ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson (fp) Karin Jansson (mp) Rolf Paulson (srd) Jan Hedlund (m) Anita Rohde (m) Övriga deltagande Ann-Louise Hjelm (srd) ej tjänstgörande ersättare Pär Frohm, utbildningschef Inga-Lill Fahlén, ekonomi- och administrativ chef Christina Månsson, nämndssekreterare Utses att justera Rolf Paulson Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, 11 maj 2007 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Christina Månsson Ordförande... Roland Bäckman Justerande... Rolf Paulson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 9 maj 2007 Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet 11 maj 2007 Datum för anslags nedtagande: 2 juni 2007 Barn- och utbildningsförvaltningen, plan 3 Förvaltningshuset Underskrift... Christina Månsson

2 Innehållsförteckning PROTOKOLL 2 56 Slottegymnasiets organisation läsåret 2007/ Lokalfrågor Freinetgymnasiets organisation läsåret 2007/ Ansökan om godkännande av ombildning av föräldrakooperativ till personalkooperativ Kusens barnstuga i Järvsö Information - Stödfunktioner Delegeringsbeslut Meddelanden Ekonomifrågor - Budget 2007 och Revidering av regler för barnomsorg och skolbarnomsorg Ungdomars miljö - vilka har ansvaret? Anpassningsarbeten Öje 4:3, Öjeskolan Övriga frågor och information Dagens sammanträde... 28

3 PROTOKOLL 3 56 Dnr BUN 0057/06 Slottegymnasiets organisation läsåret 2007/2008 Bakgrund En anpassning av organisationen vid Slottegymnasiet måste göras. Arbetsutskottet 14 mars 2007 beslutade att uppdra till utbildningschefen att komplettera skolledningens underlag med en extern utredning. Utredningen och förslag till beslut har delgetts ledamöterna. Information har även hållits vid nämndens extra möte 2 maj. Ledamöterna har delgetts skrivelser från Teknikprogrammets arbetslag och från Närljus. Utbildningschefens förslag till beslut har reviderats sedan arbetsutskottets möte 25 april. Samverkan har hållits med de fackliga organisationerna. Utbildningschefen har även träffat representanter från näringslivet och branschen. Utbildningschefen redogör för de förändringar i förslag till beslut som han gjort utifrån dessa möten. Utbildningschefen föreslår nämnden besluta 1. Förutsättningarna för, och de ekonomiska konsekvenserna av, att genomföra ett system med elevpeng för de olika programmen utreds skyndsamt. 2. Nyckeltalet för Slottegymnasiets program (exklusive Naturbruksprogrammet) höjs från 9,0 till 10,0. Beräknad kostnad är cirka 3 miljoner kronor. 3. En utvecklingsresurs på 1,0 miljoner kronor avsätts för Ett gymnasieråd inrättas bland annat sammansatt av representanter för nämnd, skolledning, elever, personal och näringsliv. Utredningsmaterialet utgör där ett viktigt underlag för rådets arbete. Rådets uppdrag innebär ett mandat att utöka samarbetet mellan skola och näringsliv och därmed utveckla gymnasieutbildningen. Utvecklingsresursen hanteras av gymnasierådet. Barn- och utbildningsnämndens ordförande är ordförande för rådet. 5. Handlingsprogram för de tidigare beslutade profilerna för Slottegymnasiet upprättas. 6. Program för lärlingsutbildning utvecklas 7. Intaget till Hantverksprogrammet Mode och Kläder fördubblas 8. Förutsättningarna för utökat intag på Naturbruksprogrammet utreds 9. Intagning till Handelsprogrammet (HP) görs till läsåret 07/08. Samtidigt förändras innehållet enligt de intentioner som framkommit i samverkan med branschen. 10. Beslut om HP:s inriktning och framtid tas 20 juni efter kompletterande utredning om inriktning och innehåll i en ny typ av säljutbildning. 11. Beslut om eventuell ny inriktning inom Samhällsvetenskapsprogrammet tas 20 juni efter kompletterande utredning om inriktning och innehåll i en ny typ av säljutbildning. 12. Inget intag görs till Teknikprogrammet läsåret 07/08. Forts.

4 PROTOKOLL 4 56 forts. Dnr BUN 0057/06 Slottegymnasiets organisation läsåret 2007/ En utredning görs om Industriprogrammet kan förändras/kompletteras med kurser ur Teknikprogrammet. 14. Omvårdnadsprogrammet samordnas från och med läsåret 08/09 med motsvarande utbildningar inom Komvux så att utbildningen även fortsättningsvis kan erbjudas i Ljusdal. Detta byte av huvudman för utbildningen sker under förutsättning att samverkan innebär minskade kostnader för ungdomsplatserna. Om inte denna samordning kommer till stånd läggs programmet ner från och med läsåret 08/ Gymnasiechefen får i uppdrag att verkställa ovanstående åtgärder. Beslutsunderlag Se reviderat tjänsteyttrande daterat 9 maj 2007 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 2 maj 44 Se arbetsutskottets protokoll 25 april Se tjänsteyttrande daterat 25 april 2007 Reviderat 27 april 2007 Se tjänsteyttrande daterat 20 april 2007 Reviderat 25 april 2007 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 29 mars Se arbetsutskottets protokoll 14 mars Se begäran daterad 30 januari 2007 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 10 maj Yrkande Malin Ängerå (s): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Ingrid Olsson (c): Ändringsförslag punkt 2 i förslag till beslut: Nyckeltalet för Slottegymnasiets program (exklusive Naturbruksprogrammet) höjs till nyckeltal motsvarande en kostnad om 2 miljoner kronor. Bifall till Bodil Erikssons förslag Bifall till Anita Rohdes förslag Bodil Eriksson (fp): 1. Ordförande och utbildningschefen får i uppdrag att aktivt arbeta för bildande av ett Hälsingegymnasium. Återkoppling till nämnden hur arbetet fortskrider, bör ske kvartalsvis. Forts.

5 PROTOKOLL 5 56 forts. Dnr BUN 0057/06 Slottegymnasiets organisation läsåret 2007/ Tillägg punkt 3 i förslag till beslut (ändring se kursiv stil): En utvecklingsresurs på 1,0 miljoner kronor avsätts för Utvärdering ska ske under våren Tillägg punkt 4 i förslag till beslut (ändringse kursiv stil): Et gymnasieråd Återkoppling till nämnden hur arbetet fortskrider bör ske kvartalsvis. 4. Tillägg punkt 6 i förslag till beslut (ändring se kursiv stil): Program för lärlingsutbildning utvecklas. Lärlingsutbildningen ska kunna påbörjas hösten 2008 och göras i samråd med gymnasierådet. Utbildningschefen får i uppdrag att kvartalsvis återrapportera arbetets fortskridande till nämnden. 5. Bifall till Ingrid Olssons förslag. 6. Bifall till utbildningschefens övriga förslag till beslut. Anita Rohde (m): En tydlig samverkan ska finnas mellan gymnasierådet och arbetsmarknadsrådet. Karin Jansson (mp): Avslag till Bodil Eriksson förslag punkt 1. Elisabeth Fransson (s): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Bifall till Bodil Erikssons förslag Bifall till Anita Rohdes förslag Mötet ajournerar sig i fem minuter. Propositionsordning Ordförande ställer proposition till följande förslag. 1. Ingrid Olssons förslag punkt 2 i förslag till beslut mot utbildningschefens förslag punkt 2. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med utbildningschefens förslag. Omröstning begärs och verkställs. Omröstningsresultat Ja-röst för utbildningschefens förslag Nej-röst för Ingrid Olssons förslag Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden i enlighet med utbildningschefens förslag. Se även bifogat omröstningsprotokoll. Forts.

6 PROTOKOLL 6 56 forts. Dnr BUN 0057/06 Slottegymnasiets organisation läsåret 2007/2008 Reservation Ingrid Olsson (c), Ulla Grönstedt (c), Bodil Eriksson (fp) Propositionsordning forts. 2. Bifall eller avslag till utbildningschefens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar bifalla utbildningschefens förslag. 3. Anita Rohdes tilläggsförslag. Ordförande finner att nämnden beslutar bifalla förslaget. 4. Bodil Erikssons tilläggsförslag punkt 1-4. Ordförande finner att nämnden beslutar bifalla förslaget. Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Förutsättningarna för, och de ekonomiska konsekvenserna av, att genomföra ett system med elevpeng för de olika programmen utreds skyndsamt. 2. Nyckeltalet för Slottegymnasiets program (exklusive Naturbruksprogrammet) höjs från 9,0 till 10,0. Beräknad kostnad är cirka 3 miljoner kronor. 3. En utvecklingsresurs på 1,0 miljoner kronor avsätts för Utvärdering ska ske under våren Ett gymnasieråd inrättas bland annat sammansatt av representanter för nämnd, skolledning, elever, personal och näringsliv. Utredningsmaterialet utgör där ett viktigt underlag för rådets arbete. Rådets uppdrag innebär ett mandat att utöka samarbetet mellan skola och näringsliv och därmed utveckla gymnasieutbildningen. Utvecklingsresursen hanteras av gymnasierådet. Barn- och utbildningsnämndens ordförande är ordförande för rådet. Återkoppling till nämnden hur arbetet fortskrider bör ske kvartalsvis. En tydlig samverkan ska finnas mellan gymnasierådet och arbetsmarknadsrådet. 5. Handlingsprogram för de tidigare beslutade profilerna för Slottegymnasiet upprättas. 6. Program för lärlingsutbildning utvecklas. Lärlingsutbildningen ska kunna påbörjas hösten 2008 och göras i samråd med gymnasierådet. Utbildningschefen får i uppdrag att kvartalsvis återrapportera arbetets fortskridande till nämnden. 7. Intaget till Hantverksprogrammet Mode och Kläder fördubblas 8. Förutsättningarna för utökat intag på Naturbruksprogrammet utreds. 9. Intagning till Handelsprogrammet (HP) görs till läsåret 07/08. Samtidigt förändras innehållet enligt de intentioner som framkommit i samverkan med branschen. 10. Beslut om HP:s inriktning och framtid tas 20 juni efter kompletterande utredning om inriktning och innehåll i en ny typ av säljutbildning. Forts.

7 PROTOKOLL 7 56 forts. Dnr BUN 0057/06 Slottegymnasiets organisation läsåret 2007/ Beslut om eventuell ny inriktning inom Samhällsvetenskapsprogrammet tas 20 juni efter kompletterande utredning om inriktning och innehåll i en ny typ av säljutbildning. 12. Inget intag görs till Teknikprogrammet läsåret 07/ En utredning görs om Industriprogrammet kan förändras/kompletteras med kurser ur Teknikprogrammet. 14. Omvårdnadsprogrammet samordnas från och med läsåret 08/09 med motsvarande utbildningar inom Komvux så att utbildningen även fortsättningsvis kan erbjudas i Ljusdal. Detta byte av huvudman för utbildningen sker under förutsättning att samverkan innebär minskade kostnader för ungdomsplatserna. Om inte denna samordning kommer till stånd läggs programmet ner från och med läsåret 08/ Gymnasiechefen får i uppdrag att verkställa ovanstående åtgärder. 16. Ordförande och utbildningschefen får i uppdrag att aktivt arbeta för bildande av ett Hälsingegymnasium. Återkoppling till nämnden hur arbetet fortskrider, bör ske kvartalsvis. Beslutsexpediering Akt Slottegymnasiet, skolledning, personal, lokala styrelsen Närljus för kännedom Utvecklingscentrum/Komvux för kännedom

8 PROTOKOLL 8 57 Dnr BUN 0085/02 Lokalfrågor Bakgrund Lokalerna vid Slottegymnasiet är i behov av upprustning. Lokalerna behöver anpassas för att tillgodose behovet av ändamålsenliga lokaler inför en ny framtida inriktning för gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 9 november att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Gymnasieskolans lokaler byggs om enligt upprättat förslag till etappindelning 2. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige omprövar årligen föreslagna åtgärder med hänsyn till hur elevrekryteringen till Slotte- och Freinetgymnasiet utvecklas. Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2005, 179 bl a att godkänna föreslagna investeringar avseende ombyggnad av gymnasielokaler samt bevilja igångsättningstillstånd av etapp 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 8 mars 2006, 19 att anta entreprenör för ombyggnad av del av hus F för Freinetgymnasiet under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande. Kommunstyrelsen beslutade 6 april 2006 att investeringsmedel inom etapp 1 godkänns enligt beräknad medelsförbrukning, reviderad 8 mars Igångsättning godkänns av ombyggnaden för Freinetgymnasiets första årsklass i hus F, med färdigställande före skolstart höstterminen Barn- och utbildningsnämnden beslutade 7 juni föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. Etapp 1 exklusive ombyggnationen av aulan genomförs under Ombyggnation av aulan skjuts till senare etapp. Ny beräknad kostnad för etapp 1 blir 17,2 miljoner kronor. De extra resurser som krävs för detta, 1,8 miljoner kronor, tas förslagsvis ur 2007 års investeringsbudget eller via omfördelning från andra projekt i investeringsbudget eller via omfördelning från andra projekt i investeringsbudget för Etapp 2 förändras till ombyggnation av lokaler i F-huset för Freinetgymnasiet och Slottegymnasiets samhällsvetenskapliga program genomförs under år 2007 samt miniaula. Investeringskostnaderna läggs in i förutsättningarna för arbetet med investeringsbudget för Forts.

9 PROTOKOLL 9 57 forts. Dnr BUN 0085/02 Lokalfrågor Kommunfullmäktige beslutade 19 juni att 1. Etapp 1 exklusive ombyggnationen av aulan genomförs under Ombyggnation av aulan skjuts till senare etapp. Ny beräknad kostnad för etapp 1 blir 17,2 miljoner kronor. 2. Etapp 2 förändras till ombyggnation av lokaler i F-huset för Freinetgymnasiet och Slottegymnasiets samhällsvetenskapliga program genomförs under år 2007 samt miniaula. Investeringskostnaderna läggs in i förutsättningarna för arbetet med investeringsbudget för Ytterligare 1,8 miljoner kronor (totalt 17,7 miljoner kronor) för ombyggnad av etapp 1, Slottegymnasiet, finansieras ur kommunens rörelsekapital. 4. Igångsättningstillstånd för ombyggnad av etapp 1 beviljas. Gymnasiechefen för Slottegymnasiet föreslår nu nämnden besluta om en ändring av gällande tidsplan och etappindelning av ombyggnationen av Slottegymnasiet. Enligt tidigare beslutad etappindelning kommer ett uppehåll att ske under hösten Gymnasiechefen föreslår att nästa etappindelning (etapp 3) påbörjas redan till sommaren Han vill att de lokaler som eleverna behöver för sin utbildning och samvaro iordningställs innan starten av läsåret 2008/2009. De förslag till åtgärder i etapp 3 som gymnasiechefen föreslår kostar cirka 29 miljoner kronor. De medel som avsatts för 2007 är förbrukade i och med etapp 2. För 2008 finns cirka 15 miljoner kronor avsatta. Detta betyder att det fattas cirka 14 miljoner kronor för att genomföra etapp 3 enligt gymnasiechefens förslag. Det går därför inte att genomföra hela etappen 3 med de resurser som hittills avsatts för Slottegymnasiets ombyggnation. Utbildningschefen föreslår nämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta Forts. 1. Medel i 2008 års budget avsätts för ombyggnation av lokaler för Cafeteria, bibliotek, entréparti samt lokaler för Mode och Kläder och vaktmästeri till en beräknad kostnad av cirka 15 miljoner kronor. 2. Ombyggnationen av Aula samt flytt av administrativa lokaler skjuts till etapp 4 med start 2009.

10 PROTOKOLL forts. Dnr BUN 0085/02 Lokalfrågor Beslutsunderlag Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 2 maj Se tjänsteyttrande daterat 2 maj 2007 Se arbetsutskottets protokoll 25 april Se tjänsteyttrande daterat 18 april 2007 Se kommunfullmäktiges protokoll 19 juni Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 7 juni Se arbetsutskottets protokoll 7 juni Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 10 maj Se tjänsteyttrande daterat 26 april 2006 Se arbetsutskottets protokoll 26 april Se tjänsteyttrande daterat 26 april 2006 Se kommunstyrelsens protokoll 6 april Se allmänna utskottets protokoll 21 mars Se samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande 8 mars 2006 Se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 8 mars 2006, 19 Se kommunfullmäktiges protokoll 19 december 2005, 179 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 9 november Se arbetsutskottets protokoll 26 oktober Se tjänsteyttrande daterat 24 oktober 2005 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 28 september Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 29 juni Se arbetsutskottets protokoll 15 juni Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 18 maj Se yttrande daterat 16 maj 2005 Se arbetsutskottets protokoll 3 maj Se arbetsutskottets protokoll 26 november Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 17 november Se arbetsutskottets protokoll 27 oktober Se tjänsteyttrande daterat 25 oktober 2004 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 29 september Se arbetsutskottets protokoll 8 september Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 24 mars Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 11 februari Se arbetsutskottets protokoll 21 januari Se tjänsteyttrande daterat 19 januari 2004 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 17 december Forts.

11 PROTOKOLL forts. Dnr BUN 0085/02 Lokalfrågor Yrkande Malin Ängerå (s): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Tilläggsförslag: En undersökning görs om det är möjligt att påbörja arbetet redan Rolf Paulson (srd), Bodil Eriksson (fp), Ingrid Olsson (c): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Bifall till Malin Ängerås tilläggsförslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition till utbildningschefens förslag till beslut. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. Ordförande ställer proposition till Malin Ängerås tilläggsförslag. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. Barn- och utbildningsnämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta 1. Medel i 2008 års budget avsätts för ombyggnation av lokaler för Cafeteria, bibliotek, entréparti samt lokaler för Mode och Kläder och vaktmästeri till en beräknad kostnad av cirka 15 miljoner kronor. 2. Ombyggnationen av Aula samt flytt av administrativa lokaler skjuts till etapp 4 med start En undersökning görs om det är möjligt att påbörja arbetet redan Beslutsexpediering Akt KS/KF Slottegymnasiet

12 PROTOKOLL Dnr BUN 0070/03 Freinetgymnasiets organisation läsåret 2007/2008 Bakgrund Beslut ska tas om en eventuell fortsättning av Freinetgymnasiet. Detta bygger bland annat på antalet sökande utifrån. Att regeringen tagit bort införandet av frisöket innebär problem för Freinetgymnasiet. Deta innebär att kommunerna även fortsättningsvis kan säga nej till elever som söker Freinetgymnasiet eftersom kommunerna själva har ett samhällsbyggnadsprogram. Vid träff i Ljusdal, där lärare och rektorer från Freinetskolor i hela landet medverkade, diskuterades Freinetgymnasiets framtid. Ledamöterna har tagit del av skrivelser från rektor för Freinetskolan Kastanjen, rektor för Freinetskolan Tallbacken och en lärare på Lärarhögskolan i Stockholm som även är ledamot av Freinetföreningens styrelse och en av grundarna till Freinetskolan Kastanjen. Rektor för Freinetskolan Mimer informerade vid arbetsutskottets möte 25 april 2007 om de erfarenheter flera av Freinetskolorna har vad gäller att starta en ny skola. Enligt deras erfarenheter får man räkna med att det tar tre år att starta upp en ny skola. Rektor för Freinetgymnasiet har lämnat underlag till beslut med ekonomiska förutsättningar utifrån ett beräknat elevunderlag. Utbildningschefen lämnar förslag till beslut. Han föreslår nämnden besluta 1. Satsningen på Freinetgymnasiet fullföljs 2. Freinetgymnasiet ges ytterligare två års uppbyggnadstid på sig för att fullt ut bygga upp verksamheten 3. 1,1 miljoner kronor utöver den IKE-resurs (IKE = interkommunala ersättningar) som elevunderlaget genererar avsätts i budget för Beslutsunderlag Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 2 maj Se arbetsutskottets protokoll 25 april Se tjänsteyttrande daterat 25 april 2006 Reviderat 27 april 2007 Se skrivelse daterad 24 april 2006 Se skrivelse daterad 23 april 2006 Se tjänsteyttrande daterat 18 april 2006 Se skrivelse daterad 12 april 2006 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 29 mars Se arbetsutskottets protokoll 14 mars Forts.

13 PROTOKOLL forts. Dnr BUN 0070/03 Freinetgymnasiets organisation läsåret 2007/2008 Yrkande Ingrid Olsson (c), Ulla Grönstedt (c): 1. Freinetgymnasiet skall vara kvar i tre år. 2. De elever som rekryteras nu 2007 får gå två år i Freinetgymnasiet. Kommunen har ansvaret för dessa även under deras tredje gymnasieår. 3. Om sökandebilden, intresset och förutsättningarna skulle förändras dramatiskt fram till tiden för nästa års rekryteringsomgång, har man alla möjligheter att ompröva ovanstående beslut. Bodil Eriksson (fp): 1. Freinetgymnasiet ges ytterligare ett års uppbyggnadstid på sig för att bygga upp verksamheten. 2. Under uppbyggnaden läsåret 2007/2008 tar Freinetgymnasiet emot elever från IVprogrammet så fulla klasser kan uppnås och att utnyttja befintliga lärarresurser. 3. Om sökandebilden i februari 2008 uppvisar mindre än femton tjugo elever som valt Freinetgymnasiet i första hand, varslas lärarna om uppsägning. Rolf Paulson (srd), Leif Persson (s), Elisabeth Fransson (s): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Malin Ängerå (s): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Avslag till Ingrid Olssons förslag. Karin Jansson (mp): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Tilläggsförslag: Följande förslag remitteras till arbetsutskottet: IKE-ersättningen ska efter denna uppbyggnadstid sättas så att den täcker Freinetgymnasiets kostnader. Propositionsordning Ordförande ställer proposition till förslagen. 1. Till huvudförslag utses utbildningschefens förslag till beslut. 2. Proposition ställs på Ingrid Olsson och Bodil Erikssons förslag för att utse motförslag till huvudförslaget. Ordförande finner att nämnden beslutar utse Ingrid Olssons förslag till motförslag. Forts.

14 PROTOKOLL forts. Dnr BUN 0070/03 Freinetgymnasiets organisation läsåret 2007/ Ordförande ställer utbildningschefens förslag mot Ingrid Olssons förslag. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med utbildningschefens förslag. Omröstning begärs och verkställs. Omröstningsresultat Ja-röst till utbildningschefens förslag Nej-röst till Ingrid Olssons förslag Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar nämnden i enlighet med utbildningschefens förslag. Se även bifogat omröstningsprotokoll. 4. Ordförande ställer därefter proposition till Karin Janssons tilläggsförslag. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. Reservation Ingrid Olsson (c), Ulla Grönstedt (c), Bodil Eriksson (fp) Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Satsningen på Freinetgymnasiet fullföljs 2. Freinetgymnasiet ges ytterligare två års uppbyggnadstid på sig för att fullt ut bygga upp verksamheten 3. 1,1 miljoner kronor utöver den IKE-resurs som elevunderlaget genererar avsätts i budget för Följande förslag remitteras till arbetsutskottet: IKE-ersättningen ska efter denna uppbyggnadstid sättas så att den täcker Freinetgymnasiets kostnader. Förslaget remitteras till arbetsutskottet. Beslutsexpediering Akt Freinetgymnasiet skolledning, personal, elever

15 PROTOKOLL Dnr BUN 0012/03 Ansökan om godkännande av ombildning av föräldrakooperativ till personalkooperativ Kusens barnstuga i Järvsö. Bakgrund Föräldrakooperativet Kusens Barnstuga ekonomisk förening har sedan hösten 2002 bedrivit förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år. Från och med hösten 2007 avser kooperativet att utöka verksamheten med en fritidshemsavdelning för barn i åldern 6-12 år i anslutning till befintliga lokaler och ansöker om godkännande av sådan verksamhet, samt beviljande av kommunalt bidrag för att finansiera verksamheten. Detta framgår av en ansökan daterad 6 november Förvaltningen har upprättat förslag till svar på ansökan. Förvaltningen föreslår nämnden besluta att avslå ansökan eftersom kommunen anser sig kunna lösa skolbarnomsorgen inom befintliga ramar och att det skulle innebära en merkostnad för kommunen att tillåta föräldrakooperativet Kusen att får starta fritidshem i Järvsö. Arbetsutskottet 14 mars 2007 uppdrog till utbildningschefen att utreda ärendet vidare. Föräldrakooperativets ekonomiska förening har nu lämnat in en ansökan om ombildning av föräldrakooperativ till personalkooperativ. Förvaltningen har kontaktat Kusens barnstuga för att få besked om kooperativet önskar kvarstå med sin ansökan även vid ett ombildande av föräldrakooperativ till personalkooperativ. Om ansökan fortfarande gäller har förvaltningen bett Kusens barnstuga inkomma med en ekonomisk beräkning över hur verksamheten ska finansieras. Föräldrakooperativet Kusens barnstuga har låtit meddela att föräldrakooperativet har enats om att dra tillbaka sin ansökan om att utöka verksamheten med en fritidshemsavdelning. Beslutsunderlag Se arbetsutskottets protokoll 25 april Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 29 mars Se ansökan daterad 16 mars 2007 Se arbetsutskottets protokoll 14 mars Se tjänsteyttrande daterat 7 mars 2007 Se ansökan daterat 6 november 2006 Yrkande Ulla Grönstedt (c), Malin Ängerå (s), Elisabeth Fransson (s), Rolf Paulson (srd): Bifall till förslaget om att godkänna ombildandet av föräldrakooperativ till personalkooperativ. Forts.

16 PROTOKOLL forts. Dnr BUN 0012/03 Ansökan om godkännande av ombildning av föräldrakooperativ till personalkooperativ Kusens barnstuga i Järvsö. Jäv Bodil Eriksson (fp) deltar ej i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Nämnden godkänner ombildningen av föräldrakooperativ till personalkooperativ för Kusens barnstuga. Beslutsexpediering Akt Kusens barnstuga

17 PROTOKOLL Dnr BUN 0003/06 Information - Stödfunktioner Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden beslutade 11 februari 2004 att anta förslag till ny ledningsorganisation för barnomsorg och förskola. Den nya organisationen trädde i kraft från och med hösten En översyn gjordes även av de administrativa resurserna samt av stödfunktionerna. Nämnden beslutade 13 maj 2004 att införa en ny organisation för stödfunktioner och administration att gälla från och med 1 januari Barn- och utbildningsnämnden beslutade 28 september 2005, i samband med beslut rörande budget 2006, att uppdra till utbildningschefen att utreda förvaltningsorganisationen rörande ledning, kvalitetsledning och utredningsförutsättning. Efter att en översyn genomförts beslutade nämnden 27 september att uppdra till utbildningschefen att i samråd med verksamheten organisera verksamheten till gagn för ökad måluppfyllelse inom de ekonomiska ramar som gäller. Utbildningschefen fick även i uppdrag att kontinuerligt informera nämnden om de förändringar av verksamheten som genomförs. Från och med årsskiftet 2007 gäller en ny ledningsorganisation för barn- och utbildning. Områdeschefsfunktionen inom förskola/grundskola har tagits bort. I budget 2007 avsattes medel till två nya rektorstjänster. Målet har varit att få ner antalet underställda per rektor till omkring 35. En förskolerektor har anställts och börjar sin anställning under sommaren Utbildningschefen informerar om att en översyn gjorts av organisationen för stödfunktionerna samt fritidsgårdarna. Behov finns av en utökning av stöd till elever med särskilda behov. Ärendet diskuteras vid skolledarträffar och vid samverkan med de fackliga organisationerna. Slutlig rapport kommer att lämnas vid nämndens möte 20 juni. Beslutsunderlag Se arbetsutskottets protokoll 25 april Se arbetsutskottets protokoll 24 januari Se arbetsutskottets protokoll 6 december Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 27 september Se arbetsutskottets protokoll 13 september Se protokoll från Samverkansgruppens möte 5 september 2006 Se översyn av barn- och utbildningsförvaltningens organisation daterad 30 augusti 2006 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 7 juni 2006 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 10 maj Se arbetsutskottets protokoll 26 april Forts.

18 PROTOKOLL forts. Dnr BUN 0003/06 Information - Stödfunktioner Se protokoll från MBL-information daterat 25 april 2006 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 29 mars Se arbetsutskottets protokoll 15 mars Se protokoll från MBL-information daterat 21 februari 2006 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 9 februari Se protokoll från MBL-information daterat 31 januari 2006 Se arbetsutskottets protokoll 24 januari Se tjänsteförslag daterat 23 januari 2006 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 28 september Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 13 maj Se reviderat tjänsteförslag daterat 28 april 2004 Se arbetsutskottets protokoll 22 april Se begäran om skyddsåtgärder daterad 24 mars 2004 Se arbetsutskottets protokoll 3 mars Se tjänsteyttrande daterat 2 mars 2004 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 11 februari Se arbetsutskottets protokoll 21 januari Se tjänsteförslag daterat 21 januari 2004 Se arbetsutskottets protokoll 26 november Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 12 november Se arbetsutskottets protokoll 22 oktober Se tjänsteyttrande daterat 21 oktober 2003 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Informationen noteras till protokollet Beslutsexpediering Akt

19 PROTOKOLL Dnr BUN 0006/07 Delegeringsbeslut 2007 Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de delegeringsbeslut som är aktuella redovisas vid varje nämndssammanträde. Delegationsbeslut enligt nedan fattade under tiden finns tillgängliga på barn- och utbildningskontoret. Övriga delegationsbeslut finns tillgängliga på respektive områdesexpedition. Personal Meddelande om förändrat chefsuppdrag Beslut av utbildningschefen Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Nämnden har tagit del av delegationsbesluten Beslutsexpediering Akt

20 PROTOKOLL Meddelanden Bakgrund Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är aktuella redovisas vid varje nämndssammanträde. Kommunfullmäktige beslutar 26 mars Avsägelse från Pernilla Engberg (c) av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Fyllnadsval. 1. Pernilla Engberg beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2. Isabell Magnusson, Strandvägen 25, Järvsö väljs till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. Kommunfullmäktige beslutar 26 mars Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun. 1. I reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda, punkten Resekostnader, stryks meningen Kommunfullmäktige beslutar 26 mars Antagande av en kommunövergripande IT-strategi. 1. Förslag till IT-strategi för Ljusdals kommun antas. Östersunds Tingsrätt beslutar 18 april 2007 Överklagat beslut: Myndighetsnämndens i Ljusdals kommun beslut den 22 september 2006 i ärende Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan om lokal för barnomsorg Dagbarnvårdarkollektivet Ringblomman. Domslut: Med bifall till barn- och utbildningsnämndens talan upphäver miljödomstolen det överklagade beslutet. Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Nämnden har tagit del av meddelandena.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer