intellectas affärsidé: Genom att effektivt integrera kommunikation stärker vi kundens varumärken, relationer och affärer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "intellectas affärsidé: Genom att effektivt integrera kommunikation stärker vi kundens varumärken, relationer och affärer"

Transkript

1 intellectas affärsidé: Genom att effektivt integrera kommunikation stärker vi kundens varumärken, relationer och affärer

2 Vd och koncernchef Lars Fredrikson «om ett år som präglades av oron i världen

3

4 Elva dagar in på räkenskapsåret 2001/02 inträffade de händelser i USA som skakade hela västvärlden. Den osäkerhet, med börsfall och svåröverskådliga konsekvenser för ekonomin, som infann sig på världens marknader, försvagade en redan dämpad konjunktur. Även om den 11 september inte direkt innebar någon dramatisk nedgång i efterfrågan på Intellectas tjänster, satte händelsen så småningom sina tydliga spår på flera av våra marknader. Samtidigt bidrog den krisartade utvecklingen inom branscher som IT, telekom, bank och finans till en minskad efterfrågan hos våra kunder. Vår försäljning av trycksaker i allmänhet minskade och den sjönk väsentligt för emissionsprospekt. Även när det gällde årsredovisningar visade de flesta av Intellectas kunder en klart lägre ambitionsgrad. Inom Internet- och webbprojekt utsattes vi för en hård konkurrens när många webbyråer kämpade för

5 sin överlevnad. Osäkerheten på marknaden skapade också en tröghet för beslutsprocesser hos kunder som planerade större IT-satsningar vilket, för vår del, fick konsekvenser för försäljningen av system inom elektronisk publicering. Eftersom det i skrivande stund saknas entydiga signaler som pekar mot en snar uppgång i konjunkturen, är vi återhållsamma med investeringar och förvärv. Vi prioriterar nu konsolidering och organisk tillväxt genom att ta marknadsandelar. Vårt främsta mål är att återställa den goda lönsamheten och stärka vårt kassaflöde. sänkta kostnader, ökad flexibilitet och innovationer En snabb anpassning blev nödvändig när marknadsförutsättningarna inte längre var desamma. Inom Intellecta har vi anpassat oss dels genom en mer flexibel organisation och kapacitet, dels genom förnyelse av företagens tjänster och produkter. Genom

6 att vi nu bättre samordnar olika verksamheter och bättre utnyttjar vår utrustning förblir vår kapacitet intakt, trots att vi reducerat personalstyrkan med mer än tio procent. Vi ökar flexibiliteten i våra erbjudanden främst inom affärsområdet Communication och fokuserar på utvalda kundsegment inom Electronic Media. Samtidigt behåller vi den stabilitet inom Prepublish & Print som länge bidragit till god lönsamhet och tillväxt. Vår satsning på ursprungsverksamheten fortsätter sålunda parallellt med att vi identifierar nya mönster på marknaden. En förändringsbenägen kultur med aktiv omvärldsbevakning stärker vår förmåga att se runt hörnet, vilket ger oss konkurrensfördelar och öppnar möjligheter på nya marknader. De flesta av Intellectas bolag präglas av nytänkande och många tillhör redan i dag de ledande inom sina respektive marknadssegment. Genom egen utveckling eller via förvärv bygger vi kontinuer-

7 ligt upp nya tjänster och applikationer. Endast ett fåtal av dessa genererar i dag goda intäkter medan andra, ännu i sin linda, främst attraherar nya kunder och stärker vår position. Tiden från färdig applikation till implementering hos kund måste kortas ner. Därmed kommer intäkterna från strukturkapitalet att öka väsentligt. flera viktiga utmaningar Intellecta står nu inför en rad krävande men samtidigt inspirerande utmaningar. Att offensivt och frimodigt anta utmaningarna, och att bemästra dem, är avgörande för vår fortsatta framgång. På de följande uppslagen har vi sammanfattat de sex viktigaste utmaningarna för Intellecta och vårt arbete för att klara av dem. En av utmaningarna för innevarande år är att för marknaden tydliggöra hur Intellectas olika verktyg bidrar till en effektiv kommunikationsstyrning. Med

8 hjälp av olika marknadsaktiviteter kommer vi under året att saluföra dessa nya tjänster. Våra erbjudanden inom effektiv kommunikationsstyrning som marknadsförs under begreppet Communications Management kan ses som en rejäl verktygslåda med en rad nya effektiva kommunikationsverktyg. Verktygen, som i dag är tillgängliga för alla våra bolag, stärker samarbetet mellan bolagen och vi tillvaratar därigenom bättre olika synergier i koncernen. förnyelse också i ledningen Efter nitton år som vd i Intellecta (Tryckindustri) kommer jag vid bolagsstämman att lämna vd-posten och i fortsättningen arbeta med affärsutveckling samt styrelsearbete inom Intellecta. Ny vd blir Per Granath, 48 år. Han kommer närmast från Handelsbanken Securities, där han verkat som senior rådgivare. Per Granath har tidigare varit vice vd på Scandiaconsult och affärsområdeschef

9 inom KF. Han är väl insatt i verksamheten efter att ha suttit i styrelsen för Intellecta sedan Med Per Granath vid rodret tillför vi Intellecta ny kraft och kompetens. Vi skapar förutsättningar för förnyelse och en fortsatt stark utveckling av koncernen. Mitt fortsatta engagemang inom affärsutveckling samt som ägare och styrelseledamot bidrar samtidigt till en kontinuitet i den företagskultur som legat till grund för familjeföretaget Tryckindustris utveckling till dagens Intellecta. Solna i november 2002 Lars Fredrikson

10 »Sex utmaningar för Intellecta

11

12 Mera för mindre I knappa tider är det survival of the fittest som gäller. Communications Management handlar i hög grad om att maximera kommunikationens effekt samtidigt som kundens kostnader hålls nere eller till och med minskas. Genom att koordinera och systematisera olika produktionsresurser och kanaler kan vi hjälpa våra kunder att få kontroll över sitt varumärke i en kostnadseffektiv kommunikation. Vår utmaning är att tydliggöra alla fördelarna i Communications Management.

13 Kunna vända kappan efter vinden Att snabbt kunna ställa om kunderbjudandet efter nya förhållanden är en viktig framgångsfaktor. Oavsett om det blåser snålt eller ej. Konjunktur, nya konkurrensförutsättningar och spelregler liksom en ständig medieutveckling hör till det som driver förändring i kundernas behovsbild. Genom en intensiv produktutveckling arbetar vi för att ligga i takt med kundernas föränderliga behov.

14

15 Cash is king Genom de senaste årens förvärv har Intellecta byggt upp en tämligen unik plattform. Nu gäller det att frigöra potentialen i denna. Genomförda rationaliseringar och en balanserad samordning mellan koncernbolagen möjliggör både egen kostnadseffektivitet och vassare kunderbjudanden. Detta bäddar för ett starkare kassaflöde.

16

17 Kraftsamling kring affärsområdena Den höga förvärvstakten har lett till att tyngdpunkten i Intellectakoncernen legat på de enskilda bolagen. Efter en integrationsfas lägger vi nu, i styrning och utvecklingsarbete, större fokus på de tre affärsområdena Prepublish & Print, Electronic Media och Communication.

18

19 Så in i Norden Närvaro i flera nordiska länder blir allt viktigare för många stora kunder. Det är ett motiv bakom vår nordiska satsning. Vi måste finnas där våra kunder finns. Därför har vi under året förstärkt vår etablering i Köpenhamn. Genom strategiska samarbeten och egen verksamhet ska vi fortsätta att expandera i Norden och på sikt även på några andra håll i Europa.

20

21

22 Mångfaldiga succéerna Med ursprung i konkreta kundbehov har Intellectaföretagen utvecklat en rad effektiva och konkurrenskraftiga IT-lösningar och applikationer. Att kommersialisera dessa fullt ut är nu en av våra största utmaningar. Det ska vi göra både genom standardisering och anpassning till flera kunder och kundkategorier.

23 2001/02 i korthet Året som gick viktiga händelser resultat och utdelning * Som ett led i Intellectas strävan att etablera ett starkt erbjudande inom Communications Management tecknades i november avtal om förvärv av DocuSys International AB. Bolaget är ett digitalt systemtryckeri med IT-baserad publicering inklusive print-on-demand och har produktionsenheter i Göteborg och Stockholm. * Från och med den 1 januari integrerades DocuSys IT-enhet med 14 medarbetare i Intellecta Systems som därmed ökade sin utvecklarkapacitet och fick tillgång till marknaden i Göteborg och övriga Väst- och Sydsverige. * Ordinarie bolagsstämma beslutade den 14 januari om förnyat bemyndigande av styrelsen att, under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna B-aktier. Stämman beslutade vidare om riktad emission av aktier av serie B till en teckningskurs om 60 kronor. * Under vintern 2002 inleddes ytterligare kostnadsreduktioner, framför allt inom affärsområdena Prepublish & Print och Electronic Media. Totalt inom koncernen reducerades antalet medarbetare med 35 under verksamhetsåret. På årsbasis beräknas besparingen uppgå till cirka 14 msek. Efter räkenskapsårets slut har antalet medarbetare reducerats med ytterligare åtta. * I maj beslutades att flytta tryckproduktionen från Strålins i Gävle till Tryckindustri Information i Solna. Beslutet innebär att verksamheten i Gävle koncentreras till försäljning, design och prepress, samt att industrifastigheten och tryckpressarna avyttras. * I juni beslutades att Strålins Förpackningar från och med september 2002 ska ingå i Ljungbergs. I och med integrationen kan nu Ljungbergs erbjuda läkemedelsindustrin produktion av såväl bipacksedlar, etiketter som förpackningar. * I juli inledde Intellecta Corporate ett strategiskt samarbete med det danska kommunikationsföretaget Bysted en av Danmarks starkaste aktörer inom integrerad kommunikation. * Försäljningen blev i stort sett oförändrad 366 (371) msek före eliminering av koncerninterna inköp för kunds räkning (som minskade till 19 (22) msek). Efter full koncerneliminering uppgick försäljningen till 347 (349) msek. * Resultatet efter finansnetto minskade till 17 (17) msek. *Styrelsen föreslår att någon utdelning till aktieägarna ej ska ske. 22.

24 viktiga nyckeltal viktiga nyckeltal strategiska och operationella nyckeltal 2001/ / /00 Försäljning, msek, före eliminering av koncerninterna inköp för kunds räkning Försäljning, msek, efter full koncerneliminering Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, före elimineringar, msek Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, efter elimineringar, msek Resultat efter finansiella intäkter och kostnader och elimineringar, exkl. Alectamedel, msek ebit./.wacc, msek Kassaflöde från den löpande verksamheten, msek Räntabilitet på eget kapital, % Räntabilitet på eget kapital, exkl. Alectamedel, % Räntabilitet på eget kapital, %, exkl. effekt från reavinst och Alectamedel Räntabilitet på eget kapital, %, exkl. effekt från reavinst, omstruktureringskostnader och Alectamedel Räntabilitet på sysselsatt kapital, % Räntabilitet på sysselsatt kapital, exkl. Alectamedel, % Vinst per aktie, efter schablonskatt, sek 2:85 2:85 10:40 Vinst per aktie, efter schablonskatt, exkl. Alectamedel, sek 2:85 2:85 8:50 Vinst per aktie, efter full skatt, inkl. Alectamedel, sek 2:50 1:95 10:40 Justerat eget kapital per aktie, sek 48:25 54:25 45:10 Utdelning, sek 3:00 4:00 Soliditet, % Antal aktier vid periodens slut Förädlingsgrad 2,% Intern andel av externa inköp 3, % (msek) 5 (19) 6 (22) 5 (16) Nettoomsättning per anställd, tsek Förädlingsvärde per anställd, tsek Antal anställda/varav kvinnor 377/ / /98 1. Mått på det värde företaget skapar (se sid. 100). 2. Mått på strategisk förflyttning i värdekedjan (se sid. 28). 3. Mått på kommersiell integration i gruppen (se sid. 32). 23.

25 marknad och konkurrens Marknadsförändringar som medför möjligheter den lågkonjunktur som präglar den marknad på vilken Intellecta verkar har påverkat förutsättningarna för verksamheten. Efterfrågan på flera av Intellectas tjänster har minskat. Samtidigt innebär en fortsatt utslagning av IT- och kommunikationsföretag och den konsolidering som sker dock goda möjligheter för Intellecta att stärka sina marknadsandelar. På både kort och lång sikt utgör Intellectas stabila marknadsposition och solida verksamhet goda grunder för att öka marknadsandelarna. För koncernen som helhet har det senaste verksamhetsåret inneburit en konsoliderad marknadsposition. Givet marknadsförutsättningarna med en fallande efterfrågan på kommunikationstjänster i allmänhet har Intellecta presterat bättre än marknaden som helhet. Konkurrensen kring uppdrag på trycksaker, webbprojekt, emissionsprospekt och årsredovisningar har hårdnat med dämpade priser, bland annat som en följd av att många mindre aktörer pressat priserna för att överleva. tröghet i kundernas beslutsprocesser fortsatt fokus på kärnaffären affärsområde communication Den allmänna osäkerheten kring det rådande konjunkturläget medför en tröghet i beslutsprocesserna bland kunderna. Beslut om större investeringar, speciellt med tunga IT-komponenter, skjuts på framtiden, vilket påverkar orderingången för alla aktörer på marknaden. I ett positivt konjunkturscenario utgör dessa framtida investeringsbeslut en av flera starka drivkrafter på marknaden. Konkurrentbilden har delvis förändrats i det kärva ekonomiska klimatet. Ett flertal av Intellectas konkurrenter har under året tagit till relativt drastiska åtgärder för att komma till rätta med bristande lönsamhet. I flera fall har detta inneburit neddragningar på verksamheter och marknadssegment där Intellecta redan nu har en stark position. Den konsolidering som har skett inom koncernen medför större möjligheter att koncentrera verksamheten kring kärnaffären, integrerad affärskommunikation och effektiv kommunikationsstyrning. Intellectas erbjudande inom Communications Management har stärkts. Verksamheten i affärsområdet bedrivs i form av byråverksamhet med inriktning på kunskapsintensiva marknadssegment såsom kapitalmarknadskommunikation, med stort behov av tillgång till kanaler för riktad och publik kommunikation. Den främsta kundkategorin är de nordiska börsbolagen. Intellecta Corporate, Intellecta Corporate Copenhagen och delägda reklambyrån T5 (49 %) i Malmö ingår i affärsområdet. Huvudsakliga konkurrenter i Sverige är JKL, Kreab, Wildeco, Citigate Gramma, n3prenör, Solberg och Advice. Marknaden för affärsområdet har först på senare tid påverkats av det rådande konjunkturläget. Även om konkurrentsituationen är stabil har konkurrensen om uppdragen ökat, framför allt genom en ökad priskonkurrens. 24.

26 marknad och konkurrens Intellecta Corporate, det bolag som dominerar affärsområdet, har trots detta lyckats bibehålla sin position, primärt tack vare bolagets solida kundbas med många större börsnoterade företag som kunder. Därtill kan ett nytillskott av kunder som breddar kundbasen noteras. Bolaget har dock, liksom marknaden i övrigt, påverkats av konjunkturläget vilket medfört en minskning i arvodesvolym då kunderna reducerat omfånget i sina produktioner, framför allt årsredovisningar. Övriga typer av uppdrag inom affärskommunikation har en tendens att senareläggas. stärkta positioner för stabila aktörer affärsområde electronic media stabiliserad konkurrentbild På kort sikt förväntas inga större förändringar i marknadsläget. Stabila aktörer kan på kort sikt stärka sina marknadspositioner, bland annat till följd av utslagning av mindre stabila aktörer. I ett lite längre perspektiv kan en konjunkturvändning innebära en kraftig tillväxt på marknaden som helhet. I ett sådant scenario förväntas det uppdämda behovet av affärskommunikativa tjänster och produkter i kundledet vara viktiga drivkrafter. Verksamheten i affärsområdet drivs i IT- och webbolag med fokus på effektiva relationsoch affärsfrämjande lösningar. De främsta kundsegmenten är producerande företag, förlag och försäkringsbolag samt företag, institutioner och andra organisationer för vilka elektroniska medier ingår som en central del av verksamheten. I affärsområdet ingår bolagen Intellecta Interactive, Intellecta Systems, Intellecta DocuSys samt intressebolaget Despiro (delägt 50 %). Affärsområdets huvudsakliga konkurrenter utgörs av Elanders, Ekonomiprint, aktörer som erbjuder webbaserade lösningar och de större IT-konsultbolagen. Marknaden för affärsområdets bolag påverkas fortfarande i hög grad av lågkonjunkturen och det stålbad som IT-branschen gått igenom de senaste åren. Konsolideringen av branschen som helhet har även inneburit en kraftigt förändrad konkurrentbild där många aktörer, framför allt webbyråer och renodlade mindre IT-företag fallit ifrån. Detta har även inneburit en förändrad prisbild på marknaden då företag kämpat för sin överlevnad genom priskonkurrens. Såväl konkurrent- som prisbilden bedöms nu ha stabiliserats. De aktörer som är kvar på marknaden utmärks av större seriositet och långsiktighet i sina verksamheter. Efterfrågan inom framför allt den offentliga sektorn, där flera av affärsområdets bolag har betydande uppdrag, bedöms vara fortsatt stark. Marknaden inrymmer en tillväxtpotential för kvarvarande bolag, däribland Intellecta Interactive, som har många långsiktiga uppdrag och kunder. Den offentliga sektorn liksom verkstadsindustrin och förlagen tillhör viktiga marknadssegment för Intellecta DocuSys. Trots en viss dämpning av efterfrågan har Intellecta DocuSys en tillväxt motsvarande 34 % per rullande 12 månader. 25.

27 marknad och konkurrens De mer systemtunga marknadssegmenten, där Intellecta Systems verkar, utmärks alltjämt av långsamma beslutsprocesser i kundledet. Ett ökat intresse kan dock skönjas på marknaden, bland annat märks ett ökande antal förfrågningar. affärsområde prepublish & print dämpad efterfrågan inom reklam- och informationstryck fortsatt integration inom kommunikationsområdet Verksamheten i affärsområdet omfattar informationsförädling, digital bild- och texthantering, grafisk produktion (tryck och bindning) samt distribution och logistik. De primära kundsegmenten utgörs av finansmarknadsaktörer, läkemedelsbranschen samt andra stora företag och organisationer som har behov av riktad publik kommunikation. I affärsområdet ingår bolagen Duro, Ljungbergs, OnTime, Strålins och Tryckindustri Information. Affärsområdets huvudsakliga konkurrenter består av Edita, Elanders, Citat, Trosa Tryckeri, Danagårds Grafiska, Strålfors, Holmbergs, JMS-gruppen i Malmö och DR-service. Med en vinstmarginal på 6 % klarade sig affärsområdet Prepublish & Print som helhet bra trots det rådande konjunkturläget. Den ihållande lågkonjunkturen har tagit sig uttryck i en viss utslagning av aktörer, framför allt i Stockholmsregionen. Utslagning är oundviklig då kapaciteten i branschen som helhet överstiger efterfrågan på tjänster. Efterfrågan på reklam- och informationstryck har dämpats vilket påverkar såväl konkurrent- som prisbilden. Trots den minskade efterfrågan har Intellectaföretagen i stort stärkt sina marknadspositioner. Stabiliteten i kundrelationerna utgör en av flera viktiga framgångsfaktorer för bolagen. Den offentliga sektorn utgör ett växande kundsegment. Här finns goda möjligheter till att bredda nuvarande uppdrag, inte minst med tanke på att denna kundgrupp ofta efterfrågar integrerade kommunikationstjänster. Inom läkemedelsinformation fortsätter Ljungbergs att stärka sin position som ledande aktör på den svenska marknaden. Intresset för leverantörer med ett brett erbjudande av integrerade tjänster, dit Ljungbergs hör, förväntas fortsätta öka. Marknadens utveckling i det korta perspektivet är svårbedömd och beror på den övergripande konjunkturutvecklingen. Såväl marknaden för prospekt som andra tjänster direkt kopplade till finanstrycksmarknaden är i hög grad beroende på konjunkturläget. För hela affärsområdet förväntas utvecklingen på lite längre sikt bli god, framför allt beroende på den existerande stabila kundstocken med större företag, statliga organisationer och institutioner med fortsatt stort behov av kommunikationstjänster. Vid en konjunkturvändning bedöms affärsområdets bolag ha än bättre möjligheter att ta marknadsandelar. Den trend som präglat kommunikationsområdet de senaste tio åren, integreringen av discipliner och tjänster, förväntas i ett längre perspektiv fortsätta. Utvecklingen har hittills bland annat tagit sig uttryck i den grafiska industrins expansion in i design och prepublishing. 26.

28 marknad och konkurrens Samtidigt har IT-sektorn med Internets snabba utveckling rört sig mot design och innehållet i kommunikationen. Beroende bland annat på den kris som IT-sektorn gått igenom har integrationen inom kommunikationsområdet bromsats upp. Informationsinnehållet i företagens tjänster och behovet av såväl pappersburen som elektronisk information ökar dock alltjämt. Detta medför även ökade krav på leverantörerna. Dessa måste ha förmågan att kunna svara upp mot kundernas skiftande kommunikativa behov inom olika medier med ett fullödigt sortiment av kommunikationstjänster. 27.

29 mål och strategier Stärkt marknadsposition vår affär vår vision inriktning: Integrerad affärskommunikation. affärsidé: Genom att effektivt integrera kommunikation stärker vi våra kunders varumärken, relationer och affärer. affärsmodell: Detta sker genom koordinering och optimering av olika resurser, tekniker och aktiviteter, det vi kallar Communications Management. Att vara Nordens ledande och mest innovativa företag inom Communications Management. vår övergripande strategi den långsiktiga strategin är att ytterligare utveckla koncernen: Från Till Genom industriföretag tryck sverige kunskapsföretag integrerad mix av produktionstekniker norden med en marknadsposition som kan agera brohuvud till europa strategiska samarbeten förvärv organisk tillväxt våra strategiska hörnstenar tillväxt genom ökat förädlingsvärde * Fortsatt stark finansiell plattform som innebär en betryggande soliditet och en återgång till positivt kassaflöde och god vinstnivå. * Öka intjäningen genom de värdeskapande kommunikationslösningar som uppstår när vi integrerar flera av koncernbolagens olika tjänster. * På kundsidan prioritera stora företag, som betraktar oss som en strategisk samarbetspartner och långsiktig leverantör, i vilkas verksamheter den kommunikativa kraften är viktig för kundens kärnverksamhet. * Kontinuerligt utveckla nya produkter och koncept som ökar andelen strukturkapitalbaserad intjäning. * Att med vårt starka strukturkapital som medel etablera verksamhet eller partnerskap på europeiska marknader med goda och likartade förutsättningar som i Sverige. * Fortsatt aktivt deltagande i strukturomvandlingen inom våra branscher. * Stor handlingsfrihet för koncernbolagen att inom ramen för koncernstrategin utveckla sina affärer. Intellecta planerar att växa med % per år över en konjunkturcykel. Tillväxten bedöms vara relativt jämnt fördelad mellan de tre affärsområdena. 28.

30 mål och måluppfyllelse 2001/02, samt mål för 2002/03 mål 2001/02: måluppfyllelse 2001/02: mål 2002/03: Att börsbolaget identifieras på kapitalmarknaden som ett kunskaps-/tillväxtbolag med stark finansiell plattform. Att varumärket/gruppen positioneras som nyskapande aktör inom Communications Management med en unik mix av integrerade konsult- och produktionstjänster. Beroende på konjunkturutvecklingen ska tillväxten fortsatt vara hög (20 30 %) inom ramen för en vinstmarginal på 8 12 %. Att driva verksamhet på minst två ställen utanför Sverige. Att fortsätta bedriva integrationsarbetet mellan affärsområden och bolag i koncernen, bland annat uttryckt i att andelen interna köp på områden där koncernbolagen i dag nyttjar externa leverantörer ökar med minst 20 %, dock alltid med kundnyttan som utgångspunkt. Att utveckla kompetensen inom Communications Management, bland annat uttryckt i att minst tio medarbetare ska ha genomgått koncernens CM-utbildning och kvalificerat sig som rådgivare inom Communications Management. Intellecta definieras ännu inte till fullo som ett kunskaps-/tillväxtbolag av marknaden. Fortfarande bedöms företaget i huvudsak som ett industriföretag. Den finansiella plattformen har försvagats beroende på konjunkturläget. Marknadsföringen av konceptet och begreppet Communications Management har under året intensifierats med goda resultat som följd. Inom koncernen har ett antal gemensamma tjänster utvecklats och introducerats på marknaden. På grund av de kärva marknadsförutsättningarna som rådde, kunde inte målet uppnås. Verksamheten låg i stort sett kvar på en oförändrad nivå (347 msek i försäljning) medan vinstmarginalen försämrades 5 (5) %. Det strategiska samarbetet med Bysted HQ som inleddes den 1 juli har stärkt koncernens position på den danska marknaden, där Intellecta genom Intellecta Corporate Copenhagen sedan 2000 bedriver verksamhet. Konjunkturläget har inte medgivit ytterligare geografisk expansion. Målet uppfylldes inte till fullo; andelen interna inköp ökade med 8 %, justerat för övertagande av interna enheter samt Intellectas namnbyte 2000/01. Före justering minskade de interna inköpen från 22 till 19 msek. Målet har infriats. Kompetensen inom Communications Management har utvecklats, bland annat genom att tolv medarbetare från koncernens olika bolag och affärsområden har genomgått CM-utbildningen. Samtliga arbetar nu som rådgivare inom Communications Management. Arbetet med att börsbolaget ska identifieras som ett kunskaps-/tillväxtbolag på marknaden fortsätter. Den finansiella plattformen ska stärkas ytterligare. Målet kvarstår i sin helhet. Beroende på konjunkturutvecklingen ska tillväxten vara % för verksamhetsåret. Styrelsen lämnar ännu ingen resultatprognos för innevarande år. Målet kvarstår i sin helhet men konsolidering kommer att prioriteras framför expansion genom förvärv. Integrationsarbetet mellan affärsområden och bolag inom koncernen ska intensifieras. Andelen interna köp på områden där koncernbolagen i dag nyttjar externa leverantörer ska, i reella siffror, ligga minst i nivå med föregående verksamhetsår. Utgångspunkten för detta integrationsarbete ska vara en förhöjd kundnytta. Kompetensen inom Communications Management ska fortsätta att utvecklas. Bland annat ska 25 % av koncernens medarbetare under verksamhetsåret genomgå intensiva utbildningsinsatser inom Communications Management. Antalet installationer hos kunder av trindmanager, trind apc, presentationsbanken corepres, ace, e-pac och visitkortsautomaten ska minst fördubblas jämfört med verksamhetsåret 2001/02.

31 värdeskapandet i intellecta Ökad kundnytta grunden för värdeskapandet under året har intellectakoncernen intensifierat arbetet med att fördjupa och bredda de redan starka kundrelationerna bland annat genom ett alltmer systematiserat samarbete mellan koncernbolagen. En långtgående integration av koncernens resurser är en förutsättning för att visionen om Communications Management ska kunna förverkligas. Ytterst handlar Communications Management om att skapa ökat värde för kunderna genom metoder för effektiv kommunikation avseende uppnått resultat i förhållande till kostnaden. Ökat värde för kunderna skapar också ökat värde för Intellectas aktieägare. Företagen inom Intellectakoncernen präglas generellt av starka och långa kundrelationer. I de grafiska bolagen är den genomsnittliga kundrelationen mellan 4 och 30 år; vanligtvis gäller: ju större kund, desto längre relation. I flera fall har kundrelationerna dessutom karaktär av nära partnerskap. Intellecta mäter kontinuerligt kundnöjdhet, återköpsbenägenhet och rekommendationsbenägenhet för koncernen som helhet och för varje bolag i koncernen. För koncernen uppgår kundnöjdheten till 89 %, återköpsbenägenheten till 83 % och rekommendationsbenägenheten till 82 %. Dessa värden för koncernens fem största bolag redovisas nedan. På konsultområdet har både Intellecta Corporate och Intellecta Systems mycket långa kundrelationer genomsnittligt på sju år. I de grafiska bolagen står de tio största kunderna för 45 % av intäkterna och de fem största för 33 %. Undantaget är Ljungbergs, som har en koncentrerad kundstock, där de två största kunderna står för 75 %. I konsultbolagen står de tio största kunderna för 70 % av intäkterna och de fem största för 55 %. communications management Den sammanlagda kundportföljen, med tyngdpunkt i stora börsnoterade företag, är Intellectakoncernens främsta tillgång. En fördjupning och breddning av kundrelationerna kundnöjdhet återköpsbenägenhet rekommendationsbenägenhet strålins docusys tryckindustri intellecta ljunginformation corporate bergs % strålins docusys tryckindustri intellecta ljunginformation corporate bergs % strålins docusys tryckindustri intellecta ljunginformation corporate bergs %

32 värdeskapandet i intellecta utgör sålunda en stor kommersiell potential. Att skapa ökat värde för kunden genom att integrera kommunikation Communications Management är centralt i arbetet med att vidareutveckla kundrelationerna. Förenklat handlar Communications Management om metoder för att skapa effektiv kommunikation effektiv avseende uppnått resultat i förhållande till kostnaden. Och om att säkerställa att rätt intressenter får rätt information, på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Den grundläggande filosofin bakom Communications Management är att kommunicera på mottagarens villkor inte avsändarens. Modern teknik möjliggör fokuserad, intressentanpassad till och med individanpassad kommunikation. Genom att kombinera olika tekniker i kommunikation och distribution kan verkningsgraden bli mycket hög. Communications Management innefattar analys, strategi, resurssammansättning och projektledning, liksom även kreation, realisering, mångfaldigande och distribution. Communications Management gör det möjligt att fokusera, koordinera och optimera kommunikationsinsatser för att åstadkomma maximal effekt till överenskommen kostnad. En utvärderingsmodell, Communications Audit, ger kunden möjlighet att avläsa resultaten av gjorda kommunikationsinsatser. förenklad process sparar pengar balans mellan styrning och entreprenörskap I en rad projekt samverkar koncernens företag för att gemensamt erbjuda kunderna effektiva kommunikationsupplägg. För kunden innebär det en avsevärt förenklad process med bara en motpart, som i sin tur samordnar koncernbolagens insatser och ibland externa resurser. I ett sådant Communications Management-projekt har Intellectaföretagen formgivit och producerat trycksaker åt en stor hotellkedja. Den grafiska studion ArtoDito har ansvarat för layout och originalarbete, Tryckindustri Information för tryckningen och OnTime har tagit hand om distributionen. För uppdragsgivaren har koordineringen av de olika delmomenten i produktionen inneburit betydande besparingar av pengar och tid. Visitkort är en annan enkel trycksak som ofta kostar företagen både tid och pengar. För ett stort och dynamiskt företag i IT-konsultbranschen, där många medarbetare bytte arbetsuppgifter och positioner, var visitkorten en stor dold kostnad. Genom att integrera IT med grafisk produktion kunde Intellecta inte bara sänka kostnaderna för konsultföretaget. I visitkortsautomaten utförs beställning och produktion i ett enda moment, varvid en process som tidigare tog flera timmar förkortades till några få minuter. ITapplikationen skapades av digitaltryckeriet Intellecta DocuSys, hanteras av Relieftryck, medan Strålins svarar för tryckningen av visitkorten. För att ytterligare kunna skapa ökade värden för kunderna genom Communications Management krävs en successiv anpassning och harmoniering av strukturerna för såväl ledarskap och kompetensutveckling som processer och teknik inom koncernbolagen. 31.

Intellecta. intellecta företagspresentation 2002/03

Intellecta. intellecta företagspresentation 2002/03 Intellecta intellecta företagspresentation 2002/03 företagspresentation 2. Året som gick 3. Viktiga nyckeltal 4. Vd har ordet 7. Resultatanalys 10. Mål och strategier 13. Partnerlösningar 15. Kompetens

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

härnäst Översikt Intellecta Intellecta härnäst Innehåll

härnäst Översikt Intellecta Intellecta härnäst Innehåll Översikt Intellecta Intellecta härnäst härnäst Intellecta är Sveriges ledande kommunikationskoncern inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Vi levererar de vassaste spjutspetstjänsterna

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer.

Årsredovisning 1998 ÅRSREDOVISNING 1998. Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Årsredovisning 1998 98 ÅRSREDOVISNING 1998 Vi ska berika våra kunder genom ledande kompetens och långsiktiga relationer. Innehåll Ekonomisk information via Internet: www.seb.se Syfte, affärsidé, vision

Läs mer

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Filpula Falun Västerås Helsingfors Göteborg Stockholm Verksamhetsställen i Finland och Sverige. Edita finns även i Ukraina och Indien. Helsingborg INNEHÅLL 2009

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++7% ökning medelantal medarbetare. ++33% ökad soliditet VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal Årsredovisning 2012 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation Dotterbolag 7 Avensia 10 Grade 13 Force12 14 Mashie 17 Styrelse 18 Koncernledning

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006

WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 06 WISE GROUP ÅRSREDOVISNING 2006 Affärsdriven HR Innehåll och ekonomisk information 2 Ekonomisk information 2007 3 Wise erbjuder affärsdriven HR 4 VD har ordet 6 2006 i sammandrag 7 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN

ÅRSSTÄMMA INNEHÅLL RAPPORTTILLFÄLLEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSSTÄMMA Årsstämma äger rum den 19 maj 2015 klockan 17.00 på InXLs kontor i Lund. Kallelse till årsstämma offentliggörs senast fyra veckor före detta datum på bolagets hemsida och

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning 2006 Posten Årsredovisning Innehåll Kort om 2006 1 VD har ordet 2 Vision, affärsidé, mål och strategier 4 Handlingsprogram 6 Händelser under året 8 Den europeiska meddelandeoch logistikmarknaden 9 Meddelanden

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer