Årsstämma 23 april 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma 23 april 2008"

Transkript

1 Årsstämma 23 april 2008

2 Mikael Nachemson, VD Bure Equity AB

3 INNEHÅLL Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

4 Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

5 TILLBAKABLICK - PRIORITERINGAR Vidareutveckla och koncentrera nuvarande portfölj Fortsatt fokus på att säkerställa dagens resultat och lönsamhet Klart ökade tillväxtansträngningar genom att bland annat söka tilläggsinvesteringar Ökade möjligheter på en stark kapitalmarknad 2. Nya investeringar Bure kommer aktivt att söka nya investeringar som kompletterar nuvarande portfölj Investeringsstrategin bygger på att söka bolag inom stabila branscher med förutsägbar och god intjäning och där vi anser oss ha en tydlig kunskapsedge 3. Ägarstyrning Detta är Bures kärnaffär och måste hela tiden utvecklas

6 TILLBAKABLICK DETTA HAR VI GJORT 1. Vidareutveckla och koncentrera nuvarande portfölj Avyttring Grontmij Bure kom in som ägare i samband med Carl Bro-affären Köpeskilling 267 MSEK, reavinst 99 MSEK Avyttring Appelberg Köpeskilling 82 MSEK (exklusive utdelning) Genom försäljningen samlas Citats erbjudande inom redaktionell kommunikation under varumärket Citat Journalistgruppen Avyttring DataUnit Köpeskilling 44 MSEK (kassatillskott till Citat 49 MSEK) Efter försäljningen av IT-konsulten DataUnit består Citats erbjudande av marknads- och informationstjänster

7 TILLBAKABLICK DETTA HAR VI GJORT 2. Nya investeringar Investering på 38,3 procent i AcadeMedia (49,8 procent av rösterna) Ett bolag etablerat inom branscher där Bure har stor erfarenhet Omsättning 2007: 489 MSEK - omkring halva omsättningar inom friskoleverksamheten Bures investering 185 MSEK Förvärv inom Anew Learning Anew Learning har under 2007 och 2008 förvärvat Proteam, Rytmus, Fenestra, Primrose samt UVS i Malmö/Burlöv och Kristianstad Fenestra är verksamt inom förskola och grundskola medan övriga förvärv huvudsakligen har sin verksamhet inom gymnasiesegmentet Förvärven tillför Anew Learning närmare elever Proteam 270 elever Rytmus 380 elever Fenestra 700 elever Primrose 315 elever UVS 600 elever De förvärvade bolagen omsätter tillsammans omkring 210 MSEK

8 TILLBAKABLICK DETTA HAR VI GJORT 3. Ägarstyrning Prioriterade områden 2007 Strategi för att möta en lågkonjunktur Medarbetarundersökning Succession Utveckling av styrelsearbete

9 TILLBAKABLICK DETTA HAR VI GJORT 3. Ägarstyrning Incitamentsprogram Optionsprogram cirka 4 procent Options- och aktieägarprogram cirka 9 procent Optionsprogram cirka 10 procent 4. Övrigt VD-byte Martin Henricson Tomas Bergström

10 BURE DÅ OCH NU Dec mars 2008 Antal portföljbolag 19 7 varav utbildningsbolag % 71% varav IT-bolag 1 58% 0% Rörelsemarginal 2 2,4% 9,2% Aktiekurs, SEK 3 17,40 38,60 Börsvärde, MSEK Nettolånefordran/skuld, MSEK Utskiftat belopp, MSEK ) Uträknad som Bures andel av omsättningen i portföljbolagen utifrån viktad ägarandel 2) Hänförlig till Bures onoterade innehav 3) Justerat för omvänd splitt 4) Baserat på 92,6 miljoner antal aktier 5) Nettolånefordran per 31 mars ) AcadeMedia ingår med kapitalandelen för Q4, då deras Q släpps först den 13 maj 2008

11 PERSPEKTIV PÅ BURES UTVECKLING Här är vi nu FAS 1 Renodling och struktur FAS 2 Strategisk omorientering Bygg position FAS 3 Ledande position inom utbildning Accelererad tillväxt Renodling

12 Utdrag från pressrelease 22 januari 2008 Bure renodlas till utbildningsbolag VD-byte förbereds Utbildningsverksamheterna utgör i dagsläget cirka två tredjedelar av Burekoncernens totala omsättning och en än större del av rörelseresultatet. Bures verksamheter inom utbildningsområdet är friskoleverksamheten Anew Learning, Mercuri International, som är Europas ledande konsult- och utbildningsbolag inom försäljning och ledarskap, samt det börsnoterade intresseföretaget AcadeMedia. Ambitionen är att under den kommande 12-månadersperioden genomföra renodlingen.

13 Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

14 BAKGRUND - UTBILDNING Över tiden skall Bures exponering mot utbildningsmarknaden öka Stor marknad Position och trovärdighet Relativt låg konkurrens Attraktiva priser, jmf vårdbolag m.m. Internationella förebilder med god lönsamhet har skapat betydande värden

15 UTBILDNINGSMARKNADEN I SVERIGE Omsättning drygt 200 miljarder, varav merparten produceras offentligt Levereras av: Offentliga aktörer Fristående aktörer Omsättning 2006, miljarder kr Arbetsmarknads -utbildning Vuxenutbildning Folkbildning Musik-och kulturskolan KY-utbildning 212 Fristående aktörer 28 4,5 4,1 1,3 Företagsutbildningar Övrigt offentligfinansierat Högskola, grundutbildning 4,7 Gymnasium Förskola Grundskola Gymnasium Högskola, grundutbildning Övrigt offentligfinansierat Företagsutbildningar Totalt 5,7 Grundskola 8,1 Förskola

16 Internationellt finns marknad för privatfinansierade skolor Privatfinansierad, via elevavgift, grund- och gymnasieskola Andel elever Antal elever USA 9,6 % Storbritannien 4,0 % Italien 5,3 % Spanien 4,6 % Polen 3,5 % Portugal 8,4 % Grekland 6,6 % Schweiz 3,4 % Frankrike 0,3 % Rumänien 0,5 % Vad gäller skolpeng är det endast tillåtet för kommersiella aktörer att driva friskolor i Sverige, Chile och vissa distrikt i USA

17 Bure störst på fragmenterad friskolemarknad Grundskola Förskola Gymnasium Elever totalt Marknadsandel de 5 största aktörerna Bure* Andel av totala antalet elever John Bauer Kunskapsskolan Pysslingen Internationella Engelska skolan Prolympia ,1% Övriga AcadeMedia Cybergymnasiet Jensen Education Viktor Rydbergs gymn. Inspira ,7% 0,3% Förskolan 1,6% 0,7% 0,9% Grundskolan Gymnasiet Bure * Avser endast helägda dotterbolag

18 Den externa företagsutbildningsmarknaden uppgår till ca 230 miljarder kronor SEK Mdr ~110 ~120 Definitionen företagsutbildning avser här utbildning av personal som betalas av arbetsgivaren ~5 USA Europa Sverige IDC prognostiserar att marknaden växer med 5-6% över den kommande tre års perioden

19 Omkring 10-20% av företagsutbildningen ligger inom försäljning. I USA är sales training det enskilt största området Sverige Företagsutbildning per område USA Förväntade satsningar inom utbildning % 5% Övrigt Språk Försäljning/sales training 33% 15% Marknadsföring och försäljning Ledarskap 29% 10% Företagsekonomi och administration IT/system Obligatoriska kurser 24% 19% 20% Ledarskap och management Kundservice 19% Yrkes/branschspecifik 17% 20% Data/IT Sociala färdigheter 13% Mjukvaruapplikationsträning 10% 20% Teknik Chefsutveckling 7%

20 Säljutbildning mindre konjunkturkänsligt än övriga företagsutbildningsmarknaden Finansiering av säljutbildning tas ofta inte från HR:s utbildningsbudget utan mer som verksamhetskostnad Säljinriktad utbildning är inte belöningsdrivet i samma utsträckning som t.ex. ledarskapsutbildning Säljutbildning har förutsättningar att vara mindre konjunkturberoende än marknaden för företagsutbildning i stort Säljeffektivisering kan vara en del av globala strategiska initiativ Krav på global leveransförmåga skapar barriär mot lokala aktörer

21 Hög andel lokala aktörer på företagsutbildningsmarknaden Cegos 1500 MSEK internationellt Informa konsult 3100 MSEK internationellt MSEK 180 Omsättning utbildning i Sverige = Nationell aktör = Internationell aktör 150 Lernia IHM = Universitet och högskolor Cornerstone Informator STF Learning Tree Karolinska Institutet Miroi SIFU Linköpings univ. Lunds univ. Uppsala univ. Ibc * Mercuri BTS IFL Företagsuniversitetet Berghs Marknaden fragmenterad med många små, lokala företag De stora utbildningsanordnarna är ofta inte rena utbildningsföretag utan t.ex. mjukvarujättar som Microsoft, Oracle, SAP och Accenture Läkemedelsakademin Jönsson & Lepp Chalmers 30 Data/IT & Teknik SILF Mindset Ekonomi, ledarskap, management Not: *Del av Informa. SAS Flight Academy och Kärnkraftssäkerhet och utbildning AB är ej inkluderat i grafen, men omsätter ca 400 respektive 250 Mkr

22 Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

23 MODERBOLAGET Resultat och finansiell ställning RESULTATRÄKNING Kvartal 1 (MSEK) Resultat investeringsverksamheten 1,0 656,9 858,5 Förvaltningskostnader -8,9-37,8-38,5 Finansiellt netto 20,3 66,1 26,1 Resultat före skatt 12,4 685,2 846,1 Skatt 0,0 0,0 0,0 Resultat efter skatt 12,4 685,2 846,1 NYCKELTAL mars dec. dec Soliditet, % Nettolånefordran

24 PORTFÖLJBOLAGEN Nettoomsättning Tillväxt Portföljbolag Utfall Utfall % Anew Learning 841,4 534,1 58% Mercuri 769,5 714,8 8% Citat 1 510,5 451,0 13% Textilia 323,1 324,7 0% EnergoRetea 2 205,2 70,5 191% Celemi 48,0 59,2-19% Summa 2 697, ,3 Bures andel 2 650, ,3 Tillväxt inkl. förvärv 26% Organisk tillväxt 9% 1 Inklusive Appelberg endast Retea

25 PORTFÖLJBOLAGEN Rörelseresultat Förändring Portföljbolag Utfall Utfall MSEK Anew Learning 69,8 27,0 42,8 Mercuri 58,1 48,3 9,8 Citat 1 73,6 34,3 39,3 Textilia 13,5-10,8 24,3 EnergoRetea 10,1 9,5 0,6 Celemi -0,8 7,3-8,1 Summa 224,3 115,6 Bures andel 224,1 109,9 Resultatförbättring exkl. exitresultat 47% 1 inkl exitresultat vid försäljningen av Dataunit (31,3 MSEK)

26 PORTFÖLJBOLAGEN Nettoomsättning 1:a kv kv kv 2007 Tillväxt Portföljbolag Utfall Utfall % Anew Learning 259,8 198,3 31% Mercuri 195,0 197,8-1% Citat 1 123,4 103,5 19% EnergoRetea 66,5 55,2 21% Textilia 86,0 82,7 4% Celemi 13,0 13,0 0% Summa 743,7 650,5 Bures andel 730,0 637,5 Tillväxt inkl. förvärv 15% Organisk tillväxt 8% 1 justerad borttagande av Dataunit fr o m 1 jan och Appelberg fr o m 1 mars för jämförbarhet

27 PORTFÖLJBOLAGEN Rörelseresultat 1:a kv kv kv 2007 Förändring Portföljbolag Utfall Utfall MSEK Anew Learning 25,9 19,9 6,0 Mercuri 11,5 25,1-13,6 Citat ,0 6,9 76,1 EnergoRetea 6,3 7,7-1,4 Textilia 12,4 3,7 8,7 Celemi 1,7 1,5 0,2 Summa 140,8 64,8 Bures andel 139,2 63,2 Resultatförbättring exkl. exitresultat 6% 1 Inklusive exitresultat vid försäljningen av Appelberg (70,5 MSEK) 2 justerad borttagande av Dataunit fr o m 1 jan och Appelberg fr o m 1 mars för jämförbarhet

28 BURE-AKTIEN - Värdering Innehav/kurs SEK per aktie % av kurs AcadeMedia 240 7% Noterade portföljinnehav 240 7% Nettolånefordran % (inkl. kortfristiga placeringar) Indikerat värde på onoterade innehav % Bures börskurs 31 mars %

29 BURE HAR ÖVERTRÄFFAT BÖRSENS UTVECKLING 45,00 Bures aktie Aktien AFV Investment & Förvaltningsbolag OMXS 43,00 41,00 39,00 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr

30 Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

31 MERCURI Om Mercuri Mercuri är ledande på att hjälpa företag att växa organiskt via förbättrad försäljningseffektivitet och är representerat i 40 länder i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Sydafrika och Australien Drygt 600 anställda Omkring specifika kunder Assa Abloy BASF Borealis Canon Carrefour Carrier Claas Doka ECS Essilor Grundfos Hapag Lloyd Hempel Honeywell HP Hydro Ipsen KCI Medical Kuehne & Nagel Leica Lufthansa Cargo Maersk Mercer Metso Minerals Michelin Millipore OMX Rockwool Rockwell Automation Ruukki Sandvik Schneider Shiro Siemens Swets tesa Tietonator Titex Unilever Valeo Wacker Walter

32 MERCURI AFFÄRSMODELL IDAG Konsulteri 10% Intäkterna är främst en funktion av antalet debiteringsbara dagar Högt beroende av antalet konsulter Öppna kurser 20% Skalfördelar/Synergier Vissa skalfördelar möjliga på standardiserade öppna kurser Företagsan passade utbildningar 70%

33 MERCURI UTMANINGAR Attrahera och behålla kvalificerade konsulter Utveckla och öka andelen kompletterande affärsmodeller: Blended learning och e-learning Affärssimuleringar Success-fee-baserade affärer On-line försäljning Utveckla och dra nytta av Mercuris möjlighet till internationella kunderbjudande

34 MERCURI MÅLSÄTTNINGAR Organisk och förvärvsdriven tillväxt Marginalexpansion Målsättningarna skall nås genom: Växa de landsöverskridande affärerna till över 20 procent av omsättningen Växa kärnverksamheten i nivå med marknadstillväxten på 5-6 procent Stärka positionen på viktiga marknader, t.ex. Tyskland, UK och USA Utveckla och öka andelen kompletterande affärsmodeller

35 ANEW LEARNING Sveriges ledande friskolekoncern med verksamheter inom förskola, grundskola och gymnasium. Koncernen ansvarar för cirka barn/elever mellan 1-19 år Under 2007 förvärvades de yrkesinriktade gymnasierna Proteam, Rytmus (med musik som specialinriktning) samt av Primrose friskola i Östersund. På grund- och förskoleområdet har förvärv skett av Göteborgsbaserade Fenestra Under mars 2008 förvärvades UVS Gymnasium i Malmö/Burlöv och Kristianstad Nyförvärven tillför tillsammans cirka elever och cirka 215 MSEK i årsomsättning. Verksamheterna har fullt ut integrerats i befintliga strukturer. Enskilda varumärken lever kvar, med samordningsfördelar och kraft att ligga i framkant i pedagogisk utveckling Ett antal nya skolstarter planeras inför hösten 2008

36 ANEW LEARNING AFFÄRSMODELL Fristående skolor Skolpeng erhålls för varje elev från dess hemkommun Skalfördelar/Synergier Marknadsföring Lokaler och infrastruktur IT System, läroplan och metoder Best practice Administration Optioner Produktbolag Sommarskolor

37 ANEW LEARNING UTMANINGAR Attrahera elever/ föräldrar genom att erbjuda högkvalitativ utbildning med bäring på: Kunskap Tilltalande pedagogiska metoder Fokus på måluppfyllelse Läromiljö Fokus på individen Den politiska dimensionen Fokus på effektivitet, produktivitet och riskminimering Learning Management System

38 ANEW LEARNING MÅLSÄTTNINGAR Kvalitet skall alltid stå i fokus Våra skolor skall prestera bättre på nationella prov och i kvalitetsundersökningar än den genomsnittliga skolan Över 90 procent av våra elever och föräldrar skall rekommendera våra skolor till andra Omsättning En kombination av organisk och förvärvad tillväxt Förbättrade marginaler Ökade internationella ambitioner På framkant beträffande pedagogik och IT

39 CITAT Stark tillväxt i kombination med förbättrade marginaler Renodling genom avyttring av Dataunit till KnowIt samt Appelberg Publishing Group (mars-08) Flera nya/eller utökade kundkontrakt, ex.vis Fastighetsägarna, Dagens Nyheter, Hennes & Mauritz, Nobel Biocare

40 ENERGO-RETEA GROUP Samgåendet mellan Energo och Retea präglade 2007 Dotterbolaget Energo Network Services en stor besvikelse Bra marknadssituation talar för fortsatt god utveckling med bland annat en ökad efterfrågan och intresse kring energieffektivisering Etablering i Malmö, drygt 30 konsulter

41 TEXTILIA Ny VD, Tomas Bergström Ny platsledning i Rimbo Flytt av huvudkontor, från Malmö till Örebro Förbättrad lönsamhet, via minskade kostnader och ökad produktivitet Ökat tempo i affärsutveckling Nya kontrakt Nya segment Under 2008 skall Textilia fortsätta sitt effektiviserings- och affärsutvecklingsarbete för att etablera bolaget på en högre lönsamhetsnivå

42 CELEMI Resultatmässigt utvecklades Celemi svagt under En bidragande orsak var den svaga beläggningen inom Celemis konsultrörelse Verksamheten har under senaste åren i högre utsträckning styrts över mot produktverksamheten. Produktverksamheten säljs direkt och via partners internationellt

43 ACADEMEDIA Under 2007 förvärvades NTI och LBS, vilket medförde att AcadeMedia blev en aktör på friskolemarknaden AcadeMedia har omkring gymnasieelever Inom gymnasiefriskolor driver AcadeMedia skolor under följande koncept: NTI - 10 stycken skolor LBS - 6 stycken skolor Mikael Elias Teoretiska Gymnasium - 5 stycken skolor Drottning Blankas Gymnasium - 3 stycken skolor Utöver detta bedriver AcadeMedia KY-utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar och vuxenutbildning

44 Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

45 HUVUDDRAG STRATEGI OCH FRAMTID Martin Henricson ny VD Kommer närmast från Bures dotterbolag Mercuri International, där han varit VD Huvuduppgift att leda och utveckla Bures verksamheter inom utbildningsområdet Ökad fokus på adekvat kapitalstruktur Renodling aktualiserar frågan om Bures finansiella nyckeltal och kapitalstruktur Portföljtänkande Eftersträva låg exponering mot den allmänna konjunkturen Finansiering Affärsmodeller Domestic/International Målgrupper m.m.

46 HUVUDDRAG STRATEGI OCH FRAMTID (forts.) Synergier/Stordrift Kund Lokaler Ämneskompetens System eller metoder Best Practice m.m. Selektivt utnyttjande av optioner Produktbolag som passar in i satsningsområden Summer schools Läxhjälp m.m. Σ Bure är på väg att anta mer rörelsedrivande dimensioner

47 Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

48 SAMMANFATTNING Burenivå Fortsatt renodling Utbildning är fokus Ökat fokus på adekvat kapitalstruktur Ökade internationella ambitioner för helheten Maximalt utnyttjande av synergier/stordrift Σ Bure är på väg att anta mer rörelsedrivande dimensioner

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Notering av Avega Group AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm December 2010 Information om aktien: Kortnamn: AVEG B ISIN-kod för aktie: SE0002180539 Första dag för handel på NASDAQ OMX Stockholm: 16 december

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg Färg Europaskalan 100%gul 90% cyan Årsredovisning 2000 Året i sammandrag, Kort om Scandic II VD-kommentar 2 3 Aktieägarinformation 4 7 STRATEGISK ÖVERSIKT, VARUMÄRKE OCH KUNDRELATIONER 8 15 Vision Affärsidé

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

Privata investeringar i friskolor

Privata investeringar i friskolor Privata investeringar i friskolor Slutsatser Den ackumulerade vinsten under perioden 2006-2010 var närmare 820 miljoner Extern finansiering via upplåning uppgick till omkring 670 miljoner Nyemissioner

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 06 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 Affärsdriven HR Innehåll och ekonomisk information 2 Ekonomisk information 2007 3 Wise erbjuder affärsdriven HR 4 VD har ordet 6 2006 i sammandrag 7 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet

2012 i sammandrag. Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Årsredovisning 2012 2012 i sammandrag Viktiga händelser under året Blandad utveckling i innehaven Susanna Campbell utsedd till ny VD Hög transaktionsaktivitet Anticimex avyttrat IRR 24% Kvarvarande innehav

Läs mer

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag

SCA Årsredovisning 2011. Vi gör skillnad i människors vardag SCA Årsredovisning 2011 Vi gör skillnad i människors vardag Innehåll n Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCA-aktien... 4 Strategi... 6 n Koncernen Verksamhet och struktur... 12 Förvärv, investeringar

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 01 DELÅRS RAPPORT JANUARI MARS 2015 Positiv resultateffekt från avyttring av Knowit Services Ökad omsättning på oförändrad marknad Positivt resultat i Finland JANUARI MARS 2015 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll

Amasten har inlett en större satsning på att utveckla Finspång centrum. Läs mer på sidan 17. värdefördelning. Innehåll Årsredovisning 2014 innehåll Innehåll Kort om Amasten 1 Kort om Amasten 2 Vd har ordet 4 Mål och strategi 6 Marknad 10 Fastighetsbestånd 14 Hållbart företagande 16 Organisation och medarbetare 19 Resultatprognos

Läs mer

SCA Årsredovisning 2007

SCA Årsredovisning 2007 SCA Årsredovisning 2007 sdf asdf jk lsd fo sdf lkj df sdjwer wei sdf l sdfj skj dfop sd lfkj sdlfks jif dslfjk sdfjkas slkdfj dfsoi sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja södlfk dfjs sdfök söfk sdfklja

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb

Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Årsredovisning 2004 Service är vårt jobb Bilia på en minut Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia har 69 anläggningar

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT

BRAVIDA DELÅRSRAPPORT BRAVIDA DELÅRSRAPPORT januari mars 22 Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 2 96 (2 558) MSEK Rörelseresultatet förbättrades med 4 procent till 48 (3) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare

3L System (3L.ST) En strukturell vinnare BOLAGSANALYS 22 februari 2010 Sammanfattning 3L System (3L.ST) En strukturell vinnare 3L System är ett mjukvarubolag som utvecklar branschspecifika affärssystem för sökmedia och byggoch fastighet. Bolaget

Läs mer

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 Verksamheten Året som gick 4 Vår HistoriA 5 Mats berättar 6 SkiStar-aktien 8 förmåner för Aktieägare 12 Vår bransch 14 risker och Möjligheter

Läs mer