BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2014"

Transkript

1 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2014 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara aspekter eller svar på uppgifterna har inte angetts fullständigt i bedömningsgrunderna. Vid bedömningen av svaren har man kunnat få extra poäng för tillräckliga motiveringar och väsentliga observationer trots att de inte har omnämnts i bedömningsgrunderna. Tolkningar av lagstiftningen samt god revisionssed och god bokföringssed som har angetts i bedömningsgrunderna anknyter endast till bedömningen av respektive uppgift i denna examen. Tolkningarna i bedömningsgrunden kan inte användas som revisionsnämndens (TILA) ställningstaganden i andra sammanhang.

2 2 I upprättandet av CGR- och GRM-examina år 2014 har följande personer deltagit: Examenssektionen: CGR Reino Tikkanen, sektionens ordförande GRM Tuula Mahlberg Heidi Haukkala, planerare Hanna Kattainen, chef Annika Mäki, planerare Sakkunniga: CGR Ilkka Kujala CGR Anne Kulla GRM Miki Lehtomäki CGR Aleksi Martamo CGR Pasi Pekkarinen CGR Tomi Seppälä VH Jaakko Turunen CGR Reeta Virolainen

3 3 Uppgift 1 (25,0 poäng) Påstående Den befogenhet att förvärva egna aktier som bolagsstämman har gett styrelsen är ogiltig eftersom den inte har registrerats i handelsregistret. Bolaget har inga ekonomiska förutsättningar för förvärv av egna aktier. Innehållet i tillämplig, central lagstiftning eller övriga normer och relevanta fakta i fallet Enligt ABL 15:1.1 kan bolaget besluta om förvärv av egna aktier på det sätt som föreskrivs i ABL 15 kap. Enligt ABL 15:5.2 kan genom bolagsstämmans beslut, i vilket nämns maximiantalet aktier av olika slag som skall förvärvas, bemyndigandets giltighetstid samt vederlagets minimi- och maximibelopp, styrelsen bemyndigas att besluta om ett förvärv i dess helhet eller till vissa delar. Av bilaga 1 till uppgiften framgår att bolagsstämman för Platformi Ab har fattat ett beslut enligt ABL 15:5.2 (2,0 poäng). Lagen föreskriver inte att det bolagsstämmobeslut som avses i ABL 15:5.2 bör registreras (2,0 poäng). (För registreringens del jmf. exempelvis ABL 9:2.2 och ABL 15:10.2. Obs! Frågan i uppgiften gäller inte en situation enligt ABL 15:10. Om examinanden har blandat ihop ABL 15:5 och ABL 15:10 i sitt svar, har inga poäng getts.) Enligt ABL 13:1.1 3 punkten är det vid förvärv av egna aktier fråga om utbetalning av medel (1,5 poäng). Enligt ABL 15:5.2 kan egna aktier med stöd av bemyndigandet förvärvas endast med fritt eget kapital. / Enligt ABL 13:5 får bolaget betala ut fritt eget kapital från vilket har dragits av belopp som enligt bolagsordningen inte får betalas ut om inte annat följer av ABL 13:2. (1,5 poäng, det räcker att examinanden nämner någondera.) Enligt ABL 13:2 får medel inte betalas ut ur bolaget, om det då betalningsbeslutet fattades var känt eller borde ha varit känt att bolaget var insolvent eller att utbetalningen skulle leda till insolvens (1,5 poäng). Utgående från informationen i uppgiften kan man uppskatta att bolagets fria egna kapital är cirka euro, de likvida medlen cirka euro och köpeskillingen inklusive överlåtelseskatt cirka euro (1,5 poäng). Slutsats Bolagsstämmans beslut om bemyndigande att förvärva egna aktier är inte ogiltigt eftersom bemyndigandet inte registreras i handelsregistret (1,0 poäng). Mängden fritt eget kapital hindrar inte förvärv av egna aktier (1,0 poäng). Styrelsen bör dock försäkra sig om att bolaget förblir solitt trots förvärvet av egna aktier (1,0 poäng).

4 4 Styrelsen har inte tillräckligt motiverat sitt beslut om varför de egna aktierna förvärvas genom riktat köp. I bolagsstämmans beslut om befogenhet att förvärva egna aktier nämns inte riktat förvärv av aktier. Om bolaget förvärvar egna aktier, bör alla aktieägare erbjudas lika möjlighet att sälja sina aktier. Enligt ABL 15:6.1 kan egna aktier förvärvas i något annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav, om det från bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl. / Enligt ABL 15:7 3 punkten, när det är fråga om ett riktat förvärv, ska motiveringen till att det finns vägande ekonomiska skäl enligt ABL 15:6.1 för det riktade förvärvet ges. (2,0 poäng, det räcker att examinanden har nämnt någondera normen.) Enligt ABL 15:6.1 ska vid bedömningen av ett riktat förvärvs godtagbarhet särskilt avseende fästas vid förhållandet mellan det vederlag som erbjuds och aktiens gängse pris (2,0 päng). I styrelsens beslut, som framgår av bilaga 2 till uppgiften, ingår inte de motiveringar till förvärv av egna aktier genom riktad emission som krävs enligt lagen (2,0 poäng). I det beslut om bemyndigande som bolagsstämman har fattat och som framgår av bilaga 1 till uppgiften har ett riktat förvärv av aktier inte uteslutits. Enligt ABL 15:6.1 ska bolagsstämmans beslut fattas om ett bemyndigande som innebär att styrelsen får förvärva aktier och som inte utesluter styrelsens rätt att besluta om riktat förvärv med sådan kvalificerad majoritet som avses i ABL 5:27. Därmed möjliggör det bemyndigande som bolagsstämman har gett styrelsen ett riktat förvärv av egna aktier, såvida ett riktat förvärv inte separat utesluts (0,5 poäng). Enligt motiveringarna till aktiebolagslagen (RP 109/2005 s. 140) anknyter likställighetsprincipen och bolagets intresse nära till om en riktad emission kan godkännas. Enligt ABL 1:7 får bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören eller förvaltningsrådet inte fatta beslut eller företa någon annan åtgärd som är ägnad att ge en aktieägare eller någon annan en otillbörlig fördel till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare. (0,5 poäng). Enligt ABL 1:8 ska bolagets ledning omsorgsfullt främja bolagets intressen. (0,5 poäng). Enligt motiveringarna till lagen (RP 109/2005 s. 41) omfattar agerande i bolagets intresse naturligtvis agerande i enlighet med bolagets syfte. I sitt beslut har styrelsen inte i tillräckligt hög grad motiverat det riktade förvärvet av egna aktier (1,0 poäng). Eftersom man i bolagsstämmans beslut om bemyndigande inte har uteslutit ett riktat förvärv av aktier, står det riktade förvärvet av aktier inte som sådant i strid med fullmakten (0,5 poäng). Bolagets styrelse har dock inte påvisat att förvärvet av aktier genom ett riktat förvärv utgående från de givna uppgifterna skulle vara förenligt med en likställd behandling av aktieägarna, bolagets intresse och ändamålet för bolagets verksamhet (0,5 poäng).

5 5 Enligt ABL 1:5 är syftet med bolagets verksamhet att bereda vinst åt aktieägarna, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen (0,5 poäng). Enligt motiveringarna till lagen (RP 109/2005 s. 140) bör man ställa sig förbehållsamt till riktade förvärv eftersom det är svårt att fastställa det verkliga värdet för aktien i ett privat aktiebolag (0,5 poäng). Förvärvet av egna aktier bör i allmänhet göras i förhållande till aktieinnehavet, eftersom ett riktat förvärv är förknippat med risken för ojämlik behandling av aktieägarna (0,5 poäng). Ett riktat förvärv kan vara svårt ur likställighetsperspektiv då till exempel en betydande andel av bolagets utdelningsbara medel används för förvärvet (0,5 poäng). Utgående från de uppgifter som har getts i uppgiften kan bolagets fria egna kapital uppskattas till cirka euro. Det pris som köparen har bett är cirka euro inklusive överlåtelse-skatt. Om egna aktier skulle förvärvas på det sätt som styrelsen har fattat beslut om skulle över hälften av det fria egna kapitalet i bolaget delas ut till en aktieägare som äger en sjättedel av bolaget (0,5 poäng). Om en omständighet som har definierats för poänggivning vid ett visst påstående i bedömningsgrunden har presenterats i samband med ett annat påstående (till exempel innehållet i det sista påståendet har presenterats i samband med det näst sista påståendet), har poäng getts för detta, förutsatt att svaret har bildat en enhetlig och logisk helhet. Om samma omständighet har lyfts fram i flera punkter i svaret har poäng getts endast en gång. I uppgiftsgivningen ombads examinanden redogöra för innehållet i lagstiftningen eller en annan norm. Om innehållet i normen inte har förklarats, utan endast hänvisning till den korrekta normen har getts (t.ex. ABL 13:2 ), har hälften av poängen för den aktuella punkten getts. I uppgiftsgivningen ombads examinanden ta ställning till de individuella påståendena i uppgiften. Poäng har inte getts även om vissa omständigheter har presenterats noggrannare i svaret (t.ex. bristerna i det förvärvsbeslut som styrelsen fattade ur ABL 15:7 perspektiv har presenterats noggrannare) eller omständigheter som tangerar frågan har lyfts fram (t.ex. beslutsprocessen på styrelsemötet ). Maximilängden för svaret var tre A4-sidor. Om svaret överskrider maximilängden har 1,0 poäng avdragits för varje påbörjad sida som överskrider maximilängden. Det totala poängtalet för svaret har inte kunnat bli negativt.

6 6 Uppgift 2 (25,0 poäng) Utkast till revisorns rapportering Rapport över gjorda observationer gällande finansieringsanalysen för Till Bravind Ab Vi har vidtagit de nedan listade åtgärderna, som vi separat kommit överens om, gällande den bifogade finansieringsanalysen för Bravind Ab för räkenskapsperioden Ledningen för Bravind Ab har upprättat finansieringsanalysen och ansvarar för dess innehåll, liksom även för att de betydande omständigheter som ligger bakom bokslutsuppgifterna och finansieringsanalysen och som utgör grunden för finansieringsanalysen är korrekta. Uppdraget har utförts i enlighet med den internationella standarden för internationella tjänster SNT 4400 Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information. Som väsentlighetsgräns för uppdraget har euro använts. Följande åtgärder har uteslutande vidtagits för att öka tillförlitligheten i den finansieringsanalys som har upprättats för de förhandlingar som Bravind Ab för med Rahapuu-banken: 1 Vi har gått igenom finansieringsanalysen för Bravind Ab för perioden och grundat våra åtgärder på verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för Bravind Ab för räkenskapsperioden Vi har gjort en bedömning av om de siffror som presenteras i Bravind Ab:s finansieringsanalys för grundar sig på bolagets resultaträkning och balansräkning per Vi har kontrollerat additionerna i finansieringsanalysen. 4 Vi har analyserat innehållet i finansieringsanalysen utgående från verksamhetsberättelsen, resultaträkningen och balansräkningen för att få klarhet i om de poster som har bokförts i bokslutet enligt prestationsprincipen har justerats enligt kontantprincipen i finansieringsanalysen. 5 Vi har gjort en bedömning av om finansieringsanalysen ger en riktig bild av penningflödena i Bravind Ab:s affärsverksamhet. 6 Vi har gjort en bedömning av om finansieringsanalysen ger en riktig bild av penningflödena i Bravind Ab:s investeringar. 7 Vi har gjort en bedömning av om finansieringsanalysen ger en riktig bild av penningflödena i Bravind Ab:s finansiering. 8 Vi har avstämt den totala förändringen i penningflöden mot förändringen i likvida medel och bankfordringar. Vi har gjort följande observationer: a) Vi fick tillgång till dokumenten i punkt 1 och gjorde en bedömning av innehållet i Bravind Ab:s finansieringsanalys för mot dessa. b) I punkt 2 konstaterade vi att finansieringsanalysen grundar sig på resultaträkningen för Bravind Ab för perioden och balansräkningen per

7 7 c) I punkt 3 konstaterade vi att additionerna av finansieringsanalysen inte innehåller några räknefel. d) I punkt 4 konstaterade vi att grunden för upprättande av finansieringsanalysen är resultaträkningen och balansräkningen, som upprättats enligt prestationsprincipen. I finansieringsanalysen har uppgifterna ändrats så att avskrivningar som inte innehåller en betalning har justerats ur penningflödena. Vi observerade att följande poster inte har justerats enligt kontantprincipen: En investering har upptagits såsom betald, trots att den vid tidpunkten för bokslutet fortfarande var obetald (307 tusen euro). Ökningen av avsättningen har inte justerats i räkenskapsperiodens resultat och skulder (52 tusen euro). En återföring av en nedskrivning som hänför sig till bestående aktiva har lämnats ojusterad i räkenskapsperiodens resultat och investeringar (34 tusen euro). e) I punkt 5 konstaterade vi att en maskininvestering som ingår i leverantörsskulder borde ha korrigerats mot förändringen i driftskapital i kassaflödet från affärsverksamheten i finansieringsanalysen (307 tusen euro). Ur kassaflödet från affärsverksamheten borde ha justerats en återföring av nedskrivningen på en byggnad, som inte innehåller något penningflöde (34 tusen euro). Förändringen av avsättningar (52 tusen euro) borde ha upptagits som en korrektivpost till penningflödet från affärsverksamheten i stället för som en ändring av kortfristiga skulder, men en överföring mellan raderna skulle inte ha påverkat det presenterade totala penningflödet i affärsverksamheten. Efter dessa justeringar är affärsverksamheten penningflöde +450 tusen euro (+791 tusen euro i analysen). f) I punkt 6 konstaterade vi att de penningmässiga investeringarna under räkenskapsperioden har varit mindre än vad som presenterats. Investeringarnas penningflöde skulle ha minskat med justeringen av investeringarna i maskiner (307 tusen euro), eftersom investeringen vid bokslutstidpunkten var obetald. Det presenterade penningflödet från investeringar innehåller dessutom en återföring av nedskrivning på en byggnad (34 tusen euro). Efter dessa justeringar är investeringarnas penningflöde -165 tusen euro (-506 tusen euro i analysen). g) I punkt 7 konstaterade vi att finansieringens totala penningflöde motsvarar finansieringens totala förändring, men att de presenterade radspecifika beloppen är nettobelopp. Under räkenskapsperioden har långfristigt lån från finansieringsinrättningar lyfts för sammanlagt 480 tusen euro. Återbetalningarna av kortfristiga lån var sammanlagt -485 tusen euro under räkenskapsperioden. Av ägarna har långfristiga lån lyfts för 200 tusen euro eftersom en del av dividenden för föregående räkenskapsperiod har lämnats obetald och ombildats till skuld. Under räkenskapsperioden uppgick återbetalningarna av långfristiga lån i anknytning till ägarnas lån till 96 tusen euro. De betalda dividenderna uppgick till 150 tusen euro. Finansieringens totala penningflöde motsvarar det belopp som har presenterats i finansieringsanalysen (-251 tusen euro). h) I punkt 8 konstaterade vi att förändringen av penningflöden i finansieringsanalysen stämmer överens med likvida medel och bankfordringar i balansräkningen. Eftersom de ovan nämnda åtgärderna inte bildar en revision i enlighet med ISA-standarderna och inte heller en översiktlig granskning i enlighet med SNTstandarderna, uttrycker vi inte någon form av säkerhet om finansieringsanalysen för perioden

8 8 Om vi hade vidtagit tilläggsåtgärder eller gjort en revision av finansieringsanalysen i enlighet med SNT-standarderna skulle vi eventuellt ha fått kännedom om andra omständigheter, som vi hade rapporterat till er. Vår rapport är avsedd enbart för det ändamål som har nämnts i fjärde stycket i denna rapport och endast er och Rahapuu-banken för kännedom. Den bör inte användas för något annat ändamål och inte heller överlåtas till en tredje part. Denna rapport gäller endast de poster i finansieringsanalysen som har preciserats här ovanför och den gäller inte Bravind Ab:s bokslut som sådant. Helsingfors den 30 augusti 2014 CGR-sammanslutningen Kivi & kumppanit Ab Ville Kivikola CGR Grottgränden 2, Helsingfors FO-nummer: Bilaga: Finansieringsanalys för Bravind Ab

9 9 Korrigerad finansieringsanalys (i uppgiften krävdes det inte att examinanden upprättar en korrigerad finansieringsanalys) Bravind Ab:s finansieringsanalys (1000 euro) Finansieringsanalys i uppgiften Korringerar i finansieringsanalysen. Återföring av nedskrivning Lån Korrigerad finansieringsanalys FINANSIERINGSANALYS Investering Avsättning Affärsverksamhetens kassaflöde: Vinst (förlust) före extraordinära poster Korrektivposter: Avskrivningar enligt plan Finansiella intäkter och kostnader Övriga intäkter och kostnader som inte generar betalning Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapitalet: Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga, räntefria rörelsefordringar Ökning (-) / minskning (+) av omsättningstillgångar Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga, räntefria skulder Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda räntor och övriga betalda finansiella kostnader i affärsverksamheten Betalda direkta skatter Affärsverksamhetens kassaflöde (A) Investeringarnas kassaflöde: Investeringar i materiella och immateriella tillgångar Investeringarnas kassaflöde (B) Finansieringens kassaflöde: Upptagna lån Lyfta långfristiga lån t Återbetalning av långfristiga lån Återbetalning av övriga långfristiga skulder Betald dividend Finansieringens kassaflöde (C) Förändring av likvida medel (A+B+C) ökning (+) / minskning ( ) Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 88 88

10 10 Poängsättning Ämne Krav Poäng max. Upprättande av revisorns Rubrik separat avtalade åtgärder eller rapport över gjorda observationer 0,50 rapport Mottagande bolag för rapporten Bravind Ab 0,25 Kort beskrivning av uppdraget / hänvisning till genomgången av finansieringsanalysen 0,50 Specificering av ledningens ansvar 0,50 Hänvisning till standarden SNT ,00 Hänvisning till den finansieringsanalys som bifogas rapporten (antingen i texten eller bilaga ) 0,25 Konstaterande av de i uppdragsbrevet nämnda, avtalade granskningsåtgärderna 1,25 (0,25p/granskningsåtgärd) Konstaterande av nivån för säkrandet ( Eftersom de nedan nämnda åtgärderna varken bildar 1,00 eller ) Konstaterande av den använda väsentlighetsgränsen 0,50 Effekterna av eventuella tilläggsgranskningsåtgärder ( Om vi hade utfört ) 0,50 Begränsning av användning av rapporten ( Vår rapport är uttryckligen avsedd för och den kan 0,50 inte överlåtas för ) Logiken i rapporteringen grundad på SNT 4400 (m.a.o. uttrycks ingen säkerhet) 0,75 Revisorn och revisorns adressuppgifter 0,25 Observationer i anknytning till finansieringsanalysen (specifikation av dessa i rapportutkastet) Granskningsmål 4: bedömning av kontantprincipen. Avskrivningarna har justerats i finansieringsanalysen enligt kontantprincipen 0,5 Den obetalda investeringen har inte justerats enligt kontantprincipen 0,75 Avsättningen har inte justerats enligt kontantprincipen 0,75 Återföringen av nedskrivningen har inte justerats enligt kontantprincipen 0,75 Granskningsmål 5: bedömning av affärsverksamhetens penningflöde En obetald investering har inte eliminerats ur skulderna i affärsverksamhetens penningflöde 1,25 En avsättning har inte justerats inom affärsverksamhetens penningflöde 1,25

11 11 Återföringen av nedskrivningen har inte justerats i affärsverksamhetens penningflöde 1,25 Helhetsbedömning av affärsverksamhetens penningflöde / sammandrag av effekterna 1,75 Granskningsmål 6: bedömning av investeringarnas penningflöde En obetald investering har inte justerats i investeringarnas penningflöde 1,25 Återföringen av nedskrivningen har inte justerats i investeringarnas penningflöde 1,25 Helhetsbedömning av investeringarnas penningflöde / sammandrag av effekterna 1,75 Granskningsmål 7: bedömning av finansieringens penningflöde Presentation av lyfta banklån på skild rad 1,00 Presentation av amorterade banklån på skild rad 1,00 Specifikation av förändringen av delägarlånet på egen rad 1,00 Betald dividend 1,00 Helhetsbedömning av finansieringens penningflöde / sammandrag av effekterna 0,75 Sammanlagt 25,00

12 12 Uppgift 3 (25,0 poäng) 3.1 (5,0 poäng) Till Leipä Abp:s närstående krets hör: Leipä Abp:s dotterbolag Ruisleipä Abp (IAS 24.9(b)(i) (0,5 poäng), Leipä Abp:s instressebolag Ohraleipä Ab (IAS 24.9.(b)(ii) (0,5 poäng), ML Capital Ab, eftersom Leipä Abp är ML Capital Ab:s intressebolag (IAS 24.9 (b)(ii) (0,5 poäng), Matti Leipuri, eftersom Matti Leipuri har betydande inflytande i Leipä Abp. Matti Leipuri har betydande inflytande i Leipä Abp eftersom Matti Leipuri har bestämmande inflytande utgående från sin ägarandel på 100 procent (IFRS 10.B15(a)) i ML Capital Ab och ML Capital Ab har betydande inflytande i Leipä Abp (IAS 28.5). (IAS 24.9 (a)(ii) (0,7 poäng). Jauho Ab och Jyvä Ab, eftersom Matti Leipuris maka Vuokko Leipuri har bestämmande inflytande över bolagen (IAS (b)(vi) och Matti Leipuri har betydande inflytande över Leipä Abp (IAS 24.9 (a)(ii) (0,7 poäng). Vuokko Leipuri, eftersom hon är maka tillmatti Leipuri och Matti Leipuri har betydande inflytande i Leipä Abp (IAS 24.9 (a)(ii) (0,7 poäng). Till närstående kretsen hör inte: Mauste Ab hör inte till Leipä Abp:s närstående krets, eftersom Matti Leipuri inte har bestämmande inflytande eller gemensamt bestämmande inflytande i Mauste Ab (IAS 24.9 (b)(vi) och Vuokko Leipuri inte har bestämmande inflytande eller gemensamt bestämmande inflytande över Mauste Ab. (IAS 24.9 (b)(vi), IAS 24.IE 23) (0,7 poäng). Varken verkställande direktörerna Harri Mylly eller Maija Pippuri hör till Leipä Abp:s närstående krets eftersom de inte är nyckelpersoner som hör till Leipä Abp:s eller dess moderföretags ledning (IAS 24:9 (a) (iii) (0,7 poäng). 3.2 (3,0 poäng) IAS kräver att en finansiell tillgång första gången redovisas till det verkliga värdet. IAS förutsätter ytterligare, att en nedskrivningsförlust endast bokförs om det finns objektiva belägg för att värdet på finansieringstillgången har sjunkit efter den första redovisningen. Därmed är det inte förenligt med IAS och IAS att redovisa en nedskrivning i samband med den ursprungliga redovisningen av finansieringstillgången (IAS 39.E.4.2). (1,5 poäng) Brott mot avtalsvillkoren är en sådan objektiv omständighet som visar att värdet på en post som ingår i finansiella tillgångar har sjunkit, såsom fördröjningar i amorteringarna (IAS 39.59). Nedskrivningsförlustens storlek beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga ränta (IAS 39.63). Redovisning av en nedskrivningsförlust endast utgående från lånefordringarnas åldersfördelning är inte förenlig med IAS Om bolaget bokför en nedskrivning utgående från åldersfördelningen bör bolaget påvisa att den redovisade nedskrivningen motsvarar värdering enligt IAS (IAS 39.E.4.2 och IAS 39.E.4.5) (1,5 poäng) 3.3 (5,0 poäng) Ingen part (A Ab (ägarandel 20 procent), B Ab (30 procent)), C Ab (30 procent) eller de övriga ägarna (20 procent) har ensam bestämmande inflytande i Herkku Ab (IFRS 10.7) (0,7 poäng). A Ab, B Ab och C Ab har ingått ett aktionärsavtal, enligt vilket varje part har rätt att utse 1/3 av ledamöterna i styrelsen för Herkku Ab. A Ab, B Ab och C Ab äger sammanlagt 80 procent av aktierna i Herkku Ab, vilket betyder att A Ab, B Ab och C Ab har möjlighet att rösta in sina egna representanter i styrelsen för Herkku Ab (ABL 5:26) (0,3 poäng)

13 13 Enligt aktionärsavtalet behövs det ett godkännande av B Ab och C Ab för att fatta beslut om betydande funktioner inom Herkku Ab. Därmed B Ab (och C Ab) reglerr ägandet i Herkku Ab genom ett samarbetsarrangemang (IFRS 11.7.) (0,7 poäng) Ett joint venture är ett samarbetsarrangemang enligt vilket de parter, som genom arrangemanget har gemensamt bestämmande inflytande, har rättigheter i arrangemangets nettoförmögenhet (IFRS 11.14, IFRS 11.16). Herkku Ab ska såsom aktiebolag granskas som en separat helhet (m.a.o. är de tillgångar och skulder som finns i Herkku Ab bolagets tillgångar och skulder, inte parternas tillgångar och skulder). I en dylik situation ger en bedömning av de rättigheter och skyldigheter som ett separat placeringsmedel bildar för parternas del indikationer på att arrangemanget är ett joint venture (IFRS 11.B23). Bolagsordningen för Herkku Ab innehåller inga från aktiebolagslagens grundprinciper avvikande bestämmelser. Därmed konsoliderar B Ab sin andel i Herkku Ab som ett joint venture och tillämpar kapitalandelsmetoden i bokföringen i enlighet med IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint ventures (IFRS 11.24). B Ab är inte en kapitalplacerare eller ett investeringsföretag, vilket betyder att B Ab inte är befriat från användning av kapitalandelsmetoden (IAS 28.18). (1,5 poäng) A Ab deltar i samarbetsarrangemanget, men har inte gemensamt bestämmande inflytande i Herkku Ab, eftersom aktionärsavtalet inte förutsätter A Ab:s godkännande för beslut gällande betydande funktioner (IFRS 11.7). De rättigheter som A Ab har att hindra större investeringar och aktieemissioner än vad som behövs i den normala affärsverksamheten är skyddande rättigheter, som inte producerar gemensamt bestämmande inflytande (IFRS 10.B26 B28). (1,0 poäng) A Ab äger 20 procent i Herkku Abp och har rätt att utse 1/3 av styrelseledamöterna för Herkku Abp. Därmed har A Ab betydande inflytande i Herkku Abp (IAS ), vilket betyder att A Ab konsoliderar sin andel i Herkku Abp som intressebolag i enlighet med IAS 28. A Ab är inte en kapitalplacerare eller ett investeringsföretag, vilket betyder att A Ab inte är befriat från användning av kapitalandelsmetoden (IAS 28.18). (0,8 poäng) 3.4 (3,0 poäng) Perhemestarit Ab har klassificerat sitt innehav i Omakoti Abp som sådana finansiella tillgångar som innehas för försäljning och som värderas till verkliga värden i balansräkningen (IAS 39.46). Det verkliga värdet beskrivs bäst av marknadspriset på bokslutsdagen på en fungerande marknad (IFRS 13.24, IFRS 13.63). Det noterade marknadspriset vid bokslutstidpunkten (hierarkinivå 1 för verkligt värde (IFRS 13.76)) var 5 euro per aktie, vilket Perhemestarit Ab använder för värdering av sitt innehav. Eftersom det verkliga värdet på innehavet har fastställts på hierarki nivå 1, bör det verkliga värdet definieras som resultatet av det noterade priset för tillgångsposten och den mängd som bolaget har i sin besittning. Detta är fallet även om den normala handeln på marknaden inte skulle vara tillräcklig för att täcka den volym som bolaget innehar och försäljningen av aktieinnehavet skulle kunna påverka prisnoteringen (IFRS 13.80). (2,1 poäng) Det verkliga värdet på de tillgångar som innehas för försäljning i balansräkningen per är 50 miljoner euro (5 euro/aktie * 10 miljoner aktier). Det faktum att aktiekursen har sjunkit efter påverkar inte värderingen i balansräkningen per , men kräver att tilläggsuppgifter lämnas i noterna (IAS , IAS 10.22(g)) (0,9 poäng) 3.5 (2,5 poäng) Myräkkä Abp värderar en placeringsfastighet till verkligt värde i sitt bokslut per Det verkliga värdet är det pris som man skulle få för försäljning på den huvudsakliga marknaden (eller på den mest fördelaktiga marknaden) i en normal affärstransaktion på värderingsdagen under aktuella marknadsförhållanden (IFRS ). Myräkkä Abp har ingått ett avtal om försäljning av placeringsfastigheten till normala markandsvillkor med en oberoende part, vilket betyder att köpeskillingen 500 tusen euro kan anses vara det verkliga värdet på placeringsfastigheten. (1,3 poäng)

14 14 Transaktionsutgifterna är inte ett särdrag för en tillgångspost eller skuld. De är däremot specifika för en viss affärstransaktion och olika beroende av hur samfundet genomför den transaktion som gäller tillgångsposten eller skulden. Transaktionsutgifterna är utgifter som är direkt beroende av den aktuella affärstransaktionen. Samfundet skulle inte ha haft dessa utgifter om inte beslutet om försäljning av tillgångsposten hade fattats. (IFRS 13.25). I placeringsfastighetens verkliga värde ska därmed inte den överlåtelseskatt och de arvoden till externa rådgivare beaktas som Myräkkä Abp betalade (1,0 poäng) IFRS 5-standarden förutsätter att en långfristig tillgångspost som innehas för försäljning, såsom en placeringsfastighet, hålls separat från de övriga tillgångsposterna i balansräkningen. Värderingsprinciperna i IFRS 5-standarden tillämpas dock inte på placeringsfastigheter (IFRS 5.5(d)). (0,2 poäng) 3.6 (2,5 poäng) Ett ränteswapavtal är ett finansieringsinstrument, som bör värderas till verkligt värde i Kisällipojats IFRS-bokslut per (IAS 39.9, IAS 39.46). (0,7 poäng) Vid bokslutstidpunkten är ränteswapavtalets riskfria verkliga värde negativt (-400 tusen euro) ur Kisällipojats perspektiv. I värderingen av ränteswapavtalet bör Kisällipojat Abp:s egen kreditrisk beaktas (IFRS 13.43). Ränteswapavtalets verkliga värde är -390 tusen euro då det riskfria verkliga värdet (-400 tusen euro) justeras med Kisällipojats egen risk för underlåtande (+10 tusen euro). (1,4 poäng) Eftersom ränteswapavtalet är negativt ur Kisällipojats perspektiv bokför Kisällipojat Abp 390 tusen euro i derivatskuld i sin balansräkning. (0,4 poäng) 3.7 (4,0 poäng) Enligt IAS 18.8 innehåller intäkterna endast bruttobeloppet för den ekonomiska nytta som samfundet har fått eller kommer att få för egen räkning. Belopp som har indrivits för tredje parter, såsom omsättningsskatt, varu- och serviceskatter och mervärdesskatter utgör inte sådan nytta som ger samfundet ekonomisk nytta och de ökar inte eget kapital. Därför ska de inte inkluderas i intäkterna. Likaså innehåller den totala ekonomiska nyttan i ett agentförhållande belopp som har indrivits för huvudmannens räkning och som inte ökar samfundets eget kapital. De belopp som har indrivits för huvudmannens räkning är inte intäkter. Däremot utgör arvodesbeloppet intäkter. (0,7 poäng) Enligt IAS 18.21E verkar ett samfund som huvudman då det utsätter sig för betydande risker och fördelar från försäljning av varor och tjänster. Omständigheter som indikerar att samfundet fungerar som huvudman är: samfundet ansvarar för leverans av varorna, till exempel att de är godtagbara gentemot kunden samfundet bär lagerrisken samfundet har rätt att avtala om försäljningspriserna samfundet bär kreditförlustrisken. En omständighet som indikerar att samfundet fungerar som agent är att samfundet förtjänar ett på förhand avtalat fast arvode per transaktion eller en avtalad procent av det belopp som fakturerats kunden. Utgående från bakgrundsinformationen verkar Jorman Auto Abp som tillverkarens agent i försäljningen av bilarna (1,0 poäng): Tillverkaren ansvarar för kvaliteten på bilarna gentemot återförsäljarna. (0,3 poäng)

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 1 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,02 poäng) Examinanden

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda 22.11.2005 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts

Läs mer

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43)

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43) 1 (43) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N

P L A C E R A R I N F O R M A T I O N 1.1.2013 1 Allmän information om 1.1 Informationens syfte De som tillhandahåller investerings- och sidotjänster bör ge kunden tillräckliga uppgifter om sig själva och de tjänster som tillhandahålls innan

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV

Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KONKURRENSLAG 1/2011 Konkurrensverkets riktlinjer FÖR TILLSYNEN ÖVER FÖRETAGSFÖRVÄRV Konkurrensverkets riktlinjer för tillsynen över företagsförvärv Design Harri Heikkilä

Läs mer

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor

Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Prospekt avseende inregistrering av Obligationslån 2013/2018 om upp till 600 000 000 kronor Viktig information Detta prospekt (detta Prospekt ) har upprättats av AB Sagax (publ) ( Bolaget ) med anledning

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare.

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. AFFÄRSJURIDIK Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (1/61) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSIDÉN 1 Affärsidé 1.1 Affärsidéns komponenter

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer