Omsorgsnämnden (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen"

Transkript

1 Omsorgsnämnden (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande Bente Johansson (m) Elving Johansson (c) Lars-Erik Olsson (s) vice ordförande Marianne Hermansson (s) Kjell Richardsson (s) Ruth Qvarnström (m) ersätter Stefan Edvardsson (m) Övriga närvarande Ersättare Ruth Qvarnström (m) beslutande Eivor Carlsson (kd) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Tjänstemän Övriga Ajournering Tid och plats för justering Maria Degerman, omsorgschef John Henriksson, omsorgschef Elisabeth Hulter, vik nämndsekreterare Pär Lundqvist, planeringsledare Christina Brandt, handläggare serveringstillstånd, närvarande Ingela Sunneskär, MAS, närvarande Nämnden ajourneras under 108 mellan kl Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Paragrafer 98, Underskrifter Sekreterare Elisabeth Hulter Ordförande Hannu Sutinen Justerare Lars-Erik Olsson

2 Omsorgsnämnden (25) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum , 98, för anslags uppsättande Sista dag för överklagande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen Underskrift/anslaget av

3 Omsorgsnämnden (25) Ärenden 98 Fastställande av dagordning 99 Återkallande av serveringstillstånd 100 Justering av föregående sammanträdes protokoll 101 Aktuellt 102 Information om kost och nutrition 103 Redovisning av lokaluppdraget 104 Justering av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 105 Remissyttrande folkhälsoplan 106 Yttrande över samrådsremiss - utvecklingsplan för Olsfors - Hultafors 107 Fickpenningsnorm för boende på särskilt boende 108 Restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet 109 Fördjupad förstudie för utveckling av Skattegårdstomten i Bollebygds Kommun 110 Val av personuppgiftsombud 111 Anmälningsärenden 112 Anmälan av delegationsbeslut

4 Omsorgsnämnden (25) 98 Fastställande av dagordning Förvaltningen föreslår att ett nytt beslutsärende om justering av föregående sammanträdes protokoll läggs till dagordningen. Förvaltningen föreslår att ett nytt beslutsärende om återkallande av serveringstillstånd läggs till dagordningen. Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att lägga till beslutsärendena Återkallande av serveringstillstånd och justering av föregående sammanträdes protokoll till dagordningen. Omsorgsnämnden beslutar att i enlighet med omsorgsförvaltningens förslag lägga till beslutsärendena Återkallande av serveringstillstånd och justering av föregående sammanträdes protokoll till dagordningen. Beslutsexpediering Akten

5 Omsorgsnämnden (25) 99 Dnr: ON 07/27 Återkallande av serveringstillstånd Christina Brandt redovisar utredning om att återkalla serveringstillståndet för Macchi Café & Bistro AB, För ärendet aktuella handlingar -Utredning åtgärd mot serveringstillstånd, tjänsteutlåtande daterat , Dnr: ON 2007/27. -Tillägg utredning åtgärd mot serveringstillstånd, tjänsteutlåtande daterat , Dnr: ON 2007/27. Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att återkalla serveringstillståndet för Macchi Café & Bistro AB, Macchi Café & Bistro AB.s, , serveringstillstånd i Macchiato Café & Bistro återkallas. Lagrum: 7 kap. 19 punkterna 3 och 4 alkohollagen. Skäl för beslut Bokföring m m Enligt 7 kap. 7 alkohollagen får serveringstillstånd meddelas endast den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Vid tillståndsprövningen skall särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. Kravet på skötsamhet och personlig lämplighet kvarstår även efter det att tillstånd meddelats. Om brister konstateras föreligger inte längre de förutsättningar som gäller för meddelande av tillstånd, vilket i princip innebär att åtgärd skall vidtas enligt 7 kap. 19 alkohollagen (återkallelse av serveringstillstånd). Enligt förarbetena till alkohollagen (prop. 1994/95:89 s. 103) är rätten för en tillståndshavare inte ovillkorlig. För att ett tillstånd skall få behållas krävs ekonomisk skötsamhet. Ekonomiskt misskötsamma tillståndshavare kan på ett otillbörligt sätt skaffa sig konkurrensfördelar och göra det svårt för seriösa tillståndshavare att hävda sig, vilket leder till en för branschen osund utveckling. Den som drar sig undan från beskattning eller som i övrigt på ett betydande sätt missköter sina ekonomiska åligganden gentemot det allmänna är därför inte lämplig att inneha tillstånd enligt lagen. Som exempel kan nämnas allvarligt åsidosättande av bokförings- och uppgiftsskyldighet. Enligt bokföringslagen skall alla affärshändelser bokföras löpande så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske

6 Omsorgsnämnden (25) på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat. Revisorernas uppgifter i ovannämnd skrivelse ger stöd för att bokföring inte har skett enligt bokföringslagens bestämmelser. Vidare har bolaget inte inlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsperioden kalenderåret 2006 till Bolagsverket. Underlåtenhet att anmäla ändring i styrelsen till tillståndsmyndigheten Enligt 8 kap. 3 alkohollagen skall den som beviljats tillstånd till tillståndsmyndigheten anmäla när någon förändring i verksamheten sker som är av betydelse för tillsynen. Exempel på anmälningspliktiga händelser som kan ha betydelse för tillsynen är bl a att kretsen av personer med betydande inflytande förändras. Enligt uppgift från Bolagsverket har en av styrelseledamöterna, Niki Norberg, utträtt ur styrelsen. Detta har inte anmälts till tillståndsmyndigheten. Kommunicering Macchi Café & Bistro AB har i en odaterad skrivelse som inkom till Tillståndsenheten informerat om att styrelsen numera består av två ledamöter samt att årsredovisningen översänts till Bolagsverket. Med anledning av ovanstående uppgifter anföres följande. Från Bolagsverket har inhämtats uppgift att styrelseledamot tillika ordförande i bolaget är Lis Carlson samt att Peter Hallberg är styrelseledamot. Firman tecknas var för sig av ledamöterna. Vidare har följande uppgifter inhämtats från Bolagsverket. Årsredovisningen inkom till Bolagsverket d v s nästan två månader för sent. Av revisionsberättelsen framgår bl a följande. Vid min granskning har jag uppmärksammat brister i intäktsredovisningen, vilka även påpekades föregående år. Styrelsen har inte vidtagit åtgärder för att förbättra rutinerna varvid intäkternas fullständighet inte kan verifieras. Bolaget saknar vidare systemdokumentation och behandlingshistorik avseende kassaregistret. Jag har uppmärksammat att det förekommit eftersläpningar i bokföringen och att det förekommer betydande brister i avstämningar av såväl tillgångar och skulder som poster i resultaträkningen. Rutiner runt hantering av likvida medel har varit bristfällig. Bland annat har inte samtliga uttag av kontanta medel bokförts. Mot bakgrund av ovan nämnda omständigheter samt att årsredovisningen avlämnas för sent, har årsredovisningen inte upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger inte en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är därmed inte heller förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vad tillståndshavaren anfört föranleder ej till annan bedömning än att serveringstillståndet skall återkallas.

7 Omsorgsnämnden (25) Paragrafen justeras omedelbart. Hur man överklagar Om Ni är missnöjd med detta beslut kan Ni skriftligen överklaga det. Ange i skrivelsen vilket beslut Ni överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och diarienummer, vilken ändring av beslutet som Ni önskar samt motivering till Ert yrkande. Skrivelsen skall vara undertecknad av Er och bör vara ställd till länsrätten. Skrivelsen skall dock lämnas in eller sändas till kommunen för att uppenbara felaktigheter i beslutet skall kunna rättas. Om kommunen inte ändrar beslutet som Ni vill, kommer handlingarna att översändas till länsrätten för prövning. Kommunen måste ha mottagit skrivelsen inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan inte Ert överklagande tas upp. Kommunens adress: Bollebygds kommun, Bollebygd Beslutsexpediering Macchi Café & Bistro AB Christina Brandt Akten

8 Omsorgsnämnden (25) 100 Justering av föregående sammanträdes protokoll Vid omsorgsnämndens senaste sammanträde utsågs felaktigt en ersättare i nämnden till justerare. Eftersom endast ordinarie ledamöter av nämnden kan utses till justerare är protokollet ännu inte korrekt justerat. Omsorgsnämnden kan fatta beslut om att justera protokollet under sammanträdet Protokollet justeras av hela nämnden genom nämndens ordförande. Omsorgsnämnden beslutar att justera föregående sammanträdes protokoll genom nämndens ordförande. Beslutsexpediering Akten

9 Omsorgsnämnden (25) 101 Aktuellt Ledamöterna lämnar information kring följande områden: - Bente Johansson informerar från besök på boendemässa i Kalmar. - Jens Nilsson frågar förvaltningen om arbetet med ökning av tjänstgöringsgraden bland främst Kommunals medlemmar. Förvaltningen lämnar information kring följande områden: -Information från besök på boendemässa i Kalmar. - Samordnartjänsten vid allaktivitetshuset är tillsatt med Peter Gimfalk som tillträder 1 december december är det öppet hus på allaktivitetshuset. -FinSam anordnar samordningsförbundsdag 30 november. -Ungdomsmottagning i allaktivitetshuset. Folkhälsosamordnaren har fått i uppdrag att se över möjliga avtal. - Preliminära budgetramar för omsorgsförvaltningen. - 6 november anordnas inspirationskväll för närståendestöd november anordnas äldredagen om vardagslivet på andra villkor. - Värdegrundsarbetet. Förslag från förvaltningen att förlänga januarinämnden med värdegrundsarbete. - Nya kontorslokaler planeras för biståndsbedömare, LSS-handläggare och enhetschefer i lägenhet ovanför Försäkringskassan. -Äldreomsorgens dag i Göteborg är utsåld. Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. Beslutsexpediering Akten

10 Omsorgsnämnden (25) 102 Information om kost och nutrition Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ingela Sunneskär informerar kring ett nystartat projekt om kost och nutrition. Projektet, med Ingela Sunneskär som projektledare, kommer att pågå under två år och får stimulansmedel från Socialstyrelsen. Omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen.

11 Omsorgsnämnden (25) 103 Redovisning av lokaluppdraget Rapport från senaste mötet med Boutredningsgruppen. Enligt prognoser för befolkningsutvecklingen är behovet av ett nytt äldreboende inte akut. Ombyggnad av Bollegården är prioriterat framför nybyggnationer och paviljonger. Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. Beslutsexpediering Akten

12 Omsorgsnämnden (25) 104 Dnr: ON 2007/143 Justering av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Sammanfattning av ärendet Avgifterna inom äldreomsorgen fastställs av kommunfullmäktige. Omsorgsförvaltningen presenterar förslag till justeringar av avgifterna att gälla under år Beskrivning av ärendet I avgifterna för 2008 föreslår omsorgsförvaltningen följande justeringar: 1) Justering av förbehållsbeloppet pga. höjt prisbasbelopp. 2) Justering av nivån på maxtaxan pga höjt prisbasbelopp. 3) Justering av tv-avgift och kostnad för hushållsel. Justeringen motsvarar förändring av tvavgift och kostnad för el. 4) I stycket om Höjning av förbehållsbelopp (sidan 3) läggs följande mening till: God man kan vara ett exempel på en sådan omständighet. 5) I stycke ett och tre under rubriken Kostnader för mat (sidan 3) ersätts omsorgsnämnden med Kommunfullmäktige. 6) I stycke två och tre under rubriken Sänkning av minimibeloppet (sidan 3) ersätts omsorgsnämnden med Kommunfullmäktige. 7) Under rubriken Makar under kapitlet Förtydliganden av avgifternas uttag (sidan 5) läggs följande stycke till: Vad som i dessa tillämpningsanvisningar avser make och makar gäller också för registrerad partner. 8) Under kapitlet Debitering av omvårdnadsavgift läggs följande lydelse till: Vid korttidsvistelse debiteras samma avgift för hemtjänst som i hemmet. För den som tidigare inte haft någon hemtjänstinsats debiteras enligt maxtaxan.

13 Omsorgsnämnden (25) För ärendet aktuella handlingar - Justering av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Tillämpningsanvisningar avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget till reviderade avgifter inom äldreomsorgen och översända dem till kommunstyrelsen för behandling. Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget till reviderade avgifter inom äldreomsorgen och översända dem till kommunstyrelsen för behandling. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akten

14 Omsorgsnämnden (25) 105 Dnr: ON 2007/142 Remissyttrande folkhälsoplan Beskrivning av ärendet I remissutgåvan av Bollebygds kommuns folkhälsoplan anges att den ska vara vägledande för folkhälsoarbetet i kommunen. Arbetet med folkhälsa är och ska vara en ständigt pågående tvärsektoriell process mellan olika aktörer och därför är samarbete, engagemang och kunskap centrala begrepp. Genom att planera och organisera hälsofrämjande och förebyggande insatser till grupper i befolkningen, eller till enskilda individer, inriktas åtgärderna på att skapa förutsättningar och miljöer som främjar hälsa och visar på sambandet mellan livsvillkor och hälsa. Folkhälsoarbetet i Bollebygd styrs av politiska mål uppsatta internationellt, nationellt, regionalt och lokalt: Who:s 21 folkhälsomål, Sveriges 11 folkhälsomål, FN:s konvention om barnets rättigheter, Västra Götalandsregionens utvecklingsvision, Västra Götalandsregionens folkhälsomål och Bollebygds kommuns 10 inriktningsmål. I planen anges att barn, ungdomar, äldre och utsatta grupper är särskilt prioriterade de närmsta åren i kommunens folkhälsoarbete. Folkhälsorådet har valt att prioritera tre övergripande mål: trygga och goda uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet och delaktighet och inflytande. Sedan tidigare finns ett fastlagt mål som kvarstår under ; en hälsosam ålderdom. De strategier som föreslås i planen är exempel på åtgärder som kan bidra till planens måluppfyllelse. I val av strategier ska det strävas efter samverkan och samsyn med andra aktörer för att goda och hållbara resultat ska kunna uppnås i folkhälsoarbetet. Omsorgsförvaltningen anser att de utvalda målen går att införliva i de egna verksamheterna. De val av strategier som anges i planen förutsätter dock att en fortsatt prioritering av resurserna till förebyggande insatser kan ske i nämndens verksamheter under folkhälsoplanens period Förvaltningen anser det vara av stor vikt att folkhälsoplanens mål, strategier och indikatorer införlivas i nämndens verksamhetsplan för 2008 och görs känd av samtliga verksamheter och dess personal. För ärendet aktuella handlingar - Remissyttrande folkhälsoplan, Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Folkhälsoplan, remissversion

15 Omsorgsnämnden (25) Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden stödjer innehållet i folkhälsoplanen och avser att integrera de föreslagna strategierna som särskilda uppdrag till förvaltningen i nämndens verksamhetsplan Omsorgsnämnden stödjer innehållet i folkhälsoplanen och avser att integrera de föreslagna strategierna som särskilda uppdrag till förvaltningen i nämndens verksamhetsplan Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akten

16 Omsorgsnämnden (25) 106 Dnr: ON 2007/38 Yttrande över samrådsremiss utvecklingsplan för Olsfors - Hultafors Beskrivning av ärendet I remiss den anmodar Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden att inkomma med yttrande över utvecklingsplan för Olsfors-Hultafors. För ärendet aktuella handlingar - Yttrande över samrådsremiss Utvecklingsplan för Olsfors-Hultafors, Omsorgsnämndens yttrande, Samrådsremiss Utvecklingsplan för Olsfors-Hultafors, Yttrande Omsorgsnämnden har inget att anföra mot förslaget till utvecklingsplan för Olsfors och Hultafors, , under förutsättning att hänsyn tas till handikappades och äldres behov. Beslutsexpediering Akten Kommunstyrelsen

17 Omsorgsnämnden (25) 107 Dnr: ON 2007/146 Fickpenningsnorm för boende på särskilt boende Sammanfattning av ärendet Inom kommunens avgifter inom äldre- och handikappomsorgen finns idag två begränsningar av avgiftens storlek, förbehållsbeloppet och maxtaxan. För att ytterligare trygga att äldreomsorgens kunder försäkras en rimlig ekonomisk levnadsnivå har vissa kommuner infört ytterligare ett skydd, en så kallad fickpenningsnorm, där alla kunder garanteras att ha minst ett visst belopp kvar när alla avgifter är betalda. Omsorgsförvaltningen ber om ett uppdrag att utreda frågan om fickpenningsnorm inom äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun. Beskrivning av ärendet Avgifterna inom äldreomsorgen är inkomstrelaterade och beror på kundens omsorgsbehov. Avgiften beräknas utifrån inkomstuppgifter, med vilket avses aktuell inkomst av tjänst, pension samt inkomst av kapital. I avgiftssystemet finns två begränsningar av avgiftens storlek, förbehållsbeloppet och maxtaxan. Förbehållsbeloppet skall täcka den enskildes normala levnadsomkostnader. Utöver förbehållsbeloppet skall den enskilde förbehållas medel för sin boendekostnad. Bostadskostnaden beräknas enligt samma principer som Försäkringskassan använder som beräkningsgrund för statligt bostadsstöd. Förbehållsbeloppet baseras på prisbasbeloppet, vilket fastställs av regeringen varje år. Förbehållsbelopp för 2008 är kr per månad för ensamstående och kr per månad för sammanlevande makar och sambor. En högsta avgift, maxtaxan, gäller för vård, omsorg och socialt stöd enligt SoL och HSL, det vill säga hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. I hemtjänstbegreppet och därmed i högkostnadsskyddet ingår också korttidsboende, utprovning av hjälpmedel och larm. För 2008 är högsta avgift kr per månad. När det gäller kostnad för mat och hyra görs ingen justering med hänsyn till kundens inkomster, utan kunden betalar alltid fullt pris för mat och hyra. Detta innebär i vissa fall att kunden får små ekonomiska medel att röra sig med när alla fasta avgifter är betalda. För att öka kundens ekonomiska utrymme har vissa kommuner, t.ex. Göteborg, infört en så kallad fickpenningsnorm där alla kunder garanteras ett visst belopp för egen disposition efter det att alla avgifter är betalda. I Göteborg innebär detta att alla kunder på särskilt boende garanteras att ha minst kr kvar när alla avgifter är betalda. Har kunden inte detta belopp kvar kan även kostnaden för mat och hyra minskas tills det som återstår uppgår till kr.

18 Omsorgsnämnden (25) En fickpenningsnorm är ytterligare ett sätt att trygga att förvaltningens kunder försäkras en rimlig ekonomisk levnadsnivå och omsorgsförvaltningen ser spontant positivt på ett införande av en liknande norm i Bollebygds kommun. Frågan behöver dock utredas djupare för att undersöka vilka grupper som bör beröras, vilken nivå som är rimlig, men också vilka konsekvenserna blir för kommunen, främst avseende de ekonomiska konsekvenserna. Omsorgsförvaltningen ber därför om ett uppdrag att utreda frågan om fickpenningsnorm inom äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun. Uppdraget föreslås redovisas på omsorgsnämndens sammanträde i maj För ärendet aktuella handlingar - Fickpenningsnorm för boende på särskilt boende, Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda ett införande av en fickpenningsnorm inom äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun. Uppdraget skall redovisas på omsorgsnämndens sammanträde i maj Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda ett införande av en fickpenningsnorm inom äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun. Uppdraget skall redovisas på omsorgsnämndens sammanträde i maj Beslutsexpediering Akten

19 Omsorgsnämnden (25) 108 Dnr: ON 2007/147 Restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet Sammanfattning av ärendet Restaurang Bollegårdens förutsättningar för att bedriva en god kostverksamhet behöver förbättras. Omsorgsförvaltningen önskar att restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet utreds och att hänsyn tas till vad som är effektivast vid utveckling av restaurangverksamheten och kundernas möjligheter till valfrihet samt god och näringsrik kost. Beskrivning av ärendet Restaurang Bollegården tillhör idag omsorgsförvaltningen. Tidigare har man organisatoriskt tillhört tekniska förvaltningen. Dessförinnan fanns restaurang Bollegården i privat ägo. Restaurang Bollegården har m a o bytt organisatorisk tillhörighet ett antal gånger. Restaurangen har sedan den kom till omsorgsförvaltningen år 2004 också haft ett antal olika enhetschefer. Detta har medfört bl.a. en brist i kontinuitet vad gäller ledning samt att utveckling av kostinnehåll och personalens kompetens inte tillgodosetts tillräckligt. Det senare som en följd av tidigare och nuvarande enhetschefers utbildning och kompetens är riktad mot vård och omsorg och inte kost och nutrition. Ett annat dilemma som uppstått är att omsorgsförvaltningen idag är både beställare och utförare vilket innebär en otydlighet i rollerna som ansvarig för restaurang Bollegården och att tillvarata kundernas intressen. Enhetschefen för restaurangen blir sittande på två stolar. Köket i restaurang Bollegården har idag begränsad kapacitet avseende produktion och valmöjlighet i utbudet till kunderna. Bristande utrymmen i köket och närliggande utrymmen har gjort att lagerhållningen och arbetsmiljön är ett problem. Restaurangen är idag en mindre enhet vilket innebär svårigheter att anpassa personalstyrkan efter behov. Svårigheten att få tag på utbildad personal har också vid flera tillfällen varit påtagliga. Personalen har vid flera tillfällen ställt sig positiva till att arbeta i en verksamhet som är fokuserad på kost och nutrition. För omsorgsförvaltningens del skulle en eventuell förflyttning av restaurang Bollegården innebära en renodling av vård och omsorgsuppdraget. Följande punkter skulle enligt omsorgsförvaltningen förbättras om restaurang Bollegården flyttades över till verksamhet där kost och nutrition var i fokus: Utveckling av kostinnehållet

20 Omsorgsnämnden (25) Utveckling av personalens kompetens Valmöjligheten för vårdtagarna/kunderna skulle öka Större kapacitet genom stordriftsfördelar Effektivare nyttjande av personella och materiella resurser Renodling av omsorgsförvaltningens uppdrag Tillgodose restaurangpersonalens behov och önskemål om att tillhöra en verksamhet där kosten är i centrum För ärendet aktuella handlingar Restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet, Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda ett organisatoriskt övertagande av Restaurang Bollegården. Yrkande Kjell Richardsson (s) yrkar att beslutet får lydelsen: Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att utreda Restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet. Propositionsordning Ordförande ställer först förslag på omsorgsförvaltningens förslag till beslut sedan på Kjell Richardssons förslag till beslut och finner att omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Richardssons förslag. Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att utreda Restaurang Bollegårdens organisatoriska tillhörighet. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akten

21 Omsorgsnämnden (25) 109 Dnr: ON 2007/148 Fördjupad förstudie för utveckling av Skattegårdstomten i Bollebygd Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen arbetsutskott har till omsorgsnämnden gett uppdrag att inkomma med eventuella lokalbehov som nämnden anser bör lösas inom Skattegårdsområdet. Omsorgsförvaltningen konstaterar att Bollebygds kommun i dagsläget saknar servicelägenheter att erbjuda funktionshindrade personer som har behov av eller önskemål om detta. Omsorgsförvaltningen framhåller att del av Skattegårstomten prioriteras för byggnation av servicelägenheter för funktionshindrade. Beskrivning av ärendet För att tillgodose nuvarande och framförallt kommande behov av servicelägenheter för funktionshindrade behövs sådana lägenheter byggas i Bollebygds kommun. Omsorgsförvaltningen i Bollebygds kommun har ett stort intresse av att, i utvecklingen av Skattegårdstomten, hänsyn tas till behovet av servicelägenheter för funktionshindrade. Enligt en inventering över hur situationen ser ut bland funktionshindrade personer i Bollebygds kommun visar den idag att behovet av servicelägenheter är stort. I dagsläget har kommunen tre personer som är i behov av en servicelägenhet och inom det närmaste tre åren kommer fler att vara i behov av en servicelägenhet enligt LSS 9 punkt 9. Med servicelägenhet menar vi en handikappanpassad lägenhet med ett gemensamt serviceutrymme där personal finns tillgänglig som stöttar och hjälper den enskilde i hemmet. Detta stöd skall kunna erbjudas dygnet runt. Enligt den nationella bostadspolitiken ska alla ha möjlighet till en bra bostad och en rimlig hyra. Ingen annan enskild faktor kan sägas ha så stor betydelse för känslan av den egna identiteten som den egna bostaden. Det är i bostaden man normalt tillgodoser sina elementära behov och bostaden är för de flesta människor tillsammans med arbetet den plattform från vilken man skapar relationer med andra människor och deltar i samhällslivet. Många personer med omfattande funktionshinder tillbringar en stor del av sin dag i det egna hemmet. Därför är bostaden många gånger ännu mer betydelsefull för personer med funktionshinder än den är för övriga. Vi har idag också ett annat synsätt på funktionshindrade personer och mycket större tillgång till kunskap och utbildning om funktionshinder, där träning och utbildning påbörjas under tidig barndom, vilket också innebär bättre förutsättningar i vuxen ålder. Detta har möjliggjort för den enskilde att bo och leva ett mera självständigt liv och efterfrågan på servicebostäder har ökat. Omsorgsförvaltningen i Bollebygd kommun kan idag inte erbjuda funktionshindrade personer bostad med särskild service. Idag finns det vuxna personer som bor hemma hos

22 Omsorgsnämnden (25) sina föräldrar och som sannolikt hade flyttat om tillgång på servicelägenheter funnits i Bollebygds kommun. Bollebygds kommun riskerar omfattande viten om inte de som beviljats bostad med särskild service erbjuds detta inom skälig tid. Omsorgsförvaltningen vill med denna tjänsteskrivelse lyfta fram behovet av att det byggs servicelägenheter för funktionshindrade och att Omsorgsförvaltningen i Bollebygds kommunen så småningom kan erbjuda ändamålsenliga bostäder för funktionshindrade i deras egen hemkommun. För ärendet aktuella handlingar - Skattegårdstomten, Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att som svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts förfrågan avseende vilka lokalbehov som nämnden anser bör lösas inom Skattegårdsområdet (Dnr: KS 2007/99) översända Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott som sitt yttrande. Omsorgsnämnden beslutar att som svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts förfrågan avseende vilka lokalbehov som nämnden anser bör lösas inom Skattegårdsområdet (Dnr: KS 2007/99) översända Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott som sitt yttrande. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akten

23 Omsorgsnämnden (25) 110 Dnr: ON 2007/141 Val av personuppgiftsombud Beskrivning av ärendet Omsorgsnämnden är som myndighet ansvarig för samtliga behandlingar av personuppgifter som görs inom nämndens verksamhetsområde. Det kan gälla personalregister, abonnentregister, kund- och leverantörskontrakt o s v. I ansvaret ingår att se till att behandlingen av personuppgifter är laglig och att registrerade får den information de har rätt till. Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) kan den personuppgiftsansvarige utse ett personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Om personuppgiftsombudet upptäcker brister skall det påpekas till den personuppgiftsansvarige. Omsorgsnämnden utsåg Peter Friberg till personuppgiftsombud. Med anledning av att han lämnat anställningen inom förvaltningen föreslås uppgiften tas över av Thérese Jernberg som arbetar som kommunarkivarie i Bollebygds Kommun. För ärendet aktuella handlingar - Val av personuppgiftsombud för omsorgsnämnden, omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Omsorgsförvaltningens förslag till beslut Omsorgsnämnden utser Thérese Jernberg till personuppgiftsombud. Omsorgsnämnden utser Thérese Jernberg till personuppgiftsombud. Beslutsexpediering Thérese Jernberg Akten

24 Omsorgsnämnden (25) 111 Anmälningsärenden - Protokoll fört vid förvaltningens samverkansgrupp Avslag på överklagande om särskilt boende, daterad , Länsrätten -Beslut från kommunstyrelsen om begäran från Ing-Marie Andersson (c) om entledigande från uppdraget som ersättare i omsorgsnämnden, 120, KS 2007/1 -Beslut från kommunstyrelsen om fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden, 121, KS 2007/1 - Yttrande avseende tillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Dnr. ON Utbetalade belopp per insatstyp och månad, Antal beslut per typ och månad, Sociala utskottets protokoll den 13 september Omsorgsnämnden beslutar att lägga de anmälda ärendena till handlingarna.

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 16.30-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Eva Svantesson (M) tjg.

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

27 Lägesbeskrivning omsorgsförvaltningen. 28 Kommunala pensionärsrådets reglemente. 29 Förslag till ny organisation, omsorgsförvaltningen

27 Lägesbeskrivning omsorgsförvaltningen. 28 Kommunala pensionärsrådets reglemente. 29 Förslag till ny organisation, omsorgsförvaltningen Tid och plats Torsdagen den 18 januari 2007, kl 17.00-18.45, i Dynamiken, Bollegården Ärenden 26-33 Ordförande Hannu Sutinen Beslutande Pensionärsorg. Lars Engstrand, SPF, till och med 28 Alf Krafve, PRO

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-08-26, kl. 13:15-14:45 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Övriga närvarande: Barbara

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C)

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) 2013-09-17 1 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande Kommunkontoret, Ödeshög Tisdagen 17 september 2013, kl 08:15-11:50 Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2015-02-05 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid Kommunhuset, torsdagen den 5 februari 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Marcus

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal,torsdagen den 4 juni 2015 kl 13,00-17,10 Beslutande

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Christina Tibblin (M)

Christina Tibblin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00 21:30 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Mattias Lindgren (S) Christina Tibblin (M) Lars Robin (M)

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 2010-01-19 9 8-24 Tid 14.00-16.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Ann-Christin

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones Eriksson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-01-15 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen Kl. 15.00-15.55 Gunnel Johansson (S) ordförande Wiveca Norén (SPI) Tommy Edenholm (KV) Övriga deltagare Cecilia Harley,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05

Socialnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-01-28, kl. 13:15-15:05 Beslutande: Anders Malm (M) tjänstgörande ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

PROTOKOLL 2015-04-07

PROTOKOLL 2015-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tisdag 7 april 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson (m), ordförande Jan Lindehielm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-03-26 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-26 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-07-24, kl 13:15-14:00 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gunnel Aidemark (FP) tj ersättare för Jan-Olof Sewring (M) Marita

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer