Omsorgsnämnden (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen"

Transkript

1 Omsorgsnämnden (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande Bente Johansson (m) Elving Johansson (c) Lars-Erik Olsson (s) vice ordförande Marianne Hermansson (s) Kjell Richardsson (s) Ruth Qvarnström (m) ersätter Stefan Edvardsson (m) Övriga närvarande Ersättare Ruth Qvarnström (m) beslutande Eivor Carlsson (kd) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Tjänstemän Övriga Ajournering Tid och plats för justering Maria Degerman, omsorgschef John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, vik nämndsekreterare Pär Lundqvist, planeringsledare Christina Brandt, handläggare serveringstillstånd, närvarande Ingela Sunneskär, MAS, närvarande Nämnden ajourneras under 108 mellan kl Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Paragrafer 98, Underskrifter Sekreterare Elisabeth Hulter Ordförande Hannu Sutinen Justerare Lars-Erik Olsson

2 Omsorgsnämnden (25) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum , 98, för anslags uppsättande Sista dag för överklagande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen Underskrift/anslaget av

3 Omsorgsnämnden (25) Ärenden 98 Fastställande av dagordning 99 Återkallande av serveringstillstånd 100 Justering av föregående sammanträdes protokoll 101 Aktuellt 102 Information om kost och nutrition 103 Redovisning av lokaluppdraget 104 Justering av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 105 Remissyttrande folkhälsoplan 106 Yttrande över samrådsremiss - utvecklingsplan för Olsfors - Hultafors 107 Fickpenningsnorm för boende på särskilt boende 108 Restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet 109 Fördjupad förstudie för utveckling av Skattegårdstomten i Bollebygds Kommun 110 Val av personuppgiftsombud 111 Anmälningsärenden 112 Anmälan av delegationsbeslut

4 Omsorgsnämnden (25) 98 Fastställande av dagordning Förvaltningen föreslår att ett nytt beslutsärende om justering av föregående sammanträdes protokoll läggs till dagordningen. Förvaltningen föreslår att ett nytt beslutsärende om återkallande av serveringstillstånd läggs till dagordningen. Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att lägga till beslutsärendena Återkallande av serveringstillstånd och justering av föregående sammanträdes protokoll till dagordningen. Omsorgsnämnden beslutar att i enlighet med omsorgsförvaltningens förslag lägga till beslutsärendena Återkallande av serveringstillstånd och justering av föregående sammanträdes protokoll till dagordningen. Beslutsexpediering Akten

5 Omsorgsnämnden (25) 99 Dnr: ON 07/27 Återkallande av serveringstillstånd Christina Brandt redovisar utredning om att återkalla serveringstillståndet för Macchi Café & Bistro AB, För ärendet aktuella handlingar -Utredning åtgärd mot serveringstillstånd, tjänsteutlåtande daterat , Dnr: ON 2007/27. -Tillägg utredning åtgärd mot serveringstillstånd, tjänsteutlåtande daterat , Dnr: ON 2007/27. Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att återkalla serveringstillståndet för Macchi Café & Bistro AB, Macchi Café & Bistro AB.s, , serveringstillstånd i Macchiato Café & Bistro återkallas. Lagrum: 7 kap. 19 punkterna 3 och 4 alkohollagen. Skäl för beslut Bokföring m m Enligt 7 kap. 7 alkohollagen får serveringstillstånd meddelas endast den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. Kravet på skötsamhet och personlig lämplighet kvarstår även efter det att tillstånd meddelats. Om brister konstateras föreligger inte längre de förutsättningar som gäller för meddelande av tillstånd, vilket i princip innebär att åtgärd skall vidtas enligt 7 kap. 19 alkohollagen (återkallelse av serveringstillstånd). Enligt förarbetena till alkohollagen (prop. 1994/95:89 s. 103) är rätten för en tillståndshavare inte ovillkorlig. För att ett tillstånd skall få behållas krävs ekonomisk skötsamhet. Ekonomiskt misskötsamma tillståndshavare kan på ett otillbörligt sätt skaffa sig konkurrensfördelar och göra det svårt för seriösa tillståndshavare att hävda sig, vilket leder till en för branschen osund utveckling. Den som drar sig undan från beskattning eller som i övrigt på ett betydande sätt missköter sina ekonomiska åligganden gentemot det allmänna är därför inte lämplig att inneha tillstånd enligt lagen. Som exempel kan nämnas allvarligt åsidosättande av bokförings- och uppgiftsskyldighet. Enligt bokföringslagen skall alla affärshändelser bokföras löpande så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske

6 Omsorgsnämnden (25) på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat. Revisorernas uppgifter i ovannämnd skrivelse ger stöd för att bokföring inte har skett enligt bokföringslagens bestämmelser. Vidare har bolaget inte inlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsperioden kalenderåret 2006 till Bolagsverket. Underlåtenhet att anmäla ändring i styrelsen till tillståndsmyndigheten Enligt 8 kap. 3 alkohollagen skall den som beviljats tillstånd till tillståndsmyndigheten anmäla när någon förändring i verksamheten sker som är av betydelse för tillsynen. Exempel på anmälningspliktiga händelser som kan ha betydelse för tillsynen är bl a att kretsen av personer med betydande inflytande förändras. Enligt uppgift från Bolagsverket har en av styrelseledamöterna, Niki Norberg, utträtt ur styrelsen. Detta har inte anmälts till tillståndsmyndigheten. Kommunicering Macchi Café & Bistro AB har i en odaterad skrivelse som inkom till Tillståndsenheten informerat om att styrelsen numera består av två ledamöter samt att årsredovisningen översänts till Bolagsverket. Med anledning av ovanstående uppgifter anföres följande. Från Bolagsverket har inhämtats uppgift att styrelseledamot tillika ordförande i bolaget är Lis Carlson samt att Peter Hallberg är styrelseledamot. Firman tecknas var för sig av ledamöterna. Vidare har följande uppgifter inhämtats från Bolagsverket. Årsredovisningen inkom till Bolagsverket d v s nästan två månader för sent. Av revisionsberättelsen framgår bl a följande. Vid min granskning har jag uppmärksammat brister i intäktsredovisningen, vilka även påpekades föregående år. Styrelsen har inte vidtagit åtgärder för att förbättra rutinerna varvid intäkternas fullständighet inte kan verifieras. Bolaget saknar vidare systemdokumentation och behandlingshistorik avseende kassaregistret. Jag har uppmärksammat att det förekommit eftersläpningar i bokföringen och att det förekommer betydande brister i avstämningar av såväl tillgångar och skulder som poster i resultaträkningen. Rutiner runt hantering av likvida medel har varit bristfällig. Bland annat har inte samtliga uttag av kontanta medel bokförts. Mot bakgrund av ovan nämnda omständigheter samt att årsredovisningen avlämnas för sent, har årsredovisningen inte upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger inte en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är därmed inte heller förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vad tillståndshavaren anfört föranleder ej till annan bedömning än att serveringstillståndet skall återkallas.

7 Omsorgsnämnden (25) Paragrafen justeras omedelbart. Hur man överklagar Om Ni är missnöjd med detta beslut kan Ni skriftligen överklaga det. Ange i skrivelsen vilket beslut Ni överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och diarienummer, vilken ändring av beslutet som Ni önskar samt motivering till Ert yrkande. Skrivelsen skall vara undertecknad av Er och bör vara ställd till länsrätten. Skrivelsen skall dock lämnas in eller sändas till kommunen för att uppenbara felaktigheter i beslutet skall kunna rättas. Om kommunen inte ändrar beslutet som Ni vill, kommer handlingarna att översändas till länsrätten för prövning. Kommunen måste ha mottagit skrivelsen inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan inte Ert överklagande tas upp. Kommunens adress: Bollebygds kommun, Bollebygd Beslutsexpediering Macchi Café & Bistro AB Christina Brandt Akten

8 Omsorgsnämnden (25) 100 Justering av föregående sammanträdes protokoll Vid omsorgsnämndens senaste sammanträde utsågs felaktigt en ersättare i nämnden till justerare. Eftersom endast ordinarie ledamöter av nämnden kan utses till justerare är protokollet ännu inte korrekt justerat. Omsorgsnämnden kan fatta beslut om att justera protokollet under sammanträdet Protokollet justeras av hela nämnden genom nämndens ordförande. Omsorgsnämnden beslutar att justera föregående sammanträdes protokoll genom nämndens ordförande. Beslutsexpediering Akten

9 Omsorgsnämnden (25) 101 Aktuellt Ledamöterna lämnar information kring följande områden: - Bente Johansson informerar från besök på boendemässa i Kalmar. - Jens Nilsson frågar förvaltningen om arbetet med ökning av tjänstgöringsgraden bland främst Kommunals medlemmar. Förvaltningen lämnar information kring följande områden: -Information från besök på boendemässa i Kalmar. - Samordnartjänsten vid allaktivitetshuset är tillsatt med Peter Gimfalk som tillträder 1 december december är det öppet hus på allaktivitetshuset. -FinSam anordnar samordningsförbundsdag 30 november. -Ungdomsmottagning i allaktivitetshuset. Folkhälsosamordnaren har fått i uppdrag att se över möjliga avtal. - Preliminära budgetramar för omsorgsförvaltningen. - 6 november anordnas inspirationskväll för närståendestöd november anordnas äldredagen om vardagslivet på andra villkor. - Värdegrundsarbetet. Förslag från förvaltningen att förlänga januarinämnden med värdegrundsarbete. - Nya kontorslokaler planeras för biståndsbedömare, LSS-handläggare och enhetschefer i lägenhet ovanför Försäkringskassan. -Äldreomsorgens dag i Göteborg är utsåld. Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. Beslutsexpediering Akten

10 Omsorgsnämnden (25) 102 Information om kost och nutrition Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ingela Sunneskär informerar kring ett nystartat projekt om kost och nutrition. Projektet, med Ingela Sunneskär som projektledare, kommer att pågå under två år och får stimulansmedel från Socialstyrelsen. Omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen.

11 Omsorgsnämnden (25) 103 Redovisning av lokaluppdraget Rapport från senaste mötet med Boutredningsgruppen. Enligt prognoser för befolkningsutvecklingen är behovet av ett nytt äldreboende inte akut. Ombyggnad av Bollegården är prioriterat framför nybyggnationer och paviljonger. Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. Beslutsexpediering Akten

12 Omsorgsnämnden (25) 104 Dnr: ON 2007/143 Justering av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Sammanfattning av ärendet Avgifterna inom äldreomsorgen fastställs av kommunfullmäktige. Omsorgsförvaltningen presenterar förslag till justeringar av avgifterna att gälla under år Beskrivning av ärendet I avgifterna för 2008 föreslår omsorgsförvaltningen följande justeringar: 1) Justering av förbehållsbeloppet pga. höjt prisbasbelopp. 2) Justering av nivån på maxtaxan pga höjt prisbasbelopp. 3) Justering av tv-avgift och kostnad för hushållsel. Justeringen motsvarar förändring av tvavgift och kostnad för el. 4) I stycket om Höjning av förbehållsbelopp (sidan 3) läggs följande mening till: God man kan vara ett exempel på en sådan omständighet. 5) I stycke ett och tre under rubriken Kostnader för mat (sidan 3) ersätts omsorgsnämnden med Kommunfullmäktige. 6) I stycke två och tre under rubriken Sänkning av minimibeloppet (sidan 3) ersätts omsorgsnämnden med Kommunfullmäktige. 7) Under rubriken Makar under kapitlet Förtydliganden av avgifternas uttag (sidan 5) läggs följande stycke till: Vad som i dessa tillämpningsanvisningar avser make och makar gäller också för registrerad partner. 8) Under kapitlet Debitering av omvårdnadsavgift läggs följande lydelse till: Vid korttidsvistelse debiteras samma avgift för hemtjänst som i hemmet. För den som tidigare inte haft någon hemtjänstinsats debiteras enligt maxtaxan.

13 Omsorgsnämnden (25) För ärendet aktuella handlingar - Justering av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Tillämpningsanvisningar avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget till reviderade avgifter inom äldreomsorgen och översända dem till kommunstyrelsen för behandling. Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget till reviderade avgifter inom äldreomsorgen och översända dem till kommunstyrelsen för behandling. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akten

14 Omsorgsnämnden (25) 105 Dnr: ON 2007/142 Remissyttrande folkhälsoplan Beskrivning av ärendet I remissutgåvan av Bollebygds kommuns folkhälsoplan anges att den ska vara vägledande för folkhälsoarbetet i kommunen. Arbetet med folkhälsa är och ska vara en ständigt pågående tvärsektoriell process mellan olika aktörer och därför är samarbete, engagemang och kunskap centrala begrepp. Genom att planera och organisera hälsofrämjande och förebyggande insatser till grupper i befolkningen, eller till enskilda individer, inriktas åtgärderna på att skapa förutsättningar och miljöer som främjar hälsa och visar på sambandet mellan livsvillkor och hälsa. Folkhälsoarbetet i Bollebygd styrs av politiska mål uppsatta internationellt, nationellt, regionalt och lokalt: Who:s 21 folkhälsomål, Sveriges 11 folkhälsomål, FN:s konvention om barnets rättigheter, Västra Götalandsregionens utvecklingsvision, Västra Götalandsregionens folkhälsomål och Bollebygds kommuns 10 inriktningsmål. I planen anges att barn, ungdomar, äldre och utsatta grupper är särskilt prioriterade de närmsta åren i kommunens folkhälsoarbete. Folkhälsorådet har valt att prioritera tre övergripande mål: trygga och goda uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet och delaktighet och inflytande. Sedan tidigare finns ett fastlagt mål som kvarstår under ; en hälsosam ålderdom. De strategier som föreslås i planen är exempel på åtgärder som kan bidra till planens måluppfyllelse. I val av strategier ska det strävas efter samverkan och samsyn med andra aktörer för att goda och hållbara resultat ska kunna uppnås i folkhälsoarbetet. Omsorgsförvaltningen anser att de utvalda målen går att införliva i de egna verksamheterna. De val av strategier som anges i planen förutsätter dock att en fortsatt prioritering av resurserna till förebyggande insatser kan ske i nämndens verksamheter under folkhälsoplanens period Förvaltningen anser det vara av stor vikt att folkhälsoplanens mål, strategier och indikatorer införlivas i nämndens verksamhetsplan för 2008 och görs känd av samtliga verksamheter och dess personal. För ärendet aktuella handlingar - Remissyttrande folkhälsoplan, Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Folkhälsoplan, remissversion

15 Omsorgsnämnden (25) Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden stödjer innehållet i folkhälsoplanen och avser att integrera de föreslagna strategierna som särskilda uppdrag till förvaltningen i nämndens verksamhetsplan Omsorgsnämnden stödjer innehållet i folkhälsoplanen och avser att integrera de föreslagna strategierna som särskilda uppdrag till förvaltningen i nämndens verksamhetsplan Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akten

16 Omsorgsnämnden (25) 106 Dnr: ON 2007/38 Yttrande över samrådsremiss utvecklingsplan för Olsfors - Hultafors Beskrivning av ärendet I remiss den anmodar Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden att inkomma med yttrande över utvecklingsplan för Olsfors-Hultafors. För ärendet aktuella handlingar - Yttrande över samrådsremiss Utvecklingsplan för Olsfors-Hultafors, Omsorgsnämndens yttrande, Samrådsremiss Utvecklingsplan för Olsfors-Hultafors, Yttrande Omsorgsnämnden har inget att anföra mot förslaget till utvecklingsplan för Olsfors och Hultafors, , under förutsättning att hänsyn tas till handikappades och äldres behov. Beslutsexpediering Akten Kommunstyrelsen

17 Omsorgsnämnden (25) 107 Dnr: ON 2007/146 Fickpenningsnorm för boende på särskilt boende Sammanfattning av ärendet Inom kommunens avgifter inom äldre- och handikappomsorgen finns idag två begränsningar av avgiftens storlek, förbehållsbeloppet och maxtaxan. För att ytterligare trygga att äldreomsorgens kunder försäkras en rimlig ekonomisk levnadsnivå har vissa kommuner infört ytterligare ett skydd, en så kallad fickpenningsnorm, där alla kunder garanteras att ha minst ett visst belopp kvar när alla avgifter är betalda. Omsorgsförvaltningen ber om ett uppdrag att utreda frågan om fickpenningsnorm inom äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun. Beskrivning av ärendet Avgifterna inom äldreomsorgen är inkomstrelaterade och beror på kundens omsorgsbehov. Avgiften beräknas utifrån inkomstuppgifter, med vilket avses aktuell inkomst av tjänst, pension samt inkomst av kapital. I avgiftssystemet finns två begränsningar av avgiftens storlek, förbehållsbeloppet och maxtaxan. Förbehållsbeloppet skall täcka den enskildes normala levnadsomkostnader. Utöver förbehållsbeloppet skall den enskilde förbehållas medel för sin boendekostnad. Bostadskostnaden beräknas enligt samma principer som Försäkringskassan använder som beräkningsgrund för statligt bostadsstöd. Förbehållsbeloppet baseras på prisbasbeloppet, vilket fastställs av regeringen varje år. Förbehållsbelopp för 2008 är kr per månad för ensamstående och kr per månad för sammanlevande makar och sambor. En högsta avgift, maxtaxan, gäller för vård, omsorg och socialt stöd enligt SoL och HSL, det vill säga hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. I hemtjänstbegreppet och därmed i högkostnadsskyddet ingår också korttidsboende, utprovning av hjälpmedel och larm. För 2008 är högsta avgift kr per månad. När det gäller kostnad för mat och hyra görs ingen justering med hänsyn till kundens inkomster, utan kunden betalar alltid fullt pris för mat och hyra. Detta innebär i vissa fall att kunden får små ekonomiska medel att röra sig med när alla fasta avgifter är betalda. För att öka kundens ekonomiska utrymme har vissa kommuner, t.ex. Göteborg, infört en så kallad fickpenningsnorm där alla kunder garanteras ett visst belopp för egen disposition efter det att alla avgifter är betalda. I Göteborg innebär detta att alla kunder på särskilt boende garanteras att ha minst kr kvar när alla avgifter är betalda. Har kunden inte detta belopp kvar kan även kostnaden för mat och hyra minskas tills det som återstår uppgår till kr.

18 Omsorgsnämnden (25) En fickpenningsnorm är ytterligare ett sätt att trygga att förvaltningens kunder försäkras en rimlig ekonomisk levnadsnivå och omsorgsförvaltningen ser spontant positivt på ett införande av en liknande norm i Bollebygds kommun. Frågan behöver dock utredas djupare för att undersöka vilka grupper som bör beröras, vilken nivå som är rimlig, men också vilka konsekvenserna blir för kommunen, främst avseende de ekonomiska konsekvenserna. Omsorgsförvaltningen ber därför om ett uppdrag att utreda frågan om fickpenningsnorm inom äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun. Uppdraget föreslås redovisas på omsorgsnämndens sammanträde i maj För ärendet aktuella handlingar - Fickpenningsnorm för boende på särskilt boende, Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda ett införande av en fickpenningsnorm inom äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun. Uppdraget skall redovisas på omsorgsnämndens sammanträde i maj Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda ett införande av en fickpenningsnorm inom äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun. Uppdraget skall redovisas på omsorgsnämndens sammanträde i maj Beslutsexpediering Akten

19 Omsorgsnämnden (25) 108 Dnr: ON 2007/147 Restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet Sammanfattning av ärendet Restaurang Bollegårdens förutsättningar för att bedriva en god kostverksamhet behöver förbättras. Omsorgsförvaltningen önskar att restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet utreds och att hänsyn tas till vad som är effektivast vid utveckling av restaurangverksamheten och kundernas möjligheter till valfrihet samt god och näringsrik kost. Beskrivning av ärendet Restaurang Bollegården tillhör idag omsorgsförvaltningen. Tidigare har man organisatoriskt tillhört tekniska förvaltningen. Dessförinnan fanns restaurang Bollegården i privat ägo. Restaurang Bollegården har m a o bytt organisatorisk tillhörighet ett antal gånger. Restaurangen har sedan den kom till omsorgsförvaltningen år 2004 också haft ett antal olika enhetschefer. Detta har medfört bl.a. en brist i kontinuitet vad gäller ledning samt att utveckling av kostinnehåll och personalens kompetens inte tillgodosetts tillräckligt. Det senare som en följd av tidigare och nuvarande enhetschefers utbildning och kompetens är riktad mot vård och omsorg och inte kost och nutrition. Ett annat dilemma som uppstått är att omsorgsförvaltningen idag är både beställare och utförare vilket innebär en otydlighet i rollerna som ansvarig för restaurang Bollegården och att tillvarata kundernas intressen. Enhetschefen för restaurangen blir sittande på två stolar. Köket i restaurang Bollegården har idag begränsad kapacitet avseende produktion och valmöjlighet i utbudet till kunderna. Bristande utrymmen i köket och närliggande utrymmen har gjort att lagerhållningen och arbetsmiljön är ett problem. Restaurangen är idag en mindre enhet vilket innebär svårigheter att anpassa personalstyrkan efter behov. Svårigheten att få tag på utbildad personal har också vid flera tillfällen varit påtagliga. Personalen har vid flera tillfällen ställt sig positiva till att arbeta i en verksamhet som är fokuserad på kost och nutrition. För omsorgsförvaltningens del skulle en eventuell förflyttning av restaurang Bollegården innebära en renodling av vård och omsorgsuppdraget. Följande punkter skulle enligt omsorgsförvaltningen förbättras om restaurang Bollegården flyttades över till verksamhet där kost och nutrition var i fokus: Utveckling av kostinnehållet

20 Omsorgsnämnden (25) Utveckling av personalens kompetens Valmöjligheten för vårdtagarna/kunderna skulle öka Större kapacitet genom stordriftsfördelar Effektivare nyttjande av personella och materiella resurser Renodling av omsorgsförvaltningens uppdrag Tillgodose restaurangpersonalens behov och önskemål om att tillhöra en verksamhet där kosten är i centrum För ärendet aktuella handlingar Restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet, Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda ett organisatoriskt övertagande av Restaurang Bollegården. Yrkande Kjell Richardsson (s) yrkar att beslutet får lydelsen: Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att utreda Restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet. Propositionsordning Ordförande ställer först förslag på omsorgsförvaltningens förslag till beslut sedan på Kjell Richardssons förslag till beslut och finner att omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Richardssons förslag. Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att utreda Restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akten

21 Omsorgsnämnden (25) 109 Dnr: ON 2007/148 Fördjupad förstudie för utveckling av Skattegårdstomten i Bollebygd Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen arbetsutskott har till omsorgsnämnden gett uppdrag att inkomma med eventuella lokalbehov som nämnden anser bör lösas inom Skattegårdsområdet. Omsorgsförvaltningen konstaterar att Bollebygds kommun i dagsläget saknar servicelägenheter att erbjuda funktionshindrade personer som har behov av eller önskemål om detta. Omsorgsförvaltningen framhåller att del av Skattegårstomten prioriteras för byggnation av servicelägenheter för funktionshindrade. Beskrivning av ärendet För att tillgodose nuvarande och framförallt kommande behov av servicelägenheter för funktionshindrade behövs sådana lägenheter byggas i Bollebygds kommun. Omsorgsförvaltningen i Bollebygds kommun har ett stort intresse av att, i utvecklingen av Skattegårdstomten, hänsyn tas till behovet av servicelägenheter för funktionshindrade. Enligt en inventering över hur situationen ser ut bland funktionshindrade personer i Bollebygds kommun visar den idag att behovet av servicelägenheter är stort. I dagsläget har kommunen tre personer som är i behov av en servicelägenhet och inom det närmaste tre åren kommer fler att vara i behov av en servicelägenhet enligt LSS 9 punkt 9. Med servicelägenhet menar vi en handikappanpassad lägenhet med ett gemensamt serviceutrymme där personal finns tillgänglig som stöttar och hjälper den enskilde i hemmet. Detta stöd skall kunna erbjudas dygnet runt. Enligt den nationella bostadspolitiken ska alla ha möjlighet till en bra bostad och en rimlig hyra. Ingen annan enskild faktor kan sägas ha så stor betydelse för känslan av den egna identiteten som den egna bostaden. Det är i bostaden man normalt tillgodoser sina elementära behov och bostaden är för de flesta människor tillsammans med arbetet den plattform från vilken man skapar relationer med andra människor och deltar i samhällslivet. Många personer med omfattande funktionshinder tillbringar en stor del av sin dag i det egna hemmet. Därför är bostaden många gånger ännu mer betydelsefull för personer med funktionshinder än den är för övriga. Vi har idag också ett annat synsätt på funktionshindrade personer och mycket större tillgång till kunskap och utbildning om funktionshinder, där träning och utbildning påbörjas under tidig barndom, vilket också innebär bättre förutsättningar i vuxen ålder. Detta har möjliggjort för den enskilde att bo och leva ett mera självständigt liv och efterfrågan på servicebostäder har ökat. Omsorgsförvaltningen i Bollebygd kommun kan idag inte erbjuda funktionshindrade personer bostad med särskild service. Idag finns det vuxna personer som bor hemma hos

22 Omsorgsnämnden (25) sina föräldrar och som sannolikt hade flyttat om tillgång på servicelägenheter funnits i Bollebygds kommun. Bollebygds kommun riskerar omfattande viten om inte de som beviljats bostad med särskild service erbjuds detta inom skälig tid. Omsorgsförvaltningen vill med denna tjänsteskrivelse lyfta fram behovet av att det byggs servicelägenheter för funktionshindrade och att Omsorgsförvaltningen i Bollebygds kommunen så småningom kan erbjuda ändamålsenliga bostäder för funktionshindrade i deras egen hemkommun. För ärendet aktuella handlingar - Skattegårdstomten, Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att som svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts förfrågan avseende vilka lokalbehov som nämnden anser bör lösas inom Skattegårdsområdet (Dnr: KS 2007/99) översända Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott som sitt yttrande. Omsorgsnämnden beslutar att som svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts förfrågan avseende vilka lokalbehov som nämnden anser bör lösas inom Skattegårdsområdet (Dnr: KS 2007/99) översända Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott som sitt yttrande. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akten

23 Omsorgsnämnden (25) 110 Dnr: ON 2007/141 Val av personuppgiftsombud Beskrivning av ärendet Omsorgsnämnden är som myndighet ansvarig för samtliga behandlingar av personuppgifter som görs inom nämndens verksamhetsområde. Det kan gälla personalregister, abonnentregister, kund- och leverantörskontrakt o s v. I ansvaret ingår att se till att behandlingen av personuppgifter är laglig och att registrerade får den information de har rätt till. Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) kan den personuppgiftsansvarige utse ett personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Om personuppgiftsombudet upptäcker brister skall det påpekas till den personuppgiftsansvarige. Omsorgsnämnden utsåg Peter Friberg till personuppgiftsombud. Med anledning av att han lämnat anställningen inom förvaltningen föreslås uppgiften tas över av Thérese Jernberg som arbetar som kommunarkivarie i Bollebygds Kommun. För ärendet aktuella handlingar - Val av personuppgiftsombud för omsorgsnämnden, omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden utser Thérese Jernberg till personuppgiftsombud. Omsorgsnämnden utser Thérese Jernberg till personuppgiftsombud. Beslutsexpediering Thérese Jernberg Akten

24 Omsorgsnämnden (25) 111 Anmälningsärenden - Protokoll fört vid förvaltningens samverkansgrupp Avslag på överklagande om särskilt boende, daterad , Länsrätten -Beslut från kommunstyrelsen om begäran från Ing-Marie Andersson (c) om entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden, 120, KS 2007/1 -Beslut från kommunstyrelsen om fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden, 121, KS 2007/1 - Yttrande avseende tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Dnr. ON Utbetalade belopp per insatstyp och månad, Antal beslut per typ och månad, Sociala utskottets protokoll den 13 september Omsorgsnämnden beslutar att lägga de anmälda ärendena till handlingarna.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer