut om fastställande av bokslutet. BABL 10:3 ja BABL 10:5 BABL 6:3 BFN / Separata kalkyler samt Projektfinansi eringskalkyl De förverkligade utgifterna för reparation av taket upptas till bruttobelopp i BFN / 3.1.

5 Uppgift 1 (20 ) Åtgärd Disponenten Styrelsen Bolagsstämman Laghänvisning Projektandelskalkyl Låneandelskalkyl resultaträkningen och från dem avdras det belopp som har aktiverats i den oavskrivna anskaffningsutgiften på byggnaden i balansräkningen. Aktieägarnas eventuella betalningar av projektandelar bokförs på bolagsstämmans beslut som intäkter i resultaträkningen eller så fonderas de i posterna under bolagets eget kapital. Utgående från projektfinansieringskalkyle n upprättar disponenten en projektandelskalkyl, om ett beslut har fattats att aktieägarna kan betala sin projektandel. Då lånet har lyfts upprättar disponenten låneandelskalkyler, om aktieägarna enligt bolagsordningen har rätt att betala sin lägenhetsspecifika Bokföringsmä ssig behandling av reparationspro jekt BFN / 2.2. Projektandels prestationer Låneandelskal kyler (2,0 ) 5 Poäng sammanlagt

6 Uppgift 1 (20 ) Åtgärd Disponenten Styrelsen Bolagsstämman Laghänvisning låneandel för lån av den aktuella typen. 6 Poäng sammanlagt (0,5 ) (0,5 ) 7,5 (3,0 ) (1,5 ) Tot. 9,5 2,8 3,3 0,9 3,5 20,0

7 7 Uppgift 2 (40 ) Uppgift A Oklara verifikationer Det finns ett stort antal oklarheter i verifikationsmaterialet: En betalning på euro för konsultation för vilken inget avtal har presenterats eller tilläggsuppgifter om konsultationens innehåll har fåtts. Inköpsfakturor på 2 x euro för råämnen för vilket ingen beställning, forsedel eller annat material om förvärvet har erhållits. Delbetalning euro och återbetalning där grunderna för transaktionen var oklara. Ett flertal betydande inbetalningar hade influtit på bolagets bankkonto från Serbien. Dessa hade bokförts mot utredningskontot. Inga tilläggsuppgifter om grunderna för de mottagna medlen erhölls. De aktuella medlen hade betalats vidare till ett cypriotiskt bolag som marknadsföringsavgifter. Betalningarna har bokförts från utredningskontot och inga tilläggsuppgifter har erhållits om grunderna för betalningarna. De krav som bokföringslagen ställer på verifikationer har inte helt uppfyllts. Bland annat BokfL 2:5, BokfL 2:3 och BokfL 3:2 ska beaktas. Slutsats: Utgående från de erhållna uppgifterna kunde man bland annat inte försäkra sig om att samtliga utgifter är bolagets utgifter och att samtliga affärstransaktioner finns i bokföringen eller att bokslutet ger en rättvisande bild. Tilläggsuppgifter om de aktuella affärstransaktionerna bör inhämtas av bolaget. (2,0 för konsekvent beskrivning och slutsats av observationen) Effekt på rapporteringen: Observationernas effekt på revisorns rapportering är beroende av om felen och/eller bristerna i bokföringen/bokslutet är väsentliga och om tilläggsuppgifter om dem kan inhämtas av bolaget. Eventuellt Antingen ett (villkorligt) utlåtande som innehåller förbehåll, negativt utlåtande eller vägran att ge utlåtande i revisionsberättelsen; eller Revisionsprotokoll eller memorandum, om felen och/eller bristerna inte är så väsentliga att de ska beaktas i berättelsen eller de korrigeras innan berättelsen ges.( ) Ett revisionsmemorandum eller -protokoll ska upprättas för bolagets styrelse och/eller operativa ledning om det utgående från revisionen finns väsentliga brister i de interna kontrollerna. (beaktande av ISA 265) ( ) Revisorns övriga rapportering: De oklara överföringarna av pengar kan vara penningtvätt ( ). Revisorn ska göra en anmälan till Centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt ( ) (Lagen om bekämpning av penningtvätt och terrorism, ISA 240: 35-37,43) ( för rätt myndighet).

8 8 Negativt eget kapital Det egna kapitalet är negativt och styrelsen är medveten om detta ( ). Det belopp med vilket byggnadens värde uppskattas överskrida balansvärdet räcker inte till för att täcka det negativa egna kapitalet ( ). Slutsats: Ett brott mot aktiebolagslagen (ABL 20:23) föreligger ( ). Styrelsen har observerat det negativa kapitalet och ingen anteckning om att det egna kapitalet är negativt har gjorts utan dröjsmål i handelsregistret. Effekt på rapporteringen: Anmärkning, som inte påverkar utlåtandena, i revisionsberättelsen (Revisionslagen 15.4) ( ). Osäkerhet om verksamhetens kontinuitet (going concern) Följande problem finns i bolagets resultat och ekonomiska ställning: - Lönsamheten och den ekonomiska ställningen har försvagats. - Bolaget har problem med likviditeten. Bolaget har problem med att betala leverantörsskulder på förfallodagarna. - Driftsbidraget uppvisar förlust. - Negativt eget kapital. - Moderbolaget kan inte ge bolaget tilläggskapital. Slutsats: Bolagets förutsättning för att upprätta ett bokslut enligt going concern principen kan ifrågasättas (BokfL 3:3.1). En uppskattning om bolagets förmåga att fortsätta med verksamheten bör inhämtas av den operativa ledningen. Denna och övrig evidens ska bedömas (ISA 570). (2,0 för konsekvent beskrivning av observationen och slutsatsen) Effekt på rapporteringen: Det beror på helheten och revisorns omdöme om det är korrekt att använda antagandet om att verksamheten fortsätter samt i så fall huruvida väsentlig osäkerhet existerar och denna har beskrivits i tillräcklig utsträckning i bokslutet och verksamhetsberättelsen. I revisionsberättelsen införs eventuellt antingen uppgifter som betonar en viss omständighet (tilläggsinformation), utlåtande som innehåller (villkorligt) förbehåll eller negativt utlåtande (ISA 705, ISA 706) (1,5 ). Fordran inom närståendekretsen Bolaget har euro i fordran med exceptionellt lång betalningsfrist (ett år) på ett systerbolag. Betalningen av fordran har inte ännu skett och fordran har inte indrivits.

9 9 Slutsats: Fordran kan de facto anses vara ett beviljat närståendelån. Detta ska beaktas i verksamhetsberättelsen och noterna (ABL 8:6, BokfL 5:2, BokfF 2:7b ( ). En noggrannare värdering av fordran ska göras (0,5 ). Effekt på rapporteringen: Hur detta påverkar rapporteringen är beroende av hur bolaget har redogjort för fordran och den aktuella affärstransaktionen i bokslutet. Om värderingen av fordran är korrekt och nödvändiga uppgifter har getts i noterna påverkar fordran inte revisionsberättelsen. (0,5 ) I revisionsberättelsen införs eventuellt, beroende på hur väsentligt felet/bristen är, antingen uppgifter som betonar en viss omständighet (tilläggsinformation), utlåtande som innehåller (villkorligt) förbehåll eller negativt utlåtande. (0,5 ). Uppgift B Med fastställande av bokslut avses att bokslutet godkänns på bolagsstämman då revisionsberättelsen redan har getts ( ). Kravet på kreditering av köpeskillingen, euro, och skadeståndskravet, euro, gäller försäljning som har skett före räkenskapsperiodens utgång 2010 ( ). Omständigheterna borde ha beaktats i bokslutet för 2010 (1.0 ) som kreditering av försäljningen och/eller avsättning eller not om ansvar beroende på den framtida krediteringens och ersättningens sannolikhet och belopp. Revisorn är inte skyldig att utföra granskningsåtgärder efter det att revisionsberättelsen har getts. I det aktuella fallet har revisorn fått kännedom om en händelse som kunde ha förutsatt givandet av en anpassad revisionsberättelse, vilket betyder att revisorn ska agera enligt ISA 560 punkterna eller ( ). Om bokslutet inte ännu har publicerats bör revisorn bland annat diskutera med den operativa ledningen och/eller förvaltningsorganen och avgöra om det finns skäl att ändra bokslutet. Även om den operativa ledningen inte skulle ha lagstadgad skyldighet att publicera ett nytt bokslut, men om revisorn anser det nödvändigt att göra ändringarna, ska revisorn vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att man förlitar sig på den redan givna revisionsberättelsen (se ISA 560:10-13). Om bokslutet har publicerats ska revisorn trots detta agera på det sätt som har beskrivits här ovanför (se ISA 560:14-17).

10 Uppgift 3 (40 ) 10 Svaret är korrekt om krysset finns i korrekt kolumn (rätt eller fel) och IFRS-hänvisningen innehåller minst en paragraf som finns i bedömningskriterierna. I övriga fall är svaret inkorrekt och examinanden får noll. Inga minus har getts för uppgiften. 1. IFRS 1: FÖRSTA GÅNGEN IFRS TILLÄMPAS a) b) Fråga Rätt Fel I Finland ska företag upprätta en rapport över periodens ingående balans enligt IFRS vid tidpunkten för övergång till IFRS. I det första bokslutet ska företag dessutom presentera utgående balansen samt utgående balansen för minst ett jämförelseår. Sammanlagt ska alltså tre balansräkningar presenteras. Omräkningsdifferenser som har ackumulerats i koncernbokslutet enligt de tidigare bokslutsnormerna får nollställas då det första IFRS-bokslutet upprättas, det vill säga att de får realiseras direkt mot ackumulerade vinstmedel under eget kapital. 2. IFRS 2: AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR a) Aktierelaterade ersättningar som betalas som eget kapital redovisas som regel till verkligt värde och periodiseras som kostnad i resultaträkningen och ökning av eget kapital under intjäningsperioden. Nummer IFRShänvisning x IFRS 1.6 IFRS 1.21 x IFRS 1.D13 x IFRS 2.7 IFRS 2.8 IFRS IFRS 3: RÖRELSEFÖRVÄRV a) 2,0 b) 2,0 c) Företag A köper en 30 % ägarandel i Företag B utöver de 35 % som företag A äger sedan tidigare. Företaget bokför även sin tidigare ägarandel till verkligt värde, jämför det med bokföringsvärdet i koncernbokslutet och redovisar skillnaden i resultaträkningen. Företag C köper en 80 % ägarandel i Företag D. De ägare som saknar bestämmande inflytande har fortfarande en andel på 20 % i Företag D. Även den andel som ägare med avsaknad av bestämmande inflytande har i de identifierbara tillgångar och skulder som har upptagits som passiva i Företag D värderas till verkligt värde. Den ersättning som överförs vid ett rörelseförvärv ska värderas till verkligt värde och förvärvsrelaterade kostnader aktiveras som en del av den goodwill som uppstår. x IFRS 3.32 IFRS 3.41 IFRS 3.42 x IFRS 3.32 IFRS 3.19 x IFRS 3.37 IFRS 3.53

11 11 Fråga Rätt Fel Nummer IFRS-hänvisning 4. IFRS 5: ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING OCH AVVECKLADE VERKSAMHETER a) 2,0 b) Då en byggnad ingående i anläggningstillgångar klassificeras som innehav för försäljning värderas den vid tidpunkten för klassificeringen till bokföringsvärdet eller till det lägre verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnaderna. Avskrivningarna enligt plan på byggnaden upphör. Avyttringsgrupper som är klassificerade som att de innehas för försäljning redovisas även alltid som avvecklad verksamhet. x IFRS 5.1 IFRS 5.15 x IFRS 5.31 IFRS IFRS 7: FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR a) b) Syftet med denna standard är att kräva att företag lämnar upplysningar i sina bokslut som gör det möjligt för användare att bedöma betydelsen av derivaten för företagets finansiella ställning och resultat, samt karaktären och omfattningen av de risker till följd av finansiella instrument som företaget är exponerat för under perioden och vid rapportperiodens slut samt hur företaget hanterar dessa risker. Ett företag ska i verksamhetsberättelsen lämna upplysningar som gör det möjligt för användaren av bokslutet att bedöma karaktären och omfattningen av de risker som uppstår genom finansiella instrument och som företaget är exponerat för vid rapportperiodens slut. x IFRS 7.1 x IFRS IAS 1: UTFORMNING AV FINANSIELLA RAPPORTER a) 2,0 Då lånevillkoren för bolagets långfristiga lån, dvs. de s.k. lånekovenanterna, inte uppfylldes vid bokslutstidpunkten den förföll lånet enligt villkoren till betalning inom en månad. Då långivaren den dock godkände en sådan ändring i lånekovenantvillkoren att villkoren på nytt uppfylldes fick lånet i bokslutet per den fortfarande klassificeras som långfristigt. Bolaget publicerade sitt bokslut den x IAS 1.69c IAS 1.74 b) Totalresultatet är detsamma som räkenskapsperiodens resultat. x IAS 1.7, IAS 1.82f och IAS 1.82i tillsammans

12 Fråga Rätt Fel 12 Nummer IFRS-hänvisning 7. IAS 8: REDOVISNINGSPRINCIPER, ÄNDRINGAR I UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR SAMT FEL Redovisningsprinciper ska bytas endast om bytet krävs av en IFRS standard eller leder till ett bokslut som ger tillförlitlig och mer relevant information om bokslutet. x IAS IAS 10: HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENSUTGÅNG Företaget upprättade bokslutet per och företagets styrelse godkände bokslutet för publicering den I företagets balansräkning ingår en produktionsanläggning vars bokföringsvärde är euro på bokslutsdagen. Den 19 januari 2011 förstördes den aktuella produktionsanläggningen vid en jordbävning. Företaget bör sänka värdet på produktionsanläggningen i bokslutet per x IAS 10.22d 9. IAS 12: INKOMSTSKATTER Uppskjuten skatteskuld bokförs inte i en situation där den skulle vara hänförlig till den första redovisningen av en tillgång eller en skuld härrörande från en transaktion som inte är ett rörelseförvärv, och transaktion inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat vid tidpunkten för transaktionen. x IAS 12.15b 10. IAS 16: MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Utgifterna för att öppna ett nytt verksamhetsställe får aktiveras som materiella anläggningstillgångar. x IAS 16.19a 11. IAS 17: LEASINGAVTAL 2,0 Om nuvärdet av minimileasingavgifterna vid leasingavtalets början uppgår till minst en väsentlig andel av tillgångens verkliga värde är det fråga om ett finansiellt leasingavtal, som aktiveras som anläggningstillgång och skuld i hyrestagarens balansräkning. x IAS 17.10d IAS IAS 18: INTÄKTER 2,0 Försäljningsintäkten av varor som sålts den kan intäktsföras i bokslutet per då de övriga villkoren har uppfyllts redan den , men köparen har möjlighet att returnera varan fram till den och företaget inte har tidigare erfarenhet av hur stor andel av varorna som returneras. Företagets bokslut blev klart den och godkändes för publicering den x IAS 18.14a IAS 18.16d 13. IAS 19: ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 2,0 I en av sina fabriker har företaget ett förmånsbestämt pensionsarrangemang för samtliga anställda vid fabriken. Företaget säger upp en femtedel av de anställda vid fabriken. Det är fråga om en reducering x IAS IAS

13 Fråga Rätt Fel av pensionsarrangemanget, som leder till en minskning av pensionsansvaret och eventuellt pensionstillgångarna samt bokföring av differensen mellan dessa med resultatpåverkan i resultaträkningen. 13 Nummer IFRS-hänvisning 14. IAS 27: KONCERNREDOVISNING OCH SEPARATA FINANSIELLA RAPPORTER 2,0 Moderföretaget äger en andel på 80 % i ett dotterföretag och upprättar därmed ett koncernbokslut. Under räkenskapsperioden har moderföretaget sålt en del av sin ägarandel till aktieägare som saknar bestämmande inflytande och på detta sätt sänkt sin ägarandel från 80 % till 60 %, men samtidigt bevarat sitt bestämmande inflytande i dotterföretaget. Försäljningsvinsten från försäljningen bokförs inom eget kapital och den påverkar inte resultatet. x IAS IAS IAS 28: INNEHAV I INTRESSEFÖRETAG Riskkapitalorganisationer får om de så vill själva välja att värdera innehaven i intresseföretag som vid det första redovisningstillfället och alltid på bokslutsdagen till verkligt värde och förändringarna i verkligt värde redovisas med resultatpåverkan. x IAS IAS 31: ANDELAR I JOINT VENTURES Ett oljerör nämns ofta som exempel på en verksamhet över gemensamma tillgångar. x IAS IAS 32: FINANSIELLA INSTRUMENT: KLASSIFICERING 2,0 Andelskapitalet eller tilläggsandelskapitalet i ett andelslag innehåller ofta en obligatorisk inlösningsskyldighet, om innehavaren av andelsbeviset för andelskapitalet och tilläggsandelskapitalet så kräver antingen med stöd i lagen om andelslag eller i andelslagets stadgar. Sådana finansieringsinstrument får ändå klassificeras som eget kapital, trots att de till sin karaktär är skulder. x IAS IAS 32.16A IAS 32.16B 18. IAS 36: NEDSKRIVNINGAR Det möjliga framtida kassaflödet är det lägre av dess verkliga värde minus försäljningskostnader och dess bruksvärde. x IAS IAS 37: AVSÄTTNINGAR, EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR Företaget håller på att upprätta ett bokslut för den räkenskapsperiod som täcker kalenderåret Samtidigt slutför man företagets budgetprocess och de preliminära utsikterna för räkenskapsperioden 2011 har försämrats. Eftersom företaget har kännedom om att åtminstone den första halvan av året kommer att generera rörelseförlust kan företaget bokföra en avsättning som motsvarar den förväntade rörelseförlusten i bokslutet för 2010 både enligt försiktighetsprincipen och enligt IAS x IAS IAS 37.64

14 Fråga Rätt Fel 14 Nummer IFRS-hänvisning 20. IAS 38: IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 2,0 En reklambyrå skapar en tv-reklamkampanj åt ett företag. Kampanjen visas första gången den och sista gången den Företagets räkenskapsperiod är ett kalenderår och bokslutet blev klart för publicering den Reklambyråns arbete har utförts i oktober december 2010 och fakturan har också anlänt före årsskiftet. Företaget kan aktivera tv-kampanjen bland immateriella rättigheter enligt standarden IAS 38. x IAS 38.5 IAS 38.29a 21. IAS 39: FINANSIELLA INSTRUMENT: REDOVISNING OCH VÄRDERING Ett avistaköp eller en avistaförsäljning av finansiella tillgångar ska redovisas och tas bort från balansräkningen, beroende på vilken företaget väljer som redovisningsprincip, genom användande av affärsdagsredovisning eller likviddagsredovisning x IAS IAS 40: FÖRVALTNINGSFASTIGHETER I sin bokföring och sitt bokslut värderar företag A sina förvaltningsfastigheter enligt modellen för verkligt värde i IAS 40 samt de byggnader som företaget har i eget bruk enligt anskaffningsvärdemetoden i IAS 16. Då användningsändamålet för en byggnad som har varit i eget bruk ändras i samband med att den egna användningen upphör och byggnaden flyttas över till uthyrning och därmed också blir förvaltningsfastighet, ska skillnaden mellan bokföringsvärdet och det verkliga värdet vid den tidpunkt då användningsändamålet ändras endast hanteras enligt omvärderingsprincipen i IAS 16. x IAS IAS 41: JORD- OCH SKOGSBRUK Biologiska tillgångar ska värderas till sitt verkliga värde efter avdrag för försäljningskostnader. Då man skördar lantbruksprodukter eller fäller skog ur en biologisk tillgång ska de värderas till det verkliga värdet vid skördetidpunkten efter avdrag för försäljningskostnader. Detta värde bildar anskaffningsutgiften som skall bokföras i balansräkningen för lantbruksprodukten som säljs eller utnyttjas i produktionen. En eventuell differens till den tidigare värderingen bokförs med resultatpåverkan. x IAS IAS IFRIC 13: KUNDLOJALITETSPROGRAM Företaget har ett kundlojalitetsprogram där de produkter och tjänster som kunden köper utökar kundens bonus, som han eller hon senare kan utnyttja till exempel genom att få gratis produkter och tjänster eller få dessa till rabatterat pris. Då företaget säljer produkter eller tjänster som berättigar till bonus kan det inte intäktsföra köpeskillingen för den sålda produkten eller tjänsten i sin helhet utan x IFRIC 13.5 IFRIC 13.6

15 Fråga Rätt Fel företaget låter bli att intäktsföra den andel som hänför sig till de sålda bonusen. Denna andel intäktsförs först då kunden använder sina bonus. 15 Nummer IFRS-hänvisning

16 16 GRM-EXAMEN 2011 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPORTERER (100,0 ) Uppgift 1 (70,0 ) Punkt Granskad fråga Granskningsobservation, motiverad bedömning och rättelseförfarande Punkt 1 Verksamhetsberättelsen Granskningsobservation och motiverad bedömning I verksamhetsberättelsen har ingen redogörelse för de mest centrala villkoren för den under räkenskapsperioden arrangerade aktieemissionen getts såsom ABL 8:7 förutsätter. Inget omnämnande finns om att bolaget har blivit moderbolag enligt ABL 8:7.1. Om en liten bokföringsskyldig presenterar en verksamhetsberättelse enligt 3:1.6 ska fullständiga uppgifter som krävs i det aktuella lagrummet presenteras. Om en liten bokföringsskyldig besluter sig för att presentera de uppgifter om nyckeltal och övriga uppgifter som avses i BokfL 3:1.5 ska samtliga de uppgifter presenteras som det aktuella lagrummet kräver. Till exempel nyckeltalen ska upptas för den avslutade och de två föregående räkenskapsperioderna (BFN:s allmänna anvisning om upprättande av verksamhetsberättelse 2.2). En del av uppgifterna i BokfL 3:1.6 och 3:1.5 ingick i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen innehåller ingen redogörelse för de centrala händelserna under räkenskapsperioden såsom avses i BokfL 3:1.6: köp av konkurrentens affärsverksamhet, erhållen skadeersättning och den latenta skattefordran på fastställd förlust. Köpet av affärsverksamheten är en betydande händelse för bolaget, eftersom det kommer att utnyttja hela det köpta företagets kundpotential genom sina egna produkter och på detta Effekt på rapporteringen (Berätta vad, var och hur rapporteringen ska ske, om felet eller bristen inte korrigeras) Revisionsberättelsen Motiveringar till villkorligt utlåtande Revisionsprotokoll eller memorandum till styrelsen Poäng 1,5 1,5

17 17 sätt eftersträva både en volymökning och ökning av effektiviteten. Det gick även att observera andra väsentliga omständigheter i uppgiften. Förslaget till vinstutdelning saknar ställningstagande till hur dividendutdelningen påverkar bolagets likviditet (ABL 13.2, se Bokslutsmodell för aktiebolag s. 49). Bolaget har sannolikt förmåga att betala dividend eftersom det har erhållit ett kapitallån i början av räkenskapsperioden och det inte finns kommentarer om att någonting negativt skulle ha skett i bolagets lönsamhetsutveckling under den påbörjade räkenskapsperioden. Det är dock önskvärt att styrelsen uppdaterar sin bedömning av likviditeten till tidpunkten för bolagsstämman. De fel här nedan som har konstaterats i bokslutet påverkar nyckeltalen för verksamhetsberättelsen för den avslutade räkenskapsperioden. FO-numret saknas i balansboken. 1,5 1,5 0,5 Ingen gavs för sådant som har angetts som brist, men som inte fanns beskrivet i uppgiftsbeskrivningen t.ex. väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens utgång, uppräkning av olika risker eller miljöfrågor. Poäng gavs inte heller för olika rekommenderade uppgifter eller uppgifter som vanligen presenteras i verksamhetsberättelsen enligt BFN:s allmänna anvisning om upprättande av verksamhetsberättelse ( ). Det är skäl att observera att de nyckeltal som har nämnts i den allmänna anvisningen är rekommendationer och att varken de eller kalkylschemana för dem bör anses vara tvingande. Rättelseförfarande En redogörelse för de centrala villkoren för aktieemissionen inkluderas i verksamhetsberättelsen. Ett omnämnande om att bolaget har blivit moderbolag till ett fastighetsbolag inkluderas.

18 18 De centrala händelserna inkluderas i verksamhetsberättelsen. Nyckeltalen för ytterligare ett år läggs till. I förslaget till dividendutdelning inkluderas ett omnämnande om hur likviditeten påverkas. Revisorn bekantar sig med styrelsens bedömning av likviditeten och ber i en skriftlig rapport styrelsen uppdatera sin bedömning av likviditeten per dagen för bolagsstämman. Nyckeltalen räknas om efter korrigeringar av de brister som har nämnts här nedanför. FO-numret läggs till i balansboken Punkt 2 Resultat- och balansräkningen Granskningsobservation och motiverad bedömning Kreditförlusten och skadeersättningen för denna får inte nettobokföras i resultaträkningen (BokfF 1:10). Den erhållna skadeersättningen ska upptas under Övriga rörelseintäkter. I balansräkningen har dotterbolagsaktier och övriga aktier inte upptagits separat under placeringar. Aktieemissionen ska ändras till formen Höjning av aktiekapital (BFN:s allmänna anvisning om presentation av resultat- och balansräkning ) Revisionsberättelsen Motiveringar till villkorligt utlåtande Revisionsprotokoll eller memorandum 2,5 2,5 Rättelseförfarande Kreditförlusten och skadeersättningen upptas till bruttobelopp. I balansräkningen specificeras dotterbolagsaktierna och de övriga aktierna. Raden för Aktieemission ändras till Höjning av aktiekapital. Punkt 3 Noterna Granskningsobservation och motiverad bedömning Revisionsberättelsen

19 19 För aktieinnehavets del saknas uppgifterna om ägda bolag enligt BokfF 2:9. De rättelseposter som påverkar räkenskapsperiodens resultat påverkar även de utdelningsbara medlen. Under ansvaren saknas ett omnämnande om garantiansvar i affären med båten. Eftersom det enligt uppgiften endast är 40 procents risk för att garantiansvaret realiseras behövs ingen avsättning (jmf. BFN 1827/2008). Examinanden fick extra (0,5 p) om han eller hon nämnde ett eventuellt ansvar för återbetalning av mervärdesskatt. Trots att detta inte omnämndes i uppgifter är det i princip möjligt eftersom det inte gått många år sedan verksamhetslokalerna byggdes. Rättelseförfarande De saknade uppgifterna om aktierna läggs till i noterna. Uträkningen av utdelningsbara tillgångar korrigeras i noterna. Ett omnämnande om garantiansvaret och situationen för detta ansvar läggs till under ansvar. Ett omnämnande om eventuellt mervärdesskatteansvar läggs till. Punkt 4 Noterna Granskningsobservation och motiverad bedömning Rubriken Noter gällande balansräkningen saknades. Förteckningen över använda bokföringsböcker och verifikationsslag samt förvaringssätten har inkluderats i noterna, trots att det inte finns något krav på detta. Rättelseförfarande: Motiveringar till villkorligt utlåtande Revisionsprotokoll eller revisionsmemorandum Muntlig rapportering eller revisionsmemorandum till ledningen 2,5 2,0 3,0 0,5 1,5

20 20 Rubriken Noter gällande balansräkningen läggs till. Förteckningen över bokföringsböcker och verifikationsslag samt förvaringssätt flyttas till texten efter underskrifterna. Punkt 5 Försenad betalning av kapitallånet Granskningsobservation och motiverad bedömning Inget kapitallån hade inbetalats på bolagets konto under räkenskapsperioden, vilket betyder att det på ett inkorrekt sätt har upptagits som erhållet lån och fordran (jmf. BFN /1787). Revisionsberättelsen Motiveringar till villkorligt utlåtande Revisionsprotokoll eller memorandum till ledningen 5,0 Rättelseförfarande: Bokföringen av kapitallånet och motssvarande fordran annulleras och ett omnämnande om det kapitallån som erhölls alldeles i början av följande räkenskapsperiod inkluderas i verksamhetsberättelsen. Punkt 6 Latent skattefordran Granskningsobservation och motiverad bedömning Revisionsberättelsen Enligt BokfL 5:18 och BFN:s anvisning (Allmän anvisning om latenta skatteskulder och -fordringar punkterna och 5.2) bör man framhäva att man vid bokföringen av latenta skattefordringar iakttar särskild försiktighet och det avgörande är de förluster som används under de närmaste åren (jmf. BFN /1671). Den latenta skattefordran och förändringen av denna ska upptas som en separat post i resultaträkningen och balansräkningen. Fordran ska dessutom fördelas på långfristig och kortfristig fordran i balansräkningen (allmänna anvisningen punkt 6.1). I noterna ska uppgifterna enligt punkt 7.1 i den allmänna anvisningen upptas. Utgående från den information som har getts i uppgiften kommer man under de närmaste tre åren att kunna utnyttja hälften av de Motiveringar till villkorligt utlåtande Revisionsprotokoll eller memorandum till ledningen 3,0

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

Det saknar betydelse för lösningen av uppgifterna att de företag, personer och identifikationsuppgifter

Det saknar betydelse för lösningen av uppgifterna att de företag, personer och identifikationsuppgifter 1 (15) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 3.9.2011 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 116 21.3.2017 UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 Grunden för utlåtandet Enligt 112 i kommunallagen

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd

Statliga stöd, Avsnitt 32 289. 32.1 RR 28 Statliga stöd Statliga stöd, Avsnitt 32 289 32 Statliga stöd Tillämpningsområde Sammanfattning Definitioner 32.1 RR 28 Statliga stöd RR 28 ska tillämpas vid redovisning av statliga bidrag, inklusive utformningen av

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Till Stora Enso Oyj:s bolagsstämma. Revision av bokslutet. Uttalande. Grund för uttalandet

Till Stora Enso Oyj:s bolagsstämma. Revision av bokslutet. Uttalande. Grund för uttalandet Deloitte & Touche Ab Porkalagatan 24 PB 122 FI-00181 Helsingfors Finland Tel: +358 20 755 500 Fax: +358 20 755 501 FO-nummer: 0989771-5 Hemort: Helsingfors www.deloitte.fi REVISIONSBERÄTTELSE (Detta dokument

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Arsredovisning. Org.nr Räkenskapsåret Innehåll. Sida

Arsredovisning. Org.nr Räkenskapsåret Innehåll. Sida Bostadsrättsföreningen Vänner i Båstad 1/9 o Arsredovisning Bostadsrättsföreningen Vänner i Båstad Org.nr. 769631-1435 Räkenskapsåret 2015-11-05-2016-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning Armada Stenhagen AB. Org.nr 556701-7958 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning Armada Stenhagen AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Stenhagen AB avger härmed

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Ale Energi AB Årsredovisning 2014

Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Ale Energi AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 10

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005

Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005 Revisorsexamen Kommentarer till provrättningen, maj 2005 1.1 6,4 80 8 Merparten av tentanderna har klarat frågan mycket bra. De flesta tar upp reglerna i revisorslagen avseende analysmodellen samt att

Läs mer

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h)

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 3.9.2011 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) Lös uppgifterna (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN ÅR 2008 BEDÖMNINGSGRUNDER

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN ÅR 2008 BEDÖMNINGSGRUNDER CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN ÅR 2008 BEDÖMNINGSGRUNDER 2(25) GRM-EXAMEN 2008 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,0 poäng) Komplettera revisionsplanen i punkterna

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II Maj 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 Utgifter för ombyggnad av råvind till kontor uppgående till 2 459 tkr Utbyte av slitna plast- och heltäckningsmattor till motsvarande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II Maj 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 a) Revisorn har enligt 9 kap 7 ABL skyldighet att lämna information till moderbolagsrevisorn. Detta framgår även av EtikR

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Enersize OY BALANSBOK

Enersize OY BALANSBOK Enersize OY BALANSBOK 31.12.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning: Sida Balansräkning 1 2 Resultaträkning 3 Bilagor 4 9 Förteckning över bokslutsböcker 10 Bokslutets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Organisationsnummer: 556459-9156

Organisationsnummer: 556459-9156 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: 556459-9156 1 Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen

Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen Arbets- och näringsministeriet UTLÅTANDE 95 Bokföringsnämndens kommunsektion 17.5.2010 1 (6) Utlåtande om justering av avskrivningsplanen 1 Begäran om utlåtande X förvaltningsdomstol ber kommunsektionen

Läs mer

Fyra kommuner förbereder en kommunsammanslagning där alla kommuner upplöses och en ny kommun bildas i stället.

Fyra kommuner förbereder en kommunsammanslagning där alla kommuner upplöses och en ny kommun bildas i stället. Bokföringsnämndens kommunsektion, 23.10.2007 81. Utlåtande om bokföringen vid ändring i kommunindelningen 1 Begäran om utlåtande och utlåtandets innehåll Fyra kommuner förbereder en kommunsammanslagning

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Technology Nexus AB (publ) Org nr 556410-9758. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Technology Nexus AB (publ) får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2010

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2010 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2010 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga aspekter

Läs mer

Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag. 2011 Bengt Bengtsson

Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag. 2011 Bengt Bengtsson Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag 2011 Bengt Bengtsson Koncerner och intressebolag (ÅRL) Sammanslagning av flera företags redovisning Om ett företag äger aktier i något

Läs mer

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB

Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB 'B-,!»,* 3 ''^ Årsredovisning Armada Centrumfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Armada Centrumfastigheter

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer