Verksamhetsöversikt. Verksamhetsidé. Värdegrund. Stiftelsen Bergslagsgårdars övergripande mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsöversikt. Verksamhetsidé. Värdegrund. Stiftelsen Bergslagsgårdars övergripande mål"

Transkript

1 Verksamhetsidé Verksamhetsöversikt Stiftelsen Bergslagsgårdars verksamhetside innebär att våra klienter och kunder ska möta en professionell organisation vars arbete bygger på ständig kunskapsutveckling, teoretiska utgångspunkter och beprövad färdighet. Vi ska vara lyhörda och flexibla för våra kunders önskemål, ge ett gott bemötande och ha hög tillgänglighet. Stiftelsen Bergslagsgårdars organisationskultur bygger bl a på ett evidensbaserat förhållningssätt såsom det är tänkt att tillämpas i praktiken enligt stiftarna. Vi ska skapa en noggrann planering för personal- och kompetensförsörjning, metodutveckling samt en ständig utvärderingsprocess med vedertagna instrument. Mötet och samarbetet med Stiftelsen Bergslagsgårdar ska präglas av ett ansvarstagande byggt på en genuin förmåga att förstå människors behov av stöd, behandling och utvecklingsmöjligheter samt att behärska konsten att utföra och tillvarata detta i realiteten. Vår organisation och kärnverksamhet ska ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och ständigt verka för jämställdhet mellan könen och värdesätta tillgången av mångfald. Värdegrund Stiftelsen Bergslagsgårdar är en del av samhällets vårdkedja med syfte att ge utsatta människor ett bättre liv. Vi visar respekt för människors lika värde (jämlikhet) och tar hänsyn till behoven hos varje enskild person. Vi ser värdet på tillgången av mångfald. Vi skapar förtroende genom att alltid visa ett gott bemötande, vara tillgängliga, flexibla, engagerade och utföra ett professionellt arbete i kontakten och samarbetet med våra kunder, klienter, familjehem och övriga samarbetspartners. Uppdragsgivare, klienter och anhöriga ska känna sig delaktiga i vården och känna att vi lyssnar på och tar hänsyn till deras åsikter. Stiftelsen Bergslagsgårdars övergripande mål Bättre livskvalité för vårdtagarna. Genom att förbereda en placering till ett familjehem som passar för den enskildes behov och möjligheter (matchning) samt under en placering handleda och stötta familjehemmet i uppdraget, får den placerade möjligheter till en positiv utveckling, stärkt självtillit och ökad självständighet. Att förtjäna nöjda kunder och familjehem. Våra kunder och familjehem ska möta snabb och korrekt service, ett gott bemötande och kunnig, kompetent personal. Att utveckla och utöka vår kärnverksamhet. Våra resurser - personella och ekonomiska - ska användas till att effektivisera, utveckla och utöka verksamheterna inom familjehemsvården. Eventuella projekt och särskilda satsningar ska ha en tydlig koppling till vår kärnverksamhet och inte omfatta arrangemang och engagemang som ligger utanför vårt huvuduppdrag och vår verksamhetsidé. 4

2 Stiftelsen Bergslagsgårdars organisation 2011 Styrelse VD Administration Vuxenenheten Örebro Karlstad Linköping från Barn- och ungdomsenheten Örebro Karlstad Västerås Linköping från HVB enheten Örebro Nedlagd Styrelsens arbete Styrelsen för Stiftelsen Bergslagsgårdar består av 10 ledamöter och 8 ersättare. Under verksamhetsåret 2011 har styrelsen haft 4 sammanträden och styrelsens arbetsutskott har sammanträtt vid 7 tillfällen för att bereda ärenden till styrelsen och följa upp den operativa verksamheten. En ny styrelse har påbörjat sitt arbete under verksamhetsåret Styrelsens ledamöter väljs på fyraårsperioder som följer de politiska valen. Ordförande Assar Granström avgick efter nästan 25 år som Stiftelsens Bergslagsgårdars ordförande. Vice ordförande Sölve Persson valdes till ny ordförande och styrelseledamoten Annica Zetterholm valdes till ny vice ordförande. Inledning verksamhetsåret 2011 Verksamhetsåret 2011 har präglats av fyra större händelser/ aktiviteter. 1. Avveckling och nedläggning av HVB-hemmet Familjeresursen Lägenheten. Beslutet om avveckling fattades av styrelsen genom styrelsens arbetsutskott Stiftelsen Bergslagsgårdar har drivit HVB-hemmet sedan med samma inriktning och organisation. Skälen till nedläggningen var dels ekonomiska, med höga driftkostnader och otillräckliga intäkter även vid full beläggning, dels behandlingshemmets utsatta och riskfyllda belägenhet, centralt belägen i Örebro innerstad. Verksamheten har även belastas med hög personalomsättning vilket leder till kvalitétsproblem och höga personalkostnader. Ett fjärde skäl var den låga beläggningen och efterfrågan som varit fallet över tid. 2. Organisationsförändring. Vid årsskiftet slogs Västeråsenheten samman med Örebroenheten och en ny enhetschef utsågs för den nya enheten. Genom sammanslagningen uppnår verksamheten en större effektivitet, kontroll, flexibilitet och ökat samarbete mellan enheterna. Sammanslagningen har visat sig gynnsam för det ekonomiska resultat men även för kommunernas placeringsbehov och insatsernas kvalité. 5

3 3. Nytt kontor I verksamhetsplanen för 2011 redovisas under Utveckling av verksamheten att målet är att ett nytt lokalkontor ska vara i drift under tredje tertialet Den 1:a oktober öppnades ett nytt kontor i Linköping. Två familjevårdskonsulenter har anställts med ansvar för såväl barn- och ungdomsplaceringar som vuxenplaceringar. Konsulenternas främsta uppgift har varit och kommer den närmaste tiden att vara rekryteringar av familjehem i regionen som möjliggör placeringar från kommuner och kriminalvård års jubileum Under verksamhetsåret 2011 kunde Stiftelsen Bergslagsgårdar med stolthet räkna in 25 år av obruten familjevårdsverksamhet. Mycket få organisationer har lika lång eller längre erfarenhet av konsulentstödd familjehemsvård. Idag är vi ca: 200 företag som bedriver konsulentstödd familjehemsvård i Sverige. För att uppmärksamma vårt 25-årsjubileum lät vi planera och organisera en konferens och fest på hotell Dalecarlia i Tällberg under två dagar för samtliga våra familjehem, styrelseledamöter och personal. Arrangemanget innehöll bl.a. en föreläsning av Pelle Sandstrak Mr Tourette och jag och vårt ordinarie styrelsesammanträde. I samband med kvällsarrangemaget avtackades avgående styrelseordförande Assar Granström. Många av deltagarna har spontant uttryckt att de var mycket nöjda med arrangemanget i sin helhet. Sammantaget kan Stiftelsen Bergslagsgårdar under verksamhetsåret 2011 uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat. En samverkande, aktiv och kompetent personalgrupp tillsammans med ett administrativt stöd är den ena delen av källan till framgång. Den andra - och inte den minst viktiga förutsättningen till framgång - är våra familjehem. Familjehemmen har under året visat stor skicklighet, stort tålamod och ett varmt socialt engagemang. Jag vill här passa på att tacka den nya styrelsen för ett gott samarbete under verksamhetsåret 2011 där vi tillsammans fick glädjen att fira Stiftelsen Bergslagsgårdars 25-års jubileum. Jag vill även tacka samtliga medarbetare som under hela verksamhetsåret 2011 visat stort engagemang, ansvar och resultatfokus och som tillsammans skapat förutsättningar för ett gott resultat. Måluppfyllelse av Stiftelsen Bergslagsgårdars verksamhetsgrenar Varje nedan redovisad verksamhetsgren är knutet till ett eller flera verksamhetsmål. Graden av måluppfyllelse är indelad i fyra olika nivåer - låg, mindre god, god och mycket god. Bedömningen av varje verksamhetsområde grundar sig på den samlade bilden av de faktiska resultat som uppnåtts, omgivningens uppfattning, uppföljningar och interna och externa förutsättningar. 6

4 Verksamhetsgren Administrationen Mål: Den administrativa organisationen ska serva och stödja den operativa verksamheten snabbt, effektivt och professionellt. I målsättningen ingår också att leda utvecklingsarbetet och marknadsföringen av verksamheten. Måluppfyllelse: Mycket god. Inom administrationen har 5 personer motsvarande 4,25 tjänst (inkl VD) varit verksamma under året. För att nå en effektiv och tydlig administrativ verksamhet är arbetsuppgifterna identifierade och organiserade under sju olika arbetsområden - ekonomi, personal, marknadsföring, service, data och teknik, lokaler och säkerhet samt kvalitetsarbete. Varje arbetsområde har en funktionsvarig namngiven medarbetare för att underlätta och tydliggöra vem man vänder sig till och kan kräva åtgärd av i olika frågor. Genom en strukturerad och tydlig administration har kärnverksamheten, familjehemsvården, kunnat ägna sig åt de uppdrag vi fått från våra kunder socialtjänsten och Kriminalvården. Nedan följer några exempel på konkreta uppdrag/arbetsuppgifter som utförts inom administrationen: Avveckling och nedläggning av behandlingshemmet Familjeresursen Lägenheten. Inköp av en ny företagsbil. Etableringsförberedelser och genomförande av nytt kontor i Linköping. Utmärkt god och noggrann ekonomisk redovisning. Aktiv kapitalförvaltning. Revidering, strukturering och upprättande av nya styrdokument. Bevakning och handläggning av anbudsförfrågningar. Organisationsförändring genom sammanslagning av barn- och ungdomsenheterna i Örebro och Västerås. Förberedelse och genomförande av konferens och jubileumsmöte i Tällberg, Dalarna i samband med att Stiftelsen Bergslagsgårdar fyllde 25 år under Verksamhetsgren - Familjehemsvården Mål: Familjehemsvården ska utifrån fastställd budget skapa förutsättningar för en jämn och hög beläggningsgrad med minst 7 placerade i snitt per konsulent. Måluppfyllelse: God Familjehemsvården har bedrivits under två olika inriktningar - verksamhet för vuxna samt verksamhet för barn och ungdom. Verksamheten för vuxna organiserar totalt 6 familjevårdskonsulenter varav en av tjänsterna även omfattar enhetschefsuppdrag. Familjevårdsverksamheten drivs från tre orter, Örebro, Karlstad och Linköping (fr.o.m ). 7

5 Inom familjevårdsverksamheten för barn- och ungdom är 9 konsulenter verksamma. Barnoch ungdomsverksamheten har varit uppdelad under två enheter, barn- och ungdomsenheten i Örebro, Västerås och Linköping (fr.o.m ) med 6 medarbetare och barn och ungdomsenheten i Karlstad med 3 medarbetare. Båda enheter har liksom vuxenenheten var sin konsulent med arbetsledande uppdrag. Beläggningsgraden har inom Barn och ungdomsenheten varit 6,4 vårdtagare per familjevårdskonsulent och hos Vuxenenheten och 5,6 vårdtagare per familjevårdskonsulent. Ingen medarbetare har slutat inom arbetsgrupperna under året, däremot har två nya medarbetare anställts vid det nyinrättade kontoret i Linköping. Sammanlagt har 166 personer varit placerade i Stiftelsen Bergslagsgårdars familjehem under Under 2010 var 146 personer placerade och under 2009 var antalet 105. År 2008 var 102 personer placerade. Av totalt 166 placeringar var 98 pojkar/män och 68 flickor/kvinnor. Totalt var 56 individer placerade som jourplaceringar, vilket är en minskning från 2010 då antalet var 65. Kommunernas socialtjänst står för 162 och Kriminalvården endast 4 av det totala antalet placeringar. Trots att Stiftelsen Bergslagsgårdar fick ett nytt ramavtal med Kriminalvården i början av 2010 har antalet placeringar minskat markant. Orsaken till detta är Kriminalvårdens krav på familjehemmen. Bland annat krävs att en av familjehemsföräldrarna alltid ska vara hemma, inga andra placerade får finnas och den placerade får inte bo i ett bredvidboende. Vid 2011 års början fanns det 43 placeringar på Barn- och ungdomsenheten, Vuxenenheten hade 21 placeringar. Vid årets slut hade Barn- och ungdom 54 placeringar och vuxenenheten 17 placeringar. Under år 2011 avslutades 95 placeringar, 78 var planerat avslut och 17 var oplanerade avslut (sammanbrott). Remisser Antalet förfrågningar från våra uppdragsgivare har ökat under verksamhetsåret Förfrågningar om familjehem Vux BU Familjehem I slutet av 2011 fanns det 104 familjehem i Stiftelsen Bergslagsgårdars familjehemsstock. Några av dessa familjer gör ett uppehåll med nya placeringar för att återhämta sig och samla nya krafter. 57 familjehem hade pågående placering vid slutet av år Det är mycket viktigt att ha en stor familjehemsstock med olika kompetensområden för att kunna matcha vårdtagaren till rätt familjehem. Några av de familjehem som är lediga kan bara ta emot en väldigt snäv målgrupp, t.ex. barn 0-4 år och blir därför mycket sällan efterfrågade. 8

6 Familjehemmen har under året fått utbildning i självskade- och andra destruktiva beteenden av Martina Palolampi. Kerstin Neander har föreläst om anknytning och utvecklingspsykologi. Olle Hindersson har föreläst om psykiatriska diagnoser. Pelle Sandstrak har föreläst om Tourette syndrom. Under hösten arrangerades en gemensam introduktionsutbildning för alla nya familjehem. Under verksamhetsåret 2011 har 22 nya familjehem utretts och godkänts. Verksamhetsgren HVB Mål: Familjeresursen Lägenheten ska utifrån fastställd budget skapa förutsättningar för en jämn och hög beläggningsgrad med 4 placerade i snitt. Måluppfyllelse: Låg Familjeresursen Lägenheten var ett litet familjärt hem för vård och boende (HVB) med 4 vårdplatser och 3 eftervårdsplatser för barn och ungdomar i åldern år. Antalet vårddygn under perioden 1 jan 2011 till 31 maj 2011 har varit 182 och medelbeläggningen 1,21 placering per dygn. Vårdboendet drevs med 7 tjänster fördelat på 1 föreståndare, 1 bitr. föreståndare och 5 behandlingsassistenter. Styrelsen genom arbetsutskottet beslutade den 12 januari 2011, efter genomförd utredning, att Familjeresursen Lägenheten skulle avvecklas och stängas till den 1 juni Orsakerna till avvecklingen som kunde identifieras var följande: Låg efterfrågan av placeringar. Få avtalskommuner (4 st). Låg kostnadseffektivitet. Få antal behandlingsplatser, höga personalkostnader, högt vårddygnspris och få placerade. Snittbeläggningen 2010 var 3,6. Olämplig och ofördelaktig belägenhet. Centralt i Örebro centrum. Bristande lokaler. Lokalerna saknar tillräckliga och ändamålsenliga ytor. Möjlighet saknas att förändra och förbättra lokalerna till ändamålsenliga och effektiva lokaler. Hög personalomsättning. Hög personalgenomströmning leder till bristande vårdkvalitét, otrygghet och höga personalkostnader. Arbetsplatsen får en genomgångskaraktär. Samtliga anställda vid Familjeresursen Lägenheten fick, innan nedläggningen av behandlingshemmet eller strax efter stängningen ett nytt arbete inom det sociala området. Familjeresursen Lägenheten stängdes som planerat den 1 juni

7 Verksamhetsgren - Marknadsföring, information Mål: Marknadsföringen ska genomsyra hela verksamheten, från ett vänligt och professionellt bemötande till externa arrangemang som vänder sig till våra kunder och blivande familjehem. Våra kunder, familjehem, vårdtagare och övriga besökare ska känna sig välkomna och respekterade vid kontakt med oss. Marknadsföringen ska ske efter den plan som upprättas i samband med budgetarbetet. Allt vårt informationsmaterial ska vara uppdaterat och utgå från en gemensam grafisk profil. Måluppfyllelse: Mycket god Det har blivit alltmer angeläget att marknadsföra vår verksamhet kontinuerligt och på flera olika sätt. Konkurrensen ökar successivt vilket innebär att flera aktörer konkurrerar om samma uppdrag. Vi kan idag uppskatta att det finns omkring 200 företag runt om i Sverige som erbjuder familjehemsvård. Vår största marknadsföringssatsning under 2011 har varit annonsering för att rekrytera flera familjehem, framförallt runt vårt nyetablerade kontor i Linköping. Annonseringen under året har skett i 16 olika tidningar, reklamblad och tidskrifter, totalt 41 annonser. Vi har även satt upp affischer på anslagstavlor, vilket givit gott utfall. Förutom annonseringar och reklamutskick har fysiska besök gjorts i flera kommuner och inom kriminalvårdens organisation, frivård och anstalt. Vi har deltagit i 2 mässor för att marknadsföra våra tjänster. Till våra kunder - socialtjänsten och Kriminalvården - har vi skickat stora färgglada vykort med ett trevligt motiv och lättillgängligt budskap. Vi har också skickat riktad marknadsföring till kommuner om våra resurser att kunna erbjuda ensamkommande barn och ungdomar placering i familjehem. Inom marknadsföringen är det svårt att följa upp vilka insatser som ger bäst resultat. Vi dokumenterar vårt marknadsföringsarbete och de impulser som inkommer från socialtjänsten såväl som tänkbara familjehem och försöker därur dra lärdom om de mest effektiva formerna för marknadsföring. Vad vi vet är att personliga samtal och möten är de mest effektiva och framgångsrika sätten att marknadsföra sig på. Under året har vi svarat på 4 anbudsförfrågningar från sammanlagt ett 15-tal kommuner. Verksamhetsgren - Data och teknik Mål: Verksamheterna ska förfoga över en modern och funktionell teknisk utrustning som bidrar till en effektiv och störningsfri kärnverksamhet. Måluppfyllelse: God Data Vi har ett löpande avtal med datakonsult företaget Office om att sköta Stiftelsen Bergslagsgårdars gemensamma server och Intranät samt att ge oss support. Vi gör också våra inköp av datorer och kringutrustning samt installationer på serven via samma företag. 10

8 Under 2011 har vi fortsatt arbetet med att byta ut konsulenternas stationära datorer till bärbara datorer med dockningsstation för att möjligöra ett flexiblare arbetssätt. Att koppla upp våra fyra kontor i Örebro, Karlstad, Västerås och Linköping mot en gemensam server och vidmakthålla en hög säkerhetsnivå på de dokument som hanteras i systemet kräver material, kompetens och underhåll. Vi anser att största bristen idag ligger i kompetensen och infrastruktursystem som inte fullt ut klarar av att hantera den nya tekniken. Telefoni I januari 2010 ersatte vi vår interna växel på kansliet i Örebro med en flexibel växellösning, vilket innebär att vi centralt kan besvara och koppla samtal till medarbetarnas telefoner i hela vårt verksamhetsområde. Vid början av 2011 bytte vi ut familjevårdskonsulenternas mobiltelefoner till smartphones och sade upp 14 av våra fasta abonnemang, vilket ger en kostnadsbesparing. Förändringen ger vår personal en flexiblare och snabbare möjlighet att svara på inkomna mejl via sin telefonen. Fordon Stiftelsen Bergslagsgårdar äger 9 bilar som är stationerade i de olika kontorsområdena, Örebro, Karlstad, Västerås och Linköping. I vår miljöpolicy ska vårt behov av att resa, om möjligt ske med allmänna kommunikationsmedel såsom tåg och buss. Vi kan emellertid konstatera att möjligheten att resa med allmänna kommunikationsmedel - vid placeringar handledningstillfällen och uppföljningar - är starkt begränsade då våra familjehem, nästan uteslutande bor utanför en centralort och ofta långtifrån ett resecentra. Vårt miljöarbete måste därför, i stor omfattning, inriktas på att minska den miljöbelastning våra fordon förorsakar. Vi ska därför kontinuerligt och i den takt de ekonomiska förutsättningarna medger, byta ut de fordon som inte är miljöklassade till s.k. miljöbilar med låg bränsleförbrukning och bästa avgasrening. Under 2010 köptes 2 miljöbilar in och under 2011 köptes 1 miljöbil in. Av vår bilpark på 9 bilar är idag 5 s.k. miljöbilar. Till 2015 ska Stiftelsen Bergslagsgårdars samtliga fordon vara miljöklassade. Verksamhetsgren Kvalitetsarbete Mål: Stiftelsen Bergslagsgårdars olika verksamheter ska kunna följas upp, utvärderas och kvalitetssäkras för att vara förvissad om att vi erbjuder våra kunder en tjänst med hög kvalitet. Måluppfyllelse: God Stiftelsen Bergslagsgårdars arbete med kvalitetsarbete (uppföljning och utvärdering) är uppdelat inom två olika modeller. Den ena av modellerna rör organisationen och verksamheten. (Budget och verksamhetsplan, styrning, ledning, delegationsordning, egenkontroll och rutiner för konsulenternas arbete med familjehemmen). Den andra modellen rör uppföljning och utvärdering av våra placerade vårdtagare (handledning, uppföljningsmöten och självskattningsundersökning inom olika livsområden). 11

9 Rutiner för egenkontroll Egenkontroll innebär att vi systematiskt går igenom vår verksamhet och upprättar ett system för egenkontroll. Egenkontroll är de rutiner som finns och de kontroller som utförs inom vår verksamhet och som görs för att säkerställa att den service vi erbjuder våra kunder håller god kvalitet och att fel och brister inte uppkommer som kan vålla skada eller hot mot vår verksamhet. Egenkontrollen beskrivs i ett egenkontrollprogram som omfattar viktiga och känsliga områden i vår verksamhet. Verksamheten ska kontrolleras regelbundet för att: upptäcka problem eller avvikelser tidigt, fånga upp synpunkter och klagomål, meddela berörda om hanteringen av problemet, se till att nödvändiga åtgärder vidtas inom rimlig tid, följa upp att vidtagna åtgärder fungerar samt för att verksamheten ska hålla god kvalitet. Områden som omfattas av egenkontroll: lokaler och brandsäkerhet, teknik och Fordon, tillgänglighet personal- och kompetensförsörjning, ekonomisk uppföljning, hot och hot om våld och uppföljning och utvärdering av verksamheten. Sedan 2008 upprättas en delårsrapport över ekonomi och verksamhet med avstämningsdatum sista juni varje budgetår. Rapporten ger en samlad bild över hur vår verksamhet går och möjlighet till nödvändiga korrigeringar under verksamhetsåret. Under året har samtlig personal gått igenom en utbildning i bemötande och säljträning, vilket tillfört oss nya tankar och kunskaper om hur vi bäst betjänar våra kunder. Stiftelsen Bergslagsgårdar har sedan år 2000 fört noggrann statistik över alla våra placeringar (EJ namn och personnummer). Som en del i denna omfattande statistik belyses planerade och oplanerade avslut/ avbrott. Under år 2011 avslutades 95 placeringar, 78 var planerat avslut och 17 var oplanerade avslut (sammanbrott). Vårt samarbete med Örebro universitet under hela 2009 och 2010 har lett till en kompetensutvecklingsprocess för hela organisationen. En del av samarbetet gällde att införandet av ett mätinstrument och ge oss kompetens att hantera det. Mätinstrumentet OQ mesaures visar och utvärderar hur det går för våra placeringar, hur den placerades funktionsförmåga och mående förändras under placeringstiden i familjehemmet. Den sista december 2011 hade vi 35 personer inskrivna i systemet. 194 st utvärderingar är utförda och registrerade. 12

10 Verksamhetsgren Personal Mål: Personalen ska ha en god arbetsmiljö och möjlighet till en kompetensutveckling som främjar en hög närvaro låg sjukfrånvaro och stimulerar till goda prestationer. Måluppfyllelse: Mycket god Stiftelsen Bergslagsgårdar hade 20 tillsvidareanställda medarbetare den 31 december Ingen familjevårdskonsulent eller administrativ personal har valt att lämna organisationen under året. Som ovan nämnts har vårt HVB avvecklats och samtlig behandlingspersonal sagts upp och avslutat sin anställning under första hälften av Totalt omfattades sex medarbetare. Glädjande nog kan vi konstatera att alla berörda personer omgående eller mycket kort efter stängningen av behandlingshemmet gick till ny anställning. Samtlig personal har haft tillgång till fortlöpande kompetensutveckling. Under vårterminen har fyra familjevårdskonsulenter fullföljt en handledarutbildning vid Örebro universitet. Personalen har deltagit i utbildning gällande ensamkommande barn och hedersproblematik. Några ur personalgruppen har gått en utbildningsdag gällande neuropsykiatriska funktionshinder och relationens betydelse för behandlingsframgång. Två ur personalgruppen har deltagit i en heldagsutbildning gällande forskning om behandling och riskbedömningar av personer med psykopati, borderline samt förhållningssätt utifrån personer som stalkar. Samtliga familjevårdskonsulenter på Vuxenenheten har gått utbildning i ROS (Relation och samlevnad) och IDAP-programmet (Män som utövat våld i nära relationer). Vårt krav är att alla konsulenter ska ha en akademisk vidareutbildning inom handledning. Samtliga enheter har under hela året haft tillgång till extern handledare. Övriga utbildningar som genomförts eller påbörjats under 2011 är: Säljutbildning teorier och metoder, Spirans kompetensutveckling. Kapitalförvaltning utbildning Nordea. Personaljuridik, förmåner och avtal, Svenskt näringsliv. Retorik i praktiken, Örebro universitet. Kommunikation, Marie Starsmark. Entreprenörskap framtidsmöte Svenskt Näringsliv. Jämställdhetsutbildning, Länsstyrelsen. Avtal lag och lön ALL-dagarna. ART-utbildning, instruktör. Arbetsledarutbildning för enhetschefer, Spiran kompetensutveckling. Sjukfrånvaron inom Stiftelsen Bergslagsgårdar har varit låg förutom i ett fall, då en medarbetare vid Karlstadskontoret, drabbats av mycket svår sjukdom som tyvärr ledde till hennes bortgång under sommaren. Ingen sjukfrånvaro kan kopplas samman med brister i arbetsmiljön. 13

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986. Konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. www.bergslagsgardar.

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986. Konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. www.bergslagsgardar. Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 Konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna www.bergslagsgardar.se Stiftelsen Bergslagsgårdar Stiftelsen Bergslagsgårdar drivs

Läs mer

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 F ö r s t ä r k t F a m i l j e h e m s v å r d f ö r u n g d o m a r o c h v u x n a Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna Stiftelsen Bergslagsgårdar

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet

Gemensam värdegrund. Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Gemensam värdegrund Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet Varför en gemensam värdegrund? Föreningen Vårdföretagarna och Vårdförbundet har tillsammans gjort denna värdegrund. I den ger vi vår gemensamma

Läs mer

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Daglig verksamhet Välkommen till Huddinge kommuns egenregi Vi är det kommunala alternativet som bedriver daglig verksamhet med en stor öppenhet

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Sandbäcksgatan 7, Karlstad * varmlandassistans.se Verksamhetsbeskrivning

Sandbäcksgatan 7, Karlstad * varmlandassistans.se Verksamhetsbeskrivning Sandbäcksgatan 7, 653 40 Karlstad 054-820 10 10 * varmlandassistans.se kontakt@varmlandassistans.se Verksamhetsbeskrivning Organisation Värmland Assistans AB är ett litet bolag med huvudkontoret i Karlstad.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare

Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Lönepåverkande kriterier för förskollärare, fritidspedagoger och lärare Inledning Barn-och utbildningsförvaltningens lönepolitik är en viktig del av Västerviks kommuns samlade lönepolitik. Lönepolitiken

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och

Trygghet. Vår vision. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende och Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2015 2019 Vår vision Köpings kommuns insatser inom Vård & Omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Alla människor har lika värde och ska känna att de har samma

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Hökarängsskolan Skönstaholmsskolan. Vår värdegrund 1 (5) Vår värdegrund. hokarangsskolan.stockholm.se skonstaholmsskolan.stockholm.

Hökarängsskolan Skönstaholmsskolan. Vår värdegrund 1 (5) Vår värdegrund. hokarangsskolan.stockholm.se skonstaholmsskolan.stockholm. 1 (5) hokarangsskolan.stockholm.se skonstaholmsskolan.stockholm.se 2 (5) Södertuna slott 29-30 oktober, 2012 Vad menar vi med värdegrund och bilka friutrymmen har var och en att forma sin egen värdegrund?

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kvalitetsindikatorer i familjehemsvården. Avslutningsseminarium 15 April 2013.

Kvalitetsindikatorer i familjehemsvården. Avslutningsseminarium 15 April 2013. Kvalitetsindikatorer i familjehemsvården. Avslutningsseminarium 15 April 2013. Famna synliggör idéburen vård och social omsorg, medverkar i politiska processer och erbjuder stöd för tillväxt och utveckling.

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Gemensamma lönekriterier för pedagoger inom förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid. oktober 2015

Gemensamma lönekriterier för pedagoger inom förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid. oktober 2015 Gemensamma lönekriterier för pedagoger inom förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid oktober 2015 Gemensamma lönekriterier för pedagoger inom UKF, Lomma kommun - Målformulering Alla medarbetare

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Avtalsuppföljning konsulentstödd familjehemsvård Vårljus AB

Avtalsuppföljning konsulentstödd familjehemsvård Vårljus AB SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-03-26 Diarienummer SCN-2015-0142 Socialnämnden Avtalsuppföljning konsulentstödd familjehemsvård Vårljus AB Förslag till beslut Socialnämnden föreslås

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Erfarenhetsdag med Södertörns familjehemsenheter

Erfarenhetsdag med Södertörns familjehemsenheter Erfarenhetsdag med Södertörns familjehemsenheter Nio Södertörnskommuner har haft en gemensam halvdag för utbyte av erfarenheter om placerade barns umgänge med sina föräldrar och andra närstående. Umgänge

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Sju nycklar. till ett friskt arbetsliv

Sju nycklar. till ett friskt arbetsliv Sju nycklar till ett friskt arbetsliv Sju nycklar till ett friskt arbetsliv Policy antagen av socialnämnden, 2002-05-15, 118 Utformning och layout Margareta Nilsson och Maria Salomonsson Foto Maria Salomonsson

Läs mer

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun

Handlingsplan Våld i nära relationer. Socialnämnden, Motala kommun Handlingsplan Våld i nära relationer Socialnämnden, Motala kommun Beslutsinstans: Socialnämnden Diarienummer: 13/SN 0184 Datum: 2013-12-11 Paragraf: SN 192 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf:

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen

Uppföljning och utvärdering av insatserna. Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Uppföljning och utvärdering av insatserna Upplevd kvalitet av insatserna på Kvinnohemmet Rosen Sammanfattande bedömningar av socialsekreterare avseende pågående placeringar Pågående placering i januari

Läs mer

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING

PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING PLAN FÖR LIKA BEHANDLING MÅL Haninge kommun är en jämlik kommun där medarbetarnas olikheter betraktas som en tillgång i den dagliga verksamheten och bidrar till ökad tillgänglighet

Läs mer

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014

Målprogram för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011 2014 program för vård- och omsorgsnämnden 2011-2014 Vår vision Köpings kommuns insatser inom vård och omsorg ska vara bland de bästa i Sverige. Det ska kännas

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013

KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 KVALITETSREDOVISNING Familjeenheten 2013 ENHET/ BUDGETENHET Familjeeneheten TIDSPERIOD 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Familjeenheten handlägger ärenden som gäller barn och ungdomar

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Vision och styrkort 2015 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Länsstyrelsen och länet står inför stora utmaningar. Vi måste vara

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg

Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-28 Diarienummer SCN-2015-0125 Socialnämnden Avtalsuppföljning av Villa Djurgården, Styrelsen Uppsala vård och omsorg Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av Kommunfullmäktige 1998 Kf 105 Syfte Syftet med ett personalpolitiskt program för Arboga kommun, är att skapa förutsättningar för ett gemensamt förvaltningsövergripande

Läs mer

Äldrenämndens. inriktningsmål

Äldrenämndens. inriktningsmål Äldrenämndens inriktningsmål Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Sid 3 Verksamhetsidé Sid 4-5 Vision Sid 6 Uppdrag Sid 7 Ekonomi Sid 8 Verksamhet Sid 9-11 Personal/Organisation Sid 12 Inledning

Läs mer