Verksamhetsöversikt. Verksamhetsidé. Värdegrund. Stiftelsen Bergslagsgårdars övergripande mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsöversikt. Verksamhetsidé. Värdegrund. Stiftelsen Bergslagsgårdars övergripande mål"

Transkript

1 Verksamhetsidé Verksamhetsöversikt Stiftelsen Bergslagsgårdars verksamhetside innebär att våra klienter och kunder ska möta en professionell organisation vars arbete bygger på ständig kunskapsutveckling, teoretiska utgångspunkter och beprövad färdighet. Vi ska vara lyhörda och flexibla för våra kunders önskemål, ge ett gott bemötande och ha hög tillgänglighet. Stiftelsen Bergslagsgårdars organisationskultur bygger bl a på ett evidensbaserat förhållningssätt såsom det är tänkt att tillämpas i praktiken enligt stiftarna. Vi ska skapa en noggrann planering för personal- och kompetensförsörjning, metodutveckling samt en ständig utvärderingsprocess med vedertagna instrument. Mötet och samarbetet med Stiftelsen Bergslagsgårdar ska präglas av ett ansvarstagande byggt på en genuin förmåga att förstå människors behov av stöd, behandling och utvecklingsmöjligheter samt att behärska konsten att utföra och tillvarata detta i realiteten. Vår organisation och kärnverksamhet ska ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och ständigt verka för jämställdhet mellan könen och värdesätta tillgången av mångfald. Värdegrund Stiftelsen Bergslagsgårdar är en del av samhällets vårdkedja med syfte att ge utsatta människor ett bättre liv. Vi visar respekt för människors lika värde (jämlikhet) och tar hänsyn till behoven hos varje enskild person. Vi ser värdet på tillgången av mångfald. Vi skapar förtroende genom att alltid visa ett gott bemötande, vara tillgängliga, flexibla, engagerade och utföra ett professionellt arbete i kontakten och samarbetet med våra kunder, klienter, familjehem och övriga samarbetspartners. Uppdragsgivare, klienter och anhöriga ska känna sig delaktiga i vården och känna att vi lyssnar på och tar hänsyn till deras åsikter. Stiftelsen Bergslagsgårdars övergripande mål Bättre livskvalité för vårdtagarna. Genom att förbereda en placering till ett familjehem som passar för den enskildes behov och möjligheter (matchning) samt under en placering handleda och stötta familjehemmet i uppdraget, får den placerade möjligheter till en positiv utveckling, stärkt självtillit och ökad självständighet. Att förtjäna nöjda kunder och familjehem. Våra kunder och familjehem ska möta snabb och korrekt service, ett gott bemötande och kunnig, kompetent personal. Att utveckla och utöka vår kärnverksamhet. Våra resurser - personella och ekonomiska - ska användas till att effektivisera, utveckla och utöka verksamheterna inom familjehemsvården. Eventuella projekt och särskilda satsningar ska ha en tydlig koppling till vår kärnverksamhet och inte omfatta arrangemang och engagemang som ligger utanför vårt huvuduppdrag och vår verksamhetsidé. 4

2 Stiftelsen Bergslagsgårdars organisation 2011 Styrelse VD Administration Vuxenenheten Örebro Karlstad Linköping från Barn- och ungdomsenheten Örebro Karlstad Västerås Linköping från HVB enheten Örebro Nedlagd Styrelsens arbete Styrelsen för Stiftelsen Bergslagsgårdar består av 10 ledamöter och 8 ersättare. Under verksamhetsåret 2011 har styrelsen haft 4 sammanträden och styrelsens arbetsutskott har sammanträtt vid 7 tillfällen för att bereda ärenden till styrelsen och följa upp den operativa verksamheten. En ny styrelse har påbörjat sitt arbete under verksamhetsåret Styrelsens ledamöter väljs på fyraårsperioder som följer de politiska valen. Ordförande Assar Granström avgick efter nästan 25 år som Stiftelsens Bergslagsgårdars ordförande. Vice ordförande Sölve Persson valdes till ny ordförande och styrelseledamoten Annica Zetterholm valdes till ny vice ordförande. Inledning verksamhetsåret 2011 Verksamhetsåret 2011 har präglats av fyra större händelser/ aktiviteter. 1. Avveckling och nedläggning av HVB-hemmet Familjeresursen Lägenheten. Beslutet om avveckling fattades av styrelsen genom styrelsens arbetsutskott Stiftelsen Bergslagsgårdar har drivit HVB-hemmet sedan med samma inriktning och organisation. Skälen till nedläggningen var dels ekonomiska, med höga driftkostnader och otillräckliga intäkter även vid full beläggning, dels behandlingshemmets utsatta och riskfyllda belägenhet, centralt belägen i Örebro innerstad. Verksamheten har även belastas med hög personalomsättning vilket leder till kvalitétsproblem och höga personalkostnader. Ett fjärde skäl var den låga beläggningen och efterfrågan som varit fallet över tid. 2. Organisationsförändring. Vid årsskiftet slogs Västeråsenheten samman med Örebroenheten och en ny enhetschef utsågs för den nya enheten. Genom sammanslagningen uppnår verksamheten en större effektivitet, kontroll, flexibilitet och ökat samarbete mellan enheterna. Sammanslagningen har visat sig gynnsam för det ekonomiska resultat men även för kommunernas placeringsbehov och insatsernas kvalité. 5

3 3. Nytt kontor I verksamhetsplanen för 2011 redovisas under Utveckling av verksamheten att målet är att ett nytt lokalkontor ska vara i drift under tredje tertialet Den 1:a oktober öppnades ett nytt kontor i Linköping. Två familjevårdskonsulenter har anställts med ansvar för såväl barn- och ungdomsplaceringar som vuxenplaceringar. Konsulenternas främsta uppgift har varit och kommer den närmaste tiden att vara rekryteringar av familjehem i regionen som möjliggör placeringar från kommuner och kriminalvård års jubileum Under verksamhetsåret 2011 kunde Stiftelsen Bergslagsgårdar med stolthet räkna in 25 år av obruten familjevårdsverksamhet. Mycket få organisationer har lika lång eller längre erfarenhet av konsulentstödd familjehemsvård. Idag är vi ca: 200 företag som bedriver konsulentstödd familjehemsvård i Sverige. För att uppmärksamma vårt 25-årsjubileum lät vi planera och organisera en konferens och fest på hotell Dalecarlia i Tällberg under två dagar för samtliga våra familjehem, styrelseledamöter och personal. Arrangemanget innehöll bl.a. en föreläsning av Pelle Sandstrak Mr Tourette och jag och vårt ordinarie styrelsesammanträde. I samband med kvällsarrangemaget avtackades avgående styrelseordförande Assar Granström. Många av deltagarna har spontant uttryckt att de var mycket nöjda med arrangemanget i sin helhet. Sammantaget kan Stiftelsen Bergslagsgårdar under verksamhetsåret 2011 uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat. En samverkande, aktiv och kompetent personalgrupp tillsammans med ett administrativt stöd är den ena delen av källan till framgång. Den andra - och inte den minst viktiga förutsättningen till framgång - är våra familjehem. Familjehemmen har under året visat stor skicklighet, stort tålamod och ett varmt socialt engagemang. Jag vill här passa på att tacka den nya styrelsen för ett gott samarbete under verksamhetsåret 2011 där vi tillsammans fick glädjen att fira Stiftelsen Bergslagsgårdars 25-års jubileum. Jag vill även tacka samtliga medarbetare som under hela verksamhetsåret 2011 visat stort engagemang, ansvar och resultatfokus och som tillsammans skapat förutsättningar för ett gott resultat. Måluppfyllelse av Stiftelsen Bergslagsgårdars verksamhetsgrenar Varje nedan redovisad verksamhetsgren är knutet till ett eller flera verksamhetsmål. Graden av måluppfyllelse är indelad i fyra olika nivåer - låg, mindre god, god och mycket god. Bedömningen av varje verksamhetsområde grundar sig på den samlade bilden av de faktiska resultat som uppnåtts, omgivningens uppfattning, uppföljningar och interna och externa förutsättningar. 6

4 Verksamhetsgren Administrationen Mål: Den administrativa organisationen ska serva och stödja den operativa verksamheten snabbt, effektivt och professionellt. I målsättningen ingår också att leda utvecklingsarbetet och marknadsföringen av verksamheten. Måluppfyllelse: Mycket god. Inom administrationen har 5 personer motsvarande 4,25 tjänst (inkl VD) varit verksamma under året. För att nå en effektiv och tydlig administrativ verksamhet är arbetsuppgifterna identifierade och organiserade under sju olika arbetsområden - ekonomi, personal, marknadsföring, service, data och teknik, lokaler och säkerhet samt kvalitetsarbete. Varje arbetsområde har en funktionsvarig namngiven medarbetare för att underlätta och tydliggöra vem man vänder sig till och kan kräva åtgärd av i olika frågor. Genom en strukturerad och tydlig administration har kärnverksamheten, familjehemsvården, kunnat ägna sig åt de uppdrag vi fått från våra kunder socialtjänsten och Kriminalvården. Nedan följer några exempel på konkreta uppdrag/arbetsuppgifter som utförts inom administrationen: Avveckling och nedläggning av behandlingshemmet Familjeresursen Lägenheten. Inköp av en ny företagsbil. Etableringsförberedelser och genomförande av nytt kontor i Linköping. Utmärkt god och noggrann ekonomisk redovisning. Aktiv kapitalförvaltning. Revidering, strukturering och upprättande av nya styrdokument. Bevakning och handläggning av anbudsförfrågningar. Organisationsförändring genom sammanslagning av barn- och ungdomsenheterna i Örebro och Västerås. Förberedelse och genomförande av konferens och jubileumsmöte i Tällberg, Dalarna i samband med att Stiftelsen Bergslagsgårdar fyllde 25 år under Verksamhetsgren - Familjehemsvården Mål: Familjehemsvården ska utifrån fastställd budget skapa förutsättningar för en jämn och hög beläggningsgrad med minst 7 placerade i snitt per konsulent. Måluppfyllelse: God Familjehemsvården har bedrivits under två olika inriktningar - verksamhet för vuxna samt verksamhet för barn och ungdom. Verksamheten för vuxna organiserar totalt 6 familjevårdskonsulenter varav en av tjänsterna även omfattar enhetschefsuppdrag. Familjevårdsverksamheten drivs från tre orter, Örebro, Karlstad och Linköping (fr.o.m ). 7

5 Inom familjevårdsverksamheten för barn- och ungdom är 9 konsulenter verksamma. Barnoch ungdomsverksamheten har varit uppdelad under två enheter, barn- och ungdomsenheten i Örebro, Västerås och Linköping (fr.o.m ) med 6 medarbetare och barn och ungdomsenheten i Karlstad med 3 medarbetare. Båda enheter har liksom vuxenenheten var sin konsulent med arbetsledande uppdrag. Beläggningsgraden har inom Barn och ungdomsenheten varit 6,4 vårdtagare per familjevårdskonsulent och hos Vuxenenheten och 5,6 vårdtagare per familjevårdskonsulent. Ingen medarbetare har slutat inom arbetsgrupperna under året, däremot har två nya medarbetare anställts vid det nyinrättade kontoret i Linköping. Sammanlagt har 166 personer varit placerade i Stiftelsen Bergslagsgårdars familjehem under Under 2010 var 146 personer placerade och under 2009 var antalet 105. År 2008 var 102 personer placerade. Av totalt 166 placeringar var 98 pojkar/män och 68 flickor/kvinnor. Totalt var 56 individer placerade som jourplaceringar, vilket är en minskning från 2010 då antalet var 65. Kommunernas socialtjänst står för 162 och Kriminalvården endast 4 av det totala antalet placeringar. Trots att Stiftelsen Bergslagsgårdar fick ett nytt ramavtal med Kriminalvården i början av 2010 har antalet placeringar minskat markant. Orsaken till detta är Kriminalvårdens krav på familjehemmen. Bland annat krävs att en av familjehemsföräldrarna alltid ska vara hemma, inga andra placerade får finnas och den placerade får inte bo i ett bredvidboende. Vid 2011 års början fanns det 43 placeringar på Barn- och ungdomsenheten, Vuxenenheten hade 21 placeringar. Vid årets slut hade Barn- och ungdom 54 placeringar och vuxenenheten 17 placeringar. Under år 2011 avslutades 95 placeringar, 78 var planerat avslut och 17 var oplanerade avslut (sammanbrott). Remisser Antalet förfrågningar från våra uppdragsgivare har ökat under verksamhetsåret Förfrågningar om familjehem Vux BU Familjehem I slutet av 2011 fanns det 104 familjehem i Stiftelsen Bergslagsgårdars familjehemsstock. Några av dessa familjer gör ett uppehåll med nya placeringar för att återhämta sig och samla nya krafter. 57 familjehem hade pågående placering vid slutet av år Det är mycket viktigt att ha en stor familjehemsstock med olika kompetensområden för att kunna matcha vårdtagaren till rätt familjehem. Några av de familjehem som är lediga kan bara ta emot en väldigt snäv målgrupp, t.ex. barn 0-4 år och blir därför mycket sällan efterfrågade. 8

6 Familjehemmen har under året fått utbildning i självskade- och andra destruktiva beteenden av Martina Palolampi. Kerstin Neander har föreläst om anknytning och utvecklingspsykologi. Olle Hindersson har föreläst om psykiatriska diagnoser. Pelle Sandstrak har föreläst om Tourette syndrom. Under hösten arrangerades en gemensam introduktionsutbildning för alla nya familjehem. Under verksamhetsåret 2011 har 22 nya familjehem utretts och godkänts. Verksamhetsgren HVB Mål: Familjeresursen Lägenheten ska utifrån fastställd budget skapa förutsättningar för en jämn och hög beläggningsgrad med 4 placerade i snitt. Måluppfyllelse: Låg Familjeresursen Lägenheten var ett litet familjärt hem för vård och boende (HVB) med 4 vårdplatser och 3 eftervårdsplatser för barn och ungdomar i åldern år. Antalet vårddygn under perioden 1 jan 2011 till 31 maj 2011 har varit 182 och medelbeläggningen 1,21 placering per dygn. Vårdboendet drevs med 7 tjänster fördelat på 1 föreståndare, 1 bitr. föreståndare och 5 behandlingsassistenter. Styrelsen genom arbetsutskottet beslutade den 12 januari 2011, efter genomförd utredning, att Familjeresursen Lägenheten skulle avvecklas och stängas till den 1 juni Orsakerna till avvecklingen som kunde identifieras var följande: Låg efterfrågan av placeringar. Få avtalskommuner (4 st). Låg kostnadseffektivitet. Få antal behandlingsplatser, höga personalkostnader, högt vårddygnspris och få placerade. Snittbeläggningen 2010 var 3,6. Olämplig och ofördelaktig belägenhet. Centralt i Örebro centrum. Bristande lokaler. Lokalerna saknar tillräckliga och ändamålsenliga ytor. Möjlighet saknas att förändra och förbättra lokalerna till ändamålsenliga och effektiva lokaler. Hög personalomsättning. Hög personalgenomströmning leder till bristande vårdkvalitét, otrygghet och höga personalkostnader. Arbetsplatsen får en genomgångskaraktär. Samtliga anställda vid Familjeresursen Lägenheten fick, innan nedläggningen av behandlingshemmet eller strax efter stängningen ett nytt arbete inom det sociala området. Familjeresursen Lägenheten stängdes som planerat den 1 juni

7 Verksamhetsgren - Marknadsföring, information Mål: Marknadsföringen ska genomsyra hela verksamheten, från ett vänligt och professionellt bemötande till externa arrangemang som vänder sig till våra kunder och blivande familjehem. Våra kunder, familjehem, vårdtagare och övriga besökare ska känna sig välkomna och respekterade vid kontakt med oss. Marknadsföringen ska ske efter den plan som upprättas i samband med budgetarbetet. Allt vårt informationsmaterial ska vara uppdaterat och utgå från en gemensam grafisk profil. Måluppfyllelse: Mycket god Det har blivit alltmer angeläget att marknadsföra vår verksamhet kontinuerligt och på flera olika sätt. Konkurrensen ökar successivt vilket innebär att flera aktörer konkurrerar om samma uppdrag. Vi kan idag uppskatta att det finns omkring 200 företag runt om i Sverige som erbjuder familjehemsvård. Vår största marknadsföringssatsning under 2011 har varit annonsering för att rekrytera flera familjehem, framförallt runt vårt nyetablerade kontor i Linköping. Annonseringen under året har skett i 16 olika tidningar, reklamblad och tidskrifter, totalt 41 annonser. Vi har även satt upp affischer på anslagstavlor, vilket givit gott utfall. Förutom annonseringar och reklamutskick har fysiska besök gjorts i flera kommuner och inom kriminalvårdens organisation, frivård och anstalt. Vi har deltagit i 2 mässor för att marknadsföra våra tjänster. Till våra kunder - socialtjänsten och Kriminalvården - har vi skickat stora färgglada vykort med ett trevligt motiv och lättillgängligt budskap. Vi har också skickat riktad marknadsföring till kommuner om våra resurser att kunna erbjuda ensamkommande barn och ungdomar placering i familjehem. Inom marknadsföringen är det svårt att följa upp vilka insatser som ger bäst resultat. Vi dokumenterar vårt marknadsföringsarbete och de impulser som inkommer från socialtjänsten såväl som tänkbara familjehem och försöker därur dra lärdom om de mest effektiva formerna för marknadsföring. Vad vi vet är att personliga samtal och möten är de mest effektiva och framgångsrika sätten att marknadsföra sig på. Under året har vi svarat på 4 anbudsförfrågningar från sammanlagt ett 15-tal kommuner. Verksamhetsgren - Data och teknik Mål: Verksamheterna ska förfoga över en modern och funktionell teknisk utrustning som bidrar till en effektiv och störningsfri kärnverksamhet. Måluppfyllelse: God Data Vi har ett löpande avtal med datakonsult företaget Office om att sköta Stiftelsen Bergslagsgårdars gemensamma server och Intranät samt att ge oss support. Vi gör också våra inköp av datorer och kringutrustning samt installationer på serven via samma företag. 10

8 Under 2011 har vi fortsatt arbetet med att byta ut konsulenternas stationära datorer till bärbara datorer med dockningsstation för att möjligöra ett flexiblare arbetssätt. Att koppla upp våra fyra kontor i Örebro, Karlstad, Västerås och Linköping mot en gemensam server och vidmakthålla en hög säkerhetsnivå på de dokument som hanteras i systemet kräver material, kompetens och underhåll. Vi anser att största bristen idag ligger i kompetensen och infrastruktursystem som inte fullt ut klarar av att hantera den nya tekniken. Telefoni I januari 2010 ersatte vi vår interna växel på kansliet i Örebro med en flexibel växellösning, vilket innebär att vi centralt kan besvara och koppla samtal till medarbetarnas telefoner i hela vårt verksamhetsområde. Vid början av 2011 bytte vi ut familjevårdskonsulenternas mobiltelefoner till smartphones och sade upp 14 av våra fasta abonnemang, vilket ger en kostnadsbesparing. Förändringen ger vår personal en flexiblare och snabbare möjlighet att svara på inkomna mejl via sin telefonen. Fordon Stiftelsen Bergslagsgårdar äger 9 bilar som är stationerade i de olika kontorsområdena, Örebro, Karlstad, Västerås och Linköping. I vår miljöpolicy ska vårt behov av att resa, om möjligt ske med allmänna kommunikationsmedel såsom tåg och buss. Vi kan emellertid konstatera att möjligheten att resa med allmänna kommunikationsmedel - vid placeringar handledningstillfällen och uppföljningar - är starkt begränsade då våra familjehem, nästan uteslutande bor utanför en centralort och ofta långtifrån ett resecentra. Vårt miljöarbete måste därför, i stor omfattning, inriktas på att minska den miljöbelastning våra fordon förorsakar. Vi ska därför kontinuerligt och i den takt de ekonomiska förutsättningarna medger, byta ut de fordon som inte är miljöklassade till s.k. miljöbilar med låg bränsleförbrukning och bästa avgasrening. Under 2010 köptes 2 miljöbilar in och under 2011 köptes 1 miljöbil in. Av vår bilpark på 9 bilar är idag 5 s.k. miljöbilar. Till 2015 ska Stiftelsen Bergslagsgårdars samtliga fordon vara miljöklassade. Verksamhetsgren Kvalitetsarbete Mål: Stiftelsen Bergslagsgårdars olika verksamheter ska kunna följas upp, utvärderas och kvalitetssäkras för att vara förvissad om att vi erbjuder våra kunder en tjänst med hög kvalitet. Måluppfyllelse: God Stiftelsen Bergslagsgårdars arbete med kvalitetsarbete (uppföljning och utvärdering) är uppdelat inom två olika modeller. Den ena av modellerna rör organisationen och verksamheten. (Budget och verksamhetsplan, styrning, ledning, delegationsordning, egenkontroll och rutiner för konsulenternas arbete med familjehemmen). Den andra modellen rör uppföljning och utvärdering av våra placerade vårdtagare (handledning, uppföljningsmöten och självskattningsundersökning inom olika livsområden). 11

9 Rutiner för egenkontroll Egenkontroll innebär att vi systematiskt går igenom vår verksamhet och upprättar ett system för egenkontroll. Egenkontroll är de rutiner som finns och de kontroller som utförs inom vår verksamhet och som görs för att säkerställa att den service vi erbjuder våra kunder håller god kvalitet och att fel och brister inte uppkommer som kan vålla skada eller hot mot vår verksamhet. Egenkontrollen beskrivs i ett egenkontrollprogram som omfattar viktiga och känsliga områden i vår verksamhet. Verksamheten ska kontrolleras regelbundet för att: upptäcka problem eller avvikelser tidigt, fånga upp synpunkter och klagomål, meddela berörda om hanteringen av problemet, se till att nödvändiga åtgärder vidtas inom rimlig tid, följa upp att vidtagna åtgärder fungerar samt för att verksamheten ska hålla god kvalitet. Områden som omfattas av egenkontroll: lokaler och brandsäkerhet, teknik och Fordon, tillgänglighet personal- och kompetensförsörjning, ekonomisk uppföljning, hot och hot om våld och uppföljning och utvärdering av verksamheten. Sedan 2008 upprättas en delårsrapport över ekonomi och verksamhet med avstämningsdatum sista juni varje budgetår. Rapporten ger en samlad bild över hur vår verksamhet går och möjlighet till nödvändiga korrigeringar under verksamhetsåret. Under året har samtlig personal gått igenom en utbildning i bemötande och säljträning, vilket tillfört oss nya tankar och kunskaper om hur vi bäst betjänar våra kunder. Stiftelsen Bergslagsgårdar har sedan år 2000 fört noggrann statistik över alla våra placeringar (EJ namn och personnummer). Som en del i denna omfattande statistik belyses planerade och oplanerade avslut/ avbrott. Under år 2011 avslutades 95 placeringar, 78 var planerat avslut och 17 var oplanerade avslut (sammanbrott). Vårt samarbete med Örebro universitet under hela 2009 och 2010 har lett till en kompetensutvecklingsprocess för hela organisationen. En del av samarbetet gällde att införandet av ett mätinstrument och ge oss kompetens att hantera det. Mätinstrumentet OQ mesaures visar och utvärderar hur det går för våra placeringar, hur den placerades funktionsförmåga och mående förändras under placeringstiden i familjehemmet. Den sista december 2011 hade vi 35 personer inskrivna i systemet. 194 st utvärderingar är utförda och registrerade. 12

10 Verksamhetsgren Personal Mål: Personalen ska ha en god arbetsmiljö och möjlighet till en kompetensutveckling som främjar en hög närvaro låg sjukfrånvaro och stimulerar till goda prestationer. Måluppfyllelse: Mycket god Stiftelsen Bergslagsgårdar hade 20 tillsvidareanställda medarbetare den 31 december Ingen familjevårdskonsulent eller administrativ personal har valt att lämna organisationen under året. Som ovan nämnts har vårt HVB avvecklats och samtlig behandlingspersonal sagts upp och avslutat sin anställning under första hälften av Totalt omfattades sex medarbetare. Glädjande nog kan vi konstatera att alla berörda personer omgående eller mycket kort efter stängningen av behandlingshemmet gick till ny anställning. Samtlig personal har haft tillgång till fortlöpande kompetensutveckling. Under vårterminen har fyra familjevårdskonsulenter fullföljt en handledarutbildning vid Örebro universitet. Personalen har deltagit i utbildning gällande ensamkommande barn och hedersproblematik. Några ur personalgruppen har gått en utbildningsdag gällande neuropsykiatriska funktionshinder och relationens betydelse för behandlingsframgång. Två ur personalgruppen har deltagit i en heldagsutbildning gällande forskning om behandling och riskbedömningar av personer med psykopati, borderline samt förhållningssätt utifrån personer som stalkar. Samtliga familjevårdskonsulenter på Vuxenenheten har gått utbildning i ROS (Relation och samlevnad) och IDAP-programmet (Män som utövat våld i nära relationer). Vårt krav är att alla konsulenter ska ha en akademisk vidareutbildning inom handledning. Samtliga enheter har under hela året haft tillgång till extern handledare. Övriga utbildningar som genomförts eller påbörjats under 2011 är: Säljutbildning teorier och metoder, Spirans kompetensutveckling. Kapitalförvaltning utbildning Nordea. Personaljuridik, förmåner och avtal, Svenskt näringsliv. Retorik i praktiken, Örebro universitet. Kommunikation, Marie Starsmark. Entreprenörskap framtidsmöte Svenskt Näringsliv. Jämställdhetsutbildning, Länsstyrelsen. Avtal lag och lön ALL-dagarna. ART-utbildning, instruktör. Arbetsledarutbildning för enhetschefer, Spiran kompetensutveckling. Sjukfrånvaron inom Stiftelsen Bergslagsgårdar har varit låg förutom i ett fall, då en medarbetare vid Karlstadskontoret, drabbats av mycket svår sjukdom som tyvärr ledde till hennes bortgång under sommaren. Ingen sjukfrånvaro kan kopplas samman med brister i arbetsmiljön. 13

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 F ö r s t ä r k t F a m i l j e h e m s v å r d f ö r u n g d o m a r o c h v u x n a Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna Stiftelsen Bergslagsgårdar

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Daglig verksamhet Välkommen till Huddinge kommuns egenregi Vi är det kommunala alternativet som bedriver daglig verksamhet med en stor öppenhet

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Avtalsuppföljning konsulentstödd familjehemsvård Vårljus AB

Avtalsuppföljning konsulentstödd familjehemsvård Vårljus AB SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-03-26 Diarienummer SCN-2015-0142 Socialnämnden Avtalsuppföljning konsulentstödd familjehemsvård Vårljus AB Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Stiftelsen Credo. Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna och ungdomar

Stiftelsen Credo. Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna och ungdomar Stiftelsen Credo Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna och ungdomar Varken du eller jag kan allt Men så säker är jag på att vi har något att lära varandra /Jocke Credos grundfilosofi är att alla människor

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Uppföljning och utvärdering av insatserna Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Sammanfattande bedömningar av socialsekreterare avseende pågående placeringar Pågående placering i januari

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Bilaga till utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer (Utdrag från tidigare beslutsunderlag)

Bilaga till utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer (Utdrag från tidigare beslutsunderlag) 1(9) Bilaga till utredning - Länsgemensam rekrytering av familjehem och kontaktfamiljer (Utdrag från tidigare beslutsunderlag) Förhoppningar på en gemensam rekryteringsenhet Kompetens och kvalitet Kompetensen

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund

Bättre ut. Kriminalvårdens vision och värdegrund Bättre ut Kriminalvårdens vision och värdegrund En vision är en positivt laddad bild av en önskvärd framtid. Den ger mening och identitet och förmedlar en bärande värdegrund. Samtidigt är den en målbild

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

!! " # # $ " # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2

!!  # # $  # # % % & & ' (' # ) * %% ) 2 !! " ## $ " ##%% & &' ('#) * %% ) 2 "# Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Förvaltningen Omsorg och Hälsa Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Nöjda och trygga omsorgstagare Individanpassad verksamhet innebär att arbeta med den enskilde i fokus och

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Vi är ett mindre förstärkt familjevårdsföretag med säte i Borås. I vår verksamhet arbetar personal med lång, gedigen utbildning och erfarenhet inom missbruksvård och mänskligt beteende (konsulenter). Vi

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information

Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet för äldre samt för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) Information På länsstyrelsens webbplats finns Riktlinjer för länsstyrelsens

Läs mer

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014

En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns. Mångfalds- och likabehandlingsplan 2013-2014 Mångfalds- och likabehandlingsplan En kortversion av Polismyndigheten i Södermanlands läns Mångfalds- och likabehandlingsplan Polisen ska vara en arbetsplats för alla där olikheter och olika bakgrund är

Läs mer