Informationsinsatser vid upphävande av föreskrifterna om oorganisk ytbehandling (AFS 1992:7)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsinsatser vid upphävande av föreskrifterna om oorganisk ytbehandling (AFS 1992:7)"

Transkript

1 Gustaf Bäck Enheten för kemi och mikrobiologi Informationsinsatser vid upphävande av föreskrifterna om oorganisk ytbehandling (AFS 1992:7) Bakgrund När föreskrifterna om oorganisk ytbehandling upphävs finns det behov av speciella informationsinsatser. En preliminär kommunikationsplan finns framtagen. Informationsinsatser som planeras är annonsering i branschtidning, information på AV:s hemsida och en eventuell informationsbroschyr tillsammans med branschorganisationen Svensk Ytbehandlingsförening. Reglerna i föreskriften Oorganisk ytbehandling (AFS 1992:7) berör främst ytbehandlingsverkstäder som arbetar med förkromning och förzinkning. Det kan också i vissa fall förekomma ytbehandling i större fabriker där ytbehandling är en del i produktionslinjen. Uppskattningsvis personer i Sverige arbetar i ytbehandlingsverkstäder. Framförallt rör det sig om små arbetsplatser med runt tiotalet anställda. En hel del känner förmodligen till att sexvärt krom, krom(vi), och syror kan vara skadligt, vissa kanske också har en aning om vilka gränsvärden som gäller. Arbetsmiljöfrågor som uppmärksammas på den här typen av arbetsplats är troligtvis kemiska arbetsmiljörisker och tunga lyft/ergonomi. Arbetsgivaren har en viktig uppgift i att se till att ventilationen i verkstäder för oorganisk ytbehandling fungerar på ett tillfredsställande sätt för att förhindra skadliga halter av luftföroreningar. Arbetstagarna ska framförallt tänka på att använda skyddsutrustning som skyddsglasögon och handskar. Vid avfettning kan också skyddsmasker behövas. Branschorganisationen Svensk Ytbehandlingsförening (SYF) har gett ut en skyddshandbok om ytbehandling. De är intresserade av ett samarbete kring en eventuell informationsinsats. SYF ger också ut branschtidningen Ytforum. Mål och målgrupper Huvudmålgrupp är arbetstagare och arbetsgivare på ytbehandlingsverkstäder. Målgrupp, men också vidareinformatör, är branschföreningen Sveriges Ytbehandlingsförening (SYF). Målgrupperna ska veta att föreskrifterna om oorganisk ytbehandling läggs ned och denna verksamhet nu regleras av andra föreskrifter. Målgrupperna ska också veta var reglerna om oorganisk ytbehandling finns, dvs vilka föreskrifter som nu reglerar denna verksamhet. Målgrupperna ska även få ökad kännedom om riskerna med oorganisk ytbehandling. Informationsinsatsen ska bidra till att minska antalet olyckor och sjukdomar inom branschen.

2 Budskap Budskapet i informationsinsatsen är att: Föreskrifterna om oorganisk ytbehandling upphävs och denna verksamhet regleras nu av andra föreskrifter, samt vilka dessa föreskrifter är (huvudbudskap). Krom(VI) och syror är skadligt Bra ventilation förhindrar farlig halt av syradimma Skyddsutrustning behövs för hud och ögon Planerade aktiviteter Kontakta branschtidningen Ytforum med pressunderlag. Kontakta de inspektörer som gör inspektioner av företag i ytbehandlingsbranschen. Kontakta SYF och förse dem eventuellt med regelunderlag till deras handbok. Lägga ut information på AV:s hemsida. Eventuellt ytterligare insatser. Aktivitet Kommunikationsinsats Målgrupp Informera inspektörer Intern information Inspektörer inom oorganisk ytbehandling Information på AV:s hemsida Kontakta SYF Branschtidningen Ytforum Extern information om oorganisk ytbehandling på AV:s hemsida Vidareinformatör Eventuellt förse dem med underlag till deras handbok Pressunderlag/faktarutor Arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud SYF medlemmar Arbetsgivare som prenumererar Uppföljning Efter genomförd insats kontaktas ett antal personer i målgrupperna och intervjuas om informationsinsatsen för att se om de tagit till sig informationen.

3 Gustaf Bäck Enheten för kemi och mikrobiologi Konsekvensutredning för upphävande av oorganisk ytbehandling (AFS 1992:7) 1. Sammanfattning En omprövning har tidigare gjorts av föreskrifterna om oorganisk ytbehandling (AFS 1992:7), för att se vilka åtgärder som ska vidtas eftersom föreskrifterna behöver ses över. Omprövningen visade att Oorganisk ytbehandling (AFS 1992:7) kan upphävas eftersom reglerna i föreskrifterna i stort sett täcks av andra relaterade föreskrifter och eftersom AFS 1992:7 används relativt lite. En konsekvensutredning har gjorts för att se vilka konsekvenser ett upphävande av föreskrifterna om oorganisk ytbehandling skulle få. Konsekvensutredningen visar att ett upphävande av föreskrifterna om oorganisk ytbehandling inte får några negativa konsekvenser för berörda parter. Rekommendationen om att upphäva föreskrifterna om oorganisk ytbehandling kvarstår. 2. Problemanalys Denna konsekvensutredning hänvisar ofta till den omprövning som tidigare har gjorts och som redovisats i rapporten Omprövning av Oorganisk ytbehandling (AFS 1992:7). 2.1 Statistik Se rapporten Omprövning av Oorganisk ytbehandling (AFS 1992:7). 2.2 Översiktlig beskrivning av områdets utveckling En omfattande förbättring av miljöproblemen i samband med oorganisk ytbehandling har skett under senare år genom ökad medvetenhet och teknisk utveckling. 2.3 Beröringspunkter med annan lagstiftning och andra myndigheter Ett flertal dokument och listan med beröringspunkter inom miljöområdet på Tillsyns- och föreskriftsrådets webbplats har gåtts igenom. Inga andra myndigheters ansvarsområden eller regler berörs om föreskrifterna om oorganisk ytbehandling upphävs. 2.4 Beröringspunkter med andra föreskrifter Se rapporten Omprövning av Oorganisk ytbehandling (AFS 1992:7). 3. Beskrivning av förslaget område för område 3.1 Beskrivning av förslaget Föreskrifterna om oorganisk ytbehandling upphävs och mindre delar av föreskrifternas innehåll inarbetas i den nya versionen av Kemiska arbetsmiljörisker. 1(4)

4 Detta kompletteras med informationsinsatser riktade till oorganisk ytbehandlingsindustri. 3.2 Fördelar med förslaget Minskat antal föreskrifter, vilket ger en minskning av företagens administrativa insats. Minskad risk för dubbelreglering. 3.3 Kostnader för förslaget eller andra följder av förslaget Några mindre kostnader för AV för informationsinsatser i branschtidning och på AV:s hemsida. 4. Resonemang kring en effektkedja Omprövningen visar att Oorganisk ytbehandling, AFS 1992:7, kan upphävas eftersom reglerna i föreskrifterna täcks av andra relaterade föreskrifter och eftersom AFS 1992:7 används relativt lite. Ett undantag gäller regeln om märkning av rörledningar, se nedan. Märkning med strömningsriktning (4 i Oorganisk ytbehandling) Regeln om att rörledningar ska vara märkta med strömningsriktning står inte i några andra föreskrifter. I 24 i Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2000:4, nämns endast att rörledningar ska vara märkta med innehåll, men i kommentarerna till 40 i samma föreskrifter nämns att det är lämpligt att rörledningar innehållande farlig kemikalie även märks med strömningsriktning. I föreskrifterna om användning av trycksatta anordningar, AFS 2002:1, står dock att rörledningar med ett tryck över 0,5 bar ska vara märkta med flödesriktning, som är detsamma som strömningsriktning. 0,5 bar motsvarar en 5 meter hög vattenpelare. När regeln om märkning av rörledningar med strömningsriktning tas bort fås ett tryckområde från 0 till 0,5 bar där ingen regel kommer att finnas om märkning av strömningsriktning. Däremot kommer regler fortfarande att finnas för tryckområden över 0,5 bar. Eftersom riskerna ökar med ökat tryck så kommer det högre tryckområdet fortfarande att vara reglerat. Dessutom så finns det en svensk standard, (SS 741) om märkning av gas-, vätske-, och ventilationsinstallationer, som anger att rörledningar ska vara märkta med strömningsriktningar. Detta görs också oftast inom kemisk industri. Det borde därför gå bra att ta bort denna regel. 5. Utredning enligt SimpLexförordningen, Konsekvensutredning enligt förordning (SFS 1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor 1. Vilket är problemet och vad händer om någon reglering inte sker? Föreskrifterna om oorganisk ytbehandling används mycket lite vid inspektion. Antalet sålda pappersexemplar och nedladdade elektroniska exemplar av föreskrifterna är mycket lågt. Andra föreskrifter används istället. I AV:s regelverk ska inte dubbelreglering förekomma. Föreskrifterna om oorganisk ytbehandling behöver revideras och om föreskrifterna inte revideras eller upphävs finns det risk för dubbelreglering. 2. Finns det några alternativa lösningar? Revidera föreskrifterna om oorganisk ytbehandling. 2(4)

5 3. Vilka administrativa, praktiska eller andra åtgärder måste småföretagen vidta till följd av regleringen? Föreskrifterna föreslås bli upphävda, vilket innebär en minskad administrativ börda för berörda småföretagare. Berörda småföretagare behöver informera sig om vilka föreskrifter som täcker föreskrifterna om oorganisk ytbehandling. Detta bör inte innebära något större arbete eftersom de föreskrifter som täcker föreskrifterna om oorganisk ytbehandling är tillämpbara inom oorganiska ytbehandlingsindustrier och ska finnas ute på dessa. 4. Vilken tidsåtgång kan reglerna föra med sig för småföretagen? En kortare tid behöver läggas på att informera sig om vilka föreskrifter som täcker föreskrifterna om oorganisk ytbehandling. Denna information kommer att ges från AV i lättillgänglig form. 5. Vilka lönekostnader, andra kostnader eller resursbelastning i övrigt för småföretagen kan reglerna leda till? En kortare tid behöver läggas på att informera sig om vilka föreskrifter som täcker föreskrifterna om oorganisk ytbehandling. 6. Kan reglerna komma att snedvrida konkurrensförhållandena till nackdel för småföretagen eller i övrigt försämra deras konkurrensförutsättningar? Nej, upphävandet gäller all oorganisk ytbehandlingsindustri. 7. Kommer reglerna att i andra avseenden påverka småföretagen? Nej 8. Går det att kontrollera efterlevnaden av reglerna, och hur kommer reglernas effekter för småföretag att uppmärksammas och granskas? Föreskrifterna föreslås bli upphävda, vilket innebär att kontroll av arbetsmiljön sker mot andra föreskrifter som täcker föreskrifterna om oorganisk ytbehandling. 9. Bör reglerna gälla endast viss begränsad tid för att hindra eventuella negativa effekter för småföretagen? Nej, föreskrifterna föreslås bli upphävda. 10. Behöver särskilda hänsyn tas till småföretagens villkor när det gäller tiden för reglernas ikraftträdande? Nej, föreskrifterna föreslås bli upphävda. 11. Finns det behov av speciella informationsinsatser? Ja, en preliminär kommunikationsplan finns framtagen. Informationsinsatser som planeras är annonsering i branschtidning, information på AV:s hemsida och en eventuell informationsbroschyr tillsammans med branschorganisationen Svensk Ytbehandlingsförening. För mera detaljer, se det bifogade dokumentet om informationsinsatser. 3(4)

6 12. Hur har samråd som behövs skett med näringslivet och med myndigheter som särskilt berörs, och vilka synpunkter av betydelse har kommit fram Samråd har skett med arbetsmarknadens parter, vilka anser att föreskrifterna om oorganisk ytbehandling kan tas bort om en informationsinsats görs mot berörda arbetsgivare och arbetstagare. 6. Redovisning av hur mäns och kvinnors skilda förhållanden i arbetslivet beaktats Olika risknivå för män och kvinnor Särskild försiktighet bör iakttas för gravida och ammande arbetstagare med avseende på fysikaliska och kemiska faktorer när det gäller oorganisk ytbehandling. Detta täcks av föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare (AFS 1994:32). 7. Redovisning av konsekvenser för den yttre miljön Föreskrifterna om oorganisk ytbehandling (AFS 1992:7) gäller den inre arbetsmiljön på en ytbehandlingsindustri. Reglerna för den inre arbetsmiljön inom oorganisk ytbehandlingsindustri kommer i istället att täckas av andra relaterade föreskrifter. Regler för den yttre miljön påverkas inte när föreskrifterna tas bort. Ett upphävande av föreskrifterna om oorganisk ytbehandling leder inte till några negativa konsekvenser för den yttre miljön. 8. Kontaktperson på AV. Gustaf Bäck 4(4)

7 Gustaf Bäck Enheten för kemi och mikrobiologi Rapport Omprövning av Oorganisk ytbehandling, AFS 1992:7 Sammanfattning En omprövning har gjorts av föreskrifterna om oorganisk ytbehandling, AFS 1992:7, för att se vilka åtgärder som ska vidtas. Föreskrifterna är äldre än fem år och enligt Arbetsmiljöverkets rutiner ska föreskrifter ses över efter fem år. Omprövningen visar att Oorganisk ytbehandling, AFS 1992:7, kan upphävas eftersom reglerna i föreskrifterna i stort sett täcks av andra relaterade föreskrifter och eftersom AFS 1992:7 används relativt lite. Förslag till beslut: Föreskrifterna om oorganisk ytbehandling upphävs och mindre delar av föreskrifternas innehåll inarbetas i den nya versionen av Kemiska arbetsmiljörisker. Detta kompletteras med informationsinsatser riktade till oorganisk ytbehandlingsindustri.

8 1. Bakgrund Föreskrifterna om oorganisk ytbehandling, AFS 1992:7, är äldre än fem år. Enligt Arbetsmiljöverkets rutiner ska föreskrifter ses över efter 5 år. Det finns därför ett behov av att utvärdera dessa föreskrifter med avseende på innehåll och relevans. En omprövning har därför gjorts av föreskrifterna om oorganisk ytbehandling för att se vilka åtgärder som ska vidtas. 2. Statistik Statistik har tagits fram från ISA över antal arbetsolyckor, arbetssjukdomar, arbetsställen och anställda för näringsgren 28510, Beläggning och överdragning av metall (huvudsakligen oorganisk ytbehandling) och näringsgren 24, Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter (kemisk industri), se tabeller i Bilaga 1. Statistik har också tagits fram när det gäller spridning och försäljning av Oorganisk ytbehandling, jämför med andra relaterade föreskrifter, bl a föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2000:4, se tabeller i Bilaga 1. Siffrorna i tabell 1 och 2 visar att det totala antalet arbetssjukdomar och arbetsolyckor är betydligt högre (ca fem ggr högre) inom den vidare näringsgrenen kemisk industri jämfört med oorganisk ytbehandling. Antalet oorganiska ytbehandlingsföretag är relativt många, se tabell 3, men det är oftast ganska få anställda på varje arbetsställe. Det gör att det totala antalet anställda inom oorganisk ytbehandling är relativt lågt. Antalet sysselsatta inom kemisk industri är betydligt fler (ca åtta ggr fler) jämfört med den oorganiska ytbehandlingsindustrin, se tabell 4. Det relativa antalet arbetssjukdomar och arbetsolyckor per anställd är alltså något större inom oorganisk ytbehandling. Statistiken för spridning och försäljning av föreskrifterna om oorganisk ytbehandling, AFS 1992:7, visar att dessa föreskrifter efterfrågas mycket lite jämfört med föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2000:4, arbetsplatsens utformning, AFS 2000:42, och hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005:17 (som ersatte 2000:3). De sistnämnda tre relaterade föreskrifter laddas ner från AV:s hemsida ca 9-10 ggr oftare än Oorganisk ytbehandling, se tabell 5. Endast ett fåtal pappersexemplar av Oorganisk ytbehandling säljs varje år jämfört med ett par tusen för de andra föreskrifterna, se tabell 6. Oorganisk ytbehandling finns inte med i något regelpaket och sprids därför inte på detta sätt. De övriga föreskrifterna ingår i paket och sprids via paket i de antal som anges i tabell Erfarenhet från AI Inspektionsmeddelanden 6 st inspektionsmeddelanden (IM) som hänvisade till oorganisk ytbehandling, AFS 1992:7, hittades genom sökningar i SARA och med Hitta det i SARA:s arkiv. I SARA med sökordet oorganisk ytbehandling hittades 4 dokument med hänvisningar till föreskrifterna om oorganisk ytbehandling. I Hitta det med sökordet oorganisk ytbehandling hittades 15 dokument som hänvisade till föreskrifterna om oorganisk ytbehandling, varav 6 inspektionsmeddelanden. Med sökordet 1992:7 hittades 13 dokument som samtliga ingick i de föregående 15 för sökordet oorganisk ytbehandling. Samtliga dokument från sökningen i SARA ingick i resultatet från Hitta det sökningen. 1

9 Samtal med inspektörer Vid samtal med tre inspektörer verksamma inom kemisk industri framkom följande synpunkter. Inspektörerna tycker att föreskrifterna om oorganisk ytbehandling, AFS 1992:7, ska upphävas p g a att den används mycket lite och det mesta finns i andra föreskrifter. 4. Jämförande analys med andra aktuella föreskrifter En jämförelse har gjorts med andra tillämpbara föreskrifter, se jämförelsetabellen i Bilaga 2. Jämförelsen visar att alla paragrafer i Oorganisk ytbehandling i stort sett täcks av andra föreskrifter med betydligt större spridning. Ett undantag finns i 4 i Oorganisk ytbehandling där det anges att rörledningar ska vara märkta med innehåll och strömningsriktning. I 24 i Kemiska arbetsmiljörisker nämns endast att rörledningar ska vara märkta med innehåll, men i kommentarerna till 40 nämns att det är lämpligt att rörledningar innehållande farlig kemikalie även märks med strömningsriktning. Märkning med strömningsriktning är även planerad att införas i de nya föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. 5. Diskussion Det totala antalet arbetssjukdomar och arbetsolyckor är betydligt högre (ca fem ggr högre) inom den närstående och vidare näringsgrenen kemisk industri jämfört med oorganisk ytbehandling. Antalet sysselsatta inom kemisk industri är dock betydligt fler (ca åtta ggr fler) jämfört med den oorganiska ytbehandlingsindustrin. Det relativa antalet arbetssjukdomar och arbetsolyckor per anställd är alltså något större inom oorganisk ytbehandling. Eftersom det är så få anställda inom oorganisk ytbehandling är det ändå tveksamt om det något större antalet arbetssjukdomar och arbetsolyckor per anställd inom denna industrigren motiverar en egen föreskrift. Statistiken för spridning och försäljning av Oorganisk ytbehandling visar dessutom att dessa föreskrifter efterfrågas mycket lite jämfört med andra relaterade föreskrifter, t ex Kemiska arbetsmiljörisker. Jämförelsen med andra relaterade föreskrifter visar också att alla paragrafer i Oorganisk ytbehandling, med något undantag, i stort sett täcks av andra föreskrifter med betydligt större spridning. När det gäller erfarenheter från AI så hittades endast 6 inspektionsmeddelanden (IM) i SARA:s arkiv som hänvisade till föreskrifterna om oorganisk ytbehandling. De inspektörer som kontaktats tycker i allmänhet att Oorganisk ytbehandling borde upphävas p g a att den används mycket lite. Det mesta tyder på att föreskrifterna om oorganisk ytbehandling borde upphävas och att arbetet istället ska inriktas emot att informera anställda inom oorganisk ytbehandling om de risker som finns inom denna industrigren och vilka andra föreskrifter som är tillämpbara. Eftersom arbete pågår med uppdatering av föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker, skulle de få detaljer i Oorganisk ytbehandling som idag inte täcks av Kemiska arbetsmiljörisker kunna inarbetas i den uppdaterade versionen av denna föreskrift. Det skulle också göra att föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker blev mer anpassad till kemisk processindustri. 6. Slutsatser - Det relativa antalet arbetssjukdomar och arbetsolyckor per anställd är något större inom industrigrenen oorganisk ytbehandling jämfört med övrig kemisk industri - Antalet anställda inom oorganisk ytbehandling är bara en liten del av antalet anställda inom kemisk industri - Det totala antalet arbetssjukdomar och arbetsolyckor är många gånger högre inom övrig kemisk industri - Föreskrifterna om oorganisk ytbehandling, AFS 1992:7, används i liten utsträckning 2

10 - Alla paragrafer i Oorganisk ytbehandling täcks i stort sett av andra föreskrifter - Mycket få inspektionsmeddelanden (IM) hänvisar till Oorganisk ytbehandling - Kontaktade inspektörer tycker inte att föreskrifterna om organisk ytbehandling behövs 7. Förslag till beslut Föreskrifterna om oorganisk ytbehandling upphävs och mindre delar av föreskrifternas innehåll inarbetas i den nya versionen av föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker. Detta kompletteras med informationsinsatser riktade till oorganisk ytbehandlingsindustri. 3

11 Bilaga 1 Antal anmälda arbetssjukdomar (Tabell 1) och arbetsolyckor (Tabell 2) orsakade av kemiska eller biologiska ämnen eller produkter i oorganisk ytbehandling (näringsgren 28510) och kemisk industri (gren 24). Antalen i tabellerna avser arbetstagare och egenföretagare. Tabell 3 visar antal arbetsställen och Tabell 4 antal sysselsatta i de båda näringsgrenarna. Näringsgren = Beläggning och överdragning av metall (Oorganisk ytbehandling) Näringsgren 24 = Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter (Kemisk industri) Tabell 1: Arbetssjukdomar År Totalt Tabell 2: Arbetsolyckor År * ** Totalt *) Yttre faktorer kodades inte 2003 **) 2005 års arbetsolyckor är långtifrån färdigregistrerade Tabell 3: Antal arbetsställen År Tabell 4: Antal sysselsatta År

12 Bilaga 1 Tabell 5: Spridning av föreskrifter, antal nedladdningar på hemsidan AFS AFS-nr Oorganisk ytbehandling 1992: Kemiska hälsorisker 2000: Arbetsplatsens utformning 2000: Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar 2005: : Tabell 6: Försäljning av föreskrifter, lösnr av papper AFS AFS-nr Oorganisk ytbehandling 1992: Kemiska hälsorisker 2000: Arbetsplatsens utformning 2000: Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar 2005: : Tabell 7: Försäljning av föreskrifter ingående i regelpaket AFS AFS-nr Oorganisk ytbehandling 1992:07 Ingår idag inte i något paket Kemiska hälsorisker 2000: Arbetsplatsens utformning 2000: Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar 2005: Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar 2000:

13 Jämförelsetabell för Oorganisk ytbehandling, AFS 1992:7 Bilaga 2 AFS Oorganisk ytbehandling 1 Dessa föreskrifter gäller oorganisk ytbehandling och omfattar samtliga till sådan verksamhet hörande arbetsmoment samt sådana förberedande arbeten som behövs för att möjliggöra ytbehandlingen. Vid emaljering gäller föreskrifterna dock enbart de arbetsmoment som föregår emaljeringen (förbehandling). 2 Arbetsgivare skall ha god kännedom om riskerna med förekommande utrustning, arbetsmetoder och kemikalier. Med arbetsgivare jämställs därvid den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställd samt de som för gemensam räkning driver sådan verksamhet. 3 De skriftliga hanterings- och skyddsföreskrifter som behövs för arbetet skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen. 4 Rörledning och teknisk utrustning för kemikalier som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall skall vara märkt med uppgift om innehåll. På rörledning skall även strömningsriktning vara markerad. 5 I byggnad med flera olika verksamheter skall ytbehandlingsverksamhet vara avskild från övrig verksamhet. Ingång till lokal för ytbehandling skall ha skylt med uppgift om att ytbehandling förekommer där samt att obehöriga äger ej tillträde. Allmänna bestämmelser om bl a processventilation finns i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot luftföroreningar till förebyggande av ohälsa (AFS 1980:11). Motsvarande paragraf i annan AFS 1 i Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 och 4 i Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 2 i Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 11 i Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 24 i Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 Anm. Sista meningen om märkning av strömningsriktning på rörledning nämns inte i 24, men nämns i kommentarerna till 40, och planeras att föras in i de nya föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker 10 i Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42, Särskild lokal, avskild från övriga lokaler, skall i regel ordnas för arbetsprocess som medför särskild risk för ohälsa eller olycksfall. 76 i Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42, i avsnittet om varselmärkning och markering av riskområden. 25 i Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 Skyltar med varselmärkning skall sättas upp i den utsträckning som behövs för att förebygga att kemiska ämnen föranleder ohälsa eller olycksfall i Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42, i avsnittet om luftkvalitet och ventilation 20 i Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 och Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar AFS 2005:17

14 6 Nödbelysning skall finnas i rum och andra utrymmen där strömavbrott innebär risk för olycksfall. Regler om belysning i övrigt finns i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om belysning (AFS 1991:8). Armaturen skall så långt möjligt placeras så att rengöring och lamp- eller lysrörsbyte underlättas. 7 Ytbehandlingskar skall vara placerat eller utformat så eller ha sådana skyddsanordningar, att ingen riskerar falla ned i karet. 8 Manuell hantering av kemikalier eller gods skall undvikas så långt möjligt. 9 Transport, förvaring och annan hantering skall planeras och utföras så att emballage och tankar för kemikalier inte riskerar att skadas så att farlig spridning av kemikalie uppstår. 10 Arbets- och skyddskläder skall förvaras i utrymme avskilt från utrymme för andra kläder. Lokal och utrymme för förtäring av mat och dryck skall vara avskilt från ytbehandlingsverksamheten. 11 Tvättplats för handtvätt skall finnas nära den plats där arbete utförs. 12 Vid arbete som innebär risk för farlig hudkontakt med kemikalie eller inandning som kan medföra ohälsa, skall den skyddsutrustning som behövs till skydd mot dessa risker användas. Ögonskydd skall användas vid arbete med för ögonen skadliga ämnen. Där det behövs skall det finnas ögonspolningsmöjlighet och nöddusch. 72 i Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42, i avsnittet om nödbelysning i Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42, i avsnittet om belysning 12 i Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42, rengöring och lampbyten nämns specifikt i kommentaren till i Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42, i avsnittet om skydd mot fall 8 och 10, punkt 2-3, i Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4, anger att exponeringen av ett farligt kemiskt ämne ska minimeras och risker vid hanteringen reduceras 21 i Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 handlar om förpackningar och behållare för ett farligt kemiskt ämne och eventuell säkerhetsutrustning Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor AFS 2005:19 97 i Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42, i avsnittet klädutrymme 17 i Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 107 i Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42, i avsnittet om matutrymme 18 i Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 101 i Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 15 i Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 10 i Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4, användning av personlig skyddsutrustning nämns i punkt 5 5 i Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:3, i kommentarerna till 5 nämns skyddsglasögon som en del av personlig skyddsutrustning 75 i Arbetsplatsens utformning AFS 2000:42 och 9-10 i Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7

15 UPPHÄVANDE AV ARBE- TARSKYDDSSTYREL- SENS FÖRESKRIFTER OM OORGANISK YTBEHAND- LING Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:7) med föreskrifter om oorganisk ytbehandling

16 AFS 2007:X Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:7) med föreskrifter om oorganisk ytbehandling Beslutade den X 2006 Utkom från trycket den X Arbetsmiljöverket beslutar att Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:7) med föreskrifter om oorganisk ytbehandling samt styrelsens allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ska upphöra att gälla från och med den 1 januari år KENTH PETTERSSON Anna Billgren Anna Middelman

17 AFS 2007:X Kommentarer till föreskrifterna om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:7) med föreskrifter om oorganisk ytbehandling Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:7) med föreskrifter om oorganisk ytbehandling gäller alla typer av oorganisk ytbehandling och samtliga tillhörande arbetsmoment. Arbetsmiljöverkets och Arbetarskyddsstyrelsens övergripande föreskrifter täcker även oorganisk ytbehandling. Föreskrifterna är : AFS 2000:4 AFS 2000:42 AFS 2005:17 AFS 2001:3 AFS 1999:7 AFS 2005:19 Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsplatsens utformning Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar Användning av personlig skyddsutrustning Första hjälpen och krisstöd Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor Ett upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1992:7) med föreskrifter om oorganisk ytbehandling får inte några negativa konsekvenser sett ur säkerhetssynpunkt.

18 REMISS Datum Vår beteckning CTK 2006/4829 Avdelningen för central tillsyn Gustaf Bäck, Enligt sändlista Förslag till upphävande av föreskrifterna om oorganisk ytbehandling samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (3 bilagor) Bifogade förslag till föreskrifter och allmänna råd och tillhörande förslag till konsekvensbeskrivning översänds för kännedom. Ev. synpunkter skall ha kommit in till Arbetsmiljöverket senast den Synpunkter kan sändas med E-post under adress: Detta underlättar vår fortsatta hantering av ärendet. E-post skall inte sändas till enskilda handläggares E-postadress.... Barbro Köhler Krantz... Gustaf Bäck Bilagor: 1. Sändlista 2. Omprövningsrapport 3. Förslag till konsekvensbeskrivning Postadress: Solna Besöksadress: Ekelundsvägen 16, Solna Telefon: Telefax: E-post: Webbplats: Organisationsnummer:

konsekvensutredning Datum Vår beteckning Sid 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8)

konsekvensutredning Datum Vår beteckning Sid 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8) 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8) Enheten för processäkerhet och rörligt arbete Peter Wikström, 010-730 9798 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av. av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme

Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av. av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme 2014-03-18 REP 2013/100374 1 (6) Enheten för processäkerhet och rörligt arbete Tommy Eriksson Wikén, 010-730 9931 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

2. Beskrivning av problemet och vad Arbetsmiljöverket vill uppnå

2. Beskrivning av problemet och vad Arbetsmiljöverket vill uppnå 2014-03-18 REP 2013/100371 1 (6) Enheten för processäkerhet och rörliga arbetsplatser Tommy Eriksson Wikén, 010-730 9931 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Dokumentnamn och uppdateringsinfo

Dokumentnamn och uppdateringsinfo Arbetsmiljö allmänt SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag (1977:1160) t.o.m. SFS 2010:1225 SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordning (1977:1166) t.o.m. SFS 2009:1164 AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt

Läs mer

Förslag till upphävande av allmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 1989:7) (3 bilagor)

Förslag till upphävande av allmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 1989:7) (3 bilagor) REMISS Datum Vår beteckning Sid 2014-12-18 RK 2014/113796 1 (1) Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer Christer Malmberg, 010-730 96 08 arbetsmiljoverket@av.se Enligt sändlista Förslag

Läs mer

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets AFS 2014:XX 2014:41 Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska ämnen är farliga på olika sätt Kan orsaka direkta hälsoskador eller död Öka risken

Läs mer

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:XX 2014:5 Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2011:19) om om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av allmänna råd om Kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 1989:7)

Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av allmänna råd om Kvicksilver och amalgam inom tandvården (AFS 1989:7) 2014-12-18 RK 2014/113796 1 (7) Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer Christer Malmberg, 010-730 96 08 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag

Läs mer

Preliminär konsekvensanalys med anledning av revidering av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:23) om arbetsmiljö på fartyg

Preliminär konsekvensanalys med anledning av revidering av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:23) om arbetsmiljö på fartyg 1 (6) KONSEKVENSANALYS Fartygsoperativa enheten Handläggare, direkttelefon Dnr: 010202-06-16987 Bo Vallgren, 011-19 13 94 Mikael H Andersson 011-19 12 72 Preliminär konsekvensanalys med anledning av revidering

Läs mer

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor)

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor) ...-,,,_...- A R B E T S M I L J Ö VERKET REMISS Datum Vår beteckning 2015-02-11 RT 2014/107222 Sid 1 (1) Enheten för teknik Stefan Nygård, 010-730 98 59 arbetsmiljoverket@av.se Förslag till föreskrifter

Läs mer

Remissvar. Förslag till föreskrifter och allmänna råd - Kemiska arbetsmiljörisker

Remissvar. Förslag till föreskrifter och allmänna råd - Kemiska arbetsmiljörisker Er beteckning RK 2014/101263 2014-09-09 Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Remissvar Teknikföretagen har getts möjlighet att lämna synpunkter på Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna

Läs mer

Under 2014 har det hittills utkommit 35 st. nya föreskrifter och alla innebär förändring i tidigare utgivna föreskrifter.

Under 2014 har det hittills utkommit 35 st. nya föreskrifter och alla innebär förändring i tidigare utgivna föreskrifter. ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER 2014 och 2015 Under 2014 har det hittills utkommit 35 st. nya föreskrifter och alla innebär förändring i tidigare utgivna föreskrifter. AFS 2014:01 AFS 2014:02 AFS 2014:03

Läs mer

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om förskola och fritidshem Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:19) med föreskrifter om förskola

Läs mer

Tillsyn av skogsbranschen

Tillsyn av skogsbranschen 2014-04-22 INF 2011/101631 1 (8) Distriktet i Stockholm Patrik Hemmingsson, 010-730 9776 Kaj Nielsen Eva Blizzard Projektrapport Tillsyn av skogsbranschen Projektnamn: Projektägare: Projektledare: 55 Skogen

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING Vår beteckning 2014-05-22 2014/101263. Marianne Walding, 010 730 97 11 arbetsmiljoverket@av.se

KONSEKVENSUTREDNING Vår beteckning 2014-05-22 2014/101263. Marianne Walding, 010 730 97 11 arbetsmiljoverket@av.se KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår beteckning 2014-05-22 2014/101263 Marianne Walding, 010 730 97 11 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning för Arbetsmiljöverkets förslag till införlivning av föreskrifterna

Läs mer

Resultat av inspektionen

Resultat av inspektionen ARBETSMILJÖ Datum 2015-03-30 Vår beteckning 2015/003299 Sid 1(5) Avdeiningen för inspektion JÖNKÖPINGS KOMMUN Pia Skoglund, 010-730 9817 arbetsmiljoverket@av.se 55189 lönköping Resultat av inspektionen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Frätande ämnen kan förstöra din syn!

Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan ge svåra och djupgående skador på kroppens vävnader. Det gäller oftast huden eller ögonen men även lungor och matstrupe kan skadas om man andas in

Läs mer

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav:

Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 ställer i huvudsak följande krav: samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Farliga ämnen Lorens van Dam 010-2404344 lorens.van.dam@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:3)

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya och nygamla kemiregler Carola af Klinteberg 2015-06-01 1 Mitt uppdrag: Ändringar i föreskrifter från den 1 juni 2015 Förtydliga nya begrepp och lyfta fram

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Frisörer och nagelbyggare. en regional tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket i södra Sverige 2011. Rapport 2012:6

Frisörer och nagelbyggare. en regional tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket i södra Sverige 2011. Rapport 2012:6 Frisörer och nagelbyggare en regional tillsynsinsats genomförd av Arbetsmiljöverket i södra Sverige 2011 Rapport 2012:6 RAPPORT Datum 2011-11-18 ISM Vår beteckning Frisörer och nagelbyggare 2011 En regional

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön I den här broschyren beskriver vi hur du som är ansvarig för arbetsmiljön ska göra för att förebygga kemiska risker. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Datum K@PIA 391.28 KALMAR

Datum K@PIA 391.28 KALMAR ARBETSMILJö 201.4-12-29 IRS 201418068 K@PIA s d 1(5) Enheten för reg on syd Ann-Helen Johansson, 010-730 91, 28 Gymnasiesärskolan Box 804 391.28 KALMAR KALMARSUNDS GYMITI \SIËFÖRBUND 201tr -12-29 D-pl;rn

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:1) om om asbest

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:1) om om asbest AFS 2014:XX 2014:27 Xxxxx Asbest Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:1) om om asbest Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Lägesrapport Regeringsuppdraget Tillsyn inom bemanningsbranschen

Lägesrapport Regeringsuppdraget Tillsyn inom bemanningsbranschen 2017-05-30 2017/025994 1 (5) Ert datum Er beteckning 2016-01-28 A2016/00160/ARM Enheten för region nord Elisabeth Åkerlund, 010-730 9956 Lägesrapport Regeringsuppdraget Tillsyn inom bemanningsbranschen

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER 2014

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER 2014 ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER 2014 Under 2014 har det hittills utkommit 34 s. nya föreskrifter och alla innebär förändring i tidigare utgivna föreskrifter. AFS 2014:01 AFS 2014:02 AFS 2014:03 AFS 2014:04

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion

Resultat av inspektion 2017 hos Produktion TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Lexinger/Martina Adiels Balk 2017-04-18 SFN 2017/0076 50446 Servicenämnden Resultat av inspektion 2017 hos Produktion Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Xxxxx Berg- och gruvarbete

Xxxxx Berg- och gruvarbete AFS 2014:XX 2014:10 Xxxxx Berg- och gruvarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2010:1) om om berg- och gruvarbete Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Xxxxx Medicinska kontroller i arbetslivet

Xxxxx Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2014:XX 2014:23 Xxxxx Medicinska kontroller i arbetslivet Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön Information om kemireglerna På www.av.se finner du En presentation av kemiföreskrifterna. En Vägledning till reglerna om kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Förteckning. över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket

Förteckning. över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket Förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket Upprättad den 1 januari 2012 ISBN 978-91-7930-524-6 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

AFS 2011:19 I kraft 1 juli 2012

AFS 2011:19 I kraft 1 juli 2012 Nya föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker Marie Cardfelt, Arbetsmiljöverket AFS 2011:19 I kraft 1 juli 2012 Föreskrifterna upphäver: Kemiska arbetsmiljörisker Laboratoriearbete med kemikalier Motorbränslen

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

No- Experimentell kemi 10 augusti 2015 Gävle

No- Experimentell kemi 10 augusti 2015 Gävle No- Experimentell kemi 10 augusti 2015 Gävle 9.15-12.30 Säkerhet på labbet Ansvar, mål och policy Rutiner, information och instruktioner Undersöka, riskbedöma, åtgärda Rapportera och utreda Krishantering

Läs mer

Härdplast- Cyanoakrylat

Härdplast- Cyanoakrylat Härdplast- Cyanoakrylat Hur påverkas vi av kemikalier? 2 Olika upptagningsvägar 3 Diffus exponering av ämnen du möter i din vardag Olika ämnen tas upp på olika ställen i luftvägarna. 4 Fosterskador Några

Läs mer

2015-12-03. Härdplast- Cyanoakrylat. Hur påverkas vi av kemikalier? Olika upptagningsvägar HÄRDPLASTER CYANOAKRYLAT

2015-12-03. Härdplast- Cyanoakrylat. Hur påverkas vi av kemikalier? Olika upptagningsvägar HÄRDPLASTER CYANOAKRYLAT Härdplast- Cyanoakrylat Hur påverkas vi av kemikalier? 2 Olika upptagningsvägar 3 1 Diffus exponering av ämnen du möter i din vardag Olika ämnen tas upp på olika ställen i luftvägarna. 4 Fosterskador Några

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare

Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare AFS 2014:XX 2014:24 Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2013-03-20 IMS 2013/9936 1 (4) Distriktet i Stockholm Agneta Karlström, 010-730 9037 Uppsala läns landsting Box 602 751 25 UPPSALA Resultatet av inspektionen Ert org. nr 232100-0024 Arbetsställe Akademiska

Läs mer

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige Tillstånd och tillsyn -en överblick Daniel Aulik Energigas Sverige Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas, Gasol,

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

TILLSTÅND FÖR R-VERKSAMHET ENLIGT SFS 2000:271

TILLSTÅND FÖR R-VERKSAMHET ENLIGT SFS 2000:271 Datum Vår beteckning 2006-03-10 CTK 2005/56053 Ert datum 2005-11-29 Enheten för kemi och mikrobiologi Katarina Eskils, 08-730 92 60 katarina.eskils@av.se Umeå universitet 901 87 Umeå Delgivningskvitto

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus. inspektionsaktivitet vecka 10-11, 2014. Rapport 2014:9

Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus. inspektionsaktivitet vecka 10-11, 2014. Rapport 2014:9 Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus inspektionsaktivitet vecka 10-11, 2014 Rapport 2014:9 2014-08-18 KK 2012/100494 1 (6) Enheten för kommunikation Anna-Carin Carlsson, 010-730 90 67 arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Asterisk (*) betyder att frågan är kopplad till ett lagkrav. Sist i checklistan finns en förteckning över var frågan regleras i lagen.

Asterisk (*) betyder att frågan är kopplad till ett lagkrav. Sist i checklistan finns en förteckning över var frågan regleras i lagen. SKYDDSROND: Fysisk arbetsmiljö datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Checklistan är ett hjälpmedel för att systematiskt undersöka och förebygga risker i den fysiska arbetsmiljön. Frågorna

Läs mer

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna YTTRANDE Yttrande angående förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Ledarna Sveriges chefsorganisation är en facklig organisation

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter UFV 2008/758 Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29 Innehållsförteckning Förvaring av kemiska produkter 3 Ansvar 3 Allmänna anvisningar

Läs mer

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete underrubrik Maria Morberg, 20161128 i bakgrunden Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Medicinska kontroller

Medicinska kontroller Medicinska kontroller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Förteckning 1 Januari över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket

Förteckning 1 Januari över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket Förteckning 1 Januari 2016 över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket Förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Air-flow Classic Prophylaxis Powder SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Användning/produkttyp: Leverantör: Dental användning, polering av tänder W&H Nordic AB Box 7037 187 11 Täby

Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom 2013-03-20 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta för att arbetsgivarna

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Cisterndagarna 2017 - Göteborg Innehåll Information om föreskriftsarbetet Förändringar i regelstrukturen Genomgång av förändringar

Läs mer

SSG-säkerhetskonferens 21 22 september 2006. Nova Park Conference i Knivsta

SSG-säkerhetskonferens 21 22 september 2006. Nova Park Conference i Knivsta SSG-säkerhetskonferens 21 22 september 2006 Nova Park Conference i Knivsta REGELSTRUKTUREN PRODUKTER (maskiner, trycksatta anordningar, personlig skyddsutrustning etc) EU:s Direktiv IMPLIMENTERAS I SVERIGE

Läs mer

I allt laboratoriearbete ska riskerna bedömas

I allt laboratoriearbete ska riskerna bedömas 2000 1800 2000 ml 1600 1400 1200 1000 800 I allt laboratoriearbete ska riskerna bedömas Broschyren bygger på reglerna AFS 1997:10, Laboratoriearbete med kemikalier. Frätande/Starkt frätande Explosivt Giftigt/Mycket

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Vår vision

Arbetsmiljöverket. Vår vision Arbetsmiljöverket Vår vision Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Vår organisation Sju avdelningar Cirka 600 medarbetare Fem regioner Vår verksamhet Inspektioner Föreskrifter och regler Analys och

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen 2013-02-20 IMS 2012/36270 1 (5) Distriktet i Stockholm Åke Johansson, 010-730 9042 Stockholms kommun Stadsledningskontoret 105 35 Stockholm Delgivning Föreläggande efter framställning om ingripande enligt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av föreskrifter om arbete i kylda livsmedelslokaler

Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av föreskrifter om arbete i kylda livsmedelslokaler 1 (7) Enheten för byggverksamhet och arbetsplatsutformning Gunnar Åhlander, 08-730 9805 gunnar.ahlander@av.se Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av föreskrifter om arbete

Läs mer

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr /

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr / Skatteverket 1(6) Dnr 131 392952-12/111 Konsekvensutredning enligt förordningen ( 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning A Allmänt 1 BESKRIVNING AV PROBLEMET De förenklade ledsagardokumenten

Läs mer

Resultatet av inspektionen 13 april 2016

Resultatet av inspektionen 13 april 2016 1(7) Avdelningen för inspektion Lars Isgren, 010-730 9622 arbetsmiljoverket@av.se EKERÖ KOMMUN BOX 205 17823 EKERÖ Resultatet av inspektionen 13 april 2016 Ert org. nr 2120000050 Arbetsställe EKEBYHOVSKOLAN,

Läs mer

Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor. Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg

Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor. Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg Handlingsprogram SAM, sanktionsavgifter, tillsynsinsats bemanningsbranschen och statistik truckolyckor Carl Axel Sundström & Ulf Strandberg Arbetsmiljöverket 2014-02-14 1 Handlingsprogram SAM (2012-15)

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror

Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker orsakas av farliga kemiska ämnen på din arbetsplats. Ämnena är ofta inköpta kemiska produkter,

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM88

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM88 Regeringskansliet Faktapromemoria Ändring av direktiv för anpassning till förordning om klassificering och märkning av ämnen och blandningar Arbetsmarknadsdepartementet 2013-04-19 Dokumentbeteckning KOM

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Unigraphics AB Box 1709 501 17 BORÅS Tel: 033-15 11 00 Fax 033-15 88 50 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer