Årsstämma 23 april 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma 23 april 2008"

Transkript

1 Årsstämma 23 april 2008

2 Mikael Nachemson, VD Bure Equity AB

3 INNEHÅLL Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

4 Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

5 TILLBAKABLICK - PRIORITERINGAR Vidareutveckla och koncentrera nuvarande portfölj Fortsatt fokus på att säkerställa dagens resultat och lönsamhet Klart ökade tillväxtansträngningar genom att bland annat söka tilläggsinvesteringar Ökade möjligheter på en stark kapitalmarknad 2. Nya investeringar Bure kommer aktivt att söka nya investeringar som kompletterar nuvarande portfölj Investeringsstrategin bygger på att söka bolag inom stabila branscher med förutsägbar och god intjäning och där vi anser oss ha en tydlig kunskapsedge 3. Ägarstyrning Detta är Bures kärnaffär och måste hela tiden utvecklas

6 TILLBAKABLICK DETTA HAR VI GJORT 1. Vidareutveckla och koncentrera nuvarande portfölj Avyttring Grontmij Bure kom in som ägare i samband med Carl Bro-affären Köpeskilling 267 MSEK, reavinst 99 MSEK Avyttring Appelberg Köpeskilling 82 MSEK (exklusive utdelning) Genom försäljningen samlas Citats erbjudande inom redaktionell kommunikation under varumärket Citat Journalistgruppen Avyttring DataUnit Köpeskilling 44 MSEK (kassatillskott till Citat 49 MSEK) Efter försäljningen av IT-konsulten DataUnit består Citats erbjudande av marknads- och informationstjänster

7 TILLBAKABLICK DETTA HAR VI GJORT 2. Nya investeringar Investering på 38,3 procent i AcadeMedia (49,8 procent av rösterna) Ett bolag etablerat inom branscher där Bure har stor erfarenhet Omsättning 2007: 489 MSEK - omkring halva omsättningar inom friskoleverksamheten Bures investering 185 MSEK Förvärv inom Anew Learning Anew Learning har under 2007 och 2008 förvärvat Proteam, Rytmus, Fenestra, Primrose samt UVS i Malmö/Burlöv och Kristianstad Fenestra är verksamt inom förskola och grundskola medan övriga förvärv huvudsakligen har sin verksamhet inom gymnasiesegmentet Förvärven tillför Anew Learning närmare elever Proteam 270 elever Rytmus 380 elever Fenestra 700 elever Primrose 315 elever UVS 600 elever De förvärvade bolagen omsätter tillsammans omkring 210 MSEK

8 TILLBAKABLICK DETTA HAR VI GJORT 3. Ägarstyrning Prioriterade områden 2007 Strategi för att möta en lågkonjunktur Medarbetarundersökning Succession Utveckling av styrelsearbete

9 TILLBAKABLICK DETTA HAR VI GJORT 3. Ägarstyrning Incitamentsprogram Optionsprogram cirka 4 procent Options- och aktieägarprogram cirka 9 procent Optionsprogram cirka 10 procent 4. Övrigt VD-byte Martin Henricson Tomas Bergström

10 BURE DÅ OCH NU Dec mars 2008 Antal portföljbolag 19 7 varav utbildningsbolag % 71% varav IT-bolag 1 58% 0% Rörelsemarginal 2 2,4% 9,2% Aktiekurs, SEK 3 17,40 38,60 Börsvärde, MSEK Nettolånefordran/skuld, MSEK Utskiftat belopp, MSEK ) Uträknad som Bures andel av omsättningen i portföljbolagen utifrån viktad ägarandel 2) Hänförlig till Bures onoterade innehav 3) Justerat för omvänd splitt 4) Baserat på 92,6 miljoner antal aktier 5) Nettolånefordran per 31 mars ) AcadeMedia ingår med kapitalandelen för Q4, då deras Q släpps först den 13 maj 2008

11 PERSPEKTIV PÅ BURES UTVECKLING Här är vi nu FAS 1 Renodling och struktur FAS 2 Strategisk omorientering Bygg position FAS 3 Ledande position inom utbildning Accelererad tillväxt Renodling

12 Utdrag från pressrelease 22 januari 2008 Bure renodlas till utbildningsbolag VD-byte förbereds Utbildningsverksamheterna utgör i dagsläget cirka två tredjedelar av Burekoncernens totala omsättning och en än större del av rörelseresultatet. Bures verksamheter inom utbildningsområdet är friskoleverksamheten Anew Learning, Mercuri International, som är Europas ledande konsult- och utbildningsbolag inom försäljning och ledarskap, samt det börsnoterade intresseföretaget AcadeMedia. Ambitionen är att under den kommande 12-månadersperioden genomföra renodlingen.

13 Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

14 BAKGRUND - UTBILDNING Över tiden skall Bures exponering mot utbildningsmarknaden öka Stor marknad Position och trovärdighet Relativt låg konkurrens Attraktiva priser, jmf vårdbolag m.m. Internationella förebilder med god lönsamhet har skapat betydande värden

15 UTBILDNINGSMARKNADEN I SVERIGE Omsättning drygt 200 miljarder, varav merparten produceras offentligt Levereras av: Offentliga aktörer Fristående aktörer Omsättning 2006, miljarder kr Arbetsmarknads -utbildning Vuxenutbildning Folkbildning Musik-och kulturskolan KY-utbildning 212 Fristående aktörer 28 4,5 4,1 1,3 Företagsutbildningar Övrigt offentligfinansierat Högskola, grundutbildning 4,7 Gymnasium Förskola Grundskola Gymnasium Högskola, grundutbildning Övrigt offentligfinansierat Företagsutbildningar Totalt 5,7 Grundskola 8,1 Förskola

16 Internationellt finns marknad för privatfinansierade skolor Privatfinansierad, via elevavgift, grund- och gymnasieskola Andel elever Antal elever USA 9,6 % Storbritannien 4,0 % Italien 5,3 % Spanien 4,6 % Polen 3,5 % Portugal 8,4 % Grekland 6,6 % Schweiz 3,4 % Frankrike 0,3 % Rumänien 0,5 % Vad gäller skolpeng är det endast tillåtet för kommersiella aktörer att driva friskolor i Sverige, Chile och vissa distrikt i USA

17 Bure störst på fragmenterad friskolemarknad Grundskola Förskola Gymnasium Elever totalt Marknadsandel de 5 största aktörerna Bure* Andel av totala antalet elever John Bauer Kunskapsskolan Pysslingen Internationella Engelska skolan Prolympia ,1% Övriga AcadeMedia Cybergymnasiet Jensen Education Viktor Rydbergs gymn. Inspira ,7% 0,3% Förskolan 1,6% 0,7% 0,9% Grundskolan Gymnasiet Bure * Avser endast helägda dotterbolag

18 Den externa företagsutbildningsmarknaden uppgår till ca 230 miljarder kronor SEK Mdr ~110 ~120 Definitionen företagsutbildning avser här utbildning av personal som betalas av arbetsgivaren ~5 USA Europa Sverige IDC prognostiserar att marknaden växer med 5-6% över den kommande tre års perioden

19 Omkring 10-20% av företagsutbildningen ligger inom försäljning. I USA är sales training det enskilt största området Sverige Företagsutbildning per område USA Förväntade satsningar inom utbildning % 5% Övrigt Språk Försäljning/sales training 33% 15% Marknadsföring och försäljning Ledarskap 29% 10% Företagsekonomi och administration IT/system Obligatoriska kurser 24% 19% 20% Ledarskap och management Kundservice 19% Yrkes/branschspecifik 17% 20% Data/IT Sociala färdigheter 13% Mjukvaruapplikationsträning 10% 20% Teknik Chefsutveckling 7%

20 Säljutbildning mindre konjunkturkänsligt än övriga företagsutbildningsmarknaden Finansiering av säljutbildning tas ofta inte från HR:s utbildningsbudget utan mer som verksamhetskostnad Säljinriktad utbildning är inte belöningsdrivet i samma utsträckning som t.ex. ledarskapsutbildning Säljutbildning har förutsättningar att vara mindre konjunkturberoende än marknaden för företagsutbildning i stort Säljeffektivisering kan vara en del av globala strategiska initiativ Krav på global leveransförmåga skapar barriär mot lokala aktörer

21 Hög andel lokala aktörer på företagsutbildningsmarknaden Cegos 1500 MSEK internationellt Informa konsult 3100 MSEK internationellt MSEK 180 Omsättning utbildning i Sverige = Nationell aktör = Internationell aktör 150 Lernia IHM = Universitet och högskolor Cornerstone Informator STF Learning Tree Karolinska Institutet Miroi SIFU Linköpings univ. Lunds univ. Uppsala univ. Ibc * Mercuri BTS IFL Företagsuniversitetet Berghs Marknaden fragmenterad med många små, lokala företag De stora utbildningsanordnarna är ofta inte rena utbildningsföretag utan t.ex. mjukvarujättar som Microsoft, Oracle, SAP och Accenture Läkemedelsakademin Jönsson & Lepp Chalmers 30 Data/IT & Teknik SILF Mindset Ekonomi, ledarskap, management Not: *Del av Informa. SAS Flight Academy och Kärnkraftssäkerhet och utbildning AB är ej inkluderat i grafen, men omsätter ca 400 respektive 250 Mkr

22 Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

23 MODERBOLAGET Resultat och finansiell ställning RESULTATRÄKNING Kvartal 1 (MSEK) Resultat investeringsverksamheten 1,0 656,9 858,5 Förvaltningskostnader -8,9-37,8-38,5 Finansiellt netto 20,3 66,1 26,1 Resultat före skatt 12,4 685,2 846,1 Skatt 0,0 0,0 0,0 Resultat efter skatt 12,4 685,2 846,1 NYCKELTAL mars dec. dec Soliditet, % Nettolånefordran

24 PORTFÖLJBOLAGEN Nettoomsättning Tillväxt Portföljbolag Utfall Utfall % Anew Learning 841,4 534,1 58% Mercuri 769,5 714,8 8% Citat 1 510,5 451,0 13% Textilia 323,1 324,7 0% EnergoRetea 2 205,2 70,5 191% Celemi 48,0 59,2-19% Summa 2 697, ,3 Bures andel 2 650, ,3 Tillväxt inkl. förvärv 26% Organisk tillväxt 9% 1 Inklusive Appelberg endast Retea

25 PORTFÖLJBOLAGEN Rörelseresultat Förändring Portföljbolag Utfall Utfall MSEK Anew Learning 69,8 27,0 42,8 Mercuri 58,1 48,3 9,8 Citat 1 73,6 34,3 39,3 Textilia 13,5-10,8 24,3 EnergoRetea 10,1 9,5 0,6 Celemi -0,8 7,3-8,1 Summa 224,3 115,6 Bures andel 224,1 109,9 Resultatförbättring exkl. exitresultat 47% 1 inkl exitresultat vid försäljningen av Dataunit (31,3 MSEK)

26 PORTFÖLJBOLAGEN Nettoomsättning 1:a kv kv kv 2007 Tillväxt Portföljbolag Utfall Utfall % Anew Learning 259,8 198,3 31% Mercuri 195,0 197,8-1% Citat 1 123,4 103,5 19% EnergoRetea 66,5 55,2 21% Textilia 86,0 82,7 4% Celemi 13,0 13,0 0% Summa 743,7 650,5 Bures andel 730,0 637,5 Tillväxt inkl. förvärv 15% Organisk tillväxt 8% 1 justerad borttagande av Dataunit fr o m 1 jan och Appelberg fr o m 1 mars för jämförbarhet

27 PORTFÖLJBOLAGEN Rörelseresultat 1:a kv kv kv 2007 Förändring Portföljbolag Utfall Utfall MSEK Anew Learning 25,9 19,9 6,0 Mercuri 11,5 25,1-13,6 Citat ,0 6,9 76,1 EnergoRetea 6,3 7,7-1,4 Textilia 12,4 3,7 8,7 Celemi 1,7 1,5 0,2 Summa 140,8 64,8 Bures andel 139,2 63,2 Resultatförbättring exkl. exitresultat 6% 1 Inklusive exitresultat vid försäljningen av Appelberg (70,5 MSEK) 2 justerad borttagande av Dataunit fr o m 1 jan och Appelberg fr o m 1 mars för jämförbarhet

28 BURE-AKTIEN - Värdering Innehav/kurs SEK per aktie % av kurs AcadeMedia 240 7% Noterade portföljinnehav 240 7% Nettolånefordran % (inkl. kortfristiga placeringar) Indikerat värde på onoterade innehav % Bures börskurs 31 mars %

29 BURE HAR ÖVERTRÄFFAT BÖRSENS UTVECKLING 45,00 Bures aktie Aktien AFV Investment & Förvaltningsbolag OMXS 43,00 41,00 39,00 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr

30 Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

31 MERCURI Om Mercuri Mercuri är ledande på att hjälpa företag att växa organiskt via förbättrad försäljningseffektivitet och är representerat i 40 länder i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Sydafrika och Australien Drygt 600 anställda Omkring specifika kunder Assa Abloy BASF Borealis Canon Carrefour Carrier Claas Doka ECS Essilor Grundfos Hapag Lloyd Hempel Honeywell HP Hydro Ipsen KCI Medical Kuehne & Nagel Leica Lufthansa Cargo Maersk Mercer Metso Minerals Michelin Millipore OMX Rockwool Rockwell Automation Ruukki Sandvik Schneider Shiro Siemens Swets tesa Tietonator Titex Unilever Valeo Wacker Walter

32 MERCURI AFFÄRSMODELL IDAG Konsulteri 10% Intäkterna är främst en funktion av antalet debiteringsbara dagar Högt beroende av antalet konsulter Öppna kurser 20% Skalfördelar/Synergier Vissa skalfördelar möjliga på standardiserade öppna kurser Företagsan passade utbildningar 70%

33 MERCURI UTMANINGAR Attrahera och behålla kvalificerade konsulter Utveckla och öka andelen kompletterande affärsmodeller: Blended learning och e-learning Affärssimuleringar Success-fee-baserade affärer On-line försäljning Utveckla och dra nytta av Mercuris möjlighet till internationella kunderbjudande

34 MERCURI MÅLSÄTTNINGAR Organisk och förvärvsdriven tillväxt Marginalexpansion Målsättningarna skall nås genom: Växa de landsöverskridande affärerna till över 20 procent av omsättningen Växa kärnverksamheten i nivå med marknadstillväxten på 5-6 procent Stärka positionen på viktiga marknader, t.ex. Tyskland, UK och USA Utveckla och öka andelen kompletterande affärsmodeller

35 ANEW LEARNING Sveriges ledande friskolekoncern med verksamheter inom förskola, grundskola och gymnasium. Koncernen ansvarar för cirka barn/elever mellan 1-19 år Under 2007 förvärvades de yrkesinriktade gymnasierna Proteam, Rytmus (med musik som specialinriktning) samt av Primrose friskola i Östersund. På grund- och förskoleområdet har förvärv skett av Göteborgsbaserade Fenestra Under mars 2008 förvärvades UVS Gymnasium i Malmö/Burlöv och Kristianstad Nyförvärven tillför tillsammans cirka elever och cirka 215 MSEK i årsomsättning. Verksamheterna har fullt ut integrerats i befintliga strukturer. Enskilda varumärken lever kvar, med samordningsfördelar och kraft att ligga i framkant i pedagogisk utveckling Ett antal nya skolstarter planeras inför hösten 2008

36 ANEW LEARNING AFFÄRSMODELL Fristående skolor Skolpeng erhålls för varje elev från dess hemkommun Skalfördelar/Synergier Marknadsföring Lokaler och infrastruktur IT System, läroplan och metoder Best practice Administration Optioner Produktbolag Sommarskolor

37 ANEW LEARNING UTMANINGAR Attrahera elever/ föräldrar genom att erbjuda högkvalitativ utbildning med bäring på: Kunskap Tilltalande pedagogiska metoder Fokus på måluppfyllelse Läromiljö Fokus på individen Den politiska dimensionen Fokus på effektivitet, produktivitet och riskminimering Learning Management System

38 ANEW LEARNING MÅLSÄTTNINGAR Kvalitet skall alltid stå i fokus Våra skolor skall prestera bättre på nationella prov och i kvalitetsundersökningar än den genomsnittliga skolan Över 90 procent av våra elever och föräldrar skall rekommendera våra skolor till andra Omsättning En kombination av organisk och förvärvad tillväxt Förbättrade marginaler Ökade internationella ambitioner På framkant beträffande pedagogik och IT

39 CITAT Stark tillväxt i kombination med förbättrade marginaler Renodling genom avyttring av Dataunit till KnowIt samt Appelberg Publishing Group (mars-08) Flera nya/eller utökade kundkontrakt, ex.vis Fastighetsägarna, Dagens Nyheter, Hennes & Mauritz, Nobel Biocare

40 ENERGO-RETEA GROUP Samgåendet mellan Energo och Retea präglade 2007 Dotterbolaget Energo Network Services en stor besvikelse Bra marknadssituation talar för fortsatt god utveckling med bland annat en ökad efterfrågan och intresse kring energieffektivisering Etablering i Malmö, drygt 30 konsulter

41 TEXTILIA Ny VD, Tomas Bergström Ny platsledning i Rimbo Flytt av huvudkontor, från Malmö till Örebro Förbättrad lönsamhet, via minskade kostnader och ökad produktivitet Ökat tempo i affärsutveckling Nya kontrakt Nya segment Under 2008 skall Textilia fortsätta sitt effektiviserings- och affärsutvecklingsarbete för att etablera bolaget på en högre lönsamhetsnivå

42 CELEMI Resultatmässigt utvecklades Celemi svagt under En bidragande orsak var den svaga beläggningen inom Celemis konsultrörelse Verksamheten har under senaste åren i högre utsträckning styrts över mot produktverksamheten. Produktverksamheten säljs direkt och via partners internationellt

43 ACADEMEDIA Under 2007 förvärvades NTI och LBS, vilket medförde att AcadeMedia blev en aktör på friskolemarknaden AcadeMedia har omkring gymnasieelever Inom gymnasiefriskolor driver AcadeMedia skolor under följande koncept: NTI - 10 stycken skolor LBS - 6 stycken skolor Mikael Elias Teoretiska Gymnasium - 5 stycken skolor Drottning Blankas Gymnasium - 3 stycken skolor Utöver detta bedriver AcadeMedia KY-utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar och vuxenutbildning

44 Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

45 HUVUDDRAG STRATEGI OCH FRAMTID Martin Henricson ny VD Kommer närmast från Bures dotterbolag Mercuri International, där han varit VD Huvuduppgift att leda och utveckla Bures verksamheter inom utbildningsområdet Ökad fokus på adekvat kapitalstruktur Renodling aktualiserar frågan om Bures finansiella nyckeltal och kapitalstruktur Portföljtänkande Eftersträva låg exponering mot den allmänna konjunkturen Finansiering Affärsmodeller Domestic/International Målgrupper m.m.

46 HUVUDDRAG STRATEGI OCH FRAMTID (forts.) Synergier/Stordrift Kund Lokaler Ämneskompetens System eller metoder Best Practice m.m. Selektivt utnyttjande av optioner Produktbolag som passar in i satsningsområden Summer schools Läxhjälp m.m. Σ Bure är på väg att anta mer rörelsedrivande dimensioner

47 Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

48 SAMMANFATTNING Burenivå Fortsatt renodling Utbildning är fokus Ökat fokus på adekvat kapitalstruktur Ökade internationella ambitioner för helheten Maximalt utnyttjande av synergier/stordrift Σ Bure är på väg att anta mer rörelsedrivande dimensioner

Årsstämma 26 april 2007

Årsstämma 26 april 2007 Årsstämma 26 april 2007 Mikael Nachemson, VD Bure Equity AB INNEHÅLL Inledning Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Kapitalutskiftning Sammanfattning Inledning Resultat och värdering

Läs mer

Årsstämma 28 april 2009

Årsstämma 28 april 2009 Årsstämma 28 april 2009 VD Carl Backman Innehåll Bure idag och historisk återblick Transaktioner Moderbolaget & Portföljbolagen Bure framtid -2- Bure idag och historisk återblick Transaktioner Moderbolaget

Läs mer

Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson

Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson Bolagsstämma 26 april 2005 Mikael Nachemson MIKAEL NACHEMSON Vd på Bure från den 1 februari 2005 Född 1959 Civilekonom HHS, 1984 Vd på E.Öhman J:or AB, 2001 Vd på Custos AB, 2004 2 INNEHÅLL Vad har skett

Läs mer

AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola

AcadeMedia förvärvar Ljud & Bildskolan samt Drottning Blankas Gymnasieskola Inbjudan till presskonferens idag AcadeMedias vd Marcus Strömberg och Bengt Ekberg, vd på Ljud & Bildskolan och Drottning Blankas Gymnasieskola, presenterar förvärvet vid en kombinerad press- och analytikerträff

Läs mer

AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010

AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010 Q2 AcadeMedia AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-JUNI 2010 Fortsatt god tillväxt och stabil lönsamhet ACADEMEDIA VÄXER UNDER ANDRA KVARTALET MED 18% FÖRVÄRV AV NORRSKENETS FRISKOLOR AB SOM DRIVER FÖR-

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2007

Bokslutskommuniké 2007 Bokslutskommuniké 2007 Förbättrad lönsamhet, ökad tillväxt och ytterligare renodling Bure återupptar utdelning Bures andel av portfölj bolagens EBITA-resultat ökade under året med 76 procent till 193 MSEK

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Årsstämma 27 april 2006

Årsstämma 27 april 2006 Årsstämma 27 april 26 Mikael Nachemson, VD Bure Equity AB INNEHÅLL Inledning Resultat Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning -2- POSITIVA OMVÄRLDSFAKTORER Stark konjunktur Procentenheter

Läs mer

AcadeMedia AB (publ) Delårsrapport kvartal ett 2008

AcadeMedia AB (publ) Delårsrapport kvartal ett 2008 Q1 AcadeMedia AB (publ) Delårsrapport kvartal ett 2008 Delårsrapport kvartal ett 2008 RÖRELSERESULTATET ÖKADE TILL 14,1 MKR (6,3 MKR) HÖJD TILLVÄXTPROGNOS FÖR GYMNASIEVERKSAMHETEN 2008 OCH 2009 GODA FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

VD-anförande Claes-Göran Sylvén

VD-anförande Claes-Göran Sylvén VD-anförande Claes-Göran Sylvén Vår affärsidé Långsiktiga investeringar med god riskspridning inom handelsområdet i Norden och Baltikum Långsiktigt säkerställande av ICA-idén Aktiv och ansvarstagande ägarroll

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Årsredovisning 2007 Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Året i korthet...1 Aktieägarinformation/Kort om Bure...2 VD-ord...4 Affärsidé, vision och kärnvärden...6 Bure

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat

-4% 5,0% -65% Q Första kvartalet något svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2016 Koncernrapport 11 maj 2016 Första kvartalet något svagare än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 4% till 10,9

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT NIOMÅNADERSRAPPORT 2010 H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT 2009-12-01 -- 2010-08-31 NIO MÅNADER H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets nio första månader till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2002

Delårsrapport. Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Delårsrapport Januari Juni 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 19,4 MSEK (15,5) Substansvärdet den 30 juni var 270 kronor (288) Substansvärdet den 21 augusti

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2008. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Delårsrapport Januari Mars 2008. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Delårsrapport Januari Mars 2008 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Hakon Invest 1 Jan 31 mar 2008 Intäkterna uppgick till 283 MSEK (154) Rörelseresultatet minskade till 30 MSEK (99) Periodens resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2002 INVESTMENT AB LATOUR (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER * Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 445 (693) Mkr. * Latour-aktiens substansvärde uppgick den 30 september till

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2006/07 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2007/08: 1 april 30 juni 2007 PAGE 2 Lagercrantz

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Väsentliga händelser under första kvartalet 2014 Försäljningen har kommit igång på den norska marknaden samt på den globala sajten techjobs.com.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2014 Försäljningen har kommit igång på den norska marknaden samt på den globala sajten techjobs.com. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Koncernrapport 7 maj 2014 Minskad omsättning, förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 15% till 9,2 (10,9)

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport 2016-01-01 2016-06-30 Andra kvartalet 2016-04-01 2016-06-30 INNEHÅLL Sid. FINANSIELL INFORMATION KALENDARIUM EKONOMISK INFORMATION 1 FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader Andra kvartalet FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Delårsrapport sex månader 2015 Andra kvartalet 2015-04-01 2015-06-30 1 Första halvåret 2015-01-01 2015-06-30 Händelser efter rapportperiodens slut MEUR 3 mån 6 mån 12 mån

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer