DET EKONOMISKA LÄGET...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET EKONOMISKA LÄGET..."

Transkript

1 UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/

2 2 Innehåll UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 1. DET EKONOMISKA LÄGET TABELLER MED UPPGIFTER OM BUDGETUTFALLET RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSKALKYL DRIFTSEKONOMIN SEKTORVIS INVESTERINGARNA SEKTORVIS SKATTEINKOMSTER ÅR FINANSIERING HUSBYGGNADSINVESTERINGAR GATUBYGGNADSINVESTERINGAR SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER Allmänna förvaltningen Social- och hälsovårdssektorn Bildningssektorn Teknik- och miljösektorn Räddningsverket i Östra Nyland Affärsverken... 45

3 3 1. Det ekonomiska läget Det allmänna ekonomiska läget Efter den branta nedgången började världsekonomin återhämta sig under början av. Tillväxten torde dock bli kortvarig. Enligt förhandsuppgifter från Statistikcentralen var förändringen av BNP -8 % för år Exporten av varor och tjänster sjönk med en femtedel och de privata investeringarna minskade med över 17 procent. Den privata konsumtionen sjönk med närmare två procent sedan år Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter har bruttonationalprodukten volymmässigt ökat under det andra kvartalet med 1,9 procent jämfört med det första kvartalet. Ökningen var dock långsammare än väntat, då ekonomerna hade räknat med en ökning på 3,1 procent. Jämfört med året innan var tillväxten inom den finska ekonomin 3,7 procent. Finansministeriet bedömde att tillväxten i den finska samhällsekonomin skulle vara ca 2 % under detta år. År 2011 ökar tillväxten till knappa 3 % och år 2012 kommer den igen att sjunka till ca 2,5 procent. Även om ekonomin detta år vänder uppåt en aning, fortsätter underskottet i den kommunala ekonomin att förvärras, eftersom konjunktursvängningarna märks långsammare i den offentliga ekonomin. På grund av skatteinkomsternas sjunkande trend kommer det ekonomiska läget att förbli ansträngt. Ökningen av kostnadsnivån inom kommunsektorn har visserligen stannat upp. Ökningen av verksamhetsutgifterna dämpas särskilt av kommunernas försvagade ekonomi och de sparåtgärder som drabbar verksamhetsutgifterna. Kommunernas lönesumma ökar inte längre lika snabbt på grund av att de avtalsenliga löneförhöjningar är lägre än under tidigare år och på grund av kommunens sparåtgärder dämpar ökningen av personalstyrkan. År 2009 försvagades sysselsättningsläget kännbart och arbetslöshetsgraden steg med ca två procent. Sysselsättningsläget försvagades ytterligare under år, dock inte i lika hög grad som man befarade. Arbetslöshetsgraden stiger en aning i år, men torde stanna under tio procent. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsutredning var arbetslösheten 7,3 % i hela landet i slutet av augusti. Arbetslöshetsgraden i Borgå var 8,1 % i slutet av augusti. Antalet arbetslösa och permitterade uppgick till personer. Antalet lediga arbetsplatser var 174. Den förändring i konsumentpriserna under året, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat ut, var 1,2 procent i april. I juli var förändringen 1,1 procent. Inflationen accelererade främst som en följd av dyrare ägarbostadspriser och dyrare bränslen. Enligt förhandsuppgifter om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna 1,6 procent i augusti. Inflationen i Finland var 1,3 procent i augusti. Momsen på restaurangmat sänktes från 22 procent till 13 procent i juli. De andra mervärdeskattesatserna höjdes med en procentenhet. Kommunsektorns förtjänstnivåindex förväntas stiga med i genomsnitt drygt tre procent år. I det ingår löneöverhänget från 2009 och förhöjningarna för. År beräknas kommunsektorns lönesumma öka mindre än vad förtjänstnivån stiger, dvs. med ca 2,5 procent, eftersom antalet anställda som lyfter lön är något lägre än under senaste år. Räntorna på penningmarknaden är på en historiskt låg nivå. De korta Euriborräntorna torde stiga med endast några räntepunkter under de följande sex månaderna. Europeiska centralbankens styrränta är fortfarande 1,0 procent. På grund av euroområdets skuldkris torde räntorna börja stiga senare än vad som tidigare hade beräknats. De

4 4 långa räntorna har rentav sjunkit under den senaste tiden, vilket torde vara en följd av de osäkra tillväxtutsikterna och antagandet att centralbankerna inte höjer styrräntan på länge. Utfallet för Borgå stads budget Den ekonomiska uppföljningsrapporten baserar sig på läget vid slutet av augusti. Då har två tredjedelar av budgetåret gått. Sektorernas och uppgiftsområdenas rapporter innehåller en prognos för hela året. Enligt prognoserna för uppgiftsområdena kommer inkomsterna i driftsekonomin att vara cirka 1,2 miljoner euro större än i budgeten och driftsutgifterna cirka 2 miljoner större än i budgeten. Nettoeffekten är ett finansieringsunderskott på cirka 0,8 milj. euro. På basis av totalsummorna i driftsbudgeten är differensen jämfört med budgeten obetydlig. Driftsinkomster har fakturerats för cirka 57 miljoner euro, dvs. 64 % budgeten, vilket motsvarar situationen för tidpunkten i genomsnitt. De realiserade driftsutgifterna är 202 miljoner euro, dvs. 65 % av budgeten. Utfallet för löneutgifterna är 66 %. Verksamhetsutgifterna i driftsbudgeten har ökat med 1 % jämfört med samma tidpunkt föregående år. Köpen av tjänster har minskat med 5 %. Lönesumman har ökat med 3 %, hyresutgifterna med 8 % och bidragen med 16 %. Investeringar har budgeterats för 24 miljoner euro. Investeringar har genomförts för 9,4 miljoner euro, dvs. 40 % av de budgeterade. Inkomsterna från försäljning av egendom uppgår till 3,5 miljoner euro, dvs. 95 % av budgeten. Stadens sammanlagda skatteintäkter har i budgeten beräknats vara 181 milj. euro, vilket är 2,8 milj. euro mindre än år Efter skatteredovisningen i september är summan av de influtna skatterna 2,7 % mindre än i fjol. Inkomsterna från kommunalskatt har sjunkit med 1 % och inkomsterna från samfundsskatt med 18,6 % jämfört med i fjol. I september var skatteintäkterna 4 milj. euro mindre än i fjol. De budgeterade skatteinkomsterna kommer dock i stort sett att utfalla enligt budgeten. Kommunalskatteinkomsterna torde vara cirka 4,4 milj. euro större än i budgeten och samfundsskatteinkomsterna cirka 3,8 milj. euro mindre än i budgeten. Fastighetsskatterna redovisas i oktober och november. Inkomsten från statsandelarna beräknas överskrida den budgeterade summan med cirka 3 milj. euro. Enligt budgeten upptas lån för 53 miljoner euro. Det första lånet på 15 miljoner euro lyftes i juni. Vid slutet av augusti var medelräntan på stadens lån 2,3 %. Ränteutgifterna har sjunkit med närmare en miljon euro sedan föregående år, trots att lånesumman har ökat. Räntenivån är exceptionellt låg. Man förutspår att räntorna stiger år 2011.

5 5 2. TABELLER MED UPPGIFTER OM BUDGETUTFALLET 2.1 RESULTATRÄKNING TULOSLASKELMA BUDGET UTFALL UTFALL- % + BU-ÄNDRING V E R K S A M H E T S I N T Ä K T E R FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER , ,92 60,3 AVGIFTSINTÄKTER , ,32 64,6 UNDERSTÖD OCH BIDRAG , ,61 103,0 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER , ,88 64,9 * VERKSAMHETSINTÄKTER TOT , ,73 64,6 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK , ,50 5,6 V E R K S A M H E T S K O S T N A D E R LÖNER OCH ARVODEN , ,08 65,9 PENSIONER , ,07 63,4 ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER , ,97 61,2 KÖP AV TJÄNSTER , ,07 64,6 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH , ,88 58,2 VAROR UNDERSTÖD , ,14 66,2 HYROR , ,20 67,4 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER , ,36 60,4 * VERKSAMHETSKOSTNADER TOT , ,77 64,9 ** VERKSAMHETSBIDRAG , ,54 65,2 SKATTEINTÄKTER , ,64 70,5 STATSANDELAR , ,00 71,4 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST- NADER RÄNTEINTÄKTER , ,61 129,2 ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER , ,00 4,7 RÄNTEKOSTNADER , ,38 26,2 ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER , ,46 5,2 ** ÅRSBIDRAG , ,87-511,7 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV- NINGAR PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR , ,48 74,1 ** RÄKENSKAPSPERIODENS RE , ,39-25,3 SULTAT *** RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT , ,39-25,3

6 6 2.2 RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL BUDGET + BU-ÄNDRING UTFALL UTFALL- % KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN ÅRSBIDRAG , ,87-511,7 KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILL , ,82 57,8 FÖRDA MEDEL KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN TOTALT * , ,05-175,1 KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL INVESTERINGSUTGIFTER , ,26 39,2 FINANSIERINGSANDELAR FÖR , ,00 6,4 INV.UTGIFTER ÖVERLÅTELSEVINSTER AV TILLGÅNGAR , ,65 95,8 BLAND BESTÅENDE AKTIVA KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL * , ,61 30,3 KASSAFLÖDET FRÅN VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA SAMMANLAGT , ,44-17,9 KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN MINSKNING AV UTLÅNINGEN 0,00 FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN 0,00 FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN , ,00 28,3 MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN ,00 0,00 0,0 FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN 0, ,99 FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET * , ,01 9,3 ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL 0, ,15 OCH FÖRVALTAT KAPITAL * FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILL- 0, ,90 GÅNGAR FÖRÄNDRINGAR AV FORDRINGAR 0, ,41 FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA SKULDER 0, ,13 ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN * 0, ,67 KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL , ,66-1,7 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ** , , ,8 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL LIKVIDA MEDEL ,13 LIKVIDA MEDEL ,35 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ** ,78 S K I L L N A D ,00 0,00

7 7 2.3 KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN DRIFTSEKONOMIN SEKTORVIS BUDGET + REVI- DERING UTFALL ÅTERSTÅR UT- FALL- % ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetsintäkter , , , ,26 47,7 Verksamhetsutgifter , , ,69 60,6 ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN SAMMAN- LAGT , , ,84 68,1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Verksamhetsintäkter , , ,58 67,5 Verksamhetsutgifter , , ,94 65,8 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN SAMMANLAGT , , ,36 65,6 BILDNINGSSEKTORN Verksamhetsintäkter , , ,11 76,0 Verksamhetsutgifter , , ,20 65,8 BILDNINGSSEKTORN sammanl , , ,09 64,9 TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN Verksamhetsintäkter , , ,78 64,8 Verksamhetsutgifter , , ,59 62,4 TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN sammanl , , ,19 72,2 REGIONALA RÄDDNINGSVERKET Verksamhetsintäkter , , ,45 63,3 Verksamhetsutgifter , , ,81 64,0 REGIONALA RÄDDNINGSVERKET sammanl , , ,64 52,2 VERKSAMHETSINTÄKTER , , ,77 64,0 VERKSAMHETSKOSTNADER , , ,23 64,9 SAMMANLAGT , , ,46 65,2 2.4 INVESTERINGARNA SEKTORVIS INVESTOINNIT TOIMIALOITTAIN ALLMÄN FÖRVALTNING , , ,00 1,6 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN , , ,00 14,2 BILDNINGSSEKTORN INVESTERINGSUTGIFTER , , ,00 71,4 STATSANDELAR , , ,00 76,7 TEKNISKA SEKTORN INVESTERINGSUTGIFTER , , ,00 41,5 PLANLÄGGNING OCH BYGGANDE INVESTERINGSUTGIFTER , , ,00 5,3 FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER , , , ,2 REGIONALA RÄDDNINGSVERKET INVESTERINGSUTGIFTER , , ,00 63,3 FINANSIERINGSANDELAR , , ,00 1,8 INVESTERINGSUTGIFTER , , ,00 39,9 FINANSIERINGSANDELAR FÖR , , ,00 249,7 INV.UTGIFTER SAMMANLAGT , , ,00 34,6

8 8 2.5 SKATTEINKOMSTER ÅR - VEROTULOT VUONNA Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Totalt Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Månad REDOVISADE SKATTER Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September PROGNOS Oktober November December REDOVISAT + PROGNOS BUDGET DIFFERENS Kassatilanne, elokuu Kassaläge, augusti Porvoon kaupunki-borgå stad

9 MEUR MEUR FINANSIERING Lainasalkku Lainasalkun koko (EUR) Korkomaksut vuoden alusta (EUR) Keskikorko ( %) 2,30 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,64 v Herkkyys korkomuutokselle 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) Uudet lainat, talousarvio (EUR) Lyhennykset vuonna (EUR) Lainojen korkosidonnaisuus Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) Muu 1 % 60,0 54,0 Euribor 3kk 29 % Kiinteä 30 % 50,0 40,0 30,0 20,0 24,4 24,4 23,1 21,2 18,6 Euribor 6kk 27 % Kiinteä 3 vuotta 13 % 10,0 0,0 <1 vuotta <2 vuotta <3 vuotta <4 vuotta <5 vuotta 5-10 vuotta 0,2 Yli 10 vuotta Maksuvalmius MEUR MEUR Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 22 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve 2 Maksuvalmiustarve 26 Rahavarat 27 Neuvotellut lainat 0 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 0 Maksuvalmiusreservi Maksuvalmius Maksuvalmiustarve Maksuvalmiusreservi 0 Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat Neuvotellut lainat Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 3-6 kk 6-12 kk 1-2 v 2-4 v 4-6 v 6-10 v >10 v Yht. Lainat Koronvaihtosopimukset Nettopositio Suojausaste 71% 44% 44% 38% 28% 16% 0% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,40 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1-3 Poikkeama 0,0

10 HUSBYGGNADSINVESTERINGAR Projekt nr Projektets namn BU Res.ansl. -09 Använt % Driftsekonomi SOCIAL- OCH HÄLSO- VÅRDSSEKTORN 5214 Näse hälsostation Ebbo åldringshem Johannisbergs åldringshem Social- och hälsovårdssektorn sammanlagt UTBILDNINGSVÄSENDET 5301 Hamarin koulu Albert Edelfeltin koulu Linnajoen koulu Utbildningsväsendet sammanlagt BARNDAGVÅRD 5100 Estbacka daghem Veckjärvi daghem Gårdsarbetena för hyresdaghemmet Barndagvård sammanlagt SAMMANLAGT GATUBYGGNADSINVESTERINGAR Projekt Projektets namn BU Använt % Driftsnr ekonomi NYBYGGNAD 6001 Västra åstranden, gator ,2 % 6029 Säterihagen, Hjortronstigen ,4 % 6036 Rönnvägens område, Vitsippbågen ,7 % 6046 Haiko, Lasarettet ,6 % 6096 Äppelgården ,9 % 6089 Bäckbacka/Skogssorksgatan ,9 % Nybyggnad, totalt ,5 % ARBETSPLATSOMRÅDEN 7300 Kungsporten, gator ,6 % 7320 Stadshagen, Borgås Inre Ring ,2 % 7370 Oljebekämpningscentralen ,0 % 7375 Ölstens ,4 % Arbetsplatsområden, totalt ,6 %

11 11 GATOR, VÄGFÖRBÄTTRING 6004 Lundagatan ,0 % 6017 Tarkis, Solnäsvägen mm ,4 % 6044 Hammars, Sågholmsvägens ytvatten ,3 % - Rönnvägen, förbättring Idrottsgatan ,6 % 6085 Trafikregleringar i Gamla stan ,0 % 6091 Bron i Gamla stan ,8 % 6092 Kanonområdet ,0 % - Svinös broar Östra Långgatan/Gymnasiegatan, stenbeläggning ,4 % 6095 Ospecificerad förbättring av gator ,4 % Gator, vägförbättring totalt ,9 % BELÄGGNING 6659 Beläggning totalt ,4 % GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 6119 Pepottriangeln ,0 % 6159 Ospecificerad förbättring ,8 % GC-vägar totalt OMBYGGNAD AV PARKER 6804 Parken i Kokon ,0 % 6819 Sanering av lekparker ,5 % 6850 Hammarsstrand, GC-väg ,0 % 6851 Hammars, området kring hamnen ,5 % 6859 Parker, ospecificerat ,8 % Parker, ombyggnad, totalt ,5 % NYANLAGDA PARKER 6832 Säterihagen ,2 % 6839 Gammelbacka-Lövkulla-Hammars utv ,0 % 6841 Strandpassagen vid Näsebacken ,5 % 6835 Västra åstranden, August Eklöfs park ,8 % 6842 Övre Haiko ,8 % 6845 Hundparken i centrum ,0 % 6814 Lekparken i Kerko ,9 % Parker, nyanläggning, totalt ,8 % ÖPPNA DIKEN, SANERING ,8 % 7239 Sanering av öppna diken, totalt

12 12 HAMNEN Strandmurarna på östra och västra stranden ,3 % 7001 Stöttande av åfåran ,7 % 7020 Småbåtshamnar ,4 % Hamnen totalt ,4 % VÄGBELYSNING 6759 Vägbelysning totalt ,6 % TRAFIKREGLERINGAR 6219 Trafikljus, förbättringsarbeten ,0 % 6209 Trafiksäkerhet, små objekt ,0 % 6305 Parkeringshus, planering ,4 % - Byte av vägmärken Trafikregleringar totalt ,8 % UTREDNING OCH PLANERING 7500 Utredning och planering totalt ,7 % OMRÅDESFÖRBÄTTRINGSPROJEKT 7205 Promenadvänligt centrum ,7 % Områdesförbättring, totalt ,7 % SANERING TOTALT SAMPROJEKT MED STATEN 7915 Vägen till Sköldvik ,6 % 7910 Planering av Mannerheimgatans bro ,3 % Samprojekt med staten sammanlagt ,9 % SAMMANLAGT ,3 % LÖS EGENDOM 1085 Depån, traktor med grävskopa ,5 % 1092 Inlösning av leasingbil Park ,8 % 1091 Citycyklar Lös egendom totalt ,7 %

13 13 3. SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER 3.1. Allmän förvaltning Val, stadsfullmäktige och revision BS 2009 BU UTFALL UTFALL PROGNOS DIFFERENS ändring 8/ % Intäkter 69 Kostnader Verksamhetsbidrag Stadsstyrelsen Budgeten för uppgiftsområdet omfattar verksamhetsutgifterna för stadsstyrelsen, stadens ledning, ungdomsfullmäktige och andra kommittéer, utgifterna för vänortsverksamheten, föreningars medlemsavgifter och allmänna bidrag, investeringsbidraget för Brandbackens servicehus, de centraliserade reserveringarna för löneförhöjningar, för strukturförändringar i näringslivet samt för stadskoncernens produktivitets- och utvecklingsprojekt. BS 2009 BU UTFALL UTFALL PROGNOS DIFFERENS ändring 8/ % Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Utvecklings- och näringstjänster Verksamheten framskrider enligt budgeten, med undantag för kommunandelen för arbetsmarknadsstödet. Inga kvantitativa förändringar i personalstyrkan under år. Enheten för turism fortsätter åtgärderna vid Konstfabriken, campingområdet och gamla järnvägsstationsområdet, likaså åtgärderna med kvalitet och marknadsföring. Turistchefen har sagt upp sig och rekryteringen av en chef pågår. En person har anställts på viss tid, till slutet av år, för att avhjälpa personalbristen vid turistbyrån. ELY-centralen övervakar sammanlagt 55 jordbrukslägenheter. Det eurobelopp som krävs tillbaka har ännu inte räknats ut. Skadeanmälningar har lämnats in 50 st. Flyghavrekontroller har gjorts på en areal av 350 hektar. Fram till slutet av mars hade euro i straffavgifter som hänför sig till arbetsmarknadsstödets kommunandel betalats till Folkpensionsanstalten. Medel har också använts till aktiveringsåtgärder, främst platser för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Under de gångna månaderna har utgifterna varit sammanlagt euro. På basis av utfallet kommer räkningen för hela året att vara ca euro. Överskridningen av budgeten och målet beror på en ökning av antalet s.k. svårsysselsatta personer, och man befarar att ökningen blir ännu snabbare under hösten. Man strävar efter att kompensera utgiftsökningen genom att öka stadens egna aktiveringsåtgärder. I maj startar en verksamhet med arbetspatruller. Verksamheten innebär att Servicecentralen för arbetskraften samlar en grupp svårsysselsatta personer som under ledning av en visstidsanställd arbetsledare sköter städ- och andra arbeten som parkavdelningen och gatuavdelningen har anvisat. Man strävar efter att med aktiveringsåtgärder minska straffavgiften. Genomslagsfaktorn för utvecklingsinsatserna beräknas överskrida den nivå som krävs.

14 BS 2009 BU + UTFALL UTFALL- % PROGNOS DIFFERENS ändring 8/ Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Mål Mått Årsmål Utfall Tillgången på hyresbostäder Jordbrukarna får stöd till fullt belopp Större multiplikatoreffekt på insatserna för utvecklingen av näringslivet Lägre kommunandel för arbetsmarknadsstödet Processer och strukturer ARA-bostadsproduktion 50 % produceras av stadskoncernen Bostädernas kvalitetsstandard reparationer med statens delfinansiering Utnyttjandegraden för bostäderna i de bostadsbolag som ägs av stadskoncernen, % Stöd som återkrävs, euro Genomslagsfaktorn i relation till Posintra Ab:s omsättning Kommunandelen totalt, euro Färdigställda bostäder st. minst Genomslagsfaktorn minst 2/3 Nivå 2/3 kommer att uppnås Högst Reparerade bostäder, st Stadskansliet Till stadskansliet hör förvaltningsenheten, parkeringsövervakningen, IT-enheten och rådgivningsenheten för privata hushåll. Förvaltningsenheten har skött beredningen och verkställigheten av stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut. Enheten har ansvarat för stadens centraliserade kommunikation och de centraliserade stödtjänsterna, såsom översättning, telefonväxeln, juridiska ärenden, registrering, arkivering, postning och kopiering. Ett nytt avtal som ger förmånligare och effektivare funktioner inom taltrafiken har konkurrensutsatts och dess genomförande har belastat enheten under hela perioden. Stadens medverkan i förhandlingarna kring bolaget kommunernas servicecenter KPK ICT och den preliminära planeringen av det serviceavtal som ska tecknas med bolaget, har sysselsatt enheten under våren och sommaren. Bearbetning av budgeten i enlighet med den nya organisationen och andra åtgärder i samband med organisationsändringen, såsom revidering av instruktionerna, har också varit aktuella. Parkeringsövervakningen har skrivit ut betalningsanmaningar, vilket motsvarar ungefär 77 procent av det antal som man budgeterat för hela året Parkeringsövervakningens intäkter under perioden är i procent 73,5 %. IT-enheten har slutfört arbetsmoment, av vilka 352 var anskaffningar, 398 driftsproblem och 464 byte av lösenord. Ekonomi- och skuldrådgivningen har fått 123 nya kunder, vilket är mer än vid motsvarande tidpunkt år 2009 (102 st.). Detta beror ändå mer på att kundbetjäningen har effektiverats än på att antalet nya

15 15 kunder har ökat. Kundernas största problem hör fortfarande ihop med recessionen och skulder utan säkerhet. Medlingsbyrån har fått 107 nya medlingsintitativ (83 under motsvarande tidpunkt år 2009). Budgetmålen har utfallit som planerat. Antalet anställda har varit oförändrat, med undantag för några längre frånvaroperioder. Den interna faktureringen för telefonräkningarna och datatjänsterna är inte à jour, vilket syns i utfallsprocenten. Under höstens lopp vidtas åtgärder för att rätta till situationen i enlighet med budgeten. Kopieringscentralen har tagit färre kopior än budgeterat, vilket syns i stadskansliets inkomster. Sektorerna sparar motsvarande summa i sina utgifter. I övrigt genomförs budgeten som beräknat. Enligt prognosen räcker anslagen till. Det är inte nödvändigt att vidta särskilda åtgärder för att säkerställa att anslagen räcker till. Åtgärder som förbättrar produktiviteten: Utvecklingen av taltrafiken har framskridit betydligt tack vare det nya avtalet. Den svarstjänst som social- och hälsovårdssektorn tagit i bruk, har förändrat telefonväxelns verksamhet betydligt. En arbetsgrupp utarbetar en projektplan för ett servicekontor. Utvecklingen av servicekontoret framskrider i takt med organisationsändringen och också som en del av projektet KuntaIT som riktar sig till landskapscentrumen. Riskhantering: Utvecklingen av elektroniska tjänster är förbundet med det planerade bolaget för kommunernas servicecenter (KPK ICT Ab). I och med det nya bolaget får staden en betydelsefull chans att under de närmaste åren ta i bruk elektroniska tjänster på ett ur ekonomisk synvinkel vettigt sätt. BS 2009 BU + UTFALL UTFALL PROGNOS DIFFERENS ändring 8/ % Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Mål Mått Årsmål Utfall/prognos Aktiv kommunikation Medieinformation, antal Minst meddelanden Fungerande funktioner i Servrarnas och nätförbindelsernas minst 99 % 99,5 % staden tillgäng- lighet % Processer och strukturer Effektivare verksamhet Nya funktioner inom den En (1) ny funktion genom att utöka e- elektroniska kommunikationen/år tjänsterna Förvaltningens effektivitelingstid Genomsnittlig behand- Tre månader för motioner och initiativ, månader Kompetens och personal Förbättrad förvaltningskompetens Antalet utbildningar som och juridisk stadskansliet ordnar kompetens 1. tjänst som varnar för halka 2. e-auktion, upphandlingsenheten 2,5 månader 2 utbildningar Utbildningar som ordnats 1. Vårdnadsutbildning för daghemsföreståndare 2. Barnskyddsutbildning inom socialt arbete 3. Upphandlingsutbildning

16 16 Ekonomibyrån Till uppgiftsområdet hör ekonomibyrån, upphandlingsenheten, kostservicen och stadens andel av skatteförvaltningens kostnader. Ekonomiförvaltningen har börjat ta i bruk det nya datasystemet. Projektplanen och tidtabellen slogs fast i början av sommaren. Projektet har framskridit med tillämpningsanalys och definiering av de grundläggande funktionerna. Det nya programmet tas i bruk för produktion Stadens banktjänster har konkurrensutsatts. Upphandlingen vanns av Borgå Andelsbank, som var den totalekonomiskt förmånligaste banken. Utöver de egentliga banktjänsterna konkurrensutsattes också räntan på de medel som deponeras på bankkonton och en kreditlimit på två miljoner euro. Stadens betalningsrörelse koncentreras till den bank som vann upphandlingen. Hushållsapparater och digitalboxar har upphandlats centralt genom ett anbudsförfarande. Ett avtal tecknades med Radiotähti och Hirvox och det gäller från Dessutom upphandlades via KL- Kuntahankinnat Oy biltjänster för person- och paketbilar. Den nya leverantören är LeasePlan Finland Oy, Därtill har man infört en praxis att sälja onödig utrustning på auktion på Internet via Retrade. Staden får inga annonserings- eller andra kostnader för användningen av tjänsten. Budgetberedningen fortsätter i samarbete med sektorerna. Budgetmålen har utfallit som planerat. Leverantörsfakturorna har behandlats på en dag, antalet fakturor är i medeltal 212 st./dag. E-fakturornas andel har ökat till 44 % av alla leverantörsfakturor. Ekonomibyrån har ordnat utbildningsdagar för stadens anställda i upphandling, kostnadsberäkning, och försäkringar. Kostserviceenheten sköter kostservicen för stadens olika verksamhetsställen och täcker sina utgifter med de avgifter som tas ut för måltiderna. Enligt prognosen kommer budgeten att utfalla som planerat. Antalet anställda har hållits oförändrat BS 2009 BU + ändring UTFALL 8/ UTFALL % PROGNOS DIFFERENS Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Mål Mått Årsmål Utfall Ekonomibyrån låter leverantörsfakturorna cirkulera genast Behandlingstid för en faktura i ekonomibyrån efter att den anlänt 1 dag 1 dag Antalet elektroniska leverantörsfakturor ökar Hälsosam och mångsidig mat i grundskolorna och på institutionerna Andelen e-fakturor av inköpsfakturorna Kriterierna för tallriksmodellen minst 35 % 44 % Kriterierna för tallriksmodellen uppfylls vid varje måltid Uppfylls

17 17 Kostnadseffektiva tjänster Processer och strukturer Ekonomiförvaltningssystemet tas i bruk friktionsfritt Kompetens och personal Bättre ekonomi- och upphandlingskompetens Bokföring och produktifiering av tjänsterna inom betalningsrörelsen Projektgruppens engagemang 1-5 poäng Hur kostnadskalkylen håller 1-5 poäng Hur tidtabellen håller 1-5 poäng Antalet utbildningar som ekonomibyrån ordnar Prissättning per produkt Minst 10 poäng Tre utbildningar Uppfylls Projektplanen är klar, ibruktagningsprojektet börjar i juni. Utbildningar som ordnats 1. Den reviderade upphandlingslagen 2. Kostnadsberäkning, produktifiering och prissättning 3. Stadens försäkringsavtal Personalbyrån Verksamheten sköts enligt budgeten. Användningen av företagshälsovårdens tjänster har inte varit jämnt fördelad, men anslagen för fysikalisk vård kommer troligen att överskridas en aning. Företagshälsotjänster för personalen totalt kommer dock att hållas inom budgetens ram. Intäkterna har inte ännu realiserats enligt budgeten, men de förväntas utfalla enligt budgeten på årsnivå, i och ned att staden får in de ersättningar för använd företagshälsovård som FPA betalar. Budgetanslagen ser ut att räcka till. Vid denna tidpunkt på året har budgeten utfallit som förväntat. Inom löneförvaltningen tog man ibruk ett elektroniska arkiv för personaladministration. Genom e- arkivet kan man spara in bl.a. på den tid som går åt till intern postning och arkivering. Dessutom infördes ett försök med elektronisk löneutbetalning för kortvariga vikarier, vilket gjorde utbetalningarna snabbare och enklare BS 2009 BU + ändring UTFALL 8/ UTFALL- % PROGNOS DIFFERENS Intäkter 668, Kostnader , Verksamhetsbidrag ,

18 18 Effektivare utnyttjande av de nuvarande resurserna Effektiv administrering av tjänste- och arbetsförhållandena Processer och strukturer Säkra servicekvaliteten Kundenkät genom att förbättra och införa elektroniska processer i personalförvaltningen Kompetens och personal Säkerställande av personalens kompetens Mål Mått Årsmål Utfall Centraliserad och elektronisk Ibruktagning av ett elek- Ett beslut om att ansluta rekrytering troniskt rekryteringssy- sig till Kommunförbundets stem webbtjänst Kuntarekry har fattats. Antal rekryteringsuppdrag i personalbyrån Snabbare genomloppstid för processerna Minst 75 % av alla rekryteringar görs i personalbyrån Beskrivningarna av löneräknings- och rekryteringsprocesserna och måttet för genomloppstiderna blir färdiga Kontroll över vakanserna Numrerad vakansförteckning Utbildningen inriktas på chefutbildningen Betyg minst 3,5 (på skalan 1-5) Minst 40 chefer har slutfört ESKO-utbildningen och minst 20 chefer inleder JET-utbildningen Medlemskap i den uppföljande gruppen för Kuntarekry Arbetsplatsannonseringen sköts nästan till 100 % av personalbyrån Genomförs år enligt de anvisningar/tidsplan som stadens processarbetsgrupp har fastställt Planeringen har kommit igång Definieringen av vakansförteckningen påbörjad Kundenkäten genomförs i november Den JET-utbildning som började 2009 har slutförts 16 chefer tog examen Den sjunde JET-gruppen började i september I utbildningen deltar10 chefer ESKO-utbildningen för 13 chefer har börjat I höst ordnas två allmänna föreläsningar för cheferna med temat ledning av mångfald För cheferna har ordnats 7 utbildningar i förändringsledning; 103 chefer deltog Andel i räddningsverket Andelen i räddningsverket innehåller Borgå stads andel av kostnaderna för Räddningsverket i Östra Nyland. Uppgiftsområdet togs i bruk i budgeten för år. I bokslutet för år 2009 ingår utgifterna i uppgiftsområdet stadsstyrelsen Intäkter BS 2009 BU + ändring UTFALL 8/ UTFALL % PROGNOS DIFFERENS Kostnader (-4 137) Verksamhetsbidrag (-4 137)

19 Social- och hälsovårdssektorn Ledning och interna tjänster Till uppgiftsområdet hör förvaltning, underhåll, städning och upphandling. Förvaltningen har centraliserat producerat uppgifter om ekonomin och verksamheten för uppgiftsområdena som de har kunnat använda för utvärdering och utveckling av sin egen verksamhet. Arbetsuppgifterna för städning och underhåll har fastställts och dimensioneringen av personalen har granskats som grund för utredningen om ombildning av lokalcentralen till affärsverk. Beredningen inför personalflyttningen till affärsverket Borgå lokalservice har pågått. Från upphandlingstjänsterna har en persons arbetsinsats flyttats till Johannisbergs åldringshem BS 2009 BU UTFALL 8/ UTFALL % PROGNOS DIFFERENS Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Mål Mått Årsmål Utfall/prognos Serviceutveckling och - förbättring - städtjänster - underhållstjänster Enkät om kundnöjdhet Vitsord minst 3 (skala 1-5) Har inte ännu genomförts Ekonomin hålls inom de givna ramarna Processer och strukturer Beslut om klientavgifter fattas inom behandlingstiderna Uppföljningsrapporter och bokslut 100 % Utfall under 66,67 %, dvs. inom delårsmålet Behandlingstid för förvaltningsdirektörens beslut högst tre veckor. Kunnande och personal Utbildning i produktifiering Produktifiering av tjänster Produktifiera tjänster inom röntgen, laboratoriet och hälsoskyddet Hälsotjänster Minst 90 % Genomsnittlig behandlingstid ca 1 vecka Arbetet pågår Uppgiftsområdets verksamhet är samma som tidigare, man producerar högklassiga hälsotjänster för borgåborna inom ramen för de resurser som staden beviljar. Under perioden har utgifterna hållits på den planerade nivån, förutom vad gäller specialsjukvård. Utgifterna för specialsjukvård kommer under hela året att överskridas med uppskattningsvis 2,7 miljoner euro. Överskridningen kan inte täckas inom uppgiftsområdet. Investeringarna har genomförts på planerat sätt och den regelbundna uppföljningen av utgifter fortsätter på samma sätt som tidigare. Sammanslagningen av Fredsgatans och Lundagatans hälsostation samt Gammelbacka hälsostation och Hälsostationen vid Askolins väg i slutet av april återspeglades även mycket under denna period. I praktiken har man hela sommaren jobbat med att avkorta de köer som uppstod efter sammanslagningen. Problem förekommer i synnerhet inom telefontjänsterna. Sommarstängningen genomfördes planenligt. Riskhanteringen sker enligt de allmänna principer som staden fastställt.

20 BS 2009 BU UTFALL 8/ UTFALL % PROGNOS DIFFERENS Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Mål Mått Årsmål Utfall/prognos Anpassa servicenivån Månatlig uppföljning av besök inom öppenvården Genomsnittliga antalet Kundbetjäningens kvalitet bevaras på samma nivå Sjukfrekvensen minskar och vårdkvaliteten är god Utveckla nätverket av hälsostationer Enkät om kundtillfredsställelsen vid hälsostationerna Urval inom hälsovårdscentralernas kvalitetsnätverk besök/kund inom öppenvården överskrider inte nivån för 2007 Resultat minst 4 (på skalan 1-5) Nivån för år 2009 bibehålls inom olika sjukdomsgrupper 3,9 besök/invånare (01/-08/), överskrider inte nivån för år 2007 år 2008 var totala medeltalet 4/5 Sjukfrekvensen inte mättes Kostnader i genomsnitt/invånare Högst på genomsnittlig 283 /invånare år 2009 i nivå i jämförelse mellan jämförelsen av kostnader medelstora kommuner i medelstora kommuner. (275 euro/invånare år 2008) Balanserad ekonomi Budgetutfall 100 % utfall Driftskostnadernas utfall 70,21 %, dvs mer än delårsmålet 66,67 % Effektivera samarbetet mellan primärvården och specialsjukvården för att stävja kostnadstrycket Processer och strukturer Smidighet i serviceprocessen: Smidig flyttning från specialsjukvården till primärvården. Smidig telefonservice. Specialsjukvårdens kostnader/invånare (968 euro/invånare år 2008) Bedömning av hur uppdateringen av vårdkedjorna gått. Teleuppföljning. Köuppföljning, månader. Utgiftsutvecklingen högst på samma nivå som genomsnittet för andra medelstora kommuner (971 euro/invånare år 2008) Uppdateringen blir klar under. Andelen besvarade telefonsamtal är minst samma som under teleuppföljningen år Tillgången till icke akut tandvård överskrider inte lagstadgade 6 månader. Inom munhälsovården tillgång till icke akut tandvård. Kunnande och personal Personalens välmående Sjukfrånvaro, dagar/person Sjukfrånvaron på högst samma nivå som året förut. Äldreomsorg 987 /invånare år 2009 i jämförelsen av kostnader i medelstora kommuner. Vårdkedjorna uppdateras kontinuerligt. Man har inte ännu uppgifter om telefonuppföljningen för år. 8,86 dagar/person, en ökning med 1,78 jämfört med perioden Den strukturella förändringen inom uppgiftsområdet framskrider i och med Brandbackens servicecenter blir klart, Inom resultatenheten för hemvård och serviceboende har man koncentrerat sig på att färdigställa servicecentret, inom anstaltvården att minska antalet anstalsplatser och öka antalet

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR

STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR STADSDIREKTÖRENS BUDGETFÖRSLAG FÖRÄNDRINGAR I SEKTORERNA OCH INVESTERINGAR KONCERNLEDNING OCH CENTRALEN FÖR FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Beredning av stadens strategi och beslutsfattande. Uppdatering av principerna

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Offentlig ekonomi 2010 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2009, förhandsuppgifter Kommunernas ekonomiska situation åtstramades mindre än väntat år 2009 Ökningen av kommunernas utgifter

Läs mer

De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag.

De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag. ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAGET TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Borgå stads strategi 2010 2013... 3 3. Det allmänna ekonomiska läget... 3 4. Stadgar och anvisningar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård

Pargas stad Bokslut Social- och hälsovård ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Gun Sirén, äldreomsorgschef Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren

Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren Budget för år 2017 och ekonomiplan för åren 2017 2019 5.10.2016 Stadsdirektör Jussi Pajunen Aktuella ärenden Vård- och landskapsreformen Helsingfors ledarskapssystem Utgångspunkter för budgetförslaget

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas

RP 53/2009 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING. Kommunernas RP 53/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2015 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 215 4,5 %, %,7 % 2, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Verksamhetens kostnader 36,75 md : Löner och arvoden 16,13 md Lönebikostnader 4,88 md

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 69. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.05.2016 Sida 1 / 1 333/2016 02.02.01.00 Stadsstyrelsen 99 21.3.2016 69 Bokslutet för 2015 och behandling av resultatet Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Katariina

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

FÖRSLAG TILL ATT BALANSERA BUDGETEN ÅR 2009

FÖRSLAG TILL ATT BALANSERA BUDGETEN ÅR 2009 BORGÅ STAD 24.2. FÖRSLAG TILL ATT BALANSERA BUDGETEN ÅR ALLMÄN FÖRVALTNING 1301 Stadsstyrelsen Verksamhetsunderstödet till affärsverket Kungsvägens arbetshälsa halveras år och stryks helt år 2010 Hissunderstöd

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen

De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Onnistuva Suomi tehdään lähellä De ekonomiska utsikterna för kommunerna och landskapen Valkretsstämman Minna Punakallio Chefekonom Kommunförbundet Sanna Lehtonen Utvecklingschef Kommunförbundet Den ekonomiska

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013

Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 2013 Beräkning av kommunernas och samkommunernas utgifter år 213 1,7 % Verksamhetens kostnader 38,3 md : Löner och arvoden 16,39 md 3,6 %,7 % 1,6 %,2 % 1,3 % 3,8 % Lönebikostnader 4,96 md Köp av tjänster 9,78

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande:

Enligt halvårsrapporten är nettobeloppen för under- resp. överskott per ansvarsområde följande: Social- och hälsovårdsnämnden 85 22.09.2016 Stadsstyrelsen 235 31.10.2016 Budgetändring, budgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 2016 2391/02.02.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 22.09.2016

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 83 31.03.2016 Stadsfullmäktige 41 29.06.2016 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2015 STST 31.03.2016 83 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 70. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1402/02.02.02/2015 Stadsstyrelsen 112 30.3.2015 70 Behandling av 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

RP 113/2017 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering

JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering JHS 199 Kommuners och samkommuners budget och ekonomiska planering Version: 1.0 Publicerad: 26.10.2016 Giltighetstid: tills vidare Innehåll 1 Inledning...1 2 Tillämpningsområde...2 3 Referenser...2 4 Termer

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET

MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET IFYLLNADSANVISNINGAR 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2015 MEDBORGARINSTITUT OCH SOMMARUNIVERSITET Enligt 21 1 momentet i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) ska huvudmännen för läroanstalterna

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017

RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 RP 127/2017 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2017 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den 7.5.2012 60 VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY 1. Målsättningar och principer för riskhantering... 2 2. Begrepp för riskhantering... 2

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011 Offentlig ekonomi 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser Kommunernas ekonomiska situation försvagades år Enligt de prognosuppgifter som Statistikcentralen samlat in sjönk det sammanlagda

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 5 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog år Den sammanräknade lånestocken för kommunerna i Fasta Finland var,9 miljarder

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden

Statsandelsreformen. Kommunförbundets ställningstaganden Statsandelsreformen Kommunförbundets ställningstaganden Strukturen och de allmänna riktlinjerna Kommunförbundet anser att systemets struktur och i huvudsak också kriterierna och helheten är lyckade och

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Kommunernas bokslut 2015

Kommunernas bokslut 2015 ' Iris Åkerberg, statistiker E post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2016:2 28.6.2016 Kommunernas bokslut 2015 Preliminära uppgifter Högre verksamhetskostnader och lägre intäkter Jämfört med 2014

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN SAMT BUDGETRAM FÖR 2017

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN SAMT BUDGETRAM FÖR 2017 Stadsstyrelsen 174 06.06.2016 Social- och hälsovårdsn. 78 21.06.2016 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 SAMT BUDGETRAM FÖR 2017 STST 06.06.2016 174 Beredning och

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan

Kommunernas skattesatser Kommunförbundets förfrågan Kommunernas skattesatser 2015 Kommunförbundets förfrågan % 20,5 20,0 Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats och antal kommuner som höjt skattesatsen åren 1985-2015 Antal kommuner 181 180 19,5 156

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 60. (33.06, delvis, 32 och 33, delvis) Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Utgifterna under momentet föranleds huvudsakligen av statsandelen för driftskostnaderna för socialoch

Läs mer

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 %

Kostnader, extern. Koncerntjänster Bildningen Omsorgen Miljö och teknik 7 % 17 % 25 % 51 % Kommundirektörens budgetförslag 2010 Kommundirektörens budgetförslag 2010 är i balans men ytterligare inbesparningar behövs och alla vidtagna sparåtgärder är nödvändiga. Budgetförslaget har ett årsbidrag

Läs mer

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion VERKSAMHETSSTADGA SERVICECENTRALEN FÖR SOCIALVÅRDSTJÄNSTER Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion 9. LEDNINGSGRUPP Vid servicecentralen

Läs mer

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING

BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING BLANKETT 1. DE EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR ATT ANORDNA GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING OCH YRKESINRIKTAD TILLÄGGSUTBILDNING Tabell 4. Grunduppgifter för ekonomin och utbildningsverksamheten inkl. en

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013

ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 ANVISNINGAR FÖR GENOMFÖRANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD SAMT STORLEKEN AV VÅRDARVODENA I LOVISA FRÅN OCH MED 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BEGREPP OCH DEFINITIONER INOM NÄRSTÅENDEVÅRDEN 2. KRITERIER

Läs mer

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen

RP 86/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av familjevårdslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att familjevårdslagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015

Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 Stadsfullmäktige 89 17.11.2014 Fastställande av skattesatserna för inkomstskatt och fastighetsskatt 2015 FGE 89 876/02/03/02/2014 Stadsstyrelsen 11.11.2014 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer