Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse

2 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin Men vi vill mer! 5 Den operativa enheten 6 Stödverksamheten 6 Utbildning/Kunskap 7 Projekt 9 Press/Opinion 11 Insamling/Sponsring 13 Regioner 15 Administra tion 17 Personal 17 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 18 Koncernens resultaträkning 24 Koncernens balansräkning 25 Kassaflödesanalys koncernen 26 Moderförbundets resultaträkning 27 Moderförbundets balansräkning 28 Kassaflödesanalys Moderförbundet 29 Redovisnings- och värderingsprinciper 30 Revisionsberättelse 38 Form marie landelius design Foto Johan Bergling (baksida), Lena Granefelt (framsida), Ulf Huett och anna rehnberg Tryck Grafiska punkten, Växjö Verksamhetsberättelse

3 foto anna rehnberg bris barnens rätt i samhället är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn och ungdomar som far illa. bris är en länk mellan barn, vuxna och övriga samhället. Kärnan i bris verksamhet är bris , bris-mejlen och bris-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd av en vuxen. bris fungerar också som opinionsbildare och remissinstans för att öka vuxnas respekt för barn som individer och för att de principer som slagits fast i FN:s barnkonvention ska tilllämpas fullt ut. bris använder sin samlade kunskap om barns och ungdomars situation för att på olika plan informera, påverka och skapa opinion i barnrättsliga frågor. bris tar även emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med om egna eller andras barn. bris bildades år 1971 och är organiserat i ett förbundskansli och fem regionala kanslier. Kanslierna finns i Malmö, Göteborg, Norrköping, Stockholm och Umeå. bris verksamhet bygger på frivilligt arbete samt ekonomiska bidrag och gåvor från såväl privata som offentliga givare. bris har sammanlagt över 600 frivilliga medarbetare som bemannar bris , bris-mejlen och bris-chatten. De frivilliga medarbetarna rekryteras, utbildas och handleds av anställd bris-personal. bris Vuxentelefon om barn, bemannas vanligtvis av anställda bris-ombud och kostar som ett vanligt samtal. Bris kanslier bris Sveavägen 38, 5tr Box Stockholm Tel: Fax: E-post: bris region Nord Kungsgatan Umeå Tel: Fax: E-post: bris.se bris region Väst Hvitfeldtsgatan Göteborg Tel: Fax: E-post: bris.se bris region Mitt Sveavägen 38, 5tr Box Stockholm Tel: Fax: E-post: bris.se bris region Syd Östra Rönneholms - vägen Malmö Tel: Fax: E-post: bris.se bris region Öst Korsgatan 2, Hus E Norrköping Tel: Fax: E-post: bris.se Verksamhetsberättelse

4 Verksamhetsberättelse

5 foto Ulf Huett Verksamhetsåret 2012 Iöver 40 år har bris stöttat barn, ungdomar och vuxna som har frågor om barn. Det ursprungliga syftet med Bris var att bedriva opinion så att det blev olagligt att slå och kränka barn, vilket man också lyckades med år Men behovet hos barn, ungdomar och vuxna att få samtala anonymt med närvarande, kunniga vuxna var så stort och starkt att Bris mycket snabbt startade en hjälplinje via telefon. Allt sedan Bris begynnelse har vi följt barnen där de är, och vi har i största möjliga mån försökt möta deras behov. Utifrån barnens behov har Bris verksamhet alltså kontinuerligt förändrats och vuxit. Bland annat har våra öppettider utökats och fler stödkanaler tillkommit: Bris-mejlen och Bris-chatten. Under åren har Bris verksamhet också startat på fler platser i Sverige, och idag har Bris ett förbundskansli och fem regionkontor. Ett stort fokus har lagts på att rekrytera, utbilda och handleda frivilliga för bemanning av Bris stödverksamhet. Idag har bris kommit till en brytpunkt. Den tekniska utvecklingen går blixtsnabbt, vilket innebär allt större krav på tillgänglighet. Barn vill idag kunna kontakta bris när de mår dåligt, oavsett tid på dygnet. Många barn säger också att de vill prata med samma person flera gånger. De behoven kan inte bris tillgodose idag. Under 2012 gjorde bris en gedigen omvärldsundersökning för att se var på den stora arenan bland andra barnrättsorganisationer vi är placerade idag och vad vi behöver göra för att bland annat nå fler barn, hitta fler sponsorer och utveckla våra utbildningsmöjligheter. Det är idag alldeles för många barn som står i kö när vi stänger för kvällen och vi lyckas inte uppnå de mål vi har för tillgänglighet. Vi ser också att många barn med allvarlig problematik skulle behöva ytterligare stöd inom bris uppdragsverksamhet. Även möjligheten för frivilliga att bidra i stödverksamheten har förändrats. Färre har tid att komma till stödpassen. Idag arbetar en frivillig drygt 40 timmar per år i Bris stödverksamhet, under ett till två år. Därför samlar Bris nu stödverksamheten inom Bris , Bris-mejlen och Bris-chatten till förbundskansliet och stödverksamheten bemannas enbart med anställda. Tack vare förändringen kan Bris effektivt använda våra resurser och utöka öppettiderna till att ha öppet 12 timmar per dygn, från och med hösten Bris kan erbjuda barn att få samtala med samma person flera gånger och vi kan fånga upp fler barn i uppdragsverksamheten. Förändringen leder samtidigt till att regionerna, som tidigare lagt ned mycket av sin tid och sina resurser på att utföra och administrera stödverksamhet, nu kan förstärka och utöka sitt regionala arbete som lokala opinionsdrivare, utbildare och insamlare. Med hjälp av våra aktiva medlemmar kommer Bris att synas mer över hela Sverige, vi kommer att finnas med i den lokala barnrättsliga debatten, vi kommer att fokusera på att öka insamlade medel och vi kommer att kunna utbilda ännu fler vuxna, så att de har verktyg att våga se, möta, hjälpa och agera kring utsatta barn. Våra frivilliga och deras ovärderliga engagemang behövs mer än någonsin i Bris. Ett stort varmt tack till alla som har bidragit till och fortsätter att bidra för att möta barnen där de är, och som gör Bris till en fortsatt framgångsrik organisation med hög trovärdighet som möter barnen och deras behov på deras villkor. Tack alla barn och unga som delat med er av era liv till oss! Tack för ert förtroende! Lars Johan Jarnheimer Förbundsordförande Kattis Ahlström Generalsekreterare Verksamhetsberättelse

6 Den operativa enheten Stödverksamheten Stöd till barn och ungdomar Under år 2012 hade Bris totalt stödjande kontakter med barn och ungdomar i , Bris-mejlen och Bris-chatten. Det är det högsta antalet sedan Bris började dokumentera barnoch ungdomskontakterna. En markant skillnad i kontakterna under år 2012 är att Bris har fler samtal via mejl och chatt än via Bris stödtelefon Totalt stod mejl och chatt för 55 procent av de stödjande kontakterna, 45 procent av de stödjande kontakterna skedde via telefon. Det innebär samtal per telefon, kontakter via mejl och samtal via chatt. Även den kontakt barn och unga har med varandra genom Bris diskussionsforum har fortsatt öka i omfattning under det gångna året. Antalet publicerade inlägg i forumet uppgick till under år 2012, vilket är en tydlig ökning sedan 2011 års siffra på stycken inlägg. De fem vanligaste kontaktområdena under 2012 var: kamrater, skolan, rädsla/oro, mobbning/kränkande behandling samt familjekonflikter. Bland de områden som ökat mest under år 2012 återfinns, bland andra, de områden som handlar om psykisk ohälsa. Dessa kontakter har sammanlagt ökat med över 35 procent. Under år 2012 har projekt Bris-chatten avslutats och ingår nu som en del av Bris ordinarie stödverksamhet. Bris-chatten har utvärderats och slutrapport har lämnats till Allmänna arvsfonden. Bris-chatten har utökat öppettiderna och har nu öppet alla vardagar under hela året. I de fall ett barn som kontaktar Bris behöver mer hjälp än vad som kan erbjudas i den ordinarie stödverksamheten, kan barnet erbjudas upprepad kontakt med en och samma person inom Bris. Denna kontakt mellan Bris och barnet kallas för ett uppdrag, och dessa uppdragskontakter sker uteslutande på barnets initiativ. Under år 2012 hade Bris 80 uppdrag, varav de flesta handlade om familjekonflikter. Bris totala kontakter med barn och unga redovisas utförligt i Bris-rapporten Stöd till vuxna Bris stöd till vuxna består av webbplatsen Barnperspektivet.se och Bris Vuxentelefon om barn. Under 2012 påbörjas arbetet med att samordna verksamheterna, detta för att bättre utnyttja våra resurser och ta ett helhetsgrepp vad gäller Bris vuxenstöd. Verksamheterna kommer att vara integrerade under Till Bris Vuxentelefon om barn, ringer både föräldrar, professionella, far- och morföräldrar och andra vuxna med olika frågor. Ofta handlar samtalen om oro över yngre barns situation. Bris Vuxentelefon om barn, är en viktig kanal för att stödja vuxna för att våga agera för barns skydd, stöd, delaktighet och för att barnets bästa ska tillgodoses. Barnperspektivet.se är Bris stöd till vuxna om barn på nätet. Antalet besökare har ökat stadigt under året och under 2012 hade sidan totalt besök, varav unika. De mest besökta sidorna är: Om skilsmässa, Om barnmisshandel, Om barnets rättigheter och Samtal med barn. Besökare till forumet på Barnperspektivet. se är främst föräldrar och mor- och farföräldrar. Många inlägg berör oro för utsatta barn, tonårsfrågor, familjekonflikter och myndighetsproblem. Utvecklingsarbete i stödverksamheten 2012 BRIS_ har varit omvälvande och fyllt av förändring. Bris tar ett stort steg på väg mot ökad tillgänglighet och större möjligheter för barn och ungdomar att komma i kontakt med en vuxen. En del i Bris förändring har handlat om att ta fram en ny hemsida och också en helt ny teknisk plattform för kommunikation. Fokus i arbetet har varit att erbjuda barn och ungdomar bra alternativ för olika sorters kommunikation med en vuxen; via chatt, mejl och telefon men även genom nya kanaler så som exempelvis poddradio eller webb-tv. Bris ser att barn och ungdomar idag integrerar text och prat i hög utsträckning; i ett samtal på exempelvis Skype är det inte alls ovanligt att en del av kommunikationen sker muntligt och en annan, parallellt, skriftligt. Bris ser också att gränserna mellan chatt, sms och mejl suddas ut och att man kort och gott använder sig av begreppet text. För att möta dessa behov har arbetet under 2012 i hög grad handlat om att ta fram en integrerad plattform där barnen själva har makten över kontakten, där barnet avgör om prat eller text är det som för tillfället känns mest bekvämt eller om man vill integrera och använda båda Verksamhetsberättelse

7 Ny enhet för stöd Under 2012 har arbetet med att forma den nya enheten för stöd på Bris fortsatt. I maj togs beslutet att all stödverksamhet ska bedrivas av anställd personal på en enhet vid Bris förbundskansli i Stockholm. Rekrytering till enheten har förberetts i samarbete med Adecco som fått i uppdrag att sköta hela processen, bland annat har kravprofiler och funktionsbeskrivningar för de nya anställda tagits fram. Internationellt En stor del av det internationella arbetet har liksom tidigare år ägt rum inom ramen för CHI Child Helpline International. Nämnas kan till exempel ett fortsatt deltagande i New Technologies Group en expertgrupp med cirka 15 europeiska barntelefonorganisationer. Ett större europeiskt samarbetsprojekt har påbörjats för att underlätta datainsamling. Detta har i sin tur gett uppslag till ett internationellt forskningssamarbete som kan ge Bris hjälp med samhälls- och historisk analys av vår databas. Inom ramen för CHI har Bris deltagit i olika konferenser, haft erfarenhetsutbyte och gjort studiebesök enligt följande: Doctors to Children, samarbetsprojekt om webbstöd i Ryssland. Insafes Training-meeting, STV-utvärdering i Budapest. New Technologies Groups möte i Dublin och Berlin. Internationellt forskningssamarbete, konferens i Amsterdam. Insafe-konferens på Cypern. Rat auf Draht (Råd på tråd) systerorganisation i Wien. EU-konferens i Bryssel om hjälplinjer för försvunna barn Bris har under året tagit emot studiebesök från Polen, Kina och Ryssland. I maj var Bris värd för den Nordiska barntelefonkonferensen Stockholm, med gäster från Danmark, Norge, Finland och Island. Barnrättsarbete Bris barnrättsliga arbete utgår från barns rättigheter enligt de grundläggande principerna i barnkonventionen. Informationen från barn ska, så långt det är möjligt, användas som stöd vid remissarbete avseende nya lagförslag och förslag om ändringar av befintliga lagar som berör barn och deras föräldrar. Bris har under året medverkat i arbetet för att barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Bris har vidare fortsatt det pågående samarbetet med andra barnrättsorganisationer för att få FN:s generalförsamling att anta ett tillläggsprotokoll till barnkonventionen som ger barn internationell klagorätt när deras rättigheter enligt barnkonventionen blivit kränkta. Bris ingår tillsammans med Ecpat, Rädda Barnen, Plan Sverige, SOS-barnbyar, Unicef och World Childhood Foundation samt Barnombudsmannen i projektet Om Barnkonventionen som finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektets huvudsyfte är att sprida kunskap om och förståelse för barnkonventionen. Detta kommer bland annat att göras genom inspirationsdagar, lärarfortbildningar och sociala medier. Under året har Bris åsiktsdokument genomgått en översyn. Bris utbildningsmaterial om barnkonventionen har varit ute på remiss i organisationen och uppdaterats. Bris är en av nio ideella organisationer som tillsammans med Brottsoffermyndigheten arrangerar den Internationella Brottsofferdagen som i år hölls den 22 februari. BRIS.se och BRIS online-närvaro Arbetet med att förnya Bris närvaro på nätet pågick under hela Våren ägnades åt förstudier, ytterligare behovsinventering och val av webbyrå. Valet föll på byrån Blindspot. Blindspot fick i uppdrag att utveckla Bris totala närvaro online för att på bästa sätt erbjuda stöd och råd till målgruppen barn, ungdomar och vuxna. Samtidigt syftar en ny online-närvaro till att skapa en för verksamheten effektiv, smidig och användarvänlig digital plattform, både för extern och intern kommunikation. Bris har en tilltagande digital målgrupp där det förutsätts att Bris anpassar sin primära online-kanal Bris.se, för att bättre möta förväntningar. Bris ska genom en ny hemsida leverera stöd och råd av högsta kvalitet och tillgänglighet till barn, ungdomar och vuxna. Exempel på områden som utveckas inom bris_13: Chatt chatta med Bris stödpersonal direkt från hemsidan. Snabbt och lätt utan att behöva ringa. Diskussionsforum ett diskussionsforum där användare kan skapa trådar och poster under olika kategorier. Verksamhetsberättelse

8 foto Ulf Huett Webbtelefon ring till Bris stödpersonal direkt från hemsidan. Kanaloberoende dialog med barn och unga via dator, telefon och mobil. Integrering av närvaro i sociala medier via Bris.se. Dokumentation och redovisningsverktyg. En ny hemsida och ny digital plattform lanseras i september Facebook Facebook är en viktig kanal för informationsförmedling, opinionsbildning, kampanjer och insamling. Bris ser Facebook som en snabb och lättillgänglig kanal för pågående och löpande arbete samt varumärkesbyggnad. Antalet personer som gillar Bris på Facebook närmar sig vid årets slut Peace & Love och Ung 08 På Bris.se finns ett forum dit man som ung kan skriva om glada och lyckliga tankar Glädjekällan. På två av sommarens festivaler, Peace & Love och Ung 08, gjorde Bris detta live. Barn och ungdomar kunde skriva sina glädjeämnen på lappar och hänga upp i ett träd. Eller skriva sina glädjeämnen på en dator och klistra in dem på ett virtuellt träd på Bris.se. Bris medverkade på Peace and Love tillsammans med Best Western Hotell. Best Western erbjöd också ungdomar att vila i sköna hotellsängar för 30 kr/natt där pengarna gick till Bris. Idolkorten 2012 Idolkortskampanjen hade 15-årsjubileum och vände sig liksom tidigare år med utskick av idolkort på kändisar som berättade om sin uppväxt. Kampanjen utökades även digitalt och syntes på Hamsterpaj.net, Laget.se, Nyheter24.se och Spotify.com och Facebook. Antalet klick på kampanjen låg högt över benchmark, vilket betyder att budskap och medieplacering var rätt utformade för målgruppen. Bok & Biblioteksmässan Bris medverkade på årets Bok & Bibliotek i Göteborg. Bris var värdar för tre egna seminarier: Se hela mig! om psykisk ohälsa. Stödhelgsmodellen att hjälpa en familj i kris. Det är ju det här med ekonomin också om barn i ekonomisk utsatthet. Seminarierna var välbesökta och likaså Bris monter som bemannades av ideella från Bris Väst. Bris lyftes också fram på flera andra seminarier där generalsekreterare Kattis Ahlström medverkade som samtalsledare. Projekt Projekt BRIS-akademin Bris-akademin har varit ett utvecklingsprojekt, som inleddes i mars 2010 och avslutades i december Det är en del av Bris kunskapsutvecklande och kunskapsförmedlande verksamhet. Projektet har till största del finansierats genom en privat donation från syskonen Nyström/Manse. Bris har även bidragit med viss egen finansiering. Det övergripande syftet med projekt Bris-akademin har varit att bidra till kompetenshöjning hos professionella som möter barn och unga i sin yrkesutövning. Det interna syftet med projektet har varit att samordna och systematisera Bris utvecklingsarbete kring metod, kvalitetssäkring, administration och marknadsföring av Bris externa kunskapsförmedling i form av föreläsningar, seminarier och utbildningar. Arbetet har också syftat till att bättre hushålla med Bris resurser genom att prioritera och rikta innehållet till utvalda målgrupper. Projektet har under projekttiden organisatoriskt tillhört operativa enheten. Målsättningen med projektet har varit en etablerad intern plattform: Bris-akademin för extern kunskapsförmedling (föreläsningar, seminarier och utbildningar) kopplad till Bris interna kunskapsutveckling. Kursverksamheten skulle även vara självfinansierad efter projektets slut. Projektet har i hög grad uppnått projektmålet. Projektets primära externa målgrupp har varit professionella (praktiker och studenter) som möter barn och ungdomar i sin yrkesutövning, samt ideella. Sekundära externa målgrupper har varit övriga vuxna som möter barn och unga i sin närhet: exempelvis föräldrar, mor- och farföräldrar och andra närstående genomfördes cirka 190 aktiviteter (föreläsningar och utbildningar) med sammanlagt deltagare, vilket var en ökning med cirka deltagare från året innan. 148 utbildningar/ föreläsningar hade i första hand deltagare inom Bris-akademins primära målgrupp. Under 2012 genomfördes cirka 170 aktiviteter (föreläsningar och utbildningar) med sammanlagt deltagare. 145 utbildningar/ föreläsningar hade i första hand deltagare inom Bris-akademins primära målgrupp. Resterande deltagare har varit beslutsfattare, föräldrar, vux Verksamhetsberättelse

9 enstuderande och övrig allmänhet. Jämförelsevis hade vi deltagare 2010, varav deltagare inom den primära målgruppen. Bris kunskap är efterfrågad och Bris har haft en ökad föreläsnings- och utbildningsverksamhet under projekttiden. Bris har över lag fått mycket positiv respons från deltagare i våra kursutvärderingar. Safer Internet Under året avslutades den tredje omgången av projektet och Bris är nu inne i en ny period som sträcker sig fram till år Syftet med projektet Safer internet är att sprida kunskap och öka medvetenheten om säkrare användning av internet bland unga. Bris har också fortsatt varit en aktiv partner i det europeiska nätverket inom projektet och att bistå Statens medieråd i arbetet med att sprida kunskap om ungas vardag online. Bris har under 2012 deltagit i ett europeiskt nätverksmöte inom projektet på plats och deltagit i två möten online. Det unga internet I samarbete med Statens medieråd har arbete inletts med att ta fram ett digitalt fortbildnings material för Bris-ombud och -jourare. Bris medverkade på en tvådagarskonferens i Bulgarien, där representanter från projektets alla cirka 30 länder deltog. En av punkterna på mötet var Facebook och närvaro i sociala medier. När pengarna inte räcker Inom projektet har Bris under året utbildat ett antal medarbetare i Höringmetoden. Höringmetoden har sedan använts i de workshops/gruppövningar som genomförts med barn och ungdomar. Resultatet av arbetet presenterades på Internationella Barndagen genom rapporten När pengarna inte räcker vars syfte är att lyfta barn och ungas erfarenheter av att leva i ekonomisk utsatthet, dels barn i Sverige men även barn i Mocambique. Rapporten ligger sedan till grund för ett skolmaterial och en föreläsningsserie. Skolmaterialet arbetas fram i samarbete med UR och webbyrån Doberman. Föreläsningsserien genomförs under 2013 på fem ställen i Sverige. Delar av rapporter från projektet har redovisats i Almedalen och på Bok & Bibliotek. Rapporten har översatts till portugisiska och kommer under mars månad att överlämnas till beslutsfattare i Chimoio, Mocambique. Psykisk ohälsa hos barn och unga Den 11 september lanserades rapporten Se hela mig! vid ett 3-timmarsseminarium i Göteborg. Region Väst stod som värd för arrangemanget. Representanter från AstraZeneca presenterade samarbetet. Peter Irgens och Karin Johansson föreläste utifrån rapporten och förmiddagen avslutades med en paneldiskussion med representanter från skolhälsovården, forskningsvärlden och BUP. En av de filmer som producerats inom ramen för projektet visades samt några av de filmer om Tonårshjärnan som producerats av AstraZeneca. Inom ramen för projektet har totalt fem filmer med olika teman producerats av Nordisk Film. Målet är att väcka igenkänning och visa på lösningar. Filmerna har följande teman: Tema 1: Tappat självförtroendet och känner mig värdelös. Om att inte våga ta kontakt, inte våga vara nära, inte lita på att man duger som man är. Tema 2: Tappad impulskontroll med ilska. Jag blir ofta förbannad och förstör för mig själv, jag hamnar ofta i bråk och alla hatar mig. Tema 3: Ätstörning. Jag blir bara arg när dom vill att jag ska äta. Fattar dom inte att jag måste bli smalare? Tema 4: Depression med självmordstankar. Allt är mörkt i mitt hjärta. Jag ser ingen mening med att fortsätta leva, åtminstone inte om livet ska fortsätta så här. Tema 5: Självskadebeteende. När mamma och pappa bråkar går jag in på mitt rum och skär mig. På Bok & Bibliotek i Göteborg presenterades rapporten under rubriken Jag mår skit hjälp mig!. Medverkande var Karin Johansson Bris, Emma Igelström f d elitsimmare, nu föreläsare och författare och Anders Wellsmo, psykolog och psykoterapeut. Stödhelgsprojektet Inom Stödhelgsprojektet har Bris tillsammans med Röda Korset och Rädda Barnen genomfört kunskapsseminarier i Göteborg, Stockholm, Malmö och Umeå utifrån boken Stödja familjer i kris. Alla seminarier har varit fulltecknade. Bris har också fått förfrågningar om utbilda i ämnet. På Bok & Bibliotek hade Bris ett seminarium på temat Stödhelgsmodellen att hjälpa en familj i kris. foto lena granefelt Verksamhetsberättelse

10 foto Johan Bergling BRIS är till för alla barn - alltid Verksamhetsberättelse

11 Verksamhetsberättelse

12 Press/Opinion foto anna rehnberg lanseringen av bris-rapporten 2012 skedde i samarbete med Aftonbladet som skapade nyhetsbloggen Sjukt jobbigt om psykisk ohälsa. Bloggen följde upp olika områden från Bris-rapporten under en vecka och Aftonbladet har rapporterat att de aldrig någonsin fått så många mejl till redaktionen som under det här projektet. Dessutom publicerade Aftonbladet en debattartikel om psykisk ohälsa, samt ett featureuppslag om svårigheterna att få adekvat hjälp. Lanseringar gjordes i alla regioner, i Stockholm var det presskonferens på förbundskansliet och seminarium på Historiska museet. Lansering av BRIS Vuxenrapport maj Medverkan i Aktuellt i studion. Inslag i Rapport 19.30, samt Gomorron Sverige. Seminarium i Stockholm med drygt 70 åhörare. POLISMUSEET I en ny utställning om barns rättigheter bidrog Bris med nyskrivna texter om barns rättigheter i tidningsformat. Utställningen riktades till barn i åldrarna 4 12 år. Dessutom fanns information om Bris verksamhet. Almedalen På Barnrättstorget genomförde Bris tre egna seminarier om psykisk ohälsa, barnfattigdom (i samarbete med SOS Barnbyar) samt livsberättelser på nätet (i samarbete med Bilda). Dessutom medverkade generalsekreterare Kattis Ahlström i tre externa seminarier arrangerade av SKL, Svenska kyrkan och Barnombudsmannen. Bris har varit drivande i att arrangera mötesplatsen Barnrättstorget i Almedalen i samarbete med Barnombudsmannen, Rädda Barnen, Unicef, Barn- och Elevombudet, Skolinspektionen, Migrationsverket och Skandia Idéer för Livet. Lokal och teknisk utrustning har Skandia stått för. Intresset för Bris seminarier var stort, bland annat genererade de ett uppslag i Expressen med Emma Igelström och Kattis Ahlström. Bris genomförde också en mängd möten under veckan med framförallt politiker, men också sponsorer och samarbetspartners, såväl existerande sådana som blivande. Lansering av Se hela mig! Ett samarbetsprojekt med AstraZeneca I september lanserades rapporten Se hela mig barns egna ord om psykisk ohälsa i Göteborg med cirka 250 åhörare. En debattartikel publicerades i Göteborgsposten på lanseringsdagen och en uppföljande featureartikel dagen efter. Lansering av När pengarna inte räcker Ett samarbetsprojekt med SOS Barnbyar På Internationella barndagen lanserades rapporten När pengarna inte räcker på Folkets Hus i Stockholm. Medverkande i lanseringen var Göran Greider, Kristina Axén Olin, Marie Schött Ljungberg (M) och Anna Johansson (S). Följande debattartiklar har publicerats under året: Psykisk ohälsa publicerad i Göteborgsposten Barnfattigdom med SOS Barnbyar publicerad i tre tidningar via LNB Mobbning på SvD.se Sommar ETC Stockholm Osynliga barn i Värmlandstidningen När pengarna inte räcker/ekonomisk utsatthet i Aftonbladet Se hela mig psykisk ohälsa i Göteborgsposten Barnfridscentrum på Aftonbladet.se Vårdkarusell och psykisk ohälsa på GP.se BRIS-tidningen Bris-tidningen #3 hade tema Barnfattigdom och Bris-tidningen #4 hade tema Peer counselling barn som stöttar varandra via internet Verksamhetsberättelse

13 Insamling/Sponsring bris är beroende av stöd från medlemmar, privatpersoner, samarbetspartners och sponsorer. Vår möjlighet att hjälpa barn och unga står i direkt relation till det stöd vi får. Bris verksamhet är till drygt hälften finansierad av näringslivet genom gåvor och samarbeten, som till exempel PostkodLotteriet som står för 24 procent av Bris totala intäkter. Medlemskap och gåvor från allmänheten utgör ungefär en fjärdedel. Bidrag från olika organisationer, myndigheter, projektstöd samt intäkter från utbildningar står för ytterligare en fjärdedel av intäkterna. En relativt stor andel, 34 procent, är spontant stöd från såväl näringslivspersoner som från privatpersoner. Insamling De totala insamlingsintäkterna ökade med 13,2 procent under 2012 jämfört med Under 2012 ökade frekvensen vad gäller bearbetning av de befintliga givarna i form av tackbrev och möjlighet att ge återgåva, alternativt teckna autogiro. Totalt skickades cirka tackbrev ut under andra halvan av Som tidigare år skickades insamlingskampanjer ut före sommaren och inför julen. Dessutom gjordes en extra insamlingskampanj till befintliga givare under hösten. Totalt sett ökade lönsamheten med 23 procent jämfört med 2011 trots att antalet befintliga givare i basen är relativt konstant. Även 2012 delades Bris julkampanj ut (med SvD och DN i Stockholm) till hushåll, vilket gav närmare nya givare. Antalet autogirogivare hade den sista december 2012 ökat med 11 procent, jämfört med samma tidpunkt 2011 med en 33-procentig ökning i intäkterna. Medlemsantalet var konstant och året slutade på medlemmar, varav 792 stycken inom ramen för autogirogivandet. Ingen större medlemsvärvningskampanj genomfördes under året. Medlemmarna har under året fått fyra nummer av Bristidningen, inklusive rapporten och fyra nummer av Medlemsnytt. Summan avtalsbundna samarbeten har ökat från kr 2011, till kr 2012, vilket ger en ökad intäkt på 53 procent. Telemarketingbearbetningen gav kr i total intäkt. Under året kontaktades företag och 430 köpte ett paket till snittpriset av kr. Under cirka 5 månader bearbetades företag av en person i stället för två som planerat. Det spontana givandet från allmänheten till 90-kontot och Bris.se minskade med 10,8 procent under 2012 jämfört med Dock ökade det totala gåvobeloppet med 2,1 procent. Samarbetspartners och sponsorer Under 2012 genomförde Bris ett unikt samarbete med Albert Bonniers förlag, vilket innebar framtagandet av en exklusiv utgåva av boken Jag är Zlatan, vilket gav Bris 2,5 miljoner kr utan någon direkt motprestation. Den regelbundet återkommande Nätverksträffen genomfördes i september med ett deltagande av både befintliga sponsorer men även potentiella partners. ViTri Medical, som säljer hjärtstartare, var ett av flera nya företag som inledde samarbete med Bris. De utåtriktade aktiviteterna under året var en nedskalad variant av Bris Challenge och ett sista försök att få eventet att bära sig, vilket dessvärre inte lyckades. Eventet kommer därför inte att genomföras under Under Almedalsveckan genomfördes två mycket lyckade föreläsningar av Patrik Sjöberg och Maria Akraka, i samarbete med Intersport. BRIS huvudsponsorer 2012 Svenska PostkodLotteriet Svenska PostKodLotteriet står för den största enskilda delen av Bris totala intäkter. Bidraget från PKL har, enligt kommunikationsplanen, bidragit till att öka tillgängligheten i Bris stödkanaler, hjälpt till att utbilda fler jourare på regionerna samt hjälpt till att genomföra riktade informationskampanjer till barn och unga. Bidraget har dessutom möjliggjort ett opinionsarbete som syftar till att förbättre barns och ungas situation i Sverige idag och till att påverka beslutsfattare till att ha ett barnperspektiv i alla beslut som rör barn och unga. Comviq Under 2012 fortsatte samarbetet med Comviq, enligt befintligt avtal med ett ekonomiskt bidrag till telefoni och datatrafik på 1,3 miljoner kr. I slutet av 2012 påbörjades omförhandlingen av avtalet då Comviq signalerat att de önskar aktivera och synliggöra samarbetet inom ramen för deras rebranding. foto ulf huett Verksamhetsberättelse

14 Skandia Under 2012 var Skandia den huvudsakliga samarbetspartnern till Bris under Almedalsveckan med fokus på opinion. Astra Zeneca Under har Bris ett samarbetsprojekt med AstraZeneca, som dels finansierar ett kunskapsprojekt om psykisk ohälsa och dels bidrar ekonomiskt till Bris stödverksamhet. Under 2012 färdigställdes rapporten Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Dessutom producerades ett antal kortfilmer med titeln När livet gör ont. Under hösten 2012 lanserades rapporten och filmerna genom föreläsningar i samtliga regioner. Med anledning av stora nerskärningar indikerade de en önskan att minska det ekonomiska bidraget med kr, vilket gör en årlig ersättning på 1 miljon för Finansiering kommuner, landsting, stiftelser och andra organisationer Bris regioner sökte bidrag från landets alla kommuner med 5 kr/barn för år Snittet för landet blev 2,56 kr/barn och ca 70 procent av kommunerna gav bidrag. Bris sökte även ett extra bidrag för starten av 24/7 under året. Kommunbidragen ökade med cirka 0,9 Mkr och landstingsbidragen ökade med cirka 0,3 Mkr från året innan. Liksom tidigare år sökte Bris aktivt medel från olika stiftelser och fonder, vilket gett intäkter med cirka 2,3 Mkr. Ansökningar gjordes även till andra organisationer samt till församlingar inom Svenska kyrkan. Stödet från dessa ökade lite jämfört med året innan. Föreningsstödet 2012 var Föreningsstödets sista verksamhetsår. De fortsatte att bearbeta företagen genom telemarketing året ut och ökade sin försäljning för året med 21,6 procent jämfört med Övriga större samarbetspartners BRIS Vänner (2013 under namnet Storm) NCC Sverige Sport Support Volkswagen Sverige BRIS Kompisar (2013 under namnet Kuling) Best Western Deichmann GoodValues Desmo ViTri Medical Svenska skridskoförbundet Intersport BCWW Guldfynd Kronägg Rusta Bokia Stockmos Sia KappAhl Sharp Vitamin Well Mataffären.se Newbody Skånes fotbollförbund Provito/Mumin Dusch & Schampo Summit konferens Panda Security Tesa Vattenhuset agoodtshirt IFK Norrköping Backemarks RT Information Partners som stöttar inom IT, kommunikation, event och media Vizeum Isobar JJP Göteborgsposten Projektbolaget Initial Verksamhetsberättelse

15 Regioner BRIS Syd Bris region Syd omfattar 59 kommuner i Skåne, Blekinge, Kronoberg, delar av Kalmar och Hallands län. Regionkontoret är förlagt till Malmö, där också all stödverksamhet har bedrivits. Under året har Bris Syd organiserat knappt 90 ideella jourare i stödverksamheten. Därtill har hållits tre grundutbildningar för nya jourare som resulterat i ytterligare 28 jourare. Alla aktiva jourare inbjöds också till två fortbildningskvällar. De har även erbjudits enskilda handledningssamtal. Anställda och jourare har under året bemannat och kvalitetssäkrat 6 7 pass i veckan i stödverksamheten: Bris , Bris-chatten, Bris-mejlen och Bris Vuxentelefon om barn. Region Syd har också dagligen modererat inlägg på Bris forum. Under verksamhetsåret 2012 genomfördes drygt 30 föreläsningar, utbildningar och seminarier inom ramen för Bris-akademin. Fokus har under året legat på Barnperspektivet, Att samtala med barn, webbaserat stöd och Ungas vardag på internet. I Syd genomfördes två presentationer av Bris-rapporten i februari års tema Psykisk ohälsa uppmärksammades ytterligare i genomförande av både föreläsningar och presentation av studien Se hela mig. Vid ett 20-tal tillfällen genomförde Syd informationsinsatser om Bris där hälften av dessa aktiviteter var riktade mot målgruppen barn och ungdomar. Dessutom har Syd genomfört två stora publikdragande föreläsningar om sexuella övergrepp tillsammans med Patrik Sjöberg och Intersport. BRIS Väst Bris region Väst omfattar 63 kommuner i Västra Götaland, Jönköpings län och Halland. Regionkontoret är förlagt till Göteborg, där också all stödverksamhet bedrivits. Under året har Bris region Väst organiserat 170 ideella jourare i stödverksamheten. Under verksamhetsåret 2012 har fem grundutbildningar genomförts för nya jourare som resulterat i 29 nya jourare. Alla aktiva jourare har bjudits in till fem olika fortbildningskvällar. De har även erbjudits enskilda handledningssamtal. Regionens jourare och anställda har under året bemannat och kvalitetssäkrat 6 pass i veckan i stödverksamheten: Bris , Bris-chatten, Bris-mejlen och Bris Vuxentelefon om barn. Bris Region Väst har också dagligen modererat inlägg på Bris forum. Under verksamhetsåret 2012 har Bris region Väst nått över tusen yrkesverksamma personer i regionen med Bris föreläsningar, utbildningar och seminarier inom ramen för Bris-akademin. Fokus har legat på Barnperspektivet, Att samtala med barn, Psykisk ohälsa och Barnkonventionen. Bris region Väst har även varit värd för lanseringen av 2012 års tema Psykisk ohälsa med föreläsningen och presentationen av studien Se hela mig. I Bris region Västs utåtriktade verksamhet har regionens 32 ideella tillsammans med anställda drivit insamlingar, event, mässor och andra informationsinsatser såsom Barnfridsdagen, Minnebandy, Baby & barnmässan, Bokmässan och Våga va dig själv-dagen. BRIS region Öst Bris region Öst omfattar 22 kommuner i Östergötland, delar av Sörmland och Smålands län samt hela Gotland. Regionkontoret är förlagt till Norrköping där också all stödverksamhet har bedrivits. Under året har Bris Öst organiserat 110 ideella jourare i stödverksamheten. Därtill har hållits två grundutbildningar för nya jourare som resulterat i ytterligare cirka 40 jourare. Alla aktiva jourare inbjöds också till två påbyggnadsoch fortbildningstillfällen. Jourarna har även erbjudits enskilda handledningssamtal. Anställda och jourare har under året bemannat och kvalitetssäkrat fem pass i veckan i stödverksamheten: Bris , Bris-chatten, Brismejlen och Bris Vuxentelefon om barn. Region Öst har också dagligen modererat inlägg på Bris forum. Under verksamhetsåret 2012 genomfördes drygt 15 föreläsningar och/eller utbildningar inom ramen för Bris-akademin. Teman har varit Att samtala med barn, Ungas vardag på internet, Ungdomars psykiska hälsa och Barnkonventionen. I Öst genomfördes två presentationer av Bris-rapporten i februari och en presentation om Bris Vuxenrapport i maj års tema Psykisk ohälsa uppmärksammades under hösten genom lansering av studien Se hela mig i Finspång, vilket skedde inom ramen för Psykiatriska veckan. Vid cirka tio tillfällen genomförde Öst informationsinsatser om Bris, i huvudsak gentemot politiker som uppvaktades enskilt eller genom att partigrupper gjorde studiebesök på regionkontoret. Utöver det har Öst samarbetat med Rädda Barnen och Arbetets Museum och genomfört Verksamhetsberättelse

16 foto anna rehnberg Verksamhetsberättelse

17 Verksamhetsberättelse

18 Östergötlands Barnrättsdag i anknytning till Internationella barndagen. Under året genomförde Lokala Bris-gruppen en mängd insatser i syfte att informera om Bris och samla in pengar till Bris som till exempel genom bössinsamling på IFK Norrköpings hemmamatcher. Förutom ekonomiska bidrag från kommuner, landsting, fonder och stiftelser har Öst också mottagit sponsring från lokala företag såsom stöd till driften av regionkontoret och medel till Bris stödverksamhet. BRIS Mitt Bris region Mitt är en av Bris fem regioner. Kansliet är beläget på Sveavägen 38 i Stockholm. Regionen omfattar 99 kommuner och nio landsting. Region Mitt har under 2012 ansvarat för 8 9 pass i stödverksamheten bris , bris-mejlen, bris-chatten samt bris Vuxentelefon om barn. Region Mitt har även dagligen modererat inlägg i bris forum. Det har dock funnits en viss svårighet att bemanna stödverksamheten på grund av att många jourare slutat under året. Det har därför varit anställda samt arvoderade jourare som bemannat många av passen. Region Mitt har inte haft någon grundutbildning under Vid årsskiftet 2012/2013 hade Bris Mitt cirka 70 aktiva jourare, varav 18 av dessa hade uppfyllt sitt uppdrag under höstterminen och bemannat mer än sex pass. Aktiva jourare har erbjudits cirka 8 fortbildningskvällar. Bris har även erbjudit handledningssamtal för den som önskat. Under året har regionen genomfört cirka 30 föreläsningar och utbildningar inom Bris-akademin. Totalt har region Mitt sålt föreläsningar och utbildningar för cirka kr, vilket är en ökning på kr jämfört med Region Mitts lokala Bris-grupp genomförde en aktivitet vid Ung 08-festivalen och gruppen har även funnits med och representerat Bris vid olika mässor. I år deltog region Mitt vid festivalen Peace and Love med vår sponsor Best Western, med gott resultat. Regionen har även deltagit i ett antal nätverk och projekt för att synliggöra barns och ungas situation och för att bedriva påverkansarbete inom barnområdet. Exempel på detta är Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK), socialstyrelsens enhet för evidensbaserad praktik (UPP-Centrum), Barnfrid Stockholm, projekt inom Stockholms Socialtjänstförvaltning, samt Barn i regnbågsfamiljer ett projekt inom RFSL. BRIS Nord Bris Nord omfattar 47 kommuner och fyra landsting från Hudiksvall i söder till Kiruna i norr. Kansliet har sitt säte i Umeå, där också all stödverksamhet bedrivs. I slutet av 2012 hade bris Nord 90 aktiva, 78 kvinnor och 12 män. Vid utbildningen i våras utbildades 24 nya jourare i BHT BRIS hjälptelefon och BC BRIS-chatten. Bris Nord hade 812 medlemmar den vid årets slut. Under 2012 har Bris Nord haft i uppdrag att, med hjälp av frivilliga jourare, genomföra och bemanna stödverksamheten som består av Bris , Bris-mejlen, Bris-chatten, Bris Vuxentelefon om barn samt diskussionsforum. Vad gäller den utåtriktade verksamheten inleddes året med lanseringen av den nya Bris-rapporten. Nord besökte tre städer vid sammanlagt fyra tillfällen och nådde därigenom ut till en stor skara människor. Bris fick även stor medial uppmärksamhet under dessa tillfällen, vilket senare under året resulterade i ökade intäkter från berörda kommuner i form av kommunbidrag. Sammanlagt har regionen haft cirka 80 aktiviteter som har bestått av bland annat tvådagarsutbildningar, Bris-information och sponsorevenemang. Den 31 oktober 2012 anordnades Bris-dagen som bland annat bjöd på fyra föreläsningar, varav en byggde på Bris-rapporten om ungas psykiska ohälsa, Se hela mig!. Dagens konferencier var Bris generalsekreterare Kattis Ahlström. Dagen drog cirka 250 åhörare som även fick ta del av underhållningen av UIG musikal och Balettakademins barn och ungdomar. Nytt för i år var att vi hade en ungdomspanel som bidrog med sina reflektioner efter varje föredrag, vilket var mycket uppskattat. Region Nord har under 2012 fått en donation på 1 miljon kr och därav fått möjlighet att skapa ett barnkonventionsprojekt. Syftet är att förmedla och fördjupa kunskap om barnkonventionen hos Umeås barn och unga. Under oktober månad har Bris så gott som dagligen synts tillsammans med kommunens ungdomsombud ute på gymnasie- och högstadieskolor. Region Nord uppskattar att vi under projekttiden kommer att möta cirka barn i Umeå. Ytterligare mål är att projektet mynnar ut i en informationsmodell som ska vara applicerbar inom samtliga Bris regioner. Projektet har även inneburit arbetet med ett eget ungdomsråd Verksamhetsberättelse

19 Administration bris har erhållit ett nytt affärssystem, Visma Business, via ett samarbete med Visma. Implementeringen påbörjades i november och systemet gick i drift 1/ Systemet ska förenkla och automatisera administrationen samt förbättra den ekonomiska uppföljningen. Även ett nytt löne- och personalsystem, Agda, har erhållits och implementeringen påbörjades under hösten. Detta innebär bland annat att tidrapportering och attestering nu sker digitalt. För att kunna hantera all kursadministration så som anmälningar, bekräftelser och fakturor på ett effektivt sätt har medlems- och insamlingsregistret utvecklats. Förutom att brandskyddsarbetet utförts har Bris personal erbjudits en hjärt- och lungräddningsutbildning. Bris har också fått en hjärtstarter. Från och med hösten 2012 samarbetar Bris med Tranås Resebyrå vad gäller bokning av resor. Arbetet med att få tillbaka felaktigt betald moms till leverantörer av trycksaker har fortsatt. Under året fick Bris totalt tillbaka kr. Personal Omorganisationen Förhandlingar inleddes med både lokala och centrala fackliga parter för att kunna genomföra den planerade omorganisationen. Medarbetarundersökningen Resultatet av undersökningen ledde till att handlingsplaner upprättades för de olika enheterna och regionerna. På grund av omorganisationen, som påbörjades vintern , har uppföljning av handlingsplanerna inte genomförts. SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete Under året valdes Anna Löfhede från Akademikerförbundet SSR till huvudskyddsombud och en skyddsorganisation upprättades. Anställning och avslut av medarbetare Under året har medarbetare valt att lämna organisationen på egen begäran och med några medarbetare har överenskommelse gjorts om att avsluta anställningen. Bris har anställt vikarier för föräldralediga medarbetare och även tillsatt följande tjänster: Insamling & Sponsring: 1 säljare och 1 operativ projektledare. Ekonomi: 1 insamlingsekonom. HR/Administration: Ny chef anställdes i oktober. På regionerna har vi anställt flera Bris-ombud för föräldravikariat och tjänster som blivit vakanta. Verksamhetsberättelse

20 Verksamhetsberättelse

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLL FÖRORD...3 Insatser för att öka kunskapen och medvetenheten om hiv 7 Insatser för att bidra till tidig diagnosticering av hiv.11 Påverkansarbete

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.

UNIZON. Verksamhetsberättelse 2014. Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon. UNIZON Verksamhetsberättelse 2014 Ölandsgatan 49 D 116 63 Stockholm 08-642 64 01 @unizonjourer facebook.com/unizonjourer www.unizon.se Unizon Verksamhetsberättelse 2014 1 Framsida: Josefine, Tjejjouren

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011

mot barnsexandel: Verksamhetsberättelse 2011 mot barnsexandel: 1 Verksamhetsberättelse 2011 tio viktiga resultat 2011 2 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ECPAT Sveriges förebyggande arbete mot barnsexturism har enligt en undersökning från YouGov lett till att

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer