VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 arenagruppen politikens och idéernas arena... 5 arena medier... 9 bokförlagen atlas och premiss arena idé arenauniversitetet arena skolinformation arena opinion slutord bilagor - Seminarier, Styrelsen, Medarbetare, Arenagruppens vänner, Abonnenter. 33

3 FÖRORD 2012 var arenagruppens 20:e verksamhetsår. arenagruppen har genomgått en fantastisk verksamhetsutveckling sedan tidskriften Arena kom ut med sitt första nummer hösten I dag ryms en rad olika verksamheter inom Arenagruppens hägn. Vi har ett mediebolag, Arena medier, som ger ut Magasinet Arena och webbtidningen Dagens Arena, samt tre tidningar på uppdrag, Akademikern, Chefstidningen och Omvärlden. Vi har två bokförlag, dels Bokförlaget Atlas, dels uppdragsförlaget Premiss. Arenauniversitetet ordnar kurser och arrangerar seminarier och studieresor. Tankesmedjan Arena Idé är ett alternativ till de många högerorienterade tankesmedjor som sponsras av näringslivet. Arena Skolinformation är ett mycket framgångsrikt fackligt projekt riktat mot skolvärlden. Arena Opinion är Arenagruppens nya kommunikationsbolag som bedriver kampanjer och bildar opinion på uppdrag. Trots små ekonomiska resurser har vi lyckats etablera en verksamhet som främjar idéutveckling och bedriver opinionsbildning utifrån radikala och progressiva utgångspunkter. I kombination med hårt arbete, ekonomisk klokskap, duktiga medarbetare och många goda idéer har vi överlevt och utvecklats. Och efter 20 år är det nu dags att ta nästa steg. Vi vill och kommer att utveckla alla verksamheter inom Arenagruppen. Exempelvis hoppas vi att nystartade Arena Opinion kan bli en viktig aktör vad gäller olika slags uppdrag för opinionsbildning. Och inte minst har vi nu lyckats åstadkomma en bra grund för långsiktig finansiering av tankesmedjan Arena Idé. Efter långt och träget arbete kan vi nu skapa och bygga en stark och forskningsbaserad tankesmedja med ett löntagar- och medborgarperspektiv. I linje med samma idéer som låg bakom tidskriften Arena 1993, nämligen att skapa en arena för radikala och progressiva idéer. Håkan A Bengtsson Vd Arenagruppen 3

4 4

5 POLITIKENS OCH IDÉERNAS ARENA arenagruppen är en ideell förening som bedriver en rad olika opinionsbildande verksamheter. Arenagruppens styrelse väljs av dess medlemmar vid ett årsmöte varje år. Arenagruppens huvudbolag Politikens och Idéernas Arena i Stockholm ansvarar för gemensam administration och samordning av Arenagruppens olika verksamheter. Politikens och Idéernas Arena i Stockholm äger också de olika dotterbolagen i Arenagruppen. Arenagruppen har under 2012 utvecklats på ett positivt sätt. Under året prioriterade vi några särskilda områden, inte minst utvecklingen av den nystartade verksamheten i Arena Opinion, Arenagruppens nya kommunikationsbolag, som startade sin verksamhet i full skala. Detta är en verksamhet som vi hoppas ska kunna utvecklas positivt under kommande år. En annan mycket viktig prioritering under 2012 har handlat om att utveckla tankesmedjan Arena Idé och att skapa en grundläggande och långsiktig finansiering av tankesmedjan. Detta arbete har pågått under flera år och glädjande nog fattades flera beslut i slutet av 2012 som innebär att vi nu har möjlighet att utveckla Arena Idé på ett mer substantiellt sätt. Detta ger oss möjligheter att i Arena Idé erbjuda såväl fördjupning, som ökade kunskaper och forskningsbaserade projekt utifrån ett löntagar- och medborgarperspektiv och i linje med Arenagruppens grundläggande värderingar. Därutöver har vi jobbat mycket med att se till att skolinformationsprojektet fortsätter och utvecklas, att ta initiativ till en bokklubb för löntagare samt att få bättre struktur på vår gemensamma kommunikation. Arenagruppen har en unik roll som oberoende radikal och progressiv aktör i den offentliga debatten. Arenagruppens olika verksamheter har blivit ett begrepp i samhällsdebatten och ett välkänt fenomen. Vi har ett brett genomslag. I den här verksamhetsberättelsen berättar och redogör vi för våra aktiviteter under Men det är ändå inte en heltäckande beskrivning. Vi syns exempelvis i en rad olika sammanhang, i radio och tv. Våra medarbetare, författare eller skribenter syns och medverkar på evenemang runt om landet och är med på seminarier. Artiklar och inlägg vi publicerat refereras i mycket stor omfattning i andra medier och i sociala medier. Vi har kort sagt ett stort medialt genomslag och är med och sätter dagordningen för en rad olika diskussioner. Det kan röra sig om allt från att skribenterna på Dagens Arena och i Magasinet Arena medverkar i exempelvis Godmorgon, världen! till att Atlas författare eller Arena Idés rapportförfattare deltar i diskussioner och seminarier, på bokmässan, under politikerveckan i Almedalen eller i andra sammanhang. Under 2012 fortsatte framgångarna för Arena Skolinformation. Vid årsskiftet 2012/2013 hade material beställts av skolor och distribuerats till svenska gymnasieelever. Och efterfrågan fortsätter att vara mycket hög. För att möta efterfrågan gick de engagerade fackförbunden in med ytterligare ekonomiska resurser under året. Inför och under 2013 förs diskussioner om att alla fackförbund ska öka sitt engagemang i Arena Skolinformation. De material som producerats beställs kontinuerligt och tillhör idag de mest beställda skolmaterialen till högstadiet och gymnasieskolan. Det visar vilket stort 5

6 behov som funnits av material om arbetsmarknaden med den inriktning som Arena Skolinformation har. Detta Arenagruppsinitiativ är ett tydligt exempel på ett stort behov och en uppdämd efterfrågan som vi identifierat tillsammans med andra och som vi gjort något konkret åt. mycket stolta att ha fått förtroendet att producera. Vi gör dem med hög professionalism och engagemang. Och resultatet är tre mycket profilerade tidningar inom sina olika fält. Under 2012 utvecklade vi en seminarieverksamhet kring Chefstidningen med syfte att sprida kunskap kring chefs- och ledarskapsfrågor. Arena Medier är den största verksamheten inom Arenagruppen med både egna tidningar och uppdragsutgivning. Trots en tuff mediesituation fortsätter vi att utveckla våra tidningar. Flera av chefredaktörerna och medarbetarna har varit flitiga gäster i olika paneler och soffprogram. Året präglades av utveckling av respektive tidning och av tydligare strategier för bättre genomslag i olika sociala medier. Nättidningen Dagens Arena började som en ledarsida men har blivit en välutvecklad, respekterad och mycket citerad nyhetstidning på nätet med egen profil som skapar nyheter som får genomslag även i andra medier. Trots mindre bemanning under 2013 har besöksfrekvensen ökat. Vidare kan nämnas att webbtidningen gjorts om och tillhör de mest läsarvänliga och moderna i sitt slag i Sverige. Tidskriften Arena ömsade under 2012 skinn och blev Magasinet Arena med ny form och ett bredare tilltal men med samma kvalificerade innehåll som tidigare. Den nya formen har fått ett mycket gott bemötande såväl vad gäller presskommentarer som i form av ökad lösnummerförsäljning och ett ökat inflöde av prenumeranter. Under året anställde vi också på deltid en layoutare för Arena, Martin Kindgren, i stället för att lägga ut layouten externt. Arena Mediers uppdragstidningar Akademikern, Chefstidningen och Omvärlden är tre tidningar vi är Bokförlaget Atlas hade ett bra år, särskilt med tanke på den tuffa situation som bokbranschen befinner sig i. Förlagsbranschen är i en fortsatt stark strukturomvandling. Atlas har tillsammans med några mindre bokförlag inom De oberoende gått samman och etablerat en försäljning av e-böcker via nätet Bokon. Det ekonomiska resultatet för 2012 var tillfredsställande. Och under året hade Atlas mycket stora framgångar med flera uppmärksammade reportageböcker om Europa i dag. Under hösten rönte antologin Skitliv om ungas utsatta situation på dagens arbetsmarknad ett stort intresse och boken var flera månader högt uppe på DN-kulturs kritikerlista. Premiss förlag ger ut böcker i samarbete och på uppdrag. Det är en viktig samarbetsyta med våra abonnenter och andra samarbetspartner. Och Premiss ger ut mycket bra och viktiga böcker, exempelvis boken Mod utan gränser i samarbete med Kennedy Foundation och Palmecentret. Arena Idé ger också ut böcker på Premiss förlag exempelvis antologin Solidaritetens många ansikten. Arena Idé har under året fortsatt att driva projekt inom välfärd, kultur och ekonomi. Rapporter har publicerats och en mängd olika seminarier har genomförts i egen regi och tillsammans med andra. Vi har fortsatt att bedriva projekt kring ekonomiska frågor med seminarier och rapporter inom Arenas ekonomiska råd. Under rubriken Ny tid ger Arena Idé ut aktuella rapporter 6 arenagruppen 2012

7 och essäer om aktuella frågor ofta med en internationell utblick. Arena Idé initierade också ett projekt om otrygga anlitandeformer som kommer att fortsätta även under Vidare har stor energi lagts på att åstadkomma en bättre finansiering av tankesmedjan, vilket ledde till ett positivt genombrott hösten Detta kommer att innebära att Arena Idé får möjligheter att utvecklas framöver och expandera både i termer av anställda och verksamhetens volym. Arenauniversitetet har också under året fortsatt sitt arbete att erbjuda öppna och skräddarsydda utbildningar och samarbeta om kurser och seminarier. Vi genomförde också en uppdragsstudieresa till London och en öppen studieresa till USA över presidentvalet. Arenagruppens nya bolag, Arena Opinion, inledde sin verksamhet Arenagruppen har länge diskuterat möjligheten att också kunna erbjuda främst organisationer och samarbetspartner stöd i kommunikationsoch opinionsbildningsarbete. Arena Opinion är ett bra komplement till vår övriga verksamhet. Under 2012 bedrev Arena Opinion bland annat projektet Vilket samhälle vill du ha? på uppdrag av 6F-förbunden inom LO. I Politikens och Idéernas Arena finns Arenagruppens abonnemangssystem och många kontakter med våra samarbetspartner. Vi gör en rad uppdrag som innebär intäkter till verksamheten. Under 2012 genomförde vi bland annat Kommunals strategidagar. Som framgår av verksamhetsberättelsen så fortsätter Arenagruppen att växa och har fått en allt bredare verksamhet. För att möta detta och erbjuda en bättre arbetsmiljö för våra anställda och kunna hantera kommande förändringar, har vi genomfört en rad organisationsförändringar Vi har satsat mer resurser för administration, ekonomi och personalfrågor, ökat stödet för att arbeta med strategiska samarbeten externt samt slagit samman bokförlagen Atlas och Premiss några av de förändringar vi genomfört. En ny tjänst som vice vd inrättades också. Under 2011 och 2012 har den administrativa kompetensen ökat och vi har ökat personalstyrkan något på huvudbolaget. Det är nödvändigt för att kunna klara de krav som ställs på en verksamhet av Arenagruppens omfattning, inte minst för att kunna bedriva en bra personalpolitik. Men det har också inneburit ökade kostnader. Omsättningen har ökat under året för att nu uppgå till drygt 40 miljoner. Det ekonomiska resultatet blev emellertid en besvikelse och slutade med ett mindre underskott. Fokus har under 2012 i hög grad legat på Arena Idés framtida finansiering som kommer att ge resultat under För en så stor verksamhet som Arenagruppen bedriver behövs ett överskott för att kunna hantera oväntade förändringar och ge trygghet för våra anställda. Detta visar hur viktigt det är för oss att verkligen fokusera på det långsiktiga och strategiska arbetet framöver. Ett viktigt stöd i utvecklingen av Arenagruppens mångsidiga verksamhet har Arenagruppens Vänner varit, inte minst i utvecklingen av tankesmedjan men också som oförtröttliga ambassadörer för hela vår verksamhet. Med dessa ord överlämnar styrelsen sin verksamhetsberättelse för

8 ARENAGRUPPENS VÄRDEGRUND på samhället. Vi försöker se med nyfikenhet på samtidens problem och framtidens möjligheter. och organisationer. Vi vill påverka samhällsdebatten och idébildningen. jämlikhet, solidaritet, jämställdhet och rättvisa. trossystem. Vi vill undersöka vår samtid och påverka framtiden. mångfald. Vi strävar efter att olika röster ska komma till tals. Demokratin är ett sätt att fatta beslut om våra gemensamma angelägenheter. Hierarkiska och auktoritära idéer står i motsatsställning till vår syn på demokratin. Strukturer och värderingar som hindrar människors fria utveckling bör kritiseras. nivå men också etableras globalt. bildning. Radikal i meningen att de grundläggande värderingarna om jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa, demokrati och frihet står i förgrunden. Progressiv i betydelsen att vi vill se med nyfikenhet på vår tids problem. Vi blickar inte tillbaka, men betraktar inte heller framtiden som given, utan möjlig att påverka, styra och förändra. ARENAGRUPPEN offentliga samtalet 8 arenagruppen 2012

9 arena medier är arenagruppens mediebolag. vi gör sammanlagt fem tidningar och har tolv anställda, dock inte alla på heltid. I fokus finns Magasinet Arena som blev starten för hela Arenagruppen Dagens Arena är vår egen nättidning, finansierad med stöd från bland annat LO, som fått allt mer medialt utrymme. Därutöver gör vi tre tidningar på uppdrag: Akademikern och Chefstidningen på uppdrag av Akademikerförbundet SSR samt OmVärlden, som sedan 2010 görs tillsammans med Global Reporting på uppdrag av Sida. Året har främst kännetecknats av Magasinet Arenas omgörning och utvecklingen av Dagens Arena. I båda fallen har det lett till kraftigt ökat antal läsare. Under året har vi fortsatt arbeta för att öka antalet prenumerationer och annonsintäkter. Men som för alla andra mediebolag har det varit ett mycket tufft år för annonser. Vi har fortsatt utveckla samarbetet mellan våra tidningar, både innehållsmässigt och främst mellan Magasinet Arena och Dagens Arena, produktionsmässigt genom fler gemensamma avtal, bättre processer och lägre tryckkostnader. Vi har också fortsatt att utveckla vår närvaro i sociala medier och på webben, vilket kraftigt ökat antalet besök på våra webbsidor och gjort att våra artiklar delats och lästs av betydligt fler än tidigare. Vi har också aktivt sökt nya uppdrag och samarbetspartner för att fortsätta utveckla Arena Medier. Detta kommer att intensifieras under kommande år. Chef för mediebolaget är Agneta Karlsson. 9

10 MAGASINET ARENA under 2012 fick arena ny grafisk form och omdisponerat innehåll. Då bytte tidskriften även namn, tidskriften Arena blev Magasinet Arena, för att svara bättre mot den nya magasinsmässiga, mer inbjudande formen. Målet med omgörningen var att få tidningen att upplevas som mer angelägen, förankrad i samtidens stora frågor, och att göra den mer lättillgänglig för en större läsargrupp. Omgörningen togs väl emot, med positiva recensioner av första nya numret (nr 6/2012) i alla stora tidningar. Prenumerantantalet ökade med cirka 300 ex, vilket ger en ökning på runt 14 procent. I samband med lanseringen av det första omdesignade numret hölls en välbesökt releasefest på Strand i Hornstull, där två paneldebatter knöt an till numrets bärande artiklar: Torbjörn Nilsson och Klas Ekman talade om den politiska journalistikens förändring och Mona Masri och Eric Rosén samtalade om den rikaste procentens inflytande på kultur och politik. I samband med omgörningen började artiklar ur magasinet att publiceras på Dagens Arenas webbplats, under en egen flik. Syftet är att öka magasinets genomslag på nätet och nå ut till fler. Under 2012 fastslogs även planer för ett samarbete med en grupp andra politiska tidskrifter, under vinjetten Progressiv bar. Syftet är att marknadsföra Magasinet Arena samt Dagens Arena, och skapa ett forum för idésamtal. Premiären blir i mars I samband med omgörningen tog redaktionen över formgivningen från designbyrån Electric Boogie som formgivit Arena de senaste fem åren. Som formgivare anställdes Martin Kindgren som närmast kommer från frilansverksamhet, bland annat för tidskriften Fokus. Före omgörningen genomfördes en läsarundersökning som bland annat visade att 95 procent av de läsare som besvarade enkäten ger magasinet helhetsbetyget bra eller mycket bra, att 60 procent läser tidningen en timme eller längre och att varje exemplar läses av i genomsnitt 1,5 personer. Arena beviljades i stöd från Kulturrådet. Under året har Magasinet Arenas texter publicerats och spridits i sociala medier och i hela Europa genom Eurozine.com. Arenas TS-upplaga 2012 var exemplar per utgåva av dessa distribuerades med post och 800 nummer såldes i butik. Under året har Arena utkommit med 6 nummer. Tryckeri var Norra Skåne. Redaktörer för tidningen var Mikael Feldbaum och Malena Rydell. Formgivare var Martin Kindgren. Ansvarig för prenumerationer och läsarkontakter var Gun Andersson. Reaktionen har fått stöd av Maria Georgieva för marknadsföring och webb. 10 arena medier

11 Medier om Magasinet Arenas omgörning Grattis! Nya uppfräschade Arena har blivit ett snyggt och välmatat magasin för den milda, resonerande och genomtänkta vänstern och för oss andra. Jag blir uppiggad... Mera sånt! Ricki Neuman i SvD 5 december Tajtare, blankare och med en tydligare magasinskänsla en fullt förnimbar doft av succétidskriften Filter. Den nya versionen är inte bara snyggare och mer läsarvänlig, den signalerar också en lovvärd ambition att förena berättande och analys. Lars Linder i DN 30 november DAGENS ARENA dagens arena är en av sveriges ledande nyhetssajter. För att behålla en sådan position i ett medielandskap där webbutvecklingen är konstant krävs ett målmedvetet arbete. Verksamhetsåret 2012 bekräftade att Dagens Arena är i ständig utveckling. Ett bevis på att förvandlingen från en ledarsida till en etablerad, respekterad och citerad nyhetstidning har varit lyckosam erhölls när Svenska Publishing-Priset 2012 delades ut. Dagens Arena vann första pris i kategorin Digitalt i kategorin Massmediewebbplatser. En av många nyheter under 2012 är att Dagens Arena, i samarbete med webbyrån Klandestino AB och under ledning av Maria Georgieva, utvecklat sidan genom nya verktyg som gjort den bättre att både läsa och arbeta med. Nyhetsbrevet har utvecklats vidare men framför allt har närvaron på Twitter och Facebook stärkts. Allt detta har resulterat i betydligt fler läsare än tidigare. Under hösten 2012 genomförde Dagens Arenas chefredaktör Eric Sundström en studieresa i USA. Syftet var att studera hur användandet av digitala medier utvecklades i presidentvalrörelsen. Lärdomarna syntes redan under senhösten 2012, då Dagens Arena sände sin första podcast Arenaklubben, samtidigt som användandet av grafer ökade var också året då Dagens Arena inledde ett redaktionellt samarbete med Magasinet Arena genom att publicera utvalda artiklar ur Magasinet Arena på sin webbplats. Detta för att ge Magasinet möjlighet att nå nya läsare och för Dagens Arena att få mer fördjupande artiklar. Samarbetet med Karlskoga-Kuriren, som återpublicerar Dagens Arenas ledare i pappersupplagan ett par gånger varje vecka, har fortsatt. Under 2012 undersöktes även möjligheten till liknande samarbeten med andra S-tidningar. Piteå-Tidningen uttryckte intresse och återpublicerade en första text i december

12 Almedalsveckan var som vanligt en höjdpunkt och såväl nyhetsredaktionen som delar av ledarredaktionen begav sig till Visby. Dagens Arena initierade ett debattrace som gav god utdelning i form av flera debattartiklar och ökad läsning. Flera medarbetare deltog i en rad seminarier, både som panelister och moderatorer. Innan Stefan Löfvens tal i Almedalen anordnade Dagens Arena, tillsammans med Aftonbladets ledarsida, en progressiv pressklubb på O Learys där opinionsbildare samlades för att diskutera det politiska läget. Besöksutveckling och statistik Under 2012 har Dagens Arena haft totala besökare, varav unika besökare. Det motsvarar en ökning med 30 procent jämfört med Det totala antalet sidvisningar var (+23 procent). De helt unika besökarna har ökat med nästan 42 procent. Det nya publiceringssystemet, som underlättar nyhetsvärderingen, ger tydligt avtryck i exempelvis webbtrafiken till Dagens Arenas debattsida. Under 2012 hade sajtens debattflik (dagensarena.se/debatt) sidvisningar, jämfört med sidvisningar Det motsvarar en ökning på drygt 146 procent. Webbtrafiken är jämnare fördelad mellan vardagarna och helgerna, med mellan och besökare varje dag. Av Dagens Arenas läsare under 2012 har besökare (51 procent) kommit till sajten via hänvisningstrafik i sociala medier (i synnerhet via Twitter och Facebook). Det är fler besökare än Från Facebook har besökare hittat till Dagens Arena, en ökning med nästan 58 procent. Men besökarna från Twitter har ökat allra mest med drygt 365 procent, vilket betyder besök till Dagens Arena via Twitter läsare, 31 procent av det totala antalet, surfade in direkt på sajten (18 procent) kom via olika sökmotorer personer (knappt en procent) hittade till sidan via övriga kanaler, som nyhetsbrevet. Genomsnittstiden per besökare på Dagens Arena ökade med sex procent jämfört med 2011, från 2,36 minuter till 2,45 minuter. Sidvisningarna på sajten är fler: sidvisningar innebär en ökning med 24 procent. Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet uppgår till 7 293, vilket är något mindre än Under året har vi sett att intresset för vårt nyhetsbrev har minskat något, samtidigt som intresset via Twitter och Facebook ökar. Det är en förskjutning som speglar utvecklingen på nätet i övrigt. I sammanfattning citeras Dagens Arena i större utsträckning som en nyhetskälla i andra medier, vilket ökar det totala genomslaget. En ledarsida mitt i opinionsflödet Dagens Arenas generella utveckling har även bidragit till genomslaget för vår ledarsida och övriga opinionsbildande verksamhet. I februari värvades Helle Klein till ledarredaktionen, och hon fick snabbt göra comeback i panelen i SR:s Godmorgon, världen! Det innebär att Dagens Arena hade tre regelbundna paneldeltagare under 2012 (Eric Sundström, Per Wirtén och Dagens Arena 2012 i siffror Dagensarena.se (ettan) ökade med 15,47 procent, vilket innebar sidvisningar under 2012 (jämfört med under 2011). Mest lästa nyhet: Köar för mat (7 142 sidvisningar). Mest lästa krönika: Hur mycket invandring tål Sverige av Marcus Priftis (7 028 sidvisningar). Mest lästa reportage: M stoppar Forum Syd för extremt och marxistiskt (6 198 sidvisningar). Mest lästa bildnyhet: Bilden som satte punkt (6 064 sidvisningar). Mest lästa granskning: Jag betraktar det som vänskapskorruption samt Så gick det till det när Serafen reades ut (5 463 respektive sidvisningar). Mest lästa ledare: Moderata kompispriser, Annie Lööfs hybris, Öppet brev till S-partiledningen (4 741, respektive sidvisningar). 12 arena medier

13 Helle Klein). Ledarna citeras även regelbundet i SR:s Tidningskrönikan och på ledarsidor i hela landet. Valet av en ny partiledare för Socialdemokraterna samt presidentvalet i USA gjorde att Dagens Arenas ledarsida i allmänhet fick möjlighet att regelbundet medverka i nyhetsinslag och program i bland annat SR (Godmorgon, världen!, Studio Ett, P1 Morgon, Alltid Nyheter), SVT (Agenda, Gomorron Sverige, SVT Forum) och TV4 (Nyheterna, Veckans Politik, Amerikansk presidentvalvaka). Flera av ledarskribenterna har också deltagit i seminarier, föreläsningar och öppna samtal. Ledarskribenter under 2012 var Eric Sundström, Håkan A Bengtsson, Björn Elmbrant, Mikael Feldbaum, Anna Hellgren, Helle Klein, Johanna Palmström, Malena Rydell och Per Wirtén. Förändring av redaktionell bemanning på Dagens Arena Under 2012 beslutade LO att fortsätta med sitt stöd till Dagens Arena i fem år framåt vilket är mycket positivt. Stödet är dock lägre vilket innebar att vi fick minska bemanningen från fyra till två redaktörer. Victor Bernhardtz och Magnus Åsblad slutade sista mars och Yonna Waltersson och Mikael Färnbo fick tillsvidareanställningar. Mikael Färnbo har dock varit tjänstledig från den 1 augusti och Eric Rosén, tidigare nyhetschef på Nyheter24, rekryterades som vikarie för honom. Maria Georgieva har ingått i redaktionen som webbstrateg och marknadsförare. Eric Sundström är chefredaktör och under hans föräldraledighet har Yonna Waltersson fungerat som vikarierande nyhetschef. CHEFSTIDNINGEN Chefstidningen - HR och ledarskapsmagasin för akademiker är en av Arena Mediers externa produktioner. Chefstidningen ägs av Akademikerförbundet SSR och går som medlemsförmån till chefer, personalvetare, beteendevetare och egna företagare inom förbundet. Även chefer inom Sveriges Arbetsterapeuter och Tjänstetandläkarna får Chefstidningen som medlemsförmån genom grupprenumerationer. Diskussioner har förts med ytterligare förbund, bland andra sjukgymnasterna, om liknande prenumerationer. Under 2012 utkom åtta nummer av tidningen med en upplaga på runt ex. En rad profiler har prytt omslaget bland andra Nyamko Sabuni, Carin Jämtin, Jens Odlander och Annie Lööf. Teman under året har varit företagande, medierelationer, första linjens chef, ekologiska chefen, liv, lust & ledarskap, bemanningsbranschen, konflikthantering och från hyllad till häcklad. Under året har vi satsat på att öka kännedomen om tidskriften. Detta har skett bland annat genom en seminarieserie om chefens olika roller, frukostseminarier med chefredaktören samt deltagande i en rad andra seminarier. Med mer strategisk aktivitet i sociala medier har trafiken till Chefstidningens hemsida också blivit större. Tidningen nominerades till Publishingpriset. Tidningen fanns till lösnummerförsäljning genom Presstopp, Qiozk och Interpress. Layout gjordes av Cajsa Unnbom och chefredaktör var Eva Brandsma. Tryckeri var Norra Skåne. 13

14 AKADEMIKERN Akademikern är Akademikerförbundet SSR:s fackliga medlemstidning. Innehållet speglar även arbetsmarknaden och samhället i ett vidare perspektiv, med ambition att granska välfärdens utveckling. Den tar upp medlemmarnas arbetssituation och vardag på jobbet. Akademikern skildrade ett händelserikt år för Akademikerförbundet SSR med kongress, ordförandebyte och avtalsrörelse. Allt detta togs upp med artiklar och fördjupande teman i Akademikern. I varje nummer fanns ett temareportage med fördjupningar i aktuella ämnen. Årets teman handlade om ämnen som offentlig upphandling, arbetsmiljö och ungdomars situation på arbetsmarknaden. Inför hösten belystes studentlivet, med reportage från olika högskolor. Ett annat tema handlade om Norge efter terrordåden, med återuppbyggnaden av regeringskvarteren och situationen för de överlevande från Utøya. Årets sista tema ägnades åt fackliga frågor ur ett EU-perspektiv. Under året återkom artikelserier som Heta stolen (intervjuer med makthavare), Mitt yrke (reportage där medlemmar berättar om sitt arbete) och Nedslag (fördjupande reportage från olika kommuner). Under vinjetten I världen presenterades olika internationella utblickar. Stigande upplaga Akademikern utkom med tio nummer. Den TSkontrollerade upplagan var exemplar. Det var en ökning med exemplar jämfört med Ett urval artiklar och krönikor publicerades på Det gick också att ladda ned Akademikern via webb- och mobiltjänsten Qiozk. Akademikern nominerades till Publishing-priset. Margaretha Holmqvist var chefredaktör och ansvarig utgivare. Cajsa Unnbom var formgivare. Tryckeri var Norra Skåne. OMVÄRLDEN Tidskriften OmVärlden berättar om globala frågor och utveckling och kom under 2012 ut med åtta nummer. Några av landets ledande utrikes- och reportagejournalister medverkar regelbundet med texter och bilder. Under 2012 publicerades bland annat artiklar om utvecklingen i Afghanistan, Elfenbenskusten ett år efter kriget, flyktingarna från Syrien samt om den nya tillväxten och medelklassen i tidigare fattiga länder. OmVärlden publicerade också flera uppmärksammade granskningar av biståndet. Tidningen har omkring i upplaga, och en spridning genom andra kanaler som är långt mycket större än så. Under året publicerade tidningen ett veckovis nyhetsbrev med omkring prenumeranter, personer interagerade med tidningens Facebooksida och lägger man samman events, sociala medier, webben och spridning via andra tidningar som plockar upp nyheter och citat från OmVärlden var den sammanlagda spridningen under 2012 omkring personer. Tidskriften produceras tillsammans med Global Reporting på uppdrag av Sida, och chefredaktör var under året Jesper Bengtssonn. 14 arena medier

15 det mångåriga arbetet att minska förlagets underskott resulterade 2012 i Atlas starkaste resultat sedan En omorganisation där uppdragsutgivningen på Premiss flyttades över till Atlas bolag, en fortsatt ansträngning att minska kostnader och ett hängivet arbete hos de anställda är de enskilt största faktorerna bakom det ekonomiska resultatet och Atlas framgångar under året aviserade många förlag (däribland det största, Albert Bonniers Förlag) personalneddragningar och besparingar. I ljuset av bokbranschens kris är det glädjande att Atlas lyckas uppvisa nära nog ett nollresultat. Utgivningen under året höll en tydlig profil där Joan Didions Blå skymning markerade en stark start på utgivningsåret. Samtliga tre titlar i reportageserien Vems Europa, ett samarbete mellan Atlas och ABF, blev stora framgångar. Böckerna blev omskrivna och omtalade, och sålde därefter. Alla tre har fått tryckas om. Nina Hemmingssons diktsamling Det var jag som kom hem till dig var ännu ett bevis på att Atlas är förlaget med de riktigt vassa berättarna oavsett genre. Mattias Hagbergs romandebut Rekviem för en vanskapt kritikerhyllades. Många kommer att hålla ögonen på Hagbergs fortsatta författarskap. Nobelpristippade Alice Munros agent gav Atlas fortsatt förtroende att vara det svenska förlag som ger ut hennes nya novellsamling. Den svenska skönlitterära utgivningen stärktes i och med värvningen av Agneta Klingspor. Utgivningsåret avslutades med succén Skitliv (red. Victor Bernhardtz, ett samarbete med 6F och Arena Opinion) som sålde bra och fick ett enormt medialt genomslag. Boken låg högt på DN:s ansedda kritikerlista i flera månader och lyckades på allvar påverka den svenska debatten kring ungdomars villkor på arbetsmarknaden och är ett fint exempel på hur bokutgivning kan göra skillnad. Vi har ännu inte sett slutet på de svallvågor som utgivningen av Skitliv startade. Under året rörde sig även flera titlar ur Atlas utgivning utanför Sveriges gränser. Happy, happy (red. Maria Sveland och Katarina Wennstam) såldes till både Finland och Danmark och Richard Björnelids SAS konsten att sänka ett flygbolag, såldes till både Danmark och Norge. 15

16 Björnelids bok om SAS har varit en av årets storsäljare i pocketformat med nyskrivet material. Under året kunde vår långsiktiga satsning på e- böcker ta ett jättekliv, när De Oberoende tillsammans med Schibstedts och Piratförlaget lanserade en ny handelsplats för e-böcker Bokon. Atlas har gått in som delägare och visat att bokbranschens maktkoncentration i återförsäljarledet inte är given. Under året byggdes en delvis ny organisation med hjälp av införlivandet av uppdragsförlaget Premiss. I januari anställdes Johan Söderbäck som projektansvarig för Premiss och som redaktör och faktor för båda förlagen. Premiss inledde flera långsiktiga samarbeten för uppdragsutgivning, till exempel med Stockholms dramatiska högskola. Den medialt största titeln under året var Mod utan gränser, ett uppdrag för John F. Kennedy Foundation. I oktober genomfördes en helkväll på Dramatens stora scen med anledning av boksläppet där en rad Hollywoodstjärnor minglade runt bokbordet. Flera fackförbund har valt att beställa bokproduktioner från Premiss. Det har rört sig om såväl Finansförbundets jubileumsbok som Akademikerförbundet SSR:s handbok om normkritiskt chefskap. Tillsammans med Arena Idé gavs pocketboken Solidaritetens många ansikten ut, med ambitionen att sprida aktuell forskning kring samhällsutveckling. Projektet fortsätter under 2013 med fortsatt bokutgivning. I december avslutade förlagschefen Moa Elf Karlén sitt arbete på Atlas för att gå vidare till en tjänst som förläggare och förlagschef på Leopard förlag och Johan Hilton tillträdde som ny förlagschef vid årsskiftet. På Atlas arbetar också Ann-Louise Gustavsson som bland mycket annat ansvarar för marknadsföring och information. 16 bokförlagen atlas och premiss

17 ATLAS BÖCKER 2012 Didion, Joan Blå skymning Linton, Magnus De hatade Elmbrant, Björn Europas stålbad Bohlin, Rebecca De osynliga Sörbom, Adrienne Politikens gränser Tung Hermelin, Ann-Marie Inunder Alexandersson, Pernilla / Lilie, Sanna Brinntid Hedlund, Björn Fortets murar Björnelid, Richard SAS Göransson, Anders / Broms, Helen Kultur i rörelse Wendt, Maria Politik som spektakel Kanarp, Loka / Edenborg, Carl-Michael Alltid på plats Dahlqvist, Anna I det tysta Törnvall, Mikael USA vid ett vägskäl Rosenberg, Tiina Ilska, hopp, solidaritet Bernhardtz, Victor red. Skitliv Bayat, Asef Vardagslivets politik Johansson, Anders / Magnusson, Lars LO Elmbrant, Björn Det skulle bli så bra Hemmingsson, Nina Det var jag som kom hem till dig Hagberg, Mattias Rekviem för en vanskapt Anderberg, Thomas Den stora konstsvindeln pocket Malm, Andreas Hatet mot muslimer omtryck Dabrowski Lundberg, Stina Stina om Stina omtryck Linderborg, Åsa Mig äger ingen omtryck 17

18 PREMISS BÖCKER 2012 Forsell, Linda Dykhoff, Klas Helander, Karin Danielsson-Öberg, Anna / Öberg, Tommy Schiller, Bernt Jacobson, Maria Rosberg, Laina / Kindenberg, Ulla Lindberg, Staffan / Svensson, Richard Pettersson, Henry Kennedy, Kerry Ölving, Johanna red. Life s a blast Ljudberättande i europeisk film Kroppen som det skönaste musikaliska instrumentet Facklig kräftgång Solidaritetens många ansikten All-inclusive Varannan damernas Rösträtt till salu Från Palm till Löfven Mod utan gränser Vi skröt om att ha vatten inne 18 bokförlagen atlas och premiss

19 PRESSRÖSTER Nina Hemmingsons Det var jag som kom hem till dig Skyhög igenkänning och någon slags kärv tröst. Sydsvenskan Mattias Hagbergs Rekviem över en vanskapt Med denna imponerande romandebut har hon fått upprättelse, skriver författaren Eva Ström (Sydsvenskan) i en eftersläntrarrecension av Mattias Hagbergs roman om Stor-Stina. Magnus Lintons De hatade Magnus Lintons bok bjuder inte på några nyheter, det är en på samma gång saklig och engagerande genomgång av läget. Han drar linjerna mellan enskildheterna och ritar en karta över det Europa som håller på att skifta färg från blått till brunt, och boken fungerar som en ögonöppnande örfil. Aftonbladet Joan Didions Blå skymning Blå skymning är en hjärtskärande och djupt gripande bok om livet, åldrandet och den starka kärleken till ett älskat barn. Norrtelje tidning 19

20 20

Arenagruppens moderatorer i Almedalen 2012

Arenagruppens moderatorer i Almedalen 2012 Arenagruppens moderatorer i Almedalen 2012 Följande personer kommer att finnas i Almedalen och är möjliga att boka för moderatorsuppdrag. Kontakta gärna Karin Thorasdotter karin.thorasdotter@arenagruppen.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2011 arenagruppen 2011....5 arena medier...8 bokförlaget atlas... 14 arena idé... 18 arenauniversitetet... 24 premiss förlag... 28 arena skolinformation...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Arenagruppen 2013 Förord Vi ska inte luta oss tillbaka utan fortsätta i samma stil som tidigare. Förra året lämnade Arenagruppen tonåren och firade 20-årsjubileum. Hösten 1993 kom

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Arenagruppens verksamhetsberättelse

Arenagruppens verksamhetsberättelse Arenagruppens verksamhetsberättelse 2010 Arenagruppen är i dag den verksamhet som tillsammans med andra kan utmana denna nyliberala och konservativa idédominans. Förord Arenagruppen har under senare år

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Praktikrapport för höstteminen 2009 på Arena Idé

Praktikrapport för höstteminen 2009 på Arena Idé Praktikrapport för höstteminen 2009 på Arena Idé Jag har under perioden 17/8 2009 15/1 2010 praktiserat på Arena Idé som är tankesmedjan inom Arenagruppen. Praktiken har varit på heltid och min handledare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2015 Upp till 30 år TRÄFFA UNGA MEDLEMMAR FRÅN ANDRA FACKFÖRBUND. INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR KRING FACKET & SAMHÄLLET OCH DESSUTOM GOD MAT, LIVE MUSIK OCH SOMmAR

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Jubileumsdagen. Heldagsseminarium Lördag 20 oktober 2007 Klockan 12.00-18.00 Södertörns Högskola

Jubileumsdagen. Heldagsseminarium Lördag 20 oktober 2007 Klockan 12.00-18.00 Södertörns Högskola Jubileumsdagen Heldagsseminarium Lördag 20 oktober 2007 Klockan 12.00-18.00 Södertörns Högskola Program 12.00-13.00 Inledning med invigningstal av Mona Sahlin och Mikael Damberg 13.00-14.15 Storstadsseminarium

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Med oss når du ut! 2016 Vi hörs! Till både stora och tydliga målgrupper i hela landet. Info om:

Med oss når du ut! 2016 Vi hörs! Till både stora och tydliga målgrupper i hela landet. Info om: Med oss når du ut! Till både stora och tydliga målgrupper i hela landet Info om: 2016 Vi hörs! Information finns på www.da-media.se 08-786 03 34 d.a. media 2016 Från vänster: Stina Nilsson, Erik Bergkvist,

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Ditt sociala liv har fått ett ansikte

Ditt sociala liv har fått ett ansikte Prime Public Relations i Sverige AB, Box 38065, SE-100 64 Stockholm, Sweden TEL +46 8 503 146 00 FAX +46 8 503 146 99, info@primepr.se, www.primepr.se 1 (5) Idag reflekterar vi kring den i USA sjätte mest

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra?

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Datum: 28 okt, kl 9.30 Plats: Symfonin, Unionen, Olof Palmesgata 17 Form: Öppningsanförande, 20 min INTRO ALLAS LIKA

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra!

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! Almedalen ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! 2015 Med Dagens Samhälle når du politikerna inför och på plats i Almedalen. Nr 25 Inför Almedalen 25 juni 25 juni gör Dagens

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006

Flexibelt lärande, IT och demokrati. Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 Flexibelt lärande, IT och demokrati Redovisning av NVL-projekt Stockholm november 2006 1. Inledning Under perioden augusti 2005 till november 2006 har ett projekt i syfte att pröva och utveckla en modell

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Ingenjörsamfundet byter chef

Ingenjörsamfundet byter chef Ingenjörsamfundet byter chef Publicerad: 2013-04-10 11:34 Ingenjörsamfundet som står inför stora förändringar har rekryterat en ny verksamhetschef. Det är Stefan Johansson som har lång erfarenhet från

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014

Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 Från ord till handling Idé och framtid i praktiken 2010-2014 I dokumentet beskrivs arbetet med Ledarnas centrala ställningstaganden inom områdena lön, ledarskap, chefsförsörjning och hållbarhet. Utgångspunkten

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012

Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 Den politiska bloggvärldens historia - en analys av politiska bloggar 2007 2012 April 2012 Arbetsmarknadsfrågor stora bland politiska bloggar Unionen anser att bloggar och andra sociala medier är rätt

Läs mer

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR I ALMEDALEN 2015 Är dubbelarbete roten till kvinnors psykiska ohälsa? Dubbelarbetet medför hälsorisker även när männen utför det. Det är arbetsbelastningen,

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR ENINGE NS UPP DRAG SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Vi når mediebranschens beslutsfattare!

Vi når mediebranschens beslutsfattare! "Det närmaste DN Debatt man kommer för mediebranschen" Mikael Marklund Axel Andén Lisa Bjurwald Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen Vi når mediebranschens beslutsfattare! n Medievärlden bevakar affärerna

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Maximera närvaron i Almedalen

Maximera närvaron i Almedalen Maximera närvaron i Almedalen #maxaalmedalen @comprendcom @SpringtimePR @halvarsson 1 Tips om Almedalsveckan 2014: Massmöten: Löfven 5500 / snitt 8,5 personer r 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014

Det digitala valet. juni 2014. Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Det digitala valet juni 2014 Följ 2014 års digitala valrörelser med Notified och Springtime. Valrapport juni 2014 Kungsgatan 37 PO Box 3295 SE-103 65 Stockholm +46 8 50 60 17 00 info@springtime.nu www.springtime.nu

Läs mer

Yrkesförberedande praktik - praktikrapport

Yrkesförberedande praktik - praktikrapport - praktikrapport Arbetsgivare: Global Utmaning Praktikperiod: september 2010 januari 2011, heltid Handledare: Johan Danielson, kanslichef och Christina Rådelius, programchef Adress: Birger Jarlsgatan 27,

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer