Stadshuset, Sammantradesrum 2, kl Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Hlssleholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammantradesrum 2, kl Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) Övriga närvarande Tjänstemän Bitr. förvaltningschef Charlotte Nygren-Bonnier Exploateringschef Jakob Tannerfalk Upphandlingschef Rickard Muth Stadsbyggnadschef Camilla Ehrenflod IT-strateg Göran Karlsson Utvecklingsledare Lars Härstedt Kommunikationschef Hanna Gardell Kommunsekreterare Lisa Thell Utses att justera ens plats, tid Justerade paragrafer Lars-Göran Wiberg Kommunledningskontoret/ Underskrifter Sekreterare ~), _ Ordförande 21fc >-//t!:~ ärpalmgful

2 ,,,,,,,,,, ~ Hlssleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(19) Anslag I bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Hässleholms, Kommunledningskontoret Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur 2013-

3 Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL (19) 288 Ändring av föredragningslistan beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Ärende 6 om "Upphandling avseende mobiltelefoner RAM 12/36" behandlas som ärende 2. Ärende om" Markförvärv inom lgnaberga vattenskyddsområde" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 8. Ärende om "Förslag till utredning - proportionella val" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 10. Ärende om "Samarbete med Hörby om växelfunktion" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 11. Ärende 8 om "Siesta" utgår.

4 Hlssleholms SAMMANIBÄDESPROTOKOLL / (19) 289 Upphandling avseende mobiltelefoner RAM 12/36 Beslut beslutar följande: Avtal för Hässleholms avseende mobiltelefoner och tillbehör godkänns att tecknas med TDC Sverige AB, med avtalstid på två år möjlighet till förlängning med totalt upp till två år. TDC Sverige AB Orgnr: Marginalpåslag i procent på dagsaktuella inköpspriser: Mobiltelefoner 4 procent. Smartphone 4 procent. Skyddsklassade telefoner IP 67 klassade (Ingress protection) eller motsvarande 4 procent. Mobil bordstelefon 4 procent. Utrustning till fast telefoni och IP telefoni 20 procent. Tillbehör till ovanstående produktkategorier 20 procent. Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningens upphandlingsenhet i Hässleholms har genomfört samordnad upphandling av mobiltelefoner och tillbehör. För fö ljande er och bolag: Hässleholms Osby Kommun Östra Göinge Kommun

5 Hiissleholms SAMMANIBÄDESPROTOKOLL / (19) Forts. 289 För följande ala bolag: Håssleholms Miljö AB (HMAB), Håssleholms Industribyggnads AB (I-IlBAB) Håssleholms Vatten AB (HV AB) Håssleholms Teknik AB (HTAB) Osby Bostäder Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) Upphandlingen har genomförts enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) som öppen upphandling. Annonsering har skett i Tenders officialjoumal (TED), Kommers samt på Håssleholms s hemsida med stängningsdatum den 18 november Anbudsgivama har lämnat sitt inköpspris, procentpåslag och slutpris för ett antal utvalda produktkategorier. Slutpriset ligger till grund för utvärderingen, procentpåslaget ligger till grund för avtalet. Det angivna procentpåslaget är det påslaget som anbudsgivaren får ta ut som vinst per produktkategori utifrån dagsaktuellt inköpspris. Sänt till: Upphandlingsavdelning

6 Hissleholms SAMMANIRÄDESPROTOKOLL / (19) 290 Detaljplan för Pannan 7 med flera i Hässleholm - samråd Beslut har ingen erinran mot planförslaget. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för Pannan 7 med flera har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för utbyggnad av fjärrvärmeverket på fastigheten Håssleholm 87 :9 samt att tillåta handel på fastigheten Pannan 7. Bakgrunden till planen är att det kommit in en förfrågan om att etablera handelsverksamhet på Pannan 7. En förfrågan om att utöka fjärrvärmeverket har också inkommit. Planen består av två planområden som utgörs av fastigheterna Pannan 7 och del av Håssleholm 87:9. Området är beläget i Läreda industriområde i Håssleholm och är idag planlagt för industri. Pannan 7 är i privat ägo och Håssleholm 87 :9 ägs av en. Sänt till: Byggnadsnämnd Tekniska avdelningen - Exploateringsenhet ~O}l;

7 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 7(19) Hlssl holms / Detaljplan för del av Vankiva 9:40 - samråd Beslut har ingen erinran mot planförslaget. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för del av Van.kiva 9:40 har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Syftet med planen är att möjliggöra en etablering av en modem och kundeffektiv depå för underhåll av motorvagnståg och lok som trafikerar jämvägslinjer i södra Sverige. Planområdet ligger i direkt anslutning till Markaryds banan, på dess östra sida mellan Hässleholm och Van.kiva. Det område som studeras i samrådsskedet har en längd av cirka två kilometer och upptar en areal på cirka 25 hektar. Marken är privatägd och Train Alliance Sweden AB har genom avtal med markägaren tillförsäkrat sig rätten att låta planlägga och bygga ut en underhållsdepå för lok och motorvagnståg. Sänt till: Byggnadsnämnd Tekniska avdelningen - Exploateringsenhet

8 Hluleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL / (19) 292 Detaljplan för Hässleholm 89:87 - Sjörröds gård - samråd Beslut har ingen erinran mot planförslaget. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för Håssleholm 89:87 - Sjörröds gård har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder samt mindre lokaler för icke störande verksamheter. Till utbyggnaden hör även djurhållning och odling samt en värmeanläggning för att ta hand om områdets uppvärmning. Byggnadsnämnden har den 11 december 2012 lämnat ett planbesked att nämnden är beredd att pröva förslag till ny detaljplan för nybyggnad av bostäder och verksamheter. Sänt till: Byggnadsnämnd Tekniska avdelningen - Exploateringsenhet

9 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 9(19) Hlssleholms / Detaljplan för del av Tormestorp 5:16 - Parkhöjden - samråd Beslut har ingen erinran mot planförslaget. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för del av Tormestotp 5:16 (Parkhöjden) har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Syftet med planläggningen är att reglera kommande byggnation så att den blir enhetlig och harmoniserar med nuvarande bebyggelse vad avser storlek och placering. Syftet är också att justera vändplatsen så att den överensstämmer med verkligheten då den idag inte är placerad enligt gällande detaljplan. Området är planlagt för friliggande bostadshus. bestämde den 27 februari 2013 vid ett beredningsmöte att tomterna på Parkhöjden ska få säljas direkt till privatpersoner istället för att försäljning sker till någon exploatör som gruppbebygger området. Tomtmarken, förutom en bebyggd tomt, ägs av Hässleholms. Sänt till: Byggnadsnämnd Tekniska avdelningen - Exploateringsenhet ~~~

10 Hluleholms SAMMANIRÄDESPROTOKOLL / (19) 294 Anhållan om alt bidrag till föreningen Helgeåns vattenråd Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen avslår begäran om alt bidrag till föreningen Helgeåns vattenråd. Beskrivning av ärendet Föreningen Helgeåns vattenråd har i skrivelse till styrelsen begärt alt bidrag, benämnt serviceavgift, med kronor, för föreningens verksamhet. Av skrivelsen framgår vidare bland annat följande. Föreningen bildades i maj Ändamålet enligt stadgarna är att "skapa ett frivilligt öppet rådgivande forum för så många olika intresseområden som möjligt inom Helgeåns avrinningsområde (... ) Ändamålet är att medlemmarna tillsammans ska verka för en hållbar förvaltning av vattenresurserna inom Helgeåns avrinningsområde i enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten. Detta ska ske genom att rådet aktivt medverkar i planeringsprocesser som berör statusen på vattenförekomster. Rådet ska också aktivt medverka till granskning och revidering av miljökvalitetsnormer och andra kvalitetskrav inom avrinningsområdet". Begäran har remitterats till miljönämnden. Nåmnden har i beslut , 57 föres lagit att begäran avslås med hänvisning till lagrum, utredningar och beskrivningar, miljökontorets tjänsteutlåtande Miljökontoret anför i sitt tjänsteutlåtande bland annat följande. Vid bildandet fastslogs att verksamheten skulle finansieras främst av vattenmyndigheten i form av verksamhetsbidrag, men också till liten del av de inbetalda medlemsavgifterna. Också andra möjligheter till finansiering genom LOVA, LEADER och LBU-program skulle prövas.

11 SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 11(19) Hlssleholms / Forts. 294 Den av styrelsen nu föreslagna finansieringsmodellen har inte varit med i tankevärlden vid bildandet av vattenrådet och är enligt miljökontorets uppfattning i strid med grundtanken om tre jämnbördiga intressegrupper som möts i ett fritt forum för meningsutbyte. Kommunerna finansierar redan i dag merparten av den kontinuerliga miljöövervakning som sker i regi av "Kommitten för samordnad kontroll av Helgeån". Vi har tidigare påpekat att fördelningen av kostnaderna för denna miljöövervakning borde fördelas även på mer diffusa källor som jord- och skogsbruk, vägområden med mera än bara på de punktutsläpp som nu får ta hela det ekonomiska ansvaret. Att erna då även i Helgeåns Vattenråd skulle ta nästan hela kostnaden för verksamheten är inte rimlig. Kommunledningskontoret delar miljönämndens bedömning och föreslår därför att begäran avslås. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen , 140 beslutar att återremittera ärendet. Yrkande Robin Gustavsson (KD) föreslår att ärendet återremiteras. Lena Svensson (Q, Lena Wallentheim (S) och Jeanette Thelander (1v1P) instämmer i detta yrkande. Omr&tnirrg Ordförande ställer proposition på framlagt förslag och finner det bifallet , 133 beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen avslår begäran om alt bidrag till föreningen Helgeåns vattenråd. UPJYl)ft omiemsomautår från att deltaga i relutet Lars-Göran Wiberg (Q avstår från att deltaga i beslutet (huvudomröstning). Yrkande Lars-Göran Wiberg (Q yrkar att ärendet ska återremitteras.

12 Hluleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / (19) Forts. 294 Pär Palmgren (M) yrkar bifall till liggande förs lag innebärande att begäran ska avslås. Omr&tring Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras idag och dels om det ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter proposition på liggande förslag och finner det bifallet (huvudomröstning). Sänt till: Helgeåns vattenråd Miljönämnd Handläggare Utdraget bestyrkas

13 Hlssleholms SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL / (19) 295 Markförvärv inom lgnaberga vattenskyddsområde Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. Del av fastigheten Gulastotp 9:26 om cirka 9,2 hektar som ligger inom det inre vattenskyddsområdet förvärvas för kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förs lag på överenskommelse om fastighetsreglering. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. 3. Finansiering sker genom exploateringsbudgeten. Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen tog beslut om fastställelse av Ignaberga vattenskyddsområde. beslutade den 14 mars 2007 att ge dåvarande exploateringsavdelning i uppdrag att bevaka markförsäljningar inom det inre vattenskyddsområdet och förvärva mark när tillfälle gavs. Hässleholms har nu tillfälle att förvärva ett markområde om cirka 9,2 hektar inom det inre vattenskyddsområdet. Enligt avtalsförslaget ges säljaren rätt att under fem år från tillträdet avverka planterad hybridasp och björk inom området. Säljaren får också behålla jakten på området under fem år. Bilagor: 1. Överenskommelse om fastighetsreglering.

14 Hässleholms SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL / (19) Forts. 295 Sänt till: Tekniska avdelningen - exploateringsenhet.swy

15 Datum (3) Hässleholms Överenskommelse om fastighetsreglering 1. Parter Mellan Hässleholms Stadshuset Häss leholm ägare av Hässleholm Gulastorp 7: 16 nedan kallad Kommunen (org.nr ) och Anders Winqvist ägare av Hässleholm Gulastorp 9:26 nedan kallad säljaren har följande överenskommelse om fastighetsreglering, nedan kallat detta avtal, träffats: 2. Marköverföring Från Hässleholm Gulastorp 9:26 överföres den del om ca 9,2 ha av fastigheten som ligger inom det inre vattenskyddsområdet till Hässleholm Gulastorp 7:16, enligt Bilaga A, nedan kallad området. 3. Ersättning Kommunen skall betala ENMILJONTV ÅHUNDRATJUGOFEMTUSEN ( ) kronor direkt till Säljaren. Ersättningen skall betalas omgående efter undertecknandet av detta avtal, dock senast på tillträdesdagen. 4. Tillträde Tillträde skall ske när erforderlig fastighetsbildning skett. 5. Lantmäteriförrättning Marköverföringen skall genomföras som fastighetsreglering enligt 5 kap 18 FBL varvid detta avtal skall gälla som överenskommelse. Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig lantmäteriförrättning. Parterna biträder förrättningsansökan genom underskrift av denna handling. Kommunen skall vara aktmottagare och Säljaren skall erhålla kopia av förrättningsakten. Parterna godtar de eventuella ändringar av areal, gränser m.m. som förrättningslantmätaren anser nödvändiga. Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb:

16 Parterna är överens om att fastighetsbildningsmyndigheten i förekommande fall ska fördela eventuella andelar och mantal i gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och rättigheter proportionellt för berörda fastigheter/områden. 6. Inteckningar och belastningar Säljaren veterligen besväras inte området på tillträdesdagen av några fler servitut, nyttjanderätter eller andra icke inskrivna belastningar än följande: Ledningsrätt, vatten 1293K-04/512 Rättigheten skall fortsätta att gälla efter förrättningen. Området överföres gravationsfritt. 7. Nyttjanderätt Säljaren har rätt att under fem år räknat från tillträdesdagen avverka totalt 472 m3sk planterad hybridasp ( l 52m3sk vid första gallringen och 320 m3sk vid andra gallringen) samt totalt 60 m3sk björk inom området. Avverkningen skall ske i enlighet med gällande skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet, se Bilaga B, och skogsvårdslagen. Vid eventuell ansökan om dispens från kalavverkningsförbudet skall säljaren stå för ansökningsavgiften Säljaren har ingen rätt till ersättning för skog som inte avverkats vid nyttjanderättstidens slut. Planterad ek, rönn och fågelbär samt ekdungar inom området får ej avverkas. 8. Jakträtt Säljaren får behålla jakträtten på området under fem jaktår. Jakträtten regleras i separat j akträttsavtal. 9. Avkastning/kostnader Eventuella inkomster för området tillfaller Säljaren i den mån de belöper på tiden före tillträdesdagen och Kommunen därefter. Kostnader, räntor, skatter m.m. som belöper på området skall bekostas av Säljaren för tiden före tillträdesdagen och av Kommunen för tiden därefter. 10.Giltighet Detta avtal är giltigt under förutsättning av att erforderlig al instans godkänner avtalet, att ersättningen erläggs, att erforderlig fastighetsbildning sker, och att säljaren återkallar sitt yrkande till Mark- och miljödomstolen om ersättning/skadestånd p.g.a. beslut om vattenskyddsområde Sker ej detta är detta avtal till alla delar förfallet utan krav på ersättning från någondera parten.

17 11. Sidoöverenskommelse Parterna har inte träffat någon överenskommelse e ller åtagit sig någon förpliktelse utöver vad som angivits i detta avtal. 12.Tvist Eventuella tvister avseende detta avtal skall i första hand klaras ut i samband med lantmäteriförrättningen. I andra hand får tvisten lösas i allmän domstol, med Hässleholms tingsrätt som första instans. 13. Undertecknande Detta avtal har upprättas i tre likalydande exemplar varav parterna och Lantmäteriet tagit var sitt. Hässleholm För Säljaren Hässleholm För Kommunen Anders Winqvist Pär Palmgren Kommunstyrelsens ordförande Jakob Tannerfalk Mark- och exploateringschef

18 Hässleholms SAMMANIRÄDESPROTOKOLL / (19) 296 Slutreglering Goodshow Production AB Beslut beslutar att föres lå styrelsen följande beslut: Slutreglering av Goodshow Production AB:s skuld till Håssleholms på kronor och resterande skuld till Håssleholms godkänns avskrivas. Beskrivning av ärendet Mellan Hässleholm och Goodshow Production AB har det tidigare funnits ett samarbete angående projektering och planering för musikalprojekt Goodshow Production AB och Håssleholms hade enats om ett långsiktigt teatersamarbete där Goodshow Production AB skulle producera teaterverksamhet med hög konstnärlig kvalitet i Håssleholm. Samarbetet var planerat som en långsiktig satsning i flera steg fram till Håssleholms 100-års jubileum. Som ett led i detta samarbete genomfördes 2009 musikalen Cabaret och 2012 genomfördes musikalen Allt eller inget. Tyvärr försenades produktionsplanering och marknadsföring för musikalen, Allt eller inget, på grund av omständigheter som Goodshow Production AB inte kunde råda över. Även den pågående lågkonjunkturen påverkade biljettförsäljningen negativt trots lysande recensioner, vilket medförde att produktionen slutade med ett underskott. Detta innebär att Goodshow Production AB idag har en skuld till Håssleholms på kronor för hyra av lokaler i kulturhuset. Ett förslag arbetades fram före sommaren där Goodshow Production AB, med sina artister, skulle genomföra "Scensommar på Hovdala" den 24 augusti. Samtliga entreavgifter skulle oavkortat tillfalla Håssleholms och därmed reglera den fordran som en har på Goodshow Production AB. Bolaget hade vidtalat cirka 30 artister för detta endagarsevenemang i Håssleholm. På grund av olika omständigheter ställde en in detta evenemang.

19 Hlssleholms SAMMANI'RÄDESPROTOKOLL / (19) Fons. 296 Då det inte bedöms att det finns förutsättningar att genomföra ytterligare hög kvalitativ teaterverksamhet i Hässleholm, inom ramen för Goodshow Production AB, har ägarna till Goodshow Production AB beslutat att avveckla bolaget. Eftersom Goodshow Production AB bildades efter samråd med tjänstemän och förtroende valda i Hässleholm och planerade musikalprojekt 2014 inte längre är aktuella, har en ackordsuppgörelse diskuterats med ägarna till Goodshow Production AB. Förslaget till ackordsuppgörelsen är att bolaget betalar kronor till Håssleholrns och att resterande skuld avskrivs. Sänt till: Ekonomiavdelning Goodshow Production AB

20 Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL / (19) 297 Förslag till utredning - proportionella val Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen beslutar att hos Sveriges Kommuner och landsting anhålla om initiativ till utredning om och förslag till ändring av regler för proportionella val i enlighet med framtaget brev. Beskrivning av ärendet I samband med att parlamentariska gruppen sammanträffat har det framkommit önskemål om att tillskriva Sveriges er om landsting (SKL) med önskemål att de ska se över regleringen runt effekterna av att under en hel mandatperiod arbeta med ledamöter och ersättare valda enligt proportionella val. Håsslehohns har haft flera dialoger med SKL om hur det är tänkt att praktiskt arbeta när både ledamöter och ersättare valts enligt lagen om proportionella val. Bilagor: 1. Brev - förslag till utredning. Sänt till: Kanslichef - parlamentariska gruppen SKL

21 BREV 1(1) Hässleholms Handläggare kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunledningskontoret Kansliavdelningen maj-inger. Datum Sveriges er och landsting Förslag till utredning- proportionella val Bakgrund Håsslehohns valde för mandatperioden styrelsen, nämnder och övriga möjliga val både ledamöter och ersättare genom proportionella val. Detta gjordes trots en omfattande information och genomgång med samtliga partiers företrädare om de följder detta kunde få. Det förekom även mycket diskussioner mellan partierna hur valen skulle kunna genomföras på bästa sätt. Hässleholm har under innevarande mandatperiod tvingats förhålla sig till verkningarna av att tillämpa lagstiftningen om proportionella val fullt ut i praktiken. Den har medfört att det finns åtskilliga platser som är obesatta och det kan bli svårigheter att kalla in personer till sammanträden. Ersättarna måste i större utsträckning tas från annat parti och ersättarna på listan kan ta slut. Det finns en oklarhet hur ersättare går in som ledamot i samband med avsägelse. Frågor som berör både tjänstemän och partiföreträdare. Förslag För att i framtiden undvika de problem som uppstår med att tillämpa en lag som inte är tillräckligt väl utformad för att tillämpas fullt ut föreslår en att initiativ tas till utredning om och förs lag till ändringar som är nödvändiga och möjliga. Kommunstyrelsen Pär Palmgren Kormunstyrefsens orc/fårande Bengt-Arne Persson Kommunledningskontoret I Kansliavdelningen Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: C:\Users\lisaols\AppData\Loca l\microsoft\windows\temporary Internet Files\Content.Outlook\ES92991A\Förslaq till utredninq-

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(19) Hlssleholms / Samarbete med Hörby om växelfunktion Beslut beslutar följande: 1. Kommunledningskontoret godkänns inleda ett samarbete med Hörby om växelfunktionen. Avsikten är att Hässleholms blir svarsställe för inkommande samtal till Hörby. 2. Kommunchefen ges i uppdrag att teckna ett funktionsavtal med Hörby som gäller från och med den 1januari2014. Beskrivning av ärendet Hörby har framfört önskemål om att överlåta svarsfunktionen i växeln till Hässleholms. Kommunikationsavdelningen ser positivt på detta och har skrivit ett funktionsavtal som reglerar ansvarsområde och ekonomi. Avtalet är tänkt att gälla från den 1januari2014 tills vidare, med möjlighet till uppsägning. Avtalsförslaget bygger på att Hässleholms tar på sig ansvaret för att vara svarsställe för inkommande samtal till Hörby. Arbetsuppgiften läggs på växelfunktionen inom ikationsavdelningen, ledningskontoret. Det sker ingen personalövergång. Hörby köper endast själva svarstjänsten av Hässleholms, som utökar personalstyrkan efter behov. Genom ett samarbete kring växelfunktionen kan man fullt ut dra nytta av de samordningsvinster som en gemensam teknisk telefoniplattform erbjuder och bedriva en effektiv verksamhet med hög servicegrad. Detta är något som gynnar båda samarbetserna. Funktionsavtalet reglerar enbart själva svarstjänsten. Samarbetet kring tekniken regleras i särskilt driftavtal mellan Unikom och respektive. Förvaltningssamverkan med ledningskontorets fackliga organisationer har skett enligt MBL 19 ( ) och 11 ( ). Utdraget bestyrkas

23 Hluleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / (19) Forts. 298 Sänt till: Kommunikationschef Kommunchef

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20 l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2015- kl. 08.30-9.20 1ö\'3-0'2.-l\ (R~~ ll('l.-\"5/lt;jj Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-08-07 kl. 08.30-9.40

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-08-07 kl. 08.30-9.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.40 Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Lena Wallentheim (S) Övriga

Läs mer

l~---~---: ~----------

l~---~---: ~---------- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift sekreterare Stadshuset,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell SAl'viTvlANTR.ÄDE SPROTO KOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40 Pär Palmgren (i\1) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-12-02 kl. 08.30-9.20

Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-12-02 kl. 08.30-9.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1{5) Hässleholms Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, kl. 08.30-9.20 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunledningskontoret/2010-01-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunledningskontoret/2010-01-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) 2010-01-13 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09:30 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-10-08 kl. 08.30-09.07

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-10-08 kl. 08.30-09.07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera ens plats, tid Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2014-10-08 kl. 08.30-09.07 Pär Palmgren (M) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum l, kl

Stadshuset, Sammanträdesrum l, kl SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2015-12-16 kl. 08.30-09.00 Lena Wallemheim (S) ordförande Mats Sturesson (C) l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.45 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, , kl SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2016-09-26, kl. 16.00-16.10 Lena Wallentheim (S) ordförande ( 196) Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär

Läs mer

---~~---inaltlli:illl~.~

---~~---inaltlli:illl~.~ SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-02-03, kl. 13.30-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 2010-01-18 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 13.25-13.35 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Kommunchef

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Stadshuset, Sanunantriidesmm l, 2016-05-04 kl. 08.00-08.20

Stadshuset, Sanunantriidesmm l, 2016-05-04 kl. 08.00-08.20 SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Beslutande Ledam öter Stadshuset, Sanunantriidesmm l, kl. 08.00-08.20 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l :e vice ordförande Pär Palmgren (1vf)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-03-20 kl. 08.30-09.1 O

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2013-03-20 kl. 08.30-09.1 O SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.1 O Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) 1 :e vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-05-18, kl. 15.00-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande

Läs mer

~~

~~ SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Hissiaholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum l, 2016-03-30, kl. 13.30-17.20 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q l:e vice ordförande

Läs mer

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN vvvvv ~ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 46 Avsägelse av uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, representant i Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordost

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2003-11-26 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (L) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08.30 10.20 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Stadshuset, personalavdelningen, kl14:30-16:30

Stadshuset, personalavdelningen, kl14:30-16:30 l SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 1(9) Personalutskottet Plats och tid ande Ledamöter Tjanstgörande ersattare övriga närvarande Ersattare Tjansteman Stadshuset, personalavdelningen, kl14:30-16:30 Lena Wallentheim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.00-09.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-17 1 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-11-16, kl. 13.30-16.05 Lena Wallentheim (S) ordförande :Mats Sturesson (Q 1:e vice

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Björkhemsvägen 13, 3:e våningen 10:00-12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzón (S) Pierre Månsson (FP) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 19.10-19.20 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Henrik Wöhlecke (M) 1:e vice ordförande Annette Linander (C) 2:e vice ordförande Fredrik

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 205-04-2 KS 203/058 5026 Rev 205-04-30 Kommunfullmäktige Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren, 6 och del av Kvarnholmen

Läs mer

ordförancfi~1lift.ii4:~... H

ordförancfi~1lift.ii4:~... H ~ HASSLEHOLMS,,'$" KOMMUN ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (13) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.25 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2003-11-05 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2003-11-05 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2003-11-05 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-11.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Planeringschef

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Eva Engström Sekreterare Tommy Staaf Kommunchef Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 17 juni 2013 kl. 13:30-15:40. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Håkan

Läs mer

Europa Direkt, Norra Station, kl

Europa Direkt, Norra Station, kl SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Europa Direkt, Norra Station, 2016-02-17 kl. 08.30 - Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (C) 1 :e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Ulf Persson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Roland Månsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-22 1 (13) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Behandlade ärenden fritidsnämnden 23 Budgetuppföljning 2013-05-31. 24 Budgetuppföljning 2013-07-31. 25 av budget 2013. 26 Information 1. Organisationsförändring, Tyrs Hov Hässleholmsgården.

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0-0 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2003-11-20 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95

Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anders Carlquist Datum KS-2014/95 2014-02-27 Kommunstyrelsen Markanvisning, Ängby 1:1 KS-2014/95 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Stadshuset, personalavdelningen, kl 08:30-10:25. Lena Wallentheim (S) ordförande Pär Palmgren (M) Dolores Öhman (MP) Ulf Erlandsson (SD)

Stadshuset, personalavdelningen, kl 08:30-10:25. Lena Wallentheim (S) ordförande Pär Palmgren (M) Dolores Öhman (MP) Ulf Erlandsson (SD) ,,,,, ~ SANIMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid ande Ledamöter Tjanstgörande ersattare Övriga närvarande Ersattare Stadshuset, personalavdelningen, kl 08:30-10:25 Lena Wallentheim (S) ordförande Pär

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Tid Plats 08:30-12:00 Utsikten, kommunhuset Hallsberg Beslutande ledamöter Andreas Svahn (S) (ordförande) Torbjörn Appelqvist (M) Magnus Andersson (S) Siw Lunander

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S)

Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim (S) ,!!!'0' l SA.tvfMANTRÄDESPROTOKOll 1 (8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, personalavdelningen, 2014-11-27 kl 08:30-10:00 Pär Palmgren (M) ordförande Lars-Göran W i berg (C) Lena Wallentheim

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30

2014-08-12. Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2014-08-1 2, kl. 13.30-14.30 SAMMAN1RÄDESPROTOKOI.l... 1(15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats, tid Justerade paragrafer Underskrift

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT

MARKANVISNINGSAVTAL KONCEPT 1 (6) Mellan Oskarshamns kommun genom dess kommunfullmäktige, nedan kallad Kommunen, och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 9 nedan träffats

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. Kl 14.00 14.34 ande Elwe Nilsson (M), ordförande, Patrik Lundholm (C), Kenneth Bylund (S), Roger Gadde

Läs mer

Föredragningslista, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista, Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Onsdagen den 4 maj 2016 kl. 08.00 Plats Stadshuset, Sammanträdesrum 1 Föredragningslista, Kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Föredragande Till 1. Protokollsjustering

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 14 Ks 78 Au 74 Dnr 130/2007-252 Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde

Läs mer

Ordförande... Christer Thobiasson (M) Bo Carlsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Christer Thobiasson (M) Bo Carlsson (C) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-12-11 1 (12) Plats Rum 225 Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 11 december Kl: 13:30 15:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) Ann Molander (FP) för Ulrika Landergren (FP) Lisa Andersson (M) för Hans Forsberg (M)

Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) Ann Molander (FP) för Ulrika Landergren (FP) Lisa Andersson (M) för Hans Forsberg (M) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 8.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Fredrik Hansson (C) Tjänstemän

Läs mer