Fumigation av fraktcontainrar. En rapport om fumiganter, hälsorisker, gasmätningar och förebyggande åtgärder EMELIE LYSBERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fumigation av fraktcontainrar. En rapport om fumiganter, hälsorisker, gasmätningar och förebyggande åtgärder EMELIE LYSBERG"

Transkript

1 Fumigation av fraktcontainrar En rapport om fumiganter, hälsorisker, gasmätningar och förebyggande åtgärder Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik EMELIE LYSBERG Institutionen för Kemi- och Bioteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige 2012

2 Sammanfattning I takt med dagens alltmer globaliserade samhälle ökar ständigt transporten av varor mellan länder och världsdelar. För att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar kontrolleras livsmedel som importeras till Sverige via fraktcontainrar från länder utanför den Europeiska Unionen. En av de platser där kontroller dagligen utförs är Livsmedelsverkets Gränskontrollstation i Skandiahamnen i Göteborg. För att förhindra spridning av skadedjur och smittor via fraktcontainrar används fumigation, vilket innebär att containrar behandlas med gasformiga bekämpningsmedel. Eftersom eventuella resthalter av dessa ämnen kan innebära en hälsorisk vid mänsklig exponering vidtas på Gränskontrollstationen oskadliggörande åtgärder innan öppning av en inkommande container, som är försedd med uppgifter om att fumigation utförts, sker. Dessvärre förekommer det att sådana uppgifter helt saknas, vilket innebär att personalen i sitt arbete dagligen kan riskera att utsättas för en allvarlig hälsorisk. Syftet med detta examensarbete är att samla in nödvändig information kring fumiganter, hälsorisker, gasmätningar och förebyggande åtgärder för att öka säkerheten för personalen på Gränskontrollen. För att lyckas med detta utgörs arbetet till största delen av en teoretisk litteraturstudie, men för att kartlägga specifika risker för personalen i fråga inkluderas även egna gasmätningar av containrar på plats. Mätningar utfördes på totalt 33 containrar som anlände till Gränskontrollen och skedde med hjälp av reagensrör av märket Dräger, vilka indikerar gasförekomst genom ett färgomslag. Resultatet från litteraturstudien visar att de sex troligen vanligast förekommande fumiganterna är Metylbromid, Fosfin, Sulfurylfluorid, Klorpikrin, Vätecyanid och Formaldehyd. Dessa är samtliga toxiska för människor och en exponering kan därför innebära symptom i form av allt från lättare besvär som hosta och huvudvärk till allvarliga lungödem. Fumigantrester förekommer inte endast i fraktcontainrar utan kan även ansamlas i eller på det gods som transporteras i containern, vilket innebär att såväl lager- och kontrollpersonal som konsumenter kan riskera att exponeras för ämnena i fråga. Trots att det finns tydliga internationella regelverk och föreskrifter, där det slås fast att fumigerade fraktcontainrar måste vara varningsmärkta, följs sällan dessa. En kraftigt bidragande orsak till detta faktum torde vara bristen på möjligheten att döma någon för brott mot dessa regler. För att förhindra att människor kommer till skada måste först och främst den allmänna kunskapen inom området öka, men även tillgång till bland annat mät- och skyddsutrustning kan fungera väl i motverkande syfte. När det gäller dem egna utförda mätningarna på plats på Gränskontrollen påträffades inte i någon container förekomst av gas. Det var dock på grund av en kostnadsfråga endast fyra fumiganter som kontrollerades, varav endast reagensrör för mätning av fumiganten Fosfin kan anses vara helt tillförlitliga. Detta i kombination med det faktum att endast ett mindre antal containrar inkluderades i studien innebär att något säkert konstaterande om förekomst av fumigantrester dock blir svårt att göra. För att med säkerhet kunna fastställa förekomsten och därmed få möjlighet att kartlägga eventuella risker måste mer omfattande mätningar utföras.

3 Innehållsförteckning 1. Introduktion Bakgrund Syfte Avgränsningar Precisering av frågeställningen Metod Teoretisk del Praktisk del Mätutrustning Tillvägagångssätt Resultat Allmänt om fumigation av fraktcontainrar Fumiganter och dess kemiska och fysikaliska egenskaper Fumigation av containrar i Göteborgs hamn Regelverk och föreskrifter för fumigerade fraktcontainrar IMDG-koden Övriga regelverk och myndigheter Tillsyn, straff och brister EU:s speciella krav på fumigation och olika länders registrerade fumiganter Fumiganters påverkan på människors hälsa Hälsorisker för kontrollpersonal, lagerpersonal och konsumenter Symptom och Hygieniska Gränsvärden Några rapporterade hälsostudier Några rapporterade incidenter i Sverige och övriga Europa Fumiganter och livsmedel Fumigantrester i livsmedel Fumiganters påverkan på livsmedel Mätningar Översikt utav tidigare utförda mätningar Sammanställning av misstänkt gasade containrar till Gränskontrollen i Göteborg under Egna utförda mätningar... 45

4 3.6 Förebyggande åtgärder Säkerhetsrutiner för hantering av fumigerade containrar Skyddsutrustning och omhändertagande av restfumiganter i fast form Tillgänglig mätutrustning Ventilation Om olyckan är framme Diskussion Allmänt om fumigation och fumiganter Regelverk och brister Hälsorisker Inverkan på livsmedel Mätningar Mätningar utförda av andra Egna mätningar Förebyggande åtgärder Slutsats Referenser Bilagor Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

5 1. Introduktion 1.1 Bakgrund Varje dag importeras olika typer av livsmedel till Sverige både från länder inom och utanför den Europeiska Unionen. Eftersom man vill undvika att icke säkrat livsmedel, som kan medföra spridning av smittsamma sjukdomar, förs in till EU finns ett regelverk för import av livsmedel från icke EU-länder. Detta regelverk innebär att alla animaliska och flertalet vegetabiliska livsmedel måste genomgå gränskontroll vid ankomst till Sverige (Livsmedelsverket 2012). I Skandiahamnen i Göteborg ligger en utav Livsmedelsverkets Gränskontrollstationer, vilken enligt Sundström 1 varje år genomför kontroll av cirka 2200 containrar. Kontrollen innebär att prov tas på allt från animaliska produkter till torkad frukt, nötter, ris och soja som sedan skickas iväg för analys. Beroende på vad provsvaren visar beslutar man sedan utifrån gällande regelverk om livsmedlen i fråga får tas in i landet eller inte. I syfte att ta död på eventuella skadedjur förekommer det att containrar som kontrolleras har utsatts för så kallad fumigation, vilket innebär att containern behandlats med gasformiga bekämpningsmedel. Eftersom rester utav dessa gasformiga bekämpningsmedel kan finnas kvar vid öppnandet, och därmed utgöra en hälsorisk för människan, är det en stor fördel om containern är försedd med varningsmärkning. Då en märkt gasad container anländer till Gränskontrollen i Göteborg anlitar man Anticimex, vilka genom mätning och eventuell luftning säkerställer att containern är säker att beträda innan personal från Gränskontrollen utför sin provtagning. Tyvärr förekommer det att containrar som utsatts för fumigation anländer utan någon som helst information om att detta utförts. Öppnandet av dem containrar som skall kontrolleras kan därmed innebära en allvarlig hälsorisk för personalen på Gränskontrollen. 1.2 Syfte Syftet med examensarbetet är att samla in och sammanställa fakta kring fumigation av fraktcontainrar för att personalen på Gränskontrollen i Göteborg skall kunna dra nytta av detta i sitt arbete. Förhoppningen är att ett examensarbete täckande områdena allmän fakta, hälsorisker, gasmätningar och förebyggande åtgärder först och främst skall bidra till att öka personalens kunskap i frågan. Arbetet syftar även till att försöka kartlägga dem specifika risker som personalen utsätts för samt att underlätta hanteringen av inkommande containrar för att på så vis öka säkerheten på arbetsplatsen. 1.3 Avgränsningar För att begränsa arbetes omfattning läggs fokus endast på de sex specifika, enligt litteraturen vanligt förekommande fumiganterna; Metylbromid, Fosfin, Sulfurylfluorid, Klorpikrin, Vätecyanid och Formaldehyd. Den sistnämnda anses inte alltid användas i 1 Annika Sundström (Stationsansvarig, Livsmedelverkets Gränskontroll, Göteborg) samtal med författaren 6 mars

6 syfte att ta död på skadedjur och kallas därför av alla inte uttryckligen för en fumigant, utan snarare för en industrikemikalie. Gasen är dock enligt litteraturen och tidigare utförda mätningar vanligt förekommande i fraktcontainrar, bland annat eftersom den anses kunna avdunsta från förpackningsmaterial. För enkelhets skull går Formaldehyd i detta arbete under beteckningen fumigant och behandlas därmed i likhet med övriga fem gasningskemikalier. Eftersom arbetet utförs för en av Livsmedelverkets Gränskontrollstationer koncentreras detta kring gasning av just livsmedelscontainrar. Även om andra typer av gods också behandlas läggs fokus kring livsmedel i form av bland annat ett separat kapitel om huruvida fumiganter kan tänkas påverka livsmedel. Dessutom sker majoriteten av de egna mätningarna på containrar som innehåller olika typer av livsmedel. När det gäller presentation av på marknaden tillgänglig mätutrustning för detektion av fumiganter, som man på Gränskontrollstationen skulle kunna använda sig av, har valet att endast inkludera mindre avancerade, snabbanvända handinstrument gjorts. Detta eftersom de mer avancerade och tidskrävande laboratorieinstrument som finns att tillgå inte anses vara relevanta för användning för Gränskontrollens del. 1.4 Precisering av frågeställningen För att uppnå syftet med examensarbetet skall följande frågeställningar besvaras under arbetets gång: Vad innebär fumigation, hur går det till och varför och vart utförs det? Vilka fumiganter är vanligast förekommande och vad har dessa för kemiska och fysikaliska egenskaper? Vad finns det för regelverk för fumigerade fraktcontainrar? Kan fumigation innebära risker för människors hälsa och i så fall på vilket sätt? Kan transporterade livsmedel påverkas av fumigation och i så fall hur? Hur vanligt är det att containrar vid öppnande innehåller resthalter av fumiganter men inte är märkta? Hur hanterar man på bästa sätt omärkta containrar och vilka förebyggande åtgärder kan vidtas? 2. Metod Examensarbetet utgjordes till största delen av en teoretisk litteraturstudie, men en mindre praktisk del inkluderades också. Den senare var i form av egna utförda mätningar på en del av de containrar som anlände till Gränskontrollstationen i Göteborg. Mer ingående information kring såväl den teoretiska som praktiska metoddelen utav arbetet presenteras nedan. 2.1 Teoretisk del För att samla in nödvändig information har olika typer av källor använts. Till största delen har vetenskapliga tidskriftartiklar och rapporter som tagits fram genom sökning i 2

7 Chalmers Biblioteks allmänna sökmodul Summon samt i olika databaser använts. En del artiklar och rapporter har också sökts upp via Google och information har även hämtats från olika myndigheter, organisationer och företag så som till exempel Transportstyrelsen, Livsmedelsverket, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) och Dräger. Vidare har anställda på Gränskontrollstationen i Göteborg samt en medarbetare på den del av Anticimex som behandlar gasning av containrar bidragit med information. Detta genom tillskott av såväl intern litterär som muntlig information och inte minst genom att ge möjlighet till fysisk närvaro vid utförande av praktiskt arbete. När det gäller den informationsdel som insamlats genom visuell observation har denna för Gränskontrollens del införskaffats genom medverkande vid hantering av inkommande containrar och provtagning ur dessa. För Anticimex del har närvaro vid utförande av gasning av containrar i Göteborgs hamn samt medverkande vid mätningar av till Gränskontrollen inkommande containrar spelat en avgörande roll. 2.2 Praktisk del För att få en uppfattning om hur vanligt det är att containrar som kontrolleras på Gränskontrollstationen i Göteborg innehåller restgas från fumigation, trots att dem inte är märkta, utfördes mätningar av 33 containrar mellan den 20 mars och 10 maj Totalt gjordes 45 stycken enskilda mätningar, då det i en del containrar undersöktes fler än en fumigant. En del mätningar utfördes inte av författaren personligen utan av Bjarne Emanuelsson (specialisttekniker) på Anticimex. Dessa mätningar skedde utav containrar som man på Gränskontrollen, baserat på tidigare erfarenheter, misstänkte kunde vara gasade och som man därför rutinmässigt anlitade Anticimex för att kontrollera. Eftersom det enligt bland annat Knol-de Vos (2002) framförallt är rumstempererade containrar som utsätts för gasbehandling inkluderades till största delen endast sådana i studien. Inga mätningar skedde således av frysta containrar och endast en kyld container kontrollerades. Samtliga containrar som studerades innehöll någon typ av livsmedel eller djurfoder, förutom ett fall där innehållet utgjordes av köksredskap i plast. I de fall där lasten bestod av någon typ av djurfoder utfördes kontrollen av personal från Jordbruksverket, vilka har en separat kontrolldel på Gränskontrollstationen i Skandiahamnen. Utav de inkluderade containrarna kom större delen från Asien, men en del härstammade även från Nordamerika (USA), Sydamerika och Afrika (Mauritius). Mätutrustning införskaffades genom lån från Anticimex och utgjordes av reagensrör av märket Dräger. Eftersom den för närvarande enda fumigant som man från Anticimex del mäter i importerade livsmedelscontainrar är Fosfin var det endast för mätning av detta ämne som helt tillförlitlig mätutrustning fanns inköpt och därmed var direkt tillgänglig. Som en följd av detta samt det faktum att mätmetoden har en relativt hög förbrukningskostnad (se avsnitt för prisuppgifter) utfördes fullt tillförlitliga mätningar endast av just fumiganten Fosfin. På grund av tillgång till kostnadsfria reagensrör, som passerat bäst före datum, för mätning av såväl Metylbromid, Sulfurylfluorid och Formaldehyd inkluderades även sådana mätningar i studien. Ett olika stort antal rör för respektive ämne fanns att tillgå, 3

8 vilket styrde valet av vilka fumiganter som mättes i varje container. En ansträngning gjordes dock för att i möjligaste mån täcka in så många olika laster och avsändarland som möjligt för respektive fumigant Mätutrustning Utrustningen som användes för att utföra mätningarna bestod av reagensrör från Dräger. Dessa tillämpar en mätteknik som bygger på det faktum att ett färgomslag indikerar att en gas är närvarande i den undersökta luften. Luft i en mängd av 100ml per pumptag sugs med hjälp av en 250 gram tung handpump med namnet Accuro genom reagensröret i fråga (Dräger 2011), se Figur 1 och 2. Genom en kemisk reaktion mellan uppmätt gas och förekommande ämnen i reagensröret ändras vid gasförekomst färgen på innehållet i röret och eftersom reagensröret är graderat kan halten uppmätt gas genast läsas av. Figur 1 och 2. Visar handpumpen Accuro med tillhörande förpackning för reagensrör samt ett inkopplat reagensrör för mätning utav Fosfin. Det krävs ett reagensrör för varje mätning och rör finns tillgängliga för ett stort antal olika ämnen (Dräger 2008). Mätutrustning med tillbehör förvaras i en speciell väska, se Figur 3, och tiden för en mätning beror på hur många pumptag som krävs. Mängden pumptag är olika beroende på vilket ämne och vilken halt som mäts och antalet utförda pumptag visas i ett fönster på pumpens ovansida. 4

9 Figur 3. Mätutrustning från Dräger i tillhörande förvaringsväska. I Tabell 1 nedan presenteras en sammanställning av viktiga egenskaper hos dem reagensrör som använts i mätningarna. Uppgifterna är hämtade från Drägers egna dokument; Dräger (2008) och Dräger (2011). För ytterligare information om Drägers reagensrör se avsnitt 3.6.3, där en sammanställning av på marknaden tillgänglig mätutrustning finns att beskåda. Fosfin 0,01/a Metylbromid 5/b Sulfurylfluorid 1/a Formaldehyd 0,2/a Mätområde 0,1-1ppm / 0,01-0,3ppm 5-50ppm 1-5ppm 0,5-5ppm / 0,2-2,5ppm Antal Pumptag 3/ /20 Tidåtgång 2,5/8 min 1 min 3min 1,5/3min Standardavvikels ±10-15% ±20-30% ±30% ±20-30% e Färgomslag Gul Röd Grön Brun Ljusblå Vit Rosa Ljusrosa Lufttemperatur 2-40 C 0-40 C 0-40 C C Reaktioner 1) PH 3 + HgCl 2 HCl + Hgfosfid 1) CH 3 Br + - SO 3 + MnO 4 Br 2 1) Pyrolys av Sulfurylfluorid HF* 2) HCl + ph indikator röd reaktionsproduk t 2) Br 2 + o- dianisidine brun rektionsproduk t 2) HF + zircon/quinalizari n rosa reaktionsprodukt *Pyrolysen äger rum i ett så kallat för-rör som blir mycket varmt under mätningens gång 1) HCHO + C 6 H 4 (CH 3 ) 2 + H 2 SO 4 rosa reaktionsproduk t Tabell 1. Några viktiga egenskaper hos de reagensrör av märket Dräger som använts i mätningarna. 5

10 2.2.2 Tillvägagångssätt Samtliga mätningar utfördes på containrar som var placerade utomhus, framför inkörsportarna till Gränskontrollstationen, se Figur 4 nedan. Figur 4. Provtagningshall på Gränskontrollstationen i Skandiahamnen i Göteborg. Containrarna körs fram till portarna och mätning och provtagning sker då containern står placerad utomhus. Mätningarna utfördes i dem allra flesta fall utan att containerdörrarna behövde öppnas genom att en metallsond med lufthål stacks in genom gummilisterna vid containerdörrarnas nedre kant, se Figur 5. Ett reagensrörs båda glasändar bröts av med hjälp av en till handpumpen ansluten behållare (kan ses i Figur 1 och 2 ovan) och röret anslöts sedan till handpumpen via ett för ändamålet avsett hål i pumpens framkant. Handpump med anslutet reagensrör kopplades därefter samman med metallsonden genom en bit plaströr, se Figur 6. Figur 5 och 6. Visar hur mätningarna utfördes på oöppnade containrar samt den anordning som användes vid mätning. I just det dokumenterade fallet i Figur 5 skedde mätning av Fosfin medan det i Figur 6 är rör för mätning av Sulfurylfluorid som är inkopplat. 6

11 I en del fall gick det inte att föra in metallsonden genom gummit vid dörrarna, eftersom containern var så pass välfylld att godset stod placerat precis innanför dörrarna. Detta resulterade i att dörrarna fick öppnas på glänt för att mätningen skulle kunna ske. För mätningar av samtliga ämnen, förutom Sulfurylfluorid, var det endast ett rör som kopplades in. Vid mätning av detta ämne krävdes dock, som noterats i Tabell 1 ovan, ett för-rör, vilket kopplades in till reagensröret med hjälp av en bit plaströr, se Figur 6. För att pyrolysen skulle äga rum och därmed värmeutveckling ske i för-röret tilläts, till skillnad från vid mätningar av övriga ämnen, inte alltid pumpen helt återgå till ursprungsläget innan nästa pumptag togs. När det gäller mätområden skall sägas att i dem fall där det gick att välja mellan flera områden (se Tabell 1 ovan) valdes alltid mätområdet med högst känslighet. Beträffande tidsåtgång för en mätning kan påpekas att en mätning i regel var genomförd inom någon eller några minuter. För mätning av Fosfin skall tidsåtgången enligt uppgifter i Tabell 1 vara cirka 8 minuter, dock genomfördes mätningen på sin höjd i regel endast på ett par minuter. Vid mätning av Formaldehyd tenderade däremot tidsåtgången att bli längre jämfört med uppgifterna i Tabell 1. Efter avslutad mätning förslöts samtliga reagensrörs ändar med tejp, märktes och sparades för att ge möjlighet till eventuell efterkontroll. För att försäkra sig om pumpens bibehållna sugförmåga samt att denna höll tätt genomfördes med jämna mellanrum under mätperioden så kallade sug- och täthetstester. Det förstnämnda skedde enligt Drägers instruktioner (2011) genom att ett fullt pumptag togs, utan att något reagensrör var inkopplat, för att göra det möjligt att försäkra sig om att pumphandtaget genast återgick till ursprungsläget. För att undersöka pumpens förmåga att hålla tätt kopplades ett oöppnat reagensrör till pumpen, varefter ett fullt pumptag togs. Efter att greppet lossats kontrollerades sedan att pumpen förblev i sitt läge under minst en minut. Mellan varje mätning rensades såväl metallsond som pump genom att ren luft sögs igenom dessa med hjälp av att tiotal pumptag. 3. Resultat 3.1 Allmänt om fumigation av fraktcontainrar I dagens globaliserade samhälle blir transport av varor mellan olika länder och världsdelar allt vanligare. Ett transportmedel som då är att föredra ur såväl miljömässig som ekonomisk synvinkel är fraktcontainrar som skeppas med båt (Wijdeveld 2004). Enligt Suidman (2010) anlände år 2009 så många som cirka 18 miljoner containrar till Europa och till Göteborgs hamn inkom år 2011 hela containrar (Göteborgs hamn 2012). Den ökade handeln länder emellan är dock inte helt oproblematisk eftersom detta också innebär ett ökat problem med risk för spridning av olika skadedjur och smittor mellan länder och världsdelar. Under transport finns även risk för att det gods som transporteras blir angripet. Enligt Berglind (2009) är exempel på oönskade resenärer 7

12 bland annat gnagare och spindlar, vilka lätt kan gömma sig i olika skrymslen mellan transportmaterialet. Vanligt förekommande är också insekter, kvalster och svampar som kan finnas i såväl trävaror och livsmedel som i olika typer av textilier. För transport av träemballage finns en internationell standard, ISPM 15, som är framtagen av The Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, vilken innehåller beskrivningar av olika fytosanitära åtgärder (IPPC 2011). Enligt Wijdeveld (2004) har ett flertal länder accepterat dessa riktlinjer och flera länder har även sätt upp egna lagar och regler för detta ändamål. För att uppfylla de fytosanitära riktlinjerna krävs specialbehandling av vissa trävaror och träemballage och Wijdeveld menar vidare att en vanligt förekommande sådan, som inte innebär någon direkt risk, är värmebehandling. Trots detta används dock inte alltid denna behandlingsmetod i hamnar runt om i världen utan en annan ofta användbar behandlingsmetod är fumigation. Fumigation innebär användning av ett gasformigt bekämpningsmedel för att förhindra spridning av skadedjur eller angripning av transporterad last och används för behandling av såväl trävaror som andra typer av gods. En fumigant är en kemikalie som, när den släpps fri som en gas eller ånga, sprider sig över helt slutna områden eller tränger in i objekt i koncentrationer som är så pass höga att de är dödliga för skadedjursorganismer (Nagamine 2009). På grund av att molekylerna i en fumigant är så pass små berättar Nagamine att dessa lätt kan tränga in i material och även diffundera iväg efteråt, vilket gör denna metod väldigt snabb och effektiv. Vidare förklarar Nagamine att en fumigant dödar skadedjur genom att påverka dess förmåga att syresätta sig. De allra flesta fumiganter förhindrar respirationen genom att interagera med de enzymer som är nödvändiga för att respirationen skall kunna ske. Enligt Bohlin (2009) sker fumigation av en fraktcontainer ofta då andra former av bekämpningsmedel som är i vätske- eller pulverform inte är lämpliga att använda. När fumigation utförs innebär det att hela containerns utrymme fylls med gasen i fråga och att denna sedan får verka under ett visst antal timmar innan det är dags för utvädring, vilken ofta sker med hjälp av fläktar. För att erhålla en tillräckligt bra gasningsprocess måste containern vara ordentligt gastät (Rajendran 2008). Enligt Rajendran är ofta containrar inte tillräckligt täta, vilket innebär att man många gånger använder sig av gastäta presenningar för att erhålla en lyckad gasningsprocess. Vilken mängd gas man använder beror på vilken typ av vara man har, temperatur, myndighetskrav med mera men enligt Rajendran är vanliga mängder av Metylbromid g/m 3 under 24 timmar medan vanliga mängder för Fosfin är 1-3 g/m 3 i fem till sju dagar. Även om alla fumiganter har sin verkan i gasform tillsätts dock inte alla i form utav en gas, utan det förekommer även att fumiganter tillsätts i form utav vätskor eller fasta material som efter reaktion bildar gaser (Wijdeveld 2004). Det är framförallt vid fumigation med Fosfin som fast material används och då ofta i form utav tabletter, remsor, plattor, pellets eller pulverfyllda påsar (Bohlin 2009). Det fasta materialet utgörs då, enligt såväl Bohlin som Wijdeveld, av magnesium-, zink-, eller aluminiumfosfid, vilket genom att reagera med vattenmolekyler som finns i luften bildar Fosfin. Kvarstoden efter fumigationen blir ett gråvitt pulver bestående av en metallhydroxid, vilket i sig är helt ofarligt. Restprodukterna kan dock innehålla spår av oreagerat material och kan därmed utgöra en potentiell hälsorisk. 8

13 Fumigation kan utföras i olika led i transportkedjan. Den kan ske där varorna som skall transporteras lagras inför transport, där godset packas eller först när varorna stuvats in i containrarna (Wijdeveld 2004). I de fall där gasning sker av färdigpackade containrar utförs oftast denna i containerfraktstationer eller i containerterminaler i anslutning till den hamn från vilken godset skall skeppas. Vidare berättar Wijdeveld att fumigation även kan äga rum under transport, det vill säga ombord på fraktbåtar under sjöresans gång. Detta kan till exempel ske vid gasning med Fosfin, då fast material bestående av metallfosfid placeras uppe på eller mellan godset i nära anslutning till att containern lastas ombord. Bildandet av fumigaten Fosfin, vilket beskrivits ovan, kan sedan ske successivt under sjöresans gång Fumiganter och dess kemiska och fysikaliska egenskaper Gemensamt för alla fumiganter är att dem är toxiska och därmed giftiga för alla levande organismer (Bohlin 2009). Det existerar ett stort antal olika kemikalier som kan användas vid fumigation av fraktcontainrar, såväl Bohlin (2009) som Svedberg (2011a) talar om ett sextiotal aktuella gaser. Dock är det sex stycken fumiganter som är återkommande i litteraturen och som enligt Bohlin, baserat på tidigare utförda mätningar i Tyskland och Holland samt uppgifter om mängdanvändning, är dem som är mest relevanta för svensk del, nämligen: Metylbromid, Fosfin, Sulfurylfluorid, Klorpikrin,Vätecyanid och Formaldehyd. Metylbromid och Fosfin var så sent som år 2004 dem vanligast förekommande fumiganterna vid gasning av fraktcontainrar (Wijdeveld 2004), trots att den tidigare redan år 1985 vid en konvention i Wien utsågs tillhöra första klassens ozonnedbrytare (South 2007). I och med en revision av Montrealprotokollet år 1995 beslutades dock om förbjud mot tillverkning och import av Metylbromid för alla medlemsländer (Bohlin 2009). Man kom även överens om ett utfasningsprogram för ämnet, med ett totalt stopp för användandet år 2005 (först 2015 för utvecklingsländer) (South 2007). Dock inkluderades enligt Bohlin inte gasning av exportcontainrar i utfasningen och användandet av Metylbromid för detta ändamål existerar därför än idag, även om det inte längre är lika vanligt förekommande. I Sverige används inte Metylbromid alls eftersom det här är förbjudet att hantera, men i flertalet länder i bland annat Asien (vilka Sverige tar emot containrar ifrån) är kemikalien fortfarande tillåten (TYA 2009). Fumiganter har olika kemiska och fysikaliska egenskaper, varav vissa sammanställts i Tabell 2 nedan. Två karakteristika som spelar avgörande roll när det gäller kvaliteten hos en fumigant är dess ångtryck och dess diffusionspotential. Ju högre ångtryck fumiganten har desto högre koncentration erhålls i luften i ett slutet utrymme, vilket gör den till en allt bättre gasningskemikalie. Även hög diffusionspotential är att föredra eftersom detta innebär att gasen snabbare tränger in i materialet som skall fumigeras (Nagamine 2009). Andra egenskaper bestämmer vilken fas fumiganten är i vid rumstemperatur, vilket kan avgöra om värmetillförsel krävs eller inte under fumigationens gång (Nagamine 2009). Sådana egenskaper är kokpunkt samt tendensen att avdunsta och bli till gas, det vill säga ämnets flyktighet. Fumiganter med låg kokpunkt och hög flyktighet är ofta i gasfas vid rumstemperatur. Vid gasning med fumiganter som inte besitter dessa egenskaper, utan är i vätskefas vid rumstemperatur, kan enligt Nagamine en extern 9

14 tillförsel av värme krävas under fumigationens gång. Detta för att snabbt erhålla hög koncentration av gasen i fråga eftersom det går åt värme vid förångning av vätskan. Nagamine förklarar vidare att fumigantens gasdensitet spelar stor roll vid fumigation. Detta eftersom denna avgör om gasen tenderar att ansamlas vid containerns tak eller vid dess golv, beroende på om den är lättare eller tyngre än luft. De flesta av de allra vanligaste fumiganterna har högre gasdensitet än luft och ofta vinner man därför på att låta en container som stått ute i kall luft värmas upp i rumstemperatur innan fumigationen påbörjas. Detta eftersom ju högre temperaturen är desto mer plats tar gasmolekylerna i anspråk och därmed uppnås en lägre densitet, vilket alltså innebär en lättare gas som enklare blandar sig med luften i containern i fråga. Metylbromid Fosfin Sulfurylfluoricyanid Klorpikrin Väte- Formaldehyd Formel CH 3 Br PH 3 SO 2 F 2 CCl 3 NO 2 HCN CH 2 O Fas vid Vätska/ Gas Gas Gas Västka 20 C Gas Gas Färg Färglös Färglös Färglös Färglös Färglös Färglös Doft Vitlök* Bittermandel Ingen/Söt* Ingen Stickande * Stickande Kokpunkt 3,6 C -87,4 C -55 C 112 C 26 C -19,5 C Gasdensitet# 3,3 1,21 2,88 5,68 0, #Gasdensitet luft=1 Källa: Bond 1984, Berglind 2009 och O Neil 2001 *Vid låga koncentrationer ingen lukt, vid höga koncentrationer sötaktig lukt **Ren Fosfingas är luktfri, vid tillsatser erhålls en doft som påminner om vitlök Tabell 2. En förteckning över några kemiska och fysikaliska egenskaper hos de sex vanligaste fumiganterna. Nedan följer en allmän, något mer detaljerad beskrivning av de sex vanligaste fumiganterna: Metylbromid (CH 3 Br) Metylbromid är en mycket användbar fumigant, då den snabbt och djupt tränger in i de allra flesta material och råvaror, men dissocierar även raskt bort efter det att fumigationen utförts (Bond 1984). Bekämpningsmedlet är mycket effektivt mot insekter och har enligt Bond fördelen att det kan användas vid så låga temperaturer som ner till 4 C. Vidare berättar Bond att på 1930-talet började gasen användas och man upptäckte snart dess förmåga att ta död på insekter utan att påverka de plantor, frukter och grönsaker som då behandlades. Ytterligare en fördel med Metylbromid, jämfört med många andra fumiganter, är dess förmåga att ta död på flera olika grupper av skadeorganismer, så som insekter, ogräs och ringmaskar (Bohlin 2009). Tidigare användes Metylbromid även i frysskåp och i brandsläckare, men mindre giftiga gaser har numera tagit över denna roll (ATSDR 2011a). Metylbromid säljs i form 10

15 utav en vätska under tryck och är vid låga koncentrationer både färg- och luktfri (Nagamine 2009), men vid högre koncentrationer över 1ppm kan dock en sötaktig eller fruktig doft uppfattas (ATSDR 2011a). För att även låga koncentrationer av ämnet skall dofta tillsätts ofta mindre mängder av andra doftande och därmed varnande fumiganter, så som Klorpikrin. Metylbromid är cirka 3,3 gånger tyngre än luft och kan enligt Bohlin därför lätt ansamlas i lägre liggande utrymmen. Bohlin hävdar till och med att en skadlig koncentration kan bestå under flera dagar i ett gasat utrymme, vid icke gynnsamma förhållanden. Vidare är gasen giftig redan vid låga doser, men är inte explosiv eller lättantändlig under normala förhållanden (Bond 1984). Däremot kan metylbromid lätt reagera med aluminium och då bilda en förening som är självtändande (Bohlin 2009). Som nämnts ovan är Metylbromid numera under utfasning på grund av dess bidrag till nedbrytningen av ozonlagret och man hoppas att inom en snar framtid kunna ersätta kemikalien med den för ozonlagret ofarliga fumiganten Sulfurylfluorid (Bohlin 2009). Att använda Sulfurylfluorid är i dagsläget dock kostsamt, vilket innebär att övergången till denna fumigant i verkligheten är begränsad. Detta eftersom det endast finns ett företag, vid namn Dow Chemicals, som producerar en variant som kan användas vid containerfumigation (Rondeshagen 2 ). Enligt Rondeshagen kan dock även företag i Kina snart komma att producera ämnet, vilket kan medföra att ett lägre pris nås. Enligt Dräger (2011) används Metylbromid idag främst för att fumigera träemballage, möbler och elektronik under transport, men även för gasning utav rum och hela byggnader. Fosfin (PH 3 ) Fosfin används vid tillverkning av halvledare, inom plastindustrin, som en kemisk intermediär inom den kemiska industrin samt som fumigant inom pesticidindustrin (Beaumont 2010). När det gäller dess funktion som fumigant beskriver såväl Beaumont (2010) som Dräger (2011) att den ofta används för att ta död på insekter och gnagare i olika råvaror och livsmedel. Vanliga råvaror och livsmedel i fråga är tobak, spannmål, mjöl, nötter, grönsaker, frukt och färdigrätter. Enligt Suidman (2010) är även kakao och ris vanliga produkter som gasas med hjälp av Fosfin. Fosfin kallas ibland även för Vätefosfid eller Fosforväte och är vid rumstemperatur en färglös, lättantändlig gas som bildas genom att en metallfosfid reagerar med vatten eller syra (Bohlin 2009). De fosfinbildande reaktionerna, då fast Aluminium-, Zink- eller Magnesiumfosfid reagerar med fukt, ser enligt Bond (1984) ut enligt följande, där (s) = solid(fast ämne) och (l) = liquid(vätska): AlP (s) + 3H 2 O (l) PH 3 (g) + Al(OH) 3 (s) Zn 3 P 2 (s) + 6H 2 O (l) 2PH 3 (g) + 3Zn(OH) 2 (s) Mg 3 P 2 (s) + 6H 2 O (l) 2PH 3 (g) + 3Mg(OH) 2 (s) 2 Dirk Rondeshagen. (Doktor, Environics-IUT GmbH, Tyskland) Mejlkontakt med författaren

16 Som reaktionerna ovan visar innebär bildandet av fosfingas även uppkomsten av restprodukter beståendes av metallhydroxider i fast fas. Dessa har samtliga ett utseende som liknar ett gråvitt pulver beståendes av små kristaller. Aluminiumfosfid används oftast i form utav tabletter, pellets eller små pulverfyllda påsar, till vilka gjorts tillsatser som reglerar utvecklingen av Fosfin samt minskar brandrisken (Bohlin 2009). När det gäller användandet av Magnesiumfosfid fästs ofta detta på remsor eller plattor, vilka lätt kan placeras på önskad plats (Nagamine 2009). Enligt Nagamine är också utvecklingen av Fosfin mycket snabbare och effektivare vid användande av Magnesiumfosfid i förhållande till Aluminiumfosfid. Även om det inte är vanligt kan även direkt fumigation med fosfingas ske (Bohlin 2009). Gasen levereras då i flaskor och kan vara i ren form alternativt bestå av en blandning med kvävgas. När det gäller doft är ren fosfingas luktfri, men metallfosfiderna innehåller i regler tillsatser, vilka medför att gasen antar en lukt som påminner om vitlök eller rutten fisk (Assem 2007). Enligt Suidman (2010) behöver detta dock inte alltid vara fallet, vilket man bör vara uppmärksam på. Fosfin är högt toxisk för alla levande organismer och är något tyngre än luft (Nagamine 2009). Vid fumigation används därför ofta fläktar för att man ska kunna försäkra sig om att gasen tränger igenom alla önskade material och råvaror. Vidare är Fosfin enligt Nagamine väldigt reaktivt och verkar korroderande mot ett flertal metaller så som koppar, guld och silver. Sulfurylfluorid (SO 2 F 2 ) Sulfurylflourid (eller Sulfuryldifluorid) omtalas ofta som dess produktnamn Vikane och är en färglös och luktfri gas vid rumstemperatur (Nagamine 2009). Gasen utvecklades för att fungera bra som bekämpningsmedel mot termiter i trävaror och används än idag just för detta ändamål (Bond 1984 och Bohlin 2009). Även kackerlackor, fästningar, sniglar och råttor är djur som enligt Bohlin bekämpas med Sulfurylfluorid och gasning av torkad frukt och nötter är heller inte ovanligt. Enligt Dräger (2011) används gasen liksom Metylbromid även vid fumigation av möbler, elektroniska apparater samt för att gasa rum och byggnader. Ämnet säljs som en vätska i kapslar eller tryckbehållare och avdunstar snabbt till gas (Nagamine 2009). Vidare är gasen enligt Nagamine ovillig att reagera med dem flesta material och har heller ingen korrosiv verkan. Eftersom gasen, till skillnad från de flesta andra fumiganter, är luktfri kan den innebära en extra fara och därför tillsätts ofta andra icke luktfria fumiganter som till exempel Klorpikrin vid användning (Bond 1984). Vidare har Sulfurylfluorid enligt Bond en kokpunkt på -55 C och är relativt mycket tyngre än luft. Klorpikrin (CCl 3 NO 2 ) Klorpikrin används för att ta död på så väl insekter och nematoder (rundmaskar) som vissa slags svampdjur (Bond 1984). Enligt Nagamine (2009) var gasens användning som fumigant för livsmedel begränsad redan år 2009, eftersom den är olämplig att använda på de flesta typer av livsmedel. Klorpikrin är en tårgas, vilken enligt Bohlin (2009) användes som en stridgas redan under första världskriget. På grund av sin förmåga som tårgas samt dess kraftigt stickande lukt används ofta Klorpikrin som en slags varningsagent 12

17 (Nagamine 2009). Detta innebär att ämnet ofta blandas med andra luktfria fumiganter så som till exempel Metylbromid eller Sulfurylfluorid (Suidman 2010). Klorpikrin är enligt Suidman vid rumstemperatur en klar vätska med något oljig konsistens. I gasfas är den betydligt tyngre än luft och tenderar därför att bilda ett lager vid containerns botten under fumigation. Dess kokpunkt är 112 C (Bond 1984), men enligt Bohlin kan det redan vid 20 C avdunsta så pass mycket av substansen att en skadlig luftkoncentration uppnås. Vidare verkar Klorpikrin frätande samt korroderande mot vissa metaller vid närvaro av fukt och är svårantändlig (Bohlin 2009). Vätecyanid (HCN) Vätecyanid används vid fumigation, vid framställning av plaster, färgämnen, syntetiska fibrer och bekämpningsmedel samt som mellanprodukt vid kemiska analyser (ATSDR 2011b). Det är en av våra allra första gasningskemikalier som användes redan på slutet av 1800-talet och är även en av de fumiganter som är allra giftigast mot insekter (Bond 1984). Vätecyanid är även för människor ett mycket snabbt verkande gift som bland annat blivit känt för allmänheten då det användes i stor skala i gaskamrar under förintelsen. Enligt Bohlin (2009) användes Vätecyanid förr för gasning av bland annat torkad frukt, tobak och spannmål, men användningen har enligt Bell (2000) minskat allt mer och ämnet nyttjas numera främst för att ha ihjäl råttor. Gasen används enligt Dräger (2011) liksom både Metylbromid och Sulfurylfluorid vid fumigation av träemballage, möbler och elektronikapparater samt vid gasning av rum och byggnader. Vätecyanid har en kokpunkt på 26 C och är i såväl gasfas som vätskefas färglös (Bond 1984 och Berglind 2009). Vidare har ämnet enligt Bohlin (2009) en doft som påminner om bittermandel, som kan fungera som en varningssignal. Dock menar Bohlin att det endast är cirka 60-80% av befolkningen som har det genetiska anlaget som krävs för att känna denna doft vid koncentrationer mellan 2-10 ppm, vilket innebär att funktionen som varningssignal inte skall tas på alltför stort allvar. Vätecyanid är vidare mycket flyktigt och bildar därför lätt gas vid rumstemperatur. Gasen är också lättantändlig och tämligen explosiv (ATSDR 2011b). Till skillnad från de flesta andra fumiganter är Vätecyanid något lättare än luft och kan därför tendera att ansamlas vid taket i ett slutet utrymme (Bohlin 2009). Formaldehyd (CH 2 O) Formaldehyd är en viktig baskemikalie som framförallt används som syntesråvara vid framställning av bindemedel, vilket används vid tillverkning av bland annat spånplattor och laminat (Kemikalieinspektionen 2010). Ämnet används även för att göra bomullstextilier strykfria, för att bekämpa svamp, insekter och andra bakterier inom jordbruket samt vid desinfektion av förpackningsmaterial och som konserveringsmedel (Suidman 2010). Formaldehyd säljs vanligen i form utav en vattenlösning som stabiliseras med metanol, vilken kallas för formalin. Vid rumstemperatur är Formaldehyd en färglös gas med stickande karakteristisk lukt som i höga koncentrationer är mycket toxisk (ATSDR 2011c). Liksom Klorpikrin fungerar dess stickande lukt ofta som en varningssignal, men för speciellt känsliga 13

18 personer kan även mängder som ligger under luktgränsen på 0,5-1ppm medföra uppkomst av symptom (Bohlin 2009). Enligt Bohlin är gasen också oerhört lättantändlig och något tyngre än luft Fumigation av containrar i Göteborgs hamn Inför export av vissa livsmedel samt material som packas med hjälp av träemballage, så som till exempel träpallar, förekommer det att mottagarlandet kräver att containern behandlats, till exempel med fumigation. Enligt Emanuelsson 3, som utför gasning av bland annat sådana exportcontainrar i Göteborgs hamn, gäller detta framförallt vid export till länder som Australien, Nya Zeeland, Indien och Kina, där man har speciellt sträng lagstiftning kring import av gods som kan medföra att skadedjur förs in till landet. När det gäller gasning av livsmedel berättar Emanuelsson att det framförallt är tobak och kryddor som gasas i Göteborgs hamn och att den enda tillåtna fumiganten då är Fosfin. Den 3 april i år fick Emanuelsson i uppdrag att utföra gasning av en importerad container innehållandes risnudlar från Thailand. Detta för att man vid öppnandet av containern påträffat kryp och därför ville försäkra sig om att dessa oskadliggjordes. Jag fick möjlighet att närvara vid denna gasningsprocess, vilken inleddes med att den 20 fot långa containern i fråga togs in i en hall för uppvärmning inför fumigationen. Detta gjordes för att skadedjuren skulle lockas att krypa fram ur sina gömställen så att gasningen lättare skulle kunna äga rum samt för att gasen bättre skulle spridas i hela containerns utrymme. Containern gjordes sedan så gastät som möjligt, genom att dess samtliga ventilationshål tejpades för. Gasningen utfördes därefter genom att fasta pellets av märket Phostoxin beståendes av Aluminiumfosfid hälldes upp i plastbyttor, vilka placerades ovanpå godset inuti containern, se Figur 7 och 8. Containerdörrarna stängdes sedan och Fosfingas tilläts bildas genom, som beskrivits i avsnitt ovan, reaktion med fuktighet i luften. Figur 7 och 8. Aluminiumfosfidpellets av märket Phostoxin användes vid gasningen i Göteborgs hamn den 3 april. 3 Bjarne Emanuelsson (Specialisttekniker, Anticimex, Göteborg) samtal med författaren

19 Den lägsta godtagbara halten för att gasningen skulle bli godkänd var 300ppm i minst sex dygn. För att kontrollera att denna halt hölls utfördes därför kontinuerliga mätningar under dem förstkommande dygnen. Mätningarna sker i regel utan att containern behöver öppnas, genom att en slang kopplas in genom gummilisterna vid dörrarna, se Figur 9. Dessvärre kom slangen vid detta tillfälle i kläm, vilket gjorde en första mätning utifrån svår. Genom användning av en metallsond, se Figur 10, kunde dock konstateras att halten Fosfin inte uppgått till den önskade efter det att ett dygn förflutit, vilket resulterade i att containern öppnades och mer pellets ställdes in. Vid samtliga mätningar användes gasmask. Figur 9 och 10. Kontinuerliga mätningar utfördes under de första dygnen efter det att pellets placerats inuti containern. Efter det att sex dygn med fullgod halt förflutit avlägsnades dem kvarvarande fumigantresterna, se Figur 11. Eftersom dessa kunde innehålla rester utav oreagerad metallfosfid släcktes det gråvita pulvret i vatten innan det kaserades, vilket kan beskådas i Figur 12. Därefter vädrades containern ur genom att dess dörrar ställdes öppna och en fläkt placerades framför containerns öppning. Vädringen fortskred till dess att all Fosfingas avlägsnats. 15

20 Figur 11 och 12. Restprodukter efter gasning med Fosfin utgjordes av ett gråvitt pulver av Aluminiumhydroxid, vilket släcktes i vatten för att oskadliggöras. Vid fumigation av containrar som inte innehåller några livsmedel men någon typ av träemballage utförs gasning istället med fumiganten Sulfurylfluorid eller som den också kallas Vikane. Jag fick även möjlighet att närvara vid ett sådant tillfälle och även här utfördes gasningen i en mindre hall i Göteborgs hamn, där den lastade containern i fråga var 20 fot lång och togs in i hallen för uppvärmning under ett par timmar innan fumigationen påbörjades. Containerns luftningshål täcktes över med tejp och en smalare ledning, som anslutits till gaskällan i form av en gasflaska placerad i ett intilliggande förråd, tejpades fast på insidan av ena containerväggen, se Figur 13 och 14. Därefter stängdes containerns dörrar och området kring där ledningen löpte i dörrspringan tejpades noggrant för, se Figur 15. Iförd gasmask ställdes sedan kranen till gasflaskan i fråga in på drygt 2,1kg (4,2kg används om containern istället är 40 fot lång) och gasningen fick sedan pågå i en stängd och noga märkt (se Figur 16) och låst hall under tolv timmar. Figur 13 och 14. En smalare ledning kopplades från gastub till containern som skulle gasas med Sulfurylfluorid. 16

ISO 6780: Flat pallets for intercontinental materials handling -- Principal dimensions and tolerances

ISO 6780: Flat pallets for intercontinental materials handling -- Principal dimensions and tolerances ISO 8611: 1-3 Pallets for materials handling -- Flat pallets -- Part 1: Test methods Pallets for materials handling -- Flat pallets -- Part 2: Performance requirements and selection of tests Pallets for

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/7 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Cat. No. 40300002 CAS-nr: 19125-99-6 EG nr.: 242-828-7 REACH Reg.nr.: - Förpackningsstorlek: 20 g 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

Växtinspektionen informerar 2007-02-22

Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Växtinspektionen informerar 2007-02-22 Träemballage godkänt för internationell handel förklarande dokument Jordbruksverkets godkännande enligt ISPM 15 1 Syftet med Jordbruksverkets godkännande av tillverkning

Läs mer

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter UFV 2008/758 Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29, reviderad 2015-12-21 Innehållsförteckning Förvaring av kemiska produkter

Läs mer

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll.

MSBFS Remissutgåva rapporter över förstörande och oförstörande provning, värmebehandlingsprotokoll, och kalibreringsprotokoll. Förslag till Föreskrifter om ändring i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) Med stöd av 15 förordningen (2006:11)

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 BIOGON C. Datum: 18/02/2010 Produktkod: Revision: 1.01.

Säkerhetsdatablad. Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 BIOGON C. Datum: 18/02/2010 Produktkod: Revision: 1.01. Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 BIOGON C Datum: 18/02/2010 Produktkod: 1030-4-015 Revision: 1.01 1. Namnet på beredningen/ämnet och bolaget/företaget Namn på beredningen/ämnet: Användningsområde:

Läs mer

2015-10-05. Tillsyn av bekämpningsmedel. Innehåll. Vad är bekämpningsmedel? Biocidprodukter Växtskyddsmedel Inspektion av bekämpningsmedel

2015-10-05. Tillsyn av bekämpningsmedel. Innehåll. Vad är bekämpningsmedel? Biocidprodukter Växtskyddsmedel Inspektion av bekämpningsmedel Tillsyn av bekämpningsmedel Jenny Karlsson & Susanna Karlsson Innehåll Vad är bekämpningsmedel? Biocidprodukter Växtskyddsmedel Inspektion av bekämpningsmedel Bekämpningsmedel = Produkter vars syfte är

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Grunda AB, 523 85 ULRICEHAMN Tel: 0321-677600, Fax: 0321-677405, E-mail: grunda@grunda.se

SÄKERHETSDATABLAD. Grunda AB, 523 85 ULRICEHAMN Tel: 0321-677600, Fax: 0321-677405, E-mail: grunda@grunda.se SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Grunda Ammoniak 24.5% Artikelnummer: 1 liter: 4741-02415 Användning: Leverantör: Tillverkare: Rengöring Grunda AB, 523

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott 1 ;

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott 1 ; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter () om kosttillskott 1 ; (H 165) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Föreskrifterna är beslutade

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick om vilka

Läs mer

Kemikalieveckan 2015

Kemikalieveckan 2015 Miljökontoret Rapport 2015-09-29 Kemikalieveckan 2015 - fokus på barns hälsa och säkerhet Rapporten upprättad av: Linn Andersen Kristin Svee 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN

Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN SÄKERHETSDATABLAD Uppfyller EU-förordning EC 1907/2006 med tillägg DERMASIL PROTEIN Kod 102120E Version 1 Revisionsdatum 2 december 2009 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Namnet på ämnet

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

Lär dig hantera gasol. Råd och regler.

Lär dig hantera gasol. Råd och regler. Lär dig hantera gasol. Råd och regler. 2 Lär dig hantera gasol Lite lättare med gasol. Både i yrkeslivet, i hemmet och på fritiden kan gasolen göra din dag lite lättare. Gasol är ett säkert, miljövänligt

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. AVSNITT 3: Sammansättning/ Information om beståndsdelar

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. AVSNITT 3: Sammansättning/ Information om beståndsdelar AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

Projektinriktad kontroll: material i kontakt med livsmedel Sala och Heby kommun, 2015

Projektinriktad kontroll: material i kontakt med livsmedel Sala och Heby kommun, 2015 Rapport Projektinriktad kontroll: material i kontakt med livsmedel Sala och Heby kommun, 2015 Angelica Nyqvist Miljöenheten, Sala kommun 2016-01-15 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och syfte...

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Saltsyra 30-37% Kemiskt namn eller beskrivning: Kemiskt formel: Oorganisk syra HCl CAS-nr./EG-nr.: 7647-01-0/231-595-7 Användningsområde:

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick över

Läs mer

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel

12 Tillverkning av produktionshjälpmedel 12 Tillverkning av produktionshjälpmedel KRAVs regler för produktionshjälpmedel talar om vilka typer av produktionshjälpmedel för växtodling (inklusive trädgårdsodling) som kan KRAV-märkas och vilka kriterier

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 18 september 2015 Föreskrifter

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Säker transport av gas

Säker transport av gas Säker transport av gas EIGA (European Industrial Gases Association) är ett gemensamt samarbetsorgan i säkerhetsfrågor för Europas gasbolag, skriften är baserat på EIGAs rekommendationer. Säker transport

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 0008402 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktnamn: 0008402 Varierande tilläggsbeteckningar förekommer. Produktbeskrivning: Ovulkat gummimaterial. Användningsområde:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927); SFS 2014:236 Utkom från trycket den 29 april 2014 utfärdad den 16 april 2014. Regeringen föreskriver 1 att 54 58 och bilaga

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter.

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter. Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Caroline Petrini sjöfartsavdelningen fartygstekniska enheten miljösektionen Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Dokument id : 10-8191-8 Utfärdande datum : 2006/07/10 Version : 1.12 Ersätter : 2006/02/15 Dokumentstatus: : Utfärdat

Dokument id : 10-8191-8 Utfärdande datum : 2006/07/10 Version : 1.12 Ersätter : 2006/02/15 Dokumentstatus: : Utfärdat 3M Svenska AB Bollstanäsvägen 3 191 89 Sollentuna Tel: 08 / 92 21 00 Fax: 08 / 92 22 12 ======================================================================== Säkerhetsdatablad ========================================================================

Läs mer

Rekommenderad användning Golvbeläggning/självutjämnande beläggningar. Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Duurstedeweg 33007

Rekommenderad användning Golvbeläggning/självutjämnande beläggningar. Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Duurstedeweg 33007 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 03.08.2004 Sida: 1/5 Omarbetad: 16.02.2004 Reg. Nr.: 060-00214433.0000 1. Namnet på produkten och företaget Produkter Produktnamn

Läs mer

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från SEKTION 1: Namnet på ämnet/blandningen samt bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Bilaga 5 Internationell märkning av farligt gods

Bilaga 5 Internationell märkning av farligt gods Bilaga 5 Internationell märkning av farligt gods B5.1 Allmänt I avsnitt 6.1 beskrivs kortfattat IMDG-kodens 9 farlighetsklasser för emballerat farligt gods som transporteras till sjöss. I kodens kapitel

Läs mer

: TANET MULTITAN 10 X 1 L

: TANET MULTITAN 10 X 1 L AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Identifikationsnummer : 61237 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989

Uppgifter om tillverkare/leverantör. Postadress: Veddestavägen 18-20. Telefon: 08-6218900 Telefax: 08-6218989 Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1994:12, 91/155/EEG och ISO 11014-1 Utskriftsdatum: 05.04.2004 Sida: 1/6 1. Namnet på produkten och företaget Produkter Produktnamn Sikafloor-83 EpoCem C Uppgifter om tillverkare/leverantör

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Unigraphics AB Box 1709 501 17 BORÅS Tel: 033-15 11 00 Fax 033-15 88 50 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Nr 1022 2651. Bilaga 2. Krav vid lagring av animaliskt avfall... 2653

Nr 1022 2651. Bilaga 2. Krav vid lagring av animaliskt avfall... 2653 Nr 1022 2651 BILAGOR INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Bilaga 1. Krav vid insamling och transport av animaliskt avfall... 2652 1. Transportmedel... 2652 2. Transportdokument... 2652 3. Transportbeteckningar...

Läs mer

Ekofekt Varuinformationsblad

Ekofekt Varuinformationsblad 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Desinfektionnsrent Referens nr: 6811, 6815 Användningsområde: För desinfektion och rengöring av hårda ytor. Leverantör: Ekofekt AB Kontaktperson: Gerry

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Svavelsyra 96% Kemiskt namn eller beskrivning: Oorganisk syra Kemiskt formel: H 2 SO 4 CAS-nr./EG-nr.: 7664-93-9/231-639-5 Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD L.S.P. LIQUID SPRAY POLISH

SÄKERHETSDATABLAD L.S.P. LIQUID SPRAY POLISH Revsionsdatum: 20140321 Revision: 3 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNING OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktidentifikation Produktnamn Artikelnummer Internt id 1.2 Användningsområde Identifierade användningsområden

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 2:a reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

Arbetsmiljö. Skyddsutrustning förr. Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 1

Arbetsmiljö. Skyddsutrustning förr. Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 1 Arbetsmiljö Skyddsutrustning förr Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 1 Arbetsmiljö Skyddsutrusning nu Statens kriminaltekniska laboratorium - SKL Sign/Enhet 2 Fysiska hälsorisker Ryker,

Läs mer

Regelverk rörande båtbottenfärger

Regelverk rörande båtbottenfärger Miljöförvaltningen Avdelningen för hälsoskydd PM Sida 1 (5) 2017-05-10 Användning av båtbottenfärger som innehåller biocider regleras både genom miljöbalken och EU:s biocidförordning. Dessa lagstiftningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 4-takts Motor Olja

Säkerhetsdatablad. 4-takts Motor Olja Säkerhetsdatablad 4-takts Motor Olja Utfärdandedatum 2005-12-26 Version 3 4-takts Motor Olja 1 / 5 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning 4-takts Motor Olja 1.2. Relevanta

Läs mer

NATRIUMKLORID TABLETT/ GRANULAR

NATRIUMKLORID TABLETT/ GRANULAR SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMKLORID TABLETT/ GRANULAR 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

1. Identifikation av substansen/blandningen och av företagets åtaganden.

1. Identifikation av substansen/blandningen och av företagets åtaganden. Säkerhetsproduktblad Enligt 1907/2006EC/Artikel 31 Utskriftsdatum 05/12/2011 Revision 23.05.2012 1. Identifikation av substansen/blandningen och av företagets åtaganden. Produktbeteckning. Handelsnamn:

Läs mer

Undersökning av förekomsten av otillåtet genetiskt modifierat ris från Kina GMO-projekt 2007

Undersökning av förekomsten av otillåtet genetiskt modifierat ris från Kina GMO-projekt 2007 Undersökning av förekomsten av otillåtet genetiskt modifierat ris från Kina GMO-projekt 2007 1. Sammanfattning Under hösten 2007 genomförde Livsmedelsverket ett projekt vars syfte var att undersöka om

Läs mer

Klassificering, riskgrupper och märkning

Klassificering, riskgrupper och märkning Klassificering, riskgrupper och märkning... 1 Klassificering... 1 Riskgrupper... 4 Märkning... 5 Klassificering, riskgrupper och märkning Klassificering Klassificeringen av explosiva varor görs utifrån

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. LG Collection AB SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN LEVERANTÖR HABiol LG Collection AB 1(8) POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX 0380 196 17 NÖDTELEFON

Läs mer

Kriterier för rekommendation av målarfärg

Kriterier för rekommendation av målarfärg Kriterier för rekommendation av målarfärg Bakgrund Många frågor från medlemmar och allmänheten till handlar om luftvägsbesvär och doftöverkänslighet som uppkommit pga emissioner från målarfärger. Vi har

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR ALLFÄRG RÖD

SÄKERHETSDATABLAD NITOR ALLFÄRG RÖD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Mosquito Magnet Quick Clear Cartridge Utgivningsdatum: 2009-03-26 Omarbetat: 2011-05-05 Version nr 3 Ersätter: 2009-03-26

SÄKERHETSDATABLAD Mosquito Magnet Quick Clear Cartridge Utgivningsdatum: 2009-03-26 Omarbetat: 2011-05-05 Version nr 3 Ersätter: 2009-03-26 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Sida 1 av 7 1.1 Produktbeteckning: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Rengöringspatron

Läs mer

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter

Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Giftfria inköp En vägledning för att minska miljögifterna i våra verksamheter Idag omges vi av fler kemikalier och kemiska ämnen än någonsin. Kemikalierna finns i vardagssaker runt omkring oss i hemmet,

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt Föreskrift (EG) nr: 1907/2006 Datum/omarbetad den: 2013-03-11 Version 1 Handelsnamn: Magnofoss

Säkerhetsdatablad Enligt Föreskrift (EG) nr: 1907/2006 Datum/omarbetad den: 2013-03-11 Version 1 Handelsnamn: Magnofoss 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Kemiskt namn: Magnesiumväteortofosfat lösning CAS-nr: 7757-86-0 EINECS-nr: 231-823-5 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Johan Ericsson, tfn 08-578 930 00, johan.ericsson@kartro.se.

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Johan Ericsson, tfn 08-578 930 00, johan.ericsson@kartro.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: FUEL CELL IM 90i FUEL CELL IM 250CT UTFÄRDAD: OMARBETAD: 20080916 ARTIKELNUMMER: ANVÄNDNING: Aerosoltub för t.ex. spikpistoler. LEVERANTÖR:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Einecs-nr. Ämnen Klassificering w/w% 205-500-4 205-563-8

Säkerhetsdatablad. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Einecs-nr. Ämnen Klassificering w/w% 205-500-4 205-563-8 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 29-09-2008/ GPS Produktanvändning: Klar akryl-baserad primer. 2. Farliga egenskaper Säkerhetsdatablad Distributör: LKF Vejmarkering A/S

Läs mer

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. Diarienummer 6.4.16 5851/13 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. A Allmänt Beskrivning av problemet

Läs mer

Ej klassificerat som farligt ämne Djupkyld flytande gas. Kontakt med produkten kan orsaka kylskador. Kan orsaka kvävning vid höga halter.

Ej klassificerat som farligt ämne Djupkyld flytande gas. Kontakt med produkten kan orsaka kylskador. Kan orsaka kvävning vid höga halter. SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat:2009-10-15 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Namnet på ämnet eller beredningen Artikelnr: 88202,88205 1.2 Användning av ämnet eller beredningen Brandsläckningsmedel

Läs mer

Varusäkerhetsdatablad

Varusäkerhetsdatablad Varusäkerhetsdatablad DeLaval silikonspray 1. Namnet på produkten och företaget Kemiskt namn: DeLaval silikonspray Revisionsdatum: 2009-09-23 Företag: DeLaval International AB BOX 39 SE-147 21 TUMBA Tel:

Läs mer

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler

Materien. Vad är materia? Atomer. Grundämnen. Molekyler Materien Vad är materia? Allt som går att ta på och väger någonting är materia. Detta gäller även gaser som t.ex. luft. Om du sticker ut handen genom bilrutan känner du tydligt att det finns något där

Läs mer

1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget

1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget 1. Namnet på ämnet / beredningen och bolaget / företaget Produktnamn Signalhorn Artikelnummer 16812 Användningsområde Påkalla hjälp i nödsituation, sjösäkerhet Revisionsdatum 2009-02-06 Distributör Företag

Läs mer

Syror och baser. Syror kan ge otäcka frätskador och kan även lösa upp metaller. Därför har flaskor med syra ofta varningssymbolen "varning frätande".

Syror och baser. Syror kan ge otäcka frätskador och kan även lösa upp metaller. Därför har flaskor med syra ofta varningssymbolen varning frätande. Syror och baser En syra är ämne som lämnar eller kan lämna ifrån sig en vätejon (H + ). Detta gör att det finns fria vätejoner i lösningen. Lösningen blir därmed sur. En stark syra lämnar alltid ifrån

Läs mer

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter UFV 2008/759 Riktlinjer för märkning av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29, reviderad 2015-12-21 Innehållsförteckning Märkning av kemiska produkter 3

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING EGP STARK PRIMER UTFÄRDAD: 20110701 ERSÄTTER ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer; SFS 2010:965 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Regeringen

Läs mer

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Plaster Karex

SÄKERHETSDATABLAD Tar Plaster Karex 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

BESLUT. Beslut angående ansökan om produktgodkännande för växtskyddsmedlet Phostoxin Pellets

BESLUT. Beslut angående ansökan om produktgodkännande för växtskyddsmedlet Phostoxin Pellets Delgivningskvitto Detia Degesch GmbH Dr. -Werner-Freyberg-Strasse 11 DE-69514 Laudenbach TYSKLAND Beslut angående ansökan om produktgodkännande för växtskyddsmedlet Phostoxin Pellets 1 Beslut Kemikalieinspektionen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: ph SÄNK REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Silikonspray

SÄKERHETSDATABLAD Silikonspray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Säkerhetsdatablad(varuinformationsblad) Svetsspray art.nr. 4205100002 (400 ml)

Säkerhetsdatablad(varuinformationsblad) Svetsspray art.nr. 4205100002 (400 ml) 1. MATERIALBENÄMNING Materialbenämning Svetsspray Används för För att motverka svetssprut från att fastnar i gaskåpan Benämning av företag Fronius Internatonal GmbH, Gunter Fronius Strabe 1, A-4600 Wels-Thalheim

Läs mer

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet

Sammanfattning Hygienbubblan. Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Sammanfattning Hygienbubblan Om hur lagstiftningen smörjer in dig i falsk trygghet Inledning Vi omger oss dagligen av en massa olika produkter som kan innehålla farliga kemikalier. Allt ifrån elektronik,

Läs mer

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö --- ---------- --- -----------~----=------,- / ~ : ~ Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap Gasol för hem- och fritidsmiljö [..,.. - Risker med gasol Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket

Läs mer

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 Scander Neutralizer Sida 1/5 Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 SCANDER Neutralizer Utfärdad: 2006-06-26 Reviderat:2013-09-05 Version: 6 AVSNITT 1: NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Spot Light

SÄKERHETSDATABLAD. Spot Light Revsionsdatum: 20140321 Revision: 3 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNING OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktidentifikation Produktnamn Artikelnummer Internt id 1.2 Användningsområde Identifierade användningsområden

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD Enligt 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-10-21 Ersätter blad utfärdat 2015-01-14

Läs mer

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga

Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Miljöavdelningens information om hygienlokaler, ej anmälningspliktiga Information om hygienlokaler som inte är anmälningspliktiga Nedan finns en sammanställning av regler och rekommendationer ur miljö-

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Activa Urinoarblock Citron 1kg

SÄKERHETSDATABLAD. Activa Urinoarblock Citron 1kg SÄKERHETSDATABLAD Activa Urinoarblock Citron 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa Urinoarblock Citron 1kg Artikelnummer: 30027 Användning: Luktblock för urinoarer Svensk

Läs mer

WAVIN SMÖRJMEDEL Burk 1 kg.

WAVIN SMÖRJMEDEL Burk 1 kg. Utfärdat: 2012-10-31 Reviderat: Sidan 1(6) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Burk 1 kg. Produktnamn: Artikelnr: 6690310 RSK nr: 2360430 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: ANTISTATIC SPRAY PRF 8-88 UTFÄRDAD: 2000-03-28 DATUM: 2007-03-30 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 Kangasala

Läs mer

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27

1. Bakgrund och problemställning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Datum 2015-05-27 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Enheten för farliga ämnen Josefine Gullö 010-240 5224 josefine.gullo@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ändring i Myndigheten

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

4 ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN Effekter och symptom Första hjälpen åtgärder 5 BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Släckmedel Lämpligt Särskilda risker vid : Inte

4 ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN Effekter och symptom Första hjälpen åtgärder 5 BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER Släckmedel Lämpligt Särskilda risker vid : Inte 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn : CARIX BATTERIVATTEN Artikel nr. : CRX4512 Användningsområden : Motorunderhåll. Konsumentprodukt. Kemiskt namn : Vatten Registrerings nr.

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2007-09-13 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

Insatsplaner kem. Rickard Hansen Kiruna räddningstjänst Tfn: 0980-70936 Fax: 0980-10475 E-mail: rickard.hansen@kommun.kiruna.se

Insatsplaner kem. Rickard Hansen Kiruna räddningstjänst Tfn: 0980-70936 Fax: 0980-10475 E-mail: rickard.hansen@kommun.kiruna.se Insatsplaner kem. Vid Kiruna räddningstjänst har vi plockat fram insatsplaner för olika kemikalier som finns i kommunen eller fraktas genom kommunen. Syftet med dessa är att vi i inledningsskedet skall

Läs mer

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1.

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Produktnamn : Artikelnummer: W7001 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel W

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel W Sida 1 (av 7) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel W 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel W 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Sponge-Jet Silver Sponge Media. 1/8 Ersätter datum: 2012-11-13 Produktnr.:

SÄKERHETSDATABLAD. Sponge-Jet Silver Sponge Media. 1/8 Ersätter datum: 2012-11-13 Produktnr.: 1/8 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Förpackningsstorlek: Aluminum Oxide Sponge Blasting Media Diverse 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Fukt och luktfria ventilerade golv.

Fukt och luktfria ventilerade golv. Fukt och luktfria ventilerade golv. Optivent stoppar effektivt farliga ångor och giftiga gaser från att komma ut i rumsluften och gör att Du kommer att må mycket bättre på din arbetsplats eller i ditt

Läs mer

Säkerhetsdatablad. % av vikt. No. Ej tillgängligt för närvarande. Ej tillgängligt för närvarande. Ej tillgängligt för närvarande

Säkerhetsdatablad. % av vikt. No. Ej tillgängligt för närvarande. Ej tillgängligt för närvarande. Ej tillgängligt för närvarande Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: EPSON bläckpatron T0712 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Svetsvätska för vägg

SÄKERHETSDATABLAD. Svetsvätska för vägg SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1:1 PRODUKTBETECKNING Produktnamn 1:2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 5 l Leverantör:

SÄKERHETSDATABLAD NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 5 l Leverantör: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1/5 Användning: Skärvätska Förpackningsstorlek: 5 l Leverantör: Struers A/S Valhøjs Allé 176 DK-2610 Rødovre Tel: +45 3670 3500 Telefonnummer för nödsituationer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NITOR TALK, GRÅ

SÄKERHETSDATABLAD NITOR TALK, GRÅ AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer