Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN 1103-4092"

Transkript

1 Manual för utformning av återvinningscentraler RAPPORT U2013:09 ISSN

2

3 förord I Sverige finns det cirka 630 återvinningscentraler med sammanlagt runt 20 miljoner besök årligen. Den här manualen är tänkt att ge stöd till den som ska bygga en ny eller bygga om en befintlig återvinningscentral. Arbetet med manualen har finansierats av Avfall Sverige och Tyréns AB som också lett arbetet med att ta fram manualen. I projektet har man arbetat dels med en referensgrupp och dels med expertstöd på vissa utvalda områden. Tyréns har bidragit med experter när det gäller avfall, trafikplanering, planfrågor, miljöfrågor och gestaltning. Referensgruppen har bestått av delar av Avfall Sveriges arbetsgrupp återvinningscentraler samt representanter för El-Kretsen och Arbetsmiljöverket. Utvecklingen har skett i nära dialog med referensgruppen som gett mycket värdefulla bidrag till manualen i form av stor erfarenhet och mycket kunskap, samt många av de exempel som finns med i manualen. Projektet har genomförts av Elisabeth Höglund (projektledare), David Hansson och Lovisa Wassbäck, samtliga från Tyréns. Malmö maj 2013 Helena Karlsson Ordf. Avfall Sveriges Utvecklingskommitté Weine Wiqvist VD Avfall Sverige

4 Innehåll 1 Inledning 1 2 Läsanvisning 2 3 Processen att anlägga en återvinningscentral Avfall i planprocessen 3 4 Behovsutredning och dimensionering Antal besökare och besöksmönster Typ av återvinningscentral Dimensionering Särskilt om lagrade mängder 8 5 Lokalisering Tillgänglighet och transporter Omkringliggande verksamhet Landskapsbild/stadsbild Markförutsättningar Grundläggning Markföroreningar Förutsättningar för dagvattenhantering Naturvärden Klimatanpassning 11 6 Utformning Inför utformningen av anläggningen Övergripande utformning Anläggningens form och utförande Avfallsfraktioner och behållare Placering av behållare Flexibilitet Ytbehov Återbruk Trafik Tillgänglighet Farligt avfall Miljöskydd Arbetsmiljö och kunders säkerhet Brand, risk och säkerhet Gestaltning och byggnader Allmänt om utformningen/gestaltningen Möblering Grönska och natur Byggnader Skalskydd Skötsel och underhåll Skyltning och belysning Betalsystem/inpasseringssystem 40 7 Kostnader 42 8 Myndighetsbeslut Vad som behöver vara beslutat inför ansökan Samordning mellan processerna 45 9 Samråd och dialog med närboende Orientering om byggprocessen och entreprenadformer 48 Bilaga 1 49

5 1 Inledning Återvinningscentraler (ÅVC) är en viktig del av kommunernas insamlingssystem för grovavfall och farligt avfall. De fungerar också som en kontaktyta mellan kommunen och dess invånare, och en väl fungerande återvinningscentral kan bidra till att stärka kundernas förtroende för avfallshanteringen i stort. Ofta är återvinningscentralerna mycket välbesökta och något av en lokal samlingspunkt. Lokaliseringen är viktig för att ge en bra service för kommuninvånarna men också för att minska transporter och störningar. På återvinningscentralen ska det vara enkelt att lämna sitt avfall och förstå hur det ska sorteras. Samtidigt är flera andra aspekter direkt avgörande för återvinningscentralens utformning, exempelvis säkerhet för besökarna, tillgänglighet, personalens arbetsmiljö, en trevlig miljö, effektiva trafikflöden, enkel skötsel och städning, brandsäkerhet och olycksförebyggande åtgärder samt långsiktig kostnadseffektivitet. För den mindre och mellanstora kommunen är nybyggnad eller ombyggnad av en återvinningscentral en sällan förekommande arbetsuppgift. Det innebär att det sällan finns upparbetade rutiner att följa. Ekonomiskt är en återvinningscentral också en relativt stor kostnad både vid anläggandet och vid den framtida driften. Sammantaget är det därför viktigt att utformningen blir bra. Syftet med den här manualen är att ge ett bra stöd till den som ska bygga en ny eller bygga om en befintlig återvinningscentral. 1

6 2 Läsanvisning Denna manual är tänkt att användas som stöd vid planering av en ny återvinningscentral eller ändring av en befintlig. Fokus ligger på planeringen och de frågor som är specifika för just återvinningscentraler. Projekterings- och anläggandeskedet skiljer sig i många fall inte nämnvärt från andra byggprojekt som kommunen bedriver och behandlas därför inte i manualen. Det finns dock en mycket översiktlig orientering om byggprocessen och entreprenadformer. Manualen omfattar inte heller själva driften av anläggningen, exempelvis rutiner för hantering av farligt avfall. En handbok för hantering av farligt avfall, mall för eventuell upphandling av drift av återvinningscentralen och andra stöddokument utöver denna manual finns på Avfall Sveriges webbplats. Manualen är uppbyggd med särskilda kapitel för behovsutredning, lokalisering och utformning. I ett av de avslutande kapitlen beskrivs de myndighetsbeslut som kan krävas och hur dessa kan samordnas. Ett viktigt syfte med manualen är att lyfta fram samtliga aspekter som behöver beaktas i planeringen och att misstag som försenar processen eller försvårar den framtida driften av anläggningen därmed ska kunna undvikas. I de flesta fall ges konkreta exempel på hur dessa aspekter kan beaktas. För att göra manualen hanterlig och användbar har ambitionen varit att hålla den så kortfattad som möjligt. För den som vill veta mer finns hänvisningar till lagstiftning, vägledning, rapporter och exempel från kommuner runt om i landet. Beroende på förutsättningarna skiljer sig ambitionsnivån mellan olika återvinningscentraler. Vad som beskrivs i denna manual speglar en förhållandevis hög ambitionsnivå. Manualen bör läsas utifrån de specifika förutsättningar som gäller för den anläggning som planeras. 2

7 3 Processen att anlägga en återvinningscentral Att etablera en ny återvinningscentral är i många fall en lång process som inleds med en behovsutredning och sedan övergår till lokalisering, utformning, projektering och anläggande innan återvinningscentralen så småningom kan tas bruk. Parallellt med planeringen kan det också krävas ett antal myndighetsbeslut, som exempelvis en ändrad detaljplan, miljöprövning och bygglovsprövning. Behovsutredning Lokalisering Utformning Projektering Anläggande Detaljplan Miljöprövning Bygglov m.m. Figur 1. Schematisk beskrivning av processen att anlägga en återvinningscentral. Även andra tillståndsprocesser kan bli aktuella, exempelvis tillstånd för brandfarlig vara eller kameraövervakning. Se vidare kapitel 8. Den schematiska beskrivningen är en förenklad bild av verkligheten. I praktiken är uppdelningen mellan de olika stegen inte så tydlig. Exempelvis kan tidiga beslut kring utformningen påverka var det är lämpligt att lokalisera återvinningscentralen. I kapitel 8 och bilaga 1 beskrivs mer ingående de myndighetsbeslut som krävs inom ramen för planprocessen, miljöprövningsprocessen och bygglovet. 3.1 Avfall i planprocessen I den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft 2011 har avfallshantering lagts till som ett så kallat allmänt intresse som kommunen ska beakta vid planläggningen, vid sidan av bland annat människors hälsa och säkerhet samt möjligheterna att ordna trafik och vattenförsörjning. Att avfallshanteringen har pekats ut som ett allmänt intresse grundas på dess allt större betydelse för ett hållbart samhälle och vikten av att frågan uppmärksammas i ett tidigt skede i den fysiska planeringen. Hänsyn bör därför tas till avfallshanteringen, däribland återvinningscentraler, på ett tidigt stadium i den kommunala planläggningen, redan i översiktsplaneringen och också i den regionala planeringen. 3

8 4 Behovsutredning och dimensionering En väl genomförd behovsutredning minskar riskerna för resurskrävande ändringar senare i processen. Det är därför viktigt att tillräckligt med resurser läggs på utredningen och att man dimensionerar efter de behov man har. Utredningen behöver innehålla en prognos så att anläggningen kan dimensioneras för att även täcka framtida behov. 4.1 Antal besökare och besöksmönster En uppskattning av antalet besökare och besöksmönstret kräver att hänsyn tas inte bara till geografiska och befolkningsmässiga förutsättningar utan även till transport- och beteendemönster. Vid uppskattningen av antalet besökare bör hänsyn bland annat tas till följande: Hur ser upptagningsområdet ut? Vilka avstånd är det till närliggande återvinningscentraler? Vilka öppettider har närliggande återvinningscentraler? Finns det avfallsslag som inte tas emot på närliggande återvinningscentraler? Har närliggande återvinningscentraler någon typ av betalnings- eller inpasseringssystem? Planeras utbyggnad av bostäder inom upptagningsområdet? Finns det köpcentrum eller liknande i närheten som gör att upptagningsområdet ökar? Hur ser transportmönstren ut? Finns det kollektivtrafik eller möjlighet att gå eller cykla till återvinningscentralen? Ska företag tillåtas lämna avfall? Kan upptagningsområdet förväntas vara annorlunda för dessa? Vilka andra möjligheter har företag att lämna avfall i närområdet? Att det förväntade antalet kunder är beroende av framtida utbyggnad av bostäder och köpcentrum gör att det är viktigt att behovsutredningen görs i samråd med kommunens planenhet. Dimensionerande för anläggningen är inte bara totala antalet kunder under året utan också antalet kunder som kan förväntas vid ett och samma tillfälle under året (dock inte extrema toppar). Utredningen behöver därför innehålla en bedömning av besöksmönstret. Viktiga faktorer att väga in är bland annat planerade öppettider eventuellt inpasserings- eller betalsystem och tillgänglighet i övrigt säsongsvisa toppar för vissa avfallsslag, exempelvis trädgårdsavfall säsongsvisa toppar på grund av turism eller fritidsboende tillgänglighet för företag/verksamheter 1 Den kanske enskilt viktigaste faktorn för det högsta antalet kunder som kan förväntas vid ett och samma tillfälle är återvinningscentralens öppettider under lördagar och söndagar. Även om återvinningscentralen inte planeras ta emot avfall från företag bör utredningen utgå från att sådant avfall ändå kommer att lämnas vid anläggningen. Avgörande för i vilken grad det sker är vilket betal- och inpasseringssystem som används och vilket kontroll i övrigt av kunderna som planeras. Även möjligheten för företag att lämna sitt avfall vid andra avfallsanläggningar i närområdet har betydelse. 1 Enligt standardavtalet mellan El-Kretsen och kommunerna ska kommunerna, där tillstånd så medger, anvisa en plats där verksamheter kan lämna sitt elavfall. 4

9 Fördelningen mellan olika boendeformer inom upptagningsområdet har betydelse för avfallets karaktär och mängd samt avfallsmängd per besök. 4.2 Typ av återvinningscentral Det är viktigt att noga tänka igenom vad som ska uppnås med den nya återvinningscentralen. Exempel på frågor som bör tänkas igenom är vilka målgrupperna är hur många olika fraktioner som ska tas emot och vilka om återanvändning ska främjas genom både mottagande och försäljning, d.v.s. yta för återbruk om avfall som omfattas av producentansvar ska tas emot, såsom elavfall, förpackningar och tidningar framtida utveckling Vad som ska uppnås påverkar vilken typ av återvinningscentral som ska planeras. Inledningsvis bör dock inte planeringen låsas vid en viss typ av återvinningscentral. Den konventionella återvinningscentralen är bemannad, öppen året runt och har mottagning av de vanligt förekommande fraktionerna av grovavfall och farligt avfall från hushåll. Det kan finnas typer av återvinningscentraler som, beroende på syfte och förväntad belastning, är mer ändamålsenliga än den konventionella typen. Nedan listas några sådana typer tillsammans med för- och nackdelar. Kretsloppspark, d.v.s. återvinningscentral med insamling och försäljning av begagnade varor Återvinningscentral som enbart tar emot vissa fraktioner Mobil återvinningscentral Modul-ÅVC Kvartersnära återvinningscentral (mini-åvc) som placeras i befintliga lokaler, exempelvis f.d. butikslokal + Är i linje med avfallshierarkin och främjar resurshushållning + Kan även ge sociala mervärden i form av rehabilitering och arbetsmarknadsåtgärder - Kräver en mer omfattande organisation - Större ytbehov + Förhållandevis billig + Avlastar andra återvinningscentraler genom att ta emot exempelvis enbart trädgårdsavfall - Risk att avfall som inte tas emot vid återvinningscentralen ändå lämnas - Kan vara svårt att kommunicera gentemot kunderna vilka avfallsslag som får lämnas + Underlättar för kunder som saknar bil + Insamlingen kan anpassas beroende på säsong, exempelvis vid fritidsbebyggelse + Kan användas i områden där det är långt till närmaste stationära återvinningscentral - Begränsade mängder och begränsat antal fraktioner kan tas emot - Kräver att kunderna håller reda på vilka tider och platser som gäller (kan underlättas med SMS-tjänst 2 ) - Risk för dumpning + Flyttbar en fördel t.ex. vid tidsbegränsat bygglov + Flexibel - Kan kräva en anpassad maskinpark på grund av viktbegränsningar + Ökad service genom ökad tillgänglighet, i synnerhet för kunder utan bil - Endast vissa avfallsslag kan tas emot - Svårt att utveckla sortering och återbruk - Kan kräva mer manuell hantering p.g.a. mindre utrymmen - Logistiken kan vara svår att lösa 2 Används bland annat av Sysav 5

10 Obemannad återvinningscentral Säsongsöppen återvinningscentral + Lägre driftkostnad + Hög tillgänglighet genom generösa öppettider - Fungerar inte för farligt avfall och avfallsfraktioner som är stöldbegärliga - Risk för sämre sortering - Kan kräva färre sorteringsfraktioner - Risk att avfall som inte tas emot vid återvinningscentralen ändå lämnas, exempelvis avfall som inte finanserias av hushållens avfallstaxa - Dålig säkerhet för kunder och personal som hämtar avfallet + Avlastar närliggande återvinningscentraler under säsongstoppar + Kan placeras i närheten av turistområden eller fritidsbebyggelse + Möjligt att ändra fraktionerna - Kräver tydlig information till kunderna - Risk att avfall dumpas utanför när återvinningscentralen är stängd - De flesta investeringarna är de samma som vid helårsdrift EXEMPEL Vid återvinningscentralen i Timmersdala, Skövde, kan kunderna efter utbildning sortera och lämna avfall även under tider då anläggningen är stängd. Körkortet fungerar som passerkort. Anläggningen drivs av Avfallshantering Östra Skaraborg. I Falkenbergs och Varbergs kommuner driver Vivab en mobil återvinningscentral som tar emot enbart träavfall, brännbart avfall, trädgårdsavfall, icke brännbart avfall och metall. I Örnsköldsviks kommun driver Miva en mobil återvinningscentral som trafikerar de större orterna i kommunen. Centralen tar bland annat emot träavfall, brännbart avfall, metall, elavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall och däck. Sysav (södra Skåne) har en så kallat farligt avfall-bil som kör höst- och vårturer enligt schema och tar emot farligt avfall och mindre elavfall. I Värmdö kommun används en så kallad grovsopfärja där bland annat träavfall, metall, farligt avfall och elavfall kan lämnas. Färjan lägger till vid ett 40-tal större bryggor sommartid. I Sundsvall driver Reko Sundsvall en så kallad farligt-avfall central där enbart farligt avfall och mindre elavfall tas emot. Boda återvinningscentral i Nässjö är uppbyggd av betongmoduler. Anläggningen drivs av Nässjö affärsverk. I Malmö planeras en så kallad stadsnära återvinningscentral som ska ligga centralt i ett område med flerfamiljshus. Syftet är att skapa en återvinningscentral som i första hand är till för inlämning av uttjänta saker för återbruk. Vid kundparkeringen kommer det att finnas kundvagnar. I anslutning till återvinningscentralen ska det finnas möjlighet för lagning av produkter innan dessa säljs vidare. Vid Södergarns kompostanläggning på Lidingö tas enbart trädgårdsavfall emot. Anläggningen drivs av SÖRAB. 6

11 Bild 1. Insamlingssystemet Elis är ett alternativt system för insamling av smått elavfall, glödlampor/ lågenergilampor och batterier. Det som lämnas in faller direkt ner i El-kretsens emballage. Behållaren på bilden finns i Ålidhem, Umeå. 4.3 Dimensionering Behovsutredningen ligger till grund för dimensioneringen av ytor och behållare. Det innebär att man beräknar vilka ytbehov som behövs för den verksamhet som ska bedrivas på återvinningscentralen. Vid dimensioneringen bör hänsyn tas till antalet fraktioner, containrar och mindre behållare samt storlek på dessa lagrade mängder avfall eventuell komprimering av vissa fraktioner utrymme för rangering av containrar lagringsplats för tomma och fulla behållare utrymme för transportfordon att kunna lasta och vända inom anläggningen uppställningsplats för arbetsfordon plats för lagring av drivmedel (för arbetsfordon) byggnader för personal, farligt avfall, elavfall, återbruk samt eventuell försäljning för återbruk eventuella brandgator mot omgivande verksamheter skyddsavstånd mellan brännbart avfall och eventuell lagring av brandfarliga och explosiva varor ramp eventuell slinga inom anläggningen eller extra bilfil utanför för att undvika trafikstörande köer ytor för hantering av snömassor avrinning av dagvatten inklusive brunnar, oljeavskiljare och eventuell dagvattendamm möjlighet att anpassa anläggningen till ökade mängder avfall och fler fraktioner Ungefärliga uppskattningar på vilket utrymme som krävs finns i avsnitt I synnerhet rangeringen kräver förhållandevis stora ytor. Exempelvis måste det framför varje container finnas cirka tio meter fri yta för att ett fordon ska kunna backa till den. Det gäller även containrar som inte används. Även vid utrymmen som exempelvis de för elavfall och farligt avfall måste det finnas plats för fordon att komma till. 7

12 Om det finns gott om lagringsplats för containrar så går det att optimera och därmed minska antalet transporter från anläggningen. Dimensioneringen bör bilda underlag för möjlig lokalisering och utformning av platsen. I många fall sker dock det omvända. Det vill säga lokaliseringen bestäms först och därefter sker dimensionering och utformning efter givna ramar Särskilt om lagrade mängder Mellanlagring av avfall kräver tillstånd för eller anmälan om miljöfarlig verksamhet (se kapitel 8 om myndighetsbeslut). Processen för ett miljötillstånd är betydligt mer tids- och resurskrävande än den för en anmälan. I samband med dimensioneringen bör det därför övervägas om det är nödvändigt att vid ett och samma tillfälle lagra sådana mängder farligt avfall att verksamheten blir tillståndspliktig eller om det genom tätare hämtningar av avfallet går att hålla nere mängderna. Risken för att den tillåtna mängden lagrat avfall överskrids vid problem med hämtningen bör vägas in. Exempel Vid återvinningscentralen Returen i Södertälje hålls mängden lagrat farligt avfall under gränsen för tillståndsplikt genom borttransport till annan avfallsanläggning fyra dagar i veckan. 8

13 5 Lokalisering Lokaliseringen av återvinningscentralen är central både i detaljplaneprocessen och i miljöprövningen och styrs av till exempel kundbehov, markförutsättningar, anläggningens påverkan på omgivningen samt lokala föreskrifter om bullervärden och transporter. 5.1 Tillgänglighet och transporter Lokaliseringen har stor betydelse för hur besökarna upplever tillgängligheten. Både ur ett besökarperspektiv och miljömässigt bör ambitionen därför vara att återvinningscentralen lokaliseras så att biltrafiken i möjligaste mån minimeras. Det betyder att anläggningen optimalt bör lokaliseras så att kunden kan samordna sitt besök till återvinningscentralen med andra aktiviteter, exempelvis besök vid köpcentrum. Det är också önskvärt att det fungerar att ta sig till återvinningscentralen med cykel och kollektivtrafik. Omkringliggande vägnät bör också ha tillräcklig kapacitet för den ökade trafiken. Hänsyn behöver också tas till de tunga transporterna till och från anläggningen, till exempel typ av transporter och frekvens. Tillfartsvägarna behöver hålla tillräcklig belastningsklass och frihöjd för tunga transporter, samt vara tillåtna för transport av farligt gods. Beroende på förutsättningarna kan kostnaden för att bygga upp infrastrukturen utgöra en betydande del av de totala kostnaderna för anläggningen. 5.2 Omkringliggande verksamhet Verksamheten vid återvinningscentralen kan påverka de närmaste omgivningarna med exempelvis trafik och buller. Det bör därför bedömas hur väl anläggningen kan integreras med omgivningen. Exempelvis är det olämpligt med lastbilar inom bostadsområden. På samma sätt kan det vara olämpligt med omfattande trafik av personbilar i industriområden. Om anläggningen ligger nära bostadshus, förskola eller skola kan det bli problem att hålla de gränsvärden för buller som ofta fastställs i tillståndet för anläggningen. Även det rörliga friluftslivet kan behöva beaktas med avseende på buller, nedskräpning och hur anläggningen upplevs. 5.3 Landskapsbild/stadsbild Återvinningscentralens påverkan på omgivningen är beroende av hur det omkringliggande landskapet ser ut. I det öppna landskapet kan anläggningen bli framträdande även på långt avstånd. I en stadsmiljö eller bland bostäder kan den industriella karaktären vara ett främmande inslag. Påverkan kan minskas om anläggningen anpassas efter terrängen och om befintlig vegetation kan sparas. Val av inhägnad, såsom plank eller stängsel, kan också anpassas till den omgivande miljön. 9

14 5.4 Markförutsättningar Grundläggning De geotekniska förutsättningarna har stor påverkan på anläggningskostnaderna. Kuperade områden kan medföra stora schakt- och sprängningskostnader, eftersom återvinningscentralen behöver stora relativt plana ytor och även plats för dagvattenledningar och eventuell dagvattenrening. Våtmark, tjocka lerlager eller skredkänslig mark kan göra att omfattande schaktningar och fyllningar krävs. I vissa fall kan pålning vara nödvändigt. En bristfälligt genomförd markundersökning kan leda till att kostnaderna vida överstiger de budgeterade. Det samma gäller ett dåligt underlag avseende ledningar i mark Markföroreningar Förekomsten av föroreningar i marken bör undersökas genom kartläggning av tidigare verksamheter på platsen och provtagningar om det bedöms nödvändigt. Det gäller särskilt i det fall det rör sig om gammal industrimark, deponi, bensinmack eller liknande. Undersökningen är inte minst viktigt med tanke på det omfattande ansvar som fastighetsägaren har om marken är förorenad. Om markföroreningar upptäcks ska kommunens miljöförvaltning omgående underrättas. Mer information om regelverket och vad som krävs av fastighetsägaren finns på Naturvårdsverkets och många kommuners och länsstyrelsers webbplatser. Även om marken inte behöver saneras kan det vara bra att dokumentera eventuella markföroreningar innan anläggningen etableras. Normalt förekommer villkor i tillstånden om återställning. Oförutsedda markföroreningar kan innebära en omfattande och kostsam sanering. 5.5 Förutsättningar för dagvattenhantering Förutsättningarna för hantering av dagvatten från anläggningen har betydelse för lokaliseringen av återvinningscentralen. Med föreslagen lokalisering behöver följande frågor besvaras: Finns det kommunal dagvattenhantering i närheten? Finns det krav på lokalt omhändertagande av dagvatten? Får obehandlat dagvatten släppas till den kommunala dagvattenhanteringen eller till recipienten? Hur stora hårdgjorda ytor ska avvattnas? Vilka snömängder kan man räkna med och hur kommer snön och snösmältningen att hanteras? Räcker lednings- eller volymkapaciteten för de planerade systemen vid snösmältning eller kraftiga regn? Finns det ytor för att anlägga dagvattendamm? Hur kan släckvatten hanteras? Tillgänglighet till och kapacitet för dagvatten samt även VA- och elanslutningar kan ha stor betydelse för projektet ur kostnadssynpunkt. På samma sätt som i fråga om markföroreningar kan det vara värdefullt att göra en dagvattenmätning innan verksamheten inleds. Detta för att kunna visa vilka föroreningar som verksamheten bidrar med. 10

15 5.6 Naturvärden Kommunens översiktsplan kan visa hur de gröna sambanden ser ut tillsammans med en bedömning av grönområdenas värde och betydelse. En granskning av anläggningens påverkan på platsens naturvärden bör göras i ett tidigt skede. Granskningen kan visa om eventuella naturvärdena är möjliga att skydda, trots en exploatering eller hur stor skyddszonen, från den planerade återvinningscentralen bör vara, för att bevara de ekologiska värdena. Hur pass nära en anläggning får förläggas i anslutning till ett ekologiskt känsligt område beror på typen av område, hur vattenflöden ser ut m.m. I fall där naturvärdena är höga och området har en ekologisk känslighet, kan det ställas stora krav på bullerdämpande åtgärder och dagvattenhantering etc. Mer information om byggande med hänsyn till naturvärden finns på Boverkets, Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas webbplatser. 5.7 Klimatanpassning Klimatförändringarna antas ge ett ökat antal dagar med intensivt regnande med stora volymer nederbörd. Anläggningen bör anpassas för att på ett effektivt sätt möta de framtida kraven på avvattning och avrinning. Väl dimensionerade dagvattendammar kan användas för att ta hand om vattenmängderna lokalt. Vegetation med djupa rötter kan också användas till att ta upp vatten på plats. Ytor för snöupplag som är rätt dimensionerade är också viktigt att lämna utrymme för. Markens kvalitet med bedömning av jordart behövs för att säkerställa infiltrationskapaciteten och bedöma risken för jordskred. I och med att klimatförändringarna leder till förhöjda nederbördsmängder, men också till ökade vindhastigheter, stormbyar och perioder med värmeböljor, så ökar kraven på väderskydd för anställda och besökare vid återvinningscentralen. Mer information om klimatanpassning vid byggande finns på Boverkets webbplats. 11

16 6 Utformning Vid utformningen av en återvinningscentral är det viktigt att tänka igenom vad man vill uppnå med anläggningen. Oavsett bakomliggande syfte bör dock utformningen baseras på ett antal huvudprinciper. En så hög och miljöriktig utsorteringsgrad som möjligt. Det ska vara lätt att göra rätt. Det förutsätter att utformningen gör att kunden förstår hur man ska göra. Enkelt och snabbt för kunden att lämna sitt avfall. Trafikstockningar ska i möjligaste mån undvikas, vilket ställer stora krav på trafiklösningen och övrigt logistiskt upplägg. Tillgänglighet för alla. Återvinningscentralen besöks även av icke bilburna kunder och kunder med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Återvinningscentralen ska vara tillgänglig och säker även för dessa. Enkelt att ändra återvinningscentralen efter behov. Mängd och typ av avfall varierar över säsongen och krav och behov kan ändras i framtiden. Utformningen behöver därför vara så flexibel att den går att anpassa till de ändrade förutsättningarna. Minimerade risker för både personal och kunder. En återvinningscentral besöks av ett stort antal kunder och stora mängder avfall, däribland farligt avfall, hanteras. Såväl personbilar som arbetsfordon rör sig inom området. Anläggningen måste utformas riskerna minimeras. Minimerad påverkan på miljö och omgivning. Den verksamhet som bedrivs vid en återvinningscentral kan innebära störningar för omgivningen i form av exempelvis buller och ökad trafik. Anläggningen måste utformas för att minimera sådana störningar och risker. Underlättad drift och skötsel. En välskött anläggning uppmuntrar kunderna till en miljöriktig sortering. Det måste därför vara lätt och effektivt att driva och sköta anläggningen. Estetiskt tilltalande anläggning. En estetiskt tilltalande anläggning ökar trivseln för personal och kunder och innebär en mindre risk för störning på omgivningen. De praktiska lösningarna för att tillgodose dessa principer kan se olika ut. I detta kapitel ges förslag på hur det kan ske. 6.1 Inför utformningen av anläggningen Inför planeringen av en ny återvinningscentral är det värdefullt att studera olika typer av utformning och lösningar vid andra återvinningscentraler. Mycket kunskap finns samlad till exempel hos Avfall Sveriges arbetsgrupper för återvinningscentraler respektive farligt avfall. Via Avfall Sveriges statistikverktyg Avfall Web kan man ta del av nyckeltal för andra kommuner rörande återvinningscentraler, som exempelvis besöksfrekvens och öppettider. Där kan man också välja ut kommuner med liknande förutsättningar gällande storlek, befolkningsstruktur och geografi.. Det är också värdefullt att ta vara på erfarenheter från egna befintliga återvinningscentraler, exempelvis via intervjuer med personal och kunder. Vad fungerar bra respektive mindre bra och vilka idéer finns kring förbättringar? Arbetsmiljöaspekterna är viktiga att ha med redan i den tidiga planeringen, se mer under avsnitt

17 6.2 Övergripande utformning Vid den övergripande utformningen är det viktigt att tänka igenom hur återvinningscentralen ska användas när den väl är byggd. Hur mycket personal som ska bemanna anläggningen, vilken maskinpark som ska användas, hur komprimering av behållare ska ske och hur mycket avfall som ska mellanlagras är exempel på faktorer som bör beaktas utöver anläggningens kapacitet Anläggningens form och utförande Återvinningscentraler byggs vanligen i form av en slinga, där containrarna står efter varandra på ena eller båda sidorna. Slingan kan vara rak eller exempelvis hästskoformad. Ett annat alternativ är att containrarna står placerade runt ett torg, ibland med en återvinningsstation och en bod för elavfall och annat farligt avfall i mitten av torget. Det finns både för- och nackdelar med de olika formerna. Rak form med containrar på båda sidor Hästskoformad med containerrangering i mitten Torg + Lättare att planera för att bra trafikflöde + Bra översikt för kunder och personal - Flaskhalsar kan uppstå - Kunderna behöver korsa körfilen för att lämna avfall på andra sidan rampen + Lättare att skilja på tung trafik och kunder + Många kan vara inne och lämna avfall samtidigt + Möjligt att stänga av ena delen under lågsäsong - Svårt att få översikt över anläggningen + Lättare för personalen att överblicka - Rörigare trafiksituation Exempel på olika anläggningar visas i figur 2-6 och bild 2-4. Figur 2. Översikt över Lövsta återvinningscentral, Stockholm, som är byggd med en rak ramp och vinkelräta containerfickor på båda sidorna. 13

18 Figur 3. Översikt över Vantörs återvinningscentral, Stockholm, som är byggd med rak ramp under tak och med snedställda containerfickor på båda sidorna. Figur 4. Översikt över Bromma återvinningscentral, Stockholm som är byggd som en hästsko med tak över ramp. På ena sidan av anläggningen finns en parkering med kundvagnar. På anda sidan finns en ramp där kunderna kan parkera intill containern och slänga direkt 14

19 Figur 5. Översikt över Huskvarna återvinningscentral som är utformad med rak ramp med snedställda containerfickor på ena sidan. Figur 6. Översikt över Ullstämma återvinningscentral, Linköping, som är utformad med torg. Se även figur 7 och figur 8 samt bild 15 för fler exempel på övergripande utformning. 15

20 Lämplig utformning avgörs ofta av yttre förutsättningar såsom tomtens storlek och form. Om det finns naturliga höjdvariationer på tomten är det ofta fördelaktigt om dessa kan utnyttjas vid utformningen. Oavsett form är de flesta återvinningscentraler utformade med en nivåskillnad, så att kunderna kastar ner avfallet i containrarna från en ramp och rangering och tung trafik sker på det nedre planet. Huvuddelen av avfallsfraktionerna är placerade vid rampen. Ramp är en bra lösning ur både kund- och personalperspektiv, men eftersom dess storlek begränsar antalet containrar innebär den att flexibiliteten minskar. Snedställda containerfickor vid rampen ger ofta en bra fyllnadsgrad, då kunderna slänger längs hela containersidan. Att ha en ramp med raka sidor där containrarna placeras rakt ut med lastgångar emellan är yteffektivt och ger en lägre byggkostnad. Nackdelarna är att det kan bli trångt för kunderna och dålig fyllnadsgrad i containrarna, då avfallet lätt fördelas ojämnt. Återvinningscentralen kan också utformas utan ramp på en plan yta med mindre containrar (2-3 m³) med så kallade BM-fästen som töms över i en större container med hjälp av hjullastare. Containrarna placeras ut så att en slinga skapas och containrarna kan skyltas om efter behov och säsong. Även storlek och utformning på slingan kan varieras. Besökarna åker på insidan i slingan och hjullastaren arbetar från utsidan när behållarna behöver tömmas. Hanteringen kräver ett omlastningsområde där de större containrarna är placerade. Bild 2. Återvinningscentral i Karlsborg som är byggd på en plan yta där mindre containrar med så kallade BM-fästen är placerade i en slinga. Anläggningen saknar nivåskillnader och persontrafik och tung trafik är separerad. En annan variant som inte kräver någon ramp för bilar är att en enklare gångramp placeras intill eller mellan containrarna, där kunderna kan gå upp med sitt avfall. Detta kan fungera bra som en temporär lösning, men kräver att rampen är tillräckligt lång för att inte ha för stark lutning. 16

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag

BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag 1 2013 TYA och upphovsmännen Mångfaldigande av innehållet i denna PDF, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Riskhänsyn vid ny bebyggelse

Riskhänsyn vid ny bebyggelse 2000:01 Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer Räddnings- och säkerhetsavdelningen Förord Ett flertal allvarliga olyckor och tillbud

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET

TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET kapitel 14 TEKNISK FÖRSÖRJNING GRUNDEN I VÄLFÄRDSSAMHÄLLET Kapitlet behandlar energiförsörjning, avfallshantering och vatten- och avloppsfrågor. Dessa är alla sektorsintressen med viktiga grundläggande

Läs mer

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. GOD BEBYGGD MILJÖ Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29

Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun. Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 Föreskrifter om avfallshantering för Borlänge kommun Beslutat i Kommunfullmäktige 2007-03-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...4 Inledande bestämmelser och definitioner

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Lars Arell SGU-rapport 2005:20 Förord SGU

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

Projektera och bygg för god avfallshantering. Stockholms stads riktlinjer

Projektera och bygg för god avfallshantering. Stockholms stads riktlinjer Projektera och bygg för god avfallshantering Stockholms stads riktlinjer APRIL 2007 Innehållsförteckning Inledning 5 Vad ska samlas in och vem har ansvar? 6 Planering för långsiktigt hållbara lösningar

Läs mer

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller?

Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? Sluten tank inom verksamhetsområde för hushållsspillvatten, eller? En rapport om de rättsliga förutsättningarna enligt LAV för va-huvudmannen att välja tekniken med sluten tank, samt vissa rättsliga följdfrågor.

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer