Inbjudan till nyteckning av konvertibla skuldebrev och aktier i Cycore AB (publ)å2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till nyteckning av konvertibla skuldebrev och aktier i Cycore AB (publ)å2003"

Transkript

1 Inbjudan till nyteckning av konvertibla skuldebrev och aktier i Cycore AB (publ)å2003

2

3 3 Innehållsförteckning I. Villkoren i sammandrag 4 II. Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev och aktier 7 III. Bakgrund och motiv 7 IV. Villkor och anvisningar 9 V. Skattefrågor i Sverige 14 VI. Verksamhet och organisation 17 VII. Koncernens utveckling i sammandrag 26 VIII. Kommentarer till den finansiella utvecklingen 30 IX. Riskfaktorer 36 X. Aktiekapital och ägarförhållanden 40 XI. Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 44 XII. Kompletterande information 45 XIII. Fakta ur bolagsordningen m.m. 47 XIV. Räkenskaper och noter 47 XV. Adresser 60 XVI. Revisorns granskningsberättelse 61 XVII. Fullständiga villkor - Bilaga A 62

4 4 I. Villkoren i sammandrag Konvertibla skuldebrev Belopp: Det konvertibla förlagslånet är på högst ,96 kr Rätt att teckna: Rätt att teckna aktier skall tillkomma dels Cycores aktieägare, dels, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, innehavare av optionsrätt till nyteckning av aktier i Cycore. Avstämningsdag för rätt till deltagande för aktieägare: 5 maj Företrädesrätt: För varje helt tiotal aktier, eller optionsrätter berättigande till motsvarande antal aktier, som innehas i Cycore ges rätt att teckna 29 skuldebrev om nominellt 0,01 kr. Emissionskurs: Skuldebreven emitteras till en kurs motsvarande sitt nominella värde. Teckningstid: Teckning och betalning: Konverteringskurs: Omräkning av konverteringskurs: Ökning av aktiekapitalet: 7 maj - 21 maj Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning. Konverteringskursen motsvarar aktiernas i Cycore vid varje tid gällande nominella belopp. Omräkning av konverteringskursen görs endast i den mån som det nominella beloppet på aktierna i Cycore ändras. I övrigt sker ingen förändring av konverteringskursen. Vid full konvertering av skuldebrev kan aktiekapitalet komma att ökas med högst ,96 kr. 23 september - 7 oktober 2003 Konverteringstid: 31 december 2004 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Återbetalning:

5 5 Aktier Belopp: Emissionsbeloppet är på högst ,58 kr. Rätt att teckna: Rätt att teckna aktier skall tillkomma dels Cycores aktieägare, dels, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, innehavare av optionsrätt till nyteckning av aktier i Cycore. Avstämningsdag för rätt till deltagande för aktieägare: 6 maj Företrädesrätt: För varje helt tretal aktier, eller optionsrätter berättigande till motsvarande antal aktier, som innehas i Cycore ges rätt att teckna fyra nya aktier om nominellt 0,01 kr per aktie. Emissionskurs: Aktierna emitteras till en kurs om 0,03 kr per aktie. Teckningstid: 1 juni - 7 oktober Teckning och betalning: Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning. Ökning av aktiekapitalet: Vid full nyteckning av aktier kan aktiekapitalet komma att ökas med högst ,86 kr.

6 6 Detta prospekt har registrerats och godkänts av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Det erinras om att sådant godkännande inte innebär någon garanti från Finansinspektionens sida att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt och prospektet får därför inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot regler i sådant land. Varken teckningsrätterna eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada och erbjudandet omfattar inte aktieägare med hemvist i Amerikas Förenta Stater eller Kanada, förutom sådana s.k. qualified institutional buyers som omfattas av undantag från registreringskrav. Tvist rörande erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

7 7 II. Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev och aktier Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, aktieägarna och innehavarna av optionsrätt till nyteckning av aktier i Cycore AB 1 att teckna konvertibla skuldebrev samt aktier i Cycore. Styrelsen för Cycore beslöt den 1 april 2003 att ta upp ett konvertibelt förlagslån genom att ge ut konvertibla skuldebrev om högst ,96 kronor vilket vid full konvertering kan leda till att aktiekapitalet ökar med högst ,96 kronor. Styrelsen beslöt även att öka Bolagets aktiekapital med högst ,86 kr genom utgivande av högst nya aktier om nominellt 0,01 kronor. För varje aktie skall betalas 0,03 kr vilket innebär att emissionsbeloppet uppgår till högst ,58 kr. Besluten är villkorade av att godkännande från ordinarie bolagsstämma i Cycore erhålls den 2 maj Besluten är även villkorade av att bolagsstämman först fattar beslut om nedsättning av bolagets nuvarande aktiekapital genom minskning av aktiernas nominella belopp från 0,10 kr till 0,01 kr samt ändrar kapitalgränserna i bolagets bolagsordning. För varje helt tiotal aktier, alternativt optionsrätter berättigande till motsvarande antal aktier, som innehas i Cycore ges rätt att teckna 29 skuldebrev om nominellt 0,01 kr och för varje helt tretal aktier, alternativt optionsrätter berättigande till motsvarande antal aktier, som innehas i Cycore ges rätt att teckna fyra nya aktier om nominellt 0,01 kr. III. Bakgrund och motiv Cycore är ett svenskt företag som tillhandahåller grafisk programvara, främst avsedd för Internet. Företaget grundades 1996 och lanserade i början av 1999 Cult3D, idag bolagets huvudsakliga produkt. Cult3D är en programvara för animering av objekt i tre dimensioner. Cycore har utvecklats från att arbeta med programvaruutveckling inom segmentet efterredigering av film till att erbjuda ett flertal grafiska programvaror för Internet. Bolaget har sedan det grundades expanderat och nettoomsättningen uppgick under 2002 till 13,7 Mkr (2001: 22,0 Mkr). Under beslutade styrelsen att implementera sparprogram och koncentrera verksamheten till färre kontor, vilket ledde till reducerade operativa kostnader. Efter det att Cycore i samband med den nyemission som genomfördes i november 2002 fått en ny huvudägare tillsattes en ny styrelse i början på Den nya styrelsen beslutade att ändra den strategiska inriktningen för Cycore. Cycore kommer nu att inrikta sig på en ren OEM/partner-strategi. I februari anställdes en ny VD för att genomföra den nya strategin. Ett nytt sparprogram infördes också för att justera organisationen och kostnadsstrukturen i Cycore i enlighet men nu vald strategi. I slutet på juni 2003 kommer antalet anställda att ha minskat till 18 personer (från som mest 109 personer år 2001) de flesta sysselsatta med utveckling av programvara. Cycore har de senaste åren haft flera diskussioner med större internationella mjukvaruföretag för att undersöka möjligheterna till samarbete. I enlighet med den nya OEM strategin har dessa diskussioner nu lett till förhandlingar om ett Memorandum of Understanding med ett av dessa mjukvarubolag, 1)I detta prospekt används "Cycore" eller "Bolaget" som benämning för moderbolaget eller koncernen beroende på sammanhanget.

8 8 vars produkter används inom produktions- och tillverkningsindustrin. Intentionen med detta Memorandum of Understanding är att skriva under ett avtal före sommaren 2003, som innebär att Cycore kommer att arbeta med att integrera sin produkt Cult3D med motpartens mjukvarupaket, och att den integrerade programvaran ska finnas på marknaden i början på Försäljning och marknadsföring av den integrerade programvaran kommer i så fall att handhas av mjukvarubolaget och dess partners, som tillsammans bedriver en mycket omfattande säljorganisation. Den royalty som Cycore genom detta avtal kan komma att erhålla vid framtida försäljning av den integrerade programvaran ser lovande ut och har en potential att överstiga Cycores nuvarande omsättning påtagligt. Med de, till följd av det senast införda sparprogrammet, reducerade kostnaderna i Cycore kommer detta, om avtalet skrivs under och implementeras som planerat samt om den integrerade programvaran blir en kommersiell framgång, att sannolikt leda till en situation där Cycore både kommer att generera ett positivt rörelseresultat och ett positivt kassaflöde Emissionerna kommer att göras i två steg. Första steget på ,96 kr har en teckningsperiod från den 7 till den 21 maj och görs som ett konvertibelt lån till en teckningskurs om 0,01 kr. Teckningsperioden avslutas således före det ovannnämnda förväntade OEM-avtalet har ingåtts och skrivits under. Det andra steget kommer att vara på ,58 kr och har en teckningsperiod från den 1 juni till den 7 oktober och görs som en vanlig aktieemission till en teckningskurs till 0,03 kr. Teckningsperioden för det andra steget förväntas således löpa ut först efter det att ovan nämnda förväntade OEM-avtal har ingåtts, och leveranser i enlighet med detta avtal har påbörjats. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt inklusive dess bilaga, vilka har upprättats av styrelsen för Cycore med anledning av Emissionerna. Styrelsen för Cycore är ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen kännner till, uppgifterna i prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Cycore som skapas av prospektet. Uppsala den 29 April 2003 Cycore AB (publ) Styrelsen All information angående avtalssituationen som bedöms ha betydelse för emissionen, kommer att publiceras omgående på Cycores hemsida (www.cycore.com) under emissionsperioden. För att förstärka Cycores finansiella situation och för att finansiera utvecklingskostnaderna för det ovan nämnda integreringsarbetet, har styrelsen och aktieägarna beslutat om denna emission. Emissionerna kommer att tillföra Cycore högst ,54 kr 2. Styrelsen bedömer att Cycores affärsidé, produkter och organisation utgör en god plattform för den fortsatta verksamheten. 2 Brutto före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca kr

9 9 IV. Villkor och anvisningar Villkor för Cycore AB:s konvertibla förlagslån 2003:1 på högst ,96 kr Nedan ges en kortfattad beskrivning av villkoren för konvertibla förlagslånet. Fullständiga villkor framgår av Bilaga A. Belopp Det konvertibla förlagslånet är på högst ,96 kr. Lånet löper med 10 procents ränta årligen. Rätt att teckna Rätt att teckna skuldebrev skall tillkomma dels Cycores aktieägare, dels, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, innehavare av optionsrätt till nyteckning av aktier i Cycore. Därvid skall gälla att optionsinnehavares rätt att delta i Emissionen skall motsvara det antal aktier som optionsrätterna skulle berättiga till vid en eventuell nyteckning av aktier. Avstämningsdag för rätt till deltagande Avstämningsdag hos VPC AB ("VPC") för fastställlande av vilka som skall erhålla teckningsrätter är måndagen den 5 maj Rätt att delta tillkommer vidare de teckningsberättigade optionsinnehavare som är noterade som innehavare av option i Bolagets optionsinnehavarförteckning den 5 maj 2003 kl Företrädesrätt För varje helt tiotal aktier, eller optionsrätter berättigande till motsvarande antal aktier, som innehas i Cycore ges rätt att teckna 29 skuldebrev om nominellt 0,01 kr. Det vill säga, för varje, per avstämningsdagen, innehavd aktie, eller optionsrätt motsvarande en aktie, erhålls en teckningsrätt. Varje helt tiotal teckningsrätter ger rätt att teckna 29 skuldebrev. Styrelsen äger rätt att fördela rätter som ej utnyttjas, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionskurs Skuldebreven emitteras till en kurs motsvarande sitt nominella värde, 0,01 kronor. Teckningstid Teckning av konvertibla skuldebrev skall ske under tiden från och med den 7 maj 2003 t.o.m. den 21 maj Observera att teckning skall ske senast den 21 maj Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer utan avisering från VPC att bokas bort från VP-kontot. För att förhindra att tecknaren förlorar värdet på sina teckningsrätter måste denne antingen: utnyttja teckningsrätterna för att teckna skuldebrev i Cycore senast den 21 maj 2003, eller sälja teckningsrätterna om överlåtelse registreras hos VPC senast den 20 maj Teckning och betalning Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning. Konvertering Konverteringskursen motsvarar vid varje tidpunkt gällande nominellt belopp för bolagets aktier. Konvertering av skuldebrev till aktier kan ske fr.o.m. den 23 september 2003 t.o.m. den 7 oktober Tid för konvertering kan i vissa fall tidigareläggas, se fullständiga villkor i bilaga A. Omräkning av konverteringskurs Omräkning av konverteringskurs sker endast i den mån det nominella värdet på Cycore:s aktier ändras. Återbetalning Lånet förfaller till betalning den 31 december 2004 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Ökning av aktiekapitalet Vid full konvertering av skuldebrev kan aktiekapitalet komma att ökas med högst ,96 kr. Särskilda villkor Styrelsen för Cycore har även föreslagit ordinarie

10 10 bolagsstämma den 2 maj 2003 att nedsätta bolagets aktiekapital samt ändra bolagsordningens bestämmmelser om dels aktiernas nominella belopp från 0,10 kr till 0,01 kr, dels Bolagets högsta och lägsta aktiekapital från lägst kr och högst kr till lägst ,40 kr och högst ,60 kr. Emissionen av skuldebreven har villkorats av att bolagsstämman godkänner dessa förslag. Vinstutdelning Aktie som erhålles genom konvertering av skuldebrev medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att konvertering verkställts. De som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare med flera, meddelas separat. Någon VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägarens aktiekonto (VP-konto) kommer emellertid ej att skickas ut till sådana personer. Emissionsredovisning På avstämningsdagen bokas teckningsrätter upp på direktregistrerade aktieägares aktiekonto (VP-konto). Prospekt och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi skickas till direktregistrerade aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av VPC för Cycores räkning förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Innehavare av teckningsoptioner, i enlighet med ovan angiven avstämningsdag, kommer att erhålla prospekt, anmälningssedel samt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. De kommer dock inte erhålla någon VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på innehavarens aktiekonto (VPkonto). Av emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. De som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare med flera, meddelas separat. Någon VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägarens aktiekonto (VP-konto) kommer emellertid ej att skickas ut till sådana personer. Förvaltarregistrerade aktieinnehav Om aktieinnehavet är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhålls ingen emissionsredovisning från VPC. Teckning och betalning skall då iställlet ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Handel med teckningsrätter Teckningsrätterna får överlåtas. Någon organiserad handel med teckningsrätter kommer ej att anordnas. Teckning och betalning Direktregistrerade aktier Teckning och betalning sker antingen genom användande av förtryckt inbetalningsavi eller genom insändande av ifylld anmälningssedel samt betalning i enlighet med nedanstående instruktion. Förtryckt inbetalningsavi: I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas. Anmälningssedeln skall ej användas. Betalning skall ske på valfritt svenskt bankkontor. I de fall endast en del av de på avstämningsdagen erhållna teckningsrätterna utnyttjas eller då tillköpta teckningsrätter utnyttjas skall teckning och betalning ske genom att ifylld anmälningssedel skickas till Danske Bank, Sverige Filial, VPS/Emissioner, Box 7523, Stockholm. Betalning skall samtidigt ske på anvisat konto. På inbetalningsavi skall namn och adress anges. För tecknare med direktregistrerade aktier är det viktigt att ange det erhållna IDnumret. Anmälningssedel kan beställas från Danske Bank, Sverige Filial, VPS/Emissioner, Box 7523, Stockholm, telefon Optionsrättsinnehavare Teckning och betalning sker genom att ifylld anmälningssedel skickas till Danske Bank, Sverige Filial. Betalning skall samtidigt ske på anvisat konto. På inbetalningsavi skall namn och adress anges. Anmälningssedel kan beställas från Danske Bank,

11 11 Sverige Filial, för adress och telefon se ovan. Förvaltarregistrerade aktier och optioner Teckning och betalning på grund av förvaltarregistrerade aktier och optioner sker i enlighet med instruktion från förvaltaren. Överteckning Överteckning sker på särskild teckningslista hos Bolaget. Vid överteckning äger styrelsen fördela skuldebrev som tecknas utan företrädesrätt. Betalning för tilldelade övertecknade skuldebrev skall ske enligt instruktion på avräkningsnotan. Registrering hos VPC Teckning av skuldebrev registreras hos VPC så snart det kan ske efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTU (betald tecknad unit) skett på tecknarens VPkonto. När registrering har skett av skuldebreven hos PRV kommer VPC att boka om BTU så snart som möjligt till konvertibla skuldebrev. Villkor för Cycore AB:s nyemission av aktier på högst ,58 kr Nedan ges en kortfattad beskrivning av villkoren för nyemissionen. Belopp Nyemissionen är på högst ,58 kr. Aktier Nyemissionen omfattar högst aktier. Rätt att teckna Rätt att teckna aktier skall tillkomma dels Cycores aktieägare, dels, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, innehavare av optionsrätt till nyteckning av aktier i Cycore. Därvid skall gälla att optionsinnehavares rätt att delta i Emissionen skall motsvara det antal aktier som optionsrätterna skulle berättiga till vid en eventuell nyteckning av aktier. Avstämningsdag för rätt till deltagande Avstämningsdag hos VPC AB ("VPC") för fastställlande av vilka som skall erhålla teckningsrätter är tisdagen den 6 maj Rätt att delta tillkommer vidare de teckningsberättigade optionsinnehavare som är noterade som innehavare av option i Bolagets optionsinnehavarförteckning den 6 maj 2003 kl Företrädesrätt För varje helt tretal aktier, eller optionsrätt berättigande till motsvarande antal aktier, som innehas i Cycore ges rätt att teckna fyra nya aktier. Det vill säga, för varje, per avstämningsdagen, innehavd aktie eller optionsrätt erhålls en teckningsrätt. Varje helt tretal teckningsrätter ger rätt att teckna fyra nya aktier. Styrelsen äger rätt att fördela rätter som ej utnyttjas, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionskurs Aktierna emitteras till en kurs om 0,03 kronor. Teckningstid Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 1 juni 2003 t.o.m. den 7 oktober Observera att teckning skall ske senast den 7 oktober Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer utan avisering från VPC att bokas bort från VP-kontot. För att förhindra att tecknaren förlorar värdet på sina teckningsrätter måste denne antingen: utnyttja teckningsrätterna för att teckna aktier i Cycore senast den 7 oktober 2003, eller sälja teckningsrätterna om överlåtelse registreras hos VPC senast den 6 oktober Teckning och betalning Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning. Ökning av aktiekapitalet Vid full teckning av aktier kan aktiekapitalet komma att ökas med högst ,86 kr 3. Särskilda villkor Styrelsen för Cycore har även föreslagit ordinarie bolagsstämma den 2 maj 2003 att nedsätta bolagets aktiekapital samt ändra bolagsordningens bestämmmelse om dels aktiernas nominella belopp från 0,10 kr till 0,01 kr, dels Bolagets högsta och lägsta aktie-

12 12 kapital från lägst ,40 kr och högst ,60 4 kr till lägst kr och högst kr. Emissionen av aktierna har villkorats av att bolagsstämman godkänner dessa förslag. Vinstutdelning Tecknad aktie medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter ordinarie bolagsstämma Emissionsredovisning På avstämningsdagen bokas teckningsrätter upp på direktregistrerade aktieägares aktiekonto (VP-konto). Prospekt och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi skickas till direktregistrerade aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av VPC för Cycores räkning förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Innehavare av teckningsoptioner, i enlighet med ovan angiven avstämningsdag, kommer att erhålla prospekt, anmälningssedel samt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. De kommer dock inte erhålla någon VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på innehavarens aktiekonto (VPkonto). Av emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. De som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare med flera, meddelas separat. Någon VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägarens aktiekonto (VP-konto) kommer emellertid ej att skickas ut till sådana personer. Handel med teckningsrätter Teckningsrätterna får överlåtas. Någon organiserad handel med teckningsrätter kommer ej att anordnas. Teckning och betalning Direktregistrerade aktier Teckning och betalning sker antingen genom användande av förtryckt inbetalningsavi eller genom insändande av ifylld anmälningssedel samt betalning i enlighet med nedanstående instruktion. Förtryckt inbetalningsavi: I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas. Anmälningssedeln skall ej användas. Betalning skall ske på valfritt svenskt bankkontor. Anmälningssedel: I de fall endast en del av de på avstämningsdagen erhållna teckningsrätterna utnyttjas eller då tillköpta teckningsrätter utnyttjas skall teckning och betalning ske genom att ifylld anmälningssedel skickas till Danske Bank, Sverige Filial, VPS/Emissioner, Box 7523, Stockholm. Betalning skall samtidigt ske på anvisat konto. På inbetalningsavi skall namn och adress anges. För tecknare med direktregistrerade aktier är det viktigt att ange det erhållna IDnumret. Anmälningssedel kan beställas från Danske Bank, Sverige Filial, VPS/Emissioner, Box 7523, Stockholm, telefon Förvaltarregistrerade aktieinnehav Om aktieinnehavet är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhålls ingen emissionsredovisning från VPC. Teckning och betalning skall då iställlet ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. 3) Med aktiernas nya nominella belopp om 0,01 kr. 4) Efter nedsättning av aktiekapitalet.

13 13 Optionsrättsinnehavare Teckning och betalning sker genom att ifylld anmälningssedel skickas till Danske Bank, Sverige Filial. Betalning skall samtidigt ske på anvisat konto. På inbetalningsavi skall namn och adress anges. Anmälningssedel kan beställas från Danske Bank, Sverige Filial, för adress och telefon se ovan. Förvaltarregistrerade aktier och optioner Teckning och betalning på grund av förvaltarregistrerade aktier och optioner sker i enlighet med instruktion från förvaltaren. Överteckning Överteckning sker på särskild teckningslista hos Bolaget. Vid överteckning äger styrelsen fördela skuldebrev som tecknas utan företrädesrätt. Betalning för tilldelade övertecknade skuldebrev skall ske enligt instruktion på avräkningsnotan. Registrering hos VPC Teckning av skuldebrev registreras hos VPC så snart det kan ske efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTU (betald tecknad unit) skett på tecknarens VPkonto. När registrering har skett av skuldebreven hos PRV kommer VPC att boka om BTU så snart som möjligt till konvertibla skuldebrev.

14 14 V. Skattefrågor i Sverige Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktualiseras av föreliggande erbjudande avseende konvertibla skuldebrev (konvertibler) och aktieemisssion för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som generell information. Sammanfattningen omfattar inte situationer där aktieägare anses obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av reglerna om väsentlig anknytning eller då aktier innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag. Nedan behandlas inte heller de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på bolag som är eller har varit fåmansföretag. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation, varför särskilda skattekonsekvenser som ej finns beskrivna nedan kan komma att bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga, såsom anställda i Cycore och personer som ej är svenska medborgare eller som inte är bosatta i Sverige. Varje aktieägare bör därför rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som erbjudandet kan medföra. Nedan beskrivs bland annat hur kapitalvinst/-förlust vid avyttring av delägarrätter beräknas och därefter skattekonsekvenser vid utnyttjande av erhållna konvertibler och teckningsrätter. Definition av delägarrätt Med delägarrätt avses bland annat aktie, teckningsrätt och konvertibelt skuldebrev i svenska kronor. Nedan beskrivna regler avseende skattekonsekvenser vid avyttring är därmed tillämpliga på aktier i Cycore, erhållna konvertibler och erhållna teckningsrätter. Kapitalvinst/-förlust Kapitalvinst eller kapitalförlust vid avyttring av delägarrätt utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset (minus försäljningskostnader) och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffningen (anskaffningsutgifter). Omkostnadsbeloppet beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Metoden innebär att omkostnadsbeloppet per delägarrätt anses vara det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrrätter av samma slag och sort som den avyttrade, beräknat på grundval av faktiska anskaffningsutgifter och med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Fysiska personer För fysiska personer hemmahörande i Sverige (och svenska dödsbon) beskattas kapitalvinster och utdelningar i inkomstslaget kapital med en statlig inkomstskatt om 30 procent. Preliminärskatteavdrag (30 procent) görs vid utbetalning av utdelning. Skatteavdraget görs normalt av VPC eller - beträfffande förvaltarregistrerade delägarrätter - av förvaltaren. Kapitalförluster är avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter får kvittas fullt ut mot såväl vinster på sådana delägarrätter som vinster på onoterade andelar i svenska bolag och andelar i onoterade utländska bolag. Kapitalförlust på onoterade andelar i svenska bolag och onoterade andelar i utländska juridiska personer får kvittas fullt ut mot kapitalvinst på såväl sådana aktier och andelar som marknadsnoterade delägarrrätter, med undantag för räntefonder. För kapitalförluster som inte dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjligheter, medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten. Delägarrätter som omsätts marknadsmässigt med regelbundna noteringar utgör marknadsnoterade delägarrätter. Aktierna i Cycore är i dagsläget inte marknadsnoterade. Detta förhållande kan dock komma att ändras över tiden bl. a. beroende på vilken omsättning som sker av aktierna.

15 15 Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott som inte överstiger kronor och med 21 procent av underskott som överstiger kronor. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Förmögenhetsbeskattning Aktierna i Cycore är i dagsläget inte marknadsnoterade. Detta förhållande kan dock komma att ändras över tiden bl. a. beroende på vilken omsättning som sker av aktierna. Aktie i aktieslag som inte är marknadsnoterat i det land där bolaget är hemmahörande är i princip skattepliktig. Vid värdering av icke marknadsnoterad aktie skall dock endast beaktas sådana tillgångar i den juridiska personen som skulle ha varit förmögenhetsskattepliktiga om aktieägaren ägt dem direkt. Detta innebär att aktier i onoterade bolag i stor utsträckning är skattefria. Konvertibler som inte är marknadsnoterade är skatttepliktiga och skall tas upp till det nominella värdet. Arvs- och gåvobeskattning Vid arvsbeskattning värderas aktier i ett onoterat bolag som bedriver näringsverksamhet till 30 procent av bolagets substansvärde. Vid gåvobeskattning värderas aktier i ett onoterat bolag som bedriver näringsverksamhet - under vissa särskilda förutsättningar - till 30 procent av substansvärdet. Konvertibler som ej är noterade skall vid arvs- och gåvobeskattning värderas till det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Juridiska personer Juridiska personer (utom svenska dödsbon) beskatttas för kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 procent. Avdrag för kapitalförlust vid avyttring av delägarrätter medges endast mot kapitalvinst vid avyttring av andra delägarrätter. Om en del av en sådan förlust inte kan dras av får den dras av mot en annan juridisk persons kapitalvinster på delägarrätter under förutsättning att var och en av de juridiska personerna vid samma års taxering med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till den andra juridiska personen. Om en kapitalförlust på grund av begränsningarna ovan inte kunnat dras av ett år, får avdrag göras mot skattepliktiga kapitalvinster på delägarrätter ett senare år. Utdelningar beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procent. Om ett aktieinnehavet anses vara näringsbetingat är utdelningen normalt skattebefriad. Med näringsbetingat innehav avses aktier som är kapitaltillgång hos ägarföretaget, under förutsättning att ägarföretaget dessutom innehar aktier i det utdelande bolaget som motsvarar 25 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i det utdelande bolaget, eller - om ägarandelen understiger 25 procent - att det görs sannolikt att innehavet betingas av ägarföretagets rörelse. Särskilda skatteregler gäller för vissa speciella företagskategorier, till exempel investmentföretag och förvaltningsföretag.

16 16 Regeringen har den 13 mars 2003 lämnat förslag om skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar (Prop. 2002/03:96). Regeringens huvudförslag innebär att beskattning av kapitalvinster på näringsbetingade andelar avskaffas. Som en konsekvens av skattefrihet på vinster får kapitalförluster på sådana andelar inte längre dras av. Dessutom föreslås att området för att skattefritt ta emot utdelning på företagsägda andelar utvidgas genom att definitionen av näringsbetingade andelar ändras. En onoterad andel skall alltid anses vara näringsbetingad och för marknadsnoterade andelar sänks den schablonmässiga gränsen till 10 % av röstetalet i företaget. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2003 och tillämpas såvitt avser kapitalvinster och kapitalförluster på avyttringar efter ikraftträdandet. Utnyttjande av erhållen konvertibel Om aktieägare i Cycore utnyttjar de erhållna teckningsrätterna för teckning av nya aktier utlöses ingen beskattning. Omkostnadsbeloppet för aktierna utgörs av emissionskursen. Vid en avyttring av aktier i Cycore kommer aktieägarens omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma slag och sort att sammanläggas och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Så kallade BTA (betalda tecknade aktier) och vanliga aktier anses inte vara av samma slag och sort intill dess att beslutet om nyemission har registrerats. Utnyttjande av erhållen teckningsrätt Om aktieägare i Cycore utnyttjar de erhållna teckningsrätterna för teckning av nya aktier utlöses ingen beskattning. Omkostnadsbeloppet för aktierna utgörs av emissionskursen. Vid en avyttring av aktier i Cycore kommer aktieägarens omkostnadsbelopp för samtliga aktier av samma slag och sort att sammanläggas och beräknas gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. Så kallade BTA (betalda tecknade aktier) och vanliga aktier anses inte vara av samma slag och sort intill dess att beslutet om nyemission har registrerats Anställda i Cycore Föreliggande erbjudande riktar sig till samtliga aktieägare i Cycore. Vår bedömningen är att villkoren för detta erbjudande är marknadsmässiga. Med hänsyn härtill och med beaktande av att de anställda inte erbjuds delta på grund av sin anställning - utan i egenskap av aktieägare - är vår bedömning att de inte åtnjutit en förmån på grund av sin anställning i Cycore i samband med att de deltar i detta erbjudande. Det går emellertid inte att lämna en garanti för att skattemyndigheten gör samma bedömning. Om förvärvet skulle anses innebära en förmån, beskattas förmånen i inkomstslaget tjänst. Utländska aktieägare För aktieägare som inte är skatterättsligt bosatta eller hemmahörande i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige uttas normalt kupongskatt på utdelning på aktier. Skattesatsen är 30 procent men den reduceras i allmänhet genom föreskrift i tillämpligt avtal om undvikande av dubbelbeskattning. Avdrag för kupongskatt verkställs normalt av VPC eller -beträffande förvaltarregistrerade aktier -av förvaltaren. Aktieägare som inte är skatterättsligt bosatta eller hemmahörande i Sverige och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinst vid avyttring av aktier och andra delägarrätter. Fysisk person som inte är skatterättsligt bosatt eller hemmahörande i Sverige kan dock kapitalvinstbeskattas vid avyttring av aktier i svenska bolag om de vid något tillfälle under de tio år som närmast föregått det år då avyttring skedde haft skatterättslig hemvist i Sverige eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan dock vara begränsad genom skatteavtal som Sverige ingått med andra länder för undvikande av dubbelbeskattning.

17 17 VI. Verksamhet och organisation Inledning Cycore tillhandahåller grafisk programvara, främst avsedd för användning över Internet. Cycores huvudsakliga produkt är Cult3D, ett verktyg för att skapa och visualisera objekt i tre dimensioner. Cult3D gör det möjligt för Internetanvändare med såväl stationära som bärbara datorer att interaktivt studera 3Dobjekt i realtid. Cycore har tidigare utvecklat Cult Effects, en samling specialeffektprogram för film- och videoproduktion. I juni 2000 bestämde sig Cycore för att enbart satsa på 3D-marknaden för Internet genom vidareutveckling och marknadsföring av Cult3D tillsammans med de nya produkter som förvärvats eller är under utveckling. Därför såldes den underliggande tekniken till Cult Effects i september 2000 till det amerikanska mjukvarubolaget Adobe. Cycore har dock haft rätt att fortsätta sälja Cult Effects t.o.m. februari Cycore har dessutom delvis genomfört ytterligare två utvecklingsprojekt som man för närvarande inte har planer att lansera p.g.a. det rådande marknadsläget. Ett av dessa utvecklingsprojekt har arbetsnamnet "PuppetTime", en grafisk 3D-mjukvara för skapande av tecknade serier för internet. Initiativ har tagits för att utreda huruvida projektet kan säljas till industriell aktör. Det andra projektet har arbetsnamnet "AllaDessa", en 3D-mjukvara för tredimensionell sökning på internet. Cycore har genom detta projekt en patentansökan under behandling av det europeiska patentinstitutet EPO. Historik och viktiga datum De första produkterna som togs fram av Cycore var mjukvaror avsedda för att skapa specialeffekter för efterbearbetning av film (långfilm, reklam, videos etc.). Final Effects och Studio Effects var de första mjukvarorna, s.k. "plug-ins", som skapades för användning tillsammans med Adobes mjukvara After Effects. After Effects är ett världsledande verktyg för efterredigering av såväl spelfilmer som reklamfilmer. Redan 1997 började dock Cycore inrikta sin affärsverksamhet mot 3D-lösningar för Internet och denna strategi har nu ytterligare förädlats. Tidpunkt Juli 1996 Oktober 1997 November 1998 Mars 1999 April 1999 Juli 1999 Oktober 1999 November 1999 April 2000 Augusti 2000 September 2000 Oktober 2000 November 2000 December 2000 Januari 2001 Milstenar Cycore grundades, lansering av Final Effects och Studio Effects Lansering av en komplett version av Final Effects Cult3D var finalist i "Best of Comdex" Internet Award Lansering av en komplett version av Cult3D, med bl.a "Cult3D Exporter" för 3D Studio Max Lansering av Cult Effects Dotterbolag etablerades i USA och Kanada Cycore tilldelades det europeiska IST-priset av EU-kommissionen Cult Effects tilldelades MacAddict priset "Freeking awesome" Försäljningskontor öppnades i Hannover och dotterbolag i London Förvärv av PuppetTime Inc. Försäljning av Cult Effects Försäljningskontor öppnades i Paris. Cycore tilldelades "People's choice award" vid Oracle-festivalen Lansering av "ImageModeler för Cult3D" samt lansering av "Cult3D Exporter" för Maya. Lansering av "Cult3DmeNow" Utvecklingsprojektet AllaDessa avbröts samt Cycores nordamerikanska säljstyrkor koncentrerades till Toronto.

18 18 Februari 2001 Mars 2001 Juli 2001 Oktober 2001 November 2001 December 2001 April 2002 Augusti 2002 Januari 2003 Februari 2003 Februari 2003 Februari 2003 Cult3D version 5.2 lanserades Utvecklingsprojektet PuppetTime avbröts Lansering av Cult3D 5.3 samt start av samdistribution med Alias Wavefront Ytterligare effektiviseringsprogram genomförs Investering samt partnerskapsavtal med Sanyo, Japan Ett av världens största grafikkortstillverkare, ATI, börjar samdistribuera Cult3D Cycore lanserar Cult3D Viz Exporter tillsammans med Autodesk Cult3D PLASMA Exporter lanseras tillsammans med AutoDesk Ny styrelse i Cycore AB (publ) Styrelsen beslutar att ändra strategisk inriktning till ren OEM/partner-strategi Mikael Frederiksen tillträder som Verkställande Direktör Ytterligare effektiviseringsprogram genomförs Organisation och personalförhållanden Cycores huvudkontor är beläget i Uppsala. Bolaget har fem dotterbolag, varav två i Sverige, två i USA (ingen verksamhet för närvarande), och ett i Kanada (Toronto) som ansvarar för Nordamerika. Dotterbolaget i Kanada bedriver försäljnings- och marknadsföringsverksamhet. Cycore äger därutöver 10 % av aktierna i det norska bolaget Systems In Motion A/S. Det svenska dotterbolaget AllaDessa AB bedriver för närvarande ingen verksamhet. Det andra svenska dotterbolaget, Käsän Electronics Scandinavia AB, administrerar en pool av optioner avsedda för incitamentsprogram till anställda. Nedan ges en bild av Cycores legala koncernstruktur. Den 1 maj 2003 hade Cycore 18 anställda, varav 95 % i Sverige och 5 % i Nordamerika. Under 2002 och i början av 2003 har antalet anställda minskats med 34% och större delen av minskningen var hänförlig till den svenska verksamheten eftersom personalminskningar utanför Sverige genomfördes under Av de anställda i koncernen den 1 maj 2003 var 11 % kvinnor och cirka 55% av personalen hade akademisk utbildning. 58 % av de anställda var produktutvecklare.

19 19 Uppställningen nedan utvisar den nuvarande operationella strukturen inom Cycore. Affärsidé, vision och övergripande strategi Cycores affärsidé är att utveckla och marknadsföra avancerade 3D-animeringsprogram med särskilt fokus mot Internet, i syfte att förbättra produkt- och serviceföretags kärnprocesser. Cycores målsättning är att bli världsledande inom 3D-teknologin för Internet samt att etablera Cult3D-teknologin som en de facto-standard. Dessa mål ska huvudsakligen uppnås genom tillämpandet av följande strategier: Att fokusera på spjutspetsteknologi och mjuk varuutveckling (försäljning av mjukvarulicenser). Att skapa ett starkt nätverk av konsultpartners (IT-konsulter, 3D-produktionsbyråer och webbyråer) som marknadsför och säljer Cycores produkter till sina kunder. Att skapa allianser och relationer med samarbetspartners med starka varumärken inom teknologibranschen i syfte att t.ex. exponera produkterna, skapa trovärdighet och uppnå tekniska synergieffekter. Att globalisera försäljningen och marknadsföring en av Cult3D-teknologin genom distributionsssam arbeten med ledande aktörer som redan har globala distributionsystem. Att behålla och ytterligare utveckla den tekniskt marknadsledande positionen inom webb-3d med Cult3D som kärnan i företagets verksamhet. Att ta fram nya intressanta och lönsamma mjukvaruprodukter baserade på Cult3D-teknologin. Att upprätta ett starkt samarbete med universitet och högskolor. Att skapa öppna gränssnitt till Cult3D för att göra den till en attraktiv plattform för andra företags mjukvaruprodukter. Att ha en organisation som karaktäriseras av hög teknisk kompetens, hög kvalitet och professionalism i allt arbete, samt en inspirerande, spännande och rolig arbetsmiljö.

20 20 Produkter Cult3D Allmänt Cult3D är ett interaktivt 3D-animeringsprogram som kan användas i realtid på Internet. Själva tekniken är "ren mjukvara", dvs. utan krav på extra hårdvara som exempelvis grafikkort. Även Internetanvändare som använder bärbara datorer eller fasta arbetsstationer och är uppkopplade till Internet med låg bandbredd kan vända, zooma och testa funktioner med 3Dobjekten i realtid - något som tidigare endast kunde göras på avancerade arbetsstationer. Cult3D har inbyggda komprimerings- och animeringsfunktioner som möjliggör snabb nedladdning, hög interaktivitet och verklighetstrogna objekt, vilka kan placeras i HTML eller pdf-filer (Adobe Acrobat) och visas med hjälp av en standardbläddrare. Cult3D-objektet kan också utgöra en del av ett Microsoft Office-dokument. Följaktligen kan ägaren till en webbplats nu presentera sina produkter online i 3D och på så sätt erbjuda kunderna att interaktivt granska och testa olika funktioner i produkterna på ett mer detaljerat sätt än tidigare då bilderna endast fanns tvådimensionellt. Man kan även låta kunder konfigurera produkter on-line. Stickprov antyder att pilotföretag som implementerat Cult3D för försäljning av produkter över webben har ökat sin försäljning med %. Antalet reklamationer har samtidigt sjunkit med 20 %. Den tid som kunderna tillbringade på en webbplats ökade i genomsnitt med 2,5 gånger. Med andra ord betyder detta att kunderna blev mer engagerade och att ett av de viktigaste hindren mot effektiv elektronisk affärsverksamhet, avsaknaden av att kunna ta och känna på produkter, får minskad betydelse när Cult3D används. Produktarkitektur Cult3D består av två delar: Cult3D Viewer som används för att se 3D-objekten och Cult3D Designer Pack som används för att skapa 3D-objekt. Cult3D Viewer, som har en storlek uppgående till cirka 750kb, stödjer de vanligaste webbläsarna och operativsystemen. Cult3D Viewer är också användbar offline för dokumentation och presentation i exempelvis Adobe och MS Office. Cult3D Designer Pack består av en "Exporter" och en "Designer". Exportern gör det möjligt att överföra komprimerade 3D-modeller och animationer från andra 3D-modelleringsverktyg till Designern. Designern är ett objektrelaterat verktyg där interaktiva funktioner, ljud och Java-kod kan tillföras de överförda modellerna. Användargränssnittet i Designern baseras på enkel "drag-and-drop"-teknik. Detta enkla grafiska användargränssnitt innebär att användare utan kunskaper i programmering snabbt och enkelt kan använda verktyget. Användningsområden Det finns många potentiella användningsområden för Cult3D. Eftersom Cult3D har utvecklats för att göra det möjligt att presentera föremål i 3D snarare än virtuella miljöer, är produktbeskrivning det användningsområde som Cycore bedömer ha störst potential. Andra användningsområden för Cult3D omfattar framför allt marknadsundersökning, produktlansering, produktkonfiguration, marknadsföring och utbildning. Man kan även använda produkten som ett rent presentationsverktyg. Cycore bedömer att Cult3D har en stor kundbas i jämförelse med konkurrenterna på 3D-området för Internet. Mer än 400 företag har under åren dragit fördel av Cult3D:s egenskaper. Exempel på Cycores kunder är: Konsumentelektronik: Motorola, Sony, Hewlett- Packard, NEC, Samsung och Siemens. Diverse konsumentprodukter: Electrolux, Procter&Gamble, Masterfoods och Rexam. Fordon: Toyota, Fiat, Yamaha, Mitsubishi, Honda, Peugeot och Nissan. Underhållning och media: Disney, CNN, CBC och Internationella Olympiska Kommittén. Industriell tillverkning: ABB, Sandvik, TetraPak, Lockheed och Dassault Aviation. Marknadsöversikt Den takt med vilken användningen av 3D på webben ökar beror på tillväxten i två underliggande marknader; 3D-marknaden och Internetmarknaden. Marknaden för 3D-animeringsprogram växer. FAC/Equities 5 gör i januari 2001 bedömningen att

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 2002 ref. 92 Målnummer: 1431-02 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2002-11-20 Rubrik: En teckningsrätt, som löpt ut utan att utnyttjas för teckning av aktie, har ansetts avyttrad.

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMAN DEN 6 APRIL 2011 AVSEENDE BESLUT OM FONDEMISSION Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med 620 000 000 kronor genom fondemission med utgivande av 24 000 000

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 7 8 i den föreslagna dagordningen till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med kapitalanskaffning

Läs mer

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007

Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Information om inlösen av aktier i AB Electrolux 2006/2007 Innehåll Bakgrund och motiv 1 Så här går inlösenförfarandet till 2 Beskrivning av inlösenförfarandet 3 Effekter för Electrolux 4 Skattefrågor

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002

Sectra sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i. SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 1(5) Handlingar inför ordinarie bolagsstämma i SECTRA AB (publ) Torsdagen den 27 juni 2002 Sectra-02.140-1.0sv 2(5) FÖRSLAG TILL DAGORDNING för ordinarie bolagsstämma med aktieägarna

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012)

Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) 1 Styrelsens beslut om emission av konvertibler om nominellt högst 96 000 000 kronor i Peab AB (publ) (Peab Konvertibler 2008/2012) Styrelsen i Peab AB (publ) ( Bolaget ) beslutar, under förutsättning

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7

17 mars 2008. Information om automatiskt inlösenförfarande. NeoNet AB 2008. LEGAL#3088718v7 17 mars 2008 Information om automatiskt inlösenförfarande av aktier i NeoNet AB 2008 17 mars 2008 2 INNEHÅLL 2 Kort beskrivning av inlösenförfarandet 3 Bakgrund och motiv till inlösenförfarandet 4 Tidplan

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB (publ) registrerade i norska VPS Stockholm den 29 september 2010 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2011/2015 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2011/2015 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2012/2016 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2012/2016 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2012/2016 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla:

1(8) För JM Konvertibler 2014/2018 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2014/2018 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF

Information till aktieägarna. av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Information till aktieägarna med anledning av föreslagen split och inlösen av aktier i AB SKF Innehåll Kort beskrivning sid 2 Bakgrund och motiv sid 3 Beskrivning sid 4 Skattefrågor i Sverige sid 6 Frågor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

2(10) 3. JM Konvertibler 2013/2017 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen.

2(10) 3. JM Konvertibler 2013/2017 ska emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av nominellt belopp, motsvarande konverteringskursen. 1(10) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 120 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2013/2017 ) samt emission och överlåtelse av högst

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARE I INVESTMENT AB ÖRESUND INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 29 APRIL 2011 AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I HQ AB 2 (10) Denna informationsbroschyr har upprättats av Investment AB Öresund

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Mr Green & Co AB:s förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera Styrelsen för Mr Green

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning

Teckningstid Ökning av aktiekapitalet Teckningskurs för aktie Tid för utnyttjande av Teckningsoptionerna Utdelning Punkt 15 Styrelsens för Nordic Service Partners Holding AB (publ) förslag till beslut om emission av Teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av Teckningsoptioner teckningsoptionsprogram 2015/2019

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

För JM Konvertibler 2015/2019 ska i övrigt följande villkor gälla:

För JM Konvertibler 2015/2019 ska i övrigt följande villkor gälla: 1(8) Styrelsens för förslag till beslut vid årsstämma om emission och överlåtelse av konvertibler om nominellt högst 160 000 000 kronor ( JM Konvertibler 2015/2019 ) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VENUE RETAIL GROUP AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Venue Retail Group Aktiebolag (publ), org.nr. 556540-1493, ( Venue Retail Group eller Bolaget ) kallas härmed till

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp.

2. Konvertiblerna ska ges ut till en kurs motsvarande deras nominella belopp. Inwido AB (publ) Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram innefattande beslut om (A) emission av konvertibler, (B) emission av teckningsoptioner samt (C) överlåtelse av teckningsoptioner

Läs mer