Inbjudan till nyteckning av konvertibla skuldebrev och aktier i Cycore AB (publ)å2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till nyteckning av konvertibla skuldebrev och aktier i Cycore AB (publ)å2003"

Transkript

1 Inbjudan till nyteckning av konvertibla skuldebrev och aktier i Cycore AB (publ)å2003

2

3 3 Innehållsförteckning I. Villkoren i sammandrag 4 II. Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev och aktier 7 III. Bakgrund och motiv 7 IV. Villkor och anvisningar 9 V. Skattefrågor i Sverige 14 VI. Verksamhet och organisation 17 VII. Koncernens utveckling i sammandrag 26 VIII. Kommentarer till den finansiella utvecklingen 30 IX. Riskfaktorer 36 X. Aktiekapital och ägarförhållanden 40 XI. Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 44 XII. Kompletterande information 45 XIII. Fakta ur bolagsordningen m.m. 47 XIV. Räkenskaper och noter 47 XV. Adresser 60 XVI. Revisorns granskningsberättelse 61 XVII. Fullständiga villkor - Bilaga A 62

4 4 I. Villkoren i sammandrag Konvertibla skuldebrev Belopp: Det konvertibla förlagslånet är på högst ,96 kr Rätt att teckna: Rätt att teckna aktier skall tillkomma dels Cycores aktieägare, dels, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, innehavare av optionsrätt till nyteckning av aktier i Cycore. Avstämningsdag för rätt till deltagande för aktieägare: 5 maj Företrädesrätt: För varje helt tiotal aktier, eller optionsrätter berättigande till motsvarande antal aktier, som innehas i Cycore ges rätt att teckna 29 skuldebrev om nominellt 0,01 kr. Emissionskurs: Skuldebreven emitteras till en kurs motsvarande sitt nominella värde. Teckningstid: Teckning och betalning: Konverteringskurs: Omräkning av konverteringskurs: Ökning av aktiekapitalet: 7 maj - 21 maj Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning. Konverteringskursen motsvarar aktiernas i Cycore vid varje tid gällande nominella belopp. Omräkning av konverteringskursen görs endast i den mån som det nominella beloppet på aktierna i Cycore ändras. I övrigt sker ingen förändring av konverteringskursen. Vid full konvertering av skuldebrev kan aktiekapitalet komma att ökas med högst ,96 kr. 23 september - 7 oktober 2003 Konverteringstid: 31 december 2004 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Återbetalning:

5 5 Aktier Belopp: Emissionsbeloppet är på högst ,58 kr. Rätt att teckna: Rätt att teckna aktier skall tillkomma dels Cycores aktieägare, dels, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, innehavare av optionsrätt till nyteckning av aktier i Cycore. Avstämningsdag för rätt till deltagande för aktieägare: 6 maj Företrädesrätt: För varje helt tretal aktier, eller optionsrätter berättigande till motsvarande antal aktier, som innehas i Cycore ges rätt att teckna fyra nya aktier om nominellt 0,01 kr per aktie. Emissionskurs: Aktierna emitteras till en kurs om 0,03 kr per aktie. Teckningstid: 1 juni - 7 oktober Teckning och betalning: Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning. Ökning av aktiekapitalet: Vid full nyteckning av aktier kan aktiekapitalet komma att ökas med högst ,86 kr.

6 6 Detta prospekt har registrerats och godkänts av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Det erinras om att sådant godkännande inte innebär någon garanti från Finansinspektionens sida att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt och prospektet får därför inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot regler i sådant land. Varken teckningsrätterna eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada och erbjudandet omfattar inte aktieägare med hemvist i Amerikas Förenta Stater eller Kanada, förutom sådana s.k. qualified institutional buyers som omfattas av undantag från registreringskrav. Tvist rörande erbjudandet enligt detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt.

7 7 II. Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev och aktier Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, aktieägarna och innehavarna av optionsrätt till nyteckning av aktier i Cycore AB 1 att teckna konvertibla skuldebrev samt aktier i Cycore. Styrelsen för Cycore beslöt den 1 april 2003 att ta upp ett konvertibelt förlagslån genom att ge ut konvertibla skuldebrev om högst ,96 kronor vilket vid full konvertering kan leda till att aktiekapitalet ökar med högst ,96 kronor. Styrelsen beslöt även att öka Bolagets aktiekapital med högst ,86 kr genom utgivande av högst nya aktier om nominellt 0,01 kronor. För varje aktie skall betalas 0,03 kr vilket innebär att emissionsbeloppet uppgår till högst ,58 kr. Besluten är villkorade av att godkännande från ordinarie bolagsstämma i Cycore erhålls den 2 maj Besluten är även villkorade av att bolagsstämman först fattar beslut om nedsättning av bolagets nuvarande aktiekapital genom minskning av aktiernas nominella belopp från 0,10 kr till 0,01 kr samt ändrar kapitalgränserna i bolagets bolagsordning. För varje helt tiotal aktier, alternativt optionsrätter berättigande till motsvarande antal aktier, som innehas i Cycore ges rätt att teckna 29 skuldebrev om nominellt 0,01 kr och för varje helt tretal aktier, alternativt optionsrätter berättigande till motsvarande antal aktier, som innehas i Cycore ges rätt att teckna fyra nya aktier om nominellt 0,01 kr. III. Bakgrund och motiv Cycore är ett svenskt företag som tillhandahåller grafisk programvara, främst avsedd för Internet. Företaget grundades 1996 och lanserade i början av 1999 Cult3D, idag bolagets huvudsakliga produkt. Cult3D är en programvara för animering av objekt i tre dimensioner. Cycore har utvecklats från att arbeta med programvaruutveckling inom segmentet efterredigering av film till att erbjuda ett flertal grafiska programvaror för Internet. Bolaget har sedan det grundades expanderat och nettoomsättningen uppgick under 2002 till 13,7 Mkr (2001: 22,0 Mkr). Under beslutade styrelsen att implementera sparprogram och koncentrera verksamheten till färre kontor, vilket ledde till reducerade operativa kostnader. Efter det att Cycore i samband med den nyemission som genomfördes i november 2002 fått en ny huvudägare tillsattes en ny styrelse i början på Den nya styrelsen beslutade att ändra den strategiska inriktningen för Cycore. Cycore kommer nu att inrikta sig på en ren OEM/partner-strategi. I februari anställdes en ny VD för att genomföra den nya strategin. Ett nytt sparprogram infördes också för att justera organisationen och kostnadsstrukturen i Cycore i enlighet men nu vald strategi. I slutet på juni 2003 kommer antalet anställda att ha minskat till 18 personer (från som mest 109 personer år 2001) de flesta sysselsatta med utveckling av programvara. Cycore har de senaste åren haft flera diskussioner med större internationella mjukvaruföretag för att undersöka möjligheterna till samarbete. I enlighet med den nya OEM strategin har dessa diskussioner nu lett till förhandlingar om ett Memorandum of Understanding med ett av dessa mjukvarubolag, 1)I detta prospekt används "Cycore" eller "Bolaget" som benämning för moderbolaget eller koncernen beroende på sammanhanget.

8 8 vars produkter används inom produktions- och tillverkningsindustrin. Intentionen med detta Memorandum of Understanding är att skriva under ett avtal före sommaren 2003, som innebär att Cycore kommer att arbeta med att integrera sin produkt Cult3D med motpartens mjukvarupaket, och att den integrerade programvaran ska finnas på marknaden i början på Försäljning och marknadsföring av den integrerade programvaran kommer i så fall att handhas av mjukvarubolaget och dess partners, som tillsammans bedriver en mycket omfattande säljorganisation. Den royalty som Cycore genom detta avtal kan komma att erhålla vid framtida försäljning av den integrerade programvaran ser lovande ut och har en potential att överstiga Cycores nuvarande omsättning påtagligt. Med de, till följd av det senast införda sparprogrammet, reducerade kostnaderna i Cycore kommer detta, om avtalet skrivs under och implementeras som planerat samt om den integrerade programvaran blir en kommersiell framgång, att sannolikt leda till en situation där Cycore både kommer att generera ett positivt rörelseresultat och ett positivt kassaflöde Emissionerna kommer att göras i två steg. Första steget på ,96 kr har en teckningsperiod från den 7 till den 21 maj och görs som ett konvertibelt lån till en teckningskurs om 0,01 kr. Teckningsperioden avslutas således före det ovannnämnda förväntade OEM-avtalet har ingåtts och skrivits under. Det andra steget kommer att vara på ,58 kr och har en teckningsperiod från den 1 juni till den 7 oktober och görs som en vanlig aktieemission till en teckningskurs till 0,03 kr. Teckningsperioden för det andra steget förväntas således löpa ut först efter det att ovan nämnda förväntade OEM-avtal har ingåtts, och leveranser i enlighet med detta avtal har påbörjats. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta prospekt inklusive dess bilaga, vilka har upprättats av styrelsen för Cycore med anledning av Emissionerna. Styrelsen för Cycore är ansvarig för innehållet i prospektet. Härmed försäkras att, såvitt styrelsen kännner till, uppgifterna i prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av Cycore som skapas av prospektet. Uppsala den 29 April 2003 Cycore AB (publ) Styrelsen All information angående avtalssituationen som bedöms ha betydelse för emissionen, kommer att publiceras omgående på Cycores hemsida (www.cycore.com) under emissionsperioden. För att förstärka Cycores finansiella situation och för att finansiera utvecklingskostnaderna för det ovan nämnda integreringsarbetet, har styrelsen och aktieägarna beslutat om denna emission. Emissionerna kommer att tillföra Cycore högst ,54 kr 2. Styrelsen bedömer att Cycores affärsidé, produkter och organisation utgör en god plattform för den fortsatta verksamheten. 2 Brutto före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca kr

9 9 IV. Villkor och anvisningar Villkor för Cycore AB:s konvertibla förlagslån 2003:1 på högst ,96 kr Nedan ges en kortfattad beskrivning av villkoren för konvertibla förlagslånet. Fullständiga villkor framgår av Bilaga A. Belopp Det konvertibla förlagslånet är på högst ,96 kr. Lånet löper med 10 procents ränta årligen. Rätt att teckna Rätt att teckna skuldebrev skall tillkomma dels Cycores aktieägare, dels, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, innehavare av optionsrätt till nyteckning av aktier i Cycore. Därvid skall gälla att optionsinnehavares rätt att delta i Emissionen skall motsvara det antal aktier som optionsrätterna skulle berättiga till vid en eventuell nyteckning av aktier. Avstämningsdag för rätt till deltagande Avstämningsdag hos VPC AB ("VPC") för fastställlande av vilka som skall erhålla teckningsrätter är måndagen den 5 maj Rätt att delta tillkommer vidare de teckningsberättigade optionsinnehavare som är noterade som innehavare av option i Bolagets optionsinnehavarförteckning den 5 maj 2003 kl Företrädesrätt För varje helt tiotal aktier, eller optionsrätter berättigande till motsvarande antal aktier, som innehas i Cycore ges rätt att teckna 29 skuldebrev om nominellt 0,01 kr. Det vill säga, för varje, per avstämningsdagen, innehavd aktie, eller optionsrätt motsvarande en aktie, erhålls en teckningsrätt. Varje helt tiotal teckningsrätter ger rätt att teckna 29 skuldebrev. Styrelsen äger rätt att fördela rätter som ej utnyttjas, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionskurs Skuldebreven emitteras till en kurs motsvarande sitt nominella värde, 0,01 kronor. Teckningstid Teckning av konvertibla skuldebrev skall ske under tiden från och med den 7 maj 2003 t.o.m. den 21 maj Observera att teckning skall ske senast den 21 maj Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer utan avisering från VPC att bokas bort från VP-kontot. För att förhindra att tecknaren förlorar värdet på sina teckningsrätter måste denne antingen: utnyttja teckningsrätterna för att teckna skuldebrev i Cycore senast den 21 maj 2003, eller sälja teckningsrätterna om överlåtelse registreras hos VPC senast den 20 maj Teckning och betalning Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning. Konvertering Konverteringskursen motsvarar vid varje tidpunkt gällande nominellt belopp för bolagets aktier. Konvertering av skuldebrev till aktier kan ske fr.o.m. den 23 september 2003 t.o.m. den 7 oktober Tid för konvertering kan i vissa fall tidigareläggas, se fullständiga villkor i bilaga A. Omräkning av konverteringskurs Omräkning av konverteringskurs sker endast i den mån det nominella värdet på Cycore:s aktier ändras. Återbetalning Lånet förfaller till betalning den 31 december 2004 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Ökning av aktiekapitalet Vid full konvertering av skuldebrev kan aktiekapitalet komma att ökas med högst ,96 kr. Särskilda villkor Styrelsen för Cycore har även föreslagit ordinarie

10 10 bolagsstämma den 2 maj 2003 att nedsätta bolagets aktiekapital samt ändra bolagsordningens bestämmmelser om dels aktiernas nominella belopp från 0,10 kr till 0,01 kr, dels Bolagets högsta och lägsta aktiekapital från lägst kr och högst kr till lägst ,40 kr och högst ,60 kr. Emissionen av skuldebreven har villkorats av att bolagsstämman godkänner dessa förslag. Vinstutdelning Aktie som erhålles genom konvertering av skuldebrev medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att konvertering verkställts. De som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare med flera, meddelas separat. Någon VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägarens aktiekonto (VP-konto) kommer emellertid ej att skickas ut till sådana personer. Emissionsredovisning På avstämningsdagen bokas teckningsrätter upp på direktregistrerade aktieägares aktiekonto (VP-konto). Prospekt och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi skickas till direktregistrerade aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av VPC för Cycores räkning förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Innehavare av teckningsoptioner, i enlighet med ovan angiven avstämningsdag, kommer att erhålla prospekt, anmälningssedel samt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. De kommer dock inte erhålla någon VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på innehavarens aktiekonto (VPkonto). Av emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. De som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare med flera, meddelas separat. Någon VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägarens aktiekonto (VP-konto) kommer emellertid ej att skickas ut till sådana personer. Förvaltarregistrerade aktieinnehav Om aktieinnehavet är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhålls ingen emissionsredovisning från VPC. Teckning och betalning skall då iställlet ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Handel med teckningsrätter Teckningsrätterna får överlåtas. Någon organiserad handel med teckningsrätter kommer ej att anordnas. Teckning och betalning Direktregistrerade aktier Teckning och betalning sker antingen genom användande av förtryckt inbetalningsavi eller genom insändande av ifylld anmälningssedel samt betalning i enlighet med nedanstående instruktion. Förtryckt inbetalningsavi: I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas. Anmälningssedeln skall ej användas. Betalning skall ske på valfritt svenskt bankkontor. I de fall endast en del av de på avstämningsdagen erhållna teckningsrätterna utnyttjas eller då tillköpta teckningsrätter utnyttjas skall teckning och betalning ske genom att ifylld anmälningssedel skickas till Danske Bank, Sverige Filial, VPS/Emissioner, Box 7523, Stockholm. Betalning skall samtidigt ske på anvisat konto. På inbetalningsavi skall namn och adress anges. För tecknare med direktregistrerade aktier är det viktigt att ange det erhållna IDnumret. Anmälningssedel kan beställas från Danske Bank, Sverige Filial, VPS/Emissioner, Box 7523, Stockholm, telefon Optionsrättsinnehavare Teckning och betalning sker genom att ifylld anmälningssedel skickas till Danske Bank, Sverige Filial. Betalning skall samtidigt ske på anvisat konto. På inbetalningsavi skall namn och adress anges. Anmälningssedel kan beställas från Danske Bank,

11 11 Sverige Filial, för adress och telefon se ovan. Förvaltarregistrerade aktier och optioner Teckning och betalning på grund av förvaltarregistrerade aktier och optioner sker i enlighet med instruktion från förvaltaren. Överteckning Överteckning sker på särskild teckningslista hos Bolaget. Vid överteckning äger styrelsen fördela skuldebrev som tecknas utan företrädesrätt. Betalning för tilldelade övertecknade skuldebrev skall ske enligt instruktion på avräkningsnotan. Registrering hos VPC Teckning av skuldebrev registreras hos VPC så snart det kan ske efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTU (betald tecknad unit) skett på tecknarens VPkonto. När registrering har skett av skuldebreven hos PRV kommer VPC att boka om BTU så snart som möjligt till konvertibla skuldebrev. Villkor för Cycore AB:s nyemission av aktier på högst ,58 kr Nedan ges en kortfattad beskrivning av villkoren för nyemissionen. Belopp Nyemissionen är på högst ,58 kr. Aktier Nyemissionen omfattar högst aktier. Rätt att teckna Rätt att teckna aktier skall tillkomma dels Cycores aktieägare, dels, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, innehavare av optionsrätt till nyteckning av aktier i Cycore. Därvid skall gälla att optionsinnehavares rätt att delta i Emissionen skall motsvara det antal aktier som optionsrätterna skulle berättiga till vid en eventuell nyteckning av aktier. Avstämningsdag för rätt till deltagande Avstämningsdag hos VPC AB ("VPC") för fastställlande av vilka som skall erhålla teckningsrätter är tisdagen den 6 maj Rätt att delta tillkommer vidare de teckningsberättigade optionsinnehavare som är noterade som innehavare av option i Bolagets optionsinnehavarförteckning den 6 maj 2003 kl Företrädesrätt För varje helt tretal aktier, eller optionsrätt berättigande till motsvarande antal aktier, som innehas i Cycore ges rätt att teckna fyra nya aktier. Det vill säga, för varje, per avstämningsdagen, innehavd aktie eller optionsrätt erhålls en teckningsrätt. Varje helt tretal teckningsrätter ger rätt att teckna fyra nya aktier. Styrelsen äger rätt att fördela rätter som ej utnyttjas, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionskurs Aktierna emitteras till en kurs om 0,03 kronor. Teckningstid Teckning av aktier skall ske under tiden från och med den 1 juni 2003 t.o.m. den 7 oktober Observera att teckning skall ske senast den 7 oktober Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer utan avisering från VPC att bokas bort från VP-kontot. För att förhindra att tecknaren förlorar värdet på sina teckningsrätter måste denne antingen: utnyttja teckningsrätterna för att teckna aktier i Cycore senast den 7 oktober 2003, eller sälja teckningsrätterna om överlåtelse registreras hos VPC senast den 6 oktober Teckning och betalning Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning. Ökning av aktiekapitalet Vid full teckning av aktier kan aktiekapitalet komma att ökas med högst ,86 kr 3. Särskilda villkor Styrelsen för Cycore har även föreslagit ordinarie bolagsstämma den 2 maj 2003 att nedsätta bolagets aktiekapital samt ändra bolagsordningens bestämmmelse om dels aktiernas nominella belopp från 0,10 kr till 0,01 kr, dels Bolagets högsta och lägsta aktie-

12 12 kapital från lägst ,40 kr och högst ,60 4 kr till lägst kr och högst kr. Emissionen av aktierna har villkorats av att bolagsstämman godkänner dessa förslag. Vinstutdelning Tecknad aktie medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter ordinarie bolagsstämma Emissionsredovisning På avstämningsdagen bokas teckningsrätter upp på direktregistrerade aktieägares aktiekonto (VP-konto). Prospekt och förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi skickas till direktregistrerade aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovan nämnda avstämningsdag är registrerade i den av VPC för Cycores räkning förda aktieboken. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. Innehavare av teckningsoptioner, i enlighet med ovan angiven avstämningsdag, kommer att erhålla prospekt, anmälningssedel samt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi. De kommer dock inte erhålla någon VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på innehavarens aktiekonto (VPkonto). Av emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter. De som är upptagna i den i anslutning till aktieboken förda särskilda förteckningen över panthavare med flera, meddelas separat. Någon VP-avi som redovisar registrering av teckningsrätter på aktieägarens aktiekonto (VP-konto) kommer emellertid ej att skickas ut till sådana personer. Handel med teckningsrätter Teckningsrätterna får överlåtas. Någon organiserad handel med teckningsrätter kommer ej att anordnas. Teckning och betalning Direktregistrerade aktier Teckning och betalning sker antingen genom användande av förtryckt inbetalningsavi eller genom insändande av ifylld anmälningssedel samt betalning i enlighet med nedanstående instruktion. Förtryckt inbetalningsavi: I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas. Anmälningssedeln skall ej användas. Betalning skall ske på valfritt svenskt bankkontor. Anmälningssedel: I de fall endast en del av de på avstämningsdagen erhållna teckningsrätterna utnyttjas eller då tillköpta teckningsrätter utnyttjas skall teckning och betalning ske genom att ifylld anmälningssedel skickas till Danske Bank, Sverige Filial, VPS/Emissioner, Box 7523, Stockholm. Betalning skall samtidigt ske på anvisat konto. På inbetalningsavi skall namn och adress anges. För tecknare med direktregistrerade aktier är det viktigt att ange det erhållna IDnumret. Anmälningssedel kan beställas från Danske Bank, Sverige Filial, VPS/Emissioner, Box 7523, Stockholm, telefon Förvaltarregistrerade aktieinnehav Om aktieinnehavet är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhålls ingen emissionsredovisning från VPC. Teckning och betalning skall då iställlet ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. 3) Med aktiernas nya nominella belopp om 0,01 kr. 4) Efter nedsättning av aktiekapitalet.

13 13 Optionsrättsinnehavare Teckning och betalning sker genom att ifylld anmälningssedel skickas till Danske Bank, Sverige Filial. Betalning skall samtidigt ske på anvisat konto. På inbetalningsavi skall namn och adress anges. Anmälningssedel kan beställas från Danske Bank, Sverige Filial, för adress och telefon se ovan. Förvaltarregistrerade aktier och optioner Teckning och betalning på grund av förvaltarregistrerade aktier och optioner sker i enlighet med instruktion från förvaltaren. Överteckning Överteckning sker på särskild teckningslista hos Bolaget. Vid överteckning äger styrelsen fördela skuldebrev som tecknas utan företrädesrätt. Betalning för tilldelade övertecknade skuldebrev skall ske enligt instruktion på avräkningsnotan. Registrering hos VPC Teckning av skuldebrev registreras hos VPC så snart det kan ske efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av BTU (betald tecknad unit) skett på tecknarens VPkonto. När registrering har skett av skuldebreven hos PRV kommer VPC att boka om BTU så snart som möjligt till konvertibla skuldebrev.

14 14 V. Skattefrågor i Sverige Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktualiseras av föreliggande erbjudande avseende konvertibla skuldebrev (konvertibler) och aktieemisssion för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige om inte annat anges. Sammanfattningen är baserad på nu gällande lagstiftning och är endast avsedd som generell information. Sammanfattningen omfattar inte situationer där aktieägare anses obegränsat skattskyldiga i Sverige på grund av reglerna om väsentlig anknytning eller då aktier innehas som lagertillgångar i näringsverksamhet eller innehas av handelsbolag. Nedan behandlas inte heller de särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga på bolag som är eller har varit fåmansföretag. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation, varför särskilda skattekonsekvenser som ej finns beskrivna nedan kan komma att bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga, såsom anställda i Cycore och personer som ej är svenska medborgare eller som inte är bosatta i Sverige. Varje aktieägare bör därför rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som erbjudandet kan medföra. Nedan beskrivs bland annat hur kapitalvinst/-förlust vid avyttring av delägarrätter beräknas och därefter skattekonsekvenser vid utnyttjande av erhållna konvertibler och teckningsrätter. Definition av delägarrätt Med delägarrätt avses bland annat aktie, teckningsrätt och konvertibelt skuldebrev i svenska kronor. Nedan beskrivna regler avseende skattekonsekvenser vid avyttring är därmed tillämpliga på aktier i Cycore, erhållna konvertibler och erhållna teckningsrätter. Kapitalvinst/-förlust Kapitalvinst eller kapitalförlust vid avyttring av delägarrätt utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset (minus försäljningskostnader) och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffningen (anskaffningsutgifter). Omkostnadsbeloppet beräknas enligt den så kallade genomsnittsmetoden. Metoden innebär att omkostnadsbeloppet per delägarrätt anses vara det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för samtliga delägarrrätter av samma slag och sort som den avyttrade, beräknat på grundval av faktiska anskaffningsutgifter och med hänsyn till inträffade förändringar i innehavet. Fysiska personer För fysiska personer hemmahörande i Sverige (och svenska dödsbon) beskattas kapitalvinster och utdelningar i inkomstslaget kapital med en statlig inkomstskatt om 30 procent. Preliminärskatteavdrag (30 procent) görs vid utbetalning av utdelning. Skatteavdraget görs normalt av VPC eller - beträfffande förvaltarregistrerade delägarrätter - av förvaltaren. Kapitalförluster är avdragsgilla i inkomstslaget kapital. Kapitalförlust på marknadsnoterade delägarrätter får kvittas fullt ut mot såväl vinster på sådana delägarrätter som vinster på onoterade andelar i svenska bolag och andelar i onoterade utländska bolag. Kapitalförlust på onoterade andelar i svenska bolag och onoterade andelar i utländska juridiska personer får kvittas fullt ut mot kapitalvinst på såväl sådana aktier och andelar som marknadsnoterade delägarrrätter, med undantag för räntefonder. För kapitalförluster som inte dragits av genom nu nämnda kvittningsmöjligheter, medges avdrag i inkomstslaget kapital med 70 procent av förlusten. Delägarrätter som omsätts marknadsmässigt med regelbundna noteringar utgör marknadsnoterade delägarrätter. Aktierna i Cycore är i dagsläget inte marknadsnoterade. Detta förhållande kan dock komma att ändras över tiden bl. a. beroende på vilken omsättning som sker av aktierna.

15 15 Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av underskott som inte överstiger kronor och med 21 procent av underskott som överstiger kronor. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Förmögenhetsbeskattning Aktierna i Cycore är i dagsläget inte marknadsnoterade. Detta förhållande kan dock komma att ändras över tiden bl. a. beroende på vilken omsättning som sker av aktierna. Aktie i aktieslag som inte är marknadsnoterat i det land där bolaget är hemmahörande är i princip skattepliktig. Vid värdering av icke marknadsnoterad aktie skall dock endast beaktas sådana tillgångar i den juridiska personen som skulle ha varit förmögenhetsskattepliktiga om aktieägaren ägt dem direkt. Detta innebär att aktier i onoterade bolag i stor utsträckning är skattefria. Konvertibler som inte är marknadsnoterade är skatttepliktiga och skall tas upp till det nominella värdet. Arvs- och gåvobeskattning Vid arvsbeskattning värderas aktier i ett onoterat bolag som bedriver näringsverksamhet till 30 procent av bolagets substansvärde. Vid gåvobeskattning värderas aktier i ett onoterat bolag som bedriver näringsverksamhet - under vissa särskilda förutsättningar - till 30 procent av substansvärdet. Konvertibler som ej är noterade skall vid arvs- och gåvobeskattning värderas till det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Juridiska personer Juridiska personer (utom svenska dödsbon) beskatttas för kapitalvinster i inkomstslaget näringsverksamhet med en skattesats om 28 procent. Avdrag för kapitalförlust vid avyttring av delägarrätter medges endast mot kapitalvinst vid avyttring av andra delägarrätter. Om en del av en sådan förlust inte kan dras av får den dras av mot en annan juridisk persons kapitalvinster på delägarrätter under förutsättning att var och en av de juridiska personerna vid samma års taxering med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till den andra juridiska personen. Om en kapitalförlust på grund av begränsningarna ovan inte kunnat dras av ett år, får avdrag göras mot skattepliktiga kapitalvinster på delägarrätter ett senare år. Utdelningar beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet med 28 procent. Om ett aktieinnehavet anses vara näringsbetingat är utdelningen normalt skattebefriad. Med näringsbetingat innehav avses aktier som är kapitaltillgång hos ägarföretaget, under förutsättning att ägarföretaget dessutom innehar aktier i det utdelande bolaget som motsvarar 25 procent eller mer av röstetalet för samtliga aktier i det utdelande bolaget, eller - om ägarandelen understiger 25 procent - att det görs sannolikt att innehavet betingas av ägarföretagets rörelse. Särskilda skatteregler gäller för vissa speciella företagskategorier, till exempel investmentföretag och förvaltningsföretag.

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ)

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Inlösen av aktier i Creades AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan om inlösen

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014

Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Inlösen av aktier i Mertiva AB (publ) Mars 2014 Viktig information Denna informationsbroschyr är upprättad av Mertiva AB (publ), org nr 556530-1420 och syftar till att ge aktieägarna i Mertiva information

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier

Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Erbjudande till aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) om återköp av aktier Återköp av aktier i LjungbergGruppen AB Den 24 mars beslutade ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ) (org nr 5561757047,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Biosensor Applications Sweden AB (publ) Januari 2013 Biosensor Applications Sweden AB Solna Strandväg 3 SE-171 54 Solna, Sweden Telefon: +46 (0)8 706 75 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB i Tele5 Voice Services AB Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Röststyrda växlar, Mobil/pushmail, IPtelefoni, Serverbackup, Webhosting/mail, Exchange/Office. Allt. Genast! Innehåll Erbjudandet

Läs mer

Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ)

Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Information till aktieägarna inför årsstämman 2010 och behandling av styrelsens förslag om inlösen av aktier i WeSC AB (publ) Innehållsförteckning 3 Allmänt 4 Bakgrund och motiv 5 Styrelsens förslag i

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I AB VOLVO AVSEENDE UTDELNING AV AKTIER I AINAX AB 2 Information till aktieägarna i AB Volvo avseende utdelning av aktier i Ainax AB Innehåll Viktiga datum 3 Styrelsens förslag

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Viktig information Detta memorandum ( Memorandumet ) även kallat investeringsmemorandum följer så långt det är

Läs mer

Utdelning av och handel med aktierna i HQ.SE FONDER AB (publ)

Utdelning av och handel med aktierna i HQ.SE FONDER AB (publ) Utdelning av och handel med aktierna i HQ.SE FONDER AB (publ) Innehållsförteckning Bakgrund och motiv... 1 HQ.SE Fonder i sammandrag... 2 Villkor och anvisningar... 3 Nya Marknaden... 4 Skattefrågor i

Läs mer

PRIVATE PLACEMENT Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB (publ)

PRIVATE PLACEMENT Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB (publ) MASTER SWEDBANK 2000-03-06 PRIVATE PLACEMENT Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB (publ) Innehåll BlueMarx AB i sammandrag 1 Inbjudan till förvärv av aktier i BlueMarx AB 3 Försäljningsprocessen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

ANSLUTNINGSMEMORANDUM

ANSLUTNINGSMEMORANDUM ANSLUTNINGSMEMORANDUM GULD INVEST NORDEN AB (PUBL) GULD INVEST NORDEN AB (PUBL) 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GULD INVEST NORDEN I KORTHET 4 OM MEMORANDUMET 5 VD HAR ORDET 6 GULD INVEST NORDEN 7 MARKNAD OCH MARKNADSFÖRING

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) ROADSHOW MyPay gör en presentation av företaget och verksamheten Stockholm den 6 maj kl 18.00 Hotell Scandic Anglais Malmö den 11 maj kl 18.00, Hotell

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007 Libertas Capital ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: De som på avstämningsdagen den 12 april 2007

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer