Kommunfullmäktige har , 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad."

Transkript

1 Inledning Arkivlagen anger att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. I detta ingår bland annat att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och att verkställa gallring i arkivet. Kommunfullmäktige har , 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. I reglementet anges att varje myndighet (i vår organisation varje verksamhet och förvaltningsledning/kommunledningsstab) ska redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en arkivförteckning. För varje verksamhet ska också en dokumenthanteringsplan (DHP) upprättas. I DHP anges de handlingstyper som finns inom respektive verksamhet, sätt och plats för förvaring, om handlingen ska bevaras eller gallras. Vid bevaring ska tid anges för när handlingen ska flyttas över till olika arkiv. Om handlingen ska gallras ska det finnas en tidsangivelse när detta ska ske. Dokumenthanteringsplanens syfte är att fastställa var och hur dokument hanteras, förvaras och hur de får gallras. Dokumenthanteringsplanen ska uppdateras årligen. Utarbetandet av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan har gått i olika steg. Metoden har varit inventering av verksamheternas dokument dels genom samtal med medarbetare, dels genom att rent fysiskt gå igenom dokumenten. Uppgifterna har sedan sammanställts i en plan som har stämts av med medarbetarna. Dokumenthanteringsplanen ska användas av alla. Beskrivning av organisationen Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad. Förvaltningsledning Den kommunala förvaltningsorganisationen leds av kommunchef. Kommunchefen arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med att samordna och leda kommunens verksamheter i förverkligandet av kommunens vision och de övergripande målen. Kommunledningsstab Kommunledningsstaben hanterar kvalitets- och verksamhetsutveckling, omvärldsanalys, internationella frågor, kommunikation, säkerhetsfrågor samt ekonomi- och personalstrategi. Huvudprocess Huvudprocessen innefattar delarna välfärd, lärande och samhällsutveckling, alltså de områden som främst bedriver utåtriktad verksamhet mot medborgarna. Till huvudprocesserna till hör följande åtta verksamheter: Miljö och samhällsbyggnad Miljö och samhällsbyggnad ansvarar för en rad olika frågor inom miljö-, bygg-, väg och trafikområdet. Samhällsbyggnad handlägger även mark och exploateringsfrågor som handlar om köp, försäljning och nyttjande av kommunal mark. Miljö- och byggnämnden beslutar i myndighetsfrågor medan övriga frågor behandlas av kommunstyrelsen 1

2 Kultur Kulturverksamhetens arbete syftar till att bedriva basverksamhet inom kulturområdet såsom allmänkultur, bibliotek och kulturarv. Uppdraget är att planera, samordna och utveckla dessa områden i samarbete med lokala och regionala aktörer. Arbete och fritid Verksamheten består av två enheter, arbetsmarknadsenheten och fritidsenheten. Arbetsmarknadsenheten är i sin tur delad i två delar. Arbetscenter som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering och integrationscenter som ger stöd till nyanlända. Fritidsenheten ansvarar för idrotts- och fritidsanläggningar, fritidsgårdsverksamhet, Ungdomens Hus, stöd till föreningslivet i olika former, bokningscentral och lotteritillstånd. Individ och familjeomsorg (IFO) Individ- och familjeomsorgen ansvarar för ekonomiskt bistånd, insatser för barn, ungdomar och vuxna. Handläggarenheten informerar om de insatser som finns inom aktuell lagstiftning samt utreder ansökningar och fattar beslut. Funktionsnedsättning (FN) Funktionsnedsättning utför de insatser som regleras i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om man tillhör LSS personkrets har man rätt att söka insatser enligt LSS. Äldreomsorg (ÄO) Äldreomsorgens huvuduppgift är vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende. Verksamheten arbetar med stöd av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen med insatserna i förebyggande verksamhet, hemtjänst, hälso- och sjukvård och rehabilitering. Skolområde Nord och Syd Skolområdena Nord och Syd har verksamhet inom förskolor och grundskolor. I skolområde Syd ingår även ansvarsområden Centrala elevhälsan, Grundsärskolan, kommunövergripande samarbetsprojekt och skolskjuts. Skolområde Tingsholm Skolområde Tingsholm har verksamhet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskola, Vuxenutbildningen (gymnasial och grundläggande vuxenutbildning), SFI, Särskild utbildning för vuxna och Musikskolan. Stödprocess Stödprocessen fungerar som ett stöd till huvudprocessen och består av intern service. Dessa består av verksamheterna: 2

3 Administrativt processtöd (AP) Administrativt processtöd består av kansli samt projekt och utveckling. Kansli arbetar med juridiska ärenden och administrativt stöd till den politiska ledningen. Här finns kommunstyrelsens diarium, notarius publicus och service runt borgerliga vigslar. Projekt och utveckling ansvarar för utredningar, information och systemförvaltning. Överförmyndaren finns här liksom kommunens växel och vaktmästeri. Fastighet Verksamheten ansvarar för förvaltning och utveckling av de fastigheter som kommunen äger. Förutom drift och underhåll utgör fastighetsskötsel och lokalvård viktiga delar. Verksamheten är uppdragstagare för ny-, om och tillbyggnationer av fastigheterna. Kost Verksamheten omfattar samtliga kök på förskolor, skolor och äldreboenden i kommunen. Konsult och support (K&S) Konsult och support består av fyra funktioner som arbetar med ekonomi-, inköps-, löne- och personalfrågor. IT IT är en verksamhet inom intern service och ansvarar för drift, utveckling och upphandling inom it och telefoni i Ulricehamns kommun. Dokumenthanteringsplanen Inledningsvis ges förklaringar på begrepp som förekommer i dokumenthanteringsplanen samt en instruktion kring gallring av handlingar med tillfällig eller ringa betydelse, rensning i samband med att ett ärende. Begreppsförklaring Handling En handling är information som är lagrad på något underlag, exempelvis på ett papper eller en hårddisk. I lagen beskrivs en handling som en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med hjälp av tekniskt hjälpmedel. En handling kan exempelvis vara ett traditionellt pappersdokument med text, en ritning, ett fotografi, en videofilm, ett ljudband eller ett e-postmeddelande. Med andra ord har underlaget lagringsmediet ingen betydelse, utan det är innehållet som är det viktiga. Informationen måste dock vara lagrad på något sätt. Ett telefonsamtal är därför ingen handling, men det är däremot ett meddelande i en röstbrevlåda. Allmän handling För att en handling ska anses som allmän krävs att två kriterier är uppfyllda. Dels ska handlingen förvaras hos myndigheten, dels ska den vara inkommen eller upprättad hos myndigheten. Det är 3

4 viktigt att påpeka att en allmän handling inte nödvändigtvis är offentlig. Den kan också vara sekretessbelagd, vilket innebär att den är hemlig. Alla handlingar som förvaras på en myndighet är inte allmänna handlingar. Det vanligaste undantaget är sådana handlingar som är myndighetens interna arbetsmaterial, till exempel utkast, koncept eller minnesar i ett pågående ärende. Dessa handlingar blir däremot med automatik allmänna handlingar när de tas om hand för arkivering. Dokument Praktisk definition av informationsbärande dokument: papper (protokoll, brev, förteckningar m.m.) fotografi eller dia, film, video, ljudband, digitalt lagrad information. Bevaras Det innebär att handlingen skall arkiveras för all framtid. Handlingar som skall bevaras levereras till arkivet. Det innebär att handlingen förstörs och därmed inte kan återsökas eller återskapas. Sekretessbelagd handling strimlas. När det exempelvis anges att en handling kan gallras efter tio, så betyder det att gallring utförs på det elfte året. Vid Det innebär att handlingen gallras när den inte längre behövs i verksamheten. Närarkiv Det är arkiv ute i verksamheten i nära anslutning till arbetsplatsen. Centralarkiv Det är kommunens gemensamma arkiv En anmärkning innehåller kompletterande uppgifter, såsom innehåll, uppkomst, hänvisningar och specifika gallringsbestämmelser Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 1. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig eller rutinmässig karaktär 2. Handlingar som har kommit in för kännedom och som inte föranlett någon åtgärd, om de även i övrigt är av ringa betydelse 3. Inkomna handlingar som inte berör myndighetens verksamhetsområde, eller om de är meningslösa och obegripliga, om handlingarna inte kräver vidarebefordran till annan myndighet eller enskild för åtgärd 4

5 4. Register, liggare, listor och andra tillfälliga förteckningar som har tillkommit för att underlätta myndighetens arbete och som saknar betydelse när det gäller att dokumentera myndighetens verksamhet, att återsöka handlingar eller att upprätthålla samband inom arkivet 5. Mottagnings- och delgivningsbevis under förutsättning att de inte har påförts som tillfört ärendet sakuppgift 6. Loggar för e-post och fax under förutsättning att de inte längre behövs för kontroll av överföringen och att de inte heller behövs för återsökning av de handlingar som inkommit till eller utgått från myndigheten och som skall bevaras 7. Handlingar som utgjort underlag för myndighetens interna planering och verksamhetsredovisning, när sammanställning eller annan bearbetning har gjorts, under förutsättning att handlingarna inte heller i övrigt har någon funktion Rensning i samband med att ärenden Senast i samband med att ärendet, ska man ta ställning till om minnesar, utkast eller andra motsvarande handlingar ska arkiveras och därmed bli allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 2 kap 9 i tryckfrihetsförordningen. Att förstöra sådana handlingar som inte ska arkiveras, kallas rensning och är en åtgärd som vidtas oberoende av gallringsregler. Normalt är att handläggaren utför rensningen. Leverans av handlingar till arkivet Handlingarna ska vara rensade från arbets- och informationsmaterial av tillfällig betydelse (t ex reklam, utkast, kopior). Gem, häftklammer, plastregister, plastfickor och postit-lappar ska vara borttagna. Olika typer av handlingar ska vara åtskilda. Handlingarna ska vara ordnade i diarienummerordning, kronologisk ordning eller annan liknande ordning. Handlingarna ska läggas i godkända arkivboxar. Arkivboxarna beställs från aktuell leverantör. Etiketter (arkivbeständiga) används på etiketten skrivs varifrån handlingarna kommer (förvaltning/ enhet och innehåll). Arkivförteckning ska ifyllas. Kontakta kommunstyrelsens arkivredogörare för mer information. Leveransreversal ska medfölja med uppgifter om förvaltning/myndighet/enhet, vilka handlingar som levereras, samt namn och kontaktuppgifter till den som är ansvarig för överlämnandet. Om leveransreversalen saknas, returneras handlingarna. 5

6 System I dokumenthanteringsplanen hänvisas till ett antal system. Nedan ges en kort förklaring av de olika systemen. Accorda Hantering av praktikplatser och introduktionsersättning ALP IM - Diariesystem Amea Hantering av praktikplatser Cams - Fastighetssystem Cimkey Incidentrapporteringssystem Defgo - Enkätverktyg FRI Bokningssystem för uthyrning av lokaler Fronter Lärplattform på gymnasiet Infomentor Lärplattform på grundskolan6 IST - Elevregister kommunity Kommunens intranät Nilex Ärendehanteringsssystem för IT Personec Personalsystem ProCapita Elevregistersystem QlikView - Beslutsstödssystem Raindance - Ekonomisystem Elektroniska guider (e-guider) Stratsys Kvalitet och ledningssystem TendSign - Upphandlingssystem Time Care Schemaläggningsprogram för personal Treserva Välfärdssystem (Individ- och familjeomsorg, Funktionsnedsättning, Äldreomsorg) Troman - Förtroendemannaregister WebbSesam Bokning av hjälpmedel inom hälso- och sjukvårdsfunktionen Winlas Personalsystem för LAS-dagar Dokumenthanteringsplanens uppbyggnad Dokumenthanteringsplanen inleds med en kommungemensam del där vissa processer så som ledningsprocess, personalprocess med flera har lyfts ut. Dessa är kommungemensamma och ska följas av alla verksamheter. I nästa revision kommer fler kommungemensamma processer att lyftas ut, exempelvis ekonomiprocessen. Efter den kommungemensamma delen presenteras först stödverksamheterna och där efter huvudprocessernas verksamheter i enlighet med verksamhetsbeskrivningarna ovan. Handling Vilken typ av handling som avses Förvaringssätt Hur handlingen förvaras Förvaringsplats Var handlingen förvaras Bevaras/ Anger om handlingen ska bevaras eller efter hur lång tid handlingen ska gallras närarkiv, centralarkiv Anger efter hur lång tid handlingen överförs till arkiven Ger upplysning eller förklaring till handlingen eller hantering av handlingen. 6

7 Kommungemensamt Ledningsprocess Protokoll eller mötesar från ledningsmöten, verksamhetsmöten och dyligt interna enhetsmöten/funktionsmöten Pärm/Digitalt Chefs tjänsterum/ verksamhetens samarbetsyta/g: Undantag om de innehåller beslut eller unik information av direkt betydelse för verksamheten Protokoll med dagordning och deltagarlista inklusive bilagor Digitalt Intranätet Bevaras Dagarkiv/Webben/AL Styrdokument Akt/Digitalt P IM Bevaras Verksamhetsplan med mål, verksamhetsuppföljning och verksamhetsberättelse Digitalt Stratsys Bevaras Delegationsbeslut Alla typer av protokoll bör generellt bevaras med undantag för vigsel och partnerskapsregistrering som årligen skickas till Länsstyrelsen, dock sparas en kopia. Anmälan om delegationsbeslut Aktomslag/Digitalt Dagarkiv, pärm i tjänsterum/alp IM Bevaras 1 år/3 år 3 år/ 10 år Anmälan av delegationsbeslut bevaras i aktomslag. Läggs i arkivkkartong efter 1 år. Delegationsbeslut Pärm/Digitalt Tjänsterum/olika verksamhetssysstem Bevaras Beslut skrivs/registreas i respektive verksamhet. Anmälan om delegationsbeslut ska rapporteras till ansvarig nämnd. Underlag till delegationsbeslut Administration Handlingar, korrespondens av ringa eller tillfällig betydelse Handlingar, korrespondens, tjänsteskrivelse av betydelse Pärm/Digitalt Papper, pärm, mappar, akter/digitalt Pärm/akt/Digitalt Pärm/olika verksamhetssysstem/g: Bevaras Tjänsterum/olika system Tjänsterum/dagarkiv/A LP IM Bevaras 1 år Vid behov Underlag för delegationsbeslut bevaras av respektive verksamhet. Inkluderar kladdar, arbetsmaterial, kopior, utkast och koncept

8 Inforamation på intranätet Digitalt Intranätet Information på kommunens hemsida/webb Digitalt Webben Bevaras Inkomna synpunkter och klagomål Akt/Digitalt Dagarkiv/ALP IM Bevaras Kopior av handlingar som i original som förvaras på annat håll i kommunen och som saknar betydelse för den egna verksamheten Pärm/digitalt Tjänsterum/Digitalt Nyckelkvittenser Papper Pärm på tjänsterum 2 år efter Pressmeddelanden Digitalt P:/G: Bevaras Remissvar, Yttrande, Tjänsteskrivelser Akt/Digitalt Dagarkiv/ALP IM Bevaras Personal, Kommungemensamt Anhörigförteckning Anmälan om arbetsskada och handlingar som hör därtill, exempelvis ansökan om ersättning, tillbudsrapport Pärm/Digitalt Papper/Digitalt Tjänsterum/ Reception/Personec Sekretesskåp närarkivet på K&S/Incidentrapporter ingssystem Bevaras Annonsbeställning/kravprofil Digitalt G: 36 månader Annonser gällande ledig tjänst (kungörelser) Digitalt Offentliga jobb efter 36 månader Anställningsavtal/Anställningsbes lut/anställningsbevis Peronalakt Närarkiv K&S Bevaras AnställningsavtalAnställningsavtal /Anställningsbeslut/Anställnings bevis, kopior Pärm, akt/digitalt Chefs kontor/ G: Intranätet kan även benämnas kommunityn Ex inkomna remisser mm Kopior kan gallras vid. Kan sökas ut i externa system (AFA, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket) av personalsekreterare Original finns på Konsult och Support, kopior kan gallras vid inaktuallitet Orginalet finns i systemet och bevaras i 36 månader. Kopior i verksamheten kan gallras vid.

9 Ansökningshandlingar, ej erhållen tjänst Digitalt Offentliga jobb efter 2 år Ansökningshandlingar, erhållen tjänst Papper/Digitalt Pga möjligheten att överklaga enligt 23 i lag om förbud mot diskriminering Personalakt, Offentliga jobb Bevaras Original i personalakten. Arbetsgivarintyg Pärm/Digitalt Pärm i närarkiv/ K: Bevaras Arbetstidsschema/ tjänstgöringsschema Dokument gällande LAShantering: - Anspråk på företrädesrätt - Avstående från rätten till konvertering - Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad Pärm/Digitalt Tjänsterum/ Personec/TimeCare Personalassistents kontor/winlas efter 2 år Pärm/Digitalt Bevaras Dokumentation från lönesamtal Pärm/Akt Chefs kontor när Dokumentation från anställningen medarbetar/utvecklingssamtal Pärm/Akt Chefs kontor upphör Introduktion för nyanställda Pärm Tjänsterum Bevaras Vid behov Vid behov Intyg från läkare eller tandläkare som arbetstagaren lämnat till arbetsgivaren Pärm/Akt Chefs kontor efter 10 år Kompetensutvecklingsplaner Pärm/Akt Chefs kontor Bevaras Före 2000 finns de i pärmar, därefter digitalt på K:. Kopior i verksamhetens personalakter kan gallras vid Vissa verksamheten vill spara minst 5 år för kontroll av vem som har jobbat högtider Gäller dokumenterade överenskommelser, övriga ar gallras vid Gäller det rehabärenden eller anmälan om arbetsskada dessa lämnas till Konsult och Support. Endast original i personalakten behöver bevaras.

10 Ledighetsansökan (exempelvis: semester, tjänstledighet, fackligt uppdrag, föräldrarledighet, enskild angelägenhet) för mer än 6 månader Pärm/Digitalt Löneassistentens kontor/personec efter 5 år Efter 2 år Finns i 3 exemplar, original hos den sökande, blå kopia lämnas till lönefunktionen, grön kopia förvaras i verksamheten Ledighetsansökan (exempelvis: semester, tjänstledighet, fackligt uppdrag, föräldrarledighet, enskild angelägenhet) för mindre än 6 månader Pärm/Digitalt Lönesättning/ lönerevision, underlag för/förhandlingsunderlag Papper/Digitalt Pärm i tjänsterum/ P: Löneunderlag - månadsrapport Löneunderlag - timrapporter Papper Pärm Löneassistentens kontor/personec efter 5 år Efter 2 år Pärm i tjänsterum, närarkiv 2 år / 10 år Löneassistents kontor/personalakten Bevaras Efter 2 år Registerutdrag ur brottsregistret Pärm Chefs kontor efter 1 år Finns i 3 exemplar, original hos den sökande, blå kopia lämnas till lönefunktionen, grön kopia förvaras i verksamheten 2 år om utbetalning skett via lönesystemet, annars 10 år underlag för beräkning av lön till exempel semester-/timlistor, ob-listor, sjukanmälningar, försäkran för sjuklön, ledighetsansökningar Timrapporter ska bevaras då det används som ett anställningsavtal Görs vid nyanställning, utdrag är endast giltiga 1 år Rehabilitering, personal Akt Sekretesskåp i närarkivet på K&S Bevaras Handlingarna från arbetsgivarens rehabiliteringsutredning bevaras väsentligen utan undantag, i personalakt, med beaktning för sekretess. Kopior i verksamheten kan gallras vid.

11 Semesterlistor Sjukanmälan Papper/ Digitalt Papper om fler än 8 dagar/digitalt- färre än 8 dagar Lokal förvaring/ G:, verksamhetens samarbetsyta, Personec Chefs kontor/personec efter 2 år Tjänstgöringsintyg Digitalt Personec Bevaras Tjänstgöringsbetyg Papper/Digitalt Personalakt/ G:, P: Bevaras Tystnadsplikt/Sektretess Pärm, akt/digitalt Tjänsterum, Personalakten/ G: Bevaras Fr o m ska personal själva anmäla i personec. Papperskopior behöver inte bevaras då nya original kan skrivas ut från Personec Närmsta chef ansvarar för att lämna kopia på betyg till personalakten på K&S Endast original i personalakten behöver bevaras. Kopior ute i verksamheten gallras vid. Övriga förekommande handlingar angående personal, där det kan föreligga ett värde i att bevara för den enskilde, för kommunen, framtida forskning exempelvis olycksfall, arbetsmiljö, personalvård, arbetskador Digitalt Personalakten på G: Bevaras 10 år Individärenden bevaras i resp. personalakt. Facklig samverkan Facklig tid, rapporter och sammanställningar Digitalt Personalsystem/person akt G: Förhandlingsprotokoll, löner/löneöversyn/ revisionsförhandlingar med bilagor Papper Aktskåp/ Tjänsterum efter 10 år 2 år efter 10 år om inte handlingen är diareförd

12 Protokoll från Processamverkansgrupp (PSG), Centralsamverkansgrupp (CSG), Verksamhetssamverkansgrupp (VCG), Enhetssamverkansgrupp (ESG) Pärm/Digitalt Chefs kontor/intranätet Bevaras Protokoll/ar från Tjänsterum/IntranätG: arbetsplatsträffar (APT) Pärm/digitalt / Fronter efter 2 år Resultatet av skyddsrond genomförda i verksamheten Pärm Närarkiv Bevaras 1 år 10 år Statistik och enkäter- Gemensam Enkäter, sammanställningar/ rapporter, dokumentation om valt verktyg Generellt förekommande, statistik, rapporter och Akt/Digitalt Gäller skyddsrond av fysisk och psykosocial arbetsmiljö Dagarkiv/ALP IM, G:, Qlikview Bevaras 1 år 10 år Papperkopia sparas i pärm på tjänsterum Gallaras vid sammanställningar Pärm/Digitalt Tjänsterum/G: Inkomna svar från kunder och brukare, underlag Digitalt Gallring efter 2 år Exempelvis brukarenkät, närståendeunderökning, föräldrarenkät Medarbetarenkät Statistik som innehåller unik information om verksamheten Papper/Digitalt Papper/Digitalt Pärm hos personalchef/ QlikView Tjänsterum/Defgo/G:/ QlikView Bevaras Bevaras Original finns hos Personalchef, kopia i QlikView Svar på externa enkäter och statistikuppgifter till statlig myndighet, organisatoer med flera Digitalt/papper Tjänsterum/Webbenkät er, Defgo, QlikView Gallring efter 2 år Från Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån mf. Övrig statistik Digitalt/papper Tjänsterum/Webbenkät er, Defgo, QlikView

13 Ledningsprocesser Ledningsprocess Ekonomichefens Dagordning för budgetberedning Pärm/Digitalt tjänsterum efter 1 år Dagordning för möten KS presidie och kommunchef Digitalt KC tjänsterum/ipad Bevaras Dagordning ledningsgrupp Digitalt KC tjänsterum/dator Bevaras Dagordning planeringsmöten huvudprocessen Digitalt KC tjänsterum/ipad Bevaras Dagordning planeringsmöten intern service Digitalt KC tjänsterum/ipad Bevaras Dagordning till KS arbetsgrupper Digitalt KC tjänsterum/g: Bevaras Enhetsmöten inom lärandeverksamheter Digitalt G: efter 2 år Förvaltningens och bolagens information till kommunstyrelsen Digitalt Intranät Bevaras Lokalgrupp, dagordning och minnesar Digitalt Intranät Bevaras Minnesar dialogmöten bolag Pärm Dagarkivet AP efter 2 år Minnesar från kommunchefsmöten Digitalt KC tjänsterum/g: efter 2 år Planeringsmöten för miljö och samhällsbyggnad Digitalt KC tjänsterum/ipad efter 2 år Protokoll ledningsgrupp Digitalt Intranät Bevaras Protokoll/minnesar bolagsmöten Pärm/Digitalt Dagarkivet AP/G: Bevaras Protokoll/minnesar Digitalt Intranät Bevaras från Intern service, Ledning lärande och Välfärd Protokoll/minnesar från verksamhetschefsmöten Digitalt Intranät Bevaras

14 Strategimöten förskola och Digitalt Intranät efter 2 år grundskola Styrelseprotokoll Stadshus AB Pärm Dagarkivet AP Bevaras Styrgrupper för projekt Pärm/digitalt Respektive verksamhet/intranätet 2 år efter att projektet har avslutats VFU-avtal Kommunledningsstab Pärm, akt/digitalt Pärm i filialen, dagarkivet AP/ALP IM Bevaras VFU = Verksamhetsförlagd utbildning, avtal med Högskolan i Borås Ansökningar, redovisningar och andra handlingar kopplade till EUs program och fonder Akt/Digitalt Dagarkiv AP/ALP IM Bevaras Ansökningar, redovisningar och andra handlingar kopplade till övriga externa bidragsgivare Akt/Digitalt Dagarkiv AP/ALP IM Bevaras Kommunövergripande rutiner och processer Digitalt Intranät Måluppfyllnad kommunpolitiskt handlingsprogram Digitalt Stratsys Bevaras Politiska prioriteringar utifrån budget Digitalt G:/P: Bevaras Presentationsmaterial till ledningsgrupp och andra möten Digitalt Intranätet/G: Ulricehamns stadshus AB intern kontrollplan Digitalt G:/P: Bevaras Underlag för tjänsteskrivelser till politiken Digitalt G: Gallaras vid Förvaras under våra arbetssätt KPH = Kommunpolitiskt handlingsprogram Tjänsteskrivelsen lämnas för diarieföring och bevaras.

15 Underlag till årsredovisning Digitalt G:/P: efter 2år Personalchef 10 MBL - kollektivavtal Pärm Tjänsterum Bevaras Fullmakt vid enskild delegation 10 MBL - tvister enligt KHA 10 Pärm Tjänsterum Bevaras MBL Pärm Tjänsterum Bevaras Chefsutvecklingsprogram Pärm/ digitalt Tjänsterum/P: Bevaras (hur länge?) Direktupphandlingar Pärm/ digitalt Tjänsterum/P: 2 år efter avtalet har upphört Enskilda avtal Akt Låst skåp i tjänsterum Bevaras Original förvaras personalakt Enskilda avtal - brl v (kopia) Akt Tjänsterum varje år Original förvaras personalakt Enskilda avtal - tjänstebil (kopia) Akt Tjänsterum varje år Original förvaras personalakt Fullmakter (fackordf) Pärm Tjänsterum Bevaras Förhandlingsprotokoll Pärm Tjänsterum Bevaras Kopior av beslut om lönetillägg Pärm Tjänsterum varje år Original förvaras i personakt LOK Pärm Tjänsterum Bevaras Lönebeslut Digitalt P:/ i excelark Bevaras Löneöversynsförhandlingar Pärm Tjänsterum Bevaras Sekretess enligt 19 kap 6 OSL i förekommande fall Personalekonomisk redovisning Digitalt Stratsys Bevaras Ingår numera i ÅR Personalrelaterade utredningar Akt/digitalt Låst skåp i tjänsterum/p: Bevaras Sekretess enligt 39 kap 1-2 OSL i förekommande fall Promemorior Digitalt P: Bevaras Sekretess enligt 19 kap 6 OSL i förekommande fall Stämningsansökan Pärm Tjänsterum Bevaras Oavsett vem som "stämmer"

16 Ekonomichef Underlag placeringar pensionsfond Pärm Tjänsterum efter ansvarsfrihet Underlag finns även i räkenskaperna, verifikationer Underlag placeringar likvida medel Pärm Tjänsterum efter ansvarsfrihet Dagordning och matr till budgetberedningen Digitalt G: Bevaras Minnesar budgetberedningen Pärm Tjänsterum Säkerhetssamordnare Underlag finns även i räkenskaperna, verifikationer Incidentrapporter Datasystem/Cimkey Server/Kommunityn Bevaras Kopia Avtal Frivilliga Säkerhetssamordnarens resursgruppen Pärm rum Bevaras Kopia Avtal Invid Pärm Säkerhetssamordnarens rum Bevaras Kopia Avtal SÄRF Brandutbildningar Pärm Säkerhetssamordnarens rum Bevaras Kopia Avtal SÄRF KBH Pärm Säkerhetssamordnarens rum Bevaras Kopia Avtal SÄRF SSO Pärm Säkerhetssamordnarens rum Bevaras Minnesar 7H Säkerhetssamordnare Digitalt G: Bevaras Minnesar Brottsförebyggandearbetsgruppen Digitalt G: Bevaras Minnesar Frivilliga Säkerhetssamordnarens resursgruppen Pärm rum Minnesar Hjärtsäkert Ulricehamn Digitalt G: Bevaras

17 Minnesar Informationssäkerhetsgruppen Digitalt G: Bevaras Minnesar POSOM Digitalt G: Bevaras Minnesar Skydda min framtid Pärm Säkerhetssamordnarens rum Bevaras Minnesar Älvgruppen Ätran Pärm/Digitalt Säkerhetssamordnarens rum/g: Bevaras Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser Pärm/Digitalt Säkerhetssamordnarens /Intranätet Bevaras Projektmaterial STYREL Pärm/Kassaskåp Plan 2/Arkiv Bevaras Säkerhetssamordnarens Risk och sårbarhetsanalysen Pärm/Digitalt rum/g: Bevaras Samverkansöverenskommelse med polismyndigheten Säkerhetspolicy Folkhälsosamordnare Pärm, akt/digitalt Digitalt Säkerhetssamordnarens rum, Dagarkiv AP/ALP IM Säkerhetssamordnarens /Intranätet Administration kring bidrag för folkhälsoplanering Pärm/digitalt Tjänsterum/ALP IM Arbetsar kring samverkansgrupp folkhälsoplanering Pärm/digitalt Tjänsterum/P: Avtal angående folkhälsa HSN8 Pärm/digitalt Tjänsterum/ALP IM Dokumentation kring folkhälsonätverk i Sjuhärad Mitten Älvsborg Pärm/digitalt Tjänsterum/P: Måldokument folkhälsa med tillhörande handlingsplan, uppföljning stratsys Pärm/digitalt Tjänsterum/ALP IM Program Folkhälsovecka Pärm/digitalt Tjänsterum/P: Bevaras Bevaras Ingår i diarieförd handlingar Ingår i diarieförd handlingar Ingår i diarieförd handlingar Sekretessklassat material enl säkerhetsskyddslagen Bilagor består av sekretessklassad information

18 Revisionen Granskningsrapporter och Pärm Tjänsterum Bevaras 6 år underlag så som följebrev och svar Inkomna och utgående skrivelser Pärm Tjänsterum Bevaras 6 år Revisorernas protokoll, budget, budgetäskande, revisionsplan, verksamhetsberättelse Pärm Tjänsterum Bevaras 6 år Övrigt såsom: minnesar, cirkulär, kopior av protokoll från nämnder, kursinbjudningar, kallelser mm Mapp Tjänsterum Administrativt processtöd Nämndsadministration Arvodeslistor för fasta beredningar, kopior Pärm Tjänsterum utredare 1 år Original lämnas till personalfunktionen för utbetalning av arvode Beredningarnas slutdokument Pärm Tjänsterum utredare Bevaras 1 år Originalhandlingar överförs till centralarkiv då uppdraget har avslutats KF kallelse/handlingar Pärm Dagarkiv efter 2 år KF protokoll Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov KF:s fasta och tillfälliga beredningar: Välfärd, lärande och samhälls utveckling, Val- och arvodesberedningen. Minnesar Övriga handlingar (dokumentation om medborgardialog mm) KS Beredande utskott kallelse/handlingar Pärm Hos respektive beredningssekreterare Bevaras Vid behov Vid behov Beredningssekreteraren ansvarar för att rensa handlingar och skriva ut på arkivbeständingt papper och lämna till arkivet. Digitalt G: efter 2 år Skickas bara ut digitalt

19 KS Beredande utskott protokoll Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov KS kallelse/handlingar Pärm Dagarkiv efter 2 år KS protokoll Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Minnesar - Kommunfullmäktiges fasta beredningar Pärm Tjänsterum utredare Bevaras 1 år Originalhandlingar överförs till centralarkiv då uppdraget har avslutats Synpunkter från medborgarna som kommer in till beredningarna Kansli och gemensam administration Pärm Tjänsterum utredare Bevaras 1 år Originalhandlingar överförs till centralarkiv då uppdraget har avslutats Alkohol- och serveringstillstånd, arbetsamterial och kopior Papper Arkivskåp i tjänsterum Original diarieförs i Miljö- och Byggreda Ansökningar till hemvärnet Akt/Digitalt Dagarkiv/ALP IM Bevaras Vid behov Vid behov Arkivbeskrivning Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Arkivering, arkivförteckningar Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Avtal Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Om de inte ingår i diarieförda handlingar Avtal, rutinmässiga Pärm Dagarkiv 2 år efter Ex. leasing av kopiatorer Delegationsbeslut Aktomslag Dagarkiv Bevaras Vid behov 3 år Arkivkartong efter 1 år Diarielistor - ärenden Arkivkartong Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Diarieplan Arkivkartong Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Arkiveras när ny plan antas Diarium Akt/Digitalt Dagarkiv/ALP IM Bevaras Per år och diarienummerordning Detaljplaner, vindkraftsplan med tillhörande handlingar förvaras i original hos miljö och samhällsbyggnad Dagarkiv - arkivkartong, per år och diarienummerordning Arkivskåp - föregående och innevarande år Dokumenthanteringsplan Pärm/Digitalt Dagarkiv/G: Bevaras Vid behov Vid behov

20 Egenproducerat Tjänsterum Arkivkartong informationsmaterial informationsenheten Vid behov Vid behov Bevaras Ej diarieförda handlingar Tidsskriftssamlare Dagarkiv Bevaras Vid behov Förtroendemannakatalog Kartong/Digitalt Troman/dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Handlingar av tillfällig eller ringa Papper/Digitalt Tjänsterum/olika Omedelbart betydelse system Handlingar rörande konsumentverksamhet Papper Borås stadsarkiv Bevaras Innevarande år förvaras på registrators tjänsterum. Arkivkartong efter 1 år Vi har avtal med Borås Stad från och med hösten 2003 Kopia av vigselprotokoll Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Original skickas årligen till länsstyrelsen Kopior av fakturor Pärm Registrators tjänsterum efter 1 år Leveransreversal för överlämnade handlingar till arkivet Pärm Tjänsterum Bevaras Vid behov Vid behov Kvitto över handlingar levererade från verksamheterna Läkarintyg Pärm Dagarkiv, i kassaskåp efter 2 år Minnesgåvor, brev rekvisition Pärm Tjänsterum Bevaras Vid behov Vid behov Notarius publicus/apostille Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Protokoll och handlingar från olika fonder Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Prästfonden, Gerda Stombergs minne med flera Protokoll VSG Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov SFS - Svensk författningsamling Pärm Registrators tjänsterum efter 1 år Utvecklingssamtal/lönesamtal Pärm Övriga skrivelser som ej diarieförs Papper PUL-administration Verksamhetschefens tjänsterum Mapp på registrators tjänsterum anställningens upphörande efter 6 månader

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Dokumenthanteringsplan 1/57 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN I KRISTIANSTADS KOMMUN Enligt det kommunala arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158, ska dokumenthanteringsplaner

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun

Dokumenthanteringsplan Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun Dokumenthanteringsplan Omsorgs och socialförvaltningen, Mjölby kommun Diarienummer: OSN 2014:21 Beslutad av Omsorgs och socialnämnden i Mjölby kommun, 20150224 23 Dokumentansvarig Namn: Beatrice Karlsson

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-05-30 82, dnr 2012-20 Innehåll/verksamhet Sida nr Innehållsförteckning 1 Arbetsmarknadsenheten Activa 2

Läs mer

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 Socialnämnd Socialförvaltning DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 2 Innehållsförteckning sid 1 INLEDNING 3 1.1 Dokumenthanteringsplanens syfte, funktion och struktur 3 1.2 Hantering av

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 2011-06-30 Sofia Särdquist kommunarkivarie 1 Inledning Följande arkivbeskrivning är ett gemensamt dokument för samtliga pågående kommunala arkivbildare

Läs mer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer

Ärenderegistrering. Ärenderegistrering. E-post & Internet. Riktlinjer Ärenderegistrering E-post & Internet Riktlinjer Innehåll Ärenderegistrering Sammanfattning 3 Offentlighetsprincipen 3 Handlingar Vad är en allmän handling? 4 Förvaras 4 Inkommen och upprättad 5 Arbetsmaterial

Läs mer

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun

Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Regler och riktlinjer för effektiv ärendehantering och nämndadministration i Lilla Edets kommun Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-05, 25 sid 2/33 Innehåll Innehåll... 3 1. Varför behövs en handbok?...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning

Dokumenthanteringsplan Administrativ avdelning Administrativ avdelning Kommuna rkiv Bevaras / Gallras Administration Anmälan serveringsansvariga Hängmapp, chefssekreterare Administration Delegationsbeslut Pärm, chefssekreterare 5 år Bevaras Original

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium.

Diarieföring. D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Laglighetsprövning D-nr W3D3 Diariet Papper/ Digitalt. Digitalt s diarium. 01 Styra och leda verksamheten 01.01 Överlägga och besluta 01.02 Planera mål och resuser 01.01.06 Hantera beslutsfattande nämnd 01.01.07 Anmäla delegation 01.01.08 Informera nämnd/styrelse 01.01.09 Hantera

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SYFTE ANSVAR. Arkivansvarig: Ekonomichefen. Arkivredogörare för varje affärsområde: Affärsområdeschefer

SYFTE ANSVAR. Arkivansvarig: Ekonomichefen. Arkivredogörare för varje affärsområde: Affärsområdeschefer 1 (19) BESKRIVNING Detta dokument innehåller arkivbeskrivning samt dokumenthanteringsplan och redogör för hur olika sorters redovisande dokument ska hanteras. SYFTE Säkerställa att redovisande dokument

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02.

Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. Gemensam dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Västra Götalandsregionen 1. Arkivnämndens beslut 2007-05-02. LEDNINGS- OCH FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE ADMINISTRATION...3 ALLMÄN

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Beskrivning av stadens nuvarande centrala verksamhetssystem

Beskrivning av stadens nuvarande centrala verksamhetssystem SID 1 (53) Bilaga 2C Beskrivning av stadens nuvarande centrala verksamhetssystem Förfrågningsunderlag Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer