Stadshuset, Sammantradesrum 2, kl Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Sammantradesrum 2, 2013-12-04 kl. 8.30-9.20 Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Hlssleholms Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammantradesrum 2, kl Pär Palmgren (1v1) ordförande Lars-Göran Wiberg (Q l:e vice ordförande Lena Wallentheim (S) Övriga närvarande Tjänstemän Bitr. förvaltningschef Charlotte Nygren-Bonnier Exploateringschef Jakob Tannerfalk Upphandlingschef Rickard Muth Stadsbyggnadschef Camilla Ehrenflod IT-strateg Göran Karlsson Utvecklingsledare Lars Härstedt Kommunikationschef Hanna Gardell Kommunsekreterare Lisa Thell Utses att justera ens plats, tid Justerade paragrafer Lars-Göran Wiberg Kommunledningskontoret/ Underskrifter Sekreterare ~), _ Ordförande 21fc >-//t!:~ ärpalmgful

2 ,,,,,,,,,, ~ Hlssleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(19) Anslag I bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokollet Hässleholms, Kommunledningskontoret Underskrift Datum då anslaget togs ner Signatur 2013-

3 Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL (19) 288 Ändring av föredragningslistan beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt: Ärende 6 om "Upphandling avseende mobiltelefoner RAM 12/36" behandlas som ärende 2. Ärende om" Markförvärv inom lgnaberga vattenskyddsområde" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 8. Ärende om "Förslag till utredning - proportionella val" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 10. Ärende om "Samarbete med Hörby om växelfunktion" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 11. Ärende 8 om "Siesta" utgår.

4 Hlssleholms SAMMANIBÄDESPROTOKOLL / (19) 289 Upphandling avseende mobiltelefoner RAM 12/36 Beslut beslutar följande: Avtal för Hässleholms avseende mobiltelefoner och tillbehör godkänns att tecknas med TDC Sverige AB, med avtalstid på två år möjlighet till förlängning med totalt upp till två år. TDC Sverige AB Orgnr: Marginalpåslag i procent på dagsaktuella inköpspriser: Mobiltelefoner 4 procent. Smartphone 4 procent. Skyddsklassade telefoner IP 67 klassade (Ingress protection) eller motsvarande 4 procent. Mobil bordstelefon 4 procent. Utrustning till fast telefoni och IP telefoni 20 procent. Tillbehör till ovanstående produktkategorier 20 procent. Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningens upphandlingsenhet i Hässleholms har genomfört samordnad upphandling av mobiltelefoner och tillbehör. För fö ljande er och bolag: Hässleholms Osby Kommun Östra Göinge Kommun

5 Hiissleholms SAMMANIBÄDESPROTOKOLL / (19) Forts. 289 För följande ala bolag: Håssleholms Miljö AB (HMAB), Håssleholms Industribyggnads AB (I-IlBAB) Håssleholms Vatten AB (HV AB) Håssleholms Teknik AB (HTAB) Osby Bostäder Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) Upphandlingen har genomförts enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) som öppen upphandling. Annonsering har skett i Tenders officialjoumal (TED), Kommers samt på Håssleholms s hemsida med stängningsdatum den 18 november Anbudsgivama har lämnat sitt inköpspris, procentpåslag och slutpris för ett antal utvalda produktkategorier. Slutpriset ligger till grund för utvärderingen, procentpåslaget ligger till grund för avtalet. Det angivna procentpåslaget är det påslaget som anbudsgivaren får ta ut som vinst per produktkategori utifrån dagsaktuellt inköpspris. Sänt till: Upphandlingsavdelning

6 Hissleholms SAMMANIRÄDESPROTOKOLL / (19) 290 Detaljplan för Pannan 7 med flera i Hässleholm - samråd Beslut har ingen erinran mot planförslaget. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för Pannan 7 med flera har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för utbyggnad av fjärrvärmeverket på fastigheten Håssleholm 87 :9 samt att tillåta handel på fastigheten Pannan 7. Bakgrunden till planen är att det kommit in en förfrågan om att etablera handelsverksamhet på Pannan 7. En förfrågan om att utöka fjärrvärmeverket har också inkommit. Planen består av två planområden som utgörs av fastigheterna Pannan 7 och del av Håssleholm 87:9. Området är beläget i Läreda industriområde i Håssleholm och är idag planlagt för industri. Pannan 7 är i privat ägo och Håssleholm 87 :9 ägs av en. Sänt till: Byggnadsnämnd Tekniska avdelningen - Exploateringsenhet ~O}l;

7 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 7(19) Hlssl holms / Detaljplan för del av Vankiva 9:40 - samråd Beslut har ingen erinran mot planförslaget. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för del av Van.kiva 9:40 har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Syftet med planen är att möjliggöra en etablering av en modem och kundeffektiv depå för underhåll av motorvagnståg och lok som trafikerar jämvägslinjer i södra Sverige. Planområdet ligger i direkt anslutning till Markaryds banan, på dess östra sida mellan Hässleholm och Van.kiva. Det område som studeras i samrådsskedet har en längd av cirka två kilometer och upptar en areal på cirka 25 hektar. Marken är privatägd och Train Alliance Sweden AB har genom avtal med markägaren tillförsäkrat sig rätten att låta planlägga och bygga ut en underhållsdepå för lok och motorvagnståg. Sänt till: Byggnadsnämnd Tekniska avdelningen - Exploateringsenhet

8 Hluleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL / (19) 292 Detaljplan för Hässleholm 89:87 - Sjörröds gård - samråd Beslut har ingen erinran mot planförslaget. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för Håssleholm 89:87 - Sjörröds gård har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder samt mindre lokaler för icke störande verksamheter. Till utbyggnaden hör även djurhållning och odling samt en värmeanläggning för att ta hand om områdets uppvärmning. Byggnadsnämnden har den 11 december 2012 lämnat ett planbesked att nämnden är beredd att pröva förslag till ny detaljplan för nybyggnad av bostäder och verksamheter. Sänt till: Byggnadsnämnd Tekniska avdelningen - Exploateringsenhet

9 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 9(19) Hlssleholms / Detaljplan för del av Tormestorp 5:16 - Parkhöjden - samråd Beslut har ingen erinran mot planförslaget. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för del av Tormestotp 5:16 (Parkhöjden) har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Syftet med planläggningen är att reglera kommande byggnation så att den blir enhetlig och harmoniserar med nuvarande bebyggelse vad avser storlek och placering. Syftet är också att justera vändplatsen så att den överensstämmer med verkligheten då den idag inte är placerad enligt gällande detaljplan. Området är planlagt för friliggande bostadshus. bestämde den 27 februari 2013 vid ett beredningsmöte att tomterna på Parkhöjden ska få säljas direkt till privatpersoner istället för att försäljning sker till någon exploatör som gruppbebygger området. Tomtmarken, förutom en bebyggd tomt, ägs av Hässleholms. Sänt till: Byggnadsnämnd Tekniska avdelningen - Exploateringsenhet ~~~

10 Hluleholms SAMMANIRÄDESPROTOKOLL / (19) 294 Anhållan om alt bidrag till föreningen Helgeåns vattenråd Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen avslår begäran om alt bidrag till föreningen Helgeåns vattenråd. Beskrivning av ärendet Föreningen Helgeåns vattenråd har i skrivelse till styrelsen begärt alt bidrag, benämnt serviceavgift, med kronor, för föreningens verksamhet. Av skrivelsen framgår vidare bland annat följande. Föreningen bildades i maj Ändamålet enligt stadgarna är att "skapa ett frivilligt öppet rådgivande forum för så många olika intresseområden som möjligt inom Helgeåns avrinningsområde (... ) Ändamålet är att medlemmarna tillsammans ska verka för en hållbar förvaltning av vattenresurserna inom Helgeåns avrinningsområde i enlighet med EG:s ramdirektiv för vatten. Detta ska ske genom att rådet aktivt medverkar i planeringsprocesser som berör statusen på vattenförekomster. Rådet ska också aktivt medverka till granskning och revidering av miljökvalitetsnormer och andra kvalitetskrav inom avrinningsområdet". Begäran har remitterats till miljönämnden. Nåmnden har i beslut , 57 föres lagit att begäran avslås med hänvisning till lagrum, utredningar och beskrivningar, miljökontorets tjänsteutlåtande Miljökontoret anför i sitt tjänsteutlåtande bland annat följande. Vid bildandet fastslogs att verksamheten skulle finansieras främst av vattenmyndigheten i form av verksamhetsbidrag, men också till liten del av de inbetalda medlemsavgifterna. Också andra möjligheter till finansiering genom LOVA, LEADER och LBU-program skulle prövas.

