Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP"

Transkript

1 din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2008 AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND«LIZELOTTE FRANZÉN är montör på De La Rue Cash Systems i Flen. PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP DE LA RUE I FLEN UTBILDAR ALLA ANSTÄLLDA Helhetssyn ger friskare medarbetare

2 Innehåll PRIMA TEMA REHABILITERING 02. Den nya rehabiliteringskedjan som föreslagits av regeringen syftar till att snabbare få sjukskrivna tillbaka i arbete. Men vilka krav ställer det på arbetsgivaren? 05. De La Rue Cash Systems led av hög sjukfrånvaro. Efter en fokuserad insats har frånvaron minskat flera procent. Förbättrad kontakt mellan chefer och medarbetare var en av lösningens nycklar. 08. Autoliv i Motala hade problem med både långtids- och korttidssjukskrivningar. Men med riktade insatser lyckades företaget halvera sjukfrånvaron på två år. AUTOLIV ELECTRONICS i Motala har infört Sjuk- och friskanmälan för att effektivisera hanteringen och förbättra servicen till de anställda. 10. Hitta balansen och undvik stressfällorna som kan göra dig sjuk. Stressforskaren Giorgio Grossi delar med sig av sina råd. 12. Personalens välbefinnande är en god investering. Varje satsad krona kan ge fem tillbaka. 14. En»plusmeny«för de anställda är ett av de medel årets bästa arbetsplats, webbyrån Doberman, använder för att skapa trivsel. 16. Motion på arbetstid har större effekt på hälsan än mer ledighet visar en ny studie. 18. Previas tjänster inom rehabilitering för snabb återgång till arbete. previa prima ansvarig utgivare hans persson redaktion katrin malm, evalena andersson produktion spoon publishing ab omslagsfoto adam haglund tryck vtt grafiska issn välkommen att kontakta prima via: 2 prima nr

3 Regeringen har föreslagit att en så kallad rehabiliteringskedja ska träda i kraft den 1 juli Målet är snabbare rehabilitering och färre långtidssjukskrivningar. Det ställer höga krav på arbetsgivarna som kommer att få stöd av en effektivare försäkringskassa. text jesper harrie foto adam haglund Snabbare tillbaka vid rehabilitering helena har varit sjukskriven i flera år. Det var länge sedan hon hade kontakt med Försäkringskassan eller sin arbetsplats. Hon vet inte längre vem hennes chef är eller vilka arbetsuppgifter hon har. Det som började med en ond axel har växt till värk och obehag i hela kroppen. Helena är trött, sover oroligt, är nedstämd. Hon har övervägt att säga upp sig och söka annat jobb, men klarar hon det? Arbetsmarknaden har blivit så tuff. Vem vill ha en sådan som hon? Exemplet är fiktivt, men illustrerar verkligheten för många människor i dag. Under ett antal år har sjukskrivningarna dragit ut på tiden och vägen tillbaka till arbete blivit allt längre. Hälsoproblem som varit hanterbara till en början har efterhand förvärrats. Besvären har fått både fysisk och psykosocial karaktär. Regeringens nya rehabiliteringskedja som föreslås träda i kraft den 1 juli är en av flera åtgärder som nu sätts in. Reformen syftar till att tidigt fånga upp signaler om ohälsa och snabbt sätta in åtgärder för att ge individen möjlighet att komma tillbaka i arbete. Det ställer höga krav på att alla inblandade parter, inte minst arbetsgivarna. Formellt får inte arbetsgivarna mer ansvar än i dag, men ska reformen fungera måste de agera inom snävare tidsramar. Det kan handla om att ge Försäkringskassan den dokumentation som behövs för att rehabiliteringsåtgärder ska kunna sättas in eller att medverka till att en sjukskrivens arbetsförmåga prövas mot befintliga eller förändrade arbetsuppgifter. under vintern har regeringens förslag varit ute på remiss och exakt hur reformen kommer att utformas blir klart under våren. Reformen går ut på att efter rehabiliteringsåtgärder ska arbetsförmågan hos en sjukskriven person inom 3 månader prövas mot befintliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Skulle en återgång till arbetet inte fungera ska inom 6 månader ytterligare rehabiliteringsåtgärder sättas in och arbetsuppgifter även sökas på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete. Efter 6 månaders sjukskrivning ska fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen göras i 6 månader för återgång till någon form av arbete. Vid nedsatt arbetsförmåga efter tolv månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Den sjukpenninggrundande inkomsten, SIG, reduceras då från 80 till 75 procent. Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. Bedöms den sjukskrivne ha fullständig eller reducerad arbetsförmåga blir vederbörande istället betraktad som arbetssökande efter sin förmåga.» Previa kommer att bistå sina kunder med att ta fram beslutsunderlag i tid«de snävare tidsramarna kräver att även företagshälsovården arbetar snabbt. Previa kommer att behöva bistå sina kunder med att ta fram beslutsunderlag i tid och att snabbt genomföra arbetsförmågebedömningar och rehabiliteringsåtgärder, säger Previas utvecklingchef, Kristina Öberg. Men arbetsgivare och vårdgivare kommer inte att stå ensamma med uppgiften. Meningen är att de ska få stöd av en effektivare och snabbare försäkringskassa. Försäkringskassan, som fått svidande kritik från bland annat Riksrevisionen för långsam och passiv handläggning, genomför just nu en stor omorganisation som också syftar till att kunna ge likartade bedömningar landet över, något som hittills inte fungerat. De gamla självständiga länsorganisationerna ersätts prima nr

4 REHABILITERINGSKEDJAN: * Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete. ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenningen ut längre än 12 månader.» Med vår nya organisation räknar vi med att kunna ge både arbetsgivarna och vårdgivarna en snabbare och bättre service«vilket personligt pris de långtidssjuka betalar kan man möjligen föreställa sig. Samhällskostnaden är lättare att beräkna. I dag är över svenskar långtidssjukskrivna eller uppbär sjukoch aktivitetsersättning. Nästan 20 procent av alla kvinnor och 14 procent av alla män i förvärvsaktiv ålder befinner sig i den situationen. av tjugo nationella center dit alla anmälningar kommer in. Tio av dessa sysslar enkom med bedömningar inom sjukförsäkringen. Där görs en första granskning och ett beslutsunderlag skickas till lokala center som har till uppgift att vidta åtgärder i nära kontakt med arbetsgivare, vårdgivare och sjukskrivna. De nationella centrumen har däremot inga egna kontakter med parterna vilket ska ge likartade bedömningar. Den sjukskrivne ska få bättre service av fler än personliga handläggare som nu är under utbildning. Dessa ska ta hand om den enskildes möjligheter, oavsett vilken sorts förmåner vederbörande är i behov av. Försäkringskassan får också en ny telefonkundtjänst med dubbelt så stor bemanning som tidigare. Till detta kommer en ny partnerskapsorganisation med särskilda kontaktteam för stora arbetsgivare och samarbetsöverenskommelser med vårdgivare. Hela målsättningen med den nya rehabiliteringskedjan är att alla ska göra allting snabbare och tidigare. Med vår nya organisation räknar vi med att kunna ge både arbetsgivarna och vårdgivarna en snabbare och bättre service, säger Siwert Gårdestig, programdirektör på Försäkringskassan. LÅNGTIDSSJUKA ETT STORT SAMHÄLLSPROBLEM Enligt socialdepartementet uppgår produktionsbortfallet, individens lön plus arbetsgivaravgifter, för dessa personer till 265 miljarder kronor per år. Summan motsvarar 35 procent av statens budgeterade utgifter för Jämfört med de långtidssjuka är arbetslösheten, i dag 4 5 procent, ett betydligt mindre samhällsproblem. För att ge läkare hjälp att sätta in tidigare och bättre behandling, som dessutom ser likadan ut i hela landet, har Försäkringskassan och Socialstyrelsen tagit fram rekommendationer på vad som är en rimlig sjukskrivning beroende på problematik. Försäkringskassan kommer sedan att fokusera på de fall där läkaren motiverat en avsteg från rekommendationen och tillsammans med den sjukskrivne, arbetsgivaren, vårdgivaren och eventuellt Arbetsförmedlingen göra en plan för återgång till arbete. Där pratar vi inte rehabilitering längre, ordet rehabilitering kan ju nästan betyda vad som helst, utan vi vill veta konkret vad som är åtgärden för att den sjukskrivne ska komma tillbaka i arbete, säger Siwert Gårdestig. i dag råder stor enighet bland forskare, politiker och arbetsmarknadens parter om vikten av tidiga insatser vid ohälsa. Men när det gäller metoderna går åsikterna isär. En av remissinstanserna som behandlar regeringens förslag om ny rehabiliteringskedja är Sveriges kommuner och landsting, SKL. Vi tycker att det är bra att regeringen lägger förslag på en strukturerad rehabiliteringsprocess, men vi har ganska mycket funderingar kring hur realistiska de tidsgränser är som framförs i förslaget och vilka konsekvenser de kan få. Inte bara för kommuner och landsting som arbetsgivare, utan också för den enskilde individen, säger Boel Callermo, sektionschef på arbetsgivarpolitiska avdelningen. Hon pekar på risken att den sjukskrivne kan bli utförsäkrad om man inte hinner hantera dennes situation som kan vara tidskrävande att göra något åt. Detta kan i sin tur göra att många människor blir beroende av försörjningsstöd (socialbidrag) i stället. Även om den nya rehabiliteringskedjan blir framgångsrik återstår frågan om hur vi vill att arbetsmarknaden ska se ut. Efter många år av höjd produktivitet och slimmade organisationer finns det mindre plats för människor som vill jobba men inte kan göra det fullt ut. Det här är ett gemensamt problem för oss allihop. Vi måste ha ett arbetsliv som också är möjligt när man inte har hundraprocentig kapacitet, säger Boel Callermo. 4 prima nr

5 ANN-CHARLOTTE EDLUND:»I dag ställs väldigt höga krav på alla medarbetare i alla typer av organisationer. Men jag tror inte att alla arbetsgivare har fått upp ögonen för det här«. Helhetssyn på hälsa minskar sjukskrivningarna På ett år sjönk sjukfrånvaron på De La Rue Cash Systems med flera procentenheter. Utbildning av personalen och ökad kontakt mellan chef och medarbetare gav resultat. Att medarbetarna blir sedda och inser att de är betydelsefulla har upplevts som oerhört positivt, säger personalchef Ann-Charlotte Edlund. text jesper harrie foto adam haglund de la rue cash systems är en brittisk koncern som tillverkar maskiner och mjukvara för automatiserad hantering av sedlar. Koncernens fabrik i Flen är kommunens största privata arbetsgivare med cirka 250 anställda. Hösten 2006 uppmärksammade ledningen att sjukfrånvaron på den svenska enheten var anmärkningsvärt hög sedan en tid tillbaka. Fabriken hade i oktober en total sjukfrånvaro på 7,5 procent, betydligt över genomsnittet på 4,3 procent som arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen räknat fram för jämförbara företag. Det gick inte riktigt ihop. Vi har en god fysisk arbetsmiljö, rent och tyst, vi har under åren haft höga resultat i våra personalnöjdhetsmätningar, bra villkor och vi har låg personalomsättning. Med så många goda förutsättningar tyckte vi att vi borde ha lägre sjukfrånvaro än genomsnittet, säger personalchef Ann-Charlotte Edlund. Hon tog kontakt med Previa och frågade hur de kunde hjälpa till att sänka sjukfrånvaron. Vid våra inledande möten blev jag otroligt positivt överraskad av att Previa bland annat var så moderna och flexibla som organisation, så det kändes helt rätt att inleda ett samarbete. Tillsammans med Ingela Skoglund, kundansvarig och operativ chef på Previa i Flen/Katrineholm, drog Ann-Charlotte Edlund igång ett omfattande De La Rue tillverkar maskiner för sedelhantering. prima nr

6 analysarbete för att ta reda på orsakerna till den höga sjukfrånvaron. De La Rue med Previa som samarbetspartner tittade på vem som var sjukskriven, för vad och hur länge. Vi undersökte vad som hade genomförts i form av rehabilitering och hade samtal med personalavdelning, gruppledare och chefer, säger Ingela Skoglund. Analysen visade att företaget hade bristande rutiner vid sjukskrivning och att chefer hade otillräcklig kontroll över sjukskrivningens omfattning och orsaker. Det stod klart att åtgärder behövde sättas in på olika nivåer: organisation, arbetsgrupp och individ. Det vi gjorde var att vi skapade en helt ny sjukfrånvaroprocess där fokus låg på att öka kontakten mellan chef och medarbetare. Vi kom fram till att vi vill sätta in många insatser innan det kommer till rehabilitering och agera snabbt, säger Ann-Charlotte Edlund. företaget införde en rutinbeskrivning för hur kontakten mellan chef/gruppledare och medarbetare ska se ut vid sjukskrivning. Vid upprepad sjukfrånvaro infördes åter i arbete-samtal mellan anställd och chef/gruppledare med syftet att ta reda på orsaken och vad företaget kunde göra för att förebygga ytterligare frånvaro. Vidare uppdaterades rehabiliteringspolicyn och kontrollen över frånvarostatistiken förbättrades. Problemet med den höga sjukfrånvaron kommunicerades till alla anställda via informationsblad, intranät och personalmöten. Samverkan kring de befintliga rehabiliteringsfallen stärktes och den sjukskrivne fick minst en gång i månaden gå på ett möte där närmaste chef, representanter från fack och personalavdelning samt Monica Åhlund, företagssköterska på Previa närvarade. Ibland var även läkare och handläggare från Försäkringskassan med. Till detta kom ett antal utbildningar. Chefer, gruppledare, personalavdelning och fackliga representanter fick lära sig mer om hälsoekonomi och rehabilitering. Men den största orsaken till sjukfrånvaron var den som var svårast för företaget att göra något åt. Vi såg att många av våra rehabiliteringar orsakades av svårigheter med att leda sig själv i vardagen och hitta rätt balans i livet. Det gjorde att det blev lite mer komplicerat för oss som arbetsgivare, eftersom vi på plats inte kunde göra så mycket. Därför satsade vi på att ge en hälsofrämjande kompetensutveckling till samtliga anställda, säger Ann-Charlotte Edlund. Uppdraget gick till Previa i Flen/Katrineholm, som i form av möten med tjugo personer i taget tog upp en diskussion kring frågor som: Vem bär ansvaret för min hälsa? Vem ska vara intresserad av hur jag mår? Hur kan jag påverka min hälsa? Vi talade om vikten av motion och bra kost, vad som ger inspiration i livet, vilka mål man har och vad som är en normal frånvaro. Det var inte så mycket pekpinnar utan var och en fick fundera över sitt eget sätt att förhålla sig till hälsa. Jag var lite spänd på hur ANN-CHARLOTTE EDLUND är personalchef på De La Rue Cash Systems i Flen. CATHARINA LARSSON är montör på De La Rue i Flen.» Vi såg att många rehabiliteringar orsakades av svårigheter med att hitta rätt balans i livet«deltagarna skulle reagera när jag tog upp de här frågorna men det togs emot väldigt positivt. Jag tror att många kände sig sedda, berättar Ingela Skoglund. åtgärderna gav resultat. Mellan oktober 2006 och oktober 2007 sjönk den totala sjukfrånvaron på De La Rue i Flen från 7,5 procent till 4,3 procent. Siffran steg till 5,1 procent vid årets slut men Ann-Charlotte Edlund är ändå nöjd. Det jag framför allt tycker är en positiv effekt av den nya sjukskrivningsprocessen är att det blir en reaktion direkt när någon sjukskriver sig. Att medarbetarna blir sedda och inser att de är betydelsefulla har upplevts oerhört positivt. Det är jätteviktigt. Och en del som har varit på rehabilitering under lång tid har nu kommit på 6 prima nr

7 » De har satsat och arbetat bra på alla nivåer; organisation, grupp och individer«ett mycket bättre spår, berättar Ann-Charlotte Edlund. Ingela Skoglund menar att man i arbetslivet bör fokusera mer på icke fysiska faktorer när man talar om arbetsmiljö, sjukfrånvaro och rehabilitering. Jag har jobbat i sjukvården i många år. När jag började på Previa så trodde jag att rehabilitering handlade om arbetsskador, klämskador och onda axlar. Och det finns, säger hon. Men jag ser framförallt att när man inte trivs, när man inte känner sig sedd, så sätter det sig i kroppen också i huvudet, magen, axlarna, nacken och så vidare. Jag tror att värdegrundfrågor är väldigt viktiga. Att man tänker igenom vad företaget står för och att man får medarbetarna att känna sig som en del i ett sammanhang och att man har gemensamma mål. ann-charlotte edlund är inne på samma spår. Jag har läst många läkarintyg för olika individer och genomgående har det ofta med det psykologiska att göra, även om det kan vara i kombination med en fysisk åkomma. Jag tror att det dominerande hälsoproblemet i Sverige är den psykosociala, psykologiska biten. Det är mycket tuffare i dag med snabbare tempo och slimmade organisationer. Det ställs väldigt höga krav på alla medarbetare i alla typer av organisationer. Men jag tror inte att alla arbetsgivare har fått upp ögonen för det här. ingela skoglund ser framförallt tre förklaringar till att De La Rue har lyckats bra. Företaget har mycket fokuserat drivit frågan om att sänka sjukfrånvaron. De har satsat och arbetat bra på alla nivåer; organisation, grupp och individer. Sedan har De La Rue haft resurser att avsätta och gjort det. Sammantaget är detta ett bra exempel på hur vi gemensamt kan nå mycket goda resultat en investering som vi vet att företagen definitivt tjänar in i slutänden. läs mer om Previas tjänster på sidan 18. prima nr

8 Nya friska tag på verkstadsgolvet Autoliv Electronics i Motala sänkte långtids- och korttidsfrånvaron kraftigt med hjälp av Previa. Nu har företaget infört Sjuk- och friskanmälan för att effektivisera hanteringen och förbättra servicen till de anställda. text jesper harrie foto adam haglund motala brukar kallas den svenska verkstadsindustrins vagga. Här grundade Baltzar von Platen Motala Verkstad vid bygget av Göta Kanal för snart 200 år sedan och industrinäringen dominerar fortfarande. I dag är Autoliv Electronics en av ortens största arbetsgivare med 300 anställda inklusive filialen i Linköping. Företaget, som ingår i den världsomspännande bilsäkerhetskoncernen Autoliv, utvecklar och tillverkar elektronikprodukter för fordonsindustrin, bland annat sensorer för krockkuddar. Koncernledningen noterade 2005 att verksamheterna i Sverige visade alltför hög sjukfrånvaro. Analysen vid fabriken i Motala pekade på att huvudorsaken hade ett samband med ortens industritradition. Vi hade jobbat i många år med att minska sjukfrånvaron och framförallt med korttidsfrånvaron som vi upplevde var lättast att påverka. Men vi hade ett ganska stort antal långtidssjukskrivna, personer, som fått sjukersättning under ett antal år i avvaktan på åtgärder från Försäkringskassan, säger Glenn Ohlsson, personalman och rehabiliteringssamordnare på Autoliv Electronics. Framförallt hade de här personerna problem med förslitningar på grund av ensidiga arbeten som de haft hos företag som ägde fabriken innan Autoliv tog över Man kan säga att vi ärvde en del problemen. Han har själv arbetat vid fabriken för tre olika arbetsgivare och kan jämföra hur arbetet har förändrats. När det var tv-tillverkning var det mestadels manuellt jobb med ensidiga upprepade rörelser vilket sätter sina spår. Under årens lopp har vi dock jobbat hårt med automatiseringar som tar bort de besvärliga jobben. 8 prima nr

9 » Vi kom överens om att arbeta projektinriktat med långtidsfrånvaron som en första åtgärd«autoliv vände sig till Previa för att få hjälp att lösa problemet med långtidsfrånvaron. Vi hade redan då ett nära samarbete och ett mycket stort förtroende för Previa, säger Glenn Ohlsson. Ing-Mari Ehn, företagssköterska och Autolivs kontaktperson på Previa, kände väl till företaget. Vi såg behovet att först och främst åtgärda långtidsfrånvaron, inte minst för de här individernas skull som befann sig i något slags vakuum där inget hände. Vi kom överens om att arbeta projektinriktat med långtidsfrånvaron som en första åtgärd. Projektet omfattade ett tiotal personer. Efter samtal med företagssköterska och företagsläkare hos Previa, bland annat med stöd av journalkopior och utdrag ur rehabiliteringsutredningar, gjordes arbetsförmågebedömningar för var och en. Där undersöktes möjligheterna att återgå till befintlig eller annan tjänst i företaget, men även möjligheten att arbeta hos annan arbetsgivare. Efter ett par månader kunde vi komma till en lösning för de här personerna. En del började arbetsträna, en del slutade och hittade andra arbeten, berättar Ing-Mari Ehn. när det akuta problemet med långtidsfrånvaron var avhjälpt flyttades fokus till korttidsfrånvaron. Målet var att snabbare och mer effektivt fånga upp tidiga signaler om ohälsa för att förebygga sjukskrivning. Företaget övergick till att arbeta med Previas tjänst Tidig rehabilitering. Första steget är att en företagssköterska genomför ett bedömningssamtal med alla anställda som haft upprepad korttidsfrånvaro eller visar andra tidiga signaler på ohälsa. Vid de här samtalen försöker jag tillsammans med individen undersöka orsakerna till frånvaron och ta reda på vad som kan bidra till ökad närvaro på arbetsplatsen, säger Ing-Mari Ehn. Det kan vara insatser som individen själv tar ansvar för, eller stöd från arbetsgivaren och/eller Previa för att bryta beteendemönstret. Bara dessa inledande bedömningssamtal har minskat korttidsfrånvaron dramatiskt. Mycket bygger på att individen känner sig sedd och behövd, att någon uppmärksammar situationen. Till detta infördes rutinen att den anställde skulle gå via sin chef när han eller hon beställde tid hos företagshälsovården. På så sätt fick chefen snabbt veta om det fanns ett hälsoproblem att ta itu med. Att»mota Olle i grind«är mycket betydelsefullt. Får ett problem tid på sig att bli större hamnar man oftast i en sjukskrivning. Och hamnar man i en sjukskrivning finns det risk att den blir lång och ju längre den blir desto svårare blir det att komma tillbaka, säger Glenn Ohlsson. ytterligare ett steg togs i september 2007 då Autoliv Electronics införde Previas tjänst Sjuk- och friskanmälan. Det har förbättrat servicen till de anställda som i dag bara behöver ringa till ett ställe när de anmäler sig sjuka eller friska. Chefen får information direkt genom meddelande till mobilen eller datorn. På så sätt får chefen också en påminnelse om när det är dags för läkarintyg eller rehabiliteringsutredning. Cheferna får hjälp att på ett tidigt stadium sätta in åtgärder. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron har givit resultat. När koncernledningens krav på en sänkning kom i maj 2005 låg den totala sjukfrånvaron hos Autoliv Electronics på 7 procent. I november 2007 hade den sjunkit till 3,54 procent. I dag är företagsledningen nöjd med nivån på vår sjukfrånvaro. Vi är också mycket nöjda med det samarbete vi har med Previa. Det händer hela tiden saker i rätt riktning, säger Glenn Ohlsson. läs mer om Tidig rehab och Sjuk- och friskanmälan på sidan 18. GLENN OHLSSON är personalman och rehabiliteringssamordnare på Autoliv Electronics. ING-MARI EHN är företagssköterska och Autolivs kontaktperson på Previa. prima nr

10 Ta hand om dig själv! Känner du dig glömsk, trött, irriterad eller nedstämd? Då är det dags att du lär dig slappna av. Så här tacklar du den långvariga stressen innan den gör dig sjuk på allvar. text: kristina grandin illustration: andrea sjöström TECKEN PÅ ATT DU ÄR FÖR STRESSAD Om du har ett eller flera av dessa symptom kan det vara tecken på att du är utsatt för farlig stress. Sömnproblem Onormal trötthet Du är frånvarande och inte här och nu Glömsk och förvirrad Lättirriterad Orolig och nedstämd Bekymrad Kroppsliga reaktioner: Hjärtklappning Spänningar Magproblem Yrsel Värk GIORGIO GROSSI är fil. dr. i psykologi, forskare i kognitiv beteendeterapi på Stressmottagningen vid Karolinska Institutet i Stockholm. i dag lever vi i ett prestationsinriktat samhälle och arbetar på ett annat sätt än tidigare. Vi arbetar inte nödvändigtvis fler timmar, men gränsen mellan arbete och fritid har suddats ut. Vi är ständigt nåbara och uppkopplade. De normala andningspauserna har gradvis försvunnit. På väg hem från jobbet sms:ar och ringer vi de sista jobbsamtalen och på semestern kopplar vi upp oss för att kolla mejl från kollegor och kunder. Men det är inte bara arbetet som stressar oss. Också fritiden är späckad med aktiviteter. Det är föräldramöten, lämning och hämtning, renovering, träning och sociala aktiviteter. Återhämtning och vila finns det knappt tid för längre. Giorgio Grossi är fil. dr. i psykologi, forskare i kognitiv beteendeterapi och har under flera år arbetat på Stressmottagningen vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han menar att mer än halva Sveriges befolkning känner tidspress. Allra tuffast är det för småbarnsföräldrarna, som har svårt att få vardagen att gå ihop. Kortvarig stress är inte farlig utan kan hjälpa oss att fokusera på en särskild uppgift. Däremot kan långvarig stress leda till problem med koncentrationen, sömnen, minnet och till sist till utmattning, säger Giorgio Grossi. stress är egentligen ett sammansatt fenomen. Dels är det den reaktion kroppen presterar när vi reagerar på fara, dels det vi reagerar på: källan till stressen. Det sista kan vara mentala hotbilder, skrämmande fantasier om morgondagen och att alltid vilja ligga steget före för att avvärja katastrofer. Även om dessa framtidsscenarier aldrig realiseras, så har de samma effekt som om de vore sanna. Vi blir stressade. Vid akut stress reagerar kroppen blixtsnabbt för att förbereda oss för flykt eller kamp för livet. Detta styrs från hjärnan och leder till att stresshormonerna adrenalin, kortisol och noradrenalin utsöndras från binjurarna. Utsätts vi för stress under en längre tid blir vi till sist det vi i vardagligt tal kallar»utbrända«eller så får vi, som Socialstyrelsen definierar det, utmattningssyndrom. De personer som drabbas av utbrändhet har ofta svårt att säga nej. De behöver lära sig att prioritera, delegera och sluta söka bekräftelse för sina prestationer. I stället bör de fråga sig vad som är betydelsefullt i livet. Enligt Giorgio Grossi är det viktigt att hitta en balans mellan jobb och fritid och att lägga in pauser under arbetsdagen. Helgvila och semester är också viktigt för återhämtningen. Den viktigaste källan till återhämtning är dock sömnen. Den som är stressad har ofta sömnproblem. För att komma ner i varv rekommenderar Giorgio Grossi avslappningsövningar eller ett avkopplande bad. Att gå i säng direkt från tv:n eller datorn är ingen bra idé.» Det viktigaste är att hitta en balans mellan jobb och fritid och att lägga in pauser under arbetsdagen. Att skaffa sig rutiner brukar hjälpa den som har svårt att sova. Regelbundna sovtider och en särskild ritual före sänggåendet gör det lättare att komma till ro. Attityden till sovandet är också viktig Om du anstränger dig för att sova minskar förutsättningarna att somna. Undvik negativa tankar som»klockan är redan två och jag ska upp om fem timmar«,»jag kommer aldrig att somna«eller»jag kommer vara helt slut i morgon«. Formulera i stället om dem till»det är bara att koppla av. Jag får i alla fall min djupsömn«,»förr eller senare somnar jag. Det är skönt att bara ligga och blunda«eller»jag kommer att vara lite trött imorgon, men det kan jag hantera«. Om du ligger och oroar dig för allt som ska hinnas med eller allt som kan gå snett föreslår Georgio Grossi en särskild tidpunkt på dagen då du skriver ner allt som bekymrar dig och vad du kan göra åt det. När orostankarna kommer, hänvisar du dig själv till denna tidpunkt. sara ingvarsson är leg. psykolog och arbetar sedan flera år med stresshantering på Previa. Hon arbetar både med individer och med grupper. Enligt Sara ser stressen olika ut på olika arbetsplatser. Inom sjukvården kan det till exempel vara så att personalen splittrar upp sig på många arbetsuppgifter, känner krav från patienterna och hoppar över rasterna. 10 prima nr

11 Mer än halva Sveriges befolkning känner tidspress. Allra tuffast är det för småbarnsföräldrarna, som har svårt att få vardagen att gå ihop. På kontor kan personalen i stället stressas av att ständigt avbrytas av telefonsamtal och mejl och på så vis tappa koncentrationen. Eller så blir de stressade av att datorsystem eller annan teknik ständigt hänger sig. Som medarbetare kan du se över din situation. Vilka moment blir du mest stressad av? Observera dig själv med jämna mellanrum. Om du haft en stressig dag, fundera på vad det var som körde ihop sig, tipsar Sara Ingvarsson. fundera också på hur du gör när du arbetar. Kan du fokusera på en uppgift i taget? Hur gör du när du skriver? Slår du fort och hetsigt på tangentbordet eller skriver du lugnt? Hur pratar du i telefon, avbryter du den andra personen? Och hur gör du när du går och hämtar papper i skrivaren, springer eller går du? 6 SÄTT ATT MINSKA STRESSEN 1HITTA BALANSEN. Planera in tid för återhämtning. Varva aktivitet med vila. Ta pauser. 2SE TILL ATT SOVA GOTT. Sömn är den viktigaste källan till återhämtning. Hitta en avkopplande ritual för att komma ner i varv innan du går till sängs. 3LÄR DIG VARVA NER. Gör avslappningsövningar. Öva på att vara närvarande i nuet. 4MINSKA ORON. Avdramatisera oron genom att lista det du bekymrar dig för. Bestäm en tidpunkt för detta, så slipper du oroa dig dygnet runt. 5TA LUNCHRAST. Prata inte jobb på lunchen. Ät inte framför datorn. Byt miljö. Ta gärna en promenad. 6HA EN AVKOPPLANDE SEMESTER. Om vardagen är fylld med»måsten«och»borden«, låt då semestern bli en tid för avkoppling och kravlöshet. prima nr

12 FOTO: GETTY Hur stora kostnader har din organisation i samband med sjukfrånvaro? Friska medarbetare visar tydliga vinster Sjuka medarbetare kostar mer än sjuklön och frånvaro påverkar oftast flera avdelningar i företag och organisationer. Det visar Hälsoeffekten, modellen som synliggör de verkliga kostnaderna för sjukfrånvaron. Ett företag kan tjäna fyra till fem kronor per satsad krona på personalens välbefinnande, säger Previas affärscontroller Bobby Ljung. text walter repo foto lars ardarve sambandet mellan friska medarbetare och lönsamhet är bekant. Mindre känt är hur sjukfrånvaro påverkar ett företag eller en organisations olika funktioner. En sjukfrånvaro sätter igång en konsekvenskedja, med effekter som är svåra att förutse utan kunskap om sammanhangen. Kostnader för ersättare är en vanlig länk i kedjan, men det som ger helhetsbilden är värdet som den anställde skapar på sin arbetsplats och som bortfaller när denne är sjukskriven. Man måste förstå alla kostnader runt sjukfrånvaron, inte bara själva sjuklönen, säger Bobby Ljung, affärscontroller på Previa. Han ser långtgående samband mellan ekonomi och hälsa. Ta ett företag som ska bygga ett hus som måste vara klart den första januari, annars får de betala vite. 12 prima nr

13 » Man måste förstå alla kostnader runt sjukfrånvaron, inte bara själva sjuklönen.«blir alla byggare sjuka i december och bygget inte blir klart, då är vitet en sjukfrånvarokostnad. Institutet för personal- och företagsförbättring, IPF, vid Uppsala universitet har tillsammans med Previa skapat Hälsoeffekten, en kalkylmodell med vilken man kan räkna ut hur mycket ett företag eller en organisation förlorar på sjukfrånvaro och vilka funktioner som berörs. tidigare liknande modeller har inte varit lika specifika i sina svar. Man ska använda Hälsoeffekten som en investeringskalkyl för vilka insatser som bör göras för att få lönsamhet, säger Bobby Ljung. Efter att ha matat in alla parametrar går det med hjälp av Hälsoeffekten att på öret räkna ut hur mycket sjukfrånvaro, med förluster i produktivitet och personalomsättning, kostar. Svaret utgör underlag för de investeringar och insatser som måste göras för att stärka personalens hälsa, hålla sjukfrånvaron nere och i förlängningen öka vinsterna. Huvudfrågan är oftast hur företaget hanterar frånvaro. Kanske gör man olika på olika avdelningar. Modellen kan styras nästan hur detaljerat man vill för BOBBY LJUNG är affärscontroller på Previa. SÅ FUNGERAR HÄLSOEFFEKTEN att få det exakta värdet. Flera Hälsoeffekter kan göras på ett företag, på olika avdelningar. Forskningen kring sjukfrånvaro är ringa i Sverige, det finns främst amerikanska referenser. Men förhållandena är likvärdiga och rönen visar att insatser för att förbättra personalens hälsa lönar sig. Inte sällan får företagen tillbaka fyra till fem kronor per satsad krona på personalens välbefinnande, säger Bobby Ljung och förklarar att de väldefinierade målen inte nödvändigtvis måste vara ekonomiska. Det kan i stället vara att man vill sänka sjukfrånvaron eller halvera antalet långtidssjuka. Efter ett år gör vi en uppföljning med en ny Hälsoeffekt och ser om målen har uppnåtts. När kalkyler görs med hjälp av Hälsoeffekten behöver ekonomiansvariga som kan löner, omsättning, kostnader med mera vara med. Den som kan sjukvårdsstatistiken och avdelnings- eller linjechef behöver också vara inblandade. Ofta vet den ene inte hur den andre agerar, så det blir en väldigt bra dialog. HÄLSOEFFEKTEN visar både direkta och indirekta kostnader vid sjukfrånvaro. med hälsoeffekten ges en helhetssyn och det blir lätt att upptäcka ekonomiskt feltänkande. Modellen berättar dock inte hur ett företag mår. Ett företag kan ha låg sjukfrånvaro och det ser ekonomiskt bra ut. Men det kan bero på att folk har arbetat väldigt mycket och samtidigt mår dåligt. Hälsoeffekten används för att arbeta förebyggande. Vi önskar att företagen ska investera pengar som har besparats med Hälsoeffekten i att hålla personalen frisk, säger Bobby Ljung. Men viss sjukfrånvaro finns alltid. Ligger sjukfrånvaron under två procent är det något fel. Då går man till jobbet trots att man är sjuk. kontakta previa om du vill veta mer: eller Hälsoeffekten är utvecklad av Institutet för personal- och företagsutveckling, IPF, vid Uppsala Universitet tillsammans med Previa och mäter bland annat: Tid och kostnader för att få in ersättare. Externa kostnader för rehabilitering. Kostnad för produktionsförluster av frånvaro. Kostnad för rutiner kring personalomsättning. Branschspecifika värden och kostnader. Lämplig personalvolym för Hälsoeffekten är minst anställda och modellen erbjuds som en tjänst av Previa. Med hjälp av den och konsultstöd kan kunden se hälsosatsningars ekonomiska vinster. Informationen möjliggör även jämförelser inom branscher. prima nr

14 Högt i tak ger arbetsglädje Webbyrån Doberman i Stockholm är Sveriges bästa arbetsplats, enligt Alecta. De fina lokalerna och sjöutsikten i all ära men det är satsningen på kontinuerlig utveckling, medbestämmande och arbetsglädje som får medarbetarna att stortrivas. text pär jonasson foto samir soudah det första som slår en när man kommer in i Dobermans lokaler vid Söder Mälarstrand i Stockholm är faktiskt att här skulle jag också vilja jobba. De luftiga lokalerna med öppet kontorslandskap, väl tilltaget fikarum och många trevliga mötesrum i olika storlekar är otroligt inbjudande. Och utsikten mot Riddarfjärden gör ju sitt till Dobermans vd Lisa Lindström visar stolt runt och berättar om företagets snabba expansion från nio anställda för fem år sedan, till dagens 35. Åldern varierar mellan 21 och 45 år, och ungefär hälften är kvinnor. Vi strävar efter att ha mångfald. Vi vill ha folk med olika bakgrund, och då menar jag inte bara etnisk bakgrund, säger Lisa. Vad är det då som gör Doberman till Sveriges bästa arbetsplats? Ganska mycket visar det sig. Viktigast är kanske att vi har fått alla anställda att själva jobba på att göra det här till sin drömarbetsplats. Och att vi har en kontinuitet i det arbetet. I dag är det viktigt att känna sig inkluderad, att man förstår vad som händer och att man har möjlighet att påverka. Lisa Lindström berättar att allt som sägs på ledningsgruppens möten redovisas för övriga anställda, och att alla protokoll är öppna. Det skapar större förståelse. Som medarbetare kan man ju önska sig en massa saker, men ser man inte helheten förstår man inte heller vad det får för konsekvenser. För att ytterligare involvera alla i beslutsprocessen byggde hon upp företagets budget i lego, med olika färg för varje post. Sedan delades personalen in i mindre grupper som fick bygga om budgeten efter eget huvud. Ett jättebra sätt att få igång en dialog runt budgeten, konstaterar Lisa. Alla anställda åker också på så kallade utvecklingsdagar tre gånger om året. Där pratar vi bara om hur vi jobbar, inte med vad. Det handlar om vilken kultur och vilka värderingar vi vill ha. En ytterligare faktor som bidrar till trivseln på Doberman tror Lisa Lindström är att man försöker hålla hårt på 40-timmarsveckan. På många byråer finns en kultur av att jobba för mycket. Vi har jobbat mycket med att se till att vi verkligen har en 40-timmarsvecka här, att vi ska kunna klara av våra jobb på den tiden. Effekten, enligt Lisa, är att personalen håller längre, stannar längre och är mindre sjukskrivna. Dessutom säljer vi ju våra medarbetares talang, och den mår inte bra om man är alldeles för trött. förutom priset som bästa arbetsplats fick Doberman även Alectas pris för årets bästa idé, nämligen den så kallade Plusmenyn. Jag tycker den har blivit uppförstorad, den är ju bara en pusselbit i det stora hela, säger Lisa. Idén till Plusmenyn kom från en av de anställda som läst boken»företaget annorlunda«, och ifrågasatte varför ersättning bara kan betalas ut i pengar. Man började då spåna runt andra typer av ersättning. Vid en löneförhandling hos oss får man numera välja hur man vill få ut sin löneförhöjning. Det kan DOBERMAN är en webbyrå i Stockholm med 35 anställda 14 är delägare. Bland kunderna finns: Apoteket, Tele2, Volvo, DN Previa och SVT. 14 prima nr

15 LISA LINDSTRÖMS TIPS OM HUR MAN BLIR EN BRA ARBETSPLATS Se inte HR-frågor, personalfrågor, som ett måste, utan som ett redskap. Prioritera dem! Var lyhörda för vad medarbetarna önskar sig. Försök att tänka långsiktigt. Att satsning på organisation är lönsamt på lite sikt. Låt rekryteringen få ta tid, det är så pass viktigt. Lita på dina medarbetare. Satsa på öppenhet, på riktigt, och ha det inte bara som en snygg fras i något dokument. Skapa forum för öppenhet. Utvärderingar och tid för reflektion. vara pengar, men även till exempel extra semester, utbildning och pension. Vad är populärast? Pension och extrasemester. Vi har även pratat om hushållsnära tjänster, och det tror jag många skulle kunna tänka sig om bara förmånsbeskattningen var lägre. Vad betyder det faktum att ni är en bra arbetsplats för företaget? Jag tror det innebär en flerstegsraket. Om våra medarbetare mår bra så skapar vi fler bra saker, och det uppfattar förstås våra kunder som ger oss fler uppdrag och talar gott om oss så att vi får ännu fler kunder Och utmärkelsen Årets bästa arbetsplats har förstås inneburit mycket PR och stor synlighet. Har ni lättare än andra att attrahera kvalificerade medarbetare? Det ska jag låta vara osagt, men man kan i alla fall helt klart påstå att folk inte bara söker sig hit för vad vi gör, utan också för att vi är en bra arbetsplats. Är en bra arbetsplats lika viktigt för de anställda som bra lön? Ja, för många är lönen sekundär.»satsa PÅ PERSONALEN GER GOTT RESULTATBra arbetsplatser förbättrar prestationer och minskar sjukfrånvaron. Alla de tio till slutomgången nominerade arbetsplatserna kunde visa upp starka samband mellan satsningar på personalen och goda resultat«, säger Tomas Nicolin, vd för tjänstepensionsföretaget Alecta, som varje år utser Sveriges bästa arbetsplats. Vinnaren och extrapristagaren arbetar på en marknad där kreativitet är mycket utslagsgivande. Doberman har också valt kreativa och nyskapande lösningar för arbetsmiljön och att personalen ska må bra. TOMAS NICOLIN: vd, Alecta prima nr

16 Försäkringskassan i förändring Försäkringskassan ska vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och effektivitet. Sedan årsskiftet är Previa med som konsulter för att uppnå målen. text lars frank foto samir soudah det händer mycket inom Försäkringskassan för tillfället. Just nu genomförs ett stort förändringsarbete inom Försäkringskassan där en del arbete utgörs av en omorganisation. I stället för att, som hittills, vara uppdelad i län organiseras Försäkringskassan i tre kundkanaler, berättar Jeanette Rubertson på Försäkringskassans HR-stab. Nu delas personalen in beroende på om de har arbetsuppgifter där de fysiskt möter kunden, inte möter kunden eller jobbar inom telefonkundtjänst/självbetjäning. Försäkringskassan har gjort nya yrkesroller som alla medarbetare, utifrån nuvarande kompetens har fått söka. Myndigheten har också bantats från cirka till personer på grund av minskad budget. Under förra våren hade alla chefer medarbetarsamtal med sina medarbetare. Inriktningen i samtalen var att tillsammans med medarbetaren se var i den nya organisationen respektive medarbetare skulle placeras, säger Jeanette Rubertson. För Försäkringskassan utgör det nya avtalet om samarbete vad gäller företagshälsovård en del av arbetet med att skapa en mer gemensam personalpolitik för hela riket. Arbetsmiljö- och hälsoarbetet ska bidra till att skapa en av landets mest utvecklande arbetsplatser med mycket låg sjukfrånvaro. Nu ser vi över hela arbetsmiljö- och hälsoprocessen från insatser för att främja och förebygga hälsa samt insatser för rehabilitering. Företagshälsovården har en stor roll att fylla. Det ska göras arbetsförmågebedömningar när medarbetare varit sjukskrivna över 28 dagar och en tidig bedömning om man varit sjuk sex tillfällen under en tolvmånadersperiod. Syftet är att utreda insatser för rehabiltitering och möjlig arbetsförmåga, säger Jeanette Rubertson. MARIA WESTERLIND MÅNKELL är Affärspartner Rikskund på Previa. Previa blir en viktig partner när vi flyttar fokus från ohälsa till hälsa. Tidigare har man haft olika leverantörer av företagshälsovård inom länen. Nu är det fem avtalsområden som upphandlats centralt och Previa är ensam leverantör sedan första januari För Previa blir Försäkringskassan en av de största kunderna sett till den geografiska spridningen över landet. Vi blir en av flera viktiga delar i det här omfattande arbetet som Försäkringskassan har startat. Vi kommer att fokusera inriktningen mot förebyggande insatser och att upptäcka tidiga signaler på ohälsa, säger Maria Westerlind Månkell, Affärspartner Rikskund på Previa. Hur ska ni lösa det? Det blir viktigt att arbeta nära Försäkringskassans alla chefer. Vi kommer att arbeta utifrån vårt Previa Partner-koncept med mål och resultat i fokus för att stödja vår kund på bästa sätt. Vägen mot en myndighet med medborgarnas fulla förtroende har börjat. MER MOTION, TACK Hellre schemalagd träning än mer ledighet för att må bättre. Det visar Previapsykologen Ulrica von Thiele Schwartzs forskning något som får stöd av en rad läkare. Sänkt blodtryck, sänkt blodsocker och mindre ömmande axlar är några av de positiva effekter som anställda som fått träna på arbetstid upplevt. De som i stället fått förkortad arbetstid för att på egen hand kunna ta hand om sin kropp har inte visat lika mätbara resultat. De har ökat det goda kolestrolet HDL och det anabola hormonet FOTO: SCANPIX DHEAS, men vi är mer osäkra på vad det gett för att personen ska må bättre. Därför tror vi mer på den schemalagda träningen, säger Ulrica von Thiele Schwartz. Studien visade att den grupp som fått träna på arbetstid uppvisade tydligare positiva resultat. Fler inom sjukvården anser också att motion ska prioriteras. I nummer av Dagens Medicin har en rad läkare och sjukgymnaster skrivit en insändare med uppmaningen att motion ska vara den första åtgärden när det gäller behandling av patienter med förhöjt blodtryck, höga blodfetter, övervikt och typ 2-diabetes. Jag tycker det är tragiskt att Sverige nonchalerar den här problematiken, dels för individen och dels för samhället. Sjukvårdens budget kommer mer och mer att belastas av kroniska sjukdomar som i stor omfattning skulle kunna förhindras med hjälp av livsstilsändring, säger Bengt Saltin, svensk läkare som numera arbetar vid Center för Muskelforskning vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Och i Danmark ligger de längre fram i arbetet. I februari startade ett pilotprojekt i syfte att få in motion på recept på landets arbetsplatser. Läs mer på 16 prima nr

17 FRISKARE TIDER I SVERIGE 4% Så mycket minskade ohälsotalen under Och det är fortsättningen på en trend som pågått i fyra år. Både antalet sjukskrivningar och antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning har gått ner. Samtidigt som antalet förvärvsarbetande ökat kraftigt minskar ohälsotalet. Det visar att den mer tydliga försäkringsprövning som Försäkringskassan numera står för har stor betydelse, säger Curt Malmborg, generaldirektör, Försäkringskassan. JEANETTE RUBERTSON på Försäkringskassans HR-stab i Stockholm.» Nu ser vi över hela arbetsmiljö- och hälsoprocessen från insatser för att främja hälsa samt insatser för rehabilitering«ohälsotal är Försäkringskassan smått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en tolvmånadersperiod. Under det senaste året översteg siffran 40 dagar, men är nu nere på 38. Vi kan konstatera att ohälsotalet stadigt har sjunkit. Nedgången motsvarar cirka årsarbetare sedan ohälsotalet låg som högst i september 2003, säger Curt Malmborg. Försäkringskassans mål är att ohälsotalet ska ligga under 37 dagar som genomsnitt för riket i slutet av En stark partner nyss repat dig från vinterinfluensan? En sak är säker, du är inte ensam om att ha drabbats av någon av vinterns alla sjukdomar. I vår tjänst Sjuk- och Friskanmälan hanterar vi tusentals sjukanmälningar per år och en av topparna inträffar just under vintermånaderna när influensan härjar som värst. Men hur dåligt man än mår med feber och ont i kroppen finns det de som har det värre. Jag tänker på alla dem som drabbas av besvär som övergår i långtidssjukskrivningar. Ryggbesvär, psykisk utmattning och skador i arbetet är några exempel som kan leda till en längre tids frånvaro. Och ju längre man är borta från arbetet, desto svårare kan det bli att komma tillbaka. Regeringen har föreslagit att en ny rehabiliteringskedja införs den 1 juli Förslaget innebär bland annat att arbetsgivaren får kortare tid att agera när en anställd blir sjukskriven på längre tid. Det är här Previa kan hjälpa dig som arbetsgivare att skapa rutiner och processer som är anpassade till de nya kraven. Vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med våra kunder för att effektivisera rehabiliteringsprocesserna och vi kan bistå hela vägen från den anställdes första sjukdag tills individen är tillbaka på sin arbetsplats. Inom tjänsten Sjuk- och friskanmälan ringer vi alltid upp den sjukskrivne efter tre dagar från sjukanmälan. Därefter följer vi upp med regelbundna samtal och ser till att individen får behandlingsråd och stöd som syftar till att förkorta sjukskrivningsperioden. Och du som arbetsgivare kan vara trygg med att vi stöttar dig i dina åtaganden att rehabilitera den anställde på bästa sätt och i enlighet med de nya reglerna. Sjukskrivningar innebär ofta en rad konsekvenser som kan vara svåra att överblicka. Därför har vi utvecklat en kalkylmodell, Hälsoeffekten, som synliggör alla de kostnader och konsekvenser som sjukskrivningar innebär. Helt enkelt ser vi det på Previa som vår uppgift att hjälpa dig som kund att på alla fronter begränsa sjukskrivningarna och de negativa konsekvenserna av dem.» Sjukskrivningar för med sig en rad konsekvenser som ofta är svåra att överblicka«hans PERSSON: Vd Previa. FOTO: ADAM HAGLUND prima nr

18 Vi har lösningen på dina Previa är Sveriges ledande rikstäckande leverantör av företagshälsovård. Vi har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med både små och stora företag och organisationer. Vi är experter på allt som rör hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering och ledarskap. Låt oss få hjälpa också ditt företag att bli friskare. SJUK- OCH FRISKANMÄLAN DAG 1 DAG 3 DAG 6 DAG 14 SJUKANMÄLAN rings in till Previa UPPFÖLJNINGSSAMTAL PÅMINNELSE om läkarintyg UPPFÖLJNINGSSAMTAL Upprepad korttids frånvaro Rehabsamordnaren får stöd av sjuk- och friskanmälningssystemet. Rehabsamordnare TIDIG REHABILITERING INVENTERING av nya sjukfall/tidiga signaler BEDÖMNINGSSAMTAL AVSTÄMNING med läkare ÅTERKOPPLING med bedömning och handlingsplan mål Sänka sjukfrånvaron tjänst SJUK- OCH FRISKANMÄLAN Tjänsten ger ökad medarbetarservice i form av möjlighet till sjuk- och friskanmälan med personlig sjukvårdsrådgivning dygnet runt, året runt. Ditt företag slipper administration och får samtidigt bättre kontroll på hur frånvaron ser ut och vad den beror på, vilket är första steget mot mer målinriktade insatser. Närmaste chef får omgående information om sjukanmälan och beräknad återkomst för effektiv personal- och produktionsplanering. Personalavdelningen får statistik och tidiga varningssignaler. Rehabiliteringssamordnare får ett snabbt informationssystem och kan lättare förebygga långtidssjukskrivningar. Via ett Extranät ges företaget en samlad bild av hälsoläget med möjlighet att se aktuella ärenden, historik samt månadsrapporter. DAG 15 ANMÄLAN till Försäkringskassan SNABB ÅTERGÅNG I ARBETE Genom effektiv och systematisk frånvarohantering kan sjukfrånvaron minskas och därmed kostnaden för företaget. Sjuk- och friskanmälan är ytterligare ett redskap i arbetet att utveckla och systematisera rehabiliteringsprocessen. Tillsammans med Previas rehabprocess Tidig Rehab och med stöd av en Rehabsamordnare får de sjukskrivna en snabbare och effektivare rehabilitering. UPPFÖLJNINGSMÖTE/ AVSLUT När den anställde ringer in sin frånvaro får Rehabsamordnaren en signal från Sjuk- och friskanmälningssystemet. Rehabsamordnaren följer sedan ärendet och är på så sätt förberedd inför fortsatt utveckling av ärendet och kan agera snabbt. Rehabiliteringsprocessen kommer fortare igång och de tidiga insatserna leder till en snabbare återgång till arbetet. Tidsaspekten är en avgörande faktor vid alla former av rehabilitering. Med Previas system kan inventeringen av sjukfall starta redan efter 14 sjukdagar, Tidiga signaler på ohälsa fångas upp snabbt utan att vara beroende av att invänta besked från den ordinarie sjukrapporteringen. Sammantaget ger systemet en tydlig bild av organisationens sjukfrånvaro och hur hälsoläget och trenderna ser ut. mål Förebygg ohälsa och sänk sjuktalen tjänst TIDIG REHABILITERING Tidiga insatser är en framgångsfaktor när det gäller att förebygga ohälsa och sänka sjuktalen. Tidig rehabilitering är en dokumenterat framgångsrik process med hög grad av systematik i rehabiliteringsarbetet. Processen inleds med en genomgång av medarbetare och bedömningssamtal med de personer som antas ligga i riskzonen för ohälsa. För de individer som löper risk för långvarig nedsättning av arbetsförmågan utvecklas en individuell handlingsplan och åtgärder vidtas. De olika processtegen dokumenteras på ett enhetligt sätt, vilket ger möjlighet till uppföljning och återkoppling till företagets strategiska hälsoarbete. Processen leds av en rehabsamordnare som fungerar som kontaktperson för arbetsgivaren och stödperson för den enskilde individen. 18 prima nr

19 problem mål Identifiering och kartläggning av långtidssjukskrivna tjänst MINSKAD SJUKFRÅNVARO FÖR LÅNGTIDSSJUKA För de individer vars arbets förmåga varit nedsatt under en längre tid behövs särskilda rehabiliteringsinsatser. Långtidssjukskrivningar är kostsamma och möjligheterna för att individen ska kunna återgå till arbetet utan rehabiliteringsstöd är ofta begränsade. Vi erbjuder en snabb och systematisk process för identifiering av långtidssjuka individer och fastställande av rehabiliteringspotential och prognos. Varje individ går igenom en arbetsförmågebedömning som ger svar på följande: Finns möjlighet att återgå till nuvarande arbete, deltid eller heltid? Vilka åtgärder krävs för att den sjukskrivne ska kunna återfå sin arbetsförmåga i ordinarie arbete eller annat arbete hos nuvarande arbetsgivare? Om återgång till ordinarie arbetsgivare inte är möjlig, vilka åtgärder bör vidtas? mål Öka motivationen till ett framgångsrikt och systematiskt rehabiliteringsarbete tjänst REHABUTBILDNING FÖR CHEFER Chefer och arbetsledare får i grupp förutsättningar och kunskaper om rehabiliteringsprocessen på ett aktivt och problemorienterat sätt som kan tillämpas i det dagliga arbetet. Rehabutbildningen för chefer behandlar bland annat arbetsgivarens roll och ansvar i rehabiliteringsprocessen, rehabiliteringsmetodik, tidiga signaler på ohälsa och verktyg för att upptäcka dem, framgångsfaktorer för det goda arbetet, sjukskrivningskonsekvenser och organisationensrehabiliteringspolicy. HÖR AV DIG!...så kan vi berätta mer om vad vi kan göra för ditt företag eller din organisation. Du når oss på eller JOHAN HANSSON är telefonsjuksköterska på Previa. Han ger goda råd, gör uppföljningssamtal och bidrar till att minska sjukfrån varon på många svenska arbetsplatser. SAMTAL SOM GÖR SKILLNAD JOHAN HANSSON är en av de sjuksköterskor som svarar på frågor om sjukdomar och ohälsa och tar emot sjukanmälningar per telefon. Sjuk- och friskanmälan är en av Previas tjänster och innebär att man sjukskriver och friskanmäler sig per telefon. I tjänsten ingår också att alla sjukanmälda blir uppringda efter tre dagar och får råd om vård vid behov. Hur många samtal har du på en dag? Det varierar. Till exempel gör jag ungefär uppföljningssamtal på en dag utöver alla inkommande samtal. Antalet samtal är olika beroende på vilka tider jag arbetar. Hur reagerar de sjukskrivna när du ringer upp? De allra flesta tycker det är bra. Framför allt blir de glada när någon hör av sig när de är hemma och är sjuka. De upplever att någon bryr sig om dem. Vilka krav ställs på en telefonsjuksköterska? Det är ett ansvarsfullt och avancerat arbete som kräver både utbildning och människokännedom. Kravet är att man ska ha en sjuksköterskeutbildning i botten och ha fem års relevant yrkeserfarenhet. En stor fördel är också om man har rådgivningskompetens, eftersom det kan vara svårt att tolka situationen när någon ringer in och mår dåligt. Hur håller ni koll på alla som ringer in? Vi för en journal på alla som vi har kontakt med. Får arbetsgivaren veta allt om de anställda som ringer in till er? Samtalen är konfidentiella och bara när patienten godkänner det för vi information vidare. Det arbetsgivaren får del av är den frånvaro- och sjukstatistik som vi får fram i Sjukoch friskanmälan, vilket är ett väldigt användbart instrument för att följa hälsoutvecklingen i en organisation. Vilka andra fördelar finns med tjänsten? Fördelarna är många. Till exempel finns tillfällen då personer ringer till oss som inte självmant skulle ha sjukanmält sig. Vi fångar upp de fallen och kan rekommendera åtgärder som hindrar att en skada eller ett sjukdomstillstånd går för långt. På så sätt bidrar vi till att minska sjukfrånvaron. Vad är det roligaste med arbetet? Att det är så omväxlande. Vi får samtal om vitt skilda problem; allt från barnsjukdomar till arbetstagare prima nr

20 posttidning B returadress: AB Previa box Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på PREVIA FINNS PÅ FÖLJANDE ORTER BLEKINGE LÄN: Karlshamn, Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg DALARNAS LÄN: Borlänge, Falun GOTLANDS LÄN: Visby GÄVLEBORGS LÄN: Gävle HALLANDS LÄN: Falkenberg, Halmstad, Hyltebruk, Kungsbacka, Varberg FOTO: ADAM HAGLUND JÖNKÖPINGS LÄN: Eksjö, Forserum, Habo, Jönköping, Nässjö KALMAR LÄN: Borgholm, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Oskarshamn KRONOBERGS LÄN: Alvesta, Tingsryd Lenhovda, Lessebo, Ljungby, Växjö, Älmhult NORRBOTTENS LÄN: Boden, Gällivare, Haparanda, Kalix, Kiruna, Luleå, Piteå SKÅNE LÄN: Bjuv, Broby, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Simrishamn, Tomelilla, Trelleborg, Ystad, Ängelholm STOCKHOLMS LÄN: Arlanda, Märsta, Huddinge, Kista, Liljeholmen, Solna Strand, Stockholm/Gullmarsplan, Stockholm/Vasastan, Stockholm/City, Stockholm/Östermalm, Södertälje SÖDERMANLANDS LÄN: Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs UPPSALA LÄN: Uppsala VÄRMLANDS LÄN: Arvika, Karlstad VÄSTERBOTTENS LÄN: Lycksele, Skellefteå, Storuman, Umeå, Vindeln VÄSTERNORRLANDS LÄN: Härnösand, Sundsvall VÄSTMANLANDS LÄN: Köping, Västerås VÄSTRA GÖTALANDS LÄN: Borås, Falköping, Göteborg/Hisingen, Göteborg/Postgatan, Göteborg/Gårdatorget, Göteborg/ Rosenlundsgatan, Karlsborg, Skövde, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tanumshede, Tidaholm, Trollhättan, Uddevalla ÖREBRO LÄN: Hallsberg, Karlskoga, Nora, Örebro ÖSTERGÖTLANDS LÄN: Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Vadstena Du når oss på telefon eller Så fick Autoliv Electronics bukt med de höga sjuktalen. Sid 8.

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR BRÅKET OM SJUKFRÅNVARON

HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR BRÅKET OM SJUKFRÅNVARON en tidning för sveriges främsta företagsledare och beslutsfattare nr 4/2004 HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR Ledningen på Turning Torso, Sveriges mest spännande bygge, vet vikten av att arbeta

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel:

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel: MODERN #2 2008 personalhälsa Vad krävs av framtidens arbetsplatser? 5 Goda Exempel: Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 Artikelserie, Del 1 Hälsan som vinnande strategi sid 4 Störd sömn ökar risken för

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 2 15 februari 2006 tidningen för dig i Försäkringskassan Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA KOLL PÅ sjukpenningen FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA

Läs mer

ARBETE I UTVECKLING. - på kvinnors vis. Ann Boman

ARBETE I UTVECKLING. - på kvinnors vis. Ann Boman ARBETE I UTVECKLING - på kvinnors vis Ann Boman Slutrapport från Arbetslivsfondens ALFA Q program INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD ETT FRISKARE ARBETSLIV Arbetslivsfondens stöd för arbetsplatsutveckling ALFA

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #9 12 NOVEMBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Problemlösarna: GLÖM INTE ATT TA DET LUGNT Intervjun: FRÅN KAOS TILL ORDNING Åsikter DEN VILDA JAKTEN PÅ AKTEN Fokus: FÅ

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling

Friska FöretagNr 5. Vi måste se till hela människan sid 8. Jonas Ridderstråle om mod och reflektion. Ledarskap & utveckling ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen Hälsa ANNONS Friska FöretagNr 5 Ledarskap & utveckling Intervjun: Yvonne Gustafsson, Esv Vi måste se till hela människan sid 8

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 NOVEMBER 2013 PSYKISK HÄLSA Missa inte DEPRESSION Hur kan man hitta vägen ut ur en depression? KOM IGEN! UNGDOMARS VÄG FRÅN DEPP

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

Ålderism drabbar arbetslösa 55+

Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Kort översikt över arbetslöshet bland äldre Helen Uliczka, APeL FoU 2014-02-06 Innehåll 1. ÄR ÄLDRE ARBETSLÖSA MER ARBETSLÖSA ÄN ANDRA?... 3 1.1. STATISTIK ÖVER ARBETSLÖSHET

Läs mer