ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER"

Transkript

1 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN (häftad) ISBN (pdf)

2 ISBN (häftad) ISBN (pdf) Finlands Kommunförbund Tryckeri: Tryckeriet i Kommunernas hus Helsingfors 2011 Försäljning: Finlands Kommunförbunds publikationsförsäljning Fax (09) Beställningsnummer Finlands Kommunförbund Andra linjen 14 PB Helsingfors Tfn (09) 7711 Fax (09)

3 3 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet Helsingfors ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Innehållsförteckning 1 Stadganden, anvisningar och bestämmelser om resultaträkningen Verksamhetens intäkter Försäljnings- och avgiftsintäkter för prestationer Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Förändring av produktlager Tillverkning för eget bruk Verksamhetens kostnader Personalkostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Understöd Övriga verksamhetskostnader Skatteinkomster Redovisningsprinciper beträffande skatteinkomster Bokföringen av avdrags- och tilläggsposter i redovisningen av kommunalskatt till kommunen Statsandelar Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar Extraordinära intäkter och kostnader... 21

4 4 10 Förändring av reserver och fonder Förändring av avskrivningsdifferens Förändring i reserver Fondöverföringar Mellanresultat i resultaträkningen och räkenskapsperiodens överskott (underskott) Verksamhetsbidrag Årsbidrag Räkenskapsperiodens resultat Räkenskapsperiodens överskott (underskott) Noter och specifikationer till resultaträkningen BILAGOR Bilaga 1 Resultaträkningsschema för kommun och samkommun FÖRKORTNINGAR KomL 68 Kommunallagens (395/95) 68 BokfL 3:1.1 Bokföringslagens (1336/97) 3. kapitel 1 1. moment BokfF 1:1.1 Bokföringsförordningens (1339/97) 1. kapitel 1 1. moment BokfN 1998/1532 Bokföringsnämndens utlåtande nr från år 1998 KomS 1998/34 Bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande nr 34 från år 1998

5 1 Stadganden, anvisningar och bestämmelser om resultaträkningen Upprättande av resultaträkning 5 I sitt bokslut bör kommunen innefatta resultaträkning och därtill hörande noter (KomL 68 ). I kommunens bokslut tillämpas kommunallagens och i tillämpliga delar bokföringslagens bestämmelser. Bokföringsnämndens kommunsektion ger anvisningar om tillämpningen av bokföringslagens och kommunallagens bestämmelser om bokföring och bokslut (KomL 67 ). Bokföringsnämndens kommunsektions anvisningar hör till källorna för god bokföringssed i fråga om kommunens bokföring och bokslut. I 1. i bokföringslagens (1336/1997) 3. kapitel innehåller bestämmelser om upprättandet av resultaträkning. För varje räkenskapsperiod skall upprättas ett bokslut som innehåller en resultaträkning, som beskriver hur resultatet har uppkommit. För varje post i resultaträkningen skall motsvarande uppgifter för den närmast föregående räkenskapsperioden anges (jämförelsetal). Om specificeringen av resultaträkningen har ändrats, skall jämförelsetalet om möjligt korrigeras. På samma sätt skall förfaras, om jämförelsetalet av något annat skäl inte är användbart. Med kommun avses nedan i denna anvisning även samkommun ifall inget annat sägs. Resultaträkningsscheman för kommun och samkommun finns som bilaga till denna allmänna anvisning. I kommuner och samkommuner är resultaträkningens uppgift att visa huruvida den inkomstfinansiering som influtit i form av intäkter räcker till för att täcka kostnaderna för produktionen av tjänster. Resultaträkningen betjänar förutom kommunens och samkommunens egen ledning också olika intressegrupper som när de övervakar användningen av medel och bedömer behovet av finansiering som baserar sig på inkomstöverföringar måste bilda sig en uppfattning om kommunens och samkommunens ekonomi. I denna anvisning från bokföringsnämndens kommunsektion meddelas föreskrifter om det schema som skall användas vid uppgörandet av kommuners och samkommuners resultaträkning. I resultaträkningsschemat för kommuner och samkommuner grupperas verksamhetens intäkter och kostnader enligt intäkts- och kostnadsslag. Resultaträkningen uppgörs enligt det givna resultaträkningsschemat oberoende av hur kommunen eller samkommunen har organiserat sin verksamhet. Hur verksamhetens intäkter och kostnader fördelar sig på olika verksamhetsområden och projekt anges i tablån över budgetutfallet, som enligt 68 i kommunallagen skall uppgöras för bokslutet. I tablån över budgetutfallet redovisas förutom uppföljningen av de bindande målen för verksamheten också hur anslag, inkomstprognoser och övriga ekonomiska målsättningar har realiserats. Intäkter och kostnader för affärsverk och andra nettobudgeterade enheter upptas enligt bruttoprincipen bland motsvarande intäkts- och kostnadsposter i kommunens resultaträkning oberoende av hur deras bundenhet till budgeten har definierats. Affärsverken uppgör dessutom en särskild resultaträkning som i tillämpliga delar följer schemat för rörelseverksamhet enligt bokföringsförordningens 1:1. Om affärsverkens resultaträkning ges närmare föreskrifter i kommunsektionens allmänna anvisning om bokföringsmässig behandling av affärsverk i kommuner och samkommuner. Affärsverkets resultaträkning ingår i noterna till kommunens resultaträkning.

6 Principer för upprättande av resultaträkning 6 I detta kapitel behandlas bokföringslagens centrala bestämmelser om bokföring och principer för uppgörandet av resultaträkning. Också övriga bestämmelser i bokföringslagen tilllämpas på bokföringen och resultaträkningen om ingenting annat framförs nedan. I bokföringen bör god bokföringssed iakttas (BokfL 1:3 ). Varje konto skall fortlöpande hållas oförändrat till sitt innehåll. Kontots innehåll kan likväl ändras på grund av verksamhetens utveckling, ändring av kontoplanen eller av någon annan särskild anledning. För varje räkenskapsperiod bör den bokföringsskyldige ha en klar och tillräckligt specificerad kontoförteckning som redogör för kontonas innehåll. (BokfL 2:2 ) Affärshändelserna skall bokföras på ett sätt som gör det möjligt att utan svårighet följa en bokföringspost från verifikation till grundbokföring och huvudbokföring samt från huvudbokföringen till den i 3 kap. 1 avsedda resultaträkningen och balansräkningen (BokfL 2:6 ). Bokslutshandlingarna skall vara överskådliga och bokslutet skall bilda en helhet (BokfL 3:1.3 ). Bokföring enligt kontantprincipen, med undantag för noteringar som gäller affärshändelser av ringa betydelse, skall rättas och kompletteras enligt prestationsprincipen innan bokslutet upprättas (BokfL 3:4 ). Om det under en enskild benämning inte förekommer några siffror för denna och föregående räkenskapsperiod, skall benämningen utelämnas ur resultaträkningen. (BokfF1:11 ) Riktig och tillräcklig bild Bokslutet skall ge en riktig och tillräcklig bild av verksamhetens resultat och av den ekonomiska ställningen (rättvisande bild). De tilläggsupplysningar som behövs för detta skall lämnas i noterna. (BokfL 3:2 ) Allmänna bokföringsprinciper De allmänna bokslutsprinciperna presenteras i bokföringslagens 3 kapitels 3. När bokslutet och den ingående balansen upprättas skall följande principer följas: 1) den bokföringsskyldige skall förutsättas fortsätta sin verksamhet, 2) konsekvens skall iakttas när principerna och metoderna för upprättande av bokslutet tillämpas från en räkenskapsperiod till en annan, 2 a) uppmärksamhet skall fästas vid affärstransaktionernas faktiska innehåll och inte enbart vid deras juridiska form (innehållsbetoning), 1 3) försiktighet skall iakttas oberoende av räkenskapsperiodens resultat, 4) den ingående balansen skall basera sig på den föregående räkenskapsperiodens utgående balans, 1 Ändring av BokfL, 1304/2004

7 7 5) de intäkter och kostnader som hänför sig till räkenskapsperioden skall tas upp utan hänsyn till datum för betalningen, och 6) varje tillgång och annan post som tas upp bland posterna i balansräkningen skall värderas för sig. Den försiktighet som avses i 1 mom. 3 punkten förutsätter särskilt att i bokslutet och verksamhetsberättelsen tas upp: 1) endast sådana vinster som har realiserats under räkenskapsperioden och 2) alla avskrivningar och nedskrivningar av aktiva samt uppskrivningar av skulder liksom alla förutsebara förpliktelser och möjliga förluster som har uppkommit under denna eller tidigare räkenskapsperioder, även om dessa blir kända först efter räkenskapsperiodens utgång. Avvikelse från principerna i 1 och 2 mom. får göras endast av särskilda skäl, om inte avvikelsen baserar sig på lag eller andra bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Noterna skall innehålla en redogörelse för grunderna för avvikelsen samt en beräkning av dess inverkan på räkenskapsperiodens resultat och den ekonomiska ställningen. Ändringar i bokslutsprinciper och rättandet av fel gällande tidigare räkenskapsperioder Ändringar i bokslutsprinciper samt korrigeringar av väsentliga fel vilka hänför sig till tidigare räkenskapsperioder görs genom att rätta posten Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder inom eget kapital. Poster av ringa betydelse, vilka hänför sig till tidigare perioder upptas enligt sin karaktär i resultaträkningen och balansen. Korrigeringar görs således inte längre så att de påverkar resultatet utan retroaktivt. Det är inte nödvändigt att ändra jämförelseårets resultaträkning så att den blir jämförbar, men om detta är nödvändigt för att ge en riktig bild skall noterna innehålla information om ändringarnas inverkan på resultatet så att jämförelse mellan räkenskapsperioderna möjliggörs. Om jämförelseårets siffror det oaktat korrigeras, bör ändringarna och grunderna för de framgå i noterna. Om noterna till verksamhetsberättelsen eller till bokslutet innehåller nyckeltal för flera räkenskapsperioder skall även dessa i mån av möjlighet göras jämförbara eller, åtminstone förses med ett tydligt omnämnande om de eventuella delar till vilka de inte är jämförbara. Då korrigeringar görs bör väsentlighetsprincipen iakttas. 2 Felaktigheter i uppgifterna om pågående räkenskapsperiod bör alltid korrigeras mot resultatet. Differenser som uppkommer på grund av periodisering utgör inte felaktigheter i denna bemärkelse. Internationella redovisningsstandarder Bokföringslagens 7a kapitel om Bokslut och koncernbokslut som skall upprättas enligt internationella redovisningsstandarder tillämpas inte i bokföringen för kommuner och samkommuner. Kommunens bokföring styrs förutom av stadganden och anvisningar också av fullmäktiges beslut. Enligt 50 i kommunallagen godkänner kommunfullmäktige en förvaltningsstadga som innehåller tillräckliga bestämmelser om skötseln av kommunens ekonomi och räkenskaper. Motsvarande bestämmelser kan också ges i en särskild ekonomistadga. 2 Bokföringsnämndens utlåtande 2005/1750

8 8 Anvisningens ikraftträdande Denna reviderade anvisning tillämpas i kommunens och samkommunens bokföring och bokslut från och med [ ] 2 Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter indelas i resultaträkningen i: Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter Understöd och bidrag Övriga verksamhetsintäkter I bokslutets resultaträkning elimineras interna intäkts- och kostnadsposter 3. Interna poster kan vara interna faktureringar som baserar sig på prestationer, interna hyror eller överföringsposter som bestäms enligt kalkylmässiga fördelningsgrunder. Till interna poster räknas även interna räntor för tillgodohavanden och skulder på samlingskonton. 2.1 Försäljnings- och avgiftsintäkter för prestationer Försäljnings- och avgiftsintäkter är vederlag som kommunen får av utomstående för prestationer som den producerar. Försäljnings- och avgiftsinkomsterna bokförs enligt prestationsprincipen som kommunens inkomst för den räkenskapsperiod under vilken prestationen har överlåtits. Av särskilda skäl kan prestationer som kräver lång framställningstid enligt bokföringslagens 5:4 alternativt intäktsföras på grundval av tillverkningsgrad, förutsatt att det separata bidrag som hänför sig till prestationen kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt 4. I en kommun kunde ett dylikt särskilt skäl till exempel kunna uppkomma om det affärsverk som ansvarar för kommunens byggnadsverksamhet även idkar betydande byggnadsverksamhet utanför kommunen. Försäljningsintäkter är inkomster av varor och tjänster som är avsedda att säljas till ett pris om i regel täcker produktionskostnaderna. De ersättningar som kommunens affärsverksamhet (bl.a. vatten-, energi-, avfallshanterings-, trafik- och hamnverk, kantin, tvätteri, bilskola och annan motsvarande verksamhet av rörelsekaraktär) uppbär för sina prestationer bokförs 3 Enligt Finlands Kommunförbunds rekommendation angående budget och ekonomiplan för kommuner och samkommuner skall kommunens tablå över budgetens utfall också innehålla en resultaträkningsdel där de interna posterna beaktas. Sådana måste de flesta kommuner göra upp, eftersom kommunernas enheter i betydande utsträckning producerar varor och tjänster för varandra. Oberoende av om en verksamhetsenhet skaffar produktionsfaktorer från kommunens egna eller utomstående enheter skall anslagen för anskaffningarna upptas i budgeten. Likaså skall verksamhetsenhetens försäljning av prestationer i allmänhet budgeteras oberoende av vem som tar emot varan eller tjänsten. 4 Bokföringsnämndens allmänna anvisning om upptagande av inkomster på basis av tillverkningsgrad

9 9 dock som försäljningsintäkter oberoende av om de täcker produktionskostnaderna eller inte. Även anslutningsavgifter vilka inte kan återbäras upptas som försäljningsintäkter 5. Försäljningsintäkter är även ersättningar för prestationer som kommunen har producerat och överlämnat till en tredje part på uppdrag av staten. Dylika ersättningar som erhållits på grundval av principen om s.k. full ersättning är bl.a. ersättningar för avbytarservice, ersättningar för sjukvård åt beväringar och fångar, ersättningar för tryggande av flyktingars utkomst och övriga kostnader för flyktingar, universitetssjukhusens specialstatsandel för undervisnings- och forskningsverksamhet samt olycksfallsverkets ersättningar enligt lagen och förordningen om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst. Försäljningsintäkter är också bl.a. medlemskommunernas till en samkommun erlagda betalningsandelar och ersättningar för prestationer som samkommunen har överlåtit till en invånare i en medlemskommun eller annan kommun. Avgiftsintäkter är klientavgifter och andra avgifter för sådana varor och tjänster vilkas prissättning inte är avsedd att täcka produktionskostnaderna i sin helhet eller vilkas priser bestäms enligt kundens betalningsförmåga. Ofta finns det bestämmelser om grunden för avgifterna i lag eller förordning. Sådana avgiftsintäkter är bl.a. sjukhus- och vårdavgifter, hälsocentralavgifter, socialserviceavgifter, kursavgifter, parkerings- 6 och rättshjälpsavgifter. Innan försäljnings- och avgiftsintäkterna tas upp i resultaträkningen minskas de med korrektivposter vilka utgörs av indirekta skatter som bestäms på grundval av försäljning såsom mervärdesskatt och andra motsvarande på försäljningen baserade skatter, och direkt med försäljningen sammanhörande års-, kassa- och andra motsvarande rabatter och krediteringar. Dessutom kan till försäljningen hörande valutakursdifferenser korrigeras på det sätt som presenteras i bokföringsnämndens allmänna anvisning om bokföring av poster i utländsk valuta. Övriga korrektivposter som hör till försäljningen, som t.ex. kreditförluster på försäljningsfordringar och andra försäljningens korrektivposter samt indirekta skatter som inte bestäms direkt på grundval av försäljning såsom acciser, dras av från resultaträkningen under övriga verksamhetskostnader. Av de kostnadsposter som hör till försäljningen hanteras försäljningsfrakter och försäljningsprovisioner inte som korrektivposter utan de bokförs inom det kostnadsslag till vilket de hänföras. Vid byteshandel bokförs försäljningsinkomsten enligt bruttoprincipen. Anskaffningsutgiften för den tillgång som mottagits i bytet bokförs inom det utgiftsslag till vilket det kan hänföras. Ifall den tillgång som mottagits vid bytet är avsedd att säljas, upptas den bland omsättningstillgångarna och ifall den stannar i kommunens eget bruk t.ex. som inventarium, upptas den bland bestående aktiva. 5 Kommunsektionens utlåtande 2004/65, även bokföringsnämnden 2000/ Parkeringsbot är inte en avgift som uppbärs för en prestation utan en post av bötesnatur som upptas bland övriga intäkter för verksamheten.

10 Understöd och bidrag I resultaträkningen upptas som en egen grupp understöd, bidrag och andra inkomstöverföringar från staten, Europeiska unionen och andra sammanslutningar när understödet eller bidraget inte är en finansieringsandel för en investering. Sådana ersättningar är bl.a. statsbidrag för grundutkomststöd, sysselsättningsstöd, låglönestöd, understöd för kommunsammanslagningar samt landskapsutvecklingspengar och EU-stöd för kommunens egna utvecklingsprojekt inom driftsekonomin, Folkpensionsanstaltens ersättningar till kommunen för ordnandet av den egna personalens hälsovård, skolresebidrag för studerande i gymnasium eller yrkesläroinrättning då Folkpensionsanstalten på ansökan utbetalar ersättning till upprätthållaren, medlemskommunens betalningsandel för den årsrat som motsvarar låneräntan i samkommuner för sjukhusdistrikt samt andra betalningsandelar för låneräntor som en samkommun debiterar sina medlemskommuner. 2.3 Övriga verksamhetsintäkter Till övriga verksamhetsintäkter hör andra regelbundet inflytande verksamhetsintäkter än de ovan nämnda. Sådana är bl.a. hyresintäkter, som även kan upptas på en egen rad ifall de utgör en betydande del av verksamhetsintäkterna, parkeringsböter, avgifter för underhållsbidrag från underhållsskyldiga samt intäkter för återkrävt utkomststöd. Bland övriga verksamhetsintäkter upptas även väsentliga försäljningsvinster från immateriella och materiella tillgångar bland bestående aktiva 7. Dessa försäljningsvinster måste specificeras i noterna till bokslutet. Personalersättningar gällande en enskild tjänsteinnehavare eller arbetstagare (se punkt 4.1. Personalkostnader) upptas inte bland övriga verksamhetsintäkter utan som en utgiftsrättelse under personalkostnader. 2.4 Förändring av produktlager Ifall kommunen har produktlager av betydande värde, är det motiverat att ange förändringen av produktlagret som en särskild post efter rörelseintäkterna i resultaträkningen. I så fall redovisas förändringen av produktlager efter verksamhetsintäkterna så att en ökning av lagret av färdiga varor och varor under tillverkning ökar och en minskning av lagret av färdiga varor och varor under tillverkning minskar verksamhetsintäkterna. Att ta upp en förändring av produktlager som en post i resultaträkningen kan närmast bara komma i fråga då det gäller tomtmark som är avsedd för försäljning och rörelseverksamhetens arbeten under tillverkning. Om en aktivering av anskaffningsutgiften för färdiga varor inte i väsentlig grad påverkar räkenskapsperiodens resultat för kommunen eller dess affärsverk, kan den lämnas ogjord. 7 Små försäljningsvinster från nyttigheter bland bestående aktiva kan redovisas som rättelse till avskrivningarna i resultaträkningen. Som extraordinära intäkter redovisas väsentliga försäljningsvinster som uppstått i samband med att kommunen eller samkommunen helt och hållet avvecklar den verksamhet för vilken nyttigheten i fråga har använts.

11 11 3 Tillverkning för eget bruk Produktionsvärdet för aktiverade anläggningstillgångar som tillverkats för eget bruk redovisas skilt i resultaträkningen som Tillverkning för eget bruk efter verksamhetsintäkterna. Tillverkning för eget bruk utgör en korrektivpost till resultaträkningen med vilken den effekt tillverkningen för eget bruk har haft på resultatet elimineras, ifall utgifter för tillverkning av en nyttighet finns upptagna som utgifter i resultaträkningen. Denna metod tillämpas i första hand. Väsentliga interna bidrag får varken ingå i den resultaträkningspost där produktionsvärdet för eget bruk redovisas eller i anskaffningsutgiften för bestående aktiva på balansräkningen. Väsentliga interna bidrag bör elimineras från den aktiverade utgiften för bestående aktiva. Tillverkning för eget bruk kan också bokföras så att man i de utgifter som redovisas i resultaträkningen inte inkluderar utgifter för produktion av bestående aktiva, utan andelen eget bruk tas upp som en utgiftsöverföring genom att den minskas från de utgifter som bokförts på resultaträkningen och aktiveras bland bestående aktiva. I så fall ingår inte t.ex. aktiverade personalutgifter i resultaträkningens personalkostnader. Vid detta förfaringssätt upptas inte Tillverkning för eget bruk som en skild post efter verksamhetsintäkterna.

12 12 4 Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader indelas i resultaträkningen i följande grupper: Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Köp av tjänster Material, förnödenheter och varor Bidrag Övriga verksamhetskostnader Kostnaderna anges i en ordning som i regel motsvarar deras betydelse i kommunens utgiftsstruktur. 4.1 Personalkostnader Personalkostnader omfattar löner på vilka förskottsinnehållning har verkställts, därmed jämförbara arvoden och ersättningar samt direkt på lönen, arvodet etc. baserade kostnader såsom pensionskostnader, socialskyddsavgifter samt lagstadagade och frivilliga personförsäkringspremier. Personalkostnaderna upptas i resultaträkningen enligt följande: Personalkostnader Löner och arvoden Lönebikostnader Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Som pensionskostnader under lönebikostnader redovisas pensionsförsäkringspremier och pensioner, och som övriga lönebikostnader redovisas socialskyddsavgifter samt lagstadgade och frivilliga personförsäkringspremier. Övriga obligatoriska och frivilliga lönebikostnader såsom kostnader för personalmåltider, personalhälsovård och personalrekreation samt produkter och köpta tjänster som anskaffats för personalen som gåvor till bemärkelsedagar och gåvor för att sporra personalen liksom varor och tjänster för fritidsbruk vilka överlåts till personalen, t.ex. deltagar- och tävlingsavgifter, inträdes- och rabattbiljetter till idrottshallar och kulturevenemang etc. bokförs under det kostnadsslag till vilka de kan hänföras, i allmänhet under köpta tjänster. De rese- och utbildningskostnader som sammanhänger med personalens arbetsuppgifter ingår inte i resultaträkningens eller noternas personalkostnader utan de bokförs under det kostnadsslag till vilka de kan hänföras. Personalkostnaderna korrigeras med personalersättningar som kommunen erhållit för enskilda tjänsteinnehavare eller arbetstagare såsom sjuk- och föräldradagpenningar från Folkpensionsanstalten och andra försäkringsinrättningar. Ersättningar till kommunen för anord-

13 13 nandet av den egna personalens hälsovård bokförs som intäkter under Understöd och bidrag. Enligt bokföringsnämndens utlåtande (1149/91) upptas naturaförmånernas penningvärden inte som utgiftsöverföringar och inte heller som andra affärshändelser i bokföringen Köp av tjänster Köp av tjänster kan i resultaträkningen eller i en bilaga till den indelas i tjänster som direkt köps åt kunder, dvs. kommuninvånare, och tjänster som kommunen använder för sin egen serviceproduktion. Minimikravet är att det totala beloppet av de köpta tjänsterna skall anges. Kundtjänster är slutprodukttjänster som är avsedda för kommuninvånarna och som kommunen köper från andra serviceproducenter. För kundtjänsterna betalas en ersättning som baserar sig på ett avtal eller på marknadspris. Ersättningar som baserar sig på avtal är bl.a. betalningsandelar per klient till samkommuner. Andra tjänster än kundtjänster är tjänster som kommunen använder i sin produktion av prestationer. Sådana är bl.a. kontors-, bank- och experttjänster, tryckning och annonser, post och teletjänster, försäkringar, renhållnings- och tvätteritjänster, byggnads- och underhållstjänster, rese-, inkvarterings- och transporttjänster samt t.ex. social-, hälsovårds-, undervisnings- och kulturtjänster som anskaffats för personalen. Även andelar av beskattningskostnaderna samt andelar av samarbetskostnader såsom t.ex. andelar till landskapsförbund, inköp av s.k. kollektivtjänster och medlemsavgifter till kommunernas centralorganisationer hör till övriga köpta tjänster. 4.3 Material, förnödenheter och varor Till material, förnödenheter och varor räknas bl.a. kontors- och skolmaterial, litteratur, livsmedel, beklädnad, mediciner och vårdmaterial, rengöringsmedel och -material, bränsle och smörjmedel samt utgifter för anskaffning av värme, vatten och elektricitet. Däremot hör avloppsvattenavgifter till köp av tjänster. Som Material, förnödenheter och varor redovisas anskaffningen av ifrågavarande nyttigheter enligt prestationsprincip. Aktiveringen och kostnadsföringen av material och förnödenheter kan i en kommun hanteras på två sätt: 8 Ovan nämnda utlåtande av bokföringsnämnden grundar sig på det faktum att bokföringen av ett belopp som motsvarar en naturaförmåns penningvärde som utgiftsöverföring från de ursprungligen bokade utgifterna till löneutgifter till sin storlek i allmänhet inte motsvarar de utgifter som anskaffningen av naturaförmånen åsamkat arbetsgivaren. Naturaförmånen skall dock upptas i den lönebokföring som avses i lagen om förskottsuppbörd. För uppföljning av naturaförmånerna kan man inom ramen för bokföringen öppna konton som betjänar kommunens interna redovisning men som inte används för bokningen av affärshändelser och vilkas saldon inte avslutas på bokslutskonton. Sådana konton och de bokningar som gjorts på dem skall kunna skiljas klart från den bokföring som bokföringslagen kräver.

14 14 1. anskaffningsutgiften bokförs på kontot Inköp under räkenskapsperioden och varvid inköpens kostnadseffekt i bokslutet korrigeras genom att bokföra lagerförändring i balansen 9, eller 2. anskaffningsutgiften bokförs mot lagerkontot för ifrågavarande omsättningstillgångspost och därefter som kostnad för verksamhetsenheterna i enlighet med förbrukningen av material och förnödenheter. Oberoende av bokföringsmetod redovisas en post för Material, förnödenheter och varor i resultaträkningen. 4.4 Understöd Understöden omfattar stöd och bidrag som betalts till hushållen samt stöd och bidrag som beviljats till samfund. Understöd som beviljats hushållen är bl.a. utkomststöd, underhållsstöd, stöd för vård av anhörig, hemvårdsstöd och det kommunala tillägget till hemvårdsstödet, stöd för privat barnavård och det kommunala tillägget till stödet för privat barnavård, sådana till handikappade riktade stödåtgärder där kommunen ersätter vissa varor eller tjänster (bl.a. kostnader för personligt biträde, för utrustning som behövs för att klara av dagliga rutiner, för maskiner, anordningar, ändringsarbeten i bostaden samt extra kostnader för kläder eller specialdiet) som mottagaren till stödet själv anskaffat, liksom taxisedlar för handikappades resor eller bidrag som givits i form av varor, skattefri rehabiliterings-, flit- eller terapipenning samt olika stipendier. Understöd som beviljats sammanslutningar är bl.a. verksamhetsbidrag till föreningar, sällskap och väglag. Till understöd som beviljats sammanslutningar hör också kommunens finansieringsandel av kostnaderna för arbetsmarknadsstödet. 4.5 Övriga verksamhetskostnader Övriga verksamhetskostnader innefattar bl.a. hyreskostnader och direkta skatter som kommunen betalar, t.ex samfundsskatt 10 för rörelseverksamhet, fastighetsskatter och skogsvårdsavgifter, indirekta skatter såsom avfallsskatt samt mervärdesskatt på eget bruk eller på måltidsförmåner till den del skatten inte kan hänföras till ifrågavarande kostnadsslag. Hyreskostnaderna kan även redovisas på en skild rad i resultaträkningen, ifall deras belopp bland verksamhetskostnaderna är väsentligt. Till försäljningen hörande kostnadsposter som t.ex. kreditförluster som uppkommit av försäljningsfordringar samt indirekta skatter som inte baseras direkt på försäljningens storlek, såsom acciser, dras i resultaträkningen av som övriga verksamhetskostnader. Bland de kostnadsposter som hör till försäljningen skall för- 9 Se även den allmänna anvisningen om upprättande av balansräkning för kommun och samkommun, kapitel Värdering och periodisering av omsättningstillgångar. 10 Enligt kommunsektionens utlåtande 2003/60kan den samfundsskatt som en samkommun erlägger för sin rörelseverksamhet upptas som en skild post i resultaträkningen före raden för räkenskapsperiodens överskott (underskott).

15 15 säljningsfrakter och försäljningsprovisioner bokföras på det kostnadsslag till vilket de kan hänföras. Väsentliga försäljningsförluster av bestående aktiva bokförs som övriga verksamhetskostnader 11. Dessa försäljningsförluster måste specificeras i noterna till bokslutet. Man bör sträva till att i första hand bokföra rättelseposter inom det utgifts- eller inkomstslag där den affärshändelse som skall korrigeras har bokförts. 5 Skatteinkomster 5.1 Redovisningsprinciper beträffande skatteinkomster I resultaträkningen eller i noterna till den upptas skatteinkomsterna indelade i kommunens inkomstskatt, andel av samfundsskatten, fastighetsskatt och övriga skatteinkomster. Kommunens skatteinkomster registreras i bokslutet enligt skatteförvaltningens redovisningstidpunkt som skatteinkomst för ifrågavarande räkenskapsperiod. Kommunalskatten för räkenskapsperioden omfattar följande redovisningar - månatliga redovisningar av förskottsinnehållningar och förskottsuppbörd - skatter enligt lagen om beskattningsförfarande för skatteår som föregår räkenskapsperioden - rättelseredovisningar. De redovisningar av samfundsskatt som skall hänföras till räkenskapsperioden utgörs av redovisad förskottsuppbörd och övriga redovisningar av samfundsskatt. Som kommunens fastighetsskatteinkomst bokförs den fastighetsskatt som redovisats under räkenskapsperioden. Hundskatt, som debiteras och uppbärs av kommunen, bokförs som inkomst under den räkenskapsperiod då den debiterats eller då den influtit. 11 Försäljningsförluster av ringa betydelse för immateriella och materiella tillgångar bland bestående aktiva kan upptas på resultaträkningen som rättelse till avskrivningarna. Som extraordinära kostnader upptas väsentliga försäljningsförluster i samband med att en kommun eller en samkommun helt och hållet upphör med den verksamhet där anläggningstillgångarna varit i bruk.

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR

0(36) Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 0(36) 2015 Kommunekonomi kvartalsvis DATAINSAMLING OCH ANVISNINGAR 1(36) Innehåll Inledning 3 Datainsamling 3 Innehållet i datainsamlingen 4 Poster ur kommunens/samkommunens resultaträkning 4 Poster ur

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 1 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,02 poäng) Examinanden

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 15/2012

Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser Dnr FIVA 11/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning

Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning Rekommendationer för fiskeområdenas ekonomiförvaltning Fiskeområdenas ekonomiförvaltningsprojekt I Mikko Airaksinen och Petri Heinimaa R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K S I Ä 6 B /

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda 22.11.2005 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999

37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion, 8.12.1998 37. Utlåtande om vissa frågor i anslutning till kommunernas och samkommunernas bokföring och bokslut 1998 och 1999 Bokföringsnämndens kommunsektion har beslutat

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag Innehållsförteckning Förord 4 1. Inledning 5 1.1 Vilken kompletterande normgivning ska tillämpas? 6 1.2 BFN:s K-projekt 6 1.3 Tidsplan för införande av K-regler

Läs mer

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet 1/2004 februari Kommunalekonomi Statsandelsreformen Basserviceprogrammet Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Kommunsektionens sammansättning Tröskelvärden

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Mathias Hellberg Utbildningsprogram

Läs mer

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1

Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1480 Idrottens Redovisning med Idrottens BAS-kontoplan med utförliga instruktioner. V 2.1 1310 1314 2010 2012 1214 1215 1216 1217 1012 1014 1016 Innehållsförteckning IDROTTENS REDOVISNING Definitioner

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer