EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 2013 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 2013 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN"

Transkript

1 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 2013 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 1

2 OM NÄRINGSLIVSGRUPPEN Näringslivsgruppen (NLG), inom Göteborg &Co, är en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner, universitet och högskola i Göteborg. Det övergripande målet för NLG är att bidra till att utveckla Göteborg till en av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva och verka i samt att besöka. NLG stödjer, stimulerar och initierar projekt inom följande huvudområden: näringsliv, kunskapsmiljö och evenemang. Birgitta L-Öfverholm Chef Näringslivsgruppen corporate.goteborg.com Mats Ryberg Projektledare Näringslivsgruppen corporate.goteborg.com KÄLLFÖRTECKNING: FOTO: Göran Assner, Mattias Björklund, Morten Brun, Lisa Brunnström, Kasper Dudzik, Elisabeth Dunker, Emil Fagander, Dick Gillberg, Kjell Holmner, Claes Jakobsson, Urban Jörén, Göran Olofsson/GU, Ryno Quantz, Julija Sidner, Peter Svensson, Beatrice Törnros, Agneta Thorsén, Jorma Valkonen, Johan Wingborg/GU, Älvstranden/Hans Wretling, Svenska Mässan, Bildbyrån/Gothia Cup. TRYCK: Sandstens tryckeri 2013

3 INNEHÅLL 5 INLEDNING 6 OM GÖTEBORGSREGIONEN 9 RESULTAT FRÅN STUDIEN 9 SAMMANFATTNING 10 BILDEN AV GÖTEBORG Självförtroende, styrkor och svagheter Göteborgsregionens förmåga att kommunicera 12 GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Kapitaltillgång Infrastrukturen i Göteborgsregionen Branscher som fått bättre respektive sämre förutsättningar för tillväxt 17 UTBYTE AKADEMI NÄRINGSLIV Det lokala näringslivets förmåga att dra nytta av forskning och kvalificerad utbildning 18 GEHÖR BLAND BESLUTSFATTARE Gehör bland huvudstadens beslutsfattare Kommunpolitikernas förmåga att verka för näringslivets bästa 20 LIVSKVALITET SAMT TURISM OCH EVENEMANG Livskvalitet i regionen Position inom turism och evenemang 22 FRAMTIDA MÖJLIGHETER Är Göteborg en framtidsstad för unga och en stad att göra karriär i? Hinder för tillväxt i Göteborgsregionen Utvecklingsmöjligheter för Göteborgsregionen från ett externt perspektiv 26 TENDENSUTVECKLING 26 VAD HÄNDER NU?

4 Affärsmiljöstudien syftar till att fånga de rådande attityderna och utgör därmed ett komplement till mer vanligen förekommande kvantitativa affärsmiljöstudier av olika slag. 4 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

5 INLEDNING STUDIEN FÅNGAR RÅDANDE ATTITYDER TILL GÖTEBORGSREGIONENS AFFÄRSMILJÖ Näringslivsgruppen har under många år genomfört affärsmiljöutredningar för att belysa regionens styrkor och svagheter och utifrån det göra insatser för att stärka näringslivet i Göteborgsregionen. Göteborg är inne i en spännande utvecklingsfas med många gemensamma initiativ som syftar till att stärka och utveckla Göteborgs- det många områden som behöver förbättras för att vi ska och driftiga människor. Affärsmiljön i en region påverkas av många olika faktorer varav de mest uppenbara har att göra med regionens läge, infrastruktur och industriell tradition. Också förhållanden i omvärlden inverkar på en regions utvecklingsmöjligheter konjunktur, politik och konkurrensförhållanden. organisationer. Vid urvalet eftersträvades en jämn könsoch åldersstruktur. Enkätfrågorna utformades så att årets resultat kunde jämföras med tidigare studier. Cirka 50 % besvarade enkäten. Utifrån tidigare års studier och vad som framkommit vid enkäten intervjuades 20 ledande beslutsfattare inom de sektorer som nämns ovan. Knappt 15 representerade Göteborgsområdet och resterande företrädde Stockholm och Öresundsregionen. Också intervjufrågorna utformades så att årets resultat kunde jämföras med tidigare Göteborgsregionen ge sin syn på regionens styrkor och utvecklingsmöjligheter samt förmedla synpunkter på analys och rekommendationer. I denna sammanfattning av studien lyfter vi fram många av de intervjuade beslutsfattarnas röster som citat. Andra faktorer är av psykologisk art. De beror i sin tur på enskilda personers, institutioners, massmediers och företags åsikter och beteenden. METOD FÖR GENOMFÖRANDET AV AFFÄRSMILJÖSTUDIEN Trinovo Sensa har genomfört affärsmiljöstudien på uppdrag av Näringslivsgruppen. Studien baseras på tre underlag enkätutskick, djup intervjuer samt portalintervjuer. Arbetet inleddes med ett enkätutskick till hundratalet ledande nationella opinionsbildare, d v s personer i ledande ställning inom näringsliv, offentlig sektor, När vi skriver Göteborgs regionen menar vi den region där följande kommuner ingår: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 5

6 GÖTEBORGSREGIONEN UTGÖR EN MOTOR I SVERIGE OCH HAR EN STARK TILLVÄXT Göteborg var bland de 20 snabbast växande regionerna enligt en studie som jämfört tillväxtförutsättningarna i 119 europeiska regioner. Samma studie visade att Göteborg under den angivna tidsperioden var en av de 30 bästa regionerna avseende produktivitet (BNP/capita). Den årliga reella tillväxten i total lönesumma uppgick till 3,0 % i Göteborg år , att jämföra med 2,4 % för Sverige som helhet, 2,9 % i Malmö och 2,6 % i Stockholm. För 2012 var motsvarande siffra 5,3 % för Göteborgsregionen jämfört med 3,9 % för hela landet. Vid det senaste årsskiftet uppgick antalet invånare i Göteborgsregionen till cirka personer. I regionen Under 2012 uppgick varuexporten till 148 miljarder kro- bolag, AB Volvo. Informations- och kommunikationsteknologi-klustret sysselsatte närmare personer år Regionen uppvisar också en stor bredd med många branscher representerade. I Västra Götalands län startades närmare företag år Ungefär 30 % av hela Sveriges utrikeshandel passerar Göteborgs Hamn Skandinaviens största hamn. Regio- Regionen präglas av ett unikt samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Detta har skapat förut- FoU-verksamheter, avancerad tillverkning och logistik. Företagen i Västra Götaland bedriver omfattande forsknings- och utbildningssatsningar. Utgifterna för forskning och utveckling inom företag uppgick 2011 till drygt 19 miljarder, motsvarande närmare en fjärdedel av samtliga företags forsknings- och utvecklingssatsningar var motsvarande andel en femtedel. Regionens två största akademiska lärosäten Göteborgs Universitet och Chalmers har tillsammans cirka studenter. Andelen högutbildande är större i regionen än i Sverige som helhet. Turism- och evenemangsnäringen är viktig. Antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem fortsätter att öka och uppgick 2012 till drygt 3,6 miljoner. 6 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

7 I Göteborg verkar några av världens främsta webbyråer med kunder som Prada, Gucci, Nike, VW, Audi och Mercedes. I internationella sammanställningar där man rankar top ten finns tre i Göteborg, bl a nr 1. På reklambyråområdet har Göteborg en liknande stark och unik ställning. Internationell media förmedlar denna bilden. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 7

8 Med Skandinaviens största hamn och två internatio- omvärld en fortsätter att komma hit. Den internationella atmosfären gör det gynnsamt för utländska aktörer att investera och starta företag här något som understryks av det faktum att en fjärdedel av regionens anställda, d v s arbetstillfällen, i den privata sektorn jobbar utlandsägda arbetsplatser. Företagstjänster har ökat med 50 % sedan år 2000 till 2011 vilket är den störst jobbtillväxten i landet, sysselsättningen inom branschen var cirka Exempel på andra branscher med större tillväxt än rikssnittet under samma period är hotell/restaurang och handel har under samma period vuxit med 40 % och sysselsatte år 2011 ca personer. Handel sysselsatte cirka personer låg arbetslösheten i Göteborgsregionen på ungefär samma nivå som Sverige i stort. Nu har dock regionens siffror sjunkit till att ligga en procentenhet under övriga Sverige. Regionen återhämtade sig snabbt efter den Småbolagen växer mest, sedan 2004 har företag med en till fyra anställa vuxit med ca 25 % i Göteborgsregionen. utom planeras och genomförs en rad infrastruktursatsningar för att utöka arbetsmarknadsregionen. Göteborgsregionen växer enligt prognoserna spränger befolkningsgränsen miljonen omkring Vid en jämförelse med Sveriges genomsnittliga åldersfördelning ser man tydligt att Göteborgsregionen har förhållandevis ung befolkning. Åldersgrupperna 0-44 är större än rikssnittet och är mindre. Regionens målsättning är att företagsklimatet rankas högst bland landets storstadsregioner. Målet uppfylldes Göteborgs Stad har inrättat en företagslots och fem kranskommuner har påbörjat omfattande utbildning för politiker och tjänstemän. Under hela 2000-talet har andelen nystartade företag varit högre i regionen än övriga Sverige. År 2011 var antal nystartade företag per tusen invånare 13,1 % i regionen, motsvarande siffra för Sverige var 12,3 %. 8 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

9 RESULTAT FRÅN STUDIEN SAMMANFATTNING Årets studie präglas av en positiv grundton med krav på attitydförändring förutsättningarna för utveckling är goda men initiativ och handlingskraft måste till. Det är särskilt angeläget att våga ta och kommunicera en egen position utan att snegla på övriga storstadsregioner. Flera intervjupersoner lyfter fram att den lokala samverkan är god. Avståndet till nationella beslutsfattare har dock ökat och den västsvenska närvaron i regering och bolagsstyrelser är svag. Näringslivet skulle behöva en liga näringslivsvisionen på ett tydligt sätt! Regionen präglas av goda livsvillkor. Naturen och den stora småstaden är viktiga tillgångar. Nytt är dock synpunkter på bristande kvalitet inom grundskolorna samt bostadsbrist. Liksom tidigare år präglas studien av ett fortsatt missnöje avseende infrastrukturen men nu finns det ljus i mörkret! Flera uttrycker att nu äntligen händer det något. Satsningarna på att också fortsatt länka samman regionen genom infrastruktursatsningar är angelägna, inte minst ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Ökade satsningar på samverkan mellan Oslo och Göteborg efterlyses. Staden och regionen har några särskilt tydliga utvecklingsmöjligheter. Att vårda, utveckla och bevaka den starka positionen inom turism och evenemang är en sådan. Genom att koppla samman destination, evenemang och life science kan en oslagbar kombination uppnås. Inget hindrar en ökad närvaro av riskkapitalbolag i Göteborg och detsamma gäller life science-aktörer. Sex huvudsakliga fokusområden ligger till grund för affärsmiljöstudien: EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 9

10 BILDEN AV GÖTEBORG SJÄLVFÖRTROENDE, STYRKOR OCH SVAGHETER Regionens självförtroende uppfattas på kollektiv nivå som stukat men den personliga uppfattningen bland huvuddelen av de intervjuade är betydligt ljusare. Flera intervjupersoner menar att regionen präglas av en viss uppgivenhet. Självförtroendet har påverkats av de slog till med full kraft Självförtroendet är nedkört i stövelskaften sedan 2009 Näringslivet uppfattas av några sakna proaktivitet och en talesperson efterlyses. Vi behöver en offens - Också inom politiken efterlyses ökad framförhållning. Huvuddelen av de tillfrågade har på ett personligt plan en ljusare bild av regionens styrkor och svagheter. Många arbetar aktivt för att förändra bilden av staden Göteborg och regionen eftersom de uppfattar den som förlegad. - Flera anser att man förtjänar ett gott självförtroende. Flera lyfter fram samverkansvilja och ett stort engagemang för staden. gemang. Några menar att staden och regionen har en bättre utgångsposition än den allmänna uppfattningen medger. 10 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

11 är! - GÖTEBORGSREGIONENS FÖRMÅGA ATT KOMMUNICERA Hur är kännedomen om vad Göteborg kan erbjuda? Anses regionen kommunicera den egna mångsidigheten och betydelsen på ett tillfredställande sätt? Göteborg anses bra på att sätta sig på kartan som universitets- och evenemangstad. Staden är också starkt Även satsningar inom miljö och hållbarhet vinner förtroende enligt externa röster. Göteborgs många styrkor kommuniceras inte i tillräckligt stor utsträckning inte ens göteborgarna själva känner till alla stadens och regionens tillgångar. - Flera intervjupersoner menar att staden borde slå hårdare på trumman för den högteknologiska och kunskaps intensiva tillverkningsindustrin eftersom den är mycket betydelsefull för såväl regionen som landet. - Flera röster är självkritiska och pekar på förbättringspotential. - En orsak till detta är att budskapen är alldeles för spretiga enskilda organisationer lyckas inte enas om gemensamma budskap. Resultatet blir en otydlighet som märks särskilt väl i ett internationellt perspektiv. - De involverade parterna måste enas om ett stringent budskap. - Medialäget får skarp kritik och nya kanaler efterfrågas. - EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 11

12 GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR KAPITALTILLGÅNG Är tillgången till investeringskapital lika bra i Göteborg som på andra håll i landet? Flera intervjuade påpekar att kapitalförsörjning inte är en regional fråga snarare nationell eller global. - och medelstora företag eller verksamheter i tidiga skeden har det ofta särskilt svårt. centrum. En del anser att det är lätt att få tillgång till finansiella medel. Fler anser dock att det inte är så lätt. 12 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

13 Det finns goda förutsättningar att driva en tyngre global riskkapitalverksamhet med Göteborg som bas. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 13

14 INFRASTRUKTUREN I GÖTEBORGSREGIONEN Hur anses vägförbindelser, järnväg, flyg och hamnar fungera? Infrastrukturen är en avgörande fråga för regionens välfärd: - Huvudelen av de tillfrågade anser att Göteborg är på rätt väg, strategin för hur staden och regionen ska utvecklas är rätt men den måste kommuniceras mer. Det finns dock fortfarande stora förbättringspotentialer. Det faktum att man inte lyckats knyta samman regionen blir särskilt allvarligt om man betänker ambitionerna att knyta ihop Göteborg med bl a Oslo och Köpenhamn på ett mer aktivt sätt än idag. Också inom staden och regionen - - Flera personer verksamma utanför Göteborg menar att infrastrukturen fungerar bättre i Stockholm. Det västsvenska paketet är viktigt. - Flera intervjupersoner är i grund och botten nöjda med att trängselskatter införts. - Tyvärr upplevs bygg- och planprocesserna som onödig tröga vilket stoppar upp det angelägna bostadsbyggandet EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

15 BRANSCHER SOM FÅTT BÄTTRE RESPEKTIVE SÄMRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLVÄXT Enkätsvaren indikerar att Göteborgsregionens näringsliv har stärkts. viktiga tillväxtbranscher. Det anses viktigt med initiativ från Göteborg som kan få nationell bäring. Andra områden som anses fått det bättre är grön hållbarhet, handel och logistik. Klimatet anses kyligare för bilindustrin och för bankerna som alltmer centraliserats till huvudstaden. Delar av automotive-klustret uppfattas gå en osäker framtid till mötes. Branscher med sämre förutsättningar för tillväxt är livsmedel samt delar av den turismnäring som är lokaliserad utanför Göteborg. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 15

16 För få samverkar! De stora bolagen är jätteduktiga men man bör lyfta fram möjligheterna för små- och medelstora företag. 16 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

17 UTBYTE AKADEMI NÄRINGSLIV DET LOKALA NÄRINGSLIVETS FÖRMÅGA ATT DRA NYTTA AV FORSKNING OCH KVALIFICERAD UTBILDNING Hur samverkar storföretagen med akademin i Göteborgsregionen? - Göteborgsregionen är traditionellt duktig på samspel mellan näringsliv och akademi. Hur väl samverkar små och medelstora företag med akademin? - Positiva tongångar av samverkan. Är förmågan så bra att Göteborg kan slå sig till ro? De senaste åren uppfattas det inte ha hänt så mycket inom samverkan mellan akademi och näringsliv gällande såväl den grundläggande utbildningen som forskningssamarbeten. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 17

18 GEHÖR BLAND BESLUTSFATTARE GEHÖR BLAND HUVUDSTADENS BESLUTSFATTARE Uppfattningen är att närvaron bland nationella beslutsfattare är svagare än vad den borde vara med tanke på Göteborgs storlek. Gehöret för synpunkter och förslag uppfattas ha minskat. Många anser att Göteborg inte når fram till huvudstadens beslutsfattare. olika maktgrupperingar och vi behöver arbeta strukturerat för att hantera dessa. Maktkoncentrationen till Stockholm uppfattas ha ökat Det är svårt att få gehör, helt klart när det gäller infrastrukturen vilket är allvarligt då den outvecklade infrastrukturen och den begränsade tillgången till bostäder är tillväxthämmande. De västsvenska beslutsfattarna får rådet att bli tydligare med vilka budskap man vill skicka till omgivningen. beslutsfattare i Stockholm? Göteborg ligger långt bort och många saknar relevanta nätverk. Vi västsvenskar måste bli bättre på att ta för oss. I Göteborg är beslutsfattare från olika områden duktiga på att träffas. Dessvärre stannar ofta planer och initiativ i regionen eftersom beslutsfattarna inte har tillräckligt bra nätverk i andra delar av Sverige. Flera menar att den västsvenska närvaron i regerings klustret är svag, kanske t o m obefintlig. Det finns ingen universallösning för att komma tillrätta med problemet. Jag kan konstatera att det inte är lätt. Vi tar en del initiativ där vi samverkar över gränserna akademi - politik - näringsliv men ofta fattas beslut i huvudstaden informellt och med kort varsel. - verk i Stockholm och har där kunnat påverka politiker på nationell nivå. Några lyfter fram att läget skulle vara gynnsammare om det fanns en talesperson för det västsvenska näringslivet. 18 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

19 KOMMUNPOLITIKERNAS FÖRMÅGA ATT VERKA FÖR NÄRINGSLIVETS BÄSTA Huvuddelen av de tillfrågade anser inte att kommunpolitikerna verkar för näringslivets bästa. En viktig anledning är bristen på näringslivsfokus. Flera intervjupersoner menar att bristen på fokus gäller såväl politiker som tjänstemän. Några beskriver attityden till företagande som ljummen. Flera är förvånade över att politikerna inte tar tillvara de resurser som stadens näringsliv utgör. - - Ett mindre antal intervjupersoner har en ljusare bild och framhåller goda exempel. - Från ett externt perspektiv uppfattas att stadens politiker försöker men inte räcker till. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 19

20 LIVSKVALITET SAMT TURISM OCH EVENEMANG LIVSKVALITET I REGIONEN Huvuddelen av de tillfrågade lyfter fram att Göteborg erbjuder en allmänt god livskvalitet. Att få bo i Göteborg innebär ett plusvärde i samband Totalpaketet blir alltid bra. Staden har ett bra utbud inom t ex kultur, idrott och akademi. Hög klass på mat, idrottsaktiviteter m m. På somrarna slår västkusten allt! Några gör jämförelsen med huvudstaden men säger samtidigt att det inte är relevant att ställa städerna mot varandra eftersom de erbjuder så olika kvalitéer. Vi har en del goda förutsättningar, t ex havet, operan och gastronomin. Samtidigt kan vi inte konkurrera rakt av med Stockholm och det ska vi inte heller sträva efter. Däremot önskar flera att staden utvecklas mer. Jag önskar mig en levandegjord stadskärna, gärna med åretrunt-öppen marknad. Vi behöver en mångfald av bostäder, för studenter o s v. Den internationella skolan fungerar bra. ande, bättre grundskolor och bättre transportinfrastruktur är om råden som anses kunna stärka livskvaliteten. Ja, regionen har goda förutsättningar men kruxet är Rent allmänt kan sägas att det fattas bostäder. Bristen på bostäder är ett minus. Ett företag kan köpa bostäder till sina anställda men vi behöver en mångfald av bostäder, för studenter o s v. Jag oroas över medias signaler om kvaliteten på de göteborgska skolorna. Skolorna kan alltid bli bättre. är bättre att åka kommunalt men då borde man satsa på utveckling. Någon påpekar att Sverige i allmänhet erbjuder en hög livskvalitet. Jag tror inte att man ska se på denna fråga utifrån ett Göteborgsperspektiv. Snarare är det väl så att hela tionskraft det medför ska man nog inte underskatta. 20 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

21 POSITION INOM TURISM OCH EVENEMANG Enkätsvaren indikerar att Göteborgsregionens näringsliv har stärkts. Göteborg betraktas som den stad som har bäst förutsättningar för turism och evenemang. För att behålla positionen krävs dock fortsatta investeringar. - Många lyfter arenafrågan som ett såväl ett hot från konkurrenter som en möjlighet värd att ta på allvar. - Göteborg uppfattas ha ett bra klimat men det är angeläget att staden inte slår sig till ro. - För att ytterligare stärka turismsektorn lyfts också andra aspekter EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 21

22 FRAMTIDA MÖJLIGHETER ÄR GÖTEBORG EN FRAMTIDSSTAD FÖR UNGA OCH EN STAD ATT GÖRA KARRIÄR I? Göteborg är en framtidsstad! Många uppfattar Göteborg som en framtidsstad för unga med goda karriärmöjligheter men fördelarna anses inte tillräckligt kända utanför regionen. Ja, en framtidsstad men jag är inte säkert på att man upptäckt det i Sverige. framtidsstad. Jag hör bara gott om Göteborg men Ja, man måste tro det. Återvändarna gillar staden en sisk i sin stil. Avslappad, vänlig, lite laid back. Ja, men alla har inte upptäckt detta ingen nationell attraktionskraft. Jag är överraskad över den kunskaps- regionens möjligheter akademiskt och kulturellt. Man kan göra karriär i regionen under förutsättning att man har rätt utbildning. Många anser att vissa branscher erbjuder goda karriärmöjligheter medan andra branscher heterna. Inom vissa branscher är det här man gör karriär telekom, tillverkning, life science och självfallet inom akademin. Helt klart kan man göra karriärer i vissa branscher, t ex Och man kan göra karriär inom de akademiska områdena. Den inriktning man valt som student är avgörande. Att möjligt. Detsamma gäller inom media. Däremot om man civilingenjör eller arbetar med life science, logistik, automotive och IT då är det lättare. 22 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

23 HINDER FÖR TILLVÄXT I GÖTEBORGSREGIONEN Fortsatta infrastruktursatsningar och en utbyggd arbets marknadsregion är särskilt viktigt för den fortsatta tillväxten. Kommunpolitikers attityd till företagande bör prioriteras för att förbättra företagsklimat och tillväxten. Bostadssituationen som tillväxthämmande faktor har tillkommit jämfört med tidigare genomförda studier. Bland övriga hinder för tillväxt nämns bristande mångfald i ledande positioner i det regionala näringslivet, otillräcklig banknärvaro och svårigheter avseende kapitaltillgången för små- och medelstora företag. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 23

24 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR GÖTEBORGSREGIONEN FRÅN ETT EXTERNT PERSPEKTIV Vilka råd ger personer utanför regionen till de styrande i Göteborg för att förbättra regionens attraktivitet när staden? Regionen uppfattas ha goda förutsättningar för framgångsrika satsningar på life science och uppmanas ta vara på dem. - - Regionen bör lära från övriga delar av landet som ofta varit duktiga på att bygga upp regionala investeringsbolag som finansieras med både privat och offentligt kapital. Hantera bristerna och möjligheterna kring infra struktur och boende. terna! - Skapa ett varumärke som fångar bland annat regionens roll som ett modernt industricentra och dess betydelse som handelscentrum. 24 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

25 Ett riskkapitalbolag i Göteborg skulle vara en viktig framgång. Nu finns det både kompetens och kontaktytor för att kunna åstadkomma en sådan etablering vilket har tidigare bevisats. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 25

26 TENDENSUTVECKLING Utifrån våra tidigare utförda affärsmiljöstudier kan vi utläsa tendensutvecklingen för Göteborgsregionen. Självförtroende Marknadsföring Akademi näringsliv Branschutveckling Närhet till kapitalmarknaden Levnadsmiljö Gehör i Stockholm Lokalpolitiskt klimat Infrastruktur Framtidsstad Hinder Sammanfattning Kommentar Fortsatt stukat med fighting spirit Kommunicera regionen externt Gott samarbete med förbättringspotential Flera tydliga vinnare och förlorare Både en myt och ett reellt problem God levnadsmiljö men med minus för boendet Bättre närvaro i Stockholm efterlyses Identifierad förbättringspotential Man ser ett ljus i tunneln Med rätt utbildning inga problem! Infrastruktur och boende 2013 den nedåtgående trenden har vänt VAD HÄNDER NU? Resultatet från affärsmiljöstudien kommer att ligga till grund för Näringslivsgruppens fortsatta arbete med att utveckla Göteborgsregionen. Näringslivsgruppen har under många år genomfört affärsmiljöutredningar för att belysa regionens styrkor och svagheter och utifrån det göra insatser för att stärka näringslivet i Göteborgsregionen. Detta har bland annat resulterat i olika insatser för att lyfta framgångsrika företag och entreprenörer samt stärka bilden av det företagsamma och entreprenöriella Göteborg. Syftet är att stärka Göteborg som en attraktiv region att driva företag i samt bidra till att påverka inställningen till företagande och entreprenörskap i en positiv riktning. 26 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

27 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 27

28 GÖTEBORG & CO MÄSSANSGATA 8 BOX GÖTEBORG TEL: FAX: CORPORATE.GOTEBORG.COM

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Fler och bättre jobb i Västsverige

Fler och bättre jobb i Västsverige Fler och bättre jobb i Västsverige En rapport från regionstyrelserna för Unionen Göteborg, Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/Väst Förord Facklig verksamhet handlar om att försvara medlemmars villkor,

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna

Uppdaterad version februari 2012. Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Uppdaterad version februari 2012 Stockholm Oslo En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna Mälardalsrådet Hantverkargatan 3H 105 35 Stockholm www.malardalsradet.se Tillväxt,

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Turismen i Västsverige

Turismen i Västsverige 2010:1 ISSN 1650-7965 Turismen i Västsverige Den västsvenska turismen skulle vinna på att lyftas till en regional nivå Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Rapport 2015:1 ISSN 1650-7965. Koll på läget Hur ser företagen i Göteborgsregionen på sin lokalisering

Rapport 2015:1 ISSN 1650-7965. Koll på läget Hur ser företagen i Göteborgsregionen på sin lokalisering Rapport 2015:1 ISSN 1650-7965 Koll på läget Hur ser företagen i Göteborgsregionen på sin lokalisering Framsidan medlem nr 9584 preera göteborg Managementkonsultföretaget Preera grundades 1997 och består

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer