BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2014"

Transkript

1 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2014 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara aspekter eller svar på uppgifterna har inte angetts fullständigt i bedömningsgrunderna. Vid bedömningen av svaren har man kunnat få extra poäng för tillräckliga motiveringar och väsentliga observationer trots att de inte har omnämnts i bedömningsgrunderna. Tolkningar av lagstiftningen samt god revisionssed och god bokföringssed som har angetts i bedömningsgrunderna anknyter endast till bedömningen av respektive uppgift i denna examen. Tolkningarna i bedömningsgrunden kan inte användas som revisionsnämndens (TILA) ställningstaganden i andra sammanhang.

2 2 I upprättandet av CGR- och GRM-examina år 2014 har följande personer deltagit: Examenssektionen: CGR Reino Tikkanen, sektionens ordförande GRM Tuula Mahlberg Heidi Haukkala, planerare Hanna Kattainen, chef Annika Mäki, planerare Sakkunniga: CGR Ilkka Kujala CGR Anne Kulla GRM Miki Lehtomäki CGR Aleksi Martamo CGR Pasi Pekkarinen CGR Tomi Seppälä VH Jaakko Turunen CGR Reeta Virolainen

3 3 Uppgift 1 (25,0 poäng) Påstående Den befogenhet att förvärva egna aktier som bolagsstämman har gett styrelsen är ogiltig eftersom den inte har registrerats i handelsregistret. Bolaget har inga ekonomiska förutsättningar för förvärv av egna aktier. Innehållet i tillämplig, central lagstiftning eller övriga normer och relevanta fakta i fallet Enligt ABL 15:1.1 kan bolaget besluta om förvärv av egna aktier på det sätt som föreskrivs i ABL 15 kap. Enligt ABL 15:5.2 kan genom bolagsstämmans beslut, i vilket nämns maximiantalet aktier av olika slag som skall förvärvas, bemyndigandets giltighetstid samt vederlagets minimi- och maximibelopp, styrelsen bemyndigas att besluta om ett förvärv i dess helhet eller till vissa delar. Av bilaga 1 till uppgiften framgår att bolagsstämman för Platformi Ab har fattat ett beslut enligt ABL 15:5.2 (2,0 poäng). Lagen föreskriver inte att det bolagsstämmobeslut som avses i ABL 15:5.2 bör registreras (2,0 poäng). (För registreringens del jmf. exempelvis ABL 9:2.2 och ABL 15:10.2. Obs! Frågan i uppgiften gäller inte en situation enligt ABL 15:10. Om examinanden har blandat ihop ABL 15:5 och ABL 15:10 i sitt svar, har inga poäng getts.) Enligt ABL 13:1.1 3 punkten är det vid förvärv av egna aktier fråga om utbetalning av medel (1,5 poäng). Enligt ABL 15:5.2 kan egna aktier med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital. / Enligt ABL 13:5 får bolaget betala ut fritt eget kapital från vilket har dragits av belopp som enligt bolagsordningen inte får betalas ut om inte annat följer av ABL 13:2. (1,5 poäng, det räcker att examinanden nämner någondera.) Enligt ABL 13:2 får medel inte betalas ut ur bolaget, om det då betalningsbeslutet fattades var känt eller borde ha varit känt att bolaget var insolvent eller att utbetalningen skulle leda till insolvens (1,5 poäng). Utgående från informationen i uppgiften kan man uppskatta att bolagets fria egna kapital är cirka euro, de likvida medlen cirka euro och köpeskillingen inklusive överlåtelseskatt cirka euro (1,5 poäng). Slutsats Bolagsstämmans beslut om bemyndigande att förvärva egna aktier är inte ogiltigt eftersom bemyndigandet inte registreras i handelsregistret (1,0 poäng). Mängden fritt eget kapital hindrar inte förvärv av egna aktier (1,0 poäng). Styrelsen bör dock försäkra sig om att bolaget förblir solitt trots förvärvet av egna aktier (1,0 poäng).

4 4 Styrelsen har inte tillräckligt motiverat sitt beslut om varför de egna aktierna förvärvas genom riktat köp. I bolagsstämmans beslut om befogenhet att förvärva egna aktier nämns inte riktat förvärv av aktier. Om bolaget förvärvar egna aktier, bör alla aktieägare erbjudas lika möjlighet att sälja sina aktier. Enligt ABL 15:6.1 kan egna aktier förvärvas i något annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav, om det från bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl. / Enligt ABL 15:7 3 punkten, när det är fråga om ett riktat förvärv, ska motiveringen till att det finns vägande ekonomiska skäl enligt ABL 15:6.1 för det riktade förvärvet ges. (2,0 poäng, det räcker att examinanden har nämnt någondera normen.) Enligt ABL 15:6.1 ska vid bedömningen av ett riktat förvärvs godtagbarhet särskilt avseende fästas vid förhållandet mellan det vederlag som erbjuds och aktiens gängse pris (2,0 päng). I styrelsens beslut, som framgår av bilaga 2 till uppgiften, ingår inte de motiveringar till förvärv av egna aktier genom riktad emission som krävs enligt lagen (2,0 poäng). I det beslut om bemyndigande som bolagsstämman har fattat och som framgår av bilaga 1 till uppgiften har ett riktat förvärv av aktier inte uteslutits. Enligt ABL 15:6.1 ska bolagsstämmans beslut fattas om ett bemyndigande som innebär att styrelsen får förvärva aktier och som inte utesluter styrelsens rätt att besluta om riktat förvärv med sådan kvalificerad majoritet som avses i ABL 5:27. Därmed möjliggör det bemyndigande som bolagsstämman har gett styrelsen ett riktat förvärv av egna aktier, såvida ett riktat förvärv inte separat utesluts (0,5 poäng). Enligt motiveringarna till aktiebolagslagen (RP 109/2005 s. 140) anknyter likställighetsprincipen och bolagets intresse nära till om en riktad emission kan godkännas. Enligt ABL 1:7 får bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören eller förvaltningsrådet inte fatta beslut eller företa någon annan åtgärd som är ägnad att ge en aktieägare eller någon annan en otillbörlig fördel till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare. (0,5 poäng). Enligt ABL 1:8 ska bolagets ledning omsorgsfullt främja bolagets intressen. (0,5 poäng). Enligt motiveringarna till lagen (RP 109/2005 s. 41) omfattar agerande i bolagets intresse naturligtvis agerande i enlighet med bolagets syfte. I sitt beslut har styrelsen inte i tillräckligt hög grad motiverat det riktade förvärvet av egna aktier (1,0 poäng). Eftersom man i bolagsstämmans beslut om bemyndigande inte har uteslutit ett riktat förvärv av aktier, står det riktade förvärvet av aktier inte som sådant i strid med fullmakten (0,5 poäng). Bolagets styrelse har dock inte påvisat att förvärvet av aktier genom ett riktat förvärv utgående från de givna uppgifterna skulle vara förenligt med en likställd behandling av aktieägarna, bolagets intresse och ändamålet för bolagets verksamhet (0,5 poäng).

5 5 Enligt ABL 1:5 är syftet med bolagets verksamhet att bereda vinst åt aktieägarna, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen (0,5 poäng). Enligt motiveringarna till lagen (RP 109/2005 s. 140) bör man ställa sig förbehållsamt till riktade förvärv eftersom det är svårt att fastställa det verkliga värdet för aktien i ett privat aktiebolag (0,5 poäng). Förvärvet av egna aktier bör i allmänhet göras i förhållande till aktieinnehavet, eftersom ett riktat förvärv är förknippat med risken för ojämlik behandling av aktieägarna (0,5 poäng). Ett riktat förvärv kan vara svårt ur likställighetsperspektiv då till exempel en betydande andel av bolagets utdelningsbara medel används för förvärvet (0,5 poäng). Utgående från de uppgifter som har getts i uppgiften kan bolagets fria egna kapital uppskattas till cirka euro. Det pris som köparen har bett är cirka euro inklusive överlåtelse-skatt. Om egna aktier skulle förvärvas på det sätt som styrelsen har fattat beslut om skulle över hälften av det fria egna kapitalet i bolaget delas ut till en aktieägare som äger en sjättedel av bolaget (0,5 poäng). Om en omständighet som har definierats för poänggivning vid ett visst påstående i bedömningsgrunden har presenterats i samband med ett annat påstående (till exempel innehållet i det sista påståendet har presenterats i samband med det näst sista påståendet), har poäng getts för detta, förutsatt att svaret har bildat en enhetlig och logisk helhet. Om samma omständighet har lyfts fram i flera punkter i svaret har poäng getts endast en gång. I uppgiftsgivningen ombads examinanden redogöra för innehållet i lagstiftningen eller en annan norm. Om innehållet i normen inte har förklarats, utan endast hänvisning till den korrekta normen har getts (t.ex. ABL 13:2 ), har hälften av poängen för den aktuella punkten getts. I uppgiftsgivningen ombads examinanden ta ställning till de individuella påståendena i uppgiften. Poäng har inte getts även om vissa omständigheter har presenterats noggrannare i svaret (t.ex. bristerna i det förvärvsbeslut som styrelsen fattade ur ABL 15:7 perspektiv har presenterats noggrannare) eller omständigheter som tangerar frågan har lyfts fram (t.ex. beslutsprocessen på styrelsemötet ). Maximilängden för svaret var tre A4-sidor. Om svaret överskrider maximilängden har 1,0 poäng avdragits för varje påbörjad sida som överskrider maximilängden. Det totala poängtalet för svaret har inte kunnat bli negativt.

6 6 Uppgift 2 (25,0 poäng) Utkast till revisorns rapportering Rapport över gjorda observationer gällande finansieringsanalysen för Till Bravind Ab Vi har vidtagit de nedan listade åtgärderna, som vi separat kommit överens om, gällande den bifogade finansieringsanalysen för Bravind Ab för räkenskapsperioden Ledningen för Bravind Ab har upprättat finansieringsanalysen och ansvarar för dess innehåll, liksom även för att de betydande omständigheter som ligger bakom bokslutsuppgifterna och finansieringsanalysen och som utgör grunden för finansieringsanalysen är korrekta. Uppdraget har utförts i enlighet med den internationella standarden för internationella tjänster SNT 4400 Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information. Som väsentlighetsgräns för uppdraget har euro använts. Följande åtgärder har uteslutande vidtagits för att öka tillförlitligheten i den finansieringsanalys som har upprättats för de förhandlingar som Bravind Ab för med Rahapuu-banken: 1 Vi har gått igenom finansieringsanalysen för Bravind Ab för perioden och grundat våra åtgärder på verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för Bravind Ab för räkenskapsperioden Vi har gjort en bedömning av om de siffror som presenteras i Bravind Ab:s finansieringsanalys för grundar sig på bolagets resultaträkning och balansräkning per Vi har kontrollerat additionerna i finansieringsanalysen. 4 Vi har analyserat innehållet i finansieringsanalysen utgående från verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för att få klarhet i om de poster som har bokförts i bokslutet enligt prestationsprincipen har justerats enligt kontantprincipen i finansieringsanalysen. 5 Vi har gjort en bedömning av om finansieringsanalysen ger en riktig bild av penningflödena i Bravind Ab:s affärsverksamhet. 6 Vi har gjort en bedömning av om finansieringsanalysen ger en riktig bild av penningflödena i Bravind Ab:s investeringar. 7 Vi har gjort en bedömning av om finansieringsanalysen ger en riktig bild av penningflödena i Bravind Ab:s finansiering. 8 Vi har avstämt den totala förändringen i penningflöden mot förändringen i likvida medel och bankfordringar. Vi har gjort följande observationer: a) Vi fick tillgång till dokumenten i punkt 1 och gjorde en bedömning av innehållet i Bravind Ab:s finansieringsanalys för mot dessa. b) I punkt 2 konstaterade vi att finansieringsanalysen grundar sig på resultaträkningen för Bravind Ab för perioden och balansräkningen per

7 7 c) I punkt 3 konstaterade vi att additionerna av finansieringsanalysen inte innehåller några räknefel. d) I punkt 4 konstaterade vi att grunden för upprättande av finansieringsanalysen är resultaträkningen och balansräkningen, som upprättats enligt prestationsprincipen. I finansieringsanalysen har uppgifterna ändrats så att avskrivningar som inte innehåller en betalning har justerats ur penningflödena. Vi observerade att följande poster inte har justerats enligt kontantprincipen: En investering har upptagits såsom betald, trots att den vid tidpunkten för bokslutet fortfarande var obetald (307 tusen euro). Ökningen av avsättningen har inte justerats i räkenskapsperiodens resultat och skulder (52 tusen euro). En återföring av en nedskrivning som hänför sig till bestående aktiva har lämnats ojusterad i räkenskapsperiodens resultat och investeringar (34 tusen euro). e) I punkt 5 konstaterade vi att en maskininvestering som ingår i leverantörsskulder borde ha korrigerats mot förändringen i driftskapital i kassaflödet från affärsverksamheten i finansieringsanalysen (307 tusen euro). Ur kassaflödet från affärsverksamheten borde ha justerats en återföring av nedskrivningen på en byggnad, som inte innehåller något penningflöde (34 tusen euro). Förändringen av avsättningar (52 tusen euro) borde ha upptagits som en korrektivpost till penningflödet från affärsverksamheten i stället för som en ändring av kortfristiga skulder, men en överföring mellan raderna skulle inte ha påverkat det presenterade totala penningflödet i affärsverksamheten. Efter dessa justeringar är affärsverksamheten penningflöde +450 tusen euro (+791 tusen euro i analysen). f) I punkt 6 konstaterade vi att de penningmässiga investeringarna under räkenskapsperioden har varit mindre än vad som presenterats. Investeringarnas penningflöde skulle ha minskat med justeringen av investeringarna i maskiner (307 tusen euro), eftersom investeringen vid bokslutstidpunkten var obetald. Det presenterade penningflödet från investeringar innehåller dessutom en återföring av nedskrivning på en byggnad (34 tusen euro). Efter dessa justeringar är investeringarnas penningflöde -165 tusen euro (-506 tusen euro i analysen). g) I punkt 7 konstaterade vi att finansieringens totala penningflöde motsvarar finansieringens totala förändring, men att de presenterade radspecifika beloppen är nettobelopp. Under räkenskapsperioden har långfristigt lån från finansieringsinrättningar lyfts för sammanlagt 480 tusen euro. Återbetalningarna av kortfristiga lån var sammanlagt -485 tusen euro under räkenskapsperioden. Av ägarna har långfristiga lån lyfts för 200 tusen euro eftersom en del av dividenden för föregående räkenskapsperiod har lämnats obetald och ombildats till skuld. Under räkenskapsperioden uppgick återbetalningarna av långfristiga lån i anknytning till ägarnas lån till 96 tusen euro. De betalda dividenderna uppgick till 150 tusen euro. Finansieringens totala penningflöde motsvarar det belopp som har presenterats i finansieringsanalysen (-251 tusen euro). h) I punkt 8 konstaterade vi att förändringen av penningflöden i finansieringsanalysen stämmer överens med likvida medel och bankfordringar i balansräkningen. Eftersom de ovan nämnda åtgärderna inte bildar en revision i enlighet med ISA-standarderna och inte heller en översiktlig granskning i enlighet med SNTstandarderna, uttrycker vi inte någon form av säkerhet om finansieringsanalysen för perioden

8 8 Om vi hade vidtagit tilläggsåtgärder eller gjort en revision av finansieringsanalysen i enlighet med SNT-standarderna skulle vi eventuellt ha fått kännedom om andra omständigheter, som vi hade rapporterat till er. Vår rapport är avsedd enbart för det ändamål som har nämnts i fjärde stycket i denna rapport och endast er och Rahapuu-banken för kännedom. Den bör inte användas för något annat ändamål och inte heller överlåtas till en tredje part. Denna rapport gäller endast de poster i finansieringsanalysen som har preciserats här ovanför och den gäller inte Bravind Ab:s bokslut som sådant. Helsingfors den 30 augusti 2014 CGR-sammanslutningen Kivi & kumppanit Ab Ville Kivikola CGR Grottgränden 2, Helsingfors FO-nummer: Bilaga: Finansieringsanalys för Bravind Ab

9 9 Korrigerad finansieringsanalys (i uppgiften krävdes det inte att examinanden upprättar en korrigerad finansieringsanalys) Bravind Ab:s finansieringsanalys (1000 euro) Finansieringsanalys i uppgiften Korringerar i finansieringsanalysen. Återföring av nedskrivning Lån Korrigerad finansieringsanalys FINANSIERINGSANALYS Investering Avsättning Affärsverksamhetens kassaflöde: Vinst (förlust) före extraordinära poster Korrektivposter: Avskrivningar enligt plan Finansiella intäkter och kostnader Övriga intäkter och kostnader som inte generar betalning Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapitalet: Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga, räntefria rörelsefordringar Ökning (-) / minskning (+) av omsättningstillgångar Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga, räntefria skulder Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda räntor och övriga betalda finansiella kostnader i affärsverksamheten Betalda direkta skatter Affärsverksamhetens kassaflöde (A) Investeringarnas kassaflöde: Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Investeringarnas kassaflöde (B) Finansieringens kassaflöde: Upptagna lån Lyfta långfristiga lån t Återbetalning av långfristiga lån Återbetalning av övriga långfristiga skulder Betald dividend Finansieringens kassaflöde (C) Förändring av likvida medel (A+B+C) ökning (+) / minskning ( ) Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 88 88

10 10 Poängsättning Ämne Krav Poäng max. Upprättande av revisorns Rubrik separat avtalade åtgärder eller rapport över gjorda observationer 0,50 rapport Mottagande bolag för rapporten Bravind Ab 0,25 Kort beskrivning av uppdraget / hänvisning till genomgången av finansieringsanalysen 0,50 Specificering av ledningens ansvar 0,50 Hänvisning till standarden SNT ,00 Hänvisning till den finansieringsanalys som bifogas rapporten (antingen i texten eller bilaga ) 0,25 Konstaterande av de i uppdragsbrevet nämnda, avtalade granskningsåtgärderna 1,25 (0,25p/granskningsåtgärd) Konstaterande av nivån för säkrandet ( Eftersom de nedan nämnda åtgärderna varken bildar 1,00 eller ) Konstaterande av den använda väsentlighetsgränsen 0,50 Effekterna av eventuella tilläggsgranskningsåtgärder ( Om vi hade utfört ) 0,50 Begränsning av användning av rapporten ( Vår rapport är uttryckligen avsedd för och den kan 0,50 inte överlåtas för ) Logiken i rapporteringen grundad på SNT 4400 (m.a.o. uttrycks ingen säkerhet) 0,75 Revisorn och revisorns adressuppgifter 0,25 Observationer i anknytning till finansieringsanalysen (specifikation av dessa i rapportutkastet) Granskningsmål 4: bedömning av kontantprincipen. Avskrivningarna har justerats i finansieringsanalysen enligt kontantprincipen 0,5 Den obetalda investeringen har inte justerats enligt kontantprincipen 0,75 Avsättningen har inte justerats enligt kontantprincipen 0,75 Återföringen av nedskrivningen har inte justerats enligt kontantprincipen 0,75 Granskningsmål 5: bedömning av affärsverksamhetens penningflöde En obetald investering har inte eliminerats ur skulderna i affärsverksamhetens penningflöde 1,25 En avsättning har inte justerats inom affärsverksamhetens penningflöde 1,25

11 11 Återföringen av nedskrivningen har inte justerats i affärsverksamhetens penningflöde 1,25 Helhetsbedömning av affärsverksamhetens penningflöde / sammandrag av effekterna 1,75 Granskningsmål 6: bedömning av investeringarnas penningflöde En obetald investering har inte justerats i investeringarnas penningflöde 1,25 Återföringen av nedskrivningen har inte justerats i investeringarnas penningflöde 1,25 Helhetsbedömning av investeringarnas penningflöde / sammandrag av effekterna 1,75 Granskningsmål 7: bedömning av finansieringens penningflöde Presentation av lyfta banklån på skild rad 1,00 Presentation av amorterade banklån på skild rad 1,00 Specifikation av förändringen av delägarlånet på egen rad 1,00 Betald dividend 1,00 Helhetsbedömning av finansieringens penningflöde / sammandrag av effekterna 0,75 Sammanlagt 25,00

12 12 Uppgift 3 (25,0 poäng) 3.1 (5,0 poäng) Till Leipä Abp:s närstående krets hör: Leipä Abp:s dotterbolag Ruisleipä Abp (IAS 24.9(b)(i) (0,5 poäng), Leipä Abp:s instressebolag Ohraleipä Ab (IAS 24.9.(b)(ii) (0,5 poäng), ML Capital Ab, eftersom Leipä Abp är ML Capital Ab:s intressebolag (IAS 24.9 (b)(ii) (0,5 poäng), Matti Leipuri, eftersom Matti Leipuri har betydande inflytande i Leipä Abp. Matti Leipuri har betydande inflytande i Leipä Abp eftersom Matti Leipuri har bestämmande inflytande utgående från sin ägarandel på 100 procent (IFRS 10.B15(a)) i ML Capital Ab och ML Capital Ab har betydande inflytande i Leipä Abp (IAS 28.5). (IAS 24.9 (a)(ii) (0,7 poäng). Jauho Ab och Jyvä Ab, eftersom Matti Leipuris maka Vuokko Leipuri har bestämmande inflytande över bolagen (IAS (b)(vi) och Matti Leipuri har betydande inflytande över Leipä Abp (IAS 24.9 (a)(ii) (0,7 poäng). Vuokko Leipuri, eftersom hon är maka tillmatti Leipuri och Matti Leipuri har betydande inflytande i Leipä Abp (IAS 24.9 (a)(ii) (0,7 poäng). Till närstående kretsen hör inte: Mauste Ab hör inte till Leipä Abp:s närstående krets, eftersom Matti Leipuri inte har bestämmande inflytande eller gemensamt bestämmande inflytande i Mauste Ab (IAS 24.9 (b)(vi) och Vuokko Leipuri inte har bestämmande inflytande eller gemensamt bestämmande inflytande över Mauste Ab. (IAS 24.9 (b)(vi), IAS 24.IE 23) (0,7 poäng). Varken verkställande direktörerna Harri Mylly eller Maija Pippuri hör till Leipä Abp:s närstående krets eftersom de inte är nyckelpersoner som hör till Leipä Abp:s eller dess moderföretags ledning (IAS 24:9 (a) (iii) (0,7 poäng). 3.2 (3,0 poäng) IAS kräver att en finansiell tillgång första gången redovisas till det verkliga värdet. IAS förutsätter ytterligare, att en nedskrivningsförlust endast bokförs om det finns objektiva belägg för att värdet på finansieringstillgången har sjunkit efter den första redovisningen. Därmed är det inte förenligt med IAS och IAS att redovisa en nedskrivning i samband med den ursprungliga redovisningen av finansieringstillgången (IAS 39.E.4.2). (1,5 poäng) Brott mot avtalsvillkoren är en sådan objektiv omständighet som visar att värdet på en post som ingår i finansiella tillgångar har sjunkit, såsom fördröjningar i amorteringarna (IAS 39.59). Nedskrivningsförlustens storlek beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga ränta (IAS 39.63). Redovisning av en nedskrivningsförlust endast utgående från lånefordringarnas åldersfördelning är inte förenlig med IAS Om bolaget bokför en nedskrivning utgående från åldersfördelningen bör bolaget påvisa att den redovisade nedskrivningen motsvarar värdering enligt IAS (IAS 39.E.4.2 och IAS 39.E.4.5) (1,5 poäng) 3.3 (5,0 poäng) Ingen part (A Ab (ägarandel 20 procent), B Ab (30 procent)), C Ab (30 procent) eller de övriga ägarna (20 procent) har ensam bestämmande inflytande i Herkku Ab (IFRS 10.7) (0,7 poäng). A Ab, B Ab och C Ab har ingått ett aktionärsavtal, enligt vilket varje part har rätt att utse 1/3 av ledamöterna i styrelsen för Herkku Ab. A Ab, B Ab och C Ab äger sammanlagt 80 procent av aktierna i Herkku Ab, vilket betyder att A Ab, B Ab och C Ab har möjlighet att rösta in sina egna representanter i styrelsen för Herkku Ab (ABL 5:26) (0,3 poäng)

13 13 Enligt aktionärsavtalet behövs det ett godkännande av B Ab och C Ab för att fatta beslut om betydande funktioner inom Herkku Ab. Därmed B Ab (och C Ab) reglerr ägandet i Herkku Ab genom ett samarbetsarrangemang (IFRS 11.7.) (0,7 poäng) Ett joint venture är ett samarbetsarrangemang enligt vilket de parter, som genom arrangemanget har gemensamt bestämmande inflytande, har rättigheter i arrangemangets nettoförmögenhet (IFRS 11.14, IFRS 11.16). Herkku Ab ska såsom aktiebolag granskas som en separat helhet (m.a.o. är de tillgångar och skulder som finns i Herkku Ab bolagets tillgångar och skulder, inte parternas tillgångar och skulder). I en dylik situation ger en bedömning av de rättigheter och skyldigheter som ett separat placeringsmedel bildar för parternas del indikationer på att arrangemanget är ett joint venture (IFRS 11.B23). Bolagsordningen för Herkku Ab innehåller inga från aktiebolagslagens grundprinciper avvikande bestämmelser. Därmed konsoliderar B Ab sin andel i Herkku Ab som ett joint venture och tillämpar kapitalandelsmetoden i bokföringen i enlighet med IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures (IFRS 11.24). B Ab är inte en kapitalplacerare eller ett investeringsföretag, vilket betyder att B Ab inte är befriat från användning av kapitalandelsmetoden (IAS 28.18). (1,5 poäng) A Ab deltar i samarbetsarrangemanget, men har inte gemensamt bestämmande inflytande i Herkku Ab, eftersom aktionärsavtalet inte förutsätter A Ab:s godkännande för beslut gällande betydande funktioner (IFRS 11.7). De rättigheter som A Ab har att hindra större investeringar och aktieemissioner än vad som behövs i den normala affärsverksamheten är skyddande rättigheter, som inte producerar gemensamt bestämmande inflytande (IFRS 10.B26 B28). (1,0 poäng) A Ab äger 20 procent i Herkku Abp och har rätt att utse 1/3 av styrelseledamöterna för Herkku Abp. Därmed har A Ab betydande inflytande i Herkku Abp (IAS ), vilket betyder att A Ab konsoliderar sin andel i Herkku Abp som intressebolag i enlighet med IAS 28. A Ab är inte en kapitalplacerare eller ett investeringsföretag, vilket betyder att A Ab inte är befriat från användning av kapitalandelsmetoden (IAS 28.18). (0,8 poäng) 3.4 (3,0 poäng) Perhemestarit Ab har klassificerat sitt innehav i Omakoti Abp som sådana finansiella tillgångar som innehas för försäljning och som värderas till verkliga värden i balansräkningen (IAS 39.46). Det verkliga värdet beskrivs bäst av marknadspriset på bokslutsdagen på en fungerande marknad (IFRS 13.24, IFRS 13.63). Det noterade marknadspriset vid bokslutstidpunkten (hierarkinivå 1 för verkligt värde (IFRS 13.76)) var 5 euro per aktie, vilket Perhemestarit Ab använder för värdering av sitt innehav. Eftersom det verkliga värdet på innehavet har fastställts på hierarki nivå 1, bör det verkliga värdet definieras som resultatet av det noterade priset för tillgångsposten och den mängd som bolaget har i sin besittning. Detta är fallet även om den normala handeln på marknaden inte skulle vara tillräcklig för att täcka den volym som bolaget innehar och försäljningen av aktieinnehavet skulle kunna påverka prisnoteringen (IFRS 13.80). (2,1 poäng) Det verkliga värdet på de tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per är 50 miljoner euro (5 euro/aktie * 10 miljoner aktier). Det faktum att aktiekursen har sjunkit efter påverkar inte värderingen i balansräkningen per , men kräver att tilläggsuppgifter lämnas i noterna (IAS , IAS 10.22(g)) (0,9 poäng) 3.5 (2,5 poäng) Myräkkä Abp värderar en placeringsfastighet till verkligt värde i sitt bokslut per Det verkliga värdet är det pris som man skulle få för försäljning på den huvudsakliga marknaden (eller på den mest fördelaktiga marknaden) i en normal affärstransaktion på värderingsdagen under aktuella marknadsförhållanden (IFRS ). Myräkkä Abp har ingått ett avtal om försäljning av placeringsfastigheten till normala markandsvillkor med en oberoende part, vilket betyder att köpeskillingen 500 tusen euro kan anses vara det verkliga värdet på placeringsfastigheten. (1,3 poäng)

14 14 Transaktionsutgifterna är inte ett särdrag för en tillgångspost eller skuld. De är däremot specifika för en viss affärstransaktion och olika beroende av hur samfundet genomför den transaktion som gäller tillgångsposten eller skulden. Transaktionsutgifterna är utgifter som är direkt beroende av den aktuella affärstransaktionen. Samfundet skulle inte ha haft dessa utgifter om inte beslutet om försäljning av tillgångsposten hade fattats. (IFRS 13.25). I placeringsfastighetens verkliga värde ska därmed inte den överlåtelseskatt och de arvoden till externa rådgivare beaktas som Myräkkä Abp betalade (1,0 poäng) IFRS 5-standarden förutsätter att en långfristig tillgångspost som innehas för försäljning, såsom en placeringsfastighet, hålls separat från de övriga tillgångsposterna i balansräkningen. Värderingsprinciperna i IFRS 5-standarden tillämpas dock inte på placeringsfastigheter (IFRS 5.5(d)). (0,2 poäng) 3.6 (2,5 poäng) Ett ränteswapavtal är ett finansieringsinstrument, som bör värderas till verkligt värde i Kisällipojats IFRS-bokslut per (IAS 39.9, IAS 39.46). (0,7 poäng) Vid bokslutstidpunkten är ränteswapavtalets riskfria verkliga värde negativt (-400 tusen euro) ur Kisällipojats perspektiv. I värderingen av ränteswapavtalet bör Kisällipojat Abp:s egen kreditrisk beaktas (IFRS 13.43). Ränteswapavtalets verkliga värde är -390 tusen euro då det riskfria verkliga värdet (-400 tusen euro) justeras med Kisällipojats egen risk för underlåtande (+10 tusen euro). (1,4 poäng) Eftersom ränteswapavtalet är negativt ur Kisällipojats perspektiv bokför Kisällipojat Abp 390 tusen euro i derivatskuld i sin balansräkning. (0,4 poäng) 3.7 (4,0 poäng) Enligt IAS 18.8 innehåller intäkterna endast bruttobeloppet för den ekonomiska nytta som samfundet har fått eller kommer att få för egen räkning. Belopp som har indrivits för tredje parter, såsom omsättningsskatt, varu- och serviceskatter och mervärdesskatter utgör inte sådan nytta som ger samfundet ekonomisk nytta och de ökar inte eget kapital. Därför ska de inte inkluderas i intäkterna. Likaså innehåller den totala ekonomiska nyttan i ett agentförhållande belopp som har indrivits för huvudmannens räkning och som inte ökar samfundets eget kapital. De belopp som har indrivits för huvudmannens räkning är inte intäkter. Däremot utgör arvodesbeloppet intäkter. (0,7 poäng) Enligt IAS 18.21E verkar ett samfund som huvudman då det utsätter sig för betydande risker och fördelar från försäljning av varor och tjänster. Omständigheter som indikerar att samfundet fungerar som huvudman är: samfundet ansvarar för leverans av varorna, till exempel att de är godtagbara gentemot kunden samfundet bär lagerrisken samfundet har rätt att avtala om försäljningspriserna samfundet bär kreditförlustrisken. En omständighet som indikerar att samfundet fungerar som agent är att samfundet förtjänar ett på förhand avtalat fast arvode per transaktion eller en avtalad procent av det belopp som fakturerats kunden. Utgående från bakgrundsinformationen verkar Jorman Auto Abp som tillverkarens agent i försäljningen av bilarna (1,0 poäng): Tillverkaren ansvarar för kvaliteten på bilarna gentemot återförsäljarna. (0,3 poäng)

15 15 Försäljaren bör godkänna försäljningsavtalen innan affären fastställs. (0,3 poäng) Tillverkaren bär kreditrisken. (0,3 poäng) Jorman Auto Abp har rätt att returnera bilarna utan kostnader till tillverkaren, om den avtalade beställningen från kunden annulleras. (0,3 poäng) Därtill får Jorman Auto Abp en fem procents andel av det inköpspris för bilarna som Jorman Auto Abp betalar till tillverkaren. (0,3 poäng) Jorman Auto Abp ansvarar för korrekt lagerföring av bilarna i Jorman Auto Abp:s lager. Denna omständighet leder inte ensam till att Jorman Auto Abp agerar som huvudman i handeln med bilar. (0,3 poäng) Som helhet indikerar fakta och omständigheter att Jorman Auto Abp verkar som tillverkarens agent. Därmed är Jorman Auto Abp:s omsättning 1,75 miljoner euro (5 procent * 35 miljoner euro) för den räkenskapsperiod som slutade (0,5 poäng)

16 16 Uppgift 4 (25,0 poäng) 1) Det finns ett flertal brister i integriteten i informationen och säkerheten hos data i Boleynkoncernen och de externa serviceorganisationer som bolaget anlitar. Examinanden bör ta ställning till dem i sitt svar genom att motivera dem med standarderna ISA 315 och ISA 402. Brister i IT-kontrollomgivningen: Enligt den information som har getts i uppgiften har det under de senaste åren förekommit problem med lagringen av inköpsfakturorna i Boleyn-koncernen. En del av inköpsfakturorna har inte överförts i läsbar form till bokföringsbyråns bokföringssystem. En del av de transaktioner som inte har överförts till det system som Boleyn-koncernens bokföringsbyrå använder observeras eventuellt först i efterskott genom en kontroll (bidragsjämförelse). En del av de transaktioner som inte har överförts observeras i form av indrivningsfakturor från leverantörerna. Till följd av dessa omständigheter kan effektiviteten i Boleyn-koncernens interna övervakning ifrågasättas. Det finns allmänna anvisningar för granskning av IT-kontroller i ISA-standarderna. Till ITkontrollerna hör allmänna IT-kontroller och programkontroller. De allmänna IT-kontrollerna gäller användarmiljön. Till de IT-kontroller som upprätthåller integriteten i information och säkerheten hos data hör de kontroller som omnämns i ISA 315.A104. Till programkontrollerna räknas bland annat kontroller av indata och kontroller av nummerordning med uppföljning av avvikelserapporter eller rättelse vid datainmatningen (ISA 315.A105) (2,0 poäng). Det är sannolikt att den manuella kontrollen inte är fullständig. Små avvikelser från det förväntade bidraget leder inte till några åtgärder (1,0 poäng). Användningen av manuella element vid den interna övervakningen kan genomföras i enlighet med vad som beskrivs i ISA 315.A61. Kontrollerna i IT-systemen består av en kombination av automatiserade och manuella kontroller, som varierar enligt hur och på en hur komplicerad nivå informationsteknik används inom företaget. (0,5 poäng) Efter uppdateringen av Ostoground-systemet har oförklarliga variationer observerats i inköpsvolymerna och försäljningsbidragen, vilket kan vara en indikation på problem med integriteten i informationen. Dessa omständigheter kan för sin del öka risken för att det finns väsentliga felaktigheter. Man har inte lyckats bygga upp en IT-miljö i bolaget där man kunde anse att informationen med rimlig säkerhet är felfri. Miljön har beskrivits som splittrad. Då revisorn bekantar sig med företagets kontrollfunktioner ska revisorn skaffa sig en förståelse av hur företaget har hanterat IT-relaterade risker (ISA ). Uppmärksamhet bör även fästas vid hur företaget åtgärdar de observerade bristerna (ISA ). (1,0 poäng) För inköpens del finns det överhuvudtaget inga begränsningar för vem inom organisationen som kan gå in i systemet, utan hela personalen har möjlighet att godkänna inköpsfakturorna i systemet. Enligt ISA 315 (bilaga 1.2f) är det väsentliga vid arrangerandet av den interna kontrollen fördelning av befogenheter och ansvar. Fördelning av befogenheter och ansvar kan inbegripa riktlinjer som avser lämplig affärssed, kunskap och erfarenhet hos nyckelpersoner samt de resurser som ges när arbetsuppgifterna ska genomföras. (0,5 poäng) För lagerhanteringens del saknas den allmänna kontrollen av IT-teknik. Inga personliga lösenord krävs vid inloggning i systemet. Det uppstår speciella risker då flera personer använder den gemensamma databasen. (0,5 poäng) Av praktiska skäl är det möjligt att förbigå kontrollen i anknytning till leverantörsregistret, då de anställda på bokföringsbyrån sköter betalningarna. (0,5 poäng) Efter uppdateringen av programvaran uppstod det problem med kvaliteten på de rapporter som systemet producerar. I koncernen har den nya systemuppdateringen eventuellt inte i tillräcklig

17 17 utsträckning testats innan den togs i bruk. Till IT-kontrollerna gällande integriteten i informationen och säkerheten hos data hör även kontroller gällande anskaffning, utveckling och underhåll av programsystem. (0,5 poäng) Den operativa ledningens inkorrekta uppfattning om informationens tillförlitlighet: Enligt bolagets ledning kan man förlita sig på den information som systemet producerar. I skenet av de observerade problemen är ledningens uppfattning inte tillförlitlig. (0,5 poäng) Om den operativa ledningen förutsätter att de data som används vid övervakning är korrekta men saknar grund för detta antagande kan eventuella fel i informationen medföra att den operativa ledningen drar felaktiga slutsatser av sin övervakning. Revisorn bör bilda sig en förståelse för informationskällorna i anknytning till övervakningsåtgärderna och på vilka grunder den operativa ledningen anser informationen vara tillräckligt tillförlitlig för detta ändamål (ISA 315.A117). (0,5 poäng) Brister i de tjänster som serviceorganisationen har producerat samt den interna kontrollen: Till följd av de problem som har getts i uppgiften bör examinanden även överväga om den information som serviceorganisationen producerar är riktig och fullständig. De händelser som beskrivs i uppgiften beror inte nödvändigtvis på volatiliteten i den operativa verksamheten. Även exempelvis Sir Trev Ltd:s problem med genomförande av betalningarna åskådliggör brister i processerna inom serviceorganisationen (0,5 poäng). Enligt ISA ska revisorn när han eller hon skaffar sig en förståelse för användarföretaget inhämta en förståelse av hur användarföretaget använder sig av servicebyråns tjänster i sin verksamhet (0,5 poäng). Revisorn ska utvärdera utformningen och införandet av sådana relevanta kontroller hos användarföretaget som hänför sig till de tjänster som servicebyrån levererar, däribland kontroller som tillämpas på de transaktioner som bearbetas av servicebyrån. Användarföretagets revisor ska avgöra om han eller hon inhämtat en tillräcklig förståelse av karaktären på och betydelsen av de tjänster som servicebyrån levererat och deras effekt på den interna kontroll som är relevant för revisionen för att kunna identifiera och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter. (ISA ) (0,5 poäng) Sir Trev Ltd och Celteve Ab ansvarar för att kontrollerna fungerar. Därmed ska ISAE 3402 tillämpas. (1,0 poäng) (sammanlagt 10,0 poäng) 2) Farliga arbetskombinationer: Utgående från det som presenterats i uppgiften har koncernen och den externa serviceproducenten följande typer av farliga arbetskombinationer: (0,3 poäng/punkt) En person sköter bokföring och betalningsrörelse En person sköter mottagning av varor och inventering En person sköter kassaförsäljning och inventering En person sköter mottagning av varor och kassaförsäljning I vissa situationer är lönebetalningen och bokföringen hos en person En person sköter löneräkningen och betalningarna i reservsystemet (Celteve) En person tar emot varor och godkänner inköpsfakturorna En person tar emot varor och sköter lagerbokföringen För de inköp som sköts från butiken sköter en person inköpsbeställningarna och mottagandet av varor En person sköter betalningen av inköpsfakturor och skötseln av inköpsreskontran (sammanlagt 3,0 poäng)

18 18 3) Den förhöjda väsentliga risken för fel till följd av oegentligheter framgår bland annat av att (sammanlagt 3,0 poäng) betalningar som inte har godkänts har gjorts med motkontot debet omsättning nivån på pensionsbetalningar har ökat på ett oförklarligt sätt i bokföringen omsättningen har sjunkit på ett oförklarligt sätt bottenkassorna har ökat i bokföringen memorialverifikationer har försvunnit efter den granskning som gjordes under räkenskapsperioden de brister som har konstaterats i de tidigare frågorna finns i kontrollerna och systemen farliga arbetskombinationer har observerats (för de två sista punkterna har examinanden inte fått poäng på nytt, om frågan har presenterats och poängsatts någon annanstans). Åtgärder enligt ISA 240: ISA 240-standarden behandlar revisorns ansvar avseende oegentligheter. I standarden preciserar man i synnerhet hur ISA 330 och ISA 315 ska tillämpas på den väsentliga risken för fel till följd av oegentligheter. Omständigheter som i synnerhet bör lyftas fram är skepsis i yrket (punkter 12 ), diskussioner i uppdragsteamet (punkt 15) samt åtgärder vid riskbedömningen (punkterna 17 24). Revisorn bör vidta de revisionsåtgärder (punkt 31 ) som behövs för att hantera risker att den operativa ledningen åsidosätter kontroller, bedöma revisionsevidens (punkterna 34 ), inhämta skriftliga bekräftelseanmälningar (punkt 39) och kommunicera med den operativa ledningen och förvaltningsorganen (punkter 40 42). (1,0 poäng) I slutet av granskningen bör revisorn på nytt bedöma hur tillförlitlig revisionsevidens han eller hon har och överväga om det finns indikationer på att det till exempel i samarbetet skulle ha förekommit oärlig verksamhet där anställda, den operativa ledningen eller tredje parter har varit delaktiga (punkt 36). Revisorn bör överväga om det är möjligt att fortsätta i uppdraget till följd av misstankar om oegentligheter (punkt 38). Revisorn bör dokumentera sitt svar på risken för väsentligt fel till följd av oegentligheterna (punkterna 44-47). (1,0 poäng) (sammanlagt 5,0 poäng) 4) Säkerhetskopiering och förvaring av bokföringsmaterial: Av uppgiften framgår att a) bokföringsmaterialet upprättas delvis i Finland och en del av registreringarna i bokföringen görs i Indien. Bokföringsmaterialet förvaras under räkenskapsperioden och bestående på två servrar hos den i Indien verksamma bokföringsbyrån. Dessa finns i Tyskland och Turkiet, b) fakturor utskrivna på papper som anländer till bolaget skannas in och förstörs, c) försäljningsrapporterna uppfattas som en sammandragsverifikation av delbokföringen. Delbokföringen ska förvaras på samma sätt som huvudbokföringen. Ekonomiledningens slutsats att det är tillräckligt med att säkerhetskopiera sammandragsutskrifterna är inte korrekt. Se dessutom motiveringarna om kraven på verifikationer i punkt c (1,0 poäng) Motiveringar: a) BokfL 2:9 om förvaring av bokföringsmaterial utomlands: Får ständigt förvaras elektroniskt i en annan medlemsstat inom Europeiska gemenskapen på villkor att en datorförbindelse i realtid till uppgifterna säkerställs och att uppgifterna kan fås i läsbar skriftlig form. (0,5 poäng) BokfL 2:10: Förvaringstid, hänvisningar till detta finns också i BokfL 3:13 och BokfL 6:19 (0,1 poäng)

19 19 Handels- och industriministeriets beslut om tillfällig förvaring av bokföringsmaterial utomlands 49/1998 Verifikationen får föreligga i elektronisk form på det sätt som anges särskilt. En verifikation som den bokföringsskyldige upprättat i Finland får föras till en annan EESeller OECD-stat för bokföring och upprättande av bokslut. ( /1316) Innan den bokföringsskyldige för verifikationer ut ur landet, skall han över verifikationerna göra en utredning som fogas till det bokföringsmaterial som förvaras i Finland. (0,5 poäng) Bokföringsnämnden kan på den bokföringsskyldiges ansökan bevilja tillstånd till förande av en verifikation till någon annan än en EES- eller OECD-stat. Bokföringsnämnden skall begära utlåtande om ansökan från skattestyrelsen. Detsamma tillämpas också på förandet av bokföringsböcker och annat bokföringsmaterial utomlands. a och b) Handels- och industriministeriets beslut om de metoder som ska användas vid bokföring 47/1998 Enligt 1 kap. 4 ska under räkenskapsperioden bokföringsmaterialet förvaras i två maskinläsbara datamedier. Enligt 5 i samma kapitel ska under den tid för upprättande av bokslut som avses i 3 kap. 6 i bokföringslagen det bokföringsmaterial, som med stöd av detta beslut skall bevaras, överföras till två maskinläsbara datamedier som förvaras permanent och i fråga om vilka varderas datainnehåll till sin riktighet skall kontrolleras innan ett datamedium som har använts för tillfällig förvaring tas i bruk för annat ändamål eller görs obrukbart. Med permanent förvaring avses tiden för bevaring enligt 2 kap. 10 bokföringslagen. Bestämmelserna i 4 2 och 3 mom. tillämpas också på permanent förvaring av bokföringsuppgifter i ett maskinläsbart datamedium. 6 i samma kapitel redogör ytterligare för säkerställande av innehållet. (0,5 poäng) Enligt BFN:s allmänna anvisning ( ) om bokföringsmetoder och bokföringsmaterial punkten kan den bokföringsskyldige lägga ut den permanenta förvaringen av bokföringsmaterialet till en extern serviceproducent, men den bokföringsskyldige ansvarar dock alltid för den permanenta förvaringen av bokföringsmaterialet. (1,0 poäng) Indien är inte en EES-/OECD-stat. Boleyn-koncernen bör därför ha ansökt om undantagstillstånd av bokföringsnämnden för tillfällig förvaring av bokföringsmaterialet i Indien, se t.ex. BFN:s utlåtanden 1908/ och 1846/ Det sätt som har beskrivits i uppgiften där bokföringsmaterialet har säkerhetskopierats på två olika servrar har skötts korrekt. (1,0 poäng) Krav på verifikationer: Av uppgiften framgår följande omständigheter: a) Till följd av problemen med inköpsfakturor som inte sparas används följesedel som verifikationer i bokföringen. b) Kassasystemets försäljningsrapporter används som verifikationer i bokföringen. c) För omsättningens del är bokföringskedjan obruten. Sparandet och säkerhetskopieringen har ordnats fram till sammandraget av delbokföringen (försäljningsrapporten), men sparandet av delbokföringen har inte skötts på korrekt sätt. d) Memorialverifikationer har förstörts under räkenskapsperioden eller omedelbart efter räkenskapsperiodens slut. a) Innehållet i verifikationer BokfL 2:5: I motiveringarna till RP 173/1997 har angetts att åtminstone följande bör framgå av en verifikation: utfärdarens namn, innehållet i affärstransaktionen och penningbeloppet. I uppgiften angavs att skannade kopior av följesedlarna i viss utsträckning har använts som verifikation. Då följesedlar används som

20 20 verifikationer kan det vara speciellt viktigt att ge en tilläggsutredning av transaktionen, som grund för bokföringen på det sätt som krävs i BokfL. (0,5 poäng) b) Utgångspunkten är att försäljningsrapporterna kan vara verifikationer i bokföringen. Enligt anvisningarna för tillvägagångssättet kan bokföringar göras i huvudbokföringen utgående från delbokföringen. Av avsnittet försäljningar framgår det att delbokföringen varken sparas separat eller att säkerhetskopiering utförs. (0,5 poäng) c) BokfL 2:6 (bokföringskedja, dvs. audit trail): Affärshändelserna skall bokföras på ett sätt som gör det möjligt att utan svårighet följa en bokföringspost från verifikation till grundbokföring och huvudbokföring samt till resultaträkningen och balansräkningen. Verifikationerna bör vara sparade och säkerhetskopierade. Audit trail är inte obruten ner till de enskilda försäljningstransaktionerna (transaktioner inom delbokföringen). (0,5 poäng) d) Inom ramen för det tidsintervall som stadgas i BokfL 3:6 är det möjligt att rätta till bokföringsanteckningar utan att bestämmelserna i bokföringslagen ställer hinder för detta (BFN:s allmänna anvisning om bokföringsmetoder och bokföringsmaterial punkt 3.2). (0,5 poäng) a-d) BokfL 2:8 utnyttjande av maskinläsbara datamedier, verifikationer får upprättas och noteringar i bokföringen får göras i maskinläsbart datamedium. (0,4 poäng) Samma motivering anknyter även till frågan om säkerhetskopiering och förvaring (poäng har getts endast en gång i uppgiften). (sammanlagt 7,0 poäng) För att examinanden ska få fulla poäng bör det som presenterats i uppgiften vara klart kopplat till tillämplig bestämmelse eller lagrum.

GRM-EXAMEN 30.8.2014

GRM-EXAMEN 30.8.2014 1 (19) Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT understrykning. 1 (5) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM BOKFÖRING I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 14 1 mom. lagen om finansinspektionen

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

Lag. om ändring av bokföringslagen

Lag. om ändring av bokföringslagen Lag om ändring av bokföringslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i bokföringslagen (1336/1997) 3 kap. 2, 2 a, 3, 4, 12 och 13, sådana de lyder, 2, 2 a, 3 och 4 i lag 1620/2015, 12 i lagarna 1208/2015

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2014

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2014 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2014 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ

STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011. Ledningens bekräftelsebrev. Initiativ STATENS REVISIONSNÄMND STÄLLNINGSTAGANDE Givet i Helsingfors den 21 januari 2011 Nr 1/2011 Ärende Initiativ Ställningstagande Ledningens bekräftelsebrev Föreningen CGR har i sitt brev av den 20 december

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I KREDIT- INSTITUT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen meddelar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida.

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. Inlämningsuppgift 1 Grundkurs i redovisning våren 2008 Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. 1. Läs igenom frågorna nedan och diskutera tillsammans utgående från föreläsningarna

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL

ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL tills vidare 1(6) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar ANVISNING OM DELÅRSRAPPORTERING I VÄRDEPAPPERS- FÖRETAG SOM ÄR FÖREMÅL FÖR OFFENTLIG HANDEL Finansinspektionen

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

New Equity Venture International AB

New Equity Venture International AB New Equity Venture International AB HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat, Balansräkning & Kassaflöde 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista

Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Föredragningslista Ordinarie bolagsstämma fredagen den 16 mars 2012 kl. 13.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag. 2011 Bengt Bengtsson

Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag. 2011 Bengt Bengtsson Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag 2011 Bengt Bengtsson Koncerner och intressebolag (ÅRL) Sammanslagning av flera företags redovisning Om ett företag äger aktier i något

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT

1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 116 21.3.2017 UTLÅTANDE OM HANTERING AV RÄNTESWAPAVTAL INGÅNGNA I SÄKRINGSSYFTE I KOMMUNALA BOKSLUT 1 Grunden för utlåtandet Enligt 112 i kommunallagen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR

Styrelsens förslag 1 (1) 3.2.2014 STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR ns förslag 1 (1) STYRELSENS FÖRSLAG OM VAL AV REVISOR På rekommendation av revisions- och riskkommittén föreslår styrelsen att CGRsamfundet Deloitte & Touche Ab återväljs till bolagets revisor och att

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2010:1514 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag

Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om införande av lagen om bostadsaktiebolag Given i Helsingfors den 22 december 2009 1 Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

REVISIONSNÄMNDEN CGR-EXAMEN 31.8.2014 1(76) DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (8 timmar, 100 poäng)

REVISIONSNÄMNDEN CGR-EXAMEN 31.8.2014 1(76) DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (8 timmar, 100 poäng) 1(76) REVISIONSNÄMNDEN CGR-EXAMEN 31.8.2014 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTER (8 timmar, 100 poäng) Lös följande uppgifter (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2009:34 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 janauari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 136/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av sparbankslagen. Ärende. Beredning i utskott.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 136/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av sparbankslagen. Ärende. Beredning i utskott. RIKSDAGENS SVAR 136/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av sparbankslagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring av

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning; SFS 2000:890 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 23 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

Till Stora Enso Oyj:s bolagsstämma. Revision av bokslutet. Uttalande. Grund för uttalandet

Till Stora Enso Oyj:s bolagsstämma. Revision av bokslutet. Uttalande. Grund för uttalandet Deloitte & Touche Ab Porkalagatan 24 PB 122 FI-00181 Helsingfors Finland Tel: +358 20 755 500 Fax: +358 20 755 501 FO-nummer: 0989771-5 Hemort: Helsingfors www.deloitte.fi REVISIONSBERÄTTELSE (Detta dokument

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer