Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola"

Transkript

1 Projektmaterial POWER TO THE PEOPLE - DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING Runö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box Stockholm

2 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 1 (14) Power to the people - DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING - ITIS-laget: Mikael Jonsson Anna-Lena Eriksson Gabriel Teran Kristina Mattson Harriet Weisglass Elisabeth Sundström Samt medarbetare: Ingela Birgersson

3 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 2 (14) 1. BAKGRUND OM SKOLAN MÅL OCH SYFTE FÖRBEREDELSER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH LITE OM HUR VI JOBBAT ROTERANDE SCHEMA FÖRSTA KONTAKTEN MED VERKTYGET GÄSTFÖRELÄSNING OCH STUDIEBESÖK UTVÄRDERING POSITIVA EFFEKTER ARBETSLAGETS UTVECKLING TEKNISKA LÄRDOMAR FRAMTID SLUTSATSER BILAGOR Rotationsschema för skriftliga projektverkstan RunoCity Teknikbeskrivning Litteratur- och källförteckning... 13

4 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 3 (14) 1. Bakgrund om skolan Runö är arbetarrörelsens folkhögskola. Tonvikten ligger på fackliga kurser på kursgården. På dagfolkhögskolan vid Odenplan där projektet genomförs finns allmänna, behörighetsgivande kurser med inriktningarna Svenska som andraspråk, Människa och Samhälle, Kultur och Historia, Praktisk Data, Grafisk formgivning och Webbproduktion. Det finns ca 140 kursdeltagare och 12 pedagoger på skolan. Hälften av deltagarna medverkar i projektet och sju av pedagogerna. 2. Mål och syfte Under våren 2002 föddes idén om ett levande intranät. Att våga uttrycka sig och även stå för sina åsikter är viktigt i dagens samhälle. Tanken var att skapa en intern webbtidning med plattformspublicering, där deltagarna får publicera sina åsikter, arbeten och inlägg för debatt etc. helt fritt från censur. Vi ville också ge våra kursdeltagare en chans att lära känna varandra över klassgränserna. Att få pröva på att vara sändaren i kommunikationssammanhang var också en viktig del, i hopp om att det skulle leda till ökat medvetande om kommunikationsprocesser. Ledstjärnan för projektet var kommunikation, mångfald och samarbete. 3. Förberedelser Då folkhögskolan har en utbildningslinje med just webbinriktning har idén att arbeta med plattformspublicering vuxit fram över tid och hunnit mogna på ett sätt som känns naturligt och inte det minsta stressat. (Publiceringsplattformar kan liknas vid en uppsättning dokumentmallar som man via webbgränssnitt kan använda för att ändra sidornas innehåll och utseende). En annan bidragande faktor har varit den utvecklingsgrupp som skolan tillsatte vid årsskiftet med uppgift att utveckla en ny extern hemsida (www.runo.se) för skolan. Lösningen som arbetsgruppen kom fram till byggde just på plattformspublicering. Du kan läsa mer om hur s.k. publiceringsplattformar kommit till och hur de fungerar i bilaga 3 på sidan Förutsättningar och lite om hur vi jobbat Att idén fått ta tid att mogna har gjort att vi kunnat anpassa många faktorer som tjänstefördelning, schemaläggning och tekniska resurser för projektet. Bland annat tillsatte vi för detta läsår ett nytt ämnesblock som vi kallat Projektverkstan där kursdeltagarna utifrån intresse fått välja inriktning. Ämnet, som läses 80 minuter varje vecka under hela terminen, är obligatoriskt men deltagarna har inom varje område stora valmöjligheter. De projektverkstäder vi erbjöd var, förutom skrivarverkstan, musikverkstad, dramaverkstad och måleriverkstad.

5 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 4 (14) Som ett skrivalternativ erbjöd vi således skrivarverkstan; en deltagaradministrerad intranättidning där deltagarna själva väljer vad de ska skriva om. 4.1 Roterande schema De lärarledda passen har vi delat upp i tre olika grupper om vardera max 20 deltagare som jobbar parallellt med varandra. Tanken var att ge deltagarna stöd i sin skapandeprocess från flera olika infallsvinklar för att stimulera deras skrivande. Första veckan handleder en samhällslärare gruppen för att hjälpa dem med idébollande och med att strukturera arbetet. Veckan därpå handleder en svensklärare gruppen för att ge feedback på språk och innehåll. Sista veckan har gruppen publicering i datasal med handledning av webblärare. Bilaga 1 på sidan 8 visar hur rotationsschemat ser ut för terminen. Allt eftersom arbetet kom igång blev det mer och mer processtyrt utifrån deltagarnas idéer, vilket gjort att vi fått mer tid att hjälpa dem som har behov av stöd och uppmuntran. 4.2 Första kontakten med verktyget I början av terminen undervisade webbläraren samtliga grupper i hur verktyget fungerade. Då verktyget är relativt enkelt att använda behövdes inte mer är 80 minuter per grupp. I efterhand kan konstateras att en skriftlig bruksanvisning hade varit ett bra komplement till den muntliga genomgången. Verktygets enkelhet gjorde att många teknikrädda vid första kontakten fick en aha-upplevelse och såg möjligheterna med det. Deltagarna har även via skolan tillgång till digitalkamera och olika typer av skanners för bildhantering, vilket har använts vid behov. Ingen direkt undervisning har skett för dessa utan även det ges vid behov (när deltagarna är mottagliga). 4.3 Gästföreläsning och studiebesök Något vi hade hoppats på men inte direkt räknat in i själva projektet var det stora intresset för gästföreläsningar. Så snart vi satt igång med arbetet kom deltagarna med förslag på föreläsningar och studiebesök inom området. Lagar och regler, bildupphovsrätt och publiceringsregler och etik tycktes vara det mest efterfrågade. I början av december kom så biträdande pressombudsman Kersti Rosén på besök och föreläste om deras roll och arbete. I samband med detta delades arbetsuppgifter ut där deltagarna i grupper skulle läsa artiklar som blivit anmälda och analysera om de borde ha blivit friade eller fällda samt argumentera varför de trodde så. Föreläsningen blev mycket uppskattad och skapade många diskussioner. Under kommande termin har vi även bokat in ett studiebesök på Aftonbladets mediecenter för intresserade.

6 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 5 (14) 4.4 Utvärdering Förutom kontinuerlig muntlig utvärdering gjordes en större skriftlig utvärdering av skrivarverkstan första veckan i november, där de flesta uppger sig vara nöjda med sitt val av projektverkstad. Man upplever att tidningen är intressant, innehållsrik och omfattar många olika ämnen. Friheten att själv få välja vad man skriver om uppskattas mycket. Någon skriver att det är roligt att skriva för att man vill och inte för att man måste. Själva lärarstödet/handledningen har upplevts tillfredställande. Endast en handfull (av drygt 50 personer) har upplevt ett större behov än vad som erbjudits. Vid utvärderingen framkom att man ville ha det roterande schemat förtydligat då många känt sig vilsna och gått till fel klassrum. De flesta deltagarna upplevde dock att rotationssystemet fungerade bra. Vi beslöt därför att varje grupp skulle ha sitt rum medan lärarna roterade - istället för tvärtom. Den starkaste kritiken riktas dock mot rent tekniska delar, såsom avsaknad av en framsida för tidningen vilket enligt många är kännetecknet för en tidning. Detta är något som även vi i arbetslaget upplever som nödvändigt men då utvecklingstid tyvärr saknas får vi skjuta detta på framtiden. Vi fick fram konstruktiva förslag på förbättringar och hade en givande diskussion som uppföljning av utvärderingen. Många uppskattar det fria arbetssättet och verkar tycka att det är spännande att vara med om detta historiska nättidningsprojekt. 4.5 Positiva effekter Deltagarna ser sig själva mer som skribenter än plattformsadministratörer, d.v.s. de använder sig av verktyget men fokuserar främst på innehållet. De arbetar mycket med sitt språk och hjälper varandra med korrekturläsning och gensvar. Trots den tröskel som finns när man vet att det man skriver kommer att läsas av många, har de flesta tagit steget och publicerat. Man skriver om allt från egna intresseområden, t ex schackskola för nybörjare, tatueringskonst och dikter, till skolarbeten som man fördjupar. Texterna är med ytterst få undantag väl bearbetade och utformningen upplevs som viktig för deltagarna. 5. Arbetslagets utveckling För vår del rör det sig egentligen om tre grupper av involverade lärare: de som både ingått i ITiS-gruppen och arbetat med skrivarverkstan, de lärare som ingått i ITiS-gruppen, men inte arbetat praktiskt med skrivarverkstan och slutligen de lärare som arbetat med skrivarverkstan men inte ingått i ITiS-gruppen. Som om detta inte var nog har lärare slutat och andra börjat under resans gång. Trots detta har vårt arbetslag helt klart utvecklats. Det faktum att vi varit tvungna att

7 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 6 (14) gemensamt lösa de problem och ta ställning till alla de frågor som uppstått under projekttiden gång har fört oss samman. Dessutom fick vi som var med i själva ITiS-gruppen en hel del tid tillsammans under de ITiS-träffar vi var på i Huddinge under vårterminen Gemensam tid är annars något vi saknar. I dagsläget finns ingen position på skolans schema där samtliga lärare är undervisningsfria. I stället har vi bokat in gemensamma arbetsluncher, där vi kunnat diskutera och utveckla arbetet med skrivarverkstan och vår interna skoltidning. Vi har också kommunicerat mycket hemifrån via e-post. Alla i vårt brokiga arbetslag är dock entusiastiska och vill fortsätta utveckla detta arbetssätt. Vi önskar oss dock gemensam planeringstid inför nästa läsår. 5.1 Lärarnas utveckling En uppenbar utveckling som vi lärare genomgått är naturligtvis att vi lärt oss använda plattformen (mer eller mindre bra). Vår tilltänkta tidsplan blev redan i början rejält förskjuten då installationen tog längre tid än väntat vilket resulterade i att den tilltänkta fortbildningen i början av läsåret blev svår att hinna med. Vi prioriterade att anpassa verktyget så själva verksamheten kunde komma igång vilket tycks ha fungerat ganska bra. Dock saknade vi alltså länge den kompetensutveckling som var inplanerad för samtliga lärare redan förra vårterminen. Inte förrän v , när slutrapporten egentligen skulle ha varit inlämnad, fann vi (och ledningen) tid att gå igenom publiceringsverktyget med samtliga lärare (alltså inte bara ITiS-arbetslaget); detta i ett steg att få samtliga anställda att använda plattformen i den dagliga verksamheten inför nästa läsår. Vi har funnit det stimulerande att kunna arbeta samhällslärare, svensklärare och webblärare ihop i ett arbetslag som annars inte existerar på skolan. Att få träffa deltagare man annars inte arbetar med och se både dem och de deltagare man känner sedan tidigare i nya gruppkonstellationer har också varit intressant. Eftersom många deltagare periodvis varit så gott som självgående, eller tagit hjälp av kurskamrater, har det oftast funnits tid att handleda och uppmuntra de deltagare som behöver mycket hjälp, vilket har känts oerhört tillfredsställande. Vi känner nog alla att våra resurser tagits i bruk på ett bra sätt. En del av det som togs upp under ITiS-seminarierna i Huddinge var lärorikt och det var också spännande att träffa lärare från andra skolformer. Vi hade nog ändå gärna sett att vi varit några fler folkhögskollärare med, men mot slutet fick vi i alla fall träffa några folkhögskollärare från Långholmens folkhögskola. Att ha tillgång till ITiS-dator har betytt olika mycket för oss i arbetslaget, men helt klart har det underlättat vårt arbete. För oss har det som började som ett greppbart ITiS-projekt vuxit enormt. Alla skolans lärare har blivit inblandade i arbetet med vår nättidning. I en del klasser har man använt nättidningen som redovisningsform vid temaarbeten. Det är inte längre frågan om något avgränsat projekt, utan för oss är det självklart att vi

8 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 7 (14) kommer att arbeta vidare med skrivarverkstad och nättidning på vårt ämnesövergripande sätt långt efter det att vårt ITiS-projekt är slutfört. 5.2 Tekniska lärdomar En stor lärdom var att själva installationen av plattformen och databaserna samt konfigurering på dataservern tog tid. Efter en dryg vecka hade vår snälla tekniker fått igång verktyget (vilket inte var hans uppgift) och arbetet med anpassningar kunde komma igång. Då vi för detta projekt fick nöjet att låna en plattform gratis kunde vi inte räkna med att få alla anpassningar gjorda av leverantören, utan fick istället försöka lösa det lokalt med den kompetens vi hade på plats. Det skulle visa sig bli en hel del anpassningar innan vi kunde komma igång, något som naturligtvis är både tidskrävande och tekniskt lite småkrångligt. Detta gjorde att arbetsfördelningen blev lite haltande. Sidorna kan besökas utan inloggning och ligger som startsida för alla deltagare. De deltagare som är intresserade får en personlig inloggning till skolans intranät, som är till för att kunna administrera och lägga till nyheter och annat. Det är fritt för deltagarna att publicera när de vill men samtliga artiklar de lägger in visar per automatik vem som skrivit inlägget, vilket gör att de måste stå för vad de skriver. Förutom att använda plattformen till vår skolnättidning hade vi tänkt att den skulle användas dels för att vi lärare skulle kunna lägga ut information om studiebesök, hemuppgifter m.m. till våra klasser, dels för att våra deltagare skulle kunna kommunicera både med varandra (inom och mellan klasserna) och med oss lärare. Eftersom vi redan på skolan använder First Class för denna typ av kommunikation, och det fungerar bra, har dock motivationen varit låg när det gäller denna del av plattformsanvändningen. Det är något vi skulle vilja utveckla under kommande läsår.

9 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 8 (14) 6. Framtid Vi upplever att fler föreläsningar och studiebesök hade varit önskvärt liksom att vi borde ha börjat tidigare med dessa. Micke arbetar för närvarande med att ta fram en manual/bruksanvisning till verktyget. Några fler saker att utveckla: Endast skribenten (och huvudadministratören) ska kunna ändra i artiklar. Idag kan alla ändra i allas artiklar. Skapa en inforuta för varje skribent med bild och eventuell presentation som är kopplad till inloggning. Länka skribentens namn på alla dennas artiklar till ovanstående Filterfunktion så man kan söka på artikelkategori, skribent eller publiceringsdatum En tidningsframsida som varje publiceringsgrupp ska kunna uppdatera veckovis (som inte påverkas av enstaka publiceringar) En spalt på framsidan där administrationen kan publicera viktiga meddelanden till deltagarna Bildande av en deltagargrupp typ Runonämnd vars uppgift är att ta emot klagomål på publicerade artiklar, analysera dessa och utröna om de strider mot någon etisk regel eller lag. Utveckla sättet att styra upp processen i skrivargrupperna, bl.a. när det gäller skrivande i smågrupper eller i par, något vi vill se mer av. Gensvar/opponering Öka användning av publiceringsplattformen till att även gälla intern kommunikation mellan lärare och deltagare i skolan, d.v.s. att delvis ersätta nuvarande First Class. Låta deltagare få använda plattformen som redovisningsform och utveckla resurssidorna med tidigare skolarbeten. Koppla muntliga redovisningar till skrivna artiklar/annat skrivet material

10 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 9 (14) 7. Slutsatser Vi kan konstatera att alla lärare som ingått i arbetat med ITiS/skrivarverkstan brinner för detta arbetssätt. Mycket kan förbättras och en hel del arbete återstår, men helt klart är att vi alla tror på denna idé. Målen med skrivarverkstan var ju att främja kommunikation, mångfald och samarbete. Om dessa mål har uppnåtts är naturligtvis svårt att säga, men helt klart är att samarbetet och kommunikationen på skolan har ökat, att deltagarna allt oftare tar sig möjligheten att göra sin röst hörd och att vi fått en ökad mångfald avseende vem som har initiativet när det gäller att ta ordet, det skrivna ordet i första hand. Slutligen ett par citat från deltagarnas utvärdering: Det är kul att göra sådant som alla kan se sedan. Det som har varit bra med skrivarverkstan är självständigheten, samtidigt som man vet att det finns lärare i närheten. Bilagor 1. Rotationsschema 2. Deltagarinformation 3. Teknikbeskrivning 4. Litteratur- och källförteckning

11 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 10 (14) Rotationsschema för skriftliga projektverkstan Bilaga 1 Sal Sal 7 Sal 8 Sal 6 vecka Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 38 I A-L E 39 I A-L E 40 A-L E I 41 M* I A-L & E 42 I M* A-L & E 43 A-L & E I M* 44 Eget arbete 45 Utvärdering med alla 46 M* A-L & E I 47 I M* A-L & E 48 A-L & E I M* 49 Gästföreläsning, Kersti Rosén, bitr. pressombudsman 50 M* A-L & E I 51 I M* A-L & E A-L: Anna-Lena Eriksson E: Elisabeth Sundström I: Ingela Birgersson M: Mikael Jonsson *publicering, datasal 2 Runö folkhögskola ht -02

12 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 11 (14) Bilaga 2 RunoCity Idén om ett levande intranät föddes under våren Att våga uttrycka sig och även stå för sina åsikter är viktigt i dagens samhälle. Tanken var att skapa en intern webbtidning där ni deltagare får publicera era åsikter, arbeten och inlägg för debatt etc helt(?) fritt från censur. Intern webbtidning Att göra tidningen intern har sina fördelar. Dels vill vi i arbetsgruppen påvisa problem som vi tror kommer att uppstå, som ordnings- och strukturella problem, och kanske några publiceringsbrott, dels vill vi erbjuda en möjlighet att kunna påverka dessa faktorer (skapa regler) för att ordna upp det. Detta hade varit svårt att åstadkomma på internet där dessa problem existerar idag - fast i mycket större skala. Vi vill med andra ord skapa ett mini-internet. Regelverket ska vi skapa tillsammans - lärare och deltagare - genom diskussion. Etik och moral En viktig del i projektet är att vi alla blir uppmärksamma på det ansvar som ligger på oss när vi publicerar. Vad får man/bör man skriva och hur gör man detta för att göra ett intryck? Får vi använda vilka bilder som helst? Får man citera hur man vill? Var går gränsen för egenproducerat material? Verktyg Skolan har för detta projekt fått låna en publiceringsplattform kallad "Platon Web Site" för hemsidor. Plattformen är egentligen till för företag som vill visa upp sin verksamhet på internet. Ett exempel på hur det kan se ut ser du på vår skolas egen hemsida (utåt). Plattformen är sedan anpassad utifrån aspekter som ITiS-gruppen diskuterat fram under sommaren. Den del som vi använder för nyheter i vår webbtidning är egentligen en funktion för snabbinformation om vad som händer just nu på företaget (se hemsidan ovan). Funktion All anpassning av verktyget tar tid, något som tyvärr inte alltid finns till förfogande. Därför är det många funktioner som inte kanske fungerar till fullo vilket vi hoppas ni har överseende med. Synpunkter får gärna lämnas till lärarna i skrivarverkstan. Vilka lärare är med i projektet? Man kan säga att projektet idag består av två delar: dels de lärare som ingår i den sk ITiS-gruppen: Gabriel, Anna-Lena, Micke, Susanne och Elisabeth, dels de som jobbar med verktyget inom projektverkstan: Anna- Lena, Elisabeth, Micke och Ingela.

13 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 12 (14) Teknikbeskrivning Micke ger här en kort bakgrundsbeskrivning och förklaring till vad en s.k. publiceringsplattform egentligen är. Arbetsmarknaden har sedan den s.k. IT-kraschen 2000 kommit att förändra yrken inom både grafisk- och webbpublikation. Många företag försöker alltmer sköta och underhålla sina webbsidor internt istället för att som förr lägga ut detta på fristående webbyråer. Ett steg i denna riktning är tillkomsten av s.k. publiceringsplattformar, vilka kan liknas med en uppsättning dokumentmallar som man via webbgränssnitt kan använda för att ändra sidornas innehåll och utseende. Design har blivit ett skal medan innehållet ständigt utvecklas. Uppkomsten av publiceringsplattformar har hjälpt företagen att förkorta informationsvägen då de kan låta någon informationsansvarig inom företaget uppdatera hemsidorna direkt, något som är både tids- och pengabesparande samt enkelt att underhålla. Grunddesignen (skalet) på en hemsida skapas vanligen av en fristående firma (vilket kräver utbildning för att klaras av) medan själva innehållet uppdateras av en sekreterare, administratör eller kanske någon som helt enkelt har tid över. Vi ville med vårt ITiS-projekt erbjuda deltagarna (i alla linjer) möjlighet att prova på denna teknik för att se hur enkelt det är att publicera något på Internet. Att verktygen blir enklare att använda betyder dock inte att problemen försvinner. Bilaga 3

14 POWER TO THE PEOPLE : DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING 13 (14) Litteratur- och källförteckning Bilaga 4 Dahlgren, L O: Problembaserat lärande /Idé, praktik och effekter (1998) Enochsson, AnnBritt; Elevperspektiv på Internetsökning (2001) God etik på nätet / IT-kom. 11/98, SOU 1998:133 Infrastrukturen för digitala medier / IT-kom. 2/98, SOU 1998:20 Jönsson, Bodil: Learning by searching (2000) Kylemark, M & Winther, M: Elevaktiva arbetsmetoder (1999) Nilsson, Lars-Erik: Pojken som nörd och flickan som användare (2000) Rask, Stig Roland: Nätet som källa och text (1999) ( ) ( ) ( ) ( )

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med Björkö skola Vetlanda Kommun Att Bry Sig Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar Projektarbete i samband med ITiS arbetslagsutbildning vt-2001 Handledare: Margareta

Läs mer

Sfi som blended learning

Sfi som blended learning 227 Ann-Louise Hedman, Petra Johansson & Anders Norberg Sfi som blended learning Var är alla mina kompisar? Jag kan inte Moodle. Jag kommer och lämnar in uppgiften nästa lektion. Jag är ledsen, jag kan

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt

10-årsjubileum för Folkbildningsnätet - nu ser vi framåt Folkbildningsnätet, Folkbildningsvärldens gemensamma mötesplats på nätet, lanserades1996. Och nätet påminner mycket om andra 10-åringar, som med pigga ögon och nyfiket sinne undersöker omvärlden på sin

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Det är mödan värt. Vallentuna gymnasium 1986 2004

Det är mödan värt. Vallentuna gymnasium 1986 2004 Det är mödan värt Vallentuna gymnasium 1986 2004 För den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna från toppen kom från roten Tage Danielsson Vi tackar alla våra arbetskamrater som

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs ITiS på Önnestadsgymnasiet Ekologisk framtid Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs Innehåll 1. Projektbeskrivning 1.1 Genomförande 1.2 Mål 1.3 Utvärdering 2. Bakgrund 2.1 Projektidé

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Projektrapport från. BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002. Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren

Projektrapport från. BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002. Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren Projektrapport från BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002 Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren 1 Bakgrund Sedan 1980 bedriver vi en behandlingsassistentlinje (BAL) på

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer