VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 arenagruppen politikens och idéernas arena... 5 arena medier... 9 bokförlagen atlas och premiss arena idé arenauniversitetet arena skolinformation arena opinion slutord bilagor - Seminarier, Styrelsen, Medarbetare, Arenagruppens vänner, Abonnenter. 33

3 FÖRORD 2012 var arenagruppens 20:e verksamhetsår. arenagruppen har genomgått en fantastisk verksamhetsutveckling sedan tidskriften Arena kom ut med sitt första nummer hösten I dag ryms en rad olika verksamheter inom Arenagruppens hägn. Vi har ett mediebolag, Arena medier, som ger ut Magasinet Arena och webbtidningen Dagens Arena, samt tre tidningar på uppdrag, Akademikern, Chefstidningen och Omvärlden. Vi har två bokförlag, dels Bokförlaget Atlas, dels uppdragsförlaget Premiss. Arenauniversitetet ordnar kurser och arrangerar seminarier och studieresor. Tankesmedjan Arena Idé är ett alternativ till de många högerorienterade tankesmedjor som sponsras av näringslivet. Arena Skolinformation är ett mycket framgångsrikt fackligt projekt riktat mot skolvärlden. Arena Opinion är Arenagruppens nya kommunikationsbolag som bedriver kampanjer och bildar opinion på uppdrag. Trots små ekonomiska resurser har vi lyckats etablera en verksamhet som främjar idéutveckling och bedriver opinionsbildning utifrån radikala och progressiva utgångspunkter. I kombination med hårt arbete, ekonomisk klokskap, duktiga medarbetare och många goda idéer har vi överlevt och utvecklats. Och efter 20 år är det nu dags att ta nästa steg. Vi vill och kommer att utveckla alla verksamheter inom Arenagruppen. Exempelvis hoppas vi att nystartade Arena Opinion kan bli en viktig aktör vad gäller olika slags uppdrag för opinionsbildning. Och inte minst har vi nu lyckats åstadkomma en bra grund för långsiktig finansiering av tankesmedjan Arena Idé. Efter långt och träget arbete kan vi nu skapa och bygga en stark och forskningsbaserad tankesmedja med ett löntagar- och medborgarperspektiv. I linje med samma idéer som låg bakom tidskriften Arena 1993, nämligen att skapa en arena för radikala och progressiva idéer. Håkan A Bengtsson Vd Arenagruppen 3

4 4

5 POLITIKENS OCH IDÉERNAS ARENA arenagruppen är en ideell förening som bedriver en rad olika opinionsbildande verksamheter. Arenagruppens styrelse väljs av dess medlemmar vid ett årsmöte varje år. Arenagruppens huvudbolag Politikens och Idéernas Arena i Stockholm ansvarar för gemensam administration och samordning av Arenagruppens olika verksamheter. Politikens och Idéernas Arena i Stockholm äger också de olika dotterbolagen i Arenagruppen. Arenagruppen har under 2012 utvecklats på ett positivt sätt. Under året prioriterade vi några särskilda områden, inte minst utvecklingen av den nystartade verksamheten i Arena Opinion, Arenagruppens nya kommunikationsbolag, som startade sin verksamhet i full skala. Detta är en verksamhet som vi hoppas ska kunna utvecklas positivt under kommande år. En annan mycket viktig prioritering under 2012 har handlat om att utveckla tankesmedjan Arena Idé och att skapa en grundläggande och långsiktig finansiering av tankesmedjan. Detta arbete har pågått under flera år och glädjande nog fattades flera beslut i slutet av 2012 som innebär att vi nu har möjlighet att utveckla Arena Idé på ett mer substantiellt sätt. Detta ger oss möjligheter att i Arena Idé erbjuda såväl fördjupning, som ökade kunskaper och forskningsbaserade projekt utifrån ett löntagar- och medborgarperspektiv och i linje med Arenagruppens grundläggande värderingar. Därutöver har vi jobbat mycket med att se till att skolinformationsprojektet fortsätter och utvecklas, att ta initiativ till en bokklubb för löntagare samt att få bättre struktur på vår gemensamma kommunikation. Arenagruppen har en unik roll som oberoende radikal och progressiv aktör i den offentliga debatten. Arenagruppens olika verksamheter har blivit ett begrepp i samhällsdebatten och ett välkänt fenomen. Vi har ett brett genomslag. I den här verksamhetsberättelsen berättar och redogör vi för våra aktiviteter under Men det är ändå inte en heltäckande beskrivning. Vi syns exempelvis i en rad olika sammanhang, i radio och tv. Våra medarbetare, författare eller skribenter syns och medverkar på evenemang runt om landet och är med på seminarier. Artiklar och inlägg vi publicerat refereras i mycket stor omfattning i andra medier och i sociala medier. Vi har kort sagt ett stort medialt genomslag och är med och sätter dagordningen för en rad olika diskussioner. Det kan röra sig om allt från att skribenterna på Dagens Arena och i Magasinet Arena medverkar i exempelvis Godmorgon, världen! till att Atlas författare eller Arena Idés rapportförfattare deltar i diskussioner och seminarier, på bokmässan, under politikerveckan i Almedalen eller i andra sammanhang. Under 2012 fortsatte framgångarna för Arena Skolinformation. Vid årsskiftet 2012/2013 hade material beställts av skolor och distribuerats till svenska gymnasieelever. Och efterfrågan fortsätter att vara mycket hög. För att möta efterfrågan gick de engagerade fackförbunden in med ytterligare ekonomiska resurser under året. Inför och under 2013 förs diskussioner om att alla fackförbund ska öka sitt engagemang i Arena Skolinformation. De material som producerats beställs kontinuerligt och tillhör idag de mest beställda skolmaterialen till högstadiet och gymnasieskolan. Det visar vilket stort 5

6 behov som funnits av material om arbetsmarknaden med den inriktning som Arena Skolinformation har. Detta Arenagruppsinitiativ är ett tydligt exempel på ett stort behov och en uppdämd efterfrågan som vi identifierat tillsammans med andra och som vi gjort något konkret åt. mycket stolta att ha fått förtroendet att producera. Vi gör dem med hög professionalism och engagemang. Och resultatet är tre mycket profilerade tidningar inom sina olika fält. Under 2012 utvecklade vi en seminarieverksamhet kring Chefstidningen med syfte att sprida kunskap kring chefs- och ledarskapsfrågor. Arena Medier är den största verksamheten inom Arenagruppen med både egna tidningar och uppdragsutgivning. Trots en tuff mediesituation fortsätter vi att utveckla våra tidningar. Flera av chefredaktörerna och medarbetarna har varit flitiga gäster i olika paneler och soffprogram. Året präglades av utveckling av respektive tidning och av tydligare strategier för bättre genomslag i olika sociala medier. Nättidningen Dagens Arena började som en ledarsida men har blivit en välutvecklad, respekterad och mycket citerad nyhetstidning på nätet med egen profil som skapar nyheter som får genomslag även i andra medier. Trots mindre bemanning under 2013 har besöksfrekvensen ökat. Vidare kan nämnas att webbtidningen gjorts om och tillhör de mest läsarvänliga och moderna i sitt slag i Sverige. Tidskriften Arena ömsade under 2012 skinn och blev Magasinet Arena med ny form och ett bredare tilltal men med samma kvalificerade innehåll som tidigare. Den nya formen har fått ett mycket gott bemötande såväl vad gäller presskommentarer som i form av ökad lösnummerförsäljning och ett ökat inflöde av prenumeranter. Under året anställde vi också på deltid en layoutare för Arena, Martin Kindgren, i stället för att lägga ut layouten externt. Arena Mediers uppdragstidningar Akademikern, Chefstidningen och Omvärlden är tre tidningar vi är Bokförlaget Atlas hade ett bra år, särskilt med tanke på den tuffa situation som bokbranschen befinner sig i. Förlagsbranschen är i en fortsatt stark strukturomvandling. Atlas har tillsammans med några mindre bokförlag inom De oberoende gått samman och etablerat en försäljning av e-böcker via nätet Bokon. Det ekonomiska resultatet för 2012 var tillfredsställande. Och under året hade Atlas mycket stora framgångar med flera uppmärksammade reportageböcker om Europa i dag. Under hösten rönte antologin Skitliv om ungas utsatta situation på dagens arbetsmarknad ett stort intresse och boken var flera månader högt uppe på DN-kulturs kritikerlista. Premiss förlag ger ut böcker i samarbete och på uppdrag. Det är en viktig samarbetsyta med våra abonnenter och andra samarbetspartner. Och Premiss ger ut mycket bra och viktiga böcker, exempelvis boken Mod utan gränser i samarbete med Kennedy Foundation och Palmecentret. Arena Idé ger också ut böcker på Premiss förlag exempelvis antologin Solidaritetens många ansikten. Arena Idé har under året fortsatt att driva projekt inom välfärd, kultur och ekonomi. Rapporter har publicerats och en mängd olika seminarier har genomförts i egen regi och tillsammans med andra. Vi har fortsatt att bedriva projekt kring ekonomiska frågor med seminarier och rapporter inom Arenas ekonomiska råd. Under rubriken Ny tid ger Arena Idé ut aktuella rapporter 6 arenagruppen 2012

7 och essäer om aktuella frågor ofta med en internationell utblick. Arena Idé initierade också ett projekt om otrygga anlitandeformer som kommer att fortsätta även under Vidare har stor energi lagts på att åstadkomma en bättre finansiering av tankesmedjan, vilket ledde till ett positivt genombrott hösten Detta kommer att innebära att Arena Idé får möjligheter att utvecklas framöver och expandera både i termer av anställda och verksamhetens volym. Arenauniversitetet har också under året fortsatt sitt arbete att erbjuda öppna och skräddarsydda utbildningar och samarbeta om kurser och seminarier. Vi genomförde också en uppdragsstudieresa till London och en öppen studieresa till USA över presidentvalet. Arenagruppens nya bolag, Arena Opinion, inledde sin verksamhet Arenagruppen har länge diskuterat möjligheten att också kunna erbjuda främst organisationer och samarbetspartner stöd i kommunikationsoch opinionsbildningsarbete. Arena Opinion är ett bra komplement till vår övriga verksamhet. Under 2012 bedrev Arena Opinion bland annat projektet Vilket samhälle vill du ha? på uppdrag av 6F-förbunden inom LO. I Politikens och Idéernas Arena finns Arenagruppens abonnemangssystem och många kontakter med våra samarbetspartner. Vi gör en rad uppdrag som innebär intäkter till verksamheten. Under 2012 genomförde vi bland annat Kommunals strategidagar. Som framgår av verksamhetsberättelsen så fortsätter Arenagruppen att växa och har fått en allt bredare verksamhet. För att möta detta och erbjuda en bättre arbetsmiljö för våra anställda och kunna hantera kommande förändringar, har vi genomfört en rad organisationsförändringar Vi har satsat mer resurser för administration, ekonomi och personalfrågor, ökat stödet för att arbeta med strategiska samarbeten externt samt slagit samman bokförlagen Atlas och Premiss några av de förändringar vi genomfört. En ny tjänst som vice vd inrättades också. Under 2011 och 2012 har den administrativa kompetensen ökat och vi har ökat personalstyrkan något på huvudbolaget. Det är nödvändigt för att kunna klara de krav som ställs på en verksamhet av Arenagruppens omfattning, inte minst för att kunna bedriva en bra personalpolitik. Men det har också inneburit ökade kostnader. Omsättningen har ökat under året för att nu uppgå till drygt 40 miljoner. Det ekonomiska resultatet blev emellertid en besvikelse och slutade med ett mindre underskott. Fokus har under 2012 i hög grad legat på Arena Idés framtida finansiering som kommer att ge resultat under För en så stor verksamhet som Arenagruppen bedriver behövs ett överskott för att kunna hantera oväntade förändringar och ge trygghet för våra anställda. Detta visar hur viktigt det är för oss att verkligen fokusera på det långsiktiga och strategiska arbetet framöver. Ett viktigt stöd i utvecklingen av Arenagruppens mångsidiga verksamhet har Arenagruppens Vänner varit, inte minst i utvecklingen av tankesmedjan men också som oförtröttliga ambassadörer för hela vår verksamhet. Med dessa ord överlämnar styrelsen sin verksamhetsberättelse för

8 ARENAGRUPPENS VÄRDEGRUND på samhället. Vi försöker se med nyfikenhet på samtidens problem och framtidens möjligheter. och organisationer. Vi vill påverka samhällsdebatten och idébildningen. jämlikhet, solidaritet, jämställdhet och rättvisa. trossystem. Vi vill undersöka vår samtid och påverka framtiden. mångfald. Vi strävar efter att olika röster ska komma till tals. Demokratin är ett sätt att fatta beslut om våra gemensamma angelägenheter. Hierarkiska och auktoritära idéer står i motsatsställning till vår syn på demokratin. Strukturer och värderingar som hindrar människors fria utveckling bör kritiseras. nivå men också etableras globalt. bildning. Radikal i meningen att de grundläggande värderingarna om jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa, demokrati och frihet står i förgrunden. Progressiv i betydelsen att vi vill se med nyfikenhet på vår tids problem. Vi blickar inte tillbaka, men betraktar inte heller framtiden som given, utan möjlig att påverka, styra och förändra. ARENAGRUPPEN offentliga samtalet 8 arenagruppen 2012

9 arena medier är arenagruppens mediebolag. vi gör sammanlagt fem tidningar och har tolv anställda, dock inte alla på heltid. I fokus finns Magasinet Arena som blev starten för hela Arenagruppen Dagens Arena är vår egen nättidning, finansierad med stöd från bland annat LO, som fått allt mer medialt utrymme. Därutöver gör vi tre tidningar på uppdrag: Akademikern och Chefstidningen på uppdrag av Akademikerförbundet SSR samt OmVärlden, som sedan 2010 görs tillsammans med Global Reporting på uppdrag av Sida. Året har främst kännetecknats av Magasinet Arenas omgörning och utvecklingen av Dagens Arena. I båda fallen har det lett till kraftigt ökat antal läsare. Under året har vi fortsatt arbeta för att öka antalet prenumerationer och annonsintäkter. Men som för alla andra mediebolag har det varit ett mycket tufft år för annonser. Vi har fortsatt utveckla samarbetet mellan våra tidningar, både innehållsmässigt och främst mellan Magasinet Arena och Dagens Arena, produktionsmässigt genom fler gemensamma avtal, bättre processer och lägre tryckkostnader. Vi har också fortsatt att utveckla vår närvaro i sociala medier och på webben, vilket kraftigt ökat antalet besök på våra webbsidor och gjort att våra artiklar delats och lästs av betydligt fler än tidigare. Vi har också aktivt sökt nya uppdrag och samarbetspartner för att fortsätta utveckla Arena Medier. Detta kommer att intensifieras under kommande år. Chef för mediebolaget är Agneta Karlsson. 9

10 MAGASINET ARENA under 2012 fick arena ny grafisk form och omdisponerat innehåll. Då bytte tidskriften även namn, tidskriften Arena blev Magasinet Arena, för att svara bättre mot den nya magasinsmässiga, mer inbjudande formen. Målet med omgörningen var att få tidningen att upplevas som mer angelägen, förankrad i samtidens stora frågor, och att göra den mer lättillgänglig för en större läsargrupp. Omgörningen togs väl emot, med positiva recensioner av första nya numret (nr 6/2012) i alla stora tidningar. Prenumerantantalet ökade med cirka 300 ex, vilket ger en ökning på runt 14 procent. I samband med lanseringen av det första omdesignade numret hölls en välbesökt releasefest på Strand i Hornstull, där två paneldebatter knöt an till numrets bärande artiklar: Torbjörn Nilsson och Klas Ekman talade om den politiska journalistikens förändring och Mona Masri och Eric Rosén samtalade om den rikaste procentens inflytande på kultur och politik. I samband med omgörningen började artiklar ur magasinet att publiceras på Dagens Arenas webbplats, under en egen flik. Syftet är att öka magasinets genomslag på nätet och nå ut till fler. Under 2012 fastslogs även planer för ett samarbete med en grupp andra politiska tidskrifter, under vinjetten Progressiv bar. Syftet är att marknadsföra Magasinet Arena samt Dagens Arena, och skapa ett forum för idésamtal. Premiären blir i mars I samband med omgörningen tog redaktionen över formgivningen från designbyrån Electric Boogie som formgivit Arena de senaste fem åren. Som formgivare anställdes Martin Kindgren som närmast kommer från frilansverksamhet, bland annat för tidskriften Fokus. Före omgörningen genomfördes en läsarundersökning som bland annat visade att 95 procent av de läsare som besvarade enkäten ger magasinet helhetsbetyget bra eller mycket bra, att 60 procent läser tidningen en timme eller längre och att varje exemplar läses av i genomsnitt 1,5 personer. Arena beviljades i stöd från Kulturrådet. Under året har Magasinet Arenas texter publicerats och spridits i sociala medier och i hela Europa genom Eurozine.com. Arenas TS-upplaga 2012 var exemplar per utgåva av dessa distribuerades med post och 800 nummer såldes i butik. Under året har Arena utkommit med 6 nummer. Tryckeri var Norra Skåne. Redaktörer för tidningen var Mikael Feldbaum och Malena Rydell. Formgivare var Martin Kindgren. Ansvarig för prenumerationer och läsarkontakter var Gun Andersson. Reaktionen har fått stöd av Maria Georgieva för marknadsföring och webb. 10 arena medier

11 Medier om Magasinet Arenas omgörning Grattis! Nya uppfräschade Arena har blivit ett snyggt och välmatat magasin för den milda, resonerande och genomtänkta vänstern och för oss andra. Jag blir uppiggad... Mera sånt! Ricki Neuman i SvD 5 december Tajtare, blankare och med en tydligare magasinskänsla en fullt förnimbar doft av succétidskriften Filter. Den nya versionen är inte bara snyggare och mer läsarvänlig, den signalerar också en lovvärd ambition att förena berättande och analys. Lars Linder i DN 30 november DAGENS ARENA dagens arena är en av sveriges ledande nyhetssajter. För att behålla en sådan position i ett medielandskap där webbutvecklingen är konstant krävs ett målmedvetet arbete. Verksamhetsåret 2012 bekräftade att Dagens Arena är i ständig utveckling. Ett bevis på att förvandlingen från en ledarsida till en etablerad, respekterad och citerad nyhetstidning har varit lyckosam erhölls när Svenska Publishing-Priset 2012 delades ut. Dagens Arena vann första pris i kategorin Digitalt i kategorin Massmediewebbplatser. En av många nyheter under 2012 är att Dagens Arena, i samarbete med webbyrån Klandestino AB och under ledning av Maria Georgieva, utvecklat sidan genom nya verktyg som gjort den bättre att både läsa och arbeta med. Nyhetsbrevet har utvecklats vidare men framför allt har närvaron på Twitter och Facebook stärkts. Allt detta har resulterat i betydligt fler läsare än tidigare. Under hösten 2012 genomförde Dagens Arenas chefredaktör Eric Sundström en studieresa i USA. Syftet var att studera hur användandet av digitala medier utvecklades i presidentvalrörelsen. Lärdomarna syntes redan under senhösten 2012, då Dagens Arena sände sin första podcast Arenaklubben, samtidigt som användandet av grafer ökade var också året då Dagens Arena inledde ett redaktionellt samarbete med Magasinet Arena genom att publicera utvalda artiklar ur Magasinet Arena på sin webbplats. Detta för att ge Magasinet möjlighet att nå nya läsare och för Dagens Arena att få mer fördjupande artiklar. Samarbetet med Karlskoga-Kuriren, som återpublicerar Dagens Arenas ledare i pappersupplagan ett par gånger varje vecka, har fortsatt. Under 2012 undersöktes även möjligheten till liknande samarbeten med andra S-tidningar. Piteå-Tidningen uttryckte intresse och återpublicerade en första text i december

12 Almedalsveckan var som vanligt en höjdpunkt och såväl nyhetsredaktionen som delar av ledarredaktionen begav sig till Visby. Dagens Arena initierade ett debattrace som gav god utdelning i form av flera debattartiklar och ökad läsning. Flera medarbetare deltog i en rad seminarier, både som panelister och moderatorer. Innan Stefan Löfvens tal i Almedalen anordnade Dagens Arena, tillsammans med Aftonbladets ledarsida, en progressiv pressklubb på O Learys där opinionsbildare samlades för att diskutera det politiska läget. Besöksutveckling och statistik Under 2012 har Dagens Arena haft totala besökare, varav unika besökare. Det motsvarar en ökning med 30 procent jämfört med Det totala antalet sidvisningar var (+23 procent). De helt unika besökarna har ökat med nästan 42 procent. Det nya publiceringssystemet, som underlättar nyhetsvärderingen, ger tydligt avtryck i exempelvis webbtrafiken till Dagens Arenas debattsida. Under 2012 hade sajtens debattflik (dagensarena.se/debatt) sidvisningar, jämfört med sidvisningar Det motsvarar en ökning på drygt 146 procent. Webbtrafiken är jämnare fördelad mellan vardagarna och helgerna, med mellan och besökare varje dag. Av Dagens Arenas läsare under 2012 har besökare (51 procent) kommit till sajten via hänvisningstrafik i sociala medier (i synnerhet via Twitter och Facebook). Det är fler besökare än Från Facebook har besökare hittat till Dagens Arena, en ökning med nästan 58 procent. Men besökarna från Twitter har ökat allra mest med drygt 365 procent, vilket betyder besök till Dagens Arena via Twitter läsare, 31 procent av det totala antalet, surfade in direkt på sajten (18 procent) kom via olika sökmotorer personer (knappt en procent) hittade till sidan via övriga kanaler, som nyhetsbrevet. Genomsnittstiden per besökare på Dagens Arena ökade med sex procent jämfört med 2011, från 2,36 minuter till 2,45 minuter. Sidvisningarna på sajten är fler: sidvisningar innebär en ökning med 24 procent. Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet uppgår till 7 293, vilket är något mindre än Under året har vi sett att intresset för vårt nyhetsbrev har minskat något, samtidigt som intresset via Twitter och Facebook ökar. Det är en förskjutning som speglar utvecklingen på nätet i övrigt. I sammanfattning citeras Dagens Arena i större utsträckning som en nyhetskälla i andra medier, vilket ökar det totala genomslaget. En ledarsida mitt i opinionsflödet Dagens Arenas generella utveckling har även bidragit till genomslaget för vår ledarsida och övriga opinionsbildande verksamhet. I februari värvades Helle Klein till ledarredaktionen, och hon fick snabbt göra comeback i panelen i SR:s Godmorgon, världen! Det innebär att Dagens Arena hade tre regelbundna paneldeltagare under 2012 (Eric Sundström, Per Wirtén och Dagens Arena 2012 i siffror Dagensarena.se (ettan) ökade med 15,47 procent, vilket innebar sidvisningar under 2012 (jämfört med under 2011). Mest lästa nyhet: Köar för mat (7 142 sidvisningar). Mest lästa krönika: Hur mycket invandring tål Sverige av Marcus Priftis (7 028 sidvisningar). Mest lästa reportage: M stoppar Forum Syd för extremt och marxistiskt (6 198 sidvisningar). Mest lästa bildnyhet: Bilden som satte punkt (6 064 sidvisningar). Mest lästa granskning: Jag betraktar det som vänskapskorruption samt Så gick det till det när Serafen reades ut (5 463 respektive sidvisningar). Mest lästa ledare: Moderata kompispriser, Annie Lööfs hybris, Öppet brev till S-partiledningen (4 741, respektive sidvisningar). 12 arena medier

13 Helle Klein). Ledarna citeras även regelbundet i SR:s Tidningskrönikan och på ledarsidor i hela landet. Valet av en ny partiledare för Socialdemokraterna samt presidentvalet i USA gjorde att Dagens Arenas ledarsida i allmänhet fick möjlighet att regelbundet medverka i nyhetsinslag och program i bland annat SR (Godmorgon, världen!, Studio Ett, P1 Morgon, Alltid Nyheter), SVT (Agenda, Gomorron Sverige, SVT Forum) och TV4 (Nyheterna, Veckans Politik, Amerikansk presidentvalvaka). Flera av ledarskribenterna har också deltagit i seminarier, föreläsningar och öppna samtal. Ledarskribenter under 2012 var Eric Sundström, Håkan A Bengtsson, Björn Elmbrant, Mikael Feldbaum, Anna Hellgren, Helle Klein, Johanna Palmström, Malena Rydell och Per Wirtén. Förändring av redaktionell bemanning på Dagens Arena Under 2012 beslutade LO att fortsätta med sitt stöd till Dagens Arena i fem år framåt vilket är mycket positivt. Stödet är dock lägre vilket innebar att vi fick minska bemanningen från fyra till två redaktörer. Victor Bernhardtz och Magnus Åsblad slutade sista mars och Yonna Waltersson och Mikael Färnbo fick tillsvidareanställningar. Mikael Färnbo har dock varit tjänstledig från den 1 augusti och Eric Rosén, tidigare nyhetschef på Nyheter24, rekryterades som vikarie för honom. Maria Georgieva har ingått i redaktionen som webbstrateg och marknadsförare. Eric Sundström är chefredaktör och under hans föräldraledighet har Yonna Waltersson fungerat som vikarierande nyhetschef. CHEFSTIDNINGEN Chefstidningen - HR och ledarskapsmagasin för akademiker är en av Arena Mediers externa produktioner. Chefstidningen ägs av Akademikerförbundet SSR och går som medlemsförmån till chefer, personalvetare, beteendevetare och egna företagare inom förbundet. Även chefer inom Sveriges Arbetsterapeuter och Tjänstetandläkarna får Chefstidningen som medlemsförmån genom grupprenumerationer. Diskussioner har förts med ytterligare förbund, bland andra sjukgymnasterna, om liknande prenumerationer. Under 2012 utkom åtta nummer av tidningen med en upplaga på runt ex. En rad profiler har prytt omslaget bland andra Nyamko Sabuni, Carin Jämtin, Jens Odlander och Annie Lööf. Teman under året har varit företagande, medierelationer, första linjens chef, ekologiska chefen, liv, lust & ledarskap, bemanningsbranschen, konflikthantering och från hyllad till häcklad. Under året har vi satsat på att öka kännedomen om tidskriften. Detta har skett bland annat genom en seminarieserie om chefens olika roller, frukostseminarier med chefredaktören samt deltagande i en rad andra seminarier. Med mer strategisk aktivitet i sociala medier har trafiken till Chefstidningens hemsida också blivit större. Tidningen nominerades till Publishingpriset. Tidningen fanns till lösnummerförsäljning genom Presstopp, Qiozk och Interpress. Layout gjordes av Cajsa Unnbom och chefredaktör var Eva Brandsma. Tryckeri var Norra Skåne. 13

14 AKADEMIKERN Akademikern är Akademikerförbundet SSR:s fackliga medlemstidning. Innehållet speglar även arbetsmarknaden och samhället i ett vidare perspektiv, med ambition att granska välfärdens utveckling. Den tar upp medlemmarnas arbetssituation och vardag på jobbet. Akademikern skildrade ett händelserikt år för Akademikerförbundet SSR med kongress, ordförandebyte och avtalsrörelse. Allt detta togs upp med artiklar och fördjupande teman i Akademikern. I varje nummer fanns ett temareportage med fördjupningar i aktuella ämnen. Årets teman handlade om ämnen som offentlig upphandling, arbetsmiljö och ungdomars situation på arbetsmarknaden. Inför hösten belystes studentlivet, med reportage från olika högskolor. Ett annat tema handlade om Norge efter terrordåden, med återuppbyggnaden av regeringskvarteren och situationen för de överlevande från Utøya. Årets sista tema ägnades åt fackliga frågor ur ett EU-perspektiv. Under året återkom artikelserier som Heta stolen (intervjuer med makthavare), Mitt yrke (reportage där medlemmar berättar om sitt arbete) och Nedslag (fördjupande reportage från olika kommuner). Under vinjetten I världen presenterades olika internationella utblickar. Stigande upplaga Akademikern utkom med tio nummer. Den TSkontrollerade upplagan var exemplar. Det var en ökning med exemplar jämfört med Ett urval artiklar och krönikor publicerades på Det gick också att ladda ned Akademikern via webb- och mobiltjänsten Qiozk. Akademikern nominerades till Publishing-priset. Margaretha Holmqvist var chefredaktör och ansvarig utgivare. Cajsa Unnbom var formgivare. Tryckeri var Norra Skåne. OMVÄRLDEN Tidskriften OmVärlden berättar om globala frågor och utveckling och kom under 2012 ut med åtta nummer. Några av landets ledande utrikes- och reportagejournalister medverkar regelbundet med texter och bilder. Under 2012 publicerades bland annat artiklar om utvecklingen i Afghanistan, Elfenbenskusten ett år efter kriget, flyktingarna från Syrien samt om den nya tillväxten och medelklassen i tidigare fattiga länder. OmVärlden publicerade också flera uppmärksammade granskningar av biståndet. Tidningen har omkring i upplaga, och en spridning genom andra kanaler som är långt mycket större än så. Under året publicerade tidningen ett veckovis nyhetsbrev med omkring prenumeranter, personer interagerade med tidningens Facebooksida och lägger man samman events, sociala medier, webben och spridning via andra tidningar som plockar upp nyheter och citat från OmVärlden var den sammanlagda spridningen under 2012 omkring personer. Tidskriften produceras tillsammans med Global Reporting på uppdrag av Sida, och chefredaktör var under året Jesper Bengtssonn. 14 arena medier

15 det mångåriga arbetet att minska förlagets underskott resulterade 2012 i Atlas starkaste resultat sedan En omorganisation där uppdragsutgivningen på Premiss flyttades över till Atlas bolag, en fortsatt ansträngning att minska kostnader och ett hängivet arbete hos de anställda är de enskilt största faktorerna bakom det ekonomiska resultatet och Atlas framgångar under året aviserade många förlag (däribland det största, Albert Bonniers Förlag) personalneddragningar och besparingar. I ljuset av bokbranschens kris är det glädjande att Atlas lyckas uppvisa nära nog ett nollresultat. Utgivningen under året höll en tydlig profil där Joan Didions Blå skymning markerade en stark start på utgivningsåret. Samtliga tre titlar i reportageserien Vems Europa, ett samarbete mellan Atlas och ABF, blev stora framgångar. Böckerna blev omskrivna och omtalade, och sålde därefter. Alla tre har fått tryckas om. Nina Hemmingssons diktsamling Det var jag som kom hem till dig var ännu ett bevis på att Atlas är förlaget med de riktigt vassa berättarna oavsett genre. Mattias Hagbergs romandebut Rekviem för en vanskapt kritikerhyllades. Många kommer att hålla ögonen på Hagbergs fortsatta författarskap. Nobelpristippade Alice Munros agent gav Atlas fortsatt förtroende att vara det svenska förlag som ger ut hennes nya novellsamling. Den svenska skönlitterära utgivningen stärktes i och med värvningen av Agneta Klingspor. Utgivningsåret avslutades med succén Skitliv (red. Victor Bernhardtz, ett samarbete med 6F och Arena Opinion) som sålde bra och fick ett enormt medialt genomslag. Boken låg högt på DN:s ansedda kritikerlista i flera månader och lyckades på allvar påverka den svenska debatten kring ungdomars villkor på arbetsmarknaden och är ett fint exempel på hur bokutgivning kan göra skillnad. Vi har ännu inte sett slutet på de svallvågor som utgivningen av Skitliv startade. Under året rörde sig även flera titlar ur Atlas utgivning utanför Sveriges gränser. Happy, happy (red. Maria Sveland och Katarina Wennstam) såldes till både Finland och Danmark och Richard Björnelids SAS konsten att sänka ett flygbolag, såldes till både Danmark och Norge. 15

16 Björnelids bok om SAS har varit en av årets storsäljare i pocketformat med nyskrivet material. Under året kunde vår långsiktiga satsning på e- böcker ta ett jättekliv, när De Oberoende tillsammans med Schibstedts och Piratförlaget lanserade en ny handelsplats för e-böcker Bokon. Atlas har gått in som delägare och visat att bokbranschens maktkoncentration i återförsäljarledet inte är given. Under året byggdes en delvis ny organisation med hjälp av införlivandet av uppdragsförlaget Premiss. I januari anställdes Johan Söderbäck som projektansvarig för Premiss och som redaktör och faktor för båda förlagen. Premiss inledde flera långsiktiga samarbeten för uppdragsutgivning, till exempel med Stockholms dramatiska högskola. Den medialt största titeln under året var Mod utan gränser, ett uppdrag för John F. Kennedy Foundation. I oktober genomfördes en helkväll på Dramatens stora scen med anledning av boksläppet där en rad Hollywoodstjärnor minglade runt bokbordet. Flera fackförbund har valt att beställa bokproduktioner från Premiss. Det har rört sig om såväl Finansförbundets jubileumsbok som Akademikerförbundet SSR:s handbok om normkritiskt chefskap. Tillsammans med Arena Idé gavs pocketboken Solidaritetens många ansikten ut, med ambitionen att sprida aktuell forskning kring samhällsutveckling. Projektet fortsätter under 2013 med fortsatt bokutgivning. I december avslutade förlagschefen Moa Elf Karlén sitt arbete på Atlas för att gå vidare till en tjänst som förläggare och förlagschef på Leopard förlag och Johan Hilton tillträdde som ny förlagschef vid årsskiftet. På Atlas arbetar också Ann-Louise Gustavsson som bland mycket annat ansvarar för marknadsföring och information. 16 bokförlagen atlas och premiss

17 ATLAS BÖCKER 2012 Didion, Joan Blå skymning Linton, Magnus De hatade Elmbrant, Björn Europas stålbad Bohlin, Rebecca De osynliga Sörbom, Adrienne Politikens gränser Tung Hermelin, Ann-Marie Inunder Alexandersson, Pernilla / Lilie, Sanna Brinntid Hedlund, Björn Fortets murar Björnelid, Richard SAS Göransson, Anders / Broms, Helen Kultur i rörelse Wendt, Maria Politik som spektakel Kanarp, Loka / Edenborg, Carl-Michael Alltid på plats Dahlqvist, Anna I det tysta Törnvall, Mikael USA vid ett vägskäl Rosenberg, Tiina Ilska, hopp, solidaritet Bernhardtz, Victor red. Skitliv Bayat, Asef Vardagslivets politik Johansson, Anders / Magnusson, Lars LO Elmbrant, Björn Det skulle bli så bra Hemmingsson, Nina Det var jag som kom hem till dig Hagberg, Mattias Rekviem för en vanskapt Anderberg, Thomas Den stora konstsvindeln pocket Malm, Andreas Hatet mot muslimer omtryck Dabrowski Lundberg, Stina Stina om Stina omtryck Linderborg, Åsa Mig äger ingen omtryck 17

18 PREMISS BÖCKER 2012 Forsell, Linda Dykhoff, Klas Helander, Karin Danielsson-Öberg, Anna / Öberg, Tommy Schiller, Bernt Jacobson, Maria Rosberg, Laina / Kindenberg, Ulla Lindberg, Staffan / Svensson, Richard Pettersson, Henry Kennedy, Kerry Ölving, Johanna red. Life s a blast Ljudberättande i europeisk film Kroppen som det skönaste musikaliska instrumentet Facklig kräftgång Solidaritetens många ansikten All-inclusive Varannan damernas Rösträtt till salu Från Palm till Löfven Mod utan gränser Vi skröt om att ha vatten inne 18 bokförlagen atlas och premiss

19 PRESSRÖSTER Nina Hemmingsons Det var jag som kom hem till dig Skyhög igenkänning och någon slags kärv tröst. Sydsvenskan Mattias Hagbergs Rekviem över en vanskapt Med denna imponerande romandebut har hon fått upprättelse, skriver författaren Eva Ström (Sydsvenskan) i en eftersläntrarrecension av Mattias Hagbergs roman om Stor-Stina. Magnus Lintons De hatade Magnus Lintons bok bjuder inte på några nyheter, det är en på samma gång saklig och engagerande genomgång av läget. Han drar linjerna mellan enskildheterna och ritar en karta över det Europa som håller på att skifta färg från blått till brunt, och boken fungerar som en ögonöppnande örfil. Aftonbladet Joan Didions Blå skymning Blå skymning är en hjärtskärande och djupt gripande bok om livet, åldrandet och den starka kärleken till ett älskat barn. Norrtelje tidning 19

20 20

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009

erksamhets erättelse Jobbkongressen 2009 erksamhets erättelse 007 2008 Jobbkongressen 2009 Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse 2007 2008 Socialdemokratiska partistyrelsen överlämnar härmed till partiets 36e ordinarie kongress, den

Läs mer

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014

Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Föreningsstyrelsens arbete Verksamhetsberättelse Föreningen Ordfront 2014 Ekonomi Styrelsens arbete med att hitta en smidigare organisation för verksamheten fortsatte även under 2014. Målsättningen är

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN Arbete & nya möjligheter T TAL KR CK O O SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET Göran Färm (s) sidan 11 Cecilia Wikström (fp) sidan 10 Empati

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon. UNIZON Verksamhetsberättelse 2014 Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.se Unizon Verksamhetsberättelse 2014 1 Framsida: Josefine, Tjejjouren

Läs mer

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår

Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår Läkemedelsindustrin Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår Octapharma Globalt, svenskt och familjeägt Välfärdsfrågor i fokus i Almedalen Tufft för läkemedelslanseringar nummer 4/2010 årgång 13 Mer

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014

Att sätta civilsamhället på kartan. Forums verksamhetsberättelse 2014 Att sätta civilsamhället på kartan Forums verksamhetsberättelse 2014 Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning.

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Biblioteksbladet 08:2012. Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus

Biblioteksbladet 08:2012. Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus Biblioteksbladet 08:2012 Jubilar: BHS 40 år e-boken: Förlagen ger sitt perspektiv litteraturutredningen: Biblioteken i fokus trend: Litteraturhus Förord Kulturbudgeten, Litteraturutredningen, ny bibliotekslag

Läs mer

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband

Tolk av tidens tecken 2/2015. Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer. Dubbla karriärer Lundaprofessorn är sångare i kultband 2/2015 Tolk av tidens tecken Johanna Mesch undervisar på Sveriges första akademiska utbilding till teckenspråkstolk sid 32 Ledarskap Rektorer får stanna trots reservationer sid 4 Akademisk frihet Kritiken

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013

SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 SVENSKA FREDS ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ge freden en chans! Kriget i Syrien har nu pågått sedan 2011 och har skördat över 100 000 dödsoffer samt tvingat miljontals människor på flykt. Den humanitära nöden är

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

»Nu får det vara nog!konsten en ungersk blomkruka«sveriges driftigaste konstnär berättar hur han kan göra dig rik.

»Nu får det vara nog!konsten en ungersk blomkruka«sveriges driftigaste konstnär berättar hur han kan göra dig rik. ernst billgren ÄR KONSTNÄREn Nummer 3 2009, 65 KRONOR HALVNAZISM ABSOLUT VODKA BJÖRNAR ENTREPRENÖRER REKLAM NEUROLOGI 1873 FRAMGÅNG MÖGEL MILJARDER ROBOTAR FRISÖRER CARL JOHAN DE GEER LEDARE Efterblivna

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

»Nu får det vara nog!konsten en ungersk blomkruka«sveriges driftigaste konstnär berättar hur han kan göra dig rik.

»Nu får det vara nog!konsten en ungersk blomkruka«sveriges driftigaste konstnär berättar hur han kan göra dig rik. ernst billgren ÄR KONSTNÄREn Nummer 3 2009, 65 KRONOR HALVNAZISM ABSOLUT VODKA BJÖRNAR ENTREPRENÖRER REKLAM NEUROLOGI 1873 FRAMGÅNG MÖGEL MILJARDER ROBOTAR FRISÖRER CARL JOHAN DE GEER LEDARE Efterblivna

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer