Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2008. med årsredovisning"

Transkript

1 1

2

3 Verksamhetsberättelse 2008 med årsredovisning

4 Verksamhetsberättelse för Svenska Seglarförbundet

5

6 4 Antal klubbar per distrikt Svenska Seglarförbundet är ett av 68 specialidrottsförbund som är anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet, RF, och ett av 35 olympiska specialförbund i Sveriges Olympiska Kommitté, SOK. Med medlemmar, fördelade på 416 klubbar, 17 distrikt och 85 klassförbund, är Svenska Seglarförbundet ett av de tio största förbunden i RF i antal medlemmar räknat. Svenska Seglarförbundet af Pontins väg 6, Stockholm Tel , fax E-post 4 Norrbotten Kansli Stefan Rahm, förbundsdirektör och sportchef Åsa Blomqvist-Jonsson, ekonomi och administration Magnus Grävare, förbundskapten Jakob Gustafsson, juniorkoordinator (fr.o.m 1 april) Jan Steven Johannessen, ass. förbundskapten (fr.o.m 15 september) Anders Larzon, utbildningsansvarig Johanna Lundeberg, informationsansvarig Kjell Marthinsen, teknik- och mätansvarig Thomas Rahm, ass. förbundskapten, ansvarig TSC 16 Mellannorrland 5 Västerbotten Styrelse Lena Engström, ordförande Michael Persson, vice ordförande Hans Liljeblad, skattmästare Charlotte Alexandersson Annika Ekman Pekko Svensson Victor Wallenberg Berndt Öjerborn Omslag OS-bronsmedaljörerna Fredrik Lööf/Anders Ekström. På stora bilden syns även förbundskapten Magnus Grävare och coachen Martin Gahmberg. Foto: Stefan Rahm Bilduppslag 76 Västkusten 24 Värmland- Västergötland 5 Dalarna Örebro 17 9 Västmanland Östergötland 20 3 Gästrikland Södermanland 18 Uppland Stockholm Produktion Svenska Seglarförbundet Tryckt hos AWJ Tryck 28 Småland 5 Gotland 9 50 Blekinge Skåne Sponsorer 2008 Suppliers 2008

7 5 Styrelsens arbete präglat av mål Under 2008 har SSF:s måldokument legat till grund för styrelsens arbete. Syftet var dels att fokusera på rätt saker men också att tydligare visa i vilken riktning vi vill gå. Hela SSF:s organisation ska vara delaktig och gemensamt bidra till att vi når våra mål, och därför är processen för hur vi tar fram dem från styrelsens förslag till distriktrordförandekonferensen och därefter beslut lika viktig som själva målen. Genom att involvera distrikt och klassförbund hoppas vi att vi ska kunna styra allt det engagemang och all energi som finns i svensk segling åt samma håll och därmed uppnå även våra högt satta mål. Vi har också lagt energi på att effektivisera styrelsearbetet och även startat ett tätare samarbete med våra distrikt, bland annat genom att regionvis träffa deras representanter. För att komma närmre den verksamhet som sker i klubbarna har vi i samband med regattor i olika delar av landet besökt flera av våra klubbar. I vårt internationella åtagande har vi gjort en del förändringar och beslutat att dra ner på vår internationella närvaro för att i stället lägga våra resurser på hemmaplan. Under året har vi lagt grunden för att nu kunna göra de förändringar vi vill åstadkomma under 2009, där kommer vi att prioritera utbildning, effektivare kommunikation i organisationen och ökad självfinansiering. Detta för att vi ska få resurser att bli ännu fler kappseglare och få en starkare elit. Lena Engström, ordförande

8 6 Arrangörskommittén Kommittén har haft sju protokollförda möten, varav sex telefonmöten och ett fysiskt. Kommitténs ledamöter har som aktiva funktionärer men även som åskådare besökt ett flertal svenska regattor. Under året har 577 kappseglingar sanktionerats, vilket är en ökning med 55 kappseglingar jämfört med Kommittén har bland annat arbetat med att utse arrangörer till exempelvis JSM. I syfte att bredda kommitténs kunskap har flera ledamöter aktivt deltagit i seglingsarrangemang runt om i världen, bland annat OS i Qingdao. Utbildning Kommittén har tillsammans med Håkan Larsson och föreläsare arbetat fram en ny utbildningsplan för tävlings- (TL) och seglingsledare (SL) enligt färgpyramidsmodellen samt anpassat titulaturen till ISAF:s anvisningar: Regional seglingsledare (blå SL) tidigare distriktslicens Nationell tävlingsledare (röd TL) tidigare förbundslicens Nationell seglingsledare (röd SL) tidigare förbundslicens Tävlingsreglementet Under året har endast mindre ändringar i reglementet utförts efter beslut av Seglardagen. Mallar och tävlingsreglementet har uppdateras på webben. Tävlings- och seglingsledarseminarium Seminariet för tävlings- respektive seglingsledare hölls i Göteborg med ett 80-tal deltagare. Temat var Format. Under seminariet behandlades olika format av kappsegling, till exempel kappsegling för funktionshindrade, matchracing, havskappsegling, brädsegling och radiostyrd kappsegling. Regelkommittén Kommittén har haft tre protokollförda sammanträden. Kommitténs ledamöter har deltagit som domare och matchdomare vid ett flertal tävlingar i Sverige och utlandet. Ledamöterna har under sommaren deltagit i schemalagd jour för att bistå protestkommittéer i samband med förhandlingar. Kappseglingsreglerna Racing Rules of Sailing offentliggjordes av ISAF i slutet av juni 2008, och kommitténs medlemmar har under sommaren och hösten arbetat med att översätta nyheterna och se över hela boken för att förbättra språket i den svenska översättningen. Därav har två arbetsmöten genomförts i Stockholm under hösten. Det andra mötet ägnades delvis åt att tillsammans med domarföreläsarna gå igenom hur de nya reglerna ska tolkas. Utbildning Tom Björkholm har genomfört en regelkurs och Tina Örtendahl en matchdomarkurs och en distriktsdomarkurs. Michael Zeeck har varit instruktör vid den

9 7 praktiska utbildningen av direktdomare i samband med Mästarnas Mästare i Sandhamn i oktober. Thord Elfström har varit handledare för två regelkurser på distans. Distanskurs Regler har uppdaterats av Thord Elfström och Tom Björkholm. Michael Zeeck har uppdaterat utbildningsmaterial och skriftliga prov inför fortbildningsomgången Överklagningsärenden Överklagningsgruppen har bestått av Michael Zeeck, samordnare, Tom Björkholm och Bo Samuelsson. Fyra överklaganden har behandlats under året. Tekniska kommittén Tekniska kommittén har haft två protokollförda möten. Klassregler Stor del av kommitténs arbete har ägnats åt att behandla förslag till ändringar i klassregler samt hjälpa nya klassförbund som vill bli medlemmar i SSF att ta fram klassregler. Arbetet med att revidera äldre klassregler för klasser med SM-status till ISAF:s standardmall, respektive till SSF:s förenklade mall för övriga klasser, har fortsatt. SweLYS En omarbetning av klassreglernas upplägg har påbörjats, och målet är att det ska bli tydligare vad som gäller för tabellbåtar, klassregelbåtar samt mätbrevsbåtar. Cirka 550 SweLYS-mätbrev har utfärdats, varav cirka 200 är nya för året. 19 nya båttyper har lagts till i tabellen och uppgifter i båtdatabladen har uppdaterats. Arbetet med organisation har fortsatt och ett huvudmål är att reducera leveranstiden för SweLYS-mätbrev. Tillverkare Kommittén har arbetat med att utvidga systemet med tillverkare som ges licens att godkänna egen produktion till att omfatta skrov, skrovbihang och rundhult. ISAF:s internationella system för egengodkännande kom på plats under 2008 och kommittén arbetar med en övergång från det svenska systemet till ISAF:s system. IRC Sedan SSF fick rättighet av RORC att utfärda IRC-mätbrev har 30 mätbrev utfärdats Tekniska kontoret Redskapsreglerna har översatts till svenska och förberetts för en tryckt version tillsammans med Kappseglingsreglerna. Tekniska kontoret har främst arbetat med att administrera klassregler samt att utfärda mätbrev. Antalet utfärdade mätbrev under året ligger kring Förberedelse pågår för att administrera mätbreven för två nya klasser, F18 och 420.

10 8 Historiska Utskottet Utskottet har haft fem protokollförda möten. Vårens Seglare Minns, som vanligt i Stockholm, hade 75 besökare. Börje Larsson intervjuade Gurra Krantz och Bosse långrygg Ahlström om deras seglarliv. Höstens Seglare Minns, det 25:e i ordningen, hade 50 besökare. Börje Larsson intervjuade Stefan Winberg och Thomas Lundkvist om deras seglarliv och om Stefans verksamhet som segelmakare. Stefan Rahm visade en film från en av svenskarnas delseglingar i America s Cup och kommenterade utifrån sin roll som taktiker ombord. Den 15:e Historiska dagen på Sjöhistoriska Museet i Stockholm lockade 87 personer. Dagen handlade om Skärgårdskryssarregeln som 2008 fyllde 100 år. Skärgårdskryssarförbundet stod för arrangemanget. Medverkade gjorde Per Thelander, Hans Samuelsson, Olle Madebrink, Rolf Herrström och Thomas Stavaeus. Utskottet har genom Lennart Runemo fortsatt sin medverkan i förberedelserna för några segelklubbars bidrag i Stockholms Idrottshistoriska Förenings (SIF:s) årsbok 2009 med temat segling. Arbetsgruppen för seglare med funktionshinder Arbetsgruppen driver frågor gällande seglare med funktionshinder. Målet är i första hand att skapa en öppnare attityd, bredare medvetenhet och fördjupad kunskap kring seglare med funktionshinder. Utbildning Arbetsgruppen har fortsatt att utveckla det utbildningsavsnitt som behandlar segling för personer med funktionshinder. Gruppen har varit delaktig i utvecklingen av specialinstruktörsutbildningen Seglare med funktionshinder som arrangeras i samarbete med Stiftelsen Skota Hem. Kursen är en del av SSF:s nya utbildningsplan. På årets kurs deltog 18 instruktörer från klubbar runt om i landet. Ett kompletterande utbildningsmaterial med fokus på seglare med funktionshinder har färdigställts. Internationellt Vid International Foundation for Disabled Sailors, IFDS, årsmöte valdes 2.4 mr och Sonar till en- respektive tremansklass för ytterligare två paralympiska spel. Ett nordiskt klassificeringsseminarium arrangerades av den norska paralympiska kommittén där svenska klassificeraren Marie Båge representerade arbetsgruppen. Klassificering En ny klassificeringskod har färdigställts av International Paralympic Commitee, IPC. Den ligger som grund för samtliga klassificeringar inom alla paralympiska idrotter. Inom seglingen har IFDS tagit fram klassificeringsregler utifrån koden som de nationella klassificerarna ska följa.

11 9 Projekt Arbetet med en projektplan har påbörjats i syfte att hjälpa klubbar att komma i gång med regelbundna tränings- och tävlingsmöjligheter för målgruppen. Internationella Rådet Internationella Rådets uppgift är att samordna den internationella verksamheten inom svensk segling med huvudsaklig inriktning på Skandinaviska Seglarförbundet, Internationella Seglarförbundet, Europeiska Seglarförbundet, International Foundation for Disabled Sailors samt Offshore Racing Congress. Alla som har internationella uppdrag ingår i SSF:s Internationella Råd som bereder motioner och övriga ärenden till respektive organisations årsmöte. Skandinaviska Seglarförbundet, Skand SF Skand SF och Grupp G i ISAF höll sitt vårmöte den 28 mars i Budapest, i anslutning till Eurosafs årsmöte, ett extramöte i Köpenhamn den 17 juni och årsmötet den 25 oktober i Tallinn. Representanter för seglarförbunden i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland och Island deltog. Vid årsmötet valdes Kurt Lönnqvist, Finland, och Stig Hvide Smith, Norge, att representera Grupp G i ISAF:s Council. Europeiska Seglarförbundet, Eurosaf Eurosaf höll sitt årsmöte i Budapest mars. I samband med mötet högtidlighölls Eurosafs tioårsjubileum. I samarbete med Franska seglarförbundet har ett prova-på-läger arrangerats, där deltagarna fått prova på bräda, jolle, flerskrov och kölbåt. Eurosaf Officials Exchange Programme fortsätter att utveckla utbytet av alla typer av tävlingsfunktionärer inom Europa. Internationella Seglarförbundet, ISAF ISAF:s Mid Year Meeting hölls 8 11 maj i Qingdao. ISAF:s årsmöte hölls i Madrid den 6 16 november. Mötet, som behandlade 175 motioner, dominerades av två frågor: valet av båtklasser till OS 2012 och valet av ordförande respektive vice ordförande för kommande fyraårsperiod. Båtklassfrågans enda nyhet blev att man valde en tre personers matchracingbåt för damernas OS-klass, elliot 6M. OS-klasserna 2012 fördelades enligt följande: Herr Vindsurfi ng RS:X Enmansjolle laser Enmansjolle, tung fi nnjolle Tvåmansjolle 470 Tvåmansjolle, skiff 49er Kölbåt starbåt Dam Vindsurfi ng RS:X Enmansjolle laser radial Tvåmansjolle 470 Kölbåt, matchracing elliott 6M Göran Petersson valdes till ordförande för ytterligare en fyraårsperiod. Beslut om en ny reklamregel fattades, liksom genomförandet av ISAF World Cup.

12 10 SWE Sailing Team 2008 Namn Moderklubb Klubb Klass Landslaget Karin Söderström Lerums SS GKSS Laser radial Rasmus Myrgren Rådasjöns SS GKSS Laser Arvid Claeson KSSS KSSS Laser Johan Wigforss Karlstads KF GKSS Laser Daniel Birgmark Lysekil SS Gullmar GKSS Finnjolle Johan Tillander JK Västerås JK Västerås Finnjolle Therese Torgersson Sandvik KS GKSS 470 Vendela Santén Kristinehamns KS GKSS 470 Fredrik Lööf Kristinehamns KS KSSS Starbåt Anders Ekström GKSS KSSS Starbåt Gustaf Fresk Norrköpings SS KSSS Skud 18 Birgitta Jacobsson Nilén KSSS Skud 18 Utvecklingslandslaget Kalle Suneson Domsands BS GKSS Laser Anton Dahlberg Växjö KK KSSS 470 Sebastian Östling SS Kaparen GKSS 470 Jonas Lindberg Rådasjöns SS GKSS 49er Kalle Torlén KSSS GKSS 49er Ungdomslandslaget Josefi n Olsson Oxelösunds SS GKSS Laser radial Sara Sigvardsdotter Stenungsunds SS GKSS Laser radial Cecilia Jonsson Rörvik SS GKSS Laser radial Emil Cedergårdh Lerums SS GKSS Laser Victor Västernäs SS Norderviken GKSS Laser Jesper Stålheim Skoghalls BS KSSS Laser Max Salminen SS Pinhättan KSSS Laser David Jonsson KSSS KSSS Laser Björn Allansson Motala SS GKSS Finnjolle Victor Bergström SS Kaparen GKSS 470 Marcus Dackhammar Hjuviks BK GKSS 470 Lisa Ericson Kullavik KKK GKSS 470 Astrid Gabrielsson GKSS GKSS 470 Filip Bolmgren Wikens BS GKSS 470 Emil Malmström Uppsala KF GKSS 470 Sandra Sandqvist Luleå SS KSSS 470 Karin Berg SS Åmålsviken KSSS 470 Carl Sylvan Henån BK GKSS 49er Niclas Düring Sigtuna BK GKSS 49er Elitverksamhet Elitverksamheten riktar sig till de seglare som etablerat sig på svart nivå i färgpyramiden och satsar på OS. Elitsatsningen har under året letts av Charlotte Alexandersson. Det operativa ansvaret för elitverksamheten ligger på Stefan Rahm, förbundsdirektör/sportchef, Magnus Grävare, förbundskapten, och de assisterande förbundskaptenerna Thomas Rahm och Jan Steven Johannessen. SWE Sailing Team SWE Sailing Team är det samlande namnet för svensk elitseglings tre landslag, vilket utgörs av landslaget, utvecklingslandslaget och ungdomslandslaget. Genom att samla alla inom ett lag ökar möjligheterna till kunskapsöverföring och till att visa vägen upp mot den yttersta eliten för lovande, yngre talanger. SWE Sailing Team är ett samarbete mellan SSF, Sveriges Olympiska Kommitté, SOK och de berörda klubbarna som alla medverkar till finansieringen. SWE Sailing Team har varit tillsammans ca 40 dagar under året, dels på träningsläger och tävlingar, men framför allt i Qingdao, Kina, för förberedelser inför och därefter under OS. Under året ingick tolv båtar och nio seglare i landslaget. Tre båtar och fem seglare var representerade i utvecklingslandslaget, och ungdomslandslaget bestod av 14 båtar och 19 seglare. En av de viktigaste uppgifterna för elitverksamheten är att säkerställa att det finns konkurrenskraftiga program för de seglare som ingår i landslaget. Dessa utvecklas och utvärderas kontinuerligt i samverkan mellan SOK, SSF, berörda seglare, tränare och klubbar. Till respektive program kopplas även annan expertis vid behov, som exempelvis fysiolog, meteorolog och regelexpert och mental rådgivare. Under året genomfördes ett antal ledarutvecklings- och lagutvecklingssammankomster framför allt för deltagarna i de olympiska spelen. Toppseglingscentret, TSC TSC har haft en mycket positiv utveckling under året med flera nya besättningar och stark utveckling hos de besättningar som varit med sedan starten Efter OS genomfördes träning tre fyra dagar i veckan långt in i december. Verksamheten skedde på Sveriges västkust, oftast i Långedrag, men också i havssjö i Lerkil eller Kullavik. Jan Steven Johannessen startade sin anställning som lasertränare i september och har en mycket stark grupp av seglare. Herrarna i klassen genomförde i november ett träningsläger på de blivande EM-vattnen i Borstahusen med seglare från TSC, danska landslaget och seglare och tränare från riksidrottsgymnasierna. Syftet med TSC är att underlätta steget in i seniorelitsegling på international toppnivå för seglare i åldern Bilder: Daniel Birgmark under OS. Johan Wigforss i SWE Sailing Team-tröja

13 11 OS-laget. Övre raden fr. v: Therese Torgersson, 470; Karsten Kaping, coach; Karin Söderström, laser radial; Jan Steven Johannessen, coach; Joakim Wilenius, coach; Jonas Lindberg, 49er, Thomas Rahm, coach; Peter Santén, coach; Karl Torlén, 49er; Sebastian Östling, 470; Vendela Santén, 470; Daniel Birgmark, fi nnjolle. Nedre raden fr. v: Stefan Rahm, coach; Fredrik Lööf, starbåt; Anders Ekström, starbåt; Magnus Grävare, förbundskapten; Anton Dahlberg, 470; Rasmus Myrgren, laser; Martin Gahmberg, coach; Charlotte Greppe, regelexpert; Tomas Mårtensson, meteorolog år. Genom verksamheten på TSC har SSF börjat uppnå en ökad träningsmängd på hemmaplan för hela SWE Sailing Team och därmed ökad kunskapsöverföring mellan seglarna. Olympiska spelen Qingdao, Kina Sverige var representerat i sju klasser i Qingdao. Elva seglare deltog, åtta herrar och tre damer. För sex av seglarna var detta OS-debuten, två deltog på sitt andra OS, en på sitt tredje och en för femte gången. Medelåldern på det svenska laget var 28 år. Bäst lyckades Fredrik Lööf, som tillsammans med Anders Ekström tog Sveriges enda seglingsmedalj, ett brons i starbåt. Även Daniel Birgmark i finnjolle och Rasmus Myrgren i laser var med på medaljplats fram till finalseglingarna, men slutade totalt fyra respektive sexa. Tävlingarna i Kina präglades som väntat av lätta vindar och stark ström även om tre seglingsdagar hade hårdare vindar och besvärlig sjö efter att ett lågtryck kommit in över Kinesiska sjön. OS-laget var väl förberett efter starkt stöd av SSF, SOK och klubbarna som seglarna representerade, GKSS och KSSS. Paralympiska spelen Qingdao, Kina Den svenska Skud 18-besättningen med rorsman Carl Gustaf Fresk och trimmer Birgitta Jacobsson genomförde en mycket fin satsning inför de paralympiska spelen som ett par veckor senare arrangerades på samma arena som OS-seglingarna. Carl Gustaf och Birgitta startade samarbetet med ett längre träningsläger i Miami i januari följt av Förparalympiska regattan i Qingdao i maj. Teamet coachades av Gunnar Hansson. Detta var Carl Gustafs tredje Paralympics och Birgittas första. De slutade på sjätte plats efter en stark avslutning på regattan. VM- och EM-medaljer Jesper Stålheim vann JEM i laser i Frankrike, Lisa Ericsson och Astrid Gabrielsson blev trea på JVM i 470 i Polen. Josefin Olsson vann VM i e-jolle och Charlie Ekberg blev trea i herrklassen. I junior-em i e-jolle tog Sverige brons både i pojk- och i flickklassen genom Philip Carlsson och Emma Oljelund. Sofia Engström och Frida Langenius blev tvåa i EM i RS feva och Beatrice Törnsten blev trea i VM i RS tera. Stellan Berlin vann VM i 2.4mR och Hans Asklund blev trea, och Jan Gustafson, Rickard Ivarsson och Karl Kristensen blev trea i VM i H-båt. Ralf Aspholm vann EM i ORC tillsammans med besättningen Matthew Humphries, Emil Wiberg, Johan Barne, Tore Lewander, Peter Krull, Christopher Brugge, Fredrik Aurell och Kimon Sfirs..

14 12 Mästarnas Mästare Mästarnas Mästare genomfördes i Sandhamn för tredje året. Intresset var ännu större än tidigare år, och 34 besättningar 32 svenska mästare och 2 wildcard i form av SWE Sailing Team herr respektive dam deltog i tävlingen som bestod av grundomgång, semifinal, uppsamlingrace och final. Mästarnas Mästare genomfördes under två dagar, till en början i lätta vindar som ökade inför den andra dagen. Mästartiteln vanns av laser master-besättningen Niklas Edler, rorsman, Jacob Jacobsson, Anders Jönsson och Anders Borg. I samband med den första dagens regattamiddag hölls en informationsträff om Volvo Ocean Race och Roger Nilson från den spanska båten Telefonica Black intervjuades via telefon. En dokumentär producerades under helgen och sändes senare i Viasat Sport vid två tillfällen. Även detta år var det möjligt att spela på besättningarna. Oddssättningen utökades till att denna gång omfatta alla besättningar. Det var också möjligt att satsa på olika dueller, det vill säga tippa vilken av två besättningar som skulle placera sig bäst. Matchracing I World Matchracing Tour som är matchracingens officiella VM deltog följande svenska skeppare: Magnus Holmberg, Mattias Rahm, Björn Hansen och Johnie Berntsson. Mattias Rahm med besättningen Johan Barne, Oscar Angervall, Daniel Björndal och Fredrik Aurell, vann deltävlingen i Marstrand, Match Cup Sweden, och Johnie Berntsson med besättningen Johan Backman, Daniel Wallberg och Björn Lundgren blev förste svensk att vinna deltävlingen Bermuda Gold Cup. Totalt blev Magnus Holmberg bäste svensk med en slutlig sjätteplats. Linda Rahm vann Lysekil Women s Match med besättniningen Skarenhed, Helena Barne, Annika Olsson, Anna Nordlander, Marie Öberg, och den för året nya Nordic Women s Matchracing Tour vanns av Anna Kjellberg. Volvo Ocean Race I oktober startade Volvo Ocetan Race 2008/2009 från Alicante, Spanien. På startlinjen fanns en båt, Ericsson 3, som seglar under nordisk flagg. I besättningen finns fyra svenskar, Martin Krite, Martin Strömberg, Anders Dahlsjö och Magnus Mange Olsson. Ytterligare en svensk, Roger Nilson, finns med i startfältet, på Telefonica Black. Tävlingen kommer att ha två stopp i Sverige, Marstrand och Stockholm före målgången i slutet av juni Bilder: Laser master-besättningen blev Mästarnas Mästare. Foto: Johan Granath. E-jolle-besättningen under Mästarnas Mästare. Foto: Johan Granath. Mattias Rahm under Match Cup Sweden. Foto: Stefan Rahm. Ericsson 3 under Volvo Ocean Race. Foto: Gustav Morin.

15 13 Juniorverksamhet Jakob Gustafsson har deltidsanställts som juniorkoordinator på SSF:s kansli. Hans uppgift är att koordinera och samordna svensk juniorsegling. Juniorbåtsrekommendation Med målsättningen att 2009 skapa en brädseglingsrekommendation för juniorer har SSF beslutat att närmare observera klasserna Kona samt BiC Techno. Klasstränare Sedan sommaren har SSF samordnat klasstränarrollen. Syftet med detta är att hitta en enhetlig struktur och skapa möjlighet till utbyten mellan klasstränarna. Seglargymnasierna, RIG och REG Riksidrottsgymnasierna, RIG, i Motala och Lerum har tagit in sex respektive fyra elever. Motala startade under hösten en ombyggnation av klubbstuga och bodar. Man investerade också i en ny sjösättningsramp. I Lerum har den tidigare ungdomslandslagsseglaren Magnus Nilsson anställts som tränare. Seglargymnasiet i Ängelholm har omformats till ett regionalt idrottsgymnasium, REG, i samarbete med Ängelholms SS. Regionalt seglingsgymnasium har även startats i Samskolan i Saltsjöbaden i samarbete med KSSS. JSM Junior-SM arrangerades i Båstad gemensamt av klubbarna Ängelholm-Skäldervikens SS, RSS, TBSK, BBSS, SS Delfinen och Ängelholm-Skäldervikens SS, Ramsjöstrands SS, SS Delfinen, Torekovs BSK, Båstad KS och Båstad BSS. JSM lockade ungefär 500 barn och ungdomar i klasserna optimist, e-jolle, laser, laser radial, zoom 8, RS feva, 420 och 29er. JSM invigdes av musik- och tv-profilen Dogge Doggelito. En dvd från mästerskapet producerades. SSF tog en aktiv del i årets JSM, vilket bland annat resulterade i en särskild webbplats för JSM, juniorsm. se, vilken kan nyttjas av kommande JSM-arrangörer. ISAF Youth Worlds Kvalen till ISAF Youth Worlds gick i Stockholm (hösten 2007) och Göteborg (våren 2008), och därifrån kvalificerade sig Niclas Düring, Sigtuna BK, i laser, Sara Sigvardsdotter, Stenungssunds SS, i laser radial, Johan Öjerborn och Marcus Jour, Rådasjöns SS, respektive Sara Engström och Hanna Dahlborg, Kullavik KKK, i 29er. ISAF Youth Worlds seglades i Århus, Danmark, och Jakob Gustafsson följde laget som coach. +19 En arbetsgrupp har tillsatts för att diskutera vilka aktiviteter som skulle kunna öka intresset för seglare äldre än 19 år. Bland de aktiviteter som projekterats finns ungdoms-sm match samt senior-sm. Bilder: JSM på Bjärehalvön. RIG i Motala. XX och yyy under ISAF Youth Worlds. Foto: OnEdition. ISAF Youth Worlds-laget.

16 14 Fördelning av bidrag från Idrottslyftet 2008 Totalt kronor 40% 40% 20% kr kr kr Klubbutveckling Ledarutveckling Materialköp Rekrytering En stor del av bidraget från Idrottslyftet har avsatts till klubb- och ledarutveckling, detta för att behålla så många seglare som möjligt i verksamheten. Under året har 45 olika klubbutvecklingsprojekt genomförts med coachning av distriktsförbundens regionala sailcoacher. Ungdomsvänliga klubben Antal klubbar som deltar i projektet ungdomsvänliga klubben ökade från 107 till 113. En revidering av regelverket för de ungdomsvänliga klubbarna reviderades i syfte att höja kvaliteten i projektet. SSF:s Seglarskola SSF:s Seglarskola har introducerats. Syftet är att öka kvaliteten på landets seglarskolor samt att hjälpa till att marknadsföra dessa för att på sikt få fler att prova på idrotten segling. Träffen För sjätte gången arrangerades Träffen, den årliga konferensen för ungdomsvänliga klubbar, rekommenderade juniorklassförbund och distriktsseglarförbund, på Bosön. Totalt deltog närmre 200 ledare och beslutsfattare. Årets tema var Från OS-medalj till seglarskola. Under helgen diskuterades i seminarieform bland annat förbättringar på respektive färgnivå. Även goda exempel från några klubbar presenterades. Volvo City Sailing Kappseglingsturnén Volvo City Sailing arrangerades på nio orter och därefter slutfinal i Båstad. Arrangör var Volvo i samarbete med SSF och de lokala segelklubbarna på respektive ort. SSF:s förhoppning var att tävlingsformen skulle bredda seglingsintresset i Sverige. Prova på-segling arrangerades i anslutning till tävlingen. Seglarna tävlade i tremannalag i CB66 Racer och banorna lades nära land. Finalen vanns av Patrik Blom, Kasimir Johansson och Niklas Roiha från Finland. Utbildning Målsättningen är att klubbarna själva ska ha den kompetens som krävs för de tävlingar man ska arrangera och de träningar man ska genomföra. Befintliga utbildningar har utvärderats, och arbetet med att färgkoda dem har fortsatt. Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH Per Frykholm, som går tredje året på GIH med inriktning segling, har skrivit en C-uppsats på temat Starter. Bilder: Laser master-besättningen blev Mästarnas Mästare. Foto: Johan Granath. xxx-besättningen under Mästarnas Mästare. Foto: Johan Granath. Mattias Rahm under Match Cup Sweden. Foto: Stefan Rahm. Ericsson 3 under Volvo Ocean Race. Foto: Gustav Morin.

17 15 Domarutbildning I takt med det ökande antalet direktdömda tävlingar har behovet av direktdomare ökat. Enligt 2008 års utbildningsplan blir tränare som utbildas på blå nivå i kombination med regelkurs därför även direktdomare på samma nivå. Sponsorer och information SSF har förlängt sina samarbetsavtal med bland andra Volvo, Musto och Sebago (Trendmark) samt Viamare för SWE Sailing Team. Under Mästarnas Mästare var bland annat Seglarhotellet Sandhamn, Volvo Ocean Race Stockholm Stopover och Atlantica Team Onboard samarbetspartners. Webbplatsen svensksegling.se SSF:s webbplats har utvärderats och ett förslag på omstrukturering har godkänts. Webbyrån Dromedar har kontrakterats för att göra den nya webbplatsens design och programmering. Den nya versionen av svensksegling. se har registrerats hos RF:s webblösning Idrott Online. Segling Tio nummer av Segling har givits ut. SSF har haft tio sidor i varje nummer (Svensk Segelsport), varav tre till fyra har varit reserverade för notiser från klassförbund. Sedan i höstas finns SSF:s sidor även tillgängliga på Seglings webbplats segling.biz. Detta för att fler ska ha möjlighet att ta del av vad som händer inom SSF:s verksamhet. Media Pressinformation har e-postats till media i samband med större evenemang samt olympiska regattor med representation från SWE Sailing Team. En stor insats gentemot media genomfördes inför och under OS, bland annat med en medieträff i Båstad tillsammans med OS-laget, respektive Mästarnas Mästare. Under OS direktsände Sveriges Television de tre medaljfinaler där Sverige var representerat. Finalen i starbåt, som slutade med ett svenskt brons, sågs av tittare. Båtsociala frågor SSF har via Stefan Nordström och Michael Persson varit representerade i Sjösportens Samarbetsdelegation, SSD. SSD:s arbetsuppgifter är att på central nivå samordna båtlivets gemensamma intressen och därvid utgöra remissinstans för myndigheter och organisationer. Under året har SSD bland annat behandlat frågor om båtkörtkort och Sjöfartsverket förändring av uppdraget gentemot fritidsbåttrafiken. SSF är en av sju båtorganisationer i Båtförsäkringskommittén som har till uppgift att främja båtsporten genom att verka för sjösäkerhet och gott sjömanskap. Dett görs genom att företa utredningar och sprida information till klubbar och dess medlemmar samt att ansvara för Båtorganisationeras egen försäkring. (Svenska Sjö). SSF har företrätts av Hans Åke Fryklund, Michael Persson och Hans Liljeblad. NFB, Nämnden för båtlivsutbildning företräds för SSF räkning av Rolf Bladh och Anders Andrén. NFB faställer kunskapskrav, auktoriserar förhörsrättare och utfördar intyg gällande Förarintyg och Kustskepparintyg för båtlivet.

18 16 Utmärkelser Årets seglare Efter ett mindre lyckat OS i Aten 2004 lade Fredrik Lööf och Anders Ekström, KSSS, upp en strategi inför OS 2008 i Qingdao. Under en fyraårsperiod lade de all fokusering på Kina, där de efter en lysande grundserie ledde inför medaljfinalen. Där försvann dessvärre guldet men killarna får utmärkelsen efter att ha genomfört en professionell OS-satsning och tagit en mycket välförtjänt bronsmedalj. Årets seglare tilldelas den eller de seglare som under året enligt SSF:s styrelse gjort den bästa kappseglingsprestationen. Vinges Kanna Stellan Berlin vann tog sin femte VM titel i 2.4mR klassen när han vann VM på Gran Canaria, Spanien. Vinges Kanna tilldelas till den manlige seglare som gjort den främsta prestationen. Reimerspokalen Josefin Olsson, Oxelösunds SS, tog med en makalös nervkyla VM-guld i e-jolle. I tight strid med danskan Anne-Marie Rindom tog hon hem slutsegern med bara en poäng till godo. Josefin vann såväl SM som JSM i e-jolle och efter VM inledde hon sin nya karriär i laser radial med årets tredje SM-guld. Reimerspokalen tilldelas den kvinnliga kappseglare som gjort den främsta prestationen. Halvan Josefin Olsson, Oxelösunds SS, tog med en makalös nervkyla VM-guld i e-jolle. I tight strid med danskan Anne-Marie Rindom tog hon hem slutsegern med bara en poäng till godo Halvan tilldelas den junior eller det juniorlag som under året erhållit den bästa placeringen på ett VM, EM, JVM eller JEM. Geddapokalen Jesper Stålheim, KSSS, har genom hård träning, framför allt under sin tid på seglargymnasiet i Ängelholm, utvecklats till ett av Sveriges största framtidshopp. Han får Geddapokalen för sin seger i JEM i laser i Frankrike. Geddapokalen tilldelas den mest meriterade junioren. Lyftet Anna Kjellberg, med besättningen Annika Ölme, Ann

19 17 Dahlsten, Vanja Lundberg, Johanna Lyrstrand och Anna Nordlander fick ett wildcard till damtävlingen i Match Cup Sweden. De åkte dit med ambitionen att se och lära - och tog sig till final. Där blev emellertid världsettan Claire Leroy, Frankrike, för stark. Anna och hennes besättning blev med sin andraplats bästa svenskor i tävlingen. Under året har Anna och hennes besättning också tagit hem totalsegern i Nordic Women s Matchracing Tour. Lyftet tilldelas den eller de seglare som genomgått en dramatisk utveckling under året eller gjort ett imponerande lyft inom seglingen. Nakterhuset Med den imponerande serien (6)-3-1 vann Ralf Aspholm med besättning årets EM i havskappsegling enl ORCi-regeln och hade hela 36,25 poäng tillgodo på tvåan. Man blev även svenska mästare under året. Besättningen bestod av Ralf Aspholm, skeppare och pitman; Matthew Humphries; taktiker; Emil Wiberg, rorsman; Johan Barne, navigatör; Tore Lewander, stortrimmer; Peter Andersson, spinnakertrimmer; Christopher Brugge, försegelstrimmer; Fredrik Aurell, mastman; och Kimon Sfirs, fördäck. Nakterhuset delas ut till välförtjänta havskappseglare. Årets tränare Jimmy Talén har ställt om arbetet från riksidrottsgymnasium till regionalt gymnasium i Ängelholm och dessutom även utvecklat delar av verksamheten. Han har organiserat och genomfört flera uppskattade träningsläger och delat med sig av sina kunskaper till många seglare. Genom idogt sailcoacharbete har Jimmy en stor del i den tränarutbildning och klubbutveckling som skett i hans region. Årets Tränare tilldelas den tränare som under året bidragit med värdefull utveckling av en enskild seglare eller besättning men kan även tilldelas tränare/ledare för ett lag eller en förening. Årets arrangör SS Norderviken genomförde med bravur SM i laser master. Med en stor portion kraft och energi har SS Norderviken arrangerat ett gemytligt och proffsigt event såväl på vattnet som på land. Möjligheten att inför SM-dagarna kunna delta i träningsläger på plats gör också helhetsintrycket av tävlingen än bättre. Årets Arrangör tilldelas den klubb som på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt arrangerat en eller flera kappseglingar. I bedömningen ska hänsyn tas till hela arrangemanget, både på kappseglingsbanan och i land, liksom förberedelser, informationsspridning och mediehantering.

20 18 Resultat Resultaten är rapporterade till SSF av respektive arrangör (svenska tävlingar) eller klassförbund (tävlingar utomlands). Olympiska spelen, Kina 470 dam 1 AUS Elise Rechichi/Tessa Parkinson 2 NED Marcelien De Koning/Lobke Berkhout 3 BRA Fernanda Oliveira/Isabel Swan 15 SWE Therese Torgersson/Vendela Santén 470 herr 1 AUS Nathan Wilmot/Malcolm Page 2 GBR Nick Rogers/Joe Glanfi eld 3 FRA Nicolas Charbonnier/Olivier Bausset 15 SWE Anton Dahlberg/Sebastian Östling 49er 1 DEN Jonas Warrer/Martin Kirketerp Ibsen 2 ESP Iker Martinez de Lizarduy/ Xabier Fernandez Gaztañaga 3 GER Jan-Peter Peckolt/Hannes Peckolt 18 SWE Jonas Lindberg/Kalle Torlén Finnjolle 1 GBR Ben Ainslie 2 USA Zach Railey 3 FRA Guillaume Florent 4 SWE Daniel Birgmark Laser 1 GBR Paul Goodison 2 SLO Vasilij Zbogar 3 ITA Diego Romero 6 SWE Rasmus Myrgren Laser radial 1 USA Anna Tunnicliffe 2 LTU Gintare Volungeviciute 3 CHN Lijia Xu 14 SWE Karin Söderström Starbåt 1 GBR Iain Percy/Andrew Simpson 2 BRA Robert Scheidt/Bruno Prada 3 SWE Fredrik Lööf/Anders Ekström Paralympiska spelen, Kina Skud 18 1 USA Nick Scandone/Maureen McKinnon Tucker 2 AUS Daniel Fitzgibbon/Rachael Cox 3 CAN John Scott McRoberts/ Stacie Louttit 7 SWE Carl-Gustaf Fresk/Birgitta Jacobsson Nilén Världsmästerskap 2.4mR 1 SWE Stellan Berlin 2 FRA Damien Seguin 3 SWE Hans Asklund 4 SWE Peter Norlin 5 SWE Magnus Lidholm 6 SWE Lennart Heselius 8 SWE Peter Andersson 13 SWE Per Ahrbom 19 SWE Bo Hedensjö 21 SWE Jonas Palm 25 SWE Pekka Seitola 26 SWE Hans Ekholm 28 SWE Bertil Grandinson 31 SWE Jan Nordin 33 SWE Stellan Westerdahl 43 SWE Jan Hakefelt 44. Anders Jordal 470 dam, Australien 1 USA Erin Maxwell/ Isabelle Kinsolving 2 ITA Giulia Conti/ Giovanna Micol 3 AUS Elise Rechichi/Parkinson, Tessa 8 SWE Therese Torgersson/Vendela Santén 470 herr, Australien 1 GBR Nic Asher/ Elliot Willis 2 POR Álvaro Marinho/Nunes, Miguel 3 ISR Kliger, Gideon/Gal, Udi 51 SWE Anton Dahlberg/Sebastian Östling 49er, Australien 1 AUS Nathan Outteridge/Ben Austin 2 GBR Stephen Morrison/Ben Rhodes 3 UKR Rodion Luka/George Leonchuk 25 SWE Jonas Lindberg/Kalle Torlén Finnjolle, Australien 1 GBR Ben Ainslie 2 NZL Dan Slater 3 DEN Jonas Christensen 5 SWE Johan Tillander 17 SWE Daniel Birgmark

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för perioden från årsmötet i Lerkil 2014 till årsmötet i Falun 2015 Solstaregattan 31 maj 2015 i Karlstad. Ulf Bjuréus / SWE 66 in

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Nya innovationer gynnar medlemmarna

Nya innovationer gynnar medlemmarna Nya innovationer gynnar medlemmarna SÄSONGEN ÄR I full gång. En säsong som känns lite av extra allt. Både flera stora internationella seglingsevent som kommer till Sverige och även svenska nyheter så som

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 28 januari 2000 å Hotell Winn Handen

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 28 januari 2000 å Hotell Winn Handen Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 28 januari 2000 å Hotell Winn Handen Närvarande: Hans Åke Starck, ordförande Göran Andersson Roger Eriksson Bengt

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö. Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté fredag den 26 mars 2001 å Bosön Lidingö. Närvarande: Hans Åke Starck, ordförande Roger Eriksson Bengt Olof Holmberg Margaretha

Läs mer

Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Kent Källström. Richard Holm med Mattias Ottevi som suppleant.

Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Kent Källström. Richard Holm med Mattias Ottevi som suppleant. Styrelse Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Christer Stenholm Stig Langner Kent Källström Pontus Tinnert Patrik Schander Jan Furemo Magnus Arnebjörk ordförande. ledam,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Ordföranden har ordet december 2011

Ordföranden har ordet december 2011 Ordföranden har ordet december 2011 SWE 11, Daniel Birgmark rundar upp under medaljracet EM i Helsingfors 2011 Tonny Nyrén Finnjolletrimmaren i Karlstad! Foto: Erik Åberg Foto: Torsten Jarnstam När en

Läs mer

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006 Båtmässa Hollandsförläger Öckerö Regelkurs med Tom Easter Regatta Holland Upptaktsläger Team Östergötland Ostcupar LJS MTSS NSS WSK BRSS LJS Träningar inför Ostcup med Team Östergötland LJS Cup Vår/Höst

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Det våras för Seglarsverige

Det våras för Seglarsverige Det våras för Seglarsverige JAG VILL BÖRJA med att tacka för det förtroende jag fick på Seglardagen. Ett förtroende att leda SSF i ytterligare två år. Seglardagen gick av stapeln på Bosön den 22-23 mars;

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Fram till VM ska vi köra så mycket

Fram till VM ska vi köra så mycket Titelmatch i Lysekil En flerfaldig vinnare av Lysekil Women s Match, en uppstickare som i fjol slog seglarvärlden med häpnad och ett wildcard som i över tre år var rankat etta i världen. Linda Rahm, Anna

Läs mer

Delaktighet gör Sverige mindre

Delaktighet gör Sverige mindre Delaktighet gör Sverige mindre VILKET OTROLIGT BRA gensvar vi fått på våra Forum möten! Även om mötena direkt kändes väldigt positiva är det alltid skönt att få kvitto på varför de var så bra. Nästan alla

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Svenska Seglarförbundet

Svenska Seglarförbundet Svenska Seglarförbundet Måldokument 2010 2012 Målen är indelade i fyra huvudgrupper: 1. Seglare 2. Instruktörer/tränare/funktionärer 3. SSF:s medlemsorganisation klubb/klassförbund/distrikt 4. SSF centralt

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté torsdag den 10 maj å Arlandia Hotell Arlanda.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté torsdag den 10 maj å Arlandia Hotell Arlanda. Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté torsdag den 10 maj å Arlandia Hotell Arlanda. Närvarande: Hans Åke Starck, ordförande Göran Andersson Roger Eriksson Bengt

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2009. med årsredovisning 1 Verksamhetsberättelse 2009 med årsredovisning 4 Svenska Seglarförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som är anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet, RF, och ett av 35 olympiska specialförbund

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Framtidens segling för alla

Framtidens segling för alla Framtidens segling för alla JAG VILL BÖRJA med att hälsa alla gamla och nya läsare välkomna till en förnyelse av Svensk Segelsport som nu ingår i tidningen Båtliv. Svensk Segelsport är Svenska Seglarförbundets,

Läs mer

Nu har det ställts på sin spets

Nu har det ställts på sin spets Nu har det ställts på sin spets AV DE MEDEL som Riksidrottsförbundet, RF, årligen betalar ut till sina 70 medlemsorganisationer, har seglingen tappat hela 3,3 miljoner kronor från 2014 till 2015, vilket

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa

A-förare 2 WD 1 8 Roine Björk Rasbo MK A Opel 06:31.6 13:19.8 19:51.4 Johnny Björk Rasbo MK Grupp H Corsa 1/25/2014 Resultatlista Påverundan Plac StartNr. Förare/CO-Driver Klubb/Anmälare F-kl./B-kl. Bilm./Modell SS 1 SS 2 Tot A-förare 4 WD 1 101 Kjell Sandberg Haninge MK A Toyota 06:02.0 12:15.6 18:17.6 Göran

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer

Nordic Inline Cup 2007 Varberg 19.- 20. mai 2007

Nordic Inline Cup 2007 Varberg 19.- 20. mai 2007 Nordic Inline Cup 2007 Varberg 19.- 20. mai 2007 Ungdom Dam 1 107 Evelin Idarand Helsinkin Työväenluistelijat 01:00,7 2 108 Linnea Eklund MAIF Skrinnarna Motala 3 100 Emma Ĺström Göteborg Skridsko 4 106

Läs mer

Nr 3 2009 KK F. Jolleseglaren. Medlemstidning för Jolleseglarna Karlstad

Nr 3 2009 KK F. Jolleseglaren. Medlemstidning för Jolleseglarna Karlstad Nr 3 2009 KK F Jolleseglaren Medlemstidning för Jolleseglarna Karlstad Jolleseglarna KKF Jolleseglarna KKF, Karlstads kanotförening, bildades 1905, och är en av Karlstads äldsta idrottsföreningar. Vi bedriver

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall

Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander. IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200 br Joel Steinvall Gren Distans Namn Klubb Klass Tid Placering 2 200 br Cristiaan Stenberg Skellefteå K1 03:40,47 1 2 200 br Jacob Sjöander IF Rycket S14 03:16,80 1 2 200 br Gustav Ljungberg Solens IF S14 03:29,36 2 2 200

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND

STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND Årsmöte 23 nov 2009 Välkomna! Program 18.00 18.15 18.15 18.45 18.45 19.00 18.45-19.30 19.30 - Presentation av VBK Magnus "Mange" Olsson Prisutdelningar Fullmaktsinlämning, förfriskning,

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté lördag söndag 23 24 september å Stenungsunds SS:s klubbhus.

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté lördag söndag 23 24 september å Stenungsunds SS:s klubbhus. Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Seglarförbundets Arrangörskommitté lördag söndag 23 24 september å Stenungsunds SS:s klubbhus. Närvarande: Hans Åke Starck, ordförande Roger Eriksson Bengt Olof

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Protokoll från UTK Taikei styrelsemöte 007-0- Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Marlene Berglöv Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Val av två

Läs mer

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03

DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 DA Transport Racet TOTALT 2015-04-03 Placering S.nr F.kl T.kl Förare / kartläsare Klubb Bil Anmälare Övrigt Totaltid 1 29 A 4 Mikael Lundberg / Anders Lundberg SMK Gävle / SMK Gävle VW Golf 03:40,60 2

Läs mer

Bra genomförd tävling

Bra genomförd tävling I lördags arrangerade DCSW:s Dansföreing och DansCenter Sofia Westlund sin första regionstävling i Åmål. Drygt 350 dansare från Åmål, Tidaholm, Lidköping, Göteborg, Kalmar och Helsingborg deltog i disciplinerna

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Riksklass U-13 SGPU, Eskilstuna. 6-7 dec 2003

Riksklass U-13 SGPU, Eskilstuna. 6-7 dec 2003 6-7 dec 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

Skogås U19/ELIT 2008-11-01/02

Skogås U19/ELIT 2008-11-01/02 Skogås U19/ELIT 2008-11-01/02 SKOGÅS YONEX U19/ELIT 2008 TÄVLINGSINFORMATION VÄLKOMNA TILL SKOGÅS U19/Elit 2008 Tävlingstider: Lördag den 1/11 kl 09.00-21.00 samt Söndag den 2/11 kl 09.30-15.00 Tävlingshall:

Läs mer

Touring mod 2010-03-28 1

Touring mod 2010-03-28 1 Touring mod 1 Magnus Vässmar MK Eskil AutoPartner RC B 50 50 50 50 50 50 300 2 Tommy Bergfeldt MRC Hudik Redbull Racing/JMI Motorsport A 48 46 48 48 48 48 48 288 3 Thomas Ek Uppsala RC B 46 43 44 46 50

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisning

2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisning 1 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning Innehåll Ledaren 5 Barn & Ungdom 7 Utbildning & Klubbar 11 Breddsegling 14 SWE Sailing Team 18 Årets utmärkelser 24 Resultat 28 Information 34 Organisation

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi syn och hörs på årsmötet den 8 december! Göran Fürstenberg klubbordförande

Ordförande har ordet. Vi syn och hörs på årsmötet den 8 december! Göran Fürstenberg klubbordförande Nr. 2 November 2009 www.storsjoseglarna.com Ordförande har ordet Seglare! Ytterligare en segelsäsong har gått i graven, en säsong som har präglats av idogt arbete med ett nytt varv varvat med det som vi

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior samt

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Öppna DM Special Racing 2007

Öppna DM Special Racing 2007 Öppna Special Racing 2007 Nr Förnamn Efternamn Nat Fordon Klubb Tävl. 1 Tävl. 2 Tävl. 3 Tävl. 3 Bon Png 11 Lars-Bertil Rantzow S Porsche 997 Special A Hyllinge MS 10 20 5 20 55 22 PeO Nore'n S Porsche

Läs mer