Forskning Kvinnosjukvård Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning 2008. Kvinnosjukvård Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus"

Transkript

1 Forskning 2008 Kvinnosjukvård Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

2 M820/0450 DJL Oximeter sensor attached to a premature baby s foot. The oximeter measures the level of oxygen in the baby s blood and monitors its pulse. Photographed on the neonatology ward at the Robert Debre hospital, Paris, France. AJ PHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRARY Illustrationen är hämtad från omslaget av British Medical Journal Jan 8;338:a3037: de-wahl Granelli A, Wennergren M, Sandberg K, Mellander M, Bejlum C, Inganäs L, Eriksson M, Segerdahl N, Agren A, Ekman-Joelsson BM, Sunnegårdh J, Verdicchio M, Östman-Smith I. Impact of pulse oximetry screening on the detection of duct dependent congenital heart disease: a Swedish prospective screening study in 39,821 newborns.

3 Klinisk forskning 2008 Klinisk forskning inom Kvinnosjukvården och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Kvinnosjukvård samt Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus bildar tillsammans Område 1 inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. Området har tre huvuduppgifter: sjukvård, undervisning och forskning. Sedan några år redovisar vi forskningen årligen i en särskild katalog som i denna årgång omfattar publikationer utgivna under Syftet är att samla information om denna viktiga verksamhet i ett dokument så att alla som arbetar vid sjukhuset och inom Västra Götalandsregionen, men också forskare vid övriga universitetssjukhus liksom en större allmänhet, lätt kan få en bild av vår forskning. Som framgår av redovisningen från de olika forskningsgrupperna bedrivs klinisk forskning av hög klass inom Sahlgrenska universitetssjukhusets kvinnosjukvård och barn- och ungdomssjukhus. För sjukvårdens kvalitet och utveckling är detta viktigt. Det finns ett stimulerande växelspel mellan aktiv forskning och sjukvården, som genom denna samverkan kan integrera nya rön. Vi är också övertygade om att ett sjukhus med aktiv forskning och hög kvalitet på sin sjukvård bättre förmår fullgöra sina undervisningsuppgifter. Det är viktigt att den kliniska forskningen ständigt kan utvecklas och att olika kategorier av medarbetare i sjukvården kan känna intresse av att medverka i forskning. Vi hoppas att denna sammanställning skall stimulera sådana medarbetare att ta kontakt med någon av grupperna. Det är därför med både glädje och förhoppningar som vi överlämnar denna forskningssammanställning. Kvinnosjukvård Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset Sektionen för kvinnors och barns hälsa Institutionen för kliniska vetenskaper Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet Jimmy Kero Områdeschef Paul Uvebrant Sektionschef I samarbete med Redaktionskommittén: Professor Göran Wennergren, Informationschef Margareta Bjerkman, Kvalitetschef Ulla-Britt Jansson samt Forskningssekreterare Ann Nordström

4 Klinisk forskning 2008 Innehåll Klinisk forskning inom Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus samt Kvinnosjukvård vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Förord Barnmedicin ALF 2008 Kerstin Albertsson Wikland Hormonell reglering av tillväxt hos barn placticitet vid övergång mellan olika tillväxtfaser Henry Ascher Orsaker till och effekter av kroniska tarm- och leversjukdomar hos barn: med fokus på celiaki, inflammatorisk tarmsjukdom och levertransplantation Mikael Benson Klinisk systembiologi för att utveckla metoder för individualiserad medicinering Jovanna Dahlgren Endokrina mekanismers betydelse för det växande barnet Sverker Hansson Njurskada hos barn: mekanismer, diagnostik, behandling och långtidseffekter Ola Hjalmarson Lungfunktionens utveckling hos underburna nyfödda med och utan bronkopulmonell dysplasi Ann-Katrine Karlsson Förändring i kroppssammansättning och binjurarnas påverkan på insulinkänslighet Anna-Lena Lagerkvist Utvärdering av anningsgymnastikmetoder hos barn Bengt Lindblad Livskvalitet för barn och ungdomar med diabetes Birgitta Strandvik Betydelsen av essentiella fettsyror för utveckling och sjukdomar hos barn och programmering för sjukdomar hos vuxna. Transnationella studier på gnagare och människor Göran Wennergren Mekanismer, riskfaktorer och friskfaktorer vid allergi och astma hos barn FoU Västra Götaland 2008 Gun Forsander Ger intravenös insulinbehandling vid diabetesdebuten en förlängd remissionsfas hos barn och ungdomar? Bill Hesselmar Astma och allergi hos ungdomar från Göteborg och Kiruna: uppföljning av tidigare undersökningar från 1991 och 1996

5 Klinisk forskning Carola Kullberg-Lindh Opportunistiska virusinfektioner hos organ- och stamcellstransplanterade barn Staffan Mårild GRIND Effekter av intensiv fysisk träning och kostintervention (individuellt eller i grupp) på viktutveckling, ämnesomsättning, neurogen kontroll, kondition och hjärt-kärlfunktion hos barn med fetma FARTVIND Patofysiologi och behandling av barnfetma, ett samarbetsprojekt i Västra Götaland Robert Saalman Studie av bentäthet hos barn och ungdomar med inflammatorisk tarmsjukdom Övriga projekt 2008 Kerstin Albertsson Wikland Nationellt kvalitetsregister: Nationella GH Registret Gun Forsander Bättre Diabetes Diagnos (BBD) Diamyd-Gad65 vaccination (FasII-studie) Familjeintervention vid diabetesdebut hos barn 3-15 år Hur kan vi bäst förbereda ungdomar för överföringen till vuxen medicin? Ljunganvirus - etiologiskt agens vid Typ1 Diabetes mellitus? Establishing a Network of Centres of Reference for Paediatric and Adolescent Diabetes (SWEET) Bill Hesselmar Förekomsten av astma och allergi bland skolbarn i Sverige och Polen Normalvärde cellulär immunitet Pneumokockantikroppsnivåer hos barn normaldata Åttaårsuppföljning i FLORA-studien Christina Keen Kväveoxid i utandningsluft i förhållande till lungfunktion hos barn och ungdomar med astma och cystisk fibros Britt-Marie Käck Strukturerad förberedelse av föräldrar inför perifer venpunktion på barn 5-12 år Jan-Erik Malmström Mängd av aktiva muskelfibrer i de motoriska muskelenenheterna hos barn och vuxna vid upprepad icke-invasiv beräkning från hudytan Staffan Mårild Att förebygga övervikt och fetma bland 2-10 år gamla barn i Västra Götaland - regional medverkan i ett EU-projekt Frida Sundberg Barn 0-7 år med diabetes mellitus typ 1 (DU7) Familjens livskvalitet och hantering av kost, fysisk aktivitet och hypoglykemier

6 Klinisk forskning 2008 Barnonkologi ALF 2008 Klas Blomgren Skada och läkning i den växande hjärnan - effekter av strålning, farmaka eller ischemi på stamceller och kognition Anders Fasth Barns immunologiska sjukdomar: primära immundefekter och reumatiska sjukdomar Lotta Mellander Chemotherapeutic drug treatment in childhood malignancy FoU Västra Götaland 2008 Jonas Abramhamsson Tidig upptäckt av hotande recidiv samt rejektion av transplantat efter stamcellstransplantation hos barn Stefan Berg Autoinflammatoriska sjukdomar i Västra Götaland Sólveig Óskarsdóttir Utvärdering av immunförsvar, endokrina funktioner och munhälsa som led i vårdprogram för personer med 22q11-deletionssyndrom samarbetsprojekt mellan specialistteam och habilitering Övriga projekt 2008 Birgitta Lannering HIT-SIOP PNET 4 - en prospektiv randomiserad multicenterstudie av hyperfraktionerad vs konventionell strålbehandling vid Medulloblastom SR hos barn över tre år i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Holland, Danmark, Norge och Sverige Margaretha Nolbris Upplevelser av syskon till barn med cancer Barnkardiologi ALF 2008 Ewa-Lena Bratt Diagnos av familjär hypertrofisk kardiomyopati hos symptomfria barn och ungdomar: Bedömning av psykosociala konsekvenser för barn och föräldrar samt utvärdering av effekt av diagnosen på livskvalitet och fysisk aktivitet Ingegerd Östman-Smith Förbättrad detektion och behandling av hjärtsjukdom hos barn FoU Västra Götaland 2008 Ingegerd Östman-Smith Screening för ductusberoende medfödda hjärtfel med neonatal syrgassaturationsmätning

7 Klinisk forskning Övriga projekt 2008 Malin Berghammer Erfarenheter, välbefinnande och livskvalitet hos barn, ungdomar och unga vuxna med ett medfött hjärtfel Mats Mellander Hem-monitorering med pulsoximetri vid enkammarhjärtan med shuntberoende lungblodflöde Pre- och postnatal diagnostik vid hjärtmissbildningar som är livshotande för den nyfödde p. g. a. ductusberoende systemblodflöde Peter Sand Familjebaserad intervention vid nydebuterad diabetes mellitus typ 1 Neonatologi ALF 2008 Kristina Bry Patogenetiska mekanismer, prevention och prediktion av bronkopulmell dysplasi Ann Hellström WINROP - en metod för att minska screening och för tidig upptäckt av synhotande retinopati Ögon och synskador hos prematurfödda barn Ingemar Kjellmer Övervakning av hjärnfunktion hos nyfödda barn FoU Västra Götaland 2008 Jan-Åke Liljeqvist Screening av cytomegalovirusinfektion hos prematurt födda barn för att upptäcka hörsel och/eller organskada Aimon Niklasson Longitudinell tidig funktion av IGF-I, sköldkörtel och binjurebark samt inflammatoriskt cytokinsvar i relation till tillväxt hos extremt för tidigt födda barn Karin Sävman Inflammatorisk aktivering - en gemensam faktor bakom för tidig födsel och neurologisk funktionsstörning hos barnet? Uppföljningsstudie vid sju års ålder Övriga projekt 2008 Marita Andersson Grönlund Neuronal funktion och morfologi hos barn med pre-perinatal påverkan Barnkirurgi och akutmottagning 105 ALF 2008 Ulla Sillén Kliniska och experimentella studier av urinblåsans funktion hos växande individer

8 Klinisk forskning FoU Västra Götaland 2008 Ulla Sillén Injektionsbehandling av grov vesicoureteral reflux hos spädbarn TENS-behandling av överaktiv blåsa Övriga projekt 2008 Eva Olofsson Trafikskador hos barn och ungdomar ur ett medicinskt och psykosocialt perspektiv - orsaker, konsekvenser och riktlinjer för omhändertagande Barnneurologi, barnpsykiatri och habilitering ALF 2008 Christopher Gillberg Autism, autismliknande tillstånd och andra psykiatriska handi kapptillstånd med debut under första levnadsåren. Epidemiologi, genetik, neurobiologi, psykosocial anpassning, behandling och prognos Tord Ivarsson Bakgrundsfaktorer och sjukdomsförlopp hos barn och ungdomar med tvångssyndrom Magnetresonansspektroskopistudier av hjärnans glutamataktivitet vid tvångssyndrom och autismspektrumstörningar Genetiska och psykosociala faktorers inverkan på tvånggsyndrom hos barn och ungdomar och på behandlingssvaret Magnetresonansspektroskopistudier av hjärnans glutamataktivitet vid tvångssyndrom och autismspektrumstörningar Gunilla Rejnö-Habte Selassie Speech and language disability in children with minor neurodevelopmental disorder and/or epilepsy Maria Råstam Bergström Långtidsuppföljning av anorexia nervosa med tonårsdebut, en populations-baserad studie Már Tulinius Neuromuskulära sjukdomar hos barn och ungdomar Paul Uvebrant Encefalopatier - barn Elisabet Wentz Internet-baserat stöd och coaching till unga vuxna med neuropsykiatrisk problematik Långtidsuppföljning av anorexia nervosa 18 år efter debut i tonåren ReMemo - datorbaserad arbetsminnesträning för unga vuxna med ADHD. En pilotstudie FoU Västra Götaland 2008 Gunilla Paulson-Karlsson Anorexia Nervosa: En randomiserad behandlings-studie Marie Peny-Dahlstrand Aktivitetsutförande och delaktighet hos barn födda med ryggmärgsbråck

9 Klinisk forskning Gunilla Thunberg Utvärdering av AKKTIV-AKK-Tidig InterVention till föräldrar som har barn med omfattande kommunikationssvårigheter Paul Uvebrant Det västsvenska CP-panoramat. Epidemiologi, funktionsanalys och behandling vid cerebral pares hos barn FoU Göteborg och Södra Bohuslän 2008 Anna Öhman Vilken betydelse har träning av styrka hos barn som behandlas för congenital muscular torticollis Övriga projekt 2008 Margret Buchholz Messa med symboler - möjlighterer för personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter att använda SMS Susanna Danielsson Terapiresistent epilepsi och autism påverkas autistiskt beteende av epilepsikirurgisk intervention? Ingrid Emanuelson Femårsuppföljning av barn/ungdomar med lätt traumatisk hjärnskada (hjärnskakning); en populationsbaserad, kontrollerad studie av livs kvalitet och kognitiva restsymptom Ulrika Ferm SAMTALSMATTA Översättning och utvärdering av Talking MatsTM en metod för ökat självbestämmande Tord Ivarsson Anknytningsstörningar och brister i reflekterande förmåga vid depressiv störning, tvångssyndrom och bland normala ungdomar Nordic Longterm OCD Treatment Study (NordLOTS) ISRC TN (obligatorisk registrering av medicinsk behandlingsforskning) Svenny Kopp Flickor med neuropsykiatriska svårigheter Katarina Mühlenbock NavigAbile - e-inkludering för personer med funktionshinder Gunilla Thunberg Komm-A - Kommunikation med stöd av kommunikationsbok Elisabet Wentz Dystrofia myotonika hos barn och ungdomar neuropsykiatrisk problematik och neuropsykologisk profil Gen-miljö interaktioner vid autism en studie på individer med thalidomid-embryopati i Sverige Stigma erfarenheter av psykisk hälsa Tidig identifikation av symptom vid autism en internationell samarbetsstudie

10 Klinisk forskning 2008 Barnröntgen och klinisk fysiologi 155 ALF 2008 Per Gustafsson Perifer luftvägssjukdom hos barn Barnoperation, barnanestesi och barn-iva ALF 2008 Krister Nilsson Barnanestesi och intensivvård - från högspecialiserad vård till vardag - från kirurgi i hjärt-lungmaskin, respiratorvård, lungrekrytering, pulmonell hypertension till bedömning och behandling av smärta FoU Västra Götaland 2008 Stefan R Nilsson Användande av icke-immersiv Virtual Reality i samband med nålrelaterade procedurer inom onkologisk barnsjukvård Kan distraktion förebygga smärta, oro och rädsla hos barn som genomgår upprepade undersökningar och behandlingar? Övriga projekt 2008 Stefan R Nilsson Skolungdomars upplevelser av smärta, oro och rädsla i samband med postoperativ musikmedicin Taktil beröring vid postoperativ rehabilitering för barn med cerebral pares: en pilotstudie Taktil beröring som postoperativ behandling på Regionala barn- och ungdomshabiliteringen i Göteborg Gynekologi och reproduktionsmedicin ALF 2008 Christina Bergh Assisterad befruktning: Kvalitet och säkerhet Inger Bryman Kan hälsa och livskvalitet förbättras vid Turners syndrom? Familjebildning samt långtidsuppföljning av morbiditet relaterad till genotyp och behandling Mats Brännström Ovariet och uterus - från grundforskning till klinik Elisabet Stener-Victorin Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) - det kvinnliga metabola syndromet - effekt av elektroakupunktur och fysisk träning Karin Sundfeldt Nya metoder för att minska dödlighetern i ovarialcancer; studier på uppkomstmekanismer och biologiska markörer

11 Klinisk forskning FoU Västra Götaland 2008 Eva Dahlgren Förbättras kvinnans livskvalitet och operationsresultat genom kollageimplantat (Pelvicol) vid andra prolapsoperationen? En prospektiv, randomiserad multicenterstudie Marianne Johansson Livskvalitet och psykosocial hälsa hos par med infertilitetsproblematik där behandling skett och avslutats enligt vårdprogram för Västra Götaland Annika Strandell Randomiserad kontrollerad studie av de två förekommande operationsmetoderna vid behandling av graviditet i äggledaren, avseende den efterföljande fertiliteten Övriga projekt 2008 Eva Dahlgren Långtidsuppföljning av kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom samt referenter ur WHO-MONICA-undersökningen 85 Obstetrik ALF 2008 Henrik Hagberg Perinatala hjärnskador Bo Jacobsson Spontan förtidsbörd: ett systembiologiskt förhållningssätt och experimentella studier i en musmodell Ian Milsom Kliniska, epidemiologiska och genetiska studier över faktorer som inverkar på kvinnlig reproduktiv hälsa Margareta Wennergren Accelererad fostertillväxt hos gravida kvinnor med övervikt/fetma: Underliggande molekylära mekanismer FoU Västra Götaland 2008 Ulla Kjellberg Prospektiv studie avseende graviditet hos kvinnor med ärftlig resistens mot aktiverat protein C, heterozygota eller homozygota för faktor V:Q506 mutation Lars-Åke Mattsson Utvärdering av MR-undersökning som komplement till ultraljud vid diagnostik av fostermissbildningar FoU Göteborg och Södra Bohuslän 2008 Elisabeth Jangsten Smärta och blodförlust under efterbördsskedet - en randomiserad kontrollerad studie

12 Klinisk forskning 2008 Disputerade 2008 Barnmedicin Sofi Johansson, disputation 28/3 CC16 in allergy and allergic inflammation Carina Sparud-Lundin, disputation 16/5 Living with diabetes during transition to adult life- Relationships, support of self-management, diabetes control and diabetes care Audur Heida Gudjónsdóttir, disputation 12/6 Clinical and genetical aspects of celiac disease Frida Dangardt, disputation 13/6 Cardiovascular and metabolic control in obese children and adolescents Margareta Sahlberg, disputation 5/9 Physical Exercise in Cystic Fibrosis -studies on muscle strength, oxygen uptake and lung function in young adult patients Barnonkologi Gustaf Österlundh, disputation 24/4 Studies of cerebral blood flow and cerobrospinal fluid in childhood acutelymphoblastic leukemia Barnkardiologi Britt-Marie Ekman-Joelsson, disputation 9/5 Pulmonary artesia with intact ventricular septum Neonatologi Helena Wigert, disputation 29/5 Föräldrars delaktighet i sitt barns vård vid neonatal intensivvård Barnneurologi, barnpsykiatri och habilitering Pernilla Svedin, disputation 30/5 Inflammation and neuroprotective strategies in the immature brain after hypoxic-ischemic brain injury Anna Öhman, disputation 17/10 Congnital Muscular Torticollis 10

13 Klinisk forskning 2008 Gynekologi och reproduktionsmedicin Helen Elden, disputation 18/4 Treatment modalities for pelvic girdle pain in pregnant women Gun Rembeck, disputation 30/5 The Winding Road to Womanhood. Adolescents attitudes towards menstruation, womanhood and sexual health - observational and interventional studies Nils-Halvdan Morken, disputation 5/6 Public Health Aspects of Preterm Birth Ann-Louise Gejervall, disputation 28/11 Women s experience of pain and pain relief in assisted reproductive technology Louise Strömbeck, disputation 4/12 Vaginal commensal bacteria. Interactions with cervix epithelial and monocytic cells and influence on cytokines and secretory leukocyte protease inhibitor, SLPI Camilla Alexandersson, disputation 12/12 Metabolic and ovarian consequences of perinatal sex steroid programming Obstetrik Björn Strander, disputation 18/1 Cervical cancer prevention - Studies on possible improvements Pernilla Svedin, disputation 30/5 Inflammation and neuroprotective stragies in the immature brain after hypoxic-ischemic brain injury Karolina Partheen, disputation 5/6 New Prognostic Markers in Stage III Serous Ovarian Adenocarcinomas Sara Roos, disputation 5/12 The Role of Mammalian Target of Rapamycin in the Regulation of Amino Acid Transporters in the Human Placenta Margaretha Åkeson, disputation 12/12 Clinical Outcome and Prognostic Factors in Borderline Ovarian Tumors and Invasive Ovarian Carcinomas in Western Sweden

14 Barnmedicin Hormonell reglering av tillväxt hos barn plasticitet vid övergång mellan olika tillväxtfaser Hormonal regulation of Growth Phases in Children plasticity in the transition between phases of growth Kerstin Albertsson Wikland pediat.gu.se Anna-Karin Albin Björn Andersson Carina Ankarberg-Lindgren John Chaplin Ralph Decker Hans Fors Lars Gelander Gunnel Hellgren Zeev Hochberg Berit Kriström Aimon Niklasson Ensio Norjavaara Anders Nygren ALF Vi vill förstå reglering av barns tillväxt och utröna dess preditionsvärde för sjukdom under barndom och vuxenliv. Ett barns tillväxt, dess färdskrivare, ett integrerat mått på fysiskt och psykiskt välbefinnande, består av nutritionsberoende spädbarnstid, GH/IGF beroende barndom och en också könssteroid beroende pubertet. Vår hypotes är, att under övergång mellan de olika tillväxtperioderna är känslighet för omgivningsfaktorer ökad, och leder via epigenetisk genförändring till ändrad hormonbalans följt av ändrad tillväxt/ metabolism. Undernutrition försenar övergången spädbarn/barndom, DICT, med kardiometabola och kognitiva förändringar. Vi har visat att den GH-beroende tillväxtfasen är en funktion av ett barns GH-insöndring/GH-känslighet, och utvecklat preditionsmodeller för GHkänslighet, som verktyg för, beslut om, och val av individuell behandlingsregim/tillväxtfas. Ett paradigmskifte! 2000 infördes våra tillväxtkurvor som kliniskt verktyg inom all hälso- och sjukvård i Sverige, för att kompletteras med datoriserade beslutsstöd. Vårt långsiktiga tvärvetenskapliga kliniska forskningsprogram, utgår från världsunika populations- och patientmaterial, följda avseende tillväxt och hormoner under år, förutom grundforskningsprojekt, i vilka användande av nya metoder som genomics, proteomics (SELDI-TOF) och metabolomics (GCMC) ger oss helt ny insikt om hur tillväxt regleras och ett barn reprogrammeras. Summary The growth pattern of any girl or boy worldwide is an integrated outcome of physical and psychological well being to be used as a predictor for morbidity. Our hypothesis is, that early life growth disturbances not only prenatal but also postnatal, as infants with delayed infancy-childhood transition, DICT, will have consequences later in life regarding growth, cognition, metabolism, cardiovascular morbidity. We postulate an increased vulnerability for different environmental factors around the plasticity periods during transition from one growth period to the next by epigenetic changes of the genes involved. Each transition correspond to the onset of a new hormonal axis for growth, i.e. childhood onset due to transition from the nutrition dependent infancy growth period to the GH/IGF dependent childhood growth period. To investigate this we will use our unique gender specific growth references for infancy (24 GV- 24 months), childhood and puberty. We will develop innovative mathematical prediction models to identify and utilize biological information for individual prediction of growth and continue to lead the strategy for diagnosis and individualizing GH-treatment by mimicing physiology and use growth predicting models for GH responsiveness as a medical decision-making tool. 12

15 This clinical research project uses Göteborg populations born , yrs of longitudinal studies and clinical trials in Sweden, Asia & Africa, and applies the latest genomic, proteomic (SELDI) and metabolimic (GCMS based) techniques to elucidate the underlying hormonal mechanisms and to understand the reprogramming of the infant with early growth failure worldwide. Vetenskaplig rapport Publicerade originalartiklar Sjöberg A, Lissner L, Albertsson-Wikland K, Mårild S. Recent anthropometric trends among Swedish school children: evidence for decreasing prevalence of overweight in girls. Acta Paediatr 2008 Jan 97(1): Nygren A, Sunnegårdh J, Albertsson-Wikland K, Berggren H, Isgaard J. Relative cardiac expression of growth hormone receptor and insulin-like growth factor-i mrna in congenital heart disease. J Endocrinol Invest 2008;31: Andersson-Wallgren G, Ohlsson AC, Albertsson-Wikland K, Barrenäs ML 2008 Growth Promoting Treatment Normalizes Speech Frequency in Turner Syndrome. The Laryngoscope 2008;118: Niklasson A, Albertsson-Wikland K. Continuous, smoothed growth reference values: from 24th week of gestation to 24 months. BMC Pediatr 2008 Feb 29;8:8. Hochberg Z, Albertsson-Wikland K. Evo-Devo of Infantile and Childhood Growth. Pediatr Res 2008;64:2-7. Albertsson-Wikland K, Aronson AS, Gustafsson J, Hagenäs L, Ivarsson SA, Jonsson B, Kriström B, Marcus C, Nilsson KO, Ritzen EM, Tuvemo T, Westphal O, Åman J. Dose-Dependent Effect of Growth Hormone on Final Height in Children with Short Stature without Growth Hormone Deficiency. J Clin Endocrinol Metab 2008;93(11): Hellgren G, Andersson B, Nierop AF, Dahlgren J, Hochberg Z, Albertsson-Wikland K. A proteomic approach identified growth hormone dependent nutrition markers in children with idiopathic short stature. Proteome Sci 2008;11;6(1):35. Kriström B, Aronson S, Dahlgren J, Gustafsson J, Halldin M, Ivarsson SA, Nilsson NÖ, Svensson J, Tuvemo T, Albertsson-Wikland K. Growth hormone (GH) dosing during catch-up growth guided by individual responsiveness decreases growth response variability in prepubertal children with GH deficiency or idiopathic short stature. J Clin Endocrinol Metab 2008 Nov 11 [Epub ahead of print]. Kriström B, Dahlgren J, Niklasson A, Nierop A, Albertsson-Wikland K. The first-year growth response to growth hormone treatment predicts the longterm prepubertal growth response in children. BMC Med Inform Decis Mak [Epub ahead of print] Ankarberg-Lindgren C, Norjavaara E. A purification step prior to commercial sensitive immunoassay is necessary to achieve clinical usefulness when quantifying serum 17beta-estradiol in prepubertal children. Eur J Endocrinol 2008 Jan 158(1): Allvin K, Ankarberg-Lindgren C, Fors H, Dahlgren J. Elevated serum levels of estradiol, dihydrotestosterone and inhibin B in adult males born small for gestational age. J Clin Endocrinol Metab 2008 Apr 93(4): Ankarberg-Lindgren C, Norjavaara E. Twenty-four hours secretion pattern of serum estradiol in healthy prepubertal and pubertal boys as determined by a validated ultra-sensitive extraction RIA. BMC endocrine disorders 2008;8:10. Söderpalm AC, Kullenberg R, Swolin-Eide D. The Relationship Between Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DXA) and DXA With Laser (DXL) Measurements in Children. J Clin Densitom 2008 Oct-Dec 11(4): Pågående doktorandprojekt Anna-Karin Albin. Steroid hormones in relation to growth in the normally growing child. Björn Andersson. Identification of factors of importance for regulation of growth in children. Ralph Decker. Metabolic responsiveness to growth hormone in children. Anders Nygren. Autocrine and endocrine effects in the pediatric heart. Ann-Charlotte Söderpalm. The skeleton of the child from a pediatric ortopedic perspective. 13

16 Barnmedicin Henry Ascher Audur Gudjónsdóttir * Marie Krantz Carola Kullberg-Lindh Robert Saalman Susanne Schmidt * Doktorand ALF FoU Västra Götaland Frimurare-Barnhusdirektionen Göteborgs Läkaresällskap Stiftelsen Professor Lars- Erik Gelins Minnesfond SU:s Gåvofond för Barncancerforskning Svenska Läkaresällskapet Södra Älvsborg Orsaker till och effekter av kroniska tarm- och leversjukdomar hos barn med fokus på celiaki, inflammatorisk tarmsjukdom och levertransplantation Causes and effects of chronic intestinal and liver disease in childhood with focus on coeliac disease, inflammatory bowel disease and liver transplantation Frågeställning 1) CD: Att a) finna gener och studera deras funktion b) sekundär morbiditet. 2) IBD: Att a) undersöka bentäthet och relaterade faktorer b) undersöka tarmflora och immunsystem vid IBD-debut. 3) GI-allergi: Betydelse av tarmfloran? 4) OFG: Samband med systemsjukdomar? 5) Sekretorisk diarré: Studier av ett nytt syndrom. 6) Ltx: Kort- och långtidseffekter. Diagnostik, betydelse och behandling av opportunistiska virusinfektioner. 7) QoL: Studier av barn med IBD och efter ltx. Metoder 1a) SNP- och haplotypanalyser av kandidatregioner, ssk 5q32, mrnaexpressionsstudi b) Genetiska fynd korreleras mot kliniska data. Mödrar till barn med MMC resp NFBN-barn screenas för CD 2a) Bentäthetsmätning, korrelation mot klin data b) Tarmfloran undersöks hos nyinsjuknade barn och jämförs med kontroller 3) Kohortstudie där utveckling av tarmflora, immunsystem och allergi följs longitudinellt 4) Strukturerad utredning 5) Sammanställning av data; behandlingsstudie 6) Uppföljning av komplikationer. Undersökning av kvantitativ PCR för CMV, EBV och AdV 7) Enkätstudier med validerade instrument av IBD- och ltx-barn Betydelse 1) Ny kunskap om gener och genfunktion kan medge intervention. Möjlighet att minska sekundär morbiditet 2) Metoder för osteopeniprofylax 3) Ny patogenetisk kunskap 4) Förbättrad utredning 5) Ökad kunskap om en ny sjukdom 6) Förbättrad tidigdiagnostik och behandling av viktiga ltx-komplikationer 7) Förbättrade metoder för att öka livskvaliteten 14

17 Vetenskaplig rapport Publicerade originalartiklar Adamovic S, Amundsen SS, Lie BA, Gudjónsdóttir AH, Ascher H, Ek J, van Heel DA, Nilsson S, Sollid LM, Torinsson Naluai A. Association study of IL2/IL21 and FcgRIIa: significant association with the IL2/IL21 region in Scandinavian coeliac disease families. Genes and immunity (4): Adamovic S, Amundsen SS, Lie BA, Hellqvist A, Gudjónsdóttir AH, Ek J, Nilsson S, Wahlström J, Ascher H, Sollid LM, Naluai AT. Fine mapping study in Scandinavian families suggests association between coeliac disease and haplotypes in chromosome region 5q32. Tissue Antigens 71(1): Herlenius G, Fagerlind M, Krantz M, Molne J, Olausson M, Gabel M, Friman V, Oltean M, Friman S. Chronic kidney disease a common and serious complication after intestinal transplantation. Transplantation 2008 Jul 15;86(1): Lindfred H, Saalman R, Nilsson S, Reichenberg K. Inflammatory bowel disease and self-esteem in adolescence. Acta Paediatr 2008 Feb 97(2): Kullberg-Lindh C, Olofsson S, Brune M, Lindh M. Comparison of serum and whole blood levels of cytomegalovirus and Epstein-Barr virus DNA. Transpl Infect Dis 2008 Oct 10(5): Wang M, Karlsson C, Olsson C, Adlerberth I, Wold AE, Strachan DP, Martricardi PM, Åberg N, Perkin MR, Tripodi S, Coates AR, Hesselmar B, Saalman R, Molin G, Ahrne S. Reduced diversity in the early fecal microbiota of infants with atopic eczema. J Allergy Clin Immunol 2008 Jan 121(1): Översiktsartiklar Naluai AT, Ascher H, Nilsson S, Wahlström J. Searching for genes influencing a complex disease: the case of coeliac disease. Eur J Hum Genet 2008 May 16(5): Doktorsavhandling Audur Heida Gudjónsdóttir. Clinical and genetical aspects of celiac disease. Göteborgs universitet

18 Barnmedicin Klinisk systembiologi för att utveckla metoder för individualiserad medicinering Network-based analysis of genomic high-throughput data to find markers for personalized medication in allergic disease Mikael Benson Bengt Andersson David Balding ** Lars Olaf Cardell * Filippo Castiglione ** Mirjana Hahn-Zoric Michael Langston ** Reza Mobini Antonella Muraro ** Åsa Torinsson Naluai Ricard Solé ** Luc Steels ** Birthe Sönnichsen ** Pablo Villoslada ** * Stockholm ** EU-projekten ComplexDis och MultiMod ALF Barnklinikens Forskningsfond Frimurare-Barnhusfonden Vetenskapsrådet Det finns stora individvariationer i terapisvar vid komplexa sjukdomar som allergi, diabetes och cancer. Detta orsakar ökat lidande och kostnader. Det ideala vore om läkare med enkla snabbtest av ett fåtal proteinmarkörer rutinmässigt kunde bestämma vilken medicin som bäst passar den enskilde patienten. Med high-throughput teknik kan mrna- och proteinuttryck för alla människans gener analyseras. Detta resulterar i väldiga datamängder och möjligheter att identifiera diagnostiska markörer. Problemet ligger i att tolka all denna information. Klinisk systembiologi är en ny disciplin som syftar till att utveckla metoder för sådan tolkning, t.ex. nätverksbaserad analys. Frågeställningen i detta projekt är om nätverksbaserad analys av high-throughput data kan användas för att individualisera medicinering vid allergisk sjukdom? Vi studerar säsongsbunden allergisk rinit (SAR) som modell för komplexa sjukdomar, eftersom SAR är vanlig, har en väldefinierad patogenes samt är lätt att undersöka i kliniska och experimentella studier. De analytiska metoderna kan dock vara applicerbara på andra komplexa sjukdomar och kommer därför att göras fritt tillgänglig i standardiserad form på internet. Projektet bygger på att unika och väldefinierade material, som enäggstvillingar med SAR insamlas inom VGR och analyseras i samarbete med ledande experter i Europa och USA, inom ramen för EU projekten ComplexDis och MultiMod som leds av sökande. Summary There are considerable individual variations in treatment response in complex diseases like allergy, diabetes and cancer. This causes increased suffering and costs. Ideally, physicians should routinely be able to measure a few proteinmarkers in order to individualize medication. High-throughput technologies allow analysis of mrna- and protein expression of all human genes. This results in enormous datasets and possibilities to identify diagnostic markers. The problem is to interpret all this information. The question in this project is if network-based analysis of high-throughput data can be used to identify markers for personalized medication? We study seasonal allergic rhinitis (SAR) as a model of complex diseases, because SAR is common, has a welldefined pathogenesis and is easy to examine in clinical and experimental studies. The methods may be generally applicable to complex diseases, and will be made freely available for such studies on the Internet. The project is based on obtaining unique and well-defined materials, like monozygous twins, within the region (VGR). Highthroughput and experimental validation studies are done in Göteborg, while bioinformatic analyses are performed by leading experts in Europe and the US, as a part of the EU projects ComplexDis and MultiMod, which are coordinated by the applicant. Veteskaplig rapport Publicerade originalartiklar Barrenas F, Andersson B, Cardell LO, Langston M, Mobini R, Perkins A, Benson M. Gender differences in inflammatory proteins and pathways in seasonal allergic rhinitis. Cytokine 2008;42(3):

19 Barnmedicin Endokrina mekanismers betydelse för det växande barnet The role of endocrine mechanisms in the growing child Jovanna Dahlgren Peter Adolfsson ** Kerstin Allvin * Eva Gronowitz Eva Holmberg Ann-Katrine Karlsson * Staffan Mårild Ensio Norjavaara Diana Swolin-Eide Ann-Charlott Söderpalm ** Barbro Westerberg Otto Westphal Martin Österbrand *Doktorand ** Doktorand (bihandledare) ALF Fetma hos barn är ett globalt problem. Många av dessa har redan i barnaåren tecken på det metabola syndromet (insulinresistens, högt blodtryck, höga blodfetter). Det är angeläget att identifiera vilka barn som har en ökad risk för att utveckla metabola syndromet. Detta kommer att bli besvarat i våra studier. Tre stora populationsbaserade studier pågår där vi följer prospektivt interaktion mellan genetik, perinatala händelser med hormonell programmering och livsstilens påverkan för utvecklingen av metabola syndromet och hur detta förebyggs. Multivariata modeller kommer att utvecklas för att identifiera högriskindivider. Idag saknas det vedertagna effektiva behandlingsformer för att bekämpa barnfetma, men mycket talar för att en individualiserad strategi med flera olika alternativa behandlingar inkluderat kirurgisk åtgärd är en mer framgångsrik väg, vilket vi studerar. Vad gäller benohälsa är det av vikt att utveckla non-invasiva mätmetoder anpassade för barn. Vi har nu utvecklat unika pediatriska referenser och kan därför studera benkvalitet hos flera sjukdomsgrupper. Summary This application addresses major medical need and challenges in the growing child. The well-known increase in child obesity is of main concern as it has health, social and economical implications for the individual and the society. The risk of developing the metabolic syndrome and cardiovascular disease occurs already during adolescence. It is therefore of major importance to find the risk factors for obesity and the metabolic syndrome and identify children at risk. This will be answered in our studies. In three large population studies followed prospectively we will study interactions between genetics, perinatal events and life style for the development of metabolic syndrome. Multivariate models will be developed to identify high-risk groups for the metabolic syndrome. Treatment of established obesity in children is an unexplored area. Until now lifestyle changes have been used, but we have ongoing studies evaluating the metabolic effect of new therapeutic tools. It is of great importance to find new non-invasive clinical markers for bone diseases in children and to achieve new, fast and reliable bone measurement techniques. We have now created world unique paediatric references and will study the bone quality and quantity in several different diseases or acquired low peak bone mass due to treatment with glucocorticoids. Finally, the impact of dysregulation of sex steroids during childhood and adolescence will be studied extensively. 17

20 Vetenskaplig rapport Publicerade originalartiklar Allvin K, Ankarberg-Lindgren C, Fors H, Dahlgren J. Elevated serum levels of estradiol, dihydrotestosterone and inhibin B in adult males born small for gestational age (SGA). J Clin Endocrinol Metab : Dahlgren J. Easypod: a new electronic injection device for growth hormone. Expert Rev Med Devices 2008 May 5 (3): Hellgren G, Andersson B, Nierop AF, Dahlgren J, Hochberg Z, Albertsson-Wikland K. A proteomic approach identified growth hormone-dependent nutrition markers in children with idiopathic short stature. Proteome Sci 2008 Dec 11;6(1):35. Kriström B, Aronson AS, Dahlgren J, Gustafsson J, Halldin M, Ivarsson SA, Nilsson NO, Svensson J, Tuvemo T, Albertsson-Wikland K. Growth hormone (GH) dosing during catch-up growth guided by individual responsiveness decreases growth response variability in prepubertal children with GH deficiency or idiopathic short stature. J Clin Endocrinol Metab 2008 Nov 11 [Epub ahead of print]. Pågående doktorandprojekt Kerstin Allvin. Adrenal and gonadal steroids in IUGR and SGA. Gerd Almqvist-Tangen. Parental view of health risk of under- and overnutrition in Sweden. Ralph Decker. Metabolic effects of individualizing GH treatment based on responsiveness. Ann-Katrine Karlsson. The impact of early adrenarche on the adiposity rebound. Josefine Roswall. Obesity and intervention a population based study. 18

21 Barnmedicin Njurskada hos barn: mekanismer, diagnostik, behandling och långtidseffekter Renal damage in children: mechanisms, diagnosis, treatment and long-term consequences Sverker Hansson Per Brandström Ulf Jodal Jeanette Martinell Iulian Preda Yvonne Simrén Rune Sixt Eira Stokland Svante Swerkersson Diana Swolin-Eide Martin Wennerström ALF FoU Skaraborg Frimurare- Barnhusdirektionen In our research on urinary tract infection (UTI) in infants and children, clinical and epidemiological studies are combined with respect to mechanisms, risk factors, treatment options and long-term consequences. The prognostic implications of the inflammatory response in acute pyelonephritis need to be clarified. Workup and imaging of children with UTI are often extensive and time-consuming. Simple, non-invasive and scientifically based guidelines with clear-cut principles on why imaging should be performed, in which children, when and how are needed. Our MRI project may lead to the use of MRI as a single investigation for diagnosis of renal damage with the advantage of no radiation, and that anatomy, character and function can be obtained in one single examination. The Swedish Reflux Study is the first randomized study in the world of high-grade reflux involving an observation group. The results will have major impact on how infants and children with reflux are managed in the future. The long-term consequences of renal damage will be evaluated in a follow-up study four decades after index UTI in childhood with renal function impairment, hypertension and pregnancy complications as endpoints. Bone health in children with chronic kidney disease and after renal transplantation is of major importance and the goal is to prevent progressive bone disease, impaired growth, osteoporosis and fractures. The value of antibacterial prophylaxis has recently been questioned and we will perform a placebo-controlled randomized study. Vetenskaplig rapport Publicerade originalartiklar Jodal U, Hansson S, Swerkersson S, Berg UB, Herthelius M, Storby KA. English guidelines--nothing for children with urinary infections in Sweden. Läkartidningen 2008 Jun 3-10;105(23): Swolin-Eide D, Hansson S, Magnusson P. Children with chronic kidney disease: a 3- year prospective study of growth, bone mass and bone turnover. Acta Paediatr 2008 Oct 23 [Epub ahead of print]. Konferensbidrag Brandström P, Hansson S. The Swedish Reflux Study - an introduction. European Society for Paediatric Nephrology, 42 nd annual meeting; 2008 Sep 11-14, Lyon, France. 19

22 Barnmedicin Lungfunktionens utveckling hos underburna nyfödda med och utan bronkopulmonell dysplasi Development of lung function in preterm infants with and without bronchopulmonary dysplasia Ola Hjalmarson Hrolfur Brynjarsson Ola Hafström Kenneth Sandberg ALF Hjärt-Lungfonden Neonatala lungsjukdomar är fortfarande ett stort kliniskt problem. Lungan hos de mest underburna barnen är utvecklingsmässigt i prealveolär fas och drabbas av olika former av lunginsufficiens. Bronkopulmonell dysplasi (BPD) är ett kroniskt tillstånd hos de minsta, som kräver intensiv behandling, medför andningsproblem under barnaåren och kan ha följdverkningar hos vuxna. Vi har utvecklat metoder att kunna värdera mognadsberoende lungfunktionsvariabler och bl.a. visat att underburenhet i sig ger en avvikande lungutveckling och att den är förstärkt vid BPD. Syfte Vi vill nu prospektivt och longitudinellt studera hur lungfunktionen utvecklas hos de mest underburna barnen med särskilt fokus på utvecklingen av BPD för att finna orsaks- och riskfaktorer och söka nya diagnostiska metoder. Vi vill också experimentellt undersöka hur konstant, positiv övertrycksandning (CPAP) påverkar omogna lungors ventilationsfunktion i syfte att optimera denna. Metoder I en oselekterad population mycket underburna barn undersöks arterio-alveolär syrgasdifferens, ventilation, lungvolym, mekanik och gasdistribution jämte förekomst av mognads- och inflammationsmarkörer i ventrikelsekret. Resultaten relateras till kliniska data och till BPD-diagnos. Barn under CPAP-behandling studeras med samma metoder. Betydelse Att öka kunskaperna om neonatal lungsjukdom och förbättra behandlingen är en av de största utmaningarna i modern neonatologi. Projektet kommer att ge viktiga bidrag till detta. Vetenskaplig rapport Publicerade originalartiklar Johanzon M, Ödesjö H, Jacobsson B, Sandberg K, Wennerholm UB. Extreme preterm birth onset of delivery and its effect on infant survival and morbidity. Obstet Gynecol 2008;111: Bokkapitel Jonsson B, Sandberg K. Neonatala lungsjukdomar. I: Lagerkrantz H, Hellström- Westas L, Norman M, redaktörer, Neonatologi. Lund: Studentlitteratur; 2008, s

23 Barnmedicin Förändring i kroppssammansättning och binjurarnas påverkan på insulinkänslighet Ann-Katrine Karlsson Kerstin Allvin Jovanna Dahlgren * Eva Gronowitz Zeev Hochberg * Handledare ALF * Göteborgs Läkaresällskap Vetenskapsrådet * Huvudsökande: Jovanna Dahlgren Bakgrund Kopplingen mellan kroppssammansättning, ökning i BMI vid 5-6 års ålder (s.k. Adiposity rebound) samt binjurarnas produktion av androgener är lite studerad. Barn födda tillväxthämmade, s.k. SGA, har risk för att utveckla insulinresistens och detta är korrelerat till viktutvecklingen. Detsamma gäller överviktiga barn och vi tror att den gemensamma mekanismen är ändrad binjurefunktion och för detta krävs longitudinell provtagning av binjurehormon. Förändringar i nutritionsstatus kan vara en betydelsefull signal för den hormonella homeostasen och vara involverad i insulinresistensen. Syfte Karaktärisera tillväxtperioden när binjurarnas aktivitet vaknar i 4-7 års ålder, s.k. juvenility, i relation till förändringar i kroppssammansättning och hormonell status. Undersöka om tidpunkten för binjurarnas uppvaknande är sammankopplad med tillväxten under nyföddhets- och småbarnsperioden vad gäller kroppssammansättning och näringsintag. Studiedesign Etthundratio barn som är följda från födelsen kommer halvårsvis från 4,5 års ålder att undersökas med blodprover och auxologiska mätningar (längd, vikt och bukomfång) upp till sju års ålder för att bestämma starten av juvenility. Vid helårskontroller görs utöver blodprover, urinprov och auxologiska mätningar DEXA, Dual energy X-ray Absorptiometry, skelettåldersbestämning, oralt glukostolerenstest. Specialundersökning, MRT, magnetisk resonanstomografi för undersökning av bukfetma utförs vid fem års ålder och sju års ålder. 21

24 Barnmedicin Utvärdering av andningsgymnastikmetoder hos barn Chest physical therapy to improve oxygenation in disabled children. A comparison of two methods Anna-Lena Lagerkvist Eva Beckung Ola Hjalmarson Gunilla Sten ALF Göteborgs Barnklinikers Forskningsfond Majblommans Riksförbund Sahlgrenska Universitetssjukhusets Forskningsfond Stiftelsen Folke Bernadotte Bakgrund Olika andningsgymnastikmetoder används för att evakuera luftvägssekret och förbättra gasutbytet, men få av dessa är vetenskapligt värderade. Spädbarn och många barn med neurologiska skador kan inte ta instruktioner och de kan på egen hand ha svårt att avlägsna ökade mängder luftvägssekret. Så kallade bankningar över barnets bröstkorg används på många platser i världen för dessa barn, men denna metod har ifrågasatts av många forskare. På Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus har istället under flera år används en andningsgymnastikmetod, som innebär att barnet gungas i olika lägen på en stor boll med syfte att stimulera till djupandning, åstadkomma en sekretevakuering och ett förbättrat gasutbyte. Denna metod har dock inte tidigare beskrivits eller utvärderats. Syfte Syftet med studien var att standardisera en andningsgymnastikmetod, där barnet gungas på en boll, utvärdera om den kan förbättra blodgastrycken hos barn med hypoxemi och att jämföra resultaten med s.k. bankning över barnets bröstkorg. Material och Metod En behandlingseffekt bestämdes vara en ökning i syrgastryck på minst 1,0 kpa från före till efter behandling. En power-analys visade att 13 barn behövde inkluderas. Barnen hade en medianålder av 5,5 månader (range 0,2 53,0 månader). De behandlades vid två separata tillfällen med minst fyra timmars mellanrum. Vid en behandling gungades barnet på en stor boll med huvudet upp och kroppen vinklad c:a 30 mot golvet i fyra olika lägen under 12 minuter. Vid den andra behandlingen bankades barnets bröstkorg i fyra olika lägen med kroppen i planläge under 12 minuter. Tio minuter efter varje behandling utfördes 10 thoraxkompressioner då barnet andades ut. Transkutana blodgastryck, syrgasmättnad, hjärtfrekvens, andningsfrekvens, känslomässiga reaktioner, samt pipande andning/hosta noterades före och efter varje behandling. Resultat Ingen av behandlingarna förbättrade blodgastrycken. Barnen accepterade båda behandlingarna bra. Ytterligare studier behövs för att försöka visa de positiva effekter, som föräldrar och vårdpersonal upplever att bollbehandlingen ger. Tillägg De använda ordinalskalorna avseende vakenhet, ansiktsuttryck, kroppsrörelser och kvalitet av gråt är inte reliabilitetstestade. Syftet med den nu pågående studien, Reliability of scales aimed to assess wakefulness and emotional reactions in infants and children who cannot actively cooperate, är att genomföra detta. 22

25 Material och Metod Tjugoen barn i åldrarna 0-2 år har videofilmats under c:a en minut vardera. Barnen representerar de olika graderna i ovanstående skalor (15 olika skalsteg). Filmerna har granskas av 10 barnsjukgymnaster vid två separata tillfällen med minst två veckors mellanrum. Ordningen av filmerna har lottats vid båda visningstillfällena. Bearbetning av inter- och intrareliabilitet av skalorna pågår. Resultaten kommer att läggas till den ursprungliga studien. Betydelse Det är viktigt att utvärdera använda behandlingsmetoder, för att ta reda på om syftet med respektive behandling kan uppnås. Det är då också viktigt att reliabilitetstesta använda utvärderingsinstrument. Summary Aim The aim of the study was to describe a new chest physical therapy method, evaluate whether it improves blood gas tensions in children with hypoxemia, and compare the results with chest clapping. Material and Methods The new method implied that children were rocked on a ball with the head up and the body angled at 30 towards the floor. Power analysis required that 13 children participate. The patients [median age 5.5 months (range months)] were treated with both methods on two separate occasions for 12 minutes each. Ten minutes after each treatment, 10 thorax compressions were performed. Transcutaneous blood gases, oxygen saturation, heart rate, respiratory rate and emotional reactions were noted before and after each treatment. Results Neither of the methods improved the blood gas tensions. The children accepted the treatments well. Further studies are needed to address the positive effect of the new method as experienced by parents and physical therapists. Addition The reliability of the ordinal scales used regarding wakefulness, facial expression, body movements and quality of crying is not investigated. The aim of the present study, Reliability of scales aimed to assess wakefulness and emotional reactions in infants and children who cannot actively cooperate, is to investigate the reliability of these scales. Material and Methods Twenty-one children, 0-2 years of age, have been videotaped for one minute each. The children represent the 15 different scores in the scales used. The sequences of the children have been randomized and put together in different orders resulting in two films. The films have, at two separate occasions, been assessed by 10 physiotherapists working with children. Inter- and intra reliability will be determined and these results will be combined with the results of the first study. Importance It is important to evaluate all treatment methods which are used, to investigate if the aim of each treatment may be obtained. It is also important to test the reliability of the outcome measurements which are used. Vetenskaplig rapport Publicerade originalartiklar Mollberg M, Lagerkvist A-L, Johansson U, Bager B, Johansson A, Hagberg H. Comparison in obstetric management on infants with transient and persistent obstetric brachial plexus palsy. J Child Neurol 2008;23:

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro Karin Manhem Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Överlevnad Blodtryck Överlevnad NEJ Blodtryck Överlevnad Blodtryck Blodtryck och

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Swedish Transition Effect Project Supporting Teenagers with ChrONic MEdical conditions

Swedish Transition Effect Project Supporting Teenagers with ChrONic MEdical conditions Swedish Transition Effect Project Supporting Teenagers with ChrONic MEdical conditions Bakgrund Ungdomar med långvariga sjukdomar behöver successivt förberedas inför övergången till vuxensjukvården och

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS 2003-11-04 Max 42 credit points Pass 27 credit points NAME:.. Good Luck! 1 Define metaplasia. Provide 3 clinical examples of common metaplastic changes. 4 p Vad

Läs mer

HAGOS. Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem

HAGOS. Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem HAGOS Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc DOI 10.1007/s00167-013-2721-7 H I P Cross-cultural adaptation to Swedish and validation of the Copenhagen Hip and

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

Docent & Barnläkare. Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet

Docent & Barnläkare. Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet CELIAKI Var står vi idag? Anneli Ivarsson Docent & Barnläkare BARNVECKAN I JÖNKÖPING 2010 Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet The

Läs mer

Trombos under graviditetmortalitet

Trombos under graviditetmortalitet Trombos under graviditetmortalitet SFOG-veckan Luleå 2007 Eva Samuelsson, distriktsläkare, docent Allmänmedicin, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet Pulmonary embolism is the leading

Läs mer

Välkomna till BORIS-dagen 2016!

Välkomna till BORIS-dagen 2016! Välkomna till BORIS-dagen 2016! BORIS-dagen 2016 10.00 11.00 Vad hände 2015? Pernilla Danielsson-Liljeqvist, Claude Marcus Vart står vi idag? Resultat och utmaningar Kurvologi ny BMI SDS referens 11:00

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery)

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) --9 AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) Inclusion -9 Prospective controlled nonrandomized Stockholm, Gothenburg, Malmö Surgery at Sahlgrenska, Gothenburg Gothenburg Malmö Stockholm Inclusion

Läs mer

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan 1 Forskningsplan Kvinnans body mass index (BMI) under graviditeten och fosterviktens betydelse för förekomsten av bäckenbottenbesvär 20 år efter förlossningen Leg läkare Maria Gyhagen Avdelningen för obstetrik

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

FoU verksamhet - bokslut 2005

FoU verksamhet - bokslut 2005 FoU verksamhet - bokslut 2005 Bild: A-K Larsson Innehåll 5 6 8 9 Klinisk forskning Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Förord Ekonomisk redovisning Nationella kvalitetsregister Vårdkatalog ALF 2005

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Jönköpings län

Övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Jönköpings län och fetma bland barn och ungdomar i Jönköpings län Februari 2014 Folkhälsa och sjukvård Marit Eriksson Inledning och fetma är riskfaktorer för bl. a. hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och sjukdomar i rörelseorganen.

Läs mer

IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel. Kerstin Brismar. Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel. Kerstin Brismar. Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet IGF-Systemet som diagnostiskt hjälpmedel Kerstin Brismar Inst för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet kerstin.brismar@ki.se 21 sept 2017 First publications IGF-I Kerstin Hall et al 1972

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

Forskning. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson

Forskning. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson Forskning Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson 2007 Klinisk forskning 2007 Klinisk forskning vid Drottning Silvias barn- och

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Kronisk hypertoni och graviditet Epidemiologiska aspekter på maternella och perinatala komplikationer

Kronisk hypertoni och graviditet Epidemiologiska aspekter på maternella och perinatala komplikationer Kronisk hypertoni och graviditet Epidemiologiska aspekter på maternella och perinatala komplikationer Karin Zetterström, KK, USÖ, Örebro Handledare Doc Solveig Lindeberg KK, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin 10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Specialist i Allmänmedicin Doktorand vid Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) Karolinska Institutet Innehåll dagens föreläsning: Osteoporosprojektet

Läs mer

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)?

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Äggstockscancer

Läs mer

Exklusiv enteral nutritionsbehandling

Exklusiv enteral nutritionsbehandling Exklusiv enteral nutritionsbehandling Varför? Till vem? Vad använda? Hur göra? Exklusiv enteral nutritionsbehandling Tillförsel av en komplett nutritionslösning (oralt eller via nasogastrisk sond) samtidigt

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck, MMC

Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck, MMC Nationella riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck, MMC Svensk neuropediatrisk förening 2011-12-01 sidan 1(5) Förord Dessa riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck har sammanställts

Läs mer

Biosimilarer ur ett svenskt perspektiv. Bertil Jonsson Medical Products Agency

Biosimilarer ur ett svenskt perspektiv. Bertil Jonsson Medical Products Agency Biosimilarer ur ett svenskt perspektiv Bertil Jonsson Medical Products Agency Vad? Godkännande Visst det finns riktlinjer Riskhantering (RMP, PhV) Original och kopia Uppföljning i Sverige Spårbarhet PhV

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

33:e Svenska perinatalmötet

33:e Svenska perinatalmötet Svensk Förening för Perinatalmedicin 33:e Svenska perinatalmötet 24-25 oktober, 2013 Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10 Stockholm Preliminärt program Onsdag 24 oktober, kl 17-19 Årsmöte

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Astma och allergier effekter av miljön

Astma och allergier effekter av miljön Astma och allergier effekter av miljön Eva Rönmark Luleå 18 september 2013 Yrkes-och miljömedicin, Umeå universitet OLIN-Studierna, Norrbottens läns landsting Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN)

Läs mer

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Introduction Introduction Adolescents as a group are particularly vulnerable

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer

Små barns hälsa, kost och tillväxt. Tillväxtprojektet (Tp)

Små barns hälsa, kost och tillväxt. Tillväxtprojektet (Tp) Små barns hälsa, kost och tillväxt. Tillväxtprojektet (Tp) Almquist-Tangen Gerd Roswall Josefine Dahlgren Jovanna Bergman Stefan Alm Bernt Nutritions- och Tillväxtmönster Height Vad får det för konsekvenser?

Läs mer

ADHD från 8-18 års ålder

ADHD från 8-18 års ålder ADHD från 8-18 års ålder Några resultat från en longitudinell studie av tvillingar Jan-Olov Larsson Attention Deficit Hyperactivity Disorder Förr Tillstånd hos pojkar i skolåldern Nu Potentiellt kronisk

Läs mer

Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering. Anna Sarkadi

Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering. Anna Sarkadi Use it or lose it - Barnhälsovårdens ansvar för barns hjärnor som framtidsinvestering Anna Sarkadi BRAINS Barnhälsovårdens uppdrag: att skapa optimala förutsättningar för BRAINS, Better Relations And Interconnected

Läs mer

Forskning inom barn- och kvinnosjukvård 2009

Forskning inom barn- och kvinnosjukvård 2009 Forskning inom barn- och kvinnosjukvård 2009 Område 1, Sahlgrenska universitetssjukhuset Sektionen för kvinnors och barns hälsa, Sahlgrenska akademin Klinisk forskning 2009 Forskning inom barn- och kvinnosjukvård

Läs mer

Kardiovaskulär primärpreven2on i kri2sk belysning vad håller vi på med egentligen?

Kardiovaskulär primärpreven2on i kri2sk belysning vad håller vi på med egentligen? Kardiovaskulär primärpreven2on i kri2sk belysning vad håller vi på med egentligen? Moderatorer: Lena Jonasson, Linköping, Peter M Nilsson, Malmö Preven&onens svåra e&k problemets omfa4ning och riktlinjernas

Läs mer

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera. Ann-Britt Ivarsson Professor i arbetsterapi Occupational performance in individuals with severe mental disorders (doktorsavhandling) Forskningsområden

Läs mer

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Följer vi SoS riktlinjer inom kranskärlssjukvården? Professor, överläkare Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset Linköping VOLTAIRE - the art of medicine To keep the patient occupied while the disease

Läs mer

31:a Svenska Perinatalmötet oktober 2011

31:a Svenska Perinatalmötet oktober 2011 Svensk Förening för Perinatalmedicin 31:a Svenska Perinatalmötet 27 28 oktober 2011 Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm Onsdagen den 26 oktober 17.00-19.00 Årsmöte Perinatal-ARG.

Läs mer

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Incidence and outcome of paracetamol poisoning Rolf Gedeborg Associate Professor, Scientific Director of Epidemiology and Pharmacovigilance Unit for Scientific

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Caffeine intake during pregnancy and early growth and obesity in childhood

Caffeine intake during pregnancy and early growth and obesity in childhood Caffeine intake during pregnancy and early growth and obesity in childhood Verena Sengpiel, MD PhD Jag har ingen jäv-/intressekonflikt att deklarera. Bakgrund Adapted from Maltepe et al J.Clin Invest 2

Läs mer

Vetenskapen bakom igro

Vetenskapen bakom igro Vetenskapen bakom igro igro är ett interaktivt verktyg som kan hjälpa läkare utvärdera tillväxtresultat för patienter som får behandling med tillväxthormon (GH). Dessa sidor ger en översikt över begreppen

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Childhood signs of ADHD and psychosocial outcomes in adolescence - a longitudinal study of boys and girls (2015) Eva Norén Selinus

Childhood signs of ADHD and psychosocial outcomes in adolescence - a longitudinal study of boys and girls (2015) Eva Norén Selinus Childhood signs of ADHD and psychosocial outcomes in adolescence - a longitudinal study of boys and girls (2015) Eva Norén Selinus Huvudhandledare: Clara Hellner Gumpert Bihandledare: Henrik Anckarsäter,

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Penicillinallergi hos barn

Penicillinallergi hos barn Penicillinallergi hos barn Misstänkt betalaktamöverkänslighet Dan Gustafsson Allergicentrum ÖLL Strategi ACÖ skall kännetecknas av hög kompetens i allergi frågor vad avser såväl hälsofrämjande, preventiva

Läs mer

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se EXPRESS Extremely Preterm Infant Study in Sweden Samtliga levande födda barn < graviditetsvecka 27 Dödfödda graviditetsvecka 22+0 26+6 1 april 2004

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control

SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control SEC-03-DRS-2016: Validation of biological toxins measurements after an incident: Development of tools and procedures for quality control EQuATox - Establishment of Quality Assurances for the Detection

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Kost och barnallergi - finns det ett samband? Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare Flöistrup H. SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Barn och unga i palliativ vård

Barn och unga i palliativ vård Barn och unga i palliativ vård Ulrika Kreicbergs, Leg. Ssk, Med.Dr Gålöstiftelsens professur i palliativ vård av barn och unga Ulrika.Kreicbergs@esh.se WHO s DEFINITION AV PALLIATIV VÅRD AV BARN Palliativ

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Autismspektrumstörningar - Del 2 Underliggande genetiska faktorer

Autismspektrumstörningar - Del 2 Underliggande genetiska faktorer Autismspektrumstörningar - Del 2 Underliggande genetiska faktorer Paul Lichtenstein, professor Department of Medical Epidemiology and Biostatistics Karolinska Institutet, Sweden Outline Autismspektrumstörningar

Läs mer

Autism Spectrum Disorder

Autism Spectrum Disorder Autism Spectrum Disorder DSM-IV Autistiskt Syndrom (Autistic Disorder) Aspergers Syndrom (Asperger syndrome) Atypisk Autism/Autismliknande tillstånd (PDD-NOS) DSM 5 Autism Spectrum Disorder (ASD) (Autismspektrumdiagnos,

Läs mer

V 11 Obstetrik och Gynekologi Lokal introduktion till klinisk praktik. Undersökningsteknik Obligatoriskt! ( 20 studenter)

V 11 Obstetrik och Gynekologi Lokal introduktion till klinisk praktik. Undersökningsteknik Obligatoriskt! ( 20 studenter) Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2014 04 01 Enheten för obstetrik och gynekologi Gemensamt teorischema Klinisk medicin inriktning reproduktion och utveckling, kurskod 2LK111 Kurs

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet

Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet Björn Nordlund Barnsjuksköterska och doktorand Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet Pälsdjursallergi

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Varför är det så viktigt att barnfetma uppmärksammas tidigt?

Varför är det så viktigt att barnfetma uppmärksammas tidigt? Varför är det så viktigt att barnfetma uppmärksammas tidigt? Claude Marcus National Childhood Obesity Centre Karolinska Institutet Stockholm, Sweden Varför är det så viktigt att barnfetma uppmärksammas

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

Systematisk språkträning i barnehagen

Systematisk språkträning i barnehagen Systematisk språkträning i barnehagen Göran Söderlund Professor i specialpedagogi Høgskolen i Sogn pg Fjorda Wenche Helland PhD, logoped Statped Vest, Bergen Vad? Bravo språkstimulering ca 15 min/dag i

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

Psykoanalytiska aspekter på neuropsykiatriska diagnoser. Växjö 2011 11 25

Psykoanalytiska aspekter på neuropsykiatriska diagnoser. Växjö 2011 11 25 Psykoanalytiska aspekter på neuropsykiatriska diagnoser Växjö 2011 11 25 Diagnos Bedömning Det psykiatriska bedömningssystemet är beskrivande kategoriserande Det psykoanalytiska bedömningssystemet är inriktat

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Forskning inom barn- och kvinnosjukvård 2011

Forskning inom barn- och kvinnosjukvård 2011 Forskning inom barn- och kvinnosjukvård 2011 Område 1, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sektionen för kvinnors och barns hälsa, Sahlgrenska akademin Omslagsbild: Ina Agency Press AB, Stockholm www.inaagency.se

Läs mer

Forskningsbokslut 2014

Forskningsbokslut 2014 BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI VÄSTERBOTTEN Forskningsbokslut 2014 Verksamhetschef Anna Wallgren, BUP länsklinik Professor emeritus, Umeå universitet Adjungerad lektor, Umeå universitet 1. Inledning Barn-

Läs mer

Kejsarsnitt en genväg till livet -Vad vet vi i dag?

Kejsarsnitt en genväg till livet -Vad vet vi i dag? Kejsarsnitt en genväg till livet -Vad vet vi i dag? 25 20 15 10 5 0 Bakgrund Proportion of CS (%) related to total no. of deliveries in Sweden/Stockholm Sweden % Stockholm % 1999 2001 2003 År 1997 1995

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

ungdomar i en västsvensk population med IBD

ungdomar i en västsvensk population med IBD Nedsatt bentäthet thet hos barn och ungdomar i en västsvensk population med IBD Susanne Schmidt Örebro 2008-10 10-1616 Studiedesign (1) Samarbetsprojekt Göteborg-Borås Barn och ungdomar 5-19 år med IBD

Läs mer

Forskning inom barn- och kvinnosjukvård 2012

Forskning inom barn- och kvinnosjukvård 2012 Forskning inom barn- och kvinnosjukvård 2012 Område 1, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sektionen för kvinnors och barns hälsa, Sahlgrenska akademin Klinisk forskning 2012 Forskning inom barn- och kvinnosjukvård

Läs mer

Effekterna av förändrade diagnoskriterier för graviditetsdiabetes i Sverige- en nationell randomiserad studie

Effekterna av förändrade diagnoskriterier för graviditetsdiabetes i Sverige- en nationell randomiserad studie Effekterna av förändrade diagnoskriterier för graviditetsdiabetes i Sverige- en nationell randomiserad studie CDC4G-trial www.cdc4g.com (changing diagnostic criteria for gestational diabetes) Helena Fadl,

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Margareta Kristenson Professor/Överläkare i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Linköpings Universitet/Region Östergötland Nationell

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer