Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola"

Transkript

1 Projektmaterial POWER TO THE PEOPLE - DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING Runö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box Stockholm

2 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 1 (14) Power to the people - DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING - ITIS-laget: Mikael Jonsson Anna-Lena Eriksson Gabriel Teran Kristina Mattson Harriet Weisglass Elisabeth Sundström Samt medarbetare: Ingela Birgersson

3 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 2 (14) 1. BAKGRUND OM SKOLAN MÅL OCH SYFTE FÖRBEREDELSER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH LITE OM HUR VI JOBBAT ROTERANDE SCHEMA FÖRSTA KONTAKTEN MED VERKTYGET GÄSTFÖRELÄSNING OCH STUDIEBESÖK UTVÄRDERING POSITIVA EFFEKTER ARBETSLAGETS UTVECKLING TEKNISKA LÄRDOMAR FRAMTID SLUTSATSER BILAGOR Rotationsschema för skriftliga projektverkstan RunoCity Teknikbeskrivning Litteratur- och källförteckning... 13

4 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 3 (14) 1. Bakgrund om skolan Runö är arbetarrörelsens folkhögskola. Tonvikten ligger på fackliga kurser på kursgården. På dagfolkhögskolan vid Odenplan där projektet genomförs finns allmänna, behörighetsgivande kurser med inriktningarna Svenska som andraspråk, Människa och Samhälle, Kultur och Historia, Praktisk Data, Grafisk formgivning och Webbproduktion. Det finns ca 140 kursdeltagare och 12 pedagoger på skolan. Hälften av deltagarna medverkar i projektet och sju av pedagogerna. 2. Mål och syfte Under våren 2002 föddes idén om ett levande intranät. Att våga uttrycka sig och även stå för sina åsikter är viktigt i dagens samhälle. Tanken var att skapa en intern webbtidning med plattformspublicering, där deltagarna får publicera sina åsikter, arbeten och inlägg för debatt etc. helt fritt från censur. Vi ville också ge våra kursdeltagare en chans att lära känna varandra över klassgränserna. Att få pröva på att vara sändaren i kommunikationssammanhang var också en viktig del, i hopp om att det skulle leda till ökat medvetande om kommunikationsprocesser. Ledstjärnan för projektet var kommunikation, mångfald och samarbete. 3. Förberedelser Då folkhögskolan har en utbildningslinje med just webbinriktning har idén att arbeta med plattformspublicering vuxit fram över tid och hunnit mogna på ett sätt som känns naturligt och inte det minsta stressat. (Publiceringsplattformar kan liknas vid en uppsättning dokumentmallar som man via webbgränssnitt kan använda för att ändra sidornas innehåll och utseende). En annan bidragande faktor har varit den utvecklingsgrupp som skolan tillsatte vid årsskiftet med uppgift att utveckla en ny extern hemsida (www.runo.se) för skolan. Lösningen som arbetsgruppen kom fram till byggde just på plattformspublicering. Du kan läsa mer om hur s.k. publiceringsplattformar kommit till och hur de fungerar i bilaga 3 på sidan Förutsättningar och lite om hur vi jobbat Att idén fått ta tid att mogna har gjort att vi kunnat anpassa många faktorer som tjänstefördelning, schemaläggning och tekniska resurser för projektet. Bland annat tillsatte vi för detta läsår ett nytt ämnesblock som vi kallat Projektverkstan där kursdeltagarna utifrån intresse fått välja inriktning. Ämnet, som läses 80 minuter varje vecka under hela terminen, är obligatoriskt men deltagarna har inom varje område stora valmöjligheter. De projektverkstäder vi erbjöd var, förutom skrivarverkstan, musikverkstad, dramaverkstad och måleriverkstad.

5 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 4 (14) Som ett skrivalternativ erbjöd vi således skrivarverkstan; en deltagaradministrerad intranättidning där deltagarna själva väljer vad de ska skriva om. 4.1 Roterande schema De lärarledda passen har vi delat upp i tre olika grupper om vardera max 20 deltagare som jobbar parallellt med varandra. Tanken var att ge deltagarna stöd i sin skapandeprocess från flera olika infallsvinklar för att stimulera deras skrivande. Första veckan handleder en samhällslärare gruppen för att hjälpa dem med idébollande och med att strukturera arbetet. Veckan därpå handleder en svensklärare gruppen för att ge feedback på språk och innehåll. Sista veckan har gruppen publicering i datasal med handledning av webblärare. Bilaga 1 på sidan 8 visar hur rotationsschemat ser ut för terminen. Allt eftersom arbetet kom igång blev det mer och mer processtyrt utifrån deltagarnas idéer, vilket gjort att vi fått mer tid att hjälpa dem som har behov av stöd och uppmuntran. 4.2 Första kontakten med verktyget I början av terminen undervisade webbläraren samtliga grupper i hur verktyget fungerade. Då verktyget är relativt enkelt att använda behövdes inte mer är 80 minuter per grupp. I efterhand kan konstateras att en skriftlig bruksanvisning hade varit ett bra komplement till den muntliga genomgången. Verktygets enkelhet gjorde att många teknikrädda vid första kontakten fick en aha-upplevelse och såg möjligheterna med det. Deltagarna har även via skolan tillgång till digitalkamera och olika typer av skanners för bildhantering, vilket har använts vid behov. Ingen direkt undervisning har skett för dessa utan även det ges vid behov (när deltagarna är mottagliga). 4.3 Gästföreläsning och studiebesök Något vi hade hoppats på men inte direkt räknat in i själva projektet var det stora intresset för gästföreläsningar. Så snart vi satt igång med arbetet kom deltagarna med förslag på föreläsningar och studiebesök inom området. Lagar och regler, bildupphovsrätt och publiceringsregler och etik tycktes vara det mest efterfrågade. I början av december kom så biträdande pressombudsman Kersti Rosén på besök och föreläste om deras roll och arbete. I samband med detta delades arbetsuppgifter ut där deltagarna i grupper skulle läsa artiklar som blivit anmälda och analysera om de borde ha blivit friade eller fällda samt argumentera varför de trodde så. Föreläsningen blev mycket uppskattad och skapade många diskussioner. Under kommande termin har vi även bokat in ett studiebesök på Aftonbladets mediecenter för intresserade.

6 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 5 (14) 4.4 Utvärdering Förutom kontinuerlig muntlig utvärdering gjordes en större skriftlig utvärdering av skrivarverkstan första veckan i november, där de flesta uppger sig vara nöjda med sitt val av projektverkstad. Man upplever att tidningen är intressant, innehållsrik och omfattar många olika ämnen. Friheten att själv få välja vad man skriver om uppskattas mycket. Någon skriver att det är roligt att skriva för att man vill och inte för att man måste. Själva lärarstödet/handledningen har upplevts tillfredställande. Endast en handfull (av drygt 50 personer) har upplevt ett större behov än vad som erbjudits. Vid utvärderingen framkom att man ville ha det roterande schemat förtydligat då många känt sig vilsna och gått till fel klassrum. De flesta deltagarna upplevde dock att rotationssystemet fungerade bra. Vi beslöt därför att varje grupp skulle ha sitt rum medan lärarna roterade - istället för tvärtom. Den starkaste kritiken riktas dock mot rent tekniska delar, såsom avsaknad av en framsida för tidningen vilket enligt många är kännetecknet för en tidning. Detta är något som även vi i arbetslaget upplever som nödvändigt men då utvecklingstid tyvärr saknas får vi skjuta detta på framtiden. Vi fick fram konstruktiva förslag på förbättringar och hade en givande diskussion som uppföljning av utvärderingen. Många uppskattar det fria arbetssättet och verkar tycka att det är spännande att vara med om detta historiska nättidningsprojekt. 4.5 Positiva effekter Deltagarna ser sig själva mer som skribenter än plattformsadministratörer, d.v.s. de använder sig av verktyget men fokuserar främst på innehållet. De arbetar mycket med sitt språk och hjälper varandra med korrekturläsning och gensvar. Trots den tröskel som finns när man vet att det man skriver kommer att läsas av många, har de flesta tagit steget och publicerat. Man skriver om allt från egna intresseområden, t ex schackskola för nybörjare, tatueringskonst och dikter, till skolarbeten som man fördjupar. Texterna är med ytterst få undantag väl bearbetade och utformningen upplevs som viktig för deltagarna. 5. Arbetslagets utveckling För vår del rör det sig egentligen om tre grupper av involverade lärare: de som både ingått i ITiS-gruppen och arbetat med skrivarverkstan, de lärare som ingått i ITiS-gruppen, men inte arbetat praktiskt med skrivarverkstan och slutligen de lärare som arbetat med skrivarverkstan men inte ingått i ITiS-gruppen. Som om detta inte var nog har lärare slutat och andra börjat under resans gång. Trots detta har vårt arbetslag helt klart utvecklats. Det faktum att vi varit tvungna att

7 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 6 (14) gemensamt lösa de problem och ta ställning till alla de frågor som uppstått under projekttiden gång har fört oss samman. Dessutom fick vi som var med i själva ITiS-gruppen en hel del tid tillsammans under de ITiS-träffar vi var på i Huddinge under vårterminen Gemensam tid är annars något vi saknar. I dagsläget finns ingen position på skolans schema där samtliga lärare är undervisningsfria. I stället har vi bokat in gemensamma arbetsluncher, där vi kunnat diskutera och utveckla arbetet med skrivarverkstan och vår interna skoltidning. Vi har också kommunicerat mycket hemifrån via e-post. Alla i vårt brokiga arbetslag är dock entusiastiska och vill fortsätta utveckla detta arbetssätt. Vi önskar oss dock gemensam planeringstid inför nästa läsår. 5.1 Lärarnas utveckling En uppenbar utveckling som vi lärare genomgått är naturligtvis att vi lärt oss använda plattformen (mer eller mindre bra). Vår tilltänkta tidsplan blev redan i början rejält förskjuten då installationen tog längre tid än väntat vilket resulterade i att den tilltänkta fortbildningen i början av läsåret blev svår att hinna med. Vi prioriterade att anpassa verktyget så själva verksamheten kunde komma igång vilket tycks ha fungerat ganska bra. Dock saknade vi alltså länge den kompetensutveckling som var inplanerad för samtliga lärare redan förra vårterminen. Inte förrän v , när slutrapporten egentligen skulle ha varit inlämnad, fann vi (och ledningen) tid att gå igenom publiceringsverktyget med samtliga lärare (alltså inte bara ITiS-arbetslaget); detta i ett steg att få samtliga anställda att använda plattformen i den dagliga verksamheten inför nästa läsår. Vi har funnit det stimulerande att kunna arbeta samhällslärare, svensklärare och webblärare ihop i ett arbetslag som annars inte existerar på skolan. Att få träffa deltagare man annars inte arbetar med och se både dem och de deltagare man känner sedan tidigare i nya gruppkonstellationer har också varit intressant. Eftersom många deltagare periodvis varit så gott som självgående, eller tagit hjälp av kurskamrater, har det oftast funnits tid att handleda och uppmuntra de deltagare som behöver mycket hjälp, vilket har känts oerhört tillfredsställande. Vi känner nog alla att våra resurser tagits i bruk på ett bra sätt. En del av det som togs upp under ITiS-seminarierna i Huddinge var lärorikt och det var också spännande att träffa lärare från andra skolformer. Vi hade nog ändå gärna sett att vi varit några fler folkhögskollärare med, men mot slutet fick vi i alla fall träffa några folkhögskollärare från Långholmens folkhögskola. Att ha tillgång till ITiS-dator har betytt olika mycket för oss i arbetslaget, men helt klart har det underlättat vårt arbete. För oss har det som började som ett greppbart ITiS-projekt vuxit enormt. Alla skolans lärare har blivit inblandade i arbetet med vår nättidning. I en del klasser har man använt nättidningen som redovisningsform vid temaarbeten. Det är inte längre frågan om något avgränsat projekt, utan för oss är det självklart att vi

8 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 7 (14) kommer att arbeta vidare med skrivarverkstad och nättidning på vårt ämnesövergripande sätt långt efter det att vårt ITiS-projekt är slutfört. 5.2 Tekniska lärdomar En stor lärdom var att själva installationen av plattformen och databaserna samt konfigurering på dataservern tog tid. Efter en dryg vecka hade vår snälla tekniker fått igång verktyget (vilket inte var hans uppgift) och arbetet med anpassningar kunde komma igång. Då vi för detta projekt fick nöjet att låna en plattform gratis kunde vi inte räkna med att få alla anpassningar gjorda av leverantören, utan fick istället försöka lösa det lokalt med den kompetens vi hade på plats. Det skulle visa sig bli en hel del anpassningar innan vi kunde komma igång, något som naturligtvis är både tidskrävande och tekniskt lite småkrångligt. Detta gjorde att arbetsfördelningen blev lite haltande. Sidorna kan besökas utan inloggning och ligger som startsida för alla deltagare. De deltagare som är intresserade får en personlig inloggning till skolans intranät, som är till för att kunna administrera och lägga till nyheter och annat. Det är fritt för deltagarna att publicera när de vill men samtliga artiklar de lägger in visar per automatik vem som skrivit inlägget, vilket gör att de måste stå för vad de skriver. Förutom att använda plattformen till vår skolnättidning hade vi tänkt att den skulle användas dels för att vi lärare skulle kunna lägga ut information om studiebesök, hemuppgifter m.m. till våra klasser, dels för att våra deltagare skulle kunna kommunicera både med varandra (inom och mellan klasserna) och med oss lärare. Eftersom vi redan på skolan använder First Class för denna typ av kommunikation, och det fungerar bra, har dock motivationen varit låg när det gäller denna del av plattformsanvändningen. Det är något vi skulle vilja utveckla under kommande läsår.

9 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 8 (14) 6. Framtid Vi upplever att fler föreläsningar och studiebesök hade varit önskvärt liksom att vi borde ha börjat tidigare med dessa. Micke arbetar för närvarande med att ta fram en manual/bruksanvisning till verktyget. Några fler saker att utveckla: Endast skribenten (och huvudadministratören) ska kunna ändra i artiklar. Idag kan alla ändra i allas artiklar. Skapa en inforuta för varje skribent med bild och eventuell presentation som är kopplad till inloggning. Länka skribentens namn på alla dennas artiklar till ovanstående Filterfunktion så man kan söka på artikelkategori, skribent eller publiceringsdatum En tidningsframsida som varje publiceringsgrupp ska kunna uppdatera veckovis (som inte påverkas av enstaka publiceringar) En spalt på framsidan där administrationen kan publicera viktiga meddelanden till deltagarna Bildande av en deltagargrupp typ Runonämnd vars uppgift är att ta emot klagomål på publicerade artiklar, analysera dessa och utröna om de strider mot någon etisk regel eller lag. Utveckla sättet att styra upp processen i skrivargrupperna, bl.a. när det gäller skrivande i smågrupper eller i par, något vi vill se mer av. Gensvar/opponering Öka användning av publiceringsplattformen till att även gälla intern kommunikation mellan lärare och deltagare i skolan, d.v.s. att delvis ersätta nuvarande First Class. Låta deltagare få använda plattformen som redovisningsform och utveckla resurssidorna med tidigare skolarbeten. Koppla muntliga redovisningar till skrivna artiklar/annat skrivet material

10 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 9 (14) 7. Slutsatser Vi kan konstatera att alla lärare som ingått i arbetat med ITiS/skrivarverkstan brinner för detta arbetssätt. Mycket kan förbättras och en hel del arbete återstår, men helt klart är att vi alla tror på denna idé. Målen med skrivarverkstan var ju att främja kommunikation, mångfald och samarbete. Om dessa mål har uppnåtts är naturligtvis svårt att säga, men helt klart är att samarbetet och kommunikationen på skolan har ökat, att deltagarna allt oftare tar sig möjligheten att göra sin röst hörd och att vi fått en ökad mångfald avseende vem som har initiativet när det gäller att ta ordet, det skrivna ordet i första hand. Slutligen ett par citat från deltagarnas utvärdering: Det är kul att göra sådant som alla kan se sedan. Det som har varit bra med skrivarverkstan är självständigheten, samtidigt som man vet att det finns lärare i närheten. Bilagor 1. Rotationsschema 2. Deltagarinformation 3. Teknikbeskrivning 4. Litteratur- och källförteckning

11 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 10 (14) Rotationsschema för skriftliga projektverkstan Bilaga 1 Sal Sal 7 Sal 8 Sal 6 vecka Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 38 I A-L E 39 I A-L E 40 A-L E I 41 M* I A-L & E 42 I M* A-L & E 43 A-L & E I M* 44 Eget arbete 45 Utvärdering med alla 46 M* A-L & E I 47 I M* A-L & E 48 A-L & E I M* 49 Gästföreläsning, Kersti Rosén, bitr. pressombudsman 50 M* A-L & E I 51 I M* A-L & E A-L: Anna-Lena Eriksson E: Elisabeth Sundström I: Ingela Birgersson M: Mikael Jonsson *publicering, datasal 2 Runö folkhögskola ht -02

12 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 11 (14) Bilaga 2 RunoCity Idén om ett levande intranät föddes under våren Att våga uttrycka sig och även stå för sina åsikter är viktigt i dagens samhälle. Tanken var att skapa en intern webbtidning där ni deltagare får publicera era åsikter, arbeten och inlägg för debatt etc helt(?) fritt från censur. Intern webbtidning Att göra tidningen intern har sina fördelar. Dels vill vi i arbetsgruppen påvisa problem som vi tror kommer att uppstå, som ordnings- och strukturella problem, och kanske några publiceringsbrott, dels vill vi erbjuda en möjlighet att kunna påverka dessa faktorer (skapa regler) för att ordna upp det. Detta hade varit svårt att åstadkomma på internet där dessa problem existerar idag - fast i mycket större skala. Vi vill med andra ord skapa ett mini-internet. Regelverket ska vi skapa tillsammans - lärare och deltagare - genom diskussion. Etik och moral En viktig del i projektet är att vi alla blir uppmärksamma på det ansvar som ligger på oss när vi publicerar. Vad får man/bör man skriva och hur gör man detta för att göra ett intryck? Får vi använda vilka bilder som helst? Får man citera hur man vill? Var går gränsen för egenproducerat material? Verktyg Skolan har för detta projekt fått låna en publiceringsplattform kallad "Platon Web Site" för hemsidor. Plattformen är egentligen till för företag som vill visa upp sin verksamhet på internet. Ett exempel på hur det kan se ut ser du på vår skolas egen hemsida (utåt). Plattformen är sedan anpassad utifrån aspekter som ITiS-gruppen diskuterat fram under sommaren. Den del som vi använder för nyheter i vår webbtidning är egentligen en funktion för snabbinformation om vad som händer just nu på företaget (se hemsidan ovan). Funktion All anpassning av verktyget tar tid, något som tyvärr inte alltid finns till förfogande. Därför är det många funktioner som inte kanske fungerar till fullo vilket vi hoppas ni har överseende med. Synpunkter får gärna lämnas till lärarna i skrivarverkstan. Vilka lärare är med i projektet? Man kan säga att projektet idag består av två delar: dels de lärare som ingår i den sk ITiS-gruppen: Gabriel, Anna-Lena, Micke, Susanne och Elisabeth, dels de som jobbar med verktyget inom projektverkstan: Anna- Lena, Elisabeth, Micke och Ingela.

13 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 12 (14) Teknikbeskrivning Micke ger här en kort bakgrundsbeskrivning och förklaring till vad en s.k. publiceringsplattform egentligen är. Arbetsmarknaden har sedan den s.k. IT-kraschen 2000 kommit att förändra yrken inom både grafisk- och webbpublikation. Många företag försöker alltmer sköta och underhålla sina webbsidor internt istället för att som förr lägga ut detta på fristående webbyråer. Ett steg i denna riktning är tillkomsten av s.k. publiceringsplattformar, vilka kan liknas med en uppsättning dokumentmallar som man via webbgränssnitt kan använda för att ändra sidornas innehåll och utseende. Design har blivit ett skal medan innehållet ständigt utvecklas. Uppkomsten av publiceringsplattformar har hjälpt företagen att förkorta informationsvägen då de kan låta någon informationsansvarig inom företaget uppdatera hemsidorna direkt, något som är både tids- och pengabesparande samt enkelt att underhålla. Grunddesignen (skalet) på en hemsida skapas vanligen av en fristående firma (vilket kräver utbildning för att klaras av) medan själva innehållet uppdateras av en sekreterare, administratör eller kanske någon som helt enkelt har tid över. Vi ville med vårt ITiS-projekt erbjuda deltagarna (i alla linjer) möjlighet att prova på denna teknik för att se hur enkelt det är att publicera något på Internet. Att verktygen blir enklare att använda betyder dock inte att problemen försvinner. Bilaga 3

14 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 13 (14) Litteratur- och källförteckning Bilaga 4 Dahlgren, L O: Problembaserat lärande /Idé, praktik och effekter (1998) Enochsson, AnnBritt; Elevperspektiv på Internetsökning (2001) God etik på nätet / IT-kom. 11/98, SOU 1998:133 Infrastrukturen för digitala medier / IT-kom. 2/98, SOU 1998:20 Jönsson, Bodil: Learning by searching (2000) Kylemark, M & Winther, M: Elevaktiva arbetsmetoder (1999) Nilsson, Lars-Erik: Pojken som nörd och flickan som användare (2000) Rask, Stig Roland: Nätet som källa och text (1999) ( ) ( ) ( ) ( )

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola Projektmaterial LÄSLUST VID HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Härnösands folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial REDOVISA DOKUMENTERA KOMMUNICERA. Viskadalens folkhögskola

Projektmaterial REDOVISA DOKUMENTERA KOMMUNICERA. Viskadalens folkhögskola Projektmaterial REDOVISA DOKUMENTERA KOMMUNICERA Viskadalens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net REDOVISA

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektmaterial. DIGITALA RÄNDER Fornby folkhögskola

Projektmaterial. DIGITALA RÄNDER Fornby folkhögskola Projektmaterial DIGITALA RÄNDER Fornby folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Fornby folkhögskola Borlänge

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Projektmaterial. Bosöns Folkhögskola

Projektmaterial. Bosöns Folkhögskola Projektmaterial IDROTTSSKADOR Bosöns Folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Stockholm 2002-05-06 Idrottsskador

Läs mer

Projektmaterial. Västanviks folkhögskola

Projektmaterial. Västanviks folkhögskola Projektmaterial VÄSTANVIKS HISTORIA Västanviks folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Västanviks historia

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015

Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 januari 2016 Visättraskolan Systematiskt kvalitetsarbete år 2015 Systematiskt kvalitetsarbete När man ser till en för läsåret 2014/2015 kan man se att en överlag ligger högre än vad de gjorde föregående

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Vilka förändringar har utvecklingsarbetet medfört gällande undervisning och/eller klassrumsorganisation? Jag tycker att eleverna har kommit igång

Läs mer

Projektmaterial INFORMATIONSSAMHÄLLET. Strömbäcks folkhögskola

Projektmaterial INFORMATIONSSAMHÄLLET. Strömbäcks folkhögskola Projektmaterial DATORKUNSKAP EN NYCKEL TILL INFORMATIONSSAMHÄLLET Strömbäcks folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Norretullskolan 7b. Ett försök att använda IT i skolan

Norretullskolan 7b. Ett försök att använda IT i skolan Norretullskolan 7b Ett försök att använda IT i skolan Hemsida First Class Klasskonferens Scanner Digitalkamera Susanne Dehn Anders Isaksson Niklas Nilsson Lena Tengheden ITiS 7B Norretullskolan Hösten

Läs mer

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP Maria Jönsson Åsa Jönsson Kicki Wemmenborn Bakgrund Vi jobbar på Helgedalskolan i Kristianstad. Helgedalskolan är en 0-5-skola med ca 280 elever.

Läs mer

ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02. Djuren på bondgården. Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson

ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02. Djuren på bondgården. Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson ITIS-rapport Önnestad skola Vt-02 Djuren på bondgården Lena Johnsson Stina Ljunggren Linda Pålsson Innehållsförteckning Inledning s.3 Syfte..s.3 Mål s.4 Genomförande..s.4 Resultat.s.6 Diskussion s.8 2

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial ORIENTERINGSKURS PÅ INTERNET FÖR ANTAGNA ELEVER VID MOLKOMS FOLKHÖGSKOLA Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412

Läs mer

Projektmaterial KÄRLSJUKDOMAR. Hampnäs folkhögskola

Projektmaterial KÄRLSJUKDOMAR. Hampnäs folkhögskola Projektmaterial HÄLSOPROBLEM, NYINSJUKNADE I HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR Hampnäs folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Utveckla skrivprocess/kommunikation för elever med inlärningssvårigheter och låg motivation

Utveckla skrivprocess/kommunikation för elever med inlärningssvårigheter och låg motivation Itis-projekt Nymö Resursskola Utveckla skrivprocess/kommunikation för elever med inlärningssvårigheter och låg motivation Bakgrund Vi är tre lärare på Nymö Resursskola. Vi arbetar i två elevgrupper med

Läs mer

Projektmaterial INTERNATIONELLT PERSPEKTIV. Bäckedals folkhögskola

Projektmaterial INTERNATIONELLT PERSPEKTIV. Bäckedals folkhögskola Projektmaterial NATUR, MILJÖ OCH KULTUR I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV Bäckedals folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Rapport. Folksagor-Lextorpslaget

Rapport. Folksagor-Lextorpslaget Rapport Folksagor-Lextorpslaget Bakgrund Vi har arbetat med folksagor under ca 10 veckor. I arbetslaget har vi varit 2 klasser, en åk 6 och en åk 3. Fyra lärare har varit inblandade, 2 klasslärare och

Läs mer

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Projektmaterial Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen

Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen Kvalitetsarbete Hur kan vi skapa en bra inskolning -för barnen, föräldrarna och verksamheten? Solbacken Tallen 2014 Förskolor Syd Lek, lärande och omsorg för att Växa och utvecklas Munkedals kommun Erika

Läs mer

Projektmaterial PRESENTATION. Viskadalens folkhögskola

Projektmaterial PRESENTATION. Viskadalens folkhögskola Projektmaterial DIGITAL PORTFOLIO FÖR DOKUMENTATION OCH PRESENTATION. Viskadalens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Synliggör ditt eget och elevernas arbete Digital kompetensdag 28 oktober 2014 AV-Media Kronoberg Elisabeth Jönsson

Synliggör ditt eget och elevernas arbete Digital kompetensdag 28 oktober 2014 AV-Media Kronoberg Elisabeth Jönsson Synliggör ditt eget och elevernas arbete Digital kompetensdag 28 oktober 2014 AV-Media Kronoberg Elisabeth Jönsson Synliggör ditt eget och elevernas arbete Vi står just nu mitt i en omvälvande samhällsutveckling.

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016

Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för informatik Lärare: Rikard Harr, Angelica Svelander oktober 6, 2016 Sammanställd kursutvärdering för samhällets digitalisering SVP, HT 2016 Sammanlagt lämnades 36 utvärderingar

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus

Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus Sammanfattning: Denna rapport berättar om hur vi har jobbat med barns tankar om framtida yrke. Barnen

Läs mer

Projektmaterial MIND-MAP. Klarälvdalens folkhögskola

Projektmaterial MIND-MAP. Klarälvdalens folkhögskola Projektmaterial MIND-MAP Klarälvdalens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Mind-map - Ett ITiS-projekt

Läs mer

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006.

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. NOTISAR från studiebesöket utifrån vad deltagarna spontant svarat på frågorna. Ingen har valt att komplettera eller ändra något i efterhand.

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare

Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kurser i svenska för internationella studenter och forskare Kursföreståndare: Peter Lundkvist 1 4,5 hp Kursen är en introduktion till det svenska språket för dig som är internationell student eller forskare

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Varför bär de sjalar?

Varför bär de sjalar? Varför bär de sjalar? ITiS rapport från Skoftebyskolan Arbetslagsbeskrivning Vårt arbetslag består av sju personer: en fritidspedagog, en specialpedagog, fem klasslärare samt 69 barn i år 4-5. Sammanfattning

Läs mer

Tollarpsskola Sofie Frank Ove Strömvall Anette Berg Jonas Friberg Matts Premberg Yvonne Svensson Anna-Karin Karlsson

Tollarpsskola Sofie Frank Ove Strömvall Anette Berg Jonas Friberg Matts Premberg Yvonne Svensson Anna-Karin Karlsson Tollarpsskola ITiS projekt Ht 2000 ITiS handledare: Anette Berg Ansvarig skolledare: Matts Premberg Vi som har utfört arbetet är: Sofie Frank Ove Strömvall Jonas Friberg Yvonne Svensson Anna-Karin Karlsson

Läs mer

ITiS 6 Norretullskolan ITiS-rapport December 2001

ITiS 6 Norretullskolan ITiS-rapport December 2001 ITiS 6 Norretullskolan ITiS-rapport December 2001 Jessica Andersson Yvonne Björkqvist Jenny Ekstrand Susanne Kittel Annika Lund Kristina Lunderup Innehåll sida Sammanfattning 3 Inledning 4 Syfte 5 Kunskapsbakgrund

Läs mer

Slutrapport för Edsbergsskolans matematikverkstad

Slutrapport för Edsbergsskolans matematikverkstad Slutrapport 2009-10-19 Uppdragsgivare Sollentuna kommun Sida 1 av 10 Projektledare Catherine Mortimer-Hawkins, Kerstin Ving Projektbeteckning Edsbergsskolans matematikverkstad Version 1 Slutrapport för

Läs mer

Projektmaterial. Sigtuna folkhögskola

Projektmaterial. Sigtuna folkhögskola Projektmaterial IT I FRITIDSLEDARUTBILDNINGEN Sigtuna folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Tidplan inför Läsåret 2016/17 Okt-nov -15 Rektorer planerar

Läs mer

Idébytarveckan innebär i korthet att personal byter arbetsplats under en vecka för att lära av varandra som i sin tur ska leda till förbättringar.

Idébytarveckan innebär i korthet att personal byter arbetsplats under en vecka för att lära av varandra som i sin tur ska leda till förbättringar. 2006-08-14 1 (6) Idébytarvecka Idébytarveckan innebär i korthet att personal byter arbetsplats under en vecka för att lära av varandra som i sin tur ska leda till förbättringar. Idébytarveckan är från

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

Rapport om ITiS projektet. Världsdelarna. Karlshamns Montessoriskola. Pehrnilla Berger Maria Johnsson Eva Ottosson

Rapport om ITiS projektet. Världsdelarna. Karlshamns Montessoriskola. Pehrnilla Berger Maria Johnsson Eva Ottosson Rapport om ITiS projektet Världsdelarna Karlshamns Montessoriskola 2001 Marie Andersson Pehrnilla Berger Maria Johnsson Eva Ottosson Handledare: Ulf Ivarsson Innehållsförteckning Innehållsförteckning..

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002 Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare II, ht 2002. Maria Andrén och Anna Lindkvist, Inst för genetik och patologi Utvärdering av laboration i genteknik för kemiingenjörer, VT 2002 Introduktion

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Kursutvärdering Distans

Kursutvärdering Distans HT12 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5hp) V46-50 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering stängd Datum: 2013-04-26 13:29:21 Aktiverade deltagare (HT12

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Holken Ansvarig: Gunilla Cederholm LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål/Åtgärder/Resultat/Analys för läsåret 2012-13 Målen för detta läsår har handlat om årskalender,

Läs mer

Musik på distans. Information & Kursbeskrivning

Musik på distans. Information & Kursbeskrivning Musik på distans Information & Kursbeskrivning Läsåret 2015/2016 -Musik på distans- Läsåret 2015/2016 #2 - Allmän information för Musik på distans, 25% deltid, läsåret 2015/2016 - Vision/mål för kursen

Läs mer

Projektmaterial. Fellingsbro folkhögskola

Projektmaterial. Fellingsbro folkhögskola Projektmaterial TEKNIKENS MÖJLIGHETER PÅ ALLMÄNNA LINJEN PÅ FELLINGSBRO FOLKHÖGSKOLA Fellingsbro folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Pedagogiskt nätverk skolkultur

Pedagogiskt nätverk skolkultur Pedagogiskt nätverk skolkultur Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2013 Rapport Nätverksledare Linda Ireblad Harris 21013-12-07 08-594 213 60 Dnr: linda.irebladharris@vittra.se UBN/2014:15 Utbildningsnämnden

Läs mer

SVK Kirurgisk vård i Kina T7 2LK064 ht Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

SVK Kirurgisk vård i Kina T7 2LK064 ht Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. SVK Kirurgisk vård i Kina T7 2LK64 ht 215 respondenter: 15 : Svarsfrekvens: 7, % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Jag uppfattar att jag genom denna kurs

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI

KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI KURSUTVÄRDERING AV UPPSATSARBETE OCH HANDLEDNING AVDELNINGEN FÖR PSYKOLOGI Med detta frågeformulär vill vi få mer kunskap kring hur uppsatsarbete och handledning upplevs och fungerar vid ämnet psykologi.

Läs mer

Kursutvärdering Samhällskunskap A Lärare: Esa Seppälä Läsåret Klass: LP2B

Kursutvärdering Samhällskunskap A Lärare: Esa Seppälä Läsåret Klass: LP2B 8 6 4 Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt EAS 1. Mitt första inryck av denna kurs var: Mycket bra 5 31 Bra 11 69 Dåligt - - Mycket dåligt - - Antal EAS:. Antal svarande: 16. Mv: (Skala 1) = 82,81 6 5 4

Läs mer

Trollhättan 001122 Skolan i skogen

Trollhättan 001122 Skolan i skogen Trollhättan 001122 Skolan i skogen ITiS-rapport från Skoftebyskolan S Sammanfattning Vårt ITiS-arbetslag består av 63 personer: två elevassistenter, två klasslärare på särskolan och två klasslärare på

Läs mer

Kursutvärdering Samhällskunskap A Lärare: Esa Seppälä Läsåret Klass: RL2B

Kursutvärdering Samhällskunskap A Lärare: Esa Seppälä Läsåret Klass: RL2B Läsåret 212-213 8 6 4 2 Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt EAS 1. Mitt första inryck av denna kurs var: Mycket bra 15 71 Bra 5 24 Dåligt 1 5 Mycket dåligt - - Antal EAS:. Antal svarande: 21. Mv: (Skala

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Trädvård LK0196, 20078.1516 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Johan Östberg Värderingsresultat Värderingsperiod: 2016-01-12-2016-01-22 Antal svar 30 Studentantal 36 Svarsfrekvens

Läs mer

Blåhammarens förskola

Blåhammarens förskola Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Blåhammarens förskola Tommy Lundberg 2014-06-17 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Ekonomiskt resultat 2013 och prognos 2014 Budget 2013 Bokslut, resultat

Läs mer

Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning

Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning Ansvarig lärare: Thomas Dahl mail: thomas.hansson-dahl@edu.upplandvasby.se Centralt innehåll Tala, lyssna samtala: Muntliga presentationer

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Projektmaterial. Hellidens folkhögskola

Projektmaterial. Hellidens folkhögskola Projektmaterial DEN KREATIVA PROCESSEN Hellidens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Rapport till

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

5 I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande?

5 I vilken utsträckning har kurslitteraturen varit till hjälp för ditt lärande? Kursvärdering Patent, varumärke och design - information som inspiration HT13 ÖVDFR1 10 hp Kursansvariga: Ingrid Johansson Rolf Hasslöw Antal registrerade studenter: 30 Antal besvarade: 7 Antodkända studenter

Läs mer

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36

PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 PBL Hållbar utveckling. HT 2015. Vecka 35-36 Uppgift Arbetet ska vara datorskrivet och varje grupp ska skriva 5-6 A4 sidor. Texten ska vara skriven i Times new roman storlek 12. Normalt radavstånd och

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Kristianstads kommun ITiS-rapport Maj 2001. ett temaarbete av 3-5 Parkskolan. Agneta Andrée Karin Falkå Eva Nordahl Caroline Nilsson Johan Rönndahl

Kristianstads kommun ITiS-rapport Maj 2001. ett temaarbete av 3-5 Parkskolan. Agneta Andrée Karin Falkå Eva Nordahl Caroline Nilsson Johan Rönndahl Kristianstads kommun ITiS-rapport Maj 2001 ett temaarbete av 3-5 Parkskolan Agneta Andrée Karin Falkå Eva Nordahl Caroline Nilsson Johan Rönndahl Sammanfattning Projektet vi och våra fyra årskurser (två

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola

IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola 2014-2015 IT-strategi Björklinge & Skuttunge skola Björklinge skola Skuttunge skola 2014 2015 IT-strategi för Björklinge skola & Skuttunge skola IT i skolan, brukar ofta kallas IKT (Information, Kommunikation

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Sammanställning av kursvärdering Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner 15 HP, 2015 Cemus kurser har tillkommit på studentintiativ och leds av studenter. Kursutvärderingen är ett viktigt

Läs mer

Arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Årsunda, 20160822 2016/17 Arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse FÖR LINGONBACKEN, PAVILJONGEN, SÄTRALINJEN OCH ÅRSUNDA FÖRSKOLOR Kunskapsförvaltningen Datum Sidan 1(4) Årsunda, Sätralinjen, Lingonbacken

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Bilaga 5 Årsberättelse 2013/2014 Förskoleområde: Stigslund/Strömsbro Förskolans namn: Åbyggeby förskola Ansvarig förskolechef: Annika Proos Biträdande förskolechef: Lena Hornéy Inledning för Årsberättelse

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18

Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 EKTORPSRINGEN Gemensam pedagogisk grund för pedagoger på Ektorpsringen läsåret 17/18 Område Jag... reflektion Exempel: Jag... 1. Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö 1 skapar en positiv atmosfär

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING

GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING GENREPEDAGOGIK ARBETA MED SPRÅKET PARALLELLT MED DIN VANLIGA UNDERVISNING Kontaktpersoner: Åsa Sebelius asa.sebelius@stockholm.se Målgrupp: Alla undervisande lärare i år 1 9 oavsett ämne. Alla lärare måste

Läs mer