Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006"

Transkript

1 1 Getupdated Sweden AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2006 Koncernens nettoomsättning uppgick till 0,4 MSEK (0,6 MSEK). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,7) Koncernens resultat per aktie var -0,01 (-0,01) kronor Vid bolagsstämma den 11 juli beslutades att godkänna styrelsens förslag att förvärva samtliga aktier i Eastpoint AB. Vidare utsågs ny styrelse samt verkställande direktör Noteringsprocessen pågår och beräknas vara klar i början av september.

2 2 Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 0,4 mkr ( 0,6 mkr) och periodens resultat före skatt blev -0,9 mkr (-0,7 mkr). Investeringar immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 mkr (0,2 mkr) och investeringar i materiella anläggningar uppgick till 0,1 mkr (0,1 mkr). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,0 mkr och vid föregående räkenskapsårs utgång till 0,1 mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till drygt 0,3 mkr. Januari-juni 2006 Under andra kvartalet har styrelsen beslutat att kalla till extra årsstämma för att besluta om förvärv av Eastpoint AB. Vid årsstämman den 11 juli beslutades att genomföra förvärvet, att genomföra namnändring till Eastpoint AB och ett antal andra förändringar av bolagsordningen samt att utse Mattias Kaneteg och Anders Varveus jämte Åke Eriksson och Peter Persson till ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen utsåg samma dag Mattias Kaneteg till ny VD. Om Eastpoint Eastpoint-gruppen är en snabbt växande aktör inom webbyrå-, webbhotell- och webbmarknadsföring. Under första halvåret 2006 genererade Eastpoint ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 5,1 MSEK samt intäkter på 29 MSEK, vilket motsvarar en ökning på 100 % jämfört med motsvarande period Bolaget har de senaste fem åren vuxit med i genomsnitt 74 % per år och har varit lönsamt sedan starten år Försäljningsprognosen för 2006 överstiger 55 MSEK. Första halvårets siffror gällande kundtillströmning, omsättning och resultat överträffar tidigare prognoser. I och med samgåendet med Getupdated och börsnoteringen skapas förutsättningar för att växa ytterligare framförallt utanför Sverige. Ett första steg är taget genom etableringen i Norge den 1/ och nästa steg sker i första hand genom marknadsetablering i centrala och östra Europa. Webbyrå Webbyråverksamheten bedrivs i Eastpoint AB som också är moderbolaget. Verksamheten omfattar konsulttjänster med inriktning på produktion av hemsidor, grafisk design, flash programmering, e-handelssystem samt Content Management system (CMS) och programmering. Bland kunderna kan nämnas Apollo, Intrum Justitia, Svenska Spel, Trio, TV3, TV8 och ZTV. Webbyrån har ett stort potentiellt kundunderlag i webbhotellets ca kunder. Korsförsäljningen är betydande och det vanligaste är att webbyråkunderna även hostar inom Eastpoint-gruppen.

3 3 Webbutveckling Eastpoint utvecklar lösningar som följer den senaste tekniken på marknaden. Eastpoint tillämpar tekniken på välkända, stabila och ofta marknadsledande plattformar som Eastpoint efter en grundlig analys anpassar till kundernas behov. Eastpoints medarbetare har god affärsförståelse, gedigen teknisk kompetens och omfattande erfarenhet. Ibland utvecklar Eastpoint unika mallar och funktioner, andra gånger byggs lösningen direkt på den färdiga plattformen. Arbetet med att utveckla skräddarsydda tekniska lösningar blir effektivt och resultatet stabilt och prisvärt. Grafisk design Eastpoints grafiska formgivare har gedigen erfarenhet av olika webbprojekt. Eastpoint ger goda råd när en grafisk profil ska anpassas till webben och läggas över på nätet. Målet är att erbjuda en attraktiv och lockande grafisk form som speglar företagsprofilen är ett måste för den som vill se resultat av sin marknadsföring på webben. En renodlad och attraktiv form är inte bara viktig av estetiska skäl. Formgivningen kan också bidra till att informationen blir tydligare. Målet för formgivningen är därför att webbesökaren snabbt ska förstå hur sidan fungerar och var informationen finns. Content management system (CMS) Den som har en webbplats brukar behöva ett verktyg för att snabbt och enkelt uppdatera sin webbplats. Eastpoint arbetar med Content Management System (CMS), vilket innebär användarvänliga publiceringsverktyg för att skapa utvecklingsbara, dynamiska och interaktiva webbplatser. Kunden kan sedan själv uppdatera och sköta webbplatsen via Internet. Webbhotell och Hosting I dotterbolaget, Crystone AB, har alla hostingtjänster samlats såsom webbhotell, dedikerade servrar, co-location, domännamnregistrering samt övriga ISP-tjänster. I alla webbhotellspaket ingår en komplett tjänst för att publicera sin egen hemsida och kunna börja använda e- post. Eastpoint erbjuder två paket där kunden väljer mellan Linux eller Windows Server 2003, ett anpassat för företag och ett anpassat för privatpersoner. Paketen går att utöka med en rad olika tillvalstjänster. Dedikerad server innebär att kunden hyr ett komplett paket med server där Eastpoint sätter upp servern och kunden får full tillgång till den. Som tillval kan kunden välja mellan en rad olika tillvalstjänster såsom övervakning och backup. Co-location innebär att kund hyr en plats för sin egen server i Eastpoints serverhall. Eastpoint installerar kundens server och kunden får full tillgång till sin egen server. En egen server ger total kontroll och öppnar alla möjligheter. Kunden kan dessutom välja mellan en rad olika tillvalstjänster som till exempel övervakning och backup. Domänregistrering - Oavsett vilket domännamn kunden väljer ingår CrystoneDNS. Dotterbolaget Crystone AB är registrerat ombud för NIC-SE, Nunames och Tucows. Med CrystoneDNS kan kunden själv hantera: DNS- pekningar, vidarebefordring av webbadress och vidarebefordring av e-post.

4 4 Sökmotortjänster Behovet av att synas på sökmotorerna ökar bland företagen. I dotterbolaget Eastpoint Media AB har Eastpoint därför bildat en avdelning för Search Engine Optimizing (SEO) som ser till att sökmotorerna ger kundernas webbplatser en bra position. Med början under 2005 har verktyget esearch utvecklats för detta. Utveckling, försöksverksamhet samt fullskaleförsök i egen miljö under slutet av 2005 och lanseringen skedde den 17 januari Intresset från marknaden är över förväntan. I Eastpoint Media AB ligger även försäljning av banners och sms-tjänster. Några av kunderna är Betsson, Birka Cruises, Edita, Svenska Spel, TDC Förlag, Unibet och Viking Line.

5 5 Finansiell rapportering 2006/07 Getupdated kommer att lämna följande rapporter under 2006 och 2007: Delårsrapport januari - september Bokslutskommuniké Stockholm den 16 augusti 2006 Mattias Kaneteg Verkställande direktör Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta Mattias Kaneteg, VD Telefon , E-post: Webb:

6 6 Resultaträkning koncernen (belopp i kkr) Nettoomsättning Rörelsens intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Skatt Periodens resultat Balansräkning koncernen Tillgångar (belopp i kkr) Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Inventarier Andra anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar - - Likvida medel Summa Tillgångar Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Leverantörsskulder Övriga skulder Summa eget kapital och skulder

7 7 Kassaflödesanalys koncernen Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv av långfristiga fordringar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens utgång Nyckeltal Resultat/aktie, kr -0,01 0-0,02-0,01 0,01-0,03 JEK/aktie, kr 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 Skuldsättningsgrad, % neg 55% 428% neg 55% 428% Soliditet, % neg 64% 19% neg 64% 19% Omsättning/anställd, tkr Genomsnittligt antal anställda Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier

8 8 Förändring av eget kapital Mkr Ingående eget kapital Nyemission -14* Periodens resultat Utgående eget kapital *) Justering av emissionskostnad

Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006

Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006 Delårsrapport Eastpoint AB 1 Januari 30 September 2006 Kvartal 3 Nettoomsättningen uppgick till 17,3 (9,3) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,4 (0,8) MSEK Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software AB (publ), S:t Eriksgatan 117, Box 231 31, 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 F: 08-555 290 99 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se Orgnr: 556668-6605 VAT: SE556668660501 PG: 629 36 14-1

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Sammanfattning helåret 2013 Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013

Innehåll. Årsstämma. Rapportdatum 2013 Årsredovisning 2012 Innehåll 2012 I sammandrag 3 Vd har ordet 4 Beskrivning av Online group 6 Online groups erbjudande 10 Marknad 15 Aktiekapital och ägarförhållanden 21 Styrelse, ledande befattningshavare

Läs mer

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli.

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli. Stockholm den 18 augusti 2010 Mobile Business Challenger MBC AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-45 84 58 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Nettoomsättningen

Läs mer

+ 5 960 nya bredbandskunder!

+ 5 960 nya bredbandskunder! Vinstrekord: Delårsrapport 3, 213 Bahnhof AB (publ) 213 Delårsrapport 3 + 18 Mkr Kraftig tillväxt privatmarknad: + 5 96 nya bredbandskunder! 1 Delårsrapport 3, 213 Kvartal 3, 213 i sammandrag Omsättning

Läs mer

Kilsta Metallvärden AB (publ.)

Kilsta Metallvärden AB (publ.) Kilsta Metallvärden AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2010 Ny bolagsstruktur Tidigare Kilsta Metall AB (publ.) förvärvade per den 1 oktober 2010 genom en riktad nyemission Metallvärdengruppen.

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008

Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Delårsrapport kvartal 2 1 januari 30 juni 2008 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 28 augusti 2008 Cherry s affärsidé är att via dotterbolag och samarbetspartners skapa spelglädje genom fysiskt spel,

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK

Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK Rörelseresultat +24,2 KSEK Resultat efter skatt uppgår till +14,6 KSEK Resultat per aktie

Läs mer

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ)

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) INDIVIDUALLY USTOMIZED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) NIQUE a BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Koncernredovisning enligt IFRS upprättades första gången i och med årsredovisningen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 01 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2014 God utveckling i Sverige, stabilt i Norge Starkt kassaflöde under kvartalet Oförändrad utdelning JANUARI DECEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 2,9 PROCENT

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer