EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 2013 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 2013 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN"

Transkript

1 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 2013 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 1

2 OM NÄRINGSLIVSGRUPPEN Näringslivsgruppen (NLG), inom Göteborg &Co, är en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner, universitet och högskola i Göteborg. Det övergripande målet för NLG är att bidra till att utveckla Göteborg till en av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva och verka i samt att besöka. NLG stödjer, stimulerar och initierar projekt inom följande huvudområden: näringsliv, kunskapsmiljö och evenemang. Birgitta L-Öfverholm Chef Näringslivsgruppen corporate.goteborg.com Mats Ryberg Projektledare Näringslivsgruppen corporate.goteborg.com KÄLLFÖRTECKNING: FOTO: Göran Assner, Mattias Björklund, Morten Brun, Lisa Brunnström, Kasper Dudzik, Elisabeth Dunker, Emil Fagander, Dick Gillberg, Kjell Holmner, Claes Jakobsson, Urban Jörén, Göran Olofsson/GU, Ryno Quantz, Julija Sidner, Peter Svensson, Beatrice Törnros, Agneta Thorsén, Jorma Valkonen, Johan Wingborg/GU, Älvstranden/Hans Wretling, Svenska Mässan, Bildbyrån/Gothia Cup. TRYCK: Sandstens tryckeri 2013

3 INNEHÅLL 5 INLEDNING 6 OM GÖTEBORGSREGIONEN 9 RESULTAT FRÅN STUDIEN 9 SAMMANFATTNING 10 BILDEN AV GÖTEBORG Självförtroende, styrkor och svagheter Göteborgsregionens förmåga att kommunicera 12 GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR Kapitaltillgång Infrastrukturen i Göteborgsregionen Branscher som fått bättre respektive sämre förutsättningar för tillväxt 17 UTBYTE AKADEMI NÄRINGSLIV Det lokala näringslivets förmåga att dra nytta av forskning och kvalificerad utbildning 18 GEHÖR BLAND BESLUTSFATTARE Gehör bland huvudstadens beslutsfattare Kommunpolitikernas förmåga att verka för näringslivets bästa 20 LIVSKVALITET SAMT TURISM OCH EVENEMANG Livskvalitet i regionen Position inom turism och evenemang 22 FRAMTIDA MÖJLIGHETER Är Göteborg en framtidsstad för unga och en stad att göra karriär i? Hinder för tillväxt i Göteborgsregionen Utvecklingsmöjligheter för Göteborgsregionen från ett externt perspektiv 26 TENDENSUTVECKLING 26 VAD HÄNDER NU?

4 Affärsmiljöstudien syftar till att fånga de rådande attityderna och utgör därmed ett komplement till mer vanligen förekommande kvantitativa affärsmiljöstudier av olika slag. 4 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

5 INLEDNING STUDIEN FÅNGAR RÅDANDE ATTITYDER TILL GÖTEBORGSREGIONENS AFFÄRSMILJÖ Näringslivsgruppen har under många år genomfört affärsmiljöutredningar för att belysa regionens styrkor och svagheter och utifrån det göra insatser för att stärka näringslivet i Göteborgsregionen. Göteborg är inne i en spännande utvecklingsfas med många gemensamma initiativ som syftar till att stärka och utveckla Göteborgs- det många områden som behöver förbättras för att vi ska och driftiga människor. Affärsmiljön i en region påverkas av många olika faktorer varav de mest uppenbara har att göra med regionens läge, infrastruktur och industriell tradition. Också förhållanden i omvärlden inverkar på en regions utvecklingsmöjligheter konjunktur, politik och konkurrensförhållanden. organisationer. Vid urvalet eftersträvades en jämn könsoch åldersstruktur. Enkätfrågorna utformades så att årets resultat kunde jämföras med tidigare studier. Cirka 50 % besvarade enkäten. Utifrån tidigare års studier och vad som framkommit vid enkäten intervjuades 20 ledande beslutsfattare inom de sektorer som nämns ovan. Knappt 15 representerade Göteborgsområdet och resterande företrädde Stockholm och Öresundsregionen. Också intervjufrågorna utformades så att årets resultat kunde jämföras med tidigare Göteborgsregionen ge sin syn på regionens styrkor och utvecklingsmöjligheter samt förmedla synpunkter på analys och rekommendationer. I denna sammanfattning av studien lyfter vi fram många av de intervjuade beslutsfattarnas röster som citat. Andra faktorer är av psykologisk art. De beror i sin tur på enskilda personers, institutioners, massmediers och företags åsikter och beteenden. METOD FÖR GENOMFÖRANDET AV AFFÄRSMILJÖSTUDIEN Trinovo Sensa har genomfört affärsmiljöstudien på uppdrag av Näringslivsgruppen. Studien baseras på tre underlag enkätutskick, djup intervjuer samt portalintervjuer. Arbetet inleddes med ett enkätutskick till hundratalet ledande nationella opinionsbildare, d v s personer i ledande ställning inom näringsliv, offentlig sektor, När vi skriver Göteborgs regionen menar vi den region där följande kommuner ingår: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 5

6 GÖTEBORGSREGIONEN UTGÖR EN MOTOR I SVERIGE OCH HAR EN STARK TILLVÄXT Göteborg var bland de 20 snabbast växande regionerna enligt en studie som jämfört tillväxtförutsättningarna i 119 europeiska regioner. Samma studie visade att Göteborg under den angivna tidsperioden var en av de 30 bästa regionerna avseende produktivitet (BNP/capita). Den årliga reella tillväxten i total lönesumma uppgick till 3,0 % i Göteborg år , att jämföra med 2,4 % för Sverige som helhet, 2,9 % i Malmö och 2,6 % i Stockholm. För 2012 var motsvarande siffra 5,3 % för Göteborgsregionen jämfört med 3,9 % för hela landet. Vid det senaste årsskiftet uppgick antalet invånare i Göteborgsregionen till cirka personer. I regionen Under 2012 uppgick varuexporten till 148 miljarder kro- bolag, AB Volvo. Informations- och kommunikationsteknologi-klustret sysselsatte närmare personer år Regionen uppvisar också en stor bredd med många branscher representerade. I Västra Götalands län startades närmare företag år Ungefär 30 % av hela Sveriges utrikeshandel passerar Göteborgs Hamn Skandinaviens största hamn. Regio- Regionen präglas av ett unikt samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Detta har skapat förut- FoU-verksamheter, avancerad tillverkning och logistik. Företagen i Västra Götaland bedriver omfattande forsknings- och utbildningssatsningar. Utgifterna för forskning och utveckling inom företag uppgick 2011 till drygt 19 miljarder, motsvarande närmare en fjärdedel av samtliga företags forsknings- och utvecklingssatsningar var motsvarande andel en femtedel. Regionens två största akademiska lärosäten Göteborgs Universitet och Chalmers har tillsammans cirka studenter. Andelen högutbildande är större i regionen än i Sverige som helhet. Turism- och evenemangsnäringen är viktig. Antalet gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem fortsätter att öka och uppgick 2012 till drygt 3,6 miljoner. 6 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

7 I Göteborg verkar några av världens främsta webbyråer med kunder som Prada, Gucci, Nike, VW, Audi och Mercedes. I internationella sammanställningar där man rankar top ten finns tre i Göteborg, bl a nr 1. På reklambyråområdet har Göteborg en liknande stark och unik ställning. Internationell media förmedlar denna bilden. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 7

8 Med Skandinaviens största hamn och två internatio- omvärld en fortsätter att komma hit. Den internationella atmosfären gör det gynnsamt för utländska aktörer att investera och starta företag här något som understryks av det faktum att en fjärdedel av regionens anställda, d v s arbetstillfällen, i den privata sektorn jobbar utlandsägda arbetsplatser. Företagstjänster har ökat med 50 % sedan år 2000 till 2011 vilket är den störst jobbtillväxten i landet, sysselsättningen inom branschen var cirka Exempel på andra branscher med större tillväxt än rikssnittet under samma period är hotell/restaurang och handel har under samma period vuxit med 40 % och sysselsatte år 2011 ca personer. Handel sysselsatte cirka personer låg arbetslösheten i Göteborgsregionen på ungefär samma nivå som Sverige i stort. Nu har dock regionens siffror sjunkit till att ligga en procentenhet under övriga Sverige. Regionen återhämtade sig snabbt efter den Småbolagen växer mest, sedan 2004 har företag med en till fyra anställa vuxit med ca 25 % i Göteborgsregionen. utom planeras och genomförs en rad infrastruktursatsningar för att utöka arbetsmarknadsregionen. Göteborgsregionen växer enligt prognoserna spränger befolkningsgränsen miljonen omkring Vid en jämförelse med Sveriges genomsnittliga åldersfördelning ser man tydligt att Göteborgsregionen har förhållandevis ung befolkning. Åldersgrupperna 0-44 är större än rikssnittet och är mindre. Regionens målsättning är att företagsklimatet rankas högst bland landets storstadsregioner. Målet uppfylldes Göteborgs Stad har inrättat en företagslots och fem kranskommuner har påbörjat omfattande utbildning för politiker och tjänstemän. Under hela 2000-talet har andelen nystartade företag varit högre i regionen än övriga Sverige. År 2011 var antal nystartade företag per tusen invånare 13,1 % i regionen, motsvarande siffra för Sverige var 12,3 %. 8 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

9 RESULTAT FRÅN STUDIEN SAMMANFATTNING Årets studie präglas av en positiv grundton med krav på attitydförändring förutsättningarna för utveckling är goda men initiativ och handlingskraft måste till. Det är särskilt angeläget att våga ta och kommunicera en egen position utan att snegla på övriga storstadsregioner. Flera intervjupersoner lyfter fram att den lokala samverkan är god. Avståndet till nationella beslutsfattare har dock ökat och den västsvenska närvaron i regering och bolagsstyrelser är svag. Näringslivet skulle behöva en liga näringslivsvisionen på ett tydligt sätt! Regionen präglas av goda livsvillkor. Naturen och den stora småstaden är viktiga tillgångar. Nytt är dock synpunkter på bristande kvalitet inom grundskolorna samt bostadsbrist. Liksom tidigare år präglas studien av ett fortsatt missnöje avseende infrastrukturen men nu finns det ljus i mörkret! Flera uttrycker att nu äntligen händer det något. Satsningarna på att också fortsatt länka samman regionen genom infrastruktursatsningar är angelägna, inte minst ur ett arbetsmarknadsperspektiv. Ökade satsningar på samverkan mellan Oslo och Göteborg efterlyses. Staden och regionen har några särskilt tydliga utvecklingsmöjligheter. Att vårda, utveckla och bevaka den starka positionen inom turism och evenemang är en sådan. Genom att koppla samman destination, evenemang och life science kan en oslagbar kombination uppnås. Inget hindrar en ökad närvaro av riskkapitalbolag i Göteborg och detsamma gäller life science-aktörer. Sex huvudsakliga fokusområden ligger till grund för affärsmiljöstudien: EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 9

10 BILDEN AV GÖTEBORG SJÄLVFÖRTROENDE, STYRKOR OCH SVAGHETER Regionens självförtroende uppfattas på kollektiv nivå som stukat men den personliga uppfattningen bland huvuddelen av de intervjuade är betydligt ljusare. Flera intervjupersoner menar att regionen präglas av en viss uppgivenhet. Självförtroendet har påverkats av de slog till med full kraft Självförtroendet är nedkört i stövelskaften sedan 2009 Näringslivet uppfattas av några sakna proaktivitet och en talesperson efterlyses. Vi behöver en offens - Också inom politiken efterlyses ökad framförhållning. Huvuddelen av de tillfrågade har på ett personligt plan en ljusare bild av regionens styrkor och svagheter. Många arbetar aktivt för att förändra bilden av staden Göteborg och regionen eftersom de uppfattar den som förlegad. - Flera anser att man förtjänar ett gott självförtroende. Flera lyfter fram samverkansvilja och ett stort engagemang för staden. gemang. Några menar att staden och regionen har en bättre utgångsposition än den allmänna uppfattningen medger. 10 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

11 är! - GÖTEBORGSREGIONENS FÖRMÅGA ATT KOMMUNICERA Hur är kännedomen om vad Göteborg kan erbjuda? Anses regionen kommunicera den egna mångsidigheten och betydelsen på ett tillfredställande sätt? Göteborg anses bra på att sätta sig på kartan som universitets- och evenemangstad. Staden är också starkt Även satsningar inom miljö och hållbarhet vinner förtroende enligt externa röster. Göteborgs många styrkor kommuniceras inte i tillräckligt stor utsträckning inte ens göteborgarna själva känner till alla stadens och regionens tillgångar. - Flera intervjupersoner menar att staden borde slå hårdare på trumman för den högteknologiska och kunskaps intensiva tillverkningsindustrin eftersom den är mycket betydelsefull för såväl regionen som landet. - Flera röster är självkritiska och pekar på förbättringspotential. - En orsak till detta är att budskapen är alldeles för spretiga enskilda organisationer lyckas inte enas om gemensamma budskap. Resultatet blir en otydlighet som märks särskilt väl i ett internationellt perspektiv. - De involverade parterna måste enas om ett stringent budskap. - Medialäget får skarp kritik och nya kanaler efterfrågas. - EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 11

12 GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR KAPITALTILLGÅNG Är tillgången till investeringskapital lika bra i Göteborg som på andra håll i landet? Flera intervjuade påpekar att kapitalförsörjning inte är en regional fråga snarare nationell eller global. - och medelstora företag eller verksamheter i tidiga skeden har det ofta särskilt svårt. centrum. En del anser att det är lätt att få tillgång till finansiella medel. Fler anser dock att det inte är så lätt. 12 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

13 Det finns goda förutsättningar att driva en tyngre global riskkapitalverksamhet med Göteborg som bas. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 13

14 INFRASTRUKTUREN I GÖTEBORGSREGIONEN Hur anses vägförbindelser, järnväg, flyg och hamnar fungera? Infrastrukturen är en avgörande fråga för regionens välfärd: - Huvudelen av de tillfrågade anser att Göteborg är på rätt väg, strategin för hur staden och regionen ska utvecklas är rätt men den måste kommuniceras mer. Det finns dock fortfarande stora förbättringspotentialer. Det faktum att man inte lyckats knyta samman regionen blir särskilt allvarligt om man betänker ambitionerna att knyta ihop Göteborg med bl a Oslo och Köpenhamn på ett mer aktivt sätt än idag. Också inom staden och regionen - - Flera personer verksamma utanför Göteborg menar att infrastrukturen fungerar bättre i Stockholm. Det västsvenska paketet är viktigt. - Flera intervjupersoner är i grund och botten nöjda med att trängselskatter införts. - Tyvärr upplevs bygg- och planprocesserna som onödig tröga vilket stoppar upp det angelägna bostadsbyggandet EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

15 BRANSCHER SOM FÅTT BÄTTRE RESPEKTIVE SÄMRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLVÄXT Enkätsvaren indikerar att Göteborgsregionens näringsliv har stärkts. viktiga tillväxtbranscher. Det anses viktigt med initiativ från Göteborg som kan få nationell bäring. Andra områden som anses fått det bättre är grön hållbarhet, handel och logistik. Klimatet anses kyligare för bilindustrin och för bankerna som alltmer centraliserats till huvudstaden. Delar av automotive-klustret uppfattas gå en osäker framtid till mötes. Branscher med sämre förutsättningar för tillväxt är livsmedel samt delar av den turismnäring som är lokaliserad utanför Göteborg. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 15

16 För få samverkar! De stora bolagen är jätteduktiga men man bör lyfta fram möjligheterna för små- och medelstora företag. 16 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

17 UTBYTE AKADEMI NÄRINGSLIV DET LOKALA NÄRINGSLIVETS FÖRMÅGA ATT DRA NYTTA AV FORSKNING OCH KVALIFICERAD UTBILDNING Hur samverkar storföretagen med akademin i Göteborgsregionen? - Göteborgsregionen är traditionellt duktig på samspel mellan näringsliv och akademi. Hur väl samverkar små och medelstora företag med akademin? - Positiva tongångar av samverkan. Är förmågan så bra att Göteborg kan slå sig till ro? De senaste åren uppfattas det inte ha hänt så mycket inom samverkan mellan akademi och näringsliv gällande såväl den grundläggande utbildningen som forskningssamarbeten. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 17

18 GEHÖR BLAND BESLUTSFATTARE GEHÖR BLAND HUVUDSTADENS BESLUTSFATTARE Uppfattningen är att närvaron bland nationella beslutsfattare är svagare än vad den borde vara med tanke på Göteborgs storlek. Gehöret för synpunkter och förslag uppfattas ha minskat. Många anser att Göteborg inte når fram till huvudstadens beslutsfattare. olika maktgrupperingar och vi behöver arbeta strukturerat för att hantera dessa. Maktkoncentrationen till Stockholm uppfattas ha ökat Det är svårt att få gehör, helt klart när det gäller infrastrukturen vilket är allvarligt då den outvecklade infrastrukturen och den begränsade tillgången till bostäder är tillväxthämmande. De västsvenska beslutsfattarna får rådet att bli tydligare med vilka budskap man vill skicka till omgivningen. beslutsfattare i Stockholm? Göteborg ligger långt bort och många saknar relevanta nätverk. Vi västsvenskar måste bli bättre på att ta för oss. I Göteborg är beslutsfattare från olika områden duktiga på att träffas. Dessvärre stannar ofta planer och initiativ i regionen eftersom beslutsfattarna inte har tillräckligt bra nätverk i andra delar av Sverige. Flera menar att den västsvenska närvaron i regerings klustret är svag, kanske t o m obefintlig. Det finns ingen universallösning för att komma tillrätta med problemet. Jag kan konstatera att det inte är lätt. Vi tar en del initiativ där vi samverkar över gränserna akademi - politik - näringsliv men ofta fattas beslut i huvudstaden informellt och med kort varsel. - verk i Stockholm och har där kunnat påverka politiker på nationell nivå. Några lyfter fram att läget skulle vara gynnsammare om det fanns en talesperson för det västsvenska näringslivet. 18 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

19 KOMMUNPOLITIKERNAS FÖRMÅGA ATT VERKA FÖR NÄRINGSLIVETS BÄSTA Huvuddelen av de tillfrågade anser inte att kommunpolitikerna verkar för näringslivets bästa. En viktig anledning är bristen på näringslivsfokus. Flera intervjupersoner menar att bristen på fokus gäller såväl politiker som tjänstemän. Några beskriver attityden till företagande som ljummen. Flera är förvånade över att politikerna inte tar tillvara de resurser som stadens näringsliv utgör. - - Ett mindre antal intervjupersoner har en ljusare bild och framhåller goda exempel. - Från ett externt perspektiv uppfattas att stadens politiker försöker men inte räcker till. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 19

20 LIVSKVALITET SAMT TURISM OCH EVENEMANG LIVSKVALITET I REGIONEN Huvuddelen av de tillfrågade lyfter fram att Göteborg erbjuder en allmänt god livskvalitet. Att få bo i Göteborg innebär ett plusvärde i samband Totalpaketet blir alltid bra. Staden har ett bra utbud inom t ex kultur, idrott och akademi. Hög klass på mat, idrottsaktiviteter m m. På somrarna slår västkusten allt! Några gör jämförelsen med huvudstaden men säger samtidigt att det inte är relevant att ställa städerna mot varandra eftersom de erbjuder så olika kvalitéer. Vi har en del goda förutsättningar, t ex havet, operan och gastronomin. Samtidigt kan vi inte konkurrera rakt av med Stockholm och det ska vi inte heller sträva efter. Däremot önskar flera att staden utvecklas mer. Jag önskar mig en levandegjord stadskärna, gärna med åretrunt-öppen marknad. Vi behöver en mångfald av bostäder, för studenter o s v. Den internationella skolan fungerar bra. ande, bättre grundskolor och bättre transportinfrastruktur är om råden som anses kunna stärka livskvaliteten. Ja, regionen har goda förutsättningar men kruxet är Rent allmänt kan sägas att det fattas bostäder. Bristen på bostäder är ett minus. Ett företag kan köpa bostäder till sina anställda men vi behöver en mångfald av bostäder, för studenter o s v. Jag oroas över medias signaler om kvaliteten på de göteborgska skolorna. Skolorna kan alltid bli bättre. är bättre att åka kommunalt men då borde man satsa på utveckling. Någon påpekar att Sverige i allmänhet erbjuder en hög livskvalitet. Jag tror inte att man ska se på denna fråga utifrån ett Göteborgsperspektiv. Snarare är det väl så att hela tionskraft det medför ska man nog inte underskatta. 20 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

21 POSITION INOM TURISM OCH EVENEMANG Enkätsvaren indikerar att Göteborgsregionens näringsliv har stärkts. Göteborg betraktas som den stad som har bäst förutsättningar för turism och evenemang. För att behålla positionen krävs dock fortsatta investeringar. - Många lyfter arenafrågan som ett såväl ett hot från konkurrenter som en möjlighet värd att ta på allvar. - Göteborg uppfattas ha ett bra klimat men det är angeläget att staden inte slår sig till ro. - För att ytterligare stärka turismsektorn lyfts också andra aspekter EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 21

22 FRAMTIDA MÖJLIGHETER ÄR GÖTEBORG EN FRAMTIDSSTAD FÖR UNGA OCH EN STAD ATT GÖRA KARRIÄR I? Göteborg är en framtidsstad! Många uppfattar Göteborg som en framtidsstad för unga med goda karriärmöjligheter men fördelarna anses inte tillräckligt kända utanför regionen. Ja, en framtidsstad men jag är inte säkert på att man upptäckt det i Sverige. framtidsstad. Jag hör bara gott om Göteborg men Ja, man måste tro det. Återvändarna gillar staden en sisk i sin stil. Avslappad, vänlig, lite laid back. Ja, men alla har inte upptäckt detta ingen nationell attraktionskraft. Jag är överraskad över den kunskaps- regionens möjligheter akademiskt och kulturellt. Man kan göra karriär i regionen under förutsättning att man har rätt utbildning. Många anser att vissa branscher erbjuder goda karriärmöjligheter medan andra branscher heterna. Inom vissa branscher är det här man gör karriär telekom, tillverkning, life science och självfallet inom akademin. Helt klart kan man göra karriärer i vissa branscher, t ex Och man kan göra karriär inom de akademiska områdena. Den inriktning man valt som student är avgörande. Att möjligt. Detsamma gäller inom media. Däremot om man civilingenjör eller arbetar med life science, logistik, automotive och IT då är det lättare. 22 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

23 HINDER FÖR TILLVÄXT I GÖTEBORGSREGIONEN Fortsatta infrastruktursatsningar och en utbyggd arbets marknadsregion är särskilt viktigt för den fortsatta tillväxten. Kommunpolitikers attityd till företagande bör prioriteras för att förbättra företagsklimat och tillväxten. Bostadssituationen som tillväxthämmande faktor har tillkommit jämfört med tidigare genomförda studier. Bland övriga hinder för tillväxt nämns bristande mångfald i ledande positioner i det regionala näringslivet, otillräcklig banknärvaro och svårigheter avseende kapitaltillgången för små- och medelstora företag. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 23

24 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR GÖTEBORGSREGIONEN FRÅN ETT EXTERNT PERSPEKTIV Vilka råd ger personer utanför regionen till de styrande i Göteborg för att förbättra regionens attraktivitet när staden? Regionen uppfattas ha goda förutsättningar för framgångsrika satsningar på life science och uppmanas ta vara på dem. - - Regionen bör lära från övriga delar av landet som ofta varit duktiga på att bygga upp regionala investeringsbolag som finansieras med både privat och offentligt kapital. Hantera bristerna och möjligheterna kring infra struktur och boende. terna! - Skapa ett varumärke som fångar bland annat regionens roll som ett modernt industricentra och dess betydelse som handelscentrum. 24 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

25 Ett riskkapitalbolag i Göteborg skulle vara en viktig framgång. Nu finns det både kompetens och kontaktytor för att kunna åstadkomma en sådan etablering vilket har tidigare bevisats. EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 25

26 TENDENSUTVECKLING Utifrån våra tidigare utförda affärsmiljöstudier kan vi utläsa tendensutvecklingen för Göteborgsregionen. Självförtroende Marknadsföring Akademi näringsliv Branschutveckling Närhet till kapitalmarknaden Levnadsmiljö Gehör i Stockholm Lokalpolitiskt klimat Infrastruktur Framtidsstad Hinder Sammanfattning Kommentar Fortsatt stukat med fighting spirit Kommunicera regionen externt Gott samarbete med förbättringspotential Flera tydliga vinnare och förlorare Både en myt och ett reellt problem God levnadsmiljö men med minus för boendet Bättre närvaro i Stockholm efterlyses Identifierad förbättringspotential Man ser ett ljus i tunneln Med rätt utbildning inga problem! Infrastruktur och boende 2013 den nedåtgående trenden har vänt VAD HÄNDER NU? Resultatet från affärsmiljöstudien kommer att ligga till grund för Näringslivsgruppens fortsatta arbete med att utveckla Göteborgsregionen. Näringslivsgruppen har under många år genomfört affärsmiljöutredningar för att belysa regionens styrkor och svagheter och utifrån det göra insatser för att stärka näringslivet i Göteborgsregionen. Detta har bland annat resulterat i olika insatser för att lyfta framgångsrika företag och entreprenörer samt stärka bilden av det företagsamma och entreprenöriella Göteborg. Syftet är att stärka Göteborg som en attraktiv region att driva företag i samt bidra till att påverka inställningen till företagande och entreprenörskap i en positiv riktning. 26 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN

27 EN STUDIE OM AFFÄRSMILJÖN I GÖTEBORGSREGIONEN 27

28 GÖTEBORG & CO MÄSSANSGATA 8 BOX GÖTEBORG TEL: FAX: CORPORATE.GOTEBORG.COM

Företagsklimatet i Mölndals stad 2017

Företagsklimatet i Mölndals stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Lerums kommun

Företagsklimatet i Lerums kommun Företagsklimatet i Lerums kommun 2016-09-29 Företagens betydelse Tempo Solkatten, har med sina 12 anställda bidragit med omkring 1 500 000 i skatt! (bolagsskatt, arbetsgivaravg o löneskatt) Det räcker

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 NYSTARTADE FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Nyföretagande är viktigt för utvecklingen i Göteborgsregionen Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning,

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 DETALJHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 Stark tillväxt sätter fart på n Rekordmånga kommuner ökade omsättningen i n under 2015, däribland alla kommuner som ingår i Göteborgsregionens kommunförbund. I Göteborgsregionen

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7)

Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) Påverkar bostadsbristen studenters vilja och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna? 1 (7) 2 (7) Sammanfattning Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat 240

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Dags att rensa upp bland bolagen

Dags att rensa upp bland bolagen Dags att rensa upp bland bolagen En tredjedel av Göteborgs kommuns verksamhet utförs i de egna bolagen en minskning skulle leda till vitalisering och ökad kostnadseffektivitet. Rapport 2010:6 ISSN 1650-7965

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion

Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Uppföljning av yrkesutbildningar för vuxna i Göteborgsregionen anordnade av GRvux, 2010-01-01 till 2011-12-31 - Kortversion Bakgrund Yrkesvux är i Göteborgsregionen en kommunalt och statligt finansierad

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer för visar att optimismen för den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:1 ISSN 1650-7965. Västsverige - en tyst del av Sverige

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:1 ISSN 1650-7965. Västsverige - en tyst del av Sverige Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:1 ISSN 1650-7965 Västsverige - en tyst del av Sverige Om västsvensk representation på den nationella maktarenan 2004 Långsam framgång ger mersmak

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART

Laholm 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART 7,5 miljoner kunder inom 30 mil Bästa skyltläge på E6:an BYGG KLART Visste du att är en av Sveriges mest spännande och framåttänkande företagskommuner? Eller att vi har 7,5 miljoner kunder inom 30 mil

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871

Andel 02 23% 031. Sjuk- el aktivitetsersättn, otillräckl ersättning 188 105 032. Sjuk- el aktivitetsersättn, väntar på ersättn 35 871 ALE KOMMUN FÖRSÖRJNINGSSTÖD 2010 011. Arbetslös, otillräcklig ersättning 840 329 012. Arbetslös, väntar på ersättning 92 805 013. Arbetslös, ingen ersättning 1 113 313 014. Arbetslös, flyktingar i introduktion

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk

Region Skånes arbete med. Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Region Skånes arbete med Fysisk planering/strukturbild för Skåne Bostadsfrågor/Skånskt Bostadsnätverk Flerkärnig ortstruktur Sysselsättningsgrad 2010 Strukturbild för Skåne sedan 2005 Arena för dialogen

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR Tillsammans gör vi Västsverige starkare ETT PÅGÅENDE BRAIN- DRAIN FÖR GÖTEBORG För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

En sammanbunden stad 2035

En sammanbunden stad 2035 En sammanbunden stad 2035 Strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg 2017 2020 Förord En sammanbunden stad 2035 - en gemensam strategi för samarbetet mellan Helsingör och Helsingborg För

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program Innehållsförteckning Skolan 4 Högre utbildning 5 Forskning och forskarutbildning 6 Kompetensutveckling 7 Utbildningspolitiska programmet / 2008-05-09 Skolan Allt börjar i skolan.

Läs mer

Frågor och svar Mipim mars 2017

Frågor och svar Mipim mars 2017 Frågor och svar Mipim 14-17 mars 2017 FYRA AVSNITT: 1) Därför finns vi på Mipim 2) Pengarna och antalet deltagare 3) Vad har det gett Göteborg tidigare 4) Boende, representation och etik DÄRFÖR FINNS VI

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda

Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv 50 medlemsorganisationer 60 000 medlemsföretag med 1,6 miljoner anställda Sysselsättning sektorvis Ingen tillväxt av privata jobb sedan 1950 Rekryteringsförsök de

Läs mer

Bra kan bli bättre - om skolan och företagen

Bra kan bli bättre - om skolan och företagen Bra kan bli bättre - om skolan och företagen MARS 2011 Bra kan bli bättre om skolan och företagen Bra kan bli bättre om skolan och företagen 1 Sammanfattning Ett bra samarbete mellan näringsliv och skola

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund

Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund Studie genomförd av Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS Juli 2013 2 Förord För femte året i rad presenterar

Läs mer

AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL

AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL 2013-02-04 AFFÄRSDRIVEN MILJÖUTVECKLING I FYRBODAL Under de kommande två åren kommer Fyrbodals Kommunalförbund inom ramen för satsningen på Affärsdriven Miljöutveckling prioritera enligt följande programskrivning.

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar FEBRUARI 2011 Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Sammanfattning Ett bra lokalt företagsklimat handlar till stor del om

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017

ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 ARBETSLÖSHET I GÖTEBORGSREGIONEN 2017 Stark tillväxt i skapar många jobb åt arbetslösa I december 2016 var arbetslösheten för personer i åldern 16-64 i 5,9 procent, vilket var lägst bland storstadsregionerna.

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer