Årsstämma 23 april 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma 23 april 2008"

Transkript

1 Årsstämma 23 april 2008

2 Mikael Nachemson, VD Bure Equity AB

3 INNEHÅLL Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

4 Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

5 TILLBAKABLICK - PRIORITERINGAR Vidareutveckla och koncentrera nuvarande portfölj Fortsatt fokus på att säkerställa dagens resultat och lönsamhet Klart ökade tillväxtansträngningar genom att bland annat söka tilläggsinvesteringar Ökade möjligheter på en stark kapitalmarknad 2. Nya investeringar Bure kommer aktivt att söka nya investeringar som kompletterar nuvarande portfölj Investeringsstrategin bygger på att söka bolag inom stabila branscher med förutsägbar och god intjäning och där vi anser oss ha en tydlig kunskapsedge 3. Ägarstyrning Detta är Bures kärnaffär och måste hela tiden utvecklas

6 TILLBAKABLICK DETTA HAR VI GJORT 1. Vidareutveckla och koncentrera nuvarande portfölj Avyttring Grontmij Bure kom in som ägare i samband med Carl Bro-affären Köpeskilling 267 MSEK, reavinst 99 MSEK Avyttring Appelberg Köpeskilling 82 MSEK (exklusive utdelning) Genom försäljningen samlas Citats erbjudande inom redaktionell kommunikation under varumärket Citat Journalistgruppen Avyttring DataUnit Köpeskilling 44 MSEK (kassatillskott till Citat 49 MSEK) Efter försäljningen av IT-konsulten DataUnit består Citats erbjudande av marknads- och informationstjänster

7 TILLBAKABLICK DETTA HAR VI GJORT 2. Nya investeringar Investering på 38,3 procent i AcadeMedia (49,8 procent av rösterna) Ett bolag etablerat inom branscher där Bure har stor erfarenhet Omsättning 2007: 489 MSEK - omkring halva omsättningar inom friskoleverksamheten Bures investering 185 MSEK Förvärv inom Anew Learning Anew Learning har under 2007 och 2008 förvärvat Proteam, Rytmus, Fenestra, Primrose samt UVS i Malmö/Burlöv och Kristianstad Fenestra är verksamt inom förskola och grundskola medan övriga förvärv huvudsakligen har sin verksamhet inom gymnasiesegmentet Förvärven tillför Anew Learning närmare elever Proteam 270 elever Rytmus 380 elever Fenestra 700 elever Primrose 315 elever UVS 600 elever De förvärvade bolagen omsätter tillsammans omkring 210 MSEK

8 TILLBAKABLICK DETTA HAR VI GJORT 3. Ägarstyrning Prioriterade områden 2007 Strategi för att möta en lågkonjunktur Medarbetarundersökning Succession Utveckling av styrelsearbete

9 TILLBAKABLICK DETTA HAR VI GJORT 3. Ägarstyrning Incitamentsprogram Optionsprogram cirka 4 procent Options- och aktieägarprogram cirka 9 procent Optionsprogram cirka 10 procent 4. Övrigt VD-byte Martin Henricson Tomas Bergström

10 BURE DÅ OCH NU Dec mars 2008 Antal portföljbolag 19 7 varav utbildningsbolag % 71% varav IT-bolag 1 58% 0% Rörelsemarginal 2 2,4% 9,2% Aktiekurs, SEK 3 17,40 38,60 Börsvärde, MSEK Nettolånefordran/skuld, MSEK Utskiftat belopp, MSEK ) Uträknad som Bures andel av omsättningen i portföljbolagen utifrån viktad ägarandel 2) Hänförlig till Bures onoterade innehav 3) Justerat för omvänd splitt 4) Baserat på 92,6 miljoner antal aktier 5) Nettolånefordran per 31 mars ) AcadeMedia ingår med kapitalandelen för Q4, då deras Q släpps först den 13 maj 2008

11 PERSPEKTIV PÅ BURES UTVECKLING Här är vi nu FAS 1 Renodling och struktur FAS 2 Strategisk omorientering Bygg position FAS 3 Ledande position inom utbildning Accelererad tillväxt Renodling

12 Utdrag från pressrelease 22 januari 2008 Bure renodlas till utbildningsbolag VD-byte förbereds Utbildningsverksamheterna utgör i dagsläget cirka två tredjedelar av Burekoncernens totala omsättning och en än större del av rörelseresultatet. Bures verksamheter inom utbildningsområdet är friskoleverksamheten Anew Learning, Mercuri International, som är Europas ledande konsult- och utbildningsbolag inom försäljning och ledarskap, samt det börsnoterade intresseföretaget AcadeMedia. Ambitionen är att under den kommande 12-månadersperioden genomföra renodlingen.

13 Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

14 BAKGRUND - UTBILDNING Över tiden skall Bures exponering mot utbildningsmarknaden öka Stor marknad Position och trovärdighet Relativt låg konkurrens Attraktiva priser, jmf vårdbolag m.m. Internationella förebilder med god lönsamhet har skapat betydande värden

15 UTBILDNINGSMARKNADEN I SVERIGE Omsättning drygt 200 miljarder, varav merparten produceras offentligt Levereras av: Offentliga aktörer Fristående aktörer Omsättning 2006, miljarder kr Arbetsmarknads -utbildning Vuxenutbildning Folkbildning Musik-och kulturskolan KY-utbildning 212 Fristående aktörer 28 4,5 4,1 1,3 Företagsutbildningar Övrigt offentligfinansierat Högskola, grundutbildning 4,7 Gymnasium Förskola Grundskola Gymnasium Högskola, grundutbildning Övrigt offentligfinansierat Företagsutbildningar Totalt 5,7 Grundskola 8,1 Förskola

16 Internationellt finns marknad för privatfinansierade skolor Privatfinansierad, via elevavgift, grund- och gymnasieskola Andel elever Antal elever USA 9,6 % Storbritannien 4,0 % Italien 5,3 % Spanien 4,6 % Polen 3,5 % Portugal 8,4 % Grekland 6,6 % Schweiz 3,4 % Frankrike 0,3 % Rumänien 0,5 % Vad gäller skolpeng är det endast tillåtet för kommersiella aktörer att driva friskolor i Sverige, Chile och vissa distrikt i USA

17 Bure störst på fragmenterad friskolemarknad Grundskola Förskola Gymnasium Elever totalt Marknadsandel de 5 största aktörerna Bure* Andel av totala antalet elever John Bauer Kunskapsskolan Pysslingen Internationella Engelska skolan Prolympia ,1% Övriga AcadeMedia Cybergymnasiet Jensen Education Viktor Rydbergs gymn. Inspira ,7% 0,3% Förskolan 1,6% 0,7% 0,9% Grundskolan Gymnasiet Bure * Avser endast helägda dotterbolag

18 Den externa företagsutbildningsmarknaden uppgår till ca 230 miljarder kronor SEK Mdr ~110 ~120 Definitionen företagsutbildning avser här utbildning av personal som betalas av arbetsgivaren ~5 USA Europa Sverige IDC prognostiserar att marknaden växer med 5-6% över den kommande tre års perioden

19 Omkring 10-20% av företagsutbildningen ligger inom försäljning. I USA är sales training det enskilt största området Sverige Företagsutbildning per område USA Förväntade satsningar inom utbildning % 5% Övrigt Språk Försäljning/sales training 33% 15% Marknadsföring och försäljning Ledarskap 29% 10% Företagsekonomi och administration IT/system Obligatoriska kurser 24% 19% 20% Ledarskap och management Kundservice 19% Yrkes/branschspecifik 17% 20% Data/IT Sociala färdigheter 13% Mjukvaruapplikationsträning 10% 20% Teknik Chefsutveckling 7%

20 Säljutbildning mindre konjunkturkänsligt än övriga företagsutbildningsmarknaden Finansiering av säljutbildning tas ofta inte från HR:s utbildningsbudget utan mer som verksamhetskostnad Säljinriktad utbildning är inte belöningsdrivet i samma utsträckning som t.ex. ledarskapsutbildning Säljutbildning har förutsättningar att vara mindre konjunkturberoende än marknaden för företagsutbildning i stort Säljeffektivisering kan vara en del av globala strategiska initiativ Krav på global leveransförmåga skapar barriär mot lokala aktörer

21 Hög andel lokala aktörer på företagsutbildningsmarknaden Cegos 1500 MSEK internationellt Informa konsult 3100 MSEK internationellt MSEK 180 Omsättning utbildning i Sverige = Nationell aktör = Internationell aktör 150 Lernia IHM = Universitet och högskolor Cornerstone Informator STF Learning Tree Karolinska Institutet Miroi SIFU Linköpings univ. Lunds univ. Uppsala univ. Ibc * Mercuri BTS IFL Företagsuniversitetet Berghs Marknaden fragmenterad med många små, lokala företag De stora utbildningsanordnarna är ofta inte rena utbildningsföretag utan t.ex. mjukvarujättar som Microsoft, Oracle, SAP och Accenture Läkemedelsakademin Jönsson & Lepp Chalmers 30 Data/IT & Teknik SILF Mindset Ekonomi, ledarskap, management Not: *Del av Informa. SAS Flight Academy och Kärnkraftssäkerhet och utbildning AB är ej inkluderat i grafen, men omsätter ca 400 respektive 250 Mkr

22 Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

23 MODERBOLAGET Resultat och finansiell ställning RESULTATRÄKNING Kvartal 1 (MSEK) Resultat investeringsverksamheten 1,0 656,9 858,5 Förvaltningskostnader -8,9-37,8-38,5 Finansiellt netto 20,3 66,1 26,1 Resultat före skatt 12,4 685,2 846,1 Skatt 0,0 0,0 0,0 Resultat efter skatt 12,4 685,2 846,1 NYCKELTAL mars dec. dec Soliditet, % Nettolånefordran

24 PORTFÖLJBOLAGEN Nettoomsättning Tillväxt Portföljbolag Utfall Utfall % Anew Learning 841,4 534,1 58% Mercuri 769,5 714,8 8% Citat 1 510,5 451,0 13% Textilia 323,1 324,7 0% EnergoRetea 2 205,2 70,5 191% Celemi 48,0 59,2-19% Summa 2 697, ,3 Bures andel 2 650, ,3 Tillväxt inkl. förvärv 26% Organisk tillväxt 9% 1 Inklusive Appelberg endast Retea

25 PORTFÖLJBOLAGEN Rörelseresultat Förändring Portföljbolag Utfall Utfall MSEK Anew Learning 69,8 27,0 42,8 Mercuri 58,1 48,3 9,8 Citat 1 73,6 34,3 39,3 Textilia 13,5-10,8 24,3 EnergoRetea 10,1 9,5 0,6 Celemi -0,8 7,3-8,1 Summa 224,3 115,6 Bures andel 224,1 109,9 Resultatförbättring exkl. exitresultat 47% 1 inkl exitresultat vid försäljningen av Dataunit (31,3 MSEK)

26 PORTFÖLJBOLAGEN Nettoomsättning 1:a kv kv kv 2007 Tillväxt Portföljbolag Utfall Utfall % Anew Learning 259,8 198,3 31% Mercuri 195,0 197,8-1% Citat 1 123,4 103,5 19% EnergoRetea 66,5 55,2 21% Textilia 86,0 82,7 4% Celemi 13,0 13,0 0% Summa 743,7 650,5 Bures andel 730,0 637,5 Tillväxt inkl. förvärv 15% Organisk tillväxt 8% 1 justerad borttagande av Dataunit fr o m 1 jan och Appelberg fr o m 1 mars för jämförbarhet

27 PORTFÖLJBOLAGEN Rörelseresultat 1:a kv kv kv 2007 Förändring Portföljbolag Utfall Utfall MSEK Anew Learning 25,9 19,9 6,0 Mercuri 11,5 25,1-13,6 Citat ,0 6,9 76,1 EnergoRetea 6,3 7,7-1,4 Textilia 12,4 3,7 8,7 Celemi 1,7 1,5 0,2 Summa 140,8 64,8 Bures andel 139,2 63,2 Resultatförbättring exkl. exitresultat 6% 1 Inklusive exitresultat vid försäljningen av Appelberg (70,5 MSEK) 2 justerad borttagande av Dataunit fr o m 1 jan och Appelberg fr o m 1 mars för jämförbarhet

28 BURE-AKTIEN - Värdering Innehav/kurs SEK per aktie % av kurs AcadeMedia 240 7% Noterade portföljinnehav 240 7% Nettolånefordran % (inkl. kortfristiga placeringar) Indikerat värde på onoterade innehav % Bures börskurs 31 mars %

29 BURE HAR ÖVERTRÄFFAT BÖRSENS UTVECKLING 45,00 Bures aktie Aktien AFV Investment & Förvaltningsbolag OMXS 43,00 41,00 39,00 37,00 35,00 33,00 31,00 29,00 27,00 25,00 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr

30 Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

31 MERCURI Om Mercuri Mercuri är ledande på att hjälpa företag att växa organiskt via förbättrad försäljningseffektivitet och är representerat i 40 länder i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika, Mellanöstern, Sydafrika och Australien Drygt 600 anställda Omkring specifika kunder Assa Abloy BASF Borealis Canon Carrefour Carrier Claas Doka ECS Essilor Grundfos Hapag Lloyd Hempel Honeywell HP Hydro Ipsen KCI Medical Kuehne & Nagel Leica Lufthansa Cargo Maersk Mercer Metso Minerals Michelin Millipore OMX Rockwool Rockwell Automation Ruukki Sandvik Schneider Shiro Siemens Swets tesa Tietonator Titex Unilever Valeo Wacker Walter

32 MERCURI AFFÄRSMODELL IDAG Konsulteri 10% Intäkterna är främst en funktion av antalet debiteringsbara dagar Högt beroende av antalet konsulter Öppna kurser 20% Skalfördelar/Synergier Vissa skalfördelar möjliga på standardiserade öppna kurser Företagsan passade utbildningar 70%

33 MERCURI UTMANINGAR Attrahera och behålla kvalificerade konsulter Utveckla och öka andelen kompletterande affärsmodeller: Blended learning och e-learning Affärssimuleringar Success-fee-baserade affärer On-line försäljning Utveckla och dra nytta av Mercuris möjlighet till internationella kunderbjudande

34 MERCURI MÅLSÄTTNINGAR Organisk och förvärvsdriven tillväxt Marginalexpansion Målsättningarna skall nås genom: Växa de landsöverskridande affärerna till över 20 procent av omsättningen Växa kärnverksamheten i nivå med marknadstillväxten på 5-6 procent Stärka positionen på viktiga marknader, t.ex. Tyskland, UK och USA Utveckla och öka andelen kompletterande affärsmodeller

35 ANEW LEARNING Sveriges ledande friskolekoncern med verksamheter inom förskola, grundskola och gymnasium. Koncernen ansvarar för cirka barn/elever mellan 1-19 år Under 2007 förvärvades de yrkesinriktade gymnasierna Proteam, Rytmus (med musik som specialinriktning) samt av Primrose friskola i Östersund. På grund- och förskoleområdet har förvärv skett av Göteborgsbaserade Fenestra Under mars 2008 förvärvades UVS Gymnasium i Malmö/Burlöv och Kristianstad Nyförvärven tillför tillsammans cirka elever och cirka 215 MSEK i årsomsättning. Verksamheterna har fullt ut integrerats i befintliga strukturer. Enskilda varumärken lever kvar, med samordningsfördelar och kraft att ligga i framkant i pedagogisk utveckling Ett antal nya skolstarter planeras inför hösten 2008

36 ANEW LEARNING AFFÄRSMODELL Fristående skolor Skolpeng erhålls för varje elev från dess hemkommun Skalfördelar/Synergier Marknadsföring Lokaler och infrastruktur IT System, läroplan och metoder Best practice Administration Optioner Produktbolag Sommarskolor

37 ANEW LEARNING UTMANINGAR Attrahera elever/ föräldrar genom att erbjuda högkvalitativ utbildning med bäring på: Kunskap Tilltalande pedagogiska metoder Fokus på måluppfyllelse Läromiljö Fokus på individen Den politiska dimensionen Fokus på effektivitet, produktivitet och riskminimering Learning Management System

38 ANEW LEARNING MÅLSÄTTNINGAR Kvalitet skall alltid stå i fokus Våra skolor skall prestera bättre på nationella prov och i kvalitetsundersökningar än den genomsnittliga skolan Över 90 procent av våra elever och föräldrar skall rekommendera våra skolor till andra Omsättning En kombination av organisk och förvärvad tillväxt Förbättrade marginaler Ökade internationella ambitioner På framkant beträffande pedagogik och IT

39 CITAT Stark tillväxt i kombination med förbättrade marginaler Renodling genom avyttring av Dataunit till KnowIt samt Appelberg Publishing Group (mars-08) Flera nya/eller utökade kundkontrakt, ex.vis Fastighetsägarna, Dagens Nyheter, Hennes & Mauritz, Nobel Biocare

40 ENERGO-RETEA GROUP Samgåendet mellan Energo och Retea präglade 2007 Dotterbolaget Energo Network Services en stor besvikelse Bra marknadssituation talar för fortsatt god utveckling med bland annat en ökad efterfrågan och intresse kring energieffektivisering Etablering i Malmö, drygt 30 konsulter

41 TEXTILIA Ny VD, Tomas Bergström Ny platsledning i Rimbo Flytt av huvudkontor, från Malmö till Örebro Förbättrad lönsamhet, via minskade kostnader och ökad produktivitet Ökat tempo i affärsutveckling Nya kontrakt Nya segment Under 2008 skall Textilia fortsätta sitt effektiviserings- och affärsutvecklingsarbete för att etablera bolaget på en högre lönsamhetsnivå

42 CELEMI Resultatmässigt utvecklades Celemi svagt under En bidragande orsak var den svaga beläggningen inom Celemis konsultrörelse Verksamheten har under senaste åren i högre utsträckning styrts över mot produktverksamheten. Produktverksamheten säljs direkt och via partners internationellt

43 ACADEMEDIA Under 2007 förvärvades NTI och LBS, vilket medförde att AcadeMedia blev en aktör på friskolemarknaden AcadeMedia har omkring gymnasieelever Inom gymnasiefriskolor driver AcadeMedia skolor under följande koncept: NTI - 10 stycken skolor LBS - 6 stycken skolor Mikael Elias Teoretiska Gymnasium - 5 stycken skolor Drottning Blankas Gymnasium - 3 stycken skolor Utöver detta bedriver AcadeMedia KY-utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar och vuxenutbildning

44 Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

45 HUVUDDRAG STRATEGI OCH FRAMTID Martin Henricson ny VD Kommer närmast från Bures dotterbolag Mercuri International, där han varit VD Huvuduppgift att leda och utveckla Bures verksamheter inom utbildningsområdet Ökad fokus på adekvat kapitalstruktur Renodling aktualiserar frågan om Bures finansiella nyckeltal och kapitalstruktur Portföljtänkande Eftersträva låg exponering mot den allmänna konjunkturen Finansiering Affärsmodeller Domestic/International Målgrupper m.m.

46 HUVUDDRAG STRATEGI OCH FRAMTID (forts.) Synergier/Stordrift Kund Lokaler Ämneskompetens System eller metoder Best Practice m.m. Selektivt utnyttjande av optioner Produktbolag som passar in i satsningsområden Summer schools Läxhjälp m.m. Σ Bure är på väg att anta mer rörelsedrivande dimensioner

47 Inledning Marknadsöversikt utbildningsmarknaden Resultat och värdering Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning

48 SAMMANFATTNING Burenivå Fortsatt renodling Utbildning är fokus Ökat fokus på adekvat kapitalstruktur Ökade internationella ambitioner för helheten Maximalt utnyttjande av synergier/stordrift Σ Bure är på väg att anta mer rörelsedrivande dimensioner

Bokslutskommuniké 2007

Bokslutskommuniké 2007 Bokslutskommuniké 2007 Förbättrad lönsamhet, ökad tillväxt och ytterligare renodling Bure återupptar utdelning Bures andel av portfölj bolagens EBITA-resultat ökade under året med 76 procent till 193 MSEK

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Årsstämma 27 april 2006

Årsstämma 27 april 2006 Årsstämma 27 april 26 Mikael Nachemson, VD Bure Equity AB INNEHÅLL Inledning Resultat Bures portföljbolag Strategi och framtid Sammanfattning -2- POSITIVA OMVÄRLDSFAKTORER Stark konjunktur Procentenheter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Årsredovisning 2007 Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Året i korthet...1 Aktieägarinformation/Kort om Bure...2 VD-ord...4 Affärsidé, vision och kärnvärden...6 Bure

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Privata investeringar i friskolor

Privata investeringar i friskolor Privata investeringar i friskolor Slutsatser Den ackumulerade vinsten under perioden 2006-2010 var närmare 820 miljoner Extern finansiering via upplåning uppgick till omkring 670 miljoner Nyemissioner

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Välkommen som aktieägare i AcadeMedia

Välkommen som aktieägare i AcadeMedia Välkommen som aktieägare i AcadeMedia Den 21 oktober 2008 bildas det nya AcadeMedia, Sveriges största utbildningsbolag. AcadeMedia går då samman med Bures utbildningsbolag Anew Learning. Samgåendet görs

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2007

Delårsrapport januari mars 2007 Delårsrapport januari mars 2007 Betydande lönsamhetsförbättringar inom portföljbolagen Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade till 65 MSEK (29). Moderbolagets resultat efter skatt uppgick

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef

Årsstämma 2010. Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Årsstämma 2010 Claes-Göran Sylvén, VD och koncernchef Vår filosofi och ambition ICA modellen som grund Nordens och Baltikums ledande utvecklingspartner Affärsidé Aktivt och ansvarsfullt ägande Långsiktighet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm

ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat. 12 november 2014, Stockholm ICA Gruppen förvärvar Apotek Hjärtat 12 november 2014, Stockholm Transaktionen i korthet ICA Gruppen har tecknat avtal med Altor Fund III om att förvärva Apotek Hjärtat för 5,7 mdr SEK på skuldfri bas

Läs mer

Omsättning/EBITA ksek

Omsättning/EBITA ksek Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari mars 2015 Omsättningen uppgick till 51 917 ksek (24 883), en tillväxt på 109 procent Rörelseresultat EBITA uppgick till 10 690 ksek ( 6 535) Kassaflöde från

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Delårsrapport januari september 2006

Delårsrapport januari september 2006 Delårsrapport januari september 2006 Fortsatt resultattillväxt Bures andel av portföljbolagens EBITA-resultat ökade för tredje kvartalet med 45 procent till 16 MSEK (11). Motsvarande resultat för de första

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Positionering. Caperio. Addpro. Cygate. Proact DGC. Kerfi. Logica Atea

Positionering. Caperio. Addpro. Cygate. Proact DGC. Kerfi. Logica Atea Positionering Caperio Addpro Cygate Proact DGC Kerfi Logica Atea Caperio i korthet Caperio är ett av Sveriges mest expansiva IT företag Växer betydligt snabbare än marknaden Lönsamheten ökar snabbt genom

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB

Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB Financial Hearings 7 mars 2012 Peter Rothschild, vd, BioGaia AB 1 BioGaia ett bioteknologiskt probiotikaföretag Vision: BioGaia vill förbättra hälsan hos människor över hela världen genom att erbjuda förstklassiga

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Vi inleder med en bra start på året

Vi inleder med en bra start på året Delårsrapport Q1, januari-mars 2015 Vi inleder med en bra start på året Framtidens maskinoperatörer Nettoomsättning för perioden uppgick till 68,8 (59,6) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2013 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen

Läs mer

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation

Q2 2015 Press- och analytikerpresentation Q2 2015 Press- och analytikerpresentation 19 augusti 2015 Per Strömberg, Vd Sven Lindskog, CFO Q2 Översikt: Stabilt andra kvartal 2015 Stabil finansiell utveckling Ökad nettoomsättning +15% +4,3% exkl

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer