intellectas affärsidé: Genom att effektivt integrera kommunikation stärker vi kundens varumärken, relationer och affärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "intellectas affärsidé: Genom att effektivt integrera kommunikation stärker vi kundens varumärken, relationer och affärer"

Transkript

1 intellectas affärsidé: Genom att effektivt integrera kommunikation stärker vi kundens varumärken, relationer och affärer

2 Vd och koncernchef Lars Fredrikson «om ett år som präglades av oron i världen

3

4 Elva dagar in på räkenskapsåret 2001/02 inträffade de händelser i USA som skakade hela västvärlden. Den osäkerhet, med börsfall och svåröverskådliga konsekvenser för ekonomin, som infann sig på världens marknader, försvagade en redan dämpad konjunktur. Även om den 11 september inte direkt innebar någon dramatisk nedgång i efterfrågan på Intellectas tjänster, satte händelsen så småningom sina tydliga spår på flera av våra marknader. Samtidigt bidrog den krisartade utvecklingen inom branscher som IT, telekom, bank och finans till en minskad efterfrågan hos våra kunder. Vår försäljning av trycksaker i allmänhet minskade och den sjönk väsentligt för emissionsprospekt. Även när det gällde årsredovisningar visade de flesta av Intellectas kunder en klart lägre ambitionsgrad. Inom Internet- och webbprojekt utsattes vi för en hård konkurrens när många webbyråer kämpade för

5 sin överlevnad. Osäkerheten på marknaden skapade också en tröghet för beslutsprocesser hos kunder som planerade större IT-satsningar vilket, för vår del, fick konsekvenser för försäljningen av system inom elektronisk publicering. Eftersom det i skrivande stund saknas entydiga signaler som pekar mot en snar uppgång i konjunkturen, är vi återhållsamma med investeringar och förvärv. Vi prioriterar nu konsolidering och organisk tillväxt genom att ta marknadsandelar. Vårt främsta mål är att återställa den goda lönsamheten och stärka vårt kassaflöde. sänkta kostnader, ökad flexibilitet och innovationer En snabb anpassning blev nödvändig när marknadsförutsättningarna inte längre var desamma. Inom Intellecta har vi anpassat oss dels genom en mer flexibel organisation och kapacitet, dels genom förnyelse av företagens tjänster och produkter. Genom

6 att vi nu bättre samordnar olika verksamheter och bättre utnyttjar vår utrustning förblir vår kapacitet intakt, trots att vi reducerat personalstyrkan med mer än tio procent. Vi ökar flexibiliteten i våra erbjudanden främst inom affärsområdet Communication och fokuserar på utvalda kundsegment inom Electronic Media. Samtidigt behåller vi den stabilitet inom Prepublish & Print som länge bidragit till god lönsamhet och tillväxt. Vår satsning på ursprungsverksamheten fortsätter sålunda parallellt med att vi identifierar nya mönster på marknaden. En förändringsbenägen kultur med aktiv omvärldsbevakning stärker vår förmåga att se runt hörnet, vilket ger oss konkurrensfördelar och öppnar möjligheter på nya marknader. De flesta av Intellectas bolag präglas av nytänkande och många tillhör redan i dag de ledande inom sina respektive marknadssegment. Genom egen utveckling eller via förvärv bygger vi kontinuer-

7 ligt upp nya tjänster och applikationer. Endast ett fåtal av dessa genererar i dag goda intäkter medan andra, ännu i sin linda, främst attraherar nya kunder och stärker vår position. Tiden från färdig applikation till implementering hos kund måste kortas ner. Därmed kommer intäkterna från strukturkapitalet att öka väsentligt. flera viktiga utmaningar Intellecta står nu inför en rad krävande men samtidigt inspirerande utmaningar. Att offensivt och frimodigt anta utmaningarna, och att bemästra dem, är avgörande för vår fortsatta framgång. På de följande uppslagen har vi sammanfattat de sex viktigaste utmaningarna för Intellecta och vårt arbete för att klara av dem. En av utmaningarna för innevarande år är att för marknaden tydliggöra hur Intellectas olika verktyg bidrar till en effektiv kommunikationsstyrning. Med

8 hjälp av olika marknadsaktiviteter kommer vi under året att saluföra dessa nya tjänster. Våra erbjudanden inom effektiv kommunikationsstyrning som marknadsförs under begreppet Communications Management kan ses som en rejäl verktygslåda med en rad nya effektiva kommunikationsverktyg. Verktygen, som i dag är tillgängliga för alla våra bolag, stärker samarbetet mellan bolagen och vi tillvaratar därigenom bättre olika synergier i koncernen. förnyelse också i ledningen Efter nitton år som vd i Intellecta (Tryckindustri) kommer jag vid bolagsstämman att lämna vd-posten och i fortsättningen arbeta med affärsutveckling samt styrelsearbete inom Intellecta. Ny vd blir Per Granath, 48 år. Han kommer närmast från Handelsbanken Securities, där han verkat som senior rådgivare. Per Granath har tidigare varit vice vd på Scandiaconsult och affärsområdeschef

9 inom KF. Han är väl insatt i verksamheten efter att ha suttit i styrelsen för Intellecta sedan Med Per Granath vid rodret tillför vi Intellecta ny kraft och kompetens. Vi skapar förutsättningar för förnyelse och en fortsatt stark utveckling av koncernen. Mitt fortsatta engagemang inom affärsutveckling samt som ägare och styrelseledamot bidrar samtidigt till en kontinuitet i den företagskultur som legat till grund för familjeföretaget Tryckindustris utveckling till dagens Intellecta. Solna i november 2002 Lars Fredrikson

10 »Sex utmaningar för Intellecta

11

12 Mera för mindre I knappa tider är det survival of the fittest som gäller. Communications Management handlar i hög grad om att maximera kommunikationens effekt samtidigt som kundens kostnader hålls nere eller till och med minskas. Genom att koordinera och systematisera olika produktionsresurser och kanaler kan vi hjälpa våra kunder att få kontroll över sitt varumärke i en kostnadseffektiv kommunikation. Vår utmaning är att tydliggöra alla fördelarna i Communications Management.

13 Kunna vända kappan efter vinden Att snabbt kunna ställa om kunderbjudandet efter nya förhållanden är en viktig framgångsfaktor. Oavsett om det blåser snålt eller ej. Konjunktur, nya konkurrensförutsättningar och spelregler liksom en ständig medieutveckling hör till det som driver förändring i kundernas behovsbild. Genom en intensiv produktutveckling arbetar vi för att ligga i takt med kundernas föränderliga behov.

14

15 Cash is king Genom de senaste årens förvärv har Intellecta byggt upp en tämligen unik plattform. Nu gäller det att frigöra potentialen i denna. Genomförda rationaliseringar och en balanserad samordning mellan koncernbolagen möjliggör både egen kostnadseffektivitet och vassare kunderbjudanden. Detta bäddar för ett starkare kassaflöde.

16

17 Kraftsamling kring affärsområdena Den höga förvärvstakten har lett till att tyngdpunkten i Intellectakoncernen legat på de enskilda bolagen. Efter en integrationsfas lägger vi nu, i styrning och utvecklingsarbete, större fokus på de tre affärsområdena Prepublish & Print, Electronic Media och Communication.

18

19 Så in i Norden Närvaro i flera nordiska länder blir allt viktigare för många stora kunder. Det är ett motiv bakom vår nordiska satsning. Vi måste finnas där våra kunder finns. Därför har vi under året förstärkt vår etablering i Köpenhamn. Genom strategiska samarbeten och egen verksamhet ska vi fortsätta att expandera i Norden och på sikt även på några andra håll i Europa.

20

21

22 Mångfaldiga succéerna Med ursprung i konkreta kundbehov har Intellectaföretagen utvecklat en rad effektiva och konkurrenskraftiga IT-lösningar och applikationer. Att kommersialisera dessa fullt ut är nu en av våra största utmaningar. Det ska vi göra både genom standardisering och anpassning till flera kunder och kundkategorier.

23 2001/02 i korthet Året som gick viktiga händelser resultat och utdelning * Som ett led i Intellectas strävan att etablera ett starkt erbjudande inom Communications Management tecknades i november avtal om förvärv av DocuSys International AB. Bolaget är ett digitalt systemtryckeri med IT-baserad publicering inklusive print-on-demand och har produktionsenheter i Göteborg och Stockholm. * Från och med den 1 januari integrerades DocuSys IT-enhet med 14 medarbetare i Intellecta Systems som därmed ökade sin utvecklarkapacitet och fick tillgång till marknaden i Göteborg och övriga Väst- och Sydsverige. * Ordinarie bolagsstämma beslutade den 14 januari om förnyat bemyndigande av styrelsen att, under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna B-aktier. Stämman beslutade vidare om riktad emission av aktier av serie B till en teckningskurs om 60 kronor. * Under vintern 2002 inleddes ytterligare kostnadsreduktioner, framför allt inom affärsområdena Prepublish & Print och Electronic Media. Totalt inom koncernen reducerades antalet medarbetare med 35 under verksamhetsåret. På årsbasis beräknas besparingen uppgå till cirka 14 msek. Efter räkenskapsårets slut har antalet medarbetare reducerats med ytterligare åtta. * I maj beslutades att flytta tryckproduktionen från Strålins i Gävle till Tryckindustri Information i Solna. Beslutet innebär att verksamheten i Gävle koncentreras till försäljning, design och prepress, samt att industrifastigheten och tryckpressarna avyttras. * I juni beslutades att Strålins Förpackningar från och med september 2002 ska ingå i Ljungbergs. I och med integrationen kan nu Ljungbergs erbjuda läkemedelsindustrin produktion av såväl bipacksedlar, etiketter som förpackningar. * I juli inledde Intellecta Corporate ett strategiskt samarbete med det danska kommunikationsföretaget Bysted en av Danmarks starkaste aktörer inom integrerad kommunikation. * Försäljningen blev i stort sett oförändrad 366 (371) msek före eliminering av koncerninterna inköp för kunds räkning (som minskade till 19 (22) msek). Efter full koncerneliminering uppgick försäljningen till 347 (349) msek. * Resultatet efter finansnetto minskade till 17 (17) msek. *Styrelsen föreslår att någon utdelning till aktieägarna ej ska ske. 22.

24 viktiga nyckeltal viktiga nyckeltal strategiska och operationella nyckeltal 2001/ / /00 Försäljning, msek, före eliminering av koncerninterna inköp för kunds räkning Försäljning, msek, efter full koncerneliminering Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, före elimineringar, msek Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, efter elimineringar, msek Resultat efter finansiella intäkter och kostnader och elimineringar, exkl. Alectamedel, msek ebit./.wacc, msek Kassaflöde från den löpande verksamheten, msek Räntabilitet på eget kapital, % Räntabilitet på eget kapital, exkl. Alectamedel, % Räntabilitet på eget kapital, %, exkl. effekt från reavinst och Alectamedel Räntabilitet på eget kapital, %, exkl. effekt från reavinst, omstruktureringskostnader och Alectamedel Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Räntabilitet på sysselsatt kapital, exkl. Alectamedel, % Vinst per aktie, efter schablonskatt, sek 2:85 2:85 10:40 Vinst per aktie, efter schablonskatt, exkl. Alectamedel, sek 2:85 2:85 8:50 Vinst per aktie, efter full skatt, inkl. Alectamedel, sek 2:50 1:95 10:40 Justerat eget kapital per aktie, sek 48:25 54:25 45:10 Utdelning, sek 3:00 4:00 Soliditet, % Antal aktier vid periodens slut Förädlingsgrad 2,% Intern andel av externa inköp 3, % (msek) 5 (19) 6 (22) 5 (16) Nettoomsättning per anställd, tsek Förädlingsvärde per anställd, tsek Antal anställda/varav kvinnor 377/ / /98 1. Mått på det värde företaget skapar (se sid. 100). 2. Mått på strategisk förflyttning i värdekedjan (se sid. 28). 3. Mått på kommersiell integration i gruppen (se sid. 32). 23.

25 marknad och konkurrens Marknadsförändringar som medför möjligheter den lågkonjunktur som präglar den marknad på vilken Intellecta verkar har påverkat förutsättningarna för verksamheten. Efterfrågan på flera av Intellectas tjänster har minskat. Samtidigt innebär en fortsatt utslagning av IT- och kommunikationsföretag och den konsolidering som sker dock goda möjligheter för Intellecta att stärka sina marknadsandelar. På både kort och lång sikt utgör Intellectas stabila marknadsposition och solida verksamhet goda grunder för att öka marknadsandelarna. För koncernen som helhet har det senaste verksamhetsåret inneburit en konsoliderad marknadsposition. Givet marknadsförutsättningarna med en fallande efterfrågan på kommunikationstjänster i allmänhet har Intellecta presterat bättre än marknaden som helhet. Konkurrensen kring uppdrag på trycksaker, webbprojekt, emissionsprospekt och årsredovisningar har hårdnat med dämpade priser, bland annat som en följd av att många mindre aktörer pressat priserna för att överleva. tröghet i kundernas beslutsprocesser fortsatt fokus på kärnaffären affärsområde communication Den allmänna osäkerheten kring det rådande konjunkturläget medför en tröghet i beslutsprocesserna bland kunderna. Beslut om större investeringar, speciellt med tunga IT-komponenter, skjuts på framtiden, vilket påverkar orderingången för alla aktörer på marknaden. I ett positivt konjunkturscenario utgör dessa framtida investeringsbeslut en av flera starka drivkrafter på marknaden. Konkurrentbilden har delvis förändrats i det kärva ekonomiska klimatet. Ett flertal av Intellectas konkurrenter har under året tagit till relativt drastiska åtgärder för att komma till rätta med bristande lönsamhet. I flera fall har detta inneburit neddragningar på verksamheter och marknadssegment där Intellecta redan nu har en stark position. Den konsolidering som har skett inom koncernen medför större möjligheter att koncentrera verksamheten kring kärnaffären, integrerad affärskommunikation och effektiv kommunikationsstyrning. Intellectas erbjudande inom Communications Management har stärkts. Verksamheten i affärsområdet bedrivs i form av byråverksamhet med inriktning på kunskapsintensiva marknadssegment såsom kapitalmarknadskommunikation, med stort behov av tillgång till kanaler för riktad och publik kommunikation. Den främsta kundkategorin är de nordiska börsbolagen. Intellecta Corporate, Intellecta Corporate Copenhagen och delägda reklambyrån T5 (49 %) i Malmö ingår i affärsområdet. Huvudsakliga konkurrenter i Sverige är JKL, Kreab, Wildeco, Citigate Gramma, n3prenör, Solberg och Advice. Marknaden för affärsområdet har först på senare tid påverkats av det rådande konjunkturläget. Även om konkurrentsituationen är stabil har konkurrensen om uppdragen ökat, framför allt genom en ökad priskonkurrens. 24.

26 marknad och konkurrens Intellecta Corporate, det bolag som dominerar affärsområdet, har trots detta lyckats bibehålla sin position, primärt tack vare bolagets solida kundbas med många större börsnoterade företag som kunder. Därtill kan ett nytillskott av kunder som breddar kundbasen noteras. Bolaget har dock, liksom marknaden i övrigt, påverkats av konjunkturläget vilket medfört en minskning i arvodesvolym då kunderna reducerat omfånget i sina produktioner, framför allt årsredovisningar. Övriga typer av uppdrag inom affärskommunikation har en tendens att senareläggas. stärkta positioner för stabila aktörer affärsområde electronic media stabiliserad konkurrentbild På kort sikt förväntas inga större förändringar i marknadsläget. Stabila aktörer kan på kort sikt stärka sina marknadspositioner, bland annat till följd av utslagning av mindre stabila aktörer. I ett lite längre perspektiv kan en konjunkturvändning innebära en kraftig tillväxt på marknaden som helhet. I ett sådant scenario förväntas det uppdämda behovet av affärskommunikativa tjänster och produkter i kundledet vara viktiga drivkrafter. Verksamheten i affärsområdet drivs i IT- och webbolag med fokus på effektiva relationsoch affärsfrämjande lösningar. De främsta kundsegmenten är producerande företag, förlag och försäkringsbolag samt företag, institutioner och andra organisationer för vilka elektroniska medier ingår som en central del av verksamheten. I affärsområdet ingår bolagen Intellecta Interactive, Intellecta Systems, Intellecta DocuSys samt intressebolaget Despiro (delägt 50 %). Affärsområdets huvudsakliga konkurrenter utgörs av Elanders, Ekonomiprint, aktörer som erbjuder webbaserade lösningar och de större IT-konsultbolagen. Marknaden för affärsområdets bolag påverkas fortfarande i hög grad av lågkonjunkturen och det stålbad som IT-branschen gått igenom de senaste åren. Konsolideringen av branschen som helhet har även inneburit en kraftigt förändrad konkurrentbild där många aktörer, framför allt webbyråer och renodlade mindre IT-företag fallit ifrån. Detta har även inneburit en förändrad prisbild på marknaden då företag kämpat för sin överlevnad genom priskonkurrens. Såväl konkurrent- som prisbilden bedöms nu ha stabiliserats. De aktörer som är kvar på marknaden utmärks av större seriositet och långsiktighet i sina verksamheter. Efterfrågan inom framför allt den offentliga sektorn, där flera av affärsområdets bolag har betydande uppdrag, bedöms vara fortsatt stark. Marknaden inrymmer en tillväxtpotential för kvarvarande bolag, däribland Intellecta Interactive, som har många långsiktiga uppdrag och kunder. Den offentliga sektorn liksom verkstadsindustrin och förlagen tillhör viktiga marknadssegment för Intellecta DocuSys. Trots en viss dämpning av efterfrågan har Intellecta DocuSys en tillväxt motsvarande 34 % per rullande 12 månader. 25.

27 marknad och konkurrens De mer systemtunga marknadssegmenten, där Intellecta Systems verkar, utmärks alltjämt av långsamma beslutsprocesser i kundledet. Ett ökat intresse kan dock skönjas på marknaden, bland annat märks ett ökande antal förfrågningar. affärsområde prepublish & print dämpad efterfrågan inom reklam- och informationstryck fortsatt integration inom kommunikationsområdet Verksamheten i affärsområdet omfattar informationsförädling, digital bild- och texthantering, grafisk produktion (tryck och bindning) samt distribution och logistik. De primära kundsegmenten utgörs av finansmarknadsaktörer, läkemedelsbranschen samt andra stora företag och organisationer som har behov av riktad publik kommunikation. I affärsområdet ingår bolagen Duro, Ljungbergs, OnTime, Strålins och Tryckindustri Information. Affärsområdets huvudsakliga konkurrenter består av Edita, Elanders, Citat, Trosa Tryckeri, Danagårds Grafiska, Strålfors, Holmbergs, JMS-gruppen i Malmö och DR-service. Med en vinstmarginal på 6 % klarade sig affärsområdet Prepublish & Print som helhet bra trots det rådande konjunkturläget. Den ihållande lågkonjunkturen har tagit sig uttryck i en viss utslagning av aktörer, framför allt i Stockholmsregionen. Utslagning är oundviklig då kapaciteten i branschen som helhet överstiger efterfrågan på tjänster. Efterfrågan på reklam- och informationstryck har dämpats vilket påverkar såväl konkurrent- som prisbilden. Trots den minskade efterfrågan har Intellectaföretagen i stort stärkt sina marknadspositioner. Stabiliteten i kundrelationerna utgör en av flera viktiga framgångsfaktorer för bolagen. Den offentliga sektorn utgör ett växande kundsegment. Här finns goda möjligheter till att bredda nuvarande uppdrag, inte minst med tanke på att denna kundgrupp ofta efterfrågar integrerade kommunikationstjänster. Inom läkemedelsinformation fortsätter Ljungbergs att stärka sin position som ledande aktör på den svenska marknaden. Intresset för leverantörer med ett brett erbjudande av integrerade tjänster, dit Ljungbergs hör, förväntas fortsätta öka. Marknadens utveckling i det korta perspektivet är svårbedömd och beror på den övergripande konjunkturutvecklingen. Såväl marknaden för prospekt som andra tjänster direkt kopplade till finanstrycksmarknaden är i hög grad beroende på konjunkturläget. För hela affärsområdet förväntas utvecklingen på lite längre sikt bli god, framför allt beroende på den existerande stabila kundstocken med större företag, statliga organisationer och institutioner med fortsatt stort behov av kommunikationstjänster. Vid en konjunkturvändning bedöms affärsområdets bolag ha än bättre möjligheter att ta marknadsandelar. Den trend som präglat kommunikationsområdet de senaste tio åren, integreringen av discipliner och tjänster, förväntas i ett längre perspektiv fortsätta. Utvecklingen har hittills bland annat tagit sig uttryck i den grafiska industrins expansion in i design och prepublishing. 26.

28 marknad och konkurrens Samtidigt har IT-sektorn med Internets snabba utveckling rört sig mot design och innehållet i kommunikationen. Beroende bland annat på den kris som IT-sektorn gått igenom har integrationen inom kommunikationsområdet bromsats upp. Informationsinnehållet i företagens tjänster och behovet av såväl pappersburen som elektronisk information ökar dock alltjämt. Detta medför även ökade krav på leverantörerna. Dessa måste ha förmågan att kunna svara upp mot kundernas skiftande kommunikativa behov inom olika medier med ett fullödigt sortiment av kommunikationstjänster. 27.

29 mål och strategier Stärkt marknadsposition vår affär vår vision inriktning: Integrerad affärskommunikation. affärsidé: Genom att effektivt integrera kommunikation stärker vi våra kunders varumärken, relationer och affärer. affärsmodell: Detta sker genom koordinering och optimering av olika resurser, tekniker och aktiviteter, det vi kallar Communications Management. Att vara Nordens ledande och mest innovativa företag inom Communications Management. vår övergripande strategi den långsiktiga strategin är att ytterligare utveckla koncernen: Från Till Genom industriföretag tryck sverige kunskapsföretag integrerad mix av produktionstekniker norden med en marknadsposition som kan agera brohuvud till europa strategiska samarbeten förvärv organisk tillväxt våra strategiska hörnstenar tillväxt genom ökat förädlingsvärde * Fortsatt stark finansiell plattform som innebär en betryggande soliditet och en återgång till positivt kassaflöde och god vinstnivå. * Öka intjäningen genom de värdeskapande kommunikationslösningar som uppstår när vi integrerar flera av koncernbolagens olika tjänster. * På kundsidan prioritera stora företag, som betraktar oss som en strategisk samarbetspartner och långsiktig leverantör, i vilkas verksamheter den kommunikativa kraften är viktig för kundens kärnverksamhet. * Kontinuerligt utveckla nya produkter och koncept som ökar andelen strukturkapitalbaserad intjäning. * Att med vårt starka strukturkapital som medel etablera verksamhet eller partnerskap på europeiska marknader med goda och likartade förutsättningar som i Sverige. * Fortsatt aktivt deltagande i strukturomvandlingen inom våra branscher. * Stor handlingsfrihet för koncernbolagen att inom ramen för koncernstrategin utveckla sina affärer. Intellecta planerar att växa med % per år över en konjunkturcykel. Tillväxten bedöms vara relativt jämnt fördelad mellan de tre affärsområdena. 28.

30 mål och måluppfyllelse 2001/02, samt mål för 2002/03 mål 2001/02: måluppfyllelse 2001/02: mål 2002/03: Att börsbolaget identifieras på kapitalmarknaden som ett kunskaps-/tillväxtbolag med stark finansiell plattform. Att varumärket/gruppen positioneras som nyskapande aktör inom Communications Management med en unik mix av integrerade konsult- och produktionstjänster. Beroende på konjunkturutvecklingen ska tillväxten fortsatt vara hög (20 30 %) inom ramen för en vinstmarginal på 8 12 %. Att driva verksamhet på minst två ställen utanför Sverige. Att fortsätta bedriva integrationsarbetet mellan affärsområden och bolag i koncernen, bland annat uttryckt i att andelen interna köp på områden där koncernbolagen i dag nyttjar externa leverantörer ökar med minst 20 %, dock alltid med kundnyttan som utgångspunkt. Att utveckla kompetensen inom Communications Management, bland annat uttryckt i att minst tio medarbetare ska ha genomgått koncernens CM-utbildning och kvalificerat sig som rådgivare inom Communications Management. Intellecta definieras ännu inte till fullo som ett kunskaps-/tillväxtbolag av marknaden. Fortfarande bedöms företaget i huvudsak som ett industriföretag. Den finansiella plattformen har försvagats beroende på konjunkturläget. Marknadsföringen av konceptet och begreppet Communications Management har under året intensifierats med goda resultat som följd. Inom koncernen har ett antal gemensamma tjänster utvecklats och introducerats på marknaden. På grund av de kärva marknadsförutsättningarna som rådde, kunde inte målet uppnås. Verksamheten låg i stort sett kvar på en oförändrad nivå (347 msek i försäljning) medan vinstmarginalen försämrades 5 (5) %. Det strategiska samarbetet med Bysted HQ som inleddes den 1 juli har stärkt koncernens position på den danska marknaden, där Intellecta genom Intellecta Corporate Copenhagen sedan 2000 bedriver verksamhet. Konjunkturläget har inte medgivit ytterligare geografisk expansion. Målet uppfylldes inte till fullo; andelen interna inköp ökade med 8 %, justerat för övertagande av interna enheter samt Intellectas namnbyte 2000/01. Före justering minskade de interna inköpen från 22 till 19 msek. Målet har infriats. Kompetensen inom Communications Management har utvecklats, bland annat genom att tolv medarbetare från koncernens olika bolag och affärsområden har genomgått CM-utbildningen. Samtliga arbetar nu som rådgivare inom Communications Management. Arbetet med att börsbolaget ska identifieras som ett kunskaps-/tillväxtbolag på marknaden fortsätter. Den finansiella plattformen ska stärkas ytterligare. Målet kvarstår i sin helhet. Beroende på konjunkturutvecklingen ska tillväxten vara % för verksamhetsåret. Styrelsen lämnar ännu ingen resultatprognos för innevarande år. Målet kvarstår i sin helhet men konsolidering kommer att prioriteras framför expansion genom förvärv. Integrationsarbetet mellan affärsområden och bolag inom koncernen ska intensifieras. Andelen interna köp på områden där koncernbolagen i dag nyttjar externa leverantörer ska, i reella siffror, ligga minst i nivå med föregående verksamhetsår. Utgångspunkten för detta integrationsarbete ska vara en förhöjd kundnytta. Kompetensen inom Communications Management ska fortsätta att utvecklas. Bland annat ska 25 % av koncernens medarbetare under verksamhetsåret genomgå intensiva utbildningsinsatser inom Communications Management. Antalet installationer hos kunder av trindmanager, trind apc, presentationsbanken corepres, ace, e-pac och visitkortsautomaten ska minst fördubblas jämfört med verksamhetsåret 2001/02.

31 värdeskapandet i intellecta Ökad kundnytta grunden för värdeskapandet under året har intellectakoncernen intensifierat arbetet med att fördjupa och bredda de redan starka kundrelationerna bland annat genom ett alltmer systematiserat samarbete mellan koncernbolagen. En långtgående integration av koncernens resurser är en förutsättning för att visionen om Communications Management ska kunna förverkligas. Ytterst handlar Communications Management om att skapa ökat värde för kunderna genom metoder för effektiv kommunikation avseende uppnått resultat i förhållande till kostnaden. Ökat värde för kunderna skapar också ökat värde för Intellectas aktieägare. Företagen inom Intellectakoncernen präglas generellt av starka och långa kundrelationer. I de grafiska bolagen är den genomsnittliga kundrelationen mellan 4 och 30 år; vanligtvis gäller: ju större kund, desto längre relation. I flera fall har kundrelationerna dessutom karaktär av nära partnerskap. Intellecta mäter kontinuerligt kundnöjdhet, återköpsbenägenhet och rekommendationsbenägenhet för koncernen som helhet och för varje bolag i koncernen. För koncernen uppgår kundnöjdheten till 89 %, återköpsbenägenheten till 83 % och rekommendationsbenägenheten till 82 %. Dessa värden för koncernens fem största bolag redovisas nedan. På konsultområdet har både Intellecta Corporate och Intellecta Systems mycket långa kundrelationer genomsnittligt på sju år. I de grafiska bolagen står de tio största kunderna för 45 % av intäkterna och de fem största för 33 %. Undantaget är Ljungbergs, som har en koncentrerad kundstock, där de två största kunderna står för 75 %. I konsultbolagen står de tio största kunderna för 70 % av intäkterna och de fem största för 55 %. communications management Den sammanlagda kundportföljen, med tyngdpunkt i stora börsnoterade företag, är Intellectakoncernens främsta tillgång. En fördjupning och breddning av kundrelationerna kundnöjdhet återköpsbenägenhet rekommendationsbenägenhet strålins docusys tryckindustri intellecta ljunginformation corporate bergs % strålins docusys tryckindustri intellecta ljunginformation corporate bergs % strålins docusys tryckindustri intellecta ljunginformation corporate bergs %

32 värdeskapandet i intellecta utgör sålunda en stor kommersiell potential. Att skapa ökat värde för kunden genom att integrera kommunikation Communications Management är centralt i arbetet med att vidareutveckla kundrelationerna. Förenklat handlar Communications Management om metoder för att skapa effektiv kommunikation effektiv avseende uppnått resultat i förhållande till kostnaden. Och om att säkerställa att rätt intressenter får rätt information, på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Den grundläggande filosofin bakom Communications Management är att kommunicera på mottagarens villkor inte avsändarens. Modern teknik möjliggör fokuserad, intressentanpassad till och med individanpassad kommunikation. Genom att kombinera olika tekniker i kommunikation och distribution kan verkningsgraden bli mycket hög. Communications Management innefattar analys, strategi, resurssammansättning och projektledning, liksom även kreation, realisering, mångfaldigande och distribution. Communications Management gör det möjligt att fokusera, koordinera och optimera kommunikationsinsatser för att åstadkomma maximal effekt till överenskommen kostnad. En utvärderingsmodell, Communications Audit, ger kunden möjlighet att avläsa resultaten av gjorda kommunikationsinsatser. förenklad process sparar pengar balans mellan styrning och entreprenörskap I en rad projekt samverkar koncernens företag för att gemensamt erbjuda kunderna effektiva kommunikationsupplägg. För kunden innebär det en avsevärt förenklad process med bara en motpart, som i sin tur samordnar koncernbolagens insatser och ibland externa resurser. I ett sådant Communications Management-projekt har Intellectaföretagen formgivit och producerat trycksaker åt en stor hotellkedja. Den grafiska studion ArtoDito har ansvarat för layout och originalarbete, Tryckindustri Information för tryckningen och OnTime har tagit hand om distributionen. För uppdragsgivaren har koordineringen av de olika delmomenten i produktionen inneburit betydande besparingar av pengar och tid. Visitkort är en annan enkel trycksak som ofta kostar företagen både tid och pengar. För ett stort och dynamiskt företag i IT-konsultbranschen, där många medarbetare bytte arbetsuppgifter och positioner, var visitkorten en stor dold kostnad. Genom att integrera IT med grafisk produktion kunde Intellecta inte bara sänka kostnaderna för konsultföretaget. I visitkortsautomaten utförs beställning och produktion i ett enda moment, varvid en process som tidigare tog flera timmar förkortades till några få minuter. ITapplikationen skapades av digitaltryckeriet Intellecta DocuSys, hanteras av Relieftryck, medan Strålins svarar för tryckningen av visitkorten. För att ytterligare kunna skapa ökade värden för kunderna genom Communications Management krävs en successiv anpassning och harmoniering av strukturerna för såväl ledarskap och kompetensutveckling som processer och teknik inom koncernbolagen. 31.

Bokslutskommuniké 1 september 1999 31 augusti 2000

Bokslutskommuniké 1 september 1999 31 augusti 2000 PRESSINFORMATION Bokslutskommuniké 1 september 1999 31 augusti 2000 Tryckindustri byter namn till Intellecta Förvärvar kommunikationsbyrå i Köpenhamn och startar nytt IT-bolag i Stockholm Resultatet efter

Läs mer

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Intellecta AB (publ) PRESSINFORMATION Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001 Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Försäljningen för första

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Intellecta. intellecta företagspresentation 2002/03

Intellecta. intellecta företagspresentation 2002/03 Intellecta intellecta företagspresentation 2002/03 företagspresentation 2. Året som gick 3. Viktiga nyckeltal 4. Vd har ordet 7. Resultatanalys 10. Mål och strategier 13. Partnerlösningar 15. Kompetens

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Bakgrund till namnbyte VARFÖR BYTER VI NAMN TILL NORDKOM? Behov av att skapa ökad tydlighet för de två intressenter som skapar värde för bolaget och dess ägare Kunder

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

72. Styrelse 74. Ledning och revisorer 77. Femårsöversikt 78. Definitioner 80. Ordlista 83. Bolagsstämma och ekonomisk rapportering 84.

72. Styrelse 74. Ledning och revisorer 77. Femårsöversikt 78. Definitioner 80. Ordlista 83. Bolagsstämma och ekonomisk rapportering 84. intellecta årsredovisning 1999/2000 02. Detta är Intellecta 04. VD-ord 06. Aktien 10. Strategiskt scenario 12. Mål och strategier 16. Värdeskapandet i Intellecta 20. Värdeskapande tillgångar och resurser

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER

Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Året i korthet 2014 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER Vi står nu rustade för framtiden När jag tillträdde som koncernchef i april 2014 satte vi målet att under året fördubbla det operativa resultatet och samtidigt

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Vision och värderingar

Vision och värderingar Vision och värderingar Tillsammans utvecklar vi Lagercrantz Group Omslagsbild: Den så kallade V-formationen ökar effekten med 71 procent för gäss som flyger tillsammans jämfört med att flyga ensam. Fåglarna

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen

CSR. corporate social responsibility inom inekogruppen CSR corporate social responsibility inom inekogruppen maj 2014 CSR INOM inekogruppen 1 CSR corporate social responsibility inom inekogruppen Det är vår fasta övertygelse att ansvarsfullt företagande gagnar

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 4 42 44 46 ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 24STORE expanderar kraftigt (f.n. på en årsvolym av 6 M) InfiniCom Electronic Commerce tecknar avtal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer