Mobil videokommunikation för döva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobil videokommunikation för döva"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 26 april 2005 PTS-ER-2005:14 ISSN Mobil videokommunikation för döva Redovisning av försöksverksamhet med bredband för personer med funktionshinder

2

3 Förord Förord Post- och telestyrelsen, PTS, har av regeringen i december 2001 fått i uppdrag att bedriva försöksverksamhet avseende funktionshindrades tillgång till produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet vilka kräver hög överföringskapacitet. I uppdraget ingår en samhällsekonomisk utvärdering av tjänster för personer med funktionshinder som genomförts i samarbete med Linköpings Universitet, Centrum för utvärdering av Medicinsk Teknologi, CMT. Utvärderingsrapporten biläggs denna rapport. Totalt har sju försöksprojekt genomförts, varav ett slutredovisas i denna rapport, mobil videokommunikation för döva. Övriga sex försöksprojekt slutredovisades till regeringen i september Rapporten har utarbetats av Patrik Bystedt som även varit PTS projektledare för försöksverksamheten. Stockholm i april 2005 Marianne Treschow Generaldirektör 1 Bredband för personer med funktionshinder, PTS-ER-2004:33, den 28 september 2004, Dnr Post- och telestyrelsen

4

5 Innehåll Innehåll Sammanfattning... 3 Summary Uppdraget och dess genomförande Uppdraget från regeringen till PTS Riktlinjer för uppdraget Delrapporter till regeringen och beslut om ändring i uppdraget Genomförande av försöksverksamheten Totalt sju försöksprojekt Försöksverksamhetens planering och organisation Referensgrupp Samhällsekonomisk utvärdering av försöken Disposition av rapporten och läsanvisningar Om döva och teckenspråket Om döva och teckenspråket Antal döva personer i Sverige Visionen med mobil videokommunikation för döva Beskrivning av försöksprojektet Projektets huvudman och organisation Deltagare i försöksprojektet Projekttid Översiktlig beskrivning av försöksprojektet Övergripande teknisk beskrivning Resultat av försöket Kraven på mobil teckenspråkig kommunikation klargjorda Intensiv användning av mobil videokommunikation bland döva Mätning av olika 3G-telefoners prestanda artiklar och 622 unika besök på samtal till distanstolknings- och förmedlingstjänsten Informationsvideo på DVD framtagen Deltagarnas gensvar på mobila videokommunikationstjänster Ekonomiskt utfall Utvärdering av samhällsekonomisk nytta Utvärderingens genomförande och resultat CMT:s slutsatser och rekommendationer Slutsatser Döva har stor nytta av mobil videokommunikation Det finns dock fortfarande brister med den nya tekniken Mobila videomeddelanden fungerar, men är kostsamma Tolken i fickan fyller en viktig funktion Mobil tillgång till förmedlingstjänsten leder till ökade kostnader, men kan även ge intäkter och kostnadsbesparingar Post- och telestyrelsen 1

6 Innehåll Flera andra grupper skulle kunna ha nytta av mobil videokommunikation Andra användningsområden för mobil videokommunikation och centrala tjänster Fortsatt arbete Fortsatt utveckling av Tolken i fickan Sprida information och medvetandegöra teckenspråkets krav på teknik och tjänster till operatörer, tjänsteleverantörer och terminaltillverkare Bilagor Bilaga 1 - Förkortningar.. 45 Bilaga 2 utvärdering av brukarnyttan, Linköpings Universitet, Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, CMT Rapport 2005:1 Bilaga 3, informationsvideo på DVD, SDR, Post- och telestyrelsen

7 Sammanfattning Sammanfattning Försöksprojektet startade våren 2004 och avslutades i februari Projektet är det sjunde och avslutande försöket med bredband för personer med funktionshinder som PTS genomfört på uppdrag av regeringen. Övriga sex försök genomfördes under åren och slutredovisades till regeringen i september Syftet med försöket var att undersöka vilken nytta döva har av videosamtal via 3G, hur väl tekniken stödjer teckenspråkig kommunikation och testa olika mobila tjänster som döva kan ha nytta av. I projektet som letts av Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, har ett drygt 50-tal döva, teckenspråkiga personer deltagit. Utrustade med vanliga 3G-telefoner och abonnemang har deltagarna testat tre olika tjänster: mobil videokommunikation mellan döva, mobila videomeddelanden samt en distanstolknings- och förmedlingstjänst. Slutsatser som dras är att döva personer har stor nytta av 3G och mobil videokommunikation. Det har beskrivits i termer som en revolution för döva och det största som hänt på hundra år. Den största nyttovinsten består i att med en mobiltelefon kunna använda sitt första språk, teckenspråket, i direkt kommunikation med andra teckenspråkiga och/eller med hörande personer. Användningen av 3G är mycket utbredd bland döva. Enligt SDR har uppskattningsvis döva personer en 3G-telefon, vilket skulle innebära ungefär hälften av antalet barndomsdöva personer i Sverige. Det finns dock fortfarande brister med den nya tekniken, i såväl 3G-nät, -telefoner som videotjänster. T.ex. visar praktiska tester som SDR genomfört i projektet att det bara fanns en 3G-telefon som upplevdes ha tillräcklig bildväxlingsfrekvens för acceptabel teckenspråkig kommunikation. Försöken med mobila videomeddelanden på teckenspråk visar att detta fungerar och är en mycket uppskattad tjänst som kan fylla viktiga funktioner, t.ex. i nödsituationer. Att ladda ner videomeddelanden är dock kostsamt, ett nyhetsmeddelande på en minut kostar 22 kronor att ladda ner till 3G-telefonen. Försöken med distanstolkning och förmedling av mobila videosamtal har fallit mycket väl ut. Under försöket har 710 samtal ringts till Tolkcentralen där den döva vill samtala med en hörande, antingen via ett förmedlat samtal eller via en distanstolkning. Denna mobila tillämpning av tolktjänster har bland användarna fått benämningen Tolken i fickan. Tjänsten fyller en viktig funktion. Den skapar flexibilitet, ökar tillgängligheten till tolkning och ökar möjligheten till spontan kommunikation mellan döva och hörande som inte funnits tidigare. Det finns en stor efterfrågan och många potentiella användare av tjänsten. Det är därför viktigt att den befintliga förmedlingstjänsten för bildtelefoni utvecklas till att även omfatta videosamtal från 3G-telefoner. Som fortsatt arbete har PTS bl.a. beslutat att gå vidare och starta utvecklingsprojektet Tolken i fickan distanstolkning och förmedling av mobila videosamtal via 3G. Det övergripande målet med projektet, som startade i april 2005 och kommer att pågå till och med den 28 februari 2006, är att utveckla teknik och metodik för att ta emot och hantera 3G-samtal i den befintliga förmedlingstjänstens miljö. Post- och telestyrelsen 3

8

9 Summary Summary The trial project Mobile video communication for people who are deaf started in the spring of 2004 and was concluded in February This project is the seventh and concluding trial concerning broadband for people with functional disabilities that PTS has conducted on assignment of the Government. The other six trials were conducted during the years 2002 to 2004 with a final presentation submitted to the Government in September The aim of the trial was to investigate what benefits people who are deaf have of video calls via 3G, how well the technology supports sign language communications and to test various mobile services useful to people who are deaf. More than fifty people with sign language skills who are deaf have participated in the project, which was lead by Sveriges Dövas Riksförbund (the Swedish National Association for the Deaf) (SDR). Equipped with ordinary 3G telephones and subscriptions, the participants have tested three different services: mobile video communication between people who are deaf; mobile video messages; and also a distance interpretation and communications service. The conclusions drawn are that people who are deaf have great use of 3G and mobile video communications. This has been described in terms such as a revolution for deaf people and the biggest thing that has happened in the last hundred years. The primary net gain consists of, via a mobile telephone, being able to use one s first language sign language in direct communication with other sign language users and/or with hearing people. The use of 3G is rather extensive among people who are deaf. According to SDR, an estimated to people who are deaf use a 3G telephone, which would represent approximately half of the number of people born deaf in Sweden. There are still, however, inadequacies with the new technology, as well as the 3G networks, telephones and video services. For example, practical tests conducted by SDR as part of the project show that there is only one 3G telephone considered to have sufficient image succession frequency for acceptable sign language communications. The trials with mobile video messages in sign language show that this works and is a much appreciated service that can fulfil important functions, for example in emergency situations. However, it is expensive to download video messages; it costs 22 kronor to download a one-minute news message to a 3G telephone. The trials with distance interpretation and communication of mobile video calls have worked very well. During the trial, 710 calls have been made to the Interpretation Centre where a person who is deaf wants to speak with a person with hearing, either via a communicated call or via distance interpretation. This mobile application of interpretation services has, among users, been referred to as the pocket interpreter. The service fills an important function. It creates flexibility, extends accessibility to interpretation and increases the opportunity for spontaneous communications between deaf and hearing people that did not exist before. There is a great demand for and many potential users of the service. It is, therefore, important that the existing communications service for image telephony is developed to also cover video calls from 3G telephones. Post- och telestyrelsen 5

10 Summary As a continuing task, PTS has, among other things, decided to go further and start a development project Pocket Interpreter distance interpretation and communication of mobile video calls via 3G. The overall aim of the project, started in April 2005 and which will continue up to and including 28 February 2006, is to develop technology and methods to receive and administer 3G calls in the existing communications service environment. 6 Post- och telestyrelsen

11 Uppdraget och dess genomförande 1 Uppdraget och dess genomförande 1.1 Uppdraget från regeringen till PTS Regeringen beslutade den 20 december att uppdra åt PTS att bedriva försöksverksamhet avseende funktionshindrades tillgång till produkter och tjänster inom telekommunikationsområdet vilka kräver hög överföringskapacitet. Verksamheten skulle bedrivas med utgångspunkt från de till regeringsbeslutet bifogade riktlinjerna. 3 Enligt uppdraget skall PTS senast den 1 mars 2002 redovisa en plan för projektets genomförande. Vidare skall myndigheten årligen i samband med årsredovisningen redovisa hur projektet fortskrider och då bl.a. redovisa hur PTS samrått inom referensgruppen. Myndigheten skall omgående informera regeringen om projektets förutsättningar att genomföras enligt plan förändras. Senast den 1 oktober 2004 skall PTS slutredovisa resultaten och en utvärdering av de genomförda försöken och föreslå lämpliga åtgärder. Kostnaden för försöksverksamheten får inte överstiga 20 miljoner kronor. PTS skall i samband med redovisningen av en plan för projektets genomförande den 1 mars 2002 redovisa ett förslag till utbetalningsplan för avsatta medel Riktlinjer för uppdraget Enligt uppdragets bifogade riktlinjer skall följande försök genomföras. Bredband för dövblinda servicecentral Bredband för intellektuellt funktionshindrade daglig information och kommunikation Bredband för synskadade distribution av digitala talböcker till högskolestudenter Mobilt bredband för funktionshindrade olika tillämpningar Utbildning på distans av funktionshindrade olika utbildningsanordnare Konsultation av expertis arbetsvägledning och kompetensutveckling Försöken skall i möjligaste mån bedrivas i en miljö med en överföringskapacitet som möjliggör överföring av multimediatjänster med god kvalitet i båda riktningarna. PTS skall i sin slutrapport, för varje delprojekt, redovisa produkten eller tjänstens nytta och kostnadseffektivitet baserad dels på den förbättring i brukarens sociala liv och livskvalitet som åstadkoms genom tillgången till produkten/tjänsten i 2 Regeringsbeslut nr II 21, den 20 december 2001, Dnr Bilaga till regeringsbeslut nr II 21, den 20 december 2001, Dnr Post- och telestyrelsen 7

