Kommunfullmäktige har , 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige har 2013-10-28, 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad."

Transkript

1 Inledning Arkivlagen anger att varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv. I detta ingår bland annat att fastställa vilka handlingar som ska vara arkivhandlingar och att verkställa gallring i arkivet. Kommunfullmäktige har , 18, fastställt ett arkivreglemente. Bifogas. I reglementet anges att varje myndighet (i vår organisation varje verksamhet och förvaltningsledning/kommunledningsstab) ska redovisa sitt arkiv genom en arkivbeskrivning och en arkivförteckning. För varje verksamhet ska också en dokumenthanteringsplan (DHP) upprättas. I DHP anges de handlingstyper som finns inom respektive verksamhet, sätt och plats för förvaring, om handlingen ska bevaras eller gallras. Vid bevaring ska tid anges för när handlingen ska flyttas över till olika arkiv. Om handlingen ska gallras ska det finnas en tidsangivelse när detta ska ske. Dokumenthanteringsplanens syfte är att fastställa var och hur dokument hanteras, förvaras och hur de får gallras. Dokumenthanteringsplanen ska uppdateras årligen. Utarbetandet av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan har gått i olika steg. Metoden har varit inventering av verksamheternas dokument dels genom samtal med medarbetare, dels genom att rent fysiskt gå igenom dokumenten. Uppgifterna har sedan sammanställts i en plan som har stämts av med medarbetarna. Dokumenthanteringsplanen ska användas av alla. Beskrivning av organisationen Här kommer vi att redogöra för hur Ulricehamn kommun är organiserad. Förvaltningsledning Den kommunala förvaltningsorganisationen leds av kommunchef. Kommunchefen arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med att samordna och leda kommunens verksamheter i förverkligandet av kommunens vision och de övergripande målen. Kommunledningsstab Kommunledningsstaben hanterar kvalitets- och verksamhetsutveckling, omvärldsanalys, internationella frågor, kommunikation, säkerhetsfrågor samt ekonomi- och personalstrategi. Huvudprocess Huvudprocessen innefattar delarna välfärd, lärande och samhällsutveckling, alltså de områden som främst bedriver utåtriktad verksamhet mot medborgarna. Till huvudprocesserna till hör följande åtta verksamheter: Miljö och samhällsbyggnad Miljö och samhällsbyggnad ansvarar för en rad olika frågor inom miljö-, bygg-, väg och trafikområdet. Samhällsbyggnad handlägger även mark och exploateringsfrågor som handlar om köp, försäljning och nyttjande av kommunal mark. Miljö- och byggnämnden beslutar i myndighetsfrågor medan övriga frågor behandlas av kommunstyrelsen 1

2 Kultur Kulturverksamhetens arbete syftar till att bedriva basverksamhet inom kulturområdet såsom allmänkultur, bibliotek och kulturarv. Uppdraget är att planera, samordna och utveckla dessa områden i samarbete med lokala och regionala aktörer. Arbete och fritid Verksamheten består av två enheter, arbetsmarknadsenheten och fritidsenheten. Arbetsmarknadsenheten är i sin tur delad i två delar. Arbetscenter som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering och integrationscenter som ger stöd till nyanlända. Fritidsenheten ansvarar för idrotts- och fritidsanläggningar, fritidsgårdsverksamhet, Ungdomens Hus, stöd till föreningslivet i olika former, bokningscentral och lotteritillstånd. Individ och familjeomsorg (IFO) Individ- och familjeomsorgen ansvarar för ekonomiskt bistånd, insatser för barn, ungdomar och vuxna. Handläggarenheten informerar om de insatser som finns inom aktuell lagstiftning samt utreder ansökningar och fattar beslut. Funktionsnedsättning (FN) Funktionsnedsättning utför de insatser som regleras i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Om man tillhör LSS personkrets har man rätt att söka insatser enligt LSS. Äldreomsorg (ÄO) Äldreomsorgens huvuduppgift är vård och omsorg i ordinärt och särskilt boende. Verksamheten arbetar med stöd av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen med insatserna i förebyggande verksamhet, hemtjänst, hälso- och sjukvård och rehabilitering. Skolområde Nord och Syd Skolområdena Nord och Syd har verksamhet inom förskolor och grundskolor. I skolområde Syd ingår även ansvarsområden Centrala elevhälsan, Grundsärskolan, kommunövergripande samarbetsprojekt och skolskjuts. Skolområde Tingsholm Skolområde Tingsholm har verksamhet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskola, Vuxenutbildningen (gymnasial och grundläggande vuxenutbildning), SFI, Särskild utbildning för vuxna och Musikskolan. Stödprocess Stödprocessen fungerar som ett stöd till huvudprocessen och består av intern service. Dessa består av verksamheterna: 2

3 Administrativt processtöd (AP) Administrativt processtöd består av kansli samt projekt och utveckling. Kansli arbetar med juridiska ärenden och administrativt stöd till den politiska ledningen. Här finns kommunstyrelsens diarium, notarius publicus och service runt borgerliga vigslar. Projekt och utveckling ansvarar för utredningar, information och systemförvaltning. Överförmyndaren finns här liksom kommunens växel och vaktmästeri. Fastighet Verksamheten ansvarar för förvaltning och utveckling av de fastigheter som kommunen äger. Förutom drift och underhåll utgör fastighetsskötsel och lokalvård viktiga delar. Verksamheten är uppdragstagare för ny-, om och tillbyggnationer av fastigheterna. Kost Verksamheten omfattar samtliga kök på förskolor, skolor och äldreboenden i kommunen. Konsult och support (K&S) Konsult och support består av fyra funktioner som arbetar med ekonomi-, inköps-, löne- och personalfrågor. IT IT är en verksamhet inom intern service och ansvarar för drift, utveckling och upphandling inom it och telefoni i Ulricehamns kommun. Dokumenthanteringsplanen Inledningsvis ges förklaringar på begrepp som förekommer i dokumenthanteringsplanen samt en instruktion kring gallring av handlingar med tillfällig eller ringa betydelse, rensning i samband med att ett ärende. Begreppsförklaring Handling En handling är information som är lagrad på något underlag, exempelvis på ett papper eller en hårddisk. I lagen beskrivs en handling som en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med hjälp av tekniskt hjälpmedel. En handling kan exempelvis vara ett traditionellt pappersdokument med text, en ritning, ett fotografi, en videofilm, ett ljudband eller ett e-postmeddelande. Med andra ord har underlaget lagringsmediet ingen betydelse, utan det är innehållet som är det viktiga. Informationen måste dock vara lagrad på något sätt. Ett telefonsamtal är därför ingen handling, men det är däremot ett meddelande i en röstbrevlåda. Allmän handling För att en handling ska anses som allmän krävs att två kriterier är uppfyllda. Dels ska handlingen förvaras hos myndigheten, dels ska den vara inkommen eller upprättad hos myndigheten. Det är 3

4 viktigt att påpeka att en allmän handling inte nödvändigtvis är offentlig. Den kan också vara sekretessbelagd, vilket innebär att den är hemlig. Alla handlingar som förvaras på en myndighet är inte allmänna handlingar. Det vanligaste undantaget är sådana handlingar som är myndighetens interna arbetsmaterial, till exempel utkast, koncept eller minnesar i ett pågående ärende. Dessa handlingar blir däremot med automatik allmänna handlingar när de tas om hand för arkivering. Dokument Praktisk definition av informationsbärande dokument: papper (protokoll, brev, förteckningar m.m.) fotografi eller dia, film, video, ljudband, digitalt lagrad information. Bevaras Det innebär att handlingen skall arkiveras för all framtid. Handlingar som skall bevaras levereras till arkivet. Det innebär att handlingen förstörs och därmed inte kan återsökas eller återskapas. Sekretessbelagd handling strimlas. När det exempelvis anges att en handling kan gallras efter tio, så betyder det att gallring utförs på det elfte året. Vid Det innebär att handlingen gallras när den inte längre behövs i verksamheten. Närarkiv Det är arkiv ute i verksamheten i nära anslutning till arbetsplatsen. Centralarkiv Det är kommunens gemensamma arkiv En anmärkning innehåller kompletterande uppgifter, såsom innehåll, uppkomst, hänvisningar och specifika gallringsbestämmelser Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 1. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig eller rutinmässig karaktär 2. Handlingar som har kommit in för kännedom och som inte föranlett någon åtgärd, om de även i övrigt är av ringa betydelse 3. Inkomna handlingar som inte berör myndighetens verksamhetsområde, eller om de är meningslösa och obegripliga, om handlingarna inte kräver vidarebefordran till annan myndighet eller enskild för åtgärd 4

5 4. Register, liggare, listor och andra tillfälliga förteckningar som har tillkommit för att underlätta myndighetens arbete och som saknar betydelse när det gäller att dokumentera myndighetens verksamhet, att återsöka handlingar eller att upprätthålla samband inom arkivet 5. Mottagnings- och delgivningsbevis under förutsättning att de inte har påförts som tillfört ärendet sakuppgift 6. Loggar för e-post och fax under förutsättning att de inte längre behövs för kontroll av överföringen och att de inte heller behövs för återsökning av de handlingar som inkommit till eller utgått från myndigheten och som skall bevaras 7. Handlingar som utgjort underlag för myndighetens interna planering och verksamhetsredovisning, när sammanställning eller annan bearbetning har gjorts, under förutsättning att handlingarna inte heller i övrigt har någon funktion Rensning i samband med att ärenden Senast i samband med att ärendet, ska man ta ställning till om minnesar, utkast eller andra motsvarande handlingar ska arkiveras och därmed bli allmänna handlingar enligt bestämmelserna i 2 kap 9 i tryckfrihetsförordningen. Att förstöra sådana handlingar som inte ska arkiveras, kallas rensning och är en åtgärd som vidtas oberoende av gallringsregler. Normalt är att handläggaren utför rensningen. Leverans av handlingar till arkivet Handlingarna ska vara rensade från arbets- och informationsmaterial av tillfällig betydelse (t ex reklam, utkast, kopior). Gem, häftklammer, plastregister, plastfickor och postit-lappar ska vara borttagna. Olika typer av handlingar ska vara åtskilda. Handlingarna ska vara ordnade i diarienummerordning, kronologisk ordning eller annan liknande ordning. Handlingarna ska läggas i godkända arkivboxar. Arkivboxarna beställs från aktuell leverantör. Etiketter (arkivbeständiga) används på etiketten skrivs varifrån handlingarna kommer (förvaltning/ enhet och innehåll). Arkivförteckning ska ifyllas. Kontakta kommunstyrelsens arkivredogörare för mer information. Leveransreversal ska medfölja med uppgifter om förvaltning/myndighet/enhet, vilka handlingar som levereras, samt namn och kontaktuppgifter till den som är ansvarig för överlämnandet. Om leveransreversalen saknas, returneras handlingarna. 5

6 System I dokumenthanteringsplanen hänvisas till ett antal system. Nedan ges en kort förklaring av de olika systemen. Accorda Hantering av praktikplatser och introduktionsersättning ALP IM - Diariesystem Amea Hantering av praktikplatser Cams - Fastighetssystem Cimkey Incidentrapporteringssystem Defgo - Enkätverktyg FRI Bokningssystem för uthyrning av lokaler Fronter Lärplattform på gymnasiet Infomentor Lärplattform på grundskolan6 IST - Elevregister kommunity Kommunens intranät Nilex Ärendehanteringsssystem för IT Personec Personalsystem ProCapita Elevregistersystem QlikView - Beslutsstödssystem Raindance - Ekonomisystem Elektroniska guider (e-guider) Stratsys Kvalitet och ledningssystem TendSign - Upphandlingssystem Time Care Schemaläggningsprogram för personal Treserva Välfärdssystem (Individ- och familjeomsorg, Funktionsnedsättning, Äldreomsorg) Troman - Förtroendemannaregister WebbSesam Bokning av hjälpmedel inom hälso- och sjukvårdsfunktionen Winlas Personalsystem för LAS-dagar Dokumenthanteringsplanens uppbyggnad Dokumenthanteringsplanen inleds med en kommungemensam del där vissa processer så som ledningsprocess, personalprocess med flera har lyfts ut. Dessa är kommungemensamma och ska följas av alla verksamheter. I nästa revision kommer fler kommungemensamma processer att lyftas ut, exempelvis ekonomiprocessen. Efter den kommungemensamma delen presenteras först stödverksamheterna och där efter huvudprocessernas verksamheter i enlighet med verksamhetsbeskrivningarna ovan. Handling Vilken typ av handling som avses Förvaringssätt Hur handlingen förvaras Förvaringsplats Var handlingen förvaras Bevaras/ Anger om handlingen ska bevaras eller efter hur lång tid handlingen ska gallras närarkiv, centralarkiv Anger efter hur lång tid handlingen överförs till arkiven Ger upplysning eller förklaring till handlingen eller hantering av handlingen. 6

7 Kommungemensamt Ledningsprocess Protokoll eller mötesar från ledningsmöten, verksamhetsmöten och dyligt interna enhetsmöten/funktionsmöten Pärm/Digitalt Chefs tjänsterum/ verksamhetens samarbetsyta/g: Undantag om de innehåller beslut eller unik information av direkt betydelse för verksamheten Protokoll med dagordning och deltagarlista inklusive bilagor Digitalt Intranätet Bevaras Dagarkiv/Webben/AL Styrdokument Akt/Digitalt P IM Bevaras Verksamhetsplan med mål, verksamhetsuppföljning och verksamhetsberättelse Digitalt Stratsys Bevaras Delegationsbeslut Alla typer av protokoll bör generellt bevaras med undantag för vigsel och partnerskapsregistrering som årligen skickas till Länsstyrelsen, dock sparas en kopia. Anmälan om delegationsbeslut Aktomslag/Digitalt Dagarkiv, pärm i tjänsterum/alp IM Bevaras 1 år/3 år 3 år/ 10 år Anmälan av delegationsbeslut bevaras i aktomslag. Läggs i arkivkkartong efter 1 år. Delegationsbeslut Pärm/Digitalt Tjänsterum/olika verksamhetssysstem Bevaras Beslut skrivs/registreas i respektive verksamhet. Anmälan om delegationsbeslut ska rapporteras till ansvarig nämnd. Underlag till delegationsbeslut Administration Handlingar, korrespondens av ringa eller tillfällig betydelse Handlingar, korrespondens, tjänsteskrivelse av betydelse Pärm/Digitalt Papper, pärm, mappar, akter/digitalt Pärm/akt/Digitalt Pärm/olika verksamhetssysstem/g: Bevaras Tjänsterum/olika system Tjänsterum/dagarkiv/A LP IM Bevaras 1 år Vid behov Underlag för delegationsbeslut bevaras av respektive verksamhet. Inkluderar kladdar, arbetsmaterial, kopior, utkast och koncept

8 Inforamation på intranätet Digitalt Intranätet Information på kommunens hemsida/webb Digitalt Webben Bevaras Inkomna synpunkter och klagomål Akt/Digitalt Dagarkiv/ALP IM Bevaras Kopior av handlingar som i original som förvaras på annat håll i kommunen och som saknar betydelse för den egna verksamheten Pärm/digitalt Tjänsterum/Digitalt Nyckelkvittenser Papper Pärm på tjänsterum 2 år efter Pressmeddelanden Digitalt P:/G: Bevaras Remissvar, Yttrande, Tjänsteskrivelser Akt/Digitalt Dagarkiv/ALP IM Bevaras Personal, Kommungemensamt Anhörigförteckning Anmälan om arbetsskada och handlingar som hör därtill, exempelvis ansökan om ersättning, tillbudsrapport Pärm/Digitalt Papper/Digitalt Tjänsterum/ Reception/Personec Sekretesskåp närarkivet på K&S/Incidentrapporter ingssystem Bevaras Annonsbeställning/kravprofil Digitalt G: 36 månader Annonser gällande ledig tjänst (kungörelser) Digitalt Offentliga jobb efter 36 månader Anställningsavtal/Anställningsbes lut/anställningsbevis Peronalakt Närarkiv K&S Bevaras AnställningsavtalAnställningsavtal /Anställningsbeslut/Anställnings bevis, kopior Pärm, akt/digitalt Chefs kontor/ G: Intranätet kan även benämnas kommunityn Ex inkomna remisser mm Kopior kan gallras vid. Kan sökas ut i externa system (AFA, Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket) av personalsekreterare Original finns på Konsult och Support, kopior kan gallras vid inaktuallitet Orginalet finns i systemet och bevaras i 36 månader. Kopior i verksamheten kan gallras vid.

9 Ansökningshandlingar, ej erhållen tjänst Digitalt Offentliga jobb efter 2 år Ansökningshandlingar, erhållen tjänst Papper/Digitalt Pga möjligheten att överklaga enligt 23 i lag om förbud mot diskriminering Personalakt, Offentliga jobb Bevaras Original i personalakten. Arbetsgivarintyg Pärm/Digitalt Pärm i närarkiv/ K: Bevaras Arbetstidsschema/ tjänstgöringsschema Dokument gällande LAShantering: - Anspråk på företrädesrätt - Avstående från rätten till konvertering - Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad Pärm/Digitalt Tjänsterum/ Personec/TimeCare Personalassistents kontor/winlas efter 2 år Pärm/Digitalt Bevaras Dokumentation från lönesamtal Pärm/Akt Chefs kontor när Dokumentation från anställningen medarbetar/utvecklingssamtal Pärm/Akt Chefs kontor upphör Introduktion för nyanställda Pärm Tjänsterum Bevaras Vid behov Vid behov Intyg från läkare eller tandläkare som arbetstagaren lämnat till arbetsgivaren Pärm/Akt Chefs kontor efter 10 år Kompetensutvecklingsplaner Pärm/Akt Chefs kontor Bevaras Före 2000 finns de i pärmar, därefter digitalt på K:. Kopior i verksamhetens personalakter kan gallras vid Vissa verksamheten vill spara minst 5 år för kontroll av vem som har jobbat högtider Gäller dokumenterade överenskommelser, övriga ar gallras vid Gäller det rehabärenden eller anmälan om arbetsskada dessa lämnas till Konsult och Support. Endast original i personalakten behöver bevaras.

10 Ledighetsansökan (exempelvis: semester, tjänstledighet, fackligt uppdrag, föräldrarledighet, enskild angelägenhet) för mer än 6 månader Pärm/Digitalt Löneassistentens kontor/personec efter 5 år Efter 2 år Finns i 3 exemplar, original hos den sökande, blå kopia lämnas till lönefunktionen, grön kopia förvaras i verksamheten Ledighetsansökan (exempelvis: semester, tjänstledighet, fackligt uppdrag, föräldrarledighet, enskild angelägenhet) för mindre än 6 månader Pärm/Digitalt Lönesättning/ lönerevision, underlag för/förhandlingsunderlag Papper/Digitalt Pärm i tjänsterum/ P: Löneunderlag - månadsrapport Löneunderlag - timrapporter Papper Pärm Löneassistentens kontor/personec efter 5 år Efter 2 år Pärm i tjänsterum, närarkiv 2 år / 10 år Löneassistents kontor/personalakten Bevaras Efter 2 år Registerutdrag ur brottsregistret Pärm Chefs kontor efter 1 år Finns i 3 exemplar, original hos den sökande, blå kopia lämnas till lönefunktionen, grön kopia förvaras i verksamheten 2 år om utbetalning skett via lönesystemet, annars 10 år underlag för beräkning av lön till exempel semester-/timlistor, ob-listor, sjukanmälningar, försäkran för sjuklön, ledighetsansökningar Timrapporter ska bevaras då det används som ett anställningsavtal Görs vid nyanställning, utdrag är endast giltiga 1 år Rehabilitering, personal Akt Sekretesskåp i närarkivet på K&S Bevaras Handlingarna från arbetsgivarens rehabiliteringsutredning bevaras väsentligen utan undantag, i personalakt, med beaktning för sekretess. Kopior i verksamheten kan gallras vid.

11 Semesterlistor Sjukanmälan Papper/ Digitalt Papper om fler än 8 dagar/digitalt- färre än 8 dagar Lokal förvaring/ G:, verksamhetens samarbetsyta, Personec Chefs kontor/personec efter 2 år Tjänstgöringsintyg Digitalt Personec Bevaras Tjänstgöringsbetyg Papper/Digitalt Personalakt/ G:, P: Bevaras Tystnadsplikt/Sektretess Pärm, akt/digitalt Tjänsterum, Personalakten/ G: Bevaras Fr o m ska personal själva anmäla i personec. Papperskopior behöver inte bevaras då nya original kan skrivas ut från Personec Närmsta chef ansvarar för att lämna kopia på betyg till personalakten på K&S Endast original i personalakten behöver bevaras. Kopior ute i verksamheten gallras vid. Övriga förekommande handlingar angående personal, där det kan föreligga ett värde i att bevara för den enskilde, för kommunen, framtida forskning exempelvis olycksfall, arbetsmiljö, personalvård, arbetskador Digitalt Personalakten på G: Bevaras 10 år Individärenden bevaras i resp. personalakt. Facklig samverkan Facklig tid, rapporter och sammanställningar Digitalt Personalsystem/person akt G: Förhandlingsprotokoll, löner/löneöversyn/ revisionsförhandlingar med bilagor Papper Aktskåp/ Tjänsterum efter 10 år 2 år efter 10 år om inte handlingen är diareförd

12 Protokoll från Processamverkansgrupp (PSG), Centralsamverkansgrupp (CSG), Verksamhetssamverkansgrupp (VCG), Enhetssamverkansgrupp (ESG) Pärm/Digitalt Chefs kontor/intranätet Bevaras Protokoll/ar från Tjänsterum/IntranätG: arbetsplatsträffar (APT) Pärm/digitalt / Fronter efter 2 år Resultatet av skyddsrond genomförda i verksamheten Pärm Närarkiv Bevaras 1 år 10 år Statistik och enkäter- Gemensam Enkäter, sammanställningar/ rapporter, dokumentation om valt verktyg Generellt förekommande, statistik, rapporter och Akt/Digitalt Gäller skyddsrond av fysisk och psykosocial arbetsmiljö Dagarkiv/ALP IM, G:, Qlikview Bevaras 1 år 10 år Papperkopia sparas i pärm på tjänsterum Gallaras vid sammanställningar Pärm/Digitalt Tjänsterum/G: Inkomna svar från kunder och brukare, underlag Digitalt Gallring efter 2 år Exempelvis brukarenkät, närståendeunderökning, föräldrarenkät Medarbetarenkät Statistik som innehåller unik information om verksamheten Papper/Digitalt Papper/Digitalt Pärm hos personalchef/ QlikView Tjänsterum/Defgo/G:/ QlikView Bevaras Bevaras Original finns hos Personalchef, kopia i QlikView Svar på externa enkäter och statistikuppgifter till statlig myndighet, organisatoer med flera Digitalt/papper Tjänsterum/Webbenkät er, Defgo, QlikView Gallring efter 2 år Från Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån mf. Övrig statistik Digitalt/papper Tjänsterum/Webbenkät er, Defgo, QlikView

13 Ledningsprocesser Ledningsprocess Ekonomichefens Dagordning för budgetberedning Pärm/Digitalt tjänsterum efter 1 år Dagordning för möten KS presidie och kommunchef Digitalt KC tjänsterum/ipad Bevaras Dagordning ledningsgrupp Digitalt KC tjänsterum/dator Bevaras Dagordning planeringsmöten huvudprocessen Digitalt KC tjänsterum/ipad Bevaras Dagordning planeringsmöten intern service Digitalt KC tjänsterum/ipad Bevaras Dagordning till KS arbetsgrupper Digitalt KC tjänsterum/g: Bevaras Enhetsmöten inom lärandeverksamheter Digitalt G: efter 2 år Förvaltningens och bolagens information till kommunstyrelsen Digitalt Intranät Bevaras Lokalgrupp, dagordning och minnesar Digitalt Intranät Bevaras Minnesar dialogmöten bolag Pärm Dagarkivet AP efter 2 år Minnesar från kommunchefsmöten Digitalt KC tjänsterum/g: efter 2 år Planeringsmöten för miljö och samhällsbyggnad Digitalt KC tjänsterum/ipad efter 2 år Protokoll ledningsgrupp Digitalt Intranät Bevaras Protokoll/minnesar bolagsmöten Pärm/Digitalt Dagarkivet AP/G: Bevaras Protokoll/minnesar Digitalt Intranät Bevaras från Intern service, Ledning lärande och Välfärd Protokoll/minnesar från verksamhetschefsmöten Digitalt Intranät Bevaras

14 Strategimöten förskola och Digitalt Intranät efter 2 år grundskola Styrelseprotokoll Stadshus AB Pärm Dagarkivet AP Bevaras Styrgrupper för projekt Pärm/digitalt Respektive verksamhet/intranätet 2 år efter att projektet har avslutats VFU-avtal Kommunledningsstab Pärm, akt/digitalt Pärm i filialen, dagarkivet AP/ALP IM Bevaras VFU = Verksamhetsförlagd utbildning, avtal med Högskolan i Borås Ansökningar, redovisningar och andra handlingar kopplade till EUs program och fonder Akt/Digitalt Dagarkiv AP/ALP IM Bevaras Ansökningar, redovisningar och andra handlingar kopplade till övriga externa bidragsgivare Akt/Digitalt Dagarkiv AP/ALP IM Bevaras Kommunövergripande rutiner och processer Digitalt Intranät Måluppfyllnad kommunpolitiskt handlingsprogram Digitalt Stratsys Bevaras Politiska prioriteringar utifrån budget Digitalt G:/P: Bevaras Presentationsmaterial till ledningsgrupp och andra möten Digitalt Intranätet/G: Ulricehamns stadshus AB intern kontrollplan Digitalt G:/P: Bevaras Underlag för tjänsteskrivelser till politiken Digitalt G: Gallaras vid Förvaras under våra arbetssätt KPH = Kommunpolitiskt handlingsprogram Tjänsteskrivelsen lämnas för diarieföring och bevaras.

15 Underlag till årsredovisning Digitalt G:/P: efter 2år Personalchef 10 MBL - kollektivavtal Pärm Tjänsterum Bevaras Fullmakt vid enskild delegation 10 MBL - tvister enligt KHA 10 Pärm Tjänsterum Bevaras MBL Pärm Tjänsterum Bevaras Chefsutvecklingsprogram Pärm/ digitalt Tjänsterum/P: Bevaras (hur länge?) Direktupphandlingar Pärm/ digitalt Tjänsterum/P: 2 år efter avtalet har upphört Enskilda avtal Akt Låst skåp i tjänsterum Bevaras Original förvaras personalakt Enskilda avtal - brl v (kopia) Akt Tjänsterum varje år Original förvaras personalakt Enskilda avtal - tjänstebil (kopia) Akt Tjänsterum varje år Original förvaras personalakt Fullmakter (fackordf) Pärm Tjänsterum Bevaras Förhandlingsprotokoll Pärm Tjänsterum Bevaras Kopior av beslut om lönetillägg Pärm Tjänsterum varje år Original förvaras i personakt LOK Pärm Tjänsterum Bevaras Lönebeslut Digitalt P:/ i excelark Bevaras Löneöversynsförhandlingar Pärm Tjänsterum Bevaras Sekretess enligt 19 kap 6 OSL i förekommande fall Personalekonomisk redovisning Digitalt Stratsys Bevaras Ingår numera i ÅR Personalrelaterade utredningar Akt/digitalt Låst skåp i tjänsterum/p: Bevaras Sekretess enligt 39 kap 1-2 OSL i förekommande fall Promemorior Digitalt P: Bevaras Sekretess enligt 19 kap 6 OSL i förekommande fall Stämningsansökan Pärm Tjänsterum Bevaras Oavsett vem som "stämmer"

16 Ekonomichef Underlag placeringar pensionsfond Pärm Tjänsterum efter ansvarsfrihet Underlag finns även i räkenskaperna, verifikationer Underlag placeringar likvida medel Pärm Tjänsterum efter ansvarsfrihet Dagordning och matr till budgetberedningen Digitalt G: Bevaras Minnesar budgetberedningen Pärm Tjänsterum Säkerhetssamordnare Underlag finns även i räkenskaperna, verifikationer Incidentrapporter Datasystem/Cimkey Server/Kommunityn Bevaras Kopia Avtal Frivilliga Säkerhetssamordnarens resursgruppen Pärm rum Bevaras Kopia Avtal Invid Pärm Säkerhetssamordnarens rum Bevaras Kopia Avtal SÄRF Brandutbildningar Pärm Säkerhetssamordnarens rum Bevaras Kopia Avtal SÄRF KBH Pärm Säkerhetssamordnarens rum Bevaras Kopia Avtal SÄRF SSO Pärm Säkerhetssamordnarens rum Bevaras Minnesar 7H Säkerhetssamordnare Digitalt G: Bevaras Minnesar Brottsförebyggandearbetsgruppen Digitalt G: Bevaras Minnesar Frivilliga Säkerhetssamordnarens resursgruppen Pärm rum Minnesar Hjärtsäkert Ulricehamn Digitalt G: Bevaras

17 Minnesar Informationssäkerhetsgruppen Digitalt G: Bevaras Minnesar POSOM Digitalt G: Bevaras Minnesar Skydda min framtid Pärm Säkerhetssamordnarens rum Bevaras Minnesar Älvgruppen Ätran Pärm/Digitalt Säkerhetssamordnarens rum/g: Bevaras Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser Pärm/Digitalt Säkerhetssamordnarens /Intranätet Bevaras Projektmaterial STYREL Pärm/Kassaskåp Plan 2/Arkiv Bevaras Säkerhetssamordnarens Risk och sårbarhetsanalysen Pärm/Digitalt rum/g: Bevaras Samverkansöverenskommelse med polismyndigheten Säkerhetspolicy Folkhälsosamordnare Pärm, akt/digitalt Digitalt Säkerhetssamordnarens rum, Dagarkiv AP/ALP IM Säkerhetssamordnarens /Intranätet Administration kring bidrag för folkhälsoplanering Pärm/digitalt Tjänsterum/ALP IM Arbetsar kring samverkansgrupp folkhälsoplanering Pärm/digitalt Tjänsterum/P: Avtal angående folkhälsa HSN8 Pärm/digitalt Tjänsterum/ALP IM Dokumentation kring folkhälsonätverk i Sjuhärad Mitten Älvsborg Pärm/digitalt Tjänsterum/P: Måldokument folkhälsa med tillhörande handlingsplan, uppföljning stratsys Pärm/digitalt Tjänsterum/ALP IM Program Folkhälsovecka Pärm/digitalt Tjänsterum/P: Bevaras Bevaras Ingår i diarieförd handlingar Ingår i diarieförd handlingar Ingår i diarieförd handlingar Sekretessklassat material enl säkerhetsskyddslagen Bilagor består av sekretessklassad information

18 Revisionen Granskningsrapporter och Pärm Tjänsterum Bevaras 6 år underlag så som följebrev och svar Inkomna och utgående skrivelser Pärm Tjänsterum Bevaras 6 år Revisorernas protokoll, budget, budgetäskande, revisionsplan, verksamhetsberättelse Pärm Tjänsterum Bevaras 6 år Övrigt såsom: minnesar, cirkulär, kopior av protokoll från nämnder, kursinbjudningar, kallelser mm Mapp Tjänsterum Administrativt processtöd Nämndsadministration Arvodeslistor för fasta beredningar, kopior Pärm Tjänsterum utredare 1 år Original lämnas till personalfunktionen för utbetalning av arvode Beredningarnas slutdokument Pärm Tjänsterum utredare Bevaras 1 år Originalhandlingar överförs till centralarkiv då uppdraget har avslutats KF kallelse/handlingar Pärm Dagarkiv efter 2 år KF protokoll Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov KF:s fasta och tillfälliga beredningar: Välfärd, lärande och samhälls utveckling, Val- och arvodesberedningen. Minnesar Övriga handlingar (dokumentation om medborgardialog mm) KS Beredande utskott kallelse/handlingar Pärm Hos respektive beredningssekreterare Bevaras Vid behov Vid behov Beredningssekreteraren ansvarar för att rensa handlingar och skriva ut på arkivbeständingt papper och lämna till arkivet. Digitalt G: efter 2 år Skickas bara ut digitalt

19 KS Beredande utskott protokoll Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov KS kallelse/handlingar Pärm Dagarkiv efter 2 år KS protokoll Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Minnesar - Kommunfullmäktiges fasta beredningar Pärm Tjänsterum utredare Bevaras 1 år Originalhandlingar överförs till centralarkiv då uppdraget har avslutats Synpunkter från medborgarna som kommer in till beredningarna Kansli och gemensam administration Pärm Tjänsterum utredare Bevaras 1 år Originalhandlingar överförs till centralarkiv då uppdraget har avslutats Alkohol- och serveringstillstånd, arbetsamterial och kopior Papper Arkivskåp i tjänsterum Original diarieförs i Miljö- och Byggreda Ansökningar till hemvärnet Akt/Digitalt Dagarkiv/ALP IM Bevaras Vid behov Vid behov Arkivbeskrivning Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Arkivering, arkivförteckningar Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Avtal Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Om de inte ingår i diarieförda handlingar Avtal, rutinmässiga Pärm Dagarkiv 2 år efter Ex. leasing av kopiatorer Delegationsbeslut Aktomslag Dagarkiv Bevaras Vid behov 3 år Arkivkartong efter 1 år Diarielistor - ärenden Arkivkartong Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Diarieplan Arkivkartong Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Arkiveras när ny plan antas Diarium Akt/Digitalt Dagarkiv/ALP IM Bevaras Per år och diarienummerordning Detaljplaner, vindkraftsplan med tillhörande handlingar förvaras i original hos miljö och samhällsbyggnad Dagarkiv - arkivkartong, per år och diarienummerordning Arkivskåp - föregående och innevarande år Dokumenthanteringsplan Pärm/Digitalt Dagarkiv/G: Bevaras Vid behov Vid behov

20 Egenproducerat Tjänsterum Arkivkartong informationsmaterial informationsenheten Vid behov Vid behov Bevaras Ej diarieförda handlingar Tidsskriftssamlare Dagarkiv Bevaras Vid behov Förtroendemannakatalog Kartong/Digitalt Troman/dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Handlingar av tillfällig eller ringa Papper/Digitalt Tjänsterum/olika Omedelbart betydelse system Handlingar rörande konsumentverksamhet Papper Borås stadsarkiv Bevaras Innevarande år förvaras på registrators tjänsterum. Arkivkartong efter 1 år Vi har avtal med Borås Stad från och med hösten 2003 Kopia av vigselprotokoll Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Original skickas årligen till länsstyrelsen Kopior av fakturor Pärm Registrators tjänsterum efter 1 år Leveransreversal för överlämnade handlingar till arkivet Pärm Tjänsterum Bevaras Vid behov Vid behov Kvitto över handlingar levererade från verksamheterna Läkarintyg Pärm Dagarkiv, i kassaskåp efter 2 år Minnesgåvor, brev rekvisition Pärm Tjänsterum Bevaras Vid behov Vid behov Notarius publicus/apostille Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Protokoll och handlingar från olika fonder Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov Prästfonden, Gerda Stombergs minne med flera Protokoll VSG Pärm Dagarkiv Bevaras Vid behov Vid behov SFS - Svensk författningsamling Pärm Registrators tjänsterum efter 1 år Utvecklingssamtal/lönesamtal Pärm Övriga skrivelser som ej diarieförs Papper PUL-administration Verksamhetschefens tjänsterum Mapp på registrators tjänsterum anställningens upphörande efter 6 månader

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet.

HANDLINGSNAMN BEVARAS/GALLRAS ANMÄRKNING. Vid inaktualitet. 2 år. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Bevaras. Vid inaktualitet. Första giltighetsdatum 2010-08-25 Dnr 214/2010 004 Dokumenthanteringsplanen är upprättad för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202

Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 129 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kostoch städservice. KS 2014-202 KS Beslut

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för personaladministration

Dokumenthanteringsplan för personaladministration Dokumenthanteringsplan för personaladministration Gällande från 2011-12-01, dnr KS 2011/160 Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för personaladministration... 2 Gallring... 2 Leverans till arkivet...

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt

Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv. Dokumenthantering i EU-projekt Universitetsledningens kansli Registratur och arkiv Dokumenthantering i EU-projekt Dokumenthantering i EU-projekt Vad vi ska prata om: Varför ska vi bevara Exempel på handlingar Diarieföring Gallring Arkivsäkerhet

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: Personalenheten Beslutad: KFKS 2013/116-004 Upprättad: 2013-02-14 Uppdaterad: Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Feriearbetande skolungdom, nya uppgifter

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Informationshanteringsplan 2014

Informationshanteringsplan 2014 Tjänsteskrivelse 2013-10-23 : Emmy Andersson FHN 2013.0084 Folkhälsonämnden Informationshanteringsplan 2014 Sammanfattning Enlighet Karlskoga kommuns kommunala arkivreglementet (KF 2008-05-26, 101) skall

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman

Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionarkivet i Östergötland Katarina Hammarström 2015-06-17 Dnr: RS - 2015-618 RArk 2015-1728-071 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Vård och omsorgsförvaltningen Dokumenthanteringsplan 20150109 1(9) Birgitta Åkerson 6364 birgitta.akerson@lund.se DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Dnr VOO 2015/0024 Verksamhet: Vård och

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen

MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062. Elin Adén. Till Landstingsstyrelsen Elin Adén MISSIV 1 (1) 2014-01-23 Dnr 140062 Till Landstingsstyrelsen Dokumenthanteringsplan för bevarande och gallring av ekonomihandlingar Dokumenthanteringsplanen är ett stöd och ger generella riktlinjer

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Nacka Socialtjänst, Äldreenheten Beslutad: Social- och äldrenämnden. Ansvarig/ Förvaring Anmälningar enl 14 kap 2 SoL (Lex Sarah) Anmälningar enl Lex Maria Arbetsmiljöbesiktningar, exv skyddsronder Enkätsammanställningar Papper (original, kopia) Papper (original, kopia) Diarienummer (Ädit)

Läs mer

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar

Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkivplan för Svenska Klätterförbundet inklusive dess kommittéer Samt en rekommendation och tips för SDF, klätterombud och klätterklubbar Arkiveringens två hörnstenar 1. Historia Det är vi idag, nu, som

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialförvaltningen Fastställd av socialnämnden 2009-01-21 Reviderad 2009-09-16 RENSNING När ett ärende avslutas ska Akten/Patientjournalen rensas. Rensningen görs av respektive

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08

Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Dokumenthanteringsplan för löne- och personaladministrativ verksamhet Giltig 2008-07-01 - MDH 1.7.1-12/08 Handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet registreras i huvudsak i IT-systemen

Läs mer

EU-projekt Karlshamns kommun

EU-projekt Karlshamns kommun 1 Dokumentplan EU-projekt Karlshamns kommun Inledning En dokumentplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används för att handlingar av samma slag ska bli hanterade på ett likartat sätt, både sådana

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Dnr 2010/SOC074 Senast reviderad 2013-08-15 ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN 2010-05-19 DOKUMENTHANTERINGSPLAN SOCIALNÄMNDEN VÅRD OCH OMSORG 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG 1. BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 2. PERSONAKT ENLIGT

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen, personalenheten (nuvarande personalavdelningen) 1 NR 76 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kommunstyrelsekontorets personalenhet GÄLLER FR O M...2010-01-01

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1

Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Dokumenthanteringsplan för Löneadministrationen vid Umeå universitet 1 Riksarkivet författningssamling: Föreskriften skall tillämpas på lönehandlingar som kommer in till eller upprättas hos myndigheten

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer Arkivbildare: Kultur- och fritidsnämnden Dokumenthantering för kultur- och fritidsförvaltningen 2014, riktlinjer bildare: Kultur- och fritidsnämnden ansvarig: Förvaltningschef Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen redogörare: Förvaltningssekreterare

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Ekonomiavdelningen Antagen att gälla från och 2013-01-01 Dnr: 16/13. Gallras (=förstöres) efter antal år Antagen att gälla från och 013-01-01 Dnr: 16/13 Analyslistor Ansökan, e-faktura Anvisningar för bokslut, budget, flerårsplan, årsredovisning Attestförteckning Avstämningar under året Avstämningslistor

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Flyttas till närarkiv

Flyttas till närarkiv Vaxholms stad Dokumenthanteringsplan för TFK (Nämnden för teknik, fritid och kultur) Giltig från 1 januari 2011, reviderat 2013-11-12 ADMINISTRATION NÄMNDADMINISTRATION Kallelse till nämndens sammanträden

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Beslut i styrelsen 2011-03-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 ANSÖKAN OM MEDEL 2 2 AKTIVITET/PROJEKTS GENOMFÖRANDE 2 3 UTBETALNING AV MEDEL BEVILJADE AV STYRELSEN

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten

Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarverksamheten Fastställd 2013-09-11, dnr KS 2013/108 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för överförmyndarverksamheten...

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Budget/mål och resursplan Budget, slutprodukt Papper O Kommunkansliet Dnr Bevaras Se kansli Ingår i kommunstyrelsens diarieförda Budgetunderlag Papper O Budget- Förvaltn.vis, 2 år ---------- ekonom, IT

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-16296/12 SID 1 (5) 2012-10-09 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för

Läs mer

G Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år Gallras. G Bokföringsorder A4 Pärm Närarkiv Ver nr 3000-3999 1 år 10 år Gallras

G Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år Gallras. G Bokföringsorder A4 Pärm Närarkiv Ver nr 3000-3999 1 år 10 år Gallras Lessebo Kommunstyrelsen ARKIVERINSPLAN Datum Sign Benämning Beskrivning plats Arkivläggning närarkiv centralarkiv allring Anm Verifikationer kassa A4 Pärm Närarkiv Ver nr 1-9999 1 år 10 år allras Bokföringsorder

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper

N wvarck, Estölis KOMMUN. Protokoll AIVIK. Minnesanteckningar div grupper N wvarck, 6661 Estölis KOMMUN Dokumenthanteringsplan Kommunledningskontoret allmän administration AMK=Arbetsmil. ökonmiittai Handling Förvarings- Till Gallringsfrist Anmärkn plats centralarkiv Minnesanteckningar/

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning)

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för PA-lön, servicekontoret (nuvarande löneenhet på kommunstyrelsekontorets personalavdelning) 1 NR 66 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... PA-lön, Servicekontoret GÄLLER

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt)

Vid inaktualitet tillfällig betydelse E-post - som blir eller tillförs ett ärende (diarieförd akt) E-post - som vidarebefordras till annan förvaltning Server Vid inaktualitet Gallras efter vidarebefordran E-post - övrigt Kanslisekr. Se anmärkning Gallras efter 5 år, plac. Med icke diarieförda handlingar

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Jarborn Tjänsteutlåtande 2014-01-20 Dnr: KS 2012/0314 1(2) Dokumenthanteringsplan för upphandlingsprocessen Ärendet Enligt kommunens arkivreglemente 4

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset

Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset Dokumenthanteringsplan Kultur- och fritidsnämnden Rådhuset RÅDHUSET Kategori Handling Medium Förvaringsplats Gallras eller Administration Ansökningar om lotteritillstånd, diarieförda papper när 5 Administration

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.6 Lokalförsöjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 2.Stödjande

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

VAD BÖR SPARAS? Protokoll

VAD BÖR SPARAS? Protokoll INNEHÅLL VAD BÖR SPARAS? s.1 Protokoll s.1 Verksamhets- och revisionsberättelser s.1 Utgående handlingar s.1 Matriklar, medlemsförteckningar s.2 Liggare s.2 Inkomna handlingar s.2 Statistik s.2 Ämnesordnade

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Styrdokument Handläggare: Lars Jonsson 2011-03-22 GN 2011.0122 Gymnasienämnden Dokumenthanteringsplan Gymnasienämnden har den 14 april 2011, GN, fastställt dokumenthanteringsplan för nämnden Syfte Syftet

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice

Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice LA 9812-0218 Bevarande- och gallringsplan för ekonomisystem med försystem på Landstingsservice Bevaranded- och gallringsplan för decentraliserade ekonomisystem i Stockholms läns lansting (generella regler)

Läs mer

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015

Dokument- och gallringsplan för kultur- och fritidsnämnden f r o m 2015 Administration av sammanträden Anteckningar arbetsplatsträffar (personalmöten) Anteckningar teammöten, informationsmöten - Kronologisk ordning Pärm/Vkatalog 5 år Bevaras - V-katalog Gallras efter 5 år

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn 1 INLEDNING... 2 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING...

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering

Riktlinjer för informationshantering Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2013-11-04 Ronja Krische 08-590 977 04 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:443 ronja.krische@upplandsvasby.se Riktlinjer för informationshantering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Styrdokument Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Antagen av kommunfullmäktige, 280 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL

RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA PERSONAKTER INOM VÅRD OCH OMSORG (SOL, FDTJ, LSS,) OCH JOURNALER INOM HSL Styrdokument Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2012-04-20 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: Vid lagändring Följas upp: RUTIN FÖR ARKIVERING OCH GALLRING AV INAKTUELLA

Läs mer

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV

SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR. REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV SPARA ELLER KASTA? RÅD OCH ANVISNINGAR VID SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR REGION- OCH STADSARKIVET GÖTEBORG 2007 med FOLKRÖRELSERNAS ARKIV 1 SVENSKT FÖRENINGSLIV ÄR UNIKT! Sverige är det föreningsrikaste

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien.

Dokumenthanteringsplanen ska alltid överensstämma med verkligheten och ses över årligen på respektive avdelning/funktion tillsammans med arkivarien. 1(15) DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2006-2007 Dokumenthanteringsplanen är en organisations sätt att beskriva en god ordning i syfte att skapa överblick över organisationens allmänna handlingar. Planen talar om

Läs mer

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialnämnden ARKIVPLAN/DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende staben, enheten för funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorgen vuxen, individ- och familjeomsorgen familj och socialpsykiatrin Fastställd

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden 1 NR 67 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR... Kultur och Fritidsnämnden GÄLLER FR O M...2007-10-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.2 Administrera löner och fmåner Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX

Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden. Antagen 2012-10-XX Dokumenthanteringsplan Barn- och familjenämnden Antagen 2012-10-XX Innehållsförteckning Anvisningar.. 3 Administration. 4 Protokoll m.m.... 4 Ekonomi.. 4 Interkommunal ersättning... 5 Personal.. 6 Övrigt..

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun

ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Datum 2008-04-24 Kommunledningskontoret Arbetsgivarenheten Else-Marie Bengtsson ARKIVBESKRIVNING för Arbetsgivarenheten i Falkenbergs Kommun Organisation Verksamheten sorterar under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar

Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar Riktlinjer för arkivering inom Svensk Friidrott - distrikt och föreningar September 2014 Friidrotten som en av de största och mest klassiska idrotterna i Sverige tillhör i högsta grad svensk nutid, framtid

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20030429 Dokumenthanteringsplan för konomiadministration, A Norrköpings stadsarkivs beteckning 04 Diarienummer KS 160/2003 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 29 april 2003, 178.

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: Redaktionella justeringar 20110418. DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Utbildningskontoret fastställd Se inledande anteckning nedan. ändrad sid 1 (8) NSA bet.

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning

Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning 2011-10-10 Dnr 2011/98 SN 710 SN 100/2011 Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (4 kap. 2 ) och arkivlagen

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Bevarande- och gallringsplan för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Bevarande- och gallringsplan för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Inledning Detta är en bevarande- och gallringsplan för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Planen gäller även för: Skärgårdsstiftelsens

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Dokumenthantering inom Barn- och utbildningsförvaltningen Uppdrag att utreda dokumenthaneringen inom BUF slutredovisning av uppdrag om diarieföring och förslag till åtgärder beträffande arkivfrågorna 2010-05-17

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef

Inspektionsrapport 1(5) Närvarande: Från SIKA: administratör/sekreterare/registrator ekonomihandläggare adm.chef Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Riksarkivet (RA) inspekterade den 3 september 2008 arkivvården

Läs mer