Verksamhetsöversikt. Verksamhetsidé. Värdegrund. Stiftelsen Bergslagsgårdars övergripande mål

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsöversikt. Verksamhetsidé. Värdegrund. Stiftelsen Bergslagsgårdars övergripande mål"

Transkript

1 Verksamhetsidé Verksamhetsöversikt Stiftelsen Bergslagsgårdars verksamhetside innebär att våra klienter och kunder ska möta en professionell organisation vars arbete bygger på ständig kunskapsutveckling, teoretiska utgångspunkter och beprövad färdighet. Vi ska vara lyhörda och flexibla för våra kunders önskemål, ge ett gott bemötande och ha hög tillgänglighet. Stiftelsen Bergslagsgårdars organisationskultur bygger bl a på ett evidensbaserat förhållningssätt såsom det är tänkt att tillämpas i praktiken enligt stiftarna. Vi ska skapa en noggrann planering för personal- och kompetensförsörjning, metodutveckling samt en ständig utvärderingsprocess med vedertagna instrument. Mötet och samarbetet med Stiftelsen Bergslagsgårdar ska präglas av ett ansvarstagande byggt på en genuin förmåga att förstå människors behov av stöd, behandling och utvecklingsmöjligheter samt att behärska konsten att utföra och tillvarata detta i realiteten. Vår organisation och kärnverksamhet ska ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och ständigt verka för jämställdhet mellan könen och värdesätta tillgången av mångfald. Värdegrund Stiftelsen Bergslagsgårdar är en del av samhällets vårdkedja med syfte att ge utsatta människor ett bättre liv. Vi visar respekt för människors lika värde (jämlikhet) och tar hänsyn till behoven hos varje enskild person. Vi ser värdet på tillgången av mångfald. Vi skapar förtroende genom att alltid visa ett gott bemötande, vara tillgängliga, flexibla, engagerade och utföra ett professionellt arbete i kontakten och samarbetet med våra kunder, klienter, familjehem och övriga samarbetspartners. Uppdragsgivare, klienter och anhöriga ska känna sig delaktiga i vården och känna att vi lyssnar på och tar hänsyn till deras åsikter. Stiftelsen Bergslagsgårdars övergripande mål Bättre livskvalité för vårdtagarna. Genom att förbereda en placering till ett familjehem som passar för den enskildes behov och möjligheter (matchning) samt under en placering handleda och stötta familjehemmet i uppdraget, får den placerade möjligheter till en positiv utveckling, stärkt självtillit och ökad självständighet. Att förtjäna nöjda kunder och familjehem. Våra kunder och familjehem ska möta snabb och korrekt service, ett gott bemötande och kunnig, kompetent personal. Att utveckla och utöka vår kärnverksamhet. Våra resurser - personella och ekonomiska - ska användas till att effektivisera, utveckla och utöka verksamheterna inom familjehemsvården. Eventuella projekt och särskilda satsningar ska ha en tydlig koppling till vår kärnverksamhet och inte omfatta arrangemang och engagemang som ligger utanför vårt huvuduppdrag och vår verksamhetsidé. 4

2 Stiftelsen Bergslagsgårdars organisation 2011 Styrelse VD Administration Vuxenenheten Örebro Karlstad Linköping från Barn- och ungdomsenheten Örebro Karlstad Västerås Linköping från HVB enheten Örebro Nedlagd Styrelsens arbete Styrelsen för Stiftelsen Bergslagsgårdar består av 10 ledamöter och 8 ersättare. Under verksamhetsåret 2011 har styrelsen haft 4 sammanträden och styrelsens arbetsutskott har sammanträtt vid 7 tillfällen för att bereda ärenden till styrelsen och följa upp den operativa verksamheten. En ny styrelse har påbörjat sitt arbete under verksamhetsåret Styrelsens ledamöter väljs på fyraårsperioder som följer de politiska valen. Ordförande Assar Granström avgick efter nästan 25 år som Stiftelsens Bergslagsgårdars ordförande. Vice ordförande Sölve Persson valdes till ny ordförande och styrelseledamoten Annica Zetterholm valdes till ny vice ordförande. Inledning verksamhetsåret 2011 Verksamhetsåret 2011 har präglats av fyra större händelser/ aktiviteter. 1. Avveckling och nedläggning av HVB-hemmet Familjeresursen Lägenheten. Beslutet om avveckling fattades av styrelsen genom styrelsens arbetsutskott Stiftelsen Bergslagsgårdar har drivit HVB-hemmet sedan med samma inriktning och organisation. Skälen till nedläggningen var dels ekonomiska, med höga driftkostnader och otillräckliga intäkter även vid full beläggning, dels behandlingshemmets utsatta och riskfyllda belägenhet, centralt belägen i Örebro innerstad. Verksamheten har även belastas med hög personalomsättning vilket leder till kvalitétsproblem och höga personalkostnader. Ett fjärde skäl var den låga beläggningen och efterfrågan som varit fallet över tid. 2. Organisationsförändring. Vid årsskiftet slogs Västeråsenheten samman med Örebroenheten och en ny enhetschef utsågs för den nya enheten. Genom sammanslagningen uppnår verksamheten en större effektivitet, kontroll, flexibilitet och ökat samarbete mellan enheterna. Sammanslagningen har visat sig gynnsam för det ekonomiska resultat men även för kommunernas placeringsbehov och insatsernas kvalité. 5

3 3. Nytt kontor I verksamhetsplanen för 2011 redovisas under Utveckling av verksamheten att målet är att ett nytt lokalkontor ska vara i drift under tredje tertialet Den 1:a oktober öppnades ett nytt kontor i Linköping. Två familjevårdskonsulenter har anställts med ansvar för såväl barn- och ungdomsplaceringar som vuxenplaceringar. Konsulenternas främsta uppgift har varit och kommer den närmaste tiden att vara rekryteringar av familjehem i regionen som möjliggör placeringar från kommuner och kriminalvård års jubileum Under verksamhetsåret 2011 kunde Stiftelsen Bergslagsgårdar med stolthet räkna in 25 år av obruten familjevårdsverksamhet. Mycket få organisationer har lika lång eller längre erfarenhet av konsulentstödd familjehemsvård. Idag är vi ca: 200 företag som bedriver konsulentstödd familjehemsvård i Sverige. För att uppmärksamma vårt 25-årsjubileum lät vi planera och organisera en konferens och fest på hotell Dalecarlia i Tällberg under två dagar för samtliga våra familjehem, styrelseledamöter och personal. Arrangemanget innehöll bl.a. en föreläsning av Pelle Sandstrak Mr Tourette och jag och vårt ordinarie styrelsesammanträde. I samband med kvällsarrangemaget avtackades avgående styrelseordförande Assar Granström. Många av deltagarna har spontant uttryckt att de var mycket nöjda med arrangemanget i sin helhet. Sammantaget kan Stiftelsen Bergslagsgårdar under verksamhetsåret 2011 uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat. En samverkande, aktiv och kompetent personalgrupp tillsammans med ett administrativt stöd är den ena delen av källan till framgång. Den andra - och inte den minst viktiga förutsättningen till framgång - är våra familjehem. Familjehemmen har under året visat stor skicklighet, stort tålamod och ett varmt socialt engagemang. Jag vill här passa på att tacka den nya styrelsen för ett gott samarbete under verksamhetsåret 2011 där vi tillsammans fick glädjen att fira Stiftelsen Bergslagsgårdars 25-års jubileum. Jag vill även tacka samtliga medarbetare som under hela verksamhetsåret 2011 visat stort engagemang, ansvar och resultatfokus och som tillsammans skapat förutsättningar för ett gott resultat. Måluppfyllelse av Stiftelsen Bergslagsgårdars verksamhetsgrenar Varje nedan redovisad verksamhetsgren är knutet till ett eller flera verksamhetsmål. Graden av måluppfyllelse är indelad i fyra olika nivåer - låg, mindre god, god och mycket god. Bedömningen av varje verksamhetsområde grundar sig på den samlade bilden av de faktiska resultat som uppnåtts, omgivningens uppfattning, uppföljningar och interna och externa förutsättningar. 6

4 Verksamhetsgren Administrationen Mål: Den administrativa organisationen ska serva och stödja den operativa verksamheten snabbt, effektivt och professionellt. I målsättningen ingår också att leda utvecklingsarbetet och marknadsföringen av verksamheten. Måluppfyllelse: Mycket god. Inom administrationen har 5 personer motsvarande 4,25 tjänst (inkl VD) varit verksamma under året. För att nå en effektiv och tydlig administrativ verksamhet är arbetsuppgifterna identifierade och organiserade under sju olika arbetsområden - ekonomi, personal, marknadsföring, service, data och teknik, lokaler och säkerhet samt kvalitetsarbete. Varje arbetsområde har en funktionsvarig namngiven medarbetare för att underlätta och tydliggöra vem man vänder sig till och kan kräva åtgärd av i olika frågor. Genom en strukturerad och tydlig administration har kärnverksamheten, familjehemsvården, kunnat ägna sig åt de uppdrag vi fått från våra kunder socialtjänsten och Kriminalvården. Nedan följer några exempel på konkreta uppdrag/arbetsuppgifter som utförts inom administrationen: Avveckling och nedläggning av behandlingshemmet Familjeresursen Lägenheten. Inköp av en ny företagsbil. Etableringsförberedelser och genomförande av nytt kontor i Linköping. Utmärkt god och noggrann ekonomisk redovisning. Aktiv kapitalförvaltning. Revidering, strukturering och upprättande av nya styrdokument. Bevakning och handläggning av anbudsförfrågningar. Organisationsförändring genom sammanslagning av barn- och ungdomsenheterna i Örebro och Västerås. Förberedelse och genomförande av konferens och jubileumsmöte i Tällberg, Dalarna i samband med att Stiftelsen Bergslagsgårdar fyllde 25 år under Verksamhetsgren - Familjehemsvården Mål: Familjehemsvården ska utifrån fastställd budget skapa förutsättningar för en jämn och hög beläggningsgrad med minst 7 placerade i snitt per konsulent. Måluppfyllelse: God Familjehemsvården har bedrivits under två olika inriktningar - verksamhet för vuxna samt verksamhet för barn och ungdom. Verksamheten för vuxna organiserar totalt 6 familjevårdskonsulenter varav en av tjänsterna även omfattar enhetschefsuppdrag. Familjevårdsverksamheten drivs från tre orter, Örebro, Karlstad och Linköping (fr.o.m ). 7

5 Inom familjevårdsverksamheten för barn- och ungdom är 9 konsulenter verksamma. Barnoch ungdomsverksamheten har varit uppdelad under två enheter, barn- och ungdomsenheten i Örebro, Västerås och Linköping (fr.o.m ) med 6 medarbetare och barn och ungdomsenheten i Karlstad med 3 medarbetare. Båda enheter har liksom vuxenenheten var sin konsulent med arbetsledande uppdrag. Beläggningsgraden har inom Barn och ungdomsenheten varit 6,4 vårdtagare per familjevårdskonsulent och hos Vuxenenheten och 5,6 vårdtagare per familjevårdskonsulent. Ingen medarbetare har slutat inom arbetsgrupperna under året, däremot har två nya medarbetare anställts vid det nyinrättade kontoret i Linköping. Sammanlagt har 166 personer varit placerade i Stiftelsen Bergslagsgårdars familjehem under Under 2010 var 146 personer placerade och under 2009 var antalet 105. År 2008 var 102 personer placerade. Av totalt 166 placeringar var 98 pojkar/män och 68 flickor/kvinnor. Totalt var 56 individer placerade som jourplaceringar, vilket är en minskning från 2010 då antalet var 65. Kommunernas socialtjänst står för 162 och Kriminalvården endast 4 av det totala antalet placeringar. Trots att Stiftelsen Bergslagsgårdar fick ett nytt ramavtal med Kriminalvården i början av 2010 har antalet placeringar minskat markant. Orsaken till detta är Kriminalvårdens krav på familjehemmen. Bland annat krävs att en av familjehemsföräldrarna alltid ska vara hemma, inga andra placerade får finnas och den placerade får inte bo i ett bredvidboende. Vid 2011 års början fanns det 43 placeringar på Barn- och ungdomsenheten, Vuxenenheten hade 21 placeringar. Vid årets slut hade Barn- och ungdom 54 placeringar och vuxenenheten 17 placeringar. Under år 2011 avslutades 95 placeringar, 78 var planerat avslut och 17 var oplanerade avslut (sammanbrott). Remisser Antalet förfrågningar från våra uppdragsgivare har ökat under verksamhetsåret Förfrågningar om familjehem Vux BU Familjehem I slutet av 2011 fanns det 104 familjehem i Stiftelsen Bergslagsgårdars familjehemsstock. Några av dessa familjer gör ett uppehåll med nya placeringar för att återhämta sig och samla nya krafter. 57 familjehem hade pågående placering vid slutet av år Det är mycket viktigt att ha en stor familjehemsstock med olika kompetensområden för att kunna matcha vårdtagaren till rätt familjehem. Några av de familjehem som är lediga kan bara ta emot en väldigt snäv målgrupp, t.ex. barn 0-4 år och blir därför mycket sällan efterfrågade. 8

6 Familjehemmen har under året fått utbildning i självskade- och andra destruktiva beteenden av Martina Palolampi. Kerstin Neander har föreläst om anknytning och utvecklingspsykologi. Olle Hindersson har föreläst om psykiatriska diagnoser. Pelle Sandstrak har föreläst om Tourette syndrom. Under hösten arrangerades en gemensam introduktionsutbildning för alla nya familjehem. Under verksamhetsåret 2011 har 22 nya familjehem utretts och godkänts. Verksamhetsgren HVB Mål: Familjeresursen Lägenheten ska utifrån fastställd budget skapa förutsättningar för en jämn och hög beläggningsgrad med 4 placerade i snitt. Måluppfyllelse: Låg Familjeresursen Lägenheten var ett litet familjärt hem för vård och boende (HVB) med 4 vårdplatser och 3 eftervårdsplatser för barn och ungdomar i åldern år. Antalet vårddygn under perioden 1 jan 2011 till 31 maj 2011 har varit 182 och medelbeläggningen 1,21 placering per dygn. Vårdboendet drevs med 7 tjänster fördelat på 1 föreståndare, 1 bitr. föreståndare och 5 behandlingsassistenter. Styrelsen genom arbetsutskottet beslutade den 12 januari 2011, efter genomförd utredning, att Familjeresursen Lägenheten skulle avvecklas och stängas till den 1 juni Orsakerna till avvecklingen som kunde identifieras var följande: Låg efterfrågan av placeringar. Få avtalskommuner (4 st). Låg kostnadseffektivitet. Få antal behandlingsplatser, höga personalkostnader, högt vårddygnspris och få placerade. Snittbeläggningen 2010 var 3,6. Olämplig och ofördelaktig belägenhet. Centralt i Örebro centrum. Bristande lokaler. Lokalerna saknar tillräckliga och ändamålsenliga ytor. Möjlighet saknas att förändra och förbättra lokalerna till ändamålsenliga och effektiva lokaler. Hög personalomsättning. Hög personalgenomströmning leder till bristande vårdkvalitét, otrygghet och höga personalkostnader. Arbetsplatsen får en genomgångskaraktär. Samtliga anställda vid Familjeresursen Lägenheten fick, innan nedläggningen av behandlingshemmet eller strax efter stängningen ett nytt arbete inom det sociala området. Familjeresursen Lägenheten stängdes som planerat den 1 juni

7 Verksamhetsgren - Marknadsföring, information Mål: Marknadsföringen ska genomsyra hela verksamheten, från ett vänligt och professionellt bemötande till externa arrangemang som vänder sig till våra kunder och blivande familjehem. Våra kunder, familjehem, vårdtagare och övriga besökare ska känna sig välkomna och respekterade vid kontakt med oss. Marknadsföringen ska ske efter den plan som upprättas i samband med budgetarbetet. Allt vårt informationsmaterial ska vara uppdaterat och utgå från en gemensam grafisk profil. Måluppfyllelse: Mycket god Det har blivit alltmer angeläget att marknadsföra vår verksamhet kontinuerligt och på flera olika sätt. Konkurrensen ökar successivt vilket innebär att flera aktörer konkurrerar om samma uppdrag. Vi kan idag uppskatta att det finns omkring 200 företag runt om i Sverige som erbjuder familjehemsvård. Vår största marknadsföringssatsning under 2011 har varit annonsering för att rekrytera flera familjehem, framförallt runt vårt nyetablerade kontor i Linköping. Annonseringen under året har skett i 16 olika tidningar, reklamblad och tidskrifter, totalt 41 annonser. Vi har även satt upp affischer på anslagstavlor, vilket givit gott utfall. Förutom annonseringar och reklamutskick har fysiska besök gjorts i flera kommuner och inom kriminalvårdens organisation, frivård och anstalt. Vi har deltagit i 2 mässor för att marknadsföra våra tjänster. Till våra kunder - socialtjänsten och Kriminalvården - har vi skickat stora färgglada vykort med ett trevligt motiv och lättillgängligt budskap. Vi har också skickat riktad marknadsföring till kommuner om våra resurser att kunna erbjuda ensamkommande barn och ungdomar placering i familjehem. Inom marknadsföringen är det svårt att följa upp vilka insatser som ger bäst resultat. Vi dokumenterar vårt marknadsföringsarbete och de impulser som inkommer från socialtjänsten såväl som tänkbara familjehem och försöker därur dra lärdom om de mest effektiva formerna för marknadsföring. Vad vi vet är att personliga samtal och möten är de mest effektiva och framgångsrika sätten att marknadsföra sig på. Under året har vi svarat på 4 anbudsförfrågningar från sammanlagt ett 15-tal kommuner. Verksamhetsgren - Data och teknik Mål: Verksamheterna ska förfoga över en modern och funktionell teknisk utrustning som bidrar till en effektiv och störningsfri kärnverksamhet. Måluppfyllelse: God Data Vi har ett löpande avtal med datakonsult företaget Office om att sköta Stiftelsen Bergslagsgårdars gemensamma server och Intranät samt att ge oss support. Vi gör också våra inköp av datorer och kringutrustning samt installationer på serven via samma företag. 10

8 Under 2011 har vi fortsatt arbetet med att byta ut konsulenternas stationära datorer till bärbara datorer med dockningsstation för att möjligöra ett flexiblare arbetssätt. Att koppla upp våra fyra kontor i Örebro, Karlstad, Västerås och Linköping mot en gemensam server och vidmakthålla en hög säkerhetsnivå på de dokument som hanteras i systemet kräver material, kompetens och underhåll. Vi anser att största bristen idag ligger i kompetensen och infrastruktursystem som inte fullt ut klarar av att hantera den nya tekniken. Telefoni I januari 2010 ersatte vi vår interna växel på kansliet i Örebro med en flexibel växellösning, vilket innebär att vi centralt kan besvara och koppla samtal till medarbetarnas telefoner i hela vårt verksamhetsområde. Vid början av 2011 bytte vi ut familjevårdskonsulenternas mobiltelefoner till smartphones och sade upp 14 av våra fasta abonnemang, vilket ger en kostnadsbesparing. Förändringen ger vår personal en flexiblare och snabbare möjlighet att svara på inkomna mejl via sin telefonen. Fordon Stiftelsen Bergslagsgårdar äger 9 bilar som är stationerade i de olika kontorsområdena, Örebro, Karlstad, Västerås och Linköping. I vår miljöpolicy ska vårt behov av att resa, om möjligt ske med allmänna kommunikationsmedel såsom tåg och buss. Vi kan emellertid konstatera att möjligheten att resa med allmänna kommunikationsmedel - vid placeringar handledningstillfällen och uppföljningar - är starkt begränsade då våra familjehem, nästan uteslutande bor utanför en centralort och ofta långtifrån ett resecentra. Vårt miljöarbete måste därför, i stor omfattning, inriktas på att minska den miljöbelastning våra fordon förorsakar. Vi ska därför kontinuerligt och i den takt de ekonomiska förutsättningarna medger, byta ut de fordon som inte är miljöklassade till s.k. miljöbilar med låg bränsleförbrukning och bästa avgasrening. Under 2010 köptes 2 miljöbilar in och under 2011 köptes 1 miljöbil in. Av vår bilpark på 9 bilar är idag 5 s.k. miljöbilar. Till 2015 ska Stiftelsen Bergslagsgårdars samtliga fordon vara miljöklassade. Verksamhetsgren Kvalitetsarbete Mål: Stiftelsen Bergslagsgårdars olika verksamheter ska kunna följas upp, utvärderas och kvalitetssäkras för att vara förvissad om att vi erbjuder våra kunder en tjänst med hög kvalitet. Måluppfyllelse: God Stiftelsen Bergslagsgårdars arbete med kvalitetsarbete (uppföljning och utvärdering) är uppdelat inom två olika modeller. Den ena av modellerna rör organisationen och verksamheten. (Budget och verksamhetsplan, styrning, ledning, delegationsordning, egenkontroll och rutiner för konsulenternas arbete med familjehemmen). Den andra modellen rör uppföljning och utvärdering av våra placerade vårdtagare (handledning, uppföljningsmöten och självskattningsundersökning inom olika livsområden). 11

9 Rutiner för egenkontroll Egenkontroll innebär att vi systematiskt går igenom vår verksamhet och upprättar ett system för egenkontroll. Egenkontroll är de rutiner som finns och de kontroller som utförs inom vår verksamhet och som görs för att säkerställa att den service vi erbjuder våra kunder håller god kvalitet och att fel och brister inte uppkommer som kan vålla skada eller hot mot vår verksamhet. Egenkontrollen beskrivs i ett egenkontrollprogram som omfattar viktiga och känsliga områden i vår verksamhet. Verksamheten ska kontrolleras regelbundet för att: upptäcka problem eller avvikelser tidigt, fånga upp synpunkter och klagomål, meddela berörda om hanteringen av problemet, se till att nödvändiga åtgärder vidtas inom rimlig tid, följa upp att vidtagna åtgärder fungerar samt för att verksamheten ska hålla god kvalitet. Områden som omfattas av egenkontroll: lokaler och brandsäkerhet, teknik och Fordon, tillgänglighet personal- och kompetensförsörjning, ekonomisk uppföljning, hot och hot om våld och uppföljning och utvärdering av verksamheten. Sedan 2008 upprättas en delårsrapport över ekonomi och verksamhet med avstämningsdatum sista juni varje budgetår. Rapporten ger en samlad bild över hur vår verksamhet går och möjlighet till nödvändiga korrigeringar under verksamhetsåret. Under året har samtlig personal gått igenom en utbildning i bemötande och säljträning, vilket tillfört oss nya tankar och kunskaper om hur vi bäst betjänar våra kunder. Stiftelsen Bergslagsgårdar har sedan år 2000 fört noggrann statistik över alla våra placeringar (EJ namn och personnummer). Som en del i denna omfattande statistik belyses planerade och oplanerade avslut/ avbrott. Under år 2011 avslutades 95 placeringar, 78 var planerat avslut och 17 var oplanerade avslut (sammanbrott). Vårt samarbete med Örebro universitet under hela 2009 och 2010 har lett till en kompetensutvecklingsprocess för hela organisationen. En del av samarbetet gällde att införandet av ett mätinstrument och ge oss kompetens att hantera det. Mätinstrumentet OQ mesaures visar och utvärderar hur det går för våra placeringar, hur den placerades funktionsförmåga och mående förändras under placeringstiden i familjehemmet. Den sista december 2011 hade vi 35 personer inskrivna i systemet. 194 st utvärderingar är utförda och registrerade. 12

10 Verksamhetsgren Personal Mål: Personalen ska ha en god arbetsmiljö och möjlighet till en kompetensutveckling som främjar en hög närvaro låg sjukfrånvaro och stimulerar till goda prestationer. Måluppfyllelse: Mycket god Stiftelsen Bergslagsgårdar hade 20 tillsvidareanställda medarbetare den 31 december Ingen familjevårdskonsulent eller administrativ personal har valt att lämna organisationen under året. Som ovan nämnts har vårt HVB avvecklats och samtlig behandlingspersonal sagts upp och avslutat sin anställning under första hälften av Totalt omfattades sex medarbetare. Glädjande nog kan vi konstatera att alla berörda personer omgående eller mycket kort efter stängningen av behandlingshemmet gick till ny anställning. Samtlig personal har haft tillgång till fortlöpande kompetensutveckling. Under vårterminen har fyra familjevårdskonsulenter fullföljt en handledarutbildning vid Örebro universitet. Personalen har deltagit i utbildning gällande ensamkommande barn och hedersproblematik. Några ur personalgruppen har gått en utbildningsdag gällande neuropsykiatriska funktionshinder och relationens betydelse för behandlingsframgång. Två ur personalgruppen har deltagit i en heldagsutbildning gällande forskning om behandling och riskbedömningar av personer med psykopati, borderline samt förhållningssätt utifrån personer som stalkar. Samtliga familjevårdskonsulenter på Vuxenenheten har gått utbildning i ROS (Relation och samlevnad) och IDAP-programmet (Män som utövat våld i nära relationer). Vårt krav är att alla konsulenter ska ha en akademisk vidareutbildning inom handledning. Samtliga enheter har under hela året haft tillgång till extern handledare. Övriga utbildningar som genomförts eller påbörjats under 2011 är: Säljutbildning teorier och metoder, Spirans kompetensutveckling. Kapitalförvaltning utbildning Nordea. Personaljuridik, förmåner och avtal, Svenskt näringsliv. Retorik i praktiken, Örebro universitet. Kommunikation, Marie Starsmark. Entreprenörskap framtidsmöte Svenskt Näringsliv. Jämställdhetsutbildning, Länsstyrelsen. Avtal lag och lön ALL-dagarna. ART-utbildning, instruktör. Arbetsledarutbildning för enhetschefer, Spiran kompetensutveckling. Sjukfrånvaron inom Stiftelsen Bergslagsgårdar har varit låg förutom i ett fall, då en medarbetare vid Karlstadskontoret, drabbats av mycket svår sjukdom som tyvärr ledde till hennes bortgång under sommaren. Ingen sjukfrånvaro kan kopplas samman med brister i arbetsmiljön. 13

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013

Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Sjukresor Granskning på uppdrag av Region Skånes revisorer April 2013 Tina Burgerhout Nils Rydmarker Helseplan Stadsgården 10 116 45 Stockholm tel 08-410 408 00 helseplan.se Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG?

DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? DOKUMENTERA ELLER GE VÅRD OCH OMSORG? UTVÄRDERING AV PROJEKTET SOCIAL DOKUMENTATION PÅ KUNGSHOLMEN EVA NORMAN & ROSE-MARIE HEDBERG Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:9 ISSN 1401-5129

Läs mer