Svensk Förening för Sömn forskning och Sömnmedicins tredje Årskongress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Förening för Sömn forskning och Sömnmedicins tredje Årskongress"

Transkript

1 SvenskFöreningförSömn forskningochsömnmedicins tredjeårskongress KonferenscentrumWallenberg Göteborg21 23april,2010

2

3 Bästekongressdeltagare DetärmedstorglädjevihälsarDigvälkommentillSvenskFöreningförSömnmedicinsårskongress 2010iGöteborg.Detstoraintressetfrånkollegor,industrirepresentanterochandrasömnintresseradeborgarförattviskallfåenintressantochgivandekongress.ÅretsmöteinnebärattvihäriGöteborgförtredjegångenfåttmöjlighetattarrangeraföreningensårligasammankomstochdetären viktiginspirationskälla.dessutomsammanfallerårskongressenmedsömnlaboratoriets25 årsjubileumigöteborg. Föreningensårsmötenvarengångitidenendiskussionsklubbförenlitentapperskarasömnforskare.Detenormaintressevisettkringsömnochsömnenssjukdomarunderdesenasteårenharresulteratiettsnabbtväxandedeltagarantalpåårsmötet detharblivitenårskongress.meddennautgångspunktharviiårförsöktlevaupptillförväntningarnagenomattskapaettbrettochomfångsrikt programinomsömn.liksomtidigareårinledervimedenkursdagsomiårinnehåller4separatakurserinomolikaområden.blandannatharviettriktatutbudmotkollegornainomodontologinochvår tekniskapersonalpåsömnlaboratorierna. Detvetenskapligaprogrammetspännerfrånbasalamekanismerinomsömntilldestoradiagnosområdena.Viharocksåinbjudnaföreläsaresomvihoppaskanbidrameddetsenasteinomsinafält.En speciellsessionhartillägnatsvåraungaochkommandeforskare.föreningensårsmötepåtorsdagen kommerattberörafleraviktigafrågorförvårförening blandannatackrediteringavsåvälaktiva somlaboratorier.dettaarbeteärsärskiltviktigtförattdefinieravårverksamhetgentemotomvärlden. Sistmeninteminstharviocksåenradutställaresomstårladdadeförattfåvisadetsenasteinom medicinskutredningochbehandlinginomsinaområden.viriktarettsärskilttacktilldessautställare sommöjliggörattvåraårskongresserkanblisåomfångsrikasomdeblivitdesenasteåren. Ingenårskongressärvärdnamnetutanvåraårligasocialasammankomster.Tvåkvällsaktiviteterfinns inplaneradeochdentraditionellakongressmiddagenkommerattföregåsavenkortbåttur.låtoss hoppasattgöteborgsnyckfullavädergudarärpåsittallrabästahumör! Viönskardigdärmedvarmtvälkommentillenvetenskapligochsocialsammankomstmedlandets sömnintresseradeigöteborgiapril.tillsammanskommervisomalltidattskapaenstimulerande miljöförutbyteavidéerochtankarmellankollegorfrånhelavårtavlångaland. VarmtvälkommentillGöteborgochårskongressen2010! JanHedner Lokalaorganisationskommittén 3

4 Bästeföreningsmedlem,kongressbesökareoch Sömnvän PåföreningensvägnarhälsarjagDighjärtligtvälkommentillSFSS s3:eårskongressigöteborg.detär medstorglädjevikanträffasförattdiskuteranyaforskningsrön,kliniskavardagsfrågorochsfss s ansträngningarförutvecklingavklinisksömnmedicin.programmetiåräråterigenfulltavintressanta ämnensombäddarförtrestimulerandeochhändelserikadagar. NyakunskaperhartillkommitsedansenastemöteiUppsala.Svensksömnforskningharliksom tidigarebidragitpåettsignifikantsätttilldennautveckling.iårkommerviattlyssnatillsåvälsvenska sominternationellaexperterinomolikasömnområden såbreddenkommerattfinnas. Kursprogrammetharutökatsförattgeutrymmetillriktadeutbildningsaktiviteter.Vierbjuderen CPAPkursspecifiktriktadmotsömnmedicinskvårdpersonalochenkursförtandläkareochandra intresseradeavodontologiskbehandlingvidsömnstörning.förförstagångenskallkognitiv beteendeterapividinsomnifåenhelkursdag.beteendeterapeuter,sömnmedicinskvårdpersonal, ochprimärvårdspersonalkanlärasighurkbtfungeraridenkliniskavardagenochhurdenna behandlingkanimplementeraspåbästasätt.därutöverfinnsförförstagångenenkursförmer avanceradesömnmedicinskafrågeställningar SleepMedicinePearls! SFSSharvuxitenormtunderåret antaletmedlemmarkommerattpassera400 sträcketunder kongressen!!föreningensoperativastrukturharsamtidigtutvecklatsytterligareunder2009. Arbetsgruppernaharkommitigångmedsittpraktiskaarbetesomskallpresenterasbådeunder kongressenochårsmötet. Kafferasterochutlovadekvällsaktiviteterkommerattskapaettforumförpersonligamötenoch mångaviktigasamtal.jagvillredannuhjärtligttackaallasponsorersomharmöjliggjortåretsmöte ochdärmedenarenaförsömnintresseradeforskareochvårdpersonalisverige. VälmöttiGöteborgönskar LudgerGrote OrdförandeSFSS 4

5 Huvudsponsorer PROGRAMKURSDAGEN Tidsschemakursdagen21april Registrering Kurs Lunch Kaffe(cirka) Kurs KvällsbuffépåRitz KURS1.SleepMedicinePearls Modernsömndiagnostikurettdifferentialdiagnostisktperspektiv.Teoriochavancerade falldiskussionerinkluderandesömnpolygrafier Kursledare:LudgerGroteochJanHedner KURS2.Kognitivbeteendeterapividinsomni. Teori,praktikochtillämpningar Kursledare:MarkusJansson Fröjmark KURS3.MetodförpatientträningvidCPAPterapi teoriochpraktik. FörstaSSFSkursenförCPAP inriktadvårdpersonal Kursledare:AndersBroström KURS4.Sömnmedicinskutvecklinginomodontologin Kontinuerligutbildningförsömnintresseradeodontologerochodontologisktintresserade somnologer Kursledare:ÅkeTegelberg GemensamkvällsbufféförkursdeltagareserverasiRestaurangRitz,Brunnsparkenkl Nytillrestakongressdeltagareärvälkomnaattanslutatillbaren. 5

6 PROGRAMSÖMNMEDICINSKÅRSKONGRESS 22april(Kongressdag1) Registrering Välkommen INSOMNI(Chair:J E.Broman,Uppsala) LärdomarocherfarenheterfrånSBUrapportenkringinsomni(30 JerkerHetta,Stockholm KBT strategierförapplikationisverige KickiKyhle,Säter FörändradförskrivningavsömnmedeliVästernorrland JohannesDock,Kramfors Kaffepausochutställning Thebiologyofcircadiancontrol TimoPartonen,Helsingfors MOTORISKASTÖRNINGARUNDERSÖMN RLS(Chair:TBD) JärnochjärnomsättningvidRLS,LenaLeissner,Örebro Prisceremoni KarlEkbomStipendiet Lunch SÖMNAPNÉBLOCK1(Chair:Å.Tegelberg,Malmö) AHI,ODIellersnarkning vadärviktigast EvaLindberg,Uppsala SystematicreviewofdatacomparingCPAPandoraldevicesinOSA OlivierVanderveken,Antwerp OutcomevidOSAbehandling varstårvieftersbu? YükselPeker,Skövde Föreläsningen ärsponsradav: Kaffepausochutställning AKTUELLSVENSKSÖMNFORSKNING PRESENTATIONAVABSTRACTS (Chair:E.Svanborg,Linköping) Högriskförsyskonblandbarnattutvecklaobstruktivtsömnapnéochförstorade halsmandlar.daniellefriberg,stockholm Nattligandningsregistreringavbarn behövsdet?,annaredmo,kristianstad HändelsersompåverkarpartnersstödtillCPAPbehandladepatientermedobstruktivt sömnapnésyndrom.mariaelfström,jönköping 6 Everydaylifeinspousestoindividualswithobstructivesleepapnoeasyndromebefore treatmentinitiation aqualitativestudybasedonin depthinterviews. AnnaStåhlkrantz,Jönköping

7 AnupdateontheEuropean leepapnoea atabase(esada) reportfrom22 Europeanlaboratories.JanHedner,Göteborg Baselinecharacteristicsoftherevascularizedpatientswithcoronaryartery diseaseandobstructivesleepapneainthericcadsatrial.erikthunström,skövde CardiacfunctionintheRICCADSAcohortwithobstructivesleepapneawith andwithoutdaytimesleepiness.helenaglantz,skövde Anoveldetectionalgorithmofautonomicactivationinsleepdisordersusing photoplethysmography,dirksommermeyer,göteborg Howdoesaffectedsleepinfluencehealthrelatedqualityoflifeinwomenwith restlesslegssyndrome?j.wesström,falun Firstnighteffectandburnout.HelenaPetersen,Stockholm IsapolysomnographicrecordingpriortoMSLTworththeeffort? ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 19:30 Båten Älvsnabben avgår från Lilla Bommen 20:00 KongressmiddagpåRestaurangRiverCafé,Eriksberg 23april(Kongressdag2) Registrering SÖMNAPNÉBLOCK2(Chair:R.Harlid,Stockholm) Sömnapnéscreeninghosobesa KajStenlöf,Göteborg HurfungerarvåraautomatiseradeCPAPsystem.Interaktivwork shopmed presentationerfrånindustrin SörenBerg,LudgerGrote CPAP behandlingiystad enlångtidsuppföljningav intentiontotreat samt ekonomiskkalkyl PerEmgård,Ystad ResursbesparingviaCPAPinformationigrupp ZaritaNilssonochPerEmgård,Ystad Kaffepausochutställning SYMPOSIUMUNGAFORSKARE(Chair:J.Hedner,Göteborg) EpworthSleepinessScale hurskadenanvändas? MartinUhlander,Linköping Vigilanceincommercialvehicleoperators MahssaKarimi,Göteborg Peripheralvasculartone clinicalapplicationsinsleepmedicine DingZou,Göteborg Hurpåverkarstressvårsömn? HelenaPetersen,Stockholm Livsstilsförändringarvidobstruktivtsömnapnésyndrom HelenaIgelström,Uppsala Lunch PSYKIATRIOCHARBETSMEDICINMÖTERSÖMNMEDICIN(Chair:G.Kecklund,Sthlm) LjusetiForsmark ArneLowden,Stockholm Sömnstörningarvidpsykiatriskmorbiditet LenaMallon,Säter Panikångest enunderskattadsömnstörningsfaktor EliasEriksson,Göteborg Farvälmedkaffepaus 7

8 Lunch L K J I Garderob 8 Konferenscentrum Wallenberg Konferenscentrums recepgon M ANätverketförsömn&hälsa BCephalon CSomnInvest DSomnoMed EFisher&Paykel FAcGveCareSverup GAiolosMedical HNycomed IDiacor JBoehringer Ingelheim KResmed LPaGenWöreningen MBreasMedical NPhilipsRespironics OSFSS A Entré Wallenbergssalen B C O N Registrering N Kaffe D E F Entré G H Utställarplan Sömnmedicinsk Årskongress 2010

9 PRAKTISKINFORMATION Konferenslokaler KonferenscentrumWallenberg Medicinaregatan20A 41390GÖTEBORG Tel: Hotell SASRadissonScandinavia SödraHamngatan GÖTEBORG Tel: Övriga frågor och telefon Easy Conference Linda Jöfelt Tel: HotelLorensberg Berzeliigatan GÖTEBORG Tel: SlottskogensVandrarhem Vegagatan GÖTEBORG Tel: Kvällsarrangemang Onsdagenden21april MingelochbuffépårestaurangRitz,Bastionsplatsen2. ÅkernikommunalttillrestaurangengårniavpåhållplatsKungsportsplatsen.IfrånStoraNygatanär detca2mingångvägtillbastionsplatsen2.visamlasklockan19.00påresturangen. Torsdagenden22april MiddagochunderhållningpårestaurangRiverCafévidEriksberg. TillRiverCaféåkernibåtenÄlvsnabben.Turentarcirka20minuter.Älvsnabbenavgårfrånhållplatsen Lillabommen somliggervidhamnen.detgårbraattanvändadittspårvagnskortpådenhär turen.båtenavgårklockan19.30.middagenbörjarklockan20.00.hemfärdskerävendenmedbåt. InformationombåttiderförhemresakommerattfinnaspåRiverCafé. TransportertillochfrånkonferenscentrumWallenberg VägbeskrivningmedkollektivtrafikenfrånhotellentillkonferenscentrumWallenberg: SASRadissonScandinaviumtillochfrånKonferenscentrumWallenberg Alternativ1: Spårvagn7(motTynnered)frånCentralstationen Medicinaregatan. Alternativ2: Spårvagn10(motGuldheden)frånCentralstationen WavrinskysPlats,byttill spårvagn6(motlänsmansgården) Medicinaregatan. Hemresa: Alternativ1: Spårvagn7(motBergsjön)frånMedicinaregatan Centralstationen Alternativ2: Spårvagn6(motKortedala)frånMedicinaregatan Korsvägen,byttillSpårvagn10 (motbiskopsgården) Centralstationen. 9

10 HotelLorensbergtillochfrånKonferenscentrumWallenberg Alternativ1: Buss513(motPartille)frånBerzeliigatan Korsvägen,byttillSpårvagn6 (motlänsmansgården) Medicinaregatan. Alternativ2: Buss50(motKallebäck)frånBerzeliigatan Korsvägen,byttillSpårvagn6 (motlänsmansgården) Medicinaregatan. Hemresa: Alternativ1: Spårvagn6(motKortedala)frånMedicinaregatan Korsvägen,byttillBuss513 (motheden) Berzeliigatan. Alternativ2: Spårvagn6(motkortedala)frånMedicinaregatan Korsvägen,byttillBuss50 (motfrölundatorg) Berzeliigatan. SlottskogensVandrarhemtillochfrånKonferenscentrumWallenberg Alternativ1: Buss60(motRedbergsplatsen)frånVegagatan Brunnsparken,byttillSpårvagn7 (mottynnered) Medicinaregatan. Alternativ2: Buss60(motRedbergsplatsen) Brunnsparken,byttillSpårvagn6(motKortedala) Medicinaregatan. Hemresa: Alternativ1: Spårvagn7(motBergsjön) Brunnsparken,byttillBuss60(motMasthugget) Vegagatan. Alternativ2: Spårvagn6(motLänsmansgården) Brunnsparken,bytttillBuss60(motMasthugget) Vegagatan. VillnihamerhamerinformationomtidtabellerochtransporterinomGöteborg,gåinpå: 10

11 Abstract1. Högriskförsyskonblandbarnattutvecklaobstruktivtsömnapnéochförstoradehalsmandlar. DanielleFriberg,MD,PhD1;JanSundquist,MD,PhD2;XinjunLi,MD,PhD2;KariHemminki,MD, PhD2,3;KristinaSundquist,MD,PhD2 1ÖNH kliniken,karolinskauniversitetssjukhusetochinstitutet,stockholm;2centrumförallmänmedicin,karolinskainstitutet,stockholm,sweden;3divisionenförmolekylärochgenetiskepidemiologi, Tysklandscancerforskningscentrum(DKFZ),Heidelberg,Tyskland Syfte:Attmedsjukhus diagnoseruppskattariskenförattsyskonutvecklarsömnrelateradandningsstörning(sas)ihelasverigesbarnbefolkning. Metod:MigMeddatabasenvidKarolinskaInstitutetanvändesförattdelainallabarnfrån18åroch yngreisyskongrupper,baseratpågemensammammaochpappa,ochattdehadeenprimärsjukhusdiagnosförosasochelleradenotonsillärhypertrofi,förvarjeindividföddmellan1978och1986 underuppföljningstiden Individermedåtminstoneettsyskonmednågonavdessadiagnoseridentifieradesochdenstandardiseradeincidenskvoten(SIR)med95%konfidensintervall beräknades.referensgruppvarpojkarochflickorsomintehadenågrasyskonmeddessadiagnoser. Resultat:Efterkorrigeringförsocio ekonomisktstatus,ålderochgeografiskregion,hadepojkarmed minstettsyskonmedosasenökadriskattfåosasmedsir33.2( )ochhosflickorvarSIR 40.5( ).Förtonsillärhypertrofielleradenotonsillärhypertrofivarmotsvarandesiffrorför pojkar4.53( )ochförflickor4.94( ). Konklusioner:Studienindikerarattdetfinnsenkraftigtökadsyskon riskförsömnrelateradandningsstörninghosbarn.dettakanförklarasmedärtlighetsfaktorerochellergemensammamiljöfaktorer,exempelvisökadmedvetenhetblandföräldrarellerremitterandeläkare.vårdgivarebörfråga föräldraromsyskonharsymtompåsas,ochisåfallerbjudademtidigdiagnostikochbehandling. PubliceradiSleep,32(08): ,

12 Abstract2. MariaElfströmRN,BNsc* 1,2,SusanneKarlssonRN,BNsc* 1,2,PeterJohanssonRN,Phd 3,Anders BroströmRN,Phd,AssociateProfessor 2,4 Öronkliniken,LänssjukhusetRyhov,Jönköping 1,HälsohögskolanJönköping 2,Kardiologkliniken, UniversitetssjukhusetLinköping 3,Sömnenheten,Neurofysiologiskakliniken,Universitetssjukhuset Linköping 4 *MariaElfström,Öronkliniken,LänssjukhusetRyhov,55185Jönköping, *SusanneKarlsson,Öronkliniken,LänssjukhusetRyhov,55185Jönköping, Continuouspositiveairwaypressure(CPAP)äreneffektivbehandlingavobstruktivtsömnapné syndrom(osas),därdockföljsamhetenkanvaradålig.partnernharenbetydelsefullrollipatient ensaccepterandeavbehandlingenochkanpåverkaföljsamhetenpositivt.inulägetfinnsdockinga studiersombeskriverhändelsersompåverkarpartnernsstödvidcpapbehandling,varförsyftet varattbeskrivakritiskahändelserochdesspåverkanpåhurpartnergerstödtillpatientmedosas isambandmedattcpapbehandlingpåbörjas. HändelsersompåverkarpartnersstödtillCPAPbehandladepatientermedobstruktivtsömnapnésyndrom. EnkvalitativansatsmedCriticalincidenttechniqueanvändes.TjugofempartnerssomlevertillsammansmedCPAPbehandladepatientermedOSASvaldesstrategisktutfrånettLänssjukhusisödra Sverige.Datasamladesinviasemistruktureradeintervjuer. Sidoeffekter,bristpåeffekt,begränsningar,bristpånärvaroochbristandeutprovningsrutinerför svåradeförpartnersattgestödvidcpapbehandlingen.envälfungerandebehandling,förbättringar, högmotivationellerstödfrånandraunderlättadeattgestöd.partnershanteringinnebarattlåta patientenhanteracpapbehandlingensjälv,attpartnerhanteradebehandlingengemensamtmed patientellerattpartnertogöverhanteringenavcpapbehandlingen. PartnernsstödvidCPAPbehandlingpåverkasavmångaolikafaktorer.Enökadkunskapomdessa faktorersomunderlättarellerförsvårarförpartnernsstödvidcpapbehandlingkananvändastillatt förbättrarutinervidstartavcpapbehandling. Nyckelord:Obstruktivtsömnapnésyndrom,continuouspositiveairwaypressure,partner,stöd, kvalitativanalys. 12

13 Abstract3. Everydaylifeinspousestoindividualswithobstructivesleepapnoeasyndromebeforetreatment initiation aqualitativestudybasedonin depthinterviews AnnaStåhlkrantz*RN,MNSc,PhDstudent 1,2,JanWibergMD 1,DanMalmRN,PhD 1,2,EvaSvanborg, Professor 3,AndersBroströmRN,AssociateProfessor 2,3 *Communication:AnnaStalkrantz,DepartmentofPulmonaryMedicine,CountyhospitalRyhov, 55185Jonkoping,Sweden.Tel DepartmentofInternalMedicine,CountyHospitalRyhov,Jonkoping,Sweden. 1 DepartmentofNursing Science,SchoolofHealthSciences,Jonkoping,Sweden. 2. DepartmentofClinicalNeurophysiology, LinkopingUniversityHospital,Linkoping,Sweden. 3 Background:Obstructivesleepapnoeasyndrome(OSAS)isasleeprelatedbreathingdisordercausing increasedcardiovascularmorbidityandmortality.treatmentwithcontinuouspositiveairwaypressure(cpap)isthestandardtreatment.osasdoesnotonlyaffectthepatientbutusuallyleadsto consequencesforthespouse severydaylifetoo.fewstudieshavedescribedtheinsideperspective ofaspousetoapatientsufferingfromasevereosasbeforetreatmentinitiationwithcpap. Aim:TheaimofthisstudywastogenerateamodelofwhatspousesofpatientswithOSASexperienceintheireverydaylifebeforeCPAPinitiation. Methods:AdescriptiveexplorativedesignwithGroundedTheory(GT)wasused.Twelvespousesto patientswithuntreatedosaswereinterviewedinordertogainaswideavariationofdataaspossibleandacomprehensivepictureofthephenomenonbeingstudied. Findings:Twomaincategoriesemergedfromthedata: Spouses socialadjustment and Spouses emotions.themaincategoriescouldbeseeninrelationtofourdimensions; Sacrificesineveryday life, Controlineverydaylife, Changesineverydaylife and Understandingineverydaylife The spousesmadeseveraladjustmentsineverydaylifeandtheyfeltanincreasingresponsibilityinthe homesincetheydidnotgetanyhelpfromtheirpartner.therelationship(i.e.,emotions)withthe partner(i.e.patient)wasalsonegativelyaffectedandthespousesfelttheythereforedeveloped anotherbothpracticalandemotionalroleintherelationship.theyfeltbothangerandfearatnight. Angerforthesnoringandfearbecauseofthebreathingpausestheirpartnerhad.Theyfeltloneliness andisolationandexperiencedthattherewasnotimefortheirowninterests. Conclusion:Theresultscouldprovidehealthcarepersonnelwithanincreasedunderstandingofwhat spousesexperienceintheireverydaylife,beforetheinitiationoftreatmentwithcpap.thespouses shouldgainmoreextensiveparticipationintheeducationalsituationconcerningtheillness,aswell asthetreatmentthereof.thisstudyprovidestheinitiativeforfurtherqualitativestudieswhichcan giveadeeperunderstandingofhowthespousesofindividualssufferingfromosasexperiencetheir everydaylifeaftertheirpartnerhasbeguncpap treatmentandhowtheycaninfluenceadherenceto thetreatment. Keywords:Obstructivesleepapnoea,spouse,everydaylife,groundedtheory 13

14 Abstract4. CPAP behandlingiystad enlångtidsuppföljningav intentiontotreat samtekonomiskkalkyl. PerEmgård,ZaritaNilsson,PetraKleman Bakgrund:IbegynnelsenvarmörkerochÖNH kirurgivardenalltdominerandeåtgärden. DeväsentligapatientflödenaförsåväldiagnostiksombehandlingkomiSkåneattdirigeras tillderespektiveönhenheterna.ljusetkomförsiktigtviadocbengtmidgren,dåvarande LungklinikenvidLasarettetiLund startadesCPAPbehandlingungefärsamtidigt ILundochStockholm.1991provadeviutvårförstaCPAPiYstadochnuharviårsskiftet 09/10ökattill910ianvändning.ISkånemedenbefolkningpåca1.2miljonervari septemberca7500patienteribehandlingmedcpap.dettaanses,efter24årsarbete,nu täckaknappt50%avbehovet. Resultat:Ekonomi;Medenårligutprovningav170CPAP maskinerà6000kr+5%bilevel à14000+läkarochsköterskelönersammantaget1,4miljoner+reservdelskostnaderpå1,2 miljonerblirutgifternaförönhenhetenca3miljoner.dåystadstårför20%avskånes CPAPutprovning(cirka900maskinerperår)skulleomkostnadernaantaslikairegionenden totalasummanförskåneskattastill15miljonerårligen.tilldettaläggs (grovt skattadsiffra)madà7000krvilkettotaltförbaraskåneger23miljoner2009.medstark reservationextrapoleratförriketkundeenårligkostnadpå184miljonerellernågotlägre hållasförtillvissgradsannolik. Produktion;IYstadharviintentiontotreatsomriktmärke.Dagnollärdagnolld.v.snär patientenerhållersincpapvidutprovningenräknarviinhonom(henneca20%).efteren månadharvi97%avpatienternakvarianvändande.1,5årefterutlämnandet85,8(2006)resp 91%(2007)avpatienternakvarsittanvändande.Dettabetyder36/298återlämnadeeller 12.1%,inklusivede3%somföllbortförstamånaden. Metod:Cirkahälftenavdesomönskaråterlämnasinmaskinåtergårianvändandeefterextra teambesökellercpapmottagningsbesök.enspecielltelefonmottagningfrifrånönhsär etablerad.egetlageravallaförslitningsdetaljerochapparaterfinns.viharalltid månadsuppföljningefterutprovning.årskontrolleravvarierandeart.teambesöktill10%av patienterna. Konklusion:DefåsomavbrytersinCPAPbehandlingharintesällanutsattsförobesitas operationellerviktminskatsigradikaltellerskullehaftannanbehandlingfrånstarten.ingen medbehandlingskrävandeosahsfårlämnassometthopplöstfall.viaccepteraratt användandethosca20%avpatienternaintealltidär4timmarpernatt,ifallväsentlig reduktionavahiägtrumoch/ellerpatientenmårutmärktväl. 14

15 Abstract5. Promotingalertnessandsleepbydynamiclightsforcontrolroomoperators. ArneLowden,StressResearchInstitute,Stockholm,Sweden Toimprovealertness,sleepandadaptationtorotatingshiftwork,anewdynamiclightregiment adjustedtocurrentworkhourswastested. Theilluminationlevelinacontrolroomatanuclearpowerstationwasabout200luxatstraighthorizontalgaze.Inasmallpartofthecontrolroomabovethepositionsofthereactoroperatorsnew lightningequipmentwasinstalled.thenewlightswereinmajorpartshieldedfromotheroperators alsoworkinginthesameroom.thenewlightsweredesignedtogivethreedifferentlightexposures; 1.Whitestronglight,1050luxat90ohorisontalgaze,6000K.2.Weakyellowlight,650lux,3000K.3. Yellowmoderatelight,700lux,4000K.ThefittingconsistedoffiveSavio armaturesincludingphilips lightning(aktivivanatural,54w,16mmandtl5,827,54w,16mm).inacross overdesigntheold andnewlightexposuresweregiveninconnectiontoasequenceofthreenightshifts,twofreedays andtwomorningshifts(nnn++mm)andwith7weeksin betweensessions.theoperatorsconsisted oftwogroups,7reactoroperatorsfromsevenworkteamswereatonetimeexposedtothenew equipmentand16otheroperatorswereusedascontrols.thestudywasconductedduringwinter monthswithnoopportunitiestoreceivedaylightexposureafternightworkorbeforemorningwork. Operatorsweregivenactigraphs,filledinasleep/wakediaryandmelatoninsalivasampleswerecollectedatwork.Theexposuregrouphadameanageof50,2rangingfrom42 57yrs,thecontrolgroup hadameanageof46yrsrangingfrom30 62yrs.ANOVAswerecalculatedinconnectiontonight work,freedaysandmorningworkusingthefactorsgroup(exposedreactoroperators/non exposed otheroperators)andlight(new/oldexposure). Resultsfromthewake/sleepdiaryshowedthatthenewlighttreatmentincreasedalertnessinconnectiontonightworkat02:00handat04:00h(interactiongroupxlight,p<0.05).Duringfreedays afternightwork,sleeplengthincreasedwith0.7hoursto7.42hourswiththenewlights(interaction groupxlight,p<0.05)andthesedayswereratedasbeingbetter(interactiongroupxlight,p<0.05). Sleepqualityimprovedinsubjectiveratingsinconnectiontomorningshifts(interactiongroupxlight, p<0.05). InconclusionitseemsthatappropriatedynamiclightinwindowlessroomsduringthedarkNordic seasonmaypromotealertness,sleepandbetteradaptationtoquicklyrotatingshiftwork. 15

16 Abstract6. AnupdateontheEuropean leepapnoeadatabase(esada) reportfrom22europeanlaboratories J.Hedner,L.Grote,M.Bonsignore,W.McNicholas,P.Lavie,G.Parati,P.Sliwinski,F.Barbé,W.DeBacker, P.Escourrou,I.Fietze,JF.Masa,JA.Kvamme,C.Lombardi,O.Marrone,JM.Montserrat,T.Penzel, M.Pretl,R.Riha,D.Rodenstein,T.Saaresranta,R.Schulz,R.Tkacova,G.Varoneckas,A.Vitols,H.Vrints, J.Zielinski Introduction:TheEuropeanSleepApnoeaDatabase(ESADA)constitutesanetworkof22sleepdisorder centres in Europe and has been started by members of the COST action B26 program facilitated by the European Union. The goal of the project is to describe differences in standard clinical care of patients with obstructive sleep apnoea syndrome(osas) and to establish a large cohort to performgeneticresearchinthisdisorder. Methods: Patients with suspected OSAS are consecutively included and followed up according to clinical standards applied by each centre. Anthropometrics, concomitant disease and medication, daytimesymptomsandsleepdata(polysomnographyorcardiorespiratorypolygraphy)arecollected usingastructuredweb basedreportform. Results:5103patients(1426females,age51.8±12.6years,79.4%withAHI>5)werecollectedfrom March15,2007toAugust1,2009.Morbidobesity(BMI 35)waspresentin21.1%ofmenand28.6% of women. Cardiovascular, metabolic, and pulmonary comorbidities were frequent(49.1, 33.2, and 14.2%,respectively).Sleepapnoea(AHI>5)wasdiagnosedin79.4%ofincludedpatients(men83.6% andwomen68.5%).patientsinvestigatedwithapolygraphicmethodhadalowerahithanthosewho underwentpolysomnography(23.2±23.5vs.29.1±26.3events/hour,p<0.0001). Conclusion:TheESADAprojecthasrapidlyresultedinalargescalemulticentricpatientcohortthat enables unique outcome research opportunities and genotyping. The first cross sectional analysis revealsahighprevalenceofcardiovascularandmetabolicmorbidityinclinicalpatientsinvestigated forosas. 16

17 Abstract7. Howdoesaffectedsleepinfluencehealthrelatedqualityoflifeinwomenwithrestlesslegssyndrome? J.Wesström(1),S.Nilsson(2),I.Sundström Poromaa(2),J.Ulfberg(1) (1)CenterforClinicalResearchDalarna,UppsalaUniversity(Falun,SE);(2)Dep.ofWomensand ChildrensHealth,UppsalaUniversity(Uppsala,SE) Objectives:Itisagender relateddifferenceintheprevalenceofrlswithdoubledratesforwomen. Despitenotmandatoryforthediagnosis,sleepdisturbanceiscitedamongthediagnosticcriteriaasa commonassociatedfeatureofrls. TheprevalenceofaffectedsleepinRLS patientsisnotfullyevaluated.inourstudypublished2008, 15.7%(n=551/3516)ofwomenwereRLS positives.manyofthemreportedtroublesfallingasleep (27.9%),daytimesleepiness(42.1%),interruptedsleep(50.5%)and29%werenotsatisfiedwiththeir overallsleepquality.therespondingratewas70.3%(1). WewantedtolookfurtherintohowRLSpos.womenwithorwithoutsleepcomplaintsreported theirhealthrelatedqualityoflife.inthiswayweaimedtoevaluateifaffectedsleepisthemain causeofreducedqualityoflifeinrls patients. Methods:Arandomsampleof5000womenaged25 64yearswasselectedfromthegeneral Swedishpopulation.Theyweresentquestionsconcerningsleepproblems.Afive pointscalewas usedtoassessfrequenciesofsleep relatedsymptoms.priortostatisticalanalyses,wedichotomized categoricalresponses.theshortform12questionnaireforassessmentofphysicalandmental qualityoflifewasincluded.sf 12scoresrangefrom1to100.Ahighscoreindicatesbettermental health(mcs12)andphysicalhealth(pcs12). AclinicallymeaningfuldifferenceinHRQoLbetweengroupsisequivalenttoahalfstandard deviation,whichis3 4pointsintheSFscales.ThefrequencyandseverityofRLScomplaintswere notassessed. Results:TheMCS12valuesforRLSpos.with/withouttroublesfallingasleepwere41.1vs.50.3*, with/withoutdaytimesleepiness41.1vs.51.2*,with/withoutinterruptedsleep45.0vs.50.8*and with/withoutbadoverallsleepquality41.1vs.50.3*.thepcs12valueswith/withouttroublesfalling asleepwere43.7vs.50.1*,with/withoutdaytimesleepiness44.2vs.50.8*,with/withoutinterrupted sleep45.5vs.51.1*andwith/withoutbadoverallsleepquality43.6vs.50.3*.*p< Conclusion:RLS pos.womenwithsleepcomplaintsreportedboththeirphysicalandmentalhrqol tobeworsethanrls pos.womenwithoutaffectedsleep. ThesefindingsindicatethatitisparticularlythesleepproblemsthatinfluenceHRQoLinRLS patients. 1.WesstromJ,NilssonS,Sundstrom PoromaaI,UlfbergJ.Restlesslegssyndromeamongwomen: prevalence,co morbidityandpossiblerelationshiptomenopause.climacteric2008oct;11(5):

18 Abstract8. ASSESSMENTOFPERIPHERALVASCULARTONE CLINICALAPPLICATIONSINSLEEPMEDICINE DingZou Sleepdisorderscenter,SahlgrenskaUniversityHospital,Göteborg,Sweden Thepresentationaddressesthepathophysiologicallinkbetweenperipheralvasculartone(anovel fingerphotoplethysmographicsignal,pat)andobstructivesleepapnea(osa),theinfluenceof vasoactivemedicationonpatinosapatients,thevalidityofapatdeviceforosadiagnosis,the associationbetweenpatsignaloscillationsanddaytimebloodpressure(bp),andfinallytheclinical applicationoffingerpulsewaveanalysisforcardiovascular(cv)riskassessment. IneightpatientswithsevereOSA,cumulativedosagesofphentolamine(α receptorantagonist)were infusedviabrachialarteryduringsleep.wefoundthatthepatamplitudewasperiodicallyattenuated(vasoconstriction)duringtheimmediatepostapnea/hypopneaperiod.theattenuationswere largelyreversedbythephentolamineinfusionwhichindicatesthatosarelatedpatattenuationis mediatedviaasympathoadrenergicα receptormechanism. Adouble blindcrossoverstudywasundertakentocompareequipotentdosagesofdoxazosin (aperipheralα receptorinhibitor)andenalapril(anangiotensin convertingenzymeinhibitor) ondigitalvasoconstrictionandnocturnalbpin16hypertensiveosapatients.whilethenighttime beat to beatfingerbpwassignificantlyhigherunderdoxazosintreatment,theapnearelatedpat attenuationdecreasedduringdoxazosincomparedwithenalapriltreatment(p<0.0001).ananalysis ofsleeprelatedchangesofpatdemonstratedthatattenuationswereassociatedwithapnearelated oxygendesaturationandrapideyemovementsleep. Ninety eightsubjectswererecruitedfromtheskaraborghypertensionanddiabetesprojectforvalidationofaportablemonitoringdevicewatch_pat100(wp100)withunattendedpolysomnography (PSG)forOSAdiagnosis.TheWP100recordsPAT,pulserate,oxygensaturationandactigraphyfor automaticanalysisofrespiratorydisturbanceindex(rdi),apnea hypopneaindex(ahi),oxygen desaturationindex(odi),andsleep wakestate.thewp100rdi,ahi,andodicorrelatedclosely withthecorrespondingindicesobtainedbypsg.theaucfortheroccurvesforwp100ahiand RDIwere0.93and0.90whentheAHIandRDIthresholds10and20wereappliedrespectively). Theagreementbetweenthemethodsofsleep wakeassessmentwas82±7%.anewstandardfor limited channeldevicevalidationusingat homesimultaneouspsgrecordingwasproposed. TherelationshipbetweennocturnalPATattenuationandofficeBPwasfurtherinvestigatedin eightyonesubjectsfromthesamestudypopulation.episodicattenuationsofpatwereidentified andcharacterized.inageneralizedleastsquaresregressionmodel,wefoundtheassociation betweenmedianpatattenuation(pwa.att)andofficebpwasindependentofgender,age,body massindex,antihypertensivemedication,numberofattenuationepisodes,ahi,odiandarousal index.each10%increaseinpwa.attwasassociatedwithanincreaseof5.0mmhgsystolicbpand 3.0mmHgdiastolicBP.ContinuousassessmentofPATduringsleepmayreflectvascularregulation andhemodynamicstate. Anautonomicstateindicatoralgorithmbasedonanovelfingerpulseoximetrysensorwasdeveloped andvalidatedforcvriskassessmentaccordingtotheesh/escriskfactormatrix.fivesignalcomponentsreflectingcardiacandvascularactivity(pulsewaveattenuation,pulserateacceleration,pulse propagationtime,pulseperiodicityandoxygendesaturation)wereextractedandusedtoconstruct analgorithmin99subjects.thecapacityofthealgorithmforcvriskpredictionwasvalidatedin49 additionalpatients.thesensitivityandspecificityofthealgorithmtodistinguishhigh/lowcvriskin 18

19 thevalidationgroupwas80%and77%,respectively.theareaundertherocforhighcvriskclass ificationwas0.84.hence,informationderivedfromaphotoplethymographicsignalobtainedduring sleepisproposedasanovelpotentialtoolforcvriskclassification. PAT,asameasureoffingerpulsatilevolumechanges,reflectsthesympatheticautonomicactivity andcouldbeusedforthedetectionofsleepdisorderedbreathing.informationderivedfroman oximeterbasedpulsewavesignalmaybeusedtoassesscvfunctionandcvrisk. 19

20 Abstract9. Anoveldetectionalgorithmofautonomicactivationinsleepdisordersusingphotoplethysmography DirkSommermeyer 1,2,DingZou 1,JanHedner 1,LudgerGrote 1 1 SleepDisordersCenter,SahlgrenskaUniversityHospital,Gothenburg,Sweden 2 InstituteofBiomedicalEngineering,KarlsruheInstituteofTechnology(KIT),Karlsruhe,Germany Introduction Sleepdisturbancesarecharacterizedbyrespiratoryeventsandtransitarousalsfromsleep.Anovel algorithmbasedonspo 2 andphotoplethysmographicpulsewaveanalysiswasdevelopedtodetect respiratoryandnon respiratorysleepdisturbanceevents. Methods 35subjects 10healthyvolunteers(Age:39.0±10.6yrs,BMI:23.4±1.6kg/m 2 ),11insomniapatients (Age:46.4±11.2yrs,BMI:25.9±5.1kg/m 2 ),14obstructivesleepapnea[OSA]patients(Age:54.6±14.9 yrs,bmi:31.9±4.4kg/m 2 ) underwentanovernightsleepstudy(somnocheckmicro,weinmann, Germany).Thepulsewavesignalderivedfromthefingerpulseoximetryprobewasusedtocalculate thepulserate(pr)andpulsewaveamplitude(pwa).thefollowingcriteriawasusedtodefinean autonomicarousal:(1)40%pwareduction,(2)20%princrease,or(3)pwareduction>35%andpr increaseby15%comparedtobaseline.arespiratorydisturbanceeventwasdefinedas(1)>3%spo 2 dropforatleast4seconds,or(2)3%spo 2 droptogetherwithanautonomicarousal.indices(aai, RDI)werecalculatedastotalnumberofeventsdividedbyrecordingtime. Results Comparedwithhealthysubjects,theAAIwashigherininsomniapatients(30.5±7.8events/hvs. 23.1±7.9events/h,p=0.04),whereasRDIdidnotdiffer(3.1±2.7events/hvs.2.0±1.2events/h, n.s.).osapatientshadsignificantlyhigheraaiandrdicomparedwiththeothergroups. Conclusions Analgorithmbasedonsignalsderivedfromasinglephotoplethysmographicprobecouldbeusedto distinguisheventssuggestiveofrepetitiveautonomicactivation.patientswithinsomniaexhibiteda higherautonomicarousalfrequencythancontrols. 20

21 Abstract10. RedovisningavetttreårigtprojektförattminskaförskrivningavsömnmedeliVästernorrland FolkhälsoplanerareJohannesDock, Folkhälsocentrum,LandstingetVästernorrland MångaVästernorrlänningarkonsumerarsömnmedicin,2006vardetnästanvarannanpersoni särskiltboendemenocksåenhögandelavhelabefolkningenilänet.etttreårigtprojektmed inriktningpåattminskasömnmedelsförskrivningenstartade2007.metodenvarattriktasigtill allmänhetenochvårdenförattökakunskapochintresseförickemedikamentellametoder. Ettstortantalolikaaktiviteterhargenomförts,föreläsningarförallmänhetochvårdgivare, informationsmaterial,mätningaravsömnmedelisärskildaboenden,sömnskolaiprimärvård ochsömncirklarviastudieförbundsamtterapirådinomlandstingetsverksamheter. Resultatenärgoda.Västernorrlandärdetlänsomunder harminskatförskrivningen avsömnmedelmestilandetbådeförpersoneröver75årochförbefolkningeniallmänhet. Isärskildaboendenharandelenmedsömnmedelsomståendeläkemedelminskatmed36% underperioden.presentationenkommerattinnehållainformationomhurvigåtttillvägaoch vilkaresultatdetharletttill. 21

22 Abstract11. Firstnighteffectandburnout. HelenaPetersen,RN,Bsc;PaoloD Onofrio,PhDstudent;AlexanderPerski,AssocProf:Göran Kecklund,AssocProf&TorbjörnÅkerstedt,Professor. StressResearchInstitute,StockholmUniversity,Sweden. Objectives.Subjectiveandobjectivemeasuresofsleepisoftencontradictoryinburnoutpatients. Hereweaimtoexaminetheeffectofthelaboratorysettingonsleep. Methods.9burnoutpatientsonlong termsick leavewithselfratedsleepproblemsand6healthy controlswererecordedwithpolysomnographyinthesleeplaboratoryduringtwooccasions.participantsalsokeptsleepdiariesandworeactigraphs. Results.Forbothcontrolsandburnoutpatientspercentageofstage2sleepwaslowerandpercentageofstage1sleepwashigherduringthefirstnightofsleepregistration.Botharousals(p=0.04)and awakeningsfromstage3(p=0.014)increasedthesecondnightintheburnoutgroupwhiledecreasing inthecontrolgroup.duringthefirstnightburnoutshadfewerawakeningsfromslowwavesleep thanthecontrolgroup(p=0.006).subjectiveratingsshowedthatbothgroupsexperiencedthatthey hadmoreawakeningsthefirstnightthanthesecond. Conclusion.Thefirstnightinalaboratoryseemtohaveapositiveeffectonsleepfragmentationin burnoutpatients.thiscouldbearesultofsleepinginanewenvironmentnotassociatedwiththeir normalsleeppatternortroublesleeping. ThisstudywassupportedbyAlectaandTheSwedishResearchCouncilforWorkingLifeandSocial Sciences. 22

23 Abstract12. Stressvulnerabilityandtheeffectsofmoderatedailystressonsleeppolysomnographyand subjectiveratings. HelenaPetersen,RN,Bsc;GöranKecklund,AssocProf;PaoloD Onofrio,PhDstudent;JensNilsson; TorbjörnÅkerstedt,Professor. StressResearchInstitute,StockholmUniversity,Sweden. Objectives.Veryfewstudiesofnaturallyoccurringvariationinstressandpolysomnography(PSG) havebeencarriedout.theaimofthepresentstudywastoprovidesuchknowledge. Methods.28teacherswererecordedwithPSGintheirownhomesduringonehighstressandone lowstresscondition(andahabituationnight).probableupcomingstresslevelswereestimated throughweeklyratingsonawebquestionnaire.participantsalsokeptsleepdiariesandworeactigraphs.salivasampleswereobtainedforanalysisofcortisol. Results.Subjectiveratingsduringthehighstressconditionshowedhigherstressatbedtime,sleep notbeinglongenough,wakeuptobemoredifficultandfeelingsofnotbeingrestedaftersleep duringthehighstresscondition.therewerenosignificantdifferencesintstorbedtimesbetween thetwooccasions.ratingsalsoshowedthatitwasmoredifficultgettingridofthoughtsofworkin theeveningaswellasconcentratingandremembering.theexpectationsfornextdayandtheanticipatedsleepqualitywerelower.arousallevelsratedeverysecondhourduringthedaywassignificantlyhigherforalmostallhoursduringthehighstressperiod.therewerenodifferencesinpsg measuresorspectralanalysis. BasedonratingsontheFIRST scale(fordinsomniaresponsetostress)2groupsofhighandlow ratingswerecompared.thegroupusuallymoreaffectedbystresshadahigherpercentageofstage transitions(p=0.024)duringthehighstresscondition,comparedtothelowstresscondition.the grouplessaffectedinsteaddecreasedtheirsleeplatency(p=0.043)andnumberofarousals(p=0.022) duringstress. Conclusion.ModeratedailystressdidnotaffectPSGvariablesalthoughsomeeffectwasseenin asensitivegroup.instresstolerantindividualsslightimprovementsinsleepwereseen.thelatter couldrepresentaresponsetoincreasedbrainuseduringtheday. ThisstudywassupportedbytheSwedishResearchCouncil,TheSwedishResearchCouncilfor WorkingLifeandSocialSciences. 23

24 Abstract13. ResursbesparingviaCPAPinformationigrupp (Visningavp.p.exempletsamtdiskussion) ZaritaNilssonlegssk,PerEmgårdÖNHspec,MD Bakgrund;DenindividuellainformationenomOSAHSochdessbehandlingtillenblivande CPAPbrukareinförutprovningavmaskochmaskininställningtogigenomsnitt45minuter. Dettaföljdesav45minutprovningstid,alltsåtotalt90min.Medenutprovningsvolymav180 CPAP er/år(gemensambeteckningförallaövertrycksmaskiner)innebardetta27timmars effektivtid.medenökningavutprovningsvolymernamedmellan15 20%årligenutanatt resursförstärkningarimotsvarandegradtillkommitärsköterskornasarbetskapacitethårt utnyttjadföratthanteradiagnostikavosahs,utprovningavcpapsamtuppföljningaroch reservdelskontakter.resursfrigöringblandannatviagruppinformationharprövats. Metod:Enpowerpointsattessammanavdettillgängligabildmaterialetsomhuvudsakligen levereradesfrånresmed,ab,sverige.egnakompletteringargaventämligentäckande beskrivningavämnetosahsochdessbehandling.grupperskapadesdärdenmestoptimala, kostnadseffektivasammansättningenutföllmedgrupperbeståendeav15patienterochderas respektiveanhörig. Resultat:Underdetvåårsomgruppinformationenfunnitsharavcirka350potentiellaCPAPbrukare dvs80%avcpap kandidaternaharingåttigruppinformationen.informationenhari genomsnitttagitstraxtunderentimmeianspråk.dettagerettsnittpå4minuterperpatient om15deltagare.antaletdeltagandepatientervardockigenomsnitt14vilketkange5 minuter/pat.dettagerentidsbesparingpå(264x0,75timmar) (264x0,08)=177t.Detta betyderatt4,5veckaheltidsarbetandesköterskeresurs,utannågonrastellerstörning,/vecka sparatsvarjeår.detvisadesigävenattsjälvautprovningstidenkundekortasnärdenlades separat,medenutviladpatient.dennatidskattadevitillmerän5minuterper utprovningstillfälledvsytterligare21timmar.dettagerentotalbesparingav5arbetsveckor. Diskussion:GruppinformationmedOSAHS allround kunnig,funktionsutbildad,sköterska sparvärdefulltidsomkananvändastilldiagnostik.patienternafårengodgrundavkunskap ochmöjlighetattställafrågorochlyssnapåandrasfrågorsamtuppleversigsomenienstor grupp alltsåejisoleradmedsinsjukdom.välförbereddkommerpatientensedaninommax 14dagar,ivårmodell,försinmaskutprovningochmaskininställningochpiggarevid utprovningen. 24

25 Abstract14. DifferentialItemFunctioningintheEpworthSleepinessScale MartinUlander1,2,KristoferFranzénÅrestedt3,EvaSvanborg1,2,PeterJohansson4, AndersBroström1,5 1. DeptofClinicalNeurophysiology,LinköpingUniversityHospital,Linköping,Sweden 2. DeptofClinicalNeurophysiology,InstitutionofClinicalandExperimentalMedicine, FacultyofHealthSciences,LinköpingUniversity,Sweden 3. Schoolofhumansciences,LinnéUniversity,Kalmar,Sweden 4. DeptofCardiology,InstitutionofMedicineandHealth,FacultyofHealthSciences, LinköpingUniversity,Linköping,Sweden 5. DepartmentofNursingScience,SchoolofHealthSciences,JönköpingUniversity, Jönköping,Sweden BACKGROUND:TheEpworthSleepinessScale(ESS)isawidespreadself ratingscaletoassess daytimesleepiness.itisimportanttomakesurethatatestactuallymeasuresonlytheconstruct ofinterest(i.e.daytimesleepiness,orsleeppropensity,inthecaseofess).ifanitemhasdifferent psychometricpropertiesindifferentgroupsofrespondentswhenonehascorrectedfordifferences intheleveloftheconstructofinterest,theitemissaidtoexhibitdifferentialitemfunctioningwith regardtothegroupingvariable.inotherwords,ifmaleswithacertainlevelofsleepinessand femaleswiththesamelevelofsleepinessobtaindifferentscoresonanitem,thereisdifwithregard togenderinthatitem.ouraimwastoexaminewhetheranyoftheitemsintheessexhibitdiffor ageand/orgender. METHODS:1168subjectsfromfivestudypopulationsusedinpreviousstudies(heartfailurepatients, home dwellingelderly,hypertensives,untreatedosapatientsandcpap treatedosapatients)were included.theyhadameanageof67.8years(sd12.2)and61%weremales.araschmodeloftheess wasconstructedusingjointmaximumlikelihoodestimationwiththerumm2020software(rumm laboratoriespty,australia).therespondentsweregroupedinto8classesbasedontheirtotaless score.difanalysesofage(beloworabove65years)andgenderwereperformedusinganovaas wellasvisualinspectionoftheitemcharacteristiccurves.inordertoperformaclassicaltesttheory DIFanalysis,ahierarchicalordinalregressionwasperformedinStata10(StataCorp,Texas,USA)for eachitemusingthetotalessscoreasindependentvariableinisolationaswellastogetherwith eitherageorgenderorboth. RESULTS:TheitemresponsetheoryDIFanalysis(Raschmodel)showedsignificantDIFforitems3,4 and8withregardtoageandforitem3withregardtogender.theordinalregressionshoweddiffor items3,4and8withregardtoage.theseresultsremainedafteraddinggenderasanindependent variable.genderwasasourceofdifintheregressionmodelonlywhennotadjustingforage. CONCLUSION:OurresultsindicatethattheESSitems3,4and8showdifferentialitemfunctioning withregardtoage.item3showeddifwithregardtogenderintheraschmodel,butnotintheregressionmodelafteradjustingforage.thefemalesinourstudypopulationweresignificantlyolder thanthemales,whichmightexplaintheapparentdifforgender. 25

26 Abstract15. Vigilanceincommercialvehicleoperators MahssaKarimi,LudgerGrote,JanHedner Centerforsleepandvigilancedisorders,UniversityofGothenburg BackgroundDaytimeperformanceandalertnessmaybeseverelyaffectedbysleepdisturbancessuch asobstructivesleepapnea(osa),insomnia,narcolepsyandrestlesslegssyndrome(rls).otherfactorsthatinfluenceourdaytimevigilanceincludeshiftworkschedules,sleepdeprivationandmedication.theymaythereforecontributetosleepinessandincreasedriskoffallingasleepatthewheel. Ourstudyaddressestheprevalenceoftheseconditionsandtheeffectofintervention. Methods and subjects Polygraphy recordings and questionnaires from volunteers (n= 116, male n=83,mean((sd),range)age44.5((10.4),22 64)years)recruitedfromalocalbusandtramcompany wereassessed.subjectswithnewlydetectedsleepdisorderscontinuedinaninterventionalpartof thestudyandwereofferedappropriatetreatment.daytimevigilancefunctionandpolysomnography wasassessedbeforeandaftertreatment. ResultsThedistributionofworkinghoursdifferedamongsubjects;daytimeshifts47%,eveningshift 11%,nightshift8%andshiftworkers11%.Approximately16%(workinghours14%)ofparticipants hadbeeninvolvedinatrafficaccidentduringthepastyearand41%(workinghours35%)duringthe pastfiveyears.thequestionnairesfromthewholepopulationassessedsubjectivesleepiness(ess mean(range)8(0 19)),insomniaseverity(ISIscore10(0 26)),restlesslegssymptoms(IRLS4(0 29)), anxietyanddepression(zungscore33(20 59)and34(18 61)respectively).Subjectivedaytimesleepiness(ESS 10)wasdetectedin31subjects. Intheinterventiongroup(n=29)subjectsreceivedCPAP(n=13),oraldevice(n=7),CPAPincombinationwithoraldevice(n=1)ormedicationforthesleepdisorder(n=8).Atotalnumberof7subjects discontinuedosatreatment(n=2ess>10).intheosatreatmentgroupessscoredecreasedfrom 11.7(3.8)to7.5(3.6),p=0.01posttreatment. Analysisofthemodifiedmaintenanceofwakefulnesstest(2x30minutes)preandpostOSAtreatmentdemonstratedmeansleeplatenciesof22(range ,n=9)and27( ,n=9, p=0.03)minutes,respectively.sleeponsetrem(so REM)wasnotdetected.Meantotalsleeptime preandposttreatmentwas367(108.1)and406(66.8)minutes,respectively.therewasareduction ofahi(n/h)from40(24.7)to2(3.6),p=0.03)withtreatment.diastolicbloodpressuredropped from88(10.9)to83(10.3)p=0.003.nosignificantdifferencewasseeninbmi,anthropometric measures,totalsleeptime,sleeponset,sleepefficiency,totalarousalindex,slowwavesleepand SO REMposttreatment.Daytimevigilancefunctiondatawillbediscussed. Conclusion Sleepdisorderswerecommonlyfoundinthiscohortofcommercialvehicleoperators. Dropoutratefromtreatmentwashighinpatientswithasymptomatic(non sleepy)sleepapnea. Certainobjectivemeasuresinthedaytimevigilancetestappearedtobeimprovedbytreatment. Interestingly,subjectivereportsonsymptomatologydonotappeartofullyalignwithobjective functionaltestingwithastandardizedtestbattery.thus,suggestingthatobjectivetestingmaybe animportantcomponentintheevaluationoftreatmentefficacy. 26

27 Abstract16. Baselinecharacteristicsoftherevascularizedpatientswithcoronaryartery diseaseandobstructivesleepapneainthericcadsatrial ErikThunström1,2,HelenaGlantz1,BjörnCederin1,AndersKallryd1,JanEjdebäck1, JohanHerlitz3,YükselPeker1,3 1SleepMedicineUnitandDeptsofInternalMedicineandCardiology,Skaraborg Hospital,SkövdeandLidköping,2ÖstraHospital.DeptofCardiology,3Sahlgrenska Academy,UniversityofGothenburg,Sweden Rationaleanddesign:RICCADSAtrialisanon going,randomized,controlledtrial startedindecember2005addressingtheimpactofcontinuouspositiveairway pressure(cpap)inrevascularizedcoronaryarterydisease(cad)patientsand concomitantosa(apnea Hypopnea Index[AHI]³15/h)withoutdaytimesleepiness (EpworthSleepinessScale[ESS]<10).Theprimaryoutcomeisthecombinedrateof newrevascularization,myocardialinfarction,strokeandcardiovascularmortality overa3 yearperiod. Results:Among1180revascularizedCADpatients,600(50.8%)agreedto participateandunderwentasleepstudybymarch31,2010.osawasprevalentin 64%,borderlineOSA(AHI5 15/h)in18%,non OSA(AHI<5/h)in15%and dominantlycentralapneasandcheyne Stokesrespirationin3%oftheparticipants, respectively.comparedtonon OSAsubjects,OSApatientswereslightlyolder(64.4 vs61.9yrs;p=0.011),consistedofmoremales(85.4vs75.5%;p=0.018),hada higherbmi(29.4vs25.5kg/m2;p=0.001),higherproportionofobesity(33.7vs 5.9%;p<0.001),hypertension(60.6vs47.8%;p=0.029),diabetes(25.4vs12.8%; p=0.013)andatrialfibrillation(19.8vs9.1%;p=0.019)atbaseline.historyof repeatedrevascularizationwassimilarinbothgroups(20.2vs18.9%;ns).the significantvariableswhichwerehigherinthenon OSAsubjectsatbaselinewere currentsmoking(25.6vs16.9%;p=0.044)andconcomitantlungdisease(15.6vs 8.4%;p=0.043).WithintheOSAgroup,61.6%ofthepatientswerenon sleepyand didnotdiffersignificantlyinabovementionedvariables,exceptobesity,comparedto thoseinthesleepy(ess>=10)osasubjects.intotal,43.3%ofthesleepyosa patientsvs27.9%ofthenon sleepysubjectswerefoundtobeobese(p=0.002)at baseline. Conclusions:OurresultssuggestthatOSAishighlyprevelantinarevascularized cohortofcadpatientsandrelatedwithhigherage,bmiandmalegenderaswellas concomitanthypertension,diabetesandhistoryofatrialfibrillation.obesitywas muchmorecommoninthesleepyosapatientscomparedtonon sleepyosa subjectsbuttherewerenoothersignificantdifferencesbetweenthegroupswith regardtobaselinecomorbidity.forthenon OSAsubgroupofthisCADpopulation, currentsmokingandconcomitantlungdiseaseseemedtobesignificantlyrelated withthebaselinecomorbidity. (MedstödfrånHjärt Lung Fonden,SkaraborgssjukhusFoU råd,hjärtfondenkss, ALFmedelVästraGötaland,ResMedLtdochResMedFoundation) 27

28 Abstract17. CardiacfunctionintheRICCADSAcohortwithobstructivesleepapneawith andwithoutdaytimesleepiness HelenaGlantz1,ErikThunström1,2,BjörnCederin1,AndersKallryd1,JanEjdebäck1, JohanHerlitz3,YükselPeker1,3 1SleepMedicineUnitandDeptsofInternalMedicineandCardiology,Skaraborg Hospital,SkövdeandLidköping,2ÖstraHospital.DeptofCardiology,3Sahlgrenska Academy,UniversityofGothenburg,Sweden Objectives:RICCADSAtrialisanon going,randomized,controlledtrialstartedin December2005addressingtheimpactofcontinuouspositiveairwaypressure (CPAP)inrevascularizedcoronaryarterydisease(CAD)patientsandconcomitant OSA(Apnea Hypopnea Index[AHI]³15/h)withoutdaytimesleepiness(Epworth SleepinessScale[ESS]<10).Theprimaryoutcomeisthecombinedrateofnew revascularization,myocardialinfarction,strokeandcardiovascularmortalityovera 3 yearperiod.amongsecondaryoutcomes,cardiacfunctionisalsoevaluatedat baselineaswellas3monthsand1yearaftertherandomization.inthisreport,we aimedtoanalyzethebaselinevaluesinthestudycohort. ParticipantsandMethods:Among600screenedCADpatients,415(325OSA,90 non OSA)havebeenassessedbyechocardiographyandp NT probnpbymarch31, 2010.Allsubjectsarere evaluated3monthsand1yearafterthestudystart Results:Comparedtonon OSAsubjects(meanAHI3.2±2.6/h),OSApatients(mean AHI30.2±14.8/h)hadthickerinterventricularseptum(13.4vs12.0mm;p<0.001) andleftventricularposteriorwall(11.8vs11.0mm;p=0.002),enlargedleftatrium (44.0vs40.5mm;p<0.001)andmorediastolicdysfunction(84.0vs71.1%; p=0.006).leftventricularejectionfraction(lvef)wassimilar(56.9vs58.1%;ns). P NT probnpvaluesweresignificantlyhigherintheosapatients(487.3vs320.1 ng/l;p=0.042).withintheosagroup,noneoftheechocardiographicmeasures differedsignificantlybetweensleepyandnon sleepyosasubjects.however,lvef tendedtobelower(56.2vs58.0%;p=0.064)andp NT probnpvalueswere significantlyhigher(595.5vs319.4ng/l;p=0.001)inthenon sleepyosasubjects. Conclusions:InarevascularizedCADcohort,adversealterationsincardiac structureaswellasdiastolicdysfunctionaremorecommonandp NT probnp valuesincreasedinosapatientscomparedtothoseincadpatientswithoutosa. WhetherthetendencyinlowerLVEFandmoreelevatedp NT probnpvaluesinthe non sleepysubjectsreflectapoorerprognosisandifcpapiseffectiveinthis phenotypeofosapatientsremainstobedemonstratedwhenthetrialiscompleted. (MedstödfrånHjärt Lung Fonden,SkaraborgssjukhusFoU råd,hjärtfondenkss, ALFmedelVästraGötaland,ResMedLtdochResMedFoundation) 28

29 Abstract18.(Posterpresentation) Ämne:Nattligandningsregistreringavbarn behövsdet? AnnaRedmo,ÖNH klinikenkristianstad Förstoradehalsmandlarochkörtelbakomnäsanärmycketvanligthosbarn.Omdeledertill upprepadeandningsuppehåll(apnéer)störsnattsömnenochbehandlingärnödvändig.operation hjälperideallraflestafall. Oftaärdenkliniskabildenklar.ViharocksåstorhjälpavenkätenOSA 18vidbedömningen (vgseseparatblad). Iblandvillvidockvikunnaobjektiviseraförekomstenavapnéerinnanvikantaställningtill operation. Nattligandningsregistrering: Polygrafisktregistrerasluftflödegenomnäsan,buk ochthoraxrörelser,syrgasmättnadiblodet, pulsfrekvens,snarkning,aktivitetochkroppslägemedembletta.förattökasäkerhetenibedömningenharvilagttillövervakningmedvideokameraochtranscutanmätningavpco2(koldioxtryck). Godinformationtillbarnochföräldrarföreundersökningenärviktigt.FamiljenfårinformationsbroschyrochDVDisambandmedläkarbesöket.Sömnsysternharsedanettuppföljandetelefonsamtaldärtidbokasförinneligganderegistreringpåbarnavdelningen. Sömnapnéerärintenormalthosbarn.AHIellerODI>1bedömssomOSAS.AHIellerODI>=10 bedömssomgravosas. OSA 18 Ärenenkätundersökningsomgraderarbarnetssymtompåenskalafrån20till126. EnkätenärvalideradavElisabethEricsson,legssk,meddr.Inst.förnervsystemochrörelseorgan avd.förotorhinolaryngologilinköping. <60poäng:Mild/litenobstruktion 60 80:måttligobstruktion >80:Stor/gravobstruktion. Vitolkarmanuelltantalandningsuppehåll(AHI)ochfallisyrgasmättnadskurvan(ODI)pertimmes sömn.(vgseseparatblad).vitittarocksåpåförekomstenavskparadoxalandningsomkanvara teckenpåökatandningsarbete.videofilmningenärettstortstödattbedömaombarnetsoversåatt viinteövertolkarkonstigheterikurvan.koldioxidretentionundernattensesvidgravunderventilationochgörattviintemissarallvarligareandningsstörning.. Viskickarutenkätentillallasomremitteratsinpåfrågeställningenobstruktivabesvär/ställningstagandetilltonsilloperation/adenoidectomi.Demedresultatöver80poängkallasmedförtur. 29

Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress

Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress Konferenscentrum Wallenberg Göteborg 21-23 april, 2010 www.swedishsleepresearch.com Bäste kongressdeltagare, Det är med stor glädje

Läs mer

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Sista datum för anmälan och abstracts till den lägre anmälningsavgiften är den 13 april. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro www.swedishsleepresearch.com

Läs mer

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Introduction Introduction Adolescents as a group are particularly vulnerable

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

SFSS Årskongress. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

SFSS Årskongress. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro SFSS Årskongress Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Bäste kongressdeltagare! Det är mig en stor glädje att få hälsa dig välkommen

Läs mer

XIVSvenska. Distansvård ur pa.enternas perspek.v Rapport från SUS Lund. Barbara Jabur Juul- Möller Leg. ssk NASPExAM Ingen intressekon=likt

XIVSvenska. Distansvård ur pa.enternas perspek.v Rapport från SUS Lund. Barbara Jabur Juul- Möller Leg. ssk NASPExAM Ingen intressekon=likt Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Distansvård ur pa.enternas perspek.v Rapport från SUS Lund Barbara Jabur Juul- Möller Leg. ssk NASPExAM Ingen intressekon=likt Ljungby Växjö

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

The CPF. A collaboration between Region Skåne and Lund University

The CPF. A collaboration between Region Skåne and Lund University www.cpf.se The CPF A collaboration between Region Skåne and Lund University Research on the front line Two primary study areas: Cardiovascular diseases: Lifestyle, migration, heredity and environment Mental

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Välkommen till. Rom, 30 November 2012

Välkommen till. Rom, 30 November 2012 Välkommen till 2 nd A. Menarini Diagnostics International Conference on Challenges and opportunities of diabetic ketoacidosis management and 21 st century approaches to prevention Rom, 30 November 2012

Läs mer

ResMed Sweden AB inbjuder till:

ResMed Sweden AB inbjuder till: ResMed Sweden AB inbjuder till: Avancerad utbildning i tolkning och scoring av respiratorisk Polygrafi Med fördjupad tyngdpunkt på tolkning av de polygrafiska undersökningarna Kurstillfälle Vi startar

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi

Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Lund 2:e september 2013 Bästa Fysiologer! Höstvindar blåste in över Lund som på given signal för att annonsera höstens ankomst under septembers första dag. Det påminner

Läs mer

Postkonferens om lungmedicin - höjdpunkter från ERS. Sömn och andningsrelaterade sjukdomar. Eva Lindberg. Lung- och allergikliniken

Postkonferens om lungmedicin - höjdpunkter från ERS. Sömn och andningsrelaterade sjukdomar. Eva Lindberg. Lung- och allergikliniken Postkonferens om lungmedicin - höjdpunkter från ERS. Sömn och andningsrelaterade sjukdomar Eva Lindberg Lung- och allergikliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala Messe München ERS Sömn är stort på ERS! Postgraduate

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Medicin och Hälsa / Medicine and Health

Medicin och Hälsa / Medicine and Health Vetenskapsrådet Medicin och Hälsa / Medicine and Health KSLA 4 April 2011 En värld-en hälsa Sven Bergström www.vr.se Vetenskapsrådet Three main responsibilities: Research funding Main grant agency. Quality!

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Trombos under graviditetmortalitet

Trombos under graviditetmortalitet Trombos under graviditetmortalitet SFOG-veckan Luleå 2007 Eva Samuelsson, distriktsläkare, docent Allmänmedicin, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet Pulmonary embolism is the leading

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro Karin Manhem Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Överlevnad Blodtryck Överlevnad NEJ Blodtryck Överlevnad Blodtryck Blodtryck och

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course

Kursplan. NA1003 Finansiell ekonomi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Financial Economics - Undergraduate Course Kursplan NA1003 Finansiell ekonomi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Financial Economics - Undergraduate Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Vid avslutad kurs har studenten förmågan

Läs mer

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande*

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 14 15/ Formalia. 2. Valärenden. 3. Beslutspunkter. 1.1 Mötets öppnande. 1.2 Mötets behöriga utlysande* Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 15/16 2016-05-02 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 14 15/16 Måndagen den 2 maj 2016 klockan 18.00 Plats: Gröten, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

Pharmacovigilance lagstiftning - PSUR

Pharmacovigilance lagstiftning - PSUR Pharmacovigilance lagstiftning - PSUR Karl Mikael Kälkner Tf enhetschef ES1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/84/EU av den 15 december om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av läkemedel,

Läs mer

2013-05-24. Content of presentation. Long-term effects, maintenance and costs for wastewater treatment wetlands in Sweden. Alhagen - Nynäshamn

2013-05-24. Content of presentation. Long-term effects, maintenance and costs for wastewater treatment wetlands in Sweden. Alhagen - Nynäshamn 3-5-24 Long-term effects, maintenance and costs for wastewater treatment wetlands in Sweden Content of presentation Background Wetlands Treatment results Maintenance Costs Questions, discussion 3-5- Linda

Läs mer

SJÄTTE NATIONELLA HÄLSOEKONOMISKA KONFERENSEN

SJÄTTE NATIONELLA HÄLSOEKONOMISKA KONFERENSEN SJÄTTE NATIONELLA HÄLSOEKONOMISKA KONFERENSEN 14-15 MARS 2017, LINKÖPING I PROGRAMMET: Key Note Speakers: Karl Claxton & Werner Brouwer Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket om värdebaserad prissättning

Läs mer

HAGOS. Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem

HAGOS. Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem HAGOS Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc DOI 10.1007/s00167-013-2721-7 H I P Cross-cultural adaptation to Swedish and validation of the Copenhagen Hip and

Läs mer

Hälsoeffekter av luftföroreningar i Stockholm Göran Pershagen

Hälsoeffekter av luftföroreningar i Stockholm Göran Pershagen Hälsoeffekter av luftföroreningar i Stockholm Göran Pershagen Göran Pershagen 23 oktober 2013 1 PM 2,5 absorbans och PM 10 koncentrationer i olika europeiska städer Eeftens et al. 2012 NOx 1960 1970 1980

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

Kursplan. IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level

Kursplan. IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level Kursplan IK1004 Java - Grafiska användargränssnitt med Swing 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Java - GUI Programming with Swing - Undergraduate Level 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv Eva Lif Juni 2008 Examensarbete i Byggnadsteknik, 15 poäng (C-nivå) Handledare (intern): Mauritz Glaumann

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

19 23 MAj 2012 18 th AUA, Atlanta

19 23 MAj 2012 18 th AUA, Atlanta 19 23 MAj 2012 18 th AUA, Atlanta Till verksamhetsansvarig Vi har nöjet att erbjuda er enhet plats i vår kongressresa till AUA 2012, den 19 23 maj 2012. Urologi är ett av de områden Astellas bedriver forskning

Läs mer

Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr

Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr Upplägg Bakgrund Möjliga påverkansvägar Familjen som arena för förändring Forskning på området (inkl min

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Tandte knikerddagarna

Tandte knikerddagarna Tandte knikerddagarna 2013 22-23 mars Jönköping Föreläsningar 125 års kavalkad Inledning Välkommen till två givande, innehållsrika och underhållande dagar, dessutom firar förbundet 125 år och den akademiska

Läs mer

E4 Sundsvall Sundsvallsbron

E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall Sundsvallsbron E4 Sundsvall LEVERANTÖRSDAG EN NY VÄG. 1000 2009 NYA MÖJLIGHETER One new road. 1000 new opportunities. Ove Malmberg, Assistant Project Manager 2 2014-10-10 Project E4 Sundsvall

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Jämställd vård. Primärvårdsdelegationen 2015-12-11

Jämställd vård. Primärvårdsdelegationen 2015-12-11 Jämställd vård Primärvårdsdelegationen 2015-12-11 En god hälsa och en vård på lika villkor till hela befolkningen God vård innebär att vården är kunskapsbaserad, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik

Läs mer

SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst.

SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst. version 1.4 SCRATCH är ett nytt programmeringsspråk som gör att du kan skapa dina egna interaktiv historier, animationer, spel, musik och konst. Dra gå blocket i Scripts-området. Klicka på blocket för

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

Öppna jämförelser och ranking listor finns det verkligen skillnad mellan landsting?

Öppna jämförelser och ranking listor finns det verkligen skillnad mellan landsting? Öppna jämförelser och ranking listor finns det verkligen skillnad mellan landsting? En analys av fem Svenska kvalitetsindikatorer Henrik Ohlsson Julian Librero Jan Sundquist Kristina Sundquist Juan Merlo

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Kursplan. HI1015 Historia II med didaktisk inriktning. 30 högskolepoäng, Grundnivå 1. History II for Teacher Students

Kursplan. HI1015 Historia II med didaktisk inriktning. 30 högskolepoäng, Grundnivå 1. History II for Teacher Students Kursplan HI1015 Historia II med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 History II for Teacher Students 30 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Målet med kursen är att den studerande

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Aborter i Sverige 2001 januari december

Aborter i Sverige 2001 januari december STATISTIK HÄLSA OCH SJUKDOMAR 2002:1 Aborter i Sverige 2001 januari december Preliminär sammanställning EPIDEMIOLOGISKT CENTRUM January-December The National Board of Health and Welfare CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY

Läs mer

EASA FTL (Flygarbetstid)

EASA FTL (Flygarbetstid) EASA FTL EASA FTL (Flygarbetstid) Ett urval av reglerna Christer Ullvetter Transportstyrelsen i Norrköping 1 Air taxi operation New definition Air taxi operation means, for the purpose of flight time and

Läs mer

Certifiering av medicintekniker. Per Ask

Certifiering av medicintekniker. Per Ask Certifiering av medicintekniker Per Ask There was a recommendation by the Swedish government from 1989 that clinical engineers should have a university degree in engineering of at least two years of length.

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Nordic Transport Convention

Nordic Transport Convention Nordic Transport Convention den 5 oktober 2006 Nordic Transport Convention genomförs parallellt med Tekniska Mässan, Nordens största industrimässa Östersjöfrågorna hetare och hetare - transportflödena

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Kvalitetsuppföljning inom gynekologi. Eva Uustal Linköping Johan Skoglund Jönköping

Kvalitetsuppföljning inom gynekologi. Eva Uustal Linköping Johan Skoglund Jönköping Kvalitetsuppföljning inom gynekologi Eva Uustal Linköping Johan Skoglund Jönköping Jävsdeklaration Eva Uustal Advisory board Astellas, Pfizer Arvoderad föreläsare Medtronic, Allergan Johan Skoglund inget

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Vår tids skandal dödsfall varje dag på grund av dålig mödrahälsa

Vår tids skandal dödsfall varje dag på grund av dålig mödrahälsa Vår tids skandal 20 000 dödsfall varje dag på grund av dålig mödrahälsa Staffan Bergström Avd. för internationell hälsa (IHCAR) Karolinska Institutet Stockholm Women are not dying because of diseases we

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

33:e Svenska perinatalmötet

33:e Svenska perinatalmötet Svensk Förening för Perinatalmedicin 33:e Svenska perinatalmötet 24-25 oktober, 2013 Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10 Stockholm Preliminärt program Onsdag 24 oktober, kl 17-19 Årsmöte

Läs mer

Hjärtsvikt 2017: - ESC - AHA - och annan utveckling. Lars H. Lund. Intressekonflikter: Anslag el. arvoden: AstraZeneca, ViforPharma, Novartis

Hjärtsvikt 2017: - ESC - AHA - och annan utveckling. Lars H. Lund. Intressekonflikter: Anslag el. arvoden: AstraZeneca, ViforPharma, Novartis Hjärtsvikt 2017: - ESC - AHA - och annan utveckling Lars H. Lund Intressekonflikter: Anslag el. arvoden: AstraZeneca, ViforPharma, Novartis Hjärtsvikt 2017 vår allvarligaste folksjukdom 3% av befolkningen

Läs mer

DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013

DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013 Inbjudan till DESIGN-OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2013 Måndag 25 november Ferjefri E39: Vision, inspiration och utmaningar Arrangerad av Konstruktionscentrum vid Chalmers Ett samarrangemang mellan Chalmers,

Läs mer

Fastställande av politiska deltagare till studieresa med Arlandaregionens kommuner den 8-10 oktober 2015 KS-2015/415

Fastställande av politiska deltagare till studieresa med Arlandaregionens kommuner den 8-10 oktober 2015 KS-2015/415 Kommunstyrelsens arbetsutskott 127 Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-08-10 Fastställande av politiska deltagare till studieresa med Arlandaregionens kommuner den 8-10 oktober 2015 KS-2015/415 Arbetsutskottets

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2015 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2015 Förord Politiker och allmänhet är överens om att Sverige ska vara ett kunskapsland och att forskning

Läs mer

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information Firebrand Training Sundsgården Fi-re brând (noun) An idea or person that ignites excitement, action and change by challenging outmoded beliefs and methods. TRANSPORT Bil Du kan givetvis

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

PROMETEA Empowering Women Engineers in Industrial and Academic Research.

PROMETEA Empowering Women Engineers in Industrial and Academic Research. PROMETEA Empowering Women Engineers in Industrial and Academic Research www.prometea.info Prometea participants 13 countries, 11 languages Project Coordinator: Dr. Yvonne Pourrat, Conference of the Heads

Läs mer

Benamputationer i Sverige = Lika för alla? Anton Johannesson Ortopedingenjör, Med Dr.

Benamputationer i Sverige = Lika för alla? Anton Johannesson Ortopedingenjör, Med Dr. Benamputationer i Sverige = Lika för alla? Anton Johannesson Ortopedingenjör, Med Dr. Friskrivningsklausul Denna sammanfattning, om inte annat anges, av amputationsstatistik i Sverige är tagen från Socialstyrelsen

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Risk Management Riskhantering i flygföretag

Risk Management Riskhantering i flygföretag Risk Management Riskhantering i flygföretag Nytt krav inom ledningssystemet ORO.GEN.200(a)(3) med vidhängande AMC1 ORO.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Magnus Molitor Transportstyrelsen 1 Riskhantering i sitt

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experience and effect of an intervention Ulrika Olsson Möller Leg sjukgymnast, doktorand Mars 2013 Andelen äldre kommer att öka Våra mest sjuka äldre

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011

SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 SVENSK STANDARD SS-EN ISO 14155:2011/AC:2011 Fastställd/Approved: 2011-09-01 Publicerad/Published: 2011-09-14 Utgåva/Edition: 1 Språk/Language: engelska/english ICS: 11.100.20 Klinisk prövning av medicintekniska

Läs mer

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 124061/EU XXIV. GP Eingelangt am 06/09/13 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 6 September 2013 13167/13 Interinstitutional File: 2008/0142 (COD) JUR 434 SAN 312 SOC 644 MI 707 CODEC 1917 LEGISLATIVE

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

2012-06-29. Offertförslag Ola Falto. Chamonix. 10 14 mars 2013. Sida 1 av 5

2012-06-29. Offertförslag Ola Falto. Chamonix. 10 14 mars 2013. Sida 1 av 5 2012-06-29 Offertförslag Ola Falto Chamonix 10 14 mars 2013 Sida 1 av 5 1 2012-06-29 Chamonix, Frankrike Chamonix sägs vara alpinismens födelsestad och här hittar du en härlig mix av de bästa klättrarna,

Läs mer