11 SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 11(19) Hlssleholms / Forts. 294 Den av styrelsen nu föreslagna finansieringsmodellen har inte varit med i tankevärlden vid bildandet av vattenrådet och är enligt miljökontorets uppfattning i strid med grundtanken om tre jämnbördiga intressegrupper som möts i ett fritt forum för meningsutbyte. Kommunerna finansierar redan i dag merparten av den kontinuerliga miljöövervakning som sker i regi av "Kommitten för samordnad kontroll av Helgeån". Vi har tidigare påpekat att fördelningen av kostnaderna för denna miljöövervakning borde fördelas även på mer diffusa källor som jord- och skogsbruk, vägområden med mera än bara på de punktutsläpp som nu får ta hela det ekonomiska ansvaret. Att erna då även i Helgeåns Vattenråd skulle ta nästan hela kostnaden för verksamheten är inte rimlig. Kommunledningskontoret delar miljönämndens bedömning och föreslår därför att begäran avslås. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen , 140 beslutar att återremittera ärendet. Yrkande Robin Gustavsson (KD) föreslår att ärendet återremiteras. Lena Svensson (Q, Lena Wallentheim (S) och Jeanette Thelander (1v1P) instämmer i detta yrkande. Omr&tnirrg Ordförande ställer proposition på framlagt förslag och finner det bifallet , 133 beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen avslår begäran om alt bidrag till föreningen Helgeåns vattenråd. UPJYl)ft omiemsomautår från att deltaga i relutet Lars-Göran Wiberg (Q avstår från att deltaga i beslutet (huvudomröstning). Yrkande Lars-Göran Wiberg (Q yrkar att ärendet ska återremitteras.

12 Hluleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / (19) Forts. 294 Pär Palmgren (M) yrkar bifall till liggande förs lag innebärande att begäran ska avslås. Omr&tring Ordförande ställer proposition på dels om ärendet ska avgöras idag och dels om det ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter proposition på liggande förslag och finner det bifallet (huvudomröstning). Sänt till: Helgeåns vattenråd Miljönämnd Handläggare Utdraget bestyrkas

13 Hlssleholms SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL / (19) 295 Markförvärv inom lgnaberga vattenskyddsområde Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: 1. Del av fastigheten Gulastotp 9:26 om cirka 9,2 hektar som ligger inom det inre vattenskyddsområdet förvärvas för kronor och på villkor i övrigt enligt upprättat förs lag på överenskommelse om fastighetsreglering. 2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar. 3. Finansiering sker genom exploateringsbudgeten. Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen tog beslut om fastställelse av Ignaberga vattenskyddsområde. beslutade den 14 mars 2007 att ge dåvarande exploateringsavdelning i uppdrag att bevaka markförsäljningar inom det inre vattenskyddsområdet och förvärva mark när tillfälle gavs. Hässleholms har nu tillfälle att förvärva ett markområde om cirka 9,2 hektar inom det inre vattenskyddsområdet. Enligt avtalsförslaget ges säljaren rätt att under fem år från tillträdet avverka planterad hybridasp och björk inom området. Säljaren får också behålla jakten på området under fem år. Bilagor: 1. Överenskommelse om fastighetsreglering.

14 Hässleholms SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL / (19) Forts. 295 Sänt till: Tekniska avdelningen - exploateringsenhet.swy

15 Datum (3) Hässleholms Överenskommelse om fastighetsreglering 1. Parter Mellan Hässleholms Stadshuset Häss leholm ägare av Hässleholm Gulastorp 7: 16 nedan kallad Kommunen (org.nr ) och Anders Winqvist ägare av Hässleholm Gulastorp 9:26 nedan kallad säljaren har följande överenskommelse om fastighetsreglering, nedan kallat detta avtal, träffats: 2. Marköverföring Från Hässleholm Gulastorp 9:26 överföres den del om ca 9,2 ha av fastigheten som ligger inom det inre vattenskyddsområdet till Hässleholm Gulastorp 7:16, enligt Bilaga A, nedan kallad området. 3. Ersättning Kommunen skall betala ENMILJONTV ÅHUNDRATJUGOFEMTUSEN ( ) kronor direkt till Säljaren. Ersättningen skall betalas omgående efter undertecknandet av detta avtal, dock senast på tillträdesdagen. 4. Tillträde Tillträde skall ske när erforderlig fastighetsbildning skett. 5. Lantmäteriförrättning Marköverföringen skall genomföras som fastighetsreglering enligt 5 kap 18 FBL varvid detta avtal skall gälla som överenskommelse. Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig lantmäteriförrättning. Parterna biträder förrättningsansökan genom underskrift av denna handling. Kommunen skall vara aktmottagare och Säljaren skall erhålla kopia av förrättningsakten. Parterna godtar de eventuella ändringar av areal, gränser m.m. som förrättningslantmätaren anser nödvändiga. Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb:

16 Parterna är överens om att fastighetsbildningsmyndigheten i förekommande fall ska fördela eventuella andelar och mantal i gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och rättigheter proportionellt för berörda fastigheter/områden. 6. Inteckningar och belastningar Säljaren veterligen besväras inte området på tillträdesdagen av några fler servitut, nyttjanderätter eller andra icke inskrivna belastningar än följande: Ledningsrätt, vatten 1293K-04/512 Rättigheten skall fortsätta att gälla efter förrättningen. Området överföres gravationsfritt. 7. Nyttjanderätt Säljaren har rätt att under fem år räknat från tillträdesdagen avverka totalt 472 m3sk planterad hybridasp ( l 52m3sk vid första gallringen och 320 m3sk vid andra gallringen) samt totalt 60 m3sk björk inom området. Avverkningen skall ske i enlighet med gällande skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet, se Bilaga B, och skogsvårdslagen. Vid eventuell ansökan om dispens från kalavverkningsförbudet skall säljaren stå för ansökningsavgiften Säljaren har ingen rätt till ersättning för skog som inte avverkats vid nyttjanderättstidens slut. Planterad ek, rönn och fågelbär samt ekdungar inom området får ej avverkas. 8. Jakträtt Säljaren får behålla jakträtten på området under fem jaktår. Jakträtten regleras i separat j akträttsavtal. 9. Avkastning/kostnader Eventuella inkomster för området tillfaller Säljaren i den mån de belöper på tiden före tillträdesdagen och Kommunen därefter. Kostnader, räntor, skatter m.m. som belöper på området skall bekostas av Säljaren för tiden före tillträdesdagen och av Kommunen för tiden därefter. 10.Giltighet Detta avtal är giltigt under förutsättning av att erforderlig al instans godkänner avtalet, att ersättningen erläggs, att erforderlig fastighetsbildning sker, och att säljaren återkallar sitt yrkande till Mark- och miljödomstolen om ersättning/skadestånd p.g.a. beslut om vattenskyddsområde Sker ej detta är detta avtal till alla delar förfallet utan krav på ersättning från någondera parten.

17 11. Sidoöverenskommelse Parterna har inte träffat någon överenskommelse e ller åtagit sig någon förpliktelse utöver vad som angivits i detta avtal. 12.Tvist Eventuella tvister avseende detta avtal skall i första hand klaras ut i samband med lantmäteriförrättningen. I andra hand får tvisten lösas i allmän domstol, med Hässleholms tingsrätt som första instans. 13. Undertecknande Detta avtal har upprättas i tre likalydande exemplar varav parterna och Lantmäteriet tagit var sitt. Hässleholm För Säljaren Hässleholm För Kommunen Anders Winqvist Pär Palmgren Kommunstyrelsens ordförande Jakob Tannerfalk Mark- och exploateringschef

18 Hässleholms SAMMANIRÄDESPROTOKOLL / (19) 296 Slutreglering Goodshow Production AB Beslut beslutar att föres lå styrelsen följande beslut: Slutreglering av Goodshow Production AB:s skuld till Håssleholms på kronor och resterande skuld till Håssleholms godkänns avskrivas. Beskrivning av ärendet Mellan Hässleholm och Goodshow Production AB har det tidigare funnits ett samarbete angående projektering och planering för musikalprojekt Goodshow Production AB och Håssleholms hade enats om ett långsiktigt teatersamarbete där Goodshow Production AB skulle producera teaterverksamhet med hög konstnärlig kvalitet i Håssleholm. Samarbetet var planerat som en långsiktig satsning i flera steg fram till Håssleholms 100-års jubileum. Som ett led i detta samarbete genomfördes 2009 musikalen Cabaret och 2012 genomfördes musikalen Allt eller inget. Tyvärr försenades produktionsplanering och marknadsföring för musikalen, Allt eller inget, på grund av omständigheter som Goodshow Production AB inte kunde råda över. Även den pågående lågkonjunkturen påverkade biljettförsäljningen negativt trots lysande recensioner, vilket medförde att produktionen slutade med ett underskott. Detta innebär att Goodshow Production AB idag har en skuld till Håssleholms på kronor för hyra av lokaler i kulturhuset. Ett förslag arbetades fram före sommaren där Goodshow Production AB, med sina artister, skulle genomföra "Scensommar på Hovdala" den 24 augusti. Samtliga entreavgifter skulle oavkortat tillfalla Håssleholms och därmed reglera den fordran som en har på Goodshow Production AB. Bolaget hade vidtalat cirka 30 artister för detta endagarsevenemang i Håssleholm. På grund av olika omständigheter ställde en in detta evenemang.

19 Hlssleholms SAMMANI'RÄDESPROTOKOLL / (19) Fons. 296 Då det inte bedöms att det finns förutsättningar att genomföra ytterligare hög kvalitativ teaterverksamhet i Hässleholm, inom ramen för Goodshow Production AB, har ägarna till Goodshow Production AB beslutat att avveckla bolaget. Eftersom Goodshow Production AB bildades efter samråd med tjänstemän och förtroende valda i Hässleholm och planerade musikalprojekt 2014 inte längre är aktuella, har en ackordsuppgörelse diskuterats med ägarna till Goodshow Production AB. Förslaget till ackordsuppgörelsen är att bolaget betalar kronor till Håssleholrns och att resterande skuld avskrivs. Sänt till: Ekonomiavdelning Goodshow Production AB

20 Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL / (19) 297 Förslag till utredning - proportionella val Beslut beslutar att föreslå styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen beslutar att hos Sveriges Kommuner och landsting anhålla om initiativ till utredning om och förslag till ändring av regler för proportionella val i enlighet med framtaget brev. Beskrivning av ärendet I samband med att parlamentariska gruppen sammanträffat har det framkommit önskemål om att tillskriva Sveriges er om landsting (SKL) med önskemål att de ska se över regleringen runt effekterna av att under en hel mandatperiod arbeta med ledamöter och ersättare valda enligt proportionella val. Håsslehohns har haft flera dialoger med SKL om hur det är tänkt att praktiskt arbeta när både ledamöter och ersättare valts enligt lagen om proportionella val. Bilagor: 1. Brev - förslag till utredning. Sänt till: Kanslichef - parlamentariska gruppen SKL

21 BREV 1(1) Hässleholms Handläggare kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunledningskontoret Kansliavdelningen maj-inger. Datum Sveriges er och landsting Förslag till utredning- proportionella val Bakgrund Håsslehohns valde för mandatperioden styrelsen, nämnder och övriga möjliga val både ledamöter och ersättare genom proportionella val. Detta gjordes trots en omfattande information och genomgång med samtliga partiers företrädare om de följder detta kunde få. Det förekom även mycket diskussioner mellan partierna hur valen skulle kunna genomföras på bästa sätt. Hässleholm har under innevarande mandatperiod tvingats förhålla sig till verkningarna av att tillämpa lagstiftningen om proportionella val fullt ut i praktiken. Den har medfört att det finns åtskilliga platser som är obesatta och det kan bli svårigheter att kalla in personer till sammanträden. Ersättarna måste i större utsträckning tas från annat parti och ersättarna på listan kan ta slut. Det finns en oklarhet hur ersättare går in som ledamot i samband med avsägelse. Frågor som berör både tjänstemän och partiföreträdare. Förslag För att i framtiden undvika de problem som uppstår med att tillämpa en lag som inte är tillräckligt väl utformad för att tillämpas fullt ut föreslår en att initiativ tas till utredning om och förs lag till ändringar som är nödvändiga och möjliga. Kommunstyrelsen Pär Palmgren Kormunstyrefsens orc/fårande Bengt-Arne Persson Kommunledningskontoret I Kansliavdelningen Postadress: Stadshuset, Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: Telefax: E-post: Bankgiro: Org. nr: Webb: C:\Users\lisaols\AppData\Loca l\microsoft\windows\temporary Internet Files\Content.Outlook\ES92991A\Förslaq till utredninq-

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(19) Hlssleholms / Samarbete med Hörby om växelfunktion Beslut beslutar följande: 1. Kommunledningskontoret godkänns inleda ett samarbete med Hörby om växelfunktionen. Avsikten är att Hässleholms blir svarsställe för inkommande samtal till Hörby. 2. Kommunchefen ges i uppdrag att teckna ett funktionsavtal med Hörby som gäller från och med den 1januari2014. Beskrivning av ärendet Hörby har framfört önskemål om att överlåta svarsfunktionen i växeln till Hässleholms. Kommunikationsavdelningen ser positivt på detta och har skrivit ett funktionsavtal som reglerar ansvarsområde och ekonomi. Avtalet är tänkt att gälla från den 1januari2014 tills vidare, med möjlighet till uppsägning. Avtalsförslaget bygger på att Hässleholms tar på sig ansvaret för att vara svarsställe för inkommande samtal till Hörby. Arbetsuppgiften läggs på växelfunktionen inom ikationsavdelningen, ledningskontoret. Det sker ingen personalövergång. Hörby köper endast själva svarstjänsten av Hässleholms, som utökar personalstyrkan efter behov. Genom ett samarbete kring växelfunktionen kan man fullt ut dra nytta av de samordningsvinster som en gemensam teknisk telefoniplattform erbjuder och bedriva en effektiv verksamhet med hög servicegrad. Detta är något som gynnar båda samarbetserna. Funktionsavtalet reglerar enbart själva svarstjänsten. Samarbetet kring tekniken regleras i särskilt driftavtal mellan Unikom och respektive. Förvaltningssamverkan med ledningskontorets fackliga organisationer har skett enligt MBL 19 ( ) och 11 ( ). Utdraget bestyrkas

23 Hluleholms SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / (19) Forts. 298 Sänt till: Kommunikationschef Kommunchef

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40. Kommunchef Bengt-Arne Persson Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunsekreterare Lisa Thell SAl'viTvlANTR.ÄDE SPROTO KOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2013-06-10 kl. 10.30-10.40 Pär Palmgren (i\1) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

ordförancfi~1lift.ii4:~... H

ordförancfi~1lift.ii4:~... H ~ HASSLEHOLMS,,'$" KOMMUN ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (13) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.25 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-01-12 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) 2005-01-12 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Pär Palmgren (m) Kommunchef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-14.00 Beslutande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) Övriga deltagande Kommunchef Johan Eriksson Kommunsekreterare

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Omdisponering av investeringsmedel inom kommunledningskontorets IT-avdelning

Omdisponering av investeringsmedel inom kommunledningskontorets IT-avdelning SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 8(23) Sammanträdesdatum 2015-09-16 2015/484 040 168 Omdisponering av investeringsmedel inom ledningskontorets IT-avdelning Beslut föreslår styrelsen följande beslut: Kommunstyrelsen

Läs mer

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare

Rune Håkansson PRO för Ingegerd Jönsson PRO Johnny Lindh RPG för Ruth Wernolf-Nyberg RPG. Annika Andersson Omsorgschef Iréne Persson nämndsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum 1, kl. 09.00-11.15 ande Lars-Göran Wiberg (C) ordförande 1-6 Ledamöter Siv Nilsson PRO vice ordförande, ordförande 7-8 Solbritt Lindborg

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kulturförvaltningen, 24 oktober 0212 kl. 16.00-18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Margreth

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Klippan Sjöleden 1:5, del av Obebyggt skogsskifte om ca 30 ha. Skiftet är beläget nära Ljungbyhed och har ca 1,3 km gräns i Rönne å. Virkesförråd om 5400 m3sk

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0-0 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 10.30 12.20 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Christina Johansson och Allan Myrtenkvist Justeringens

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD)

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.30 Beslutande Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Övriga deltagande Laszlo Palfi, HR-chef

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer