Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2008. med årsredovisning"

Transkript

1 1

2

3 Verksamhetsberättelse 2008 med årsredovisning

4 Verksamhetsberättelse för Svenska Seglarförbundet

5

6 4 Antal klubbar per distrikt Svenska Seglarförbundet är ett av 68 specialidrottsförbund som är anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet, RF, och ett av 35 olympiska specialförbund i Sveriges Olympiska Kommitté, SOK. Med medlemmar, fördelade på 416 klubbar, 17 distrikt och 85 klassförbund, är Svenska Seglarförbundet ett av de tio största förbunden i RF i antal medlemmar räknat. Svenska Seglarförbundet af Pontins väg 6, Stockholm Tel , fax E-post 4 Norrbotten Kansli Stefan Rahm, förbundsdirektör och sportchef Åsa Blomqvist-Jonsson, ekonomi och administration Magnus Grävare, förbundskapten Jakob Gustafsson, juniorkoordinator (fr.o.m 1 april) Jan Steven Johannessen, ass. förbundskapten (fr.o.m 15 september) Anders Larzon, utbildningsansvarig Johanna Lundeberg, informationsansvarig Kjell Marthinsen, teknik- och mätansvarig Thomas Rahm, ass. förbundskapten, ansvarig TSC 16 Mellannorrland 5 Västerbotten Styrelse Lena Engström, ordförande Michael Persson, vice ordförande Hans Liljeblad, skattmästare Charlotte Alexandersson Annika Ekman Pekko Svensson Victor Wallenberg Berndt Öjerborn Omslag OS-bronsmedaljörerna Fredrik Lööf/Anders Ekström. På stora bilden syns även förbundskapten Magnus Grävare och coachen Martin Gahmberg. Foto: Stefan Rahm Bilduppslag 76 Västkusten 24 Värmland- Västergötland 5 Dalarna Örebro 17 9 Västmanland Östergötland 20 3 Gästrikland Södermanland 18 Uppland Stockholm Produktion Svenska Seglarförbundet Tryckt hos AWJ Tryck 28 Småland 5 Gotland 9 50 Blekinge Skåne Sponsorer 2008 Suppliers 2008

7 5 Styrelsens arbete präglat av mål Under 2008 har SSF:s måldokument legat till grund för styrelsens arbete. Syftet var dels att fokusera på rätt saker men också att tydligare visa i vilken riktning vi vill gå. Hela SSF:s organisation ska vara delaktig och gemensamt bidra till att vi når våra mål, och därför är processen för hur vi tar fram dem från styrelsens förslag till distriktrordförandekonferensen och därefter beslut lika viktig som själva målen. Genom att involvera distrikt och klassförbund hoppas vi att vi ska kunna styra allt det engagemang och all energi som finns i svensk segling åt samma håll och därmed uppnå även våra högt satta mål. Vi har också lagt energi på att effektivisera styrelsearbetet och även startat ett tätare samarbete med våra distrikt, bland annat genom att regionvis träffa deras representanter. För att komma närmre den verksamhet som sker i klubbarna har vi i samband med regattor i olika delar av landet besökt flera av våra klubbar. I vårt internationella åtagande har vi gjort en del förändringar och beslutat att dra ner på vår internationella närvaro för att i stället lägga våra resurser på hemmaplan. Under året har vi lagt grunden för att nu kunna göra de förändringar vi vill åstadkomma under 2009, där kommer vi att prioritera utbildning, effektivare kommunikation i organisationen och ökad självfinansiering. Detta för att vi ska få resurser att bli ännu fler kappseglare och få en starkare elit. Lena Engström, ordförande

8 6 Arrangörskommittén Kommittén har haft sju protokollförda möten, varav sex telefonmöten och ett fysiskt. Kommitténs ledamöter har som aktiva funktionärer men även som åskådare besökt ett flertal svenska regattor. Under året har 577 kappseglingar sanktionerats, vilket är en ökning med 55 kappseglingar jämfört med Kommittén har bland annat arbetat med att utse arrangörer till exempelvis JSM. I syfte att bredda kommitténs kunskap har flera ledamöter aktivt deltagit i seglingsarrangemang runt om i världen, bland annat OS i Qingdao. Utbildning Kommittén har tillsammans med Håkan Larsson och föreläsare arbetat fram en ny utbildningsplan för tävlings- (TL) och seglingsledare (SL) enligt färgpyramidsmodellen samt anpassat titulaturen till ISAF:s anvisningar: Regional seglingsledare (blå SL) tidigare distriktslicens Nationell tävlingsledare (röd TL) tidigare förbundslicens Nationell seglingsledare (röd SL) tidigare förbundslicens Tävlingsreglementet Under året har endast mindre ändringar i reglementet utförts efter beslut av Seglardagen. Mallar och tävlingsreglementet har uppdateras på webben. Tävlings- och seglingsledarseminarium Seminariet för tävlings- respektive seglingsledare hölls i Göteborg med ett 80-tal deltagare. Temat var Format. Under seminariet behandlades olika format av kappsegling, till exempel kappsegling för funktionshindrade, matchracing, havskappsegling, brädsegling och radiostyrd kappsegling. Regelkommittén Kommittén har haft tre protokollförda sammanträden. Kommitténs ledamöter har deltagit som domare och matchdomare vid ett flertal tävlingar i Sverige och utlandet. Ledamöterna har under sommaren deltagit i schemalagd jour för att bistå protestkommittéer i samband med förhandlingar. Kappseglingsreglerna Racing Rules of Sailing offentliggjordes av ISAF i slutet av juni 2008, och kommitténs medlemmar har under sommaren och hösten arbetat med att översätta nyheterna och se över hela boken för att förbättra språket i den svenska översättningen. Därav har två arbetsmöten genomförts i Stockholm under hösten. Det andra mötet ägnades delvis åt att tillsammans med domarföreläsarna gå igenom hur de nya reglerna ska tolkas. Utbildning Tom Björkholm har genomfört en regelkurs och Tina Örtendahl en matchdomarkurs och en distriktsdomarkurs. Michael Zeeck har varit instruktör vid den

9 7 praktiska utbildningen av direktdomare i samband med Mästarnas Mästare i Sandhamn i oktober. Thord Elfström har varit handledare för två regelkurser på distans. Distanskurs Regler har uppdaterats av Thord Elfström och Tom Björkholm. Michael Zeeck har uppdaterat utbildningsmaterial och skriftliga prov inför fortbildningsomgången Överklagningsärenden Överklagningsgruppen har bestått av Michael Zeeck, samordnare, Tom Björkholm och Bo Samuelsson. Fyra överklaganden har behandlats under året. Tekniska kommittén Tekniska kommittén har haft två protokollförda möten. Klassregler Stor del av kommitténs arbete har ägnats åt att behandla förslag till ändringar i klassregler samt hjälpa nya klassförbund som vill bli medlemmar i SSF att ta fram klassregler. Arbetet med att revidera äldre klassregler för klasser med SM-status till ISAF:s standardmall, respektive till SSF:s förenklade mall för övriga klasser, har fortsatt. SweLYS En omarbetning av klassreglernas upplägg har påbörjats, och målet är att det ska bli tydligare vad som gäller för tabellbåtar, klassregelbåtar samt mätbrevsbåtar. Cirka 550 SweLYS-mätbrev har utfärdats, varav cirka 200 är nya för året. 19 nya båttyper har lagts till i tabellen och uppgifter i båtdatabladen har uppdaterats. Arbetet med organisation har fortsatt och ett huvudmål är att reducera leveranstiden för SweLYS-mätbrev. Tillverkare Kommittén har arbetat med att utvidga systemet med tillverkare som ges licens att godkänna egen produktion till att omfatta skrov, skrovbihang och rundhult. ISAF:s internationella system för egengodkännande kom på plats under 2008 och kommittén arbetar med en övergång från det svenska systemet till ISAF:s system. IRC Sedan SSF fick rättighet av RORC att utfärda IRC-mätbrev har 30 mätbrev utfärdats Tekniska kontoret Redskapsreglerna har översatts till svenska och förberetts för en tryckt version tillsammans med Kappseglingsreglerna. Tekniska kontoret har främst arbetat med att administrera klassregler samt att utfärda mätbrev. Antalet utfärdade mätbrev under året ligger kring Förberedelse pågår för att administrera mätbreven för två nya klasser, F18 och 420.

10 8 Historiska Utskottet Utskottet har haft fem protokollförda möten. Vårens Seglare Minns, som vanligt i Stockholm, hade 75 besökare. Börje Larsson intervjuade Gurra Krantz och Bosse långrygg Ahlström om deras seglarliv. Höstens Seglare Minns, det 25:e i ordningen, hade 50 besökare. Börje Larsson intervjuade Stefan Winberg och Thomas Lundkvist om deras seglarliv och om Stefans verksamhet som segelmakare. Stefan Rahm visade en film från en av svenskarnas delseglingar i America s Cup och kommenterade utifrån sin roll som taktiker ombord. Den 15:e Historiska dagen på Sjöhistoriska Museet i Stockholm lockade 87 personer. Dagen handlade om Skärgårdskryssarregeln som 2008 fyllde 100 år. Skärgårdskryssarförbundet stod för arrangemanget. Medverkade gjorde Per Thelander, Hans Samuelsson, Olle Madebrink, Rolf Herrström och Thomas Stavaeus. Utskottet har genom Lennart Runemo fortsatt sin medverkan i förberedelserna för några segelklubbars bidrag i Stockholms Idrottshistoriska Förenings (SIF:s) årsbok 2009 med temat segling. Arbetsgruppen för seglare med funktionshinder Arbetsgruppen driver frågor gällande seglare med funktionshinder. Målet är i första hand att skapa en öppnare attityd, bredare medvetenhet och fördjupad kunskap kring seglare med funktionshinder. Utbildning Arbetsgruppen har fortsatt att utveckla det utbildningsavsnitt som behandlar segling för personer med funktionshinder. Gruppen har varit delaktig i utvecklingen av specialinstruktörsutbildningen Seglare med funktionshinder som arrangeras i samarbete med Stiftelsen Skota Hem. Kursen är en del av SSF:s nya utbildningsplan. På årets kurs deltog 18 instruktörer från klubbar runt om i landet. Ett kompletterande utbildningsmaterial med fokus på seglare med funktionshinder har färdigställts. Internationellt Vid International Foundation for Disabled Sailors, IFDS, årsmöte valdes 2.4 mr och Sonar till en- respektive tremansklass för ytterligare två paralympiska spel. Ett nordiskt klassificeringsseminarium arrangerades av den norska paralympiska kommittén där svenska klassificeraren Marie Båge representerade arbetsgruppen. Klassificering En ny klassificeringskod har färdigställts av International Paralympic Commitee, IPC. Den ligger som grund för samtliga klassificeringar inom alla paralympiska idrotter. Inom seglingen har IFDS tagit fram klassificeringsregler utifrån koden som de nationella klassificerarna ska följa.

11 9 Projekt Arbetet med en projektplan har påbörjats i syfte att hjälpa klubbar att komma i gång med regelbundna tränings- och tävlingsmöjligheter för målgruppen. Internationella Rådet Internationella Rådets uppgift är att samordna den internationella verksamheten inom svensk segling med huvudsaklig inriktning på Skandinaviska Seglarförbundet, Internationella Seglarförbundet, Europeiska Seglarförbundet, International Foundation for Disabled Sailors samt Offshore Racing Congress. Alla som har internationella uppdrag ingår i SSF:s Internationella Råd som bereder motioner och övriga ärenden till respektive organisations årsmöte. Skandinaviska Seglarförbundet, Skand SF Skand SF och Grupp G i ISAF höll sitt vårmöte den 28 mars i Budapest, i anslutning till Eurosafs årsmöte, ett extramöte i Köpenhamn den 17 juni och årsmötet den 25 oktober i Tallinn. Representanter för seglarförbunden i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland och Island deltog. Vid årsmötet valdes Kurt Lönnqvist, Finland, och Stig Hvide Smith, Norge, att representera Grupp G i ISAF:s Council. Europeiska Seglarförbundet, Eurosaf Eurosaf höll sitt årsmöte i Budapest mars. I samband med mötet högtidlighölls Eurosafs tioårsjubileum. I samarbete med Franska seglarförbundet har ett prova-på-läger arrangerats, där deltagarna fått prova på bräda, jolle, flerskrov och kölbåt. Eurosaf Officials Exchange Programme fortsätter att utveckla utbytet av alla typer av tävlingsfunktionärer inom Europa. Internationella Seglarförbundet, ISAF ISAF:s Mid Year Meeting hölls 8 11 maj i Qingdao. ISAF:s årsmöte hölls i Madrid den 6 16 november. Mötet, som behandlade 175 motioner, dominerades av två frågor: valet av båtklasser till OS 2012 och valet av ordförande respektive vice ordförande för kommande fyraårsperiod. Båtklassfrågans enda nyhet blev att man valde en tre personers matchracingbåt för damernas OS-klass, elliot 6M. OS-klasserna 2012 fördelades enligt följande: Herr Vindsurfi ng RS:X Enmansjolle laser Enmansjolle, tung fi nnjolle Tvåmansjolle 470 Tvåmansjolle, skiff 49er Kölbåt starbåt Dam Vindsurfi ng RS:X Enmansjolle laser radial Tvåmansjolle 470 Kölbåt, matchracing elliott 6M Göran Petersson valdes till ordförande för ytterligare en fyraårsperiod. Beslut om en ny reklamregel fattades, liksom genomförandet av ISAF World Cup.

12 10 SWE Sailing Team 2008 Namn Moderklubb Klubb Klass Landslaget Karin Söderström Lerums SS GKSS Laser radial Rasmus Myrgren Rådasjöns SS GKSS Laser Arvid Claeson KSSS KSSS Laser Johan Wigforss Karlstads KF GKSS Laser Daniel Birgmark Lysekil SS Gullmar GKSS Finnjolle Johan Tillander JK Västerås JK Västerås Finnjolle Therese Torgersson Sandvik KS GKSS 470 Vendela Santén Kristinehamns KS GKSS 470 Fredrik Lööf Kristinehamns KS KSSS Starbåt Anders Ekström GKSS KSSS Starbåt Gustaf Fresk Norrköpings SS KSSS Skud 18 Birgitta Jacobsson Nilén KSSS Skud 18 Utvecklingslandslaget Kalle Suneson Domsands BS GKSS Laser Anton Dahlberg Växjö KK KSSS 470 Sebastian Östling SS Kaparen GKSS 470 Jonas Lindberg Rådasjöns SS GKSS 49er Kalle Torlén KSSS GKSS 49er Ungdomslandslaget Josefi n Olsson Oxelösunds SS GKSS Laser radial Sara Sigvardsdotter Stenungsunds SS GKSS Laser radial Cecilia Jonsson Rörvik SS GKSS Laser radial Emil Cedergårdh Lerums SS GKSS Laser Victor Västernäs SS Norderviken GKSS Laser Jesper Stålheim Skoghalls BS KSSS Laser Max Salminen SS Pinhättan KSSS Laser David Jonsson KSSS KSSS Laser Björn Allansson Motala SS GKSS Finnjolle Victor Bergström SS Kaparen GKSS 470 Marcus Dackhammar Hjuviks BK GKSS 470 Lisa Ericson Kullavik KKK GKSS 470 Astrid Gabrielsson GKSS GKSS 470 Filip Bolmgren Wikens BS GKSS 470 Emil Malmström Uppsala KF GKSS 470 Sandra Sandqvist Luleå SS KSSS 470 Karin Berg SS Åmålsviken KSSS 470 Carl Sylvan Henån BK GKSS 49er Niclas Düring Sigtuna BK GKSS 49er Elitverksamhet Elitverksamheten riktar sig till de seglare som etablerat sig på svart nivå i färgpyramiden och satsar på OS. Elitsatsningen har under året letts av Charlotte Alexandersson. Det operativa ansvaret för elitverksamheten ligger på Stefan Rahm, förbundsdirektör/sportchef, Magnus Grävare, förbundskapten, och de assisterande förbundskaptenerna Thomas Rahm och Jan Steven Johannessen. SWE Sailing Team SWE Sailing Team är det samlande namnet för svensk elitseglings tre landslag, vilket utgörs av landslaget, utvecklingslandslaget och ungdomslandslaget. Genom att samla alla inom ett lag ökar möjligheterna till kunskapsöverföring och till att visa vägen upp mot den yttersta eliten för lovande, yngre talanger. SWE Sailing Team är ett samarbete mellan SSF, Sveriges Olympiska Kommitté, SOK och de berörda klubbarna som alla medverkar till finansieringen. SWE Sailing Team har varit tillsammans ca 40 dagar under året, dels på träningsläger och tävlingar, men framför allt i Qingdao, Kina, för förberedelser inför och därefter under OS. Under året ingick tolv båtar och nio seglare i landslaget. Tre båtar och fem seglare var representerade i utvecklingslandslaget, och ungdomslandslaget bestod av 14 båtar och 19 seglare. En av de viktigaste uppgifterna för elitverksamheten är att säkerställa att det finns konkurrenskraftiga program för de seglare som ingår i landslaget. Dessa utvecklas och utvärderas kontinuerligt i samverkan mellan SOK, SSF, berörda seglare, tränare och klubbar. Till respektive program kopplas även annan expertis vid behov, som exempelvis fysiolog, meteorolog och regelexpert och mental rådgivare. Under året genomfördes ett antal ledarutvecklings- och lagutvecklingssammankomster framför allt för deltagarna i de olympiska spelen. Toppseglingscentret, TSC TSC har haft en mycket positiv utveckling under året med flera nya besättningar och stark utveckling hos de besättningar som varit med sedan starten Efter OS genomfördes träning tre fyra dagar i veckan långt in i december. Verksamheten skedde på Sveriges västkust, oftast i Långedrag, men också i havssjö i Lerkil eller Kullavik. Jan Steven Johannessen startade sin anställning som lasertränare i september och har en mycket stark grupp av seglare. Herrarna i klassen genomförde i november ett träningsläger på de blivande EM-vattnen i Borstahusen med seglare från TSC, danska landslaget och seglare och tränare från riksidrottsgymnasierna. Syftet med TSC är att underlätta steget in i seniorelitsegling på international toppnivå för seglare i åldern Bilder: Daniel Birgmark under OS. Johan Wigforss i SWE Sailing Team-tröja

13 11 OS-laget. Övre raden fr. v: Therese Torgersson, 470; Karsten Kaping, coach; Karin Söderström, laser radial; Jan Steven Johannessen, coach; Joakim Wilenius, coach; Jonas Lindberg, 49er, Thomas Rahm, coach; Peter Santén, coach; Karl Torlén, 49er; Sebastian Östling, 470; Vendela Santén, 470; Daniel Birgmark, fi nnjolle. Nedre raden fr. v: Stefan Rahm, coach; Fredrik Lööf, starbåt; Anders Ekström, starbåt; Magnus Grävare, förbundskapten; Anton Dahlberg, 470; Rasmus Myrgren, laser; Martin Gahmberg, coach; Charlotte Greppe, regelexpert; Tomas Mårtensson, meteorolog år. Genom verksamheten på TSC har SSF börjat uppnå en ökad träningsmängd på hemmaplan för hela SWE Sailing Team och därmed ökad kunskapsöverföring mellan seglarna. Olympiska spelen Qingdao, Kina Sverige var representerat i sju klasser i Qingdao. Elva seglare deltog, åtta herrar och tre damer. För sex av seglarna var detta OS-debuten, två deltog på sitt andra OS, en på sitt tredje och en för femte gången. Medelåldern på det svenska laget var 28 år. Bäst lyckades Fredrik Lööf, som tillsammans med Anders Ekström tog Sveriges enda seglingsmedalj, ett brons i starbåt. Även Daniel Birgmark i finnjolle och Rasmus Myrgren i laser var med på medaljplats fram till finalseglingarna, men slutade totalt fyra respektive sexa. Tävlingarna i Kina präglades som väntat av lätta vindar och stark ström även om tre seglingsdagar hade hårdare vindar och besvärlig sjö efter att ett lågtryck kommit in över Kinesiska sjön. OS-laget var väl förberett efter starkt stöd av SSF, SOK och klubbarna som seglarna representerade, GKSS och KSSS. Paralympiska spelen Qingdao, Kina Den svenska Skud 18-besättningen med rorsman Carl Gustaf Fresk och trimmer Birgitta Jacobsson genomförde en mycket fin satsning inför de paralympiska spelen som ett par veckor senare arrangerades på samma arena som OS-seglingarna. Carl Gustaf och Birgitta startade samarbetet med ett längre träningsläger i Miami i januari följt av Förparalympiska regattan i Qingdao i maj. Teamet coachades av Gunnar Hansson. Detta var Carl Gustafs tredje Paralympics och Birgittas första. De slutade på sjätte plats efter en stark avslutning på regattan. VM- och EM-medaljer Jesper Stålheim vann JEM i laser i Frankrike, Lisa Ericsson och Astrid Gabrielsson blev trea på JVM i 470 i Polen. Josefin Olsson vann VM i e-jolle och Charlie Ekberg blev trea i herrklassen. I junior-em i e-jolle tog Sverige brons både i pojk- och i flickklassen genom Philip Carlsson och Emma Oljelund. Sofia Engström och Frida Langenius blev tvåa i EM i RS feva och Beatrice Törnsten blev trea i VM i RS tera. Stellan Berlin vann VM i 2.4mR och Hans Asklund blev trea, och Jan Gustafson, Rickard Ivarsson och Karl Kristensen blev trea i VM i H-båt. Ralf Aspholm vann EM i ORC tillsammans med besättningen Matthew Humphries, Emil Wiberg, Johan Barne, Tore Lewander, Peter Krull, Christopher Brugge, Fredrik Aurell och Kimon Sfirs..

14 12 Mästarnas Mästare Mästarnas Mästare genomfördes i Sandhamn för tredje året. Intresset var ännu större än tidigare år, och 34 besättningar 32 svenska mästare och 2 wildcard i form av SWE Sailing Team herr respektive dam deltog i tävlingen som bestod av grundomgång, semifinal, uppsamlingrace och final. Mästarnas Mästare genomfördes under två dagar, till en början i lätta vindar som ökade inför den andra dagen. Mästartiteln vanns av laser master-besättningen Niklas Edler, rorsman, Jacob Jacobsson, Anders Jönsson och Anders Borg. I samband med den första dagens regattamiddag hölls en informationsträff om Volvo Ocean Race och Roger Nilson från den spanska båten Telefonica Black intervjuades via telefon. En dokumentär producerades under helgen och sändes senare i Viasat Sport vid två tillfällen. Även detta år var det möjligt att spela på besättningarna. Oddssättningen utökades till att denna gång omfatta alla besättningar. Det var också möjligt att satsa på olika dueller, det vill säga tippa vilken av två besättningar som skulle placera sig bäst. Matchracing I World Matchracing Tour som är matchracingens officiella VM deltog följande svenska skeppare: Magnus Holmberg, Mattias Rahm, Björn Hansen och Johnie Berntsson. Mattias Rahm med besättningen Johan Barne, Oscar Angervall, Daniel Björndal och Fredrik Aurell, vann deltävlingen i Marstrand, Match Cup Sweden, och Johnie Berntsson med besättningen Johan Backman, Daniel Wallberg och Björn Lundgren blev förste svensk att vinna deltävlingen Bermuda Gold Cup. Totalt blev Magnus Holmberg bäste svensk med en slutlig sjätteplats. Linda Rahm vann Lysekil Women s Match med besättniningen Skarenhed, Helena Barne, Annika Olsson, Anna Nordlander, Marie Öberg, och den för året nya Nordic Women s Matchracing Tour vanns av Anna Kjellberg. Volvo Ocean Race I oktober startade Volvo Ocetan Race 2008/2009 från Alicante, Spanien. På startlinjen fanns en båt, Ericsson 3, som seglar under nordisk flagg. I besättningen finns fyra svenskar, Martin Krite, Martin Strömberg, Anders Dahlsjö och Magnus Mange Olsson. Ytterligare en svensk, Roger Nilson, finns med i startfältet, på Telefonica Black. Tävlingen kommer att ha två stopp i Sverige, Marstrand och Stockholm före målgången i slutet av juni Bilder: Laser master-besättningen blev Mästarnas Mästare. Foto: Johan Granath. E-jolle-besättningen under Mästarnas Mästare. Foto: Johan Granath. Mattias Rahm under Match Cup Sweden. Foto: Stefan Rahm. Ericsson 3 under Volvo Ocean Race. Foto: Gustav Morin.

15 13 Juniorverksamhet Jakob Gustafsson har deltidsanställts som juniorkoordinator på SSF:s kansli. Hans uppgift är att koordinera och samordna svensk juniorsegling. Juniorbåtsrekommendation Med målsättningen att 2009 skapa en brädseglingsrekommendation för juniorer har SSF beslutat att närmare observera klasserna Kona samt BiC Techno. Klasstränare Sedan sommaren har SSF samordnat klasstränarrollen. Syftet med detta är att hitta en enhetlig struktur och skapa möjlighet till utbyten mellan klasstränarna. Seglargymnasierna, RIG och REG Riksidrottsgymnasierna, RIG, i Motala och Lerum har tagit in sex respektive fyra elever. Motala startade under hösten en ombyggnation av klubbstuga och bodar. Man investerade också i en ny sjösättningsramp. I Lerum har den tidigare ungdomslandslagsseglaren Magnus Nilsson anställts som tränare. Seglargymnasiet i Ängelholm har omformats till ett regionalt idrottsgymnasium, REG, i samarbete med Ängelholms SS. Regionalt seglingsgymnasium har även startats i Samskolan i Saltsjöbaden i samarbete med KSSS. JSM Junior-SM arrangerades i Båstad gemensamt av klubbarna Ängelholm-Skäldervikens SS, RSS, TBSK, BBSS, SS Delfinen och Ängelholm-Skäldervikens SS, Ramsjöstrands SS, SS Delfinen, Torekovs BSK, Båstad KS och Båstad BSS. JSM lockade ungefär 500 barn och ungdomar i klasserna optimist, e-jolle, laser, laser radial, zoom 8, RS feva, 420 och 29er. JSM invigdes av musik- och tv-profilen Dogge Doggelito. En dvd från mästerskapet producerades. SSF tog en aktiv del i årets JSM, vilket bland annat resulterade i en särskild webbplats för JSM, juniorsm. se, vilken kan nyttjas av kommande JSM-arrangörer. ISAF Youth Worlds Kvalen till ISAF Youth Worlds gick i Stockholm (hösten 2007) och Göteborg (våren 2008), och därifrån kvalificerade sig Niclas Düring, Sigtuna BK, i laser, Sara Sigvardsdotter, Stenungssunds SS, i laser radial, Johan Öjerborn och Marcus Jour, Rådasjöns SS, respektive Sara Engström och Hanna Dahlborg, Kullavik KKK, i 29er. ISAF Youth Worlds seglades i Århus, Danmark, och Jakob Gustafsson följde laget som coach. +19 En arbetsgrupp har tillsatts för att diskutera vilka aktiviteter som skulle kunna öka intresset för seglare äldre än 19 år. Bland de aktiviteter som projekterats finns ungdoms-sm match samt senior-sm. Bilder: JSM på Bjärehalvön. RIG i Motala. XX och yyy under ISAF Youth Worlds. Foto: OnEdition. ISAF Youth Worlds-laget.

16 14 Fördelning av bidrag från Idrottslyftet 2008 Totalt kronor 40% 40% 20% kr kr kr Klubbutveckling Ledarutveckling Materialköp Rekrytering En stor del av bidraget från Idrottslyftet har avsatts till klubb- och ledarutveckling, detta för att behålla så många seglare som möjligt i verksamheten. Under året har 45 olika klubbutvecklingsprojekt genomförts med coachning av distriktsförbundens regionala sailcoacher. Ungdomsvänliga klubben Antal klubbar som deltar i projektet ungdomsvänliga klubben ökade från 107 till 113. En revidering av regelverket för de ungdomsvänliga klubbarna reviderades i syfte att höja kvaliteten i projektet. SSF:s Seglarskola SSF:s Seglarskola har introducerats. Syftet är att öka kvaliteten på landets seglarskolor samt att hjälpa till att marknadsföra dessa för att på sikt få fler att prova på idrotten segling. Träffen För sjätte gången arrangerades Träffen, den årliga konferensen för ungdomsvänliga klubbar, rekommenderade juniorklassförbund och distriktsseglarförbund, på Bosön. Totalt deltog närmre 200 ledare och beslutsfattare. Årets tema var Från OS-medalj till seglarskola. Under helgen diskuterades i seminarieform bland annat förbättringar på respektive färgnivå. Även goda exempel från några klubbar presenterades. Volvo City Sailing Kappseglingsturnén Volvo City Sailing arrangerades på nio orter och därefter slutfinal i Båstad. Arrangör var Volvo i samarbete med SSF och de lokala segelklubbarna på respektive ort. SSF:s förhoppning var att tävlingsformen skulle bredda seglingsintresset i Sverige. Prova på-segling arrangerades i anslutning till tävlingen. Seglarna tävlade i tremannalag i CB66 Racer och banorna lades nära land. Finalen vanns av Patrik Blom, Kasimir Johansson och Niklas Roiha från Finland. Utbildning Målsättningen är att klubbarna själva ska ha den kompetens som krävs för de tävlingar man ska arrangera och de träningar man ska genomföra. Befintliga utbildningar har utvärderats, och arbetet med att färgkoda dem har fortsatt. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Per Frykholm, som går tredje året på GIH med inriktning segling, har skrivit en C-uppsats på temat Starter. Bilder: Laser master-besättningen blev Mästarnas Mästare. Foto: Johan Granath. xxx-besättningen under Mästarnas Mästare. Foto: Johan Granath. Mattias Rahm under Match Cup Sweden. Foto: Stefan Rahm. Ericsson 3 under Volvo Ocean Race. Foto: Gustav Morin.

17 15 Domarutbildning I takt med det ökande antalet direktdömda tävlingar har behovet av direktdomare ökat. Enligt 2008 års utbildningsplan blir tränare som utbildas på blå nivå i kombination med regelkurs därför även direktdomare på samma nivå. Sponsorer och information SSF har förlängt sina samarbetsavtal med bland andra Volvo, Musto och Sebago (Trendmark) samt Viamare för SWE Sailing Team. Under Mästarnas Mästare var bland annat Seglarhotellet Sandhamn, Volvo Ocean Race Stockholm Stopover och Atlantica Team Onboard samarbetspartners. Webbplatsen svensksegling.se SSF:s webbplats har utvärderats och ett förslag på omstrukturering har godkänts. Webbyrån Dromedar har kontrakterats för att göra den nya webbplatsens design och programmering. Den nya versionen av svensksegling. se har registrerats hos RF:s webblösning Idrott Online. Segling Tio nummer av Segling har givits ut. SSF har haft tio sidor i varje nummer (Svensk Segelsport), varav tre till fyra har varit reserverade för notiser från klassförbund. Sedan i höstas finns SSF:s sidor även tillgängliga på Seglings webbplats segling.biz. Detta för att fler ska ha möjlighet att ta del av vad som händer inom SSF:s verksamhet. Media Pressinformation har e-postats till media i samband med större evenemang samt olympiska regattor med representation från SWE Sailing Team. En stor insats gentemot media genomfördes inför och under OS, bland annat med en medieträff i Båstad tillsammans med OS-laget, respektive Mästarnas Mästare. Under OS direktsände Sveriges Television de tre medaljfinaler där Sverige var representerat. Finalen i starbåt, som slutade med ett svenskt brons, sågs av tittare. Båtsociala frågor SSF har via Stefan Nordström och Michael Persson varit representerade i Sjösportens Samarbetsdelegation, SSD. SSD:s arbetsuppgifter är att på central nivå samordna båtlivets gemensamma intressen och därvid utgöra remissinstans för myndigheter och organisationer. Under året har SSD bland annat behandlat frågor om båtkörtkort och Sjöfartsverket förändring av uppdraget gentemot fritidsbåttrafiken. SSF är en av sju båtorganisationer i Båtförsäkringskommittén som har till uppgift att främja båtsporten genom att verka för sjösäkerhet och gott sjömanskap. Dett görs genom att företa utredningar och sprida information till klubbar och dess medlemmar samt att ansvara för Båtorganisationeras egen försäkring. (Svenska Sjö). SSF har företrätts av Hans Åke Fryklund, Michael Persson och Hans Liljeblad. NFB, Nämnden för båtlivsutbildning företräds för SSF räkning av Rolf Bladh och Anders Andrén. NFB faställer kunskapskrav, auktoriserar förhörsrättare och utfördar intyg gällande Förarintyg och Kustskepparintyg för båtlivet.

18 16 Utmärkelser Årets seglare Efter ett mindre lyckat OS i Aten 2004 lade Fredrik Lööf och Anders Ekström, KSSS, upp en strategi inför OS 2008 i Qingdao. Under en fyraårsperiod lade de all fokusering på Kina, där de efter en lysande grundserie ledde inför medaljfinalen. Där försvann dessvärre guldet men killarna får utmärkelsen efter att ha genomfört en professionell OS-satsning och tagit en mycket välförtjänt bronsmedalj. Årets seglare tilldelas den eller de seglare som under året enligt SSF:s styrelse gjort den bästa kappseglingsprestationen. Vinges Kanna Stellan Berlin vann tog sin femte VM titel i 2.4mR klassen när han vann VM på Gran Canaria, Spanien. Vinges Kanna tilldelas till den manlige seglare som gjort den främsta prestationen. Reimerspokalen Josefin Olsson, Oxelösunds SS, tog med en makalös nervkyla VM-guld i e-jolle. I tight strid med danskan Anne-Marie Rindom tog hon hem slutsegern med bara en poäng till godo. Josefin vann såväl SM som JSM i e-jolle och efter VM inledde hon sin nya karriär i laser radial med årets tredje SM-guld. Reimerspokalen tilldelas den kvinnliga kappseglare som gjort den främsta prestationen. Halvan Josefin Olsson, Oxelösunds SS, tog med en makalös nervkyla VM-guld i e-jolle. I tight strid med danskan Anne-Marie Rindom tog hon hem slutsegern med bara en poäng till godo Halvan tilldelas den junior eller det juniorlag som under året erhållit den bästa placeringen på ett VM, EM, JVM eller JEM. Geddapokalen Jesper Stålheim, KSSS, har genom hård träning, framför allt under sin tid på seglargymnasiet i Ängelholm, utvecklats till ett av Sveriges största framtidshopp. Han får Geddapokalen för sin seger i JEM i laser i Frankrike. Geddapokalen tilldelas den mest meriterade junioren. Lyftet Anna Kjellberg, med besättningen Annika Ölme, Ann

19 17 Dahlsten, Vanja Lundberg, Johanna Lyrstrand och Anna Nordlander fick ett wildcard till damtävlingen i Match Cup Sweden. De åkte dit med ambitionen att se och lära - och tog sig till final. Där blev emellertid världsettan Claire Leroy, Frankrike, för stark. Anna och hennes besättning blev med sin andraplats bästa svenskor i tävlingen. Under året har Anna och hennes besättning också tagit hem totalsegern i Nordic Women s Matchracing Tour. Lyftet tilldelas den eller de seglare som genomgått en dramatisk utveckling under året eller gjort ett imponerande lyft inom seglingen. Nakterhuset Med den imponerande serien (6)-3-1 vann Ralf Aspholm med besättning årets EM i havskappsegling enl ORCi-regeln och hade hela 36,25 poäng tillgodo på tvåan. Man blev även svenska mästare under året. Besättningen bestod av Ralf Aspholm, skeppare och pitman; Matthew Humphries; taktiker; Emil Wiberg, rorsman; Johan Barne, navigatör; Tore Lewander, stortrimmer; Peter Andersson, spinnakertrimmer; Christopher Brugge, försegelstrimmer; Fredrik Aurell, mastman; och Kimon Sfirs, fördäck. Nakterhuset delas ut till välförtjänta havskappseglare. Årets tränare Jimmy Talén har ställt om arbetet från riksidrottsgymnasium till regionalt gymnasium i Ängelholm och dessutom även utvecklat delar av verksamheten. Han har organiserat och genomfört flera uppskattade träningsläger och delat med sig av sina kunskaper till många seglare. Genom idogt sailcoacharbete har Jimmy en stor del i den tränarutbildning och klubbutveckling som skett i hans region. Årets Tränare tilldelas den tränare som under året bidragit med värdefull utveckling av en enskild seglare eller besättning men kan även tilldelas tränare/ledare för ett lag eller en förening. Årets arrangör SS Norderviken genomförde med bravur SM i laser master. Med en stor portion kraft och energi har SS Norderviken arrangerat ett gemytligt och proffsigt event såväl på vattnet som på land. Möjligheten att inför SM-dagarna kunna delta i träningsläger på plats gör också helhetsintrycket av tävlingen än bättre. Årets Arrangör tilldelas den klubb som på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt arrangerat en eller flera kappseglingar. I bedömningen ska hänsyn tas till hela arrangemanget, både på kappseglingsbanan och i land, liksom förberedelser, informationsspridning och mediehantering.

20 18 Resultat Resultaten är rapporterade till SSF av respektive arrangör (svenska tävlingar) eller klassförbund (tävlingar utomlands). Olympiska spelen, Kina 470 dam 1 AUS Elise Rechichi/Tessa Parkinson 2 NED Marcelien De Koning/Lobke Berkhout 3 BRA Fernanda Oliveira/Isabel Swan 15 SWE Therese Torgersson/Vendela Santén 470 herr 1 AUS Nathan Wilmot/Malcolm Page 2 GBR Nick Rogers/Joe Glanfi eld 3 FRA Nicolas Charbonnier/Olivier Bausset 15 SWE Anton Dahlberg/Sebastian Östling 49er 1 DEN Jonas Warrer/Martin Kirketerp Ibsen 2 ESP Iker Martinez de Lizarduy/ Xabier Fernandez Gaztañaga 3 GER Jan-Peter Peckolt/Hannes Peckolt 18 SWE Jonas Lindberg/Kalle Torlén Finnjolle 1 GBR Ben Ainslie 2 USA Zach Railey 3 FRA Guillaume Florent 4 SWE Daniel Birgmark Laser 1 GBR Paul Goodison 2 SLO Vasilij Zbogar 3 ITA Diego Romero 6 SWE Rasmus Myrgren Laser radial 1 USA Anna Tunnicliffe 2 LTU Gintare Volungeviciute 3 CHN Lijia Xu 14 SWE Karin Söderström Starbåt 1 GBR Iain Percy/Andrew Simpson 2 BRA Robert Scheidt/Bruno Prada 3 SWE Fredrik Lööf/Anders Ekström Paralympiska spelen, Kina Skud 18 1 USA Nick Scandone/Maureen McKinnon Tucker 2 AUS Daniel Fitzgibbon/Rachael Cox 3 CAN John Scott McRoberts/ Stacie Louttit 7 SWE Carl-Gustaf Fresk/Birgitta Jacobsson Nilén Världsmästerskap 2.4mR 1 SWE Stellan Berlin 2 FRA Damien Seguin 3 SWE Hans Asklund 4 SWE Peter Norlin 5 SWE Magnus Lidholm 6 SWE Lennart Heselius 8 SWE Peter Andersson 13 SWE Per Ahrbom 19 SWE Bo Hedensjö 21 SWE Jonas Palm 25 SWE Pekka Seitola 26 SWE Hans Ekholm 28 SWE Bertil Grandinson 31 SWE Jan Nordin 33 SWE Stellan Westerdahl 43 SWE Jan Hakefelt 44. Anders Jordal 470 dam, Australien 1 USA Erin Maxwell/ Isabelle Kinsolving 2 ITA Giulia Conti/ Giovanna Micol 3 AUS Elise Rechichi/Parkinson, Tessa 8 SWE Therese Torgersson/Vendela Santén 470 herr, Australien 1 GBR Nic Asher/ Elliot Willis 2 POR Álvaro Marinho/Nunes, Miguel 3 ISR Kliger, Gideon/Gal, Udi 51 SWE Anton Dahlberg/Sebastian Östling 49er, Australien 1 AUS Nathan Outteridge/Ben Austin 2 GBR Stephen Morrison/Ben Rhodes 3 UKR Rodion Luka/George Leonchuk 25 SWE Jonas Lindberg/Kalle Torlén Finnjolle, Australien 1 GBR Ben Ainslie 2 NZL Dan Slater 3 DEN Jonas Christensen 5 SWE Johan Tillander 17 SWE Daniel Birgmark

2015 - ett bra år för oss att synas

2015 - ett bra år för oss att synas 2015 - ett bra år för oss att synas BÅTMÄSSORNA ÄR IGÅNG och seglingssäsongen närmar sig med stormsteg. 2015 kommer att bli ett år då vår idrott har många fina möjligheter att synas, så som Volvo Ocean

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse. Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse Styrelsen för Stockholms Innebandyförbund önskar avge följande verksamhetsberättelse med årsredovisning gällande distriktets tjugoförsta säsong, -. Verksamhetsplan Styrelsen för Stockholms

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET

SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET SVENSKA BILSPORT FÖRBUNDET Juniorvärldsmästare i Rally 2004 PG Andersson, Årjängs MK Jonas Andersson, MK Team Treske V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 4 Svenska Bilsportförbundet Verksamhetsåret

Läs mer

17.30 Presentation av styrelsekandidater Valberedningen 18.00 Middag 19.30 Bildvisning m.m. Petter Restorp

17.30 Presentation av styrelsekandidater Valberedningen 18.00 Middag 19.30 Bildvisning m.m. Petter Restorp Lördag 24/3 Tid Aktivitet Ansvarig 11.30 Lunch, för föranmälda 13.00 Välkommen Pontus Axelsson 13.15 Frågor som klubbar vill väcka och få svar på under helgen Pontus Axelsson 13.30 Hur jämställda är vi?

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006

Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006 Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006 Sveriges Schackförbunds Verksamhetsberättelse 2006 Innehåll 3 Styrelsens berättelse 4 Ordföranden har ordet 5 Kansliet 6 Verksamhetsplan 7 Allsvenska

Läs mer

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IfkGötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IdROttsföRenInGen kamraterna GötebORG ORdInaRIe årsmöte, Svenska Mässan. MåndaGen den 9 mars 2015 kl 18:30. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande Inledningsanförande

Läs mer

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott

Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Årsberättelse 2012 Spårvägen Friidrott Innehåll Ordföranden reflekterar... 3 Spårvägens organisation, arrangemang etc... 9 Årsmötet 2012... 15 Läger, konferenser etc... 15 Fem projekt finansierades med

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Karlstads Segelsällskaps medlemstidning. Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80. Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Nr. 2 Mars 2008. Årgång 80 Regatta, Karlstads Segelsällskaps medlemstidning Mars 2008 nr. 2 årgång 80 1 Seglen på! Sjösättning. Sén kom vintern! Foto: Jan-Eric Edström

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Verksamhetsberättelse 2012 Central Administration Under 2012 avhölls Svenska Brottningsförbundets årsmöte i Falkenberg

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015

Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Årsmöteshandlingar för Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundets Årsmöte 2015 Scandic Hotell Södertälje 2015-03-07 Järva MK: Guld i Lag SM 2015 Fotograf: Ben Nyman Göta MS, Enduro VM: Bästa VM arrangör

Läs mer

AF OFFSHORE RACE. Klassisk havskappsegling med start på Stockholms ström 30 juni och 1 juli.

AF OFFSHORE RACE. Klassisk havskappsegling med start på Stockholms ström 30 juni och 1 juli. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 AF OFFSHORE RACE Klassisk havskappsegling med start på Stockholms

Läs mer

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND

ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND ÖREBRO LÄNS ISHOCKEYFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE Säsongen 2013-2014 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Guld i U13, Länscupen 2013 Foto: Lars Åke Johansson Armborg Kumla Hockey - Brons i U15,

Läs mer

Linköpings Allmänna Simsällskap. Verksamhetsberättelse 2013

Linköpings Allmänna Simsällskap. Verksamhetsberättelse 2013 Linköpings Allmänna Simsällskap Verksamhetsberättelse 2013 Utgåva 2.0 2014-03-21 Innehåll Innehåll... 2 LASS uppgift, vision och värdegrund... 4 Vision enligt verksamhetsplanen 2013:... 4 Summering av

Läs mer

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12 Medlemsblad nr 2/12 Ymer Kuriren Boule - Bowling - Boxning - Cykel - Friidrott - Frisbee Gymnastik - Motion- Orientering - Skidor - Volleyboll I detta nummer bl.a. om; sid. 7-8 Boule sid. 8-9 Bowling sid.

Läs mer

verksamhets- och Förvaltningsberättelse

verksamhets- och Förvaltningsberättelse verksamhets- och Förvaltningsberättelse 12 INNEHÅLL Året som gått... 3 Specialdistriktsförbund i distriktet... 4 Styrelse och uppdrag, personal... 5-6 Vision och värdegrund... 7 Idrotten i samhället...

Läs mer

nummer ett tjugohundratio utgåva: 16

nummer ett tjugohundratio utgåva: 16 01 10 nummer ett tjugohundratio utgåva: 16 Tidningen Göteborgshandbollen ges ut som officiellt organ för och av Göteborgs Handbollförbund. Upplaga är 10 000 ex. Tidningen nu även finns online, gå in på

Läs mer

Västgöten. Årg. 21 Nr 3-2014

Västgöten. Årg. 21 Nr 3-2014 Västgöten Årg. 21 Nr 3-2014 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Juniorfight på BillingeBragden F 40-årsjubileum i Lidköping F Blåsigt ungdomsspel F Jennies världsrekord F Fullt ös

Läs mer

Svenska Finnjolleförbundet

Svenska Finnjolleförbundet Svenska Finnjolleförbundet ett av seglingens OS-klassförbund! Svenska Finnjolleförbundet är ett av Internationella Finnjolleförbundets nationella förbund. Vår målsättning är att utveckla Svensk Finnjollesegling

Läs mer

nr 6 2007 innehåll k r ö n i k a nr 6 2007 Dövsport OFFICIELLT ORGAN FÖR SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET (TIDIGARE SVERIGES DÖVAS idrottsförbund)

nr 6 2007 innehåll k r ö n i k a nr 6 2007 Dövsport OFFICIELLT ORGAN FÖR SVENSKA DÖVIDROTTSFÖRBUNDET (TIDIGARE SVERIGES DÖVAS idrottsförbund) k r ö n i k a Alexander Weinhagen fortsätter att slå europaoch världsrekord i simning. Malmögrabben är bara 22 år och redan ett stort världsnamn. Vem glömmer hans starka insatser i sim-vm i Taiwan där

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT

AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT Aktia Visa Platinum är ett kort för dig som uppskattar hög kvalitet och marknadens högsta servicenivå. Förutom kortets vanliga egenskaper får du: Priority Pass

Läs mer

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén

50 år. Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år 1955 2005 Jubileumsskriften har sammanställts av Per Olof Larsson och Kent Blomqvist Historiekommittén 50 år med klubba och puck En lång och mycket intressant tid har förflutit sedan ishockeyn kom

Läs mer

Gävle OK Årsberättelse 2009

Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle OK Årsberättelse 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 2 Gävle 10-04-18 Våra sponsorer 2009 Gävle Orienteringsklubb Sidan 3 Gävle 10-04-18 Årsberättelse 2009 Styrelsen för Gävle orienteringsklubb avger

Läs mer