Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40"

Transkript

1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth Bovin Exner (m) Britt Hallberg (m) Irene Beckman (m) Kerstin Ansnes (c) Mikael Romanoff (fp) Berith Grönqvist (s) Maria Eklund (s) Mats Nittve (mp) Ulla Wickstein, suppleant (m) Christina Stahl, suppleant (m) Louise Lefvert, suppleant (fp) Bo Johansson, suppleant (kd) Birgitta Rönnblad, suppleant (s) Noomi Arvas Liljefors, suppleant (s) Ulf G Eriksson, suppleant (s) Ishak Can, 75 Christina Häckner, socialchef Jan Helin, utvecklingsledare Annika Höijer, enhetschef Anita Karlsson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Eklund Socialkontoret Kl 17:30 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Anita Karlsson Ordförande Lars Pilsetnek Justerande Maria Eklund Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslagets nedtagande Socialkontoret Underskrift Anita Karlsson

2 Socialnämnden SN 73 Yttrande över ansökan om adoption SEKRETESSÄRENDE Södertälje tingsrätt Sökanden

3 Socialnämnden SN 74 SERVERINGSTILL- STÅND SALEMS PIZZERIA Förslag till åtgärd avs. serveringstillstånd för Salems Pizzeria Salems Pizzeria besöktes den 16 november 2007 av Länsstyrelsen, Skatteverket m fl myndigheter. Vid inspektionen konstaterades brister i kassahanteringen av sakkunnig personal från Skatteverket. Med hänvisning till dessa har Länsstyrelsen i skrivelse den 29 november 2007 överlämnat ärendet till Salems kommun för utredning och eventuell åtgärd enligt alkohollagen (AL). Följande anmärkningar konstaterades av Skatteverket: Kassaregistret visade fel tid. Betalningssätt registrerades inte. Kortsliparna hade inte sparats. Kontanta inköpskvitton låg i en papperskartong och hade inte redovisats på kassarapporten. Bolaget har i skrivelse den 14 februari 2008 besvarat kritiken. Enligt bolaget har åtgärder vidtagits så att samtliga punkter numera uppfyller kraven. För att styrka detta har kassarapport, utdrag ur huvudboken för kassakontot samt balans- och resultatrapport bifogats. Den 17 april inkommer ny skrivelse från bolaget med kopior av kassaboken, kortslipar för den 1 mars, Z-kvitto för den 1 mars samt kopior av två fakturor. Av 8 kap. 5 AL stadgas att bokföring i rörelse som är tillståndspliktig skall vara så utformad att kontroll av verksamheten är möjlig. Den som driver rörelsen är skyldig att på anfordran av en tillsynsmyndighet förete bokföringshandlingarna. Av Statens folkhälsoinstituts kommentarer till paragrafen framgår att AL ställer, förutom sedvanliga regler för bokföring, högre krav på tillståndshavren avseende bokföringens beskaffenhet. Skyldigheterna gäller all tillståndspliktig verksamhet enligt AL och gäller i förhållande till samtliga tillsynsmyndigheter, prop 1994/95:89 sidan 112. Av 8 kap. 5 a AL är den som har tillstånd för servering av spritdrycker, vin eller starköl till allmänheten eller stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap skyldig att registrera all försäljning i kassaregister och att vid varje försäljning ta fram och erbjuda kunden ett av registret framställt kvitto. Tillståndsmyndigheten får medge undantag för servering inom ideella föreningar eller liknande slutna sällskap. Kassaregister skall på ett tillförlitligt sätt visa alla transaktioner som gjorts. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om kassaregister. Statens folkhälsoinstitut har utfärdat föreskrifter om kassaregister (FHIFS 2003:2). I 2 punkt 2 sägs att ett kassaregister skall registrera försäljnings-, Salems Pizzeria

4 Socialnämnden beloppet med moms specificerad och med angivande av varuslag, övningsinslag och nollinslag, rättelser och krediteringar samt betalningssätt. Av 5 kapitlet 1 Bokföringslagen (BFL) framgår att affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat. Av 5 kapitlet 2 BFL framgår att kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser skall bokföras så snart det kan ske. Av 7 kap 19 AL framgår att kommunen skall återkalla serveringstillstånd om tillståndshavren inte följer de för servering eller serveringstillstånd gällande bestämmelserna i denna lag eller föreskrifter eller villkor meddelade med stöd av denna lag, eller de förutsättningar som gäller för meddelande av tillstånd enligt 7 och 8 inte längre föreligger. Statens folkhälsoinstitut har i Handbok alkohollagen kommenterat lämplighetskravet enligt följande. En tillståndsharvares lämplighet kan också sättas i fråga vid ekonomisk misskötsamhet som inte är brottslig, till exempel om han inte fullgör sina skyldigheter mot det allmänna eller om han inte håller en riktig bokföring. Det behöver här inte vara fråga om uppsåtlig misskötsamhet. Det krävs av en tillståndshavare att den självmant fullgör sina åligganden mot det allmänna när det gäller bland annat inbetalning och redovisning avseende skatter och avgifter samt att han reglerar uppkomna skulder inom föreskriven tid. Avgörande för om åtgärd skall vidtas bör vara tillståndshavarens agerande innan tillståndsmyndigheten tar upp frågan om åtgärd. Att skulder regleras efter det att tillståndsmyndigheten har inlett ett ärende om administrativ åtgärd bör endast undantagsvis tillmätas vikt. Kommunen är därmed skyldig att ingripa när en tillståndshavare inte längre uppfyller de förutsättningar som har legat till grund för tillståndet. Av 7 kapitlet 20 framgår att i stället för återkallelse enligt 19 kan tillståndshavaren meddelas varning, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. I Handbok Alkohollagen lämnar Statens folkhälsoinstitut följande kommentar till paragrafen: för att varning skall komma ifråga krävs att det föreligger grund för återkallelse, det vill säga att något av rekvisiten i 7 kap. 19 punkt 2 5 är uppfyllt. Om sådan grund föreligger är huvudregeln att tillståndet skall återkallas. För att ett ingripande skall kunna begränsas till en varning måste särskilda skäl föreligga. Sådana särskilda skäl kan vara att tillståndshavaren vidtar verkningsfulla åtgärder för att rätta till missförhållandena. Exempel på sådana åtgärder är organisatoriska förändringar, lokalombyggnad, borttagande av drinkbar, anlitande av ordningsvakter eller att någon eller några personer lämnar verksamheten. Särskilda skäl kan också vara att överträdelsen har varit tillfällig eller berott på missförstånd. Vid inspektionen den 19 november 2007 konstaterades att bolagets kassahantering inte följer bestämmelserna i alkohollagen 8 kap. 5A. Bolaget har heller inte följt bestämmelserna i bokföringslagen genom att inte spara kortslipar samt att kontanta inköps-, Salems Pizzeria

5 Socialnämnden kvitton inte hade redovisats på kassarapporten. Grund för återkallelse av serveringstillståndet föreligger därmed. Bolaget har därefter uppgivit att bristerna har åtgärdats på så sätt att kassahanteringen numera uppfyller kraven i lagstiftningen. Till styrkande av detta har bolaget bifogat samtliga kortslipar för den 1 mars och dagrapport samt Z-kvitto för samma dag. Förvaltningen kan konstatera, efter att ha granskat de handlingar som åberopats, att bolaget lämnat en rimlig förklaring till de brister som konstaterats samt att man har vidtagit åtgärder och numera följer bestämmelserna i alkohollagen 8 kap. 5A. Bolaget har, enligt förvaltningens uppfattning, visat att det föreligger särskilda skäl att i stället för återkallelse av serveringstillståndet meddela bolaget en varning. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad föreligger. Socialnämnden föreslås besluta att, med stöd av 7 kap 20 alkohollagen (1994:1738), meddela Salems Pizzeria & Restaurang HB, organisationsnummer , en varning. Socialnämnden beslutar att, med stöd av 7 kap 20 alkohollagen (1994:1738), meddela Salems Pizzeria & Restaurang HB, organisationsnummer , en varning., Salems Pizzeria

6 Socialnämnden SN 75 SERVERINGSTIDER PÅ REST. PASSIONE Ansökan om ändrade serveringstider på Restaurang Passione Restaurang Passione i Salem centrum ansökte den 19 juni 2007 om att få utöka sina tider för serveringstillstånd från kl 01:00 till 02:00 inomhus och från kl 22:00 till 01:00 på uteserveringen. Den 3 september 2007 beslutade socialnämnden att avslå ansökan pga att Polismyndigheten i Stockholm län avstyrkt ansökan med hänvisning till att normaltid för servering till allmänheten är kl 01:00. I juni 2008 ansökte Passione på nytt om att utöka sitt serveringstillstånd. Restaurangen har idag serveringstillstånd kl 11:00 22:00 på uteserveringen och kl 11:00 01:00 inne i restaurangen. Ägaren vill ändra tiderna till kl 11:00 01:00 på uteserveringen och till kl 11:00 02:00 i restaurangen. Ansökan avser en prövotid på 6 månader i avvaktan på ett permanent serveringstillstånd. Ägaren anser att tidigare ägares förhållanden ej skall belasta nuvarande ägare. Polismyndigheten i Stockholms län, tillståndsenheten, har svarat på socialförvaltningens remiss efter att ha inhämtat yttrande från Södertäljepolisen. Närpolisen i Salem anser att området, där restaurangen är belägen, drar till sig klientel med kriminell bakgrund vilket innebär att även restaurangen har besökare som polisiärt sett inte är önskvärda som gäster. Det har vid flera tillfällen inneburit att oordning uppstått speciellt vid stängningsdags av restaurangen. En utökad serveringstid skulle med största sannolikhet innebära att ordningsproblemen ökar vid restaurangen och dess närområde. Med hänvisning till 6 kap 4 och 7 kap 9 alkohollagen anser polismyndigheten att ett utökat serveringstillstånd kan medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt. Myndigheten avstyrker därför sökt serveringstid till kl. 02:00. Polismyndigheten anser också att förhållandena är sådana att serveringsstället skall villkoras med ordningsvakter. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad föreligger. Passione

7 Socialnämnden Inställelse Restaurangägaren Ishak Can inställer sig till mötet och framför sina synpunkter i ärendet. Socialnämnden föreslås besluta att återremittera ärendet till socialförvaltningen för fördjupad utredning. Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet till socialförvaltningen för fördjupad utredning. Passione

8 Socialnämnden SN 76 BUDGETUPPFÖLJ- NING PER 30 SEPT. Översiktlig budgetuppföljning per 30 september Socialchef Christina Häckner informerar om förvaltningens översiktliga budgetuppföljning och årsprognos per den 30 september. Prognosen visar på ett överskott med tkr att jämföra med prognosen per sista juli som visade på ett överskott med tkr. Socialnämnden föreslås notera till protokollet att den tagit del av socialförvaltningens budgetuppföljning per den 30 september. Socialnämnden noterar till protokollet att den tagit del av socialförvaltningens budgetuppföljning per den 30 september.

9 Socialnämnden SN 77 BUDGETFÖRSLAG Budgetförslag Socialnämnden beslutade den 15 september om förslag till mål, driftsbudget och investeringsprogram för åren och överlämnade förslaget till kommunstyrelsen. Förslaget innehöll två alternativ för budget och planperioden. Alternativ 1 innebar att nettokostnadsramen var neddragen till 98,4 % och alternativ 2 att ramen var 100 %. Därefter har förvaltningen i anslutning till budgetberedningen den 22 och 23 september reviderat förslag 1. Berith Grönqvist (s) meddelar att den socialdemokratiska gruppen inte deltar i beslutet av skäl enligt protokollsanteckning från socialnämndens möte i september. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad föreligger. Socialnämnden föreslås besluta att anta förvaltningens förslag till mål, driftbudget och investeringsprogram för åren och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen. Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till mål, driftbudget och investeringsprogram för åren och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Ekonomikontoret

10 Socialnämnden SN 78 ÖVERSYN VOLYM- BEHOV ÄHO Översyn volymbehov inom äldre- och handikappomsorgen Kommunstyrelsen (KS) beslutade i maj 2007 att ge kommundirektören och socialchefen i uppdrag att göra en översyn av volymbehoven inom socialförvaltningens verksamhet där förutsättningar för kostnadsminskningar skulle redovisas mot bakgrund av personaltäthet, nyckeltalsstudier och möjligheter till konkurrensutsättning. Uppdraget har i samtal med ordförandena i KS och socialnämnden preciserats till att omfatta socialförvaltningens stöd till fysiskt och psykiskt funktionshindrade samt äldreomsorg. Översynen har gjorts av en arbetsgrupp med representanter från KS stab, socialförvaltningen och ekonomikontoret. Rapporten Hur möter kommunen framtidens behov av omsorg om äldre och funktionshindrade utifrån dagens situation? färdigställdes Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad föreligger. Socialnämnden föreslås notera till protokollet att den tagit del av översynen av volymbehoven inom äldre- och handikappomsorgen Socialnämnden noterar till protokollet att den tagit del av översynen av volymbehoven inom äldre- och handikappomsorgen

11 Socialnämnden SN 79 UTREDNINGSUPP- DRAG FRAMTIDENS BEHOV ÄHO Utredningsuppdrag för att möta framtidens behov av omsorg om äldre och funktionshindrade utifrån dagens situation Kommunstyrelsen (KS) beslutade i maj 2007 att ge kommundirektören och socialchefen i uppdrag att göra en översyn av volymbehoven inom socialförvaltningens verksamhet Kommunstyrelsekontoret har gjort en sådan översyn och skrivit en rapport om äldre- och handikappomsorgen som delges socialnämnden (SN) vid dagens sammanträde. Ordförandena i KS och SN har med anledning av rapporten gett förvaltningen i uppdrag att ytterligare belysa äldreomsorgen genom att: - redovisa kostnader och platsantal i särskilt boende - besvara hur föreslagen besparing i budgetförslag påverkar kostnaden per plats i särskilt boende - redovisa vad en konkurrensutsättning av Salarps äldreboende skulle ge för ekonomiska effekter - utreda hur hemtjänsten kan bli effektivare - beskriva möjliga utvecklingsvägar för äldreomsorgen i Salem. - besvara om det finns behov av ett nytt äldreboende vid Vitsippan till Förvaltningen svarar på frågorna utifrån rapporten samt ger förslag på fördjupade utredningsuppdrag. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad föreligger. Kommunstyrelsen

12 Socialnämnden FORTS 79 Socialnämnden föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att under göra en översyn av 1. dagverksamheten för äldre 2. riktlinjerna för biståndsbedömning av särskilt boende 3. utbudet av trygghetsskapande åtgärder för äldre i ordinärt boende och deras anhöriga 4. möjligheten att göra hemtjänsten effektivare 5. möjligheten att skapa fler insatser som inte kräver biståndsbedömning 6. behovet av och ge förslag på friskvårdsaktiviteter för äldre Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att under göra en översyn av 1. dagverksamheten för äldre 2. riktlinjerna för biståndsbedömning av särskilt boende 3. utbudet av trygghetsskapande åtgärder för äldre i ordinärt boende och deras anhöriga 4. möjligheten att göra hemtjänsten effektivare 5. möjligheten att skapa fler insatser som inte kräver biståndsbedömning 6. behovet av och ge förslag på friskvårdsaktiviteter för äldre Kommunstyrelsen

13 Socialnämnden SN 80 SAMVERKANSÖVER- ENSKOMMELSE INTRO- DUKTION NYANLÄNDA Yttrande över remiss från KSL om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända Kommunstyrelsen har begärt yttrande från socialnämnden om en remiss från KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända. Sedan 2007 har det funnits en samrådsgrupp i länet kring introduktion av nyanlända med representanter från fem kommuner. Som ett led i detta regionala samarbete har KSL arbetat fram ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan länets samtliga kommuner. Huvudsakligt syfte är att skapa ökad samordning och utveckling av insatser riktade till nyanlända. Samverkan ska kunna handla om samtliga introduktionsinsatser med särskilt fokus på utbildnings- och arbetslivsinriktade insatser. Överenskommelsen ska också vara grunden för kommunernas samverkan med statliga myndigheter och organisationer. Överenskommelsen förutsätter att parterna avtalar om reglering av konkreta insatser som riktar sig till nyanlända som är bosatta i annan kommun. Överenskommelsen kan reglera former för byte av tjänster eller pris vid köp eller försäljning, av insatser till nyanlända, mellan kommunerna. Förvaltningen ställer sig positiv till innehållet i den föreslagna samverkan med undantag för målgruppen asylsökande där det är staten som har uppdraget. Kommunen har endast finansiering för mottagna flyktingar enligt överenskommelse med Migrationsverket. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad föreligger. Socialnämnden föreslås besluta att till kommunstyrelsen avge förvaltningens yttrande som sitt eget. Socialnämnden beslutar att till kommunstyrelsen avge förvaltningens yttrande som sitt eget. Kommunstyrelsen

14 Socialnämnden SN 81 VERKAN AV INFO OM DROGER AV F D MISSBRUKARE Information om drogförebyggande arbete och verkan av information om droger av f d missbrukare Med anledning av remissvar vid socialnämndens sammanträde den 15 september kom frågan upp om forskning kring drogförebyggande arbete och verkan av information om droger av f d missbrukare. Bilagd information är hämtad från Folkhälsoinstitutet; dels frågor och svar och dels Folkhälsoinstitutets förslag på verktyg som skolor och kommuner kan använda i det drogförebyggande arbetet. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad föreligger. Socialnämnden föreslås notera till protokollet att den tagit del av material från Folkhälsoinstitutet kring drogförebyggande arbete. Socialnämnden noterar till protokollet att den tagit del av material från Folkhälsoinstitutet kring drogförebyggande arbete.

15 Socialnämnden SN 82 RAPPORT PO Rapport om verksamheten personligt ombud Verksamheten personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder (PO) har funnits i kommunen i fem år och PO Ann Eriksson har skrivit en rapport över perioden. Rapporten innehåller Anns egna reflektioner och tankar, en återspegling av samarbetet med olika myndigheter och organisationer samt en sammanställning över de klienter som deltagit i verksamheten. Yrkesrollen var under 2003 helt ny och Socialstyrelsen och Länsstyrelsen genomförde därför en utbildning för ombuden. Direktiven från Socialstyrelsen var ändå minimala och det första året gick till att bygga upp den nya verksamheten. Idag är yrket etablerat och utgör en integrerad och självklar del av det psykosociala arbetet i Salems kommun. Personligt ombuds rapport över perioden föreligger. Socialnämnden föreslås notera till protokollet att den tagit del av rapporten Personligt ombud i Salems kommun en rapport från ombudsverksamheten perioden Socialnämnden noterar till protokollet att den tagit del av rapporten Personligt ombud i Salems kommun en rapport från ombudsverksamheten perioden

16 Socialnämnden SN 83 REVIDERING AV DELEGATIONS- ORDNING Revidering av delegationsordning för socialnämnden Socialkontoret aktualiserar revidering av delegationsordningen antagen av socialnämnden För att effektivisera biståndsbedömarnas handläggning föreslås ändring av ärende nr 155: beslut om bistånd i form av hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm där biståndsbedömare nu har delegation. Behov finns att enhetens assistent erhåller beslutanderätt i den del av ärendet som avser bistånd till trygghetslarm. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad föreligger. Socialnämnden föreslås besluta att anta revidering av delegationsordning för socialnämnden. Socialnämnden beslutar att anta revidering av delegationsordning för socialnämnden.

17 Socialnämnden SN 84 ÄRENDEBALANS Socialnämndens ärendebalans 2008 Socialchef Christina Häckner redovisar socialnämndens ärendebalans per oktober Socialkontorets sammanställning daterad föreligger. Socialnämnden föreslås notera till protokollet att den tagit del av socialnämndens ärendebalans per oktober Socialnämnden noterar till protokollet att den tagit del av socialnämndens ärendebalans per oktober 2008.

18 Socialnämnden SN 85 DELEGATIONSÄRENDEN Delegationsärenden INDIVID OCH FAMILJEOMSORG Delegationsrapport avseende beslut enligt SoL till ekonomisk bistånd, förmedlingsärenden, annat bistånd samt beslut rörande utredning och behandling. Beslut rörande faderskap, vårdnad, umgänge, adoption. ÄLDRE OCH HANDIKAPP- OMSORG (SoL) LSS Delegationsrapport avseende beslut enligt SoL till hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning, hemvårdsbidrag samt särskilt boende. Delegationsrapport

19 Socialnämnden SN 86 ANMÄLNINGSÄRENDEN Anmälningsärenden Länsstyrelsen i Stockholms län Sveriges Kommuner och Landsting Salems kommun, Bygg- och miljöenheten Pensionärsrådet Handikapprådet Länsstyrelsen i Stockholms län Kartläggning av socialtjänstens stöd till våldsutsatta flickor, kvinnor och barn som bevittnar våld i länets kommuner våren 2008 Inbjudan att medverka på webbplatsen Äldreportalen Granskningslista 22-23/2008 Minnesanteckningar Minnesanteckningar Inbjudan till länskonferens 2008: Tillsyn som förebyggande insats, den 14 november

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer

Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen Alkoholpolitiska riktlinjer Program för ansökningar, tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen - Alkoholpolitiska riktlinjer Ks/2014:231 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för ansökningar,

Läs mer

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002 1 (71) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2002. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 juni 2012 Maria Larsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, Kl 18.30 19.55 ande Ersättare Övriga närvarande Marie-Louise Löwenbeck (M) ordförande, Huido Mesilane (M), Arne Karlsson (M),

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-20 Blad 1 (25) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.15-12.15 Beslutande Karin Stierna (c), ordförande

Läs mer

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011 * Skatteverket Dnr 131 95719-11/2011 1(9) Iakttagelser och slutsatser efter genomförd kontroll 2008-2010 av torgoch marknadshandeln Sammanfattning Inom ramen för Riksprojektet Kontanthandel samt den samordnade

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Boende utanför det egna hemmet

Boende utanför det egna hemmet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga Delbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2014 SOU 2014:3 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer