Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid"

Transkript

1 2 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, , kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare Beslutsärenden Sid 1 Justerare 2 Ärendelista 3 Lokalisering av framtida skolbyggnationer vid Nyhemsskolan information 2012/89 4 Uppföljning av mångfaldsplan / Svar på revisionsrapport gällande barn- och utbildningsnämndens upphandlingar 6 Svar på revisionsrapport gällande granskning av kontanthantering 7 Interkommunal ersättning år 2013 för barn i förskola och fritidshem 8 Interkommunal ersättning år 2013 för elev i förskoleklass och grundskola 9 Interkommunal ersättning år 2013 för elev i grundsärskola och fritidshem 10 Interkommunal ersättning år 2013 för elev i gymnasiesärskola 2012/ / / / / /315 2

2 3 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3 (3) 11 Anmälningar BUNAU 2013/2 12 Kurser och konferenser 2013/5 13 Övriga frågor 2013/4 3

3 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (6) Diarienummer /249 Elin Svensson Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning av mångfaldsplan Ärendebeskrivning I augusti och februari varje år åligger det respektive förvaltning att återkoppla till kommunstyrelsen och redogöra för hur förvaltningen har arbetat med jämställdhet och mångfald utifrån mångfaldsplanen. Genom följande avstämning beskriver barn- och utbildningsförvaltningen därmed det arbete som under det senaste verksamhetsåret har bedrivits med fokus på mångfald och jämställdhet utifrån perspektiven medvetenhet, tillgänglighet, och arbetsliv i kommunens övergripande mångfaldsplan. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 18 december 2012 Utredning Bakgrund Den 18 april 2011 antog kommunfullmäktige en kommunövergripande mångfaldsplan för Planen är framtagen av personalkontoret och den centrala jämställdhets- och mångfaldsgruppen med representanter från kommunens alla förvaltningar. Denna grupp ska också svara för övergripande utvecklings-, uppföljnings- och samordningsinsatser. Barn- och utbildningsförvaltningens representant i denna grupp är Elin Svensson, organisationsutvecklare. Inom barn- och utbildningsförvaltningens finns även utsedda mångfaldsombud inom respektive rektorsområde. Mångfaldsombuden arbetar, i samråd med förvaltningens mångfaldsrepresentant, för att lyfta kommunens mångfaldsplan samt att aktivt arbeta med övrig personal för att belysa mångfaldsfrågor. Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnder och styrelser har politiskt ansvar för implementering, uppföljning och beslutsfattande som syftar till att förverkliga planens syfte. I övrigt ligger ett stort ansvar på förvaltningschefer och personalansvariga chefer att se till att planen efterlevs inom respektive förvaltning. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 4

4 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (6) Diarienummer /249 Inledning Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fortsatt aktivt för en ökad mångfald och jämställdhet inom samtliga verksamheter under hösten Mångfaldsperspektivet spelar en central roll i förvaltningens verksamhets- och nämndplan och förvaltningens verksamheter bedriver ett aktivt och förebyggande arbete mot diskriminering och trakasserier. Arbetet sker genom att förvaltningens verksamheter arbetar efter sina likabehandlingsplaner, vilka revideras årligen och är väl förankrade i förhållande till förvaltningens övriga kvalitetsarbete. Senaste uppföljningen av förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsarbete gjordes i augusti Under senare delen av 2012 har förvaltningen börjat arbeta fram en vision och ett innehåll för Kunskapsstaden Ängelholm, vilken förvaltningen representerar genom sina olika verksamheter. Förvaltningens har en stark uppfattning om att mångfald och ökad tolerans är sådana värden som tydligt ska synliggöras genom innehållet i Kunskapsstaden Ängelholm. Förvaltningen arbetar för närvarande med att färdigställa denna beskrivning. Under hösten 2012 har mångfalds- och jämställdhetsperspektivet även inkluderats i förvaltningens systematiska kvalitetssäkringssystem, årshjulet. Årshjulet är förvaltningens schematiska översikt där kontinuerliga analyser och beskrivningar lämnas in från respektive rektorsområde för de övergripande mål som anges i verksamheternas läroplaner. Beskrivningarna sammanfattas och delges därefter barn- och utbildningsnämnden reviderades årshjulet inför 2012 och nya rapporteringsområden identifierades med hjälp av förvaltningens skolledare och personal. Ett resultat av denna revidering är att samtliga rektorsområden således haft uppdraget att beskriva sitt arbete kring läroplanens mål normer och värden under hösten. Verksamheterna har redovisat sitt mångfalds- och jämställdhetsarbete genom att aktivt arbeta efter och uppdatera innehållet i sina likabehandlingsplaner. I planerna beskriver varje rektors område sin övergripande vision, målsättningar, och syfte med att främja likabehandling. Planerarna visar också vilka rutiner och vilken ansvarsfördelning (t.ex. trygghetsgrupper, referensgrupper, likabehandlingsgrupper, och surfa säkert-grupper) verksamheterna arbetar med för att säkerställa att likabehandlingsarbetet lyckas. Uppföljning utifrån de tre perspektiven medvetenhet, tillgänglighet, och arbetsliv Medvetenhet M1: Har mångfaldsperspektivet inkluderats i policyer, beslutsunderlag och riktlinjer? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? Ja, både förvaltningens verksamhets- och nämndplan beaktar mångfaldsperspektivet. Förvaltningen arbetar fortsatt aktivt för att öka toleransnivåerna bland medborgarna och mångfaldsombuden som verkar inom respektive rektorsområde spelar en central roll i arbetet. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 5

5 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (6) Diarienummer /249 Under 2012 har förvaltningen arbetat med mångfaldsperspektivet genom att definiera innehållet i Kunskapsstaden Ängelholm. Mångfaldsperspektivet är en grundläggande utgångspunkt för Kunskapsstaden och denna beskrivning kommer att färdigställas i början på På verksamhetsnivå tas mångfaldsperspektivet i beaktande genom likabehandlingsplanen för respektive verksamhet. Kontinuerlig revidering av likabehandlingsplanerna med koppling till diskrimineringslag och skollag ingår som en viktig del i förvaltningens årliga kvalitetssäkringssystem, årshjulet. M2: Hur många tillfällen på arbetsplatsträffar har mångfaldsfrågor diskuterats det senaste verksamhetsåret? Mångfaldsfrågor lyfts ungefär 2 gånger per år på arbetsplatsträffar inom förvaltningens olika verksamheter. Under hösten 2012 har förvaltningens kansli avsatt ett särskilt APT-tillfälle för att öka medvetenheten genom en värderingsövning vid namn ett steg framåt. Övningen ingår i kommunens verktygslåda och syftar till att belysa hur människors olika förutsättningar och normbrytande beteende påverkar möjligheten till makt och inflytande. Bortsett från insatser på arbetsplatsträffar har förvaltningen uppmuntrat och informerat samtliga personal om de mångfaldsföreläsningar som anordnats för anställda i Ängelholms kommun. Förvaltningens alla chefer samt förvaltningens mångfaldsrepresentant har sedan tidigare deltagit på en mångfaldsutbildning samt viss specifik utbildning i verktygslådan. Verktygslådan är exempel på konkreta verktyg som kan användas inom förvaltningen för att arbeta med mångfaldsperspektivet både gentemot kollegor och medborgare. M3: Analys av kommunens medarbetarenkät för området medvetenhet. Förvaltningarna har till uppgift att utifrån kommunens medarbetarenkät ta fram åtgärder för deras respektive ansvarsområde. Vilka åtgärder planerar nämnden genomföra utifrån enkätens resultat? Varje enskilt rektorsområde har tidigare arbetat med sina förbättringsområden utifrån medarbetarenkäten, och detta förbättringsarbete har lyfts vid medarbetarsamtal mellan respektive rektor och förvaltningschef. Resultatet för kommunens medarbetarenkät 2012 har inte presenterats i dagsläget men förvaltningen avser att arbeta vidare med de förbättringsområden under 2013 som förhoppningsvis identifieras genom årets enkät. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 6

6 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE 4 (6) Diarienummer /249 Tillgänglighet T1: Arbetar förvaltningen med tillgänglig information och fysisk tillgänglighet när man utformar verksamheter? Om ja, ge exempel på hur. Ja, förskole- och skolmiljön anpassas regelbundet efter barns och elevers rådande individuella behov. Utifrån dessa behov installeras dörröppnare, rullstolsramper och andra hjälpmedel i förvaltningens fysiska miljöer. Installationerna bekostas av förvaltningen på central nivå. Förvaltningen arbetar för att olika former av information ska vara lättillgänglig, men det finns också förbättringsområden som förvaltningen identifierat tidigare under året. Ett sådant område har varit att förbättra informationen till de elever och vårdnadshavare som talar ett annat språk än svenska. Därför arbetar förvaltningen för närvarande med att förtydliga och förenkla sådan information som riktar sig till nyanlända barn, elever och familjer. I samarbete med kommunledningskontoret har förvaltningen även utformat en enkät som avser att undersöka användarvänligheten för kommunens webbsida. Barn- och utbildningsförvaltningen har bidragit till att enkäten kommer att undersöka användarvänligheten bland målgruppen barn och unga. Rektorsområdenas likabehandlingsplaner visar att verksamheterna arbetar för att information ska vara lättillgänglig och tydlig. Planerarna beskriver till exempel var (vilka forum) barn, elever, vårdnadshavare och personal finner sådan information som är kopplad till kommunens och den enskilda verksamhetens arbete för likabehandling, samt motverkande av diskriminering och kränkande behandling. Planerna beskriver också rutiner och ansvarsfördelning gällande förankringsarbetet av likabehandlingsplan vid lärårsstart, eller i det fall verksamheterna tar emot nya barn, elever, vårdnadshavare, eller nyanställd personal. Den här typen av rutiner och ansvarsfördelning syftar till att göra öka tillgängligheten för den information där Ängelholms kommun är avsändare. Flertalet rektorsområden inleder också sina likabehandlingsplaner med en sammanfattad ordlista. Ordlistorna definierar och exemplifierar de mest centrala begreppen i förhållande till likabehandlingsarbetet, t.ex. diskrimineringsgrunderna. Den här typen av lättförståeliga exempel gör information mer tillgänglig för såväl barn som vuxna. T2: På vilket sätt beaktas tillgänglighet vid möten och arrangemang för allmänheten, brukare/elever och personal? Tidigare under 2012 genomfördes en inventering av tillgängliga hörslingor i verksamheternas lokaler. Lokalernas handikappanpassning i form av t.ex. rullstolsramper tas alltid i beaktande vid lokalbokningar inför möten. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 7

7 8 TJÄNSTEUTLÅTANDE 5 (6) Diarienummer /249 Rektorsområdenas likabehandlingsplaner för 2012 visar att verksamheterna arbetar aktivt med att identifiera sådana fysiska miljöer som av olika anledningar kan uppfattas som svårtillgängliga eller otrygga. Identifieringen sker till exempel genom att verksamheterna genomför skolenkäter, trivselenkäter eller arbetar enligt Husmodellen 1. Förvaltningen arbetar också med att tillgängliggöra information till de politiker i nämnden som har särskilda behov gällande inläsning av textmaterial. I samband med inbjudningar eller mötesförfrågningar till externt inbjudna undersöker alltid förvaltningen på förhand om det föreligger några särskilda behov som bör beaktas i förhållande till anpassning av lokaler och dylikt. Detta för att tillgodose så bra tillgänglighet som möjligt. T3: Finns det medarbetare på förvaltningen som arbetar med tillgänglig information? Om ja, på vilket sätt? Ja, flera personer på förvaltningen arbetar för att tillgängliggöra information. Personerna besitter kunskap i att skriva lättlästa texter och arbetar för en mer lättillgänglig informationshämtning t.ex. genom aktivt utvalda kommunikationskanaler så som förvaltningens digitala lärplattform, Fronter. Den person som är huvudansvarig för förvaltningens webbsida har under hösten 2012 deltagit vid två olika utbildningstillfällen för att kontinuerligt öka kunskapen om hur texter på bästa sätt kan skrivas på ett lättläst språk på kommunens webbsida. Arbetsliv A1: En plan för insatser mot diskriminering och sexuella trakasserier ska finnas som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och vara känd av medarbetarna. Finns en plan för insatser mot diskriminering och sexuella trakasserier? Om nej, varför inte? Ja, en plan för insatser mot diskriminering och sexuella trakasserier finns. Planen reviderades senast A2: Har det senaste årets rekryteringar ökat mångfalden i förvaltningens arbetsgrupp/er? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? I den mångfaldsuppföljning som gjordes i augusti 2012 visar personalstatistiken för 2011 på ett oförändrat läge utifrån ett könsperspektiv jämfört med föregående år. Precis som för år 2010 var andelen kvinnor bland de anställda inom förvaltningen 80,4 procent och 19,6 procent av de anställda var män. 1 Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 8

8 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 6 (6) Diarienummer /249 Att framtida rekrytering bidrar till en ökad mångfald inom våra verksamheter är viktigt i flera avseenden och därmed också något som förvaltningen får arbeta vidare med långsiktigt. A3: Analys av kommunens medarbetarenkät för området arbetsliv. Förvaltningarna har till uppgift att utifrån kommunens medarbetarenkät ta fram åtgärder för deras respektive ansvarsområde. Vilka åtgärder planerar nämnden genomföra utifrån enkätens resultat? Förvaltningens verksamheter har under året analyserat och arbetat med sina egna resultat utifrån enkäten. Kansliet har också diskuterat enkätresultaten och fokuserat särskilt på de delar som handlade om kränkande behandling. Kansliet inväntar nu resultatet för medarbetarenkäten 2012 för att utvärdera huruvida det har skett någon förbättring inom området. Sammanfattning Inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter finns för närvarande många intressanta exempel på sådana arbetsinsatser som syftar till att främja likabehandling och en ökad mångfald. Detta arbete utgör en viktig och integrerad del i förhållande till verksamheternas övriga pedagogiska arbete. För att lyckas i likabehandlingsarbetet, vilket är grundläggande för verksamheternas övriga kvalitetsarbete, ser förvaltningens ett stort värde i att fortsätta arbeta kontinuerligt med frågor som rör normer och värden under Den centrala mångfaldsgruppen i kommunen påbörjar arbetet med att skapa en ny mångfaldsplan under Barn- och utbildningsförvaltningens organisationsutvecklare deltar i arbetet och kommer arbeta tillsammans med övriga mångfaldsombud för att planen förankras i samtliga verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen i framtiden. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av mångfaldsplan, samt att beslutet översänds till kommunstyrelsen Tony Mufic Förvaltningschef Elin Svensson Organisationsutvecklare Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 9

9 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /323 Kerstin Björkäng Wirehed Barn- och utbildningsnämnden Svar på granskningsrapport gällande barn- och utbildningsnämndens upphandlingar Ärendebeskrivning PwC har på kommunrevisorernas uppdrag genomfört en granskning av tekniska nämndens samt barn- och utbildningsnämndens upphandlingar. Syftet med granskningen var att få svar på om nämndernas upphandlingar var ändamålsenligt genomförda med beaktande av LOU och kommunens upphandlingspolicy. Svar på de synpunkter som framförs i granskningen ska vara revisorerna tillhanda senast den 6 februari Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 17 december 2012 Utredning Revisionsrapporten granskar fyra områden; nämligen upphandling av en dator per elev, undervisningsmateriel Ängelholms Hårakademi, undervisningsmateriel Friskvårdsprogrammet och undervisningsmateriel Bygg- och anläggningsprogrammet. När det gäller en dator per elev visar genomförd revision enligt granskningens uppsatta kontrollmål att upphandlingen har skett i enlighet med gällande lagstiftning samt kommunens inköps- och upphandlingspolicy. För de tre övriga områdena har gymnasiechefen redovisat in sina svar på de förbättringsområden som granskningen pekar på och som redovisas nedan. Undervisningsmateriel Ängelholms Hårakademi Revisorerna bedömer att kommunfullmäktige bör ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utarbeta en lokal policy för sponsring i skolan. Vidare bör Hårakademin genom Ängelholms gymnasieskola med stöd av kommunens upphandlingsenhet upphandla ramavtal som omfattar all utbildningsmateriel. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 10

10 11 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /323 Förvaltningens synpunkter: Tidigare avtal med L Oréal/Keraste är nu uppsagt. Kontakt har tagits med kommunens upphandlingsenhet för att i enlighet med kommunens inköp- och upphandlingspolicy ta fram ett ramavtal som omfattar upphandlingar av allt utbildningsmateriel tillnämnda utbildning. En policy för sponsring i all verksamhet inom nämndens område har också tagits fram och ska beslutas i kommunfullmäktige. Undervisningsmateriel Friskvårdsprogrammet Revisorerna påpekar att i skolans roll som opartisk förmedlare i undervisningen är det inte optimalt att delar av undervisningen baseras på materiel från endast en leverantör. Om det i framtiden blir aktuellt med liknande gymnasieprogram anser revisorerna att möjligheten att teckna ramavtal med flera leverantörer bör undersökas. Förvaltningens synpunkter: Verksamheten avslutas detta läsår. Kritiken är noterad men inga åtgärder vidtas. Undervisningsmateriel Bygg- och anläggningsprogrammet Revisorerna anser att barn- och utbildningsnämnden bör säkerställa att reglerna i LOU och kommunens inköp och upphandlingspolicy bättre följs samt att ett ramavtal, som omfattar Bygg- och anläggningsprogrammets behov av varor, upphandlas. Förvaltningens synpunkter: Programgruppledaren på Bygg- och anläggningsprogrammet och skolassistenten som hanterar fakturor har varit på utbildning om LOU. LOU:s regler och kommunens inköps- och upphandlingspolicy kommer fortsättningsvis att följas. Kontakt har tagits med förvaltningens handläggare i upphandlingsfrågor för att upphandla ett ramavtal som omfattar Bygg- och anläggningsprogrammets behov. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämndens beslutar att som svar på revisorernas granskningsrapport översända förvaltningens skrivelse. Tony Mufic Förvaltningschef Kerstin Björkäng Wirehed Utredningssekreterare Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 11

11 HOLMS KONIMUN Kommunrevisorerna Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnäm Tekniska nämnden Granskning av tekniska nämndens samt barn- och utbildningsnämndens upphandlingar På vårt uppdrag har PwC utfört en granskning av tekniska nämndens samt barn- och utbildningsnämndens upphandlingar. Revisorerna har vid sammanträde beslutat anta föreliggande revisionsrapport såsom sin egen. Rapporten överlämnas härmed till kommunfullmäktige för kännedom samt till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden. Med anledning av de synpunkter som framförs i granskningen önskar revisorerna svar från kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt tekniska nämnden senast den 6 februari Ängelholms kommuns revisorer Bir ta Jo son sa mankal nde Kommunrevisorerna Postadress Ängelholms kommun, ÄNGELHOLM Besöksadress Östra vägen 2 12 Telefon Internet

12 13 13

13 14 Revisionsrapport Granskning av tekniska nämndens samt barn- och utbildningsnämndens upphandlingar Ängelholms kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor November 2012 pwc 14

14 15 Granskning upphandlingsverksamhet Innehållsförteckning i Inledning Bakgrund och revisionskriterier Avgränsning och revisionsmetod 3 2 Lag och policy upphandling Lagen om offentlig upphandling, LOU Kommunens inköps- och upphandlingspolicy 5 3 Granskningsresultat Tekniska nämnden Centrumprojektet etapp Bedömning Grus- och stenmaterial samt transport av material Bedömning Markanläggning i Munka Ljungby Bedömning Barn- och utbildningsnämnden Upphandling av "En dator per elev i Ängelholm" lo Bedömning Undervisningsmaterial Ängelholms Hår-akademi Hårakademins inköp av undervisningsmaterial Bedömning Undervisningsmaterial Friskvårdspro-grammet Bedömning Undervisningsmaterial Bygg- och anläggningsprogrammet Bedömning 17 4 Sammanfattande bedömningar

15 16 Granskning upphandlingsverksamhet 1 Inledning 1.1 Bakgrund och revisionskriterier Under 2009 genomförde kommunrevisionen en granskning av fem upphandlingar som tekniska nämnden gjort. Granskningen visade bland annat att ingen av upphandlingarna var fullt ut ändamålsenligt genomförda utifrån lagstiftning och kommunens upphandlingspolicy Ej heller bedömdes upphandlingarna vara ändamålsenligt genomförda utifrån tekniska nämnden regler för delegation då granskningen visade att tekniska nämnden brustit i efterlevnaden av sina egna regler. Granskningen visade också att det rådde oklarhet kring vem som är behörig avtalstecknare på tekniska kontoret. Mot bakgrund av den kritik som framkom i granskningen vill kommunrevisionen följa upp om förbättringar har skett vad gäller tekniska nämndens upphandlingsverksamhet. Kommunrevisionen vill även inkludera barn- och utbildningsnämnden i denna granskning med hänvisning till väsentlighet- och risk. Revisionsfråga Är tekniska nämndens och barn- och utbildningsnämndens upphandlingar ändamålsenligt genomförda med beaktande av LOU och kommunens upphandlingspolicy? Kontrollmål Upphandlingen granskas utifrån följande moment som normalt ingår i upphandlingsprocessen: Inköpsbeslut Förfrågningsunderlag Upphandlingsform Avtalsform Anbudsöppning/protokoll Anbudsutvärdering Tilldelningsbeslut Avtalstecknande 16 2

16 17 Granskning upphandlingsverksamhet 1.2 Avgränsning och revisionsmetod Insamling och genomläsning av upphandlingsunderlag och upphandlingspolicy. Granskningen kompletteras genom intervju med ansvariga för upphandlingarna. Granskningen av upphandlingar inom tekniska nämnden avgränsas till att avse upphandling av grus- och stenmaterial samt transport av materialet, Centrumprojektet etapp 2 och Markanläggning i Munka Ljungby. Inom barn- och utbildningsnämnden avgränsas granskningen till att avse upphandling av elevdatorer och upphandling av undervisningsmaterial på frisörutbildningen, byggprogrammet samt friskvårdslinjen. Intervjuer har genomförts med en lärare på respektive granskad utbildningslinje. Rapporten har varit föremål för sakgranskning. 2 Lag och policy - upphandling?.1 Lagen OM offentlig upphandling, LOU Ängelholms kommun omfattas av regelverket för offentlig upphandling. Regelverket är förfaranderegler vid upphandlande myndigheters anskaffning av varor, tjänster eller entreprenader. LOU har sedan den 1 januari 2008 ersatts av två lagar: lag (2007:1091) om offentlig upphandling (klassiska lagen) för upphandling av varor, tjänster/entreprenader och lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. (försörjningslagen) för upphandling inom försörjningssektorerna. Enligt övergångsbestämmelserna skall reglerna tillämpas på upphandlingar som har påbörjats efter upphandlingslagarnas ikraftträdande. Reglerna har sålunda ingen retroaktiv verkan. Reglerna bygger i huvudsak på de obligatoriska delarna i upphandlingsdirektiven samt reglerna om ramavtal inom den klassiska sektorn. Reglerna innehåller förhöjda tröskelvärden. De nya tröskelvärdena har fastställts i kommissionens förordning (EU) nr 1215/2011 och gäller i två år Byggentreprenader Varor och tjänster (försörjningssektorns) Varor och tjänster (kommuner, landsting) euro euro euro Vid upphandling över tröskelvärdena finns följande upphandlingsformer: 1 Avser upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). 3 17

17 18 Granskning upphandlingsverksamhet Öppet förfarande, varmed avses ett förfarande där alla leverantörer får lämna anbud Selektivt förfarande, varmed avses ett förfarande där alla leverantörer kan ansöka om att få delta men endast anbudssökande som inbjuds av den upphandlande myndigheten att delta får lämna anbud. Förhandlat förfarande, varmed avses ett förfarande där den upphandlande myndigheten inbjuder utvalda leverantörer och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem. Under tröskelvärdena förekommer tre former av upphandling, förenklat förfarande (förenklad upphandling), urvalsupphandling och direktupphandling. Med förenklat förfarandet avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att delta, deltagande leverantörer skall lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. Det innebär ett skriftligt och formellt förfarande med annonsering och skriftligt förfrågningsunderlag. Med urvalsupphandling avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud, den upphandlande myndigheten inbjuder vissa leverantörer att lämna anbud och den upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera anbudsgivare. Även urvalsupphandling innebär ett skriftligt och formellt förfarande med annonsering och förfrågningsunderlag. Med direktupphandling avses ett förfarande utan krav på anbud. Direktupphandling får endast användas om kontraktets värde uppgår till högst 15 procent av tröskelvärdet eller om det finns synnerliga skäl, såsom brådska som beror på omständigheter som inte kunnat förutses och som inte beror på den upphandlande enheten. Det ankommer på den upphandlande myndigheten att vid behov fastställa riktlinjer för användningen av direktupphandling. Den största materiella skillnaden i den nya lagstiftningen i förhållande till tidigare är införandet av tydliga regler för upphandling och avrop av ramavtal. Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. De nya reglerna gäller inte retroaktivt, d v s påverkar inte sedan tidigare ingångna ramavtal eller avrop på dessa. De nya reglerna skall således tillämpas på ramavtalsupphandlingar och avrop på desamma som påbörjats efter de nya reglernas ikraftträdande. Vid upphandling av ramavtal kan den upphandlande myndigheten välja mellan tre alternativa metoder: 1. Att teckna ramavtal med samtliga fastställda avtalsvillkor med en leverantör. Vid avrop skall avtalsvillkoren i ramavtalet tillämpas. Avsteg från ramavtalets avtalsvillkor får således inte ske. 18 4

18 19 Granskning upphandlingsverksamhet 2. Om ett ramavtal ingås med flera leverantörer ska dessa, om kontraktets värde överstiger tröskelvärdena, vara minst tre, under förutsättning att det finns minst tre leverantörer som uppfyller kraven. För upphandlingar under tröskelvärdena och för B-tjänster 2finns inget krav på minst tre antagna leverantörer. Avrop skall ske från ramavtalsleverantörerna enligt i ramavtalet fastställd rangordning, från i första hand den leverantör som har lämnats det bästa anbudet på grundval av de villkor som angetts i ramavtalet. Det står således inte den upphandlande myndigheten att vid avrop fritt välja någon av ramavtalsleverantörerna, utan avrop skall ske enligt den i ramavtalet angivna rangordningen. Vid avrop skall avtalsvillkoren i ramavtalet tillämpas och någon förnyad inbjudan att lämna anbud skall inte göras. 3. Att vid upphandling över tröskelvärdet teckna ramavtal, där inte samtliga avtalsvillkor är fastställda, med minst tre leverantörer. Avrop skall ske genom att ramavtalsleverantörerna inbjuds att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som angetts för detta i ramavtalet, s.k. förnyad konkurrensutsättning. Valet av metod skall framgå av förfrågningsunderlaget och tillämpas under såväl upphandlingens genomförande som under den efterföljande avtalsperioden. Det är sålunda inte tillåtet att vid avrop tillämpa annat förfarande än vad som följer av den metod som valdes då ramavtalsupphandlingen påbörjades. För upphandlingar som påbörjats efter den 15 juli 2010 gäller nya regler i upphandlingslagstiftningen: Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. De nya reglerna avser bland annat införandet av en så kallad avtalsspärr, införande av upphandlingsskadeavgift, fasta beloppsgränser för direktupphandling samt möjlighet att ogiltigförklara ingångna avtal. 2.2 Kommunens inköps- och upphandlingspolicy Den ii februari 2011 fastställde kommunfullmäktige kommunens inköps- och upphandlingspolicy3. Lagen om offentlig upphandling och policyn ska ligga till grund för Ängelholms kommuns inköp och upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader samt för leasing, hyra och hyrköp förutom lokalförhyrning. Kommunens samtliga nämnder och styrelse omfattas av policyn. I policyns avsnitt om ansvarfördelning framgår det att kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av upphandlingspolicyn. Kommunstyrelsen har delegerat det operativa ansvaret för upphandlingsverksamheten till centrala upphandlingsenheten på ekonomi- och personalenheten. För närvarande utgörs upphandlingsenheten av 1,o inköpschef samt 2,0 upphandlare/jurist. 2 Tjänster delas in i A- och B-tjänster. Anledningen till uppdelningen av tjänsterna är att A-tjänsterna anses vara mer lämpade för internationell konkurrens. B-tjänster avser t.ex. juridiska tjänster och hälso- och sjukvårdtjänster. 3 Efter granskningens genomförande har kommunfullmäktige den 22 oktober beslutat anta en revidering av policyn. Revideringen avser bland annat förtydligande av roller och ansvar. 19 5

19 20 Granskning upphandlingsverksamhet Upphandlingsenhetens roll är bland annat att vara kommunens allmänna expertfunktion på upphandling och samordna och genomföra förvaltningsgemensamma varu- och tjänsteupphandlingar. Enheten ska också informera och erbjuda utbildning till ansvariga inom förvaltningarna, fungera som konsult till förvaltningar och bistå de kommunala bolagen med hjälp vid behov. Utöver det ska upphandlingsenheten leda kommunens upphandlingsgrupp. Upphandlingar som inte täcks av förvaltningsövergripande avtal ansvarar varje nämnd/styrelse och förvaltningschef för. Ansvaret följer verksamhetsansvaret enligt respektive nämnds delegationsordning. Direktupphandlingar enligt kommunens delegation handläggs av respektive förvaltning. Av policyn framgår att direktupphandling används när det samlade behovet i kommunen av inköp av en viss vara eller tjänst understiger 15 % av gällande tröskelvärde för varor och tjänster i LOU (cirka kr) respektive LUF (cirka kr). Kommunens upphandlingsgrupp består av representanter från alla förvaltningarna och det är respektive förvaltningschefen som utser representant. I policyn anges att upphandlingsgruppen bland annat ska verka som ett samordnande organ för kommunens förvaltningar och bolag och vid behov initiera nya avtal/ramavtal på varor och tjänster. Vidare ska gruppen bevaka att kommunens upphandlingar sker i enlighet med gällande lagar och kommunens upphandlingspolicy. Kommunövergripande upphandlingar fördelas efter samråd mellan upphandlingsenheten och upphandlingsgruppen. 3 Granskningsresultat 3.1 Tekniska nämnden Centrumprojektet etapp 2 I februari 2012 beslutade kommunstyrelsen att ge Centrumgruppen i uppdrag att projektera och genomföra etapp 2 under åren Etapp 2 skulle omfatta Storgatan mellan Stortorget och Stadsparken och den 24 maj beslutade tekniska nämnden att tekniska nämndens ordförande bemyndigas att signera tilldelningsbeslut för entreprenaden samt att teckna avtal med vald entreprenör. Upphandlingen avsåg ombyggnad av befintliga gator och förändrad möblering av gatorna i centrala Ängelholm samt om- och nybyggnad av va-ledningar. I upphandlingen tillämpades förenklat förfarande d v s upphandling under tröskelvärdet. Anbudsprövning skulle ske i fyra steg: 20 6

20 21 Granskning upphandlingsverksamhet A. Prövning av att anbudsgivare uppfyller formella leverantörskrav. B. Prövning av att anbudsgivare uppfyller ekonomiska kvalificeringskrav. C. Prövning av att anbudsgivare uppfyller kraven för teknisk förmåga. D. Utvärdering av kvarvarande anbud. Anbudsgivarna måste uppfylla kraven i steg A-C för att gå vidare till utvärdering. I förfrågningsunderlaget anges att det anbud som kommer att antas är det som har lägst anbudssumma. Enligt det upprättade öppningsprotokollet förelåg det anbud från tre anbudsgivare vid anbudstidens utgång. De inkomna anbuden var från Mesta Sverige AB, Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB samt NCC Construction Sverige AB. Av den genomförda anbudsprövningen framgår det att en anbudsgivare inte uppfyllde samtliga krav och därför inte gick vidare till utvärdering. Lägst anbudssumma ( kr) hade anbudet från Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB som också tilldelades entreprenaden. Det andra utvärderade anbudet var på kr. :-;.1.2 Bedömning Vi noterar att tiden från beslut om upphandling till beslut om tilldelning har varit relativt kort och med tanke på upphandlingens storlek och alla de moment som normalt ingår i en upphandling så anser vi att tekniska nämndens tidsram för den genomförda upphandlingen har varit väl snäv. I övrigt bedömer vi, utifrån genomförd revision enligt granskningens uppsatta kontrollmål, att entreprenadupphandlingen av Centrumprojektet etapp 2 har skett i enlighet med gällande lagstiftning samt kommunens inköps- och upphandlingspolicy Grus- Och stemnaterial SC1171t transport av material Den 17 februari 2011 beslutade tekniska nämnden att ge tekniska kontoret i uppdrag att genomföra en upphandling av ramavtal avseende grus- och stenmaterial. Vidare beslutades att bemyndiga tekniska nämndens ordförande att efter samråd med 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande besluta om antagande av leverantör. Av förfrågningsunderlaget framgår det att upphandlingen avsåg ett ramavtal omfattande leverans av sten- och grusmaterial till olika områden inom Ängelholms kommun samt avhämtat material av kommunens egna/inhyrda lastbilar. Lastning skulle ingå i priset. Ramavtalet gällde två år med möjlighet till förlängning med maximalt 1+1 år och skulle omfatta minst tre leverantörer om så många leverantörer uppfyllde kraven. 21 7

Granskning upphandlingar 2010

Granskning upphandlingar 2010 Granskning upphandlingar 2010 Trelleborgs Hamn AB Alf Wahlgren 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Metod och avgränsning... 3 2. Upphandling vad säger lag

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011 Uppföljning av granskning om upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 mars 2011 Revrapport_Uppföljning av granskning om upphandling_tranås.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare

KALLELSE 2013-02-21. Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00. Sekreterare KALLELSE 2013-02-21 1 (2) Tekniska nämnden Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun, Rum: Grå, 2013-02-21, kl 17:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Nermina Sukurica

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

KALLELSE 2013-01-31. Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-01-31, kl. 14:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare

KALLELSE 2013-01-31. Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-01-31, kl. 14:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare 2 KALLELSE 2013-01-31 2 (3) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-01-31, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Upphandlingsanvisning för Åda Ab

Upphandlingsanvisning för Åda Ab Upphandlingsanvisning för Åda Ab sid 2 (5) 1. Anvisningens tillämpningsområde I enlighet med landskapslag (1994:43) angående tillämpningen i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling ska lagen

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas Datum 2013-09-02 VÄRMEKs legala bas VÄRMEK agerar inom lag om upphandling för försörjningssektorn (LUF). LUF:en är något mer flexibel än LOU men omgärdas ändå av strikta regler. Upphandlande enheter/myndigheter

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY ÄNGELHOLMS KOMMUN INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY Ängelholms kommuns upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, kompetens och samordning för att uppnå en god totalekonomi. Inköp och upphandling

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Antagen av styrelsen 2010-09-16 POLICY FÖR UPPHANDLING

Antagen av styrelsen 2010-09-16 POLICY FÖR UPPHANDLING Antagen av styrelsen 2010-09-16 POLICY FÖR UPPHANDLING UPPHANDLINGSPOLICY För Upplandsstiftelsen, 817000-7093 Antagen av styrelsen den 16 september 2010 1 Syfte Upplandsstiftelsen upphandlar varje år

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Sida 1(9) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Innehållsförteckning 1. Syfte...2 2. Omfattning.....2 3. Gällande lagstiftning och regelverk 2 4. Ansvar....3 5. Förhållningssätt

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice i Stockholms Län

Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice i Stockholms Län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-14 1 (6) HSN 1206-0712 Handläggare: Rezgar Ashnagar Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20 Antagande av leverantörer- upphandling av språktolkservice

Läs mer

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING

POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING I UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2011-02-25 2 (13) Policy för upphandling i Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun ska genom samordning internt och externt utnyttja sin

Läs mer

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV...

INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET... 4 LEVERANTÖRSKRAV... Upphandlingspolicy Innehållsförteckning INLEDNING:... 2 ANSVAR FÖR UPPHANDLING:... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR:... 2 VISION/INRIKTNINGSMÅL:... 3 STRATEGI... 3 UPPHANDLINGSPROCESSEN... 3 ANBUDSPROCESSEN... 3 AFFÄRSMÄSSIGHET...

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Oxelösunds kommun Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelö Energi AB Detta är en bilaga till Upphandlingspolicyn Riktlinjerna utgör ett komplement till Upphandlingspolicyn Dokumenttyp

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU.

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU. 1 Antaget av kommunfullmäktige, 2010-09-20 75 Senaste ändring, - - Diarienummer: 3.2010.050 Upphandlingspolicy 1. Inledning För upphandlings- och inköpsverksamheten gäller Lagen om offentlig upphandling

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun STYRDOKUMENT 14 A 2013-03-20 Dnr 113/2013 Riktlinjer för inköp Grästorps kommun Postadress Besöksadress kommun@grastorp.se Grästorps kommun Kommunens hus www.grastorp.se Allmän verksamhet Jon Jespersgatan

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY 1 (12) INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY Ängelholms kommuns upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, kompetens och samordning för att uppnå en god totalekonomi. Inköp och upphandling skall baseras

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy

Upphandlings- och inköpspolicy Upphandlings- och inköpspolicy Denna policy gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund. Med utgångspunkt från denna policy

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av fastighetsnämndens upphandlingsverksamhet

Granskning av fastighetsnämndens upphandlingsverksamhet Granskning av fastighetsnämndens upphandlingsverksamhet Trelleborgs kommun Revisionsrapport 2010-12-07 Alf Wahlgren, certifierade kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet

Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet Kommunstyrelsen 2008-03-17 64 159 Arbets- och personalutskottet 2008-02-25 45 117 Dnr 07.853-007 marsks16 Kommunrevisionens granskning Kommunens upphandlingsverksamhet och regler för leasing Bilaga: Slutdokument

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN

POLICY GULLSPÅNGS KOMMUN POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Antagen av kommunfullmäktige 2001-03-06, 18 2000-12-04 POLICY FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN VID UPPHANDLING OCH INKÖP Allmänna principer För all upphandling

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-09-20, kl. 09:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-09-20, kl. 09:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare 1 KALLELSE 2012-09-20 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-09-20, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

Granskning av objektsupphandlingar 2010

Granskning av objektsupphandlingar 2010 Granskning av objektsupphandlingar 2010 Motala kommun Granskningsrapport Datum 2010-12-12 Lars Edgren Jönköping Innehållsförteckning Granskningsrapport... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp 1. Upphandling Köp av varor och tjänster samt upplåtande på entreprenad mot ekonomisk ersättning. 2. Upphandlande enhet 3. Inköpscentral 4. Anknuten enhet 5. Beställare En aktör

Läs mer