Stadshuset, Sammantradesrum 2, kl Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Hlssleholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammantradesrum 2, kl Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) Övriga närvarande Tjänstemän Bitr. förvaltningschef Charlotte Nygren-Bonnier Exploateringschef Jakob Tannerfalk Upphandlingschef Rickard Muth Stadsbyggnadschef Camilla Ehrenflod IT-strateg Göran Karlsson Utvecklingsledare Lars Härstedt Kommunikationschef Hanna Gardell Kommunsekreterare Lisa Thell Utses att justera ens plats, tid Justerade paragrafer Lars-Göran Wiberg Kommunledningskontoret/ Underskrifter Sekreterare ~), _ Ordförande 21fc >-//t!:~ ärpalmgful

2 ,,,,,,,,,, ~ Hlssleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(19) Anslag I bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Hässleholms, Kommunledningskontoret Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur 2013-

3 Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL (19) 288 Ändring av föredragningslistan beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Ärende 6 om "Upphandling avseende mobiltelefoner RAM 12/36" behandlas som ärende 2. Ärende om" Markförvärv inom lgnaberga vattenskyddsområde" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 8. Ärende om "Förslag till utredning - proportionella val" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 10. Ärende om "Samarbete med Hörby om växelfunktion" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 11. Ärende 8 om "Siesta" utgår.

4 Hlssleholms SAMMANIBÄDESPROTOKOLL / (19) 289 Upphandling avseende mobiltelefoner RAM 12/36 Beslut beslutar följande: Avtal för Hässleholms avseende mobiltelefoner och tillbehör godkänns att tecknas med TDC Sverige AB, med avtalstid på två år möjlighet till förlängning med totalt upp till två år. TDC Sverige AB Orgnr: Marginalpåslag i procent på dagsaktuella inköpspriser: Mobiltelefoner 4 procent. Smartphone 4 procent. Skyddsklassade telefoner IP 67 klassade (Ingress protection) eller motsvarande 4 procent. Mobil bordstelefon 4 procent. Utrustning till fast telefoni och IP telefoni 20 procent. Tillbehör till ovanstående produktkategorier 20 procent. Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningens upphandlingsenhet i Hässleholms har genomfört samordnad upphandling av mobiltelefoner och tillbehör. För fö ljande er och bolag: Hässleholms Osby Kommun Östra Göinge Kommun

5 Hiissleholms SAMMANIBÄDESPROTOKOLL / (19) Forts. 289 För följande ala bolag: Håssleholms Miljö AB (HMAB), Håssleholms Industribyggnads AB (I-IlBAB) Håssleholms Vatten AB (HV AB) Håssleholms Teknik AB (HTAB) Osby Bostäder Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) Upphandlingen har genomförts enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) som öppen upphandling. Annonsering har skett i Tenders officialjoumal (TED), Kommers samt på Håssleholms s hemsida med stängningsdatum den 18 november Anbudsgivama har lämnat sitt inköpspris, procentpåslag och slutpris för ett antal utvalda produktkategorier. Slutpriset ligger till grund för utvärderingen, procentpåslaget ligger till grund för avtalet. Det angivna procentpåslaget är det påslaget som anbudsgivaren får ta ut som vinst per produktkategori utifrån dagsaktuellt inköpspris. Sänt till: Upphandlingsavdelning

6 Hissleholms SAMMANIRÄDESPROTOKOLL / (19) 290 Detaljplan för Pannan 7 med flera i Hässleholm - samråd Beslut har ingen erinran mot planförslaget. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för Pannan 7 med flera har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för utbyggnad av fjärrvärmeverket på fastigheten Håssleholm 87 :9 samt att tillåta handel på fastigheten Pannan 7. Bakgrunden till planen är att det kommit in en förfrågan om att etablera handelsverksamhet på Pannan 7. En förfrågan om att utöka fjärrvärmeverket har också inkommit. Planen består av två planområden som utgörs av fastigheterna Pannan 7 och del av Håssleholm 87:9. Området är beläget i Läreda industriområde i Håssleholm och är idag planlagt för industri. Pannan 7 är i privat ägo och Håssleholm 87 :9 ägs av en. Sänt till: Byggnadsnämnd Tekniska avdelningen - Exploateringsenhet ~O}l;

7 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 7(19) Hlssl holms / Detaljplan för del av Vankiva 9:40 - samråd Beslut har ingen erinran mot planförslaget. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för del av Van.kiva 9:40 har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Syftet med planen är att möjliggöra en etablering av en modem och kundeffektiv depå för underhåll av motorvagnståg och lok som trafikerar jämvägslinjer i södra Sverige. Planområdet ligger i direkt anslutning till Markaryds banan, på dess östra sida mellan Hässleholm och Van.kiva. Det område som studeras i samrådsskedet har en längd av cirka två kilometer och upptar en areal på cirka 25 hektar. Marken är privatägd och Train Alliance Sweden AB har genom avtal med markägaren tillförsäkrat sig rätten att låta planlägga och bygga ut en underhållsdepå för lok och motorvagnståg. Sänt till: Byggnadsnämnd Tekniska avdelningen - Exploateringsenhet

8 Hluleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL / (19) 292 Detaljplan för Hässleholm 89:87 - Sjörröds gård - samråd Beslut har ingen erinran mot planförslaget. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för Håssleholm 89:87 - Sjörröds gård har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder samt mindre lokaler för icke störande verksamheter. Till utbyggnaden hör även djurhållning och odling samt en värmeanläggning för att ta hand om områdets uppvärmning. Byggnadsnämnden har den 11 december 2012 lämnat ett planbesked att nämnden är beredd att pröva förslag till ny detaljplan för nybyggnad av bostäder och verksamheter. Sänt till: Byggnadsnämnd Tekniska avdelningen - Exploateringsenhet

9 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 9(19) Hlssleholms / Detaljplan för del av Tormestorp 5:16 - Parkhöjden - samråd Beslut har ingen erinran mot planförslaget. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för del av Tormestotp 5:16 (Parkhöjden) har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Syftet med planläggningen är att reglera kommande byggnation så att den blir enhetlig och harmoniserar med nuvarande bebyggelse vad avser storlek och placering. Syftet är också att justera vändplatsen så att den överensstämmer med verkligheten då den idag inte är placerad enligt gällande detaljplan. Området är planlagt för friliggande bostadshus. bestämde den 27 februari 2013 vid ett beredningsmöte att tomterna på Parkhöjden ska få säljas direkt till privatpersoner istället för att försäljning sker till någon exploatör som gruppbebygger området. Tomtmarken, förutom en bebyggd tomt, ägs av Hässleholms. Sänt till: Byggnadsnämnd Tekniska avdelningen - Exploateringsenhet ~~~

10 Hluleholms SAMMANIRÄDESPROTOKOLL / (19) 294 Anhållan om alt bidrag till föreningen Helgeåns vattenråd Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen avslår begäran om alt bidrag till föreningen Helgeåns vattenråd. Beskrivning av ärendet Föreningen Helgeåns vattenråd har i skrivelse till styrelsen begärt alt bidrag, benämnt serviceavgift, med kronor, för föreningens verksamhet. Av skrivelsen framgår vidare bland annat följande. Föreningen bildades i maj Ändamålet enligt stadgarna är att "skapa ett frivilligt öppet rådgivande forum för så många olika intresseområden som möjligt inom Helgeåns avrinningsområde (... ) Ändamålet är att medlemmarna tillsammans ska verka för en hållbar förvaltning av vattenresurserna inom Helgeåns avrinningsområde i enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten. Detta ska ske genom att rådet aktivt medverkar i planeringsprocesser som berör statusen på vattenförekomster. Rådet ska också aktivt medverka till granskning och revidering av miljökvalitetsnormer och andra kvalitetskrav inom avrinningsområdet". Begäran har remitterats till miljönämnden. Nåmnden har i beslut , 57 föres lagit att begäran avslås med hänvisning till lagrum, utredningar och beskrivningar, miljökontorets tjänsteutlåtande Miljökontoret anför i sitt tjänsteutlåtande bland annat följande. Vid bildandet fastslogs att verksamheten skulle finansieras främst av vattenmyndigheten i form av verksamhetsbidrag, men också till liten del av de inbetalda medlemsavgifterna. Också andra möjligheter till finansiering genom LOVA, LEADER och LBU-program skulle prövas.

11 SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 11(19) Hlssleholms / Forts. 294 Den av styrelsen nu föreslagna finansieringsmodellen har inte varit med i tankevärlden vid bildandet av vattenrådet och är enligt miljökontorets uppfattning i strid med grundtanken om tre jämnbördiga intressegrupper som möts i ett fritt forum för meningsutbyte. Kommunerna finansierar redan i dag merparten av den kontinuerliga miljöövervakning som sker i regi av "Kommitten för samordnad kontroll av Helgeån". Vi har tidigare påpekat att fördelningen av kostnaderna för denna miljöövervakning borde fördelas även på mer diffusa källor som jord- och skogsbruk, vägområden med mera än bara på de punktutsläpp som nu får ta hela det ekonomiska ansvaret. Att erna då även i Helgeåns Vattenråd skulle ta nästan hela kostnaden för verksamheten är inte rimlig. Kommunledningskontoret delar miljönämndens bedömning och föreslår därför att begäran avslås. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen , 140 beslutar att återremittera ärendet. Yrkande Robin Gustavsson (KD) föreslår att ärendet återremiteras. Lena Svensson (Q, Lena Wallentheim (S) och Jeanette Thelander (1v1P) instämmer i detta yrkande. Omr&tnirrg Ordförande ställer proposition på framlagt förslag och finner det bifallet , 133 beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen avslår begäran om alt bidrag till föreningen Helgeåns vattenråd. UPJYl)ft omiemsomautår från att deltaga i relutet Lars-Göran Wiberg (Q avstår från att deltaga i beslutet (huvudomröstning). Yrkande Lars-Göran Wiberg (Q yrkar att ärendet ska återremitteras.

12 Hluleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / (19) Forts. 294 Pär Palmgren (M) yrkar bifall till liggande förs lag innebärande att begäran ska avslås. Omr&tring Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras idag och dels om det ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter proposition på liggande förslag och finner det bifallet (huvudomröstning). Sänt till: Helgeåns vattenråd Miljönämnd Handläggare Utdraget bestyrkas

13 Hlssleholms SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL / (19) 295 Markförvärv inom lgnaberga vattenskyddsområde Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. Del av fastigheten Gulastotp 9:26 om cirka 9,2 hektar som ligger inom det inre vattenskyddsområdet förvärvas för kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förs lag på överenskommelse om fastighetsreglering. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. 3. Finansiering sker genom exploateringsbudgeten. Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen tog beslut om fastställelse av Ignaberga vattenskyddsområde. beslutade den 14 mars 2007 att ge dåvarande exploateringsavdelning i uppdrag att bevaka markförsäljningar inom det inre vattenskyddsområdet och förvärva mark när tillfälle gavs. Hässleholms har nu tillfälle att förvärva ett markområde om cirka 9,2 hektar inom det inre vattenskyddsområdet. Enligt avtalsförslaget ges säljaren rätt att under fem år från tillträdet avverka planterad hybridasp och björk inom området. Säljaren får också behålla jakten på området under fem år. Bilagor: 1. Överenskommelse om fastighetsreglering.

14 Hässleholms SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL / (19) Forts. 295 Sänt till: Tekniska avdelningen - exploateringsenhet.swy

15 Datum (3) Hässleholms Överenskommelse om fastighetsreglering 1. Parter Mellan Hässleholms Stadshuset Häss leholm ägare av Hässleholm Gulastorp 7: 16 nedan kallad Kommunen (org.nr ) och Anders Winqvist ägare av Hässleholm Gulastorp 9:26 nedan kallad säljaren har följande överenskommelse om fastighetsreglering, nedan kallat detta avtal, träffats: 2. Marköverföring Från Hässleholm Gulastorp 9:26 överföres den del om ca 9,2 ha av fastigheten som ligger inom det inre vattenskyddsområdet till Hässleholm Gulastorp 7:16, enligt Bilaga A, nedan kallad området. 3. Ersättning Kommunen skall betala ENMILJONTV ÅHUNDRATJUGOFEMTUSEN ( ) kronor direkt till Säljaren. Ersättningen skall betalas omgående efter undertecknandet av detta avtal, dock senast på tillträdesdagen. 4. Tillträde Tillträde skall ske när erforderlig fastighetsbildning skett. 5. Lantmäteriförrättning Marköverföringen skall genomföras som fastighetsreglering enligt 5 kap 18 FBL varvid detta avtal skall gälla som överenskommelse. Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig lantmäteriförrättning. Parterna biträder förrättningsansökan genom underskrift av denna handling. Kommunen skall vara aktmottagare och Säljaren skall erhålla kopia av förrättningsakten. Parterna godtar de eventuella ändringar av areal, gränser m.m. som förrättningslantmätaren anser nödvändiga. Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb:

16 Parterna är överens om att fastighetsbildningsmyndigheten i förekommande fall ska fördela eventuella andelar och mantal i gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och rättigheter proportionellt för berörda fastigheter/områden. 6. Inteckningar och belastningar Säljaren veterligen besväras inte området på tillträdesdagen av några fler servitut, nyttjanderätter eller andra icke inskrivna belastningar än följande: Ledningsrätt, vatten 1293K-04/512 Rättigheten skall fortsätta att gälla efter förrättningen. Området överföres gravationsfritt. 7. Nyttjanderätt Säljaren har rätt att under fem år räknat från tillträdesdagen avverka totalt 472 m3sk planterad hybridasp ( l 52m3sk vid första gallringen och 320 m3sk vid andra gallringen) samt totalt 60 m3sk björk inom området. Avverkningen skall ske i enlighet med gällande skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet, se Bilaga B, och skogsvårdslagen. Vid eventuell ansökan om dispens från kalavverkningsförbudet skall säljaren stå för ansökningsavgiften Säljaren har ingen rätt till ersättning för skog som inte avverkats vid nyttjanderättstidens slut. Planterad ek, rönn och fågelbär samt ekdungar inom området får ej avverkas. 8. Jakträtt Säljaren får behålla jakträtten på området under fem jaktår. Jakträtten regleras i separat j akträttsavtal. 9. Avkastning/kostnader Eventuella inkomster för området tillfaller Säljaren i den mån de belöper på tiden före tillträdesdagen och Kommunen därefter. Kostnader, räntor, skatter m.m. som belöper på området skall bekostas av Säljaren för tiden före tillträdesdagen och av Kommunen för tiden därefter. 10.Giltighet Detta avtal är giltigt under förutsättning av att erforderlig al instans godkänner avtalet, att ersättningen erläggs, att erforderlig fastighetsbildning sker, och att säljaren återkallar sitt yrkande till Mark- och miljödomstolen om ersättning/skadestånd p.g.a. beslut om vattenskyddsområde Sker ej detta är detta avtal till alla delar förfallet utan krav på ersättning från någondera parten.

17 11. Sidoöverenskommelse Parterna har inte träffat någon överenskommelse e ller åtagit sig någon förpliktelse utöver vad som angivits i detta avtal. 12.Tvist Eventuella tvister avseende detta avtal skall i första hand klaras ut i samband med lantmäteriförrättningen. I andra hand får tvisten lösas i allmän domstol, med Hässleholms tingsrätt som första instans. 13. Undertecknande Detta avtal har upprättas i tre likalydande exemplar varav parterna och Lantmäteriet tagit var sitt. Hässleholm För Säljaren Hässleholm För Kommunen Anders Winqvist Pär Palmgren Kommunstyrelsens ordförande Jakob Tannerfalk Mark- och exploateringschef

18 Hässleholms SAMMANIRÄDESPROTOKOLL / (19) 296 Slutreglering Goodshow Production AB Beslut beslutar att föres lå styrelsen följande beslut: Slutreglering av Goodshow Production AB:s skuld till Håssleholms på kronor och resterande skuld till Håssleholms godkänns avskrivas. Beskrivning av ärendet Mellan Hässleholm och Goodshow Production AB har det tidigare funnits ett samarbete angående projektering och planering för musikalprojekt Goodshow Production AB och Håssleholms hade enats om ett långsiktigt teatersamarbete där Goodshow Production AB skulle producera teaterverksamhet med hög konstnärlig kvalitet i Håssleholm. Samarbetet var planerat som en långsiktig satsning i flera steg fram till Håssleholms 100-års jubileum. Som ett led i detta samarbete genomfördes 2009 musikalen Cabaret och 2012 genomfördes musikalen Allt eller inget. Tyvärr försenades produktionsplanering och marknadsföring för musikalen, Allt eller inget, på grund av omständigheter som Goodshow Production AB inte kunde råda över. Även den pågående lågkonjunkturen påverkade biljettförsäljningen negativt trots lysande recensioner, vilket medförde att produktionen slutade med ett underskott. Detta innebär att Goodshow Production AB idag har en skuld till Håssleholms på kronor för hyra av lokaler i kulturhuset. Ett förslag arbetades fram före sommaren där Goodshow Production AB, med sina artister, skulle genomföra "Scensommar på Hovdala" den 24 augusti. Samtliga entreavgifter skulle oavkortat tillfalla Håssleholms och därmed reglera den fordran som en har på Goodshow Production AB. Bolaget hade vidtalat cirka 30 artister för detta endagarsevenemang i Håssleholm. På grund av olika omständigheter ställde en in detta evenemang.

19 Hlssleholms SAMMANI'RÄDESPROTOKOLL / (19) Fons. 296 Då det inte bedöms att det finns förutsättningar att genomföra ytterligare hög kvalitativ teaterverksamhet i Hässleholm, inom ramen för Goodshow Production AB, har ägarna till Goodshow Production AB beslutat att avveckla bolaget. Eftersom Goodshow Production AB bildades efter samråd med tjänstemän och förtroende valda i Hässleholm och planerade musikalprojekt 2014 inte längre är aktuella, har en ackordsuppgörelse diskuterats med ägarna till Goodshow Production AB. Förslaget till ackordsuppgörelsen är att bolaget betalar kronor till Håssleholrns och att resterande skuld avskrivs. Sänt till: Ekonomiavdelning Goodshow Production AB

20 Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL / (19) 297 Förslag till utredning - proportionella val Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen beslutar att hos Sveriges Kommuner och landsting anhålla om initiativ till utredning om och förslag till ändring av regler för proportionella val i enlighet med framtaget brev. Beskrivning av ärendet I samband med att parlamentariska gruppen sammanträffat har det framkommit önskemål om att tillskriva Sveriges er om landsting (SKL) med önskemål att de ska se över regleringen runt effekterna av att under en hel mandatperiod arbeta med ledamöter och ersättare valda enligt proportionella val. Håsslehohns har haft flera dialoger med SKL om hur det är tänkt att praktiskt arbeta när både ledamöter och ersättare valts enligt lagen om proportionella val. Bilagor: 1. Brev - förslag till utredning. Sänt till: Kanslichef - parlamentariska gruppen SKL

21 BREV 1(1) Hässleholms Handläggare kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunledningskontoret Kansliavdelningen maj-inger. Datum Sveriges er och landsting Förslag till utredning- proportionella val Bakgrund Håsslehohns valde för mandatperioden styrelsen, nämnder och övriga möjliga val både ledamöter och ersättare genom proportionella val. Detta gjordes trots en omfattande information och genomgång med samtliga partiers företrädare om de följder detta kunde få. Det förekom även mycket diskussioner mellan partierna hur valen skulle kunna genomföras på bästa sätt. Hässleholm har under innevarande mandatperiod tvingats förhålla sig till verkningarna av att tillämpa lagstiftningen om proportionella val fullt ut i praktiken. Den har medfört att det finns åtskilliga platser som är obesatta och det kan bli svårigheter att kalla in personer till sammanträden. Ersättarna måste i större utsträckning tas från annat parti och ersättarna på listan kan ta slut. Det finns en oklarhet hur ersättare går in som ledamot i samband med avsägelse. Frågor som berör både tjänstemän och partiföreträdare. Förslag För att i framtiden undvika de problem som uppstår med att tillämpa en lag som inte är tillräckligt väl utformad för att tillämpas fullt ut föreslår en att initiativ tas till utredning om och förs lag till ändringar som är nödvändiga och möjliga. Kommunstyrelsen Pär Palmgren Kormunstyrefsens orc/fårande Bengt-Arne Persson Kommunledningskontoret I Kansliavdelningen Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: C:\Users\lisaols\AppData\Loca l\microsoft\windows\temporary Internet Files\Content.Outlook\ES92991A\Förslaq till utredninq-

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(19) Hlssleholms / Samarbete med Hörby om växelfunktion Beslut beslutar följande: 1. Kommunledningskontoret godkänns inleda ett samarbete med Hörby om växelfunktionen. Avsikten är att Hässleholms blir svarsställe för inkommande samtal till Hörby. 2. Kommunchefen ges i uppdrag att teckna ett funktionsavtal med Hörby som gäller från och med den 1januari2014. Beskrivning av ärendet Hörby har framfört önskemål om att överlåta svarsfunktionen i växeln till Hässleholms. Kommunikationsavdelningen ser positivt på detta och har skrivit ett funktionsavtal som reglerar ansvarsområde och ekonomi. Avtalet är tänkt att gälla från den 1januari2014 tills vidare, med möjlighet till uppsägning. Avtalsförslaget bygger på att Hässleholms tar på sig ansvaret för att vara svarsställe för inkommande samtal till Hörby. Arbetsuppgiften läggs på växelfunktionen inom ikationsavdelningen, ledningskontoret. Det sker ingen personalövergång. Hörby köper endast själva svarstjänsten av Hässleholms, som utökar personalstyrkan efter behov. Genom ett samarbete kring växelfunktionen kan man fullt ut dra nytta av de samordningsvinster som en gemensam teknisk telefoniplattform erbjuder och bedriva en effektiv verksamhet med hög servicegrad. Detta är något som gynnar båda samarbetserna. Funktionsavtalet reglerar enbart själva svarstjänsten. Samarbetet kring tekniken regleras i särskilt driftavtal mellan Unikom och respektive. Förvaltningssamverkan med ledningskontorets fackliga organisationer har skett enligt MBL 19 ( ) och 11 ( ). Utdraget bestyrkas

23 Hluleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / (19) Forts. 298 Sänt till: Kommunikationschef Kommunchef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S)

Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) ~ HASSLEHOLMS,..,." KOMMUN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTI 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.50 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(28) Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 Lena Wallentheim (S) ordförande Niats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376)

148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Dnr KS/2013:376 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby (KS/2013:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy Bilagor 1-10 Innehållsförteckning Sidan Bilaga 1. Jämtlandskommunernas policy 1-8 Bilaga 2. Bygdemedel från vindkraft 9-10 Bilaga 3. Bygdepeng exempel från Sollerön, Härjedalen och Strömsund 10 Bilaga

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer