OTTO AlU)ERSSON postulllt 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OTTO AlU)ERSSON postulllt 1"

Transkript

1 Nar ~pehnansl<\ten ble".jikt Av OTTO AlU)ERSSON postulllt 1 tom de sven:;ka folkvisor, som tack yare J. O. 1. Rancken i Va:;a salllt Nylandska avdelningen och Svenska littcratursallskapet i Helsingfors borjade tagas till vara bland dcn finlandssvenska allmogen och cfter hand inforlivas mcd ki5rernas och solosangamas program i arrangemang av 111artin Wegelius, Karl Flodin, Karl Ekman m. fl., uppkom i borjan av va.rt sekel gcnom foreningen Brages medverkan en ny diktart pa grunclval av den finlandssvenska spelmanslflten, 111. a. o. dikter till folkmeloclier. Dcnna diktart iii' kvantitativt av cn ratt anspriikslos omfattning, men den!jar blivit ett hetydelsefullt tillskott till rcpertoaren bade genom sitt vackandc och stimulerandc inflytande pa hembygdskanslan, och sina rent konstnurliga kvalitctcr, la.t vam att den romantiska karaktiil"en iii" starkt siirpraglad i l11anga av dikterna. Om jag namner de tva Illest kiinda av dcnna diktgrupp: "Sommarmarsch" av Ernst v. Knape och "Slumranclc toner" av Ale:mnder Slotte, sa vet liisaren, vilka diktcr det ar fraga om. Den fi)r:;ta och enda ::;amling som hit.tills utkommit ar dct!illa hliftet "Toner fran stugor och stigar", som fi.ircningcn Brage utgav Eftcrsom jag tog initiatiyet till dessa dikter och iiven valcle ut de latar, som forefoii Himp!iga. for ordsiittning, och jag aven vidtalade skalderna samt befordrade dikterna till tryck, :;a hal' jag funnit 1 Uppsatsen fanns bland Otto Anderssol1s efterlamnade manuskript och hal' Qverlamnats till Abo Akademis Bibliotek. Den skrevs sommaren 1969 och har renskrivits och stallvis fullstandigats av Alfhild Forslin. 8. A-n 12

2 anleclning au ~ammanstulla enclel uppgifter om denna sid a av Brages yerksamhet. Jag tror att litteraturhistorien framdeles knappast kan forbiga "Toner fran stugor och stigar" och ovriga dikter av ~amma art. Oberoende av om dikterna tillmuts stolte eller mindre betyelelse, kan det vara bra att detaljerna i deras tillkomsthistoria ar tillr1i.ttalagda. IVIanga av dessa detaljer ai" for ovrigt fascinerande i och for sig. For mig va, sanger diktade till folkmelodier vulbekanta fran unga iii'. Jag blev tidigt upplyst om att "Nackens pobka" var diktad av A. A. Afzelius till en svensk bondpolska. Likasa var elet allmunt bekant, att Sveriges nationalsang "Du gamla, du fria, elu fjallhoga nord" sjongs pa en gammal balladmelodi. Under min elevtic! i Alands folkhogskola sjong vi mycket Frans bsterbloms hembygelssang "Jag alskar min hembygd vic! svallanc!e hav", eliktad till samma melodi. Sangboksutgivarna hade pa den tiden for sed att antingen trycka. melodin till respektive sanger eller giva ett meddelande: "Sj unges med" den eller den melodin. "Folkhogskolans scmgbok" hade melodier redan i forsta upplagan. Samlingen "Sj ling" atertrycktes forst utan melodier, men i foljande upplagor infordes melodier i sior ymnighet. Langre fram larde jag mig manga svenska sanger, som val' diktade till folkmelodier: "Varvindar friska, leka och viska" av Euphrosyne (Julia Christina Svilrdstl'om), "Stun den bortilar men icke min smarta" av P. H. Lind, "0 tysta ensamhet" av J. O. Wallin, "Ute blaser sommarvind" och "Forgaves uppu stigen" av S. J. Heclborn m. fl. Mastaren bland de skalder som utnyttjat folkmusiken pa detta satt i sitt skaldskap val' naturligtvis C. 1'1'1. Bellman. Han hade icke blott stimulerats av folkmusikens ofantliga rikedom utan aven ordsatt flera visor och clansliuar an nagon annan skald. Riitt miinga nummer av Fredmans epistlar och sanger Imr fastsuillts sasom pa den ticlen i Sverige populara danshhar, vilka clelvis annu lever i den folkliga traclitionen; de hal' Ii'mats av Bellman ellcr moj ligen hal' han sj iilv stundol11 kunnat vara langival"en.,jag kan icke har clroj a vid dctta problem, utan jag nojer mig blatt med rrtt angiva ett par exempel ur min egen erfa rcnhet. Jag upptecknade folj ande mennett, spclacl av.iohan Josepsson-Klemets Tjock 1903:

3 Denna rnenuett barjar pa l:ia111ll1a smt som Fredmans epistel 68, "Movitz i afton star baln", ::lorn enligt anmiirkningarna i Bellmanssallskapets utgava angivit;; vara en "svensk danshit". Det naturligaste sammanhangct syncs vara, att den av mig uppteeknade melodin kommit till Osterbotten fdin Svcrige, dar den forekommit i flera varianter. Dock behover det inte vara. uteslutet att den osterbottniska spelmannen via nagon mellanhand, lanat melodin direkt frfm Bellman. En mycket allman spelmanspolska i Finland bade pa svenskt oeh finskt omracle ar "Heb varldens polska" eller "Skraddarpolskan", som anvancis av Bellman for Fredman!:' epi::;tel ill" 62, ".Movitz valthornd proberar". I borjan av mina resor for upptecknandet a y folkmclodier for Syenska litteratursiillskapets riikning (1902) lade jag marke till dels att somliga av de gamla polskorna atfoljdes itv korta textstu111par - fragment eller rester av langre visor -, dels au en dcl av de ostel" bottniska folkskalderna, "Pali-Maja", "Bjorkbaek-Hans" (Hans Bjork) ID. fl., anvi-int folkmelodier eller koraler for sina Iyekonskningar oeh andra brollopsdikter. Dcssutom tyektes vissa spelmans \thai' aga lika goda tonala forutsattningar som manga melodier som blivit ordsatta av skalder pit forut namnt satt. Danned lag vagen oppen, tyektes det, for finlandssvenska skalder att skapa en samling dikter till finlandssvenska folkmelodier. Jag kommer ieke sfikert ihag numera i vilken ordning de forberedande IHgarderna vidtogs. :Men jag tror att jag borjade med att granska mina uppteekningar for att utrona, hum clen meloclisamling skulle se ut som jag kunde fore::;l1\, till ordsihtning..tag st,annade for flera av de nlimnda typema. Snart hade jag en nutt samling som i mitt tyeke var re resentativ for Val' folkmusik ba.de i rytmiskt oeh melodiskt avseende. Dessutom val' dessa melodier sangbara oeh borde kunna arrangeras for bade solosang oeh korsang. For framforandet hade jag foreningen Brages s t.ngkor till mitt fi)rfogande; koren behovcle t.illokning till sin repert.oar, oeh jag val' redan nu hemmastadd i att arrangera folkmelodier, jag hade bl. a. sammanstiillt bade instrumentala oeh vokala saciana i tablastyeket "Osterbottniskt bondbrollop" (1907). Efter melodiurvalet foljde vidtalandet av skalder. Kagon viclstracktare musikkunskap var ieke nodvandig for att ra rued en saclan uppgift som att dikta texter till folkmelodier. Men uppenbar 14

4 ligen kunde en viss musikalitet gynna den poetiska f0l'111bildningeu. Jag hade ratt nar jag gissade att l1lina viinner Ernst V. Knape och Alexander Slotte skulle bejaka min anhftllan om diktarbjalp. En trcclje medarbetare fick jag senare i Jonatan Reuter, som vid mitt besok lovacle c1ikta nya ord till en ostnylandsk brollopslut som jag hade tecknat upp med ett kort ordfragment: "Muntraste druva, din skul vill jag dricka". Daremot fick jag nekande svar fran Jacob Tegengren. Han ansag sig icke vara tillrackligt musikalisk for att vaga sig pa den foreslagna uppgiften. Detta svar val' ovantat..jacob Tegengren hade jag blivit god van med under jultiden 1900, nal' han val' foresumdare for Alands folkbogskola pl1 Stromsvik, dar min broder var andre Eirare den tiden, vilket var anledningen till mitt besok. Vanskapen fordjupades senare under borjan av min helsingforstid, da jag blev nastan som barn i busct i den Tegengrenska familjcn. (Jag bade Lo. blivit betagen i Jacob Tegengrens forsta diktsamling, som utkom just denna jul, och hade t. o forsokt komponera musik till nagra av dessa dikter). Illgen framgang hade jag heller hos Hjalmar Procope, som jag ocksft personligen framforde min anh tllan till. Hans motivering for a vslaget minns jag inte Eingre. Fordelningen av melodimaterialet var i nagon man kinkig. Det gallde att forse ratt person med den riltta melodin. Ett Iyckligt val var att siinda Leander Hongas "Sprattandansin" till Ernst V. Knape. Meloclin borjacle pft foljande satt: IVlelodin med pizzikato i forsta frasen (x) atfoljdes av en textstump, troligen fragment av n[lgon visa: Ant han dansa med maj, Ant han dansa med maj, Matt han skuffa maj i rage. Knape diktade utgaende frfm clessa tv t racier sin kansliga dikt, som blivit mycket sjungen i arrangemang for blanclacl kor och som varit lika omtyckt av sfmgarna som av publiken. Det clramatiska uppslag, som lag dolt i fragmentet, forband skalden med en gripande minnesbild. En annan melocli, spelacl av clen prliktiga J ohan Brann i Purmo, 15

5 hade Knape mindre tur med. Han hade inte Iyekats fa nagon inre kontakt med den melodin, sade han, utan iltersiint den. Jag gay den iit Slotte. Han diktade till den de fortjusande stroferna: "Ploeka viii jag skogsviol oeh Ijungens fina frans". Nar bada diktarna senare traffades hos mig, dar jag efter hand brukade sj unga deras nya sanger till de gamla meloclierna, blev Knape stormfortjust i Slottes visa oeh yrkacle bestamt pa, au oeksa han skulle fa orclsatta me Iodin, eftersom den forst hade slints till honom. Slotte protesterade. Visan sjongs pa nytt. Jag kuncle naturligtvis inte annat an stalla mig pa Slottes siela. Knape hacle j u atersant melodin; jag tyekte dessutom att Slotte skapat en fin ordelrakt for Branns Purmo-melodi. Diskussionen tog en skamtsam vanclning nar Knape sacle: "Jag koper meloelin! Hur myeket viii elu ha for den 1" Detta forslag blev sj iilvfallet tillbakavisal Sedan Alexander Slotte beslutat sig for att skapa en serie sammanhangande brollopsdikter, i vilka de olikartade brollopseeremonierna skulle skilciras i berauanele dikter, stallde han bestamela anspriik pa melodimaterialet: e1et behovdes marseher, clansmelodier, hymnartade toner m. fl. typer. Samlingarna erbjod myeket att vulja pi\" En oeh annan brollopsmelodi med nagon textsttimp gay oeksa hal' ctt monster for dikten. Ett gott exempel ar en "brudskal" fran Sundom. Jag bade uppteeknat den med folj ande text: Det kommer en skal ifran brudeparets hand Oeh den som viii drieka han stige da fram Oeh darfiir sa drieker vi oeh hailer oss sa glad Oeh angslan oeh sorger fiirsvinner. Meloclin, en tung mollmelocli, gav eercmonin, i stallet for optimism i de sista versrucicrna, en smartfylld st.i:imning, som gjort att den ena cfter den andru av brollopsfolket vid utforandet brustit i grato Det skall ha intraffat, att sangen drunknade i graten oeh snyftningarna. Vid nagot tillfiille skall man t. O. m. ha varit tvungen au bii.ra. bort den av rorclse anfaktacle. Har hade siuedes en vemodsfull melodi i forening med avskedsceremonins allvar tagit overhand over textens maning au forjaga angslan oeh upprattmlia gladjen. Tva av de nydiktade sangerna till folkmejodier, So m m a I' m a rs e h och S I u m ran d e ton e r, fick omedelbart en storre spridning oeh en storre betyclelse for Brage an de ovriga..ja, jag tror jag vagal' saga, att de kom att piiverka. hela den finlandssvenska 16

6 "arnling::;r6rclsen for =:;& vitt dct griller de ll1usikaliska grundackorden i den. SOUllllal'lll!ll'sc:ltcn, en brudl1larseh frfll1 VOl'll spelad av den lliyekct mclodikunnige galllle spclmannen FreLil'ik B erg, kallad "Scpp :Freclrik", har jag ieke kunnat Spfll'tl llppltovet till..tag gav, l\ vitt jag lllinne:;, iek e heller n flgon antydning am vilkel1 karakt ~l l' dikten borde Hi, nii l' jag siinde melodin till Knape;!Il6j li gen It ii 11 visade jag till n[lgon eller n~'igra a y de sycn:;ka g tt n g I 1 tar, som ocks/l brllkacle sjunge:; av ungdoll1en i vart land. Jag hlev angeniilllt oyerra:::kad, niil' jag mottog Knapes forstn ut knst. Skalden IJa de ycr"ifierat dikten pa folj a nde s~itt: bver bygden skiner sol i blanande sky. Och nar sunnan kring falten dansar. kloverns kransar sprider sin sommardoft till alla loft i gronkuidd by etc. Fonllen \"erkadc i nflgon ll1{ul fiirvirrande mecl t'ma korta vcr=:; rade r. ~l e n n lir jag skl'cv u t dem under meloclin oeh :::jong' denna vid pia not, farm jag dern fyllda av en betagande solllma rsti1 l11ning oeh p i'l eu lyckligt siitt :::Hmrna nsmiiltu rn ed den mj uka, vagiga marsehmelodin. Oell niir bflda ~kalderna. :senarc t riiffa,des hemrna I!o ~ mig, var vi alb t n.' eniga 0111, au Kuape har lost sin uppgift pfl ett ut miirk t ;;iitt..tag a rrangerade lllhr::;ellen olllcdclbart for blanrlacle I"iister oeh iivade in rlen med Bragcs kiir. K oren gl::tddc sig ovcrrnflttan over detta fri,;ica oeh ljusa tillskott till y tll" rcpcl'toar oeh sjong marseben lllcd hiinfi)relse. SOm nhlnlwl"sdwl1 fiek sitt elclclop vic! den rikssvcnfoka oeh finlancbsvcnska ungdolllcns stont sommar1l1 6te i Visby 19lJ. Den sjongs diir b ade vic! frarnt ritdunclen fi)r publik oell vid nllldringar genom staclens gator. Jag hhr a ldl'ig kunnat glornmu dell entll~iaslll, l11ed vilkcn den lllottogs fl V allrlliinhcten, SOlD i stor-a :.-;kockar foljde 13ragc=:; kor nil' den gil'k fram oell krii nle m a r~eh en om Dell 0111 utan fttel' viindo. Likad a n upp!ll iirk~ a lllh et vi1ekte "::)]ul1lntndc toner ", som vir! samll1f\ sonllnarfel:;t. flil' flin;ta gfi ngen t;jo ngs for en 30rre ullmiinhct oe ll val' splittcrny for rik"s\ en:3ka [lhora re. D enuh ltlelodi hal' jag :3flVii l 2 17

7 i "Toner fran stugor och stigar" som i Siottes diktbok "Sanger och syner" angivit vara uppteeknad av mig. Den uppgiften, 150m beror pft ett minnesfel vid tidigare ar, har jag rattat i "Finlands svenska folkdiktning" VI A 3 s. L, nr 11 a. NIelodin hade uppteeknats av la. raren H enrz:k Stahl, och han overlamnade den till mig omkring Kar tanken pa au astadkomma dikter till vara folkmelodier vaektes, onskade jag att forst och framst leta upp en melodi som kunde laggas till grund for en Iystringssang for foreningen Brage. Medan jag forgaves sokte imina samlingar erbjod Henrik Stahl en melodi, som jag fann myeket lamplig. Jag gjorde flera forsok att skriva ett par strofer till visan - jag hade Richard Dybeck i minnet - men misslyckades och gay da melodin iit Alexander Siotto (ned uttrycklig anhiulan, au han skulle skriva Iystringssilngen, 'vilket han hastigt gjorde med kand framgang. Siumrande toner hal' blivit en finlandssvensk hembygdssang, som stallts vid sidan av M odersrnalets sang. Den hal' Hitt en stadgad stilllning inte bara ::;om tolk av de ideer forcningen Brage arbetar for, utan den hal' blivit sjungen oeh iil::;kad overallt i det svenska Finland. Den hal' oversatts till finska och sjunges mycket aven i Sverige, oeh den hal' blivit en h5.11fast lank i den sangskatt, som binder vara fjarranboende emigranter vid hemlandet. Under ett skede taJet - blev si'mgen foremiu for angrepp fnln en ung falang, som pi\.. 40-talet vande sig mot den folkliga kulturvcrksamheten. Man talade om "slumrande-toner-mentaliteten", som borde hindras att utbreda sig. Men dossa angrepp hal' nu for Hinge sedan forlorat sin kraft. Lasaren hal' mahanda fl'llgat sig varfor Arvid M orne ioke dcltog i diktandet till folkmelodier. Marne blev verkligen icke uppmanacl au ansluta sig till diktarkretsen, sa goda vanner som vi an val'. Detta berodde pi\.. att jag into r~iknade med att han skulle intressera sig for uppgiftcn oeb ieke heller ansftg att hans diktning, som jag annars myeket uppskauadc, stod i en levandc samklang mecl folkmusikcns varld. Dessutom hade Marne ieke lugt i dagen n[lgot sal' l;kilt intresse for Brages vcrksamhet. Scnare framgick det dock atl han hade ett storre intressc for vih forening un jag trott. Han tog upp ett samtal med mig om saken, oeh utan direkt uppmaning skrev han sin dikteykel "Toner frftn bygden tillegnad Bragc", som han 8.undc till Bmges i\..rsskrift V (191.5). Vi har knappast i vfn litteratur 18

8 cn kii.nsligal'c val'desiittning av allmogemusikcn an avsniuet "Bondfiolen" i den niimnda dikteykeln, med vii ken jag avslutal' dcnna oversikt: En melodi fran bondfiolens strangar, en av de halvt forglomda, muntra, gamla, kan sasom ingen spridda bygder samla till glam, till dans pa varnattsljusa angar. Oeh som en kvall, nar gloden dol' pa harden, - en vinterkvall, med stamning som i sagan fiolen tolkar hjartats frojd oeh klagan, sa talar ingen annan rost i varlden. 19

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

TANKEN. gruset= det jordiska

TANKEN. gruset= det jordiska TANKEN TEXT: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877). Finlandssvensk skald, redaktör, präst och psalmdiktare. Under åren 1832-1837 var han redaktör för Helsingfors Morgonblad. Då angrep han bl.a. den rikssvenska

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

VERKAVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Valborgsångtexter LÄNGTAN TILL LANDET

VERKAVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Valborgsångtexter LÄNGTAN TILL LANDET 1(7) LÄNGTAN TILL LANDET Vintern rasat ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ner och dö. Himlen ler i vårens ljusa kvällar, solen kysser liv i skog och sjö. Snart är sommarn här. I purpurvågor,

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter

Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter Sexårskören 2015 Min vän i Rymden Sångtexter Innehåll Spår på CDn Titel Sidnummer 01 Alla är så ensamma här 2 02 Vi har letat 2 03 Rymdramsa 3 04 Raketbyggarna 4 05 Vi är på väg till rymden 5 06 Rymdvals

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Allsvenskan i folkmusik Del 1 Skåne, Blekinge och Halland 2011-01-06 till 2011-01-08 på Axelgård i Lund

Allsvenskan i folkmusik Del 1 Skåne, Blekinge och Halland 2011-01-06 till 2011-01-08 på Axelgård i Lund Allsvenskan i folkmusik Del 1 Skåne, Blekinge och Halland 2011-01-06 till 2011-01-08 på Axelgård i Lund med Karin Wallin Astrid Selling Sjöberg Karin Eriksson Reine Steen Detta häfte tillhör: Allsvenskan

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05

TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05 TORBJÖRN * 1944-09-17 2009-10-05 Bilder från tiden 10 augusti t o m 6 oktober, 2009. Torbjörn efter hemkomsten från sin långa vistelse hos Jan. Bilden tagen ett par veckor efter Jans begravning. Torbjörn

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Att få se Dig. C#m H/D# E/G# Amaj VII. Mattias Martinson 2001, David Songs

Att få se Dig. C#m H/D# E/G# Amaj VII. Mattias Martinson 2001, David Songs tt få se ig H #m Vi vill röra vid itt hjärta H #m H/# låt vår tillbedjan nå till ig H #m u som tronar på vår lovsång H #m låt den få stiga som en rökelse H/# till ig #m H Herre, et finns ingenting vi hellre

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer

Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar:

Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar: Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar: Förklara varför Ge exempel Visa med olika alternativ Generalisera Fördjupa med frågor Använd bindeord för att

Läs mer

Kvalitetsarbete. Rytmik och sång Älgens förskola. Förskolor Syd Munkedals kommun Cecilia Jansson Christina Johansson Holly Ye Valentina Meija

Kvalitetsarbete. Rytmik och sång Älgens förskola. Förskolor Syd Munkedals kommun Cecilia Jansson Christina Johansson Holly Ye Valentina Meija Kvalitetsarbete Rytmik och sång Älgens förskola 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Cecilia Jansson Christina Johansson Holly Ye Valentina Meija Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning

Läs mer

Kung Lindorm och kung Trana

Kung Lindorm och kung Trana q Kung Lindorm och kung Trana k Sagan är satt med typsnittet Nyfors, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Mitt sista samtal till Pappa. på hans begravning

Mitt sista samtal till Pappa. på hans begravning Mitt sista samtal till Pappa på hans begravning den 19 maj 2011 Kära Carl-Fredriks närmaste! För sista gången har vi alla pratat med Carl-Fredrik, nu måste vi vänja oss vid att bara prata om honom. Vi

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

Morgonbön. (Laudes) så att min mun kan förkun - na ditt lov. Gud, kom till min rädd - ning. Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, Morgonbön (Laudes) 1. Inledning Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen. + Herre, öppna mi - na läp - par, så att min

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Kursplan för musik i grundskolan

Kursplan för musik i grundskolan Kursplan för musik i grundskolan Denna kursplan innefattar årskurserna F-1 t o m 6.I årskurs 3 en del av året har eleverna efter enskilt politiskt beslut orkesterklass (se separat kursplan). Musikundervisningen

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2007

Nordiska museets julgransplundring 2007 a r k 3 e l g n å S Nordiska museets julgransplundring 2007 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition, som är känd i varje fall från 1600-talet. Artur Hazelius

Läs mer

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem.

Om du går in på Wikipedia kan du se några av tavlorna och lyssna på dem. HUR LÅTER BILDEN? WIKIPEDIA: Tavlor på en utställning är en berömd pianosvit av den ryske tonsättaren Modest Mussorgsky. Verket skrevs 1874 som en pianosvit i tio delar och utgör en "musikalisk illustration"

Läs mer

Zacharias Topelius LJUNGBLOMMOR. Utgiven av Carola Herberts under medverkan av Clas Zilliacus

Zacharias Topelius LJUNGBLOMMOR. Utgiven av Carola Herberts under medverkan av Clas Zilliacus Z A C H A R I A S T O P E L I U S S K R I F T E R I Zacharias Topelius LJUNGBLOMMOR Utgiven av Carola Herberts under medverkan av Clas Zilliacus Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors Bokförlaget

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN Samtliga sångförslag är hämtade från lovsångsboken LOVSJUNG TILLSAMMANS 150 sånger för alla generationer. http://www.davidmedia.se/produkter/davnot17-lovsjung-tillsammans_19095

Läs mer

Låt mig inledningsvis citera en dikt av Bengt Bratt:

Låt mig inledningsvis citera en dikt av Bengt Bratt: 1 Tal av Ragnwi Marcelind vid konferensen "Kulturen har en plats i vård och behandling på Smålands musik och teater i Jönköping den 13 oktober 2009. Tack Tack för att jag blivit inbjuden att tala vid den

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

GERDA BERGLUND, Själevad

GERDA BERGLUND, Själevad IN MEMORIAM GERDA BERGLUND, Själevad Gerda Berglunds yrke var småskollärarinnans. Efter examen i Härnösand 1924 och en kortare tjänstgöring i Gidböle i Grundsunda kom hon till Själevad, först till skolan

Läs mer

Lättläst svenska. FOTO: Fanny Oldenburg.

Lättläst svenska. FOTO: Fanny Oldenburg. Lättläst svenska Utställningen handlar om musik-instrument i olika länder. Olika instrument är viktiga i olika länder. De är symboler för sitt land. De är national-symboler. 1 Alla länder har en national-sång.

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Sagan om kungafamiljen Silver

Sagan om kungafamiljen Silver Sagan om kungafamiljen Silver Det var en gång för länge sen en familj som hette kungafamiljen Silver. De bodde i ett stort slott. Runt slottet var det en bred vallgrav. Muren var gjord av silver med guldstjärnor

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT

FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT FÖRSTADSFRÖKNARNAS DUETT HAVER NI SETT KARLSSON TEXT och MUSIK: Emil Norlander (1865 1935). svensk revyförfattare, journalist och kåsör (pseud. Don Basuno). Som barn blev Emil klar över konsten när han

Läs mer

KONSTEN OCH SJÄLVFÖRVERK LIGANDET Au fil. lic. BJöRN SJöVALL

KONSTEN OCH SJÄLVFÖRVERK LIGANDET Au fil. lic. BJöRN SJöVALL KONSTEN OCH SJÄLVFÖRVERK LIGANDET Au fil. lic. BJöRN SJöVALL V AD är det som sker när konstnären skapar sitt verk? Såsom vid allt mänskligt handlande har vi att först fråga efter vilka drivkrafter som

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

musikböcker nr 21 Detta är ett utdrag ur Intonation i körsång från Gehrmans Musikförlag AB, Stockholm http://www.gehrmans.se/shop/info.asp?

musikböcker nr 21 Detta är ett utdrag ur Intonation i körsång från Gehrmans Musikförlag AB, Stockholm http://www.gehrmans.se/shop/info.asp? musikböcker nr 21 Detta är ett utdrag ur Intonation i körsång från Gehrmans Musikförlag AB, Stockholm Intonation i körsång per-gunnar alldahl 41 Rena treklanger Pianots liksvävande temperatur ger

Läs mer

NI SKA ÄLSKA VARANDRA

NI SKA ÄLSKA VARANDRA FEMTE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (28 APRIL 2013) NI SKA ÄLSKA VARANDRA Tidsram: 20-25 minuter. Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra Joh 13:31 33a, 34 35 När Judas hade gått ut från salen där Jesus

Läs mer

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911

Thegerström, Robert. Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov.1911. Stockholm 1911 Thegerström, Robert Katalog öfver Robert Thegerströms retrospektiva utställning, Stockholm, nov. Stockholm 1911 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008

Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008 Fjällpoesi av de glada eleverna i 6 Gul 2008 Farten med min vackra bräda Är obeskrivlig Men ändå så är det synen Som fångade mina ögon. Jag kollar på de andra. Så ser vilken fart de åker med. Men ändå

Läs mer

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats

6 Kom du Helige. 1 Välkommen till denna plats 1 1 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Allsång & Visor på berget

Allsång & Visor på berget Allsång & Visor på berget 1 Sundsandvik i mitt hjärta Solljuset stiger ur havet, spelar i koppar och glas, Sundsandvik i gryningen strålar som var hon en gyllene vas, med blommor från Skageraks stränder,

Läs mer

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! TEXT: Frans Michael Franzén (1772-1847). Finsk-svensk författare, präst, biskop och akademibibliotekarie. Franzén studerade i Åbo och tog studenten vid 13 års ålder. Därefter studerade

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Spelmansstämmor förr och nu

Spelmansstämmor förr och nu Spelmansstämmor förr och nu Tiden när spelmannen sågs som en särling med unika krafter är för länge sedan förbi. Men mycket är sig likt på folkmusikens arena. Frågan om vem som har rätt att kalla sig folkmusiker

Läs mer

JESUS ÄR DEN GODE HERDEN

JESUS ÄR DEN GODE HERDEN JESUS ÄR DEN GODE HERDEN FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) Tidsram: 20-25 minuter. Joh 10:27-30 Jesus är den gode herden som älskar sina får Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Sånglösa_

Sånglösa_ _1.4 2012-11-01 19.52 1.4 heter en flicka. I hela världen finns nog ingen som är mer ledsen än vad hon är. Hon gråter varje dag och hon sitter ensam och tänker och tänker. När hon inte går långa promenader

Läs mer

1 av 2 2009-08-04 12:21

1 av 2 2009-08-04 12:21 Dödens alla känslor - Musik - www.st.nu http://st.nu/kultur/musik/1.1236882?m=print 1 av 2 2009-08-04 12:21 Publicerad 2 augusti 2009 Textstorlek Människan och döden Gunilla Nyroos och Lennart Hjulström,

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare.

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Jag tycker att Daniel är Sveriges bästa lärare därför att han

Läs mer

Johan Wennerstrand. Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur.

Johan Wennerstrand. Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur. Johan Wennerstrand Sångare/Skådespelare/Entertainer/Trubadur. Har lång erfarenhet av de flesta musikaliska stilar. I sju år sågs han i kören bakom Lasse Berghagen i Allsång på Skansen. Visor, schlager,

Läs mer

Tidsram: minuter. Joh 10:27-30

Tidsram: minuter. Joh 10:27-30 Fjärde påsksöndagen (år C) (21 april 2013) Jesus är den gode herden Tidsram: 20-25 minuter. Joh 10:27-30 Jesus är den gode herden som älskar sina får Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem,

Läs mer

Lektion 6, måndagen 15 februari, Svenska för internationella studenter, kurs 1

Lektion 6, måndagen 15 februari, Svenska för internationella studenter, kurs 1 Lektion 6, måndagen 15 februari, 2016 Svenska för internationella studenter, kurs 1 I går var det? Alla hjärtans dag! Det är Dagens dikt Lina och Oskar på restaurang Servitören: "Hejsan! Välkomna!" Oskar:

Läs mer

Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann.

Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann. Värdparet in Nu har turen kommit till Trollet Sture som skickat oss en julhälsning. Jo, det är sant. Även trollen firar Jul minsann. Musikintro Sture är hemma, trollampa, hattmajor m.m bemannas av skådespelare

Läs mer

Besök på Arvid Backlundgården

Besök på Arvid Backlundgården V Besök på Arvid Backlundgården i har i vår kommun två berömda konstnärshem öppna för besökare. Ett av dem är Arvid Backlundgården i Kyrkbyn i Svärdsjö. De flesta kulturintresserade SPF-are har troligen

Läs mer

q Smedgesäl en i Norge a

q Smedgesäl en i Norge a q Smedgesällen i Norge a Sagan är satt med typsnittet Ad Hoc kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna

Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Liknelsen om talenterna 33:e söndagen under året (årgång A) 16 november 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Matt 25:14-30 eller Matt 25: 14-15, 19-21 (den kortare här nedan) Liknelsen om talenterna Det blir nämligen

Läs mer

Två österbottniska bygdespelmän

Två österbottniska bygdespelmän ANN-MARI HÄGGMAN Två österbottniska bygdespelmän En av Folkkultursarkivets angelägnaste uppgifter är att genom insamling ute i fält tillvarata den finlandssvenska befolkningens traditioner. Denna del av

Läs mer

Håkan Elofsson Flamenco 1

Håkan Elofsson Flamenco 1 Håkan Elofsson Flamenco 1 2 Flamenco Sol y Sombra Flamenco är livsfarligt!! Den är på riktigt. Den är utbränd vit eller som svartaste skugga. I skuggan lurar Duenden. Duenden är närvaron av döden, det

Läs mer

Bra att veta inför. Studenten. Fredag 5 juni 2015. 08:50 Fotografering 11:30 Studentlunch 14:00 Samling i klassrummen 14:30 Utspring

Bra att veta inför. Studenten. Fredag 5 juni 2015. 08:50 Fotografering 11:30 Studentlunch 14:00 Samling i klassrummen 14:30 Utspring Bra att veta inför Studenten Fredag 5 juni 2015 08:50 Fotografering 11:30 Studentlunch 14:00 Samling i klassrummen 14:30 Utspring PRAKTISKA ANVISNINGAR Värmdö gymnasiums studenter lämnar skolan fredagen

Läs mer

Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2015

Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2015 Karin Boye Sällskapet Medlemsblad 3 2015 Fotografiet taget av Sven Nicklasson sida 1 Ordförande har ordet Till min stora glädje så har under sommaren Karin Boyes namn dykt upp många gånger och i många

Läs mer

Förteckning över Karl Tiréns skriftliga material ORIGINAL. Förkortning: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM)

Förteckning över Karl Tiréns skriftliga material ORIGINAL. Förkortning: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) Förteckning över Karl Tiréns skriftliga material Förkortning: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) ORIGINAL DAUM 3670 1. Brev till Karl Tirén 2. Brev till Tove Tirén 3. Brev till K.I.

Läs mer

JESUS ÄR DEN GODE HERDEN

JESUS ÄR DEN GODE HERDEN JESUS ÄR DEN GODE HERDEN FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR A) 11 MAJ 2014 Tidsram: 20-25 minuter. Johannes 10:1-10 Liknelsen om fåren och den gode herden Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Gudstjänst på julaftonen

Gudstjänst på julaftonen Gudstjänst på julaftonen Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst. I Inledning 1. Ingångspsalm Psalmen kan ersättas

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Lättläst svenska. 1. Bygde-musikanter

Lättläst svenska. 1. Bygde-musikanter Lättläst svenska Utställningen handlar om olika musikgrupper i Sverige. Den börjar på 1600-talet och slutar med ABBA. Ensemble är franska och betyder tillsammans. En musikgrupp är en ensemble. 1. Bygde-musikanter

Läs mer

Den förlorade sonen:

Den förlorade sonen: Den förlorade sonen En bildrik berättelse direkt ur Lukas evangelium 15 och gjord efter bibeltexten. Handlar om sonen som bryter med hemmet och slarvar bort sin förmögenhet i främmande land, ångrar sig

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874

Julin, Jon. Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n. Göteborg 1874 Julin, Jon Strid och seger : Poem / af J. Th. J-n Göteborg 1874 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer