Sida 1 av 9. Ordföranden har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 av 9. Ordföranden har ordet"

Transkript

1 Ordföranden har ordet Då jag i november efter att ha informerat styrelsen och valberedningen lämnade en pressinformation om att jag inte ställer upp som ordförandekandidat för ASVH för ytterligare en period, framhöll jag att stora förändringar skett inom ASVH de senaste åren; från ett inledningsvis kaotiskt läge gällande ekonomi, bokföring och en svårgreppad medlemsstruktur, till olika pågående åtgärder avseende avelsarbetet med bl. a. en vidareutveckling av en förbättrad sto- och hingstselektering. Styrelsens ambition har varit tydlig, nämligen att få en samverkan med de regionala föreningarna i denna typ av frågor för att ytterst få fler och nöjda medlemmar. Detta är en förutsättning för att uppnå en breddad ekonomisk bas för verksamheten. Allt detta är riktigt utom på en väsentlig punkt nämligen den gällande administration och ekonomi. I bokslutsarbetet för år 2011 visar det sig att ekonomifunktionen inte fungerat på ett tillfredställande sätt bland annat gällande grundbokföring och intern kontroll. Flertalet av de påpekanden som skedde i revisionen av 2010 års bokslut hade åtgärdats redan under inledningen av år Men en stor försämring visade sig ha skett inom ekonomifunktionen under den senare delen av året. VD har därför med stöd av styrelsen anställt en ekonomiansvarig, som påbörjat sin anställning vid ingången av Revisionsföretaget Baker Tilly Malmö erhöll i slutet av 2011 uppdraget att slutföra bokslutsarbetet och konstaterar att felbokningar och inkonsekventa konteringar försvårar analys och resultatuppföljningar. Det är vidare anmärkningsvärt att fastlagda rutiner gällande uppföljning och inkassering av förfallna kundfordringar fungerat dåligt och att dessa fordringar kommit att öka under året till tkr från tkr vid årets ingång. Det rör sig huvudsakligen om ett stort antal kundfordringar cirka 700 stycken - på relativt låga belopp. Bland de förfallna kundfordringarna finns en inte oväsentlig del hänförliga till såväl medlemmar i ASVH som till andra kunder som regelbundet deltar i ASVHs olika aktiviteter. Styrelsen har därför beslutat att omgående ta extra krafttag för att indriva alla uteblivna betalningar. Under bokslutsarbetet har framkommit - bland annat till följd av ovannämnda administrativa problem - att den löpande rörelsen under året gått väsentligt sämre än vad den periodvisa rapporteringen visat. Det har dock varit klart att servicebolagets resultat skulle påverkats negativt av dels försäljningen av fastighetsbolaget, som ledde till en (icke likviditetspåverkande) realisationsförlust på 250 tkr, dels flyttkostnader till de förhyrda lokalerna på Flyinge Kungsgård uppgående till ett lika stort belopp. Det rör sig således om engångskostnader på sammantaget 500 tkr. I detta sammanhang bör nämnas att den årliga hyreskostnaden för de nya lokalerna ligger på en väsentligt lägre nivå än de kostnader som vi hade tidigare, samtidigt som köparen har övertagit betalningsansvaret för ett fastighetslån på cirka tkr liksom ansvaret för ett omfattande underhållsbehov. Föreningen uppvisar för år 2011 ett resultat på 195 tkr (f.å 14 tkr) och ett sammanlagt eget kapital på tkr (1 201). Servicebolagets resultat uppgår till 22 tkr (4). Det egna kapitalet uppgår till 565 tkr (544). Bolaget har erhållit bidrag från Dr Arvid Aaby-Ericssons Stiftelse på tkr avseende det övergripande utvecklingsarbetet och forskningsaktiviteter till främjande för svensk varmblodsavel. Vidare har från Hästnäringens Nationella Stiftelse erhållits bidrag på 500 tkr avseende finansiering av olika verksamhetsprojekt. Styrelsen konstaterar ett behov av en grundlig översyn av verksamhetens organisation, inriktning och omfattning. Åtgärder för en ytterligare breddning av medlemsbasen blir i detta perspektiv väsentlig. Sida 1 av 9

2 Beslut har fattats om att antal omedelbara åtgärder som successivt kommer att reducera verksamhetens kostnader. Det är med ett beklagande jag lämnat denna redogörelse över ett antal problem inom ASVHgruppen. Styrelsen har ett övergripande ansvar och som styrelseordförande bär jag naturligtvis ett stort ansvar för den samlade verksamheten. Självfallet kan kritik riktas mot VD, som inte med tillräcklig kraft upprätthållit fastlagda rutiner inom ekonomifunktionen och inte på ett mer tydligt sätt informerat om effekterna av uppkomna problem. Samtidigt vill jag avslutningsvis peka på den livaktiga verksamhet som bedrivs inom ASVHs ram för att främja avelsframsteget med särskilt fokus under året på aktiviteter kring Stoets År, Unga Uppfödare, arbetet inom linjär beskrivning, uppdaterat tävlingsdata. Under 2012 fortsätter diskussionen om ett eventuellt öppnande av stamboken och det kommer vidare att bli ett bredare upplägg av Rikssto och Riksföl. Per Lundberg Styrelsen och verkställande direktören för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Verksamheternas omsättning och resultat ASVH Föreningen ASVHs verksamhet i den ideella föreningen faller inom ramen för allmännyttig verksamhet och är därmed skattebefriad. Föreningens omsättning uppgick till tkr (2 977 tkr) och resultatet till tkr (13 tkr). Medlemsintäkterna understeg budget med 135 tkr. Under året tillkom advokatkostnader på 80 tkr som avsåg arbete med överföring av ägandet av stamboken från servicebolaget till ASVH föreningen, personuppgiftsbehandling för medlemmar samt utredningsarbete kring föreningens skattestatus. Vidare uppstod oförutsedda problem med upprättande av nytt medlemsregister i ekonomisystemet som en följd av de nya stadgarna samt integrationsarbete mellan ASVHs webbplats och medlemsregistret för att leverera medlemsregistrering med betalning och inloggning på hemsidan. Merkostnader jämfört med budget för detta uppskattas till ca 60 tkr. Skillnaden i omsättning mellan 2010 och 2011 består till största delen av att bidrag från Dr Arvid Aaby Ericssons Stiftelse och Hästnäringens Nationella Stiftelse till det sammanlagda beloppet på 1050 tkr disponerades i ASVH föreningen under För 2011 har bidrag från nämnda stiftelser disponerats i ASVH Service AB. Under 2010 gjordes det också en fakturering på ca 214 tkr från föreningen till ASVH Service AB i slutet av året. Denna avsåg del av lönekostnad för ASVHs utbildningsansvarige som under 2010 täckte upp i arbetstid för ASVHs avelsledare som var barnledig. Medlemsintäkterna har ökat med 57 tkr jämfört med I jämförelsen ska noteras att aviseringen av medlemsavgifter för 2011 skedde enligt de nya stadgarna vilket inte var fallet Övergången innebar ett beslut om att inbetalning av medlemsavgifter från anslutna regionala avelsföreningar på 215 tkr som inflöt i början av 2011 enligt den gamla stadgestrukturen bokfördes till 2010 istället för 2011 som hade varit brukligt enligt den tidigare rutinen. Detta för att kunna ha en bättre jämförbarhet av medlemsavgifter från 2011 och framåt. Det har under året funnits brister i redovisning och intern kontroll. Rekryteringen av en anställd ekonomiansvarig med mer frekvent daglig närvaro på kansliet istället för den konsultlösning som hittills funnits är en åtgärd som ska bidra till en förbättring. Sida 2 av 9

3 Belopp i tkr Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) ASVH Service AB ASVH Service AB ASVH Service AB är ett av ASVH helägt dotterbolag. Inom bolagets ram bedrivs huvuddelen av ASVHs verksamhet för Föreningens räkning vad avser förutom service och stöd vid olika förfrågningar inom nedanstående områden - frågor kring: registreringsärenden vid utfärdande av pass, stambokföring, ägarbyten och vid uppdatering av blup.se. hingstar avseende bruksprov, rådgivande bedömning, licensärenden, översyn av hingstreglemente, rapportering av betäckningar och födda föl. domare avseende utbildningar, frågor om rekrytering och uppgradering, uppdatering av reglementen och handböcker. unghästar avseende riksfinaler för ston och föl, stöd till regionala avelsföreningar vid genomförande av regionala unghästbedömningar, uppdatering av reglementen, genomförande av auktioner. undervisning avseende utbildningar för medlemmar, genomförande av seminarier, föreläsningar och clinics, framtagande och uppdatering av utbildnings- och kursmaterial. marknadsförings- och kommunikation kring ASVHs samlade verksamhet genom nyhetsbrev, mediakontakter, artikelunderlag, broschyrer och foldrar samt deltagande i ett flertal olika forum och referensgrupper. Vidare ingår löpande förvaltning och administration av webbplats och webshop, monterverksamhet, annonsering, riktade utskick och framtagande av profilartiklar stödjande av forskning främst genom samarbetsavtal med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) innehållande arbete med årliga avelsvärdeberäkningar (BLUP). ekonomi med löpande hantering av redovisning, in- och utbetalningar bokslut och årsredovisning. IT frågor avseende löpande förvaltning, uppgradering av system och programvaror. I huvudsak anlitas konsulter för denna typ av frågor. Verksamheten är huvudsakligen lokaliserad till Flyinge med några anställda medarbetare på distans i Stockholm, Halland och Värmland. ASVH Service ABs omsättning uppgick till tkr ( tkr) och resultatet före skatt till 22 tkr (13 tkr). I omsättningen ingår ett bidrag från Dr Arvid Aaby Ericssons Stiftelse med kr samt bidrag från Hästnäringens Nationella Stiftelse med 500 tkr. Bidragsmedel har använts för olika utvecklingssatsningar som främjar avel, uppfödning och forskning. Bl.a. kan nämnas arbete med utveckling av ASVHs hemsida och språngrullesystemet samt projektsatsningar kring Unga Uppfödare inom ramen för Hästsportens Ungdomssatsning (HUS). Försäljningen av aktierna i ASVH Fastighets AB medförde en bokföringsförlust på 250 tkr samt en flyttkostnad som totalt uppgick till ca 250 tkr. I resultatet för 2011 finns en advokatkostnad på 300 tkr som skulle bokförts till Då genomfördes ett större projektarbete kring Konsumentköplagen Sida 3 av 9

4 med stöd av Jordbruksverket på motsvarande belopp och där denna bidragsintäkt bokfördes i resultatet för Lönekostnader översteg budget med ca 350 tkr. Beloppet består av lönekostnader för VD på 150 tkr som budgeterats i ASVH föreningen men inte bokförts där på grund av ett negativt resultat i föreningen. Vidare har semesterlöneskulden ökat med ca 50 tkr under året. I samband med semestrar och flytt av kansliet har en vikarie arbetat som extra hjälp med registreringsärenden och telefonservice vilket medfört en merkostnad. Mellan åren 2010 och 2011 gjordes ett felaktigt antagande för upplupna intäkter för efter årsskiftet återstående passregistreringar som hörde samman med kostnader för DNA-analyser utförda under Detta har haft en negativ påverkan på 2011 års resultat med cirka 210 tkr. I 2011 års resultat finns också en felaktigt bokförd faktura på ca 128 tkr som avser projektansvar för och arbete med planering och genomförande av ASVHs monteraktivitet under ryttar-vm i Kentucky år Det har under året funnits brister i redovisning och intern kontroll. Rekryteringen av en anställd ekonomiansvarig med mer frekvent daglig närvaro på kansliet istället för den konsultlösning som hittills funnits är en åtgärd som ska bidra till en förbättring. Vidare har mängden kundfordringar ökat under året till en otillfredsställande nivå och här har styrelsen beslutat om nya skärpta rutiner som ska säkerställa att förfallna skulder blir betalda och att hanteringen av nya kundfordringar hanteras på ett effektivare sätt. Kundfordringarna är förhållandevis många, cirka 700 stycken, och avser mindre belopp samt är till allra största delen ställda till privatpersoner. Belopp i tkr Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) Dr Arvid Aaby-Ericssons Stiftelse, med ändamål att stödja ASVHs avelsbefrämjande verksamhet och forskning, utbildning av hästar samt att tjäna rikets försvar liksom ridskolor och ridsport i sin helhet. Årets resultat uppgår till 277 tkr (7 191 tkr). Realisationsvinsterna uppgick till 0 tkr (6 934 tkr). Det egna kapitalet uppgick till tkr (9 140 tkr). Stiftelsens styrelse har fattat beslut att för 2011 ge ett bidrag till ASVH Service AB med kr samt för 2012 ett bidrag på kr. Marknadsvärdet på stiftelsens värdepappersportfölj var vid årets slut tkr (8 132 tkr). Likvida medel uppgick till 592 tkr (649 tkr). Beträffande ASVHs jämte dess dotterbolags resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter och bokslutskommentarer. Verksamhet Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH/Föreningen) bildades 1928 med syftet att stödja och utveckla avel, uppfödning och utbildning av svenska varmblodiga ridhästar. Föreningen består av medlemmar med direkt medlemskap i såväl ASVH som någon av de 25 anslutna regionala avelsföreningarna. I medlemsavgifter har under året influtit 1296 tkr (f.å tkr). Sida 4 av 9

5 Styrelsen för Föreningen och ASVH Service AB har under verksamhetsåret 2011 bestått av ordförande Per Lundberg, vice ordförande Roland Nilsson samt ledamöterna Charlotte Liliemark, Görel Nyman, Håkan Waltersson, Jan Brink, Jana Wannius, Per Rosenqvist och Ulrika Jacobs. Styrelsen har haft åtta sammanträden i Föreningen och ASVH Service AB. Styrelsen för ASVH Fastighets AB, helägt av ASVH Service AB, har fram till försäljningen av aktierna i bolaget i april 2011 bestått av Per Lundberg med Håkan Waltersson som suppleant. Styrelsen för Dr Arvid Aaby Ericssons stiftelse har bestått av ordförande Per Lundberg och ledamot Roland Nilsson och har under året haft två sammanträden. Ledamöterna i ASVHs olika utskott och deras arbetsuppgifter framgår i texten nedan. Visionen för ASVH Svensk Varmblodsavel ska höra till världens ledande när det gäller kvalitet på hästar som produceras för ridsporten. Svenskt Varmblod (SWB) ska vara det naturliga förstahandsvalet för svenska ryttare på alla nivåer. ASVHs avelsmål En ädel, korrekt och hållbar varmblodshäst som genom sitt prestationsinriktade temperament, sin ridbarhet, goda rörelser och/eller hoppförmåga är konkurrenskraftig internationellt. Utifrån ASVHs övergripande mål att Sverige behöver en stark varmblodsavel för att nå långsiktiga framgångar inom ridsporten är verksamheten inriktad mot följande strategiska huvudområden. Strategiska huvudområden för ASVH Medlemmar Utbildning Avel och Sport Marknadsföring och kommunikation Det offentliga uppdraget Medlemmar Aviseringen av medlemsavgifter för 2011 var den första som skedde enligt de nya stadgarna. Cirka hälften av de anslutna regionala avelsföreningarna valde att samavisera den regionala medlemsavgiften med ASVHs medlemsavgift. Glädjande har medlemsantalet under året ökat med lite drygt 1000 medlemmar till nuvarande cirka 3500 stycken. Ett stort antal medlemmar är avgörande för möjligheterna till aktiviteter som skapar ökad medlemsnytta och bedömningen är att antalet medlemmar kan öka ytterligare var också första året som ett medlemskrav gällde generellt för deltagande i unghästbedömningar. I september månad arrangerades en medlemsresa till Belgien med inriktning på hoppning. Ett 40-tal medlemmar deltog och fick vara med om finaldagarna av Unghäst-VM i Zangersheide och flera intressanta studiebesök. Domarutskott & Utbildning Domarutskottets har bestått av Roland Nilsson (utskottets ordförande), Anna Cederström (domaroch unghästansvarig ASVHs kansli), Eva Gudmundsson (representant regional avelsförening), Ulrika Jacobs (styrelseledamot ASVH), Niklas Lindgren (VD ASVH), Mikael Nolin (A-domare i hoppning), Christina Olsson (ordförande Avelsvärderingsnämnden, AVN), Elisabeth Olsson (utbildningsansvarig ASVH) och Jan-Ove Olsson (vice ordförande AVN). Domarutskottets uppgift är att bereda ärenden avseende domarfrågor för beslut i ASVHs styrelse och vara ett stöd för ASVHs kansli i större och mer övergripande frågor som rör ASVHs domare. Sida 5 av 9

6 Under året har för första gången det nya systemet för rotation av domare tillämpats. Detta innebär att en domare inte får döma hos samma arrangör mer än tre år i följd. Det har fungerat bra och ASVH har erbjudit de regionala föreningarna en kostnadstäckning för domarnas omkostnader över en viss beloppsnivå. Systemet kommer att fortsätta under Fem stycken kurser för domare med olika inriktning har genomförts under året. ASVHs domare bereddes också möjlighet att träffa de danska domarna i deras avelsvärderingsnämnd i samband med hingstpremieringarna i Herning i mars samt tyska domare vid finaldagarna av 70-dagarsprovet i Schlieckau i november. Två stycken utbildningsseminarier inför Unghäst-VM i Verden arrangerades på Flyinge och Strömsholm i månadsskiftet april/maj. En kurs för Unga Uppfödare och medlemmar genomfördes i månadsskiftet maj/juni. Den holländske tidigare KWPN-domaren Jaques Verkerk dömde tillsammans med ASVH-domaren Birgitta Larsson Rikssto på Strömsholm i juni. Jaques var även i Sverige för att genomföra parallell bedömning enligt det linjära bedömningssystemet i samband med treårstest i Vreta och Strömsholm under maj månad. Vid dessa tillfällen erbjöds presentationer av det linjära systemet som ASVH arbetar för att införa till Vid den uppskattade fölbedömningskursen i juli var en av föreläsarna den danske domaren Poul Graugaard tillsammans med svenska domarna Christina Olsson och Jan-Ove Olsson. Även Riksföl som genomfördes på tre platser under en helg i september hade ett internationellt inslag i form av gästdomaren Dr. Astrid von Velsen-Zerweck som är Landoberstallmeisterin vid det tyska statsstuteriet Marbach i Baden-Würtemberg. Hon dömde tillsammans med ASVH-domaren Hans Wallemyr. Avel och Sport Avelsutskottet har haft följande sammansättning: Görel Nyman (utskottets ordförande), Anders Gånheim (representant regional avelsförening), Emma Thorén Hellsten (avelsledare ASVH), Ulrika Jacobs, Niklas Lindgren, Christina Olsson och Jana Wannius (styrelseledamot). Avelsutskottets huvuduppgift är att bistå ASVHs styrelse, kansli och Avelsvärderingsnämnd (AVN) med analyser och förslag som ska kunna leda till en internationellt allt mer framgångsrik avel för SWB. Avelsutskottet tjänar som remissinstans i frågor som gäller ASVHs avelsprogram, särskilt vad gäller avelsvärdering och genetik, samt myndighetsrelaterade frågor inom samma områden. Avelsutskottet ska också utgöra remissinstans i besvärsärenden av genetisk art. Inom området avel och sport finns också Sto- och Unghästutskottet som under året haft följande sammansättning: Charlotte Liliemark (ordförande och styrelseledamot), Anna Cederström (ASVHs kansli), Cecilia Hallqvist (representant regional avelsförening), Görel Söderlund Bergius (representant regional avelsförning), Emma Thorén Hellsten och Håkan Waltersson (styrelseledamot). Sto- och Unghästutskottet är den instans inom ASVHs organisation, som utarbetar och utvärderar de reglementen som rör unghästverksamheten. Arbete sker i nära samverkan med Avelsutskottet. Fastställande av regelverk görs av ASVH Service ABs styrelse utnämndes av ASVHs styrelse till stoets år och var ett huvudtema för ett antal aktiviteter. ASVHs avelskonferens i april som arrangerades i anslutning till det ordinarie fullmäktigemötet tog upp frågor om hur vi kan vi få in bättre ston i aveln och selektionspaket för ston. Syftet med selektionspaketet är att med angivna kvalitetskriterier och stimulanser identifiera och uppmuntra de bästa stona inom varje disciplin att betäckas. Bland annat ges rabatt vid registrering av avkommor till selektionsston. De aktuella stona har synligt utmärkts på och är sökbara för besökare av webbplatsen. Ett sätt att stödja användandet av fler selektionsston i avel är ASVHs inrättande av stopoolen. Det finns ägare till selektionsston som av olika skäl inte vill eller har möjlighet att betäcka sina ston men kan tänka sig att låta någon annan använda stoet i avel. Genom att anmäla sitt sto till Sida 6 av 9

7 stopoolen som publikt visas på ASVHs hemsida, kan en kontakt skapas med intresserade som själva inte äger ett selektionssto men är intresserade av att få möjlighet att använda ett sådant i avel. Trots att stopoolen kom igång lite sent på säsongen 2011 anmäldes 11 ston och 3 blev utlånade och väntar föl nu Riksstoutställningen genomfördes likt de senaste åren i juni månad på Strömsholm med ett tjugotal deltagare. För att locka fler deltagare till Rikssto beslutade ASVHs styrelse under året att med början 2012 genomföra Rikssto på tre olika platser i landet under september månad samtidigt som Riksföl. Ett särskilt pris till bästa SWB-sto i varje åldersgrupp i hoppning och dressyr under Svensk Avel och Sportchampionat skapades med stöd från ASVH, regionala avelsföreningar och sponsorer. En gemensam workshop inom ramen för Interstallion med temat linjär beskrivning genomfördes på Arlanda den december: Deltagare kom från alla de nordiska länderna, Tyskland, Holland, Ungern, Irland, Belgien och t.o.m. Kanada via videolänk. Det beslutades att en internationell samarbetsgrupp skulle jobba vidare med att ta fram ett internationellt protokoll som varje land sedan kan välja delar ur för sin egen bedömning. På så sätt kommer vissa delar av bedömningen att vara lika, men det finns fortfarande utrymme för varje avelsförbund att lägga till egna delar som man prioriterar. Målsättningen för ASVH är att införa linjär beskrivning vid unghästbedömningar under En efterlängtad nyhet som blev klar under året var presentationen av uppdaterat tävlingsdata på Denna förbättring innebär också att de årliga beräkningarna av avelsindex kommer inkludera tävlingsresultat till och med 30 september samma år, vilket är viktigt för förtroendet för och aktualiteten av avelsvärdeberäkningar. Under året har förberedande arbeten gjorts inför styrelsens beslut att inkludera fyraåringarna i Breeders Trophy vilket skedde för första gången Strategiska diskussioner har också förts kring hur fyraåringar fortsatt ska bedömas då deltagarantalet i kvalitetsbedömning varit sviktande. I samband med årets fölbedömningar gjordes en särskild granskning och uppföljning av föl efter vissa fadershingstar. Detta är en aktivitet som kommer att kunna utvecklas ytterligare för att ge en första indikation på en nygodkänd hingsts förärvning. En artikelserie om stofamiljer har också påbörjats där den första presenterades i ett nyhetsbrev i slutet av året. En så kallad ett-sto licens har också tagits fram inför betäckningssäsongen Denna gör det möjligt för ett angivet sto att betäckas med en hingst till en lägre licenskostnad än den vanliga hingstlicensen som omfattar obegränsat antal ston. Inför 2012 är också ett förslag lagt till ASVHs styrelse om att öppna unghästbedömningarna för hästar med gråa pass. ASVH genomförde två större projektsatsningar under året inom ramen för Hästsportens Ungdomssatsning (HUS). Dessa handlade om ett arbete kring en framtida verksamhet för Unga Uppfödare gemensamt för de olika avelsorganisationerna samt uppbyggnad av en mentorsverksamhet för Unga Uppfödare inom ASVH. Vidare genomförde ASVH en workshop i november i ett annat HUS-projekt som heter Framtidsspaning 2.0. Där kommer arbete att fortsätta under Marknadsföring och kommunikation Utskottet har haft följande sammansättning: Per Rosenquist (utskottets ordförande), Jan Brink (styrelseledamot), Charlotte Liliemark, Niklas Lindgren och Diana Svensk (representant regional avelsförening). Utskottet skall fungera som en tankesmedja och bistå styrelsen och ledningen med visioner, strategier och förslag rörande marknadsföring och kommunikation. Sida 7 av 9

8 Hemsidan är ASVHs huvudkanal för marknadsföring, kommunikation och information var premiäråret för ASVHs nya hemsida som lanserades strax innan jul Mottagandet har varit positivt och den nya tekniska plattformen är ett lyft vad gäller design, funktioner och flexibilitet. Under året har arbete pågått med att färdigställa inloggningsfunktion för medlemmar vilket nu blivit klart efter en del tekniska svårigheter på vägen. Extra funktioner som t.ex. salusajtlösning och profilering av den egna uppfödarverksamheten kommer att finnas för medlemmar via inloggningen. Den nya tekniska plattformen kan användas som grund för olika hemsidor inom ASVHs sfär såsom Swede Horse, Unga Uppfödare och de regionala avelsföreningarna. ASVH arrangerade under året Elitfölauktionen för fjärde året i följd. En nyhet denna gång var att urvalet skedde genom selektering av föl som visades på tre olika platser i landet. Selekteringen som ansvarades för av Johan Ifversson och Andreas Jönsson innehöll också fotografering och filmning. Intresset att delta var stort. Av ett hundratal visade föl deltog 23 stycken på auktionen. Denna blev mycket lyckad då 18 av 23 föl såldes till ett snittpris på kr. Under året producerade ASVH 20 stycken elektroniska nyhetsbrev som i och med den nya medlemsstrukturen nu når cirka 3000 mottagare. På hemsidan publicerades 17 stycken blogginlägg huvudsakligen skrivna av avelsledare Emma Thorén Hellsten. I extern svensk hästmedia har ASVH nämnts på olika sätt i genomsnitt 3-4 gånger i veckan löpande under året. Ett förnyat profilsortiment togs fram under året bl.a. bestående av hästtäcken och schabrak med ASVHs logotyp broderad. ASVH sponsrade de deltagande ekipagen vid Unghäst-VM i Verden och Zangersheide med profilerade schabrak och pikétröjor. ASVH arrangerade i samverkan med Svenska Ridsportförbundet och Hopphästklubben ett öppet forum under Göteborg Horse Show med temat hur svensk hoppsport och avel ska bli mer konkurrenskraftig i ett internationellt perspektiv. Under Falsterbotävlingarna arrangerades i samverkan med Agria en presentation av andelsägande av hästar enligt Easy KBs koncept. ASVH var också värd för det årliga mötet i samverkansgruppen ANV där de nordiska avelsförbunden deltar. I slutet av året arrangerades en avelskonferens i Nässjö med temat marknadsföring och hästföretagande där ett 60-tal personer deltog. I slutet av året startade ASVH tillsammans med Skånes och Smålands Ridsportförbund ett samverkansprojekt kallat Talent 2 Talent. Syftet är att skapa kontakter mellan unga talangfulla ryttare och uppfödare med unga talangfulla hästar för att bidra till att fler samarbeten utvecklas till nytta för utveckling och utbildning för både häst och ryttare. Det offentliga uppdraget ASVH finns representerade i olika forum som rör huvudfrågor för hästnäringen. Bland dessa kan nämnas Hästnäringens Representationsråd (HRR) som sammankallas av HNS och Skatteverkets referensgrupp för hästbeskattningsfrågor. Vidare är ASVH också representerade i HNS avelskommitté. Försäljningen av ASVH Fastighets AB Under året beslutade ASVHs styrelse om en försäljning av aktierna ASVH Fastighets AB och i och med det flytta kansliets verksamhet till för ändamålet iordningsställda lokaler i Ehrengranatvåningen på Flyinges stuteriområde. Försäljningen av fastighetsbolaget inkluderande fastigheten där ASVHs kansli varit beläget genomfördes i april. Efter anpassningar av de nya lokalerna skedde en inflyttning i september månad. Månadsvis hyra inklusive löpande betalning av anpassningskostnader ger en positiv årlig differens på ca 65 tkr jämfört med tidigare. Denna förstärks ytterligare med ca 140 tkr årligen via gemensamt nyttjande med Flyinge AB av tjänst för reception och växel. Försäljningsbeloppet innebar en bokföringsmässig förlust för ASVH Service AB på 250 tkr. Sida 8 av 9

9 Personalförändringar på ASVH Under året har inga personalförändringar skett. Rekryteringsarbete har pågått för tillsättandet av en halvtidsanställning som ekonomiansvarig istället för den konsultlösning som ASVH haft sedan slutet av Nyanställningen kommer att tillträdas i början av januari I början av januari fattade också styrelsen beslut om ett VD-skifte i ASVH som kommer att ske i augusti Sida 9 av 9

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 1 1 816 230 2 977 069 1 816 230 2 977 069 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter samt köpta

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen Protokoll till Styrelsesammanträde i SWB

Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen Protokoll till Styrelsesammanträde i SWB Protokoll fört vid Styrelsesammanträde Möte Nr 4 2014 i SWB Möte Nr 3 2014 i ASVH Service AB Tid: Tisdagen den 17:e juni 2014 kl. 10.00 Plats: Scandic Star Hotell, Lund Närvarande: Lars Pelin (LP), Per

Läs mer

Svenska islandshästar stiftelse för avel

Svenska islandshästar stiftelse för avel Årsredovisning för Svenska islandshästar stiftelse för avel Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen Protokoll till Konstituerande Styrelsesammanträde i SWB

Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen Protokoll till Konstituerande Styrelsesammanträde i SWB Protokoll fört vid Konstituerande Styrelsemöte: Möte Nr 3 2014 i SWB Tid: Måndagen den 28:e april kl. 10.00 Plats: Hanell Dressage Stable, Lynga Gård 103, 311 96 Heberg Närvarande: (LP), Per Jansson (PJ),

Läs mer

STIFTELSEN GOODCAUSE

STIFTELSEN GOODCAUSE ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN GOODCAUSE Styrelsen för Stiftelsen GoodCause får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2005-03-16-2005-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2015 01 01-2015 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Svenska Islandshästförbundets stiftelse för avel

Svenska Islandshästförbundets stiftelse för avel Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundets stiftelse för avel Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda

Läs mer

Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari december 2015

Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari december 2015 Hindås Centrum Ekonomiska Förening Org nr 769624-4578 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 215 31 december 215 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultat & Balansräkning Noter med

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH 1 Ändamål och organisation Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) är en riksorganisation med ändamål att främja kvalitativ

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Swedish Eventing

Årsredovisning. Swedish Eventing Årsredovisning för Swedish Eventing 802495-1363 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Swedish Eventing, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Swedish Warmblood Den svenska vägen till internationell framgång

Swedish Warmblood Den svenska vägen till internationell framgång Swedish Warmblood Den svenska vägen till internationell framgång Den svenska varmblodiga hästen KUNGLIGT ARV. Bra saker tar tid. högkvalitativ hästuppfödning och framgångar på tävlingsarenorna är ingenting

Läs mer

Avel och uppfödningsenkät - ej företag

Avel och uppfödningsenkät - ej företag Avel och uppfödningsenkät - ej företag Bilaga 2a Syfte Hästavel och uppfödning med kvalitet Bakgrund Hästnäringens Avelskommitté bildades hösten 2007 genom beslut i styrelsen för Hästnäringens Nationella

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB (Org.nr )

EV Karlstad Ejendom Holding AB (Org.nr ) ÅRSREDOVISNING EV Karlstad Ejendom Holding AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31 ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Noter...10 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Svenska Stadskärnor ideell förening, Styrelsen och kanslichefen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 3 - Balansräkning 4 - Noter

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar.

Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval som de framgår av KFUM Sveriges stadgar. 1 STADGAR FÖR idrottsföreningen KFUM KOMETERNA l IDEELL FÖRENING 1 KFUM KOMETERNA är en ideell förening som är ansluten till KFUMs idrottsförbund och därigenom till KFUMs riksförbund och genom detta till

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Clüwer. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Clüwer Räkenskapsåret 2015-09-01-2016-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer