OTTO AlU)ERSSON postulllt 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OTTO AlU)ERSSON postulllt 1"

Transkript

1 Nar ~pehnansl<\ten ble".jikt Av OTTO AlU)ERSSON postulllt 1 tom de sven:;ka folkvisor, som tack yare J. O. 1. Rancken i Va:;a salllt Nylandska avdelningen och Svenska littcratursallskapet i Helsingfors borjade tagas till vara bland dcn finlandssvenska allmogen och cfter hand inforlivas mcd ki5rernas och solosangamas program i arrangemang av 111artin Wegelius, Karl Flodin, Karl Ekman m. fl., uppkom i borjan av va.rt sekel gcnom foreningen Brages medverkan en ny diktart pa grunclval av den finlandssvenska spelmanslflten, 111. a. o. dikter till folkmeloclier. Dcnna diktart iii' kvantitativt av cn ratt anspriikslos omfattning, men den!jar blivit ett hetydelsefullt tillskott till rcpertoaren bade genom sitt vackandc och stimulerandc inflytande pa hembygdskanslan, och sina rent konstnurliga kvalitctcr, la.t vam att den romantiska karaktiil"en iii" starkt siirpraglad i l11anga av dikterna. Om jag namner de tva Illest kiinda av dcnna diktgrupp: "Sommarmarsch" av Ernst v. Knape och "Slumranclc toner" av Ale:mnder Slotte, sa vet liisaren, vilka diktcr det ar fraga om. Den fi)r:;ta och enda ::;amling som hit.tills utkommit ar dct!illa hliftet "Toner fran stugor och stigar", som fi.ircningcn Brage utgav Eftcrsom jag tog initiatiyet till dessa dikter och iiven valcle ut de latar, som forefoii Himp!iga. for ordsiittning, och jag aven vidtalade skalderna samt befordrade dikterna till tryck, :;a hal' jag funnit 1 Uppsatsen fanns bland Otto Anderssol1s efterlamnade manuskript och hal' Qverlamnats till Abo Akademis Bibliotek. Den skrevs sommaren 1969 och har renskrivits och stallvis fullstandigats av Alfhild Forslin. 8. A-n 12

2 anleclning au ~ammanstulla enclel uppgifter om denna sid a av Brages yerksamhet. Jag tror att litteraturhistorien framdeles knappast kan forbiga "Toner fran stugor och stigar" och ovriga dikter av ~amma art. Oberoende av om dikterna tillmuts stolte eller mindre betyelelse, kan det vara bra att detaljerna i deras tillkomsthistoria ar tillr1i.ttalagda. IVIanga av dessa detaljer ai" for ovrigt fascinerande i och for sig. For mig va, sanger diktade till folkmelodier vulbekanta fran unga iii'. Jag blev tidigt upplyst om att "Nackens pobka" var diktad av A. A. Afzelius till en svensk bondpolska. Likasa var elet allmunt bekant, att Sveriges nationalsang "Du gamla, du fria, elu fjallhoga nord" sjongs pa en gammal balladmelodi. Under min elevtic! i Alands folkhogskola sjong vi mycket Frans bsterbloms hembygelssang "Jag alskar min hembygd vic! svallanc!e hav", eliktad till samma melodi. Sangboksutgivarna hade pa den tiden for sed att antingen trycka. melodin till respektive sanger eller giva ett meddelande: "Sj unges med" den eller den melodin. "Folkhogskolans scmgbok" hade melodier redan i forsta upplagan. Samlingen "Sj ling" atertrycktes forst utan melodier, men i foljande upplagor infordes melodier i sior ymnighet. Langre fram larde jag mig manga svenska sanger, som val' diktade till folkmelodier: "Varvindar friska, leka och viska" av Euphrosyne (Julia Christina Svilrdstl'om), "Stun den bortilar men icke min smarta" av P. H. Lind, "0 tysta ensamhet" av J. O. Wallin, "Ute blaser sommarvind" och "Forgaves uppu stigen" av S. J. Heclborn m. fl. Mastaren bland de skalder som utnyttjat folkmusiken pa detta satt i sitt skaldskap val' naturligtvis C. 1'1'1. Bellman. Han hade icke blott stimulerats av folkmusikens ofantliga rikedom utan aven ordsatt flera visor och clansliuar an nagon annan skald. Riitt miinga nummer av Fredmans epistlar och sanger Imr fastsuillts sasom pa den ticlen i Sverige populara danshhar, vilka clelvis annu lever i den folkliga traclitionen; de hal' Ii'mats av Bellman ellcr moj ligen hal' han sj iilv stundol11 kunnat vara langival"en.,jag kan icke har clroj a vid dctta problem, utan jag nojer mig blatt med rrtt angiva ett par exempel ur min egen erfa rcnhet. Jag upptecknade folj ande mennett, spclacl av.iohan Josepsson-Klemets Tjock 1903:

3 Denna rnenuett barjar pa l:ia111ll1a smt som Fredmans epistel 68, "Movitz i afton star baln", ::lorn enligt anmiirkningarna i Bellmanssallskapets utgava angivit;; vara en "svensk danshit". Det naturligaste sammanhangct syncs vara, att den av mig uppteeknade melodin kommit till Osterbotten fdin Svcrige, dar den forekommit i flera varianter. Dock behover det inte vara. uteslutet att den osterbottniska spelmannen via nagon mellanhand, lanat melodin direkt frfm Bellman. En mycket allman spelmanspolska i Finland bade pa svenskt oeh finskt omracle ar "Heb varldens polska" eller "Skraddarpolskan", som anvancis av Bellman for Fredman!:' epi::;tel ill" 62, ".Movitz valthornd proberar". I borjan av mina resor for upptecknandet a y folkmclodier for Syenska litteratursiillskapets riikning (1902) lade jag marke till dels att somliga av de gamla polskorna atfoljdes itv korta textstu111par - fragment eller rester av langre visor -, dels au en dcl av de ostel" bottniska folkskalderna, "Pali-Maja", "Bjorkbaek-Hans" (Hans Bjork) ID. fl., anvi-int folkmelodier eller koraler for sina Iyekonskningar oeh andra brollopsdikter. Dcssutom tyektes vissa spelmans \thai' aga lika goda tonala forutsattningar som manga melodier som blivit ordsatta av skalder pit forut namnt satt. Danned lag vagen oppen, tyektes det, for finlandssvenska skalder att skapa en samling dikter till finlandssvenska folkmelodier. Jag kommer ieke sfikert ihag numera i vilken ordning de forberedande IHgarderna vidtogs. :Men jag tror att jag borjade med att granska mina uppteekningar for att utrona, hum clen meloclisamling skulle se ut som jag kunde fore::;l1\, till ordsihtning..tag st,annade for flera av de nlimnda typema. Snart hade jag en nutt samling som i mitt tyeke var re resentativ for Val' folkmusik ba.de i rytmiskt oeh melodiskt avseende. Dessutom val' dessa melodier sangbara oeh borde kunna arrangeras for bade solosang oeh korsang. For framforandet hade jag foreningen Brages s t.ngkor till mitt fi)rfogande; koren behovcle t.illokning till sin repert.oar, oeh jag val' redan nu hemmastadd i att arrangera folkmelodier, jag hade bl. a. sammanstiillt bade instrumentala oeh vokala saciana i tablastyeket "Osterbottniskt bondbrollop" (1907). Efter melodiurvalet foljde vidtalandet av skalder. Kagon viclstracktare musikkunskap var ieke nodvandig for att ra rued en saclan uppgift som att dikta texter till folkmelodier. Men uppenbar 14

4 ligen kunde en viss musikalitet gynna den poetiska f0l'111bildningeu. Jag hade ratt nar jag gissade att l1lina viinner Ernst V. Knape och Alexander Slotte skulle bejaka min anhftllan om diktarbjalp. En trcclje medarbetare fick jag senare i Jonatan Reuter, som vid mitt besok lovacle c1ikta nya ord till en ostnylandsk brollopslut som jag hade tecknat upp med ett kort ordfragment: "Muntraste druva, din skul vill jag dricka". Daremot fick jag nekande svar fran Jacob Tegengren. Han ansag sig icke vara tillrackligt musikalisk for att vaga sig pa den foreslagna uppgiften. Detta svar val' ovantat..jacob Tegengren hade jag blivit god van med under jultiden 1900, nal' han val' foresumdare for Alands folkbogskola pl1 Stromsvik, dar min broder var andre Eirare den tiden, vilket var anledningen till mitt besok. Vanskapen fordjupades senare under borjan av min helsingforstid, da jag blev nastan som barn i busct i den Tegengrenska familjcn. (Jag bade Lo. blivit betagen i Jacob Tegengrens forsta diktsamling, som utkom just denna jul, och hade t. o forsokt komponera musik till nagra av dessa dikter). Illgen framgang hade jag heller hos Hjalmar Procope, som jag ocksft personligen framforde min anh tllan till. Hans motivering for a vslaget minns jag inte Eingre. Fordelningen av melodimaterialet var i nagon man kinkig. Det gallde att forse ratt person med den riltta melodin. Ett Iyckligt val var att siinda Leander Hongas "Sprattandansin" till Ernst V. Knape. Meloclin borjacle pft foljande satt: IVlelodin med pizzikato i forsta frasen (x) atfoljdes av en textstump, troligen fragment av n[lgon visa: Ant han dansa med maj, Ant han dansa med maj, Matt han skuffa maj i rage. Knape diktade utgaende frfm clessa tv t racier sin kansliga dikt, som blivit mycket sjungen i arrangemang for blanclacl kor och som varit lika omtyckt av sfmgarna som av publiken. Det clramatiska uppslag, som lag dolt i fragmentet, forband skalden med en gripande minnesbild. En annan melocli, spelacl av clen prliktiga J ohan Brann i Purmo, 15

5 hade Knape mindre tur med. Han hade inte Iyekats fa nagon inre kontakt med den melodin, sade han, utan iltersiint den. Jag gay den iit Slotte. Han diktade till den de fortjusande stroferna: "Ploeka viii jag skogsviol oeh Ijungens fina frans". Nar bada diktarna senare traffades hos mig, dar jag efter hand brukade sj unga deras nya sanger till de gamla meloclierna, blev Knape stormfortjust i Slottes visa oeh yrkacle bestamt pa, au oeksa han skulle fa orclsatta me Iodin, eftersom den forst hade slints till honom. Slotte protesterade. Visan sjongs pa nytt. Jag kuncle naturligtvis inte annat an stalla mig pa Slottes siela. Knape hacle j u atersant melodin; jag tyekte dessutom att Slotte skapat en fin ordelrakt for Branns Purmo-melodi. Diskussionen tog en skamtsam vanclning nar Knape sacle: "Jag koper meloelin! Hur myeket viii elu ha for den 1" Detta forslag blev sj iilvfallet tillbakavisal Sedan Alexander Slotte beslutat sig for att skapa en serie sammanhangande brollopsdikter, i vilka de olikartade brollopseeremonierna skulle skilciras i berauanele dikter, stallde han bestamela anspriik pa melodimaterialet: e1et behovdes marseher, clansmelodier, hymnartade toner m. fl. typer. Samlingarna erbjod myeket att vulja pi\" En oeh annan brollopsmelodi med nagon textsttimp gay oeksa hal' ctt monster for dikten. Ett gott exempel ar en "brudskal" fran Sundom. Jag bade uppteeknat den med folj ande text: Det kommer en skal ifran brudeparets hand Oeh den som viii drieka han stige da fram Oeh darfiir sa drieker vi oeh hailer oss sa glad Oeh angslan oeh sorger fiirsvinner. Meloclin, en tung mollmelocli, gav eercmonin, i stallet for optimism i de sista versrucicrna, en smartfylld st.i:imning, som gjort att den ena cfter den andru av brollopsfolket vid utforandet brustit i grato Det skall ha intraffat, att sangen drunknade i graten oeh snyftningarna. Vid nagot tillfiille skall man t. O. m. ha varit tvungen au bii.ra. bort den av rorclse anfaktacle. Har hade siuedes en vemodsfull melodi i forening med avskedsceremonins allvar tagit overhand over textens maning au forjaga angslan oeh upprattmlia gladjen. Tva av de nydiktade sangerna till folkmejodier, So m m a I' m a rs e h och S I u m ran d e ton e r, fick omedelbart en storre spridning oeh en storre betyclelse for Brage an de ovriga..ja, jag tror jag vagal' saga, att de kom att piiverka. hela den finlandssvenska 16

6 "arnling::;r6rclsen for =:;& vitt dct griller de ll1usikaliska grundackorden i den. SOUllllal'lll!ll'sc:ltcn, en brudl1larseh frfll1 VOl'll spelad av den lliyekct mclodikunnige galllle spclmannen FreLil'ik B erg, kallad "Scpp :Freclrik", har jag ieke kunnat Spfll'tl llppltovet till..tag gav, l\ vitt jag lllinne:;, iek e heller n flgon antydning am vilkel1 karakt ~l l' dikten borde Hi, nii l' jag siinde melodin till Knape;!Il6j li gen It ii 11 visade jag till n[lgon eller n~'igra a y de sycn:;ka g tt n g I 1 tar, som ocks/l brllkacle sjunge:; av ungdoll1en i vart land. Jag hlev angeniilllt oyerra:::kad, niil' jag mottog Knapes forstn ut knst. Skalden IJa de ycr"ifierat dikten pa folj a nde s~itt: bver bygden skiner sol i blanande sky. Och nar sunnan kring falten dansar. kloverns kransar sprider sin sommardoft till alla loft i gronkuidd by etc. Fonllen \"erkadc i nflgon ll1{ul fiirvirrande mecl t'ma korta vcr=:; rade r. ~l e n n lir jag skl'cv u t dem under meloclin oeh :::jong' denna vid pia not, farm jag dern fyllda av en betagande solllma rsti1 l11ning oeh p i'l eu lyckligt siitt :::Hmrna nsmiiltu rn ed den mj uka, vagiga marsehmelodin. Oell niir bflda ~kalderna. :senarc t riiffa,des hemrna I!o ~ mig, var vi alb t n.' eniga 0111, au Kuape har lost sin uppgift pfl ett ut miirk t ;;iitt..tag a rrangerade lllhr::;ellen olllcdclbart for blanrlacle I"iister oeh iivade in rlen med Bragcs kiir. K oren gl::tddc sig ovcrrnflttan over detta fri,;ica oeh ljusa tillskott till y tll" rcpcl'toar oeh sjong marseben lllcd hiinfi)relse. SOm nhlnlwl"sdwl1 fiek sitt elclclop vic! den rikssvcnfoka oeh finlancbsvcnska ungdolllcns stont sommar1l1 6te i Visby 19lJ. Den sjongs diir b ade vic! frarnt ritdunclen fi)r publik oell vid nllldringar genom staclens gator. Jag hhr a ldl'ig kunnat glornmu dell entll~iaslll, l11ed vilkcn den lllottogs fl V allrlliinhcten, SOlD i stor-a :.-;kockar foljde 13ragc=:; kor nil' den gil'k fram oell krii nle m a r~eh en om Dell 0111 utan fttel' viindo. Likad a n upp!ll iirk~ a lllh et vi1ekte "::)]ul1lntndc toner ", som vir! samll1f\ sonllnarfel:;t. flil' flin;ta gfi ngen t;jo ngs for en 30rre ullmiinhct oe ll val' splittcrny for rik"s\ en:3ka [lhora re. D enuh ltlelodi hal' jag :3flVii l 2 17

7 i "Toner fran stugor och stigar" som i Siottes diktbok "Sanger och syner" angivit vara uppteeknad av mig. Den uppgiften, 150m beror pft ett minnesfel vid tidigare ar, har jag rattat i "Finlands svenska folkdiktning" VI A 3 s. L, nr 11 a. NIelodin hade uppteeknats av la. raren H enrz:k Stahl, och han overlamnade den till mig omkring Kar tanken pa au astadkomma dikter till vara folkmelodier vaektes, onskade jag att forst och framst leta upp en melodi som kunde laggas till grund for en Iystringssang for foreningen Brage. Medan jag forgaves sokte imina samlingar erbjod Henrik Stahl en melodi, som jag fann myeket lamplig. Jag gjorde flera forsok att skriva ett par strofer till visan - jag hade Richard Dybeck i minnet - men misslyckades och gay da melodin iit Alexander Siotto (ned uttrycklig anhiulan, au han skulle skriva Iystringssilngen, 'vilket han hastigt gjorde med kand framgang. Siumrande toner hal' blivit en finlandssvensk hembygdssang, som stallts vid sidan av M odersrnalets sang. Den hal' Hitt en stadgad stilllning inte bara ::;om tolk av de ideer forcningen Brage arbetar for, utan den hal' blivit sjungen oeh iil::;kad overallt i det svenska Finland. Den hal' oversatts till finska och sjunges mycket aven i Sverige, oeh den hal' blivit en h5.11fast lank i den sangskatt, som binder vara fjarranboende emigranter vid hemlandet. Under ett skede taJet - blev si'mgen foremiu for angrepp fnln en ung falang, som pi\.. 40-talet vande sig mot den folkliga kulturvcrksamheten. Man talade om "slumrande-toner-mentaliteten", som borde hindras att utbreda sig. Men dossa angrepp hal' nu for Hinge sedan forlorat sin kraft. Lasaren hal' mahanda fl'llgat sig varfor Arvid M orne ioke dcltog i diktandet till folkmelodier. Marne blev verkligen icke uppmanacl au ansluta sig till diktarkretsen, sa goda vanner som vi an val'. Detta berodde pi\.. att jag into r~iknade med att han skulle intressera sig for uppgiftcn oeb ieke heller ansftg att hans diktning, som jag annars myeket uppskauadc, stod i en levandc samklang mecl folkmusikcns varld. Dessutom hade Marne ieke lugt i dagen n[lgot sal' l;kilt intresse for Brages vcrksamhet. Scnare framgick det dock atl han hade ett storre intressc for vih forening un jag trott. Han tog upp ett samtal med mig om saken, oeh utan direkt uppmaning skrev han sin dikteykel "Toner frftn bygden tillegnad Bragc", som han 8.undc till Bmges i\..rsskrift V (191.5). Vi har knappast i vfn litteratur 18

8 cn kii.nsligal'c val'desiittning av allmogemusikcn an avsniuet "Bondfiolen" i den niimnda dikteykeln, med vii ken jag avslutal' dcnna oversikt: En melodi fran bondfiolens strangar, en av de halvt forglomda, muntra, gamla, kan sasom ingen spridda bygder samla till glam, till dans pa varnattsljusa angar. Oeh som en kvall, nar gloden dol' pa harden, - en vinterkvall, med stamning som i sagan fiolen tolkar hjartats frojd oeh klagan, sa talar ingen annan rost i varlden. 19

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter

Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter Innehåll Spår på CDn Titel Sidnummer 01 Alla är så ensamma här 2 02 Vi har letat 2 03 Rymdramsa 3 04 Raketbyggarna 4 05 Vi är på väg till rymden 5 06 Rymdvals

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT HAVER NI SETT KARLSSON TEXT och MUSIK: Emil Norlander (1865 1935). svensk revyförfattare, journalist och kåsör (pseud. Don Basuno). Som barn blev Emil klar över konsten när han

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem.

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem. HUR LÅTER BILDEN? WIKIPEDIA: Tavlor på en utställning är en berömd pianosvit av den ryske tonsättaren Modest Mussorgsky. Verket skrevs 1874 som en pianosvit i tio delar och utgör en "musikalisk illustration"

Läs mer

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! TEXT: Frans Michael Franzén (1772-1847). Finsk-svensk författare, präst, biskop och akademibibliotekarie. Franzén studerade i Åbo och tog studenten vid 13 års ålder. Därefter studerade

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Den stora folkmusikutgåvan Svenska Låtar innehåller ju framförallt låtar

Den stora folkmusikutgåvan Svenska Låtar innehåller ju framförallt låtar Finn Karin i Jurassic Park Eller det går inte att göra hundra år av tradition ogjort om att vara en länk i en kedja Susanne Rosenberg Sång har alltid varit mitt liv Den stora folkmusikutgåvan Svenska Låtar

Läs mer

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler. MUSIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl tanke- som känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var

Läs mer

musikböcker nr 21 Detta är ett utdrag ur Intonation i körsång från Gehrmans Musikförlag AB, Stockholm http://www.gehrmans.se/shop/info.asp?

musikböcker nr 21 Detta är ett utdrag ur Intonation i körsång från Gehrmans Musikförlag AB, Stockholm http://www.gehrmans.se/shop/info.asp? musikböcker nr 21 Detta är ett utdrag ur Intonation i körsång från Gehrmans Musikförlag AB, Stockholm Intonation i körsång per-gunnar alldahl 41 Rena treklanger Pianots liksvävande temperatur ger

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Lättläst svenska. FOTO: Fanny Oldenburg.

Lättläst svenska. FOTO: Fanny Oldenburg. Lättläst svenska Utställningen handlar om musik-instrument i olika länder. Olika instrument är viktiga i olika länder. De är symboler för sitt land. De är national-symboler. 1 Alla länder har en national-sång.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

"Vem" Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer,

Vem Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer, Nr 2 Innehåll "Vem"... 3 DU OCH JAG"... 4 "En Sång"... 7 "Inbördeskrig"... 8 "Ser"... 9 "Livet går vidare"... 10 "Karlstad"... 11 "Råg och vete"... 12 "Tack"... 13 "Finns"... 14 "Kyssar"... 15 "Demonstrera

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

Johan Wennerstrand. Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur.

Johan Wennerstrand. Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur. Johan Wennerstrand Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur. Har lång erfarenhet av de flesta musikaliska stilar. I sju år sågs han i kören bakom Lasse Berghagen i Allsång på Skansen. Visor, schlager,

Läs mer

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema An die Freude Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm Ludwig van Beethoven sym 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial ör elevorkester arr. an Alm De a är e arbetsmaterial som kan användas å olika sä, allte er behov och möjligheter. A Melodi utan legato ör

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK

RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK RÖDA TRÅDEN MUSIK ÅK 1 ÅK 5 ÅK 1 Musicerande och musikskapande ÅK 2 Sång i olika former, unison sång, kanon och växelsång Spel i olika former, ensemblespel Imitation och improvisation med rörelser, rytmer

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Lgr 11 kursplan musik Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Lgr 11 kursplan musik Förmågor: - spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, - skapa musik samt gestalta och kommunicera egna

Läs mer

Företagets slogan eller motto MUSIK

Företagets slogan eller motto MUSIK Företagets slogan eller motto MUSIK GITARREN HUVUD STÄMSKRUVAR HALS KROPP BAND 1 E 2 A STRÄNGARNAS TONNAMN STALL 3 D 4 G 5 B 6 E ÖPPNA ACKORD PIANO/KEYBOARD Tonernas namn kommer från alfabetets a b c d

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI

GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI GRUNDLÄGGANDE MUSIKTEORI Puls All musik utgår från en grundpuls. När man spelar tillsammans måste alla känna samma puls om det ska funka. Puls är en serie slag som återkommer med jämna mellanrum. Det är

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Fran b son till mllsiklk

Fran b son till mllsiklk Fran b son till mllsiklk Otto Andersson och formandet av "finlandssvensk folkmusik" Niklas Nyqvist r 'ffc=~,.t. 4"7 rl,~... - Pil" ~,t FrAn bondson till folkmwikikon Niklns Nyqvist, andmfr.h. flnnkerad

Läs mer

Framtidens serier. hur ser de ut?

Framtidens serier. hur ser de ut? Framtidens serier hur ser de ut? Jag heter Yvette Gustafsson, och är serietecknare. Jag började teckna serier när jag studerade på Serie- och bildberättarprogrammet i Hofors 2004-2006. Under tiden där

Läs mer

Veterandagen. Medaljörer

Veterandagen. Medaljörer Veterandagen Medaljörer 29 maj 2015 Ceremoni Program 14.20 Platserna vid monumentet och åskådarläktaren intagna 14.30 Ceremonin inleds med parad för fanan Tal av försvarsminister Peter Hultqvist Musik,

Läs mer

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall

KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall KRISHANTERING Handlingsplan vid olyckor, katastrofer, dödsfall Ebersteinska gymnasiet Innehåll Telefonlista... 3 Krissituation handlingsplan... 4 Handlingsplan... 4 Information och kontakt med massmedia...

Läs mer

Snigelhjärta Författare: Helen Rundgren Illustratör: Kennhet Andersson

Snigelhjärta Författare: Helen Rundgren Illustratör: Kennhet Andersson Nu är det februari och Martina och Petra vill passa på att tipsa om nya och lite äldre böcker, som vi tycker är riktigt bra och som man kan passa på att läsa när vädret inte är så bra och man helst vill

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen.

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Kvalitets redovisning för Notens Förskola 2013 2014 Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Vi har delat in gruppen i två åldersgrupper

Läs mer

Teoriboken praktisk musikteori

Teoriboken praktisk musikteori Teoriboken praktisk musikteori Bli musikant Hasse Nylén, Petra Andersson Ku r s f y r a bli musikant innehållsförteckning Lektion ett Le k t i o n t v å Le k t i o n t r e Le k t i o n f y r a Lektion

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann

BOULEVARDTEATERNS. Handledarmaterial. till föreställningen av Daniel Goldmann BOULEVARDTEATERNS Handledarmaterial till föreställningen av Daniel Goldmann Hej Det här är ett handledarmaterial för er som ska se Bröderna Pixon - och TV:ns hemtrevliga sken på Boulevardteatern. Här finns

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga

Emil i Lönneberga. När Emil hissade upp lilla Ida i flaggstången. Publicerat med tillstånd. Emil i Lönneberga Det hade hon inte. Och nu blev det ett liv i Katthult. Kalaset fick vänta. Alla måste ut och leta efter Emil. Han måste vara i snickarboden, kan du väl förstå, sa Emils mamma, och alla rusade dit för att

Läs mer

Brudmarscher från Sörmland uppförs

Brudmarscher från Sörmland uppförs framträda vid konserten i UOa Malma Folkmusikgruppen Simmings kommer att kyrka på lördag. Kyrrui pu»v Brudmarscher från Sörmland uppförs Minnesrikt, intressant och säkerligen som arrangerats för orgel

Läs mer

Midsommar på Skarpö 2014

Midsommar på Skarpö 2014 Midsommar på Skarpö 2014 Kära Skarpöbor, hej alla barn och vov alla hundar! Så är det dags igen, midsommar på vår sommarö. Vi har stakat oss genom nationalsången och hissat flaggan. Några har redan petat

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Rusmedel ur barnets synvinkel

Rusmedel ur barnets synvinkel FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM På svenska Rusmedel ur barnets synvinkel Vad tänker mitt barn när jag dricker? Hej mamma eller pappa till ett barn i lekåldern! Bland allt det nya och förunderliga behöver

Läs mer

Papi Tolfte/Trettonde numret, AnnaLina Hertzberg, 2011

Papi Tolfte/Trettonde numret, AnnaLina Hertzberg, 2011 SPELREGLER För obegränsat många läsare (man kan också sitta i ensamhet). Från 0 år. Speltid ett helt liv (eller bara några få minuter av det, livet alltså). Innehåller 16 kort med 16 olika motiv. FÖRBEREDELSER

Läs mer

BAROCKEN ca 1600-1750

BAROCKEN ca 1600-1750 BAROCKEN ca 1600-1750 Ordet barock betyder ungefär befängt eller konstigt. Namnet började användas när barocken var slut som en reaktion på epokens prålighet. * Musiken under barocken hade en tydlig puls

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

1 av 2 2009-08-04 12:27

1 av 2 2009-08-04 12:27 Musikern som harpan valde - Kultur - www.st.nu http://st.nu/kultur/1.1229012?m=print 1 av 2 2009-08-04 12:27 Publicerad 29 juli 2009 Textstorlek Park Stickney är turnerande världsartist på harpa, främst

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

design: Grafisk Textbearbetning: av: tagna Foton

design: Grafisk Textbearbetning: av: tagna Foton www.amanda.nu Foton tagna av: James Holm, Janna Holmstedt, Mark Vuori, Carina Isaksson och Marie Hedberg. Textbearbetning: Fia Adler Sandblad, Ingrid Zetterlund. Grafisk design: Agnes Backegårdh musik,

Läs mer

A A7 Dm. som ifall vi nånsin hade vart ett par.

A A7 Dm. som ifall vi nånsin hade vart ett par. Allt du är Du andas ganska tyst jag tror du somna till slut. Tårar gör en sömnig. Inte sant? Både du och alla ljusen i mitt rum har brunnit ut. A7 A7 De slockna när de brann som mest och du gjorde likadant.

Läs mer

texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala

texterna till innan. under. efter samtliga skrivna av sandra vilppala texterna till "innan. under. efter" samtliga skrivna av sandra vilppala himlen och golvet och det jag är fattig utan dig urholkat pank och dessvärre mindre än jag trodde när du fattas du är som en cirkus

Läs mer

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta

Om lilla mig. många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta Om lilla mig många säger sig ha sett en ängel, men jag har en i mitt hjärta "Märkligt att man kan sakna någon så ofantligt mycket. Någon som egentligen aldrig tidigare existerat. En gång var det bara du

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Programblad. Höstens spännande program Församlingens ungdomsarbete - Fredagsmix - Söndagsskolan. Vedträn och brinnande hjärtan!

Programblad. Höstens spännande program Församlingens ungdomsarbete - Fredagsmix - Söndagsskolan. Vedträn och brinnande hjärtan! Tänkvärt Vedträn och brinnande hjärtan! En av änsklighetens största och viktigaste bedrifter var att uppfinna effektiva sätt att göra upp eld och att hålla elden vid liv. Men Gud väntar fortfarande på

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Musik. årskurs 6 2013

Musik. årskurs 6 2013 Musik årskurs 6 2013 Instrumentkunskap Årskurs 6 2013 När du lärt dig detta kommer du att kunna: Vilka instrumentgrupper det finns. Vilka instrument som hör till vilka grupper. Ur Musik Falköpings bedömningsmatris

Läs mer

God början på sommaren!

God början på sommaren! Åbo 14-06- 10 Sommarbrev från Folkhälsan i Åboland God början på sommaren! Hela hälsan dagarna 24-26.9. på Åland Folkhälsan arrangerar Hela Hälsan dagarna för sina lokalföreningsaktiva och frivilliga nätverk

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Sista dagen av ensamhet

Sista dagen av ensamhet Sista dagen av ensamhet - funderingsfrågor, diskussion och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gymn, Vux, Särvux Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 1-4 Funderingsfrågor

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Spot, röd, på pulserande hjärta. (violett sidoljus) Fade.

Spot, röd, på pulserande hjärta. (violett sidoljus) Fade. Publik på plats. Black. Följespot på två ansikten. (två teaterelever) Text: Tårene mine lager glade och triste blomster Jeg vanner med kirkeklokker Å drukne er som en spennende bok Jeg hörer stemmer fra

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker

Vad är det jag ser? Man står på tårna, håller tal. Höjer glaset och säger skål. Där i muren är det ett hål. Vad är det jag ser, vad är det som sker Vad är det jag ser? Man har idéer och ideal Man står på tårna, håller tal öjer glaset och säger skål är i muren är det ett hål är är en älv bredvid en skog Och på en väg en fårahjord n litet torp, ett

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

Några rik~linjer för polskaforskningen.

Några rik~linjer för polskaforskningen. Några rik~linjer för polskaforskningen. Av Tohias Norlind_ All forskning måste ske efter två riktlinjer, samlande av materiaioch bearbetande av det insamlade. Det förra är det primära, det senare det sekundära.

Läs mer

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå

Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Trivsel som motivation Gemenskap skapar trygghet och ger makt att påverka Bergagården Plan Blå Fredrik, Julio, Jasmina, Viola, Betty, Ardiana och Malin samt alla andra som arbetat här under året som gått.

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT

KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT VIKTORIASKOLAN KURSPLAN I MUSIK OM SKOLAN STYRDOKUMENT Strävandemål i förskoleklassen Känna till vanliga barnvisor som används vid våra vanliga högtider Deltaga i gemensam sång, sånglekar Deltaga i olika

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter

KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter KONSUMENT-FORUM Sammandrag 26 juli 2014 Uppdaterat 12 augusti Nya SUPER-BROCCOLI hotar att lura oss konsumenter Med en massa löften om hur bra den ska vara för vår hälsa, med obevisade hälsopåståenden

Läs mer