Org nr NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Org nr. 556056-5151 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B"

Transkript

1 2012 P Org nr NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

2 04 Vd-ord 08 Värderingar 10 Marknadsanalys 18 Mål & måluppfyllelse 20 Koncernöversikt 26 Bolag 36 Styrelse 38 Ledning 40 Gundua Foundation 42 Fem år i sammandrag 44 Förvaltningsberättelse 52 Koncernens rapport över totalresultat 53 Koncernens rapport över finansiell ställning 55 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 56 Rapport över kassaflöden för koncernen 57 Resultaträkning Moderbolaget 58 Balansräkning Moderbolaget 60 Moderbolagets sammanställning över förändringar i eget kapital 61 Kassaflödesanalys Moderbolaget 62 Risker och riskhantering 64 Bolagsstyrningsrapport 70 ICTA-aktien 74 Årsstämma och ekonomisk rapportering 75 Definitioner 76 Twittercensus HOS

3 INTELLECTAS AFFÄRSIDÉ ÄR ATT ERBJUDA DE VASSASTE SPJUTSPETSKOMPE- TENSERNA OCH DEN MEST RELEVANTA HELHETEN INOM AFFÄRSDRIVANDE OCH AFFÄRSSTÖDJANDE KOMMUNIKATION. Intellecta hade vid utgången av medarbetare i Sverige, Danmark och Kina. Kunderna är företag, myndigheter och organisationer och kunderbjudandet delas in i konsulttjänster (AO Consulting) respektive grafisk produktion och informationslogistik (AO Infolog). året I korthet Koncernens nettoomsättning uppgick till 613,4 (687,1) MSEK, vilket är en minskning med 10,7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 67,7 (33,7) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 70,5 (31,0) MSEK. I resultatet ingår poster av engångskaraktär om 77,1 (28,6) MSEK. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär förbättrades till 9,4 (5,1) MSEK. Engångsposterna avser nedskrivning av immateriella tillgångar och goodwill med sammanlagt 51,7 ( 11,0) MSEK, avvecklingskostnader för uppsagd personal om 20,6 (0) MSEK, reaförluster/vinster om 0,1 (7,9) MSEK, återbetalning av mervärdesskatt om 0 (31,7) MSEK och andra reserveringar om 4,7 (0) MSEK. Rörelsemarginalen blev 11,0 (4,9) procent. Exklusive engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 1,5 (0,7) procent. Bruttomarginalen förbättrades till 65,0 (64,0) procent. Personalkostnaderna exklusive avvecklingskostnader för uppsagd personal minskade under året med 48,6 MSEK motsvarande 14,8 procent och uppgick till 280,6 (320,2) MSEK. Finansnettot försämrades med 0,1 MSEK till 2,8 ( 2,7) MSEK. Nyckeltal 2012 Jan dec 2011 Jan dec Nettoomsättning, MSEK 1) 613,4 687,1 Rörelseresultat exklusive engångsposter, MSEK 9,4 5,1 Rörelseresultat, MSEK 67,7 33,7 Rörelsemarginal exklusive engångsposter, % 1,5 0,7 Rörelsemarginal, % 11,0 4,9 Resultat före skatt, MSEK 70,5 31,0 Resultat efter skatt, MSEK 52,7 20,2 Resultat per aktie, SEK 2) 12,60 4,75 Eget kapital per aktie, SEK 2) 38,80 53,30 Operativt kassaflöde per aktie, SEK 2) 8,10 21,90 Soliditet, % Avkastning på sysselsatt kapital, % 3) 23,1 10,6 Avkastning på eget kapital, % 27,4 9,2 1) Exklusive förändring av lager av produkter i arbete. 2) Någon utspädning förekommer inte under de angivna perioderna. 3) Avkastning på sysselsatt kapital exklusive engångsposter uppgick till 3,6 % per den 31 december INTELLECTA CORPORATE Stockholm BYSTED A/S Köpenhamn BYSTED AB Malmö HILANDERS Stockholm, Malmö REWIR Stockholm, Shanghai Strategisk kommunikationsrådgivning och utförande inom digital-, redaktionell-, investerar- och hållbarhetskommunikation och PR. Spets: Digital kommunikation med journalistisk och finansiell spets. Analys och strategi, visuell identitet, webb, programmering, digital-, finansiell-, intern- och upplevelsebaserad kommunikation, kampanjer och PR. Spets: Digital och upplevelsebaserad kommunikation. Varumärkesstrategi, kommunikationsstrategi, visuell identitet, finansiell kommunikation, samhällskommunikation, webbtjänster, spacebranding. Spets: Kreativ och konceptuell kommunikationsbyrå. Strategisk fullservicebyrå med inriktning på b2b-kommunikation. Varumärkespositionering, kommunikationskoncept och affärsdriven kommunikation i alla kanaler, för större nationella och internationella varumärken. Spets: B2B-kommunikation. Strategisk varumärkesbyrå med ett holistiskt perspektiv på varumärkesutveckling; från insikt, strategi och design till implementering, upplevelser, event och film. Spets: Strategi med varumärket som ledstjärna. AO CONSULTING AO CONSULTING AO CONSULTING AO CONSULTING AO CONSULTING

4 Fig. 1 Nettoomsättning /AO (MSEK) Infolog 348,3 (55 %) Consulting 279,9 (45 %) Fig. 2 Rörelseresultat /AO (MSEK) Infolog 23,6 (109 %) Consulting -2,0 (-9 %) AFFÄRSOMRÅDE CONSULTING Affärsområde Consulting tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster med fokus på strategisk kommunikations- och varumärkesrådgivning på ledningsgruppsnivå. Här finns ledande varumärken och erkända kommunikationsrådgivare inom alla centrala affärs- och verksamhetsdrivande kommunikationsdiscipliner. AFFÄRSOMRÅDE INFOLOG Affärsområde Infolog är en komplett leverantör av produkter och tjänster för skapande, publicering och distribution av information i olika kanaler, inklusive avancerade lösningar för pre-media, webbshopar, butikskommunikation, distribution och logistik. I erbjudandet ingår allt från heltäckande reklambyråtjänster till avancerat effekt-, digital- och offsettryck och fysisk leverans till slutmottagaren. Fig. 3 Nettoomsättning (MSEK) 308,4 279,9 261,8 317,3 325,3 Fig. 4 Rörelseresultat (MSEK) exkl. engångsposter 45,5 29,7 Fig. 5 Nettoomsättning (MSEK) 387,0 348,3 309,7 377,4 377,7 Fig. 6 Rörelseresultat (MSEK) exkl. engångsposter 23,6 16,1 14, ,0-1, , ,6 08 2, ao CONSULTING 2012 Jan dec 2011 Jan dec Nettoomsättning, MSEK 1) 279,9 325,3 Rörelseresultat, MSEK 2,0 2) 1,9 Rörelsemarginal, % neg neg Antal anställda, medelantal ) Redovisas efter eliminering av försäljning inom det egna affärsområdet. 2) Redovisas exklusive omstruktureringskostnader om 22,5 MSEK rubricerade som personalkostnader om 10,4 MSEK, övrigt om 2,8 MSEK rubricerade som övriga rörelsekostnader och nedskrivningar om 9,3 MSEK av immateriella tillgångar. ao infolog 2012 Jan dec 2011 Jan dec Nettoomsättning, MSEK 1) 348,3 377,7 Rörelseresultat, MSEK 23,6 2) 14,5 3) Rörelsemarginal, % 6,8 3,9 Antal anställda, medelantal ) Redovisas efter eliminering av försäljning inom det egna affärsområdet. 2) Redovisas exklusive omstruktureringskostnader om 8,5 MSEK rubricerade som personalkostnader om 7,8 MSEK, reaförluster om 0,1 MSEK, nedskrivningar om 0,3 MSEK av immateriella tillgångar och övriga poster om 0,3 MSEK. 3) Redovisas exklusive återbetalning av mervärdesskatt om 31,7 MSEK och reavinster om 6,2 MSEK, rubricerade som övriga intäkter. JOINT VENTURE INTELLECTA/PROPEOPLE Köpenhamn, Malmö, Stockholm INEKO Årsta, Göteborg INTELLECTA FINANS- TRYCK (del av Ineko) Årsta ONTIME LAGER OCH DISTRIBUTION Nacka STRÅLINS GRAFISKA Falun Intellecta AB och den danska webbyrån Propeople samarbetar genom ett joint venture-bolag, som vi äger till lika delar, för alla koncernens digitala kunduppdrag. Propeople är ett webbutvecklingsbolag med kärnkompetens inom digitala lösningar baserade på Drupalplattformen. Propeople har även stort kunnande av Episerver, Sharepoint och mobila applikationer. Spets: Webbutveckling. Kampanjkoncept, reklambyråproduktion, offset- och digitaltryck, avancerat effekttryck, point-of-sale-produktion, samt webblösningar för att effektivisera, samordna och individualisera beställning av digitala och tryckta kommunikationsbärare. Spets: Helhetslösningar. Design, produktion, tryck och distribution av börsprospekt, årsredovisningar och finansiella rapporter. Spets: Finansiell information. Digitaltryck, plock och pack från lager, webbshop, adressering, kuvertering och portooptimering samt distribution och kampanjhantering. Spets: Logistik. Fullservicetryckeri med offset, digital- och effekttryck samt webblösningar för att effektivisera, samordna och individualisera beställning av tryckta kommunikationsbärare, lager, logistik och distribution. Spets: Helhetslösningar. AO CONSULTING AO INFOLOG AO INFOLOG AO INFOLOG AO INFOLOG

5 2012 ÅRET PRÄGLADES AV ALLT SNABBARE FÖRFLYTT- NING AV HELA KOMMUNIKATIONSMARKNADEN I RIKTNING MOT DIGITALA MEDIA OCH SCENER. FÖR INTELLECTA INNEBÄR DETTA BÅDE MÖJLIG- HETER OCH UTMANINGAR, OCH UNDER ÅRET GJORDES EN GENOMLYSNING AV DE STRATEGISKA ALTERNATIVEN FÖR KONCERNENS FORTSATTA UTVECKLING. I TIDER AV METAMORFOS MÅSTE MAN VARA VILLIG ATT FÖRÄNDRAS MED FÖRUT- SÄTTNINGARNA. IBLAND RADIKALT.

6 Metamorfos i ledningen? Ja i alla fall generationsskifte. Richard Ohlson, 66 år, avgick som vd i augusti 2012, efter sex år som vd på Intellecta och totalt trettio år i koncernen.

7 Han efterträddes av Yann Blandy, 41 år, som närmast kom från vd-posten på Cision Europe. Richard Ohlson valdes vid första styrelsemötet under hösten till ny styrelseordförande i Intellecta.

8 intellecta 2012 s. 4 vd-ord A DEN SEDAN LÄNGE PÅGÅENDE OMSTÄLLNINGEN I KOMMUNIKATIONSMARKNADEN ACCELERER ADE UNDER 2012, INTE MINST NÄR DET GÄLLER ÖVERGÅNGEN FR ÅN ANALOG TILL DIGITAL KOM- MUNIKATION. I VÄSENTLIGA DELAR ÄR DET RIMLIGT ATT ANTA ATT MARKNADENS METAMORFOS NU PASSERAT EN KRITISK VÄNDPUNKT. DET HAR ÄVEN VÅR STRATEGI. DÄRFÖR ÄR DET HÖG TID ATT GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING. tt hela kommunikationsmarknaden befinner sig i stor omställning är inget nytt. Intellecta har också i årsredovisningar och delårsrapporter löpande rapporterat och analyserat denna metamorfos till sina aktieägare liksom sin ambition att förändra företaget i enlighet med marknadskrafternas och teknikens utveckling. De bärande inslagen i denna omställning innebär en förflyttning från analoga till digitala media, från informationsspridning till affärskreation, från volym till precision, från sändardominans till användarinitiativ, från x till y. Listan är lång. Omställningen i marknaden har accelererat under 2012, bitvis under stor dramatik som när tidningsikonen Newsweek beslöt sig för att vid årsskiftet helt gå över till digitala format. I väsentliga delar är det rimligt att anta att marknadens metamorfos nu har passerat en kritisk vändpunkt. En bekräftelse på detta är att Internet 2012 gick om dagspressen som största reklammedium i Sverige, med en marknadsandel om 24 procent (enligt IRM), en annan är att papperskonsumtionen halverades från år 2000 till Intellecta har det gångna året i konsekvens med omvärldsutvecklingen upplevt en mycket ojämn utveckling. Årets första kvartal blev ett av de bästa någonsin, medan det andra blev svagt. Det tredje kvartalet ägnade vi oss åt att vända utvecklingen. Under fjärde kvartalet förbättrades koncernens resultat med 12,8 MSEK jämfört med samma period året innan. En effekt framför allt av personalreduktioner men också nya affärer. Året som helhet slutade långt ifrån tillfredsställande, med sjunkande nettoomsättning; 613,4 (687,1) MSEK, en minskning med 10,7 procent och ett rörelseresultat på 9,4 (5,1) MSEK exklusive engångsposter om -77,1 (28,6) MSEK. Engångsposterna innefattar nedskrivning av goodwill och andra immateriella tillgångar om -51,7 (-11,0) MSEK samt avvecklingskostnader för uppsagd personal om -20,6 (0) MSEK. Vi har under 2012 skapat en bra ny baslinje i koncernekonomin inför 2013 efter att ha lagt mycket kraft på att dra åt tyglarna i driften, få till en bättre styrning, skala bort övertalighet i underpresterande verksamheter, initiera en kompetensväxling, få fart på försäljningen och fokus på EBT. Likafullt finns det mer att hämta i en fortsatt uppstramning av den löpande verksamheten. Jag är mycket tacksam över de ansträngningar som våra medarbetare har gjort, både vad gäller försäljningsinsatser och en hög kvalitet i allt som levererats, parallellt med organisationsförändringar och omställning till nya efterfrågemönster. Under 2013, utan att förlora fokus på kunden, affärsflödet och EBT, är det dags att ta de stora strategiska och strukturella greppen med aktieägarvärdet som utgångspunkt. Intellecta består av två affärsområden Consulting och Infolog. Det har varit en grundläggande affärsidé under tolv år att konsultverksamhet och realisering ursprungligen i form av grafisk industri men i allt högre grad informationslogistik i bredare bemärkelse tillsammans ska kunna leverera ett högre kundvärde än tjänsteområdena var för sig. Samtliga koncernens strategier har gått ut på att hitta synergier och integrationsfördelar mellan de två affärsområdena, framför allt ur ett kundperspektiv, men även ur ett aktieägarperspektiv. Utifrån Intellectas aktiekurs, tillväxt och lönsamhetsutveckling kan man dock konstatera att den hittillsvarande strategin inte lyckats leverera aktieägarvärde. Mina första 100 dagar i företaget handlade om att lyssna runt; hos medarbetare, kunder, aktieägare och andra utomstående för att skapa en bild för styrelsen, ledningsgruppen och mig själv över vilka strategiska alternativ som finns för Intellecta. För det första kan vi konstatera att de två affärsområdena befinner sig i varsin marknad med helt olika förutsättningar. Grafisk industri är generellt på tillbakagång

9 VI AVSER ATT FOKUSERA INTELLECTAS VERKSAMHET MOT ETT AFFÄRSOMRÅDE; SKAPA TILLRÄCKLIG STORLEK OCH FRAM- GÅNGSKRITISK KOMPETENS I DEN VERKSAMHET VI SATSAR PÅ; OCH ETABLER A EN MARK ANT DIGITAL NÄRVARO.

10 intellecta 2012 vd-ord s. 6 JAG ÄR MYCKET TACKSAM ÖVER DE ANSTRÄNGNINGAR SOM VÅRA MEDARBETARE HAR GJORT, BÅDE VAD GÄLLER FÖRSÄLJNINGS- INSATSER OCH EN HÖG KVALITET I ALLT SOM LEVERERATS. ÅRET SOM HELHET SLUTADE LÅNGT IFRÅN TILLFREDSSTÄLLANDE, MED SJUNKANDE NETTOOMSÄTTNING; 613MSEK Vi har under 2012 skapat en bra ny baslinje i koncernekonomin inför 2013 efter att ha lagt mycket kraft på att dra åt tyglarna i driften, få till en bättre styrning, skala bort övertalighet i underpresterande verksamheter, initiera en kompetensväxling, få fart på försäljningen och fokus på EBT DEN SEDAN LÄNGE PÅGÅENDE OMSTÄLLNINGEN I KOMMUNIKA- TIONSMARKNADEN ACCELERERADE UNDER 2012, INTE MINST NÄR DET GÄLLER ÖVERGÅNGEN FRÅN ANALOG TILL DIGITAL KOMMUNIKATION.

11 s. 7 intellecta 2012 vd-ord även om vissa nischer såsom butikskommunikation och storformat växer. Efterfrågan på kommunikationsrådgivning och produktionstjänster präglas av tillväxt, men här är det de digitala segmenten som står för den största tillväxten. För det andra kan vi konstatera att de två verksamheterna i grunden är artskilda. Affärslogikerna och affärsmodellerna skiljer sig åt. Exempelvis är den ena Infolog kapitalintensiv, och den andra Consulting personalintensiv. Efter ett omfattande arbete, som involverat såväl styrelsen som ledande befattningshavare i hela koncernen, är vår marknads- och egenanalys kvalitetssäkrad, liksom grundbultarna i en ny strategi, som antogs av styrelsen i november 2012: Framgång kräver fokus. Att driva koncernen i de två befintliga affärsområdena innebär att Intellectas övergripande inriktning är otydlig. En framgångsrik aktör i våra segment måste vara stor, alternativt mycket tydligt nischad. Vi har inte lyckats uppnå tillräcklig kritisk massa i något av affärsområdena och konstaterar att arbetet med att integrera erbjudanden och realisera synergier snarare kan ha verkat hämmande på tillväxt och fokus i båda. Den nuvarande konstruktionen med två affärsområden leder till en onödig rabatt på aktiemarknaden. Arbetet för att ta de stora strategiska och strukturella greppen pågår nu för fullt och består av två faser. För det första renodlar vi nu verksamheterna inom respektive affärsområde, där integrationsstrategin är helt riktig. Detta gäller inte minst inom Consulting, där alla bolag nu har i uppgift att renodla sina spjutspetsar samtidigt som gemensamma system, kunskapsbaser och medarbetarresurser ska upprättas och utnyttjas mer metodiskt och effektivt. Inom Infolog fortsätter vi att finna och realisera synergier både på intäkts- och kostnadssidan. Där har vi redan kommit en bra bit, vilket framgår av den gynnsamma resultatutvecklingen under I båda verksamheterna måste det också finnas en stark organisk växtkraft som bygger både på bredd och spets. För det andra handlar det om renodling i ett koncernperspektiv för att i möjligaste mån samtidigt maximera aktieägarvärde, kundvärde och medarbetarvärde. Utgångsläget är att vi har en mycket framgångsrik verksamhet i Infolog, som dock har sin grundposition i en marknad på tillbakagång; grafisk industri. Å andra sidan har vi en byråportfölj inom Consulting, som befinner sig i en växande marknad; affärs- och kommunikationsrådgivning. Portföljen innehåller ett antal vassa verksamheter, men helheten presterar inte tillräckligt väl. Trots både förvärv och lyckade egna satsningar har inget av affärsområdena tillräcklig tyngd i den digitala sfären. Vi kan också konstatera att inget av affärsområdena når en kritisk massa bara genom att skiljas från varandra. Inget av affärsområdena blir heller mer digitalt genom att bli självständigt. Vi måste därför vara offensiva i vårt strukturarbete, och ta initiativet i den fortsatta konsolideringen inom våra två verksamhetsområden. Det kan handla om förvärv, alternativt att hitta lämpliga köpare eller starka fusionspartner till verksamheter som nu finns i koncernen. Vi söker i första hand en kombination; lösgöra resurser i den ena änden som investeras i den andra. Tillväxtmöjligheter finns inom båda affärsområdena, och vi har identifierat tänkbara förvärvsobjekt i båda. Oavsett om vi satsar på Consulting eller Infolog handlar det om ett utbyte av tillgångar som leder till en större närvaro i den digitala världen, kompletterat med de andra kompetenser som krävs för ett riktigt starkt kunderbjudande. Tillsammans med externa rådgivare har ledningen och styrelsen analyserat dessa möjligheter och ett antal sonderingar och dialoger pågår. Här är vi nu. Låt mig summera. Den nuvarande strategin har inte levererat ur ett aktieägarperspektiv, och inte heller fullt ut i ett kundperspektiv. Vi råder inte helt över tidsaspekten, men ambitionen är klar. Vi avser att fokusera Intellectas verksamhet mot ett affärsområde; skapa tillräcklig storlek och framgångskritisk kompetens i den verksamhet vi satsar på; och etablera en markant digital närvaro. När strukturarbetet är i mål ska vi ha ett erbjudande som är begripligt, attraktivt och komplett ur ett samtida och framtida kundperspektiv. Det är min övertygelse att vi då kan växa lönsamt och möta våra finansiella mål. Jag känner lika mycket tillförsikt som entusiasm inför den omställning som denna metamorfos kommer att kräva av oss. Intellectas skickliga och kompetenta medarbetare har imponerat stort på mig sedan jag tillträdde och jag ser fram emot att tillsammans med dem forma det nya Intellecta. Stockholm i april Yann Blandy Vd och koncernchef

12 MO RP INTELLECTA ÄR EN AV SVERIGES STÖRSTA KOMMUNI- KATIONSKONCERNER, MED FLERA BOLAG PÅ FLERA ORTER, OCH VERKSAMHETER ÄVEN I DANMARK OCH KINA. DÄRFÖR HAR VI LAGT STOR VIKT VID ATT HITTA EN SOLID GEMENSAM VÄRDEGRUND, OCH ATT ALLTID ARBETA VÄRDERINGSSTYRT.

13 s. 9 intellecta 2012 värderingar MOD, OMTANKE, RESULTAT & PASSION kännetecknar oss som individer och styr vår dagliga gärning. Värdegrunden har utformats för att i första hand ge ett högt kundvärde. Nöjda kunder är förutsättningen för goda resultat och nöjda medarbetare. Vi har intensifierat arbetet med hur vi ska omsätta värderingarna i praktiken, vilket bland annat resulterat i boken DNA. Mod Vi vill ständigt utmana, ifrågasätta, prova, våga och flytta gränser för att skapa nytt och nytta. Omtanke Intellecta är en personlig, prestigelös och välkomnande mental mötesplats. Vår omtanke går även utanför den direkta verksamhetens gränser. Resultat Vi är en målinriktad organisation som drivs av att åstadkomma mätbara affärsmässiga resultat för våra uppdragsgivare och därmed också för oss själva. Passion Våra uppdragsgivare inspirerar oss att göra vårt yttersta. Vi är både experter och eldsjälar. Under puppans yta pågår en drastisk omvandling. Hur fjärilen som kommer ut ur puppan ser ut är det svårt att veta i förväg. Ett vet man dock: Den kommer att flyga!

14 intellecta 2012 marknadsanalys s. 10 marknadsanalys Den sista tryckta versionen av Newsweek släpptes med hashtaggen Last- PrintIssue upptryckt på omslaget. Hashtaggen fick stor spridning på Twitter. Genom att skapa en egen hashtagg satte Newsweek själva budskapet för hur debatten i sociala medier gick, och knöt denna till sin egen digitala strategi och Newsweeks varumärke VAR ÅRET DÅ NEWSWEEK, SOM FÖRSTA STORA NYHETSMAGASIN, MEDDELADE ATT MAN FRÅN OCH MED 1 JANUARI 2013 INTE LÄNGRE GÅR I TRYCK.

15 s. 11 intellecta 2012 marknadsanalys Att Newsweek, efter 80 år som tryckt publikation, valde att satsa på digitalt format hade att göra med nedgången i tidningens annonsförsäljning. I den digitala marknadsomvälvning som sker behöver hela medieindustrin hitta nya affärsmodeller och sätt att tjäna pengar. ISTÄLLET KOMMER ALLA RESURSER LÄGGAS PÅ ATT UTVECKLA OCH PRESENTERA INNEHÅLLET DIGITALT.

16 intellecta 2012 s. 12 marknadsanalys EN MARKNAD I STOR OMVÄLVNING var året då Newsweek, som första stora nyhetsmagasin, meddelade att man från och med 1 januari 2013 inte längre går i tryck. Istället kommer alla resurser läggas på att utveckla och presentera innehållet digitalt var också året då Dagens Industri slutade med sin morgonutdelning av papperstidningen på Gotland, och istället erbjöd läsarna en subventionerad ipad 2 för att tillgå innehållet digitalt går även till historien som året för Facebooks mindre lyckade IPO, en händelse som bland annat visar på svårigheterna i att värdera nytänkande och snabbrörliga företag. Däremot kommer 2012 sannolikt inte att bli ihågkommet som året för den mest virala händelsen i historien, trots att valet i USA var just detta. På valdagen noterade Twitter ett rekord av mer än 31 miljoner valrelaterade tweets, med konversationer som nådde upp till inlägg per minut. Men med stor sannolikhet kommer detta rekord snart att brytas, i takt med att sociala medier fortsätter att generera nya användare. Digitaliseringen, och spridningen av smarta mobiler och surfplattor 2, gör allt fler individer ständigt uppkopplade och mottagliga för information. Möjligheten till interaktion och dialog ökar, och kommunikationsmarknadens omvälvning accelererar. Fortsatt svag tillväxt Under 2012 har den globala tillväxten dämpats, till följd av inte minst en avmattning i Kina. Med fortsatta problem i Euroområdet är USA:s något starkare återhämtning ett av få glädjebesked under det andra halvåret. En rekordstor och växande statsskuld och interna meningsskiljaktigheter kring fortsatt höjning av skuldtaket kastar dock en skugga över hållbarheten i USA:s återhämtning. I november 2012 sänkte OECD sin tillväxtprognos för 2013, och rapporterar en förväntad global tillväxt på 1,4 procent. Eurozonens problem ser i inledningen av 2013 ut att bli mer utdragna än många befarat. Marknaden oroas av den politiska situationen, där en högst osäker valutgång i Italien kombinerat med Storbritanniens tvekan inför ett fortsatt EU-medlemskap, gör framtiden oviss. Euroområdets närhet till Mellanöstern, där konflikterna under året trappats upp, spär ytterligare på osäkerheten. Sett till tillväxtregioner finns dock en långsiktigt positiv bild - där Indien, Ryssland och en rad länder i Afrika och Asien visar fortsatt starka tillväxtsiffror. En växande medelklass driver i dessa regioner upp den inhemska efterfrågan. Med en BNP-tillväxt på 0,9 procent gick Sverige under 2012 bättre än Euroområdet. I inledningen av 2013 är huvudscenariot fortsatt låg tillväxt på medellång sikt. Konjunkturinstitutet varnar för fördjupad lågkonjunktur under 2013 till följd av en dämpad efterfrågan på svensk export och ett allt lägre förtroende bland svenska hushåll och företag. I december 2012 gick även regeringen ut och sänkte sin prognos för nästkommande år, och ser en tillväxt under 2013 på 1,1 procent, med en vändning att vänta först Också i Danmark 3 väntas fortsatt låg tillväxt. Med en tidigare krasch på bostadsmarknaden var BNP-tillväxten under ,3 procent, och Nationalbanken tror att denna låga nivå kommer att ligga stabil under Danska regeringen har en mer pessimistisk syn och spår negativ tillväxt under 2013, i nivåer runt -0,5 procent. skapar en marknad i motvind Den dämpade tillväxten påverkar svenska och danska företag. Med ett starkt samband mellan BNP-utveckling och investeringar i kommunikation hade kommunikationsmarknaden det tufft under 2012, med fortsatt svag tillväxt att vänta på medellång sikt. GROUPM prognostiserar en 4,5-procentig ökning av globala investeringar i reklam under 2013, där marknaden i Västeuropa väntas växa minst, i nivåer omkring 2,5 procent. Det digitala segmentet väntas gå bäst, med investeringar motsvarande över en femtedel av den totala marknadsföringskakan och en tillväxttakt på runt 15 procent per år. Den digitala marknaden täcker idag in allt från olika supportfunktioner och säkerhetsfrågor till strategi och sökoptimering, och i takt med dess tillväxt fortsätter dess 1 I februari 2013 gick Newsweek ut och meddelande att distributionen av den tryckta tidningen kommer att återupptas i Europa, Mellanöstern och Afrika, men då skötas av det brittiska bolaget AG Castillo Media Limited. 2 En surfplatta är en trådlös, bärbar dator med pekskärm. Surfplattor saknar traditionella tangentbord och är generellt mindre än konventionella bärbara datorer, men större än smarta mobiler. Vanliga surfplattor är Apples ipad, Microsofts Surface och Samsungs Galaxy. 3 Intellectakoncernen driver verksamhet i Sverige, Danmark och Kina.

17 s. 13 intellecta 2012 marknadsanalys 2012 VAR DET ÅRET DÅ INTERNET GICK OM DAGS- PRESS SOM STÖRSTA REKLAMMARKNAD SETT TILL VOLYM OCH DÄRMED BLEV DEN STÖRSTA MEDIE- KATEGORIN I SVERIGE. I NOVEMBER SÄNKTE OECD SIN TILLVÄXTPROGNOS FÖR 2013, OCH RAPPORTERAR EN FÖRVÄNTAD GLOBAL TILLVÄXT PÅ +1,4% Fig. 7 Global BNP-tillväxt (%) 4,3 2,7 2,3 1,3 Fig. 8 Svensk BNP-tillväxt (%) 6,6 3,9 0,9 Fig. 9 Mediemarknaden i Sverige (%) 8,5 5,6 4,6 1,5-1,8-0,6-2, , , Källa: World Bank Källa: World Bank Källa: IRM MEDIEINVESTERINGAR I DIGITALA OCH MOBILA KANALER +121% Över en femårsperiod ( ) har medieinvesteringarna i Sverige sett en 14-procentig minskning för investeringar i tryck, en 3-procentig minskning för övriga medier MEN EN 121-PROCENTIG ÖKNING INOM DIGITALA OCH MOBILA KANALER.

18 intellecta 2012 marknadsanalys s. 14 MED FORTSATT DIGITALISERING, INTE MINST GENOM SPRIDNINGEN AV SMARTA MOBILER OCH SURFPLATTOR, BLIR ALLT FLER INDIVIDER STÄNDIGT UPPKOPPLADE OCH MOTTAGLIGA FÖR INFORMATION. MÖJLIGHETEN TILL INTERAKTION OCH DIALOG ÖKAR, OCH KOMMUNIKA- TIONSMARKNADENS OMVÄLVNING ACCELERERAR. I EN ALLTMER UPPKOPPLAD OCH KOMMUNICERANDE VÄRLD STÄLLS HÖGRE KRAV PÅ TRANSPARENS OCH INTEGRERAD KOM- MUNIKATION. diversifiering. Bredden ökar konkurrensen, och såväl teknik- och managementkonsulter som olika former av strategi- och kommunikationsbolag slåss om att få hjälpa företagen i dess digitala förflyttning. IRM uppskattar i december 2012 att reklammarknaden i Sverige under året som gått minskat med 1,8 procent - och spår fortsatta neddragningar i marknadskommunikation under Med en accelererad förflyttning till digitala kanaler ses Internet- och tv-reklam som fortsatta vinnare, medan tryckta medier väntas fortsätta minska. Först i slutet av 2013 väntas reklammarknaden i Sverige återigen börja växa. Från en tillväxttakt på 4,6 procent under 2011 backade den svenska mediemarknaden med runt 1,8 procent under Under 2013 väntas tappet dämpas och landa runt 0,1 procent, för att vända uppåt först under Över en femårsperiod ( ) har medieinvesteringar i Sverige sett en 14-procentig minskning för investeringar i tryck, en 3-procentig minskning för övriga medier och en 121-procentig ökning för digitala och mobila kanaler. I Danmark är utvecklingen snarlik. Under perioden har intäkterna inom tryckta medier minskat med 32 procent, motsvarande dryga 2,5 miljarder kronor. Under samma period har intäkterna för Internet som mediekategori ökat med 117 procent, motsvarande ett värde av 2,1 miljarder kronor. IRM förutspår att den digitala förflyttningen kommer fortlöpa, och sett över femårsperioden uppskattar de att intäkterna för Internet ökar från 2,9 miljarder till dryga 4,7 miljarder kronor, medan tryck under samma period väntas minska från ett värde av 7,7 miljarder kronor 2006, ner till cirka 5 miljarder kronor Framtiden för kommunikationsmarknaden är ljus 2012 var ett historiskt år ur ett reklamperspektiv i det att det var då Internet gick om dagspress som största reklammarknad sett till volym är Internet därmed den största mediekategorin i Sverige. I USA prognostiseras en accelererad ökning av investeringar inom online-segmentet, och online väntas gå om offline som största mediekategori under Sammantaget väntas Internet inom fem år bli den största mediekategorin också på den globala marknaden. I en allt mer uppkopplad och kommunicerande värld ställs högre krav på företagstransparens och integrerade kommunikationsstrategier än någonsin tidigare. Nya förutsättningar skapar en ny typ av konsumenter och användare, som företagen behöver förstå och kunna hantera såväl ur ett marknadsperspektiv som för styrning, internkommunikation och rekrytering. för den som förstår förändringarna LM Ericssons nytillsatte chef för forskning och utveckling Ulf Ewaldsson sa i januari 2013 att han inte tror att Ericssons nästa stora steg kommer vara att leverera ett nytt G, där bolaget tidigare spelat en ledande roll i utvecklingen av första, andra, tredje och fjärde generationens mobiltelefonnät (G). Uppkoppling har blivit en självklarhet, menar Ewaldsson, och nästa G kommer inte att bli någon stor sak. Ericsson, som världsledande telekombolag, ska istället fokusera på verklig innovation och nästa steg i telekombranschens utveckling - som kommer att handla om något helt nytt. Insikten gäller även för kommunikationsmarknaden. Det som sågs som nytt och innovativt igår är vardagsmat och något som alla kan och gör idag. För att lyckas på en snabbrörlig kommunikationsmarknad behövs kontinuerligt nytänkande och innovation utanför rådande ramar. insikter om den nordiska kommunikationsmarknaden I inledningen av 2013 kan man summera tre övergripande insikter för konsult- respektive den grafiska marknaden 5. Dessa kommer att prägla kommande års utveckling på den nordiska kommunikationsmarknaden: 4 Pressmeddelande Institutet för reklam- och mediestatistik, 22 feb 2013, Regimskifte på annonsmarknaden. 5 Intellecta har två affärsområden Consulting och Infolog.

19 s. 15 intellecta 2012 marknadsanalys I TAKT MED ATT DIGITALT BLIR LIKA SJÄLVKLART OCH TILLGÄNGLIGT SOM ANALOGT SUDDAS GRÄNSEN MEL- LAN DE DIGITALA OCH DE ANALOGA KANALERNA UT. TRE TRENDER PÅ KONSULTMARKNADEN En växande marknad Kommunikationskonsultmarknaden 6 växer och med ökad konkurrens söker allt fler aktörer kombinera en tydlig specialisering med fullserviceerbjudande. Behovet att hitta produkter och tjänster med goda marginaler på en mognande marknad trappar upp kraven på innovation och kreativitet. Samtidigt ser marknadens aktörer behovet av produktionskapacitet för att ta hem de riktigt stora uppdragen. Polarisering och koncentrering Med ökad konkurrens och pressade marginaler tar konsolideringen på konsultmarknaden fart, och några större nätverk plockar allt större marknadsandelar. Större konsultnätverk i Sverige inkluderar Forsman & Bodenfors, IPG, Omnicom, WPP, Publicis och Intellecta. I Danmark dominerar Kunde & Co, Recommended/NP3 och People- Groupe. Koncentrationen väntas fortsätta, och man kan urskilja en polarisering där de stora aktörerna fokuserar alltmer på digitala erbjudanden. Vikten av teknologi och data ökar Från att ha karakteriserats av digital förvirring där sociala medier, big data, appar, rörlig bild, nätverksspel, podcaster och webb-tv är endast några av alla nya begrepp som marknaden fått lära känna under senare år, börjar den digitala konsultmarknaden att mogna. Ett större fokus på rådgivning, strategi och användarnytta växer fram, där det inte längre handlar om att lägga upp fler webbsidor, utan snarare om att säkerställa en kvalitativ, enhetlig och strategisk digital närvaro. Parallellt med denna utveckling ökar integrationen mellan digital och icke-digital kommunikation, och alla de stora aktörerna på konsultmarknaden har idag någon typ av digitalt erbjudande. TRE TRENDER PÅ DEN GRAFISKA MARKNADEN Volymerna kommer inte tillbaka Att tolka nedgången som skett på den nordiska tryckmarknaden sedan finanskrisen 2008 som enbart konjunkturell är att misstolka situationen. Nedgången är strukturell, där den tekniska utvecklingen skapar stor omvälvning. För att säkerställa ett fortsatt konkurrenskraftigt erbjudande på en föränderlig marknad är integrerade byråtjänster, webblösningar och appar, sociala och rörliga medier i kombination med tryck, augmented reality samt print on demand exempel på områden med forsatt goda tillväxtmöjligheter. Andelen digital produktion ökar och kommer att fortsätta öka I slutet av 2012 stod digital produktion för cirka 15 procent av tryckmarknaden. Denna andel växer snabbt och väntas på medellång sikt nå procent av marknaden. Samtidigt som den digitala produktionens tillväxt innebär en välkommen motvikt till nedgången i traditionellt offsettryck, medför övergången minskade volymer, minskade inträdesbarriärer och ny typ av konkurrens. Behoven av strukturella åtgärder kvarstår Den nordiska grafiska marknaden är ur ett internationellt perspektiv splittrad med många små aktörer. En omfattande konsolidering har inletts, där tillväxt på en krympande marknad enklast säkras genom förvärv. Denna konsolidering kommer att fortlöpa. Hela den västeuropeiska marknaden kommer också att möta ny konkurrens, inte bara inhemsk sådan i form av digitala uppstickare, utan också från aktörer från tillväxt- och lågkostnadsländer. Digitaliseringen ger nya konsumentbeteenden Den så kallade konsumentrevolutionen, pådriven av ökad informationstillgång och sociala mediers framväxt, har förändrat förutsättningarna för företags- och marknadskommunikation. Olika enheter, olika beteenden IAB Mobile Marketing Center of Excellence har studerat hur konsumenter använder sina smarta mobiler och surfplattor, och lyfter fram hur engagemang och mottaglighet varierar kraftigt under dagen och beroende på vilken typ av enhet användaren har. Institutet konstaterar att 70 procent av användarna av smarta mobiler inte lämnar huset utan sin telefon, vilket kan jämföras med siffror från Harris Interactive som rapporterade att 63 procent av amerikanska mobilbärande kvinnor respektive 73 procent av männen kollar sina telefoner minst en gång i timmen. I jämförelse med mobiler skapar surfplattor större engagemang och aktivitet från konsumenternas sida. Såväl mobiler som surfplattor ses av en del konsumenter som ersättare till trycka medier, av andra som ett komplement. 6 Inkluderande mediebyråer, pr-byråer, varumärkesbyråer, digitala byråer, eventbyråer, reklambyråer, produktionsbyråer, uppdragspublicister, integrerade byråer, etc.

20 intellecta 2012 marknadsanalys s. 16 EN STUDIE FRÅN MCKINSEY VISAR ATT ÖVER 70 PROCENT AV AMERIKANSKA BOLAG IDAG ANVÄNDER MINST EN SOCIAL TEKNIK, VILKET FÖRUTOM NÄTVERK FRÄMST HANDLAR OM OLIKA TYPER AV BLOGGAR OCH VIDEODELNING. Ökat intresse för användare och användarbeteenden I takt med att digitalt blir lika självklart och tillgängligt som analogt suddas gränsen mellan de digitala och de analoga kanalerna ut. Från ett tidigare fokus på kanalval och skillnaden mellan betalt för (paid for), eget (owned) och förtjänat (earned) innehåll, flyttas fokus nu till att etablera en större förståelse för den uppkopplade konsumentens beteenden och bevekelsegrunder. Med miljontals informationskällor och aktiva användare som konsumerar, utvecklar och delar innehåll på en rad olika sätt, i olika grader och av olika skäl, blir innehållets ursprung irrelevant. Innehåll bör snarare ses som en hela tiden framväxande och föränderlig massa, som tjänar olika syften i olika stadier - allteftersom den delas, konsumeras, sprids, justeras, ägs och engagerar. För att vara en framgångsrik kommunikatör i denna miljö behöver man förstå användare och användarbeteende av såväl tryckt som digitalt innehåll. Aktiva ambassadörer och en ny typ av ägare Då konsumenternas roll och inflytande växer med digitaliseringen söker man idag definiera olika konsumentbeteenden i ett socialt sammanhang, detta för att förstå och kunna förutse ageranden. Ett exempel är åtskillnaden mellan presumers ( införsumenter ) och custowners ( konsumentägare ) där presumers tidigt (pre-, inför) och villigt engagerar sig och delar, gillar, främjar och sprider produkter och lösningar de hittar. Således en viktig grupp inte minst för bolag som söker öka sin kännedom och behöver varumärkesambassadörer. Custowners är en typ av konsumenter som genom digitala kanaler går från passiv konsumtion till ett större engagemang i och identifikation med, till och med investering i, varumärken (de blir ett slags owner, ägare). Custowners är dock inte som traditionella investerare då avkastningen de söker inte är i första hand finansiell, utan känslomässig. Custowners söker varumärken som de uppfattar som öppna, vänskapliga, ärliga, förtroendegivande och transparenta. Denna grupp ställer betydligt större krav på kommunikation från sina intressentbolag än traditionella investerare, som många gånger nöjer sig med finansiell kvartalsrapportering. och förändrar förutsättningar och behov hos företagen Varför är det då intressant att göra den här typen av analyser av konsument- och användarbeteenden? Aktiva och engagerade användare och konsumenter har stor inverkan på företagen, och Google uppskattar att 70 procent av allt digitalt innehåll som refererar till ett varumärke idag genereras av användare. Fokus i diskussionen om digitaliseringens inverkan har hitintills i hög grad fokuserat på konversationer om och kring konsumentvarumärken, där bolag som till exempel Burberry nått stor framgång med sociala kampanjer. Men utvecklingen har lång mer djupgående inverkan på bolagen. Att förstå Big Data Den första och kanske mest uppenbara effekten av digitaliseringen för företag gäller tillgången till information. Från att tidigare ha varit beredda att betala mycket för data, ser många styrelser och ledningsgrupper idag konstant inkommande och kostnadsfri realtidsdata som en självklarhet. Ett problem med detta enorma informationsflöde är att icke analyserad rådata förblir i hög grad oanvändbar och har mycket låg sannolikhet att skapa värde för företagen. Därmed kommer förmågan att sortera, kategorisera och analysera data att bli allt viktigare. Konversationer utanför företagen Digitaliseringen förbättrar företagens möjligheter att etablera dialoger med konsumenter, och erbjuder en plattform för att konvertera aktiva och inflytningsrika användare till lojala konsumenter. Företag kan följa och bevaka konsumenter i högre grad än tidigare, och när det gäller mätbarhet kommer utvecklingen under kommande år att gå snabbt. Att hitta sätt att mäta och utvärdera användarbeteenden och kundnöjdhet samt skapa förståelse för olika typer av närvaro kommer bli en allt viktigare pusselbit för att fatta beslut och utveckla erbjudanden och lösningar. och inom dem Sociala nätverk kan ha stor inverkan på företagande också ur ett internperspektiv. Sociala intranät skapar nya, snabba interna dialogvägar, och ger varje medarbetare omedelbar och konstant tillgång till hela organisationens kunskapsoch kompetensbank. Detta kan leda till förbättrad service för kunder och konsumenter, och förenklade verksamhets-

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi Ny färdriktning för PostNord Bokslut 211 Ny koncernstrategi 212-2-23 Web Ett tillfredställande de resultat för 211 Nettoomsättning och rörelsemarginal 5 4 3 1 8 6 Nettoomsättningen minskade med 5% till

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Halvårsrapport Januari-Juni 2016

Halvårsrapport Januari-Juni 2016 Halvårsrapport Januari-Juni 2016 Första halvåret 2016 (2015 inom parentes) NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 626 tkr (543 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till 931 tkr ( 1 474 tkr). RESULTAT

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854 1 Delårsrapport Januari - Juni 2001 * Försäljningen under perioden uppgick till 378 MSEK, en ökning med 40% * Resultat före skatt exklusive reavinster uppgick till 25,0 MSEK (13,2) * Fortsatt framgång

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef WE PACKAGING FOR A Årsstämma 2016 VD:s anförande 2016-05-10 Per Lindberg, VD & koncernchef 2015 2 2015 ETT MYCKET BRA ÅR Vi nådde alla finansiella mål Flera produktions- och leveransrekord Produktionsrekord

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 2013-05-16 Delårsrapport januari mars 2013 Nettoomsättningen ökade med 86 % under första kvartalet mot föregående år Bra resultatförbättring under kallt första kvartal Förvärv av samtliga bostadsrätter

Läs mer

Propelling Technology Årsstämma 2010

Propelling Technology Årsstämma 2010 Propelling Technology Årsstämma 2010 Intoi 2009 Fantastiskt kassaflöde Stabilitet i resultat från verksamhet Fjärde kvartalet påverkat negativt av Bredäng, Nocom Software och Northern Nocom Software integreras

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 3333 DELÅRSRAPPORT, JANUARI MARS 2010 RW CAPITAL AB (PUBL) 556575-4537 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning av delårsrapport, Q1 2010... 3 Nyckeltal och kommentarer... 3 Finansiell information... 6 Sammanfattning

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer