Primära tjänster Kategori nr Ämne CPV-referensnummer 1 Underhålls- och reparationstjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Primära tjänster Kategori nr Ämne CPV-referensnummer 1 Underhålls- och reparationstjänster"

Transkript

1 /2011 Primära tjänster Kategori nr Ämne CPV-referensnummer 1 Underhålls- och reparationstjänster Bilaga A , från till (utom till och , , , ) och från till Tjänster för m ilitärt bistånd till utlandet 3 Försvarstjänster, militära försvarstjänster och civila försvarstjänster , , Undersöknings- och säkerhetstjänster Från till Landtransport , från till (utom , ), och från till Lufttransporttjänster: transporter av passagerare och gods, med undantag av posttransporter 7 Postbefordran på land och i luften , från till (utom , ), från till och , , , Järnvägstransporttjänster Från till Sjötransporttjänster Från till , och från till Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter Från till , från till , , och från till Telekommunikationstjänster Från till , , och från till Finansiella tjänster: Försäkringstjänster Från till

2 41 Kategori nr Ämne CPV-referensnummer 13 Databehandlingstjänster och Från till , från därmed sammanhängande till (utom tjänster och från till ), , Forsknings- och utvecklingstjänster Med undantag av de Från till forsknings- och utvecklingstjänster som avses i 8 2 mom. 5 punkten. och utvärderingsprov 15 Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster Från till Organisationskonsulttjänster Från till , från Med undantag av medlings till och och förlikningstjänster. och därmed sammanhängande , , tjänster 6, , , , , Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsp lanering och landskapsarkitektur, därmed sammanhängande vetenskapliga och tekni ska konsulttjänster, teknisk pr ovning och analys 18 Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning 19 Avlopps- och renhållningstjänster: saneringstjänster och liknande tjänster 20 Utbildnings- och simuleringstjänster på försvars- och säkerhetsområdet Från till (utom ) och Från till , och från till Från till (utom ), från till och , , , , , , , , ,

3 /2011 Bilaga B Sekundära tjänster Kategori Ämne CPV-referensnummer nr 21 Hotell- och restaurangtjänster Från till och från till Hjälptjänster och tjänster i Från till (utom anslutning till transporter , , ), från till och Juridiska tjänster Från till Rekrytering och urval av personal Med un dantag av anställningskontrakt. Från till (utom , , ), och från till Hälsovård och socialtjänster och från till (utom och ) 26 Övriga tjänster

4 1531/ Bilaga C NACE 1 Avdelning F BYGGENTREPRENADER Huvudgrupgrupp Grupp Under- Benämning Anm. 45 Byggverksamhet - nybyggnad, renovering och normal reparation 45.1 Mark- och grundarbeten Rivning av hus; markarbeten - rivning och rasering av byggnader och andra anläggningar - röjning av byggplatser - markarbeten: schaktning, deponering, nivellering av byggplatser, dikesgrävning, bergrensning, sprängning etc. - iordningställande av gruvarbetsplatser: - avtäckning samt annat iordningställande av ägor och platser som innehåller mineraler Omfattar även: - dränering av byggplatser - dränering av jordbrukseller skogsbruksmark CPV-kod I I 1 Rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (EGT L 293, , s. 1). Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 761/93 (EGT L 83, , s. 1). Om tolkningen skiljer sig åt mellan CPV och NACE, ska NACE-nomenklaturen tillämpas.

5 Markundersökning 45.2 Bygg- och anläggningsarbeten Uppförande av hus och andra byggnadsverk - provborrning och tagning av kärnprov för byggande, för geofysiska, geologiska eller liknande ändamål - borrning av källor för produktion av råpetroleum eller naturgas, jfr brunnsborrning, jfr schaktsänkning, jfr spårning av olje- och naturgasfält, utförande a v geofysiska, geologiska och seismiska undersökningar, jfr byggande av alla slags byggnader - byggande av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d.: - broar, in klusive sådana för upphöjda vägar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor - rörledningar för fjärrtransport, fjärrnät för el och telekommunikation - rörledningar i tätort, tätortsnät för el och telekommunikation samt därmed förknippade arbeten - montering och uppförande på plats av m onteringsfärdiga byggnader - tjänster i anslutning til l råpetroleum och naturgasvinning, jfr uppförande av kom pletta monteringsfärdiga byggnader av egentillverkade delar av ann at material än betong, jfr huvudgrupperna 20, 26 och 28 - anläggning av stadion, Utom:

6 1531/ simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningr, exklusive uppförande av byggnader, jfr bygginstallationer, jfr slutbehandling av b yggnader, jfr arkitektverksamhet och teknisk konsultverksamhet, jfr projektledning för byggande, jfr Takarbeten - byggande av tak - taktäckning - impregnering Anläggning av vägar, flygfält - anläggning av vägar, gator samt andra kör- oc h och idrottsanläggningar gångvägar - anläggning av järnvägar - anläggning av start- och landningsbanor på flygfält - anläggning av stadion, simbassänger, idrottshallar, tennisbanor, golfbanor eller andra idrottsanläggningar, exklusive uppförande av byggnader - målning av vägm arkeringar och markeringar på parkeringsplatser - förberedande markarbeten, jfr Vattenbyggnad - anläggning av: vattenleder, hamn- och flodarbeten, småbåtshamnar (marinor), slussar etc. - dammar, diken o.d. - muddring - undervattensarbete Andra bygg- och anläggningsarbeten - bygg- eller anläggningsverksamhet som är specialiserad inom något för olika slags konstruktioner och DA utom:

7 / Bygginstallationer gemensamt område och fordrar specialistkompetens eller specialutrustning: - grundläggning inklusive pålning - borrning och byggande av brunnar, schaktsänkning - uppförande av icke egentillverkade stålelement - bockning av stål - murning och stenläggning - resning oc h nedmontering av byggnadsställningar och arbetsplattformar, inklusive uthyrning av byggnadsställningar och arbetsplattformar - uppförande av skorstenar och industriugnar - uthyrning av byggnads - ställningar utan resning och nedmontering, jfr Elinstallationer - installation i by ggnader och andra anläggningar av: - elkablar och elarmatur - telekommunikationssystem - elvärmesystem - antenner - brandlarm - tjuvlarm - hissar och rulltrappor - åskledare etc Isoleringsarbeten - installation i by ggnader och andra anläggningar a v värme-, ljud- eller vibrationsisolering - impregnering, jfr VVS-arbeten - installation i by ggnader och andra anläggningar av: Utom:

8 1531/ Andra bygginstallationer 45.4 Slutbehandling av byggnader Puts-, fasad- och stuckaturarbeten Byggnadssnickeriarbeten Golv- och väggbeläggningsarbeten - vattensystem samt sanitetsutrustning - gasarmaturer - värme-, ventilations-, kyl- och l uftkonditioneringsutrustning inklusive ledningar - sprinklersystem - installation av elvärmesystem, jfr installation av bel ysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, fly gfält och hamnar - installation i by ggnader och andra anläggningar a v andra armaturer och anordningar - anbringande på by ggnader och andra anläggningar av invändig eller utvändig puts och stuck inklusiv e närstående basmaterial för putsning - installation av icke egentillverkade dörrar, fönster, dörr- och f önsterkarmar, kök med fast inredning, trappor, butiksinredning o.d., av trä eller andra material - invändig slutbehandli ng såsom arbete med tak, väggbeklädnader av trä och flyttbara skiljeväggar etc. - läggning av parkett och andra golvbeläggningar av trä, jfr läggning, uppsättning eller fastsättning i byggnader och andra anläggningar av:

9 / Måleri- och glasmästeriarbeten Annan slutbehandling av byggnader 45.5 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare - vägg- eller golvplattor av keramiskt material, betong eller hug - gen sten - parkett och andra golvbeläggningar av trä - mattor samt golvbeläggningar av linoleum, inklusive av gummi eller plast - terrazzo-, marmor-, granit- eller skiffergolv eller - väggar - tapeter - invändig och utvändig målning av byggnader - målning av anläggningar inom väg- och vattenbyggnad o.d. - installation av glas, speglar etc. - installation av fönster, jfr installation av priva ta simbassänger - rengöring med ånga, blästring och liknande behandling av fasader - annan slutbehandling a v byggnader - invändig rengöring av byggnader och andra konstruktioner, jfr uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner samt - utrustning utan förare, jf r och DA UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN / (tryckt )

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009

OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 SKEPPSBRON SKATT FÖR SKEPPSBRON SKATTS KUNDER UTGÅVA 5, APRIL 2009 1 OMVÄND SKATTSKYLDIGHET FÖR BYGGTJÄNSTER UTGÅVA 5 2 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 4 2. SYSTEMET MED OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 4 3. SAMMANFATTNING AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR OMVÄND SKATTSKYLDIGHET... 6 4. SÄLJARENS

Läs mer

VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP

VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP VÄGLEDNING Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall för avfallsmottagande anläggningar i SMP Den här vägledningen från Naturvårdsverket ger råd om lämpliga tillvägagångssätt för den enligt föreskrifterna

Läs mer

Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch

Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch 2010 Händelse i samband med dödsolyckor 2010 Datum Yrke Ålder Län Händelse Bransch 25 jan Lastbilschaufför 53 Västernorrland Kör in i stillastående lastbil 49410 VÄGTRANSPORT, GODSTRAFIK 28 jan Rekonditionerare

Läs mer

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt Handbok - version 5.0 2015-02-20 Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt inför inrapportering av avbrott avseende år 2014 enligt EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03

Läs mer

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd tjänstebeskrivning... 4 GLOBAL TILLVERKNING OCH HANDEL... 4 FÖRMEDLINGSHANDEL

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

BYGGSERVICE. Känsla och kunskap ger gott resultat.

BYGGSERVICE. Känsla och kunskap ger gott resultat. Känsla och kunskap ger gott resultat. Byggserviceavdelningen på Rydlers Bygg består av erfarna snickare som utför arbeten med allt från små fönsterbyten, till mer komplicerade renoveringar. Om ni är i

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Exempel på ROT-arbete Skatteverket

Exempel på ROT-arbete Skatteverket Page 1 of 12 Exempel på rotarbete Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du

Läs mer

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag

Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Exempel på tjänster som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till För att man ska kunna få skattereduktion

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:6 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 27 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Boverket förskriver

Läs mer

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor

VILLKOR F 1:5. Fastighetsförsäkring. Allmänna villkor VILLKOR F 1:5 Fastighetsförsäkring Allmänna villkor Fastighetens grundförsäkring Översiktlig beskrivning i korthet: Försäkrad egendom Byggnad Markanläggningar Fastighetsinventarier Kontorsinventarier

Läs mer

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG Källa: www.skatteverket.se A ALTAN Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:26 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011

Läs mer

6. Mervärdesskatt..3

6. Mervärdesskatt..3 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt..3 6.1 Inledning... 3 6.2 Definitioner... 4 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige...5 6.3.1 Varor... 5 6.3.2 Tjänster.... 6 6.3.3 Regler för

Läs mer

Bygg- och fastighetssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Bygg- och fastighetssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Bygg- och fastighetssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [mars 2011] 1 0. Sammanfattande slutsatser Branscherna bygg och fastighet växer och

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

ROT & RUT fran A-O. BYGGLOVS- HANDLINGAR Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion.

ROT & RUT fran A-O. BYGGLOVS- HANDLINGAR Administrativa kostnader för bygglovshandlingar ger inte rätt till skattereduktion. 01 ROT och RUT-avdraget är förmånligt men det är inte alla åtgärder som avdrag. Vi hjälper dig att räta ut frågetecknen. Vi har listat från A till Ö på vad som avdrag och vilka jobb som inte gör det. Viktigt

Läs mer

Avsnitt 2. Allmänna regler och krav vid byggande Innehållsförteckning

Avsnitt 2. Allmänna regler och krav vid byggande Innehållsförteckning Avsnitt 2. Allmänna regler och krav vid byggande Innehållsförteckning 2 Allmänna regler... 1 2:1 Material och produkter... 1 2:2 Ekonomiskt rimlig livslängd... 1 2:3 Allmänt om byggande... 1 2:31 Projektering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; SFS 1998:899 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Försäkringen gäller för bostadsrättshavare i försäkrad bostadsrättsförening såsom ägare eller ansvarig för försäkrad egendom enligt punkt 3 nedan.

Försäkringen gäller för bostadsrättshavare i försäkrad bostadsrättsförening såsom ägare eller ansvarig för försäkrad egendom enligt punkt 3 nedan. Särskilt villkor GA 13005:5 - Gäller från 2014-05-01 Detta villkor gäller som tillägg till Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Bostadsrättsförening, G13005. Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner-Förklaringar,

Läs mer

BYGGNAD 1, HERRGÅRDEN

BYGGNAD 1, HERRGÅRDEN BYGGNAD 1, HERRGÅRDEN Byggår 1916 Antal vån 2 + källare + inredd vind Klass 1 Särskilt värdefull byggnad Kända upprustningar/ombyggnader 1985 Ombyggnad av kök. 1988 Hiss och nytt trapphus. 2012 Utvändig

Läs mer