DET EKONOMISKA LÄGET...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET EKONOMISKA LÄGET..."

Transkript

1 UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/

2 2 Innehåll UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 1. DET EKONOMISKA LÄGET TABELLER MED UPPGIFTER OM BUDGETUTFALLET RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSKALKYL DRIFTSEKONOMIN SEKTORVIS INVESTERINGARNA SEKTORVIS SKATTEINKOMSTER ÅR FINANSIERING HUSBYGGNADSINVESTERINGAR GATUBYGGNADSINVESTERINGAR SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER Allmänna förvaltningen Social- och hälsovårdssektorn Bildningssektorn Teknik- och miljösektorn Räddningsverket i Östra Nyland Affärsverken... 45

3 3 1. Det ekonomiska läget Det allmänna ekonomiska läget Efter den branta nedgången började världsekonomin återhämta sig under början av. Tillväxten torde dock bli kortvarig. Enligt förhandsuppgifter från Statistikcentralen var förändringen av BNP -8 % för år Exporten av varor och tjänster sjönk med en femtedel och de privata investeringarna minskade med över 17 procent. Den privata konsumtionen sjönk med närmare två procent sedan år Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter har bruttonationalprodukten volymmässigt ökat under det andra kvartalet med 1,9 procent jämfört med det första kvartalet. Ökningen var dock långsammare än väntat, då ekonomerna hade räknat med en ökning på 3,1 procent. Jämfört med året innan var tillväxten inom den finska ekonomin 3,7 procent. Finansministeriet bedömde att tillväxten i den finska samhällsekonomin skulle vara ca 2 % under detta år. År 2011 ökar tillväxten till knappa 3 % och år 2012 kommer den igen att sjunka till ca 2,5 procent. Även om ekonomin detta år vänder uppåt en aning, fortsätter underskottet i den kommunala ekonomin att förvärras, eftersom konjunktursvängningarna märks långsammare i den offentliga ekonomin. På grund av skatteinkomsternas sjunkande trend kommer det ekonomiska läget att förbli ansträngt. Ökningen av kostnadsnivån inom kommunsektorn har visserligen stannat upp. Ökningen av verksamhetsutgifterna dämpas särskilt av kommunernas försvagade ekonomi och de sparåtgärder som drabbar verksamhetsutgifterna. Kommunernas lönesumma ökar inte längre lika snabbt på grund av att de avtalsenliga löneförhöjningar är lägre än under tidigare år och på grund av kommunens sparåtgärder dämpar ökningen av personalstyrkan. År 2009 försvagades sysselsättningsläget kännbart och arbetslöshetsgraden steg med ca två procent. Sysselsättningsläget försvagades ytterligare under år, dock inte i lika hög grad som man befarade. Arbetslöshetsgraden stiger en aning i år, men torde stanna under tio procent. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsutredning var arbetslösheten 7,3 % i hela landet i slutet av augusti. Arbetslöshetsgraden i Borgå var 8,1 % i slutet av augusti. Antalet arbetslösa och permitterade uppgick till personer. Antalet lediga arbetsplatser var 174. Den förändring i konsumentpriserna under året, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat ut, var 1,2 procent i april. I juli var förändringen 1,1 procent. Inflationen accelererade främst som en följd av dyrare ägarbostadspriser och dyrare bränslen. Enligt förhandsuppgifter om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna 1,6 procent i augusti. Inflationen i Finland var 1,3 procent i augusti. Momsen på restaurangmat sänktes från 22 procent till 13 procent i juli. De andra mervärdeskattesatserna höjdes med en procentenhet. Kommunsektorns förtjänstnivåindex förväntas stiga med i genomsnitt drygt tre procent år. I det ingår löneöverhänget från 2009 och förhöjningarna för. År beräknas kommunsektorns lönesumma öka mindre än vad förtjänstnivån stiger, dvs. med ca 2,5 procent, eftersom antalet anställda som lyfter lön är något lägre än under senaste år. Räntorna på penningmarknaden är på en historiskt låg nivå. De korta Euriborräntorna torde stiga med endast några räntepunkter under de följande sex månaderna. Europeiska centralbankens styrränta är fortfarande 1,0 procent. På grund av euroområdets skuldkris torde räntorna börja stiga senare än vad som tidigare hade beräknats. De

4 4 långa räntorna har rentav sjunkit under den senaste tiden, vilket torde vara en följd av de osäkra tillväxtutsikterna och antagandet att centralbankerna inte höjer styrräntan på länge. Utfallet för Borgå stads budget Den ekonomiska uppföljningsrapporten baserar sig på läget vid slutet av augusti. Då har två tredjedelar av budgetåret gått. Sektorernas och uppgiftsområdenas rapporter innehåller en prognos för hela året. Enligt prognoserna för uppgiftsområdena kommer inkomsterna i driftsekonomin att vara cirka 1,2 miljoner euro större än i budgeten och driftsutgifterna cirka 2 miljoner större än i budgeten. Nettoeffekten är ett finansieringsunderskott på cirka 0,8 milj. euro. På basis av totalsummorna i driftsbudgeten är differensen jämfört med budgeten obetydlig. Driftsinkomster har fakturerats för cirka 57 miljoner euro, dvs. 64 % budgeten, vilket motsvarar situationen för tidpunkten i genomsnitt. De realiserade driftsutgifterna är 202 miljoner euro, dvs. 65 % av budgeten. Utfallet för löneutgifterna är 66 %. Verksamhetsutgifterna i driftsbudgeten har ökat med 1 % jämfört med samma tidpunkt föregående år. Köpen av tjänster har minskat med 5 %. Lönesumman har ökat med 3 %, hyresutgifterna med 8 % och bidragen med 16 %. Investeringar har budgeterats för 24 miljoner euro. Investeringar har genomförts för 9,4 miljoner euro, dvs. 40 % av de budgeterade. Inkomsterna från försäljning av egendom uppgår till 3,5 miljoner euro, dvs. 95 % av budgeten. Stadens sammanlagda skatteintäkter har i budgeten beräknats vara 181 milj. euro, vilket är 2,8 milj. euro mindre än år Efter skatteredovisningen i september är summan av de influtna skatterna 2,7 % mindre än i fjol. Inkomsterna från kommunalskatt har sjunkit med 1 % och inkomsterna från samfundsskatt med 18,6 % jämfört med i fjol. I september var skatteintäkterna 4 milj. euro mindre än i fjol. De budgeterade skatteinkomsterna kommer dock i stort sett att utfalla enligt budgeten. Kommunalskatteinkomsterna torde vara cirka 4,4 milj. euro större än i budgeten och samfundsskatteinkomsterna cirka 3,8 milj. euro mindre än i budgeten. Fastighetsskatterna redovisas i oktober och november. Inkomsten från statsandelarna beräknas överskrida den budgeterade summan med cirka 3 milj. euro. Enligt budgeten upptas lån för 53 miljoner euro. Det första lånet på 15 miljoner euro lyftes i juni. Vid slutet av augusti var medelräntan på stadens lån 2,3 %. Ränteutgifterna har sjunkit med närmare en miljon euro sedan föregående år, trots att lånesumman har ökat. Räntenivån är exceptionellt låg. Man förutspår att räntorna stiger år 2011.

5 5 2. TABELLER MED UPPGIFTER OM BUDGETUTFALLET 2.1 RESULTATRÄKNING TULOSLASKELMA BUDGET UTFALL UTFALL- % + BU-ÄNDRING V E R K S A M H E T S I N T Ä K T E R FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER , ,92 60,3 AVGIFTSINTÄKTER , ,32 64,6 UNDERSTÖD OCH BIDRAG , ,61 103,0 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER , ,88 64,9 * VERKSAMHETSINTÄKTER TOT , ,73 64,6 TILLVERKNING FÖR EGET BRUK , ,50 5,6 V E R K S A M H E T S K O S T N A D E R LÖNER OCH ARVODEN , ,08 65,9 PENSIONER , ,07 63,4 ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER , ,97 61,2 KÖP AV TJÄNSTER , ,07 64,6 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH , ,88 58,2 VAROR UNDERSTÖD , ,14 66,2 HYROR , ,20 67,4 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER , ,36 60,4 * VERKSAMHETSKOSTNADER TOT , ,77 64,9 ** VERKSAMHETSBIDRAG , ,54 65,2 SKATTEINTÄKTER , ,64 70,5 STATSANDELAR , ,00 71,4 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST- NADER RÄNTEINTÄKTER , ,61 129,2 ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER , ,00 4,7 RÄNTEKOSTNADER , ,38 26,2 ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER , ,46 5,2 ** ÅRSBIDRAG , ,87-511,7 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIV- NINGAR PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR , ,48 74,1 ** RÄKENSKAPSPERIODENS RE , ,39-25,3 SULTAT *** RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT , ,39-25,3

6 6 2.2 RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL BUDGET + BU-ÄNDRING UTFALL UTFALL- % KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN ÅRSBIDRAG , ,87-511,7 KORREKTIVPOSTER TILL INTERNT TILL , ,82 57,8 FÖRDA MEDEL KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN TOTALT * , ,05-175,1 KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL INVESTERINGSUTGIFTER , ,26 39,2 FINANSIERINGSANDELAR FÖR , ,00 6,4 INV.UTGIFTER ÖVERLÅTELSEVINSTER AV TILLGÅNGAR , ,65 95,8 BLAND BESTÅENDE AKTIVA KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL * , ,61 30,3 KASSAFLÖDET FRÅN VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA SAMMANLAGT , ,44-17,9 KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN MINSKNING AV UTLÅNINGEN 0,00 FÖRÄNDRINGAR I UTLÅNINGEN 0,00 FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET ÖKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN , ,00 28,3 MINSKNING AV LÅNGFRISTIGA LÅN ,00 0,00 0,0 FÖRÄNDRINGAR AV KORTFRISTIGA LÅN 0, ,99 FÖRÄNDRINGAR AV LÅNEBESTÅNDET * , ,01 9,3 ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN FÖRÄNDRINGAR AV FÖRVALTADE MEDEL 0, ,15 OCH FÖRVALTAT KAPITAL * FÖRÄNDRINGAR AV OMSÄTTNINGSTILL- 0, ,90 GÅNGAR FÖRÄNDRINGAR AV FORDRINGAR 0, ,41 FÖRÄNDRINGAR AV RÄNTEFRIA SKULDER 0, ,13 ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR AV LIKVIDITETEN * 0, ,67 KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL , ,66-1,7 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ** , , ,8 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL LIKVIDA MEDEL ,13 LIKVIDA MEDEL ,35 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ** ,78 S K I L L N A D ,00 0,00

7 7 2.3 KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN DRIFTSEKONOMIN SEKTORVIS BUDGET + REVI- DERING UTFALL ÅTERSTÅR UT- FALL- % ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetsintäkter , , , ,26 47,7 Verksamhetsutgifter , , ,69 60,6 ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN SAMMAN- LAGT , , ,84 68,1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Verksamhetsintäkter , , ,58 67,5 Verksamhetsutgifter , , ,94 65,8 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN SAMMANLAGT , , ,36 65,6 BILDNINGSSEKTORN Verksamhetsintäkter , , ,11 76,0 Verksamhetsutgifter , , ,20 65,8 BILDNINGSSEKTORN sammanl , , ,09 64,9 TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN Verksamhetsintäkter , , ,78 64,8 Verksamhetsutgifter , , ,59 62,4 TEKNIK- OCH MILJÖSEKTORN sammanl , , ,19 72,2 REGIONALA RÄDDNINGSVERKET Verksamhetsintäkter , , ,45 63,3 Verksamhetsutgifter , , ,81 64,0 REGIONALA RÄDDNINGSVERKET sammanl , , ,64 52,2 VERKSAMHETSINTÄKTER , , ,77 64,0 VERKSAMHETSKOSTNADER , , ,23 64,9 SAMMANLAGT , , ,46 65,2 2.4 INVESTERINGARNA SEKTORVIS INVESTOINNIT TOIMIALOITTAIN ALLMÄN FÖRVALTNING , , ,00 1,6 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN , , ,00 14,2 BILDNINGSSEKTORN INVESTERINGSUTGIFTER , , ,00 71,4 STATSANDELAR , , ,00 76,7 TEKNISKA SEKTORN INVESTERINGSUTGIFTER , , ,00 41,5 PLANLÄGGNING OCH BYGGANDE INVESTERINGSUTGIFTER , , ,00 5,3 FÖRSÄLJNINGSINKOMSTER , , , ,2 REGIONALA RÄDDNINGSVERKET INVESTERINGSUTGIFTER , , ,00 63,3 FINANSIERINGSANDELAR , , ,00 1,8 INVESTERINGSUTGIFTER , , ,00 39,9 FINANSIERINGSANDELAR FÖR , , ,00 249,7 INV.UTGIFTER SAMMANLAGT , , ,00 34,6

8 8 2.5 SKATTEINKOMSTER ÅR - VEROTULOT VUONNA Kommunalskatt Samfundsskatt Fastighetsskatt Totalt Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Månad REDOVISADE SKATTER Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September PROGNOS Oktober November December REDOVISAT + PROGNOS BUDGET DIFFERENS Kassatilanne, elokuu Kassaläge, augusti Porvoon kaupunki-borgå stad

9 MEUR MEUR FINANSIERING Lainasalkku Lainasalkun koko (EUR) Korkomaksut vuoden alusta (EUR) Keskikorko ( %) 2,30 % Korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,64 v Herkkyys korkomuutokselle 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) %-yksikön vaikutus korkomenoihin (EUR/v) Uudet lainat, talousarvio (EUR) Lyhennykset vuonna (EUR) Lainojen korkosidonnaisuus Lainojen maturiteettirakenne (erääntymisprofiili) Muu 1 % 60,0 54,0 Euribor 3kk 29 % Kiinteä 30 % 50,0 40,0 30,0 20,0 24,4 24,4 23,1 21,2 18,6 Euribor 6kk 27 % Kiinteä 3 vuotta 13 % 10,0 0,0 <1 vuotta <2 vuotta <3 vuotta <4 vuotta <5 vuotta 5-10 vuotta 0,2 Yli 10 vuotta Maksuvalmius MEUR MEUR Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve 22 Riskien maksuvalmiustarve 2 Strateginen maksuvalmiustarve 2 Maksuvalmiustarve 26 Rahavarat 27 Neuvotellut lainat 0 Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit 0 Maksuvalmiusreservi Maksuvalmius Maksuvalmiustarve Maksuvalmiusreservi 0 Toiminnan ja investointien maksuvalmiustarve Riskien maksuvalmiustarve Strateginen maksuvalmiustarve Rahavarat Neuvotellut lainat Muut sitovat, käyttämättömät luottofasiliteetit Korkosidonnaisuusaika (KKSA) ja suojausaste Luvut MEUR 0-3 kk 3-6 kk 6-12 kk 1-2 v 2-4 v 4-6 v 6-10 v >10 v Yht. Lainat Koronvaihtosopimukset Nettopositio Suojausaste 71% 44% 44% 38% 28% 16% 0% 0% Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta) 2,40 Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta) 1-3 Poikkeama 0,0

10 HUSBYGGNADSINVESTERINGAR Projekt nr Projektets namn BU Res.ansl. -09 Använt % Driftsekonomi SOCIAL- OCH HÄLSO- VÅRDSSEKTORN 5214 Näse hälsostation Ebbo åldringshem Johannisbergs åldringshem Social- och hälsovårdssektorn sammanlagt UTBILDNINGSVÄSENDET 5301 Hamarin koulu Albert Edelfeltin koulu Linnajoen koulu Utbildningsväsendet sammanlagt BARNDAGVÅRD 5100 Estbacka daghem Veckjärvi daghem Gårdsarbetena för hyresdaghemmet Barndagvård sammanlagt SAMMANLAGT GATUBYGGNADSINVESTERINGAR Projekt Projektets namn BU Använt % Driftsnr ekonomi NYBYGGNAD 6001 Västra åstranden, gator ,2 % 6029 Säterihagen, Hjortronstigen ,4 % 6036 Rönnvägens område, Vitsippbågen ,7 % 6046 Haiko, Lasarettet ,6 % 6096 Äppelgården ,9 % 6089 Bäckbacka/Skogssorksgatan ,9 % Nybyggnad, totalt ,5 % ARBETSPLATSOMRÅDEN 7300 Kungsporten, gator ,6 % 7320 Stadshagen, Borgås Inre Ring ,2 % 7370 Oljebekämpningscentralen ,0 % 7375 Ölstens ,4 % Arbetsplatsområden, totalt ,6 %

11 11 GATOR, VÄGFÖRBÄTTRING 6004 Lundagatan ,0 % 6017 Tarkis, Solnäsvägen mm ,4 % 6044 Hammars, Sågholmsvägens ytvatten ,3 % - Rönnvägen, förbättring Idrottsgatan ,6 % 6085 Trafikregleringar i Gamla stan ,0 % 6091 Bron i Gamla stan ,8 % 6092 Kanonområdet ,0 % - Svinös broar Östra Långgatan/Gymnasiegatan, stenbeläggning ,4 % 6095 Ospecificerad förbättring av gator ,4 % Gator, vägförbättring totalt ,9 % BELÄGGNING 6659 Beläggning totalt ,4 % GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 6119 Pepottriangeln ,0 % 6159 Ospecificerad förbättring ,8 % GC-vägar totalt OMBYGGNAD AV PARKER 6804 Parken i Kokon ,0 % 6819 Sanering av lekparker ,5 % 6850 Hammarsstrand, GC-väg ,0 % 6851 Hammars, området kring hamnen ,5 % 6859 Parker, ospecificerat ,8 % Parker, ombyggnad, totalt ,5 % NYANLAGDA PARKER 6832 Säterihagen ,2 % 6839 Gammelbacka-Lövkulla-Hammars utv ,0 % 6841 Strandpassagen vid Näsebacken ,5 % 6835 Västra åstranden, August Eklöfs park ,8 % 6842 Övre Haiko ,8 % 6845 Hundparken i centrum ,0 % 6814 Lekparken i Kerko ,9 % Parker, nyanläggning, totalt ,8 % ÖPPNA DIKEN, SANERING ,8 % 7239 Sanering av öppna diken, totalt

12 12 HAMNEN Strandmurarna på östra och västra stranden ,3 % 7001 Stöttande av åfåran ,7 % 7020 Småbåtshamnar ,4 % Hamnen totalt ,4 % VÄGBELYSNING 6759 Vägbelysning totalt ,6 % TRAFIKREGLERINGAR 6219 Trafikljus, förbättringsarbeten ,0 % 6209 Trafiksäkerhet, små objekt ,0 % 6305 Parkeringshus, planering ,4 % - Byte av vägmärken Trafikregleringar totalt ,8 % UTREDNING OCH PLANERING 7500 Utredning och planering totalt ,7 % OMRÅDESFÖRBÄTTRINGSPROJEKT 7205 Promenadvänligt centrum ,7 % Områdesförbättring, totalt ,7 % SANERING TOTALT SAMPROJEKT MED STATEN 7915 Vägen till Sköldvik ,6 % 7910 Planering av Mannerheimgatans bro ,3 % Samprojekt med staten sammanlagt ,9 % SAMMANLAGT ,3 % LÖS EGENDOM 1085 Depån, traktor med grävskopa ,5 % 1092 Inlösning av leasingbil Park ,8 % 1091 Citycyklar Lös egendom totalt ,7 %

13 13 3. SEKTORERNAS DELÅRSRAPPORTER 3.1. Allmän förvaltning Val, stadsfullmäktige och revision BS 2009 BU UTFALL UTFALL PROGNOS DIFFERENS ändring 8/ % Intäkter 69 Kostnader Verksamhetsbidrag Stadsstyrelsen Budgeten för uppgiftsområdet omfattar verksamhetsutgifterna för stadsstyrelsen, stadens ledning, ungdomsfullmäktige och andra kommittéer, utgifterna för vänortsverksamheten, föreningars medlemsavgifter och allmänna bidrag, investeringsbidraget för Brandbackens servicehus, de centraliserade reserveringarna för löneförhöjningar, för strukturförändringar i näringslivet samt för stadskoncernens produktivitets- och utvecklingsprojekt. BS 2009 BU UTFALL UTFALL PROGNOS DIFFERENS ändring 8/ % Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Utvecklings- och näringstjänster Verksamheten framskrider enligt budgeten, med undantag för kommunandelen för arbetsmarknadsstödet. Inga kvantitativa förändringar i personalstyrkan under år. Enheten för turism fortsätter åtgärderna vid Konstfabriken, campingområdet och gamla järnvägsstationsområdet, likaså åtgärderna med kvalitet och marknadsföring. Turistchefen har sagt upp sig och rekryteringen av en chef pågår. En person har anställts på viss tid, till slutet av år, för att avhjälpa personalbristen vid turistbyrån. ELY-centralen övervakar sammanlagt 55 jordbrukslägenheter. Det eurobelopp som krävs tillbaka har ännu inte räknats ut. Skadeanmälningar har lämnats in 50 st. Flyghavrekontroller har gjorts på en areal av 350 hektar. Fram till slutet av mars hade euro i straffavgifter som hänför sig till arbetsmarknadsstödets kommunandel betalats till Folkpensionsanstalten. Medel har också använts till aktiveringsåtgärder, främst platser för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Under de gångna månaderna har utgifterna varit sammanlagt euro. På basis av utfallet kommer räkningen för hela året att vara ca euro. Överskridningen av budgeten och målet beror på en ökning av antalet s.k. svårsysselsatta personer, och man befarar att ökningen blir ännu snabbare under hösten. Man strävar efter att kompensera utgiftsökningen genom att öka stadens egna aktiveringsåtgärder. I maj startar en verksamhet med arbetspatruller. Verksamheten innebär att Servicecentralen för arbetskraften samlar en grupp svårsysselsatta personer som under ledning av en visstidsanställd arbetsledare sköter städ- och andra arbeten som parkavdelningen och gatuavdelningen har anvisat. Man strävar efter att med aktiveringsåtgärder minska straffavgiften. Genomslagsfaktorn för utvecklingsinsatserna beräknas överskrida den nivå som krävs.

14 BS 2009 BU + UTFALL UTFALL- % PROGNOS DIFFERENS ändring 8/ Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Mål Mått Årsmål Utfall Tillgången på hyresbostäder Jordbrukarna får stöd till fullt belopp Större multiplikatoreffekt på insatserna för utvecklingen av näringslivet Lägre kommunandel för arbetsmarknadsstödet Processer och strukturer ARA-bostadsproduktion 50 % produceras av stadskoncernen Bostädernas kvalitetsstandard reparationer med statens delfinansiering Utnyttjandegraden för bostäderna i de bostadsbolag som ägs av stadskoncernen, % Stöd som återkrävs, euro Genomslagsfaktorn i relation till Posintra Ab:s omsättning Kommunandelen totalt, euro Färdigställda bostäder st. minst Genomslagsfaktorn minst 2/3 Nivå 2/3 kommer att uppnås Högst Reparerade bostäder, st Stadskansliet Till stadskansliet hör förvaltningsenheten, parkeringsövervakningen, IT-enheten och rådgivningsenheten för privata hushåll. Förvaltningsenheten har skött beredningen och verkställigheten av stadsfullmäktiges och stadsstyrelsens beslut. Enheten har ansvarat för stadens centraliserade kommunikation och de centraliserade stödtjänsterna, såsom översättning, telefonväxeln, juridiska ärenden, registrering, arkivering, postning och kopiering. Ett nytt avtal som ger förmånligare och effektivare funktioner inom taltrafiken har konkurrensutsatts och dess genomförande har belastat enheten under hela perioden. Stadens medverkan i förhandlingarna kring bolaget kommunernas servicecenter KPK ICT och den preliminära planeringen av det serviceavtal som ska tecknas med bolaget, har sysselsatt enheten under våren och sommaren. Bearbetning av budgeten i enlighet med den nya organisationen och andra åtgärder i samband med organisationsändringen, såsom revidering av instruktionerna, har också varit aktuella. Parkeringsövervakningen har skrivit ut betalningsanmaningar, vilket motsvarar ungefär 77 procent av det antal som man budgeterat för hela året Parkeringsövervakningens intäkter under perioden är i procent 73,5 %. IT-enheten har slutfört arbetsmoment, av vilka 352 var anskaffningar, 398 driftsproblem och 464 byte av lösenord. Ekonomi- och skuldrådgivningen har fått 123 nya kunder, vilket är mer än vid motsvarande tidpunkt år 2009 (102 st.). Detta beror ändå mer på att kundbetjäningen har effektiverats än på att antalet nya

15 15 kunder har ökat. Kundernas största problem hör fortfarande ihop med recessionen och skulder utan säkerhet. Medlingsbyrån har fått 107 nya medlingsintitativ (83 under motsvarande tidpunkt år 2009). Budgetmålen har utfallit som planerat. Antalet anställda har varit oförändrat, med undantag för några längre frånvaroperioder. Den interna faktureringen för telefonräkningarna och datatjänsterna är inte à jour, vilket syns i utfallsprocenten. Under höstens lopp vidtas åtgärder för att rätta till situationen i enlighet med budgeten. Kopieringscentralen har tagit färre kopior än budgeterat, vilket syns i stadskansliets inkomster. Sektorerna sparar motsvarande summa i sina utgifter. I övrigt genomförs budgeten som beräknat. Enligt prognosen räcker anslagen till. Det är inte nödvändigt att vidta särskilda åtgärder för att säkerställa att anslagen räcker till. Åtgärder som förbättrar produktiviteten: Utvecklingen av taltrafiken har framskridit betydligt tack vare det nya avtalet. Den svarstjänst som social- och hälsovårdssektorn tagit i bruk, har förändrat telefonväxelns verksamhet betydligt. En arbetsgrupp utarbetar en projektplan för ett servicekontor. Utvecklingen av servicekontoret framskrider i takt med organisationsändringen och också som en del av projektet KuntaIT som riktar sig till landskapscentrumen. Riskhantering: Utvecklingen av elektroniska tjänster är förbundet med det planerade bolaget för kommunernas servicecenter (KPK ICT Ab). I och med det nya bolaget får staden en betydelsefull chans att under de närmaste åren ta i bruk elektroniska tjänster på ett ur ekonomisk synvinkel vettigt sätt. BS 2009 BU + UTFALL UTFALL PROGNOS DIFFERENS ändring 8/ % Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Mål Mått Årsmål Utfall/prognos Aktiv kommunikation Medieinformation, antal Minst meddelanden Fungerande funktioner i Servrarnas och nätförbindelsernas minst 99 % 99,5 % staden tillgäng- lighet % Processer och strukturer Effektivare verksamhet Nya funktioner inom den En (1) ny funktion genom att utöka e- elektroniska kommunikationen/år tjänsterna Förvaltningens effektivitelingstid Genomsnittlig behand- Tre månader för motioner och initiativ, månader Kompetens och personal Förbättrad förvaltningskompetens Antalet utbildningar som och juridisk stadskansliet ordnar kompetens 1. tjänst som varnar för halka 2. e-auktion, upphandlingsenheten 2,5 månader 2 utbildningar Utbildningar som ordnats 1. Vårdnadsutbildning för daghemsföreståndare 2. Barnskyddsutbildning inom socialt arbete 3. Upphandlingsutbildning

16 16 Ekonomibyrån Till uppgiftsområdet hör ekonomibyrån, upphandlingsenheten, kostservicen och stadens andel av skatteförvaltningens kostnader. Ekonomiförvaltningen har börjat ta i bruk det nya datasystemet. Projektplanen och tidtabellen slogs fast i början av sommaren. Projektet har framskridit med tillämpningsanalys och definiering av de grundläggande funktionerna. Det nya programmet tas i bruk för produktion Stadens banktjänster har konkurrensutsatts. Upphandlingen vanns av Borgå Andelsbank, som var den totalekonomiskt förmånligaste banken. Utöver de egentliga banktjänsterna konkurrensutsattes också räntan på de medel som deponeras på bankkonton och en kreditlimit på två miljoner euro. Stadens betalningsrörelse koncentreras till den bank som vann upphandlingen. Hushållsapparater och digitalboxar har upphandlats centralt genom ett anbudsförfarande. Ett avtal tecknades med Radiotähti och Hirvox och det gäller från Dessutom upphandlades via KL- Kuntahankinnat Oy biltjänster för person- och paketbilar. Den nya leverantören är LeasePlan Finland Oy, Därtill har man infört en praxis att sälja onödig utrustning på auktion på Internet via Retrade. Staden får inga annonserings- eller andra kostnader för användningen av tjänsten. Budgetberedningen fortsätter i samarbete med sektorerna. Budgetmålen har utfallit som planerat. Leverantörsfakturorna har behandlats på en dag, antalet fakturor är i medeltal 212 st./dag. E-fakturornas andel har ökat till 44 % av alla leverantörsfakturor. Ekonomibyrån har ordnat utbildningsdagar för stadens anställda i upphandling, kostnadsberäkning, och försäkringar. Kostserviceenheten sköter kostservicen för stadens olika verksamhetsställen och täcker sina utgifter med de avgifter som tas ut för måltiderna. Enligt prognosen kommer budgeten att utfalla som planerat. Antalet anställda har hållits oförändrat BS 2009 BU + ändring UTFALL 8/ UTFALL % PROGNOS DIFFERENS Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Mål Mått Årsmål Utfall Ekonomibyrån låter leverantörsfakturorna cirkulera genast Behandlingstid för en faktura i ekonomibyrån efter att den anlänt 1 dag 1 dag Antalet elektroniska leverantörsfakturor ökar Hälsosam och mångsidig mat i grundskolorna och på institutionerna Andelen e-fakturor av inköpsfakturorna Kriterierna för tallriksmodellen minst 35 % 44 % Kriterierna för tallriksmodellen uppfylls vid varje måltid Uppfylls

17 17 Kostnadseffektiva tjänster Processer och strukturer Ekonomiförvaltningssystemet tas i bruk friktionsfritt Kompetens och personal Bättre ekonomi- och upphandlingskompetens Bokföring och produktifiering av tjänsterna inom betalningsrörelsen Projektgruppens engagemang 1-5 poäng Hur kostnadskalkylen håller 1-5 poäng Hur tidtabellen håller 1-5 poäng Antalet utbildningar som ekonomibyrån ordnar Prissättning per produkt Minst 10 poäng Tre utbildningar Uppfylls Projektplanen är klar, ibruktagningsprojektet börjar i juni. Utbildningar som ordnats 1. Den reviderade upphandlingslagen 2. Kostnadsberäkning, produktifiering och prissättning 3. Stadens försäkringsavtal Personalbyrån Verksamheten sköts enligt budgeten. Användningen av företagshälsovårdens tjänster har inte varit jämnt fördelad, men anslagen för fysikalisk vård kommer troligen att överskridas en aning. Företagshälsotjänster för personalen totalt kommer dock att hållas inom budgetens ram. Intäkterna har inte ännu realiserats enligt budgeten, men de förväntas utfalla enligt budgeten på årsnivå, i och ned att staden får in de ersättningar för använd företagshälsovård som FPA betalar. Budgetanslagen ser ut att räcka till. Vid denna tidpunkt på året har budgeten utfallit som förväntat. Inom löneförvaltningen tog man ibruk ett elektroniska arkiv för personaladministration. Genom e- arkivet kan man spara in bl.a. på den tid som går åt till intern postning och arkivering. Dessutom infördes ett försök med elektronisk löneutbetalning för kortvariga vikarier, vilket gjorde utbetalningarna snabbare och enklare BS 2009 BU + ändring UTFALL 8/ UTFALL- % PROGNOS DIFFERENS Intäkter 668, Kostnader , Verksamhetsbidrag ,

18 18 Effektivare utnyttjande av de nuvarande resurserna Effektiv administrering av tjänste- och arbetsförhållandena Processer och strukturer Säkra servicekvaliteten Kundenkät genom att förbättra och införa elektroniska processer i personalförvaltningen Kompetens och personal Säkerställande av personalens kompetens Mål Mått Årsmål Utfall Centraliserad och elektronisk Ibruktagning av ett elek- Ett beslut om att ansluta rekrytering troniskt rekryteringssy- sig till Kommunförbundets stem webbtjänst Kuntarekry har fattats. Antal rekryteringsuppdrag i personalbyrån Snabbare genomloppstid för processerna Minst 75 % av alla rekryteringar görs i personalbyrån Beskrivningarna av löneräknings- och rekryteringsprocesserna och måttet för genomloppstiderna blir färdiga Kontroll över vakanserna Numrerad vakansförteckning Utbildningen inriktas på chefutbildningen Betyg minst 3,5 (på skalan 1-5) Minst 40 chefer har slutfört ESKO-utbildningen och minst 20 chefer inleder JET-utbildningen Medlemskap i den uppföljande gruppen för Kuntarekry Arbetsplatsannonseringen sköts nästan till 100 % av personalbyrån Genomförs år enligt de anvisningar/tidsplan som stadens processarbetsgrupp har fastställt Planeringen har kommit igång Definieringen av vakansförteckningen påbörjad Kundenkäten genomförs i november Den JET-utbildning som började 2009 har slutförts 16 chefer tog examen Den sjunde JET-gruppen började i september I utbildningen deltar10 chefer ESKO-utbildningen för 13 chefer har börjat I höst ordnas två allmänna föreläsningar för cheferna med temat ledning av mångfald För cheferna har ordnats 7 utbildningar i förändringsledning; 103 chefer deltog Andel i räddningsverket Andelen i räddningsverket innehåller Borgå stads andel av kostnaderna för Räddningsverket i Östra Nyland. Uppgiftsområdet togs i bruk i budgeten för år. I bokslutet för år 2009 ingår utgifterna i uppgiftsområdet stadsstyrelsen Intäkter BS 2009 BU + ändring UTFALL 8/ UTFALL % PROGNOS DIFFERENS Kostnader (-4 137) Verksamhetsbidrag (-4 137)

19 Social- och hälsovårdssektorn Ledning och interna tjänster Till uppgiftsområdet hör förvaltning, underhåll, städning och upphandling. Förvaltningen har centraliserat producerat uppgifter om ekonomin och verksamheten för uppgiftsområdena som de har kunnat använda för utvärdering och utveckling av sin egen verksamhet. Arbetsuppgifterna för städning och underhåll har fastställts och dimensioneringen av personalen har granskats som grund för utredningen om ombildning av lokalcentralen till affärsverk. Beredningen inför personalflyttningen till affärsverket Borgå lokalservice har pågått. Från upphandlingstjänsterna har en persons arbetsinsats flyttats till Johannisbergs åldringshem BS 2009 BU UTFALL 8/ UTFALL % PROGNOS DIFFERENS Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Mål Mått Årsmål Utfall/prognos Serviceutveckling och - förbättring - städtjänster - underhållstjänster Enkät om kundnöjdhet Vitsord minst 3 (skala 1-5) Har inte ännu genomförts Ekonomin hålls inom de givna ramarna Processer och strukturer Beslut om klientavgifter fattas inom behandlingstiderna Uppföljningsrapporter och bokslut 100 % Utfall under 66,67 %, dvs. inom delårsmålet Behandlingstid för förvaltningsdirektörens beslut högst tre veckor. Kunnande och personal Utbildning i produktifiering Produktifiering av tjänster Produktifiera tjänster inom röntgen, laboratoriet och hälsoskyddet Hälsotjänster Minst 90 % Genomsnittlig behandlingstid ca 1 vecka Arbetet pågår Uppgiftsområdets verksamhet är samma som tidigare, man producerar högklassiga hälsotjänster för borgåborna inom ramen för de resurser som staden beviljar. Under perioden har utgifterna hållits på den planerade nivån, förutom vad gäller specialsjukvård. Utgifterna för specialsjukvård kommer under hela året att överskridas med uppskattningsvis 2,7 miljoner euro. Överskridningen kan inte täckas inom uppgiftsområdet. Investeringarna har genomförts på planerat sätt och den regelbundna uppföljningen av utgifter fortsätter på samma sätt som tidigare. Sammanslagningen av Fredsgatans och Lundagatans hälsostation samt Gammelbacka hälsostation och Hälsostationen vid Askolins väg i slutet av april återspeglades även mycket under denna period. I praktiken har man hela sommaren jobbat med att avkorta de köer som uppstod efter sammanslagningen. Problem förekommer i synnerhet inom telefontjänsterna. Sommarstängningen genomfördes planenligt. Riskhanteringen sker enligt de allmänna principer som staden fastställt.

20 BS 2009 BU UTFALL 8/ UTFALL % PROGNOS DIFFERENS Intäkter Kostnader Verksamhetsbidrag Mål Mått Årsmål Utfall/prognos Anpassa servicenivån Månatlig uppföljning av besök inom öppenvården Genomsnittliga antalet Kundbetjäningens kvalitet bevaras på samma nivå Sjukfrekvensen minskar och vårdkvaliteten är god Utveckla nätverket av hälsostationer Enkät om kundtillfredsställelsen vid hälsostationerna Urval inom hälsovårdscentralernas kvalitetsnätverk besök/kund inom öppenvården överskrider inte nivån för 2007 Resultat minst 4 (på skalan 1-5) Nivån för år 2009 bibehålls inom olika sjukdomsgrupper 3,9 besök/invånare (01/-08/), överskrider inte nivån för år 2007 år 2008 var totala medeltalet 4/5 Sjukfrekvensen inte mättes Kostnader i genomsnitt/invånare Högst på genomsnittlig 283 /invånare år 2009 i nivå i jämförelse mellan jämförelsen av kostnader medelstora kommuner i medelstora kommuner. (275 euro/invånare år 2008) Balanserad ekonomi Budgetutfall 100 % utfall Driftskostnadernas utfall 70,21 %, dvs mer än delårsmålet 66,67 % Effektivera samarbetet mellan primärvården och specialsjukvården för att stävja kostnadstrycket Processer och strukturer Smidighet i serviceprocessen: Smidig flyttning från specialsjukvården till primärvården. Smidig telefonservice. Specialsjukvårdens kostnader/invånare (968 euro/invånare år 2008) Bedömning av hur uppdateringen av vårdkedjorna gått. Teleuppföljning. Köuppföljning, månader. Utgiftsutvecklingen högst på samma nivå som genomsnittet för andra medelstora kommuner (971 euro/invånare år 2008) Uppdateringen blir klar under. Andelen besvarade telefonsamtal är minst samma som under teleuppföljningen år Tillgången till icke akut tandvård överskrider inte lagstadgade 6 månader. Inom munhälsovården tillgång till icke akut tandvård. Kunnande och personal Personalens välmående Sjukfrånvaro, dagar/person Sjukfrånvaron på högst samma nivå som året förut. Äldreomsorg 987 /invånare år 2009 i jämförelsen av kostnader i medelstora kommuner. Vårdkedjorna uppdateras kontinuerligt. Man har inte ännu uppgifter om telefonuppföljningen för år. 8,86 dagar/person, en ökning med 1,78 jämfört med perioden Den strukturella förändringen inom uppgiftsområdet framskrider i och med Brandbackens servicecenter blir klart, Inom resultatenheten för hemvård och serviceboende har man koncentrerat sig på att färdigställa servicecentret, inom anstaltvården att minska antalet anstalsplatser och öka antalet

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2014 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING SAMMANSLAGNINGSUTREDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN OCH PARGAS STAD MELLANRAPPORT STYRGRUPPEN 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviusgatan 29,

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II 17b/2012 Styrning och redovisningsskyldighet B 10/2012 rd Statens bokslutsberättelse för 2011 Del I och II Finansministeriets publikationer 17b/2012 Styrning

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet 1/2004 februari Kommunalekonomi Statsandelsreformen Basserviceprogrammet Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Kommunsektionens sammansättning Tröskelvärden

Läs mer

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 11.12.2012 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2013... 14 Driftsbudget... 15 Koncerntjänster... 16 Bildning...

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II 23b/2009 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2009 rd Statens bokslutsberättelse för 2008 Del I och II Finansministeriets publikationer 23b/2009 Styrning

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N 2009 2009 ÅRSREDOVISNING Viktiga händelser under 2009 Tyresöborna kan nu träffa även Försäkringskassan och tekniska kontorets kundtjänst i servicecentret i kommunhusets entré i Tyresö centrum. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Statens bokslutsberättelse

Statens bokslutsberättelse Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II 24b/2010 Styrning och redovisningsskyldighet B 11/2010 rd Statens bokslutsberättelse för 2009 Del I och II Finansministeriets publikationer 24b/2010 Styrning

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer