Nr Ärende Handläggare Föredragande och ca tid 1 Information. Eva Köpberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr Ärende Handläggare Föredragande och ca tid 1 Information. Eva Köpberg"

Transkript

1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 (2) Plats och tid: Skutan Strömsvik, , 08:15:00 - ca 12:30 Upprop Val av protokollsjusterare Nr Ärende Handläggare Föredragande och ca tid 1 Information Eva Köpberg A) Näringsliv och kommunikation B) Detaljplaner - Prioriteringslista C) Besök av Polismyndigheten Göran Trysberg 08:15 Evelina Johansson Mohamad Al-Hindi 08:45 09:00 D) Övrig information 2 Ekonomisk rapport för verksamheterna under arbetsutskottet 3 Gryts Prästgård 1:37, Utveckling av Eköns camping (samt skötselplan) 4 Folkets Hus Valdemarsvik - Uthyrningsregler och hyror 5 Hämtning av hushållsavfall Berghemsvägen Valdemarsvik 6 Konstgräsplan Grännäs - Förslag till taxa 7 Uppföljning av verksamhet - Kommunstyrelsens arbetsutskott Monika Hallberg Monika Hallberg 10:00 Thomas Örnberg Thomas Örnberg Thomas Örnberg 10:15 Handlingar utdelas på mötet Thomas Örnberg Thomas Örnberg Jenny Karlsson Jenny Karlsson 10:45 Mikael Jonsson Mikael Jonsson 11:00 Eva Köpberg Monika Hallberg 11:15

2 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 2 (2) 8 Investerings- och Eva Ljungberg Bertil Lindström 11:45 upprustningsbidrag samt bidrag till förfogande Bidrag till utomstående Bertil Lindström Bertil Lindström föreningar Sammanträdestider 2015 Eva Köpberg Eva Köpberg Övriga ärenden Erland Olauson (S) Ordförande Eva Köpberg Sekreterare

3 Hyror Folkets Hus Bilaga 2 Gällande från Lokal Hyra idag Förslag Kr/tim Kr/dag Kr/tim Kr/dag Biograf lokal Matsal B-sal Fd Bibliotek Kontorslokal en trappa upp Regelbunden uthyrning Hyra idag Förslag Ingår till föreningar mfl. Kr/tillfälle Kr/tillfälle WIF Bingo Bordshantering, scen och ljud! Mogendansarna Matsal Bordshantering, scen och ljud! Motionsdansarna Matsal Bordshantering! Pro Matsal 30 kr/st * 750 ** Bordshantering, scen och ljud! Teaterföreningen Matsal Bordshantering,vaktmästare! Valdemarsviks kommun Matsal Bordshantering! Kommunfullmäktige * Kafffe och smörgås ingår! ** Kaffe och smörgås ingår ej!

4 Vårt datum Vår beteckning KS-TEK Tjänsteställe/handläggare Sektor Samhällsbyggnad och Kultur Thomas Örnberg , Mottagare Ksau

5 Vårt datum Vår beteckning KS-TEK Uthyrningsregler och hyror för Folkets Hus i Valdemarsvik kommun Valdemarsviks kommun förvärvade FolketsHus i Valdemarsvik. Uthyrningsregler saknas och hyresnivåerna behöver justeras enligt förslag i bilaga 1 och 2. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till uthyrningsregler och hyror för FolketsHus att gälla från Thomas Örnberg Chef Sektor Samhällsbyggnad och Kultur

6 Vårt datum Vår beteckning KS-TEK (3) Bilaga 1 Utdelningsadress Telefon Fax E-post adress Bankgiro Valdemarsvik Växel

7 Vårt datum Vår beteckning KS-TEK (3) Bilaga 1 Uthyrningsregler och hyror för Folkets Hus i Valdemarsvik kommun Allmänna villkor Minimiålder för att hyra lokal är 20 år 1. Valdemarsviks kommun hyr inte ut till någon hyresgäst, förening eller enskild om uthyrningen kan befaras medföra störning av ordning eller innebära förekomst av olaglig verksamhet. Sakliga skäl som kan förhindra uthyrning kan vara - att kommunen befarar brottslig verksamhet t.ex. hets mot folkgrupp - att kommunen befarar störning av ordning kring uthyrningen - att felaktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas 2. Kommunen kan komma att kräva följande för att säkerställa sig om hyresgästens identitet och avsikter - uppvisande av legitimation samt uppgift på adress och telefonnummer. - referenser - noggrann beskrivning av vad lokalen skall användas till vid uthyrningstillfället - beträffande föreningar uppvisande av stadgar, för att ta del av föreningens ändamål samt uppgifter om styrelseledamöter 3. Lokalerna/anläggningen får endast användas på angiven tid och uppgivet ändamål 4. Lokalen/anläggningen uthyres i befintligt skick. Det ankommer på hyresgästen att bedöma och själv ta ansvar för att lokalen/anläggningen lämpar sig för den verksamhet som förhyrningen avser. 5. Avtal i form av bekräftelse tecknas vari hyresgästen anger ansvarig persons/förenings namn, adress och personnummer/organisationsnummer samt uppvisar legitimation. 6. Avtalet undertecknas av hyresgästen. I avtalet intygar gästen att denne har tagit del av samt godkänner de regler som gäller för uthyrningen. 7. Avtalet eller upplåtelsen får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande överlåtas till annan. 8. Det åligger hyresgästen att själv inhämta och följa erforderliga Utdelningsadress Telefon Fax E-post adress Valdemarsvik Växel

8 Vårt datum Vår beteckning (4) myndighetstillstånd. 9. Hyresgästen skall hålla sig informerad och kunna utnyttja brandredskap och utrymningsvägar. 10. Hyresgästen skall inhämta och följa maximala antalet personer, som får vistas i den hyrda lokalen. 11. Utkvitterad nyckel som inte återlämnas debiteras. 12. Hyresgäst är skyldig att omgående anmäla skador till kommunen för lokalen 13. All uppkommen skadegörelse som sker i förhyrd lokal och tillhörande angränsnings ytor under den tilldelade tiden eller i omedelbar anslutning till denna, är den hyresgästen ersättningsskyldig för. 14. Varje hyresgäst ansvarar för att ordningen upprätthålls i lokalen. 15. Hyresgästen ansvarar för att obehöriga inte vistas i lokalen. 16. Lysen, dörrar, fönster, skall släckas, stängas samt låsas efter varje avslutad uthyrningstillfälle. 17. Kommunen ansvar ej för förkomna tillhörigheter eller värdesaker 18. Om hyresgästen orsakar falskt larm, kommer hyresgästen att debiteras utryckningskostnaden. 19. Generellt rökförbud råder i inomhuslokalerna. 20. Kommunen förbehåller sig rätten att disponera respektive lokal för annat ändamål på tilldelade tider, varvid hyresgästen i så fall skall underrättas snarast. 21. Kommunen äger rätt att ta ut en depositionsavgift för uthyrningstillfället motsvarande den dubbla hyreskostnaden. 22. Hyreskostnaden och eventuell depositionsavgift skall för bokad lokal om inte annat överenskommits betalas i förskott. Betalning sker kontant eller mot faktura senast 14 dagar innan uthyrningstillfället. 23. Affischering och uppsättning av anslag får endast ske på anvisade anslagstavlor 24. Djur får inte vistas i någon inomhuslokal (om inte speciellt tillstånd inhämtats). 25. När nycklar/kort kvitteras ut och avtal/bekräftelse skrivs under skall kvitto uppvisas på att betalning skett.

9 Vårt datum Vår beteckning (4) Kostnad som hyresgäst vållar så som skadegörelse, larmutryckning, förlust av nyckel, bristande städning och dylikt debiteras hyresgästen efter uthyrningstillfället. Tillbakalämnandet av nycklar/kort och muntlig rapport om arrangemanget sker till kommunens växel under normal arbetstid. 25. Valdemarsviks kommun har en restriktiv inställning till servering av alkohol i kommunens lokaler. Föreningar med lokalt aktivitetsstöd för ungdomar skall inte servera alkohol i samband med sina arrangemang. Alkoholhaltiga drycker får endast serveras i samband med servering av mat. Droganvändning eller uppmuntran till sådan medför avstängning och hyresförbud. 26. Kommunen är restriktiv till privata ungdomsfester och kan här ställa speciella krav och ta ut särskilda depositionsavgifter. 27. Arrangemang som avbokas senare än två veckor före hyrestillfället debiteras de kostnader som redan uppkommit för kommun. 28. Hyresgästen svarar för städning och återställande av lokalen samt området i anslutning till lokalen enligt givna anvisningar. Om detta missköts debiteras 400 kronor per timma för den faktiska tiden för städning och återställande av lokaler med omgivning. VALDEMARSVIKS KOMMUN Thomas Örnberg Chef Sektor Samhällsbyggnad och Kultur

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Vårt datum Vår beteckning KS-TEK Tjänsteställe/handläggare Sektor Teknisk Service Jenny Karlsson , Ert datum Mottagare KSAU Er beteckning Utdelningsadress Telefon Fax E-post adress Bankgiro Valdemarsvik Växel

21 Vårt datum Vår beteckning KS-TEK Ert datum Er beteckning Yttrande över laglighetsprövning avseende anvisning av ny plats för lämnande av hushållsavfall för fastigheter på Berghemsvägen Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag Kommunstyrelsen föreslås besluta - att avge yttrande enligt bilaga 1, samt - att förklara paragrafen omedelbart justerad. Ärendebeskrivning Kommunen har av Förvaltningsrätten i Linköping förelagts att yttra sig över ett överklagande enligt kommunallagen avseende lagligheten av kommunstyrelsens beslut att anvisa en ny plats för avlämnande av hushållsavfall från fastigheterna på Berghemsvägen 2, 4, 5 och 6. Beslutsunderlag Renhållningens tjänsteutlåtande med förslag till yttrande enligt bilaga 1. Bilagor Bilaga 1: Förslag till yttrande Bilaga 2: Underrättelse Förvaltningsrätten Bilaga 3: Underrättelse Förvaltningsrätten Jenny Karlsson VA- & Renhållningschef Utdelningsadress Telefon Fax E-post adress Valdemarsvik Växel

22 Vårt datum Vår beteckning KS-TEK (4) Ert datum Er beteckning Mottagare Förvaltningsrätten i Linköping Bilaga 1: Förslag till yttrande Yttrande i Mål Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Valdemarsviks kommun (kommunen) har av förvaltningsrätten beretts tillfälle att yttra sig över Stig Albertsson m.fl. (fastighetsägarna) överklagande angående lagligheten av kommunstyrelsens beslut att anvisa fastigheterna på Berghemsvägen en ny plats för avlämnande av hushållsavfall. Kommunen vill till bemötande anföra följande. Klagandens yrkande i huvudsaken Fastighetsägarna yrkar att förvaltningsrätten upphäver kommunstyrelsens beslut , 86. Kommunens inställning Kommunen bestrider bifall till överklagandet och yrkar att överklagan ska avvisas. Bakgrund Problem med arbetsmiljön vid sophämtningen på Berghemsvägen i Valdemarsviks kommun föranledde att kommunen beslutat om förändrad sophämtning som innebär att fastighetsägarna anvisats att lämna sitt hushållsavfall på en ny hämtplats. Bemötande Fastighetsägarna har i sin överklagan angett att kommunen har begått flertalet fel i sin hantering av ärendet. Nedan följer kommunens syn på saken och för tydlighetens skull har samma numrering använts som i fastighetsägarnas överklagan daterad Fastighetsägarna skriver i sin överklagan att kommunen skulle verka för och utföra uppdrag i privata företag samt att en av kommunens tjänstemän går in och löser ett internt företagsproblem. Kommunen anser att fastighetsägarna saknar grund för sina påståenden. Utdelningsadress Telefon Fax E-post adress Bankgiro Valdemarsvik Växel

23 Vårt datum Vår beteckning (4) Kommunens entreprenör för insamling av hushållsavfall är ansvarig för arbetsmiljön för sina anställda. Kommunen har som beställare av tjänsten att se till att förutsättningarna blir så gynnsamma som möjligt genom exempelvis avfallsföreskrifterna. Insamling av avfall är till största delen ett transportarbete som utförs på trafikerade vägar och där människor vistas. I tätorter, på de platser där större delen av arbetet med avfallshämtning pågår, är olyckor med gång- och cykeltrafikanter vanligast. Det är alltså de oskyddade trafikanterna som drabbas mest. Trafiksäkerhetsfrågor är därför mycket viktiga och ligger även i kommunens intresse som beställare av insamlingstjänsten att följa upp. 2. Fastighetsägarna skriver att kommunen bryter sitt avtal genom att inte hämta hushållsavfallet vid tomtgräns. Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgräns eller vid en hämtplats inom rimligt gångavstånd enligt kommunens avfallsföreskrifter. Den hämtplats kommunen anvisat fastighetsägarna på Berghemsvägen är belägen cirka 220 meter ifrån fastighetsgränsen på den fastighet som har längsta avståndet till den nya hämtplatsen, vilket kan anses som inom rimligt gångavstånd. Om brister upptäcks i arbetsmiljön och förhållandena kan sophämtarens skyddsombud stoppa hämtningen, s.k. skyddsstopp. Om inte arbetsgivaren har samma uppfattning som skyddsombudet ska arbetsmiljöverket kallas in för att bedöma om arbetet ska återupptas eller inte. Arbetsmiljöverket kan också på eget initiativ inspektera förhållandena och meddela föreläggande eller förbud. I aktuellt ärende så har inget skyddstopp meddelats eftersom en ny plats har upprättats där sophämtningen sker ifrån. 3. Fastighetsägarna hävdar att kommunstyrelsens beslut att hänvisa en ny hämtplast är fattat på felaktig grund då man anser att alternativa lösningar ej utretts. Kommunen delar inte fastighetsägarnas uppfattning. Kommunen har utrett möjlig annan typ av hämtning och inte hittat någon annan lösning än att upprätta en ny hämtplats för hushållsavfallet avsedd för fastighetsägarna. Berghemsvägen saknar vändplan och vägen är väldigt smal cirka 3,5 meter vilket betyder att vintertid i de fall snövallar inkräktar på vägbanan är vägen ännu smalare (cirka 2,5 meter bred). Körning i båda riktningarna förekommer. Att förse Berghemsvägen med vändplan och bredda gatan för att sopbilen ska slippa backa är ett alternativ som bedömts tekniskt svårt genomförbart samt ekonomiskt mycket kostsamt och därför inte utretts ytterligare, kommunen har heller inte rådigheten över marken. Fastighetsägarna föreslår en rad lösningar enlig nedan som kommunen bedömer som ej genomförbara.

24 Vårt datum Vår beteckning (4) Fastighetsägarna föreslår en lösning med dubbla kärl och att kommu- personal som alternerar kärl för samtliga fastighetsägare inom kom- nen ska tillhandahålla personal som alternerar kärlen. Enligt likabehandlingsprincipen skulle detta innebära att kommunen tillhandahåller munen som inte har sophämtning vid tomtgräns. Denna lösning bedöms ekonomiskt orimlig samt ej relevant eftersom den nya hämtplat- sen är belägen inom rimligt gångavstånd för fastighetsägarna. Fastighetsägarna föreslår att entreprenören ska ha tvåmansbetjäning på de gator som saknar vändplan. I aktuellt ärende löser inte tvåmansbetjäning arbetsmiljöproblematiken då backning inte får använ- das som ett körsätt dessutom löser inte tvåmansbetjäning problemet med en för smal vägbana vintertid. Fastighetsägarna föreslår att fordon som används ska vara försedda med backkamera. Fordonen är utrustade med backkamera, backkameran ska ses som ett hjälpmedel då backning inte går att undvika tex vid tillfälliga hinder. 4. Fastighetsägarna hävdar att kommunens beslut innebär att de tvingas gå meter med sina sopor till den nya hämtplatsen. Kommunen anser att nya hämtplatsen är belägen inom rimligt gångavstånd (se även punkt 2). I ett tillägg till överklagan daterad hävdar fastighetsägarna att en vändplan har anlagts på Berghemsvägen efter den inspektion som arbetsmiljöverket genomförde Detta påstående stämmer ej, förbättringsarbeten såsom asfaltering har genomförts men kommunen har inte anlagt någon vändplan. Vidare beskriver fastighetsägarna att kommunens dåvarande entreprenör har godkänt vändplatsen. Kommunen har ej tagit del av den informationen men anser dock att den saknar betydelse. I den skyddsrond som genomfördes 2014 där entreprenören Sita i Sverige AB, skyddsombud från Svenska Transportarbetarförbundet samt kommunen medverkade upptäcktes att sophämtningen på Berghemsvägen fortgick på samma sätt som vid Arbetsmiljöverkets inspektion Bilagor 1. Kommunstyrelsens beslut

25 Vårt datum Vår beteckning (4) Tidigare inskickade handlingar till förvaltningsrätten i Linköping: Underrättelse om beslut om anvisande av ny plats för lämnande av hu- Skrivelse KSAU inkl. bilaga 1 karta med utmarkerad plats och hållsavfall bilaga 2 arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande KSAU-protokoll KS-protokoll med anslagsbevis Renhållningsföreskrifter Renhållningstaxa Kommunstyrelsen VALDEMARSVIKS KOMMUN

26 Vårt datum Vår beteckning KSTEK Valdemarsvik 5:20 Tjänsteställe/handläggare Mikael Jonsson Gatu- och fastighetschef Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdelningsadress Telefon Fax E-post adress Bankgiro Valdemarsvik Växel

27 Vårt datum Vår beteckning KSTEK Valdemarsvik 5:20 Förslag till Taxa Konstgräsplanen på Grännäsområdet Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige antar Taxa för uthyrning av konstgräsplan på Grännäsområdet. Bakgrund I samband med att planeringen av anläggning av en konstgräsplan på Grännäs startade 2012, konstaterades att uthyrning av planen ska ske och att vi därmed också kan tillgodoräkna oss en del intäkter till kommunen. Planen färdigställdes och invigdes i juni Under hösten har en dialog förts med de fotbollsklubbar som finns i kommunen. Det har framkommit att det finns intresse av att hyra planen utom säsongstid mot en fastställd kostnad. Andra klubbar har också visat intresse av att hyra planen i Valdemarsvik. Marknadsföring För att etablera Grännäsplanen som en bra fotbollsplan som andra fotbollsklubbar söker sig till året runt, krävs att kommunen marknadsför planen. Det kommer att tas fram ett material och en plan för hur detta ska genomföras under Det kan t ex vara ett erbjudande om att komma hit och pröva-på-planen vid ett tillfälle, paket-erbjudande för träningsläger m m. Intäkter och Taxa Det är grannlaga att beräkna intäkter innan uthyrningen har kommit igång. En uppskattning görs utifrån förutsättningar som framkommit i dialog med klubbarna. Intäkterna uppskattas i dagsläget till ca 120 tkr per år och bygger på nedanstående taxa. Taxan är framtagen utifrån en jämförelse med andra närliggande kommuners taxor, som varierar stort med priser mellan kr per timme. Taxan bygger också på att klubbarna i kommunen betalar för det mervärdeplanen ger under höst och vinter. Under vår/sommar har klubbarna ingen kostnad i dag. Utdelningsadress Telefon Fax E-post adress Valdemarsvik Växel

28 Vårt datum Vår beteckning (3) Förslag till Taxa för Klubbar i Valdemarsviks kommun Träning/Match - 1 april 31 oktober Träning/Match 500:-/timme 1 november 31 mars Övriga klubbar Match 700 kr/timme hela året Träning 600 kr/timme hela året Mikael Jonsson Fastighets- och gatuchef

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 KS-SA Tänsteställe/handläggare Avdelning Service och Administration Eva Ljungberg Kommunstyrelsen Investerings- och upprustningsbidrag samt bidrag till förfogande 2015 Förslag till beslut Fördelning av medel för 2015 sker enligt nedan: Gryts IF :- Hammarkinds Skidklubb 5 000:- Ringarums IF :- Ärendebeskrivning Gryts IF ansöker om bidrag till byte av belysning för delar av elljusspåret i Gryt :- Hammarkinds Skidklubb ansöker om bidrag för inköpta Headset till befintlig musikanläggning (gymnastik) 6 927:- Ringarums IF ansöker om bidrag för renovering/ombyggnad av 4 st omklädningsrum, 1 st domarrum samt till 2 st fotbollsmål och 2 st hjulsatser : avsattes :- kronor i budgeten. VALDEMARSVIKS KOMMUN Eva Ljungberg Ass

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 805 Vårt datum Vårt Dnr Sida KS-KcS Tjänsteställe/Handläggare Avdelning Service och Administration Eva Ljungberg Mottagare Kommunstyrelsen Bidrag till utomstående föreningar 2015 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar enligt nedanstående förslag för 2015 Ärendebeskrivning Nedanstående föreningar har inkommit med bidragsansökningar för verksamhetsåret I ursprungliga budgetramarna för 2014 finns kr för ändamålet. Anslaget används för bidrag till ideella insatser för att möjliggöra tillhandahållande av öppna samlingslokaler för kommunens invånare samt bidrag till övriga utomstående föreningar där regelverket för föreningsbidrag inte är tillämpligt. Förening Bidrag 2014 Sökt bidrag 2015 Förslag 2015 Gusums Folkets Hus Östra Ed/Tryserum Bygdegårdsförening BRIS Region Öst Synskadades Riksförbund Summa VALDEMARSVIKS KOMMUN Eva Ljungberg Assistent

70

71 Vårt datum Vårt Dnr Sida KS-SA (1) Skrivelse med beslutsförslag Tjänsteställe/Handläggare Avdelning Service och Administration Eva Köpberg Mottagare Utskotten, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Sammanträdestider 2015 Förslag till beslut 1. Utskotten, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige antar sammanträdestiderna för Ärendebeskrivning Sektor Service och Administration har tagit fram bifogat förslag till sammanträdestider för Tiderna är senarelagda en vecka jämfört med årets sammanträden. Detta för att göra en anpassning till den ekonomiska rapporteringen. Sammanträdestider för myndighetsnämnden har utarbetats av myndighetsnämnden och beslutas av myndighetsnämnden. VALDEMARSVIKS KOMMUN Eva Köpberg kommunsekreterare Beslutet skickas till: Utskotten Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

72

73

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1(16) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:30 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Helen Johansson Kokkonen (S) jäv 73 Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) jäv 72 Per Hollertz (M) Närvarande ersättare

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-11:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johansson Kokkonen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:45 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) jäv 38 Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Stefan Kemle Närvarande ersättare

Läs mer

Uthyrningsregler. Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson

Uthyrningsregler. Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: GIH 2017/122 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2017-03-10 Ersätter: dnr Ö 2014/215, 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Regler och avgifter för uthyrning av kommunägda lokaler

Regler och avgifter för uthyrning av kommunägda lokaler Diarienr: 2015-ks-501 1(5) Regler och avgifter för uthyrning av kommunägda lokaler Allmänt Vid uthyrning av kommunägda lokaler och anläggningar tillämpas tre olika taxekategorier nedan anges taxekategoriernas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda.

Bilagor Dnr. Mesta möjliga rättvisa mellan olika aktiviteter och föreningar/anordnare ska råda. Bilagor Dnr Bilaga 3, generella riktlinjer för lokalbokningar Verksamhet för barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning ska prioriteras när det gäller tilldelning av tider i lokaler. Mesta

Läs mer

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1).

OBS! För Idrottshallen/Bollhallen gäller särskild ordning beträffande prioritering (bilaga 1). Policy för uthyrning av Töreboda kommuns lokaler Töreboda kommun har lokaler som utanför ordinarie verksamhet kan hyras ut för olika aktiviteter och arrangemang. Föreningslivet i Töreboda kommun är ett

Läs mer

Regler för korttidsuthyrning

Regler för korttidsuthyrning Riktlinjer Regler för korttidsuthyrning Antagna av kommunfullmäktige den 15 september 2015 89/2015 Att gälla från den 1 januari 2016 Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Regler

Läs mer

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015

REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 REGLEMENTE (MED TAXOR OCH AVGIFTER) FÖR LOKALBOKNING GÄLLANDE FRÅN OCH MED 1 AUGUSTI 2015 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

OBS TID!!! KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 (1) Plats och tid: Skutan, Valdemarsvik, ,09:00. Upprop Val av protokollsjusterare

OBS TID!!! KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 (1) Plats och tid: Skutan, Valdemarsvik, ,09:00. Upprop Val av protokollsjusterare KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 (1) Plats och tid: Skutan, Valdemarsvik, 2016-12-13,09:00 OBS TID!!! Upprop Val av protokollsjusterare Nr Ärende Föredragande och ca tid 1 Information A) Tillsyner, inspektioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Fullriggaren Strömsvik måndag, kl. 08:30 11:00 Beslutande Erland Olauson (S) ordf Anna Nilsson (M) Lars Beckman (S) Leif Jonsson (KD) Helen Johansson Kokkonen (S) Närvarande

Läs mer

Riktlinjer för lokaluthyrning

Riktlinjer för lokaluthyrning 1 Riktlinjer för lokaluthyrning 2 Innehållsförteckning Kontakt på Kumla kommun 3 Allmänna hyresregler för kommunens lokaler 4 Riktlinjer för lokaluthyrning 4 Brandskydd 6 Städinstruktioner 7 Avbokningsregler

Läs mer

Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar.

Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar. Hyresvillkor för lokaler och idrottsanläggningar. Innehåll Fritidsenheten... 3 Boka lokal/idrottsanläggning... 3 Bokningsbekräftelse... 3 Avbokning... 4 Begränsningar... 4 Avgift... 4 Fakturering... 4

Läs mer

Uthyrning av idrotts- anläggningar

Uthyrning av idrotts- anläggningar Uthyrning av idrotts- anläggningar Taxor, avgifter och regler www.sollentuna.se Taxor och avgifter för nyttjande av idrottsanläggningar i Sollentuna kommun Förord Dessa taxor och avgifter är fastställda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Närvarande Helen Johansson Kokkonen (S) 44-47, ersättare 50 Bertil Eklund (NB) Anna Nilsson (M) 48,49

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Fullriggaren Strömsvik måndag 2014-05-09, kl. 08:15 12:15 Beslutande Erland Olauson (S) ordf Anna Nilsson (M) Lars Beckman (S) Leif Jonsson (KD) Jörgen Malmström (NB)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-12:00 Beslutande Helen Johansson Kokkonen (S) Lars Beckman (S) ordf Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Leif Jonsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Roland Mattsson (M) Ordförande Stig-Arne Helmersson (C) Protokollet justeras omedelbart.

Roland Mattsson (M) Ordförande Stig-Arne Helmersson (C) Protokollet justeras omedelbart. Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, den 22 juni 2017 kl. 10.00-11.15 Beslutande Roland Mattsson (M) Ordförande Stig-Arne Helmersson (C) Övriga deltagare Eveline Savik, förvaltningschef, sekreterare

Läs mer

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig 1 2015-04-01 LOKALBOKNINGAR Hedemora kommun Följande information finns tillgänglig Bokningar av idrottsanläggningar Allmän information bokning av idrottsanläggningar. Regler/hjälpmanual vid bokningar.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Skutan,,, 08:15-12:30 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Helen Johansson Kokkonen (S) Bertil Eklund (NB) Per Hollertz (M) Torvald Karlsson (C) jäv 21 Göran Segergren (S) Närvarande

Läs mer

avge yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagt förslag till yttrande

avge yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagt förslag till yttrande Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-12-27 1 (2) HSN 2016-3857 Handläggare: Peder Eskesen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr.

Läs mer

Policy för uthyrning av sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun

Policy för uthyrning av sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun ANTAGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-04-11 31 4.6.1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011 Policy för uthyrning av sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun Innehåll 1. Lokalpolicy Vallentuna kommun... 1 2. Lokaler

Läs mer

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR

VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR VILLKOR OCH AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR, SERVICEDEPÅ 2014-07-01-2015-06-30 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande av kommunala lokaler och anläggningar som bokas via fritidsenhetens lokalbokningssystem

Läs mer

Plats och tid: Sammanträdesrum Skutan, , 08:15:00 - ca 12:00. Nr Ärende Handläggare Föredragande och ca tid 1 Ekonomisk uppföljning 2016

Plats och tid: Sammanträdesrum Skutan, , 08:15:00 - ca 12:00. Nr Ärende Handläggare Föredragande och ca tid 1 Ekonomisk uppföljning 2016 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Sida 1 (2) Plats och tid: Sammanträdesrum Skutan, 2016-09-21, 08:15:00 - ca 12:00 Upprop Val av protokollsjusterare Nr Ärende Handläggare Föredragande och ca tid 1 Ekonomisk uppföljning

Läs mer

AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR

AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR Antagna av Servicenämnden 08-05-21 och 08-08-27 AVGIFTER FÖR LOKALER, ANLÄGGNINGAR OCH SERVICEDEPÅ 2008-07-01-2009-06-30 Sida 1 Villkor och avgifter som gäller för nyttjande av kommunala lokaler och anläggningar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 GODKÄNNANDE AV ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN KS/2014/20 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP

Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP Riktlinjer och hyror för Konstgräsplanen Ånge IP Ånge kommun Antaget av Humanistiska nämndens Beredningsgrupp Kultur och Fritid 2013-12-04 Hyror och riktlinjer i kommunalägda anläggningar Från och med

Läs mer

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323

Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-10-27 294 Renhållningstaxa 2016. KS 2015-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (13) Plats och tid Komunalrådets arbetsrum, onsdagen den 11 januari 2017 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C)

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Torghandel. Regler och taxa för torghandel i Vara kommun. Gäller från 2016-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119

Torghandel. Regler och taxa för torghandel i Vara kommun. Gäller från 2016-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119 Torghandel Regler och taxa för torghandel i Vara kommun Gäller från 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119 Torghandel Sidan 1 Taxa för torghandel i Vara tätort Denna taxa omfattar även

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, målnr

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, målnr TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Caroline Dexfalk Juridiska staben +46155245767 2016-03-21 LS-LED15-0639-30 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Agneta Åkerberg. Underskrifter Sekreterare...

Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Ordföranden samt Agneta Åkerberg. Underskrifter Sekreterare... Protokoll Nr 2015-3 Sammanträdesdatum 2015-05-13 Sammanträdestid 11-1128 Trafiknämnden Närvarande Ledamöter Christer Norrman (M), ordförande Jan Dickens (S) Agneta Åkerberg (C) Tjänstemän Inge Emanuelsson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS

Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 338 Uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a kommunallagen. KS 2014-412. KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 Plats och tid Konferensrummet, Norrtull kl 09.00-11.50 Beslutande Gösta Nilsson (c), ordf Leif Aronsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, avtal med migrationsverket gällande asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Mål nr 379-16.

Laglighetsprövning enligt kommunallagen, avtal med migrationsverket gällande asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Mål nr 379-16. Sammanträdesprotokoll Ordförandeberedningen 2016-01-28 Sida 1 av 1 Laglighetsprövning enligt kommunallagen, avtal med migrationsverket gällande asylplatser för ensamkommande flyktingbarn. Mål nr 379-16.

Läs mer

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-12-11. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-14.00 Ajornering 11.45-11.

PROTOKOLL. Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-12-11. Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-14.00 Ajornering 11.45-11. 1(17) Plats och tid Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 9.00-14.00 Ajornering 11.45-11.50 ande och tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses att justera Isabell Korn (M), ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖR- VALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2010-12-16 SID 1 (6) 2010-11-12 Handläggare: Isabelle Vas Telefon: 08-508 25 025 Lisbeth Westerlund Telefon:

Läs mer

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR

TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR TAXOR och AVGIFTER vid KORTTIDSHYRA av KOMMUNENS SKOLLOKALER och FRITIDSANLÄGGNINGAR ÅR 2012 Boka hos 1 Lokalbokningar idrottshallar 0582-685 536 lokalbokningar@hallsberg.se 2 Simhallens kassa 0582-685

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 SID 1 (6) 2014-01-01 Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen 60 000:- Gyllene Salen 60 000:- Båda lokalerna 110 000:- Tillkommande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Ånge kommunkontor, rum Flataklocken Torsdagen den 13 september 2007, kl Ajournering för lunch kl

Ånge kommunkontor, rum Flataklocken Torsdagen den 13 september 2007, kl Ajournering för lunch kl 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken Torsdagen den 13 september 2007, kl 09.00 15.40 Ajournering för lunch kl 12.30-13.10 Hanne Soukas, s, ordförande Leif

Läs mer

Reglemente för lokalbokning med taxor och avgifter Gällande från och med 1 juli 2016

Reglemente för lokalbokning med taxor och avgifter Gällande från och med 1 juli 2016 Reglemente för lokalbokning med taxor och avgifter Gällande från och med 1 juli 2016 Gymnastiksalar, sporthallar, ishall och andra kommunala anläggningar Fritidskontoret Tfn 026-831 61, 831 65 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Beslutet expedieras till: Marie Pettersson Stadsbyggnadskontoret

Beslutet expedieras till: Marie Pettersson Stadsbyggnadskontoret Beslutsförslag 2015-08-06 Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Marie Pettersson Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2015-05-26, 87, Försäljning av fastigheten Hjulet 5 samt del av Innerstaden

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 11 mars 2015 kl. 08:30-12:00, 13:00 14:30 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Justerare Björn Martinsson,

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12) Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L)

Läs mer

POLICY FÖR UTHYRNING AV FASTIGHETER OCH KYRKOR INOM HUSKVARNA PASTORAT

POLICY FÖR UTHYRNING AV FASTIGHETER OCH KYRKOR INOM HUSKVARNA PASTORAT POLICY FÖR UTHYRNING AV FASTIGHETER OCH KYRKOR INOM HUSKVARNA PASTORAT Fastställt av kyrkorådet 150224 6 Samtliga lokaler i Huskvarna pastorat är i förstahand avsedda för församlingarnas egna verksamheter.

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Arboga kommun och taxa för torgavgifter

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Arboga kommun och taxa för torgavgifter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-04-09 Blad 17 Ks 43 Au 40 Dnr 66/2013-100 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Arboga kommun och taxa för torgavgifter Vid tekniska

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil

Förening Privat kund. Utdelningsadress Telefon Telefax. Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid Mobil Förening Privat kund ANSÖKAN Träningstid säsongen 201-201 Namn Sektion/avdelning/lag o dyl Utdelningsadress Telefon Telefax Postnr Ort E-post Kontaktperson i detta ärende Person-/organisationsnr Tel dagtid

Läs mer

avge yttrande till Kammarrätten i Stockholm i mål nr i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagt förslag till yttrande

avge yttrande till Kammarrätten i Stockholm i mål nr i enlighet med till tjänsteutlåtandet bilagt förslag till yttrande Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-27 1 (2) HSN 2016-3607 Handläggare: Jenny Koski Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 Yttrande till Kammarrätten i Stockholm i mål nr. 3234-16

Läs mer

BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from 120101

BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from 120101 BOKNING TAXOR & AVGIFTER Gäller from 120101 1 Bokning Allmänt Fritidskontoret ombesörjer, förutom uthyrning av fritidskontorets egna anläggningar, uthyrning av vissa lokaler som förvaltas av andra kommunala

Läs mer

Sätila Bygdegård. Sätila Bygdegårdsförening. Hyreskontrakt. Org. nummer 802440-4355. Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund

Sätila Bygdegård. Sätila Bygdegårdsförening. Hyreskontrakt. Org. nummer 802440-4355. Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund Sätila Bygdegård Hyreskontrakt Sätila Bygdegårdsförening Org. nummer 802440-4355 Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund 1 Hyreskontrakt Sätila Bygdegårdsförening upplåter härmed Sätila

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 9 mars 2016 kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Stadgeändring för föreningen Blomsterfonden

Stadgeändring för föreningen Blomsterfonden Utlåtande 2009:62 RI (Dnr 149-238/2009) Stadgeändring för föreningen Blomsterfonden Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande Nya stadgar för föreningen Blomsterfonden godkänns.

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Faktura skickas till ovanstående adress (tyvärr har vi ingen kontanthantering).

Faktura skickas till ovanstående adress (tyvärr har vi ingen kontanthantering). Hyresavtal Mellan Åkerbo församling och Namn och telefon adress (för fakturering) Åkerbo församling hyr ut följande rum: Tidpunkt: till en kostnad av kr Faktura skickas till ovanstående adress (tyvärr

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26

Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 1(7) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl 13.00-14.40 Ajournering: 13.55-14.05 Beslutande Birgitta Jönsson (S) Agnetha Persson (C) 27-29 Charlotte Wachtmeister (M) Karin Wigrup (C) 25-26 Övriga deltagare

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD)

Icke tjänstgörande ersättare Lars Wingerup (S), Yusuf Sheekh (S), Roland Johansson (FP) och Belinda Luong (KD) PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 10:00-11:30 Beslutande Mathias R Karlsson (S), ordförande Joakim Rylin (S) Matti Wahlström (V) Elisabeth Wanneby (MP), 2:e vice ordförande Johannes

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27 Tekniska nämnden 37 42 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och rapporter 37. Uppföljning och prognos per den 31 mars 2009 38. Detaljplan för Fritidsvägen (Lövekulle) 39. Vindbruk, tematiskt tillägg

Läs mer