UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION"

Transkript

1 Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om Brå Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brott, brottslighet och straff för regeringen och rättsväsendets myndigheter. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning för att ta fram ny kunskap och stödja lokalt brottsförebyggande arbete. Brå har funnits sedan 1974 och leds av generaldirektören Erik Wennerström. Några av Brås ansvarsområden Ansvara för den officiella rättsstatistiken och analysera dess källor Ta fram fakta om brott, brottslighet och straff Genomföra en årlig nationell trygghetsundersökning, NTU Ge underlag för åtgärder och prioriteringar åt regeringen och myndigheter Initiera, stödja och informera om lokala brottsförebyggande insatser inom olika samhällssektorer Sprida kunskap om nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt Den kunskap som Brå tar fram sprids framförallt via rapporter (böcker) och skrifter samt Brås webbplats. Årligen producerar Brå närmare 30 rapporter och skrifter. Brå har årligen två fasta konferenser, varav en är internationell. Brottsförebyggande rådet Box Stockholm Tel

2 Brås kommunikationsenhet Brås kommunikationsenhet har ett övergripande ansvar för intern och extern och kommunikation. Enhetens uppdrag och ansvarsområde är att: Genom kommunikation bidra till att nå verksamhetens uppdrag och mål Driva, utveckla och samordna Brås interna och externa kommunikationskanaler Underlätta och stötta kommunikationen till relevanta målgrupper Vara en expertfunktion och stöd till verksamheten genom att stödja Brås medarbetare i kommunikationsfrågor internt och externt Brås huvuduppdrag är att ta fram kunskap och statistik om rättsväsendet där rapportproduktion är en stor och viktig del av arbetet. 1.2 Mål och syfte med upphandlingen Denna upphandling avser att säkerställa Brås behov av grafisk formgivning och produktion. Brås målgrupper är beslutsfattare och anställda inom rättsväsendet, brottsförebyggande aktörer samt, vad gäller kriminalstatistiken, även allmänheten. 1.3 Omfattning på upphandlingen Brå producerar cirka rapporter per år. Standardrapporterna är på cirka sidor i format 210x297 och med grafiska figurer och tabeller. Varje rapport ska formges enligt en given mall. Anbudsgivaren ska också ta fram ett förslag till omslag utifrån Brås direktiv och hålla i kontakterna med de illustratörer och fotografer som Brå använder sig av. Anbudsgivaren håller också i alla kontakter med det tryckeri som Brå har upphandlat och ser till att offerterna följer de upphandlade avtalet. Förutom de nya rapporterna som utkommer varje år producerar Brå även följande rapporter: BU, Brottsutvecklingen i Sverige, cirka 360 sid (var tredje år) NTU, Nationella Trygghets Undersökningen, cirka 176 sid SUB, Skolundersökning om Brott, cirka 100 sid Symposieprogram, cirka 200 sid Folder/informationsmaterial till Almedalen I mindre omfattning ingår också i uppdraget att ta fram foldrar, broschyrer, inbjudningar, faktablad, annonser och affischer. Framtagning av enklare copytexter kan också förekomma. Brå har nyligen tagit fram en ny grafisk profil med riktlinjer för formgivning av allt grafiskt material. Anbudsgivaren ska därför kunna arbeta kreativt utifrån den givna grafiska formen och med Brås logotype. 1.4 Områden som inte omfattas av denna upphandling Sid 2 (21)

3 Brå upphandlar separat Strategisk kommunikation, PR-byrå (för medieträning, budskapsarbete liksom medierådgivning och krishantering), Språkgranskare samt Webbyrå. Sedan tidigare har vi avtal med tryckeri, lager, distribution samt mediebevakning. Under 2014 planerar vi även att upphandla film-/ videoproduktionstjänster. 1.5 Avtalsperiod Brå avser att teckna ramavtal med tre leverantörer. Ramavtalet träder i kraft efter avtalets tecknande och löper ett år. Därefter kan ramavtalet förlängas med två plus ett år i taget så att den totala och maximala avtalstiden är fyra år. 1.6 Volym Brå har under perioden upphandlat tjänster rörande grafisk form och produktion för drygt kronor. Brå uppskattar att upphandlingens värde för detta område är maximalt kronor per år, dvs totalt max 2 miljoner. Några garantier avseende volym lämnas ej. 1.7 Leveranstidpunkt Leveranstid enligt överenskommelse vid avrop. 1.8 Avrop Avrop sker via rangordning. I första hand tillfrågas således den ramavtalsleverantör som fått högst poäng vid anbudsutvärderingen. Där så är tillämpligt förbehåller sig Brå att efterfråga fast pris. Om den tillfrågade leverantören inte bekräftar uppdraget inom två arbetsdagar eller inte kan åta sig ett uppdrag går frågan vidare till nästa i rangordningen. - Rangordningen kan också frångås om konsulter eller motsvarande som erbjudits från anbudsgivaren med ett otillfredsställande resultat, till exempel leveransförseningar, vilket lett till reklamation. - Vid projekt av större omfattning förbehåller sig Brå sig rätten att genomföra nya separata upphandlingar för varje projekt. - Om ett uppdrag berör ett område eller en specifik kompetens som vi bedömer att ramavtalsleverantören inte har. - Om upphandling sker i samarbete med annan part. - Om uppdraget gäller justeringar i ett material som tagits fram av annan leverantör. 2. ADMINISTRATIVA KRAV Anbudsgivaren ska i anbudet visa att de uppställda förutsättningarna och kraven i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Notera att vissa krav är obligatoriska och Sid 3 (21)

4 måste uppfyllas. Uppfylls inte samtliga obligatoriska krav kommer anbudet förkastas. Det är av yttersta vikt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter, särskilt med anledning av de begränsade möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller inkomma med förtydligande uppgifter. Om Anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas. Anbudsgivaren uppmanas därför att undvika att lämna information som inte efterfrågas eller som kan tolkas som en reservation mot uppställt krav. Observera att det enligt lagen om offentlig upphandling inte går att göra ändringar i eller kompletteringar av anbudet efter sista dag för inlämnande av anbud. Däremot kan anbudsgivaren få rätta uppenbara felskrivningar, felräkningar eller annat uppenbart fel. Brå får i vissa fall begära att anbudet förtydligas efter fastställd sista dag under förutsättning att det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Alternativa anbud accepteras inte. Anbudsgivaren äger inte rätt till ersättning för anbudet eller för kostnader i samband med anbudsgivningen. 2.1 Avbrytande av upphandling Brå förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om lämnade anbud, som uppfyller kraven i kravspecifikationen: - har ett pris som överstiger anslag eller budgeterade medel, - eller om upphandlingen av annan affärsmässigt grundad anledning inte kan fullföljas. 2.2 Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs som öppen upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 2.3 Annonsering Upphandlingen annonseras genom Visma Commerce i upphandlingsverktyget Tendsign: Förfrågningsunderlaget med bilagor finns på Brås hemsida 2.4 Frågor om upphandlingen Eventuella frågor angående upphandlingen ska ställas skriftligen, genom mejl. Märk frågan med Grafisk form och produktion och skicka den till ansvarig kontaktperson: Susanne Lekengård, kommunikationschef E-post: Sid 4 (21)

5 2.5 Sista dag för frågor Sista dagen för att begära förtydliganden/skicka frågor är Svaren på dessa frågor kommer att publiceras på Brås hemsida senast Avlämnande av anbud Anbud och arbetsprov ska avges skriftligen i ett (1) original och tre (3) kopior. Arbetsprovet ska vara märkt med anbudsgivarens namn En elektronisk kopia (USB-minne) Anbudet ska vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren Anbudet ska vara skrivet på svenska Officiella dokument och intyg ska vara på svenska, skandinaviskt språk eller engelska. Annat ursprungsspråk accepteras förutsatt att en översättning av handlingen bifogas. Anbudet ska lämnas i ett förseglat anonymt kuvert märkt Brå Dnr 006/14 Anbud ska skickas eller inlämnas till följande adress: Brottsförebyggande rådet Tegnergatan 23 (besöksadress, öppet vardagar mellan kl ) Box Stockholm Notera att Brås kontor stänger kl och att myndigheten inte har någon postlåda utanför lokalerna. Observera även att Brå inte har möjlighet att ta emot anbud per e-post. Anbud som lämnas per e-post kommer inte att beaktas. 2.7 Anbudspresentation Brå kan komma att vilja träffa de anbudsgivare som rangordnat högst för en anbudspresentation. 2.8 Sista anbudsdag och anbudets giltighetstid Anbudet ska vara Brå tillhanda senast Anbud som inkommer efter detta datum får enligt LOU inte prövas, och kommer därför inte att utvärderas. Det är anbudsgivarens ansvar att anbudet inkommer till Brå i tid och på rätt sätt. Anbud på telefon, fax eller liknande accepternas inte. Anbudet ska vara giltigt till och med Öppning av anbud Inkomna anbud kommer att öppnas och förtecknas på Brå kontor. Anbudsöppningen är inte offentlig. Sid 5 (21)

6 Om anbudsgivaren så begär, kan en representant utsedd av Stockholms handelskammare, på anbudsgivarens bekostnad, närvara vid öppningssammanträdet Tilldelningsbeslut Tilldelningsbeslut meddelas anbudsgivarna via e-post. När informationen om tilldelningsbeslut meddelats löper en avtalsspärr om tio dagar. Under denna tid har anbudsgivarna rätt att begära överprövning av beslutet. Tilldelningsbeslutet innebär inte att ett bindande avtal uppkommit. Ett civilrättsligt bindande avtal uppstår först när ett sådant signerats av båda parter. Tilldelningsbeslutet kommer preliminärt att meddelas Anbudsgivaren ska i anbudsformuläret ange e-postadress dit tilldelningsbeslutet kan skickas Handläggning av upphandlingen Anbudsprövning genomförs i följande steg: Steg 1 är kvalificeringsfasen I kvalificeringsfasen prövas att både leverantören och tjänsten uppfyller alla obligatoriska krav, de så kallade kvalificeringskraven och ska-kraven. Det är bara anbud som uppfyller kvalificeringskraven och ska-kraven som deltar i fortsatta anbudsutvärderingen. Steg 2 är utvärderingsfasen I utvärderingsfasen bedöms anbuden enligt den utvärderingsmodell som anges i förfrågningsunderlaget. Om inte annat anges särskilt i förfrågningsunderlaget ska de krav som ställs vara uppfyllda vid anbudstidens utgång och under hela avtalstiden Grund för utvärdering De Anbudsgivare som uppfyller kvalificeringskraven och ska-kraven kommer att ingå i utvärderingsfasen, där tilldelning sker utifrån en bedömning av vad som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Om flera anbud tilldelas lika många poäng, kommer Brå att lotta fram vinnaren Offentlighet och sekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av absolut sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Därefter blir anbud och andra ingående handlingar normalt offentlig allmän handling. Sid 6 (21)

7 Anses skäl föreligga för att sekretessbelägga handlingarna även efter den tiden ska detta anges i anbudet. Det är viktigt att precisera vilka uppgifter man önskar sekretess för samt vilken skada som ett röjande av uppgifterna skulle innebära. För kommersiellt skydd måste uppgifterna avse affärs- eller driftsförhållanden för anbudsgivaren. Det måste också finnas särskild anledning att anta att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. Brå kommer, vid begäran om utlämnande, att bedöma om sekretess ska gälla för uppgiften. Att en anbudsgivare har begärt sekretess innebär således inte en garanti för att uppgiften i fråga kommer anses omfattas av sekretess Uppföljning av ramavtalet När avtal ingåtts och samarbete påbörjats kommer Brå löpande att följa upp ramavtalet för att säkerställa att Leverantören utför uppdrag i enlighet med förfrågningsunderlaget, inlämnat anbud och ramavtalets villkor. 3. KVALIFICERINGSKRAV Nedan redovisas de krav som anbudsgivaren av tjänsten ska uppfylla för att kunna delta i upphandlingen. Kvalificeringskraven ska, om inte annat anges i anslutning till kravet, uppfyllas av Anbudsgivaren vid utvärderingen av anbuden och under hela avtalstiden. Om anbudsgivaren inte uppfyller kvalificeringskraven vid anbudsutvärderingen kommer anbudet att diskvalificeras. Om anbudsgivaren inte uppfyller kvalificeringskraven under hela avtalstiden kan det utgöra grund för att häva avtalet. 3.1 Uteslutningsgrunder Obligatorisk uteslutning Brå ska utesluta en anbudsgivare från att delta i en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att anbudsgivaren enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som nämns i 10 kap 1 LOU. Icke obligatorisk uteslutning Enligt 10 kap. 2-3 LOU kan en anbudsgivare komma att uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och Brå kan visa detta, Sid 7 (21)

8 5. inte har fullgjort sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Är anbudsgivaren en juridisk person, får anbudsgivaren uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som nämns vid punkten 3 eller om företrädaren har gjort sig skyldig till sådant fel som avses ovan i punkt 4. Brå får begära att en anbudsgivare visar att det inte finns någon grund för att utesluta anbudsgivaren med stöd av punkterna 1, 2, 3 eller Kontroll av anbudsgivaren Brå kommer att kontrollera att anbudsgivaren är - registrerad i officiellt bolagsregister, handelsregister eller liknande register, - registrerad för redovisning, och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt om arbetsgivaravgifter och registreringsskyldighet föreligger. Intyg avseende ovanstående ska således inte bifogas anbudet. Om Brå begär det ska dock anbudsgivaren kunna visa intyg på att han eller hon är registrerad i ovan angivna register. Brå kommer att kontrollera att anbudsgivaren har fullgjort sina skyldigheter avseende skatter, socialförsäkring, inte är på obestånd etc. Brå kommer därför att från Skatteverket hämta in blankett Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling SKV 4820, ifylld och undertecknad av Skatteverket. Observera att för utländska anbudsgivare ställs motsvarande krav och sådan anbudsgivare ska till sitt anbud bifoga intyg från myndigheter i det egna landet. - Intyg om registrering i yrkes- och handelsregister i det land där anbudsgivaren är etablerad. - Intyg från behörig myndighet i det land där anbudsgivaren är etablerad som visar att denne betalt föreskrivna sociala avgifter samt intyg om att föreskrivna skatter och avgifter har betalats. 3.3 Ekonomisk ställning Anbudsgivaren ska ha en sådan ekonomisk stabilitet att denna kan upprätthålla avtalet med Brå. Som utgångspunkt för bedömning av ekonomisk stabilitet gäller att företagets aktuella riskklassificering enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget SYNA, eller likvärdigt kreditupplysningsföretag, inte understiger 3, eller motsvarande, enligt värden redovisade vid utgången av senaste registrerade eller avslutade räkenskapsåret. Nystartade företag, eller företag under bildande ska, vid förfrågan från Brå och inom fem arbetsdagar, kunna lämna ett förhandsbesked på att en bankgaranti eller motsvarande säkerhet finns i den händelse att ett avtal tecknas med Leverantören. Garantin/säkerheten Sid 8 (21)

9 ska omfatta minst 10 % - 50 % av kontaktsvärdet och gälla för avtalets 12 månader. Säkerheten får innefatta accessorietet och regressrätt. Brå föredrar att dessa Leverantörer tillhandahåller fullgörandegaranti från tredje man så som för egen skull, till exempel moderbolagsgaranti. Sådan garant måste uppfylla kvalificeringskriterierna i upphandlingen. Det ska framgå att garantin/säkerheten kommer att vara kopplad till det avtal som tecknas mellan parterna i enlighet med detta förfrågningsunderlag och lämnat anbud. Brå kommer att genomföra en egen kreditupplysning via SYNA. Annan kreditupplysning ombesörjs och bekostas av leverantören. Brå gör en självständig prövning av revisionsintyg och eventuella garantier/borgensförpliktelser. För att kvalificeras krävs en rating om minst 3 hos SYNA, vilket motsvarar lägst riskklass 3 hos UC, lägst rating A hos Soliditet. 3.4 Begränsad kontroll Brå kommer, med hänvisning till 11 kap 17 LOU, att göra en begränsad kontroll av vissa efterfrågade krav. Detta innebär att kontroll av uppfyllnad av kraven enbart görs för den Leverantör som Brå har för avsikt att teckna avtal med. Kontrollen kommer att göras innan tilldelningsbeslut fattas. Den Leverantör som Brå avser att teckna avtal med kommer att uppmanas att inom fem arbetsdagar lämna in efterfrågade dokument. Vid de krav där detta är aktuellt formuleras detta som att Leverantören ska visa upp dokument för Brå vid begäran av Brå. 3.5 Krav gällande försäkring Leverantören ska ha, och vidmakthålla, sedvanliga försäkringar för sin verksamhet. Försäkringarna ska omfatta egendom, skadeståndskrav för sak-, person- och ren förmögenhetsskada (ansvar), avbrott i verksamheten, rättsskydd samt i övrigt vad Leverantören enligt tillämpliga lagar och författningar är skyldig att inneha. Försäkringarna ska ha betryggande ansvarsbelopp med hänsyn till verksamhetens och tjänsternas art och omfattning. Leverantören ska, på begäran av Brå, visa upp bestyrkt kopia av relevanta gällande försäkringsbrev samt kunna visa att försäkringspremier betalats. 4. KRAV PÅ ANBUDSGIVARENS YRKESMÄSSIGA KAPACITET Anbudsgivaren ska själv, eller genom underleverantörer, inneha dokumenterade resurser, kapacitet och kompetens och erfarenhet för att organisera och administrera efterfrågade tjänster och personal. Observera att de uppgifter som lämnas ska vara uppgifter om det företag som lämnar in anbudet. Uppgifter som avser moderbolag, koncern eller liknande och som inte gäller det anbudsgivande företaget kommer Brå inta att beakta. Om underkonsulter används ska anbudsgivaren redovisa vilka tjänster som anbudsgivaren själv åtar sig att leverera, respektive underkonsulterna samt hur dessa kompletterar anbudsgivaren. Sid 9 (21)

10 Om de offererade konsulterna är underleverantörer ska det anges i anbudsformuläret med namn och organisationsnummer. 4.1 Krav på resurser, erfarenhet och kompetens: Anbudsgivaren ska inneha dokumenterade resurser, kompetens och erfarenhet för att organisera och leverera efterfrågad tjänst och ska erbjuda nedanstående personalkategorier. Anbudsgivaren ska namnge: - En (1) Kundansvarig - En (1) Projektledare - En (1) Formgivare - En (1) Copywriter/Skribent Observera att Kundansvarig/Projektledare/Formgivare kan vara samma person. Kundansvarig Namngiven kontaktperson som Brå kontaktar för dialog och offertförfrågan liksom ansvarar för Brås uppdrag och är kontaktperson under avtalstiden. Kontaktpersonen ska ha - minst tre års erfarenhet av grafisk produktion - minst tre års erfarenhet av rollen som kundansvarig Projektledare Projektledaren ska ha: - minst tre års erfarenhet av grafisk produktion - minst tre års erfarenhet av rollen som projektledare - ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med rapportproduktion från offentlig verksamhet. - ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta med framtagning av grafiskt material såsom foldrar, broschyrer, inbjudningar, faktablad, annonser och affischer mm. Formgivare Formgivaren ska ha: - utbildning inom grafisk formgivning eller likvärdig - minst tre års erfarenhet av att formge trycksaker enligt specifikationen för uppdraget, se kompetens och erfarenhet av att arbeta med form och layout av rapporter med statistiskt material inklusive framtagning av omslag - erfarenhet av att utifrån en redan given grafisk profil ta fram trycksaker, såsom foldrar, broschyrer, inbjudningar, faktablad, annonser och affischer. Sid 10 (21)

11 Copywriter/skribent - ska ha utbildning som copywriter/skribent eller likvärdig - ska ha minst tre (3) års erfarenhet av att redigera vetenskapliga texter - ha erfarenhet av att skriva informativa och lättfattliga texter från omfattande och komplexa dokument Anbudsgivaren ska i bilagan anbudsformulär: - namnge erbjudna kundansvarig/projektledare/formgivare/copywriter - bekräfta i anbudsformulär att namngivna personer är de som avropas under avtalsperioden - ange i bilaga anbudsformulär hur kundansvarig/projektledare/formgivare/copywriter, möter ovanstående krav. 4.2 Referensuppdrag Anbudsgivaren ska inkomma med tre stycken relevanta referensuppdrag inom offentlig verksamhet inte äldre än tre (3) år gamla, där minst ett av referensuppdragen ska vara rapportproduktion, där den namngivna projektledaren och eller formgivaren varit ansvarig. Redovisas på maximalt en (1) A4-sida i bilaga anbudsformulär - Redogörelse för åtagandet med en beskrivning av ingående adekvata arbetsmoment - Tidsperiod - Beställare (vilka personer anbudsgivaren haft kontakt med, deras funktion, kontaktuppgifter såsom mejl, arbetstelefon/mobiltelefon) - Brå förbehåller sig rätten att inhämta egna referenser, såväl interna som externa. 4.3 Samarbete Arbetsspråket ska vara på svenska. Leveranserna ska ske på svenska såvida inte annat överenskommes. Samarbetsformerna vid ett enskilt avrop avgörs från fall till fall. Vid uppdrag ska Brås kontakperson hållas löpande informeras om arbetes gång. Den som är kundansvarig ska vara beredd att ha en dialog gällande samarbete och uppdragsresultat med företrädare för Brå. Denna dialog sker vid behov men minst en gång per år. 4.4 Tillgänglighet Det är av stor vikt för Brå att anbudsgivaren finns tillgänglig för att ta uppdrag. Anbudsgivaren ska om Brå kräver detta, kunna besvara en avropsförfrågan inom två (2) arbetsdagar. Med svar avses här kompletta uppgifter i enlighet med begäran i en avropsförfrågan. Anbudsgivaren ska åta sig att påbörja ett uppdrag inom grafisk formgivning och produktion inom 5 (fem) arbetsdagar. Sid 11 (21)

12 Formgivning av Brås standardrapporter på cirka 100 sidor ska kunna formges på sex till tio (6-10) arbetsdagar inklusive korrekturvändor. 5. UTVÄRDERINGSKRITERIER De anbudsgivare som uppfyller ska- och kvalificeringskraven kommer att ingå i utvärderingsfasen, där tilldelning sker utifrån en bedömning av vad som är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 5.1 Utvärderings, - grunder och modell Brå kommer att vid utvärdering anta det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn till nedan viktade utvärderingskriterier(mervärde), där kvalitet viktas högre än timpris. Utvärdering sker enligt mervärdesmodellen (se bilaga mervärdesmodell). Om två eller flera anbudsgivare får samma poäng kommer Brå att lotta vem som vinner anbudet Pris Anbudsgivaren ska ange pris/timme i SEK exklusive moms i bilaga anbudsformulär för: Pris 1: En (1) Kundansvarig Ange kronor per timme. Om anbudsgivarna anger ett timpris som understiger 800 kr kommer det att räknas upp till 800 kr i utvärderingen. Pris 2: En (1) Projektledare Ange kronor per timme. Om anbudsgivarna anger ett timpris som understiger 800 kr kommer det att räknas upp till 800 kr i utvärderingen. Pris 3: En (1) Formgivare Ange kronor per timme. Om anbudsgivarna anger ett timpris som understiger 800 kr kommer det att räknas upp till 800 kr i utvärderingen. Pris 4: En (1) Copywriter/Skribent Ange kronor per timme. Om anbudsgivarna anger ett timpris som understiger 800 kr kommer det att räknas upp till 800 kr i utvärderingen. Priserna ovan ska exkludera mervärdesskatt. Eventuella rese-, restids-, logi och traktamentskostnader ska vara inräknade i nedanstående priser för uppdrag inom Stockholms län. Priserna får inte överstigas under pågående avtalsperiod. Sid 12 (21)

13 5.1.2 Mervärden som poängsätts Utvärderingskriterium ett - Rutiner för kvalitetssäkring Det är viktigt att anbudsgivaren har väl utarbetade processer för att hantera projekt och för att tillhandahålla och garantera kvalitetssäkrade leveranser. Brå ställer stora krav på Anbudsgivaren när det gäller att klargöra och bekräfta uppdrag, arbetsrutiner och snäva tidsramar. Anbudsgivaren bör ha en dokumenterad metod för hur projekt genomförs samt kvalitetssäkringsrutin för denna. Anbudsgivaren ombes särskilt specificera hur kvalitetssäkringen sker under pågående uppdrag och hur återkopplingen sker till Brå. Anbudsgivaren ska ha dokumenterade och kvalitetssäkrade rutiner för projektgenomförande. Beskriv företagets rutiner för kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet, från uppdragsförfrågan och genomförande till uppdragets slut. Redovisas på cirka en ½ A4-sida i bilaga anbudsformulär. Utvärderingskriterium två - Arbetsprov För att säkra att anbudsgivaren kommer att ha kompetens, kreativitet och ett kvalitetsmässigt godtagbart arbetssätt för att lösa olika grafiska formgivningsuppdrag i enlighet med ställda krav, bör nedanstående uppgifter bifogas anbudet i digitalt format/tryckt format. Arbetsproverna kommer att utvärderas av en arbetsgrupp på Brå. Arbetsprovet ska presenteras på 3-5 A4 sidor. Uppdragsbeskrivning Var tredje år presenterar Brå resultatet av en riksrepresentativ enkätundersökning om brott bland ungdomar i årskurs nio. Det övergripande syftet med studien är att beskriva utvecklingen av andelen unga som enligt egen uppgift deltagit i brott eller andra problembeteenden samt beskriva utvecklingen av andelen unga som anger att de utsatts för vissa typer av brott åren Rapporten Brott bland ungdomar i årskurs nio, Resultat från Skolundersökningen om brott åren (SUB) finns att ladda ner på Brås webbsida Brås grafiska profil finns att ladda ner på I arbetsprovet ingår att se över och komma med förslag till förbättringar av rapporten SUB, vad gäller följande: Omslag, både form, layout och illustration/bildval Sid 13 (21)

14 Inlaga, både form, layout och tabeller, grafik, illustrationer Målgrupp Rapporten vänder sig till anställda inom rättsväsendet och socialtjänsten och till andra som intresserar sig för ungdomsfrågor. Språk Uppdraget ska presenteras på svenska språket. Vad kommer att utvärderas i arbetsprovet För att kunna erhålla poäng i anbudsutvärderingen krävs att uppdraget genomförs av projektledare och formgivare som finns angivna i anbudet (anbudsgivaren ska vid begäran kunna namnge dessa personer). Utvärderingen kommer att grunda sig på helhetsintrycket vad gäller följande: - Komposition - Målgruppsanspassningen - Bildval - Text/Copy - Kreativitet Ovanstående underkriterier ges vardera poäng enligt nedanstående kapitel Beräkning av mervärden 5.4. Det sammanlagda medelvärdet av ovanstående underkriterier kommer att användas vid beräkning av mervärdet för utvärderingskriterium Arbetsprov. 5.4 Beräkning av mervärden Se beräkning i exempel i bilaga mervärdesmodell hur beräkning av jämförelsesumma sker. En poängskala 0, 20, 40, 80 och 100, där 100 är högst, kommer att användas för respektive bedömningskriterium. 100 poäng = Utmärkt. Anbudsgivaren visar på att man tillför synnerligen stort värde för uppdragsgivaren 80 poäng = Mycket bra. Anbudsgivaren visar på att man tillför mycket stort värde för uppdragsgivaren 40 poäng = Bra. Anbudsgivaren visar på att man tillför stort värde för uppdragsgivaren 20 poäng = Godtagbart. Anbudsgivaren visar på att man tillför godtagbart värde för Uppdragsgivaren 0 poäng = Ringa värde. Anbudsgivaren visar på att man tillför ringa värde för beställaren. 5.5 Tilldelning Det anbud som har lägst jämförelsesumma är det vinnande anbudet. Sid 14 (21)

15 6. KOMMERSIELLA VILLKOR AVTALSUTKAST Följande villkor som specificeras nedan måste accepteras om anbudet ska kunna utvärderas. Anbudsgivaren måste bekräfta att alla angivna villkor accepteras. Bekräftelse lämnas på anbudsformuläret. 6.1 Avtalsparter Köpare: Anbudsgivare/Leverantör: Brottsförebyggande rådet Företag X Box 1386 Box adress Stockholm Postadress Org. Nr: Org.nr 6.2 Kontakt gällande avtalet Brå Leverantör: Susanne Lekengård Namn / Tfn e-post 6.3 Avtalstid och förlängning Avtalet beräknas gälla mellan med möjlighet till förlängning ytterligare ett år i taget upp till fyra år. Överenskommelse om förlängning av Avtalet ska ske senast tre (3) månader innan avtalets utgång. Om en förlängning av Avtalet inte begärs eller är nödvändig kommer Avtalet automatiskt att sluta gälla på sista avtalsdagen. 6.4 Anbudsgivarens åtagande Parternas avsikt med avtalet är att leverantören ska utföra tjänsterna på ett kvalitativt och ekonomiskt sätt. Leverantören förbinder sig att svara för tjänsten i den omfattning och på de villkor som framgår av detta avtal. Leverantören förbinder sig att under hela avtalsperioden, och under en eventuell avtalsförlängning, ha en utsedd kontaktperson samt två kommunikationsstrateger/projektledare gentemot beställaren. Vid byte av kontaktperson ska beställaren meddelas detta skriftligen senast en månad i förväg och ska godkännas i förväg av Brå. Vid missnöje med leverantörens utsedda personal ska Brå omedelbart underrätta leverantören om detta förhållande. Brå äger rätt att få sådan person utbytt till annan person med likvärdig kompetens. Sid 15 (21)

16 Avtalad personal får bytas ut om detta orsakats av tvingande omständighet som leverantören inte råder över. Om sådan omständighet uppstår ska leverantören omedelbart underrätta Brå med förslag på åtgärder av person med likvärdig kompetens. Utbyte av personal får endast ske efter skriftligt medgivande från Brå. Förändring av personal berättigar inte leverantören till ersättning för eventuella merkostnader och utgör inte grund för förändring av avtalade villkor. Tjänsterna ska erbjudas under hela avtalsperioden, inklusive eventuell avtalsförlängning. Tjänsterna ska uppfylla den kvalitet och de krav som ställts i förfrågningsunderlaget och som finns i anbudet. Leverantören förbinder sig att omedelbart rätta till samtliga fel och brister i utfört uppdrag. Leverantören är arbetsgivare och har det fulla arbetsgivaransvaret. Leverantören har ingen exklusiv ensamrätt till utförande av tjänsterna. 6.5 Samarbete Arbetsspråket ska vara svenska. Leveranserna ska ske på svenska såvida inte annat överenskommes. Samarbetsformerna vid ett enskilt avrop avgörs från fall till fall. Vid uppdrag ska Brå hållas löpande informerad om arbetets gång. Den som är kundansvarig ska vara beredd att ha en dialog gällande samarbete och uppdragsresultat med utsedda företrädare för Brå. Denna dialog sker vid behov men minst en gång per år. 6.6 Underleverantör Leverantören har rätt att anlita underleverantör efter skriftligt medgivande från Brå. Leverantör får byta ut underleverantörer som arbetar med uppdrag gentemot Brå, mot annan underleverantör efter skriftligt godkännande av Brå. Leverantören ansvarar mot Brå för underleverantörers arbete som sitt eget arbete. De fastställda villkoren i detta avtal ska av leverantören vara fastställda även till eventuella, av leverantören anlitade, underleverantörer genom bindande förbehåll. All fakturering och alla formella kontakter med Brå avseende uppdragen ska ske mellan leverantören och Brå. Sid 16 (21)

17 6.7 Överlåtelse av avtal och ändrade ägarförhållanden Vid förändringar av ägarförhållandena hos anbudsgivaren måste leverantören skriftligen informera Brå om dessa förändringar, varvid Brå måste godkänna en sådan avtalsöverlåtelse. Leverantören har i övrigt inte rätt att överlåta avtalet till någon annan part. 6.8 Handlingarnas inbördes ordning Avtalet består av följande handlingar: 1. Skriftliga ändringar eller tillägg till upprättat Avtal, undertecknat av båda parter 2. Upprättat Avtal inklusive eventuella bilagor 3. Förfrågningsunderlag inkl. bilagor samt ev. skriftliga förtydliganden till underlaget 4. Anbudsgivarens anbud Om avtalshandlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra ska handlingarna gälla i nämnd ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Uppgifter i anbudet som inte efterfrågats i förfrågningsunderlaget gäller inte som avtalsinnehåll, såvida det inte finns en skriftlig överenskommelse om att de ska gälla. 6.9 Pris Ersättning utgår i form av a. arvode enligt offert för specifika uppdrag b. arvode enligt tim- och dagpriser (exklusive moms) som specificerats i anbudsbilaga - formulär. c särskild ersättning för kostnader. - Vid avrop ska parterna komma överens om formen för ersättning för den avropade tjänsten samt när ersättning ska betalas. - Mervärdesskatt tillkommer på priserna. - Ersättningen ska inkludera lagstadgade sociala avgifter och skatter, vilka betalas av anbudsgivaren själv. - Resor och/eller restid till och från Brå eller i närområdet (Stockholms län) ersätts inte. - Resor kan ersättas för verifierade kostnader om Brå skriftligen har beordrat resan. Leverantören är skyldig att resa på ett för Brå fördelaktigt sätt. Angivna priser avser arbete dagtid klockan Sid 17 (21)

18 Övertidsersättning ska debiteras med ett påslag med 20 % för arbete kvällstid klockan samt med 50 % för arbete övrig tid lördagar, söndagar och helgdagar. Ersättning för övertid, det vill säga arbete under kvällar och helger, utgår endast i brådskande fall och då detta i förväg skriftligen överenskommits mellan leverantören och Brå. Angivna priser gäller under hela avtalsperioden Betalning/e-fakturering Fakturan ska mejlas till och av fakturan ska framgå arten och omfattningen av det arbete som har utförts, samt om fakturan avser del eller slutlikvid. På fakturan ska även följande referens anges: ZZ1137XXXX (XXXX motsvarar beställarens initialer) samt ramavtalets diarienummer. Betalning sker i efterskott med 30 dagar netto efter godkänd fakturas ankomst. Betalning av faktura innebär inte godkännande av leverans. Har Brå krav på grund av leverantörens dröjsmål eller på grund av att produkten/tjänsten är felaktig har Brå rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet Dröjsmålsränta Om betalning inte erläggs i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen (1975:635), vilket är gällande referensränta plus åtta (8) procent Leveransförsening Vid försenad avlämning eller om en produkt/tjänst som avlämnats inte uppfyller överenskommen specifikation, och om det inte beror på Brå eller något förhållande på Brås sida har Brå rätt till vite, se avsnitt om vite Vitesklausul Vid leveransförsening är Brå berättigad att av leverantören erhålla vite med ett belopp motsvarande 5 % av kontraktsvärdet per påbörjad vecka varmed utlovad leverens blivit försenad. Vitet utgår motsvarande maximalt 10 % utav kontraktsvärdet Påminnelseavgift och vite regleras på anmodan av Brå och förfaller till betalning efter trettio (30) dagar netto efter emottagen faktura, om inte annat framkommer på fakturan Samverkan Leverantören ska utföra sina uppdrag i enlighet med villkoren i ramavtalet, de krav som uppställs i förfrågningsunderlaget samt enligt redovisat förfarande i Leverantörens anbud. I detta ingår för att Leverantören kontinuerligt säkerställa att tillhandahålla tjänster enligt detta ramavtal. Sid 18 (21)

19 Leverantören ska följa upp utförda uppdrag genom att inhämta Brås synpunkter på utförda uppdrag. Leverantören ska sedan bearbeta och analysera dessa uppgifter för att utröna eventuella brister i samband med utfört uppdrag. Leverantören ska kommunicera eventuellt uppkomna brister till berörd person för att garantera att samma brist inte återupprepas. Leverantören ska även ge återkoppling till Brå efter genomförd uppföljning Fel eller brist Är produkten/tjänsten felaktig och det inte beror på Brå eller något förhållande på Brås sida är leverantören skyldig att utan kostnad för Brå ta fram ny produkt eller avhjälpa felet. Sker inte rättelse enligt första stycket inom skälig tid efter det att Brå reklamerat felet har Brå rätt att antingen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller låta avhjälpa felet på leverantörens risk och bekostnad. Är felet av väsentlig betydelse för Brå och leverantören insett eller borde insett detta, får Brå häva köpet av den felaktiga produkten/tjänsten. Brå får även häva avtalet i dess helhet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för Brå i fråga och leverantören insett eller borde ha insett detta Reklamation Brå får inte åberopa fel eller brist i produkten/tjänsten om inte en reklamation har gjorts till leverantören inom rimlig tid efter det att felet upptäckts Leverantörens ansvar vid leverans av produkt I de fall en produkt levereras har leverantören ansvarar för samtliga skador på produkten fram till dess att leveransen har godkänts av Brå Skadestånd Fullgör Part inte sina skyldigheter enligt detta Avtal har motparten rätt till ersättning för skada (skadestånd). Skadeståndet omfattar inte ersättning för indirekt skada. Den skadelidande Parten ska vidta rimliga åtgärder för att begränsa skadan. Om Parten underlåter att göra detta ska han bära en del av förlusten Hävning och uppsägning av avtal Brister part i fullgörandet av sitt åtagande eller upprepande åsidosätter ingånget avtal äger motparten rätt att häva avtalet. Brå kan därutöver säga upp enskilda avropsavtal alternativt begränsa uppdragets omfattning, före utgången av avtalad tid om motparten inte fullgör sina åtaganden. Sid 19 (21)

20 Uppsägning ska lämnas skriftligen och så snart som möjligt. I dessa fall utgår ersättning för styrkt utfört arbete, nedlagda kostnader och styrkt eventuell nödvändig avvecklingskostnad. Ersättning för utebliven vinst medges inte. Om missnöjet gäller en underleverantör kan leverantören och Brå enas om att denna ska bytas ut. Detta förutsätter dock att Brå godkänner den nya under Leverantören. Hävningsgrund föreligger dessutom ifall leverantören försätts i konkurs eller på annat sätt befinnes vara på sådant obestånd att företaget inte förväntas kunna fullgöra sina åtaganden. Om detta Avtals tillkomst har skett genom oriktiga eller vilseledande uppgifter från Leverantörens sida äger Brå rätt att ensidigt säga upp Avtalet i dess helhet eller delar. Om så är fallet äger Brå även rätt att utkräva skadestånd motsvarande de faktiska kostnader som uppkommit därav Immateriella rättigheter Brå har en fri, icke-tidsbegränsad, kostnadsfri och exklusiv rätt att fritt använda, reproducera, ändra och bearbeta beställt uppdragsresultat i bearbetat och obearbetat skick. Äganderätten och upphovsrätten till resultat och framtaget material i samband med uppdragets utförande tillfaller oinskränkt Brå, oavsett medium. Detsamma gäller original och arbetsmaterial som ligger till grund för uppdragsresultat, inklusive alla relevanta datafiler och elektroniska konfigurationer. Vidare garanterar leverantören att Brå genom användandet av produkten inte kränker någon immateriell rättighet som innehas av tredjeman med ensamrätt. Brå äger rätt att överlämna original och arbetsmaterial till annan leverantör för bearbetning och produktion. Ovanstående gäller ej om upphovsrätten tillhör tredje part. leverantören ska, gentemot sina eventuella underleverantörer/medarbetare göra detta bindande förbehåll om Brås rättigheter enligt 6.18 Immateriella rättigheter. Ovanstående, enligt 6.18 Immateriella rättigheter, gäller även sedan ramavtalet upphört att gälla Marknadsföring Leverantören har inte rätt att, utan Brås skriftliga medgivande, använda sig av Brås namn i sin marknadsföring eller i andra kommersiella sammanhang. Sid 20 (21)

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av översättare tyska för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen

Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen OFFERTFÖRFRÅGAN 1(5) 2014-01-14 Dnr: 303-577-2014 Upphandling av Energikonsult för livsmedelsbutiker i Dalafjällen 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande myndighet Länsstyrelsen Dalarna, Näringslivsenheten

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser

Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (8) Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser Härmed inbjuds ni att

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer