OTTO AlU)ERSSON postulllt 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OTTO AlU)ERSSON postulllt 1"

Transkript

1 Nar ~pehnansl<\ten ble".jikt Av OTTO AlU)ERSSON postulllt 1 tom de sven:;ka folkvisor, som tack yare J. O. 1. Rancken i Va:;a salllt Nylandska avdelningen och Svenska littcratursallskapet i Helsingfors borjade tagas till vara bland dcn finlandssvenska allmogen och cfter hand inforlivas mcd ki5rernas och solosangamas program i arrangemang av 111artin Wegelius, Karl Flodin, Karl Ekman m. fl., uppkom i borjan av va.rt sekel gcnom foreningen Brages medverkan en ny diktart pa grunclval av den finlandssvenska spelmanslflten, 111. a. o. dikter till folkmeloclier. Dcnna diktart iii' kvantitativt av cn ratt anspriikslos omfattning, men den!jar blivit ett hetydelsefullt tillskott till rcpertoaren bade genom sitt vackandc och stimulerandc inflytande pa hembygdskanslan, och sina rent konstnurliga kvalitctcr, la.t vam att den romantiska karaktiil"en iii" starkt siirpraglad i l11anga av dikterna. Om jag namner de tva Illest kiinda av dcnna diktgrupp: "Sommarmarsch" av Ernst v. Knape och "Slumranclc toner" av Ale:mnder Slotte, sa vet liisaren, vilka diktcr det ar fraga om. Den fi)r:;ta och enda ::;amling som hit.tills utkommit ar dct!illa hliftet "Toner fran stugor och stigar", som fi.ircningcn Brage utgav Eftcrsom jag tog initiatiyet till dessa dikter och iiven valcle ut de latar, som forefoii Himp!iga. for ordsiittning, och jag aven vidtalade skalderna samt befordrade dikterna till tryck, :;a hal' jag funnit 1 Uppsatsen fanns bland Otto Anderssol1s efterlamnade manuskript och hal' Qverlamnats till Abo Akademis Bibliotek. Den skrevs sommaren 1969 och har renskrivits och stallvis fullstandigats av Alfhild Forslin. 8. A-n 12

2 anleclning au ~ammanstulla enclel uppgifter om denna sid a av Brages yerksamhet. Jag tror att litteraturhistorien framdeles knappast kan forbiga "Toner fran stugor och stigar" och ovriga dikter av ~amma art. Oberoende av om dikterna tillmuts stolte eller mindre betyelelse, kan det vara bra att detaljerna i deras tillkomsthistoria ar tillr1i.ttalagda. IVIanga av dessa detaljer ai" for ovrigt fascinerande i och for sig. For mig va, sanger diktade till folkmelodier vulbekanta fran unga iii'. Jag blev tidigt upplyst om att "Nackens pobka" var diktad av A. A. Afzelius till en svensk bondpolska. Likasa var elet allmunt bekant, att Sveriges nationalsang "Du gamla, du fria, elu fjallhoga nord" sjongs pa en gammal balladmelodi. Under min elevtic! i Alands folkhogskola sjong vi mycket Frans bsterbloms hembygelssang "Jag alskar min hembygd vic! svallanc!e hav", eliktad till samma melodi. Sangboksutgivarna hade pa den tiden for sed att antingen trycka. melodin till respektive sanger eller giva ett meddelande: "Sj unges med" den eller den melodin. "Folkhogskolans scmgbok" hade melodier redan i forsta upplagan. Samlingen "Sj ling" atertrycktes forst utan melodier, men i foljande upplagor infordes melodier i sior ymnighet. Langre fram larde jag mig manga svenska sanger, som val' diktade till folkmelodier: "Varvindar friska, leka och viska" av Euphrosyne (Julia Christina Svilrdstl'om), "Stun den bortilar men icke min smarta" av P. H. Lind, "0 tysta ensamhet" av J. O. Wallin, "Ute blaser sommarvind" och "Forgaves uppu stigen" av S. J. Heclborn m. fl. Mastaren bland de skalder som utnyttjat folkmusiken pa detta satt i sitt skaldskap val' naturligtvis C. 1'1'1. Bellman. Han hade icke blott stimulerats av folkmusikens ofantliga rikedom utan aven ordsatt flera visor och clansliuar an nagon annan skald. Riitt miinga nummer av Fredmans epistlar och sanger Imr fastsuillts sasom pa den ticlen i Sverige populara danshhar, vilka clelvis annu lever i den folkliga traclitionen; de hal' Ii'mats av Bellman ellcr moj ligen hal' han sj iilv stundol11 kunnat vara langival"en.,jag kan icke har clroj a vid dctta problem, utan jag nojer mig blatt med rrtt angiva ett par exempel ur min egen erfa rcnhet. Jag upptecknade folj ande mennett, spclacl av.iohan Josepsson-Klemets Tjock 1903:

3 Denna rnenuett barjar pa l:ia111ll1a smt som Fredmans epistel 68, "Movitz i afton star baln", ::lorn enligt anmiirkningarna i Bellmanssallskapets utgava angivit;; vara en "svensk danshit". Det naturligaste sammanhangct syncs vara, att den av mig uppteeknade melodin kommit till Osterbotten fdin Svcrige, dar den forekommit i flera varianter. Dock behover det inte vara. uteslutet att den osterbottniska spelmannen via nagon mellanhand, lanat melodin direkt frfm Bellman. En mycket allman spelmanspolska i Finland bade pa svenskt oeh finskt omracle ar "Heb varldens polska" eller "Skraddarpolskan", som anvancis av Bellman for Fredman!:' epi::;tel ill" 62, ".Movitz valthornd proberar". I borjan av mina resor for upptecknandet a y folkmclodier for Syenska litteratursiillskapets riikning (1902) lade jag marke till dels att somliga av de gamla polskorna atfoljdes itv korta textstu111par - fragment eller rester av langre visor -, dels au en dcl av de ostel" bottniska folkskalderna, "Pali-Maja", "Bjorkbaek-Hans" (Hans Bjork) ID. fl., anvi-int folkmelodier eller koraler for sina Iyekonskningar oeh andra brollopsdikter. Dcssutom tyektes vissa spelmans \thai' aga lika goda tonala forutsattningar som manga melodier som blivit ordsatta av skalder pit forut namnt satt. Danned lag vagen oppen, tyektes det, for finlandssvenska skalder att skapa en samling dikter till finlandssvenska folkmelodier. Jag kommer ieke sfikert ihag numera i vilken ordning de forberedande IHgarderna vidtogs. :Men jag tror att jag borjade med att granska mina uppteekningar for att utrona, hum clen meloclisamling skulle se ut som jag kunde fore::;l1\, till ordsihtning..tag st,annade for flera av de nlimnda typema. Snart hade jag en nutt samling som i mitt tyeke var re resentativ for Val' folkmusik ba.de i rytmiskt oeh melodiskt avseende. Dessutom val' dessa melodier sangbara oeh borde kunna arrangeras for bade solosang oeh korsang. For framforandet hade jag foreningen Brages s t.ngkor till mitt fi)rfogande; koren behovcle t.illokning till sin repert.oar, oeh jag val' redan nu hemmastadd i att arrangera folkmelodier, jag hade bl. a. sammanstiillt bade instrumentala oeh vokala saciana i tablastyeket "Osterbottniskt bondbrollop" (1907). Efter melodiurvalet foljde vidtalandet av skalder. Kagon viclstracktare musikkunskap var ieke nodvandig for att ra rued en saclan uppgift som att dikta texter till folkmelodier. Men uppenbar 14

4 ligen kunde en viss musikalitet gynna den poetiska f0l'111bildningeu. Jag hade ratt nar jag gissade att l1lina viinner Ernst V. Knape och Alexander Slotte skulle bejaka min anhftllan om diktarbjalp. En trcclje medarbetare fick jag senare i Jonatan Reuter, som vid mitt besok lovacle c1ikta nya ord till en ostnylandsk brollopslut som jag hade tecknat upp med ett kort ordfragment: "Muntraste druva, din skul vill jag dricka". Daremot fick jag nekande svar fran Jacob Tegengren. Han ansag sig icke vara tillrackligt musikalisk for att vaga sig pa den foreslagna uppgiften. Detta svar val' ovantat..jacob Tegengren hade jag blivit god van med under jultiden 1900, nal' han val' foresumdare for Alands folkbogskola pl1 Stromsvik, dar min broder var andre Eirare den tiden, vilket var anledningen till mitt besok. Vanskapen fordjupades senare under borjan av min helsingforstid, da jag blev nastan som barn i busct i den Tegengrenska familjcn. (Jag bade Lo. blivit betagen i Jacob Tegengrens forsta diktsamling, som utkom just denna jul, och hade t. o forsokt komponera musik till nagra av dessa dikter). Illgen framgang hade jag heller hos Hjalmar Procope, som jag ocksft personligen framforde min anh tllan till. Hans motivering for a vslaget minns jag inte Eingre. Fordelningen av melodimaterialet var i nagon man kinkig. Det gallde att forse ratt person med den riltta melodin. Ett Iyckligt val var att siinda Leander Hongas "Sprattandansin" till Ernst V. Knape. Meloclin borjacle pft foljande satt: IVlelodin med pizzikato i forsta frasen (x) atfoljdes av en textstump, troligen fragment av n[lgon visa: Ant han dansa med maj, Ant han dansa med maj, Matt han skuffa maj i rage. Knape diktade utgaende frfm clessa tv t racier sin kansliga dikt, som blivit mycket sjungen i arrangemang for blanclacl kor och som varit lika omtyckt av sfmgarna som av publiken. Det clramatiska uppslag, som lag dolt i fragmentet, forband skalden med en gripande minnesbild. En annan melocli, spelacl av clen prliktiga J ohan Brann i Purmo, 15

5 hade Knape mindre tur med. Han hade inte Iyekats fa nagon inre kontakt med den melodin, sade han, utan iltersiint den. Jag gay den iit Slotte. Han diktade till den de fortjusande stroferna: "Ploeka viii jag skogsviol oeh Ijungens fina frans". Nar bada diktarna senare traffades hos mig, dar jag efter hand brukade sj unga deras nya sanger till de gamla meloclierna, blev Knape stormfortjust i Slottes visa oeh yrkacle bestamt pa, au oeksa han skulle fa orclsatta me Iodin, eftersom den forst hade slints till honom. Slotte protesterade. Visan sjongs pa nytt. Jag kuncle naturligtvis inte annat an stalla mig pa Slottes siela. Knape hacle j u atersant melodin; jag tyekte dessutom att Slotte skapat en fin ordelrakt for Branns Purmo-melodi. Diskussionen tog en skamtsam vanclning nar Knape sacle: "Jag koper meloelin! Hur myeket viii elu ha for den 1" Detta forslag blev sj iilvfallet tillbakavisal Sedan Alexander Slotte beslutat sig for att skapa en serie sammanhangande brollopsdikter, i vilka de olikartade brollopseeremonierna skulle skilciras i berauanele dikter, stallde han bestamela anspriik pa melodimaterialet: e1et behovdes marseher, clansmelodier, hymnartade toner m. fl. typer. Samlingarna erbjod myeket att vulja pi\" En oeh annan brollopsmelodi med nagon textsttimp gay oeksa hal' ctt monster for dikten. Ett gott exempel ar en "brudskal" fran Sundom. Jag bade uppteeknat den med folj ande text: Det kommer en skal ifran brudeparets hand Oeh den som viii drieka han stige da fram Oeh darfiir sa drieker vi oeh hailer oss sa glad Oeh angslan oeh sorger fiirsvinner. Meloclin, en tung mollmelocli, gav eercmonin, i stallet for optimism i de sista versrucicrna, en smartfylld st.i:imning, som gjort att den ena cfter den andru av brollopsfolket vid utforandet brustit i grato Det skall ha intraffat, att sangen drunknade i graten oeh snyftningarna. Vid nagot tillfiille skall man t. O. m. ha varit tvungen au bii.ra. bort den av rorclse anfaktacle. Har hade siuedes en vemodsfull melodi i forening med avskedsceremonins allvar tagit overhand over textens maning au forjaga angslan oeh upprattmlia gladjen. Tva av de nydiktade sangerna till folkmejodier, So m m a I' m a rs e h och S I u m ran d e ton e r, fick omedelbart en storre spridning oeh en storre betyclelse for Brage an de ovriga..ja, jag tror jag vagal' saga, att de kom att piiverka. hela den finlandssvenska 16

6 "arnling::;r6rclsen for =:;& vitt dct griller de ll1usikaliska grundackorden i den. SOUllllal'lll!ll'sc:ltcn, en brudl1larseh frfll1 VOl'll spelad av den lliyekct mclodikunnige galllle spclmannen FreLil'ik B erg, kallad "Scpp :Freclrik", har jag ieke kunnat Spfll'tl llppltovet till..tag gav, l\ vitt jag lllinne:;, iek e heller n flgon antydning am vilkel1 karakt ~l l' dikten borde Hi, nii l' jag siinde melodin till Knape;!Il6j li gen It ii 11 visade jag till n[lgon eller n~'igra a y de sycn:;ka g tt n g I 1 tar, som ocks/l brllkacle sjunge:; av ungdoll1en i vart land. Jag hlev angeniilllt oyerra:::kad, niil' jag mottog Knapes forstn ut knst. Skalden IJa de ycr"ifierat dikten pa folj a nde s~itt: bver bygden skiner sol i blanande sky. Och nar sunnan kring falten dansar. kloverns kransar sprider sin sommardoft till alla loft i gronkuidd by etc. Fonllen \"erkadc i nflgon ll1{ul fiirvirrande mecl t'ma korta vcr=:; rade r. ~l e n n lir jag skl'cv u t dem under meloclin oeh :::jong' denna vid pia not, farm jag dern fyllda av en betagande solllma rsti1 l11ning oeh p i'l eu lyckligt siitt :::Hmrna nsmiiltu rn ed den mj uka, vagiga marsehmelodin. Oell niir bflda ~kalderna. :senarc t riiffa,des hemrna I!o ~ mig, var vi alb t n.' eniga 0111, au Kuape har lost sin uppgift pfl ett ut miirk t ;;iitt..tag a rrangerade lllhr::;ellen olllcdclbart for blanrlacle I"iister oeh iivade in rlen med Bragcs kiir. K oren gl::tddc sig ovcrrnflttan over detta fri,;ica oeh ljusa tillskott till y tll" rcpcl'toar oeh sjong marseben lllcd hiinfi)relse. SOm nhlnlwl"sdwl1 fiek sitt elclclop vic! den rikssvcnfoka oeh finlancbsvcnska ungdolllcns stont sommar1l1 6te i Visby 19lJ. Den sjongs diir b ade vic! frarnt ritdunclen fi)r publik oell vid nllldringar genom staclens gator. Jag hhr a ldl'ig kunnat glornmu dell entll~iaslll, l11ed vilkcn den lllottogs fl V allrlliinhcten, SOlD i stor-a :.-;kockar foljde 13ragc=:; kor nil' den gil'k fram oell krii nle m a r~eh en om Dell 0111 utan fttel' viindo. Likad a n upp!ll iirk~ a lllh et vi1ekte "::)]ul1lntndc toner ", som vir! samll1f\ sonllnarfel:;t. flil' flin;ta gfi ngen t;jo ngs for en 30rre ullmiinhct oe ll val' splittcrny for rik"s\ en:3ka [lhora re. D enuh ltlelodi hal' jag :3flVii l 2 17

7 i "Toner fran stugor och stigar" som i Siottes diktbok "Sanger och syner" angivit vara uppteeknad av mig. Den uppgiften, 150m beror pft ett minnesfel vid tidigare ar, har jag rattat i "Finlands svenska folkdiktning" VI A 3 s. L, nr 11 a. NIelodin hade uppteeknats av la. raren H enrz:k Stahl, och han overlamnade den till mig omkring Kar tanken pa au astadkomma dikter till vara folkmelodier vaektes, onskade jag att forst och framst leta upp en melodi som kunde laggas till grund for en Iystringssang for foreningen Brage. Medan jag forgaves sokte imina samlingar erbjod Henrik Stahl en melodi, som jag fann myeket lamplig. Jag gjorde flera forsok att skriva ett par strofer till visan - jag hade Richard Dybeck i minnet - men misslyckades och gay da melodin iit Alexander Siotto (ned uttrycklig anhiulan, au han skulle skriva Iystringssilngen, 'vilket han hastigt gjorde med kand framgang. Siumrande toner hal' blivit en finlandssvensk hembygdssang, som stallts vid sidan av M odersrnalets sang. Den hal' Hitt en stadgad stilllning inte bara ::;om tolk av de ideer forcningen Brage arbetar for, utan den hal' blivit sjungen oeh iil::;kad overallt i det svenska Finland. Den hal' oversatts till finska och sjunges mycket aven i Sverige, oeh den hal' blivit en h5.11fast lank i den sangskatt, som binder vara fjarranboende emigranter vid hemlandet. Under ett skede taJet - blev si'mgen foremiu for angrepp fnln en ung falang, som pi\.. 40-talet vande sig mot den folkliga kulturvcrksamheten. Man talade om "slumrande-toner-mentaliteten", som borde hindras att utbreda sig. Men dossa angrepp hal' nu for Hinge sedan forlorat sin kraft. Lasaren hal' mahanda fl'llgat sig varfor Arvid M orne ioke dcltog i diktandet till folkmelodier. Marne blev verkligen icke uppmanacl au ansluta sig till diktarkretsen, sa goda vanner som vi an val'. Detta berodde pi\.. att jag into r~iknade med att han skulle intressera sig for uppgiftcn oeb ieke heller ansftg att hans diktning, som jag annars myeket uppskauadc, stod i en levandc samklang mecl folkmusikcns varld. Dessutom hade Marne ieke lugt i dagen n[lgot sal' l;kilt intresse for Brages vcrksamhet. Scnare framgick det dock atl han hade ett storre intressc for vih forening un jag trott. Han tog upp ett samtal med mig om saken, oeh utan direkt uppmaning skrev han sin dikteykel "Toner frftn bygden tillegnad Bragc", som han 8.undc till Bmges i\..rsskrift V (191.5). Vi har knappast i vfn litteratur 18

8 cn kii.nsligal'c val'desiittning av allmogemusikcn an avsniuet "Bondfiolen" i den niimnda dikteykeln, med vii ken jag avslutal' dcnna oversikt: En melodi fran bondfiolens strangar, en av de halvt forglomda, muntra, gamla, kan sasom ingen spridda bygder samla till glam, till dans pa varnattsljusa angar. Oeh som en kvall, nar gloden dol' pa harden, - en vinterkvall, med stamning som i sagan fiolen tolkar hjartats frojd oeh klagan, sa talar ingen annan rost i varlden. 19

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Vägar genom sorg. CeFAM Kris- & katastrofpsykologi

Vägar genom sorg. CeFAM Kris- & katastrofpsykologi Vägar genom sorg CeFAM Kris- & katastrofpsykologi De dödas kläder som du får ta hand om på sjukhuset och lägga bakom dig i bilen och köra hemåt med, de dödas kläder är mycket tysta. Tystare än någon skog

Läs mer

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar

En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom. Av Marc Segar En överlevnadsguide för personer med Aspergers syndrom Av Marc Segar Originalets titel: A survival guide for people with Asperger syndrome Översättning: Ingrid Flöistrup Textbearbetning: Gunilla Gerland

Läs mer

Den stora folkmusikutgåvan Svenska Låtar innehåller ju framförallt låtar

Den stora folkmusikutgåvan Svenska Låtar innehåller ju framförallt låtar Finn Karin i Jurassic Park Eller det går inte att göra hundra år av tradition ogjort om att vara en länk i en kedja Susanne Rosenberg Sång har alltid varit mitt liv Den stora folkmusikutgåvan Svenska Låtar

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Här får du en hel meditationshandbok av mig. Den är skriven av Ken Keyes, som har utvecklat en livsfilosofi som han kallar "living love way.

Här får du en hel meditationshandbok av mig. Den är skriven av Ken Keyes, som har utvecklat en livsfilosofi som han kallar living love way. De tre lyckorecepten Här får du en hel meditationshandbok av mig. Den är skriven av Ken Keyes, som har utvecklat en livsfilosofi som han kallar "living love way." Boken ger oss praktiska metoder att hela

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Test av ett svenskt medium

Test av ett svenskt medium Test av ett svenskt medium Sven Ove Hansson Detta är Sven Ove Hanssons rapport av en test som han genomfört av mediet Carina Landins psykometriska förmågor. James Randi har sedan många år en utmaning till

Läs mer

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt

Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Jönköping Per Brahe Gymnasiet 20/4-2012 Jag låtsas som ingenting men egentligen känns allt för bedrövligt Slutarbete om min och andras dyslexi Johanna Gustafsson SP3a Innehållsförteckning Att läsa en mening

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

30 år Seniordans i Finland

30 år Seniordans i Finland Margareta Grigorkoff 30 år Seniordans i Finland 1979 2009 Finlands Seniordansförbund r.f. 2 3 Margareta Grigorkoff 30 år Seniordans i Finland 1979-2009 Finlands Seniordansförbund r.f. 4 Författare: Margareta

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer