ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson (fp) Karin Jansson (mp) Rolf Paulson (srd) Jan Hedlund (m) Anita Rohde (m) Övriga deltagande Ann-Louise Hjelm (srd) ej tjänstgörande ersättare Pär Frohm, utbildningschef Inga-Lill Fahlén, ekonomi- och administrativ chef Christina Månsson, nämndssekreterare Utses att justera Rolf Paulson Justeringens plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, 11 maj 2007 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: Christina Månsson Ordförande... Roland Bäckman Justerande... Rolf Paulson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 9 maj 2007 Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet 11 maj 2007 Datum för anslags nedtagande: 2 juni 2007 Barn- och utbildningsförvaltningen, plan 3 Förvaltningshuset Underskrift... Christina Månsson

2 Innehållsförteckning PROTOKOLL 2 56 Slottegymnasiets organisation läsåret 2007/ Lokalfrågor Freinetgymnasiets organisation läsåret 2007/ Ansökan om godkännande av ombildning av föräldrakooperativ till personalkooperativ Kusens barnstuga i Järvsö Information - Stödfunktioner Delegeringsbeslut Meddelanden Ekonomifrågor - Budget 2007 och Revidering av regler för barnomsorg och skolbarnomsorg Ungdomars miljö - vilka har ansvaret? Anpassningsarbeten Öje 4:3, Öjeskolan Övriga frågor och information Dagens sammanträde... 28

3 PROTOKOLL 3 56 Dnr BUN 0057/06 Slottegymnasiets organisation läsåret 2007/2008 Bakgrund En anpassning av organisationen vid Slottegymnasiet måste göras. Arbetsutskottet 14 mars 2007 beslutade att uppdra till utbildningschefen att komplettera skolledningens underlag med en extern utredning. Utredningen och förslag till beslut har delgetts ledamöterna. Information har även hållits vid nämndens extra möte 2 maj. Ledamöterna har delgetts skrivelser från Teknikprogrammets arbetslag och från Närljus. Utbildningschefens förslag till beslut har reviderats sedan arbetsutskottets möte 25 april. Samverkan har hållits med de fackliga organisationerna. Utbildningschefen har även träffat representanter från näringslivet och branschen. Utbildningschefen redogör för de förändringar i förslag till beslut som han gjort utifrån dessa möten. Utbildningschefen föreslår nämnden besluta 1. Förutsättningarna för, och de ekonomiska konsekvenserna av, att genomföra ett system med elevpeng för de olika programmen utreds skyndsamt. 2. Nyckeltalet för Slottegymnasiets program (exklusive Naturbruksprogrammet) höjs från 9,0 till 10,0. Beräknad kostnad är cirka 3 miljoner kronor. 3. En utvecklingsresurs på 1,0 miljoner kronor avsätts för Ett gymnasieråd inrättas bland annat sammansatt av representanter för nämnd, skolledning, elever, personal och näringsliv. Utredningsmaterialet utgör där ett viktigt underlag för rådets arbete. Rådets uppdrag innebär ett mandat att utöka samarbetet mellan skola och näringsliv och därmed utveckla gymnasieutbildningen. Utvecklingsresursen hanteras av gymnasierådet. Barn- och utbildningsnämndens ordförande är ordförande för rådet. 5. Handlingsprogram för de tidigare beslutade profilerna för Slottegymnasiet upprättas. 6. Program för lärlingsutbildning utvecklas 7. Intaget till Hantverksprogrammet Mode och Kläder fördubblas 8. Förutsättningarna för utökat intag på Naturbruksprogrammet utreds 9. Intagning till Handelsprogrammet (HP) görs till läsåret 07/08. Samtidigt förändras innehållet enligt de intentioner som framkommit i samverkan med branschen. 10. Beslut om HP:s inriktning och framtid tas 20 juni efter kompletterande utredning om inriktning och innehåll i en ny typ av säljutbildning. 11. Beslut om eventuell ny inriktning inom Samhällsvetenskapsprogrammet tas 20 juni efter kompletterande utredning om inriktning och innehåll i en ny typ av säljutbildning. 12. Inget intag görs till Teknikprogrammet läsåret 07/08. Forts.

4 PROTOKOLL 4 56 forts. Dnr BUN 0057/06 Slottegymnasiets organisation läsåret 2007/ En utredning görs om Industriprogrammet kan förändras/kompletteras med kurser ur Teknikprogrammet. 14. Omvårdnadsprogrammet samordnas från och med läsåret 08/09 med motsvarande utbildningar inom Komvux så att utbildningen även fortsättningsvis kan erbjudas i Ljusdal. Detta byte av huvudman för utbildningen sker under förutsättning att samverkan innebär minskade kostnader för ungdomsplatserna. Om inte denna samordning kommer till stånd läggs programmet ner från och med läsåret 08/ Gymnasiechefen får i uppdrag att verkställa ovanstående åtgärder. Beslutsunderlag Se reviderat tjänsteyttrande daterat 9 maj 2007 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 2 maj 44 Se arbetsutskottets protokoll 25 april Se tjänsteyttrande daterat 25 april 2007 Reviderat 27 april 2007 Se tjänsteyttrande daterat 20 april 2007 Reviderat 25 april 2007 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 29 mars Se arbetsutskottets protokoll 14 mars Se begäran daterad 30 januari 2007 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 10 maj Yrkande Malin Ängerå (s): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Ingrid Olsson (c): Ändringsförslag punkt 2 i förslag till beslut: Nyckeltalet för Slottegymnasiets program (exklusive Naturbruksprogrammet) höjs till nyckeltal motsvarande en kostnad om 2 miljoner kronor. Bifall till Bodil Erikssons förslag Bifall till Anita Rohdes förslag Bodil Eriksson (fp): 1. Ordförande och utbildningschefen får i uppdrag att aktivt arbeta för bildande av ett Hälsingegymnasium. Återkoppling till nämnden hur arbetet fortskrider, bör ske kvartalsvis. Forts.

5 PROTOKOLL 5 56 forts. Dnr BUN 0057/06 Slottegymnasiets organisation läsåret 2007/ Tillägg punkt 3 i förslag till beslut (ändring se kursiv stil): En utvecklingsresurs på 1,0 miljoner kronor avsätts för Utvärdering ska ske under våren Tillägg punkt 4 i förslag till beslut (ändringse kursiv stil): Et gymnasieråd Återkoppling till nämnden hur arbetet fortskrider bör ske kvartalsvis. 4. Tillägg punkt 6 i förslag till beslut (ändring se kursiv stil): Program för lärlingsutbildning utvecklas. Lärlingsutbildningen ska kunna påbörjas hösten 2008 och göras i samråd med gymnasierådet. Utbildningschefen får i uppdrag att kvartalsvis återrapportera arbetets fortskridande till nämnden. 5. Bifall till Ingrid Olssons förslag. 6. Bifall till utbildningschefens övriga förslag till beslut. Anita Rohde (m): En tydlig samverkan ska finnas mellan gymnasierådet och arbetsmarknadsrådet. Karin Jansson (mp): Avslag till Bodil Eriksson förslag punkt 1. Elisabeth Fransson (s): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Bifall till Bodil Erikssons förslag Bifall till Anita Rohdes förslag Mötet ajournerar sig i fem minuter. Propositionsordning Ordförande ställer proposition till följande förslag. 1. Ingrid Olssons förslag punkt 2 i förslag till beslut mot utbildningschefens förslag punkt 2. Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med utbildningschefens förslag. Omröstning begärs och verkställs. Omröstningsresultat Ja-röst för utbildningschefens förslag Nej-röst för Ingrid Olssons förslag Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden i enlighet med utbildningschefens förslag. Se även bifogat omröstningsprotokoll. Forts.

6 PROTOKOLL 6 56 forts. Dnr BUN 0057/06 Slottegymnasiets organisation läsåret 2007/2008 Reservation Ingrid Olsson (c), Ulla Grönstedt (c), Bodil Eriksson (fp) Propositionsordning forts. 2. Bifall eller avslag till utbildningschefens förslag. Ordförande finner att nämnden beslutar bifalla utbildningschefens förslag. 3. Anita Rohdes tilläggsförslag. Ordförande finner att nämnden beslutar bifalla förslaget. 4. Bodil Erikssons tilläggsförslag punkt 1-4. Ordförande finner att nämnden beslutar bifalla förslaget. Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Förutsättningarna för, och de ekonomiska konsekvenserna av, att genomföra ett system med elevpeng för de olika programmen utreds skyndsamt. 2. Nyckeltalet för Slottegymnasiets program (exklusive Naturbruksprogrammet) höjs från 9,0 till 10,0. Beräknad kostnad är cirka 3 miljoner kronor. 3. En utvecklingsresurs på 1,0 miljoner kronor avsätts för Utvärdering ska ske under våren Ett gymnasieråd inrättas bland annat sammansatt av representanter för nämnd, skolledning, elever, personal och näringsliv. Utredningsmaterialet utgör där ett viktigt underlag för rådets arbete. Rådets uppdrag innebär ett mandat att utöka samarbetet mellan skola och näringsliv och därmed utveckla gymnasieutbildningen. Utvecklingsresursen hanteras av gymnasierådet. Barn- och utbildningsnämndens ordförande är ordförande för rådet. Återkoppling till nämnden hur arbetet fortskrider bör ske kvartalsvis. En tydlig samverkan ska finnas mellan gymnasierådet och arbetsmarknadsrådet. 5. Handlingsprogram för de tidigare beslutade profilerna för Slottegymnasiet upprättas. 6. Program för lärlingsutbildning utvecklas. Lärlingsutbildningen ska kunna påbörjas hösten 2008 och göras i samråd med gymnasierådet. Utbildningschefen får i uppdrag att kvartalsvis återrapportera arbetets fortskridande till nämnden. 7. Intaget till Hantverksprogrammet Mode och Kläder fördubblas 8. Förutsättningarna för utökat intag på Naturbruksprogrammet utreds. 9. Intagning till Handelsprogrammet (HP) görs till läsåret 07/08. Samtidigt förändras innehållet enligt de intentioner som framkommit i samverkan med branschen. 10. Beslut om HP:s inriktning och framtid tas 20 juni efter kompletterande utredning om inriktning och innehåll i en ny typ av säljutbildning. Forts.

7 PROTOKOLL 7 56 forts. Dnr BUN 0057/06 Slottegymnasiets organisation läsåret 2007/ Beslut om eventuell ny inriktning inom Samhällsvetenskapsprogrammet tas 20 juni efter kompletterande utredning om inriktning och innehåll i en ny typ av säljutbildning. 12. Inget intag görs till Teknikprogrammet läsåret 07/ En utredning görs om Industriprogrammet kan förändras/kompletteras med kurser ur Teknikprogrammet. 14. Omvårdnadsprogrammet samordnas från och med läsåret 08/09 med motsvarande utbildningar inom Komvux så att utbildningen även fortsättningsvis kan erbjudas i Ljusdal. Detta byte av huvudman för utbildningen sker under förutsättning att samverkan innebär minskade kostnader för ungdomsplatserna. Om inte denna samordning kommer till stånd läggs programmet ner från och med läsåret 08/ Gymnasiechefen får i uppdrag att verkställa ovanstående åtgärder. 16. Ordförande och utbildningschefen får i uppdrag att aktivt arbeta för bildande av ett Hälsingegymnasium. Återkoppling till nämnden hur arbetet fortskrider, bör ske kvartalsvis. Beslutsexpediering Akt Slottegymnasiet, skolledning, personal, lokala styrelsen Närljus för kännedom Utvecklingscentrum/Komvux för kännedom

8 PROTOKOLL 8 57 Dnr BUN 0085/02 Lokalfrågor Bakgrund Lokalerna vid Slottegymnasiet är i behov av upprustning. Lokalerna behöver anpassas för att tillgodose behovet av ändamålsenliga lokaler inför en ny framtida inriktning för gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 9 november att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Gymnasieskolans lokaler byggs om enligt upprättat förslag till etappindelning 2. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige omprövar årligen föreslagna åtgärder med hänsyn till hur elevrekryteringen till Slotte- och Freinetgymnasiet utvecklas. Kommunfullmäktige beslutade 19 december 2005, 179 bl a att godkänna föreslagna investeringar avseende ombyggnad av gymnasielokaler samt bevilja igångsättningstillstånd av etapp 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 8 mars 2006, 19 att anta entreprenör för ombyggnad av del av hus F för Freinetgymnasiet under förutsättning av kommunstyrelsens godkännande. Kommunstyrelsen beslutade 6 april 2006 att investeringsmedel inom etapp 1 godkänns enligt beräknad medelsförbrukning, reviderad 8 mars Igångsättning godkänns av ombyggnaden för Freinetgymnasiets första årsklass i hus F, med färdigställande före skolstart höstterminen Barn- och utbildningsnämnden beslutade 7 juni föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. Etapp 1 exklusive ombyggnationen av aulan genomförs under Ombyggnation av aulan skjuts till senare etapp. Ny beräknad kostnad för etapp 1 blir 17,2 miljoner kronor. De extra resurser som krävs för detta, 1,8 miljoner kronor, tas förslagsvis ur 2007 års investeringsbudget eller via omfördelning från andra projekt i investeringsbudget eller via omfördelning från andra projekt i investeringsbudget för Etapp 2 förändras till ombyggnation av lokaler i F-huset för Freinetgymnasiet och Slottegymnasiets samhällsvetenskapliga program genomförs under år 2007 samt miniaula. Investeringskostnaderna läggs in i förutsättningarna för arbetet med investeringsbudget för Forts.

9 PROTOKOLL 9 57 forts. Dnr BUN 0085/02 Lokalfrågor Kommunfullmäktige beslutade 19 juni att 1. Etapp 1 exklusive ombyggnationen av aulan genomförs under Ombyggnation av aulan skjuts till senare etapp. Ny beräknad kostnad för etapp 1 blir 17,2 miljoner kronor. 2. Etapp 2 förändras till ombyggnation av lokaler i F-huset för Freinetgymnasiet och Slottegymnasiets samhällsvetenskapliga program genomförs under år 2007 samt miniaula. Investeringskostnaderna läggs in i förutsättningarna för arbetet med investeringsbudget för Ytterligare 1,8 miljoner kronor (totalt 17,7 miljoner kronor) för ombyggnad av etapp 1, Slottegymnasiet, finansieras ur kommunens rörelsekapital. 4. Igångsättningstillstånd för ombyggnad av etapp 1 beviljas. Gymnasiechefen för Slottegymnasiet föreslår nu nämnden besluta om en ändring av gällande tidsplan och etappindelning av ombyggnationen av Slottegymnasiet. Enligt tidigare beslutad etappindelning kommer ett uppehåll att ske under hösten Gymnasiechefen föreslår att nästa etappindelning (etapp 3) påbörjas redan till sommaren Han vill att de lokaler som eleverna behöver för sin utbildning och samvaro iordningställs innan starten av läsåret 2008/2009. De förslag till åtgärder i etapp 3 som gymnasiechefen föreslår kostar cirka 29 miljoner kronor. De medel som avsatts för 2007 är förbrukade i och med etapp 2. För 2008 finns cirka 15 miljoner kronor avsatta. Detta betyder att det fattas cirka 14 miljoner kronor för att genomföra etapp 3 enligt gymnasiechefens förslag. Det går därför inte att genomföra hela etappen 3 med de resurser som hittills avsatts för Slottegymnasiets ombyggnation. Utbildningschefen föreslår nämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta Forts. 1. Medel i 2008 års budget avsätts för ombyggnation av lokaler för Cafeteria, bibliotek, entréparti samt lokaler för Mode och Kläder och vaktmästeri till en beräknad kostnad av cirka 15 miljoner kronor. 2. Ombyggnationen av Aula samt flytt av administrativa lokaler skjuts till etapp 4 med start 2009.

10 PROTOKOLL forts. Dnr BUN 0085/02 Lokalfrågor Beslutsunderlag Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 2 maj Se tjänsteyttrande daterat 2 maj 2007 Se arbetsutskottets protokoll 25 april Se tjänsteyttrande daterat 18 april 2007 Se kommunfullmäktiges protokoll 19 juni Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 7 juni Se arbetsutskottets protokoll 7 juni Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 10 maj Se tjänsteyttrande daterat 26 april 2006 Se arbetsutskottets protokoll 26 april Se tjänsteyttrande daterat 26 april 2006 Se kommunstyrelsens protokoll 6 april Se allmänna utskottets protokoll 21 mars Se samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteyttrande 8 mars 2006 Se samhällsbyggnadsnämndens protokoll 8 mars 2006, 19 Se kommunfullmäktiges protokoll 19 december 2005, 179 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 9 november Se arbetsutskottets protokoll 26 oktober Se tjänsteyttrande daterat 24 oktober 2005 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 28 september Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 29 juni Se arbetsutskottets protokoll 15 juni Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 18 maj Se yttrande daterat 16 maj 2005 Se arbetsutskottets protokoll 3 maj Se arbetsutskottets protokoll 26 november Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 17 november Se arbetsutskottets protokoll 27 oktober Se tjänsteyttrande daterat 25 oktober 2004 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 29 september Se arbetsutskottets protokoll 8 september Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 24 mars Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 11 februari Se arbetsutskottets protokoll 21 januari Se tjänsteyttrande daterat 19 januari 2004 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 17 december Forts.

11 PROTOKOLL forts. Dnr BUN 0085/02 Lokalfrågor Yrkande Malin Ängerå (s): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Tilläggsförslag: En undersökning görs om det är möjligt att påbörja arbetet redan Rolf Paulson (srd), Bodil Eriksson (fp), Ingrid Olsson (c): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Bifall till Malin Ängerås tilläggsförslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition till utbildningschefens förslag till beslut. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. Ordförande ställer proposition till Malin Ängerås tilläggsförslag. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. Barn- och utbildningsnämnden beslutar Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta 1. Medel i 2008 års budget avsätts för ombyggnation av lokaler för Cafeteria, bibliotek, entréparti samt lokaler för Mode och Kläder och vaktmästeri till en beräknad kostnad av cirka 15 miljoner kronor. 2. Ombyggnationen av Aula samt flytt av administrativa lokaler skjuts till etapp 4 med start En undersökning görs om det är möjligt att påbörja arbetet redan Beslutsexpediering Akt KS/KF Slottegymnasiet

12 PROTOKOLL Dnr BUN 0070/03 Freinetgymnasiets organisation läsåret 2007/2008 Bakgrund Beslut ska tas om en eventuell fortsättning av Freinetgymnasiet. Detta bygger bland annat på antalet sökande utifrån. Att regeringen tagit bort införandet av frisöket innebär problem för Freinetgymnasiet. Deta innebär att kommunerna även fortsättningsvis kan säga nej till elever som söker Freinetgymnasiet eftersom kommunerna själva har ett samhällsbyggnadsprogram. Vid träff i Ljusdal, där lärare och rektorer från Freinetskolor i hela landet medverkade, diskuterades Freinetgymnasiets framtid. Ledamöterna har tagit del av skrivelser från rektor för Freinetskolan Kastanjen, rektor för Freinetskolan Tallbacken och en lärare på Lärarhögskolan i Stockholm som även är ledamot av Freinetföreningens styrelse och en av grundarna till Freinetskolan Kastanjen. Rektor för Freinetskolan Mimer informerade vid arbetsutskottets möte 25 april 2007 om de erfarenheter flera av Freinetskolorna har vad gäller att starta en ny skola. Enligt deras erfarenheter får man räkna med att det tar tre år att starta upp en ny skola. Rektor för Freinetgymnasiet har lämnat underlag till beslut med ekonomiska förutsättningar utifrån ett beräknat elevunderlag. Utbildningschefen lämnar förslag till beslut. Han föreslår nämnden besluta 1. Satsningen på Freinetgymnasiet fullföljs 2. Freinetgymnasiet ges ytterligare två års uppbyggnadstid på sig för att fullt ut bygga upp verksamheten 3. 1,1 miljoner kronor utöver den IKE-resurs (IKE = interkommunala ersättningar) som elevunderlaget genererar avsätts i budget för Beslutsunderlag Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 2 maj Se arbetsutskottets protokoll 25 april Se tjänsteyttrande daterat 25 april 2006 Reviderat 27 april 2007 Se skrivelse daterad 24 april 2006 Se skrivelse daterad 23 april 2006 Se tjänsteyttrande daterat 18 april 2006 Se skrivelse daterad 12 april 2006 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 29 mars Se arbetsutskottets protokoll 14 mars Forts.

13 PROTOKOLL forts. Dnr BUN 0070/03 Freinetgymnasiets organisation läsåret 2007/2008 Yrkande Ingrid Olsson (c), Ulla Grönstedt (c): 1. Freinetgymnasiet skall vara kvar i tre år. 2. De elever som rekryteras nu 2007 får gå två år i Freinetgymnasiet. Kommunen har ansvaret för dessa även under deras tredje gymnasieår. 3. Om sökandebilden, intresset och förutsättningarna skulle förändras dramatiskt fram till tiden för nästa års rekryteringsomgång, har man alla möjligheter att ompröva ovanstående beslut. Bodil Eriksson (fp): 1. Freinetgymnasiet ges ytterligare ett års uppbyggnadstid på sig för att bygga upp verksamheten. 2. Under uppbyggnaden läsåret 2007/2008 tar Freinetgymnasiet emot elever från IVprogrammet så fulla klasser kan uppnås och att utnyttja befintliga lärarresurser. 3. Om sökandebilden i februari 2008 uppvisar mindre än femton tjugo elever som valt Freinetgymnasiet i första hand, varslas lärarna om uppsägning. Rolf Paulson (srd), Leif Persson (s), Elisabeth Fransson (s): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Malin Ängerå (s): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Avslag till Ingrid Olssons förslag. Karin Jansson (mp): Bifall till utbildningschefens förslag till beslut. Tilläggsförslag: Följande förslag remitteras till arbetsutskottet: IKE-ersättningen ska efter denna uppbyggnadstid sättas så att den täcker Freinetgymnasiets kostnader. Propositionsordning Ordförande ställer proposition till förslagen. 1. Till huvudförslag utses utbildningschefens förslag till beslut. 2. Proposition ställs på Ingrid Olsson och Bodil Erikssons förslag för att utse motförslag till huvudförslaget. Ordförande finner att nämnden beslutar utse Ingrid Olssons förslag till motförslag. Forts.

14 PROTOKOLL forts. Dnr BUN 0070/03 Freinetgymnasiets organisation läsåret 2007/ Ordförande ställer utbildningschefens förslag mot Ingrid Olssons förslag. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med utbildningschefens förslag. Omröstning begärs och verkställs. Omröstningsresultat Ja-röst till utbildningschefens förslag Nej-röst till Ingrid Olssons förslag Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar nämnden i enlighet med utbildningschefens förslag. Se även bifogat omröstningsprotokoll. 4. Ordförande ställer därefter proposition till Karin Janssons tilläggsförslag. Han finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget. Reservation Ingrid Olsson (c), Ulla Grönstedt (c), Bodil Eriksson (fp) Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Satsningen på Freinetgymnasiet fullföljs 2. Freinetgymnasiet ges ytterligare två års uppbyggnadstid på sig för att fullt ut bygga upp verksamheten 3. 1,1 miljoner kronor utöver den IKE-resurs som elevunderlaget genererar avsätts i budget för Följande förslag remitteras till arbetsutskottet: IKE-ersättningen ska efter denna uppbyggnadstid sättas så att den täcker Freinetgymnasiets kostnader. Förslaget remitteras till arbetsutskottet. Beslutsexpediering Akt Freinetgymnasiet skolledning, personal, elever

15 PROTOKOLL Dnr BUN 0012/03 Ansökan om godkännande av ombildning av föräldrakooperativ till personalkooperativ Kusens barnstuga i Järvsö. Bakgrund Föräldrakooperativet Kusens Barnstuga ekonomisk förening har sedan hösten 2002 bedrivit förskoleverksamhet för barn i åldern 1-5 år. Från och med hösten 2007 avser kooperativet att utöka verksamheten med en fritidshemsavdelning för barn i åldern 6-12 år i anslutning till befintliga lokaler och ansöker om godkännande av sådan verksamhet, samt beviljande av kommunalt bidrag för att finansiera verksamheten. Detta framgår av en ansökan daterad 6 november Förvaltningen har upprättat förslag till svar på ansökan. Förvaltningen föreslår nämnden besluta att avslå ansökan eftersom kommunen anser sig kunna lösa skolbarnomsorgen inom befintliga ramar och att det skulle innebära en merkostnad för kommunen att tillåta föräldrakooperativet Kusen att får starta fritidshem i Järvsö. Arbetsutskottet 14 mars 2007 uppdrog till utbildningschefen att utreda ärendet vidare. Föräldrakooperativets ekonomiska förening har nu lämnat in en ansökan om ombildning av föräldrakooperativ till personalkooperativ. Förvaltningen har kontaktat Kusens barnstuga för att få besked om kooperativet önskar kvarstå med sin ansökan även vid ett ombildande av föräldrakooperativ till personalkooperativ. Om ansökan fortfarande gäller har förvaltningen bett Kusens barnstuga inkomma med en ekonomisk beräkning över hur verksamheten ska finansieras. Föräldrakooperativet Kusens barnstuga har låtit meddela att föräldrakooperativet har enats om att dra tillbaka sin ansökan om att utöka verksamheten med en fritidshemsavdelning. Beslutsunderlag Se arbetsutskottets protokoll 25 april Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 29 mars Se ansökan daterad 16 mars 2007 Se arbetsutskottets protokoll 14 mars Se tjänsteyttrande daterat 7 mars 2007 Se ansökan daterat 6 november 2006 Yrkande Ulla Grönstedt (c), Malin Ängerå (s), Elisabeth Fransson (s), Rolf Paulson (srd): Bifall till förslaget om att godkänna ombildandet av föräldrakooperativ till personalkooperativ. Forts.

16 PROTOKOLL forts. Dnr BUN 0012/03 Ansökan om godkännande av ombildning av föräldrakooperativ till personalkooperativ Kusens barnstuga i Järvsö. Jäv Bodil Eriksson (fp) deltar ej i handläggningen av detta ärende på grund av jäv. Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Nämnden godkänner ombildningen av föräldrakooperativ till personalkooperativ för Kusens barnstuga. Beslutsexpediering Akt Kusens barnstuga

17 PROTOKOLL Dnr BUN 0003/06 Information - Stödfunktioner Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden beslutade 11 februari 2004 att anta förslag till ny ledningsorganisation för barnomsorg och förskola. Den nya organisationen trädde i kraft från och med hösten En översyn gjordes även av de administrativa resurserna samt av stödfunktionerna. Nämnden beslutade 13 maj 2004 att införa en ny organisation för stödfunktioner och administration att gälla från och med 1 januari Barn- och utbildningsnämnden beslutade 28 september 2005, i samband med beslut rörande budget 2006, att uppdra till utbildningschefen att utreda förvaltningsorganisationen rörande ledning, kvalitetsledning och utredningsförutsättning. Efter att en översyn genomförts beslutade nämnden 27 september att uppdra till utbildningschefen att i samråd med verksamheten organisera verksamheten till gagn för ökad måluppfyllelse inom de ekonomiska ramar som gäller. Utbildningschefen fick även i uppdrag att kontinuerligt informera nämnden om de förändringar av verksamheten som genomförs. Från och med årsskiftet 2007 gäller en ny ledningsorganisation för barn- och utbildning. Områdeschefsfunktionen inom förskola/grundskola har tagits bort. I budget 2007 avsattes medel till två nya rektorstjänster. Målet har varit att få ner antalet underställda per rektor till omkring 35. En förskolerektor har anställts och börjar sin anställning under sommaren Utbildningschefen informerar om att en översyn gjorts av organisationen för stödfunktionerna samt fritidsgårdarna. Behov finns av en utökning av stöd till elever med särskilda behov. Ärendet diskuteras vid skolledarträffar och vid samverkan med de fackliga organisationerna. Slutlig rapport kommer att lämnas vid nämndens möte 20 juni. Beslutsunderlag Se arbetsutskottets protokoll 25 april Se arbetsutskottets protokoll 24 januari Se arbetsutskottets protokoll 6 december Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 27 september Se arbetsutskottets protokoll 13 september Se protokoll från Samverkansgruppens möte 5 september 2006 Se översyn av barn- och utbildningsförvaltningens organisation daterad 30 augusti 2006 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 7 juni 2006 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 10 maj Se arbetsutskottets protokoll 26 april Forts.

18 PROTOKOLL forts. Dnr BUN 0003/06 Information - Stödfunktioner Se protokoll från MBL-information daterat 25 april 2006 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 29 mars Se arbetsutskottets protokoll 15 mars Se protokoll från MBL-information daterat 21 februari 2006 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 9 februari Se protokoll från MBL-information daterat 31 januari 2006 Se arbetsutskottets protokoll 24 januari Se tjänsteförslag daterat 23 januari 2006 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 28 september Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 13 maj Se reviderat tjänsteförslag daterat 28 april 2004 Se arbetsutskottets protokoll 22 april Se begäran om skyddsåtgärder daterad 24 mars 2004 Se arbetsutskottets protokoll 3 mars Se tjänsteyttrande daterat 2 mars 2004 Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 11 februari Se arbetsutskottets protokoll 21 januari Se tjänsteförslag daterat 21 januari 2004 Se arbetsutskottets protokoll 26 november Se barn- och utbildningsnämndens protokoll 12 november Se arbetsutskottets protokoll 22 oktober Se tjänsteyttrande daterat 21 oktober 2003 Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Informationen noteras till protokollet Beslutsexpediering Akt

19 PROTOKOLL Dnr BUN 0006/07 Delegeringsbeslut 2007 Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de delegeringsbeslut som finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker på de delegeringsbeslut som är aktuella redovisas vid varje nämndssammanträde. Delegationsbeslut enligt nedan fattade under tiden finns tillgängliga på barn- och utbildningskontoret. Övriga delegationsbeslut finns tillgängliga på respektive områdesexpedition. Personal Meddelande om förändrat chefsuppdrag Beslut av utbildningschefen Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Nämnden har tagit del av delegationsbesluten Beslutsexpediering Akt

20 PROTOKOLL Meddelanden Bakgrund Nämndens ledamöter har möjlighet att ta del av de meddelanden som finns bevarade hos förvaltningen. En förteckning med rubriker och beslut som är aktuella redovisas vid varje nämndssammanträde. Kommunfullmäktige beslutar 26 mars Avsägelse från Pernilla Engberg (c) av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Fyllnadsval. 1. Pernilla Engberg beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2. Isabell Magnusson, Strandvägen 25, Järvsö väljs till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 3. Valet gäller för återstoden av mandatperioden. Kommunfullmäktige beslutar 26 mars Reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Ljusdals kommun. 1. I reglemente och arvodesbestämmelser för förtroendevalda, punkten Resekostnader, stryks meningen Kommunfullmäktige beslutar 26 mars Antagande av en kommunövergripande IT-strategi. 1. Förslag till IT-strategi för Ljusdals kommun antas. Östersunds Tingsrätt beslutar 18 april 2007 Överklagat beslut: Myndighetsnämndens i Ljusdals kommun beslut den 22 september 2006 i ärende Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan om lokal för barnomsorg Dagbarnvårdarkollektivet Ringblomman. Domslut: Med bifall till barn- och utbildningsnämndens talan upphäver miljödomstolen det överklagade beslutet. Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Nämnden har tagit del av meddelandena.

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 25-41 Christina Månsson. Ordförande... Roland Bäckman. Justerande... Elisabeth Fransson

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 25-41 Christina Månsson. Ordförande... Roland Bäckman. Justerande... Elisabeth Fransson Plats och tid Ljusdalssalen, 10:30-16:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30

PROTOKOLL. Datum Utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 11:00-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S), ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

PROTOKOLL. Stina Michelson, Datum Utbildningsnämnden 2013-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-11:50.

PROTOKOLL. Stina Michelson, Datum Utbildningsnämnden 2013-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-11:50. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-11:50 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2014-04-07. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-14:45 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Örjan Fridner (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 2010-09-09 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 17.30 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10) 2012-05-23 A5 1(10) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 08.30 12.20. Beslutande Anna-Karin Dahl, M, ordförande Ingegerd Bergwall, M ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin Alexius,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 89-102 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Karin Jansson

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 89-102 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Karin Jansson Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, klockan 08:30-14:30 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Michael Robertsson (s) Kristina Michelson (s) ersättare för Bo Hedin

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 67 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 68 Delårsbokslut augusti 2015, med helårsprognos (Tertial 2) 4 69 Yttrande till mål och budget 2016-2018 5 70 Undervisningstid

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 21:20 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m)

Läs mer

Plats och tid: Barn- och utbildningskontorets sammanträdesrum, klockan

Plats och tid: Barn- och utbildningskontorets sammanträdesrum, klockan 1 (12) Plats och tid: Barn- och utbildningskontorets sammanträdesrum, klockan 10.00 16.30 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Christer Bäckman (fp), ordförande Matz Johansson (c) Harriet

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program.

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-10-26 126 Meddelanden. 127 Anmälan om delegationsbeslut. 128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september 2011. 129 Budget 2012. 130 Redovisning av simkunnighet i

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-11-22 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Sammanträdet öppet för allmänheten. Inga personer närvarande. Justerare: Mats Hallsten (c) Paragrafer : 35-47

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Sammanträdet öppet för allmänheten. Inga personer närvarande. Justerare: Mats Hallsten (c) Paragrafer : 35-47 ) 2005-04-28 1 (15) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda, torsdagen den 28 april 2005, kl 13.00 15.10. Beslutande: Ulla Börjesson (s) ordförande Eva-Lena Johansson (s) Monica Gustafsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Leif Persson (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-22:00 Beslutande: Björn Mårtensson (S) Sören Görgård (C) Tommy Borg (S) Helena Brink (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Björn Brink (C) Peter

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Rönnegymnasiet, konferensrummet vid expeditionen, 2014-09-18, kl. 09:00 10.10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1 Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Torsdagen den 22 december, 14.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Ajournering 15.00 15.10 ande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(12) Tid och plats 2016-06-02 - Skånes Fagerhultrummet i Kommunhuset kl. 13.30-17.00. Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anders Kristensson (M) - ledamot,

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2010-08-25 1 (14) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl Utbildningsnämnden 2005-11-17 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 17 november kl.19.00 21.00 ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Elisabeth

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2014-04-10, kl. 09:00 10:30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2015-12-01 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda, tisdagen den 1 december 2015 klockan 14.00 18.00 Beslutande Mikael Hahn (S), ordförande Agneta Lindberg (S) Mikael Engström (S) Patrik Karlsson (VF)

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

Gymnasienämnden (11)

Gymnasienämnden (11) Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2001-11-20, kl 15.00-18.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s),

Läs mer

Österlengymnasiet, kl

Österlengymnasiet, kl 2007-11-07 1 (15) Plats och tid Österlengymnasiet, kl. 18.00 20.45 Beslutande Lars Ragnarsson (m) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (m) Christer Grankvist (s) Carl-Göran Svensson (c) Lennart Månsson (s) Staffan

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C) Socialnämnden 2015-08-24 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 Ajournering kl 09.30-09.45 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP)

Läs mer

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret, klockan

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret, klockan 1 (2) Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret, klockan 13.00 16.15 Beslutande: Christer Bäckman (fp), ordförande Matz Johansson (c) Roland Ahlstrand (kd) Anneli Kousmanen (s) Birgit Johansson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 11 februari 2009, klockan 16.00 18.50 Beslutande Elisabeth Persson (s), Mikael Peterson (s), Camilla Dahl (s), Ingrid D. Andersson

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (14)

Barn- och Utbildningsnämnden (14) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-09-24 1 (14) Plats och tid Hjortviken, kl. 15.00 16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén (m) Margaretha Malmsjö

Läs mer

Gymnasienämnden (8)

Gymnasienämnden (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00-16.30 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Joakim Sjöling (s), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-15:30 Beslutande ledamöter Maria Hedin (S) (ordförande), Ann-Christin Wendpapp (S) (1:e vice ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande) Övriga närvarande

Läs mer