12 Uppdraget och dess genomförande försöket, dels på hur de samhällsekonomiska kostnaderna fördelar sig på olika aktörer i samhället och vilka kostnader som uppstår för den enskilde. PTS skall vid planerande och genomförande av försöksverksamheten nära samarbeta med berörda handikapporganisationer och Hjälpmedelsinstitutet, HI, samt andra berörda myndigheter och organisationer. Den referensgrupp som bildades vid framtagandet av förslag till utformning skall kvarstå. PTS skall samarbeta med projektansvariga för det pågående forskningsprojektet vid Linköpings Universitet, CMT, avseende en samhällsekonomisk utvärdering av tjänster för personer med funktionshinder. PTS skall, vad avser utvecklingen på det teletekniska området, samråda med Utredningen om vissa hjälpmedel för personer med funktionshinder samt om vissa insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (dir. 2001:81). PTS skall, inom ramen för målsättningen med föreslagna försöken, beakta målen i EU:s handlingsplan e-europe och då bl.a. de riktlinjer som utformats inom initiativet för webbtillgänglighet, the Web Accessibility Initiative (WAI) Delrapporter till regeringen och beslut om ändring i uppdraget PTS har redovisat delrapporter till regeringen vid fem tillfällen. Den 21 februari 2002 redovisades en plan för försöksverksamhetens genomförande 4 i enlighet med uppdragets villkor. Tre årliga återrapporteringar har gjorts. I februari 2003 redovisades den första årliga återrapporten 5, i februari 2004 redovisades den andra årliga återrapporten 6 och i februari 2005 den tredje årliga återrapporten 7. I september 2004 slutredovisade PTS sex av sju genomförda försöksprojekt med tillhörande utvärdering. 8 I slutredovisningen lämnade PTS totalt 13 förslag, varav sex är förslag till fortsatta försök och tjänster och sju är övriga förslag som direkt eller indirekt påverkar framtida försök eller tjänster. Den 11 april 2002 beslutade regeringen 9 att PTS får disponera sammanlagt högst 20 miljoner kronor för att bedriva försöksverksamheten. Enligt beslutet skall PTS senast den 1 februari 2005 redovisa de kostnader myndigheten haft för uppdraget och oförbrukade medel skall återbetalas senast den 15 februari Plan för försök med funktionshindrade, den 21 februari 2002, Dnr Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade, årlig återrapportering, PTS-ER-2003:17, den 24 februari 2003, Dnr Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade, årlig återrapportering, PTS-ER-2004:5, den 4 februari 2004, Dnr Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade, årlig återrapportering, PTS-ER-2005:3, den 9 februari 2005, Dnr Bredband för personer med funktionshinder, PTS-ER-2004:33, den 28 september 2004, Dnr Regeringsbeslut nr II 9, den 11 april 2002, Dnr Post- och telestyrelsen

13 Uppdraget och dess genomförande I den årliga återrapportering som gjordes i februari föreslog PTS att försöket med mobilt bredband för funktionshindrade rapporteras inklusive utvärdering till regeringen senast den 1 maj PTS gjorde bedömningen att förutsättningarna för projektstart inte fanns förrän våren 2004, då en mer omfattande lansering av 3G-tjänster och -telefoner gjordes. För att ge försöksprojektet rimligt med tid för att genomföra ett försök och utvärdera detta föreslog PTS att försöket återrapporteras till regeringen vid ett senare tillfälle än det som fastställts i regeringsuppdraget. 11 Förslaget innebär vidare att PTS senast den 15 augusti 2005 skall redovisa hur medlen har disponerats och att medel som inte förbrukats skall återbetalas den dag redovisning lämnas. Den 23 juni 2004 beslutade regeringen 12 om ändring av uppdraget i enlighet med PTS förslag. Enligt beslutet skall PTS lämna en slutrapport avseende försöksprojektet om mobilt bredband för funktionshindrade senast den 1 maj PTS skall senast den 15 augusti 2005 redovisa hur medlen har disponerats samt återbetala medel som inte förbrukats. 1.2 Genomförande av försöksverksamheten Totalt sju försöksprojekt Uppdraget delades in i sex försöksområden med sammanlagt sju försöksprojekt. Bredband för dövblinda servicecentral Bredband för intellektuellt funktionshindrade daglig information och kommunikation Bredband för synskadade och andra läshandikappade distribution av digitala talböcker till högskolestudenter Utbildning på distans för personer med lätt afasi Distansutbildning på teckenspråk via bredband Vinnande kommunikation arbetsvägledning på distans Av dessa har de sex förstnämnda försöksprojekten avslutats och slutredovisats till regeringen i september Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade, årlig återrapportering, den 4 februari 2004, Dnr Regeringsbeslut nr II 21, den 20 december 2001, Dnr Regeringsbeslut nr II 10, den 23 juni 2004, Dnr Bredband för personer med funktionshinder, PTS-ER-2004:33, den 28 september 2004, Dnr Post- och telestyrelsen 9

14 Uppdraget och dess genomförande Försöksverksamhetens planering och organisation För försöksprojektet har samma planering gjorts, samma metodik och styrning använts som för övriga sex försöksprojekt. 14 För genomförandet av försöket utsågs en separat projektorganisation med därtill engagerade tjänsteleverantörer och försökspersoner. Projektorganisation, styrningsmodell, finansiering m.m. reglerades i det avtal som tecknades mellan PTS och projektansvarig, i detta fall Sveriges Dövas Riksförbund, SDR Referensgrupp Den referensgrupp som bildades under framtagandet av förslag till utformning av försöksverksamheten 15 har kvarstått under hela projektperioden. Det sista och avslutande referensgruppsmötet hölls i mars Sammanlagt har 16 referensgruppsmöten hållits varav 12 sedan regeringsuppdraget gavs i december Referensgruppen har bestått av följande representanter: Jan Breding Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS Anna-Karin Gullberg Socialstyrelsen Stig Wintzer Landstingsförbundet Per-Olov Nylander Svenska Kommunförbundet Kristian Kristiansson Hjälpmedelsinstitutet, HI Pelle Kölhed Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO Jan-Olof Bergold Hörselskadades Riksförbund, HRF Susanne-Hodosi Ewerman Föreningen Sveriges Dövblinda, FSDB Birgitta Rudin Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn Stig Kjellberg Sveriges Dövas Riksförbund, SDR Johan Hedrén Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDU Vivi-Anne Emmanuelsson Synskadades Riksförbund, SRF Ulf Keijer KTH Referensgruppen har löpande tagit del av det pågående arbetet i försöken och lämnat värdefulla synpunkter. Samtliga projektledare har vid olika tillfällen deltagit i referensgruppsmöten för att beskriva och demonstrera respektive försöksprojekts framskridande. Den samhällsekonomiska utvärderingen har också presenterats vid två tillfällen av representanter från Linköpings Universitet. 14 Bredband för personer med funktionshinder, PTS-ER-2004:33, den 28 september 2004, kap , Dnr Bredband för funktionshindrade, den 30 maj 2001, Dnr Post- och telestyrelsen

15 Uppdraget och dess genomförande Samhällsekonomisk utvärdering av försöken För att genomföra en utvärdering av försökens nytta och bedöma dess kostnadseffektivitet har PTS samarbetat med Linköpings universitet, CMT. Ansvarig för utvärderingsarbetet har varit professor Jan Persson. Avtal med tillhörande projektplan för utvärdering upprättades under 2003 mellan PTS och Linköpings Universitet. Avtalet omfattade utvärdering av de sex försöksprojekt som redovisades till regeringen i september För utvärdering av försöksprojektet upprättades ett tilläggsavtal i maj Samma utvärderingsmodell har använts som för övriga sex försöksprojekt, den s.k. ICF-modellen (International Classification of Functioning, Disability and Health) med huvudsaklig fokus på aktivitet och delaktighet. Det som CMT benämner brukarnytta är användarnas potential till förbättrad livskvalitet. Tjänsterna som testats i försöken syftar primärt till att ge brukarna bättre möjligheter till aktivitet och delaktighet genom att deras förmåga till exempelvis kommunikation och inhämtande av information förbättras. Därför har i huvudsak ICF-modellen, som fokuserar på aktivitet och delaktighet, tillämpats för att försöka bestämma brukarnyttan. För att få en mer fullständig bild av brukarnas situation kompletterades ICF-modellen med generella instrument, PIRS (Problem Impact Rating Scale) och EuroQol (EQ-5D) som är ett livskvalitetsintrument. Då försöksprojektet haft ett litet antal deltagare kompletterades formulär med intervjuer av ett urval av deltagarna. För en mer utförlig beskrivning av modeller och utvärderingsinstrument hänvisas till CMT:s rapport. 16 Utvärderingsdesignen är genomgående av karaktären före/efter, d.v.s. att samma frågor ställs såväl före som efter projektets genomförande. Undantaget är frågor om omgivningsfaktorer som har med den tillämpade tekniken att göra, eftersom erfarenhet av tekniken saknades innan projektet startades. Eftersom antalet deltagare i försöksprojektet har varit litet genomfördes inga statistiska signifikanstester. Dessutom är svarsalternativen/nivåerna i ICFmodellen inte enligt någon skala som gör det meningsfullt att analysera förändringars storlek, avstånden mellan nivåerna kan inte antas vara lika. Därför begränsades jämförelsen till att konstatera om deltagaren upplevt förbättring, försämring, eller oförändrad situation med avseende på olika aspekter. ICF-modellen har, i likhet med övriga försök, anpassats utifrån försökets förutsättningar och den funktionshindrades situation för att öka förståelsen för utvärderingen och dess frågeställning. Framför allt har försöket Distansutbildning på teckenspråk via bredband givit en förförståelse och varit utgångspunkt för anpassningen. Eftersom utvärderingsformulären var skrivna på svenska, en teckenspråkig persons andraspråk, gjordes relativt omfattande revisioner av formulären där en döv psykolog deltog för att anpassa sättet att ställa frågor till döva personer. 16 Utvärdering av brukarnyttan, CMT rapport 2005:1 Post- och telestyrelsen 11

16 Uppdraget och dess genomförande För bedömning av de samhällsekonomiska aspekterna av bredbandstjänsterna har CMT valt att fokusera på de aspekter av kostnader (minus) och intäkter (plus) som framgår av figuren nedan. - + Kostnader Direkta - investerings- och driftskostnader Indirekta - förlorad produktion - övriga kostnader p.g.a. men inte direkt relaterade till tjänsten Bredbandstjänsten Figur 1.1: Samhällsekonomiska aspekter av bredbandstjänsterna 17 Intäkter Direkta - förändrad brukarsituation Indirekta - förändringar i närståendes situation - kostnader som undviks till följd av tjänsten - ev. övriga p.g.a. tjänsten indirekta effekter I den mån det har varit möjligt har ovanstående kostnads- och intäktsposter för respektive projekt bedömts enligt en skala 0-5 där kostnaden/intäkten bedöms som: 0 = obefintlig 1 = låg 2 = måttlig 3 = betydande 4 = hög 5 = mycket hög 1.3 Disposition av rapporten och läsanvisningar Denna rapport har samma disposition som den rapport avseende slutredovisning av övriga sex försöksprojekt som lämnades till regeringen i september I kapitel 1 beskrivs uppdraget, de riktlinjer och förarbeten som ligger till grund för försöksverksamheten. Vidare beskrivs hur försöksverksamheten genomförts och en översiktlig beskrivning av utvärderingen ges. I kapitel 2 presenteras försöksprojektet,. En kortare beskrivning görs av försökets innehåll och resultat, den tekniska 17 Utvärdering av brukarnyttan, CMT rapport 2005:1 18 Bredband för personer med funktionshinder, PTS-ER-2004:33, den 28 september 2004, Dnr Post- och telestyrelsen

17 Uppdraget och dess genomförande lösningen, projektets organisation, projekttid och ekonomi. En mer utförlig beskrivning av försöksverksamheten finns i den slutrapport som SDR lämnat till PTS. 19 I kapitlet beskrivs dessutom i korthet resultatet av utvärderingen, där valda delar av CMT:s rapport tagits med. För djupare beskrivning, analyser, slutsatser och rekommendationer hänvisas till CMT:s rapport. 20 Kapitlet avslutas med slutsatser och fortsatt arbete. Bilagor. Rapporten har tre bilagor. I bilaga 1 ges förklaringar till begrepp och förkortningar som finns i rapporten. CMT:s rapport avseende utvärdering av försöksverksamheten utgör bilaga 2. Den tredje bilagan är en digital bilaga med en DVD som projektet tagit fram och som visar fem korta videofilmer om projektet och de tjänster som testats. 19, SDR, februari 2005, Dnr Utvärdering av brukarnyttan, CMT rapport 2005:1 Post- och telestyrelsen 13

18 2 2.1 Om döva och teckenspråket Om döva och teckenspråket Döva personer kan grovt räknas in i två huvudgrupper, barndomsdöva och vuxendöva. Barndomsdöva är de som föds döva eller har blivit döva tidigt i livet. Vuxendöva är personer som i vuxen ålder blivit så gravt hörselskadade att de inte med sedvanliga hjälpmedel som hörapparater och hörselslingor kan uppfatta tal. 21 Vuxendöva har normalt svenska som sitt första språk, men använder ofta tecken som stöd i sin kommunikation. För många döva, framför allt för gruppen barndomsdöva, är teckenspråket första språk. Svenska språket är andraspråk och används i första hand för att skriva och läsa. Teckenspråk används i direkt kommunikation på samma sätt som hörande använder talspråk. I Sverige använder döva ett eget språk, s.k. svenskt teckenspråk, eftersom det förekommer olika nationella teckenspråk. 22 Teckenspråket utgör grunden för många dövas kulturella, sociala och språkliga identitet. Synen används istället för hörseln för att kommunicera, därav användandet av händer, ansiktsuttryck, känslor och i vissa fall handalfabetet där ord på teckenspråk inte finns. Döva ser inte sig själva som funktionshindrade utan som en språklig minoritetsgrupp. I mötet mellan två teckenspråkiga finns inga hinder. Hindret uppstår i kommunikationen med det hörande samhälle som använder ett annat språk än teckenspråket, ett språk de inte hör Antal döva personer i Sverige Det är svårt att ange en exakt siffra på hur många döva personer det finns i Sverige. HI menar att av Sveriges befolkning är knappt 2 % i åldrarna år drabbade av dövhet eller en grav hörselskada, d.v.s. cirka personer. De har sagt sig inte kunna höra vad som sägs under ett samtal i telefon utan svårighet. 24 I LSS- och hjälpmedelsutredningen har man konstaterat att cirka 0,1 procent, eller en promille, av Sveriges befolkning beräknas vara barndomsdöva. En promille av Post- och telestyrelsen

19 Sveriges befolkning motsvarar cirka personer. Antalet gravt hörselskadade och vuxendöva beräknas vara cirka personer Visionen med mobil videokommunikation för döva När projektet startade under våren 2004 hade användningen av 3G och mobila videosamtal börjat ta fart bland döva teckenspråkiga personer. En stor entusiasm spred sig eftersom mobil videokommunikation via 3G skapar helt nya möjligheter för döva att i en mobil situation kunna kommunicera på det egna språket, teckenspråket. Flera olika användningsområden kunde ses. Den mest intuitiva användningen är att kunna kommunicera direkt med andra teckenspråkiga på distans. Att i likhet med hörande kunna använda en mobiltelefon för att ringa sina vänner, familjemedlemmar, kollegor eller andra bekanta. Med mobil videokommunikation skulle även förmedlingstjänsten för bildtelefoni kunna användas i en mobil situation för att kunna kommunicera med hörande, en tjänst som hittills bara varit möjlig i stationära lösningar med ISDN- eller datorbaserade (IP) bildtelefoner. Om kvaliteten i mobil videokommunikation är bra skulle även direkt kommunikation mellan teckenspråkiga och hörande på plats vara möjlig genom att ringa upp en tolk på distans, den s.k. tolken i fickan. Vid projektstart formulerade SDR en vision med mobil videokommunikation som bygger på att: det finns ett välutbyggt och fungerande 3G-nät som möjliggör mobil videokommunikation, även i glesbygd. mobila terminaler har så god prestanda att de möjliggör mobil videokommunikation som möter de krav på t.ex. bildöverföring som teckenspråkig kommunikation kräver. nationella tjänster för mobil videokommunikation utvecklas, som t.ex. en förmedlingstjänst för mobil videotelefoni. 2.3 Beskrivning av försöksprojektet Projektets huvudman och organisation Huvudman för projektet var Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, som i projektets beslutsgrupp representerades av Tord Lind. Projektledare har varit Roger Jämtdal. Projektet har samverkat med Tolkcentralen, Örebro Läns Landsting (ÖLL), som ansvarat för arbetet i distanstolknings- och förmedlingstjänsten med särskilt utsedda tolkar. Projektet har haft en egen referensgrupp, med deltagare från Socialstyrelsen, operatören 3, Tolkcentralen ÖLL, HI, Sony Ericsson, Netwise, Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL), KTH, Iris Hadar, SDR och PTS. 25 Hjälpmedel, Betänkande av LSS- och hjälpmedelsutredningen, Stockholm 2004, SOU 2004:83, s. 62 Post- och telestyrelsen 15

20 2.3.2 Deltagare i försöksprojektet Inför pilottestet våren 2004 rekryterades 18 deltagare till projektet. Vid projektstart rådde en osäkerhet kring vilken teknik och mobila terminaler som deltagarna skulle behöva varför projektet startade i mindre skala. Då det under pilottesten konstaterades att vanliga 3G-telefoner kunde användas i försöket fick projektet ekonomiskt utrymme att utöka antalet deltagare. Inför höstens genomförande av försök rekryterades därför ytterligare 15 deltagare som samtliga går en utbildning som drivs av Iris Hadar i Uppsala, vars utbildning delvis sker på distans. Eleverna arbetar efter en speciell portfoliometodik som ansågs kunna vara av nytta för försöksprojektet, t.ex. vad gäller statistik och synpunkter på användandet av 3G-tjänster. Dessa 15 deltagare tillsammans med de ursprungliga 18 har utgjort underlaget för CMT:s utvärdering, d.v.s. totalt 33 personer. När distanstolknings- och förmedlingstjänsten etablerades under hösten 2004 gjorde projektet bedömningen att det skulle vara önskvärt med ett större antal deltagare för att få ökad volym i tjänsten. I september rekryterades därför ytterligare 18 personer i samband med Dövas dag i Örebro. Dessa personer omfattades inte av CMT:s utvärdering. Eftersom projektet väckt många dövas intresse fanns det ett tryck utifrån att få tillgång till distanstolknings- och förmedlingstjänsten. En begränsning sattes på maximalt 100 deltagare och för att få nyttja tjänsten var man tvungen att registrera sig hos Tolkcentralen. Vid årsskiftet fanns det cirka 70 potentiella användare av tjänsten varav 54 var registrerade. Utöver de personer som deltagit i projektet och testat de olika tjänsterna har även en engångsenkät genomförts med totalt 73 personer utanför projektet. Enkäten som inte var kopplad till CMT:s utvärdering, berörde frågor om generell användning av 3G, användningsområden, nytta, social påverkan, behov av tjänster samt betalningsvilja. Fem teckenspråkstolkar vid Tolkcentralen har deltagit i projektet och arbetat med distanstolknings- och förmedlingstjänsten Projekttid Försöksprojektet startades i mars 2004 och avslutades i februari 2005 med följande etappindelning. Etapp 1, mars - juni 2004 Teknikinventering, rekrytering, pilottest Etapp 2, juni - aug Teknikval, etablering av tjänster Etapp 3, aug. - dec Rekrytering, genomförande av tjänster Etapp 4, dec feb Utvärdering, rapportering 16 Post- och telestyrelsen

Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade

Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade DATUM RAPPORTNUMMER 19 februari 2003 PTS-ER-2003:17 ISSN 1650-9862 Redovisning av en försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade FÖRFATTARE Lillian Eikeland Innehåll 1 Inledning... 1 2 Uppdraget...

Läs mer

Redovisning av försöksverksamhet. funktionshindrade. Årlig återrapportering till regeringen. 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862

Redovisning av försöksverksamhet. funktionshindrade. Årlig återrapportering till regeringen. 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862 DATUM RAPPORTNUMMER 4 februari 2004 PTS-ER-2004:5 ISSN 1650-9862 Redovisning av försöksverksamhet med bredband för funktionshindrade Årlig återrapportering till regeringen FÖRFATTARE Patrik Bystedt Förord

Läs mer

Bredband för personer med funktionshinder

Bredband för personer med funktionshinder DATUM RAPPORTNUMMER 28 september 2004 PTS-ER-2004:33 ISSN 1650-9862 Bredband för personer med funktionshinder Redovisning av försöksverksamhet Förord Förord Post- och telestyrelsen har av regeringen i

Läs mer

Förmedlingstjänst för bildtelefoni

Förmedlingstjänst för bildtelefoni DATUM VÅR REFERENS 2007-01-31 06-10551 Förmedlingstjänst för bildtelefoni Bilaga 2.1. Statistik POSTADRESS Box 5398, 102 49 Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 16 TELEFON 08-678 55 00 FAX 08-678 55

Läs mer

21 februari 2002 02-507. 2001-12-20 N2000/9893/ITFoU N2001/5963/ITFoU N2001/6671/ITFoU N2001/11502/ ITFoU. Näringsdepartementet.

21 februari 2002 02-507. 2001-12-20 N2000/9893/ITFoU N2001/5963/ITFoU N2001/6671/ITFoU N2001/11502/ ITFoU. Näringsdepartementet. DATUM VÅR REFERENS 21 februari 2002 02-507 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Alf Tengström Samhällsåtaganden tel 08-678 5626 alf.tengstrom@pts.se ERT DATUM ER REFERENS 2001-12-20 N2000/9893/ITFoU

Läs mer

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster& försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster underlättar vardagen Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

Användartest av 3G-telefoner. utifrån döva, hörselskadade och dövblinda personers behov

Användartest av 3G-telefoner. utifrån döva, hörselskadade och dövblinda personers behov Användartest av 3G-telefoner utifrån döva, hörselskadade och dövblinda personers behov Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Ansvarig handläggare: Andreas Richter, HI Ansvarig informatör: Camilla Axelsson,

Läs mer

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net

1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Datum Vår referens Sida 2011-03-28 Dnr: 11-3053 1(5) 1 Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net Bilaga 1. Definitioner Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress:

Läs mer

Mobil videotelefoni. Test av 3G-telefoner

Mobil videotelefoni. Test av 3G-telefoner Mobil videotelefoni Test av 3G-telefoner Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Ansvarig handläggare: Andreas Richter, HI Ansvarig informatör: Camilla Axelsson, HI Fotograf: Björn Lestell, HI URN-NBN:se:hi-2007-07314-pdf

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om tolkverksamheten för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade 2002 DHB, FSDB, HRF OCH SDR Vilken service kan landstingens tolkcentraler

Läs mer

Tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionshinder

Tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionshinder DATUM RAPPORTNUMMER 1 juni 2005 PTS-ER-2005:22 ISSN 1650-9862 Tjänster inom elektronisk kommunikation och post för personer med funktionshinder Utvärdering av tjänster och försöksprojekt som PTS tillhandahåller

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

När tre behövs för samtal mellan två

När tre behövs för samtal mellan två 1 TOLK 2 När tre behövs för samtal mellan två Frågor och svar om Tolkverksamheten för döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning

1 Regeringens proposition 1996:97:61 s.31, 33, 34 2 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning Liberaliseringen av den svenska telekommunikationsmarknaden har bidragit till att öka konkurrensen inom branschen. Den ökade konkurrensen har i sin tur inneburit betydande prissänkningar på många teletjänster.

Läs mer

IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök

IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök IT ger nya möjligheter för personer med funktionshinder PTS bredbandsförsök Information från Post- och telestyrelsen PTS sju bredbandsförsök Bredbandstekniken har blivit tillgänglig för en allt större

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning

Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning Tjänster & försök för personer med funktionsnedsättning PTS tjänster - underlättar vardagen Kommunikationsmyndigheten PTS har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk

Läs mer

Hanna Sejlitz, ordförande Sveriges Dövas Riksförbund

Hanna Sejlitz, ordförande Sveriges Dövas Riksförbund Hanna Sejlitz, ordförande Sveriges Dövas Riksförbund Visuellt och gestuellt språk - uppfattas med synen och produceras med händerna och även axel-, huvud-, mun- och ögonrörelser. Självständigt med egen

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera

Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Utredning av tjänsten Nattfrid tillsyn nattetid med webbkamera Jenny Sjöberg September 2013 Dnr Son 2013/658 2013-09-11 1 (8) Innehåll 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATTFRID I JÄRFÄLLA...

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

Redovisning av uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser till slutanvändare i första hand inom området fast telefoni(dnr N2011/5378/ITP)

Redovisning av uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser till slutanvändare i första hand inom området fast telefoni(dnr N2011/5378/ITP) PROMEMORIA Datum Sida 2012-09-28 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Lindgren Dnr: 11-9137 Redovisning av uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser till slutanvändare i första hand inom området

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad design

1IK430 Brukarorienterad design 1IK430 Brukarorienterad design Projektarbete i 1IK430 Följande text är en förklaring av projektarbetet som ingår i kursen 1IK430 Brukarorienterad design, 15 högskolepoäng Enligt kursplanen, ska studenten,

Läs mer

Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 2004-01-13 Individuell plan enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Inledning Denna lathund har Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB) och Riksföreningen

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter Distansutbildning av Anders Andersson Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter VRC är en ek. förening bildad av: Sveriges Dövas Riksförbund Sveriges Dövas Ungdomsförbund Västanviks folkhögskola Dalarnas

Läs mer

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net ios-appen Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net 1 Fokus på tillgänglighet Med ios-appen kan alla som använder en iphone eller ipad med ios operativsystem få enkel tillgång

Läs mer

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning.

Undervisningen ska erbjuda möjlighet till anpassning av stoff efter elevernas intresse och utbildning. SVENSKT TECKENSPRÅK Ett välutvecklat teckenspråk är av betydelse för dövas och hörselskadades lärande i och utanför skolan. När språket utvecklas ökar förmågan att reflektera över, förstå, värdera och

Läs mer

Beställningsportal Tolkcentralen i Örebro Version 1.0

Beställningsportal Tolkcentralen i Örebro Version 1.0 Beställningsportal Tolkcentralen i Örebro Version 1.0 http://portal.bokatolk.se 1(av 8) Logga in För att logga in anger du de inloggningsuppgifter du fått från Tolkcentralen. Klicka sedan på Logga in.

Läs mer

Skype Användarmanual 1.0

Skype Användarmanual 1.0 Skype Användarmanual 1.0 Fokus på tillgänglighet Bildtelefoni.net är en internetbaserad tolktjänst. Du kan ringa till tjänsten Bildtelefoni.net både med videosamtal och via vanlig telefon. Vi erbjuder

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför? PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-03-21 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Teresia Widigs Ahlin teresia.widigs-ahlin@pts.se Bilaga 3 PTS studie: Vilka använder inte internet - och varför?

Läs mer

Definitioner. IT och funktionshindrade. Hur uppstår ett handikapp? Olika typer av funktionshinder. Synskador. Synskador och IT

Definitioner. IT och funktionshindrade. Hur uppstår ett handikapp? Olika typer av funktionshinder. Synskador. Synskador och IT IT och funktionshindrade Fredrik Winberg, MDI/CSC, KTH Stig Becker, Hjälpmedelsinstitutet Definitioner Skada en faktisk skada, sjukdom eller annan störning som ger en nedsatt fysisk eller psykisk funktion.

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni.

VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI! Handbok för användare av Texttelefoni. INNEHÅLL Det här är Texttelefoni 3 Vad kostar det att ringa? 4 Tips inför ditt samtal 4 Ring med texttelefon 6 Ring från taltelefon till

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)

Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) 1 D nr 2016-009 YTTRANDE Stockholm 2016-06-14 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handläggare Anna Gabrielsson Tolktjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Dnr: (9)

Dnr: (9) PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-09-30 Dnr: 12-8342-5 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Ellen Källström 08 678 57 39 ellen.kallstrom@pts.se Slutredovisning av uppdrag att fortsatt genomföra särskilda

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning

Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Magnus Bergqvist Tekniskt Säljstöd Magnus.Bergqvist@msb.se 072-502 09 56 Alias 1.0 Rollbaserad inloggning Funktionen Förutsättningar Funktionen

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Digitala Trygghetslarm

Digitala Trygghetslarm ÄLDREFÖRVALTNINGEN Stockholms Trygghetsjour Tjänsteutlåtande DNR 330-170/2014 Sida 1 (6) 2014-05-02 Handläggare Annelie Svensson: 08-508 36 277/ Patrik Simonsson: 08-508 36 250 Till Äldrenämnden 2014-05-20

Läs mer

Har ni CODA i er verksamhet?

Har ni CODA i er verksamhet? Har ni CODA i er verksamhet? CODA = Children Of Deaf Adults CODA-barn som bokstaverar C-O-D-A på teckenspråk. Bildarkiv: Project Coda orebro.se Har ni CODA i er verksamhet? CODA är en förkortning av det

Läs mer

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni 2 Foto: Pernille Tofte, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om mobiltelefoni Den här broschyren handlar om mobiltelefoni. Det finns

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm

Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm Testmiljö för utvärdering av Digitala trygghetslarm 1 Sammanfattning IT Norrbotten ska tillsammans med lämpliga partners för regeringsuppdragets räkning studera och publicera rapporter om hur nya digitala

Läs mer

Rapport från Läkemedelsverket

Rapport från Läkemedelsverket Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Rapport från Läkemedelsverket Juni 2012 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar 1. 1 Ownit Broadband Vår affärsidé innebär att erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar avseende Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Våra

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Utvärdering av befintliga tjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen

Utvärdering av befintliga tjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen Utvärdering av befintliga tjänster för personer med funktionsnedsättning Post- och telestyrelsen Februari 2014 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Metod... 3 1.4 Rekrytering

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963.

BESLUT. Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende flytt av massanropstjänsten från NDC 1 718 till NDC 963. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Pamela Davidsson Teleavdelningen +46 8 678 5593 Pamela.Davidsson@pts.se DATUM VÅR REFERENS 2002-09-06 Dnr 02-8434 enligt sändlista Part Telia AB, 123 86 FARSTA

Läs mer

BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116

BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116 BILAGA 6 Dnr KUR 2008/6116 Uppföljning av enkät om tillgängligheten till kulturlivet För att genomföra det aktuella uppdraget skickade Kulturrådet i februari 2009 ut en webbaserad enkät till ett urval

Läs mer

Fältstudier. Torsdagen den 13 november K2. Ann Lantz Sinna Lindqvist

Fältstudier. Torsdagen den 13 november K2. Ann Lantz Sinna Lindqvist Fältstudier Torsdagen den 13 november 15-17 K2 Ann Lantz alz@nada.kth.se Sinna Lindqvist Sinna@nada.kth.se Fältstudier Fält Målgrupp Funktionshinder Design för alla 24-timmars myndigheten Web Accessibility

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7)

Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för vardagstolkning (Ds 2016:7) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kjerstin Greve-Löberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-06-21, P 21 1 (3) HSN 2016-1047 Yttrande över betänkandet Tolkstjänst för

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teckenspråk för hörande

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet teckenspråk för hörande Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering)

Lärkonferens Skellefteå 18 Juni. Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) Lärkonferens Skellefteå 18 Juni Sven Jansson (Nationell samordnare, uppföljning/utvärdering) 2 Reflektioner efter föregående programperioder Riksrevisionen: För mycket detaljkontroll och övervakning för

Läs mer

DNSSEC Våra erfarenheter

DNSSEC Våra erfarenheter DNSSEC Våra erfarenheter Torbjörn Carlsson Chef.SE Registry tobbe@iis.se Tillväxt 0 2000 172 000! Kunskap byggd på Kunskap byggd på erfarenhet erfarenhet Projektstart, 1999 Signering av.se-zonen, september

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-11-09 Dnr: 10-9712-5 1(14) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan ska fyllas i beroende på om ansökan avser utvecklingsprojekt, forskningsprojekt

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Inventering av fordonspotential biogasdrift i Södermanland 610220 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen Telefon

Läs mer

Mobil tjänst för föräldrastöd PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET

Mobil tjänst för föräldrastöd PROJEKTSKISS TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET Mobil tjänst för föräldrastöd TILL E-TJÄNSTEPROGRAMMET Förvaltning: 1 (8) 1. BAKGRUND OCH NULÄGE I projektet e-adept samverkar staden med bland annat Post- och telestyrelsen, Vägverket, Banverket, Vinnova

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2015

Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2015 Verksamhetsberättelse för Telekområdgivarna 2015 Arbetet för att förbättra kundnöjdheten inom telekommarknaden fortsätter och i år fyller Telekområdgivarna 10 år! Telekområdgivarna tog emot 8887 ärenden

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Tolktjänst för vardagstolkning Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 20 juni 2016

Tolktjänst för vardagstolkning Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 20 juni 2016 PM 2016:120 RVI (Dnr 110-565/2016) Tolktjänst för vardagstolkning Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 20 juni 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Som

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-03-25 Dnr: 10-2324-5 Bilaga 1 1(5) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan till PTS innovationstävling ska fyllas i. Projekttitel: Er benämning

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer