Mobil videokommunikation för döva

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobil videokommunikation för döva"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 26 april 2005 PTS-ER-2005:14 ISSN Mobil videokommunikation för döva Redovisning av försöksverksamhet med bredband för personer med funktionshinder

2

3 Förord Förord Post- och telestyrelsen, PTS, har av regeringen i december 2001 fått i uppdrag att bedriva försöksverksamhet avseende funktionshindrades tillgång till produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet vilka kräver hög överföringskapacitet. I uppdraget ingår en samhällsekonomisk utvärdering av tjänster för personer med funktionshinder som genomförts i samarbete med Linköpings Universitet, Centrum för utvärdering av Medicinsk Teknologi, CMT. Utvärderingsrapporten biläggs denna rapport. Totalt har sju försöksprojekt genomförts, varav ett slutredovisas i denna rapport, mobil videokommunikation för döva. Övriga sex försöksprojekt slutredovisades till regeringen i september Rapporten har utarbetats av Patrik Bystedt som även varit PTS projektledare för försöksverksamheten. Stockholm i april 2005 Marianne Treschow Generaldirektör 1 Bredband för personer med funktionshinder, PTS-ER-2004:33, den 28 september 2004, Dnr Post- och telestyrelsen

4

5 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 3 Summary Uppdraget och dess genomförande Uppdraget från regeringen till PTS Riktlinjer för uppdraget Delrapporter till regeringen och beslut om ändring i uppdraget Genomförande av försöksverksamheten Totalt sju försöksprojekt Försöksverksamhetens planering och organisation Referensgrupp Samhällsekonomisk utvärdering av försöken Disposition av rapporten och läsanvisningar Om döva och teckenspråket Om döva och teckenspråket Antal döva personer i Sverige Visionen med mobil videokommunikation för döva Beskrivning av försöksprojektet Projektets huvudman och organisation Deltagare i försöksprojektet Projekttid Översiktlig beskrivning av försöksprojektet Övergripande teknisk beskrivning Resultat av försöket Kraven på mobil teckenspråkig kommunikation klargjorda Intensiv användning av mobil videokommunikation bland döva Mätning av olika 3G-telefoners prestanda artiklar och 622 unika besök på samtal till distanstolknings- och förmedlingstjänsten Informationsvideo på DVD framtagen Deltagarnas gensvar på mobila videokommunikationstjänster Ekonomiskt utfall Utvärdering av samhällsekonomisk nytta Utvärderingens genomförande och resultat CMT:s slutsatser och rekommendationer Slutsatser Döva har stor nytta av mobil videokommunikation Det finns dock fortfarande brister med den nya tekniken Mobila videomeddelanden fungerar, men är kostsamma Tolken i fickan fyller en viktig funktion Mobil tillgång till förmedlingstjänsten leder till ökade kostnader, men kan även ge intäkter och kostnadsbesparingar Post- och telestyrelsen 1

6 Innehåll Flera andra grupper skulle kunna ha nytta av mobil videokommunikation Andra användningsområden för mobil videokommunikation och centrala tjänster Fortsatt arbete Fortsatt utveckling av Tolken i fickan Sprida information och medvetandegöra teckenspråkets krav på teknik och tjänster till operatörer, tjänsteleverantörer och terminaltillverkare Bilagor Bilaga 1 - Förkortningar.. 45 Bilaga 2 utvärdering av brukarnyttan, Linköpings Universitet, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, CMT Rapport 2005:1 Bilaga 3, informationsvideo på DVD, SDR, Post- och telestyrelsen

7 Sammanfattning Sammanfattning Försöksprojektet startade våren 2004 och avslutades i februari Projektet är det sjunde och avslutande försöket med bredband för personer med funktionshinder som PTS genomfört på uppdrag av regeringen. Övriga sex försök genomfördes under åren och slutredovisades till regeringen i september Syftet med försöket var att undersöka vilken nytta döva har av videosamtal via 3G, hur väl tekniken stödjer teckenspråkig kommunikation och testa olika mobila tjänster som döva kan ha nytta av. I projektet som letts av Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, har ett drygt 50-tal döva, teckenspråkiga personer deltagit. Utrustade med vanliga 3G-telefoner och abonnemang har deltagarna testat tre olika tjänster: mobil videokommunikation mellan döva, mobila videomeddelanden samt en distanstolknings- och förmedlingstjänst. Slutsatser som dras är att döva personer har stor nytta av 3G och mobil videokommunikation. Det har beskrivits i termer som en revolution för döva och det största som hänt på hundra år. Den största nyttovinsten består i att med en mobiltelefon kunna använda sitt första språk, teckenspråket, i direkt kommunikation med andra teckenspråkiga och/eller med hörande personer. Användningen av 3G är mycket utbredd bland döva. Enligt SDR har uppskattningsvis döva personer en 3G-telefon, vilket skulle innebära ungefär hälften av antalet barndomsdöva personer i Sverige. Det finns dock fortfarande brister med den nya tekniken, i såväl 3G-nät, -telefoner som videotjänster. T.ex. visar praktiska tester som SDR genomfört i projektet att det bara fanns en 3G-telefon som upplevdes ha tillräcklig bildväxlingsfrekvens för acceptabel teckenspråkig kommunikation. Försöken med mobila videomeddelanden på teckenspråk visar att detta fungerar och är en mycket uppskattad tjänst som kan fylla viktiga funktioner, t.ex. i nödsituationer. Att ladda ner videomeddelanden är dock kostsamt, ett nyhetsmeddelande på en minut kostar 22 kronor att ladda ner till 3G-telefonen. Försöken med distanstolkning och förmedling av mobila videosamtal har fallit mycket väl ut. Under försöket har 710 samtal ringts till Tolkcentralen där den döva vill samtala med en hörande, antingen via ett förmedlat samtal eller via en distanstolkning. Denna mobila tillämpning av tolktjänster har bland användarna fått benämningen Tolken i fickan. Tjänsten fyller en viktig funktion. Den skapar flexibilitet, ökar tillgängligheten till tolkning och ökar möjligheten till spontan kommunikation mellan döva och hörande som inte funnits tidigare. Det finns en stor efterfrågan och många potentiella användare av tjänsten. Det är därför viktigt att den befintliga förmedlingstjänsten för bildtelefoni utvecklas till att även omfatta videosamtal från 3G-telefoner. Som fortsatt arbete har PTS bl.a. beslutat att gå vidare och starta utvecklingsprojektet Tolken i fickan distanstolkning och förmedling av mobila videosamtal via 3G. Det övergripande målet med projektet, som startade i april 2005 och kommer att pågå till och med den 28 februari 2006, är att utveckla teknik och metodik för att ta emot och hantera 3G-samtal i den befintliga förmedlingstjänstens miljö. Post- och telestyrelsen 3

8

9 Summary Summary The trial project Mobile video communication for people who are deaf started in the spring of 2004 and was concluded in February This project is the seventh and concluding trial concerning broadband for people with functional disabilities that PTS has conducted on assignment of the Government. The other six trials were conducted during the years 2002 to 2004 with a final presentation submitted to the Government in September The aim of the trial was to investigate what benefits people who are deaf have of video calls via 3G, how well the technology supports sign language communications and to test various mobile services useful to people who are deaf. More than fifty people with sign language skills who are deaf have participated in the project, which was lead by Sveriges Dövas Riksförbund (the Swedish National Association for the Deaf) (SDR). Equipped with ordinary 3G telephones and subscriptions, the participants have tested three different services: mobile video communication between people who are deaf; mobile video messages; and also a distance interpretation and communications service. The conclusions drawn are that people who are deaf have great use of 3G and mobile video communications. This has been described in terms such as a revolution for deaf people and the biggest thing that has happened in the last hundred years. The primary net gain consists of, via a mobile telephone, being able to use one s first language sign language in direct communication with other sign language users and/or with hearing people. The use of 3G is rather extensive among people who are deaf. According to SDR, an estimated to people who are deaf use a 3G telephone, which would represent approximately half of the number of people born deaf in Sweden. There are still, however, inadequacies with the new technology, as well as the 3G networks, telephones and video services. For example, practical tests conducted by SDR as part of the project show that there is only one 3G telephone considered to have sufficient image succession frequency for acceptable sign language communications. The trials with mobile video messages in sign language show that this works and is a much appreciated service that can fulfil important functions, for example in emergency situations. However, it is expensive to download video messages; it costs 22 kronor to download a one-minute news message to a 3G telephone. The trials with distance interpretation and communication of mobile video calls have worked very well. During the trial, 710 calls have been made to the Interpretation Centre where a person who is deaf wants to speak with a person with hearing, either via a communicated call or via distance interpretation. This mobile application of interpretation services has, among users, been referred to as the pocket interpreter. The service fills an important function. It creates flexibility, extends accessibility to interpretation and increases the opportunity for spontaneous communications between deaf and hearing people that did not exist before. There is a great demand for and many potential users of the service. It is, therefore, important that the existing communications service for image telephony is developed to also cover video calls from 3G telephones. Post- och telestyrelsen 5

10 Summary As a continuing task, PTS has, among other things, decided to go further and start a development project Pocket Interpreter distance interpretation and communication of mobile video calls via 3G. The overall aim of the project, started in April 2005 and which will continue up to and including 28 February 2006, is to develop technology and methods to receive and administer 3G calls in the existing communications service environment. 6 Post- och telestyrelsen

11 Uppdraget och dess genomförande 1 Uppdraget och dess genomförande 1.1 Uppdraget från regeringen till PTS Regeringen beslutade den 20 december att uppdra åt PTS att bedriva försöksverksamhet avseende funktionshindrades tillgång till produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet vilka kräver hög överföringskapacitet. Verksamheten skulle bedrivas med utgångspunkt från de till regeringsbeslutet bifogade riktlinjerna. 3 Enligt uppdraget skall PTS senast den 1 mars 2002 redovisa en plan för projektets genomförande. Vidare skall myndigheten årligen i samband med årsredovisningen redovisa hur projektet fortskrider och då bl.a. redovisa hur PTS samrått inom referensgruppen. Myndigheten skall omgående informera regeringen om projektets förutsättningar att genomföras enligt plan förändras. Senast den 1 oktober 2004 skall PTS slutredovisa resultaten och en utvärdering av de genomförda försöken och föreslå lämpliga åtgärder. Kostnaden för försöksverksamheten får inte överstiga 20 miljoner kronor. PTS skall i samband med redovisningen av en plan för projektets genomförande den 1 mars 2002 redovisa ett förslag till utbetalningsplan för avsatta medel Riktlinjer för uppdraget Enligt uppdragets bifogade riktlinjer skall följande försök genomföras. Bredband för dövblinda servicecentral Bredband för intellektuellt funktionshindrade daglig information och kommunikation Bredband för synskadade distribution av digitala talböcker till högskolestudenter Mobilt bredband för funktionshindrade olika tillämpningar Utbildning på distans av funktionshindrade olika utbildningsanordnare Konsultation av expertis arbetsvägledning och kompetensutveckling Försöken skall i möjligaste mån bedrivas i en miljö med en överföringskapacitet som möjliggör överföring av multimediatjänster med god kvalitet i båda riktningarna. PTS skall i sin slutrapport, för varje delprojekt, redovisa produkten eller tjänstens nytta och kostnadseffektivitet baserad dels på den förbättring i brukarens sociala liv och livskvalitet som åstadkoms genom tillgången till produkten/tjänsten i 2 Regeringsbeslut nr II 21, den 20 december 2001, Dnr Bilaga till regeringsbeslut nr II 21, den 20 december 2001, Dnr Post- och telestyrelsen 7

12 Uppdraget och dess genomförande försöket, dels på hur de samhällsekonomiska kostnaderna fördelar sig på olika aktörer i samhället och vilka kostnader som uppstår för den enskilde. PTS skall vid planerande och genomförande av försöksverksamheten nära samarbeta med berörda handikapporganisationer och Hjälpmedelsinstitutet, HI, samt andra berörda myndigheter och organisationer. Den referensgrupp som bildades vid framtagandet av förslag till utformning skall kvarstå. PTS skall samarbeta med projektansvariga för det pågående forskningsprojektet vid Linköpings Universitet, CMT, avseende en samhällsekonomisk utvärdering av tjänster för personer med funktionshinder. PTS skall, vad avser utvecklingen på det teletekniska området, samråda med Utredningen om vissa hjälpmedel för personer med funktionshinder samt om vissa insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (dir. 2001:81). PTS skall, inom ramen för målsättningen med föreslagna försöken, beakta målen i EU:s handlingsplan e-europe och då bl.a. de riktlinjer som utformats inom initiativet för webbtillgänglighet, the Web Accessibility Initiative (WAI) Delrapporter till regeringen och beslut om ändring i uppdraget PTS har redovisat delrapporter till regeringen vid fem tillfällen. Den 21 februari 2002 redovisades en plan för försöksverksamhetens genomförande 4 i enlighet med uppdragets villkor. Tre årliga återrapporteringar har gjorts. I februari 2003 redovisades den första årliga återrapporten 5, i februari 2004 redovisades den andra årliga återrapporten 6 och i februari 2005 den tredje årliga återrapporten 7. I september 2004 slutredovisade PTS sex av sju genomförda försöksprojekt med tillhörande utvärdering. 8 I slutredovisningen lämnade PTS totalt 13 förslag, varav sex är förslag till fortsatta försök och tjänster och sju är övriga förslag som direkt eller indirekt påverkar framtida försök eller tjänster. Den 11 april 2002 beslutade regeringen 9 att PTS får disponera sammanlagt högst 20 miljoner kronor för att bedriva försöksverksamheten. Enligt beslutet skall PTS senast den 1 februari 2005 redovisa de kostnader myndigheten haft för uppdraget och oförbrukade medel skall återbetalas senast den 15 februari Plan för försök med funktionshindrade, den 21 februari 2002, Dnr Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade, årlig återrapportering, PTS-ER-2003:17, den 24 februari 2003, Dnr Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade, årlig återrapportering, PTS-ER-2004:5, den 4 februari 2004, Dnr Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade, årlig återrapportering, PTS-ER-2005:3, den 9 februari 2005, Dnr Bredband för personer med funktionshinder, PTS-ER-2004:33, den 28 september 2004, Dnr Regeringsbeslut nr II 9, den 11 april 2002, Dnr Post- och telestyrelsen

13 Uppdraget och dess genomförande I den årliga återrapportering som gjordes i februari föreslog PTS att försöket med mobilt bredband för funktionshindrade rapporteras inklusive utvärdering till regeringen senast den 1 maj PTS gjorde bedömningen att förutsättningarna för projektstart inte fanns förrän våren 2004, då en mer omfattande lansering av 3G-tjänster och -telefoner gjordes. För att ge försöksprojektet rimligt med tid för att genomföra ett försök och utvärdera detta föreslog PTS att försöket återrapporteras till regeringen vid ett senare tillfälle än det som fastställts i regeringsuppdraget. 11 Förslaget innebär vidare att PTS senast den 15 augusti 2005 skall redovisa hur medlen har disponerats och att medel som inte förbrukats skall återbetalas den dag redovisning lämnas. Den 23 juni 2004 beslutade regeringen 12 om ändring av uppdraget i enlighet med PTS förslag. Enligt beslutet skall PTS lämna en slutrapport avseende försöksprojektet om mobilt bredband för funktionshindrade senast den 1 maj PTS skall senast den 15 augusti 2005 redovisa hur medlen har disponerats samt återbetala medel som inte förbrukats. 1.2 Genomförande av försöksverksamheten Totalt sju försöksprojekt Uppdraget delades in i sex försöksområden med sammanlagt sju försöksprojekt. Bredband för dövblinda servicecentral Bredband för intellektuellt funktionshindrade daglig information och kommunikation Bredband för synskadade och andra läshandikappade distribution av digitala talböcker till högskolestudenter Utbildning på distans för personer med lätt afasi Distansutbildning på teckenspråk via bredband Vinnande kommunikation arbetsvägledning på distans Av dessa har de sex förstnämnda försöksprojekten avslutats och slutredovisats till regeringen i september Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade, årlig återrapportering, den 4 februari 2004, Dnr Regeringsbeslut nr II 21, den 20 december 2001, Dnr Regeringsbeslut nr II 10, den 23 juni 2004, Dnr Bredband för personer med funktionshinder, PTS-ER-2004:33, den 28 september 2004, Dnr Post- och telestyrelsen 9

14 Uppdraget och dess genomförande Försöksverksamhetens planering och organisation För försöksprojektet har samma planering gjorts, samma metodik och styrning använts som för övriga sex försöksprojekt. 14 För genomförandet av försöket utsågs en separat projektorganisation med därtill engagerade tjänsteleverantörer och försökspersoner. Projektorganisation, styrningsmodell, finansiering m.m. reglerades i det avtal som tecknades mellan PTS och projektansvarig, i detta fall Sveriges Dövas Riksförbund, SDR Referensgrupp Den referensgrupp som bildades under framtagandet av förslag till utformning av försöksverksamheten 15 har kvarstått under hela projektperioden. Det sista och avslutande referensgruppsmötet hölls i mars Sammanlagt har 16 referensgruppsmöten hållits varav 12 sedan regeringsuppdraget gavs i december Referensgruppen har bestått av följande representanter: Jan Breding Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS Anna-Karin Gullberg Socialstyrelsen Stig Wintzer Landstingsförbundet Per-Olov Nylander Svenska Kommunförbundet Kristian Kristiansson Hjälpmedelsinstitutet, HI Pelle Kölhed Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO Jan-Olof Bergold Hörselskadades Riksförbund, HRF Susanne-Hodosi Ewerman Föreningen Sveriges Dövblinda, FSDB Birgitta Rudin Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn Stig Kjellberg Sveriges Dövas Riksförbund, SDR Johan Hedrén Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDU Vivi-Anne Emmanuelsson Synskadades Riksförbund, SRF Ulf Keijer KTH Referensgruppen har löpande tagit del av det pågående arbetet i försöken och lämnat värdefulla synpunkter. Samtliga projektledare har vid olika tillfällen deltagit i referensgruppsmöten för att beskriva och demonstrera respektive försöksprojekts framskridande. Den samhällsekonomiska utvärderingen har också presenterats vid två tillfällen av representanter från Linköpings Universitet. 14 Bredband för personer med funktionshinder, PTS-ER-2004:33, den 28 september 2004, kap , Dnr Bredband för funktionshindrade, den 30 maj 2001, Dnr Post- och telestyrelsen

15 Uppdraget och dess genomförande Samhällsekonomisk utvärdering av försöken För att genomföra en utvärdering av försökens nytta och bedöma dess kostnadseffektivitet har PTS samarbetat med Linköpings universitet, CMT. Ansvarig för utvärderingsarbetet har varit professor Jan Persson. Avtal med tillhörande projektplan för utvärdering upprättades under 2003 mellan PTS och Linköpings Universitet. Avtalet omfattade utvärdering av de sex försöksprojekt som redovisades till regeringen i september För utvärdering av försöksprojektet upprättades ett tilläggsavtal i maj Samma utvärderingsmodell har använts som för övriga sex försöksprojekt, den s.k. ICF-modellen (International Classification of Functioning, Disability and Health) med huvudsaklig fokus på aktivitet och delaktighet. Det som CMT benämner brukarnytta är användarnas potential till förbättrad livskvalitet. Tjänsterna som testats i försöken syftar primärt till att ge brukarna bättre möjligheter till aktivitet och delaktighet genom att deras förmåga till exempelvis kommunikation och inhämtande av information förbättras. Därför har i huvudsak ICF-modellen, som fokuserar på aktivitet och delaktighet, tillämpats för att försöka bestämma brukarnyttan. För att få en mer fullständig bild av brukarnas situation kompletterades ICF-modellen med generella instrument, PIRS (Problem Impact Rating Scale) och EuroQol (EQ-5D) som är ett livskvalitetsintrument. Då försöksprojektet haft ett litet antal deltagare kompletterades formulär med intervjuer av ett urval av deltagarna. För en mer utförlig beskrivning av modeller och utvärderingsinstrument hänvisas till CMT:s rapport. 16 Utvärderingsdesignen är genomgående av karaktären före/efter, d.v.s. att samma frågor ställs såväl före som efter projektets genomförande. Undantaget är frågor om omgivningsfaktorer som har med den tillämpade tekniken att göra, eftersom erfarenhet av tekniken saknades innan projektet startades. Eftersom antalet deltagare i försöksprojektet har varit litet genomfördes inga statistiska signifikanstester. Dessutom är svarsalternativen/nivåerna i ICFmodellen inte enligt någon skala som gör det meningsfullt att analysera förändringars storlek, avstånden mellan nivåerna kan inte antas vara lika. Därför begränsades jämförelsen till att konstatera om deltagaren upplevt förbättring, försämring, eller oförändrad situation med avseende på olika aspekter. ICF-modellen har, i likhet med övriga försök, anpassats utifrån försökets förutsättningar och den funktionshindrades situation för att öka förståelsen för utvärderingen och dess frågeställning. Framför allt har försöket Distansutbildning på teckenspråk via bredband givit en förförståelse och varit utgångspunkt för anpassningen. Eftersom utvärderingsformulären var skrivna på svenska, en teckenspråkig persons andraspråk, gjordes relativt omfattande revisioner av formulären där en döv psykolog deltog för att anpassa sättet att ställa frågor till döva personer. 16 Utvärdering av brukarnyttan, CMT rapport 2005:1 Post- och telestyrelsen 11

16 Uppdraget och dess genomförande För bedömning av de samhällsekonomiska aspekterna av bredbandstjänsterna har CMT valt att fokusera på de aspekter av kostnader (minus) och intäkter (plus) som framgår av figuren nedan. - + Kostnader Direkta - investerings- och driftskostnader Indirekta - förlorad produktion - övriga kostnader p.g.a. men inte direkt relaterade till tjänsten Bredbandstjänsten Figur 1.1: Samhällsekonomiska aspekter av bredbandstjänsterna 17 Intäkter Direkta - förändrad brukarsituation Indirekta - förändringar i närståendes situation - kostnader som undviks till följd av tjänsten - ev. övriga p.g.a. tjänsten indirekta effekter I den mån det har varit möjligt har ovanstående kostnads- och intäktsposter för respektive projekt bedömts enligt en skala 0-5 där kostnaden/intäkten bedöms som: 0 = obefintlig 1 = låg 2 = måttlig 3 = betydande 4 = hög 5 = mycket hög 1.3 Disposition av rapporten och läsanvisningar Denna rapport har samma disposition som den rapport avseende slutredovisning av övriga sex försöksprojekt som lämnades till regeringen i september I kapitel 1 beskrivs uppdraget, de riktlinjer och förarbeten som ligger till grund för försöksverksamheten. Vidare beskrivs hur försöksverksamheten genomförts och en översiktlig beskrivning av utvärderingen ges. I kapitel 2 presenteras försöksprojektet,. En kortare beskrivning görs av försökets innehåll och resultat, den tekniska 17 Utvärdering av brukarnyttan, CMT rapport 2005:1 18 Bredband för personer med funktionshinder, PTS-ER-2004:33, den 28 september 2004, Dnr Post- och telestyrelsen

17 Uppdraget och dess genomförande lösningen, projektets organisation, projekttid och ekonomi. En mer utförlig beskrivning av försöksverksamheten finns i den slutrapport som SDR lämnat till PTS. 19 I kapitlet beskrivs dessutom i korthet resultatet av utvärderingen, där valda delar av CMT:s rapport tagits med. För djupare beskrivning, analyser, slutsatser och rekommendationer hänvisas till CMT:s rapport. 20 Kapitlet avslutas med slutsatser och fortsatt arbete. Bilagor. Rapporten har tre bilagor. I bilaga 1 ges förklaringar till begrepp och förkortningar som finns i rapporten. CMT:s rapport avseende utvärdering av försöksverksamheten utgör bilaga 2. Den tredje bilagan är en digital bilaga med en DVD som projektet tagit fram och som visar fem korta videofilmer om projektet och de tjänster som testats. 19, SDR, februari 2005, Dnr Utvärdering av brukarnyttan, CMT rapport 2005:1 Post- och telestyrelsen 13

18 2 2.1 Om döva och teckenspråket Om döva och teckenspråket Döva personer kan grovt räknas in i två huvudgrupper, barndomsdöva och vuxendöva. Barndomsdöva är de som föds döva eller har blivit döva tidigt i livet. Vuxendöva är personer som i vuxen ålder blivit så gravt hörselskadade att de inte med sedvanliga hjälpmedel som hörapparater och hörselslingor kan uppfatta tal. 21 Vuxendöva har normalt svenska som sitt första språk, men använder ofta tecken som stöd i sin kommunikation. För många döva, framför allt för gruppen barndomsdöva, är teckenspråket första språk. Svenska språket är andraspråk och används i första hand för att skriva och läsa. Teckenspråk används i direkt kommunikation på samma sätt som hörande använder talspråk. I Sverige använder döva ett eget språk, s.k. svenskt teckenspråk, eftersom det förekommer olika nationella teckenspråk. 22 Teckenspråket utgör grunden för många dövas kulturella, sociala och språkliga identitet. Synen används istället för hörseln för att kommunicera, därav användandet av händer, ansiktsuttryck, känslor och i vissa fall handalfabetet där ord på teckenspråk inte finns. Döva ser inte sig själva som funktionshindrade utan som en språklig minoritetsgrupp. I mötet mellan två teckenspråkiga finns inga hinder. Hindret uppstår i kommunikationen med det hörande samhälle som använder ett annat språk än teckenspråket, ett språk de inte hör Antal döva personer i Sverige Det är svårt att ange en exakt siffra på hur många döva personer det finns i Sverige. HI menar att av Sveriges befolkning är knappt 2 % i åldrarna år drabbade av dövhet eller en grav hörselskada, d.v.s. cirka personer. De har sagt sig inte kunna höra vad som sägs under ett samtal i telefon utan svårighet. 24 I LSS- och hjälpmedelsutredningen har man konstaterat att cirka 0,1 procent, eller en promille, av Sveriges befolkning beräknas vara barndomsdöva. En promille av Post- och telestyrelsen

19 Sveriges befolkning motsvarar cirka personer. Antalet gravt hörselskadade och vuxendöva beräknas vara cirka personer Visionen med mobil videokommunikation för döva När projektet startade under våren 2004 hade användningen av 3G och mobila videosamtal börjat ta fart bland döva teckenspråkiga personer. En stor entusiasm spred sig eftersom mobil videokommunikation via 3G skapar helt nya möjligheter för döva att i en mobil situation kunna kommunicera på det egna språket, teckenspråket. Flera olika användningsområden kunde ses. Den mest intuitiva användningen är att kunna kommunicera direkt med andra teckenspråkiga på distans. Att i likhet med hörande kunna använda en mobiltelefon för att ringa sina vänner, familjemedlemmar, kollegor eller andra bekanta. Med mobil videokommunikation skulle även förmedlingstjänsten för bildtelefoni kunna användas i en mobil situation för att kunna kommunicera med hörande, en tjänst som hittills bara varit möjlig i stationära lösningar med ISDN- eller datorbaserade (IP) bildtelefoner. Om kvaliteten i mobil videokommunikation är bra skulle även direkt kommunikation mellan teckenspråkiga och hörande på plats vara möjlig genom att ringa upp en tolk på distans, den s.k. tolken i fickan. Vid projektstart formulerade SDR en vision med mobil videokommunikation som bygger på att: det finns ett välutbyggt och fungerande 3G-nät som möjliggör mobil videokommunikation, även i glesbygd. mobila terminaler har så god prestanda att de möjliggör mobil videokommunikation som möter de krav på t.ex. bildöverföring som teckenspråkig kommunikation kräver. nationella tjänster för mobil videokommunikation utvecklas, som t.ex. en förmedlingstjänst för mobil videotelefoni. 2.3 Beskrivning av försöksprojektet Projektets huvudman och organisation Huvudman för projektet var Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, som i projektets beslutsgrupp representerades av Tord Lind. Projektledare har varit Roger Jämtdal. Projektet har samverkat med Tolkcentralen, Örebro Läns Landsting (ÖLL), som ansvarat för arbetet i distanstolknings- och förmedlingstjänsten med särskilt utsedda tolkar. Projektet har haft en egen referensgrupp, med deltagare från Socialstyrelsen, operatören 3, Tolkcentralen ÖLL, HI, Sony Ericsson, Netwise, Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL), KTH, Iris Hadar, SDR och PTS. 25 Hjälpmedel, Betänkande av LSS- och hjälpmedelsutredningen, Stockholm 2004, SOU 2004:83, s. 62 Post- och telestyrelsen 15

20 2.3.2 Deltagare i försöksprojektet Inför pilottestet våren 2004 rekryterades 18 deltagare till projektet. Vid projektstart rådde en osäkerhet kring vilken teknik och mobila terminaler som deltagarna skulle behöva varför projektet startade i mindre skala. Då det under pilottesten konstaterades att vanliga 3G-telefoner kunde användas i försöket fick projektet ekonomiskt utrymme att utöka antalet deltagare. Inför höstens genomförande av försök rekryterades därför ytterligare 15 deltagare som samtliga går en utbildning som drivs av Iris Hadar i Uppsala, vars utbildning delvis sker på distans. Eleverna arbetar efter en speciell portfoliometodik som ansågs kunna vara av nytta för försöksprojektet, t.ex. vad gäller statistik och synpunkter på användandet av 3G-tjänster. Dessa 15 deltagare tillsammans med de ursprungliga 18 har utgjort underlaget för CMT:s utvärdering, d.v.s. totalt 33 personer. När distanstolknings- och förmedlingstjänsten etablerades under hösten 2004 gjorde projektet bedömningen att det skulle vara önskvärt med ett större antal deltagare för att få ökad volym i tjänsten. I september rekryterades därför ytterligare 18 personer i samband med Dövas dag i Örebro. Dessa personer omfattades inte av CMT:s utvärdering. Eftersom projektet väckt många dövas intresse fanns det ett tryck utifrån att få tillgång till distanstolknings- och förmedlingstjänsten. En begränsning sattes på maximalt 100 deltagare och för att få nyttja tjänsten var man tvungen att registrera sig hos Tolkcentralen. Vid årsskiftet fanns det cirka 70 potentiella användare av tjänsten varav 54 var registrerade. Utöver de personer som deltagit i projektet och testat de olika tjänsterna har även en engångsenkät genomförts med totalt 73 personer utanför projektet. Enkäten som inte var kopplad till CMT:s utvärdering, berörde frågor om generell användning av 3G, användningsområden, nytta, social påverkan, behov av tjänster samt betalningsvilja. Fem teckenspråkstolkar vid Tolkcentralen har deltagit i projektet och arbetat med distanstolknings- och förmedlingstjänsten Projekttid Försöksprojektet startades i mars 2004 och avslutades i februari 2005 med följande etappindelning. Etapp 1, mars - juni 2004 Teknikinventering, rekrytering, pilottest Etapp 2, juni - aug Teknikval, etablering av tjänster Etapp 3, aug. - dec Rekrytering, genomförande av tjänster Etapp 4, dec feb Utvärdering, rapportering 16 Post- och telestyrelsen

Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade

Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade DATUM RAPPORTNUMMER 19 februari 2003 PTS-ER-2003:17 ISSN 1650-9862 Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade FÖRFATTARE Lillian Eikeland Innehåll 1 Inledning... 1 2 Uppdraget...

Läs mer

Redovisning av försöksverksamhet. funktionshindrade. Årlig återrapportering till regeringen. 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862

Redovisning av försöksverksamhet. funktionshindrade. Årlig återrapportering till regeringen. 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862 DATUM RAPPORTNUMMER 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862 Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade Årlig återrapportering till regeringen FÖRFATTARE Patrik Bystedt Förord

Läs mer

Bredband för personer med funktionshinder

Bredband för personer med funktionshinder DATUM RAPPORTNUMMER 28 september 2004 PTS-ER-2004:33 ISSN 1650-9862 Bredband för personer med funktionshinder Redovisning av försöksverksamhet Förord Förord Post- och telestyrelsen har av regeringen i

Läs mer

Förmedlingstjänst för bildtelefoni

Förmedlingstjänst för bildtelefoni DATUM VÅR REFERENS 2007-01-31 06-10551 Förmedlingstjänst för bildtelefoni Bilaga 2.1. Statistik POSTADRESS Box 5398, 102 49 Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON 08-678 55 00 FAX 08-678 55

Läs mer

Användartest av 3G-telefoner. utifrån döva, hörselskadade och dövblinda personers behov

Användartest av 3G-telefoner. utifrån döva, hörselskadade och dövblinda personers behov Användartest av 3G-telefoner utifrån döva, hörselskadade och dövblinda personers behov Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Ansvarig handläggare: Andreas Richter, HI Ansvarig informatör: Camilla Axelsson,

Läs mer

Mobil videotelefoni. Test av 3G-telefoner

Mobil videotelefoni. Test av 3G-telefoner Mobil videotelefoni Test av 3G-telefoner Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Ansvarig handläggare: Andreas Richter, HI Ansvarig informatör: Camilla Axelsson, HI Fotograf: Björn Lestell, HI URN-NBN:se:hi-2007-07314-pdf

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök

IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök Information från Post- och telestyrelsen PTS sju bredbandsförsök Bredbandstekniken har blivit tillgänglig för en allt större

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Jenny Sjöberg September 2013 Dnr Son 2013/658 2013-09-11 1 (8) Innehåll 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATTFRID I JÄRFÄLLA...

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva

Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva Om det händer... Krishantering för teckenspråkiga döva 1 Broschyren är framtagen av Sveriges Dövas Riksförbund TEXTREDIGERING: Helena Fremnell Ståhl ILLUSTRATIONER: Jacob Lind LAYOUT: Birgitta Orström

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter Distansutbildning av Anders Andersson Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter VRC är en ek. förening bildad av: Sveriges Dövas Riksförbund Sveriges Dövas Ungdomsförbund Västanviks folkhögskola Dalarnas

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information.

för att göra informationen tillgänglig Den här checklistan är ett verktyg då du och dina kollegor ska se över er kommunikation och information. Checklista för att göra informationen tillgänglig När du kommunicerar och tar fram information finns det mycket du kan göra för att alla ska kunna ta del av dina budskap. För att informationen ska vara

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-11-09 Dnr: 10-9712-5 1(14) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan ska fyllas i beroende på om ansökan avser utvecklingsprojekt, forskningsprojekt

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-03-25 Dnr: 10-2324-5 Bilaga 1 1(5) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan till PTS innovationstävling ska fyllas i. Projekttitel: Er benämning

Läs mer

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net ios-appen Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net 1 Fokus på tillgänglighet Med ios-appen kan alla som använder en iphone eller ipad med ios operativsystem få enkel tillgång

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Ny teknologi. Möjligheter för oss i mötesindustrin. Kristina Landeström and Joachim Lerulf

Ny teknologi. Möjligheter för oss i mötesindustrin. Kristina Landeström and Joachim Lerulf Ny teknologi Möjligheter för oss i mötesindustrin Kristina Landeström and Joachim Lerulf Det var inte så länge sedan... Meetings and Conventions - A study of mega-trends shaping our industry Globalisation

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland 610220 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider Tolkverksamheten Västra Götaland Nyhetsbrev Juli 2012 Verksamhetschefen har ordet I Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2010 framkom att tolkanvändare önskar mer information från Tolkverksamheten,

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar 1. 1 Ownit Broadband Vår affärsidé innebär att erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar avseende Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Våra

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden)

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden) Stockholm 2014-11-01 Till Committee on the Rights of the Child Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

En videoinfrastruktur för sjukvården

En videoinfrastruktur för sjukvården Video En videoinfrastruktur för sjukvården KG Nerander Carelink Programansvarig infrastruktur Internetdagarna 2003 1 Carelink Grundande Bildades i december 2000 av 4 Huvudmän: g Landstingsförbundet g Svenska

Läs mer

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm 1 Sammanfattning IT Norrbotten ska tillsammans med lämpliga partners för regeringsuppdragets räkning studera och publicera rapporter om hur nya digitala

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Den bästa av världar - tillgänglig för alla

Den bästa av världar - tillgänglig för alla Den bästa av världar - tillgänglig för alla TEXT OCH LAYOUT: Sveriges Dövas Riksförbund ILLUSTRATIONER: Jacob Lind TRYCK: Offensive 2000 AB 2008 Den bästa av världar - tillgänglig för alla Den här broschyren

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

STUDIEHANDLEDNING. Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG STUDIEHANDLEDNING Redo för nya perspektiv? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller praktiska tips på hur du leder en

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera med ljud

Läs mer

Hearing om specificerade telefonräkningar

Hearing om specificerade telefonräkningar Minnesanteckningar DATUM VÅR REFERENS 12 maj 2005 04-13115 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Avdelningen för marknadsfrågor 08 678 55 93 pamela.davidsson@pts.se Hearing om

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Bildtelefoni.net webbklient

Bildtelefoni.net webbklient Bildtelefoni.net webbklient Användarmanual 1.2 www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med webbklienten kan alla få enkel tillgång till

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Yttrande om slutbetänkandet av Litteraturutredningen "Läsandets kultur" (SOU 2012:65)

Yttrande om slutbetänkandet av Litteraturutredningen Läsandets kultur (SOU 2012:65) 2013-02-25 Ert diarienummer: Ku20 121 1 478/KO Vårt diarienummer: 54/2013 Till: Kul turdepartementet >DR -=-- SVERIGES OOVAS RIKSFÖRBUND Yttrande om slutbetänkandet av Litteraturutredningen "Läsandets

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117

2011-10-24 1(6) Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 9 Datum Vår referens Sida 2011-10-24 1(6) Minnesanteckningar från Nummerforum Datum: Torsdagen den 13 oktober 2011, kl. 09:30-12.00 Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117 Bilaga 1 Framtida telefoninummerplanen

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig

Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig Riktlinjer för att göra informationen tillgänglig Alla människor ska kunna kommunicera med myndigheten och ta del av dess information. Detta avsnitt beskriver vilka krav som ställs inom sex områden: skriftlig

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Informationsinsatser om biogas som fordonsbränsle i Västerås 610416 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Alternativ telefoni 2012-2014

Alternativ telefoni 2012-2014 Redovisning av ett regeringsuppdrag Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Så används alternativ telefoni 2014 Myndigheten för delaktighet serie A 2015:8 (diarienummer 2014/0117)

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer