Org nr NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Org nr. 556056-5151 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B"

Transkript

1 2012 P Org nr NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

2 04 Vd-ord 08 Värderingar 10 Marknadsanalys 18 Mål & måluppfyllelse 20 Koncernöversikt 26 Bolag 36 Styrelse 38 Ledning 40 Gundua Foundation 42 Fem år i sammandrag 44 Förvaltningsberättelse 52 Koncernens rapport över totalresultat 53 Koncernens rapport över finansiell ställning 55 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 56 Rapport över kassaflöden för koncernen 57 Resultaträkning Moderbolaget 58 Balansräkning Moderbolaget 60 Moderbolagets sammanställning över förändringar i eget kapital 61 Kassaflödesanalys Moderbolaget 62 Risker och riskhantering 64 Bolagsstyrningsrapport 70 ICTA-aktien 74 Årsstämma och ekonomisk rapportering 75 Definitioner 76 Twittercensus HOS

3 INTELLECTAS AFFÄRSIDÉ ÄR ATT ERBJUDA DE VASSASTE SPJUTSPETSKOMPE- TENSERNA OCH DEN MEST RELEVANTA HELHETEN INOM AFFÄRSDRIVANDE OCH AFFÄRSSTÖDJANDE KOMMUNIKATION. Intellecta hade vid utgången av medarbetare i Sverige, Danmark och Kina. Kunderna är företag, myndigheter och organisationer och kunderbjudandet delas in i konsulttjänster (AO Consulting) respektive grafisk produktion och informationslogistik (AO Infolog). året I korthet Koncernens nettoomsättning uppgick till 613,4 (687,1) MSEK, vilket är en minskning med 10,7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 67,7 (33,7) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 70,5 (31,0) MSEK. I resultatet ingår poster av engångskaraktär om 77,1 (28,6) MSEK. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förbättrades till 9,4 (5,1) MSEK. Engångsposterna avser nedskrivning av immateriella tillgångar och goodwill med sammanlagt 51,7 ( 11,0) MSEK, avvecklingskostnader för uppsagd personal om 20,6 (0) MSEK, reaförluster/vinster om 0,1 (7,9) MSEK, återbetalning av mervärdesskatt om 0 (31,7) MSEK och andra reserveringar om 4,7 (0) MSEK. Rörelsemarginalen blev 11,0 (4,9) procent. Exklusive engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 1,5 (0,7) procent. Bruttomarginalen förbättrades till 65,0 (64,0) procent. Personalkostnaderna exklusive avvecklingskostnader för uppsagd personal minskade under året med 48,6 MSEK motsvarande 14,8 procent och uppgick till 280,6 (320,2) MSEK. Finansnettot försämrades med 0,1 MSEK till 2,8 ( 2,7) MSEK. Nyckeltal 2012 Jan dec 2011 Jan dec Nettoomsättning, MSEK 1) 613,4 687,1 Rörelseresultat exklusive engångsposter, MSEK 9,4 5,1 Rörelseresultat, MSEK 67,7 33,7 Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 1,5 0,7 Rörelsemarginal, % 11,0 4,9 Resultat före skatt, MSEK 70,5 31,0 Resultat efter skatt, MSEK 52,7 20,2 Resultat per aktie, SEK 2) 12,60 4,75 Eget kapital per aktie, SEK 2) 38,80 53,30 Operativt kassaflöde per aktie, SEK 2) 8,10 21,90 Soliditet, % Avkastning på sysselsatt kapital, % 3) 23,1 10,6 Avkastning på eget kapital, % 27,4 9,2 1) Exklusive förändring av lager av produkter i arbete. 2) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna. 3) Avkastning på sysselsatt kapital exklusive engångsposter uppgick till 3,6 % per den 31 december INTELLECTA CORPORATE Stockholm BYSTED A/S Köpenhamn BYSTED AB Malmö HILANDERS Stockholm, Malmö REWIR Stockholm, Shanghai Strategisk kommunikationsrådgivning och utförande inom digital-, redaktionell-, investerar- och hållbarhetskommunikation och PR. Spets: Digital kommunikation med journalistisk och finansiell spets. Analys och strategi, visuell identitet, webb, programmering, digital-, finansiell-, intern- och upplevelsebaserad kommunikation, kampanjer och PR. Spets: Digital och upplevelsebaserad kommunikation. Varumärkesstrategi, kommunikationsstrategi, visuell identitet, finansiell kommunikation, samhällskommunikation, webbtjänster, spacebranding. Spets: Kreativ och konceptuell kommunikationsbyrå. Strategisk fullservicebyrå med inriktning på b2b-kommunikation. Varumärkespositionering, kommunikationskoncept och affärsdriven kommunikation i alla kanaler, för större nationella och internationella varumärken. Spets: B2B-kommunikation. Strategisk varumärkesbyrå med ett holistiskt perspektiv på varumärkesutveckling; från insikt, strategi och design till implementering, upplevelser, event och film. Spets: Strategi med varumärket som ledstjärna. AO CONSULTING AO CONSULTING AO CONSULTING AO CONSULTING AO CONSULTING

4 Fig. 1 Nettoomsättning /AO (MSEK) Infolog 348,3 (55 %) Consulting 279,9 (45 %) Fig. 2 Rörelseresultat /AO (MSEK) Infolog 23,6 (109 %) Consulting -2,0 (-9 %) AFFÄRSOMRÅDE CONSULTING Affärsområde Consulting tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster med fokus på strategisk kommunikations- och varumärkesrådgivning på ledningsgruppsnivå. Här finns ledande varumärken och erkända kommunikationsrådgivare inom alla centrala affärs- och verksamhetsdrivande kommunikationsdiscipliner. AFFÄRSOMRÅDE INFOLOG Affärsområde Infolog är en komplett leverantör av produkter och tjänster för skapande, publicering och distribution av information i olika kanaler, inklusive avancerade lösningar för pre-media, webbshopar, butikskommunikation, distribution och logistik. I erbjudandet ingår allt från heltäckande reklambyråtjänster till avancerat effekt-, digital- och offsettryck och fysisk leverans till slutmottagaren. Fig. 3 Nettoomsättning (MSEK) 308,4 279,9 261,8 317,3 325,3 Fig. 4 Rörelseresultat (MSEK) exkl. engångsposter 45,5 29,7 Fig. 5 Nettoomsättning (MSEK) 387,0 348,3 309,7 377,4 377,7 Fig. 6 Rörelseresultat (MSEK) exkl. engångsposter 23,6 16,1 14, ,0-1, , ,6 08 2, ao CONSULTING 2012 Jan dec 2011 Jan dec Nettoomsättning, MSEK 1) 279,9 325,3 Rörelseresultat, MSEK 2,0 2) 1,9 Rörelsemarginal, % neg neg Antal anställda, medelantal ) Redovisas efter eliminering av försäljning inom det egna affärsområdet. 2) Redovisas exklusive omstruktureringskostnader om 22,5 MSEK rubricerade som personalkostnader om 10,4 MSEK, övrigt om 2,8 MSEK rubricerade som övriga rörelsekostnader och nedskrivningar om 9,3 MSEK av immateriella tillgångar. ao infolog 2012 Jan dec 2011 Jan dec Nettoomsättning, MSEK 1) 348,3 377,7 Rörelseresultat, MSEK 23,6 2) 14,5 3) Rörelsemarginal, % 6,8 3,9 Antal anställda, medelantal ) Redovisas efter eliminering av försäljning inom det egna affärsområdet. 2) Redovisas exklusive omstruktureringskostnader om 8,5 MSEK rubricerade som personalkostnader om 7,8 MSEK, reaförluster om 0,1 MSEK, nedskrivningar om 0,3 MSEK av immateriella tillgångar och övriga poster om 0,3 MSEK. 3) Redovisas exklusive återbetalning av mervärdesskatt om 31,7 MSEK och reavinster om 6,2 MSEK, rubricerade som övriga intäkter. JOINT VENTURE INTELLECTA/PROPEOPLE Köpenhamn, Malmö, Stockholm INEKO Årsta, Göteborg INTELLECTA FINANS- TRYCK (del av Ineko) Årsta ONTIME LAGER OCH DISTRIBUTION Nacka STRÅLINS GRAFISKA Falun Intellecta AB och den danska webbyrån Propeople samarbetar genom ett joint venture-bolag, som vi äger till lika delar, för alla koncernens digitala kunduppdrag. Propeople är ett webbutvecklingsbolag med kärnkompetens inom digitala lösningar baserade på Drupalplattformen. Propeople har även stort kunnande av Episerver, Sharepoint och mobila applikationer. Spets: Webbutveckling. Kampanjkoncept, reklambyråproduktion, offset- och digitaltryck, avancerat effekttryck, point-of-sale-produktion, samt webblösningar för att effektivisera, samordna och individualisera beställning av digitala och tryckta kommunikationsbärare. Spets: Helhetslösningar. Design, produktion, tryck och distribution av börsprospekt, årsredovisningar och finansiella rapporter. Spets: Finansiell information. Digitaltryck, plock och pack från lager, webbshop, adressering, kuvertering och portooptimering samt distribution och kampanjhantering. Spets: Logistik. Fullservicetryckeri med offset, digital- och effekttryck samt webblösningar för att effektivisera, samordna och individualisera beställning av tryckta kommunikationsbärare, lager, logistik och distribution. Spets: Helhetslösningar. AO CONSULTING AO INFOLOG AO INFOLOG AO INFOLOG AO INFOLOG

5 2012 ÅRET PRÄGLADES AV ALLT SNABBARE FÖRFLYTT- NING AV HELA KOMMUNIKATIONSMARKNADEN I RIKTNING MOT DIGITALA MEDIA OCH SCENER. FÖR INTELLECTA INNEBÄR DETTA BÅDE MÖJLIG- HETER OCH UTMANINGAR, OCH UNDER ÅRET GJORDES EN GENOMLYSNING AV DE STRATEGISKA ALTERNATIVEN FÖR KONCERNENS FORTSATTA UTVECKLING. I TIDER AV METAMORFOS MÅSTE MAN VARA VILLIG ATT FÖRÄNDRAS MED FÖRUT- SÄTTNINGARNA. IBLAND RADIKALT.

6 Metamorfos i ledningen? Ja i alla fall generationsskifte. Richard Ohlson, 66 år, avgick som vd i augusti 2012, efter sex år som vd på Intellecta och totalt trettio år i koncernen.

7 Han efterträddes av Yann Blandy, 41 år, som närmast kom från vd-posten på Cision Europe. Richard Ohlson valdes vid första styrelsemötet under hösten till ny styrelseordförande i Intellecta.

8 intellecta 2012 s. 4 vd-ord A DEN SEDAN LÄNGE PÅGÅENDE OMSTÄLLNINGEN I KOMMUNIKATIONSMARKNADEN ACCELERER ADE UNDER 2012, INTE MINST NÄR DET GÄLLER ÖVERGÅNGEN FR ÅN ANALOG TILL DIGITAL KOM- MUNIKATION. I VÄSENTLIGA DELAR ÄR DET RIMLIGT ATT ANTA ATT MARKNADENS METAMORFOS NU PASSERAT EN KRITISK VÄNDPUNKT. DET HAR ÄVEN VÅR STRATEGI. DÄRFÖR ÄR DET HÖG TID ATT GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING. tt hela kommunikationsmarknaden befinner sig i stor omställning är inget nytt. Intellecta har också i årsredovisningar och delårsrapporter löpande rapporterat och analyserat denna metamorfos till sina aktieägare liksom sin ambition att förändra företaget i enlighet med marknadskrafternas och teknikens utveckling. De bärande inslagen i denna omställning innebär en förflyttning från analoga till digitala media, från informationsspridning till affärskreation, från volym till precision, från sändardominans till användarinitiativ, från x till y. Listan är lång. Omställningen i marknaden har accelererat under 2012, bitvis under stor dramatik som när tidningsikonen Newsweek beslöt sig för att vid årsskiftet helt gå över till digitala format. I väsentliga delar är det rimligt att anta att marknadens metamorfos nu har passerat en kritisk vändpunkt. En bekräftelse på detta är att Internet 2012 gick om dagspressen som största reklammedium i Sverige, med en marknadsandel om 24 procent (enligt IRM), en annan är att papperskonsumtionen halverades från år 2000 till Intellecta har det gångna året i konsekvens med omvärldsutvecklingen upplevt en mycket ojämn utveckling. Årets första kvartal blev ett av de bästa någonsin, medan det andra blev svagt. Det tredje kvartalet ägnade vi oss åt att vända utvecklingen. Under fjärde kvartalet förbättrades koncernens resultat med 12,8 MSEK jämfört med samma period året innan. En effekt framför allt av personalreduktioner men också nya affärer. Året som helhet slutade långt ifrån tillfredsställande, med sjunkande nettoomsättning; 613,4 (687,1) MSEK, en minskning med 10,7 procent och ett rörelseresultat på 9,4 (5,1) MSEK exklusive engångsposter om -77,1 (28,6) MSEK. Engångsposterna innefattar nedskrivning av goodwill och andra immateriella tillgångar om -51,7 (-11,0) MSEK samt avvecklingskostnader för uppsagd personal om -20,6 (0) MSEK. Vi har under 2012 skapat en bra ny baslinje i koncernekonomin inför 2013 efter att ha lagt mycket kraft på att dra åt tyglarna i driften, få till en bättre styrning, skala bort övertalighet i underpresterande verksamheter, initiera en kompetensväxling, få fart på försäljningen och fokus på EBT. Likafullt finns det mer att hämta i en fortsatt uppstramning av den löpande verksamheten. Jag är mycket tacksam över de ansträngningar som våra medarbetare har gjort, både vad gäller försäljningsinsatser och en hög kvalitet i allt som levererats, parallellt med organisationsförändringar och omställning till nya efterfrågemönster. Under 2013, utan att förlora fokus på kunden, affärsflödet och EBT, är det dags att ta de stora strategiska och strukturella greppen med aktieägarvärdet som utgångspunkt. Intellecta består av två affärsområden Consulting och Infolog. Det har varit en grundläggande affärsidé under tolv år att konsultverksamhet och realisering ursprungligen i form av grafisk industri men i allt högre grad informationslogistik i bredare bemärkelse tillsammans ska kunna leverera ett högre kundvärde än tjänsteområdena var för sig. Samtliga koncernens strategier har gått ut på att hitta synergier och integrationsfördelar mellan de två affärsområdena, framför allt ur ett kundperspektiv, men även ur ett aktieägarperspektiv. Utifrån Intellectas aktiekurs, tillväxt och lönsamhetsutveckling kan man dock konstatera att den hittillsvarande strategin inte lyckats leverera aktieägarvärde. Mina första 100 dagar i företaget handlade om att lyssna runt; hos medarbetare, kunder, aktieägare och andra utomstående för att skapa en bild för styrelsen, ledningsgruppen och mig själv över vilka strategiska alternativ som finns för Intellecta. För det första kan vi konstatera att de två affärsområdena befinner sig i varsin marknad med helt olika förutsättningar. Grafisk industri är generellt på tillbakagång

9 VI AVSER ATT FOKUSERA INTELLECTAS VERKSAMHET MOT ETT AFFÄRSOMRÅDE; SKAPA TILLRÄCKLIG STORLEK OCH FRAM- GÅNGSKRITISK KOMPETENS I DEN VERKSAMHET VI SATSAR PÅ; OCH ETABLER A EN MARK ANT DIGITAL NÄRVARO.

10 intellecta 2012 vd-ord s. 6 JAG ÄR MYCKET TACKSAM ÖVER DE ANSTRÄNGNINGAR SOM VÅRA MEDARBETARE HAR GJORT, BÅDE VAD GÄLLER FÖRSÄLJNINGS- INSATSER OCH EN HÖG KVALITET I ALLT SOM LEVERERATS. ÅRET SOM HELHET SLUTADE LÅNGT IFRÅN TILLFREDSSTÄLLANDE, MED SJUNKANDE NETTOOMSÄTTNING; 613MSEK Vi har under 2012 skapat en bra ny baslinje i koncernekonomin inför 2013 efter att ha lagt mycket kraft på att dra åt tyglarna i driften, få till en bättre styrning, skala bort övertalighet i underpresterande verksamheter, initiera en kompetensväxling, få fart på försäljningen och fokus på EBT DEN SEDAN LÄNGE PÅGÅENDE OMSTÄLLNINGEN I KOMMUNIKA- TIONSMARKNADEN ACCELERERADE UNDER 2012, INTE MINST NÄR DET GÄLLER ÖVERGÅNGEN FRÅN ANALOG TILL DIGITAL KOMMUNIKATION.

11 s. 7 intellecta 2012 vd-ord även om vissa nischer såsom butikskommunikation och storformat växer. Efterfrågan på kommunikationsrådgivning och produktionstjänster präglas av tillväxt, men här är det de digitala segmenten som står för den största tillväxten. För det andra kan vi konstatera att de två verksamheterna i grunden är artskilda. Affärslogikerna och affärsmodellerna skiljer sig åt. Exempelvis är den ena Infolog kapitalintensiv, och den andra Consulting personalintensiv. Efter ett omfattande arbete, som involverat såväl styrelsen som ledande befattningshavare i hela koncernen, är vår marknads- och egenanalys kvalitetssäkrad, liksom grundbultarna i en ny strategi, som antogs av styrelsen i november 2012: Framgång kräver fokus. Att driva koncernen i de två befintliga affärsområdena innebär att Intellectas övergripande inriktning är otydlig. En framgångsrik aktör i våra segment måste vara stor, alternativt mycket tydligt nischad. Vi har inte lyckats uppnå tillräcklig kritisk massa i något av affärsområdena och konstaterar att arbetet med att integrera erbjudanden och realisera synergier snarare kan ha verkat hämmande på tillväxt och fokus i båda. Den nuvarande konstruktionen med två affärsområden leder till en onödig rabatt på aktiemarknaden. Arbetet för att ta de stora strategiska och strukturella greppen pågår nu för fullt och består av två faser. För det första renodlar vi nu verksamheterna inom respektive affärsområde, där integrationsstrategin är helt riktig. Detta gäller inte minst inom Consulting, där alla bolag nu har i uppgift att renodla sina spjutspetsar samtidigt som gemensamma system, kunskapsbaser och medarbetarresurser ska upprättas och utnyttjas mer metodiskt och effektivt. Inom Infolog fortsätter vi att finna och realisera synergier både på intäkts- och kostnadssidan. Där har vi redan kommit en bra bit, vilket framgår av den gynnsamma resultatutvecklingen under I båda verksamheterna måste det också finnas en stark organisk växtkraft som bygger både på bredd och spets. För det andra handlar det om renodling i ett koncernperspektiv för att i möjligaste mån samtidigt maximera aktieägarvärde, kundvärde och medarbetarvärde. Utgångsläget är att vi har en mycket framgångsrik verksamhet i Infolog, som dock har sin grundposition i en marknad på tillbakagång; grafisk industri. Å andra sidan har vi en byråportfölj inom Consulting, som befinner sig i en växande marknad; affärs- och kommunikationsrådgivning. Portföljen innehåller ett antal vassa verksamheter, men helheten presterar inte tillräckligt väl. Trots både förvärv och lyckade egna satsningar har inget av affärsområdena tillräcklig tyngd i den digitala sfären. Vi kan också konstatera att inget av affärsområdena når en kritisk massa bara genom att skiljas från varandra. Inget av affärsområdena blir heller mer digitalt genom att bli självständigt. Vi måste därför vara offensiva i vårt strukturarbete, och ta initiativet i den fortsatta konsolideringen inom våra två verksamhetsområden. Det kan handla om förvärv, alternativt att hitta lämpliga köpare eller starka fusionspartner till verksamheter som nu finns i koncernen. Vi söker i första hand en kombination; lösgöra resurser i den ena änden som investeras i den andra. Tillväxtmöjligheter finns inom båda affärsområdena, och vi har identifierat tänkbara förvärvsobjekt i båda. Oavsett om vi satsar på Consulting eller Infolog handlar det om ett utbyte av tillgångar som leder till en större närvaro i den digitala världen, kompletterat med de andra kompetenser som krävs för ett riktigt starkt kunderbjudande. Tillsammans med externa rådgivare har ledningen och styrelsen analyserat dessa möjligheter och ett antal sonderingar och dialoger pågår. Här är vi nu. Låt mig summera. Den nuvarande strategin har inte levererat ur ett aktieägarperspektiv, och inte heller fullt ut i ett kundperspektiv. Vi råder inte helt över tidsaspekten, men ambitionen är klar. Vi avser att fokusera Intellectas verksamhet mot ett affärsområde; skapa tillräcklig storlek och framgångskritisk kompetens i den verksamhet vi satsar på; och etablera en markant digital närvaro. När strukturarbetet är i mål ska vi ha ett erbjudande som är begripligt, attraktivt och komplett ur ett samtida och framtida kundperspektiv. Det är min övertygelse att vi då kan växa lönsamt och möta våra finansiella mål. Jag känner lika mycket tillförsikt som entusiasm inför den omställning som denna metamorfos kommer att kräva av oss. Intellectas skickliga och kompetenta medarbetare har imponerat stort på mig sedan jag tillträdde och jag ser fram emot att tillsammans med dem forma det nya Intellecta. Stockholm i april Yann Blandy Vd och koncernchef

12 MO RP INTELLECTA ÄR EN AV SVERIGES STÖRSTA KOMMUNI- KATIONSKONCERNER, MED FLERA BOLAG PÅ FLERA ORTER, OCH VERKSAMHETER ÄVEN I DANMARK OCH KINA. DÄRFÖR HAR VI LAGT STOR VIKT VID ATT HITTA EN SOLID GEMENSAM VÄRDEGRUND, OCH ATT ALLTID ARBETA VÄRDERINGSSTYRT.

13 s. 9 intellecta 2012 värderingar MOD, OMTANKE, RESULTAT & PASSION kännetecknar oss som individer och styr vår dagliga gärning. Värdegrunden har utformats för att i första hand ge ett högt kundvärde. Nöjda kunder är förutsättningen för goda resultat och nöjda medarbetare. Vi har intensifierat arbetet med hur vi ska omsätta värderingarna i praktiken, vilket bland annat resulterat i boken DNA. Mod Vi vill ständigt utmana, ifrågasätta, prova, våga och flytta gränser för att skapa nytt och nytta. Omtanke Intellecta är en personlig, prestigelös och välkomnande mental mötesplats. Vår omtanke går även utanför den direkta verksamhetens gränser. Resultat Vi är en målinriktad organisation som drivs av att åstadkomma mätbara affärsmässiga resultat för våra uppdragsgivare och därmed också för oss själva. Passion Våra uppdragsgivare inspirerar oss att göra vårt yttersta. Vi är både experter och eldsjälar. Under puppans yta pågår en drastisk omvandling. Hur fjärilen som kommer ut ur puppan ser ut är det svårt att veta i förväg. Ett vet man dock: Den kommer att flyga!

14 intellecta 2012 marknadsanalys s. 10 marknadsanalys Den sista tryckta versionen av Newsweek släpptes med hashtaggen Last- PrintIssue upptryckt på omslaget. Hashtaggen fick stor spridning på Twitter. Genom att skapa en egen hashtagg satte Newsweek själva budskapet för hur debatten i sociala medier gick, och knöt denna till sin egen digitala strategi och Newsweeks varumärke VAR ÅRET DÅ NEWSWEEK, SOM FÖRSTA STORA NYHETSMAGASIN, MEDDELADE ATT MAN FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2013 INTE LÄNGRE GÅR I TRYCK.

15 s. 11 intellecta 2012 marknadsanalys Att Newsweek, efter 80 år som tryckt publikation, valde att satsa på digitalt format hade att göra med nedgången i tidningens annonsförsäljning. I den digitala marknadsomvälvning som sker behöver hela medieindustrin hitta nya affärsmodeller och sätt att tjäna pengar. ISTÄLLET KOMMER ALLA RESURSER LÄGGAS PÅ ATT UTVECKLA OCH PRESENTERA INNEHÅLLET DIGITALT.

16 intellecta 2012 s. 12 marknadsanalys EN MARKNAD I STOR OMVÄLVNING var året då Newsweek, som första stora nyhetsmagasin, meddelade att man från och med 1 januari 2013 inte längre går i tryck. Istället kommer alla resurser läggas på att utveckla och presentera innehållet digitalt var också året då Dagens Industri slutade med sin morgonutdelning av papperstidningen på Gotland, och istället erbjöd läsarna en subventionerad ipad 2 för att tillgå innehållet digitalt går även till historien som året för Facebooks mindre lyckade IPO, en händelse som bland annat visar på svårigheterna i att värdera nytänkande och snabbrörliga företag. Däremot kommer 2012 sannolikt inte att bli ihågkommet som året för den mest virala händelsen i historien, trots att valet i USA var just detta. På valdagen noterade Twitter ett rekord av mer än 31 miljoner valrelaterade tweets, med konversationer som nådde upp till inlägg per minut. Men med stor sannolikhet kommer detta rekord snart att brytas, i takt med att sociala medier fortsätter att generera nya användare. Digitaliseringen, och spridningen av smarta mobiler och surfplattor 2, gör allt fler individer ständigt uppkopplade och mottagliga för information. Möjligheten till interaktion och dialog ökar, och kommunikationsmarknadens omvälvning accelererar. Fortsatt svag tillväxt Under 2012 har den globala tillväxten dämpats, till följd av inte minst en avmattning i Kina. Med fortsatta problem i Euroområdet är USA:s något starkare återhämtning ett av få glädjebesked under det andra halvåret. En rekordstor och växande statsskuld och interna meningsskiljaktigheter kring fortsatt höjning av skuldtaket kastar dock en skugga över hållbarheten i USA:s återhämtning. I november 2012 sänkte OECD sin tillväxtprognos för 2013, och rapporterar en förväntad global tillväxt på 1,4 procent. Eurozonens problem ser i inledningen av 2013 ut att bli mer utdragna än många befarat. Marknaden oroas av den politiska situationen, där en högst osäker valutgång i Italien kombinerat med Storbritanniens tvekan inför ett fortsatt EU-medlemskap, gör framtiden oviss. Euroområdets närhet till Mellanöstern, där konflikterna under året trappats upp, spär ytterligare på osäkerheten. Sett till tillväxtregioner finns dock en långsiktigt positiv bild - där Indien, Ryssland och en rad länder i Afrika och Asien visar fortsatt starka tillväxtsiffror. En växande medelklass driver i dessa regioner upp den inhemska efterfrågan. Med en BNP-tillväxt på 0,9 procent gick Sverige under 2012 bättre än Euroområdet. I inledningen av 2013 är huvudscenariot fortsatt låg tillväxt på medellång sikt. Konjunkturinstitutet varnar för fördjupad lågkonjunktur under 2013 till följd av en dämpad efterfrågan på svensk export och ett allt lägre förtroende bland svenska hushåll och företag. I december 2012 gick även regeringen ut och sänkte sin prognos för nästkommande år, och ser en tillväxt under 2013 på 1,1 procent, med en vändning att vänta först Också i Danmark 3 väntas fortsatt låg tillväxt. Med en tidigare krasch på bostadsmarknaden var BNP-tillväxten under ,3 procent, och Nationalbanken tror att denna låga nivå kommer att ligga stabil under Danska regeringen har en mer pessimistisk syn och spår negativ tillväxt under 2013, i nivåer runt -0,5 procent. skapar en marknad i motvind Den dämpade tillväxten påverkar svenska och danska företag. Med ett starkt samband mellan BNP-utveckling och investeringar i kommunikation hade kommunikationsmarknaden det tufft under 2012, med fortsatt svag tillväxt att vänta på medellång sikt. GROUPM prognostiserar en 4,5-procentig ökning av globala investeringar i reklam under 2013, där marknaden i Västeuropa väntas växa minst, i nivåer omkring 2,5 procent. Det digitala segmentet väntas gå bäst, med investeringar motsvarande över en femtedel av den totala marknadsföringskakan och en tillväxttakt på runt 15 procent per år. Den digitala marknaden täcker idag in allt från olika supportfunktioner och säkerhetsfrågor till strategi och sökoptimering, och i takt med dess tillväxt fortsätter dess 1 I februari 2013 gick Newsweek ut och meddelande att distributionen av den tryckta tidningen kommer att återupptas i Europa, Mellanöstern och Afrika, men då skötas av det brittiska bolaget AG Castillo Media Limited. 2 En surfplatta är en trådlös, bärbar dator med pekskärm. Surfplattor saknar traditionella tangentbord och är generellt mindre än konventionella bärbara datorer, men större än smarta mobiler. Vanliga surfplattor är Apples ipad, Microsofts Surface och Samsungs Galaxy. 3 Intellectakoncernen driver verksamhet i Sverige, Danmark och Kina.

17 s. 13 intellecta 2012 marknadsanalys 2012 VAR DET ÅRET DÅ INTERNET GICK OM DAGS- PRESS SOM STÖRSTA REKLAMMARKNAD SETT TILL VOLYM OCH DÄRMED BLEV DEN STÖRSTA MEDIE- KATEGORIN I SVERIGE. I NOVEMBER SÄNKTE OECD SIN TILLVÄXTPROGNOS FÖR 2013, OCH RAPPORTERAR EN FÖRVÄNTAD GLOBAL TILLVÄXT PÅ +1,4% Fig. 7 Global BNP-tillväxt (%) 4,3 2,7 2,3 1,3 Fig. 8 Svensk BNP-tillväxt (%) 6,6 3,9 0,9 Fig. 9 Mediemarknaden i Sverige (%) 8,5 5,6 4,6 1,5-1,8-0,6-2, , , Källa: World Bank Källa: World Bank Källa: IRM MEDIEINVESTERINGAR I DIGITALA OCH MOBILA KANALER +121% Över en femårsperiod ( ) har medieinvesteringarna i Sverige sett en 14-procentig minskning för investeringar i tryck, en 3-procentig minskning för övriga medier MEN EN 121-PROCENTIG ÖKNING INOM DIGITALA OCH MOBILA KANALER.

18 intellecta 2012 marknadsanalys s. 14 MED FORTSATT DIGITALISERING, INTE MINST GENOM SPRIDNINGEN AV SMARTA MOBILER OCH SURFPLATTOR, BLIR ALLT FLER INDIVIDER STÄNDIGT UPPKOPPLADE OCH MOTTAGLIGA FÖR INFORMATION. MÖJLIGHETEN TILL INTERAKTION OCH DIALOG ÖKAR, OCH KOMMUNIKA- TIONSMARKNADENS OMVÄLVNING ACCELERERAR. I EN ALLTMER UPPKOPPLAD OCH KOMMUNICERANDE VÄRLD STÄLLS HÖGRE KRAV PÅ TRANSPARENS OCH INTEGRERAD KOM- MUNIKATION. diversifiering. Bredden ökar konkurrensen, och såväl teknik- och managementkonsulter som olika former av strategi- och kommunikationsbolag slåss om att få hjälpa företagen i dess digitala förflyttning. IRM uppskattar i december 2012 att reklammarknaden i Sverige under året som gått minskat med 1,8 procent - och spår fortsatta neddragningar i marknadskommunikation under Med en accelererad förflyttning till digitala kanaler ses Internet- och tv-reklam som fortsatta vinnare, medan tryckta medier väntas fortsätta minska. Först i slutet av 2013 väntas reklammarknaden i Sverige återigen börja växa. Från en tillväxttakt på 4,6 procent under 2011 backade den svenska mediemarknaden med runt 1,8 procent under Under 2013 väntas tappet dämpas och landa runt 0,1 procent, för att vända uppåt först under Över en femårsperiod ( ) har medieinvesteringar i Sverige sett en 14-procentig minskning för investeringar i tryck, en 3-procentig minskning för övriga medier och en 121-procentig ökning för digitala och mobila kanaler. I Danmark är utvecklingen snarlik. Under perioden har intäkterna inom tryckta medier minskat med 32 procent, motsvarande dryga 2,5 miljarder kronor. Under samma period har intäkterna för Internet som mediekategori ökat med 117 procent, motsvarande ett värde av 2,1 miljarder kronor. IRM förutspår att den digitala förflyttningen kommer fortlöpa, och sett över femårsperioden uppskattar de att intäkterna för Internet ökar från 2,9 miljarder till dryga 4,7 miljarder kronor, medan tryck under samma period väntas minska från ett värde av 7,7 miljarder kronor 2006, ner till cirka 5 miljarder kronor Framtiden för kommunikationsmarknaden är ljus 2012 var ett historiskt år ur ett reklamperspektiv i det att det var då Internet gick om dagspress som största reklammarknad sett till volym är Internet därmed den största mediekategorin i Sverige. I USA prognostiseras en accelererad ökning av investeringar inom online-segmentet, och online väntas gå om offline som största mediekategori under Sammantaget väntas Internet inom fem år bli den största mediekategorin också på den globala marknaden. I en allt mer uppkopplad och kommunicerande värld ställs högre krav på företagstransparens och integrerade kommunikationsstrategier än någonsin tidigare. Nya förutsättningar skapar en ny typ av konsumenter och användare, som företagen behöver förstå och kunna hantera såväl ur ett marknadsperspektiv som för styrning, internkommunikation och rekrytering. för den som förstår förändringarna LM Ericssons nytillsatte chef för forskning och utveckling Ulf Ewaldsson sa i januari 2013 att han inte tror att Ericssons nästa stora steg kommer vara att leverera ett nytt G, där bolaget tidigare spelat en ledande roll i utvecklingen av första, andra, tredje och fjärde generationens mobiltelefonnät (G). Uppkoppling har blivit en självklarhet, menar Ewaldsson, och nästa G kommer inte att bli någon stor sak. Ericsson, som världsledande telekombolag, ska istället fokusera på verklig innovation och nästa steg i telekombranschens utveckling - som kommer att handla om något helt nytt. Insikten gäller även för kommunikationsmarknaden. Det som sågs som nytt och innovativt igår är vardagsmat och något som alla kan och gör idag. För att lyckas på en snabbrörlig kommunikationsmarknad behövs kontinuerligt nytänkande och innovation utanför rådande ramar. insikter om den nordiska kommunikationsmarknaden I inledningen av 2013 kan man summera tre övergripande insikter för konsult- respektive den grafiska marknaden 5. Dessa kommer att prägla kommande års utveckling på den nordiska kommunikationsmarknaden: 4 Pressmeddelande Institutet för reklam- och mediestatistik, 22 feb 2013, Regimskifte på annonsmarknaden. 5 Intellecta har två affärsområden Consulting och Infolog.

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

härnäst Översikt Intellecta Intellecta härnäst Innehåll

härnäst Översikt Intellecta Intellecta härnäst Innehåll Översikt Intellecta Intellecta härnäst härnäst Intellecta är Sveriges ledande kommunikationskoncern inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Vi levererar de vassaste spjutspetstjänsterna

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris.

Årsredovisning 2012. Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. Årsredovisning 2012 Rustat för tillväxt. Genom att erbjuda vad du behöver till ett lägre pris. 2012 i korthet Med 38 miljoner kunder i 11 länder är Tele2 en av Europas ledande telekomoperatörer. Vi erbjuder

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 I sammandrag 3 Vd har ordet 4 Beskrivning av Online group 6 Online groups erbjudande 10 Marknad 15 Aktiekapital och ägarförhållanden 21 Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Intellecta. intellecta företagspresentation 2002/03

Intellecta. intellecta företagspresentation 2002/03 Intellecta intellecta företagspresentation 2002/03 företagspresentation 2. Året som gick 3. Viktiga nyckeltal 4. Vd har ordet 7. Resultatanalys 10. Mål och strategier 13. Partnerlösningar 15. Kompetens

Läs mer

Större, starkare, smartare

Större, starkare, smartare Årsredovisning 2014 Större, starkare, smartare Inwido är Europas största tillverkare av fönster och dörrar. Genom innovativa och moderna produkter ökar vi människors välbefinnande. Den filosofin har gjort

Läs mer

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram

Årsredovisning 2014. Rätt person på rätt plats sedan 1960. Förutsättningar för lönsam tillväxt. Ett mer stabilt Proffice växer fram Årsredovisning 2014 Rätt person på rätt plats sedan 1960» Det här är Proffice Förutsättningar för lönsam tillväxt» Hållbart samhälle hållbart arbetsliv» Proffice som investering Ett mer stabilt Proffice

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com!

Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Årsredovisning 2011 Besök vår årsredovisning för 2011 på www.tele2.com! Läs mer om Tele2 2011 på http://reports.tele2.com/2011/ar. På vår webbplats www.tele2.com hittar du alltid den senaste informationen.

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning 2006 Posten Årsredovisning Innehåll Kort om 2006 1 VD har ordet 2 Vision, affärsidé, mål och strategier 4 Handlingsprogram 6 Händelser under året 8 Den europeiska meddelandeoch logistikmarknaden 9 Meddelanden

Läs mer

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år!

Årsredovisning 2012. Ett händelserikt år! Årsredovisning 2012 Ett händelserikt år! Verksamheten 1 Innehållsförteckning Verksamheten Cybercom i korthet 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Vår strategi 8 Vision, affärsidé och mål 10 Tjänsteerbjudande 11

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning. Posten Norden

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning. Posten Norden Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning Posten Norden Innehåll Förvaltningsberättelsen omfattar sidorna 1-5 samt 8-53 Sid. n 2010 i sammandrag 3 n Koncernöversikt 4 n VD har ordet 6 n Väsentliga

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Filpula Falun Västerås Helsingfors Göteborg Stockholm Verksamhetsställen i Finland och Sverige. Edita finns även i Ukraina och Indien. Helsingborg INNEHÅLL 2009

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer