UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION"

Transkript

1 Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om Brå Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brott, brottslighet och straff för regeringen och rättsväsendets myndigheter. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödja lokalt brottsförebyggande arbete. Brå har funnits sedan 1974 och leds av generaldirektören Erik Wennerström. Några av Brås ansvarsområden Ansvara för den officiella rättsstatistiken och analysera dess källor Ta fram fakta om brott, brottslighet och straff Genomföra en årlig nationell trygghetsundersökning, NTU Ge underlag för åtgärder och prioriteringar åt regeringen och myndigheter Initiera, stödja och informera om lokala brottsförebyggande insatser inom olika samhällssektorer Sprida kunskap om nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt Den kunskap som Brå tar fram sprids framförallt via rapporter (böcker) och skrifter samt Brås webbplats. Årligen producerar Brå närmare 30 rapporter och skrifter. Brå har årligen två fasta konferenser, varav en är internationell. Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel

2 Brås kommunikationsenhet Brås kommunikationsenhet har ett övergripande ansvar för intern och extern och kommunikation. Enhetens uppdrag och ansvarsområde är att: Genom kommunikation bidra till att nå verksamhetens uppdrag och mål Driva, utveckla och samordna Brås interna och externa kommunikationskanaler Underlätta och stötta kommunikationen till relevanta målgrupper Vara en expertfunktion och stöd till verksamheten genom att stödja Brås medarbetare i kommunikationsfrågor internt och externt Brås huvuduppdrag är att ta fram kunskap och statistik om rättsväsendet där rapportproduktion är en stor och viktig del av arbetet. 1.2 Mål och syfte med upphandlingen Denna upphandling avser att säkerställa Brås behov av grafisk formgivning och produktion. Brås målgrupper är beslutsfattare och anställda inom rättsväsendet, brottsförebyggande aktörer samt, vad gäller kriminalstatistiken, även allmänheten. 1.3 Omfattning på upphandlingen Brå producerar cirka rapporter per år. Standardrapporterna är på cirka sidor i format 210x297 och med grafiska figurer och tabeller. Varje rapport ska formges enligt en given mall. Anbudsgivaren ska också ta fram ett förslag till omslag utifrån Brås direktiv och hålla i kontakterna med de illustratörer och fotografer som Brå använder sig av. Anbudsgivaren håller också i alla kontakter med det tryckeri som Brå har upphandlat och ser till att offerterna följer de upphandlade avtalet. Förutom de nya rapporterna som utkommer varje år producerar Brå även följande rapporter: BU, Brottsutvecklingen i Sverige, cirka 360 sid (var tredje år) NTU, Nationella Trygghets Undersökningen, cirka 176 sid SUB, Skolundersökning om Brott, cirka 100 sid Symposieprogram, cirka 200 sid Folder/informationsmaterial till Almedalen I mindre omfattning ingår också i uppdraget att ta fram foldrar, broschyrer, inbjudningar, faktablad, annonser och affischer. Framtagning av enklare copytexter kan också förekomma. Brå har nyligen tagit fram en ny grafisk profil med riktlinjer för formgivning av allt grafiskt material. Anbudsgivaren ska därför kunna arbeta kreativt utifrån den givna grafiska formen och med Brås logotype. 1.4 Områden som inte omfattas av denna upphandling Sid 2 (21)

3 Brå upphandlar separat Strategisk kommunikation, PR-byrå (för medieträning, budskapsarbete liksom medierådgivning och krishantering), Språkgranskare samt Webbyrå. Sedan tidigare har vi avtal med tryckeri, lager, distribution samt mediebevakning. Under 2014 planerar vi även att upphandla film-/ videoproduktionstjänster. 1.5 Avtalsperiod Brå avser att teckna ramavtal med tre leverantörer. Ramavtalet träder i kraft efter avtalets tecknande och löper ett år. Därefter kan ramavtalet förlängas med två plus ett år i taget så att den totala och maximala avtalstiden är fyra år. 1.6 Volym Brå har under perioden upphandlat tjänster rörande grafisk form och produktion för drygt kronor. Brå uppskattar att upphandlingens värde för detta område är maximalt kronor per år, dvs totalt max 2 miljoner. Några garantier avseende volym lämnas ej. 1.7 Leveranstidpunkt Leveranstid enligt överenskommelse vid avrop. 1.8 Avrop Avrop sker via rangordning. I första hand tillfrågas således den ramavtalsleverantör som fått högst poäng vid anbudsutvärderingen. Där så är tillämpligt förbehåller sig Brå att efterfråga fast pris. Om den tillfrågade leverantören inte bekräftar uppdraget inom två arbetsdagar eller inte kan åta sig ett uppdrag går frågan vidare till nästa i rangordningen. - Rangordningen kan också frångås om konsulter eller motsvarande som erbjudits från anbudsgivaren med ett otillfredsställande resultat, till exempel leveransförseningar, vilket lett till reklamation. - Vid projekt av större omfattning förbehåller sig Brå sig rätten att genomföra nya separata upphandlingar för varje projekt. - Om ett uppdrag berör ett område eller en specifik kompetens som vi bedömer att ramavtalsleverantören inte har. - Om upphandling sker i samarbete med annan part. - Om uppdraget gäller justeringar i ett material som tagits fram av annan leverantör. 2. ADMINISTRATIVA KRAV Anbudsgivaren ska i anbudet visa att de uppställda förutsättningarna och kraven i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Notera att vissa krav är obligatoriska och Sid 3 (21)

4 måste uppfyllas. Uppfylls inte samtliga obligatoriska krav kommer anbudet förkastas. Det är av yttersta vikt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter, särskilt med anledning av de begränsade möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med förtydligande uppgifter. Om Anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas. Anbudsgivaren uppmanas därför att undvika att lämna information som inte efterfrågas eller som kan tolkas som en reservation mot uppställt krav. Observera att det enligt lagen om offentlig upphandling inte går att göra ändringar i eller kompletteringar av anbudet efter sista dag för inlämnande av anbud. Däremot kan anbudsgivaren få rätta uppenbara felskrivningar, felräkningar eller annat uppenbart fel. Brå får i vissa fall begära att anbudet förtydligas efter fastställd sista dag under förutsättning att det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Alternativa anbud accepteras inte. Anbudsgivaren äger inte rätt till ersättning för anbudet eller för kostnader i samband med anbudsgivningen. 2.1 Avbrytande av upphandling Brå förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om lämnade anbud, som uppfyller kraven i kravspecifikationen: - har ett pris som överstiger anslag eller budgeterade medel, - eller om upphandlingen av annan affärsmässigt grundad anledning inte kan fullföljas. 2.2 Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs som öppen upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 2.3 Annonsering Upphandlingen annonseras genom Visma Commerce i upphandlingsverktyget Tendsign: Förfrågningsunderlaget med bilagor finns på Brås hemsida 2.4 Frågor om upphandlingen Eventuella frågor angående upphandlingen ska ställas skriftligen, genom mejl. Märk frågan med Grafisk form och produktion och skicka den till ansvarig kontaktperson: Susanne Lekengård, kommunikationschef E-post: Sid 4 (21)

5 2.5 Sista dag för frågor Sista dagen för att begära förtydliganden/skicka frågor är Svaren på dessa frågor kommer att publiceras på Brås hemsida senast Avlämnande av anbud Anbud och arbetsprov ska avges skriftligen i ett (1) original och tre (3) kopior. Arbetsprovet ska vara märkt med anbudsgivarens namn En elektronisk kopia (USB-minne) Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren Anbudet ska vara skrivet på svenska Officiella dokument och intyg ska vara på svenska, skandinaviskt språk eller engelska. Annat ursprungsspråk accepteras förutsatt att en översättning av handlingen bifogas. Anbudet ska lämnas i ett förseglat anonymt kuvert märkt Brå Dnr 006/14 Anbud ska skickas eller inlämnas till följande adress: Brottsförebyggande rådet Tegnergatan 23 (besöksadress, öppet vardagar mellan kl ) Box Stockholm Notera att Brås kontor stänger kl och att myndigheten inte har någon postlåda utanför lokalerna. Observera även att Brå inte har möjlighet att ta emot anbud per e-post. Anbud som lämnas per e-post kommer inte att beaktas. 2.7 Anbudspresentation Brå kan komma att vilja träffa de anbudsgivare som rangordnat högst för en anbudspresentation. 2.8 Sista anbudsdag och anbudets giltighetstid Anbudet ska vara Brå tillhanda senast Anbud som inkommer efter detta datum får enligt LOU inte prövas, och kommer därför inte att utvärderas. Det är anbudsgivarens ansvar att anbudet inkommer till Brå i tid och på rätt sätt. Anbud på telefon, fax eller liknande accepternas inte. Anbudet ska vara giltigt till och med Öppning av anbud Inkomna anbud kommer att öppnas och förtecknas på Brå kontor. Anbudsöppningen är inte offentlig. Sid 5 (21)

6 Om anbudsgivaren så begär, kan en representant utsedd av Stockholms handelskammare, på anbudsgivarens bekostnad, närvara vid öppningssammanträdet Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut meddelas anbudsgivarna via e-post. När informationen om tilldelningsbeslut meddelats löper en avtalsspärr om tio dagar. Under denna tid har anbudsgivarna rätt att begära överprövning av beslutet. Tilldelningsbeslutet innebär inte att ett bindande avtal uppkommit. Ett civilrättsligt bindande avtal uppstår först när ett sådant signerats av båda parter. Tilldelningsbeslutet kommer preliminärt att meddelas Anbudsgivaren ska i anbudsformuläret ange e-postadress dit tilldelningsbeslutet kan skickas Handläggning av upphandlingen Anbudsprövning genomförs i följande steg: Steg 1 är kvalificeringsfasen I kvalificeringsfasen prövas att både leverantören och tjänsten uppfyller alla obligatoriska krav, de så kallade kvalificeringskraven och ska-kraven. Det är bara anbud som uppfyller kvalificeringskraven och ska-kraven som deltar i fortsatta anbudsutvärderingen. Steg 2 är utvärderingsfasen I utvärderingsfasen bedöms anbuden enligt den utvärderingsmodell som anges i förfrågningsunderlaget. Om inte annat anges särskilt i förfrågningsunderlaget ska de krav som ställs vara uppfyllda vid anbudstidens utgång och under hela avtalstiden Grund för utvärdering De Anbudsgivare som uppfyller kvalificeringskraven och ska-kraven kommer att ingå i utvärderingsfasen, där tilldelning sker utifrån en bedömning av vad som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Om flera anbud tilldelas lika många poäng, kommer Brå att lotta fram vinnaren Offentlighet och sekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av absolut sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Därefter blir anbud och andra ingående handlingar normalt offentlig allmän handling. Sid 6 (21)

7 Anses skäl föreligga för att sekretessbelägga handlingarna även efter den tiden ska detta anges i anbudet. Det är viktigt att precisera vilka uppgifter man önskar sekretess för samt vilken skada som ett röjande av uppgifterna skulle innebära. För kommersiellt skydd måste uppgifterna avse affärs- eller driftsförhållanden för anbudsgivaren. Det måste också finnas särskild anledning att anta att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. Brå kommer, vid begäran om utlämnande, att bedöma om sekretess ska gälla för uppgiften. Att en anbudsgivare har begärt sekretess innebär således inte en garanti för att uppgiften i fråga kommer anses omfattas av sekretess Uppföljning av ramavtalet När avtal ingåtts och samarbete påbörjats kommer Brå löpande att följa upp ramavtalet för att säkerställa att Leverantören utför uppdrag i enlighet med förfrågningsunderlaget, inlämnat anbud och ramavtalets villkor. 3. KVALIFICERINGSKRAV Nedan redovisas de krav som anbudsgivaren av tjänsten ska uppfylla för att kunna delta i upphandlingen. Kvalificeringskraven ska, om inte annat anges i anslutning till kravet, uppfyllas av Anbudsgivaren vid utvärderingen av anbuden och under hela avtalstiden. Om anbudsgivaren inte uppfyller kvalificeringskraven vid anbudsutvärderingen kommer anbudet att diskvalificeras. Om anbudsgivaren inte uppfyller kvalificeringskraven under hela avtalstiden kan det utgöra grund för att häva avtalet. 3.1 Uteslutningsgrunder Obligatorisk uteslutning Brå ska utesluta en anbudsgivare från att delta i en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att anbudsgivaren enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som nämns i 10 kap 1 LOU. Icke obligatorisk uteslutning Enligt 10 kap. 2-3 LOU kan en anbudsgivare komma att uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och Brå kan visa detta, Sid 7 (21)

8 5. inte har fullgjort sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Är anbudsgivaren en juridisk person, får anbudsgivaren uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som nämns vid punkten 3 eller om företrädaren har gjort sig skyldig till sådant fel som avses ovan i punkt 4. Brå får begära att en anbudsgivare visar att det inte finns någon grund för att utesluta anbudsgivaren med stöd av punkterna 1, 2, 3 eller Kontroll av anbudsgivaren Brå kommer att kontrollera att anbudsgivaren är - registrerad i officiellt bolagsregister, handelsregister eller liknande register, - registrerad för redovisning, och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt om arbetsgivaravgifter och registreringsskyldighet föreligger. Intyg avseende ovanstående ska således inte bifogas anbudet. Om Brå begär det ska dock anbudsgivaren kunna visa intyg på att han eller hon är registrerad i ovan angivna register. Brå kommer att kontrollera att anbudsgivaren har fullgjort sina skyldigheter avseende skatter, socialförsäkring, inte är på obestånd etc. Brå kommer därför att från Skatteverket hämta in blankett Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling SKV 4820, ifylld och undertecknad av Skatteverket. Observera att för utländska anbudsgivare ställs motsvarande krav och sådan anbudsgivare ska till sitt anbud bifoga intyg från myndigheter i det egna landet. - Intyg om registrering i yrkes- och handelsregister i det land där anbudsgivaren är etablerad. - Intyg från behörig myndighet i det land där anbudsgivaren är etablerad som visar att denne betalt föreskrivna sociala avgifter samt intyg om att föreskrivna skatter och avgifter har betalats. 3.3 Ekonomisk ställning Anbudsgivaren ska ha en sådan ekonomisk stabilitet att denna kan upprätthålla avtalet med Brå. Som utgångspunkt för bedömning av ekonomisk stabilitet gäller att företagets aktuella riskklassificering enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget SYNA, eller likvärdigt kreditupplysningsföretag, inte understiger 3, eller motsvarande, enligt värden redovisade vid utgången av senaste registrerade eller avslutade räkenskapsåret. Nystartade företag, eller företag under bildande ska, vid förfrågan från Brå och inom fem arbetsdagar, kunna lämna ett förhandsbesked på att en bankgaranti eller motsvarande säkerhet finns i den händelse att ett avtal tecknas med Leverantören. Garantin/säkerheten Sid 8 (21)

9 ska omfatta minst 10 % - 50 % av kontaktsvärdet och gälla för avtalets 12 månader. Säkerheten får innefatta accessorietet och regressrätt. Brå föredrar att dessa Leverantörer tillhandahåller fullgörandegaranti från tredje man så som för egen skull, till exempel moderbolagsgaranti. Sådan garant måste uppfylla kvalificeringskriterierna i upphandlingen. Det ska framgå att garantin/säkerheten kommer att vara kopplad till det avtal som tecknas mellan parterna i enlighet med detta förfrågningsunderlag och lämnat anbud. Brå kommer att genomföra en egen kreditupplysning via SYNA. Annan kreditupplysning ombesörjs och bekostas av leverantören. Brå gör en självständig prövning av revisionsintyg och eventuella garantier/borgensförpliktelser. För att kvalificeras krävs en rating om minst 3 hos SYNA, vilket motsvarar lägst riskklass 3 hos UC, lägst rating A hos Soliditet. 3.4 Begränsad kontroll Brå kommer, med hänvisning till 11 kap 17 LOU, att göra en begränsad kontroll av vissa efterfrågade krav. Detta innebär att kontroll av uppfyllnad av kraven enbart görs för den Leverantör som Brå har för avsikt att teckna avtal med. Kontrollen kommer att göras innan tilldelningsbeslut fattas. Den Leverantör som Brå avser att teckna avtal med kommer att uppmanas att inom fem arbetsdagar lämna in efterfrågade dokument. Vid de krav där detta är aktuellt formuleras detta som att Leverantören ska visa upp dokument för Brå vid begäran av Brå. 3.5 Krav gällande försäkring Leverantören ska ha, och vidmakthålla, sedvanliga försäkringar för sin verksamhet. Försäkringarna ska omfatta egendom, skadeståndskrav för sak-, person- och ren förmögenhetsskada (ansvar), avbrott i verksamheten, rättsskydd samt i övrigt vad Leverantören enligt tillämpliga lagar och författningar är skyldig att inneha. Försäkringarna ska ha betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till verksamhetens och tjänsternas art och omfattning. Leverantören ska, på begäran av Brå, visa upp bestyrkt kopia av relevanta gällande försäkringsbrev samt kunna visa att försäkringspremier betalats. 4. KRAV PÅ ANBUDSGIVARENS YRKESMÄSSIGA KAPACITET Anbudsgivaren ska själv, eller genom underleverantörer, inneha dokumenterade resurser, kapacitet och kompetens och erfarenhet för att organisera och administrera efterfrågade tjänster och personal. Observera att de uppgifter som lämnas ska vara uppgifter om det företag som lämnar in anbudet. Uppgifter som avser moderbolag, koncern eller liknande och som inte gäller det anbudsgivande företaget kommer Brå inta att beakta. Om underkonsulter används ska anbudsgivaren redovisa vilka tjänster som anbudsgivaren själv åtar sig att leverera, respektive underkonsulterna samt hur dessa kompletterar anbudsgivaren. Sid 9 (21)

10 Om de offererade konsulterna är underleverantörer ska det anges i anbudsformuläret med namn och organisationsnummer. 4.1 Krav på resurser, erfarenhet och kompetens: Anbudsgivaren ska inneha dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet för att organisera och leverera efterfrågad tjänst och ska erbjuda nedanstående personalkategorier. Anbudsgivaren ska namnge: - En (1) Kundansvarig - En (1) Projektledare - En (1) Formgivare - En (1) Copywriter/Skribent Observera att Kundansvarig/Projektledare/Formgivare kan vara samma person. Kundansvarig Namngiven kontaktperson som Brå kontaktar för dialog och offertförfrågan liksom ansvarar för Brås uppdrag och är kontaktperson under avtalstiden. Kontaktpersonen ska ha - minst tre års erfarenhet av grafisk produktion - minst tre års erfarenhet av rollen som kundansvarig Projektledare Projektledaren ska ha: - minst tre års erfarenhet av grafisk produktion - minst tre års erfarenhet av rollen som projektledare - ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med rapportproduktion från offentlig verksamhet. - ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med framtagning av grafiskt material såsom foldrar, broschyrer, inbjudningar, faktablad, annonser och affischer mm. Formgivare Formgivaren ska ha: - utbildning inom grafisk formgivning eller likvärdig - minst tre års erfarenhet av att formge trycksaker enligt specifikationen för uppdraget, se kompetens och erfarenhet av att arbeta med form och layout av rapporter med statistiskt material inklusive framtagning av omslag - erfarenhet av att utifrån en redan given grafisk profil ta fram trycksaker, såsom foldrar, broschyrer, inbjudningar, faktablad, annonser och affischer. Sid 10 (21)

11 Copywriter/skribent - ska ha utbildning som copywriter/skribent eller likvärdig - ska ha minst tre (3) års erfarenhet av att redigera vetenskapliga texter - ha erfarenhet av att skriva informativa och lättfattliga texter från omfattande och komplexa dokument Anbudsgivaren ska i bilagan anbudsformulär: - namnge erbjudna kundansvarig/projektledare/formgivare/copywriter - bekräfta i anbudsformulär att namngivna personer är de som avropas under avtalsperioden - ange i bilaga anbudsformulär hur kundansvarig/projektledare/formgivare/copywriter, möter ovanstående krav. 4.2 Referensuppdrag Anbudsgivaren ska inkomma med tre stycken relevanta referensuppdrag inom offentlig verksamhet inte äldre än tre (3) år gamla, där minst ett av referensuppdragen ska vara rapportproduktion, där den namngivna projektledaren och eller formgivaren varit ansvarig. Redovisas på maximalt en (1) A4-sida i bilaga anbudsformulär - Redogörelse för åtagandet med en beskrivning av ingående adekvata arbetsmoment - Tidsperiod - Beställare (vilka personer anbudsgivaren haft kontakt med, deras funktion, kontaktuppgifter såsom mejl, arbetstelefon/mobiltelefon) - Brå förbehåller sig rätten att inhämta egna referenser, såväl interna som externa. 4.3 Samarbete Arbetsspråket ska vara på svenska. Leveranserna ska ske på svenska såvida inte annat överenskommes. Samarbetsformerna vid ett enskilt avrop avgörs från fall till fall. Vid uppdrag ska Brås kontakperson hållas löpande informeras om arbetes gång. Den som är kundansvarig ska vara beredd att ha en dialog gällande samarbete och uppdragsresultat med företrädare för Brå. Denna dialog sker vid behov men minst en gång per år. 4.4 Tillgänglighet Det är av stor vikt för Brå att anbudsgivaren finns tillgänglig för att ta uppdrag. Anbudsgivaren ska om Brå kräver detta, kunna besvara en avropsförfrågan inom två (2) arbetsdagar. Med svar avses här kompletta uppgifter i enlighet med begäran i en avropsförfrågan. Anbudsgivaren ska åta sig att påbörja ett uppdrag inom grafisk formgivning och produktion inom 5 (fem) arbetsdagar. Sid 11 (21)

12 Formgivning av Brås standardrapporter på cirka 100 sidor ska kunna formges på sex till tio (6-10) arbetsdagar inklusive korrekturvändor. 5. UTVÄRDERINGSKRITERIER De anbudsgivare som uppfyller ska- och kvalificeringskraven kommer att ingå i utvärderingsfasen, där tilldelning sker utifrån en bedömning av vad som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 5.1 Utvärderings, - grunder och modell Brå kommer att vid utvärdering anta det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn till nedan viktade utvärderingskriterier(mervärde), där kvalitet viktas högre än timpris. Utvärdering sker enligt mervärdesmodellen (se bilaga mervärdesmodell). Om två eller flera anbudsgivare får samma poäng kommer Brå att lotta vem som vinner anbudet Pris Anbudsgivaren ska ange pris/timme i SEK exklusive moms i bilaga anbudsformulär för: Pris 1: En (1) Kundansvarig Ange kronor per timme. Om anbudsgivarna anger ett timpris som understiger 800 kr kommer det att räknas upp till 800 kr i utvärderingen. Pris 2: En (1) Projektledare Ange kronor per timme. Om anbudsgivarna anger ett timpris som understiger 800 kr kommer det att räknas upp till 800 kr i utvärderingen. Pris 3: En (1) Formgivare Ange kronor per timme. Om anbudsgivarna anger ett timpris som understiger 800 kr kommer det att räknas upp till 800 kr i utvärderingen. Pris 4: En (1) Copywriter/Skribent Ange kronor per timme. Om anbudsgivarna anger ett timpris som understiger 800 kr kommer det att räknas upp till 800 kr i utvärderingen. Priserna ovan ska exkludera mervärdesskatt. Eventuella rese-, restids-, logi och traktamentskostnader ska vara inräknade i nedanstående priser för uppdrag inom Stockholms län. Priserna får inte överstigas under pågående avtalsperiod. Sid 12 (21)

13 5.1.2 Mervärden som poängsätts Utvärderingskriterium ett - Rutiner för kvalitetssäkring Det är viktigt att anbudsgivaren har väl utarbetade processer för att hantera projekt och för att tillhandahålla och garantera kvalitetssäkrade leveranser. Brå ställer stora krav på Anbudsgivaren när det gäller att klargöra och bekräfta uppdrag, arbetsrutiner och snäva tidsramar. Anbudsgivaren bör ha en dokumenterad metod för hur projekt genomförs samt kvalitetssäkringsrutin för denna. Anbudsgivaren ombes särskilt specificera hur kvalitetssäkringen sker under pågående uppdrag och hur återkopplingen sker till Brå. Anbudsgivaren ska ha dokumenterade och kvalitetssäkrade rutiner för projektgenomförande. Beskriv företagets rutiner för kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet, från uppdragsförfrågan och genomförande till uppdragets slut. Redovisas på cirka en ½ A4-sida i bilaga anbudsformulär. Utvärderingskriterium två - Arbetsprov För att säkra att anbudsgivaren kommer att ha kompetens, kreativitet och ett kvalitetsmässigt godtagbart arbetssätt för att lösa olika grafiska formgivningsuppdrag i enlighet med ställda krav, bör nedanstående uppgifter bifogas anbudet i digitalt format/tryckt format. Arbetsproverna kommer att utvärderas av en arbetsgrupp på Brå. Arbetsprovet ska presenteras på 3-5 A4 sidor. Uppdragsbeskrivning Var tredje år presenterar Brå resultatet av en riksrepresentativ enkätundersökning om brott bland ungdomar i årskurs nio. Det övergripande syftet med studien är att beskriva utvecklingen av andelen unga som enligt egen uppgift deltagit i brott eller andra problembeteenden samt beskriva utvecklingen av andelen unga som anger att de utsatts för vissa typer av brott åren Rapporten Brott bland ungdomar i årskurs nio, Resultat från Skolundersökningen om brott åren (SUB) finns att ladda ner på Brås webbsida Brås grafiska profil finns att ladda ner på I arbetsprovet ingår att se över och komma med förslag till förbättringar av rapporten SUB, vad gäller följande: Omslag, både form, layout och illustration/bildval Sid 13 (21)

14 Inlaga, både form, layout och tabeller, grafik, illustrationer Målgrupp Rapporten vänder sig till anställda inom rättsväsendet och socialtjänsten och till andra som intresserar sig för ungdomsfrågor. Språk Uppdraget ska presenteras på svenska språket. Vad kommer att utvärderas i arbetsprovet För att kunna erhålla poäng i anbudsutvärderingen krävs att uppdraget genomförs av projektledare och formgivare som finns angivna i anbudet (anbudsgivaren ska vid begäran kunna namnge dessa personer). Utvärderingen kommer att grunda sig på helhetsintrycket vad gäller följande: - Komposition - Målgruppsanspassningen - Bildval - Text/Copy - Kreativitet Ovanstående underkriterier ges vardera poäng enligt nedanstående kapitel Beräkning av mervärden 5.4. Det sammanlagda medelvärdet av ovanstående underkriterier kommer att användas vid beräkning av mervärdet för utvärderingskriterium Arbetsprov. 5.4 Beräkning av mervärden Se beräkning i exempel i bilaga mervärdesmodell hur beräkning av jämförelsesumma sker. En poängskala 0, 20, 40, 80 och 100, där 100 är högst, kommer att användas för respektive bedömningskriterium. 100 poäng = Utmärkt. Anbudsgivaren visar på att man tillför synnerligen stort värde för uppdragsgivaren 80 poäng = Mycket bra. Anbudsgivaren visar på att man tillför mycket stort värde för uppdragsgivaren 40 poäng = Bra. Anbudsgivaren visar på att man tillför stort värde för uppdragsgivaren 20 poäng = Godtagbart. Anbudsgivaren visar på att man tillför godtagbart värde för Uppdragsgivaren 0 poäng = Ringa värde. Anbudsgivaren visar på att man tillför ringa värde för beställaren. 5.5 Tilldelning Det anbud som har lägst jämförelsesumma är det vinnande anbudet. Sid 14 (21)

15 6. KOMMERSIELLA VILLKOR AVTALSUTKAST Följande villkor som specificeras nedan måste accepteras om anbudet ska kunna utvärderas. Anbudsgivaren måste bekräfta att alla angivna villkor accepteras. Bekräftelse lämnas på anbudsformuläret. 6.1 Avtalsparter Köpare: Anbudsgivare/Leverantör: Brottsförebyggande rådet Företag X Box 1386 Box adress Stockholm Postadress Org. Nr: Org.nr 6.2 Kontakt gällande avtalet Brå Leverantör: Susanne Lekengård Namn / Tfn e-post 6.3 Avtalstid och förlängning Avtalet beräknas gälla mellan med möjlighet till förlängning ytterligare ett år i taget upp till fyra år. Överenskommelse om förlängning av Avtalet ska ske senast tre (3) månader innan avtalets utgång. Om en förlängning av Avtalet inte begärs eller är nödvändig kommer Avtalet automatiskt att sluta gälla på sista avtalsdagen. 6.4 Anbudsgivarens åtagande Parternas avsikt med avtalet är att leverantören ska utföra tjänsterna på ett kvalitativt och ekonomiskt sätt. Leverantören förbinder sig att svara för tjänsten i den omfattning och på de villkor som framgår av detta avtal. Leverantören förbinder sig att under hela avtalsperioden, och under en eventuell avtalsförlängning, ha en utsedd kontaktperson samt två kommunikationsstrateger/projektledare gentemot beställaren. Vid byte av kontaktperson ska beställaren meddelas detta skriftligen senast en månad i förväg och ska godkännas i förväg av Brå. Vid missnöje med leverantörens utsedda personal ska Brå omedelbart underrätta leverantören om detta förhållande. Brå äger rätt att få sådan person utbytt till annan person med likvärdig kompetens. Sid 15 (21)

16 Avtalad personal får bytas ut om detta orsakats av tvingande omständighet som leverantören inte råder över. Om sådan omständighet uppstår ska leverantören omedelbart underrätta Brå med förslag på åtgärder av person med likvärdig kompetens. Utbyte av personal får endast ske efter skriftligt medgivande från Brå. Förändring av personal berättigar inte leverantören till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor. Tjänsterna ska erbjudas under hela avtalsperioden, inklusive eventuell avtalsförlängning. Tjänsterna ska uppfylla den kvalitet och de krav som ställts i förfrågningsunderlaget och som finns i anbudet. Leverantören förbinder sig att omedelbart rätta till samtliga fel och brister i utfört uppdrag. Leverantören är arbetsgivare och har det fulla arbetsgivaransvaret. Leverantören har ingen exklusiv ensamrätt till utförande av tjänsterna. 6.5 Samarbete Arbetsspråket ska vara svenska. Leveranserna ska ske på svenska såvida inte annat överenskommes. Samarbetsformerna vid ett enskilt avrop avgörs från fall till fall. Vid uppdrag ska Brå hållas löpande informerad om arbetets gång. Den som är kundansvarig ska vara beredd att ha en dialog gällande samarbete och uppdragsresultat med utsedda företrädare för Brå. Denna dialog sker vid behov men minst en gång per år. 6.6 Underleverantör Leverantören har rätt att anlita underleverantör efter skriftligt medgivande från Brå. Leverantör får byta ut underleverantörer som arbetar med uppdrag gentemot Brå, mot annan underleverantör efter skriftligt godkännande av Brå. Leverantören ansvarar mot Brå för underleverantörers arbete som sitt eget arbete. De fastställda villkoren i detta avtal ska av leverantören vara fastställda även till eventuella, av leverantören anlitade, underleverantörer genom bindande förbehåll. All fakturering och alla formella kontakter med Brå avseende uppdragen ska ske mellan leverantören och Brå. Sid 16 (21)

17 6.7 Överlåtelse av avtal och ändrade ägarförhållanden Vid förändringar av ägarförhållandena hos anbudsgivaren måste leverantören skriftligen informera Brå om dessa förändringar, varvid Brå måste godkänna en sådan avtalsöverlåtelse. Leverantören har i övrigt inte rätt att överlåta avtalet till någon annan part. 6.8 Handlingarnas inbördes ordning Avtalet består av följande handlingar: 1. Skriftliga ändringar eller tillägg till upprättat Avtal, undertecknat av båda parter 2. Upprättat Avtal inklusive eventuella bilagor 3. Förfrågningsunderlag inkl. bilagor samt ev. skriftliga förtydliganden till underlaget 4. Anbudsgivarens anbud Om avtalshandlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra ska handlingarna gälla i nämnd ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Uppgifter i anbudet som inte efterfrågats i förfrågningsunderlaget gäller inte som avtalsinnehåll, såvida det inte finns en skriftlig överenskommelse om att de ska gälla. 6.9 Pris Ersättning utgår i form av a. arvode enligt offert för specifika uppdrag b. arvode enligt tim- och dagpriser (exklusive moms) som specificerats i anbudsbilaga - formulär. c särskild ersättning för kostnader. - Vid avrop ska parterna komma överens om formen för ersättning för den avropade tjänsten samt när ersättning ska betalas. - Mervärdesskatt tillkommer på priserna. - Ersättningen ska inkludera lagstadgade sociala avgifter och skatter, vilka betalas av anbudsgivaren själv. - Resor och/eller restid till och från Brå eller i närområdet (Stockholms län) ersätts inte. - Resor kan ersättas för verifierade kostnader om Brå skriftligen har beordrat resan. Leverantören är skyldig att resa på ett för Brå fördelaktigt sätt. Angivna priser avser arbete dagtid klockan Sid 17 (21)

18 Övertidsersättning ska debiteras med ett påslag med 20 % för arbete kvällstid klockan samt med 50 % för arbete övrig tid lördagar, söndagar och helgdagar. Ersättning för övertid, det vill säga arbete under kvällar och helger, utgår endast i brådskande fall och då detta i förväg skriftligen överenskommits mellan leverantören och Brå. Angivna priser gäller under hela avtalsperioden Betalning/e-fakturering Fakturan ska mejlas till och av fakturan ska framgå arten och omfattningen av det arbete som har utförts, samt om fakturan avser del eller slutlikvid. På fakturan ska även följande referens anges: ZZ1137XXXX (XXXX motsvarar beställarens initialer) samt ramavtalets diarienummer. Betalning sker i efterskott med 30 dagar netto efter godkänd fakturas ankomst. Betalning av faktura innebär inte godkännande av leverans. Har Brå krav på grund av leverantörens dröjsmål eller på grund av att produkten/tjänsten är felaktig har Brå rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet Dröjsmålsränta Om betalning inte erläggs i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen (1975:635), vilket är gällande referensränta plus åtta (8) procent Leveransförsening Vid försenad avlämning eller om en produkt/tjänst som avlämnats inte uppfyller överenskommen specifikation, och om det inte beror på Brå eller något förhållande på Brås sida har Brå rätt till vite, se avsnitt om vite Vitesklausul Vid leveransförsening är Brå berättigad att av leverantören erhålla vite med ett belopp motsvarande 5 % av kontraktsvärdet per påbörjad vecka varmed utlovad leverens blivit försenad. Vitet utgår motsvarande maximalt 10 % utav kontraktsvärdet Påminnelseavgift och vite regleras på anmodan av Brå och förfaller till betalning efter trettio (30) dagar netto efter emottagen faktura, om inte annat framkommer på fakturan Samverkan Leverantören ska utföra sina uppdrag i enlighet med villkoren i ramavtalet, de krav som uppställs i förfrågningsunderlaget samt enligt redovisat förfarande i Leverantörens anbud. I detta ingår för att Leverantören kontinuerligt säkerställa att tillhandahålla tjänster enligt detta ramavtal. Sid 18 (21)

19 Leverantören ska följa upp utförda uppdrag genom att inhämta Brås synpunkter på utförda uppdrag. Leverantören ska sedan bearbeta och analysera dessa uppgifter för att utröna eventuella brister i samband med utfört uppdrag. Leverantören ska kommunicera eventuellt uppkomna brister till berörd person för att garantera att samma brist inte återupprepas. Leverantören ska även ge återkoppling till Brå efter genomförd uppföljning Fel eller brist Är produkten/tjänsten felaktig och det inte beror på Brå eller något förhållande på Brås sida är leverantören skyldig att utan kostnad för Brå ta fram ny produkt eller avhjälpa felet. Sker inte rättelse enligt första stycket inom skälig tid efter det att Brå reklamerat felet har Brå rätt att antingen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller låta avhjälpa felet på leverantörens risk och bekostnad. Är felet av väsentlig betydelse för Brå och leverantören insett eller borde insett detta, får Brå häva köpet av den felaktiga produkten/tjänsten. Brå får även häva avtalet i dess helhet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för Brå i fråga och leverantören insett eller borde ha insett detta Reklamation Brå får inte åberopa fel eller brist i produkten/tjänsten om inte en reklamation har gjorts till leverantören inom rimlig tid efter det att felet upptäckts Leverantörens ansvar vid leverans av produkt I de fall en produkt levereras har leverantören ansvarar för samtliga skador på produkten fram till dess att leveransen har godkänts av Brå Skadestånd Fullgör Part inte sina skyldigheter enligt detta Avtal har motparten rätt till ersättning för skada (skadestånd). Skadeståndet omfattar inte ersättning för indirekt skada. Den skadelidande Parten ska vidta rimliga åtgärder för att begränsa skadan. Om Parten underlåter att göra detta ska han bära en del av förlusten Hävning och uppsägning av avtal Brister part i fullgörandet av sitt åtagande eller upprepande åsidosätter ingånget avtal äger motparten rätt att häva avtalet. Brå kan därutöver säga upp enskilda avropsavtal alternativt begränsa uppdragets omfattning, före utgången av avtalad tid om motparten inte fullgör sina åtaganden. Sid 19 (21)

20 Uppsägning ska lämnas skriftligen och så snart som möjligt. I dessa fall utgår ersättning för styrkt utfört arbete, nedlagda kostnader och styrkt eventuell nödvändig avvecklingskostnad. Ersättning för utebliven vinst medges inte. Om missnöjet gäller en underleverantör kan leverantören och Brå enas om att denna ska bytas ut. Detta förutsätter dock att Brå godkänner den nya under Leverantören. Hävningsgrund föreligger dessutom ifall leverantören försätts i konkurs eller på annat sätt befinnes vara på sådant obestånd att företaget inte förväntas kunna fullgöra sina åtaganden. Om detta Avtals tillkomst har skett genom oriktiga eller vilseledande uppgifter från Leverantörens sida äger Brå rätt att ensidigt säga upp Avtalet i dess helhet eller delar. Om så är fallet äger Brå även rätt att utkräva skadestånd motsvarande de faktiska kostnader som uppkommit därav Immateriella rättigheter Brå har en fri, icke-tidsbegränsad, kostnadsfri och exklusiv rätt att fritt använda, reproducera, ändra och bearbeta beställt uppdragsresultat i bearbetat och obearbetat skick. Äganderätten och upphovsrätten till resultat och framtaget material i samband med uppdragets utförande tillfaller oinskränkt Brå, oavsett medium. Detsamma gäller original och arbetsmaterial som ligger till grund för uppdragsresultat, inklusive alla relevanta datafiler och elektroniska konfigurationer. Vidare garanterar leverantören att Brå genom användandet av produkten inte kränker någon immateriell rättighet som innehas av tredjeman med ensamrätt. Brå äger rätt att överlämna original och arbetsmaterial till annan leverantör för bearbetning och produktion. Ovanstående gäller ej om upphovsrätten tillhör tredje part. leverantören ska, gentemot sina eventuella underleverantörer/medarbetare göra detta bindande förbehåll om Brås rättigheter enligt 6.18 Immateriella rättigheter. Ovanstående, enligt 6.18 Immateriella rättigheter, gäller även sedan ramavtalet upphört att gälla Marknadsföring Leverantören har inte rätt att, utan Brås skriftliga medgivande, använda sig av Brås namn i sin marknadsföring eller i andra kommersiella sammanhang. Sid 20 (21)

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård VÅRDVAL DALARNA Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård Dalarnas Sjukvårdsparti Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Dalarnas

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer