Sida 1 av 9. Ordföranden har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 av 9. Ordföranden har ordet"

Transkript

1 Ordföranden har ordet Då jag i november efter att ha informerat styrelsen och valberedningen lämnade en pressinformation om att jag inte ställer upp som ordförandekandidat för ASVH för ytterligare en period, framhöll jag att stora förändringar skett inom ASVH de senaste åren; från ett inledningsvis kaotiskt läge gällande ekonomi, bokföring och en svårgreppad medlemsstruktur, till olika pågående åtgärder avseende avelsarbetet med bl. a. en vidareutveckling av en förbättrad sto- och hingstselektering. Styrelsens ambition har varit tydlig, nämligen att få en samverkan med de regionala föreningarna i denna typ av frågor för att ytterst få fler och nöjda medlemmar. Detta är en förutsättning för att uppnå en breddad ekonomisk bas för verksamheten. Allt detta är riktigt utom på en väsentlig punkt nämligen den gällande administration och ekonomi. I bokslutsarbetet för år 2011 visar det sig att ekonomifunktionen inte fungerat på ett tillfredställande sätt bland annat gällande grundbokföring och intern kontroll. Flertalet av de påpekanden som skedde i revisionen av 2010 års bokslut hade åtgärdats redan under inledningen av år Men en stor försämring visade sig ha skett inom ekonomifunktionen under den senare delen av året. VD har därför med stöd av styrelsen anställt en ekonomiansvarig, som påbörjat sin anställning vid ingången av Revisionsföretaget Baker Tilly Malmö erhöll i slutet av 2011 uppdraget att slutföra bokslutsarbetet och konstaterar att felbokningar och inkonsekventa konteringar försvårar analys och resultatuppföljningar. Det är vidare anmärkningsvärt att fastlagda rutiner gällande uppföljning och inkassering av förfallna kundfordringar fungerat dåligt och att dessa fordringar kommit att öka under året till tkr från tkr vid årets ingång. Det rör sig huvudsakligen om ett stort antal kundfordringar cirka 700 stycken - på relativt låga belopp. Bland de förfallna kundfordringarna finns en inte oväsentlig del hänförliga till såväl medlemmar i ASVH som till andra kunder som regelbundet deltar i ASVHs olika aktiviteter. Styrelsen har därför beslutat att omgående ta extra krafttag för att indriva alla uteblivna betalningar. Under bokslutsarbetet har framkommit - bland annat till följd av ovannämnda administrativa problem - att den löpande rörelsen under året gått väsentligt sämre än vad den periodvisa rapporteringen visat. Det har dock varit klart att servicebolagets resultat skulle påverkats negativt av dels försäljningen av fastighetsbolaget, som ledde till en (icke likviditetspåverkande) realisationsförlust på 250 tkr, dels flyttkostnader till de förhyrda lokalerna på Flyinge Kungsgård uppgående till ett lika stort belopp. Det rör sig således om engångskostnader på sammantaget 500 tkr. I detta sammanhang bör nämnas att den årliga hyreskostnaden för de nya lokalerna ligger på en väsentligt lägre nivå än de kostnader som vi hade tidigare, samtidigt som köparen har övertagit betalningsansvaret för ett fastighetslån på cirka tkr liksom ansvaret för ett omfattande underhållsbehov. Föreningen uppvisar för år 2011 ett resultat på 195 tkr (f.å 14 tkr) och ett sammanlagt eget kapital på tkr (1 201). Servicebolagets resultat uppgår till 22 tkr (4). Det egna kapitalet uppgår till 565 tkr (544). Bolaget har erhållit bidrag från Dr Arvid Aaby-Ericssons Stiftelse på tkr avseende det övergripande utvecklingsarbetet och forskningsaktiviteter till främjande för svensk varmblodsavel. Vidare har från Hästnäringens Nationella Stiftelse erhållits bidrag på 500 tkr avseende finansiering av olika verksamhetsprojekt. Styrelsen konstaterar ett behov av en grundlig översyn av verksamhetens organisation, inriktning och omfattning. Åtgärder för en ytterligare breddning av medlemsbasen blir i detta perspektiv väsentlig. Sida 1 av 9

2 Beslut har fattats om att antal omedelbara åtgärder som successivt kommer att reducera verksamhetens kostnader. Det är med ett beklagande jag lämnat denna redogörelse över ett antal problem inom ASVHgruppen. Styrelsen har ett övergripande ansvar och som styrelseordförande bär jag naturligtvis ett stort ansvar för den samlade verksamheten. Självfallet kan kritik riktas mot VD, som inte med tillräcklig kraft upprätthållit fastlagda rutiner inom ekonomifunktionen och inte på ett mer tydligt sätt informerat om effekterna av uppkomna problem. Samtidigt vill jag avslutningsvis peka på den livaktiga verksamhet som bedrivs inom ASVHs ram för att främja avelsframsteget med särskilt fokus under året på aktiviteter kring Stoets År, Unga Uppfödare, arbetet inom linjär beskrivning, uppdaterat tävlingsdata. Under 2012 fortsätter diskussionen om ett eventuellt öppnande av stamboken och det kommer vidare att bli ett bredare upplägg av Rikssto och Riksföl. Per Lundberg Styrelsen och verkställande direktören för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Verksamheternas omsättning och resultat ASVH Föreningen ASVHs verksamhet i den ideella föreningen faller inom ramen för allmännyttig verksamhet och är därmed skattebefriad. Föreningens omsättning uppgick till tkr (2 977 tkr) och resultatet till tkr (13 tkr). Medlemsintäkterna understeg budget med 135 tkr. Under året tillkom advokatkostnader på 80 tkr som avsåg arbete med överföring av ägandet av stamboken från servicebolaget till ASVH föreningen, personuppgiftsbehandling för medlemmar samt utredningsarbete kring föreningens skattestatus. Vidare uppstod oförutsedda problem med upprättande av nytt medlemsregister i ekonomisystemet som en följd av de nya stadgarna samt integrationsarbete mellan ASVHs webbplats och medlemsregistret för att leverera medlemsregistrering med betalning och inloggning på hemsidan. Merkostnader jämfört med budget för detta uppskattas till ca 60 tkr. Skillnaden i omsättning mellan 2010 och 2011 består till största delen av att bidrag från Dr Arvid Aaby Ericssons Stiftelse och Hästnäringens Nationella Stiftelse till det sammanlagda beloppet på 1050 tkr disponerades i ASVH föreningen under För 2011 har bidrag från nämnda stiftelser disponerats i ASVH Service AB. Under 2010 gjordes det också en fakturering på ca 214 tkr från föreningen till ASVH Service AB i slutet av året. Denna avsåg del av lönekostnad för ASVHs utbildningsansvarige som under 2010 täckte upp i arbetstid för ASVHs avelsledare som var barnledig. Medlemsintäkterna har ökat med 57 tkr jämfört med I jämförelsen ska noteras att aviseringen av medlemsavgifter för 2011 skedde enligt de nya stadgarna vilket inte var fallet Övergången innebar ett beslut om att inbetalning av medlemsavgifter från anslutna regionala avelsföreningar på 215 tkr som inflöt i början av 2011 enligt den gamla stadgestrukturen bokfördes till 2010 istället för 2011 som hade varit brukligt enligt den tidigare rutinen. Detta för att kunna ha en bättre jämförbarhet av medlemsavgifter från 2011 och framåt. Det har under året funnits brister i redovisning och intern kontroll. Rekryteringen av en anställd ekonomiansvarig med mer frekvent daglig närvaro på kansliet istället för den konsultlösning som hittills funnits är en åtgärd som ska bidra till en förbättring. Sida 2 av 9

3 Belopp i tkr Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) ASVH Service AB ASVH Service AB ASVH Service AB är ett av ASVH helägt dotterbolag. Inom bolagets ram bedrivs huvuddelen av ASVHs verksamhet för Föreningens räkning vad avser förutom service och stöd vid olika förfrågningar inom nedanstående områden - frågor kring: registreringsärenden vid utfärdande av pass, stambokföring, ägarbyten och vid uppdatering av blup.se. hingstar avseende bruksprov, rådgivande bedömning, licensärenden, översyn av hingstreglemente, rapportering av betäckningar och födda föl. domare avseende utbildningar, frågor om rekrytering och uppgradering, uppdatering av reglementen och handböcker. unghästar avseende riksfinaler för ston och föl, stöd till regionala avelsföreningar vid genomförande av regionala unghästbedömningar, uppdatering av reglementen, genomförande av auktioner. undervisning avseende utbildningar för medlemmar, genomförande av seminarier, föreläsningar och clinics, framtagande och uppdatering av utbildnings- och kursmaterial. marknadsförings- och kommunikation kring ASVHs samlade verksamhet genom nyhetsbrev, mediakontakter, artikelunderlag, broschyrer och foldrar samt deltagande i ett flertal olika forum och referensgrupper. Vidare ingår löpande förvaltning och administration av webbplats och webshop, monterverksamhet, annonsering, riktade utskick och framtagande av profilartiklar stödjande av forskning främst genom samarbetsavtal med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) innehållande arbete med årliga avelsvärdeberäkningar (BLUP). ekonomi med löpande hantering av redovisning, in- och utbetalningar bokslut och årsredovisning. IT frågor avseende löpande förvaltning, uppgradering av system och programvaror. I huvudsak anlitas konsulter för denna typ av frågor. Verksamheten är huvudsakligen lokaliserad till Flyinge med några anställda medarbetare på distans i Stockholm, Halland och Värmland. ASVH Service ABs omsättning uppgick till tkr ( tkr) och resultatet före skatt till 22 tkr (13 tkr). I omsättningen ingår ett bidrag från Dr Arvid Aaby Ericssons Stiftelse med kr samt bidrag från Hästnäringens Nationella Stiftelse med 500 tkr. Bidragsmedel har använts för olika utvecklingssatsningar som främjar avel, uppfödning och forskning. Bl.a. kan nämnas arbete med utveckling av ASVHs hemsida och språngrullesystemet samt projektsatsningar kring Unga Uppfödare inom ramen för Hästsportens Ungdomssatsning (HUS). Försäljningen av aktierna i ASVH Fastighets AB medförde en bokföringsförlust på 250 tkr samt en flyttkostnad som totalt uppgick till ca 250 tkr. I resultatet för 2011 finns en advokatkostnad på 300 tkr som skulle bokförts till Då genomfördes ett större projektarbete kring Konsumentköplagen Sida 3 av 9

4 med stöd av Jordbruksverket på motsvarande belopp och där denna bidragsintäkt bokfördes i resultatet för Lönekostnader översteg budget med ca 350 tkr. Beloppet består av lönekostnader för VD på 150 tkr som budgeterats i ASVH föreningen men inte bokförts där på grund av ett negativt resultat i föreningen. Vidare har semesterlöneskulden ökat med ca 50 tkr under året. I samband med semestrar och flytt av kansliet har en vikarie arbetat som extra hjälp med registreringsärenden och telefonservice vilket medfört en merkostnad. Mellan åren 2010 och 2011 gjordes ett felaktigt antagande för upplupna intäkter för efter årsskiftet återstående passregistreringar som hörde samman med kostnader för DNA-analyser utförda under Detta har haft en negativ påverkan på 2011 års resultat med cirka 210 tkr. I 2011 års resultat finns också en felaktigt bokförd faktura på ca 128 tkr som avser projektansvar för och arbete med planering och genomförande av ASVHs monteraktivitet under ryttar-vm i Kentucky år Det har under året funnits brister i redovisning och intern kontroll. Rekryteringen av en anställd ekonomiansvarig med mer frekvent daglig närvaro på kansliet istället för den konsultlösning som hittills funnits är en åtgärd som ska bidra till en förbättring. Vidare har mängden kundfordringar ökat under året till en otillfredsställande nivå och här har styrelsen beslutat om nya skärpta rutiner som ska säkerställa att förfallna skulder blir betalda och att hanteringen av nya kundfordringar hanteras på ett effektivare sätt. Kundfordringarna är förhållandevis många, cirka 700 stycken, och avser mindre belopp samt är till allra största delen ställda till privatpersoner. Belopp i tkr Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) Dr Arvid Aaby-Ericssons Stiftelse, med ändamål att stödja ASVHs avelsbefrämjande verksamhet och forskning, utbildning av hästar samt att tjäna rikets försvar liksom ridskolor och ridsport i sin helhet. Årets resultat uppgår till 277 tkr (7 191 tkr). Realisationsvinsterna uppgick till 0 tkr (6 934 tkr). Det egna kapitalet uppgick till tkr (9 140 tkr). Stiftelsens styrelse har fattat beslut att för 2011 ge ett bidrag till ASVH Service AB med kr samt för 2012 ett bidrag på kr. Marknadsvärdet på stiftelsens värdepappersportfölj var vid årets slut tkr (8 132 tkr). Likvida medel uppgick till 592 tkr (649 tkr). Beträffande ASVHs jämte dess dotterbolags resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter och bokslutskommentarer. Verksamhet Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH/Föreningen) bildades 1928 med syftet att stödja och utveckla avel, uppfödning och utbildning av svenska varmblodiga ridhästar. Föreningen består av medlemmar med direkt medlemskap i såväl ASVH som någon av de 25 anslutna regionala avelsföreningarna. I medlemsavgifter har under året influtit 1296 tkr (f.å tkr). Sida 4 av 9

5 Styrelsen för Föreningen och ASVH Service AB har under verksamhetsåret 2011 bestått av ordförande Per Lundberg, vice ordförande Roland Nilsson samt ledamöterna Charlotte Liliemark, Görel Nyman, Håkan Waltersson, Jan Brink, Jana Wannius, Per Rosenqvist och Ulrika Jacobs. Styrelsen har haft åtta sammanträden i Föreningen och ASVH Service AB. Styrelsen för ASVH Fastighets AB, helägt av ASVH Service AB, har fram till försäljningen av aktierna i bolaget i april 2011 bestått av Per Lundberg med Håkan Waltersson som suppleant. Styrelsen för Dr Arvid Aaby Ericssons stiftelse har bestått av ordförande Per Lundberg och ledamot Roland Nilsson och har under året haft två sammanträden. Ledamöterna i ASVHs olika utskott och deras arbetsuppgifter framgår i texten nedan. Visionen för ASVH Svensk Varmblodsavel ska höra till världens ledande när det gäller kvalitet på hästar som produceras för ridsporten. Svenskt Varmblod (SWB) ska vara det naturliga förstahandsvalet för svenska ryttare på alla nivåer. ASVHs avelsmål En ädel, korrekt och hållbar varmblodshäst som genom sitt prestationsinriktade temperament, sin ridbarhet, goda rörelser och/eller hoppförmåga är konkurrenskraftig internationellt. Utifrån ASVHs övergripande mål att Sverige behöver en stark varmblodsavel för att nå långsiktiga framgångar inom ridsporten är verksamheten inriktad mot följande strategiska huvudområden. Strategiska huvudområden för ASVH Medlemmar Utbildning Avel och Sport Marknadsföring och kommunikation Det offentliga uppdraget Medlemmar Aviseringen av medlemsavgifter för 2011 var den första som skedde enligt de nya stadgarna. Cirka hälften av de anslutna regionala avelsföreningarna valde att samavisera den regionala medlemsavgiften med ASVHs medlemsavgift. Glädjande har medlemsantalet under året ökat med lite drygt 1000 medlemmar till nuvarande cirka 3500 stycken. Ett stort antal medlemmar är avgörande för möjligheterna till aktiviteter som skapar ökad medlemsnytta och bedömningen är att antalet medlemmar kan öka ytterligare var också första året som ett medlemskrav gällde generellt för deltagande i unghästbedömningar. I september månad arrangerades en medlemsresa till Belgien med inriktning på hoppning. Ett 40-tal medlemmar deltog och fick vara med om finaldagarna av Unghäst-VM i Zangersheide och flera intressanta studiebesök. Domarutskott & Utbildning Domarutskottets har bestått av Roland Nilsson (utskottets ordförande), Anna Cederström (domaroch unghästansvarig ASVHs kansli), Eva Gudmundsson (representant regional avelsförening), Ulrika Jacobs (styrelseledamot ASVH), Niklas Lindgren (VD ASVH), Mikael Nolin (A-domare i hoppning), Christina Olsson (ordförande Avelsvärderingsnämnden, AVN), Elisabeth Olsson (utbildningsansvarig ASVH) och Jan-Ove Olsson (vice ordförande AVN). Domarutskottets uppgift är att bereda ärenden avseende domarfrågor för beslut i ASVHs styrelse och vara ett stöd för ASVHs kansli i större och mer övergripande frågor som rör ASVHs domare. Sida 5 av 9

6 Under året har för första gången det nya systemet för rotation av domare tillämpats. Detta innebär att en domare inte får döma hos samma arrangör mer än tre år i följd. Det har fungerat bra och ASVH har erbjudit de regionala föreningarna en kostnadstäckning för domarnas omkostnader över en viss beloppsnivå. Systemet kommer att fortsätta under Fem stycken kurser för domare med olika inriktning har genomförts under året. ASVHs domare bereddes också möjlighet att träffa de danska domarna i deras avelsvärderingsnämnd i samband med hingstpremieringarna i Herning i mars samt tyska domare vid finaldagarna av 70-dagarsprovet i Schlieckau i november. Två stycken utbildningsseminarier inför Unghäst-VM i Verden arrangerades på Flyinge och Strömsholm i månadsskiftet april/maj. En kurs för Unga Uppfödare och medlemmar genomfördes i månadsskiftet maj/juni. Den holländske tidigare KWPN-domaren Jaques Verkerk dömde tillsammans med ASVH-domaren Birgitta Larsson Rikssto på Strömsholm i juni. Jaques var även i Sverige för att genomföra parallell bedömning enligt det linjära bedömningssystemet i samband med treårstest i Vreta och Strömsholm under maj månad. Vid dessa tillfällen erbjöds presentationer av det linjära systemet som ASVH arbetar för att införa till Vid den uppskattade fölbedömningskursen i juli var en av föreläsarna den danske domaren Poul Graugaard tillsammans med svenska domarna Christina Olsson och Jan-Ove Olsson. Även Riksföl som genomfördes på tre platser under en helg i september hade ett internationellt inslag i form av gästdomaren Dr. Astrid von Velsen-Zerweck som är Landoberstallmeisterin vid det tyska statsstuteriet Marbach i Baden-Würtemberg. Hon dömde tillsammans med ASVH-domaren Hans Wallemyr. Avel och Sport Avelsutskottet har haft följande sammansättning: Görel Nyman (utskottets ordförande), Anders Gånheim (representant regional avelsförening), Emma Thorén Hellsten (avelsledare ASVH), Ulrika Jacobs, Niklas Lindgren, Christina Olsson och Jana Wannius (styrelseledamot). Avelsutskottets huvuduppgift är att bistå ASVHs styrelse, kansli och Avelsvärderingsnämnd (AVN) med analyser och förslag som ska kunna leda till en internationellt allt mer framgångsrik avel för SWB. Avelsutskottet tjänar som remissinstans i frågor som gäller ASVHs avelsprogram, särskilt vad gäller avelsvärdering och genetik, samt myndighetsrelaterade frågor inom samma områden. Avelsutskottet ska också utgöra remissinstans i besvärsärenden av genetisk art. Inom området avel och sport finns också Sto- och Unghästutskottet som under året haft följande sammansättning: Charlotte Liliemark (ordförande och styrelseledamot), Anna Cederström (ASVHs kansli), Cecilia Hallqvist (representant regional avelsförening), Görel Söderlund Bergius (representant regional avelsförning), Emma Thorén Hellsten och Håkan Waltersson (styrelseledamot). Sto- och Unghästutskottet är den instans inom ASVHs organisation, som utarbetar och utvärderar de reglementen som rör unghästverksamheten. Arbete sker i nära samverkan med Avelsutskottet. Fastställande av regelverk görs av ASVH Service ABs styrelse utnämndes av ASVHs styrelse till stoets år och var ett huvudtema för ett antal aktiviteter. ASVHs avelskonferens i april som arrangerades i anslutning till det ordinarie fullmäktigemötet tog upp frågor om hur vi kan vi få in bättre ston i aveln och selektionspaket för ston. Syftet med selektionspaketet är att med angivna kvalitetskriterier och stimulanser identifiera och uppmuntra de bästa stona inom varje disciplin att betäckas. Bland annat ges rabatt vid registrering av avkommor till selektionsston. De aktuella stona har synligt utmärkts på och är sökbara för besökare av webbplatsen. Ett sätt att stödja användandet av fler selektionsston i avel är ASVHs inrättande av stopoolen. Det finns ägare till selektionsston som av olika skäl inte vill eller har möjlighet att betäcka sina ston men kan tänka sig att låta någon annan använda stoet i avel. Genom att anmäla sitt sto till Sida 6 av 9

7 stopoolen som publikt visas på ASVHs hemsida, kan en kontakt skapas med intresserade som själva inte äger ett selektionssto men är intresserade av att få möjlighet att använda ett sådant i avel. Trots att stopoolen kom igång lite sent på säsongen 2011 anmäldes 11 ston och 3 blev utlånade och väntar föl nu Riksstoutställningen genomfördes likt de senaste åren i juni månad på Strömsholm med ett tjugotal deltagare. För att locka fler deltagare till Rikssto beslutade ASVHs styrelse under året att med början 2012 genomföra Rikssto på tre olika platser i landet under september månad samtidigt som Riksföl. Ett särskilt pris till bästa SWB-sto i varje åldersgrupp i hoppning och dressyr under Svensk Avel och Sportchampionat skapades med stöd från ASVH, regionala avelsföreningar och sponsorer. En gemensam workshop inom ramen för Interstallion med temat linjär beskrivning genomfördes på Arlanda den december: Deltagare kom från alla de nordiska länderna, Tyskland, Holland, Ungern, Irland, Belgien och t.o.m. Kanada via videolänk. Det beslutades att en internationell samarbetsgrupp skulle jobba vidare med att ta fram ett internationellt protokoll som varje land sedan kan välja delar ur för sin egen bedömning. På så sätt kommer vissa delar av bedömningen att vara lika, men det finns fortfarande utrymme för varje avelsförbund att lägga till egna delar som man prioriterar. Målsättningen för ASVH är att införa linjär beskrivning vid unghästbedömningar under En efterlängtad nyhet som blev klar under året var presentationen av uppdaterat tävlingsdata på Denna förbättring innebär också att de årliga beräkningarna av avelsindex kommer inkludera tävlingsresultat till och med 30 september samma år, vilket är viktigt för förtroendet för och aktualiteten av avelsvärdeberäkningar. Under året har förberedande arbeten gjorts inför styrelsens beslut att inkludera fyraåringarna i Breeders Trophy vilket skedde för första gången Strategiska diskussioner har också förts kring hur fyraåringar fortsatt ska bedömas då deltagarantalet i kvalitetsbedömning varit sviktande. I samband med årets fölbedömningar gjordes en särskild granskning och uppföljning av föl efter vissa fadershingstar. Detta är en aktivitet som kommer att kunna utvecklas ytterligare för att ge en första indikation på en nygodkänd hingsts förärvning. En artikelserie om stofamiljer har också påbörjats där den första presenterades i ett nyhetsbrev i slutet av året. En så kallad ett-sto licens har också tagits fram inför betäckningssäsongen Denna gör det möjligt för ett angivet sto att betäckas med en hingst till en lägre licenskostnad än den vanliga hingstlicensen som omfattar obegränsat antal ston. Inför 2012 är också ett förslag lagt till ASVHs styrelse om att öppna unghästbedömningarna för hästar med gråa pass. ASVH genomförde två större projektsatsningar under året inom ramen för Hästsportens Ungdomssatsning (HUS). Dessa handlade om ett arbete kring en framtida verksamhet för Unga Uppfödare gemensamt för de olika avelsorganisationerna samt uppbyggnad av en mentorsverksamhet för Unga Uppfödare inom ASVH. Vidare genomförde ASVH en workshop i november i ett annat HUS-projekt som heter Framtidsspaning 2.0. Där kommer arbete att fortsätta under Marknadsföring och kommunikation Utskottet har haft följande sammansättning: Per Rosenquist (utskottets ordförande), Jan Brink (styrelseledamot), Charlotte Liliemark, Niklas Lindgren och Diana Svensk (representant regional avelsförening). Utskottet skall fungera som en tankesmedja och bistå styrelsen och ledningen med visioner, strategier och förslag rörande marknadsföring och kommunikation. Sida 7 av 9

8 Hemsidan är ASVHs huvudkanal för marknadsföring, kommunikation och information var premiäråret för ASVHs nya hemsida som lanserades strax innan jul Mottagandet har varit positivt och den nya tekniska plattformen är ett lyft vad gäller design, funktioner och flexibilitet. Under året har arbete pågått med att färdigställa inloggningsfunktion för medlemmar vilket nu blivit klart efter en del tekniska svårigheter på vägen. Extra funktioner som t.ex. salusajtlösning och profilering av den egna uppfödarverksamheten kommer att finnas för medlemmar via inloggningen. Den nya tekniska plattformen kan användas som grund för olika hemsidor inom ASVHs sfär såsom Swede Horse, Unga Uppfödare och de regionala avelsföreningarna. ASVH arrangerade under året Elitfölauktionen för fjärde året i följd. En nyhet denna gång var att urvalet skedde genom selektering av föl som visades på tre olika platser i landet. Selekteringen som ansvarades för av Johan Ifversson och Andreas Jönsson innehöll också fotografering och filmning. Intresset att delta var stort. Av ett hundratal visade föl deltog 23 stycken på auktionen. Denna blev mycket lyckad då 18 av 23 föl såldes till ett snittpris på kr. Under året producerade ASVH 20 stycken elektroniska nyhetsbrev som i och med den nya medlemsstrukturen nu når cirka 3000 mottagare. På hemsidan publicerades 17 stycken blogginlägg huvudsakligen skrivna av avelsledare Emma Thorén Hellsten. I extern svensk hästmedia har ASVH nämnts på olika sätt i genomsnitt 3-4 gånger i veckan löpande under året. Ett förnyat profilsortiment togs fram under året bl.a. bestående av hästtäcken och schabrak med ASVHs logotyp broderad. ASVH sponsrade de deltagande ekipagen vid Unghäst-VM i Verden och Zangersheide med profilerade schabrak och pikétröjor. ASVH arrangerade i samverkan med Svenska Ridsportförbundet och Hopphästklubben ett öppet forum under Göteborg Horse Show med temat hur svensk hoppsport och avel ska bli mer konkurrenskraftig i ett internationellt perspektiv. Under Falsterbotävlingarna arrangerades i samverkan med Agria en presentation av andelsägande av hästar enligt Easy KBs koncept. ASVH var också värd för det årliga mötet i samverkansgruppen ANV där de nordiska avelsförbunden deltar. I slutet av året arrangerades en avelskonferens i Nässjö med temat marknadsföring och hästföretagande där ett 60-tal personer deltog. I slutet av året startade ASVH tillsammans med Skånes och Smålands Ridsportförbund ett samverkansprojekt kallat Talent 2 Talent. Syftet är att skapa kontakter mellan unga talangfulla ryttare och uppfödare med unga talangfulla hästar för att bidra till att fler samarbeten utvecklas till nytta för utveckling och utbildning för både häst och ryttare. Det offentliga uppdraget ASVH finns representerade i olika forum som rör huvudfrågor för hästnäringen. Bland dessa kan nämnas Hästnäringens Representationsråd (HRR) som sammankallas av HNS och Skatteverkets referensgrupp för hästbeskattningsfrågor. Vidare är ASVH också representerade i HNS avelskommitté. Försäljningen av ASVH Fastighets AB Under året beslutade ASVHs styrelse om en försäljning av aktierna ASVH Fastighets AB och i och med det flytta kansliets verksamhet till för ändamålet iordningsställda lokaler i Ehrengranatvåningen på Flyinges stuteriområde. Försäljningen av fastighetsbolaget inkluderande fastigheten där ASVHs kansli varit beläget genomfördes i april. Efter anpassningar av de nya lokalerna skedde en inflyttning i september månad. Månadsvis hyra inklusive löpande betalning av anpassningskostnader ger en positiv årlig differens på ca 65 tkr jämfört med tidigare. Denna förstärks ytterligare med ca 140 tkr årligen via gemensamt nyttjande med Flyinge AB av tjänst för reception och växel. Försäljningsbeloppet innebar en bokföringsmässig förlust för ASVH Service AB på 250 tkr. Sida 8 av 9

9 Personalförändringar på ASVH Under året har inga personalförändringar skett. Rekryteringsarbete har pågått för tillsättandet av en halvtidsanställning som ekonomiansvarig istället för den konsultlösning som ASVH haft sedan slutet av Nyanställningen kommer att tillträdas i början av januari I början av januari fattade också styrelsen beslut om ett VD-skifte i ASVH som kommer att ske i augusti Sida 9 av 9

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012

Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Investerarmemorandum Inbjudan till teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Sept 2012 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Prognos 2013 5 Ordförande har ordet 6 Historia 7 Nutid

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012-01-01 - - 2012-12-31 KALLELSE Sturup den 20 februari 2013 SGA Regionernas representanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter

Innehåll. Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Årsredovisning 2013 Innehåll Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Bokslut Noter Verksamhetsberättelse 2013 Boplats Göteborg AB 1 Uppföljning av bolagets uppdrag - sammanfattning Medborgare Antalet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Fouriertransform Aktiebolag

Fouriertransform Aktiebolag Fouriertransform Aktiebolag ORG NR 556771-5700 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1.1 31.12 2012 1 (59) Styrelsen och verkställande direktören i Fouriertransform AB avger följande årsredovisning inklusive

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

financials.tradedoubler.com

financials.tradedoubler.com financials.tradedoubler.com Årsredovisning 2013 Bästa läsare, Tradedoublers affär finns på internet och vi tycker därför det är naturligt att tyngdpunkten för vår finansiella kommunikation också gör det.

Läs mer

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg

2013/2014 ÅRSREDOVISNING. på väg 2013/2014 ÅRSREDOVISNING på väg Innehåll 4 Venue Retail Group och året i korthet 6 VD-ord 8 Strategisk inriktning 10 Affärsområde Accessoarer 11 Affärsområde Skor 12 Värdekedjan 13 Hållbarhet och ansvar

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer