EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 2013 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 2013 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN"

Transkript

1 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 2013 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 1

2 OM NÄRINGSLIVSGRUPPEN Näringslivsgruppen (NLG), inom Göteborg &Co, är en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner, universitet och högskola i Göteborg. Det övergripande målet för NLG är att bidra till att utveckla Göteborg till en av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva och verka i samt att besöka. NLG stödjer, stimulerar och initierar projekt inom följande huvudområden: näringsliv, kunskapsmiljö och evenemang. Birgitta L-Öfverholm Chef Näringslivsgruppen corporate.goteborg.com Mats Ryberg Projektledare Näringslivsgruppen corporate.goteborg.com KÄLLFÖRTECKNING: FOTO: Göran Assner, Mattias Björklund, Morten Brun, Lisa Brunnström, Kasper Dudzik, Elisabeth Dunker, Emil Fagander, Dick Gillberg, Kjell Holmner, Claes Jakobsson, Urban Jörén, Göran Olofsson/GU, Ryno Quantz, Julija Sidner, Peter Svensson, Beatrice Törnros, Agneta Thorsén, Jorma Valkonen, Johan Wingborg/GU, Älvstranden/Hans Wretling, Svenska Mässan, Bildbyrån/Gothia Cup. TRYCK: Sandstens tryckeri 2013

3 INNEHÅLL 5 INLEDNING 6 OM GÖTEBORGSREGIONEN 9 RESULTAT FRÅN STUDIEN 9 SAMMANFATTNING 10 BILDEN AV GÖTEBORG Självförtroende, styrkor och svagheter Göteborgsregionens förmåga att kommunicera 12 GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Kapitaltillgång Infrastrukturen i Göteborgsregionen Branscher som fått bättre respektive sämre förutsättningar för tillväxt 17 UTBYTE AKADEMI NÄRINGSLIV Det lokala näringslivets förmåga att dra nytta av forskning och kvalificerad utbildning 18 GEHÖR BLAND BESLUTSFATTARE Gehör bland huvudstadens beslutsfattare Kommunpolitikernas förmåga att verka för näringslivets bästa 20 LIVSKVALITET SAMT TURISM OCH EVENEMANG Livskvalitet i regionen Position inom turism och evenemang 22 FRAMTIDA MÖJLIGHETER Är Göteborg en framtidsstad för unga och en stad att göra karriär i? Hinder för tillväxt i Göteborgsregionen Utvecklingsmöjligheter för Göteborgsregionen från ett externt perspektiv 26 TENDENSUTVECKLING 26 VAD HÄNDER NU?

4 Affärsmiljöstudien syftar till att fånga de rådande attityderna och utgör därmed ett komplement till mer vanligen förekommande kvantitativa affärsmiljöstudier av olika slag. 4 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

5 INLEDNING STUDIEN FÅNGAR RÅDANDE ATTITYDER TILL GÖTEBORGSREGIONENS AFFÄRSMILJÖ Näringslivsgruppen har under många år genomfört affärsmiljöutredningar för att belysa regionens styrkor och svagheter och utifrån det göra insatser för att stärka näringslivet i Göteborgsregionen. Göteborg är inne i en spännande utvecklingsfas med många gemensamma initiativ som syftar till att stärka och utveckla Göteborgs- det många områden som behöver förbättras för att vi ska och driftiga människor. Affärsmiljön i en region påverkas av många olika faktorer varav de mest uppenbara har att göra med regionens läge, infrastruktur och industriell tradition. Också förhållanden i omvärlden inverkar på en regions utvecklingsmöjligheter konjunktur, politik och konkurrensförhållanden. organisationer. Vid urvalet eftersträvades en jämn könsoch åldersstruktur. Enkätfrågorna utformades så att årets resultat kunde jämföras med tidigare studier. Cirka 50 % besvarade enkäten. Utifrån tidigare års studier och vad som framkommit vid enkäten intervjuades 20 ledande beslutsfattare inom de sektorer som nämns ovan. Knappt 15 representerade Göteborgsområdet och resterande företrädde Stockholm och Öresundsregionen. Också intervjufrågorna utformades så att årets resultat kunde jämföras med tidigare Göteborgsregionen ge sin syn på regionens styrkor och utvecklingsmöjligheter samt förmedla synpunkter på analys och rekommendationer. I denna sammanfattning av studien lyfter vi fram många av de intervjuade beslutsfattarnas röster som citat. Andra faktorer är av psykologisk art. De beror i sin tur på enskilda personers, institutioners, massmediers och företags åsikter och beteenden. METOD FÖR GENOMFÖRANDET AV AFFÄRSMILJÖSTUDIEN Trinovo Sensa har genomfört affärsmiljöstudien på uppdrag av Näringslivsgruppen. Studien baseras på tre underlag enkätutskick, djup intervjuer samt portalintervjuer. Arbetet inleddes med ett enkätutskick till hundratalet ledande nationella opinionsbildare, d v s personer i ledande ställning inom näringsliv, offentlig sektor, När vi skriver Göteborgs regionen menar vi den region där följande kommuner ingår: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 5

6 GÖTEBORGSREGIONEN UTGÖR EN MOTOR I SVERIGE OCH HAR EN STARK TILLVÄXT Göteborg var bland de 20 snabbast växande regionerna enligt en studie som jämfört tillväxtförutsättningarna i 119 europeiska regioner. Samma studie visade att Göteborg under den angivna tidsperioden var en av de 30 bästa regionerna avseende produktivitet (BNP/capita). Den årliga reella tillväxten i total lönesumma uppgick till 3,0 % i Göteborg år , att jämföra med 2,4 % för Sverige som helhet, 2,9 % i Malmö och 2,6 % i Stockholm. För 2012 var motsvarande siffra 5,3 % för Göteborgsregionen jämfört med 3,9 % för hela landet. Vid det senaste årsskiftet uppgick antalet invånare i Göteborgsregionen till cirka personer. I regionen Under 2012 uppgick varuexporten till 148 miljarder kro- bolag, AB Volvo. Informations- och kommunikationsteknologi-klustret sysselsatte närmare personer år Regionen uppvisar också en stor bredd med många branscher representerade. I Västra Götalands län startades närmare företag år Ungefär 30 % av hela Sveriges utrikeshandel passerar Göteborgs Hamn Skandinaviens största hamn. Regio- Regionen präglas av ett unikt samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Detta har skapat förut- FoU-verksamheter, avancerad tillverkning och logistik. Företagen i Västra Götaland bedriver omfattande forsknings- och utbildningssatsningar. Utgifterna för forskning och utveckling inom företag uppgick 2011 till drygt 19 miljarder, motsvarande närmare en fjärdedel av samtliga företags forsknings- och utvecklingssatsningar var motsvarande andel en femtedel. Regionens två största akademiska lärosäten Göteborgs Universitet och Chalmers har tillsammans cirka studenter. Andelen högutbildande är större i regionen än i Sverige som helhet. Turism- och evenemangsnäringen är viktig. Antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem fortsätter att öka och uppgick 2012 till drygt 3,6 miljoner. 6 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

7 I Göteborg verkar några av världens främsta webbyråer med kunder som Prada, Gucci, Nike, VW, Audi och Mercedes. I internationella sammanställningar där man rankar top ten finns tre i Göteborg, bl a nr 1. På reklambyråområdet har Göteborg en liknande stark och unik ställning. Internationell media förmedlar denna bilden. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 7

8 Med Skandinaviens största hamn och två internatio- omvärld en fortsätter att komma hit. Den internationella atmosfären gör det gynnsamt för utländska aktörer att investera och starta företag här något som understryks av det faktum att en fjärdedel av regionens anställda, d v s arbetstillfällen, i den privata sektorn jobbar utlandsägda arbetsplatser. Företagstjänster har ökat med 50 % sedan år 2000 till 2011 vilket är den störst jobbtillväxten i landet, sysselsättningen inom branschen var cirka Exempel på andra branscher med större tillväxt än rikssnittet under samma period är hotell/restaurang och handel har under samma period vuxit med 40 % och sysselsatte år 2011 ca personer. Handel sysselsatte cirka personer låg arbetslösheten i Göteborgsregionen på ungefär samma nivå som Sverige i stort. Nu har dock regionens siffror sjunkit till att ligga en procentenhet under övriga Sverige. Regionen återhämtade sig snabbt efter den Småbolagen växer mest, sedan 2004 har företag med en till fyra anställa vuxit med ca 25 % i Göteborgsregionen. utom planeras och genomförs en rad infrastruktursatsningar för att utöka arbetsmarknadsregionen. Göteborgsregionen växer enligt prognoserna spränger befolkningsgränsen miljonen omkring Vid en jämförelse med Sveriges genomsnittliga åldersfördelning ser man tydligt att Göteborgsregionen har förhållandevis ung befolkning. Åldersgrupperna 0-44 är större än rikssnittet och är mindre. Regionens målsättning är att företagsklimatet rankas högst bland landets storstadsregioner. Målet uppfylldes Göteborgs Stad har inrättat en företagslots och fem kranskommuner har påbörjat omfattande utbildning för politiker och tjänstemän. Under hela 2000-talet har andelen nystartade företag varit högre i regionen än övriga Sverige. År 2011 var antal nystartade företag per tusen invånare 13,1 % i regionen, motsvarande siffra för Sverige var 12,3 %. 8 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

9 RESULTAT FRÅN STUDIEN SAMMANFATTNING Årets studie präglas av en positiv grundton med krav på attitydförändring förutsättningarna för utveckling är goda men initiativ och handlingskraft måste till. Det är särskilt angeläget att våga ta och kommunicera en egen position utan att snegla på övriga storstadsregioner. Flera intervjupersoner lyfter fram att den lokala samverkan är god. Avståndet till nationella beslutsfattare har dock ökat och den västsvenska närvaron i regering och bolagsstyrelser är svag. Näringslivet skulle behöva en liga näringslivsvisionen på ett tydligt sätt! Regionen präglas av goda livsvillkor. Naturen och den stora småstaden är viktiga tillgångar. Nytt är dock synpunkter på bristande kvalitet inom grundskolorna samt bostadsbrist. Liksom tidigare år präglas studien av ett fortsatt missnöje avseende infrastrukturen men nu finns det ljus i mörkret! Flera uttrycker att nu äntligen händer det något. Satsningarna på att också fortsatt länka samman regionen genom infrastruktursatsningar är angelägna, inte minst ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Ökade satsningar på samverkan mellan Oslo och Göteborg efterlyses. Staden och regionen har några särskilt tydliga utvecklingsmöjligheter. Att vårda, utveckla och bevaka den starka positionen inom turism och evenemang är en sådan. Genom att koppla samman destination, evenemang och life science kan en oslagbar kombination uppnås. Inget hindrar en ökad närvaro av riskkapitalbolag i Göteborg och detsamma gäller life science-aktörer. Sex huvudsakliga fokusområden ligger till grund för affärsmiljöstudien: EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 9

10 BILDEN AV GÖTEBORG SJÄLVFÖRTROENDE, STYRKOR OCH SVAGHETER Regionens självförtroende uppfattas på kollektiv nivå som stukat men den personliga uppfattningen bland huvuddelen av de intervjuade är betydligt ljusare. Flera intervjupersoner menar att regionen präglas av en viss uppgivenhet. Självförtroendet har påverkats av de slog till med full kraft Självförtroendet är nedkört i stövelskaften sedan 2009 Näringslivet uppfattas av några sakna proaktivitet och en talesperson efterlyses. Vi behöver en offens - Också inom politiken efterlyses ökad framförhållning. Huvuddelen av de tillfrågade har på ett personligt plan en ljusare bild av regionens styrkor och svagheter. Många arbetar aktivt för att förändra bilden av staden Göteborg och regionen eftersom de uppfattar den som förlegad. - Flera anser att man förtjänar ett gott självförtroende. Flera lyfter fram samverkansvilja och ett stort engagemang för staden. gemang. Några menar att staden och regionen har en bättre utgångsposition än den allmänna uppfattningen medger. 10 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

11 är! - GÖTEBORGSREGIONENS FÖRMÅGA ATT KOMMUNICERA Hur är kännedomen om vad Göteborg kan erbjuda? Anses regionen kommunicera den egna mångsidigheten och betydelsen på ett tillfredställande sätt? Göteborg anses bra på att sätta sig på kartan som universitets- och evenemangstad. Staden är också starkt Även satsningar inom miljö och hållbarhet vinner förtroende enligt externa röster. Göteborgs många styrkor kommuniceras inte i tillräckligt stor utsträckning inte ens göteborgarna själva känner till alla stadens och regionens tillgångar. - Flera intervjupersoner menar att staden borde slå hårdare på trumman för den högteknologiska och kunskaps intensiva tillverkningsindustrin eftersom den är mycket betydelsefull för såväl regionen som landet. - Flera röster är självkritiska och pekar på förbättringspotential. - En orsak till detta är att budskapen är alldeles för spretiga enskilda organisationer lyckas inte enas om gemensamma budskap. Resultatet blir en otydlighet som märks särskilt väl i ett internationellt perspektiv. - De involverade parterna måste enas om ett stringent budskap. - Medialäget får skarp kritik och nya kanaler efterfrågas. - EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 11

12 GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR KAPITALTILLGÅNG Är tillgången till investeringskapital lika bra i Göteborg som på andra håll i landet? Flera intervjuade påpekar att kapitalförsörjning inte är en regional fråga snarare nationell eller global. - och medelstora företag eller verksamheter i tidiga skeden har det ofta särskilt svårt. centrum. En del anser att det är lätt att få tillgång till finansiella medel. Fler anser dock att det inte är så lätt. 12 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

13 Det finns goda förutsättningar att driva en tyngre global riskkapitalverksamhet med Göteborg som bas. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 13

14 INFRASTRUKTUREN I GÖTEBORGSREGIONEN Hur anses vägförbindelser, järnväg, flyg och hamnar fungera? Infrastrukturen är en avgörande fråga för regionens välfärd: - Huvudelen av de tillfrågade anser att Göteborg är på rätt väg, strategin för hur staden och regionen ska utvecklas är rätt men den måste kommuniceras mer. Det finns dock fortfarande stora förbättringspotentialer. Det faktum att man inte lyckats knyta samman regionen blir särskilt allvarligt om man betänker ambitionerna att knyta ihop Göteborg med bl a Oslo och Köpenhamn på ett mer aktivt sätt än idag. Också inom staden och regionen - - Flera personer verksamma utanför Göteborg menar att infrastrukturen fungerar bättre i Stockholm. Det västsvenska paketet är viktigt. - Flera intervjupersoner är i grund och botten nöjda med att trängselskatter införts. - Tyvärr upplevs bygg- och planprocesserna som onödig tröga vilket stoppar upp det angelägna bostadsbyggandet EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

15 BRANSCHER SOM FÅTT BÄTTRE RESPEKTIVE SÄMRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLVÄXT Enkätsvaren indikerar att Göteborgsregionens näringsliv har stärkts. viktiga tillväxtbranscher. Det anses viktigt med initiativ från Göteborg som kan få nationell bäring. Andra områden som anses fått det bättre är grön hållbarhet, handel och logistik. Klimatet anses kyligare för bilindustrin och för bankerna som alltmer centraliserats till huvudstaden. Delar av automotive-klustret uppfattas gå en osäker framtid till mötes. Branscher med sämre förutsättningar för tillväxt är livsmedel samt delar av den turismnäring som är lokaliserad utanför Göteborg. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 15

16 För få samverkar! De stora bolagen är jätteduktiga men man bör lyfta fram möjligheterna för små- och medelstora företag. 16 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

17 UTBYTE AKADEMI NÄRINGSLIV DET LOKALA NÄRINGSLIVETS FÖRMÅGA ATT DRA NYTTA AV FORSKNING OCH KVALIFICERAD UTBILDNING Hur samverkar storföretagen med akademin i Göteborgsregionen? - Göteborgsregionen är traditionellt duktig på samspel mellan näringsliv och akademi. Hur väl samverkar små och medelstora företag med akademin? - Positiva tongångar av samverkan. Är förmågan så bra att Göteborg kan slå sig till ro? De senaste åren uppfattas det inte ha hänt så mycket inom samverkan mellan akademi och näringsliv gällande såväl den grundläggande utbildningen som forskningssamarbeten. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 17

18 GEHÖR BLAND BESLUTSFATTARE GEHÖR BLAND HUVUDSTADENS BESLUTSFATTARE Uppfattningen är att närvaron bland nationella beslutsfattare är svagare än vad den borde vara med tanke på Göteborgs storlek. Gehöret för synpunkter och förslag uppfattas ha minskat. Många anser att Göteborg inte når fram till huvudstadens beslutsfattare. olika maktgrupperingar och vi behöver arbeta strukturerat för att hantera dessa. Maktkoncentrationen till Stockholm uppfattas ha ökat Det är svårt att få gehör, helt klart när det gäller infrastrukturen vilket är allvarligt då den outvecklade infrastrukturen och den begränsade tillgången till bostäder är tillväxthämmande. De västsvenska beslutsfattarna får rådet att bli tydligare med vilka budskap man vill skicka till omgivningen. beslutsfattare i Stockholm? Göteborg ligger långt bort och många saknar relevanta nätverk. Vi västsvenskar måste bli bättre på att ta för oss. I Göteborg är beslutsfattare från olika områden duktiga på att träffas. Dessvärre stannar ofta planer och initiativ i regionen eftersom beslutsfattarna inte har tillräckligt bra nätverk i andra delar av Sverige. Flera menar att den västsvenska närvaron i regerings klustret är svag, kanske t o m obefintlig. Det finns ingen universallösning för att komma tillrätta med problemet. Jag kan konstatera att det inte är lätt. Vi tar en del initiativ där vi samverkar över gränserna akademi - politik - näringsliv men ofta fattas beslut i huvudstaden informellt och med kort varsel. - verk i Stockholm och har där kunnat påverka politiker på nationell nivå. Några lyfter fram att läget skulle vara gynnsammare om det fanns en talesperson för det västsvenska näringslivet. 18 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

19 KOMMUNPOLITIKERNAS FÖRMÅGA ATT VERKA FÖR NÄRINGSLIVETS BÄSTA Huvuddelen av de tillfrågade anser inte att kommunpolitikerna verkar för näringslivets bästa. En viktig anledning är bristen på näringslivsfokus. Flera intervjupersoner menar att bristen på fokus gäller såväl politiker som tjänstemän. Några beskriver attityden till företagande som ljummen. Flera är förvånade över att politikerna inte tar tillvara de resurser som stadens näringsliv utgör. - - Ett mindre antal intervjupersoner har en ljusare bild och framhåller goda exempel. - Från ett externt perspektiv uppfattas att stadens politiker försöker men inte räcker till. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 19

20 LIVSKVALITET SAMT TURISM OCH EVENEMANG LIVSKVALITET I REGIONEN Huvuddelen av de tillfrågade lyfter fram att Göteborg erbjuder en allmänt god livskvalitet. Att få bo i Göteborg innebär ett plusvärde i samband Totalpaketet blir alltid bra. Staden har ett bra utbud inom t ex kultur, idrott och akademi. Hög klass på mat, idrottsaktiviteter m m. På somrarna slår västkusten allt! Några gör jämförelsen med huvudstaden men säger samtidigt att det inte är relevant att ställa städerna mot varandra eftersom de erbjuder så olika kvalitéer. Vi har en del goda förutsättningar, t ex havet, operan och gastronomin. Samtidigt kan vi inte konkurrera rakt av med Stockholm och det ska vi inte heller sträva efter. Däremot önskar flera att staden utvecklas mer. Jag önskar mig en levandegjord stadskärna, gärna med åretrunt-öppen marknad. Vi behöver en mångfald av bostäder, för studenter o s v. Den internationella skolan fungerar bra. ande, bättre grundskolor och bättre transportinfrastruktur är om råden som anses kunna stärka livskvaliteten. Ja, regionen har goda förutsättningar men kruxet är Rent allmänt kan sägas att det fattas bostäder. Bristen på bostäder är ett minus. Ett företag kan köpa bostäder till sina anställda men vi behöver en mångfald av bostäder, för studenter o s v. Jag oroas över medias signaler om kvaliteten på de göteborgska skolorna. Skolorna kan alltid bli bättre. är bättre att åka kommunalt men då borde man satsa på utveckling. Någon påpekar att Sverige i allmänhet erbjuder en hög livskvalitet. Jag tror inte att man ska se på denna fråga utifrån ett Göteborgsperspektiv. Snarare är det väl så att hela tionskraft det medför ska man nog inte underskatta. 20 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

21 POSITION INOM TURISM OCH EVENEMANG Enkätsvaren indikerar att Göteborgsregionens näringsliv har stärkts. Göteborg betraktas som den stad som har bäst förutsättningar för turism och evenemang. För att behålla positionen krävs dock fortsatta investeringar. - Många lyfter arenafrågan som ett såväl ett hot från konkurrenter som en möjlighet värd att ta på allvar. - Göteborg uppfattas ha ett bra klimat men det är angeläget att staden inte slår sig till ro. - För att ytterligare stärka turismsektorn lyfts också andra aspekter EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 21

22 FRAMTIDA MÖJLIGHETER ÄR GÖTEBORG EN FRAMTIDSSTAD FÖR UNGA OCH EN STAD ATT GÖRA KARRIÄR I? Göteborg är en framtidsstad! Många uppfattar Göteborg som en framtidsstad för unga med goda karriärmöjligheter men fördelarna anses inte tillräckligt kända utanför regionen. Ja, en framtidsstad men jag är inte säkert på att man upptäckt det i Sverige. framtidsstad. Jag hör bara gott om Göteborg men Ja, man måste tro det. Återvändarna gillar staden en sisk i sin stil. Avslappad, vänlig, lite laid back. Ja, men alla har inte upptäckt detta ingen nationell attraktionskraft. Jag är överraskad över den kunskaps- regionens möjligheter akademiskt och kulturellt. Man kan göra karriär i regionen under förutsättning att man har rätt utbildning. Många anser att vissa branscher erbjuder goda karriärmöjligheter medan andra branscher heterna. Inom vissa branscher är det här man gör karriär telekom, tillverkning, life science och självfallet inom akademin. Helt klart kan man göra karriärer i vissa branscher, t ex Och man kan göra karriär inom de akademiska områdena. Den inriktning man valt som student är avgörande. Att möjligt. Detsamma gäller inom media. Däremot om man civilingenjör eller arbetar med life science, logistik, automotive och IT då är det lättare. 22 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

23 HINDER FÖR TILLVÄXT I GÖTEBORGSREGIONEN Fortsatta infrastruktursatsningar och en utbyggd arbets marknadsregion är särskilt viktigt för den fortsatta tillväxten. Kommunpolitikers attityd till företagande bör prioriteras för att förbättra företagsklimat och tillväxten. Bostadssituationen som tillväxthämmande faktor har tillkommit jämfört med tidigare genomförda studier. Bland övriga hinder för tillväxt nämns bristande mångfald i ledande positioner i det regionala näringslivet, otillräcklig banknärvaro och svårigheter avseende kapitaltillgången för små- och medelstora företag. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 23

24 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR GÖTEBORGSREGIONEN FRÅN ETT EXTERNT PERSPEKTIV Vilka råd ger personer utanför regionen till de styrande i Göteborg för att förbättra regionens attraktivitet när staden? Regionen uppfattas ha goda förutsättningar för framgångsrika satsningar på life science och uppmanas ta vara på dem. - - Regionen bör lära från övriga delar av landet som ofta varit duktiga på att bygga upp regionala investeringsbolag som finansieras med både privat och offentligt kapital. Hantera bristerna och möjligheterna kring infra struktur och boende. terna! - Skapa ett varumärke som fångar bland annat regionens roll som ett modernt industricentra och dess betydelse som handelscentrum. 24 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

25 Ett riskkapitalbolag i Göteborg skulle vara en viktig framgång. Nu finns det både kompetens och kontaktytor för att kunna åstadkomma en sådan etablering vilket har tidigare bevisats. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 25

26 TENDENSUTVECKLING Utifrån våra tidigare utförda affärsmiljöstudier kan vi utläsa tendensutvecklingen för Göteborgsregionen. Självförtroende Marknadsföring Akademi näringsliv Branschutveckling Närhet till kapitalmarknaden Levnadsmiljö Gehör i Stockholm Lokalpolitiskt klimat Infrastruktur Framtidsstad Hinder Sammanfattning Kommentar Fortsatt stukat med fighting spirit Kommunicera regionen externt Gott samarbete med förbättringspotential Flera tydliga vinnare och förlorare Både en myt och ett reellt problem God levnadsmiljö men med minus för boendet Bättre närvaro i Stockholm efterlyses Identifierad förbättringspotential Man ser ett ljus i tunneln Med rätt utbildning inga problem! Infrastruktur och boende 2013 den nedåtgående trenden har vänt VAD HÄNDER NU? Resultatet från affärsmiljöstudien kommer att ligga till grund för Näringslivsgruppens fortsatta arbete med att utveckla Göteborgsregionen. Näringslivsgruppen har under många år genomfört affärsmiljöutredningar för att belysa regionens styrkor och svagheter och utifrån det göra insatser för att stärka näringslivet i Göteborgsregionen. Detta har bland annat resulterat i olika insatser för att lyfta framgångsrika företag och entreprenörer samt stärka bilden av det företagsamma och entreprenöriella Göteborg. Syftet är att stärka Göteborg som en attraktiv region att driva företag i samt bidra till att påverka inställningen till företagande och entreprenörskap i en positiv riktning. 26 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

27 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 27

28 GÖTEBORG & CO MÄSSANSGATA 8 BOX GÖTEBORG TEL: FAX: CORPORATE.GOTEBORG.COM

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART Visste du att är en av Sveriges mest spännande och framåttänkande företagskommuner? Eller att vi har 7,5 miljoner kunder inom 30 mil

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar FEBRUARI 2011 Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Sammanfattning Ett bra lokalt företagsklimat handlar till stor del om

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Rapport 2014:1 ISSN 1650-7965. Bostadsbristens pris En konsekvensanalys för Stor-Göteborg

Rapport 2014:1 ISSN 1650-7965. Bostadsbristens pris En konsekvensanalys för Stor-Göteborg Rapport 2014:1 ISSN 1650-7965 Bostadsbristens pris En konsekvensanalys för Stor-Göteborg Bostadsbristens pris är publicerad av Västsvenska Handelskammaren och HSB Göteborg 2014. Undersökningen är gjord

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Brukarundersökning 2015, årskurs 2

Brukarundersökning 2015, årskurs 2 , årskurs 2 Brukarundersökningen är en digital enkät som genomförs varje år i i Göteborgsregionens övriga kommuner. Enkäten skickades ut till vårdnadshavare elever i årskurs 2, 5 8 på alla grundskolor

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

En kärleksfull revolution i entreprenörskapets anda EN HALV A4

En kärleksfull revolution i entreprenörskapets anda EN HALV A4 En kärleksfull revolution i entreprenörskapets anda EN HALV A4 VAD? Kvinnors Entreprenörskap Sverige 3.0 är Sveriges första och enda kärleksfulla revolution som kommer att verka för att förändra, förädla

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN #4av5jobb Skapas i små företag. GÖTEBORGSREGIONEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen håller krisorterna under armarna....... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill.3 Sverige totalt.....

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus

en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus en rapport från kk-stiftelsen och mdh Näringslivet om forskningsklimatet Baserat på undersökning av Novus 2 Näringslivet om forskningsklimatet Innehåll Om undersökningen... 5 Undersökningens syfte... 5

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör

Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt. Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet med Västlänken och trängselskatt Claes Westberg Trafikingenjör Västsvenska paketet Västlänken Marieholmstunneln Delfinansiering av nya Hisingsbron Kollektivtrafikbefrämjande åtgärder

Läs mer

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11)

Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) Hur påverkas bostadsbyggandet av en skattereform för hyresrätten? 1 (11) 2 (11) Sammanfattning Hyresgästföreningen har, i samarbete med branschorganisationerna SABO och Fastighetsägarna, kommit fram till

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale

Hur mycket kostar äldres fallskador i Ale Ale invånare i Ale för respektive Fallskadorna i Ale kostar varje år: Regionens kostnad 6,7 milj. kr Kommunens kostnad 6,7 milj. kr Individens kostnad 0,2 milj. kr Total kostnad 13,6 milj. kr bland de

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

90 stycken genskjutsintervjuer

90 stycken genskjutsintervjuer 90 stycken genskjutsintervjuer Studenter och personal på KTH Valhallavägen och KTH Södertälje. Gymnasieelever från: S:ta Ragnhildgymnasiet Täljegymnasiet i Södertälje samt Östra gymnasiet i Skogås och

Läs mer