VIBRATIONER exponering och riskbedömning EHSS Stefan Nygård Arbetsmiljöverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIBRATIONER exponering och riskbedömning EHSS 2014. Stefan Nygård Arbetsmiljöverket"

Transkript

1 VIBRATIONER exponering och riskbedömning EHSS 2014 Stefan Nygård Arbetsmiljöverket

2 Buller och vibrationer Direktivarbete Föreskriftsarbete Stöd till inspektionen (frågor, kravställningar, mätningar, utbildningar) Svara på frågor externt Stöd vid mätprojekt och tillsynsprojekt Standardiseringsarbete Marknadskontroll Sprida information på AV:s hemsida och vid olika arrangemang Omvärldsbevakning

3 Genomgång och diskussion Exponerad för vibrationer i arbetsmiljön - vilka konsekvenser kan det få? Hur uppskattar och riskbedömer man vibrationsexponeringen? Regler för vibrationer vad säger föreskrifterna? Diskussion

4 Vibrationer i det dagliga livet

5 Användbara vibrationer

6 Grunder och begrepp - Vibrationer Vibration = Mekanisk svängningsrörelse hos fasta föremål kring ett jämviktsläge Storlek - Nivå, Amplitud Frekvens - Svängningar per sekund [Hz] Riktning Varaktighet - Exponeringstid Typ av vibration Svängning kring ett viloläge Tid Amplitud Vibrationens storlek anges vanligen som vibrationsrörelsens accelerationsamplitud, uttryckt i m/s 2

7 Periodisk vibration Vibrationen upprepas efter en given tid Sinusvibration är den vanligaste formen T.ex. rotationen hos ett hjul

8 Icke-stationär vibration Stötar, transienter Mycket höga nivåer, korta tidsförlopp Hammare, Bilning, Slagborrar, Vägbulor m.m.

9 Resonans - Självsvängning

10 Resonanser i människokroppen - Buk 4-8 Hz - Ögon Hz - Hand Hz - Underarm Hz - Axelparti 4-5 Hz...

11 Två huvudtyper av vibrationer Hand- och armvibrationer (HAV) = Vibrationer som överförs från utrustning som hålls, styrs eller stöds av hand eller arm. Helkroppsvibrationer (HKV) = Vibrationer som överförs till hela kroppen genom en stödjande yta, exempelvis en stående persons fötter eller en sittande persons säte.

12 HAV & HKV -filter Vägningsfilter i mätinstrumentet tar hänsyn till att människokroppens känslighet beror på frekvensen Hand- och armvibrationer Helkroppsvibrationer Z-riktning X och Y- riktning X- och Y-riktning multipliceras med k-faktorn 1,4

13 Human- och maskinvibrationer Maskin Dynamiska krafter Obalanser Människa Hand-Arm vibrationer Helkroppsvibrationer

14 Vibrationsrelaterade skador Hand- och armvibrationer: Helkroppsvibrationer: Övergående effekter/besvär Köldkänsla Domningar Nedsatt känsel Muskeltrötthet i händer och underarmar Rörelsesjuka Störd motorik Synpåverkan Nedsatt prestationsförmåga Ökad risk för trötthet Bestående skador Kärlskador (vita fingrar) Nervskador Muskelskador Ledskador Skelettskador Nackskador Ryggskador

15 Fördelning av vibrationsskador

16 Branscher med vibrationsskador Montörer 48 Fordonsförare 33 Byggnadsträarbetare, inredningssnickare 30 Maskinförare 30 Gjutare, svetsare, plåtslagare 29 Maskin- och motorreparatör 24 Betongarbetare 19 Byggnadshantverkare 17

17 AFS 2005:15 Vibrationer - minimidirektiv ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Överför direktiv 2002/44/EG till svenska föreskrifter AFS 2005:15 Hand- och armvibrationer / Helkroppsvibrationer VIBRATIONER Gäller för verksamheter där någon kan utsättas för vibrationer i arbetet (1 ) Innehåll Planering av arbete Riskbedömning Information och utbildning Medicinsk kontroll

18 Några begrepp Daglig vibrationsexponering A(8) [m/s 2 ] Tidsmedelvärde för accelerationens effektinnehåll under en åttatimmarsperiod. Kallas effektivvärde eller RMS-värde. Insatsvärde Värde för daglig vibrationsexponering, A(8) som innebär krav på insatser från arbetsgivaren om det överskrids. Gränsvärde Värde för daglig vibrationsexponering, A(8) som inte får överskridas. Daglig vibrationsexponering A(8) Insatsvärden Gränsvärden Hand- och armvibrationer 2,5 m/s 2 5 m/s 2 Helkroppsvibrationer 0,5 m/s 2 1,1 m/s 2

19 Daglig vibrationsexponering A(8) [m/s 2 ] = Tidsmedelvärde (RMS-värde) för accelerationens effektinnehåll under en åttatimmarsperiod. Om arbetsdagens längd avviker från 8 timmar korrigeras accelerationens effektivvärde för arbetsdagen enligt följande: Korrektionsfaktor 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Arbetsdagens längd [tim] Exempel: En arbetstagare arbetar 4 tim om dagen och utsätts under den tiden för hand- och armvibrationer med RMS-värdet 5,0 m/s 2. Den dagliga vibrationsexponeringen blir då 0,71 x 5,0 = 3,6 m/s 2.

20 Generella krav Planering av arbetet (3 ) Arbeten skall planeras, bedrivas och följas upp så att riskerna till följd av exponering för vibrationer minimeras genom att vibrationerna elimineras vid källan eller sänks till lägsta möjliga nivå. Hänsyn skall tas till den tekniska utvecklingen och möjligheterna att begränsa vibrationerna.

21 Generella krav Riskbedömning (4 ) Arbetsgivaren skall undersöka arbetsförhållandena och bedöma de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet. Riskbedömning ska ta hänsyn till: Daglig vibrationsexponering, A(8) Exponeringens nivå, typ och varaktighet Resultat från medicinska kontroller Särskilt känsliga personer Speciella arbetsförhållanden Information från arbetsutrustningens tillverkare

22 Generella krav Uppskattning av exponering (5 ) Riskbedömningen skall innehålla en uppskattning av den dagliga vibrationsexponeringen genomförd av sakkunnig person. Mätningar skall utföras i den omfattning som behövs. Som alternativ till mätning får vibrationernas storlek uppskattas genom observation av förekommande arbetsmoment och hänvisning till relevant information om vibrationsaccelerationen.

23 Två alternativ vid exponeringsuppskattning Uppskattning av vibrationernas storlek genom bedömning Observation av förekommande arbetsmoment Relevant information om sannolik vibrationsnivå hos utrustning under dessa användningsförhållanden Information från utrustningens tillverkare Uppskattning av vibrationernas storlek enligt delar av standard SS-ISO för helkroppsvibrationer SS-EN ISO & -2 för hand- och armvibrationer

24 Informationsbaserad uppskattning Vibrationernas storlek uppskattas från relevant information Tillverkarens deklarerade värden Branschorganisationers sammanställningar Databaser på Internet, t.ex. Umeå universitet Vad läggs i begreppet relevant? Mätriktningar och mätpunkter Användningsförhållanden kontra mätförhållanden Eftersatt underhåll hos maskinen Användningsteknik och utbildning

25 Tillverkarinformation Tillverkarkrav i maskinföreskrifterna AFS 2008:3 Maskiner ska vara konstruerade och tillverkade så att risker till följd av vibrationer som orsakas av maskinen minskas till lägsta möjliga nivå. Maskinens accelerationsvärde och mätosäkerheten (K-värdet) skall deklareras och anges i bruksanvisningen. (Gäller både helkropps- och hand- och armvibrationer) Tillverkaren ska informera om kvarstående risker samt om vilka skyddsåtgärder användaren ska vidta.

26 Vektorsumman

27 Accelerationsvärden hand- och armvibrationer Vid användning av tillverkardata behöver man veta hur de angivna värdena är uppmätta. Enligt förskrifterna gäller den s.k. vektorsumman som baseras på mätning i tre riktningar. Om det är oklart hur värdet är uppmätt eller om värdet baseras på mätning i endast en riktning bör angivet värde multipliceras med faktorn 2 innan man använder tabellen. Leverantören kan behöva kontaktas för att få fullständiga uppgifter.

28 Accelerationsvärden hand- och armvibrationer Vid exponeringsbedömning där deklarerade accelerationsvärden används bör K-värdet (osäkerheten) summeras till det deklarerade värdet innan tabellen används. Slagborrmaskin a tabell = a h + K

29 Deklarerade värden - Exempel Slagborrmaskin Cirkelsåg 800W

30 Poängmetod Hand- och arm Acceleration [m/s 2 ] , , , , min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h Daglig exponeringstid

31 Exponeringens varaktighet Verklig användningstid = T 1 + T 2 + T 3 + T 4 + T 5 + T 6 8 Tillverkar- 7 data Uppskattad tid T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 Acceleration [m/s 2 ] RMS-värde Tid [s]

32 Poängmetod Helkropp , , , , , Acceleration [m/s 2 ] 1, , , , , , , , , , , , , , , , min 15 min 30 min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 12h Daglig exponeringstid

33 Exponeringsmätningar Hand- och armvibrationer RMS-värde i enlighet med SS-EN ISO och -2 (2001), i tre ortogonala riktningar Vektorsumma (ger ett sammanfattande värde för samtliga tre riktningar) Båda händerna skall utvärderas - Mätningar ofta komplicerade på grund av att maskinen är i rörelse. Operatören byter också ofta maskiner under arbetsdagen. - Svårigheter att placera och fästa mätgivaren (accelerometer). - Flera mätningar krävs för att få representativt resultat.

34 Exponeringsmätningar Helkroppsvibrationer RMS-värde i enlighet med SS-ISO (1997), i tre ortogonala riktningar, inkl. k-faktor för X- och Y- riktning Riktningen med högst värde används - Mätningar enklare än för hand- och armvibrationer. Mätgivaren enkel att placera. - Mätningar kan göras under längre tid upp till hel arbetsdag. - Flera mätningar kan behövas för att få representativt resultat.

35 De två alternativen Mätning - Kunskap & erfarenhet - Tidskrävande - Dyr mätutrustning Uppskattning av daglig vibrationsexponering Information från annan part Informationsbaserad - Grov uppskattning Mätning Nej Relevant - Billigare - Ta vara på andras kunskap Beräkna A(8) m.h.a. storlek och tid Ja

36 Generella krav Riskvärdering (6 ) insatsvärden och gränsvärden exponeringens nivå, typ och varaktighet information från medicinska kontroller information från arbetsutrustningens tillverkare särskilda arbetsförhållanden särskilt känsliga personer risk för olycksfall orsakade av vibrationer exponering för vibrationer utanför arbetstid (inom ramen för verksamheten)

37 Generella krav Information och utbildning (11 ) Information och utbildning av arbetstagare som utsätts för risker p.g.a. vibrationer -Inte kopplat till insats- eller gränsvärden Resultat av riskbedömningar Gräns och insatsvärden Åtgärder Arbetsrutiner Innebörd av hälsorisker i samband med vibrationsexponering Varför och hur man upptäcker och rapporterar tecken på skada Syftet med medicinska kontroller och när de ska erbjudas

38 Villkorade krav Exponeringsvärden (Bilaga 3) Daglig vibrationsexponering A(8) Insatsvärden Gränsvärden Hand- och armvibrationer 2,5 m/s 2 5 m/s 2 Helkroppsvibrationer 0,5 m/s 2 1,1 m/s 2 Åtgärder (10 ) Åtgärder ska anpassas till arbetstagare som kan vara särskilt känsliga för vibrationer.

39 Villkorade krav Om insatsvärdet överskrids eller om riskvärderingen motiverar det ska åtgärder vidtas, bl.a. (8 ) Alternativ arbetsmetod eller arbetsutrustning Underhållsprogram för arbetsutrustning Tekniska hjälpmedel t.ex. dämpande säten och vibrationsdämpande handtag Information och utbildning angående användningssätt Begränsning av exponeringstid... Åtgärder som inte genomförs omedelbart ska föras in i en skriftlig handlingsplan som beskriver vad, när och ansvarig.

40 Villkorade krav Vibrationsexponeringen får inte överskrida något av gränsvärdena (9 ) Om gränsvärdet har överskridits skall arbetsgivaren: vidta omedelbara åtgärder för att minska exponeringen, utreda orsakerna till överskridandet, se till att ytterligare överskridande undviks.

41 Villkorade krav Medicinska kontroller ska erbjudas (12 ) Om vibrationsexponeringen överskrider insatsvärdet Då det finns skäl att misstänka att skadliga hälsoeffekter kan uppstå även om insatsvärdet inte överskrids Tandvårds- eller fotvårdspersonal Bilmekaniker och nitare Om tecken på skada upptäcks vid undersökning Erbjud medicinsk kontroll till övriga arbetstagare som exponerats på liknande sätt

42 Exempel på åtgärder Vad kan arbetsgivaren göra? Hand- och armvibrationer Byta ut gamla högvibrerande maskiner mot nya med lägre vibrationer. Undersöka om annan metod som ger lägre vibrationsexponering kan användas. Välja rätt maskin för det arbete som ska utföras. Kan exempelvis fristående maskiner användas? Underhålla maskinerna. Komplettera maskinerna med vibrationsdämpande handtag eller stativ. Om möjligt införa arbetsrotation. Informera och utbilda arbetstagarna i att använda maskinerna på rätt sätt.

43 Exempel på åtgärder Hand- och armvibrationer Vad kan arbetstagaren göra? Inte använda mer kraft än vad arbetet kräver, låt maskinen göra jobbet Aldrig hålla i mutterhylsa, slagmejsel eller borr under själva arbetet. Följa de instruktioner som finns för maskinen. Arbeta i naturliga kroppsställningar. Inte köra maskiner på tomgång eller vid egensvängningar i onödan. Byta ut slitna slipskivor i tid. Se till att hålla händer varma och torra, undvik om möjligt kalla maskiner. Se till att tryckluftsdrivna maskiner inte blåser kalluft på kroppen.

44 Exempel på åtgärder Vad kan arbetsgivaren göra? Beakta vibrationsproblematiken vid inköp av nya maskiner. Byta ut förarstolen mot ny med bättre vibrationsdämpning. Se till att rätt maskin används för det arbete som ska utföras. Underhålla maskinerna vibrationsdämpande delar i hjulupphängning, hytter och stolar. Se till att rätt däck används för den terräng maskinen arbetar i. Se till att underlaget som arbetsmaskiner körs på är så jämnt som möjligt. Om möjligt införa arbetsrotation. Helkroppsvibrationer Informera och utbilda arbetstagarna i att använda maskinerna på rätt sätt.

45 Exempel på åtgärder Vad kan arbetstagaren göra? Inte köra maskiner på tomgång i onödan. Utföra arbetet i naturlig arbetsställning. Välja rätt maskin för det arbete som ska utföras. Ta regelbundna pauser. Köra lugnt och varsamt. Helkroppsvibrationer Följa de instruktioner som finns för maskinen. Undvika att arbeta vid varvtal där egensvängningar förekommer. Undvika där det är möjligt att köra på underlag som ger kraftiga vibrationer. Ställa in förarstolen så att den ger rätt dämpning.

46 Arbete med skotare Z-riktning Stol På golv

47 Exempel på vibrationer hos handhållna maskiner Insatsvärde 2,5 8 tim 2 tim 30 min 13 min 7,5 min 4,8 min 3,3 min 2,5 min Gränsvärdet 5 m/s 2 uppnås efter 4 ggr så lång tid

48 Exempel på vibrationer hos handhållna maskiner Insatsvärde 2,5 8 tim 2 tim 30 min 13 min 7,5 min 4,8 min 3,3 min 2,5 min Gränsvärdet 5 m/s 2 uppnås efter 4 ggr så lång tid

49 Exempel på vibrationer hos handhållna maskiner 2,5 Insatsvärde 8 tim 2 tim 30 min 13 min 7,5 min 4,8 min 3,3 min 2,5 min Gränsvärdet 5 m/s 2 uppnås efter 4 ggr så lång tid

50 Relation mellan styrka och tid Hand- och armvibrationer Hur lång tid kan man utsättas för en viss acceleration innan man uppnår insats- resp. och gränsvärde? 45,0 40,0 35,0 Exempel: Vid accelerationen 10 m/s 2 uppnås insatsvärdet efter 30 min och gränsvärdet efter 2 timmar Acceleration [m/s 2 ] 30,0 25,0 20,0 15,0 Insatsvärde 2,5 m/s2 Gränsvärde 5,0 m/s2 10,0 5,0 0,0 8 tim 4 tim 2 tim 1 tim 30 min 15 min 7,5 min Exponeringstid per 8-timmarspass

51 Exempel på mätresultat från AV mätprojekt Bilning (19 mätningar) Acceleration [m/s 2 ] Tid till insatsvärde Tid till gränsvärde min- 2 tim 21 min 8 tim

52 Exempel på helkroppsvibrationer hos olika maskiner Insatsvärde 0,5 8 5,5 3,1 2 1,4 1 tim min Gränsvärdet 1,1 m/s 2 uppnås efter ca 4,8 ggr så lång tid

53 Exempel på helkroppsvibrationer hos olika maskiner Insatsvärde 0,5 8 5,5 3,1 2 1,4 1 tim min Gränsvärdet 1,1 m/s 2 uppnås efter ca 4,8 ggr så lång tid

54 Exempel på helkroppsvibrationer hos olika maskiner Insatsvärde 0,5 8 5,5 3,1 2 1,4 1 tim min Gränsvärdet 1,1 m/s 2 uppnås efter ca 4,8 ggr så lång tid

55 Relation mellan styrka och tid Helkroppsvibrationer Hur lång tid kan man utsättas för en viss acceleration innan man uppnår insats- resp. och gränsvärde? 7,0 Acceleration [m/s 2 ] 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Exempel: Vid accelerationen 1,5 m/s 2 uppnås insatsvärdet efter knappt 1 tim och gränsvärdet efter drygt 4 tim. 8 tim 4 tim 2 tim 1 tim 30 min 15 min Exponeringstid per 8-timmarspass Insatsvärde 0,5 m/s2 Gränsvärde 1,1 m/s2

56 Mer information Temasida vibrationer

57 Tack för uppmärksamheten!

Föreskrifter om Vibrationer Barbro Nilsson

Föreskrifter om Vibrationer Barbro Nilsson Föreskrifter om Vibrationer Barbro Nilsson Vibrationer Vibrationer från handhållna maskiner Helkroppsvibrationer Vibrationsrelaterade skador: Hand- och armvibrationer: Helkroppsvibrationer: Övergående

Läs mer

Vibrationer. Vibrationer. Vibrationer

Vibrationer. Vibrationer. Vibrationer Vibrationer Med vibrationer menas: Ett föremåls svängning kring ett viloläge. Mäts... Frekvens (Hz) Förflyttning (m) Acceleration med enheten m/s 2 eller db I tre dimensioner, x-, y- och z-led där gränsvärdena

Läs mer

Vibrationer - föreskrifter

Vibrationer - föreskrifter Vibrationer - föreskrifter FTF Bräcke 20 november 2007 Bengt Johansson Enheten för Maskiner och Personlig Skyddsutrustning 1 Föreskrifter om vibrationer (AFS 2005:15) Föreskrifterna riktar sig till arbetsgivare

Läs mer

Vibrerande verktyg och maskiner

Vibrerande verktyg och maskiner Korta fakta Vibrerande verktyg och maskiner En skakande upplevelse... Vibrerande verktyg och maskiner Vibrerande verktyg innebär risk för ohälsa. Mest känt är risken för vita fingrar. Även neurologiska

Läs mer

Center for Vibration Comfort. www.cvk.se

Center for Vibration Comfort. www.cvk.se Center for Vibration Comfort www.cvk.se Center for Vibration Comfort Verklig miljö Test miljö Vibrationsmätning på människor Vibrationsmätning på material Helkroppsoch Hand-arm Vibrationer Direktiv 2002/44/EG

Läs mer

Hand- och armvibrationer

Hand- och armvibrationer Bilaga 1 Hand- och armvibrationer 1. Uppskattning av daglig vibrationsexponering Uppskattningen av exponering för hand- och armvibrationer grundar sig på den dagliga vibrationsexponeringen under en representativ

Läs mer

Planera. Bedöm. Åtgärda

Planera. Bedöm. Åtgärda Planera Bedöm Åtgärda Vad är helkroppsvibrationer? Helkroppsvibrationer uppstår när man sitter, står eller ligger på olika typer av vibrerande underlag. Kör du entreprenadmaskin tillhör du en yrkesgrupp

Läs mer

Riskmanagement vibrationer

Riskmanagement vibrationer Riskmanagement vibrationer Kontaktdag med Metalund 2011-03-22 Istvan Balogh Arbets- och miljömedicin DAGSLÄGET Trots många års krav lever företag inte upp till de stränga regler som finns! Fastän många

Läs mer

Vårt arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön

Vårt arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön Region Östergötland Arbetsmiljöövervakning (laboratorium) Patientutredningar Vårt arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön

Läs mer

Vibrationer. Vibrationer, historik. Vibrationer, historik. Peter Berg, yrkeshygieniker. Helkropp. Hand- arm

Vibrationer. Vibrationer, historik. Vibrationer, historik. Peter Berg, yrkeshygieniker. Helkropp. Hand- arm Vibrationer Peter Berg, yrkeshygieniker Helkropp Universitetssjukhuset Örebro Hand- arm Vibrationer, historik ~1913 rapporterades om muskeltrötthet och vita fingrar bland arbetare i italienska marmorgruvor

Läs mer

Hög och långvarig exponering för vibrationer kan ha påverkan på hälsan

Hög och långvarig exponering för vibrationer kan ha påverkan på hälsan Hög och långvarig exponering för vibrationer kan ha påverkan på hälsan Sedan 6 juli 2005 gäller direktiv 2002/44/EG från den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering

Läs mer

Helkropps vibrationer

Helkropps vibrationer Helkropps vibrationer Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se http://camm.sll.se I detta faktablad tar vi upp vad vibrationer är, vilka yrkesgrupper

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER VIBRATIONER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-456-7 ISSN 1650-3163

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER VIBRATIONER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-456-7 ISSN 1650-3163

Läs mer

VIBRATIONSGUIDEN Ett hjälpmedel för kartläggning och bedömning av risker vid HELKROPPSVIBRATIONER

VIBRATIONSGUIDEN Ett hjälpmedel för kartläggning och bedömning av risker vid HELKROPPSVIBRATIONER VIBRATIONSGUIDEN Ett hjälpmedel för kartläggning och bedömning av risker vid HELKROPPSVIBRATIONER Författare Jimmy Diamandopoulos Ingemansson Technology AB Jonas Larsson Lars Landström För mera information

Läs mer

Så vi börjar enkelt. Vad är då en vibration? Enkelt uttryck är det en svängningsrörelse kring en mittpunkt. Denna svängning kan beskrivas med olika

Så vi börjar enkelt. Vad är då en vibration? Enkelt uttryck är det en svängningsrörelse kring en mittpunkt. Denna svängning kan beskrivas med olika 1 Så vi börjar enkelt. Vad är då en vibration? Enkelt uttryck är det en svängningsrörelse kring en mittpunkt. Denna svängning kan beskrivas med olika uttryck så som amplitud och frekvens där amplituden

Läs mer

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska

Läs mer

Utredning av den dagliga vibrationsexponeringen i hjullastare, distributionsbil och timmerbil

Utredning av den dagliga vibrationsexponeringen i hjullastare, distributionsbil och timmerbil Utredning av den dagliga vibrationsexponeringen i hjullastare, distributionsbil och timmerbil Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkropps- och handarm vibrationer).

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 23/2015 Arbets- och miljömedicin Lund Hand- armvibrationer vid rengöring med högtryckspruta av hönsstall Utförd: 2015-11-03 Jakob B Riddar Yrkeshygieniker Arbets- och miljömedicin Datum 2015-12-14

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Syd. Mätrapport. Företaget N N. Helkroppsvibrationer från golv. Rapport nr 11/2016

Arbets- och miljömedicin Syd. Mätrapport. Företaget N N. Helkroppsvibrationer från golv. Rapport nr 11/2016 Rapport nr 11/2016 Arbets- och miljömedicin Syd Mätrapport Företaget N N Helkroppsvibrationer från golv Jan-Eric Karlsson Yrkeshygieniker Jakob Riddar Yrkeshygieniker Arbets- och miljömedicin Datum 2016-05-16

Läs mer

RAPPORT SLO-847 PM 53521/03 Vibrationer ett arbetsmiljöproblem? Finansierad av SLO-fonden

RAPPORT SLO-847 PM 53521/03 Vibrationer ett arbetsmiljöproblem? Finansierad av SLO-fonden RAPPORT SLO-87 PM 321/03 Vibrationer ett arbetsmiljöproblem? Finansierad av SLO-fonden SMP Svensk Maskinprovning AB Provning, Alnarp december 200 PM 321/03 Sammanfattning SMP Svensk Maskinprovning har

Läs mer

AFS 2005:16 Buller

AFS 2005:16 Buller AFS 2005:16 Buller 1 Nya bullerföreskrifter fr.o.m. 2005-07-01 AFS 2005:16 ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BULLER AFS 2005:16 - gäller för verksamheter där någon kan utsättas för buller i arbetet.

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 23/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Riskbedömning och medicinska kontroller för vibrationer vid en rivningsfirma i Skåne Lisa Hård Underläkare Karin Wilander Yrkeshygieniker Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för

Läs mer

Arbetsledares inställning till och kännedom om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer Enkät- och intervjuundersökning

Arbetsledares inställning till och kännedom om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer Enkät- och intervjuundersökning Arbetsledares inställning till och kännedom om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer Enkät- och intervjuundersökning Bernadetta Nordlinder Leg.läkare, spec allmän medicin Handledare: Tohr Nilsson

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 177, 06/07/2002 s L0044

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 177, 06/07/2002 s L0044 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet

Läs mer

Operatörstolen. Pak-Yue Wu Anna Ågren

Operatörstolen. Pak-Yue Wu Anna Ågren Operatörstolen Pak-Yue Wu Anna Ågren MF2011 Systems engineering School of Industrial Engineering and Management March 2009 Sammanfattning Stolen i skotaren är en väldig viktig del då det är den som operatören

Läs mer

Exponering för helkroppsvibrationer Västerås Lokaltrafik 2013

Exponering för helkroppsvibrationer Västerås Lokaltrafik 2013 2013 Exponering för helkroppsvibrationer Västerås Lokaltrafik 2013 av Niclas Sparreskog Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning 2012/13. Handledare Håkan Löfstedt Arbets- och miljömedicinska

Läs mer

ARBETSRAPPORT. Vibrationsmätningar på provbana PONSSE ELK. Petrus Jönsson & Claes Löfroth FRÅN SKOGFORSK NR 636 2007

ARBETSRAPPORT. Vibrationsmätningar på provbana PONSSE ELK. Petrus Jönsson & Claes Löfroth FRÅN SKOGFORSK NR 636 2007 ARBETSRAPPORT FRÅN SKOGFORSK NR 636 2007 Vibrationsmätningar på provbana PONSSE ELK Petrus Jönsson & Claes Löfroth Uppsala Science Park, SE-751 83 UPPSALA, Sweden Ph. +46 18 18 85 00 Fax. +46 18 18 86

Läs mer

Vibrationer och hälsah

Vibrationer och hälsah Vibrationer och hälsah Förekomst 350 000 exponerade för handhållna vibrationer, 35 000 under minst 25% av arbetstiden (SCBs( arbetsmiljöstatistik 2007) 34-64% vita fingrar bland skogsarbetare Lars-Gunnar

Läs mer

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Gränsvärden för buller och vibrationer

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Gränsvärden för buller och vibrationer Gränsvärden för buller och vibrationer EU:s direktiv för arbetarskydd förverkligade i nationella lagar Ökad säkerhet och förbättrat hälsoskydd på arbetsplatsen Direktiv för arbetarskydd mot buller och

Läs mer

Buller och hörselskydd

Buller och hörselskydd Buller och hörselskydd Ibland hör man någon säga, visst bullrar det men man vänjer sig. Det är fel. Man vänjer sig inte. Man blir hörselskadad. Du ska inte behöva utsättas för buller som skadar dig. De

Läs mer

Vibrationer i arbetet

Vibrationer i arbetet Arbetarskyddsanvisningar och guider 43 Vibrationer i arbetet ARBETARSKYDDSFÖRVALTNINGEN Tammerfors 2007 Översättning: Carola Rönnberg, arbetarskyddsdistriktens svenska samarbetsgrupp Samma ISBN 978-952-479-052-9

Läs mer

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det?

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det? Arbetsmiljö Det finns många risker på en byggarbetsplats. Det första man tänker på är ofta risken för olyckor som att falla ner från ett tak eller en byggnadsställning eller att tappa kontrollen över en

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Istvan Balogh, AMM Lund

Istvan Balogh, AMM Lund Handledning d för riskbedömning Istvan Balogh, AMM Lund Att värdera vibrationsexponering. Hur hittar jag vibrationsdata? CE-märkning kontra fältmätning. Stegen i riskbedömning. Grupparbeten Riskbedömning

Läs mer

Tillgänglighet. Checklistan baseras på utvalda delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS):

Tillgänglighet. Checklistan baseras på utvalda delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS): 2015-03-10 Tillgänglighet Checklistan innehåller fysiska, psykiska, sociala och kognitiva aspekter i arbetsmiljön och kan vara ett stöd i arbetet med att öka tillgängligheten på arbetsplatsen. Checklistan

Läs mer

Enkla åtgärder för att minska vibrationsnivåer i jordbrukstraktorer

Enkla åtgärder för att minska vibrationsnivåer i jordbrukstraktorer SLUTRAPPORT SLO-927 Enkla åtgärder för att minska vibrationsnivåer i jordbrukstraktorer Niklas Adolfsson, JTI 3 Inledning Sedan Arbetsmiljöverkets föreskrift om vibrationer kom (AFS 2005:15), har inte

Läs mer

Kartläggning av handhållna vibrerande verktyg samt individuella riskbedömningar på verkstadsarbetarna som använder dessa verktyg.

Kartläggning av handhållna vibrerande verktyg samt individuella riskbedömningar på verkstadsarbetarna som använder dessa verktyg. Kartläggning av handhållna vibrerande verktyg samt individuella riskbedömningar på verkstadsarbetarna som använder dessa verktyg. Författare: Eva Juhlin Handledare: Ulf Flodin, Yrkes- och miljömedicinskt

Läs mer

Mätning av bullerexponering

Mätning av bullerexponering Mätning av bullerexponering FTF Bräcke 20 november 2007 Bengt Johansson Enheten för Maskiner och Personlig Skyddsutrustning 1 Mätning av buller Yrkeshygieniska mätningar (exponeringsmätningar) - Orienterande

Läs mer

Checklista Belastningsergonomi

Checklista Belastningsergonomi Checklista Belastningsergonomi Checklista för bedömning - utifrån föreskrifterna om belastningsergonomi, AFS 2012:2 h Augusti 2013 1 Checklista för bedömning utifrån föreskrifterna om belastningsergonomi,

Läs mer

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt.

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. 1 Till frukt- och gröntavdelningen Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. Rekommendationen vänder sig till inköpare, butiksutvecklare, butikschef

Läs mer

DEN VITA DÖDEN. REPORTAGE Vibrationer

DEN VITA DÖDEN. REPORTAGE Vibrationer REPORTAGE Vibrationer DEN VITA DÖDEN 400 000 SVENSKAR I DUSSINTALS YRKESGRUPPER UTSÄTTS FÖR DET DAGLIGEN, MEN MEST UTSATTA ÄR ANSTÄLLDA INOM BYGGBRANSCHEN. DÄR SMYGER VIBRATIONSSKADORNA SAKTA PÅ DIG OCH

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Handlingsplan mot störande buller. Tyresö förskolor och skolor

Barn- och utbildningsförvaltningen. Handlingsplan mot störande buller. Tyresö förskolor och skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Handlingsplan mot störande buller i Tyresö förskolor och skolor 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen 2006-01-13 Handlingsplan störande buller i Tyresö förskolor och

Läs mer

MANUAL FÖR MEDICINSK KONTROLL AV

MANUAL FÖR MEDICINSK KONTROLL AV MANUAL FÖR MEDICINSK KONTROLL AV HAND-ARM VIBRATIONER Projektarbete vid företagsläkarkursen, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet 2006/2007 Tord Ekbom Specialist i allmänmedicin Feelgood Företagshälsovård

Läs mer

Checklista. Riskbedömning för hantering av kemiskt ämne

Checklista. Riskbedömning för hantering av kemiskt ämne Checklista Riskbedömning för hantering av kemiskt ämne Detta är ett förslag till ett arbetssätt som kan passa för vissa hanteringar. Ibland kan man bedöma hela grupper av ämnen samtidigt. Om arbetet innebär

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

HAVS Ombord SARAH AF UHR JOHAN HOLM. En studie av hand- och armvibrations syndrom och dess förebyggande åtgärder

HAVS Ombord SARAH AF UHR JOHAN HOLM. En studie av hand- och armvibrations syndrom och dess förebyggande åtgärder HAVS Ombord En studie av hand- och armvibrations syndrom och dess förebyggande åtgärder Examensarbete inom Sjökaptensprogrammet SARAH AF UHR JOHAN HOLM Institutionen för sjöfart och marin teknik CHALMERS

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m 1 !! Risk för fall Fall vid arbete på ställning Fall från stege Fall i gropar eller schakt utan skydd Fall genom skivmaterial e d

Läs mer

EXAMENSARBETE. Metod för riskbedömning avseende handoch armvibrationer - Vid Scania CV AB. Malin Olsson Civilingenjörsexamen Teknisk design

EXAMENSARBETE. Metod för riskbedömning avseende handoch armvibrationer - Vid Scania CV AB. Malin Olsson Civilingenjörsexamen Teknisk design EXAMENSARBETE Metod för riskbedömning avseende handoch armvibrationer - Vid Scania CV AB Malin Olsson 2014 Civilingenjörsexamen Teknisk design Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik

Läs mer

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu EU-lagstiftning om hälsa och säkerhet (1) Huvudsaklig europeisk lagstiftning som stödjer arbetstagarskydd mot

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Tillsyn av ljudmiljö i skola och förskola BARBRO NILSSON Arbetsmiljöinspektör

Tillsyn av ljudmiljö i skola och förskola BARBRO NILSSON Arbetsmiljöinspektör Tillsyn av ljudmiljö i skola och förskola BARBRO NILSSON Arbetsmiljöinspektör 1 2008-11-27 Exempel på faktorer som kan påverka aktivitetsbullret Trafikbuller Ventilationsbuller Buller från apparater Buller

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Arbetsmiljö vid stubbskörd. Ett material för förare, entreprenörer och uppdragsgivare

Arbetsmiljö vid stubbskörd. Ett material för förare, entreprenörer och uppdragsgivare Arbetsmiljö vid stubbskörd Ett material för förare, entreprenörer och uppdragsgivare I kommande bilder visas vanliga arbetssituationer i samband med stubbskörd. Till bilderna lyfts frågeställningar för

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Belasta rätt vid personförfl yttning

Belasta rätt vid personförfl yttning Belasta rätt vid personförfl yttning BELASTNINGSSKADOR INOM vård och omsorg är vanliga. Belastningsskador drabbar inte bara individen utan påverkar även verksamheten och samhället. Skador uppkommer vid

Läs mer

Vibrationsexponering på arbetsplatsen?

Vibrationsexponering på arbetsplatsen? Vibrationsexponering på arbetsplatsen? Ett arbetssätt för företagshälsovård för implementering av Arbetsmiljöverkets regler. Margareta Tholin AB Previa, Järnvägsgatan 35, 252 25 Helsingborg Handledare:

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948 1(8) A. Introduktion Svan 948 är en liten bärbar och robust digital 4-kanalig ljud- och vibrationsanalysator som kan användas för mätning och lagring av både ljud och vibrationer över tid. Instrumentet

Läs mer

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011

Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 ARBETSMILJÖVERKET www.av.se Berg och Grus Oskarhamn 19 maj 2011 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20 1 Här kan man ändra texten genom att visa Sidhuvud och Sidfot 2011-05-20

Läs mer

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? CNC-maskiner Maskinchecklista Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Olyckor vid CNC-maskinen ger oftast svåra skador med stort personligt lidande och höga kostnader för både

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Konsekvensbedömning?

Konsekvensbedömning? Konsekvensbedömning? Historik - Konsekvensbedömning Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. (AML 3 kap 2 ) Arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 8 oktober 2002 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska

Läs mer

Handledning till riskbedömningsmetoden HARM

Handledning till riskbedömningsmetoden HARM Handledning till riskbedömningsmetoden HARM Detta är en handledning till riskbedömningsmetoden HARM Bedöm riskerna vid arbete med hand och arm h HARM är ett hjälpmedel för att ta fram risknivån för hand-,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR LASER

CHECKLISTA FÖR LASER CHECKLISTA FÖR LASER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Syftet med denna checklista är att uppmärksamma om det finns risk för skador på arbetstagares ögon och hud av artificiell optisk strålning (i detta fall

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Vibrationsrelaterade symtom hos verkstadsarbetare - en longitudinell studie vid Rolls-Royce AB i Kristinehamn

Vibrationsrelaterade symtom hos verkstadsarbetare - en longitudinell studie vid Rolls-Royce AB i Kristinehamn Vibrationsrelaterade symtom hos verkstadsarbetare - en longitudinell studie vid Rolls-Royce AB i Kristinehamn Författare: Annica Westlund Varnumhälsan Handledare: Lars-Gunnar Gunnarsson Projektarbete vid

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m

Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m Risker och förebyggande åtgärder Avsnitt 6 a Fall, ras, belastning m m 1!! Risk för fall Fall vid arbete på ställning Fall från stege Fall i gropar eller schakt utan skydd Fall genom skivmaterial e d som

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT SLO 906 2006-03-28 UTVÄRDERINGSMODELL FÖR VIBRATIONER S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B

PROVNINGSRAPPORT SLO 906 2006-03-28 UTVÄRDERINGSMODELL FÖR VIBRATIONER S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B PROVNINGSRAPPORT SLO 906 2006-03-28 UTVÄRDERINGSMODELL FÖR VIBRATIONER S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B SMP Uppsala: Fyrisborgsgatan 3, 754 50 Uppsala Tel: 018-56 15 00 Fax: 018-12 72

Läs mer

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten 20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten har ökat. Allt oönskat ljud kallas för buller. Det

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 3/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsoeffekter och förebyggande arbete vid vibrationsexponering i saneringsföretag Eva L Bergsten Helena Anundi Pia Rehfisch Peter Palm Sammanfattning

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Rapport nr 2/2015

Arbets- och miljömedicin Lund. Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Rapport nr 2/2015 Rapport nr 2/2015 Arbets- och miljömedicin Lund Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Eva Tekavec a Jonathan Lyström b Catarina Nordander a Kvalitetsgruppen för

Läs mer

ARBETSRAPPORT. Vibrationsmätningar på drivare och skotare. Paul Granlund & Magnus Thor FRÅN SKOGFORSK NR

ARBETSRAPPORT. Vibrationsmätningar på drivare och skotare. Paul Granlund & Magnus Thor FRÅN SKOGFORSK NR ARBETSRAPPORT FRÅN SKOGFORSK NR 601 2005 Vibrationsmätningar på drivare och skotare Paul Granlund & Magnus Thor Uppsala Science Park, SE-751 83 UPPSALA, Sweden Ph. +46 18 18 85 00 Fax. +46 18 18 86 00

Läs mer

HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod

HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod Bedöm riskerna vid arbete med hand och arm h HARM är ett hjälpmedel för att ta fram risknivån för hand-, arm-, nack- eller skulderbesvär vid arbete med händer och armar.

Läs mer

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor)

Förslag till föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (4 bilagor) ...-,,,_...- A R B E T S M I L J Ö VERKET REMISS Datum Vår beteckning 2015-02-11 RT 2014/107222 Sid 1 (1) Enheten för teknik Stefan Nygård, 010-730 98 59 arbetsmiljoverket@av.se Förslag till föreskrifter

Läs mer

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

JÄMFÖRELSEMATERIAL FÖR VIBRATIONER OCH BULLER HOS MOTORSÅGAR OCH RÖJSÅGAR PU 55922/03

JÄMFÖRELSEMATERIAL FÖR VIBRATIONER OCH BULLER HOS MOTORSÅGAR OCH RÖJSÅGAR PU 55922/03 JÄMFÖRELSEMATERIAL FÖR VIBRATIONER OCH BULLER HOS MOTORSÅGAR OCH RÖJSÅGAR PU 55922/03 Ett projekt utfört på uppdrag av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Anslagsnummer SLO-852 Maj 2005 S M P S V E N

Läs mer

Hand-arm vibrationsskadesyndrom (HAVS) Medicinskt utredning av Vibrationsskador i händer och armar.

Hand-arm vibrationsskadesyndrom (HAVS) Medicinskt utredning av Vibrationsskador i händer och armar. Hand-arm vibrationsskadesyndrom (HAVS) Medicinskt utredning av Vibrationsskador i händer och armar. ARBETS- OCH MILJÖMEDICINSKA KLINIKEN US I LINKÖPING Medicinsk bedömning av vibrationsskador i händer

Läs mer

Medicinska kontroller vid vibrationsexponering. Lars Gerhardsson Arbets- och Miljömedicin Sahlgrenska Univ sjh, Göteborg

Medicinska kontroller vid vibrationsexponering. Lars Gerhardsson Arbets- och Miljömedicin Sahlgrenska Univ sjh, Göteborg Medicinska kontroller vid vibrationsexponering Lars Gerhardsson Arbets- och Miljömedicin Sahlgrenska Univ sjh, Göteborg 1 Obligatoriska medicinska kontroller 57 62 Vibrationsexponering Kontroll ska genomföras

Läs mer

Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet)

Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet) Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet) Europeiska kommissionen Icke-bindande handbok om god praxis i syfte att genomföra direktiv 2002/44/EG

Läs mer

Om Konsekvensbedömningar - ett kompendium av Thomas Engström, samordnande huvudskyddsombud Servicenätet Stockholm, Posten AB

Om Konsekvensbedömningar - ett kompendium av Thomas Engström, samordnande huvudskyddsombud Servicenätet Stockholm, Posten AB Om Konsekvensbedömningar - ett kompendium av Thomas Engström, samordnande huvudskyddsombud Servicenätet Stockholm, Posten AB Konsekvensbedömning Vad är det? Och hur gör man? Inledning Inför varje större

Läs mer

Föreskrift om MR. konsekvenser

Föreskrift om MR. konsekvenser Föreskrift om MR konsekvenser Professor Peter Lundberg (peter.lundberg@liu.se) Radiofysik/MR-fysik Universitetssjukhuset i Linköping, CMIV & Linköpings Universitet September 2017 Tack till Steven Keevil,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKOGSBRUK Maskinell avverkning och terrängtransport

CHECKLISTA FÖR SKOGSBRUK Maskinell avverkning och terrängtransport CHECKLISTA FÖR SKOGSBRUK Maskinell avverkning och terrängtransport SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Checklistan är uppdelad i tre delar, delarna kan användas var och en för sig: 1. Arbetsledning frågor om

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

RAPPORT. Barkåkra 55:1 Magnetfältsmätning / Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren

RAPPORT. Barkåkra 55:1 Magnetfältsmätning / Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren RAPPORT Barkåkra 55:1 2016-05-10/2016-05-17 Upprättad av: Jimmy Bengtsson Granskad av: Mats Andersson Godkänd av: Mats Löfgren RAPPORT Barkåkra 55:1 El- och Kund PEAB Bostad Att. Ola Magnusson Box 334

Läs mer