Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola"

Transkript

1 Projektmaterial POWER TO THE PEOPLE - DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING Runö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box Stockholm

2 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 1 (14) Power to the people - DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING - ITIS-laget: Mikael Jonsson Anna-Lena Eriksson Gabriel Teran Kristina Mattson Harriet Weisglass Elisabeth Sundström Samt medarbetare: Ingela Birgersson

3 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 2 (14) 1. BAKGRUND OM SKOLAN MÅL OCH SYFTE FÖRBEREDELSER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH LITE OM HUR VI JOBBAT ROTERANDE SCHEMA FÖRSTA KONTAKTEN MED VERKTYGET GÄSTFÖRELÄSNING OCH STUDIEBESÖK UTVÄRDERING POSITIVA EFFEKTER ARBETSLAGETS UTVECKLING TEKNISKA LÄRDOMAR FRAMTID SLUTSATSER BILAGOR Rotationsschema för skriftliga projektverkstan RunoCity Teknikbeskrivning Litteratur- och källförteckning... 13

4 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 3 (14) 1. Bakgrund om skolan Runö är arbetarrörelsens folkhögskola. Tonvikten ligger på fackliga kurser på kursgården. På dagfolkhögskolan vid Odenplan där projektet genomförs finns allmänna, behörighetsgivande kurser med inriktningarna Svenska som andraspråk, Människa och Samhälle, Kultur och Historia, Praktisk Data, Grafisk formgivning och Webbproduktion. Det finns ca 140 kursdeltagare och 12 pedagoger på skolan. Hälften av deltagarna medverkar i projektet och sju av pedagogerna. 2. Mål och syfte Under våren 2002 föddes idén om ett levande intranät. Att våga uttrycka sig och även stå för sina åsikter är viktigt i dagens samhälle. Tanken var att skapa en intern webbtidning med plattformspublicering, där deltagarna får publicera sina åsikter, arbeten och inlägg för debatt etc. helt fritt från censur. Vi ville också ge våra kursdeltagare en chans att lära känna varandra över klassgränserna. Att få pröva på att vara sändaren i kommunikationssammanhang var också en viktig del, i hopp om att det skulle leda till ökat medvetande om kommunikationsprocesser. Ledstjärnan för projektet var kommunikation, mångfald och samarbete. 3. Förberedelser Då folkhögskolan har en utbildningslinje med just webbinriktning har idén att arbeta med plattformspublicering vuxit fram över tid och hunnit mogna på ett sätt som känns naturligt och inte det minsta stressat. (Publiceringsplattformar kan liknas vid en uppsättning dokumentmallar som man via webbgränssnitt kan använda för att ändra sidornas innehåll och utseende). En annan bidragande faktor har varit den utvecklingsgrupp som skolan tillsatte vid årsskiftet med uppgift att utveckla en ny extern hemsida (www.runo.se) för skolan. Lösningen som arbetsgruppen kom fram till byggde just på plattformspublicering. Du kan läsa mer om hur s.k. publiceringsplattformar kommit till och hur de fungerar i bilaga 3 på sidan Förutsättningar och lite om hur vi jobbat Att idén fått ta tid att mogna har gjort att vi kunnat anpassa många faktorer som tjänstefördelning, schemaläggning och tekniska resurser för projektet. Bland annat tillsatte vi för detta läsår ett nytt ämnesblock som vi kallat Projektverkstan där kursdeltagarna utifrån intresse fått välja inriktning. Ämnet, som läses 80 minuter varje vecka under hela terminen, är obligatoriskt men deltagarna har inom varje område stora valmöjligheter. De projektverkstäder vi erbjöd var, förutom skrivarverkstan, musikverkstad, dramaverkstad och måleriverkstad.

5 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 4 (14) Som ett skrivalternativ erbjöd vi således skrivarverkstan; en deltagaradministrerad intranättidning där deltagarna själva väljer vad de ska skriva om. 4.1 Roterande schema De lärarledda passen har vi delat upp i tre olika grupper om vardera max 20 deltagare som jobbar parallellt med varandra. Tanken var att ge deltagarna stöd i sin skapandeprocess från flera olika infallsvinklar för att stimulera deras skrivande. Första veckan handleder en samhällslärare gruppen för att hjälpa dem med idébollande och med att strukturera arbetet. Veckan därpå handleder en svensklärare gruppen för att ge feedback på språk och innehåll. Sista veckan har gruppen publicering i datasal med handledning av webblärare. Bilaga 1 på sidan 8 visar hur rotationsschemat ser ut för terminen. Allt eftersom arbetet kom igång blev det mer och mer processtyrt utifrån deltagarnas idéer, vilket gjort att vi fått mer tid att hjälpa dem som har behov av stöd och uppmuntran. 4.2 Första kontakten med verktyget I början av terminen undervisade webbläraren samtliga grupper i hur verktyget fungerade. Då verktyget är relativt enkelt att använda behövdes inte mer är 80 minuter per grupp. I efterhand kan konstateras att en skriftlig bruksanvisning hade varit ett bra komplement till den muntliga genomgången. Verktygets enkelhet gjorde att många teknikrädda vid första kontakten fick en aha-upplevelse och såg möjligheterna med det. Deltagarna har även via skolan tillgång till digitalkamera och olika typer av skanners för bildhantering, vilket har använts vid behov. Ingen direkt undervisning har skett för dessa utan även det ges vid behov (när deltagarna är mottagliga). 4.3 Gästföreläsning och studiebesök Något vi hade hoppats på men inte direkt räknat in i själva projektet var det stora intresset för gästföreläsningar. Så snart vi satt igång med arbetet kom deltagarna med förslag på föreläsningar och studiebesök inom området. Lagar och regler, bildupphovsrätt och publiceringsregler och etik tycktes vara det mest efterfrågade. I början av december kom så biträdande pressombudsman Kersti Rosén på besök och föreläste om deras roll och arbete. I samband med detta delades arbetsuppgifter ut där deltagarna i grupper skulle läsa artiklar som blivit anmälda och analysera om de borde ha blivit friade eller fällda samt argumentera varför de trodde så. Föreläsningen blev mycket uppskattad och skapade många diskussioner. Under kommande termin har vi även bokat in ett studiebesök på Aftonbladets mediecenter för intresserade.

6 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 5 (14) 4.4 Utvärdering Förutom kontinuerlig muntlig utvärdering gjordes en större skriftlig utvärdering av skrivarverkstan första veckan i november, där de flesta uppger sig vara nöjda med sitt val av projektverkstad. Man upplever att tidningen är intressant, innehållsrik och omfattar många olika ämnen. Friheten att själv få välja vad man skriver om uppskattas mycket. Någon skriver att det är roligt att skriva för att man vill och inte för att man måste. Själva lärarstödet/handledningen har upplevts tillfredställande. Endast en handfull (av drygt 50 personer) har upplevt ett större behov än vad som erbjudits. Vid utvärderingen framkom att man ville ha det roterande schemat förtydligat då många känt sig vilsna och gått till fel klassrum. De flesta deltagarna upplevde dock att rotationssystemet fungerade bra. Vi beslöt därför att varje grupp skulle ha sitt rum medan lärarna roterade - istället för tvärtom. Den starkaste kritiken riktas dock mot rent tekniska delar, såsom avsaknad av en framsida för tidningen vilket enligt många är kännetecknet för en tidning. Detta är något som även vi i arbetslaget upplever som nödvändigt men då utvecklingstid tyvärr saknas får vi skjuta detta på framtiden. Vi fick fram konstruktiva förslag på förbättringar och hade en givande diskussion som uppföljning av utvärderingen. Många uppskattar det fria arbetssättet och verkar tycka att det är spännande att vara med om detta historiska nättidningsprojekt. 4.5 Positiva effekter Deltagarna ser sig själva mer som skribenter än plattformsadministratörer, d.v.s. de använder sig av verktyget men fokuserar främst på innehållet. De arbetar mycket med sitt språk och hjälper varandra med korrekturläsning och gensvar. Trots den tröskel som finns när man vet att det man skriver kommer att läsas av många, har de flesta tagit steget och publicerat. Man skriver om allt från egna intresseområden, t ex schackskola för nybörjare, tatueringskonst och dikter, till skolarbeten som man fördjupar. Texterna är med ytterst få undantag väl bearbetade och utformningen upplevs som viktig för deltagarna. 5. Arbetslagets utveckling För vår del rör det sig egentligen om tre grupper av involverade lärare: de som både ingått i ITiS-gruppen och arbetat med skrivarverkstan, de lärare som ingått i ITiS-gruppen, men inte arbetat praktiskt med skrivarverkstan och slutligen de lärare som arbetat med skrivarverkstan men inte ingått i ITiS-gruppen. Som om detta inte var nog har lärare slutat och andra börjat under resans gång. Trots detta har vårt arbetslag helt klart utvecklats. Det faktum att vi varit tvungna att

7 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 6 (14) gemensamt lösa de problem och ta ställning till alla de frågor som uppstått under projekttiden gång har fört oss samman. Dessutom fick vi som var med i själva ITiS-gruppen en hel del tid tillsammans under de ITiS-träffar vi var på i Huddinge under vårterminen Gemensam tid är annars något vi saknar. I dagsläget finns ingen position på skolans schema där samtliga lärare är undervisningsfria. I stället har vi bokat in gemensamma arbetsluncher, där vi kunnat diskutera och utveckla arbetet med skrivarverkstan och vår interna skoltidning. Vi har också kommunicerat mycket hemifrån via e-post. Alla i vårt brokiga arbetslag är dock entusiastiska och vill fortsätta utveckla detta arbetssätt. Vi önskar oss dock gemensam planeringstid inför nästa läsår. 5.1 Lärarnas utveckling En uppenbar utveckling som vi lärare genomgått är naturligtvis att vi lärt oss använda plattformen (mer eller mindre bra). Vår tilltänkta tidsplan blev redan i början rejält förskjuten då installationen tog längre tid än väntat vilket resulterade i att den tilltänkta fortbildningen i början av läsåret blev svår att hinna med. Vi prioriterade att anpassa verktyget så själva verksamheten kunde komma igång vilket tycks ha fungerat ganska bra. Dock saknade vi alltså länge den kompetensutveckling som var inplanerad för samtliga lärare redan förra vårterminen. Inte förrän v , när slutrapporten egentligen skulle ha varit inlämnad, fann vi (och ledningen) tid att gå igenom publiceringsverktyget med samtliga lärare (alltså inte bara ITiS-arbetslaget); detta i ett steg att få samtliga anställda att använda plattformen i den dagliga verksamheten inför nästa läsår. Vi har funnit det stimulerande att kunna arbeta samhällslärare, svensklärare och webblärare ihop i ett arbetslag som annars inte existerar på skolan. Att få träffa deltagare man annars inte arbetar med och se både dem och de deltagare man känner sedan tidigare i nya gruppkonstellationer har också varit intressant. Eftersom många deltagare periodvis varit så gott som självgående, eller tagit hjälp av kurskamrater, har det oftast funnits tid att handleda och uppmuntra de deltagare som behöver mycket hjälp, vilket har känts oerhört tillfredsställande. Vi känner nog alla att våra resurser tagits i bruk på ett bra sätt. En del av det som togs upp under ITiS-seminarierna i Huddinge var lärorikt och det var också spännande att träffa lärare från andra skolformer. Vi hade nog ändå gärna sett att vi varit några fler folkhögskollärare med, men mot slutet fick vi i alla fall träffa några folkhögskollärare från Långholmens folkhögskola. Att ha tillgång till ITiS-dator har betytt olika mycket för oss i arbetslaget, men helt klart har det underlättat vårt arbete. För oss har det som började som ett greppbart ITiS-projekt vuxit enormt. Alla skolans lärare har blivit inblandade i arbetet med vår nättidning. I en del klasser har man använt nättidningen som redovisningsform vid temaarbeten. Det är inte längre frågan om något avgränsat projekt, utan för oss är det självklart att vi

8 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 7 (14) kommer att arbeta vidare med skrivarverkstad och nättidning på vårt ämnesövergripande sätt långt efter det att vårt ITiS-projekt är slutfört. 5.2 Tekniska lärdomar En stor lärdom var att själva installationen av plattformen och databaserna samt konfigurering på dataservern tog tid. Efter en dryg vecka hade vår snälla tekniker fått igång verktyget (vilket inte var hans uppgift) och arbetet med anpassningar kunde komma igång. Då vi för detta projekt fick nöjet att låna en plattform gratis kunde vi inte räkna med att få alla anpassningar gjorda av leverantören, utan fick istället försöka lösa det lokalt med den kompetens vi hade på plats. Det skulle visa sig bli en hel del anpassningar innan vi kunde komma igång, något som naturligtvis är både tidskrävande och tekniskt lite småkrångligt. Detta gjorde att arbetsfördelningen blev lite haltande. Sidorna kan besökas utan inloggning och ligger som startsida för alla deltagare. De deltagare som är intresserade får en personlig inloggning till skolans intranät, som är till för att kunna administrera och lägga till nyheter och annat. Det är fritt för deltagarna att publicera när de vill men samtliga artiklar de lägger in visar per automatik vem som skrivit inlägget, vilket gör att de måste stå för vad de skriver. Förutom att använda plattformen till vår skolnättidning hade vi tänkt att den skulle användas dels för att vi lärare skulle kunna lägga ut information om studiebesök, hemuppgifter m.m. till våra klasser, dels för att våra deltagare skulle kunna kommunicera både med varandra (inom och mellan klasserna) och med oss lärare. Eftersom vi redan på skolan använder First Class för denna typ av kommunikation, och det fungerar bra, har dock motivationen varit låg när det gäller denna del av plattformsanvändningen. Det är något vi skulle vilja utveckla under kommande läsår.

9 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 8 (14) 6. Framtid Vi upplever att fler föreläsningar och studiebesök hade varit önskvärt liksom att vi borde ha börjat tidigare med dessa. Micke arbetar för närvarande med att ta fram en manual/bruksanvisning till verktyget. Några fler saker att utveckla: Endast skribenten (och huvudadministratören) ska kunna ändra i artiklar. Idag kan alla ändra i allas artiklar. Skapa en inforuta för varje skribent med bild och eventuell presentation som är kopplad till inloggning. Länka skribentens namn på alla dennas artiklar till ovanstående Filterfunktion så man kan söka på artikelkategori, skribent eller publiceringsdatum En tidningsframsida som varje publiceringsgrupp ska kunna uppdatera veckovis (som inte påverkas av enstaka publiceringar) En spalt på framsidan där administrationen kan publicera viktiga meddelanden till deltagarna Bildande av en deltagargrupp typ Runonämnd vars uppgift är att ta emot klagomål på publicerade artiklar, analysera dessa och utröna om de strider mot någon etisk regel eller lag. Utveckla sättet att styra upp processen i skrivargrupperna, bl.a. när det gäller skrivande i smågrupper eller i par, något vi vill se mer av. Gensvar/opponering Öka användning av publiceringsplattformen till att även gälla intern kommunikation mellan lärare och deltagare i skolan, d.v.s. att delvis ersätta nuvarande First Class. Låta deltagare få använda plattformen som redovisningsform och utveckla resurssidorna med tidigare skolarbeten. Koppla muntliga redovisningar till skrivna artiklar/annat skrivet material

10 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 9 (14) 7. Slutsatser Vi kan konstatera att alla lärare som ingått i arbetat med ITiS/skrivarverkstan brinner för detta arbetssätt. Mycket kan förbättras och en hel del arbete återstår, men helt klart är att vi alla tror på denna idé. Målen med skrivarverkstan var ju att främja kommunikation, mångfald och samarbete. Om dessa mål har uppnåtts är naturligtvis svårt att säga, men helt klart är att samarbetet och kommunikationen på skolan har ökat, att deltagarna allt oftare tar sig möjligheten att göra sin röst hörd och att vi fått en ökad mångfald avseende vem som har initiativet när det gäller att ta ordet, det skrivna ordet i första hand. Slutligen ett par citat från deltagarnas utvärdering: Det är kul att göra sådant som alla kan se sedan. Det som har varit bra med skrivarverkstan är självständigheten, samtidigt som man vet att det finns lärare i närheten. Bilagor 1. Rotationsschema 2. Deltagarinformation 3. Teknikbeskrivning 4. Litteratur- och källförteckning

11 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 10 (14) Rotationsschema för skriftliga projektverkstan Bilaga 1 Sal Sal 7 Sal 8 Sal 6 vecka Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 38 I A-L E 39 I A-L E 40 A-L E I 41 M* I A-L & E 42 I M* A-L & E 43 A-L & E I M* 44 Eget arbete 45 Utvärdering med alla 46 M* A-L & E I 47 I M* A-L & E 48 A-L & E I M* 49 Gästföreläsning, Kersti Rosén, bitr. pressombudsman 50 M* A-L & E I 51 I M* A-L & E A-L: Anna-Lena Eriksson E: Elisabeth Sundström I: Ingela Birgersson M: Mikael Jonsson *publicering, datasal 2 Runö folkhögskola ht -02

12 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 11 (14) Bilaga 2 RunoCity Idén om ett levande intranät föddes under våren Att våga uttrycka sig och även stå för sina åsikter är viktigt i dagens samhälle. Tanken var att skapa en intern webbtidning där ni deltagare får publicera era åsikter, arbeten och inlägg för debatt etc helt(?) fritt från censur. Intern webbtidning Att göra tidningen intern har sina fördelar. Dels vill vi i arbetsgruppen påvisa problem som vi tror kommer att uppstå, som ordnings- och strukturella problem, och kanske några publiceringsbrott, dels vill vi erbjuda en möjlighet att kunna påverka dessa faktorer (skapa regler) för att ordna upp det. Detta hade varit svårt att åstadkomma på internet där dessa problem existerar idag - fast i mycket större skala. Vi vill med andra ord skapa ett mini-internet. Regelverket ska vi skapa tillsammans - lärare och deltagare - genom diskussion. Etik och moral En viktig del i projektet är att vi alla blir uppmärksamma på det ansvar som ligger på oss när vi publicerar. Vad får man/bör man skriva och hur gör man detta för att göra ett intryck? Får vi använda vilka bilder som helst? Får man citera hur man vill? Var går gränsen för egenproducerat material? Verktyg Skolan har för detta projekt fått låna en publiceringsplattform kallad "Platon Web Site" för hemsidor. Plattformen är egentligen till för företag som vill visa upp sin verksamhet på internet. Ett exempel på hur det kan se ut ser du på vår skolas egen hemsida (utåt). Plattformen är sedan anpassad utifrån aspekter som ITiS-gruppen diskuterat fram under sommaren. Den del som vi använder för nyheter i vår webbtidning är egentligen en funktion för snabbinformation om vad som händer just nu på företaget (se hemsidan ovan). Funktion All anpassning av verktyget tar tid, något som tyvärr inte alltid finns till förfogande. Därför är det många funktioner som inte kanske fungerar till fullo vilket vi hoppas ni har överseende med. Synpunkter får gärna lämnas till lärarna i skrivarverkstan. Vilka lärare är med i projektet? Man kan säga att projektet idag består av två delar: dels de lärare som ingår i den sk ITiS-gruppen: Gabriel, Anna-Lena, Micke, Susanne och Elisabeth, dels de som jobbar med verktyget inom projektverkstan: Anna- Lena, Elisabeth, Micke och Ingela.

13 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 12 (14) Teknikbeskrivning Micke ger här en kort bakgrundsbeskrivning och förklaring till vad en s.k. publiceringsplattform egentligen är. Arbetsmarknaden har sedan den s.k. IT-kraschen 2000 kommit att förändra yrken inom både grafisk- och webbpublikation. Många företag försöker alltmer sköta och underhålla sina webbsidor internt istället för att som förr lägga ut detta på fristående webbyråer. Ett steg i denna riktning är tillkomsten av s.k. publiceringsplattformar, vilka kan liknas med en uppsättning dokumentmallar som man via webbgränssnitt kan använda för att ändra sidornas innehåll och utseende. Design har blivit ett skal medan innehållet ständigt utvecklas. Uppkomsten av publiceringsplattformar har hjälpt företagen att förkorta informationsvägen då de kan låta någon informationsansvarig inom företaget uppdatera hemsidorna direkt, något som är både tids- och pengabesparande samt enkelt att underhålla. Grunddesignen (skalet) på en hemsida skapas vanligen av en fristående firma (vilket kräver utbildning för att klaras av) medan själva innehållet uppdateras av en sekreterare, administratör eller kanske någon som helt enkelt har tid över. Vi ville med vårt ITiS-projekt erbjuda deltagarna (i alla linjer) möjlighet att prova på denna teknik för att se hur enkelt det är att publicera något på Internet. Att verktygen blir enklare att använda betyder dock inte att problemen försvinner. Bilaga 3

14 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 13 (14) Litteratur- och källförteckning Bilaga 4 Dahlgren, L O: Problembaserat lärande /Idé, praktik och effekter (1998) Enochsson, AnnBritt; Elevperspektiv på Internetsökning (2001) God etik på nätet / IT-kom. 11/98, SOU 1998:133 Infrastrukturen för digitala medier / IT-kom. 2/98, SOU 1998:20 Jönsson, Bodil: Learning by searching (2000) Kylemark, M & Winther, M: Elevaktiva arbetsmetoder (1999) Nilsson, Lars-Erik: Pojken som nörd och flickan som användare (2000) Rask, Stig Roland: Nätet som källa och text (1999) ( ) ( ) ( ) ( )

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola Projektmaterial LÄSLUST VID HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Härnösands folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP Maria Jönsson Åsa Jönsson Kicki Wemmenborn Bakgrund Vi jobbar på Helgedalskolan i Kristianstad. Helgedalskolan är en 0-5-skola med ca 280 elever.

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Projektmaterial. Västanviks folkhögskola

Projektmaterial. Västanviks folkhögskola Projektmaterial VÄSTANVIKS HISTORIA Västanviks folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Västanviks historia

Läs mer

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Projektmaterial Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial. Bosöns Folkhögskola

Projektmaterial. Bosöns Folkhögskola Projektmaterial IDROTTSSKADOR Bosöns Folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Stockholm 2002-05-06 Idrottsskador

Läs mer

Projektmaterial. Sigtuna folkhögskola

Projektmaterial. Sigtuna folkhögskola Projektmaterial IT I FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN Sigtuna folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Projektmaterial. Bosöns folkhögskola

Projektmaterial. Bosöns folkhögskola Projektmaterial PEDAGOGIK OCH NÅGRA PEDAGOGER Bosöns folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial NÄTTIDNING. Dalarö folkhögskola

Projektmaterial NÄTTIDNING. Dalarö folkhögskola Projektmaterial NÄTTIDNING Dalarö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...3

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI Med detta frågeformulär vill vi få mer kunskap kring hur uppsatsarbete och handledning upplevs och fungerar vid ämnet psykologi.

Läs mer

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Förskoleklass Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit förskoleklassens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014 samt

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus

Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus Sammanfattning: Denna rapport berättar om hur vi har jobbat med barns tankar om framtida yrke. Barnen

Läs mer

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan Övergripande information Under läsåret 12-13 sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006.

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. NOTISAR från studiebesöket utifrån vad deltagarna spontant svarat på frågorna. Ingen har valt att komplettera eller ändra något i efterhand.

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Projektmaterial. ATT GESTALTA BARNKONVENTIONEN MED HJÄLP AV IT Röda Korsets folkhögskola

Projektmaterial. ATT GESTALTA BARNKONVENTIONEN MED HJÄLP AV IT Röda Korsets folkhögskola Projektmaterial ATT GESTALTA BARNKONVENTIONEN MED HJÄLP AV IT Röda Korsets folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Hur är det i ditt land? Vi ska flytta dit!

Hur är det i ditt land? Vi ska flytta dit! Hur är det i ditt land? Vi ska flytta dit! Rapport om ett ITis-projekt På Polhemsskolan Våren 2000 Britt-Marie Carlsson, SO Monica Kannisto, Eng/Sv Susanne Oscarsson,Bild Helen Rydell, Ma/NO Innehållsförteckning

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial. INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Södra Vätterbygdens folkhögskola

Projektmaterial. INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Södra Vätterbygdens folkhögskola Projektmaterial INTERKULTURELL KOMMUNIKATION Södra Vätterbygdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Synliggör ditt eget och elevernas arbete Digital kompetensdag 28 oktober 2014 AV-Media Kronoberg Elisabeth Jönsson

Synliggör ditt eget och elevernas arbete Digital kompetensdag 28 oktober 2014 AV-Media Kronoberg Elisabeth Jönsson Synliggör ditt eget och elevernas arbete Digital kompetensdag 28 oktober 2014 AV-Media Kronoberg Elisabeth Jönsson Synliggör ditt eget och elevernas arbete Vi står just nu mitt i en omvälvande samhällsutveckling.

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter

Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter PROJEKTMATERIAL Nya möjligheter för konsthantverkare att designa och presentera sina produkter Företagarnas folkhögskola Januari 2001 Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet,

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial. PRO folkhögskola

Projektmaterial. PRO folkhögskola Projektmaterial PROJEKTRAPPORT ITIS PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net PROJEKTRAPPORT ITIS Pensonärernas

Läs mer

Projektmaterial. Hållands folkhögskola

Projektmaterial. Hållands folkhögskola Projektmaterial SJÄLVOBSERVATIONER OCH SJÄLVUTVÄRDERING EN PERSONLIG LÄRANDEPROCESS MED DATORSTÖD Hållands folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT

Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT Tryggare omställning ökad rörlighet ETT TRS-PROJEKT 2 Tryggare omställning ökad rörlighet TRYGGHETSRÅDET TRS har, med stöd från Vinnova, genomfört projektet Tryggare omställning ökad rörlighet. Projektet

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Projektmaterial. Företagarnas folkhögskola

Projektmaterial. Företagarnas folkhögskola Projektmaterial INTEGRERA IT I PRESENTATIONSTEKNIK Företagarnas folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16)

Poäng. Start v. Applikationsprogramm ering i Python 7.5. Antal registrerade (män/kvinnor) 50 (34/16) TEK/NAT Kursrapport Kurs Kurskod Poäng År Start v. Applikationsprogramm ering i Python 5DA 7.5 215 13 Institution Institutionen för datavetenskap Antal registrerade (män/kvinnor) 5 (34/16) Antal aktiva

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02

Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Minnesanteckningar från Forum för Samråd 20013-10-02 Killebäckskolan sal B 105, kl 18.00-20.00 Närvarande: Pär Jonsson, rektor Föräldrarepresentanter: åk 5- Anuska Acosta, åk 6- Linda Eliasson, åk 7- Ursula

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

ITiS 8 Kristianstad kommun Handledare: Jenny Comstedt

ITiS 8 Kristianstad kommun Handledare: Jenny Comstedt ITiS Kristianstad kommun Handledare: Jenny Comstedt Fröknegård II Åsa Andersson Dan Härlin Martin Jiwestam Abdi Ali Mohamed Pontus Nilsson Karin Persson Fredrik Sandberg Per Schlyter Karin Thiman Innehållsförteckning

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt

Läs mer

Ett projekt med syfte att motverka främlingsfientlighet och rasism. Genomfört av och med elever i åk 3-5 på Färlövs skola hösten 2000

Ett projekt med syfte att motverka främlingsfientlighet och rasism. Genomfört av och med elever i åk 3-5 på Färlövs skola hösten 2000 Färlövs skola Kristianstad kommun ITiS-rapport November 2000 INGEN ÄR FRÄMLING Ett projekt med syfte att motverka främlingsfientlighet och rasism. Genomfört av och med elever i åk 3-5 på Färlövs skola

Läs mer

www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA

www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA PRODUCERAD I SAMARBETE MED JANSSEN-CILAG AB. www.levamedadhd.se TIERP-MODELLEN EN SKOLA FÖR ALLA Janssen-Cilag AB, Box 7073, SE-192 07 Sollentuna. Tel 08-626 50 00. Fax 08-626 51 00. www.janssen-cilag.se

Läs mer

Kursvärdering Berättarteknik 2014

Kursvärdering Berättarteknik 2014 Kursvärdering Berättarteknik 2014 Saknade du någon information innan kursstart? Ja: 1 Nej: 13 Har du läst igenom (skummat igenom) målsättningen på kursens hemsida? Ja: 7 Nej: 7 Hur många timmar i veckar

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 H. Linke, FAFA55, HT 2014 FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept (HT 2014). Huvuddelen av denna kurs kommer att äga rum under Läsperiod

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2012-08-31

Förhandlingsprotokoll 2012-08-31 Förhandlingsprotokoll 2012-08-31 Plats och tid: Parter: Närvarande: Kungälvs kommun, Mimers hus och Trollhättevägen 1 juni 2012 7 juni 2012 19 juni 2012 16 augusti 2012 Kungälvs Kommun och Lärarförbundet

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING

UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING UTVÄRDERING AV EN ESL-GRUPP I SAMARBETE MELLAN KOMMUN OCH LANDSTING Ett miniprojekt utifrån ESL:s utbildningsmaterial i Näckrosprojektets intention att arbeta över gränserna kommun och landsting. Miniprojektet

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande

Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande Vägga Vuxenutbildning ITiS-projekt Väggaskolan Vårterminen 2002 Karlshamn Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande Författare Lotta Holmgren Karin Svensson Ove Svensson Handledare

Läs mer

Projektmaterial. ATT GÖRA EN SKOLTIDNING Åsa folkhögskola

Projektmaterial. ATT GÖRA EN SKOLTIDNING Åsa folkhögskola Projektmaterial ATT GÖRA EN SKOLTIDNING Åsa folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Att göra en skoltidning

Läs mer

Projektmaterial. NÄTET SOM INFORMATIONSKÄLLA Gotlands läns folkhögskola

Projektmaterial. NÄTET SOM INFORMATIONSKÄLLA Gotlands läns folkhögskola Projektmaterial NÄTET SOM INFORMATIONSKÄLLA Gotlands läns folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net GOTLANDS

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare

PROJEKTMATERIAL. Medborgarskolan Sörmland-Östergötland. Flexibel nätverksbaserad utbildning för småföretagare PROJEKTMATERIAL Medborgarskolan Sörmland-Östergötland s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning För att förbättra elevers resultat, öka skolans måluppfyllelse och få förbättrad produktivitet behöver varje skola skapa en bra arbetsorganisation.

Läs mer

Redovisning Skolschackklubbsprojekt 110204

Redovisning Skolschackklubbsprojekt 110204 Redovisning Skolschackklubbsprojekt 110204 Redovisning hösten 2010 Det verkar som om det har bildats 52 skolschackklubbar under hösten 2010, och som har registrerats så att de finns med i medlemregistreringen

Läs mer

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till.

Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till. Kursanalys Kursanalysen ska genomföras inom 3 veckor efter avslutad kurs. Lämnas till prefekt eller den som prefekt delegerar till. OBS! För kurser inom lärarutbildningen och lärarlyftet används speciellt

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan

Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Nya grunder för förskoleundervisningens läroplan Helsingfors 2.12.2014 Christina Anderssén Utbildningsstyrelsen 1 Arbetet med läroplansgrunderna 2012 2013 2014 2015 Allmänna riktlinjer Läroämnen/innehåll

Läs mer

Innehåll. Ansvariga för projektet 3 Bakgrund 4 Projektidé 5 Genomförande 6 Reflektion 7

Innehåll. Ansvariga för projektet 3 Bakgrund 4 Projektidé 5 Genomförande 6 Reflektion 7 Innehåll Ansvariga för projektet 3 Bakgrund 4 Projektidé 5 Genomförande 6 Reflektion 7 Framtid 8 Bilagor 9 Projektredovisning av arbetslag Måsart på Villaskolan Åhus ht 2000 Ansvariga för projektet har

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609

Priskamp. En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Priskamp En prisjämförelsesite Björn Larsson 130609 Abstrakt Detta är en post-mortem slutrapport om mitt projekt "Priskamp" inom ramen för kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt VT 2013. Projektets

Läs mer

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning

Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET 1999-01-26 Enheten för pedagogisk utveckling Hans Strand Ledamöterna i Pedagogiska rådet Akademiskt skrivcentrum lägesrapport och förslag till fortsättning Sedan ht 1996 har jag

Läs mer

Protokoll för studerandesrådets möte 2.4 2015!

Protokoll för studerandesrådets möte 2.4 2015! Protokoll för studerandesrådets möte 2.4 2015 1. Öppnande av möte Mötet öppnades kl. 14.00 av ordförande Milton Manngård. Föredragningslistan godkändes. Lasse Hägerstrand tog en bild på studeranderådet.

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

2A och 2B PerOlsskolan nn

2A och 2B PerOlsskolan nn 2A och 2B PerOlsskolan nn Innehållsförteckning: Inledning...s.2 Bakgrund...s.2 Syftet med försöket...s.2 Tillvägagångssätt...s.3 Resultat...s.3 Diskussion...s.4 Litteraturförteckning...s.5 Appendix...

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer