ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson (fp) Karin Jansson (mp) Rolf Paulson (srd) Jan Hedlund (m) Anita Rohde (m) Övriga deltagande Ann-Louise Hjelm (srd) ej tjänstgörande ersättare Pär Frohm, utbildningschef Inga-Lill Fahlén, ekonomi- och administrativ chef Christina Månsson, nämndssekreterare Utses att justera Rolf Paulson Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, 11 maj 2007 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Christina Månsson Ordförande... Roland Bäckman Justerande... Rolf Paulson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 9 maj 2007 Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet 11 maj 2007 Datum för anslags nedtagande: 2 juni 2007 Barn- och utbildningsförvaltningen, plan 3 Förvaltningshuset Underskrift... Christina Månsson

2 Innehållsförteckning PROTOKOLL 2 56 Slottegymnasiets organisation läsåret 2007/ Lokalfrågor Freinetgymnasiets organisation läsåret 2007/ Ansökan om godkännande av ombildning av föräldrakooperativ till personalkooperativ Kusens barnstuga i Järvsö Information - Stödfunktioner Delegeringsbeslut Meddelanden Ekonomifrågor - Budget 2007 och Revidering av regler för barnomsorg och skolbarnomsorg Ungdomars miljö - vilka har ansvaret? Anpassningsarbeten Öje 4:3, Öjeskolan Övriga frågor och information Dagens sammanträde... 28

3 PROTOKOLL 3 56 Dnr BUN 0057/06 Slottegymnasiets organisation läsåret 2007/2008 Bakgrund En anpassning av organisationen vid Slottegymnasiet måste göras. Arbetsutskottet 14 mars 2007 beslutade att uppdra till utbildningschefen att komplettera skolledningens underlag med en extern utredning. Utredningen och förslag till beslut har delgetts ledamöterna. Information har även hållits vid nämndens extra möte 2 maj. Ledamöterna har delgetts skrivelser från Teknikprogrammets arbetslag och från Närljus. Utbildningschefens förslag till beslut har reviderats sedan arbetsutskottets möte 25 april. Samverkan har hållits med de fackliga organisationerna. Utbildningschefen har även träffat representanter från näringslivet och branschen. Utbildningschefen redogör för de förändringar i förslag till beslut som han gjort utifrån dessa möten. Utbildningschefen föreslår nämnden besluta 1. Förutsättningarna för, och de ekonomiska konsekvenserna av, att genomföra ett system med elevpeng för de olika programmen utreds skyndsamt. 2. Nyckeltalet för Slottegymnasiets program (exklusive Naturbruksprogrammet) höjs från 9,0 till 10,0. Beräknad kostnad är cirka 3 miljoner kronor. 3. En utvecklingsresurs på 1,0 miljoner kronor avsätts för Ett gymnasieråd inrättas bland annat sammansatt av representanter för nämnd, skolledning, elever, personal och näringsliv. Utredningsmaterialet utgör där ett viktigt underlag för rådets arbete. Rådets uppdrag innebär ett mandat att utöka samarbetet mellan skola och näringsliv och därmed utveckla gymnasieutbildningen. Utvecklingsresursen hanteras av gymnasierådet. Barn- och utbildningsnämndens ordförande är ordförande för rådet. 5. Handlingsprogram för de tidigare beslutade profilerna för Slottegymnasiet upprättas. 6. Program för lärlingsutbildning utvecklas 7. Intaget till Hantverksprogrammet Mode och Kläder fördubblas 8. Förutsättningarna för utökat intag på Naturbruksprogrammet utreds 9. Intagning till Handelsprogrammet (HP) görs till läsåret 07/08. Samtidigt förändras innehållet enligt de intentioner som framkommit i samverkan med branschen. 10. Beslut om HP:s inriktning och framtid tas 20 juni efter kompletterande utredning om inriktning och innehåll i en ny typ av säljutbildning. 11. Beslut om eventuell ny inriktning inom Samhällsvetenskapsprogrammet tas 20 juni efter kompletterande utredning om inriktning och innehåll i en ny typ av säljutbildning. 12. Inget intag görs till Teknikprogrammet läsåret 07/08. Forts.

4 PROTOKOLL 4 56 forts. Dnr BUN 0057/06 Slottegymnasiets organisation läsåret 2007/ En utredning görs om Industriprogrammet kan förändras/kompletteras med kurser ur Teknikprogrammet. 14. Omvårdnadsprogrammet samordnas från och med läsåret 08/09 med motsvarande utbildningar inom Komvux så att utbildningen även fortsättningsvis kan erbjudas i Ljusdal. Detta byte av huvudman för utbildningen sker under förutsättning att samverkan innebär minskade kostnader för ungdomsplatserna. Om inte denna samordning kommer till stånd läggs programmet ner från och med läsåret 08/ Gymnasiechefen får i uppdrag att verkställa ovanstående åtgärder. Beslutsunderlag Se reviderat tjänsteyttrande daterat 9 maj 2007 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 2 maj 44 Se arbetsutskottets protokoll 25 april Se tjänsteyttrande daterat 25 april 2007 Reviderat 27 april 2007 Se tjänsteyttrande daterat 20 april 2007 Reviderat 25 april 2007 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 29 mars Se arbetsutskottets protokoll 14 mars Se begäran daterad 30 januari 2007 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 10 maj Yrkande Malin Ängerå (s): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Ingrid Olsson (c): Ändringsförslag punkt 2 i förslag till beslut: Nyckeltalet för Slottegymnasiets program (exklusive Naturbruksprogrammet) höjs till nyckeltal motsvarande en kostnad om 2 miljoner kronor. Bifall till Bodil Erikssons förslag Bifall till Anita Rohdes förslag Bodil Eriksson (fp): 1. Ordförande och utbildningschefen får i uppdrag att aktivt arbeta för bildande av ett Hälsingegymnasium. Återkoppling till nämnden hur arbetet fortskrider, bör ske kvartalsvis. Forts.

5 PROTOKOLL 5 56 forts. Dnr BUN 0057/06 Slottegymnasiets organisation läsåret 2007/ Tillägg punkt 3 i förslag till beslut (ändring se kursiv stil): En utvecklingsresurs på 1,0 miljoner kronor avsätts för Utvärdering ska ske under våren Tillägg punkt 4 i förslag till beslut (ändringse kursiv stil): Et gymnasieråd Återkoppling till nämnden hur arbetet fortskrider bör ske kvartalsvis. 4. Tillägg punkt 6 i förslag till beslut (ändring se kursiv stil): Program för lärlingsutbildning utvecklas. Lärlingsutbildningen ska kunna påbörjas hösten 2008 och göras i samråd med gymnasierådet. Utbildningschefen får i uppdrag att kvartalsvis återrapportera arbetets fortskridande till nämnden. 5. Bifall till Ingrid Olssons förslag. 6. Bifall till utbildningschefens övriga förslag till beslut. Anita Rohde (m): En tydlig samverkan ska finnas mellan gymnasierådet och arbetsmarknadsrådet. Karin Jansson (mp): Avslag till Bodil Eriksson förslag punkt 1. Elisabeth Fransson (s): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Bifall till Bodil Erikssons förslag Bifall till Anita Rohdes förslag Mötet ajournerar sig i fem minuter. Propositionsordning Ordförande ställer proposition till följande förslag. 1. Ingrid Olssons förslag punkt 2 i förslag till beslut mot utbildningschefens förslag punkt 2. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med utbildningschefens förslag. Omröstning begärs och verkställs. Omröstningsresultat Ja-röst för utbildningschefens förslag Nej-röst för Ingrid Olssons förslag Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden i enlighet med utbildningschefens förslag. Se även bifogat omröstningsprotokoll. Forts.

6 PROTOKOLL 6 56 forts. Dnr BUN 0057/06 Slottegymnasiets organisation läsåret 2007/2008 Reservation Ingrid Olsson (c), Ulla Grönstedt (c), Bodil Eriksson (fp) Propositionsordning forts. 2. Bifall eller avslag till utbildningschefens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar bifalla utbildningschefens förslag. 3. Anita Rohdes tilläggsförslag. Ordförande finner att nämnden beslutar bifalla förslaget. 4. Bodil Erikssons tilläggsförslag punkt 1-4. Ordförande finner att nämnden beslutar bifalla förslaget. Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Förutsättningarna för, och de ekonomiska konsekvenserna av, att genomföra ett system med elevpeng för de olika programmen utreds skyndsamt. 2. Nyckeltalet för Slottegymnasiets program (exklusive Naturbruksprogrammet) höjs från 9,0 till 10,0. Beräknad kostnad är cirka 3 miljoner kronor. 3. En utvecklingsresurs på 1,0 miljoner kronor avsätts för Utvärdering ska ske under våren Ett gymnasieråd inrättas bland annat sammansatt av representanter för nämnd, skolledning, elever, personal och näringsliv. Utredningsmaterialet utgör där ett viktigt underlag för rådets arbete. Rådets uppdrag innebär ett mandat att utöka samarbetet mellan skola och näringsliv och därmed utveckla gymnasieutbildningen. Utvecklingsresursen hanteras av gymnasierådet. Barn- och utbildningsnämndens ordförande är ordförande för rådet. Återkoppling till nämnden hur arbetet fortskrider bör ske kvartalsvis. En tydlig samverkan ska finnas mellan gymnasierådet och arbetsmarknadsrådet. 5. Handlingsprogram för de tidigare beslutade profilerna för Slottegymnasiet upprättas. 6. Program för lärlingsutbildning utvecklas. Lärlingsutbildningen ska kunna påbörjas hösten 2008 och göras i samråd med gymnasierådet. Utbildningschefen får i uppdrag att kvartalsvis återrapportera arbetets fortskridande till nämnden. 7. Intaget till Hantverksprogrammet Mode och Kläder fördubblas 8. Förutsättningarna för utökat intag på Naturbruksprogrammet utreds. 9. Intagning till Handelsprogrammet (HP) görs till läsåret 07/08. Samtidigt förändras innehållet enligt de intentioner som framkommit i samverkan med branschen. 10. Beslut om HP:s inriktning och framtid tas 20 juni efter kompletterande utredning om inriktning och innehåll i en ny typ av säljutbildning. Forts.

7 PROTOKOLL 7 56 forts. Dnr BUN 0057/06 Slottegymnasiets organisation läsåret 2007/ Beslut om eventuell ny inriktning inom Samhällsvetenskapsprogrammet tas 20 juni efter kompletterande utredning om inriktning och innehåll i en ny typ av säljutbildning. 12. Inget intag görs till Teknikprogrammet läsåret 07/ En utredning görs om Industriprogrammet kan förändras/kompletteras med kurser ur Teknikprogrammet. 14. Omvårdnadsprogrammet samordnas från och med läsåret 08/09 med motsvarande utbildningar inom Komvux så att utbildningen även fortsättningsvis kan erbjudas i Ljusdal. Detta byte av huvudman för utbildningen sker under förutsättning att samverkan innebär minskade kostnader för ungdomsplatserna. Om inte denna samordning kommer till stånd läggs programmet ner från och med läsåret 08/ Gymnasiechefen får i uppdrag att verkställa ovanstående åtgärder. 16. Ordförande och utbildningschefen får i uppdrag att aktivt arbeta för bildande av ett Hälsingegymnasium. Återkoppling till nämnden hur arbetet fortskrider, bör ske kvartalsvis. Beslutsexpediering Akt Slottegymnasiet, skolledning, personal, lokala styrelsen Närljus för kännedom Utvecklingscentrum/Komvux för kännedom

8 PROTOKOLL 8 57 Dnr BUN 0085/02 Lokalfrågor Bakgrund Lokalerna vid Slottegymnasiet är i behov av upprustning. Lokalerna behöver anpassas för att tillgodose behovet av ändamålsenliga lokaler inför en ny framtida inriktning för gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 9 november att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Gymnasieskolans lokaler byggs om enligt upprättat förslag till etappindelning 2. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige omprövar årligen föreslagna åtgärder med hänsyn till hur elevrekryteringen till Slotte- och Freinetgymnasiet utvecklas. Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2005, 179 bl a att godkänna föreslagna investeringar avseende ombyggnad av gymnasielokaler samt bevilja igångsättningstillstånd av etapp 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 8 mars 2006, 19 att anta entreprenör för ombyggnad av del av hus F för Freinetgymnasiet under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande. Kommunstyrelsen beslutade 6 april 2006 att investeringsmedel inom etapp 1 godkänns enligt beräknad medelsförbrukning, reviderad 8 mars Igångsättning godkänns av ombyggnaden för Freinetgymnasiets första årsklass i hus F, med färdigställande före skolstart höstterminen Barn- och utbildningsnämnden beslutade 7 juni föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. Etapp 1 exklusive ombyggnationen av aulan genomförs under Ombyggnation av aulan skjuts till senare etapp. Ny beräknad kostnad för etapp 1 blir 17,2 miljoner kronor. De extra resurser som krävs för detta, 1,8 miljoner kronor, tas förslagsvis ur 2007 års investeringsbudget eller via omfördelning från andra projekt i investeringsbudget eller via omfördelning från andra projekt i investeringsbudget för Etapp 2 förändras till ombyggnation av lokaler i F-huset för Freinetgymnasiet och Slottegymnasiets samhällsvetenskapliga program genomförs under år 2007 samt miniaula. Investeringskostnaderna läggs in i förutsättningarna för arbetet med investeringsbudget för Forts.

9 PROTOKOLL 9 57 forts. Dnr BUN 0085/02 Lokalfrågor Kommunfullmäktige beslutade 19 juni att 1. Etapp 1 exklusive ombyggnationen av aulan genomförs under Ombyggnation av aulan skjuts till senare etapp. Ny beräknad kostnad för etapp 1 blir 17,2 miljoner kronor. 2. Etapp 2 förändras till ombyggnation av lokaler i F-huset för Freinetgymnasiet och Slottegymnasiets samhällsvetenskapliga program genomförs under år 2007 samt miniaula. Investeringskostnaderna läggs in i förutsättningarna för arbetet med investeringsbudget för Ytterligare 1,8 miljoner kronor (totalt 17,7 miljoner kronor) för ombyggnad av etapp 1, Slottegymnasiet, finansieras ur kommunens rörelsekapital. 4. Igångsättningstillstånd för ombyggnad av etapp 1 beviljas. Gymnasiechefen för Slottegymnasiet föreslår nu nämnden besluta om en ändring av gällande tidsplan och etappindelning av ombyggnationen av Slottegymnasiet. Enligt tidigare beslutad etappindelning kommer ett uppehåll att ske under hösten Gymnasiechefen föreslår att nästa etappindelning (etapp 3) påbörjas redan till sommaren Han vill att de lokaler som eleverna behöver för sin utbildning och samvaro iordningställs innan starten av läsåret 2008/2009. De förslag till åtgärder i etapp 3 som gymnasiechefen föreslår kostar cirka 29 miljoner kronor. De medel som avsatts för 2007 är förbrukade i och med etapp 2. För 2008 finns cirka 15 miljoner kronor avsatta. Detta betyder att det fattas cirka 14 miljoner kronor för att genomföra etapp 3 enligt gymnasiechefens förslag. Det går därför inte att genomföra hela etappen 3 med de resurser som hittills avsatts för Slottegymnasiets ombyggnation. Utbildningschefen föreslår nämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta Forts. 1. Medel i 2008 års budget avsätts för ombyggnation av lokaler för Cafeteria, bibliotek, entréparti samt lokaler för Mode och Kläder och vaktmästeri till en beräknad kostnad av cirka 15 miljoner kronor. 2. Ombyggnationen av Aula samt flytt av administrativa lokaler skjuts till etapp 4 med start 2009.

10 PROTOKOLL forts. Dnr BUN 0085/02 Lokalfrågor Beslutsunderlag Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 2 maj Se tjänsteyttrande daterat 2 maj 2007 Se arbetsutskottets protokoll 25 april Se tjänsteyttrande daterat 18 april 2007 Se kommunfullmäktiges protokoll 19 juni Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 7 juni Se arbetsutskottets protokoll 7 juni Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 10 maj Se tjänsteyttrande daterat 26 april 2006 Se arbetsutskottets protokoll 26 april Se tjänsteyttrande daterat 26 april 2006 Se kommunstyrelsens protokoll 6 april Se allmänna utskottets protokoll 21 mars Se samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande 8 mars 2006 Se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 8 mars 2006, 19 Se kommunfullmäktiges protokoll 19 december 2005, 179 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 9 november Se arbetsutskottets protokoll 26 oktober Se tjänsteyttrande daterat 24 oktober 2005 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 28 september Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 29 juni Se arbetsutskottets protokoll 15 juni Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 18 maj Se yttrande daterat 16 maj 2005 Se arbetsutskottets protokoll 3 maj Se arbetsutskottets protokoll 26 november Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 17 november Se arbetsutskottets protokoll 27 oktober Se tjänsteyttrande daterat 25 oktober 2004 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 29 september Se arbetsutskottets protokoll 8 september Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 24 mars Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 11 februari Se arbetsutskottets protokoll 21 januari Se tjänsteyttrande daterat 19 januari 2004 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 17 december Forts.

11 PROTOKOLL forts. Dnr BUN 0085/02 Lokalfrågor Yrkande Malin Ängerå (s): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Tilläggsförslag: En undersökning görs om det är möjligt att påbörja arbetet redan Rolf Paulson (srd), Bodil Eriksson (fp), Ingrid Olsson (c): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Bifall till Malin Ängerås tilläggsförslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition till utbildningschefens förslag till beslut. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. Ordförande ställer proposition till Malin Ängerås tilläggsförslag. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. Barn- och utbildningsnämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta 1. Medel i 2008 års budget avsätts för ombyggnation av lokaler för Cafeteria, bibliotek, entréparti samt lokaler för Mode och Kläder och vaktmästeri till en beräknad kostnad av cirka 15 miljoner kronor. 2. Ombyggnationen av Aula samt flytt av administrativa lokaler skjuts till etapp 4 med start En undersökning görs om det är möjligt att påbörja arbetet redan Beslutsexpediering Akt KS/KF Slottegymnasiet

12 PROTOKOLL Dnr BUN 0070/03 Freinetgymnasiets organisation läsåret 2007/2008 Bakgrund Beslut ska tas om en eventuell fortsättning av Freinetgymnasiet. Detta bygger bland annat på antalet sökande utifrån. Att regeringen tagit bort införandet av frisöket innebär problem för Freinetgymnasiet. Deta innebär att kommunerna även fortsättningsvis kan säga nej till elever som söker Freinetgymnasiet eftersom kommunerna själva har ett samhällsbyggnadsprogram. Vid träff i Ljusdal, där lärare och rektorer från Freinetskolor i hela landet medverkade, diskuterades Freinetgymnasiets framtid. Ledamöterna har tagit del av skrivelser från rektor för Freinetskolan Kastanjen, rektor för Freinetskolan Tallbacken och en lärare på Lärarhögskolan i Stockholm som även är ledamot av Freinetföreningens styrelse och en av grundarna till Freinetskolan Kastanjen. Rektor för Freinetskolan Mimer informerade vid arbetsutskottets möte 25 april 2007 om de erfarenheter flera av Freinetskolorna har vad gäller att starta en ny skola. Enligt deras erfarenheter får man räkna med att det tar tre år att starta upp en ny skola. Rektor för Freinetgymnasiet har lämnat underlag till beslut med ekonomiska förutsättningar utifrån ett beräknat elevunderlag. Utbildningschefen lämnar förslag till beslut. Han föreslår nämnden besluta 1. Satsningen på Freinetgymnasiet fullföljs 2. Freinetgymnasiet ges ytterligare två års uppbyggnadstid på sig för att fullt ut bygga upp verksamheten 3. 1,1 miljoner kronor utöver den IKE-resurs (IKE = interkommunala ersättningar) som elevunderlaget genererar avsätts i budget för Beslutsunderlag Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 2 maj Se arbetsutskottets protokoll 25 april Se tjänsteyttrande daterat 25 april 2006 Reviderat 27 april 2007 Se skrivelse daterad 24 april 2006 Se skrivelse daterad 23 april 2006 Se tjänsteyttrande daterat 18 april 2006 Se skrivelse daterad 12 april 2006 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 29 mars Se arbetsutskottets protokoll 14 mars Forts.

13 PROTOKOLL forts. Dnr BUN 0070/03 Freinetgymnasiets organisation läsåret 2007/2008 Yrkande Ingrid Olsson (c), Ulla Grönstedt (c): 1. Freinetgymnasiet skall vara kvar i tre år. 2. De elever som rekryteras nu 2007 får gå två år i Freinetgymnasiet. Kommunen har ansvaret för dessa även under deras tredje gymnasieår. 3. Om sökandebilden, intresset och förutsättningarna skulle förändras dramatiskt fram till tiden för nästa års rekryteringsomgång, har man alla möjligheter att ompröva ovanstående beslut. Bodil Eriksson (fp): 1. Freinetgymnasiet ges ytterligare ett års uppbyggnadstid på sig för att bygga upp verksamheten. 2. Under uppbyggnaden läsåret 2007/2008 tar Freinetgymnasiet emot elever från IVprogrammet så fulla klasser kan uppnås och att utnyttja befintliga lärarresurser. 3. Om sökandebilden i februari 2008 uppvisar mindre än femton tjugo elever som valt Freinetgymnasiet i första hand, varslas lärarna om uppsägning. Rolf Paulson (srd), Leif Persson (s), Elisabeth Fransson (s): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Malin Ängerå (s): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Avslag till Ingrid Olssons förslag. Karin Jansson (mp): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Tilläggsförslag: Följande förslag remitteras till arbetsutskottet: IKE-ersättningen ska efter denna uppbyggnadstid sättas så att den täcker Freinetgymnasiets kostnader. Propositionsordning Ordförande ställer proposition till förslagen. 1. Till huvudförslag utses utbildningschefens förslag till beslut. 2. Proposition ställs på Ingrid Olsson och Bodil Erikssons förslag för att utse motförslag till huvudförslaget. Ordförande finner att nämnden beslutar utse Ingrid Olssons förslag till motförslag. Forts.

14 PROTOKOLL forts. Dnr BUN 0070/03 Freinetgymnasiets organisation läsåret 2007/ Ordförande ställer utbildningschefens förslag mot Ingrid Olssons förslag. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med utbildningschefens förslag. Omröstning begärs och verkställs. Omröstningsresultat Ja-röst till utbildningschefens förslag Nej-röst till Ingrid Olssons förslag Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar nämnden i enlighet med utbildningschefens förslag. Se även bifogat omröstningsprotokoll. 4. Ordförande ställer därefter proposition till Karin Janssons tilläggsförslag. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. Reservation Ingrid Olsson (c), Ulla Grönstedt (c), Bodil Eriksson (fp) Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Satsningen på Freinetgymnasiet fullföljs 2. Freinetgymnasiet ges ytterligare två års uppbyggnadstid på sig för att fullt ut bygga upp verksamheten 3. 1,1 miljoner kronor utöver den IKE-resurs som elevunderlaget genererar avsätts i budget för Följande förslag remitteras till arbetsutskottet: IKE-ersättningen ska efter denna uppbyggnadstid sättas så att den täcker Freinetgymnasiets kostnader. Förslaget remitteras till arbetsutskottet. Beslutsexpediering Akt Freinetgymnasiet skolledning, personal, elever

15 PROTOKOLL Dnr BUN 0012/03 Ansökan om godkännande av ombildning av föräldrakooperativ till personalkooperativ Kusens barnstuga i Järvsö. Bakgrund Föräldrakooperativet Kusens Barnstuga ekonomisk förening har sedan hösten 2002 bedrivit förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år. Från och med hösten 2007 avser kooperativet att utöka verksamheten med en fritidshemsavdelning för barn i åldern 6-12 år i anslutning till befintliga lokaler och ansöker om godkännande av sådan verksamhet, samt beviljande av kommunalt bidrag för att finansiera verksamheten. Detta framgår av en ansökan daterad 6 november Förvaltningen har upprättat förslag till svar på ansökan. Förvaltningen föreslår nämnden besluta att avslå ansökan eftersom kommunen anser sig kunna lösa skolbarnomsorgen inom befintliga ramar och att det skulle innebära en merkostnad för kommunen att tillåta föräldrakooperativet Kusen att får starta fritidshem i Järvsö. Arbetsutskottet 14 mars 2007 uppdrog till utbildningschefen att utreda ärendet vidare. Föräldrakooperativets ekonomiska förening har nu lämnat in en ansökan om ombildning av föräldrakooperativ till personalkooperativ. Förvaltningen har kontaktat Kusens barnstuga för att få besked om kooperativet önskar kvarstå med sin ansökan även vid ett ombildande av föräldrakooperativ till personalkooperativ. Om ansökan fortfarande gäller har förvaltningen bett Kusens barnstuga inkomma med en ekonomisk beräkning över hur verksamheten ska finansieras. Föräldrakooperativet Kusens barnstuga har låtit meddela att föräldrakooperativet har enats om att dra tillbaka sin ansökan om att utöka verksamheten med en fritidshemsavdelning. Beslutsunderlag Se arbetsutskottets protokoll 25 april Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 29 mars Se ansökan daterad 16 mars 2007 Se arbetsutskottets protokoll 14 mars Se tjänsteyttrande daterat 7 mars 2007 Se ansökan daterat 6 november 2006 Yrkande Ulla Grönstedt (c), Malin Ängerå (s), Elisabeth Fransson (s), Rolf Paulson (srd): Bifall till förslaget om att godkänna ombildandet av föräldrakooperativ till personalkooperativ. Forts.

16 PROTOKOLL forts. Dnr BUN 0012/03 Ansökan om godkännande av ombildning av föräldrakooperativ till personalkooperativ Kusens barnstuga i Järvsö. Jäv Bodil Eriksson (fp) deltar ej i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Nämnden godkänner ombildningen av föräldrakooperativ till personalkooperativ för Kusens barnstuga. Beslutsexpediering Akt Kusens barnstuga

17 PROTOKOLL Dnr BUN 0003/06 Information - Stödfunktioner Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden beslutade 11 februari 2004 att anta förslag till ny ledningsorganisation för barnomsorg och förskola. Den nya organisationen trädde i kraft från och med hösten En översyn gjordes även av de administrativa resurserna samt av stödfunktionerna. Nämnden beslutade 13 maj 2004 att införa en ny organisation för stödfunktioner och administration att gälla från och med 1 januari Barn- och utbildningsnämnden beslutade 28 september 2005, i samband med beslut rörande budget 2006, att uppdra till utbildningschefen att utreda förvaltningsorganisationen rörande ledning, kvalitetsledning och utredningsförutsättning. Efter att en översyn genomförts beslutade nämnden 27 september att uppdra till utbildningschefen att i samråd med verksamheten organisera verksamheten till gagn för ökad måluppfyllelse inom de ekonomiska ramar som gäller. Utbildningschefen fick även i uppdrag att kontinuerligt informera nämnden om de förändringar av verksamheten som genomförs. Från och med årsskiftet 2007 gäller en ny ledningsorganisation för barn- och utbildning. Områdeschefsfunktionen inom förskola/grundskola har tagits bort. I budget 2007 avsattes medel till två nya rektorstjänster. Målet har varit att få ner antalet underställda per rektor till omkring 35. En förskolerektor har anställts och börjar sin anställning under sommaren Utbildningschefen informerar om att en översyn gjorts av organisationen för stödfunktionerna samt fritidsgårdarna. Behov finns av en utökning av stöd till elever med särskilda behov. Ärendet diskuteras vid skolledarträffar och vid samverkan med de fackliga organisationerna. Slutlig rapport kommer att lämnas vid nämndens möte 20 juni. Beslutsunderlag Se arbetsutskottets protokoll 25 april Se arbetsutskottets protokoll 24 januari Se arbetsutskottets protokoll 6 december Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 27 september Se arbetsutskottets protokoll 13 september Se protokoll från Samverkansgruppens möte 5 september 2006 Se översyn av barn- och utbildningsförvaltningens organisation daterad 30 augusti 2006 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 7 juni 2006 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 10 maj Se arbetsutskottets protokoll 26 april Forts.

18 PROTOKOLL forts. Dnr BUN 0003/06 Information - Stödfunktioner Se protokoll från MBL-information daterat 25 april 2006 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 29 mars Se arbetsutskottets protokoll 15 mars Se protokoll från MBL-information daterat 21 februari 2006 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 9 februari Se protokoll från MBL-information daterat 31 januari 2006 Se arbetsutskottets protokoll 24 januari Se tjänsteförslag daterat 23 januari 2006 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 28 september Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 13 maj Se reviderat tjänsteförslag daterat 28 april 2004 Se arbetsutskottets protokoll 22 april Se begäran om skyddsåtgärder daterad 24 mars 2004 Se arbetsutskottets protokoll 3 mars Se tjänsteyttrande daterat 2 mars 2004 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 11 februari Se arbetsutskottets protokoll 21 januari Se tjänsteförslag daterat 21 januari 2004 Se arbetsutskottets protokoll 26 november Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 12 november Se arbetsutskottets protokoll 22 oktober Se tjänsteyttrande daterat 21 oktober 2003 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Informationen noteras till protokollet Beslutsexpediering Akt

19 PROTOKOLL Dnr BUN 0006/07 Delegeringsbeslut 2007 Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de delegeringsbeslut som är aktuella redovisas vid varje nämndssammanträde. Delegationsbeslut enligt nedan fattade under tiden finns tillgängliga på barn- och utbildningskontoret. Övriga delegationsbeslut finns tillgängliga på respektive områdesexpedition. Personal Meddelande om förändrat chefsuppdrag Beslut av utbildningschefen Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Nämnden har tagit del av delegationsbesluten Beslutsexpediering Akt

20 PROTOKOLL Meddelanden Bakgrund Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är aktuella redovisas vid varje nämndssammanträde. Kommunfullmäktige beslutar 26 mars Avsägelse från Pernilla Engberg (c) av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Fyllnadsval. 1. Pernilla Engberg beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2. Isabell Magnusson, Strandvägen 25, Järvsö väljs till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. Kommunfullmäktige beslutar 26 mars Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun. 1. I reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda, punkten Resekostnader, stryks meningen Kommunfullmäktige beslutar 26 mars Antagande av en kommunövergripande IT-strategi. 1. Förslag till IT-strategi för Ljusdals kommun antas. Östersunds Tingsrätt beslutar 18 april 2007 Överklagat beslut: Myndighetsnämndens i Ljusdals kommun beslut den 22 september 2006 i ärende Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan om lokal för barnomsorg Dagbarnvårdarkollektivet Ringblomman. Domslut: Med bifall till barn- och utbildningsnämndens talan upphäver miljödomstolen det överklagade beslutet. Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Nämnden har tagit del av meddelandena.

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) Tommy Borg (S) Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Peter

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 21 september 2011, kl 9.00 14.45. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 1-13 Maria Hjärtmyr. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Inga-Lisa Sundqvist Plats och tid Sunnanåsrummet, 13:15-16:00 Beslutande: Markus Evensson (S) ordf, Inga-Lill Fahlström (MP), Marie- Louise Hellström (M) Inga-Lisa Sundqvist DHR, Jörgen Brink FUB, Anneli Nordh R, Otto Forsberg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 4 maj kl. 13.15 17.15 Beslutande Peder André (C), ordförande Anita Gunnar (C) Eva Bondesson (KD) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00

Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00 LJUSDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum Blad 1 Samhällsbyggnadsnämnden 2007-09-19 Plats och tid Miniaulan, Slottegymnasiet, Ljusdal Klockan 09.00 14.00 Beslutande John Nyman, ordförande Annelie Wallberg,

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-02-07 1 (12) Plats och tid Vidåkersskolan Vingåker, torsdagen den 7 februari 2013 kl. 16.00-18.15 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra (S) tjänstg ers Robert Skoglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1 (12) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, onsdagen den 8 juni 2011, klockan 09:00 10.30. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Mari-Teres Ögren

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.30

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.30 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Utses att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-13. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset...

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-13. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset... Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset Ljusdal, klockan 08:30-17:00 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD)

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S)

Ej tjänstgörande ersättare: Maria Lindquist (C) Per Lawén (S) Reidar Nordlander (S) Per Asplund (S) Gert Björnvall (S) Kommunstyrelsen 1(5) Tid och plats: Kl.18.00 18.20 Serveringen, Folkets Hus Avser : 19 Beslutande: Göran Adrian ( ), ordförande Sten Myreback (C) Benny Pedersén (S) Kenneth Eriksson (S) Ingrid Holmberg

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S)

PROTOKOLL 2014-05-20. Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00. Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Gruesalen, Mejerigatan 1 09:00-12:00 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Urban Berglund (KD) Bert Roos (S) Tjänstegörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer