Inledningsfas Slutrapport, journalnummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledningsfas 2009 2010. Slutrapport, journalnummer 2009 919"

Transkript

1 Inledningsfas Slutrapport,journalnummer

2 SAMMANFATTNING...3 PROJEKTIDÉ OCH BAKGRUND SOM DEN FORMULERADES I ANSÖKAN...3 SYFTE OCH MÅLGRUPP...4 FÖRANKRING PÅ FÅRÖ OCH GOTLAND...4 PROJEKTETS ÖVERGRIPANDE MÅL...5 UPPNÅDDA RESULTAT DELPROJEKT: FINANSIERING...5 FINANSIERING...5 ETABLERING AV VERKSAMHET...7 BERGMANVECKAN DELPROJEKT: WEBB DELPROJEKT: FÅRÖ SKOLA DELPROJEKT: BIBLIOTEK, FILMARKIV, STUDIERUM, UPPHOVSRÄTTSFRÅGOR OCH ACCESS DELPROJEKT: RESIDENSVERKSAMHET FORSKARE OCH KONSTNÄRER DELPROJEKT: ADMINISTRATION, ÖVRIGT KONSULTSTÖD...12 EKONOMI DELPROJEKT: TEKNIKINVESTERING...13 ARBETSTILLFÄLLEN OCH NYA FÖRETAG...14 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER

3 SAMMANFATTNING Med stöd från Leader Gotland och Stiftelsen framtidens kultur har Stiftelsen Bergmancenter på Fårö i samarbete med Fårö Framtid under åren genomfört Bergmancentrets inledningsfas. Under projekttiden har Bergmanlandskapet på Fårö genomgått stora förändringar och förutsättningarna för en internationellt och nationellt mycket attraktiv kulturmötesplats har kraftigt stärkts. Stiftelsen Bergmancenter på Fårö har inrättats och övertagit hela den publika verksamheten från Fårö Framtid, inklusive ansvaret att arrangera den årliga Bergmanveckan. I och med försäljningen av Bergmans fasigheter inrättades också Stiftelsen Bergmangårdarna vars profil huvudsakligen är residensverksamhet för filmare, forskare och konstnärer. Ett konstruktivt samarbete mellan de båda stiftelserna har inletts. Bergmancentret har förberett övertagandet av Fårö skola och omvandlandet av skolan till en levande och progressiv kulturmötesplats. En arkitekttävling har genomförts och förberedelser för ombyggnad pågår. Bergmancentret kommer inom kort att överta Fårö skola från kommunen och där vid sidan om den egna verksamheten ge utrymme till både en nyetablerad förskola och ett Fårö Museum, i regi av Fårö Hembygdsförening. Under projekttiden har ansträngningarna att få en stadigvarande finansiering av Bergmancenter varit intensiva. Bergmancentret har satsat på ökad självfinansiering genom att utveckla en rad kulturturistiska produkter bokningsbara under hela sommarsäsongen 2010 via den nyetablerade hemsidan bergmancenter.se. Sökandet efter långsiktigt ekonomiskt stöd för Bergmancentrets kommande verksamhet har dock ännu inte gett önskat och nödvändigt resultat. Arbetet intensifieras under de kommande åren och går in i en genomförandefas med fokus på utvidgad verksamhet redan till sommaren Projektidéochbakgrundsomdenformuleradesiansökan Projektet ska i denna inledningsfas skapa förutsättningar för att bygga upp ett Bergmancenter, en levande besöksplats med dynamiskt innehåll kring Sveriges mest framstående filmkonstnär i Fårös särpräglade landskap hölls den första Bergmanveckan på Gotland. Från en blygsam start har Bergmanveckan på några år vuxit till ett kulturellt evenemang av dignitet och med internationell räckvidd. Veckan fick 2006 ett rejält medialt genomslag, mycket tack vare regissören Ang Lees och producenten James Schamus deltagande liksom Ingmar Bergmans. Det mediala intresset för Bergmanveckan har givit genklang långt utanför Gotlands och landets gränser. Under de fem år som Bergmanveckan arrangerats, har vi fått överväldigande många bevis på Ingmar Bergmans attraktionskraft, särskilt internationellt. Vi har all anledning tro att denna kan komma att öka ytterligare. Besökarna vill se de platser där Bergmans filmer spelats in och ta del av den speciella atmosfär som präglar Fårö och Bergmans filmer. Denna magi, både i immateriell och mer påtaglig form, utgör en enorm potential för Fårö och Gotland. Specifik filmturism är dessutom en resandeform som blivit allt populärare. Under sommarsäsongen besöker tusentals människor Bergmans grav. Men besökarna vill uppleva mer än Bergmans grav på kyrkogården. Fårö är mer än någonsin en självklar plats att besöka och förknippa med Ingmar Bergman. Ett Bergmancenter skulle ytterligare stärka detta samband mellan plats och person. 3

4 Ur våra breda erfarenheter att organisera, driva och finansiera Bergmanveckan har idén om ett Bergmancenter vuxit fram som en naturlig förlängning av vårt engagemang och de erfarenheter och kunskaper vi förvärvat i arbetet med Bergmanveckan. Intresset för Bergman i Sverige är stort men internationellt är det enormt! Att bemöta det intresset anser vi vara en angelägen uppgift. Det finns ett starkt behov av en samlingsplats för alla Bergmanälskare och filmintresserade och Fårö är den självklara utgångspunkten och naturliga platsen. Syfteochmålgrupp Bergmancentret ser som sin uppgift att förvalta och belysa Ingmar Bergmans konstnärskap i det landskap, Fårö, som var en inspirationskälla i hans skapande. Det ska ske genom att lyfta fram den tidlösa tematik som löper genom Bergmans konstnärliga gärning. Genom att lustfyllt och mångsidigt gestalta det konstnärliga arvet i utställningar och pedagogiska aktiviteter vill vi ge besökaren olika ingångar till Bergmans verk som kan skapa förståelse, insikt och möjlighet att se hans verk i ny belysning. Syftet är att skapa en levande besöksplats med ett dynamiskt innehåll kring Sveriges mest framstående filmkonstnär i Fårös särpräglade landskap. Målgruppen är såväl en bred intresserad allmänhet som nationella och internationella forskare och filmarbetare. Mot bakgrund av det stora intresset för Ingmar Bergmans verk och gärning i Sverige och utomlands kommer Bergmancentret kommer att locka kulturintresserade turister från hela världen. FörankringpåFåröochGotland Föreningen Fårö Framtid och Gotlands kommun är stiftare av Stiftelsen Bergmancenter på Fårö vilket borgar för bästa tänkbara förankring på Fårö och Gotland. Ytterligare lokal och regional förankring finns genom aktiv medverkan från Film på Gotland och Högskolan på Gotland. Under projekttiden har samverkan utvecklats med Fårö Hembygdsförening, turistnäringen på Gotland och det lokala näringslivet på norra Gotland. Under projekttiden har Bergmanlandskapet på Fårö förändrats bland annat genom försäljning av Ingmar Bergmans fastigheter och inrättandet av Stiftelsen Bergmangårdarna. Ett tätt samarbete, manifesterat både i organisation och verksamhet växer nu fram mellan mellan de bägge Fåröbaserade stiftelserna Bergmancenter och Bergmangårdarna. Under 2010 har rollerna för de olika Bergman-stiftelserna i Sverige och deras olika fokus blivit tydligare. Stockholmsbaserade Stiftelsen Ingmar Bergmans huvudsakliga fokus ligger på forskare, Stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö på konstnärer och Stiftelsen Bergmancenter på allmänheten, publiken. Denna kan i dagsläget erbjudas den årliga Bergmanveckan och olika bussturer i Bergmans fotspår. Men glappet mellan Bergmanarvets tillgänglighet för forskare och konstnärer och tillgängligheten för en intresserad allmänhet är avsevärt. Det är detta glapp vi vill fylla med ett Bergmancenter. 4

5 Projektetsövergripandemål Projektets mål har varit att genomföra planerna på ett Bergmancenter på Fårö så som de formuleras i Stiftelsen Bergmancenter på Fårös verksamhetsändamål. Efter genomfört projekt har vi stärkts i vår övertygelse att ett fullt utvecklat Bergmancentret kommer att gynna åretruntföretagandet på Fårö och skapa möjligheter till nya företagsinitiativ inom kultur- och besöksnäringen och härigenom skapa flera nya arbetstillfällen. UPPNÅDDARESULTAT Projektet delades från början av projekttiden upp i följande 7 delprojekt. 1. Delprojekt:Finansiering MÅL(från ansökan hösten 2008): Målet med delprojektet är att skapa synlighet och engagemang nationellt och internationellt för Bergmancentret på Fårö. Kontakter med sponsorer och finansiärer ska leda till en säkrad finansiering av Bergmancentret. Genom arrangemang i samband med Bergmanveckan ger vi redan 2009 internationella sponsorer möjlighet att ta del av Bergmancentrets verksamhet. Genom deltagande i Drömfabriken, Filminstitutets satsning för unga filmare, kommer vi att tydliggöra Bergmancentrets avsikt att inte vara enbart musealt utan också vända sig till unga filmare och konstnärer. REVIDERING (Gjord i januari 2010) Förutsättningarna är nu delvis förändrade genom en ny stiftelses etablering (Stiftelsen Bergmangårdarna). En del av de planerade resorna hade ursprungligen till syfte att hitta finansiering till förvärv av Hammars. När nu denna är säkrad, kvarstår huvudmålet: att finna finansiering till den publika verksamhet som ska etableras och bedrivas i och kring Fårö skola. En del av respotten har av ovan angivna skäl i stället avsatts till några studieresor. Det arbete som avses att bedrivas för att etablera verksamheten är förberedelser för och initiering av utställningsverksamhet samt marknadsföring av densamma. Målet är att viss utåtriktad verksamhet, utöver den som bedrivs inom ramen för Bergmanveckan, ska vara etablerad på Fårö före projekttidens utgång. Här ingår även att etablera ett sommarcafé samt att utforma ett litet filmprogram för sommaren. Vi ämnar annonsera efter en entreprenör som kan driva caféverksamheten. Det är enkla förhållanden som kommer gälla, men etableringen kommer medföra vissa mindre inköp av grundutrustning och inventarier. Syftet med delprojektet har varit att säkra finansieringen av ett Bergmancenter på Fårö, enligt den vision som formulerats i Stadgarna för Stiftelsen Bergmancenter på Fårö. Finansiering Förutsättningarna för finansieringen har avsevärt förändrats under projekttiden i och med försäljningen av Ingmar Bergmans fastigheter på Fårö och inrättandet av Stiftelsen Bergmangårdarna. I början av projekttiden koncentrerades delprojektets insatser till att söka finansiering för att förvärva Ingmar Bergmans fastighets Hammars på Fårö för att där etablera delar av Bergmancentrets verksamhet. Kontinuerliga samtal om olika lösningar för förvärv och/eller 5

6 samverkan fördes med ett antal aktörer under hela perioden fram till själva försäljningen i oktober De resor, med syfte att kontakta presumtiva sponsorer och bidragsgivande instanser, som från början planerades fick till stor del skrinläggas på grund av att processen kring försäljningen av Bergmans fastigheter och den formella etableringen av stiftelsen kom att ta all vår tid i anspråk. För att i någon mån ersätta resorna, genomfördes istället en presskonferens i Stockholm på försommaren 2009, samt placerades en annons i den amerikanska branschtidningen Variety. Det budskap vi av praktiska skäl inte kunde förmedla genom personliga uppvaktningar av olika personer och institutioner, hoppades vi istället kunna förmedla genom annonsen. Denna genererade huvudsakligen fler artiklar i utländska media, men resulterade inte i någon avgörande finansieringsmöjlighet. Under projekttiden har Aina Bellis anlitats på konsultbasis för att bistå Bergmancentret med idéer och kunskap kring möjligheter till stabil finansiering samt för sammanställning av ansökningar och propåer. Som underlag för det nationella och internationella kontaktarbetet sammanställde Aina Bellis, tillsammans med Jannike Åhlund och Elisabet Edlund, ett programunderlag där vision, organisation och olika samverkansprocesser beskrevs. Programunderlaget med titeln Verksamhetsplan och Visioner trycktes i en första upplaga inför den informationsdag om Bergmancentret på Fårö som genomfördes på Fårö den 11 augusti. Ett 40-tal företrädare från kultur, politik och näringsliv på Gotland var inbjudna för en dag med föredragning, lunch och busstur till inspelningsplatser på Fårö, den senare enligt modell från Bergmanveckan. En kortare dag arrangerades i slutet den 28 september till vilken kommunstyrelsen som hade varit förhindrad att delta den 11 augusti inbjöds. Fem ledamöter av kommunstyrelsen deltog. Till detta tillfälle hade en andra, uppdaterad upplaga av programunderlaget tagits fram. Dessa två dagar representerar den extra busstur till näringslivet som finns specificerad inom delprojektet. Den 28 september 2009 deltog vi i auktionen på Ingmar Bergmans lösöre på Bukowskis i Stockholm. Hos en privat donator hade vi sökt och fått ett ansenligt belopp, för vilket vi avsåg införskaffa filmrelaterade objekt från auktionen men av förklarliga skäl lyckades vi inte ropa in några föremål och nödgades betala tillbaka den summa vi erhållit. I retrospektiv var detta det bästa som kunde ske. Efter försäljningen av Bergmans fastigheter och lösöre och inrättandet av Stiftelsen Bergmangårdarna har arbetet med att hitta finansiering för Bergmancentrets verksamhet koncentrerats på arkitekttävlingen för ombyggnad av Fårö Skola och den kommande driften av Bergmancentret på Fårö. Under åtta månader fördes återkommande samtal med Svenska Spel angående möjlig sponsring. Representanter för Bergmancenter träffade såväl ledning som styrelserepresentanter för Svenska Spel vid fyra olika möten. Dessvärre utmynnade dessa kontakter inte i något engagemang från företagets sida. En annan långt gången kontakt med en möjlig seriös, brittisk intressent blev också resultatlös. Under sommaren 2010 biföll regeringen efter långvariga kontakter en ansökan om bidrag med kr till Stiftelsen Bergmancenter på Fårö. 6

7 Vi vill fortsätta att utvecklas och känner ett behov av en extern översyn av vår kommersiella verksamhet. Här är produktutveckling, prissättning och marknadsföring viktiga delar. I den processen ingår även att se över hur vi bäst skall organisera oss för att uppnå våra mål och åstadkomma lönsamhet. För Bergmancentrets fortsatta finansiering kommer vi att utveckla en finansieringsmodell där offentligt och privat stöd kombineras med en ökad kommersialisering. Vi söker pengar för två ändamål: ombyggnad och innehåll/verksamhet. Etableringavverksamhet För trygga Bergmancenters fortlevnad krävs en ökad självfinansiering. Under 2010 har vi lanserat en rad nya kulturturistiska produkter för enskilda besökare och besökare i grupper som saluförs via en ny hemsida och ett nytt bokningssystem. Produkterna presenteras i den framtagna foldern Upptäck Bergmans Fårö följ med på en resa genom Sveriges vackraste filmlandskap!, som via Kulturföreningen Roxy distribuerades ut till alla tänkbara intressenter och försäljningsställen på Gotland, såsom turistinformationen, olika infocenter, hotell osv. Produkterna, allt från Bergmansafari i buss på dryga tre timmar till kvalificerade tips och karta för en Bergmantur på egen hand säljs genom Gotland Promotion, Bergmancentrets hemsida och lokal annonsering. Under projekttiden har vi märkt ett tydligt ökande intresse för dessa produkter. En utställning om Ingmar Bergman som ung, producerad av Svenska Institutet, har under projekttiden deponerats och riggats i Fårö skola. Under våren 2010 har vi även gjort vissa små investeringar för att kunna bedriva caféverksamhet i Bergmancenter. Utställningen och det enkla caféet invigdes i samband Bergmanvecka 2010 Flera samarbeten med Stiftelsen Bergmangårdarna sjösattes under projekttiden med Bergmanveckan som arena sommaren Dessa handlade framför allt om gemensamma gäster och ett program i Bergmans biograf i Dämba under BV. Ett gemensamt pressmeddelande från de 3 Bergmanstiftelserna gick ut den 13 april. Kontakterna mellan de två fåröbaserade stiftelserna har varit intensiv med flera möten. Ett annat viktigt samarbete med Fårö Hembygdsförening kring etableringen av Fårö Museum i Bergmancenter/Fårö skola har fördjupapts under perioden. En gemensam arbetsgrupp har bildats. Under projekttiden har företrädare för näringsliv och offentliga myndigheter och politiska partier på Gotland vid ett flertal tillfällen bjudits in till Bergmancentret för information om mål och verksamhet samt inbjudan till samverkan med Bergmancentret. Bergmanveckan2009 Parallellt med arbetet med att etablera Stiftelsen Bergmancenter på Fårö genomfördes en rad aktiviteter under Bergmanveckan 2009 inom ramen för delprojektet. Verksamhetsledaren arbetade heltid under juni månad som programansvarig för Bergmanveckan. Internationella gäster skapar uppmärksamhet till Bergmanveckan och i förlängningen till Bergmancentret. I år gästade den tyske storregissören Wim Wenders Fårö tillsammans med sin hustru Donata. Även den mexikanske regissören Enrique Rivero kom på besök i egenskap av vinnare av 7

8 Ingmar Bergman International Debut Award. De blev både insatta i idén kring ett Bergmancenter och uttryckte sitt entusiastiska stöd. Under Bergmanveckan riktades en särskild promotionkampanj till SF, som i egenskap av rättighetsinnehavare till en stor del av Bergmans verk är högaktuella intressenter i ett Bergmancenter. Tre representanter från SF bjöds därför på några dagars vistelse på Bergmanveckan och fick särskild information om planerna. Som ett led i ansträngningarna att göra evenemanget mer internationellt satsades det extra på att översätta och trycka programmet till engelska. Under Drömfabriken, en inspirationshelg för filmbranschen som arrangerades i slutet av april på Filmhuset i Stockholm fanns Bergmancentret representerade med en broschyr i en goody-bag som delades ut till samtliga deltagare. Arbetet inom delprojektet har under projekttiden letts av Jannike Åhlund. 2. Delprojekt:Webb MÅL formulerat i ansökan hösten 2008 Målet med delprojektet är att genom en professionellt designad och ändamålsenlig hemsida sprida kunskap om Bergmancentret och underlätta kommunikation med sponsorer, finansiärer och en bred intresserad allmänhet. REVIDERING (Gjord i januari 2010) Delprojektet omfattar att utveckla en ny hemsida för Bergmancentret. Den nuvarande hemsidan för Bergmanveckan skall införlivas i en ny övergripande hemsida för Bergmancentret. Den nya sajten skall spegla både den pågående processen att bygga ett Bergmancenter och de faktiska verksamheter som bedrivs idag, såsom Bergmanveckan, bussturer, utställningar m.m. Vi ämnar även bygga in en bokningsfunktion i den nya hemsidan. Detta är ett mer omfattande uppdrag än vad som tidigare var budgeterat. Grogrunden för ett levande Bergmancenter är att publiken hittar dit och att våra samarbetspartners och finansiärer vet vilka vi är och vad vi står för. Tydlig kommunikation är här helt avgörande. Syftet med delprojektet har varit att bygga upp en ändamålsenlig och dynamisk webbsida för Stiftelsen Bergmancenter på Fårö. Webbsidan breddar kontaktytorna mellan centret och omvärlden samt kontinuerligt informera om hur projektet framskrider. Att utforma Bergmancenter hemsida visade sig vara ett större projekt än vad som angavs i den ursprungliga budgeten och delprojektet skrevs därför upp i samband med den revidering som gjordes i januari Under våren 2010 anlitades sen en webbyrå och hemsidan lanserades inför Bergmanveckan Hemsidan innehåller bland mycket annat en egen s.k. microbutik där våra alla våra produkter saluförs. Denna tjänst levereras av Gotland Promotion som vi inlett ett tätt samarbete med. Hemsidan befinner sig i ständig utveckling. Bergmancenter förfogar över en ovärderlig dokumentation från en rad tidigare Bergmanveckor. Detta material vill vi hitta sätt att använda mer aktivt, förmera och sprida via våra kanaler. Bergmanveckan kommer framgent att bedriva ett mer aktivt målgruppstänkande och en mer anpassad marknadsföring. Med utvecklingen av vår webbplats har vi förbättrat närvaron på 8

9 nätet via sökordoptimering. Samarbetet med Gotland Promotion ger oss också goda möjligheter att paketera våra olika evenemang och produkter och nå ut via destinationgotland.se. Vi har under projekttiden arbetat uppsökande för att sprida information om våra nya produkter samt om Bergmanveckan. Mediabearbetning är ett av våra främsta grepp för att nå ut. Det finns ett stort internationellt medieintresse för Bergman och hans relation till Fårö. Här kan vi tillsammans med Bergmangårdarna uppnå en publicitet motsvarande annonsvärden som vi annars aldrig kan komma i närheten av. Arbetet har, under projekttiden letts av David Kollnert. 3. Delprojekt:Fåröskola MÅL formulerat i ansökan hösten 2008: Mål för delprojektet är att, i enlighet med programskiss och visionsdokument på ett betryggande sätt och med all erforderlig professionell kompetens få fram ett så heltäckande underlag som möjligt för en ombyggnad av Fårö skola på det att denna blir en vital del av ett Bergmancenter på Fårö. REVIDERING (Gjord i januari 2010) Delprojekt omfattar förprojekteringen kring en ombyggnad av Fårö skola. Här har vi nu kommit en bra bit på väg och är i stånd att låta ett antal arkitektbyråer skissa på en ombyggnad av Fårö skola. Vi kommer även bjuda in det lokala näringslivet i en öppen dialog kring samarbetsmöjligheter inom Bergmancenter. Vi har nu fått en klarare bild kring projektets olika delar och omfattning. Utifrån denna nyvunna kunskap har vi disponerat om kostnaderna inom delprojektet med bibehållen målsättning om att ta fram ett heltäckande underlag för en ombyggnad av Fårö skola. Gotlands kommun har under perioden efter beslut i Kommunfullmäktige genom muntliga överenskommelser ställt Fårö Skola till förfogande för Bergmancentret på Fårö som där etablerat sin verksamhet. Stiftelsens ordförande Ingvar Carlsson har, liksom företrädare för arbetsgruppen, under perioden haft överläggningar med företrädare för Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden med flera, om formella, tekniska och ekonomiska aspekter på övertagandet av Fårö skola. Under projekttiden har förberedelser för en ombyggnad av Fårö skola genomförts. Det har varit en lärorik process där vi efter hand fick en klarare bild av projektets omfattning, som också låg till grund för den revidering som gjordes i januari I januari arrangerades även ett lokalmöte på Fårö, där vi informerade inbjudna från ön och norra Gotland, om berättade om planerna på ett BC, bjöd på öl & macka och visade film. Under mötet grupparbetade de inbjudna kring fyra olika frågeställningar om vad ett Bergmancenter kan vara, vilket resulterade i flera goda idéer. Första steg i processen var framtagande av ett programunderlag, en beskrivning av projektet där arkitekterna får en bild av vision och mål, men också rent praktiska upplysningar såsom ritningar, material, funktionsbeskrivningar etc. Detta arbete utförs vanligen av en särskild nämnd inom någon av arkitekternas egen branschorganisation. Vi utförde detta arbete själva 9

10 med stöd av branschorganisationen AIS Arkitekter i Sverige. Som konsult i denna process engagerades dessutom Riksutställningars tekniske chef, Stefan Johansson Med programunderlagen som utgångspunkt inbjöds därefter fyra arkitektbyråer till en inbjuden arkitekttävling våren 2010 för ombyggnad av Fårö skola till ett funktionellt Bergmancenter. I början av februari arrangerades ett upptaktsmöte för de fyra arkitektbyråerna och i slutet av mars lämnades de olika förslagen in. En jury värderade de fyra förslagen och den 20 maj offentliggjordes resultatet i av tävlingen på Filmhuset i Stockholm i samarbete med AIS som samtidigt arrangerade en seminariedag om stadsbyggnad. Under april- juni ställdes de inkomna förslagen ut i Fårö skola, på Riksutställningar i Visby och på Filmhuset i Stockholm. Tävlingen vanns av den välrenommerade byrån Tham & Videgård med ett visionärt och radikalt förslag. Det vinnande förslaget beräknas kosta ca 40 miljoner att förverkliga. Bergmancenter ska per den 1 januari 2011 genom gåvoavtal med Gotlands kommun överta driften av och ansvaret för Fårö skola. Eftersom vi saknar finansiering till en ombyggnad av den omfattningen har vi omvärderat processen kring Fårö skola. Det vinnande förslaget skjuts nu på framtiden och skolan kommer istället våren 2011 att rustas upp, modifieras och renoveras för att redan till sommaren kunna rymma den verksamhet som Bergmancentret och Fårö Hembygdsförening planerar. Den kooperativa förskolan på Fårö bedriver, sedan ett halvår sin verksamhet i Gezeliska huset, intill skolan. Arbetet har under projekttiden samordnats av Kerstin Kalström och David Kollnert. 10

11 4. Delprojekt: Bibliotek, filmarkiv, studierum, upphovsrättsfrågor ochaccess Mål formulerat i ansökan hösten 2008: Målet med delprojektet är att utveckla och specificera funktion och innehåll i Bergmancentrets bibliotek, filmarkiv och studierum samt att utreda frågor om upphovsrätt och access. Ritningar för bibliotek, filmarkiv och studierum. Upphovsrättsfrågor och access skall vara utredda. Syftet med delprojektet var att utveckla bibliotek, arkiv, studierum och forskarplatser enligt den vision som formulerats för Bergmancenter på Fårö. I och med Bergmangårdarnas residensverksamhet på Hammars har förutsättningarna för Bergmancentrets resurser för forskare och stipendiater delvis förändrats. Planen fokuserar nu på materialinsamling, plan för förvaring och presentation, teknikinventering och förhandlingar om upphovsrättsliga frågor om film- och tv-material. Delar av detta arbete har genomförts inom ramen för förberedelserna för ombyggnad av Fårö skola. Det ursprungliga målet har uppfyllts såtillvida att en innehålls- och funktionsplan upprättats. Frågan om forskarplatser är avhängig samarbetet med de övriga Bergmanstiftelserna. Upphovsrättsoch accessfrågorna måste bli föremål för en förhandling på styrelsenivå mellan Bergmancenter och SF, Svensk Filmindustri. Även här kan samarbetet mellan stiftelserna vara central. I arbetet har Elisabet Edlund (finansiering Högskolan på Gotland), Paola Ciliberto (finansiering Gotlands kommun) och Jannike Åhlund deltagit. 5. Delprojekt:Residensverksamhetforskareochkonstnärer. MÅL formulerade i ansökan hösten 2008: Målet med delprojektet är att på ett nationellt och internationellt trovärdigt sätt fortsätta det redan påbörjade planerings- och förankringsarbetet med Bergmancentrets residensverksamhet. Målet är att skapa en högprofilerad konstnärlig mötesplats enligt Bergmans egna intentioner. REVIDERING (Gjord i januari 2010) Delprojektet utvecklar form, innehåll och strategier för Bergmancentrets pedagogiska verksamhet. Arbetet omfattar utformning av kurser i samverkan med Högskolan på Gotland och sammanställning av ett fortbildningsutbud för lärare i grundskola och på gymnasium om och kring Ingmar Bergmans liv och verk. Inom delprojektet utvecklas också de pedagogiska inslagen i Bergmancentrets fasta basutställning. Utställningen kommer att innehålla interaktiva upplevelser och information i ljud och bild som på olika sätt gestaltar och åskådliggör Ingmar Bergmans film- och teatervärldar. Inom delprojektet fortsätter det redan påbörjade arbetet med att skapa ett nationellt och internationellt nätverk av forskare och konstnärer kring Bergmancentret på Fårö. Här finns också möjligheter till samarbete med Stiftelsen Bergmangårdarna. Syftet med delprojektet var ursprungligen att utveckla ett nationellt och internationellt nätverk av forskare och konstnärer kring Bergmancentret på Fårö samt att organisera Bergmancentrets tänkta residensverksamhet. Efter försäljningen av Hammars och inrättandet av Bergmangårdarna, vars huvudsakliga inriktning är att residensverksamhet för forskare och konstnärer och den arbetsfördelning som skett mellan de båda Bergmanstiftelserna på Fårö har detta arbete 11

12 avbrutits. Ett samarbete mellan Bergmangårdarna och Bergmancentret utvecklas nu kring residensverksamheten och den programverksamhet som denna leder till. Bergmangårdarna har i inbyggt i sitt konstnärsstöd att stipendiaterna skall ge en kulturell återbäring till Fårö där de visar upp någon form av resultat av sin vistelse. Bergmangårdarna saknar publika utrymmen och Bergmancenter är därför den naturliga platsen. Detta realiserades för första gången i samband med Bergmanveckan 2010 då Liv Ullmann gästade oss och höll flera bejublade framträdanden. Tidigare samma vår var hon på Bergmangårdarna tillsammans med Riksteatret i Olso och repeterade Lång dags färd mot natt. 6. Delprojekt:Administration,övrigtkonsultstöd. REVIDERING (Gjord i januari 2010) Det administrativa arbetet med att etablera Bergmancentret är mer omfattande än vad som angavs i den ursprungliga budgeten. I den fanns inga styrelsekostnader upptagna och heller inget administrativt utrymme för att täcka löpande kostnader såsom kommunikation, förbrukningsvaror och andra kontorskostnader. Det faktum att förstudien tvingades lägga ner i förtid och att inledningsfasen nu har förlängts ger att lönekostnaderna måste utökas därefter. Verksamhetsledaren föreslås gå upp till 50% under resterande projekttid. Bergmancenter har engagerat tidigare arbetslösa Monica Kahlström att ta över löpande redovisning och administrativa uppgifter kopplade till att etablera varaktig verksamhet i Fårö skola. Hon får aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen under sex månader med fortsatt arbete efter det, vilket ger ökade lönekostnader. Monica tar över många av de arbetsuppgifter som tidigare låg på vår ekonomiska konsult Kristina Westvall. Under den inledande perioden genomfördes stiftelsebildning, upprättande av stadgar m.m. för Stiftelsen Bergmancenter på Fårö i samarbete med en affärskonsult. Ett första styrelsemöte kunde inte hållas förrän den 29 april, då fullmäktiges beslut att agera stiftelsebildare för Stiftelsen Bergmancenter på Fårö vunnit laga kraft. Kommunen sköt till kr i stiftelsekapital, Fårö framtid kr. Eftersom de olika processerna inom Bergmancentrets inledningsfas har varit mer tidskrävande än den ursprungliga planen har vi under projekttiden ansökt om revidering av projektets tidsplan och budget vid två tillfällen, där den första i januari var den mest omfattande. Denna revidering påverkade delprojekt 6 i hög grad då en rad olika administrativa kostnadsslag lades till, såsom styrelsekostnader, förbrukningsmaterial, ökade lönerkostnader osv. Stiftelsen har erhållit organisationsnummer och öppnat bankkonto. Ett slutligt godkännande av Stiftelsens inrättande gjordes av Länsstyrelsen i Gotlands län i augusti Styrelsen för Bergmancentret på Fårö tog från första juli 2009 formellt över huvudmannaskapet för projektet Bergmancentrets inledningsfas från Fårö Framtid. Styrelsen bestod från början av Ingvar Carlsson, Jan-Erik Wikström, Bo Dahlöf, Kerstin Brunnberg, James Schamus, Tomas Grafström, och Claes Fälländer. Under perioden har en projektassistent, David Kollnert, rekryterats som från mars 2009 arbetar 50% som projektkoordinator för projektet Bergmancenter på Fårö. 12

13 Ett kontor är inrättat i Fårö skola med telefon- och bredbandsabonnemang, mailkonton, brevpapper, broschyrer etc. Tjänster från revisor och ekonomisupport har upphandlats, konton och övriga bankfunktioner är upprättade. Bergmanveckan utgör Bergmancentrets enskilt största utåtriktade verksamhet och har ett stort värde för att bygga upp nationellt och internationellt kontaktnät och förtroende för Bergmancentret på Fårö. Bergmanveckan är från och med 2010 ett projekt inom stiftelsens Bergmancenter på Fårö verksamhet. Under hösten 2009 engagerades arbetslösa fåröbon Monica Kahlström i arbetsgruppen. Ekonomi Åtskillig tid under perioden har ägnats åt diskussion och klargöranden kring redovisning och ekonomi inom Bergmanveckan, förstudien och inledningsfasen, samt konsekvenserna av byte av projektägarskapet mellan Fårö Framtid och Stiftelsen BC på Fårö. Denna process, internt och med ekonomikonsult Kristina Westvall, har stundtals varit mycket komplicerad eftersom många olika bidragsgivare med sinsemellan olika regelverk och återrapporteringsskyldighet finns med i bilden. Kontoplaner och olika redovisningsunderlag togs fram av Kristina Westvall i mars 2009 för att söka underlätta arbetet i denna del. Bergmancentrets inledningsfas, med stöd från Leader Gotland och Framtidens kultur, har under 2009 löpt parallellt med Bergmancenter förstudie och förprojektering, som stöds av Länsstyrelsen och Gotlands kommun. Förstudien och inledningsfasen är sprungna ur samma grundidé nämligen drömmen om att etablera ett Bergmancenter på Fårö. De var på så vis delar av samma övergripande vision och kan sägas utgöra olika faser. Detta upplägg skapade en rad redovisningsproblem när det uppdagades och resulterade att vi nödgades lägga ner förstudien i förtid. Detta är nu utrett men det var en besvärlig väg att gå. Bergmancentrets ekonomikonsult Kristina Westvall har under projekttiden avsluta sitt uppdrag. Vi har därför rekryterat en ekonomiadministratör, den f.d. arbetslösa ekonomen Monica Kahlström på Fårö. Monica sköter idag bokföring och fakturering, koordinerar rekvisitioner, håller kontoret bemannat, samt sköter bokning av bussturer med mera. 7. Delprojekt:Teknikinvestering Förverkligandet av utbudet av upplevelser och tjänster Bergmancentret idag kan erbjuda är tack vare vissa teknikinvesteringar. Vi har iordningställt en visningssalong där filmer kan visas och föreläsningar hållas. Visningsrummet har använts för filmvisningar under bl. a Bergmanveckan och Fårönatta och vid presentationer, föreläsningar och nätverksträffar. Visningsrummet har också från och med sommaren 2010 varje måndag varit utgångspunkt för Bergman på egen hand, en 45 minuters introduktion (med en av Bergmancenters guider) till Bergmans Fårö inför besökares egna expeditioner i Fårölandskapet. Bussturer till Ingmar Bergmans inspelningsplatser på Fårö har varit mycket uppskattade. Med buss, guide och filmklipp i bussen har filmens platser kunnat upplevas i verkligheten så att besökarna fått kliva in i filmen. När besökarna har kommit ut exempelvis till stranden där Såsom i en spegel och Persona spelats in har monitorer kopplade till elverk stått i landskapen och spelat upp filmklippen från de aktuella platserna. Vid ett annat tillfälle under stora busstu- 13

14 ren iscensätts en filminspelning från Skammen, där besökarna får agera framför kameran, en filmsekvens spelats in och där besökarna sedan direkt kunnat se resultatet i monitor bredvid. Bussturerna kan tack vare investeringarna varieras till sin utformning och köras också under andra årstider Videokameran som köpts in har använts till iscensättningen av filmscenen, men har dessutom använts för att dokumentera Bergmanveckans olika introduktioner, föreläsningar och andra höjdpunkter. Teknik för utrustning a bio- och föreläsningslokalen i Bergmancentret på Fårö (Fårö gamla skola) och för Bergmancentrets bussturer till inspelningsplatser på Fårö har inhandlats i enlighet med specifikationen i ansökan. Arbetstillfällenochnyaföretag Bergmancentrets inledningsfas har i perioder varit väldigt arbetsintensivt med många engagerade anställda, volontärer, samarbetsparter, konsulter och företag. Projektet har i första hand genererat tre arbetstillfällen, nämligen för verksamhetsledare Jannike Åhlund, projektledare David Kollnert och ekonomiadministratören Monica Kahlström. Vid sidan om dessa har ett antal personer varit avlönade på timbasis utifrån behov. Ovärderlig ideell tid har lagts ner av alla inblandade under hela projekttiden med sin pik under Bergmanveckan. Inom majoriteten av delprojekten har en mängd konsulter och företag anlitats från lokalt och nationellt håll. Vidare har projektet en stor offentlig medfinansiering i form av nedlagd arbetstid för anställda vid främst Högskolan på Gotland och Film på Gotland men också Riksutställningar och Gotlands kommun. Projektet har i sig varit direkt avgörande för att skapa Stiftelsen Bergmancenter på Fårö som också tog över huvudmannaskapet under resans gång. Vidare kan man säga att projektet haft en indirekt påverkan i att Ingmar Bergmans egendom på Fårö bevarades inom ramen för den norska stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö, en process där Bergmancenter spelade en avgörande roll. Slutsatsochrekommendationer Under projekttiden har Bergmanlandskapet på Fårö genomgått stora förändringar och förutsättningarna för en internationellt och nationellt mycket attraktiv kulturmötesplats har kraftigt stärkts. I och med försäljningen av Bergmans fasigheter inrättades också Stiftelsen Bergmangårdarna vars profil huvudsakligen är residensverksamhet för filmare, forskare och konstnärer. Ett konstruktivt samarbete mellan de båda stiftelserna har inletts. Bergmancentret har förberett övertagandet av Fårö skola och omvandlandet av skolan till en levande och progressiv kulturmötesplats. En arkitekttävling har genomförts och förberedelser för ombyggnad pågår. Bergmancentret inom kort att överta Fårö skola från kommunen och där vid sidan om den egna verksamheten ge utrymme till både en nyetablerad förskola och ett Fårö Museum, i regi av Fårö Hembygdsförening. Under projekttiden har ansträngningarna att få en stadigvarande finansiering av Bergmancenter varit intensiva. Bergmancentret har satsat på ökad självfinansiering genom att utveckla en rad kulturturistiska produkter bokningsbara under hela sommarsäsongen 2010 via den nyetablerade hemsidan bergmancenter.se. Sökandet efter långsiktigt ekonomiskt stöd för Bergmancentrets kommande verksamhet har dock ännu inte gett önskat och nödvändigt resultat. Arbetet intensifieras under de kommande åren och går in i en genomförandefas med fokus på utvidgad verksamhet redan till sommaren

15 Det har varit en spännande och händelserikt tid på Fårö. Projektet har skiftat karaktär vid ett flertal tillfällen och det har i stunder varit väldigt komplicerade förlopp i gång parallellt. Det ställer stora krav på att man återrapporterar till finansiärerna och omfördelar sina kostnader, vilket inte alltid varit det lättaste när processerna varit svåra att överblicka och förutse. En fortlöpande dialog och avstämningar med Leader är att föredra. Bergmancentrets inledningsfas har varit ett oerhört lärorikt projekt för alla inblandade. Det är med nya insikter och gott humör vi går in framtiden med sikte på att skapa ett progressivt och levande kulturcentrum mitt i samtiden, mitt i världen mitt på Fårö. 15

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön

Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön BILAGA 11 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 11 - Agrasjön Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 68 302 kronor för delprojektet Agrasjön enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Agrasjön Sökande

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Ansökan om bidrag för delprojekt 7 - Mossadammarna

Ansökan om bidrag för delprojekt 7 - Mossadammarna BILAGA 7 2004-09-06 Ansökan om bidrag för delprojekt 7 - Mossadammarna Olofströms Kommun ansöker om bidrag med 24 962 kronor för delprojektet Mossadammarna Projektets namn: Mossadammarna Sökande kommun:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Som jag ser det består underhåll och drift av Bergmangårdarna på Fårö av flera steg:

Som jag ser det består underhåll och drift av Bergmangårdarna på Fårö av flera steg: BERGMANGÅRDARNA PÅ FÅRÖ FOTO: TYSTNADEN 1963 AB SVENSK FILMINDUSTRI 1. INTRODUKTION Då min far levde, talade han ofta om att omge sig med utövande och skapande konstnärer här på Fårö. Han såg framför sig,

Läs mer

Riktlinjer för kulturstöd

Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjer för kulturstöd Riktlinjerna gäller från 2017-01-01 Inledning Med kulturstöd menas Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som drivs av andra

Läs mer

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet

Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet - KUN 2012-11-20, p 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-11-05 KUN 2012/431 Handläggare: Hans Ullström Stockholms Filmfestivals medverkan i försöksverksamhet inom filmområdet med samverkansprojektet STHLM DEBUT 1

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD OBS. Häfta ej 1 Malmö stad Kulturförvaltningen ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD ORGANISATION Organisationens registrerade namn Organisationsnummer Eventuell c/o-adress Plusgiro/bankgiro (beviljat stöd utbetalas

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Vision Gotlands landsbygd är 2015 ett hållbart samhälle med ett starkt lokalt engagemang. Verksamhetsidé Leader Gotland stöder nytänkande tillsammans med andra och med nytta för många.

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen.

Fåglarnas Färd. - Att ha flyktingar i Västra Götalandsregion, som medverkande och välja ut 3-4 personer i projektet från målgruppen. Fåglarnas Färd Konstnärlig ledare: Talat Samawi Grupp: International Akito Company Mål: Den här ansökan från International Akito Company i Västra Götalandsregion, som heter "Fåglarnas Färd" och avser genom

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP

VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP Världsarvet Södra Öland VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP HANDLINGSPLAN 2015-2016 Foto: Mårten Svensson SÖDRA ÖLAND ODLINGLANDSKAP - ETT VÄRLDSARV! Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

Vi bygger Attefallshus och säger välkommen till landet. Sammanställning av en förstudie inför ett kommande Leader projekt

Vi bygger Attefallshus och säger välkommen till landet. Sammanställning av en förstudie inför ett kommande Leader projekt Vi bygger Attefallshus och säger välkommen till landet. Sammanställning av en förstudie inför ett kommande Leader projekt Projektorganisation Gunilla E Magnusson, ordförande Coompanion Sörmland Magnus

Läs mer

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen Filmsatsningar i Örebro län 1998-25 som beviljat stöd av Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 26:16 Projektägare Filmpol mitt II Örebro läns landsting Projektperiod 2311 25123 Utveckla film- och mediabranschen

Läs mer

Dialogen om torget. 27 mars 22 maj 2013. www.karlskoga.se

Dialogen om torget. 27 mars 22 maj 2013. www.karlskoga.se Dialogen om torget 27 mars 22 maj 2013 www.karlskoga.se 2 (8) Bakgrund Under juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att en medborgardialog om hur framtidens torg i Karlskoga ska utformas. Dialogens syfte

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Om ett eller flera av ovanstående krav inte är uppfyllda bedöms inte ansökan. Komplettering av ansökan får endast ske på begäran från Vinnova.

Om ett eller flera av ovanstående krav inte är uppfyllda bedöms inte ansökan. Komplettering av ansökan får endast ske på begäran från Vinnova. Q&A för hemsidan: Vad menas med formella krav? Formella krav är de krav som måste vara uppfyllda för att VINNOVA ska kunna bedöma en ansökan. I den här utlysningen ska följande krav vara uppfyllda: Koordinatorn

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009. Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2008-2009 Rättvik 2008-04-17 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och -dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Turism i Kosterhavets nationalpark

Turism i Kosterhavets nationalpark Turism i Kosterhavets nationalpark - Förslag till samverkansmodell mellan turism och förvaltning. Bakgrund Syftet med Kosterhavets nationalpark, liksom för övriga nationalparker, är att skydda värdefull

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Kulturarv STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD 2(11) Styrande dokument innehåller: Policy spolicy Krav och råd Vårdprogram Slottsarkitekt spolicy (11) spolicy SFV:s kulturarvspolicy beskriver hur vi ser på vårt uppdrag

Läs mer

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten

Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1 Projektplan för Utveckla Kilsbergskanten 1. Projektnamn Den 1 juni 2009 beslöt LAG Mellansjölandet att bevilja oss ett projektstöd för att arrangera besökshelgen Upplev Kilsbergskanten (LAG:s dnr M2009-0095,

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport Kulturella odlingslandskapet i Tynderö

Slutrapport Kulturella odlingslandskapet i Tynderö Sid1/6 Slutrapport Kulturella odlingslandskapet i Tynderö 1. Uppgifter om projektet Journalnummer: 2009-6188 Projektnamn: Kulturella odlingslandskapet i Tynderö Stödmottagare: Tynderö Bygdegårdsförening

Läs mer

10063 Nationella turistfiskeprojektet

10063 Nationella turistfiskeprojektet Projektplan Projektnamn Beställare/Projektägare Projektledare Projekttid 10063 Nationella turistfiskeprojektet Leader Blekinge Johan Johansson 2010-12- 09 till 2013-12- 31 1. Sammanfattning Nationella

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring

Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring Projektplan förstudie lokal vindkraftsåterbäring 1. Vad kallar ni projektet Förstudie lokal vindkraftsåterbäring 2. Vilken är er projektidé Inom Ljustorp pågår planering för två stora vindkraftsetableringar.

Läs mer

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Närvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, SR, RH och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post.

Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad per post. Projektplan - del 2 LEADER Ranrike Norra Bohuslän Diarienummer: (ifylls av kansliet) Obs! Börja med att mejla in din ansökan. När den bedöms som komplett av LEADER-kontoret, skickar du den undertecknad

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Luleå kommun Fastställt av Kommunstyrelsen 2013-06-03

Luleå kommun Fastställt av Kommunstyrelsen 2013-06-03 Luleå kommun Fastställt av Kommunstyrelsen 2013-06-03 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Syfte 3 3. Olika typer av sponsring och avgränsning 3 3.1 Evenemangssponsring 3 3.2 Idrottsponsring 3.3 Övrig

Läs mer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer

Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Koncernkontoret Möten & Internationella Relationer Chris Marschall Enhetschef 040-675 33 01 SMS 0721-998171 Christina.marschall@skane.se INFORMATION Datum 2015-08-12 Version Dnr 1501279 1 (5) Handledning

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET

LEADER SYDÖSTRA SKÅNE. Organisationsnummer VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET LEADER SYDÖSTRA SKÅNE Organisationsnummer 802496-4218 VERKSAMHETSPLAN 2017 BUDGET 2016-2023 VERKSAMHETSPLAN Leaderkontoret Leaderkontoret ska sköta LEADER Sydöstra Skånes operativa verksamhet. Leaderkontoret

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

Multifunktionshall Sjövik - förstudie

Multifunktionshall Sjövik - förstudie Multifunktionshall Sjövik - förstudie I den renoverade hallen ska det bli konferenser, konserter, dans, teater m.m. Foto: Bill Houston Projektägare: Sjöviks folkhögskola, ideell förening Projektledare:

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SPONSRING FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige den 12 januari 2005, 11

RIKTLINJER FÖR SPONSRING FÖR UDDEVALLA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige den 12 januari 2005, 11 Blad 1 RIKTLINJER FÖR SPONSRING FÖR UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 12 januari 2005, 11 Kommunens vision Uddevallas invånare skall ges förutsättningar för en god livskvalitet. Detta

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan SWECO STRATEGY 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010

MinBaS II. Slutrapport. TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad. Juni 2007 Dec 2010 MinBaS II Område 4 Applikationsutveckling - stenindustrin Delområde 4.2 Projekt 4.2 Slutrapport TEKNIKÖVERFÖRING till föreskrivande led - från kunskapsuppbyggnad till marknad Juni 2007 Dec 2010 Kurt Johansson,

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande

Sociala medier. Riktlinje. Kommunikationsdirektör. Fastställt av. Datum för fastställande Sociala medier Riktlinje Fastställt av Kommunikationsdirektör Datum för fastställande 2017-05-02 Giltighetstid Ansvarig funktion 2019-12-31. Riktlinjen ses över en gång per år och uppdateras vid behov.

Läs mer

Medborgarhuset Trappan Vällingby kultur- och medborgarhusförening

Medborgarhuset Trappan Vällingby kultur- och medborgarhusförening Vällingby 2010-04-01 ANSÖKAN OM STÖD FRÅN STADSDELSNÄMNDEN Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Box 3424 165 23 HÄSSELBY Härmed ansöker VÄLLINGBY KULTUR- OCH MEDBORGARHUSFÖRENING om 400.000 kr i syfte

Läs mer

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening

Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Solidaritetsrörelsens Hus Ekonomisk Förening Verksamhetsplan 2009 Innehåll Personal 2 Aktivitetsplan Förvaltningen 3 Aktivitetsplan Världsbiblioteket 4 Budget Förvaltningen 5 Budget Världsbiblioteket 6

Läs mer

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Datum 2015-03-16 1 (6) Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Gäller från 2015-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i projektansökningar

Läs mer

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN

INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN INFORMATIONS- & MARKNADSFÖRINGSPOLICY FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-19, 86 Informations- och marknadsföringspolicy för Eksjö kommun Syfte och mål Policyn anger mål och riktlinjer

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare /KFN

Tyresö kommun Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare /KFN TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-02-09 Utvecklingsförvaltningen 1 (6) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se 2015/KFN 0110 71 Kultur- och fritidsnämnden Profilfritids Förslag

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer