intellectas affärsidé: Genom att effektivt integrera kommunikation stärker vi kundens varumärken, relationer och affärer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "intellectas affärsidé: Genom att effektivt integrera kommunikation stärker vi kundens varumärken, relationer och affärer"

Transkript

1 intellectas affärsidé: Genom att effektivt integrera kommunikation stärker vi kundens varumärken, relationer och affärer

2 Vd och koncernchef Lars Fredrikson «om ett år som präglades av oron i världen

3

4 Elva dagar in på räkenskapsåret 2001/02 inträffade de händelser i USA som skakade hela västvärlden. Den osäkerhet, med börsfall och svåröverskådliga konsekvenser för ekonomin, som infann sig på världens marknader, försvagade en redan dämpad konjunktur. Även om den 11 september inte direkt innebar någon dramatisk nedgång i efterfrågan på Intellectas tjänster, satte händelsen så småningom sina tydliga spår på flera av våra marknader. Samtidigt bidrog den krisartade utvecklingen inom branscher som IT, telekom, bank och finans till en minskad efterfrågan hos våra kunder. Vår försäljning av trycksaker i allmänhet minskade och den sjönk väsentligt för emissionsprospekt. Även när det gällde årsredovisningar visade de flesta av Intellectas kunder en klart lägre ambitionsgrad. Inom Internet- och webbprojekt utsattes vi för en hård konkurrens när många webbyråer kämpade för

5 sin överlevnad. Osäkerheten på marknaden skapade också en tröghet för beslutsprocesser hos kunder som planerade större IT-satsningar vilket, för vår del, fick konsekvenser för försäljningen av system inom elektronisk publicering. Eftersom det i skrivande stund saknas entydiga signaler som pekar mot en snar uppgång i konjunkturen, är vi återhållsamma med investeringar och förvärv. Vi prioriterar nu konsolidering och organisk tillväxt genom att ta marknadsandelar. Vårt främsta mål är att återställa den goda lönsamheten och stärka vårt kassaflöde. sänkta kostnader, ökad flexibilitet och innovationer En snabb anpassning blev nödvändig när marknadsförutsättningarna inte längre var desamma. Inom Intellecta har vi anpassat oss dels genom en mer flexibel organisation och kapacitet, dels genom förnyelse av företagens tjänster och produkter. Genom

6 att vi nu bättre samordnar olika verksamheter och bättre utnyttjar vår utrustning förblir vår kapacitet intakt, trots att vi reducerat personalstyrkan med mer än tio procent. Vi ökar flexibiliteten i våra erbjudanden främst inom affärsområdet Communication och fokuserar på utvalda kundsegment inom Electronic Media. Samtidigt behåller vi den stabilitet inom Prepublish & Print som länge bidragit till god lönsamhet och tillväxt. Vår satsning på ursprungsverksamheten fortsätter sålunda parallellt med att vi identifierar nya mönster på marknaden. En förändringsbenägen kultur med aktiv omvärldsbevakning stärker vår förmåga att se runt hörnet, vilket ger oss konkurrensfördelar och öppnar möjligheter på nya marknader. De flesta av Intellectas bolag präglas av nytänkande och många tillhör redan i dag de ledande inom sina respektive marknadssegment. Genom egen utveckling eller via förvärv bygger vi kontinuer-

7 ligt upp nya tjänster och applikationer. Endast ett fåtal av dessa genererar i dag goda intäkter medan andra, ännu i sin linda, främst attraherar nya kunder och stärker vår position. Tiden från färdig applikation till implementering hos kund måste kortas ner. Därmed kommer intäkterna från strukturkapitalet att öka väsentligt. flera viktiga utmaningar Intellecta står nu inför en rad krävande men samtidigt inspirerande utmaningar. Att offensivt och frimodigt anta utmaningarna, och att bemästra dem, är avgörande för vår fortsatta framgång. På de följande uppslagen har vi sammanfattat de sex viktigaste utmaningarna för Intellecta och vårt arbete för att klara av dem. En av utmaningarna för innevarande år är att för marknaden tydliggöra hur Intellectas olika verktyg bidrar till en effektiv kommunikationsstyrning. Med

8 hjälp av olika marknadsaktiviteter kommer vi under året att saluföra dessa nya tjänster. Våra erbjudanden inom effektiv kommunikationsstyrning som marknadsförs under begreppet Communications Management kan ses som en rejäl verktygslåda med en rad nya effektiva kommunikationsverktyg. Verktygen, som i dag är tillgängliga för alla våra bolag, stärker samarbetet mellan bolagen och vi tillvaratar därigenom bättre olika synergier i koncernen. förnyelse också i ledningen Efter nitton år som vd i Intellecta (Tryckindustri) kommer jag vid bolagsstämman att lämna vd-posten och i fortsättningen arbeta med affärsutveckling samt styrelsearbete inom Intellecta. Ny vd blir Per Granath, 48 år. Han kommer närmast från Handelsbanken Securities, där han verkat som senior rådgivare. Per Granath har tidigare varit vice vd på Scandiaconsult och affärsområdeschef

9 inom KF. Han är väl insatt i verksamheten efter att ha suttit i styrelsen för Intellecta sedan Med Per Granath vid rodret tillför vi Intellecta ny kraft och kompetens. Vi skapar förutsättningar för förnyelse och en fortsatt stark utveckling av koncernen. Mitt fortsatta engagemang inom affärsutveckling samt som ägare och styrelseledamot bidrar samtidigt till en kontinuitet i den företagskultur som legat till grund för familjeföretaget Tryckindustris utveckling till dagens Intellecta. Solna i november 2002 Lars Fredrikson

10 »Sex utmaningar för Intellecta

11

12 Mera för mindre I knappa tider är det survival of the fittest som gäller. Communications Management handlar i hög grad om att maximera kommunikationens effekt samtidigt som kundens kostnader hålls nere eller till och med minskas. Genom att koordinera och systematisera olika produktionsresurser och kanaler kan vi hjälpa våra kunder att få kontroll över sitt varumärke i en kostnadseffektiv kommunikation. Vår utmaning är att tydliggöra alla fördelarna i Communications Management.

13 Kunna vända kappan efter vinden Att snabbt kunna ställa om kunderbjudandet efter nya förhållanden är en viktig framgångsfaktor. Oavsett om det blåser snålt eller ej. Konjunktur, nya konkurrensförutsättningar och spelregler liksom en ständig medieutveckling hör till det som driver förändring i kundernas behovsbild. Genom en intensiv produktutveckling arbetar vi för att ligga i takt med kundernas föränderliga behov.

14

15 Cash is king Genom de senaste årens förvärv har Intellecta byggt upp en tämligen unik plattform. Nu gäller det att frigöra potentialen i denna. Genomförda rationaliseringar och en balanserad samordning mellan koncernbolagen möjliggör både egen kostnadseffektivitet och vassare kunderbjudanden. Detta bäddar för ett starkare kassaflöde.

16

17 Kraftsamling kring affärsområdena Den höga förvärvstakten har lett till att tyngdpunkten i Intellectakoncernen legat på de enskilda bolagen. Efter en integrationsfas lägger vi nu, i styrning och utvecklingsarbete, större fokus på de tre affärsområdena Prepublish & Print, Electronic Media och Communication.

18

19 Så in i Norden Närvaro i flera nordiska länder blir allt viktigare för många stora kunder. Det är ett motiv bakom vår nordiska satsning. Vi måste finnas där våra kunder finns. Därför har vi under året förstärkt vår etablering i Köpenhamn. Genom strategiska samarbeten och egen verksamhet ska vi fortsätta att expandera i Norden och på sikt även på några andra håll i Europa.

20

21

22 Mångfaldiga succéerna Med ursprung i konkreta kundbehov har Intellectaföretagen utvecklat en rad effektiva och konkurrenskraftiga IT-lösningar och applikationer. Att kommersialisera dessa fullt ut är nu en av våra största utmaningar. Det ska vi göra både genom standardisering och anpassning till flera kunder och kundkategorier.

23 2001/02 i korthet Året som gick viktiga händelser resultat och utdelning * Som ett led i Intellectas strävan att etablera ett starkt erbjudande inom Communications Management tecknades i november avtal om förvärv av DocuSys International AB. Bolaget är ett digitalt systemtryckeri med IT-baserad publicering inklusive print-on-demand och har produktionsenheter i Göteborg och Stockholm. * Från och med den 1 januari integrerades DocuSys IT-enhet med 14 medarbetare i Intellecta Systems som därmed ökade sin utvecklarkapacitet och fick tillgång till marknaden i Göteborg och övriga Väst- och Sydsverige. * Ordinarie bolagsstämma beslutade den 14 januari om förnyat bemyndigande av styrelsen att, under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna B-aktier. Stämman beslutade vidare om riktad emission av aktier av serie B till en teckningskurs om 60 kronor. * Under vintern 2002 inleddes ytterligare kostnadsreduktioner, framför allt inom affärsområdena Prepublish & Print och Electronic Media. Totalt inom koncernen reducerades antalet medarbetare med 35 under verksamhetsåret. På årsbasis beräknas besparingen uppgå till cirka 14 msek. Efter räkenskapsårets slut har antalet medarbetare reducerats med ytterligare åtta. * I maj beslutades att flytta tryckproduktionen från Strålins i Gävle till Tryckindustri Information i Solna. Beslutet innebär att verksamheten i Gävle koncentreras till försäljning, design och prepress, samt att industrifastigheten och tryckpressarna avyttras. * I juni beslutades att Strålins Förpackningar från och med september 2002 ska ingå i Ljungbergs. I och med integrationen kan nu Ljungbergs erbjuda läkemedelsindustrin produktion av såväl bipacksedlar, etiketter som förpackningar. * I juli inledde Intellecta Corporate ett strategiskt samarbete med det danska kommunikationsföretaget Bysted en av Danmarks starkaste aktörer inom integrerad kommunikation. * Försäljningen blev i stort sett oförändrad 366 (371) msek före eliminering av koncerninterna inköp för kunds räkning (som minskade till 19 (22) msek). Efter full koncerneliminering uppgick försäljningen till 347 (349) msek. * Resultatet efter finansnetto minskade till 17 (17) msek. *Styrelsen föreslår att någon utdelning till aktieägarna ej ska ske. 22.

24 viktiga nyckeltal viktiga nyckeltal strategiska och operationella nyckeltal 2001/ / /00 Försäljning, msek, före eliminering av koncerninterna inköp för kunds räkning Försäljning, msek, efter full koncerneliminering Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, före elimineringar, msek Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, efter elimineringar, msek Resultat efter finansiella intäkter och kostnader och elimineringar, exkl. Alectamedel, msek ebit./.wacc, msek Kassaflöde från den löpande verksamheten, msek Räntabilitet på eget kapital, % Räntabilitet på eget kapital, exkl. Alectamedel, % Räntabilitet på eget kapital, %, exkl. effekt från reavinst och Alectamedel Räntabilitet på eget kapital, %, exkl. effekt från reavinst, omstruktureringskostnader och Alectamedel Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Räntabilitet på sysselsatt kapital, exkl. Alectamedel, % Vinst per aktie, efter schablonskatt, sek 2:85 2:85 10:40 Vinst per aktie, efter schablonskatt, exkl. Alectamedel, sek 2:85 2:85 8:50 Vinst per aktie, efter full skatt, inkl. Alectamedel, sek 2:50 1:95 10:40 Justerat eget kapital per aktie, sek 48:25 54:25 45:10 Utdelning, sek 3:00 4:00 Soliditet, % Antal aktier vid periodens slut Förädlingsgrad 2,% Intern andel av externa inköp 3, % (msek) 5 (19) 6 (22) 5 (16) Nettoomsättning per anställd, tsek Förädlingsvärde per anställd, tsek Antal anställda/varav kvinnor 377/ / /98 1. Mått på det värde företaget skapar (se sid. 100). 2. Mått på strategisk förflyttning i värdekedjan (se sid. 28). 3. Mått på kommersiell integration i gruppen (se sid. 32). 23.

25 marknad och konkurrens Marknadsförändringar som medför möjligheter den lågkonjunktur som präglar den marknad på vilken Intellecta verkar har påverkat förutsättningarna för verksamheten. Efterfrågan på flera av Intellectas tjänster har minskat. Samtidigt innebär en fortsatt utslagning av IT- och kommunikationsföretag och den konsolidering som sker dock goda möjligheter för Intellecta att stärka sina marknadsandelar. På både kort och lång sikt utgör Intellectas stabila marknadsposition och solida verksamhet goda grunder för att öka marknadsandelarna. För koncernen som helhet har det senaste verksamhetsåret inneburit en konsoliderad marknadsposition. Givet marknadsförutsättningarna med en fallande efterfrågan på kommunikationstjänster i allmänhet har Intellecta presterat bättre än marknaden som helhet. Konkurrensen kring uppdrag på trycksaker, webbprojekt, emissionsprospekt och årsredovisningar har hårdnat med dämpade priser, bland annat som en följd av att många mindre aktörer pressat priserna för att överleva. tröghet i kundernas beslutsprocesser fortsatt fokus på kärnaffären affärsområde communication Den allmänna osäkerheten kring det rådande konjunkturläget medför en tröghet i beslutsprocesserna bland kunderna. Beslut om större investeringar, speciellt med tunga IT-komponenter, skjuts på framtiden, vilket påverkar orderingången för alla aktörer på marknaden. I ett positivt konjunkturscenario utgör dessa framtida investeringsbeslut en av flera starka drivkrafter på marknaden. Konkurrentbilden har delvis förändrats i det kärva ekonomiska klimatet. Ett flertal av Intellectas konkurrenter har under året tagit till relativt drastiska åtgärder för att komma till rätta med bristande lönsamhet. I flera fall har detta inneburit neddragningar på verksamheter och marknadssegment där Intellecta redan nu har en stark position. Den konsolidering som har skett inom koncernen medför större möjligheter att koncentrera verksamheten kring kärnaffären, integrerad affärskommunikation och effektiv kommunikationsstyrning. Intellectas erbjudande inom Communications Management har stärkts. Verksamheten i affärsområdet bedrivs i form av byråverksamhet med inriktning på kunskapsintensiva marknadssegment såsom kapitalmarknadskommunikation, med stort behov av tillgång till kanaler för riktad och publik kommunikation. Den främsta kundkategorin är de nordiska börsbolagen. Intellecta Corporate, Intellecta Corporate Copenhagen och delägda reklambyrån T5 (49 %) i Malmö ingår i affärsområdet. Huvudsakliga konkurrenter i Sverige är JKL, Kreab, Wildeco, Citigate Gramma, n3prenör, Solberg och Advice. Marknaden för affärsområdet har först på senare tid påverkats av det rådande konjunkturläget. Även om konkurrentsituationen är stabil har konkurrensen om uppdragen ökat, framför allt genom en ökad priskonkurrens. 24.

26 marknad och konkurrens Intellecta Corporate, det bolag som dominerar affärsområdet, har trots detta lyckats bibehålla sin position, primärt tack vare bolagets solida kundbas med många större börsnoterade företag som kunder. Därtill kan ett nytillskott av kunder som breddar kundbasen noteras. Bolaget har dock, liksom marknaden i övrigt, påverkats av konjunkturläget vilket medfört en minskning i arvodesvolym då kunderna reducerat omfånget i sina produktioner, framför allt årsredovisningar. Övriga typer av uppdrag inom affärskommunikation har en tendens att senareläggas. stärkta positioner för stabila aktörer affärsområde electronic media stabiliserad konkurrentbild På kort sikt förväntas inga större förändringar i marknadsläget. Stabila aktörer kan på kort sikt stärka sina marknadspositioner, bland annat till följd av utslagning av mindre stabila aktörer. I ett lite längre perspektiv kan en konjunkturvändning innebära en kraftig tillväxt på marknaden som helhet. I ett sådant scenario förväntas det uppdämda behovet av affärskommunikativa tjänster och produkter i kundledet vara viktiga drivkrafter. Verksamheten i affärsområdet drivs i IT- och webbolag med fokus på effektiva relationsoch affärsfrämjande lösningar. De främsta kundsegmenten är producerande företag, förlag och försäkringsbolag samt företag, institutioner och andra organisationer för vilka elektroniska medier ingår som en central del av verksamheten. I affärsområdet ingår bolagen Intellecta Interactive, Intellecta Systems, Intellecta DocuSys samt intressebolaget Despiro (delägt 50 %). Affärsområdets huvudsakliga konkurrenter utgörs av Elanders, Ekonomiprint, aktörer som erbjuder webbaserade lösningar och de större IT-konsultbolagen. Marknaden för affärsområdets bolag påverkas fortfarande i hög grad av lågkonjunkturen och det stålbad som IT-branschen gått igenom de senaste åren. Konsolideringen av branschen som helhet har även inneburit en kraftigt förändrad konkurrentbild där många aktörer, framför allt webbyråer och renodlade mindre IT-företag fallit ifrån. Detta har även inneburit en förändrad prisbild på marknaden då företag kämpat för sin överlevnad genom priskonkurrens. Såväl konkurrent- som prisbilden bedöms nu ha stabiliserats. De aktörer som är kvar på marknaden utmärks av större seriositet och långsiktighet i sina verksamheter. Efterfrågan inom framför allt den offentliga sektorn, där flera av affärsområdets bolag har betydande uppdrag, bedöms vara fortsatt stark. Marknaden inrymmer en tillväxtpotential för kvarvarande bolag, däribland Intellecta Interactive, som har många långsiktiga uppdrag och kunder. Den offentliga sektorn liksom verkstadsindustrin och förlagen tillhör viktiga marknadssegment för Intellecta DocuSys. Trots en viss dämpning av efterfrågan har Intellecta DocuSys en tillväxt motsvarande 34 % per rullande 12 månader. 25.

27 marknad och konkurrens De mer systemtunga marknadssegmenten, där Intellecta Systems verkar, utmärks alltjämt av långsamma beslutsprocesser i kundledet. Ett ökat intresse kan dock skönjas på marknaden, bland annat märks ett ökande antal förfrågningar. affärsområde prepublish & print dämpad efterfrågan inom reklam- och informationstryck fortsatt integration inom kommunikationsområdet Verksamheten i affärsområdet omfattar informationsförädling, digital bild- och texthantering, grafisk produktion (tryck och bindning) samt distribution och logistik. De primära kundsegmenten utgörs av finansmarknadsaktörer, läkemedelsbranschen samt andra stora företag och organisationer som har behov av riktad publik kommunikation. I affärsområdet ingår bolagen Duro, Ljungbergs, OnTime, Strålins och Tryckindustri Information. Affärsområdets huvudsakliga konkurrenter består av Edita, Elanders, Citat, Trosa Tryckeri, Danagårds Grafiska, Strålfors, Holmbergs, JMS-gruppen i Malmö och DR-service. Med en vinstmarginal på 6 % klarade sig affärsområdet Prepublish & Print som helhet bra trots det rådande konjunkturläget. Den ihållande lågkonjunkturen har tagit sig uttryck i en viss utslagning av aktörer, framför allt i Stockholmsregionen. Utslagning är oundviklig då kapaciteten i branschen som helhet överstiger efterfrågan på tjänster. Efterfrågan på reklam- och informationstryck har dämpats vilket påverkar såväl konkurrent- som prisbilden. Trots den minskade efterfrågan har Intellectaföretagen i stort stärkt sina marknadspositioner. Stabiliteten i kundrelationerna utgör en av flera viktiga framgångsfaktorer för bolagen. Den offentliga sektorn utgör ett växande kundsegment. Här finns goda möjligheter till att bredda nuvarande uppdrag, inte minst med tanke på att denna kundgrupp ofta efterfrågar integrerade kommunikationstjänster. Inom läkemedelsinformation fortsätter Ljungbergs att stärka sin position som ledande aktör på den svenska marknaden. Intresset för leverantörer med ett brett erbjudande av integrerade tjänster, dit Ljungbergs hör, förväntas fortsätta öka. Marknadens utveckling i det korta perspektivet är svårbedömd och beror på den övergripande konjunkturutvecklingen. Såväl marknaden för prospekt som andra tjänster direkt kopplade till finanstrycksmarknaden är i hög grad beroende på konjunkturläget. För hela affärsområdet förväntas utvecklingen på lite längre sikt bli god, framför allt beroende på den existerande stabila kundstocken med större företag, statliga organisationer och institutioner med fortsatt stort behov av kommunikationstjänster. Vid en konjunkturvändning bedöms affärsområdets bolag ha än bättre möjligheter att ta marknadsandelar. Den trend som präglat kommunikationsområdet de senaste tio åren, integreringen av discipliner och tjänster, förväntas i ett längre perspektiv fortsätta. Utvecklingen har hittills bland annat tagit sig uttryck i den grafiska industrins expansion in i design och prepublishing. 26.

28 marknad och konkurrens Samtidigt har IT-sektorn med Internets snabba utveckling rört sig mot design och innehållet i kommunikationen. Beroende bland annat på den kris som IT-sektorn gått igenom har integrationen inom kommunikationsområdet bromsats upp. Informationsinnehållet i företagens tjänster och behovet av såväl pappersburen som elektronisk information ökar dock alltjämt. Detta medför även ökade krav på leverantörerna. Dessa måste ha förmågan att kunna svara upp mot kundernas skiftande kommunikativa behov inom olika medier med ett fullödigt sortiment av kommunikationstjänster. 27.

29 mål och strategier Stärkt marknadsposition vår affär vår vision inriktning: Integrerad affärskommunikation. affärsidé: Genom att effektivt integrera kommunikation stärker vi våra kunders varumärken, relationer och affärer. affärsmodell: Detta sker genom koordinering och optimering av olika resurser, tekniker och aktiviteter, det vi kallar Communications Management. Att vara Nordens ledande och mest innovativa företag inom Communications Management. vår övergripande strategi den långsiktiga strategin är att ytterligare utveckla koncernen: Från Till Genom industriföretag tryck sverige kunskapsföretag integrerad mix av produktionstekniker norden med en marknadsposition som kan agera brohuvud till europa strategiska samarbeten förvärv organisk tillväxt våra strategiska hörnstenar tillväxt genom ökat förädlingsvärde * Fortsatt stark finansiell plattform som innebär en betryggande soliditet och en återgång till positivt kassaflöde och god vinstnivå. * Öka intjäningen genom de värdeskapande kommunikationslösningar som uppstår när vi integrerar flera av koncernbolagens olika tjänster. * På kundsidan prioritera stora företag, som betraktar oss som en strategisk samarbetspartner och långsiktig leverantör, i vilkas verksamheter den kommunikativa kraften är viktig för kundens kärnverksamhet. * Kontinuerligt utveckla nya produkter och koncept som ökar andelen strukturkapitalbaserad intjäning. * Att med vårt starka strukturkapital som medel etablera verksamhet eller partnerskap på europeiska marknader med goda och likartade förutsättningar som i Sverige. * Fortsatt aktivt deltagande i strukturomvandlingen inom våra branscher. * Stor handlingsfrihet för koncernbolagen att inom ramen för koncernstrategin utveckla sina affärer. Intellecta planerar att växa med % per år över en konjunkturcykel. Tillväxten bedöms vara relativt jämnt fördelad mellan de tre affärsområdena. 28.

30 mål och måluppfyllelse 2001/02, samt mål för 2002/03 mål 2001/02: måluppfyllelse 2001/02: mål 2002/03: Att börsbolaget identifieras på kapitalmarknaden som ett kunskaps-/tillväxtbolag med stark finansiell plattform. Att varumärket/gruppen positioneras som nyskapande aktör inom Communications Management med en unik mix av integrerade konsult- och produktionstjänster. Beroende på konjunkturutvecklingen ska tillväxten fortsatt vara hög (20 30 %) inom ramen för en vinstmarginal på 8 12 %. Att driva verksamhet på minst två ställen utanför Sverige. Att fortsätta bedriva integrationsarbetet mellan affärsområden och bolag i koncernen, bland annat uttryckt i att andelen interna köp på områden där koncernbolagen i dag nyttjar externa leverantörer ökar med minst 20 %, dock alltid med kundnyttan som utgångspunkt. Att utveckla kompetensen inom Communications Management, bland annat uttryckt i att minst tio medarbetare ska ha genomgått koncernens CM-utbildning och kvalificerat sig som rådgivare inom Communications Management. Intellecta definieras ännu inte till fullo som ett kunskaps-/tillväxtbolag av marknaden. Fortfarande bedöms företaget i huvudsak som ett industriföretag. Den finansiella plattformen har försvagats beroende på konjunkturläget. Marknadsföringen av konceptet och begreppet Communications Management har under året intensifierats med goda resultat som följd. Inom koncernen har ett antal gemensamma tjänster utvecklats och introducerats på marknaden. På grund av de kärva marknadsförutsättningarna som rådde, kunde inte målet uppnås. Verksamheten låg i stort sett kvar på en oförändrad nivå (347 msek i försäljning) medan vinstmarginalen försämrades 5 (5) %. Det strategiska samarbetet med Bysted HQ som inleddes den 1 juli har stärkt koncernens position på den danska marknaden, där Intellecta genom Intellecta Corporate Copenhagen sedan 2000 bedriver verksamhet. Konjunkturläget har inte medgivit ytterligare geografisk expansion. Målet uppfylldes inte till fullo; andelen interna inköp ökade med 8 %, justerat för övertagande av interna enheter samt Intellectas namnbyte 2000/01. Före justering minskade de interna inköpen från 22 till 19 msek. Målet har infriats. Kompetensen inom Communications Management har utvecklats, bland annat genom att tolv medarbetare från koncernens olika bolag och affärsområden har genomgått CM-utbildningen. Samtliga arbetar nu som rådgivare inom Communications Management. Arbetet med att börsbolaget ska identifieras som ett kunskaps-/tillväxtbolag på marknaden fortsätter. Den finansiella plattformen ska stärkas ytterligare. Målet kvarstår i sin helhet. Beroende på konjunkturutvecklingen ska tillväxten vara % för verksamhetsåret. Styrelsen lämnar ännu ingen resultatprognos för innevarande år. Målet kvarstår i sin helhet men konsolidering kommer att prioriteras framför expansion genom förvärv. Integrationsarbetet mellan affärsområden och bolag inom koncernen ska intensifieras. Andelen interna köp på områden där koncernbolagen i dag nyttjar externa leverantörer ska, i reella siffror, ligga minst i nivå med föregående verksamhetsår. Utgångspunkten för detta integrationsarbete ska vara en förhöjd kundnytta. Kompetensen inom Communications Management ska fortsätta att utvecklas. Bland annat ska 25 % av koncernens medarbetare under verksamhetsåret genomgå intensiva utbildningsinsatser inom Communications Management. Antalet installationer hos kunder av trindmanager, trind apc, presentationsbanken corepres, ace, e-pac och visitkortsautomaten ska minst fördubblas jämfört med verksamhetsåret 2001/02.

31 värdeskapandet i intellecta Ökad kundnytta grunden för värdeskapandet under året har intellectakoncernen intensifierat arbetet med att fördjupa och bredda de redan starka kundrelationerna bland annat genom ett alltmer systematiserat samarbete mellan koncernbolagen. En långtgående integration av koncernens resurser är en förutsättning för att visionen om Communications Management ska kunna förverkligas. Ytterst handlar Communications Management om att skapa ökat värde för kunderna genom metoder för effektiv kommunikation avseende uppnått resultat i förhållande till kostnaden. Ökat värde för kunderna skapar också ökat värde för Intellectas aktieägare. Företagen inom Intellectakoncernen präglas generellt av starka och långa kundrelationer. I de grafiska bolagen är den genomsnittliga kundrelationen mellan 4 och 30 år; vanligtvis gäller: ju större kund, desto längre relation. I flera fall har kundrelationerna dessutom karaktär av nära partnerskap. Intellecta mäter kontinuerligt kundnöjdhet, återköpsbenägenhet och rekommendationsbenägenhet för koncernen som helhet och för varje bolag i koncernen. För koncernen uppgår kundnöjdheten till 89 %, återköpsbenägenheten till 83 % och rekommendationsbenägenheten till 82 %. Dessa värden för koncernens fem största bolag redovisas nedan. På konsultområdet har både Intellecta Corporate och Intellecta Systems mycket långa kundrelationer genomsnittligt på sju år. I de grafiska bolagen står de tio största kunderna för 45 % av intäkterna och de fem största för 33 %. Undantaget är Ljungbergs, som har en koncentrerad kundstock, där de två största kunderna står för 75 %. I konsultbolagen står de tio största kunderna för 70 % av intäkterna och de fem största för 55 %. communications management Den sammanlagda kundportföljen, med tyngdpunkt i stora börsnoterade företag, är Intellectakoncernens främsta tillgång. En fördjupning och breddning av kundrelationerna kundnöjdhet återköpsbenägenhet rekommendationsbenägenhet strålins docusys tryckindustri intellecta ljunginformation corporate bergs % strålins docusys tryckindustri intellecta ljunginformation corporate bergs % strålins docusys tryckindustri intellecta ljunginformation corporate bergs %

32 värdeskapandet i intellecta utgör sålunda en stor kommersiell potential. Att skapa ökat värde för kunden genom att integrera kommunikation Communications Management är centralt i arbetet med att vidareutveckla kundrelationerna. Förenklat handlar Communications Management om metoder för att skapa effektiv kommunikation effektiv avseende uppnått resultat i förhållande till kostnaden. Och om att säkerställa att rätt intressenter får rätt information, på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Den grundläggande filosofin bakom Communications Management är att kommunicera på mottagarens villkor inte avsändarens. Modern teknik möjliggör fokuserad, intressentanpassad till och med individanpassad kommunikation. Genom att kombinera olika tekniker i kommunikation och distribution kan verkningsgraden bli mycket hög. Communications Management innefattar analys, strategi, resurssammansättning och projektledning, liksom även kreation, realisering, mångfaldigande och distribution. Communications Management gör det möjligt att fokusera, koordinera och optimera kommunikationsinsatser för att åstadkomma maximal effekt till överenskommen kostnad. En utvärderingsmodell, Communications Audit, ger kunden möjlighet att avläsa resultaten av gjorda kommunikationsinsatser. förenklad process sparar pengar balans mellan styrning och entreprenörskap I en rad projekt samverkar koncernens företag för att gemensamt erbjuda kunderna effektiva kommunikationsupplägg. För kunden innebär det en avsevärt förenklad process med bara en motpart, som i sin tur samordnar koncernbolagens insatser och ibland externa resurser. I ett sådant Communications Management-projekt har Intellectaföretagen formgivit och producerat trycksaker åt en stor hotellkedja. Den grafiska studion ArtoDito har ansvarat för layout och originalarbete, Tryckindustri Information för tryckningen och OnTime har tagit hand om distributionen. För uppdragsgivaren har koordineringen av de olika delmomenten i produktionen inneburit betydande besparingar av pengar och tid. Visitkort är en annan enkel trycksak som ofta kostar företagen både tid och pengar. För ett stort och dynamiskt företag i IT-konsultbranschen, där många medarbetare bytte arbetsuppgifter och positioner, var visitkorten en stor dold kostnad. Genom att integrera IT med grafisk produktion kunde Intellecta inte bara sänka kostnaderna för konsultföretaget. I visitkortsautomaten utförs beställning och produktion i ett enda moment, varvid en process som tidigare tog flera timmar förkortades till några få minuter. ITapplikationen skapades av digitaltryckeriet Intellecta DocuSys, hanteras av Relieftryck, medan Strålins svarar för tryckningen av visitkorten. För att ytterligare kunna skapa ökade värden för kunderna genom Communications Management krävs en successiv anpassning och harmoniering av strukturerna för såväl ledarskap och kompetensutveckling som processer och teknik inom koncernbolagen. 31.

Bokslutskommuniké 1 september 1999 31 augusti 2000

Bokslutskommuniké 1 september 1999 31 augusti 2000 PRESSINFORMATION Bokslutskommuniké 1 september 1999 31 augusti 2000 Tryckindustri byter namn till Intellecta Förvärvar kommunikationsbyrå i Köpenhamn och startar nytt IT-bolag i Stockholm Resultatet efter

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september november 2000

Kvartalsrapport 1 september november 2000 PRESSINFORMATION Kvartalsrapport 1 september 2000 30 november 2000 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer Försäljningen för perioden ökade till 96,1 MSEK (80,1) Resultatet

Läs mer

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998

Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 Tryckindustri Halvårsrapport 1 september 1997 28 februari 1998 9 9 7 8 Starkt första halvår resultatet efter finansnetto ökade med 65 procent till 10 Mkr Försäljningen ökade med 13 procent Resultatprognos

Läs mer

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998

Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 Tryckindustri Niomånadersrapport 1 september1997 31 maj 1998 9 9 7 8 Resultatet efter nio månader ökade med 54 procent till 29 Mkr Försäljningen ökade med 16 procent till 170 Mkr (146) Vinsten per aktie

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader

Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001. Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Intellecta AB (publ) PRESSINFORMATION Sammandrag Halvårsrapport 1 september 2000 28 februari 2001 Starkt rörelseresultat; koncernresultatet belastas av goodwill och engångskostnader Försäljningen för första

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat

Intellecta 3. intellecta niomånadersrapport 1 september 2004 31 maj 2005. Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat intellecta niomånadersrapport 1 september 24 31 maj 25 Ökad efterfrågan och kraftigt förbättrat resultat 1 mars 31 maj 24/25 Rörelsens intäkter ökade med 21 procent och upp gick till 132,6 (19,5) MSEK

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Sammandrag Niomånadersrapport 1 september maj 2002

Sammandrag Niomånadersrapport 1 september maj 2002 Intellecta AB (publ) PRESSINFORMATION Sammandrag Niomånadersrapport 1 september 2001 31 maj 2002 Svag konjunktur gav minskad efterfrågan Försäljningen för tredje kvartalet blev betydligt svagare än väntat.

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen

Pressmeddelande. Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Pressmeddelande 2001-06-15 Capinordic sekundärnoteras på Stockholmsbörsen Det danska börsbolaget Capinordic A/S är nu godkänt för sekundärnotering på Stockholmsbörsens O-lista med första noteringsdag preliminärt

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Presentation av Addtech. Johan Sjö

Presentation av Addtech. Johan Sjö Presentation av Addtech Johan Sjö 1906: Bergman & Beving grundas 1976: Börsnotering 2001: Uppdelning i 3 nya noterade bolag 2016: Utdelning av affärsområde 2 Addtech - Affärsmodell & Inriktning Förädlingslänk

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi

Bokslut 2011 Ny koncernstrategi Ny färdriktning för PostNord Bokslut 211 Ny koncernstrategi 212-2-23 Web Ett tillfredställande de resultat för 211 Nettoomsättning och rörelsemarginal 5 4 3 1 8 6 Nettoomsättningen minskade med 5% till

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

KABE AB (publ.) Informationspolicy. Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20

KABE AB (publ.) Informationspolicy. Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20 KABE AB (publ.) Informationspolicy Fastställd på styrelsemöte 2014-05-20 Innehåll 1. Inledning 2. Extern/intern information 1 2.1 Kanaler för extern och intern information 1 2.2 Extern information 1 2.3

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén

Bokslutskommuniké 2005. VD Claes-Göran Sylvén Bokslutskommuniké 2005 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet. Vi ska vara den naturliga partnern

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013

Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Året i korthet 1 Januari-31 december 2013 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 4 884 (5 391). Stora rationaliseringar i verksamheten sänkte kostnaderna med MSEK 460 under året och balanserade merparten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2010. VD har ordet SEPTEMBER 2009. Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt. Perioden 1 januari 31 mars 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS SEPTEMBER Genomförda strukturåtgärder börjar ge effekt Rörelseresultatet under årets första kvartal är negativt, men som en effekt av genomförda strukturåtgärder väsentligt

Läs mer

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande.

Bilaga B. Försäljningen förväntas fullbordas den 30 september 2007 och affären är villkorad av konkurrensmyndighetens godkännande. PRESSMEDDELANDE 2007-08-06 Eniro avyttrar WLW Eniro har överenskommit att avyttra sitt tyska dotterbolag Wer liefert was? (WLW) till den italienska koncernen Seat Pagine Gialle. Avyttringen sker genom

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012

Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Extra bolagsstämma 15 oktober 2012 Bakgrund till namnbyte VARFÖR BYTER VI NAMN TILL NORDKOM? Behov av att skapa ökad tydlighet för de två intressenter som skapar värde för bolaget och dess ägare Kunder

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

13 juni Extra bolagsstämma i Securitas AB

13 juni Extra bolagsstämma i Securitas AB 13 juni 2011 Extra bolagsstämma i Securitas AB 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslag till dagordning 5. Val av justerare

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013

VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 VD och koncernchef Lars Idermarks anförande vid PostNords årsstämma 2013 Observera: Det talade ordet gäller. Ärade stämmodeltagare, mina damer och herrar. Det har nu gått fyra år sedan fusionen mellan

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

GETUPDATED SWEDEN AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000

GETUPDATED SWEDEN AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000 1 GETUPDATED AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2000 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,8 MSEK (7,0 MSEK). Förändringen beror på att omsättning hänförlig till avyttrat dotterföretag ingick

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

VD-redogörelse från. Bolagsstämman 7 april 2011. Community Entertainment OM COMMUNITY ENTERTAINMENT AB

VD-redogörelse från. Bolagsstämman 7 april 2011. Community Entertainment OM COMMUNITY ENTERTAINMENT AB VD-redogörelse från Bolagsstämman 7 april 2011 unity Entertainment VD-redogörelse från årsstämman 7 april 2011 2010 VAR DET ÅR DÅ COMMUNITY ENTERTAINMENT SVENSKA AB VÄNDE BÅDE TREND OCH INRIKTNING. Community

Läs mer