Regelbok för logopedverksamhet Bil 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelbok för logopedverksamhet 2011. Bil 9"

Transkript

1 Regelbok för logopedverksamhet Bil 9

2 Innehållsförteckning Kap. 1 Auktorisationsvillkor och villkor för återkallelse Kap.2 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Kap.3 Allmänna villkor Kap.4 Uppdragsbeskrivning Kap.5 Uppföljningsplan Kap.6 Ersättningsvillkor Kap.7 Informationshantering och rapportering Kap.8 Ansökan om auktorisering

3 Kapitel 1 Auktorisationsvillkor och villkor för återkallelse 3 Kapitel 1 Auktorisationsvillkor och villkor för återkallelse För att en vårdgivare skall få bedriva vård inom ett vårdområde som SLL beslutat skall upphandlas enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem, krävs att vårdgivaren auktoriserats för att bedriva verksamhet vid mottagningen 1 av Stockholms läns landsting ( Beställaren ). Om Vårdgivaren bedriver verksamhet vid flera mottagningar skall vårdgivaren auktoriserats för att bedriva verksamhet vid varje mottagning av Beställaren. Vårdgivaren skall uppnå följande krav för att vårdgivaren skall auktoriseras för att bedriva verksamhet vid mottagningen. 1. Ekonomisk stabilitet Vårdgivaren skall ha ekonomisk stabilitet och ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet med Beställaren. Intyg från myndigheter För att Beställaren skall kunna bedöma om vårdgivaren uppfyller kravet på ekonomisk stabilitet skall följande handlingar skickas in till Beställaren. Utländsk vårdgivare skall insända motsvarande dokumentation som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar. Kopia på det vid ansökan gällande registreringsbevis utfärdat av behörig officiell myndighet (i Sverige Bolagsverket). Kravet gäller inte för enskild firma som istället skall lämna kopia på F- skattesedel. 1 Med mottagning avses vårdmottagning, slutenvårdsenhet eller motsvarande

4 4 Kapitel 1 Auktorisationsvillkor och villkor för återkallelse Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling, Skatteverkets blankett SKV Blanketten skall vara ifylld av Skattemyndigheten. Blanketten kan rekvireras på adress: Vårdgivaren bör vara ute i god tid med begäran till Skattemyndigheten om att få blanketten ifylld. Ovannämnda intyg skall inte vara äldre än tre (3) månader. För företag under bildande gäller att företaget skall vara bildat vid avtalstecknandet. Företaget skall vid samma tillfälle inneha F-skattsedel och uppvisa registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket. Bedömningen av vårdgivarens finansiella och ekonomiska ställning Beställarens bedömning av huruvida en vårdgivare skall auktoriseras kommer att ske utifrån vårdgivarens finansiella och ekonomiska ställning (förmåga att fullfölja ett avtal av denna storleksordning under avtalsperioden). Beställaren kommer att göra en helhetsbedömning bl.a. genom att ta in kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag. Vårdgivare som inte är skyldig att upprätta årsredovisning/årsbokslut skall visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att tillhandahålla resultaträkning och balansräkning eller på begäran lämna referens till bank eller annan finansiär. Vårdgivare som har ett nystartat företag eller företag under bildande skall visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att redovisa aktiekapital/annat, eller på begäran tillhandahålla en finansiell säkerhet (t ex lämna bankgaranti eller koncerngaranti) samt på begäran kunna redovisa referens till bank eller annan finansiär. 2. Avtal Vårdgivaren skall åta sig att ingå det Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem som återfinns i kapitel 2 i, för varje mottagning där Vårdgivaren önskar bli auktoriserad av Beställaren.

5 5 Kapitel 1 Auktorisationsvillkor och villkor för återkallelse 3. Regelbok Vårdgivaren skall åta sig att följa regelboken för den eller de verksamheter som skall bedrivas. 4. Mottagningen Vårdgivaren skall ange adressen där respektive mottagning skall vara lokaliserad. 5. Villkor för återkallelse Vårdgivaren skall försäkra Beställaren att Vårdgivaren är medveten om att beställaren kan återkalla vårdgivarens auktorisation för att bedriva verksamhet vid mottagningen om vårdgivaren inte uppfyller villkoren för att bedriva mottagningen. Beställaren har rätt att återkalla vårdgivarens auktorisation för att bedriva verksamhet vid mottagningen om Vårdavtalet enligt lag om valfrihetssystem avseende den aktuella mottagningen har sagts upp enligt 6 i Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem.

6 6 Kapitel 2 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Mellan Kapitel 2 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer , ( Beställaren ) och 2. [**] organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits följande 1 Avtalets omfattning I detta avtal regleras Vårdgivarens bedrivande av [ange typ av verksamhet] ( Verksamheten ) vid följande mottagning: [ange namn och adress för mottagningen] ( Mottagningen ). Med Avtalet förstås bestämmelserna i detta Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem och bestämmelserna i Regelboken enligt 2 nedan. 2 Regelboken Villkoren för Vårdgivarens bedrivande av Verksamheten vid Mottagningen framgår av Regelboken för logopedverksamhet. Regelboken består av följande delar. 1. Auktoriseringsvillkor och villkor för återkallelse 2. Mall för Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 3. Allmänna villkor 4. Uppdragsbeskrivning 5. Uppföljningsplan 6. Ersättningsvillkor 7. Informationshantering och rapportering 8. Ansökan om auktorisering

7 7 Kapitel 2 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Allmänna villkor och Uppdragsbeskrivning beskriver tillsammans det uppdrag som Vårdgivarens skall utföra. Båda parter förbinder sig att följa de från tid till annan gällande villkoren i Regelboken. Om det förekommer motstridiga villkor i detta Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem och Regelbokens olika delar, skall de tolkas i följande ordning: 1. Detta Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem 2. Ersättningsvillkor 3. Allmänna villkor 4. Uppdragsbeskrivning 5. Uppföljningsplan 6. Informationshantering och rapportering 3 Ändringar i Regelboken Beställaren har rätt att, genom politiskt beslut av Stockholms läns landsting, ändra villkoren i Regelboken. Sådan ändring sker i regel en gång per år. Så snart Beställaren har fattat beslut om ändring av villkoren i Regelboken skall Beställaren skriftligen informera Vårdgivaren om dessa ändringar ( Ändringsmeddelande ). Om Vårdgivaren inte vill bli bunden av de ändrade villkoren, skall Vårdgivaren inom 60 dagar från den tidpunkt Ändringsmeddelandet är avsänt, skriftligen meddela Beställaren att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant meddelande inte mottagits av Beställaren inom den angivna tidsfristen blir Vårdgivaren bunden av de ändrade villkoren från och med den dag Beställaren angivit i Ändringsmeddelandet, dock tidigast 60 dagar efter det att Ändringsmeddelandet är avsänt. Om Vårdgivaren meddelar Beställaren att Vårdgivaren inte accepterar de ändrade villkoren upphör Avtalet att gälla 12 månader efter utgången av 60-dagarsfristen. Under den återstående avtalstiden gäller Regelboken i sin lydelse före ändringarna. 4 Avtalsperiod 4.1 Avtalsperiod och uppsägningstid Avtalet träder i kraft från och med den angivna Tillträdesdagen. Avtalet gäller därefter till [ange datum]. För det fall Avtalet inte sagts upp skriftli-

8 8 Kapitel 2 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem gen senast tolv månader före avtalstidens slut förlängs Avtalet automatiskt att gälla tills vidare med tolv månaders uppsägningstid. Tillträdesdag för detta Avtal är den [ange datum]. 4.2 Förkortad avtalsperiod i visst fall Oaktat vad som i mom 4.1 stadgas om avtalsperiod och uppsägningstid, gäller följande. För det fall att ett avtal tecknas efter det att Beställaren sagt upp samtliga avtal inom vårdvalsområdet till att upphöra vid en och samma tidpunkt, skall detta avtal också upphöra vid denna tidpunkt. Bestämmelsen innebär att avtalet kan få en kortare avtalsperiod än tolv månader. 5 Ändrade ägareförhållanden Väsentliga förändringar avseende ägarförhållandena hos Vårdgivaren eller hos Vårdgivarens eventuella moderbolag, skall utan dröjsmål skriftligen anmälas till Beställaren. På begäran av Beställaren skall Vårdgivaren lämna ytterligare information om de nya ägarförhållandena och om Vårdgivarens framtida möjligheter att uppfylla Avtalet. Beställaren skall därefter pröva om Avtalet skall fortsätta att gälla eller om Avtalet skall sägas upp jämlikt 6 (f) nedan. Beställaren skall skriftligen meddela Vårdgivaren om sitt beslut avseende Avtalets fortsatta giltighet. 6 Förtida upphörande Båda parter har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om: a) den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet; eller b) den andra parten åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte inom 30 dagar vidtar rättelse efter skriftlig anmaning från den första parten. Vidare har Beställaren rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om: c) Vårdgivaren kommit på obestånd, inställt sina betalningar, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation eller om fara för obestånd föreligger;

9 9 Kapitel 2 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem d) Vårdgivaren eller någon i dess ledning har dömts för brott avseende yrkesutövning eller har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och Beställaren kan visa detta; e) Vårdgivaren vid upprepade tillfällen inte fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter och inte vidtagit rättelse inom 30 dagar från skriftligt påpekande från Beställaren; eller f) Ägarförhållandena hos Vårdgivaren eller hos dess moderbolag väsentligen förändrats och detta inte skriftligen har godkänts av Beställaren enligt 5 ovan. Om Avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott är den part som brutit mot Avtalet skyldig att till den uppsägande parten utge skadestånd i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer. Uppsägning skall alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande parten. Om Vårdgivaren förlorar sin auktorisation för den verksamhet som bedrivs vid Mottagningen enligt beslut av Beställaren, upphör Avtalet automatiskt att gälla utan föregående uppsägning. 7 Force majeure Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i krig, strejk, lockout, brand, översvämning, knapphet på transporter eller energi, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan omständighet som ligger utanför ifrågavarande parts kontroll och omständigheten förhindrar eller försenar fullgörandet av förpliktelsen ( Befrielsegrund ). Part som påkallar Befrielsegrund enligt stycket ovan skall utan dröjsmål skriftligen meddela den andra parten därom. Part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av Befrielsegrund. Part skall återuppta fullgörandet av de förpliktelser som förhindrats eller försenats så snart det praktiskt kan ske.

10 10 Kapitel 2 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem För det fall Befrielsegrunden varar mer än två månader, har den andra parten rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har ingen av parterna rätt till ersättning av den andra parten. 8 Kontaktpersoner Parterna skall utse var sin kontaktperson med ansvar för Avtalet. När part byter kontaktperson eller kontaktuppgifter, skall detta skriftligen meddelas den andra parten. 9 Meddelanden Meddelanden i anledning av Avtalet skall skickas till respektive parts kontaktperson med post, e-post eller telefax. Mottagandet anses ha kommit till mottagaren tre arbetsdagar efter det att meddelandet skickats. 10 Överlåtelse Ingen av parterna äger rätt att överlåta eller pantsätta Avtalet eller någon rättighet eller skyldighet enligt Avtalet utan den andra partens skriftliga samtycke. 11 Tillämplig lag och tvister Avtalet skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av Avtalet skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 12 Övrigt Tillägg och ändringar i detta Avtal skall för att gälla vara skriftliga och undertecknade av behöriga företrädare för båda parter. Vad gäller ändringar i Regelboken gäller dock vad som har stadgats i 3.

11 11 Kapitel 2 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Vårdgivaren skall utföra tjänster enligt Avtalet som en självständig aktör och äger inte rätt att företräda Beställaren utöver vad som framgår av Avtalet. Parts försummelse att vid ett eller flera tillfällen göra gällande rättighet enligt Avtalet eller att påtala förhållande som är hänförligt till Avtalet innebär inte att part avstått från rätten att vid senare tillfälle göra gällande eller påtala rättighet eller förhållande av ifrågavarande slag. Om någon bestämmelse i Avtalet skulle vara ogiltig innebär det inte att Avtalet i sin helhet skall anses ogiltigt. Om sådan ogiltighet väsentligt påverkar någon av parterna äger denna part rätt till skälig jämkning av Avtalet. * * * * * * * * * Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Ort och datum Ort och datum Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämnden Avdelningschef Behörig firmatecknare

12 12 Kapitel 3 Allmänna villkor Kapitel 3 Allmänna villkor

13 Kapitel 4 Uppdragsbeskrivning för logopedverksamhet Kapitel 4 Uppdragsbeskrivning för logopedverksamhet 13 1 Uppdraget Övergripande mål för logopedverksamheten är att återställa, underlätta, bevara och utveckla röst-, tal- och språkförmåga samt sväljningsförmåga hos patienter. Inriktningen är att förbättra patienters möjligheter att genom språklig eller alternativ kommunikation kunna påverka sin interaktion och sina egna livsvillkor. Helhetssyn, kontinuitet och god tillgänglighet skall prägla verksamheten. 2 Målgrupper Målgruppen består av personer folkbokförda i Stockholms län samt asylsökande med flera, se Uppdragsguiden. I målgruppen ingår även personer boende i särskilda boenden för äldre och personer som har rätt till insatser från habiliteringen om de har behov av enskild insats från logoped. Logopedisk vård skall erbjudas en eller flera av följande patientgrupper: 1. Barn och ungdom under 18 år med språk- och talstörning 2. Barn och ungdom under 18 år samt vuxna med röststörning 3. Barn och ungdom under 18 år samt vuxna med stamning 4. Vuxna med neurologiskt betingad språk- och talstörning och/eller sväljstörning 2 5. Barn och ungdom under 18 år samt vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi 2 Sväljundersökning: Enkel sväljundersökning. Information till patient, närstående och/eller personal. Vid behov remiss till dysfagiundersökning på sjukhus.

14 Kapitel 4 Uppdragsbeskrivning för logopedverksamhet 14 3 Vårdtjänst Vårdgivaren skall: bedöma, utreda, diagnostisera och behandla förskriva hjälpmedel, inklusive inträning och uppföljning ge rådgivning/handledning till anhöriga eller berörd personal bedriva mottagningsverksamhet utföra behandling i hemmet i de fall medicinska skäl till detta föreligger utföra gruppbehandling då detta anses lämpligt. En grupp skall bestå av minst tre och högst fem patienter per behandlande logoped återföra resultat av logopedutredning/bedömning till neuropsykiatriskt utredningsteam inom barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar och barn- och ungdomsmedicinska mottagningar eller deras underleverantörer samt vid behov delta i teamkonferens tillsammans med representanter vid dessa mottagningar. 4 Remiss och remittent Remiss krävs för nybesök. Remittent skall vara läkare, logoped, psykolog eller sjuksköterska vid barnavårdscentral eller inom skolhälsovård. Remittentens kombikakod skall alltid registreras. 5 Tillgänglighet Vårdgivaren skall anpassa öppethållande och mottagningstider efter krav på god tillgänglighet. 6 Kompetens Logoped skall vara legitimerad av Socialstyrelsen.

15 Kapitel 4 Uppdragsbeskrivning för logopedverksamhet 15 7 Kvalitet Utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi skall följa det konsensusdokument som logopedernas nationella dyslexinätverk rekommenderar,

16 16 Kapitel 5 Uppföljningsplan Kapitel 5 Uppföljningsplan Denna plan kan revideras av Beställaren årligen. Uppföljningen baserar sig på de krav som ställs i uppdraget och sker i olika former och på olika nivåer. Detta dokument utgör en del av beställarens uppföljning och beskriver de strategiska nyckeltal som Beställaren kommer att följa. Ett nyckeltal innebär att ett värde sätts i relation till ett annat värde för att göra vårdenheterna jämförbara. Nyckeltal redovisas där så är möjligt uppdelat på kön, ålder och geografi. Denna del av uppföljningen struktureras enligt leverantörsuppföljningsmodellen (L.U.M) och kommer att redovisas i leverantörsuppföljningsdatabasen (L.U.D) se Uppdragsguiden Uppgifter till uppföljningen hämtas av Beställaren från befintliga register som Vårdgivaren skall rapportera till. Regler för rapportering finns i avtalets avsnitt om informationsförsörjning - Rapportering av verksamhetsinformation samt IT-relaterade frågor. Uppgifter som inte kan inhämtas från register, men har sin grund i avtalet, rapporteras av Vårdgivaren till Beställaren via en webbaserad inrapporteringsmall (WIM). Vårdgivaren ansvarar för kvalitetssäkring av de inrapporterade uppgifterna. De uppgifter som redovisas i uppföljningsplanen och i WIM skall avse helåret. Målrelaterad ersättning För detta uppdrag gäller endast vite avseende miljö och inrapportering, se ersättningsvillkoren.

17 Kapitel 5 Uppföljningsplan 17 Uppdragsgemensam uppföljningsplan för, 2010 Behov Nyckeltal Varför följs nyckeltalet? Frekvens Källa 1. Andel besök av barn och ungdom med språk- och Månatligen GVR Vårdtyngd talstörning för utredning/behandling 2. Andel besök av barn och ungdom med språkoch talstörning för omfattande utredning Beskriver patientsammansättningen samt vårdtyngden för respektive vårdgivare. Månatligen GVR 3. Andel besök av barn och ungdom med språkoch talstörning med resurskrävande besök 4. Andel besök av barn och ungdom med röststörning Månatligen Månatligen GVR GVR 5. Andel besök av vuxna med röststörning Månatligen GVR 6. Andel besök av barn och ungdom med stamning Månatligen GVR 7. Andel besök av vuxna med stamning Månatligen GVR 8. Andel besök av vuxna med neurologiskt betingad språk- och talstörning för utredning/behandling 9. Andel besök av barn och ungdom med utredning för läs och skrivsvårigheter/dyslexi 10. Andel besök av vuxna med utredning för läs och skrivsvårigheter/dyslexi 11. Andel besök gällande medverkan i neuropsykiatriska utredningsteam avseende barn och ungdom Månatligen Månatligen Månatligen Månatligen GVR GVR GVR GVR

18 Kapitel 5 Uppföljningsplan 18 Prestation Nyckeltal Varför följs nyckeltalet? Frekvens Källa Utförda och beställda 12. Antal besök per totalt antal individer uppdelat på nybesök återbesök hembesök gruppbesök Vårdkonsumtion används till planeringsunderlag av vården samt för utveckling av ersättningssystem. Visar även behandlingsseriernas längd. Månatligen GVR Kvalitet Nyckeltal Varför följs nyckeltalet? Frekvens Källa Patientfokuserad vård Andel patienter/föräldrar som anser att de blev bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt Följa patientens/föräldrars upplevelse och intryck av vården Årligen Patientenkät Vården ges med respekt och lyhördhet för individens specifika behov, önskemål och värderingar. Effektiv vård Vården utformas och ges i samverkan med övriga vårdaktörer så att onödig förbrukning av alla slags resurser undviks. Andel patienter/föräldrar som anser att de varit delaktiga i vård och behandling i önskad omfattning Andel patienter/föräldrar som anser att de fått tillräcklig information om tillståndet 13. Andel nybesök av totalt antal besök Följer krav i uppdraget. Månatligen GVR 14. Andel remisser från sjuksköterska eller läkare i skolhälsovården 15. Andel remisser från sjuksköterska eller läkare på BVC Följer remissflödet. Månatligen GVR Månatligen 16. Andel remisser från annan läkare Månatligen GVR GVR

19 Kapitel 5 Uppföljningsplan 19 Jämlik vård Vården tillhandahålls och fördelas på lika villkor till alla patienter oavsett kön, ålder, funktionshinder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Vård i rimlig tid Inga patienter skall behöva vänta oskälig tid på de vårdinsatser som de har behov av. 17. Andel remisser från logoped Månatligen GVR 18. Andel remisser från psykolog Månatligen GVR 19. Andel förskrivningar av hjälpmedel från 1:a handsvalet på Kloka Hjälpmedelslistan 20. Andel besök med tolk av totala antalet besök För samtliga nyckeltal, där så är relevant och möjligt, redovisas resultaten uppdelat på ålder och kön Andel patienter/föräldrar som upplever att tillgängligheten per telefon är utmärkt eller mycket bra Följer resurskrävande besök. Uppgift om ålder och kön tas fram i samband med Beställarens nyckeltalsberäkning. Patientens/Förälderns uppfattning av telefontillgängligheten Årligen Månatligen Årligen Följer resurseffektiv hjälpmedelsförskrivning. Beställningsportalen GVR Patientenkät

20 Kapitel 5 Uppföljningsplan 20 Kostnad Direkta kostnader Indirekta kostnader Uppdragskostnader per antal individer följs för samtliga vårdtjänster. Data hämtas från Beställarens ekonomisystem. Kostnader för bland annat tekniska hjälpmedel och tolk följs för samtliga vårdtjänster. Data hämtas bland annat från Beställarens ekonomisystem och Beställningsportalen. Effekter Nyckeltal Varför följs nyckeltalet? Frekvens Källa Patienteffekt Andel patienter/föräldrar som värderar Följa patientens/förälderns upplevelse och intryck helheten av besöket som utmärkt eller mycket bra Årlig Patientenkät Andelen patienter/föräldrar som skulle rekommendera mottagningen till andra

21 21 Kapitel 5, Bilaga Kapitel 5, Bilaga Uppföljningsplan Webbaserad inrapporteringsmall Den webbaserade inrapporteringsmallen (WIM) är en del av uppföljningsplanen. WIM innehåller frågor där uppgifter inte kan inhämtas från Beställarens system. Uppgifter enligt nedanstående mall skall inrapporteras under en tvåveckors-period i januari. Den webbaserade inrapporteringsmallen görs tillgänglig via en länk som sänds till Vårdgivaren per e-post. Närmare instruktioner medföljer e-postutskick. Uppföljning Logopeder * 1. Välj mottagning Välj alternativ: -- KUNSKAPSBASERAD OCH ÄNDAMÅLSENLIG VÅRD Röstpatienter 2. Används Rösthandikappindex till röstpatienter? Vuxna röstpatienters subjektivt upplevda besvär har mätts med hjälp av Rösthandikappindex (RHI) som är ett validerat och väl beprövat livskvalitetsinstrument som har utvecklats i USA (Jacobson et al 1997) Ja Nej Har inga röstpatienter

22 22 Kapitel 5, Bilaga Uppföljningsplan 3. Om ja, hur många röstpatienter har det använts till? Ange antal nya röstpatienter där RHI använts Dyslexipatienter 4. Antal utredda remisser med frågeställningen dyslexi Diagnoskod F81.0 Ange antal utredda remisser Ange antal patienter där diagnosen dyslexi fastställts 5. Vid remisser gällande dyslexiutredning. Antal patienter där diagnos som fastställts ej är utifrån remissens frågeställning t ex diagnoskod Z71.1, Z03.8, Z03.8W Ange diagnoskoderna enligt Klassifikation av hälso- och sjukvårdsproblem 1997, Ksh Diagnoskod Antal 6. Antal patienter där personligt samtal (vid skol- eller mottagningsbesök) med skolpersonal ägt rum efter dyslexiutredning Gäller barn och ungdomar i skolåldern Ange antal patienter

23 23 Samtliga patienter Kapitel 5, Bilaga Uppföljningsplan 7. Antal unika brukare där uppföljning av förskrivet hjälpmedel utförts i form av telefonuppföljning eller vid besök Gäller samtliga hjälpmedel. Ange antal unika brukare där uppföljning skett Ange antal unika brukare där ett eller flera hjälpmedel fortfarande används 8. Antal patienter med fyra besök eller fler som har en indivduell vårdplan Vårdplanen skall beskriva vårdens planering, genomförande och förväntade resultat. (SOFS 2008:14) Antal patienter 9. Antal patienter där vårdplanen är kommunicerad med patient och/eller föräldrar/närstående Antal patienter SÄKER VÅRD 10. Finns rutin för avvikelsehantering? Definitioner enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården: - avvikelse: negativ händelse eller tillbud - negativ händelse: händelse som medfört vårdskada - tillbud: händelse som hade kunnat medföra vårdskada - vårdskada: lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död som orsakas av hälso- och sjukvården och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens tillstånd - risk: möjligheten att en negativ händelse skall inträffa Ja Nej 11. Om ja, är rutinen för avvikelsehantering dokumenterad?

24 24 Kapitel 5, Bilaga Uppföljningsplan Ja Nej 12. Finns rutin för riskhantering? Som stöd för händelse- och riskanalys kan Händelseanalys och riskanalys Handbok för patientsäkerhetsarbete, 2005, användas. Denna är framtagen av Socialstyrelsen, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Stockholms läns landsting och Landstinget i Östergötland Ja Nej 13. Om ja, är rutinen för riskhantering dokumenterad? Ja Nej 14. Finns rutin för hur nya metoder inom diagnostik, vård och behandling införs och följs upp? Med nya metoder menas metoder som anses lämpliga att använda och är fastställda i SBU-rapporter, nationella riktlinjer och regionala vårdprogram. Ja Nej 15. Om ja, är rutinen för nya metoder dokumenterad? Ja Nej

25 25 Kapitel 5, Bilaga Uppföljningsplan UPPFÖLJNING AV VÅRDGIVARENS MILJÖPÅVERKAN INOM DETTA AVTAL MILJÖLEDNING Miljökrav Alternativ A: Miljöcertifiering I avtal med Vårdgivare vars sammanlagda ersättning från Beställaren är, eller överstiger 15 miljoner kronor per år. Vårdgivaren ska systematiskt arbeta för - att verksamheten har ett miljöledningssystem certifierat enligt ISO-standard 14001, EMAS eller motsvarande Alternativ B: Miljödiplomering eller Miljöcertifiering I avtal med Vårdgivare vars sammanlagda ersättning från Beställaren understiger 15 miljoner kronor per år. Vårdgivaren ska systematiskt arbeta för - att verksamheten är miljödiplomerad av Beställaren eller har ett miljöledningssystem certifierat enligt ISOstandarden 14001, EMAS eller motsvarande Miljöcertifiering 16. Alternativ A+B. Är Vårdgivaren miljöcertifierad enligt ISO-standard 14001, EMAS eller motsvarande? Ja Nej Certifieringstid 17. Alternativ A+B. Om ja, ange datum för certifiering Om Beställaren så begär ska kopia på certifikatet alternativt kopia på senaste revisionsbeslutet eller recertifieringsbeslutet skickas till Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning. Datum för certifiering (åååå-mm-dd) Datum för senaste recertifiering (åååå-mm-dd)

26 26 Certifieringsorgan Kapitel 5, Bilaga Uppföljningsplan 18. AlternativA+B. Vilket certifieringsorgan har utfärdat certifikatet? AAA Certification AB BMG Trada Certifiering AB Bureau Veritas Certification DNV Certification AB LRQA Sverige AB Intertek Semko Certification AB SFK Certifiering AB SP Certifiering ÅF-TÜV Nord AB Annan Miljödiplom 19. Alternativ B (med årlig ersättning understigande 15 mkr). Är vårdgivaren miljödiplomerad av Beställaren? Ja Nej Diplomeringstid 20. Alternativ B (med årlig ersättning understigande 15 mkr). Datum för senaste miljödiplomering åååå-mm-dd

27 27 Kapitel 6 Ersättningsvillkor Kapitel 6 Ersättningsvillkor 1 Produktionsrelaterade ersättningar 1.1 Besöksersättningar för personer folkbokförda i Stockholms län Beställaren betalar Vårdgivaren en ersättning per besök som rapporteras elektroniskt till Stockholms läns landstings databaser enligt Beställarens anvisningar, se Uppdragsguiden. Ersättning i kronor inklusive patientavgift framgår av nedanstående tabell. Åtgärd per diagnosområde Nybesök Återbesök Gruppbesök (ersättning per patient) Hem-/ förskole-/ skol-/ arbetsplatsbesök 1 Utprovning av hjälpmedel på Mottagning Hjälpmedelscentral Avslutad utredning 1) Barn och ungdom med språk- och tal- störning a) Utredning/ behandling b) Omfattande utredning 2 c) Resurskrävande besök 3 2) Röststörning Utredning/ behandling 3) Stamning Utredning/ behandling

28 28 Kapitel 6 Ersättningsvillkor Åtgärd per diagnosområde Nybesök Återbesök Gruppbesök (ersättning per patient) Hem-/ förskole-/ skol-/ arbetsplatsbesök 1 Utprovning av hjälpmedel på Mottagning Hjälpmedelscentral Avslutad utredning 4) Neurologiskt betingad språkoch talstörning utredning/ behandling 5) Utredning av läs- och skrivsvårigheter/ Dyslexi 4 6) Medverkan i neuropsykiatriskt utredningsteam Besök utanför mottagning där ett mervärde tillkommer för patienten genom samverkan med andra berörda parter i samband med till exempel behov av konsultation, fördjupad utredning eller upprättande av samordnad behandlingsplan. 2 Ingår omfattande testning, analys, överföring till berörda samt kvalificerade utlåtanden. Samtliga besök registreras som 0 kr besök inom omfattande utredning. 3 Handledning (indirekt besök) av väsentligt större omfattning än vid ordinarie besök samt besök för barn med omfattande behov som kräver väsentligt mer tidskrävande logopedinsats (avses ej för tolkbesök) än vid ordinarie besök. 4 Samtliga besök registreras som 0 kr besök inom läs och skrivsvårigheter/dyslexi utredning. 5 Avser neuropsykiatriskt utredningsteam vid Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som har avtal med landstinget och arbetar enligt Uppdragsbeskrivning för Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i närsjukvården samt Barn- och Ungdomspsykiatriska mottagningar som har avtal med landstinget. Se Uppdragsguiden. Extra ersättning om tolk närvarar* 600 kronor * Extra ersättning om tolk närvarar utbetalas endast om tolktjänst som Stockholms läns landsting har avtal med används. Ersättningen utbetalas även om inte tolken närvarar fysiskt, utan tolkar via exempelvis telefon eller Webbkamera. Om tolk uteblir äger Vårdgivaren rätt till ersättning, se Uppdragsguiden.

29 29 Kapitel 6 Ersättningsvillkor 1.2 Asylsökande med flera Se Allmänna villkor och Uppdragsguiden. 2 Ersättningstak Beställaren ersätter Vårdgivaren med ett maximalt belopp per heltidstjänstgörande logoped enligt nedan. Maximal ersättning per kalenderår och heltidstjänstgörande logoped kronor Om Vårdgivaren utför fler utredningar/behandlingar som ger en högre ersättning än ovan angivet belopp erhåller Vårdgivaren endast patientavgift och eventuell frikortsersättning för överstigande produktion. Asylsjukvård och ersättning för tolkbesök ingår inte i ersättningstaket. 3 Viten För detta uppdrag gäller vite för bristande miljöarbete och inrapportering. Beställaren beräknar viten. Fakturering av vite sker senast 31 mars efterföljande år. 3.1 Vite för bristande miljöarbete Vårdgivare som sammanlagt för samtliga sina avtal med Beställaren under kalenderåret fått en ersättning som överstiger 15 Mkr skall ha ett gällande miljöcertifikat enligt ISO-standard (eller EMAS/ motsvarande). Om sådant certifikat saknas den 31 december skall Vårdgivaren erlägga vite på 0,5 procent av de ersättningar som Beställaren under kalenderåret utbetalat till Vårdgivaren enligt punkt 1 i dessa ersättningsvillkor. Vårdgivaren som sammanlagt för samtliga sina avtal med Beställaren under kalenderåret fått en ersättning som inte överstiger 15 Mkr, kan som ett alternativ till miljöcertifiering ansöka om miljödiplomering hos Beställaren, se Uppdragsguiden. Om Vårdgivaren saknar sådant miljödiplom eller certifikat enligt ISO (eller EMAS/motsvarande) den 31 december skall Vårdgivaren erlägga vite på 0,5 procent av de ersättningar som Beställaren under kalenderåret utbetalat till Vårdgivaren enligt punkt 1 i dessa ersättningsvillkor. 3.2 Inrapportering Om Vårdgivaren inte rapporterar till Beställaren enligt kapitel 7, Rapportering av verksamhetsinformation samt IT-relaterade frågor, äger Beställaren rätt att innehålla 5 procent av på varje faktura fakturerat belopp från

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR VÅRDVAL ENLIGT LAG OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 Innehåll 1 Inledning... 8 2 Anvisningar för inlämnande

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård VÅRDVAL DALARNA Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård Dalarnas Sjukvårdsparti Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Dalarnas

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV Avtal för bedrivande av hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören, har följande avtal träffats. Kommunen Organisationen Organisationsnummer

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Kontoavtal Hammarbykortet

Kontoavtal Hammarbykortet Kontoavtal Hammarbykortet Glöm inte att fylla i samtliga fält samt underteckna kontoavtalet. 42119126 Tipsa en vän! Tipsa en vän så bjuder vi er båda på 3 000 poäng! Vi bjuder även den sökande på den första

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer