Hantering av privata medel vid gruppboenden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hantering av privata medel vid gruppboenden"

Transkript

1 REVISIONSRAPPORT Kommunfullmäktige Sid 1 (3) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013 beslutat att granska hanteringen av privata medel vid gruppboenden och servicebostäder inom Omvårdnad Gävle. Ekonomiska övergrepp som till exempel stöld, förskingring eller utpressning som drabbar de boende är anmälningspliktiga enligt den s k lex Sarah. Granskningen har genomförts av KPMG. Syftet är att granska om hanteringen av privata medel görs enligt Rådet för kommunal redovisnings (RKR s) rekommendationer och enligt nämndens egna riktlinjer och beslut. Syftet är även att utvärdera hur den interna kontrollen inom detta område fungerar. I detta ingår att kontrollera rutinerna kring kontanta medel, matkassor och konton kopplade till detta. Åtta boenden har valts ut och oanmälda besök har gjorts. KPMG s rapport visar att de gemensamma riktlinjer som Omvårdnadsnämnden fattat beslut om hanteras på anmärkningsvärt många olika sätt. Rutinerna bedöms inte som direkt osäkra, men rutinerna har byggts upp på olika sätt beroende på de enskildes behov, personalens önskan samt ledarskapets erfarenheter. Riktlinjerna är i grunden goda, men granskningen visar att de bör anpassas i större omfattning till omsorgen om funktionsnedsatta och dess specifika behov. Dagens riktlinjer är troligen mer anpassade för äldreomsorgens behov. Personalen har god kännedom om riktlinjerna och rutiner vid misstanke om oegentligheter. KOMMUNREVISIONEN, Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn (vx),

2 Sid 2 (3) Rapporten presenterades för revisorskollegiet Den beslutades att översända rapporten till Omvårdnadsnämnden och Överförmyndarnämnden för yttrande. Omvårdnadsnämnden svarade att: Skillnaden mellan äldreboenden och boenden för funktionshindrade består huvudsakligen av att maten hanteras olika. För äldreboenden ingår matkostnaden i vårdfakturan och inköp av mat görs vid övriga boenden vilket innebär att större belopp hanteras där. Översyn av riktlinjer och rutiner för hantering av privata medel inom gruppboenden och servicebostäder planeras. Revidering är gjord för två år sedan. Enligt rutinen för hantering av privata medel i särskilda boendeformer kan Omvårdnads personal vid synnerliga skäl vara behjälplig med ekonomiska medel upp till 2500 kr. Kraven för kort (bank-, ICA- och Coop-kort) är att de är personliga med personlig kod. Det innebär svårigheter för personalen att använda kortbetalningar. Det går heller inte att göra kassaavstämningar på bankkort. Det omfattande arbetet som Omvårdnads personal gör med att hantera kvitton och kassaböcker måste göras även om kontantköp ersätts av kortköp. Omvårdnad Gävle och Överförmyndarnämnden har upprättat en gemensam rutin för arbetet med att ansöka och rekrytera god man/förvaltare för kunder hos Omvårdnad Gävle. Möten och kontakter vid behov. Överförmyndarnämnden svarade att: Överförmyndarnämnden bekräftar att samarbete finns och att gemensamt möte hållits för att diskutera gode mäns/förvaltares roll i arbetet med de boendes ekonomi. Frågan om att kontanter ersätts i allt högre grad av kort- och internetbetalningar och vilka konsekvenser det får för gode män/förvaltare och huvudmännen besvaras med att den är ständigt aktuell i takt med att bankerna erbjuder nya tjänster och villkor. Överförmyndarnämnden har inget bestämmande inflytande över hur gode mäns/förvaltares hantering av överföring av privata medel till huvudmännen ska ske. En ställföreträdares hantering av sin huvudmans medel ska i första hand utgå från huvudmannens önskemål.

3 Sid 3 (3) Överväganden och ställningstaganden Granskningen visar att hanteringen av privata medel sköts med lokala anpassningar enligt nämndens riktlinjer. Rutinerna är uppbyggda huvudsakligen för kontanthantering. Användandet av ICA-kort och bankkort för egna uttag är mycket vanligt. Personalen är behjälpliga vid uttag i vissa fall. Det omfattande arbetet som Omvårdnads personal gör med att hantera kvitton och kassaböcker måste dock göras även om kontantköp ersätts av kortköp. Personalen känner till vad som ska göras om oegentligheter upptäcks. Riktlinjerna innehåller en maxgräns för vilket belopp som personal kan hantera per boende. Detaljerade instruktioner finns för kvittohantering, kassaböcker och förvaring. Däremot är bankkort endast omnämnda som ett alternativ till kontanter. Problematiken med koder och vad som gäller om personal ska hjälpa till vid uttag/kortköp berörs inte. Utvecklingen i samhället går mot en digitalisering av betalningar, dels i form av kort och dels i form av internettjänster. Det finns redan idag betalningar som inte kan göras med kontanter. Inom några år kommer detta att bli en realitet för allt fler betalningar då många banker, butiker och kollektivtrafikföretag strävar efter att minimera rånrisker och kostsam penninghantering. Det är ett nationellt problem, där SKL idag inte har något utvecklingsprojekt. Vad Omvårdnadsnämnden kan göra är att tillsammans med Överförmyndarnämnden och kommunens bank Nordea utbilda personal och gode män i de tekniska lösningar som finns. Genom att starta ett pilotprojekt och låta något gruppboende testa och utvärdera möjligheterna, kan man bidra till att utveckla nya lösningar. De som är bäst lämpade att utveckla rutinerna är de som har kunskap om vilka behov som finns och banken som erbjuder de tekniska lösningarna. Det finns kanske också andra kommuner som Gävle kan samverka med för att testa andra bankers lösningar. Revisorerna i Gunilla de Maré Revisorskollegiets ordförande Gunilla Beckman Ljung Revisionschef Bilaga: Granskning av hantering av privata medel vid gruppboenden

4 ABCD Omvårdnadsnämnden Granskning av hantering av privata medel vid gruppboenden Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

5 ABCD Privata medel Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 3 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3 7. Metod 3 8. Projektorganisation 3 9. Resultat av granskningen Allmänt Styrning Rådet för kommunal redovisning RKR Omvårdnadsnämndens riktlinjer Omvårdnadsnämndens internkontrollplan Lex Sarah Externa utförare Uppföljning Stickprovskontroller Analys och bedömning Våra förslag till förbättringar 9 - Granskning av privata medel docx 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved.

6 ABCD Privata medel Sammanfattning Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska kommunens hantering av privata medel vid gruppboenden inom Omvårdnadsnämnden. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om hanteringen av privata medel görs enligt RKR s (Rådet för kommunal redovisning) rekommendationer samt enligt nämndens egna riktlinjer och beslut. Syftet har också varit att utvärdera hur den interna kontrollen fungerar. Kommunen har en rutin för hantering av privata medel i särskilda boendeformer. Rutinen ligger i omvårdnadshandbok och ingår i ledningssystemet som finns tillgängligt på intranätet. Riktlinjerna är helt baserade på RKR s (Rådet för kommunal redovisning) rekommendation Redovisning av privata medel från december Vi har i vår granskning gjort oanmälda besök på åtta olika former av boenden och har funnit att de grundläggande rutinerna som finns hanteras på åtta olika sätt. Det finns alltså gemensamma riktlinjer men hur man praktiskt går till väga sker på anmärkningsvärt många olika sätt. Vi bedömer inte att det är direkt osäkra rutiner som kan gagna oegentligheter men rutinerna har byggts upp på olika sätt beroende på de enskildes behov, personalens önskan samt ledarskapets erfarenheter. Vi bedömer riktlinjerna som i grunden goda men de bör anpassas i större omfattning till omsorgen om funktionsnedsatta och dess specifika behov. Vi bedömer också att personalen har god kännedom om de riktlinjer som finns, både vad avser hanteringen av privata medel men också av hur rutinerna ser ut vid misstanke om oegentligheter. Det behov som finns inom omsorgen om funktionsnedsatta är sammanfattningsvis säkra och flexibla rutiner. Sammanfattningsvis, efter genomförd granskning och utifrån syftet med granskningen ger vi följande rekommendationer: Revidera de riklinjer som finns och anpassa dem efter: - omsorgen om funktionsnedsattas specifika behov, - det faktum att mer och mer av hanteringen sker med bankkort och andra former av betalkort. Utarbeta samarbetsformer med gode män/förvaltare i syfte att ha en effektivare hantering av privata medel. Vi har i denna rapports sista kapitel tagit fram ett antal förslag på förbättringsområden som kan vara aktuella KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 1

7 ABCD Privata medel Bakgrund 3. Syfte Omvårdnadsnämnden svarar enligt SoL, Socialtjänstlagen, och LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för drift av särskilt boende för äldre och personer med funktionsnedsättning. Idag finns 20 gruppbostäder och 7 servicebostäder enligt LSS, 5 gruppbostäder och 2 servicebostäder enligt SoL. Totalt finns 250 lägenheter i grupp- och servicebostäderna. I grupp- och servicebostäderna hanteras privata medel dels i form av fickpengar och dels i form av hushållskassa. Hushållskassan ska täcka de gemensamma matinköpen. Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om hanteringen av privata medel görs enligt RKR s (Rådet för kommunal redovisning) rekommendationer samt enligt nämndens egna riktlinjer och beslut. Syftet har också varit att utvärdera hur den interna kontrollen fungerar. De boende har i de flesta fall en god man eller förvaltare som hanterar deras totala ekonomi. Den gode mannen betalar ut fickpengar och ersättning till hushållskassa. Därefter är det personalen vid boendet som är ansvariga för att de privata medlen hanteras korrekt. Den gode mannens- /förvaltarens hantering granskas inte. I något fall kan det förekomma att personal hanterar en större del av de boendes ekonomi. Detta är ett avsteg från grundprincipen enligt ovan och ska i så fall noteras särskilt vis granskningen. Om nämnden i så fall tagit separat beslut om denna hantering vid ett boende ska det också följas upp. I uppdragsfrågan finns följande specifika revisionsfrågor angivna: Finns dokumenterade processer och rutiner beslutade av nämnden, för hur ansvarig chef och personal vid grupp/serviceboendet ska hantera privata medel? Hanteras privata medel; fickpengar och hushållskassor, enligt de rutiner och regler som nämnden beslutat och enligt RKR s rekommendationer? Hur hanteras hushållskassor - i kommunens redovisning eller sidoordnat? Har nämnden säkerställt en tydlig delegationsordning för attest av inköp som görs från hushållskassor? Ingår privata medel i den internkontrollplan och rapport som nämnden beslutar årligen? Hur dokumenteras de interna kontroller som görs av privata medel? Hur bedöms kvalitén på den interna kontrollen för detta område? Har nämnden säkerställt att det finns övergripande rutiner inom förvaltningen som skydd mot oegentligheter? Har någon anmälan enligt Lex Sarah gjorts under de tre senaste åren? Har polisanmälan gjorts vid något tillfälle under de tre senaste åren? Ser regelverk och rutiner likadana ut när verksamheten sköts av en extern entreprenör? Regleras hanteringen av privata medel i avtalen med entreprenörer? Regleras hanteringen vid en Lex Sarah-anmälan? 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 2

8 ABCD Privata medel Hur hanteras frågan om kapitalvaror, möbler och utrustning i de gemensamma utrymmena? Ingår denna kostnad i hyran? 4. Avgränsning Granskningen har omfattat gruppboenden inom omvårdnadsnämnden. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om verksamheten uppfyller: RKR s rekommendationer (Rådet för kommunal redovisning) Redovisning av privata medel. Omvårdnadsnämndens handbok: Privata medel i särskilda boendeformer anvisningar för hantering (reviderad ). Omvårdnadsnämndens interkontrollplan och genomförda interna kontroller av privata medel 2012 och Lex Sarah: 14 kap. 3 i SoL. (Socialtjänstlagen). 6. Ansvarig nämnd/styrelse 7. Metod Granskningen har avsett omvårdnadsnämnden. Granskningen har genomförts genom: Insamling av och dokumentstudie och analys av relevanta styrdokument. Intervjuer med områdeschef, förvaltningsekonom, enhetschefer, personal vid gruppboenden. Stickprovskontroller vid åtta olika enheter som valts ut av revisionskontoret. 8. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Lena Forssell, certifierad kommunal yrkesrevisor och Bengt Hansson, konsult. 9. Resultat av granskningen 9.1 Allmänt Förutom intervjuer med förvaltningschef, enhetschefer och ekonom inom förvaltningen har vi besökt åtta boenden utan att de har förvarnats innan. Vi har genomgående blivit synnerligen gott mottagna. Personalen har på ett positivt sätt ställt upp trots att vi kommit oannonserade och delgett oss information om verksamheten och visat upp de handlingar som vi efterfrågat KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 3

9 ABCD Privata medel Styrning Flera olika delar ingår i styrningen av hanteringen av privata medel Rådet för kommunal redovisning RKR Rådet för kommunal redovisning har i december 2000 gett ut en information angående redovisning av privata medel. Syftet med informationen är att ge vägledning beträffande god redovisningssed vid redovisning av privata medel. RKR skriver att en ekonomisk händelse har inträffat när kommunen eller företrädaren för kommunen som ett led i sin tjänsteutövning mottagit respektive utbetalt pengar för annans räkning. Därav följer också kravet på grundbokföring och någon form av huvudbokföring. För att säkerställa god redovisningssed och kontroll när det gäller hantering av medel för annans räkning skall In och utbetalningar styrkas med verifikationer. Huvudbokföring ske på separata balanskonton eller i ett sidoordnat system. Redovisning i ett sidoordnat system framgå av kommunens beskrivning och dokumentation av redovisningssystemet. Avstämning av sidoordnad redovisning med huvudbokföring ske senast i samband med framtagande av bokslut Omvårdnadsnämndens riktlinjer I omvårdnadshandboken finns anvisning för hantering av privata medel i särskilda boendeformer. Anvisningarna är upprättade och senast reviderade Riktlinjerna ingår i förvaltningens ledningssystem och finns tillgängliga på intranätet. Rutinen har skapats i syfte att ge både boende och personal trygghet i hanteringen. Rutinen gäller alla särskilda boendeformer både enligt SoL, (Socialtjänstlagen) och LSS, (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), vilket innebär att rutinerna används även inom äldreomsorgen. Av bakgrunden framgår att det i första hand är den boende själv som ska förvalta sina privata medel och besluta om sina inköp. I de fall personen på grund av sjukdom eller liknande behöver hjälp med detta ska god man, förvaltare eller anhörig svara för personens medl. I de fall då annan utomstående anhörig saknas, kan förvaltningens personal via kontaktman vara behjälplig med den boendes privatekonomi. Anvisningarna innehåller regler om hur hanteringen ska ske. Det ska alltid upprättas en skriftlig överenskommelse mellan den enskilde och hans legale ställföreträdare vid inflyttning. En kontaktman ska utses bland personalen och kontaktmännen ska skriftligt bekräfta att de tagit del av anvisningarna för förvaltning av privata medel. Vidare innehåller anvisningarna rutiner för kvittenser, värdeskåp, kassabok, redovisning, avstämning, granskning, arkivering, ekonomiska oegentligheter, återlämnande och intern kontroll KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 4

10 ABCD Privata medel I anvisningarna sägs dessutom att viss lokal anpassning kan vara aktuell och skall då dokumenteras och kräver överordnad chefs godkännande. I bilagor till anvisningarna finns blanketter som ska fyllas i. En är en överenskommelse rörande omhändertagande av och förvaltning av förtecknade kontanter, värdehandlingar och andra värdeföremål. Vidare finns blankett för redovisning av privata medel, kvittensblankett samt en bekräftelse där den anställde dokumenterar att information erhållits angående ovanstående anvisningar Omvårdnadsnämndens internkontrollplan Vi har tagit del av omvårdnadsnämndens internkontrollplaner. Internkontrollplanen syftar till att stödja och styra organisationen i dess strävan att upprätta en riktig och fullständig redovisning av ekonomiska transaktioner samt utvärdera verksamheters prestationer gentemot medborgarens behov. Vad avser Privata medel i boenden så ingår den som en årlig återkommande punkt i Omvårdnadsnämndens internkontrollplan. Ansvarig för den kontrollpunkten är ekonom och den frekvens som anges i internkontrollen är årligen stickprov. Ekonom utför stickprovsgranskning enligt en kontrollista som man tagit fram. I den följs upp frågor som: Om överenskommelser finns mellan god man och personal. Om det finns förteckning över kontaktmän. Om det finns bekräftelser om att personalen tagit del av anvisningar. Om kassabok förs. Om det finns kvittenser. Om det finns värdeskåp av föreskriven typ. Om det finns kassaavstämningar. Hur arkiveras räkenskapsmaterial. Hur förvaras de privata medlen. Hur stora belopp som hanteras. Om kollräkning av kassan är gjort. Ekonom tar fram en skriftlig rapport som lämnas till administrativ chef som sammanställer rapport och redovisar till omvårdnadsnämnden. Man har som norm att man gör 2-3 kontroller per år. Innan urval görs, brukar man göra en avstämning med säkerhetssamordnare om det kan finnas anledning att titta speciellt på något boende. I annat fall fördelar man granskningen efter olika typer av boenden. Under de senaste åren har granskning skett enligt följande: 2010: Granskning av alla boenden som gick över till Attendo 2011: Alla gruppboenden som hanterar personer med psykiskt nedsatt förmåga 2012: Två äldreboenden, Kristinelundsgården och Vallongården 2013: Ej genomfört ännu. Man avvaktar enligt uppgift revisorernas granskning. Planen är dock att man ska göra stickprovskontroller på två äldreboenden och ett gruppboende LSS KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 5

11 ABCD Privata medel Lex Sarah Lex Sarah regelras i Socialtjänstlagens 14 kap 3: Den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande, som rör den som får, eller kan komma ifråga för, insatser inom verksamheten. Rapporteringsskyldigheten fullgörs 1. I yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet till den som bedriver verksamheten. 2. I verksamhet vid Statens institutionsstyrelse. 3. I övrigt till berörd socialnämnd. Detta innebär att anställda är skyldiga att rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Den som bedriver verksamheten är skyldig att informera alla anställda om deras rapporteringsskyldighet. I Gävle framkommer vid våra intervjuer med personal på de boenden vi besökt att man känner till Lex Sarah och den skyldighet att rapportera som man som personal har. Under perioden 2011 till 2013 så har ingen Lex Sarah anmälan gjorts angående hanteringen av privata medel. Vid intervjuer framkommer det att det för närvarande förbereds en anmälan Externa utförare Kommunen har ett antal externa utförare för boenden inom omsorgen om funktionsnedsatta. Ett förfrågningsunderlag finns för bostad med särskild service enligt LSS. Grunden är att leverantörens verksamhetsidé, kvalitetsmål och inriktning för verksamheten ska vara förenlig med omvårdnadsnämndens styrdokument. Exempel på grundläggande styrdokument är verksamhetsplan och kvalitetsdeklaration. Leverantören har tillgång till kommunens intranät och har där tillgång till Omvårdnad Gävles styrdokument och ledningssystem med verksamhetens riktlinjer och rutiner. Leverantören ska alltså följa de styrande rutiner som kommunen har. Vissa rutiner trycks det extra mycket på såsom säkerhet och ledningssystem. Vad avser säkerhet så finns en särskild skrivning angående privata medel; leverantören ska svara för att det finns fungerande rutiner för hantering av privata medel. Verksamheten följs upp årligen och dokumenteras i ett särskilt bedömningsprotokoll. En del i protokollet är frågan om rutin för privata medel finns. 9.3 Uppföljning Omvårdnadsnämnden följer upp hanteringen av privata medel stickprovsvis enligt den internkontrollplan som finns beskriven ovan. En rapport färdigställs och den rapport vi tagit del av från har hanterat uppföljning vid två särskilda boenden. Rapporten redovisar vad man kommit fram till och rapporteras i detta fall till förvaltningschef. För verksamheter med extern utförare följs verksamheten upp enligt de rutiner som gäller för uppföljning av avtal. Se ovan KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 6

12 ABCD Privata medel Stickprovskontroller Vi har genomfört stickprovskontroller vid åtta av revisionskontoret utvalda enheter. Vi har besökt enheterna utan att ha aviserat vår ankomst och har kontrollerat rutiner kring hanteringen av de privata medlen. Enheterna som vi har besökt har varit dels gruppbostäder enligt LSS och SoL och dels servicebostäder enligt LSS och SoL. Den huvudsakliga skillnaden mellan servicebostäder och gruppbostäder är att i servicebostäder ligger lägenheterna inte i en gemensam gruppbostad utan i ett avgränsat område medan gruppbostäder ligger i en enhet. En skillnad är också att i en gruppbostad behöver den enskilde i regel mer stöd. En sammanfattning av delar som framkommit delges nedan i rapporten. En mer detaljerad genomgång av respektive boende bifogas rapporten i bilageform. 10. Analys och bedömning Kommunen har en rutin för hantering av privata medel i särskilda boendeformer. Som grund för kommunens riktlinjer ligger den rekommendation som Rådet för kommunal redovisning, RKR, tagit fram. Rekommendationen kom år 2000 och har namnet Redovisning av privata medel. Syftet med rekommendationen är att ge vägledning beträffande god redovisningssed vid redovisning av privata medel. RKR s rekommendation berör frågor som om och när ekonomiska händelser anses ha inträffat i enlighet med lagen om kommunal redovisning, när och hur grundbokföring respektive huvudbokföring ska ske och vilka krav som ställs på verifikationer. I rekommendationen fastslås t ex att en ekonomisk händelse i kommunen har inträffat när kommunen eller anställda i kommunen som ett led i sin tjänsteutövning handhar likvida medel för annans räkning. Då följer också krav på grund- och huvudbokföring. Den rutin som kommunen tagit fram, baserat på RKR s rekommendation, ligger i Omvårdnadshandbok och ingår i ledningssystemet som finns tillgängligt på intranätet. Riktlinjerna är, som vi bedömer det, till stor del uppbyggda enligt äldreomsorgens behov. Omsorgen om funktionsnedsatta uppfattar vi har behov av mer specifika riktlinjer då verksamheten i vissa avseenden är annorlunda äldreomsorgens verksamhet. Riktlinjerna är från och senast reviderade Riktlinjerna är med andra ord förhållandevis nya och omfattar som vi bedömer de områden som är viktiga att ha riklinjer kring förutom hanteringen av bankkort. Den framgår att den boende själv ska förvalta sina privata medel samt besluta om sina inköp. I de fall personen på grund av sjukdom eller liknande behöver hjälp med detta, ska gode man, förvaltare eller anhörig svara för personens medel. I de fall då annan utomstående ansvarig saknas, kan förvaltningens personal via kontaktman vara behjälplig med den boendes privatekonomi. Inom de boenden som vi granskat har i stort sett samtliga boende stöd från god man, förvaltare eller anhörig KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 7

13 ABCD Privata medel De boende har normalt låsbara värdeskåp på sina rum/lägenheter. I vissa fall förekommer även gemensam förvaring i kassaskrin förvarade i kassaskåp centralt. Gode män hjälper till med ekonomin, ofta genom att portionera ut fickpengar, betala räkningar och ska även stödja de boende kring ekonomiska frågeställningar. I praktiken hjälper personalen till med ganska mycket kring hantering av medel. Normalt har då den boende tillgång till en kontaktman bland personalen. Kontaktmannen har enligt kommunens instruktion nyckel till värdeskåp. På senare år har av praktiska skäl förhållandet ändrats så att två personer kan ha nyckel. Nycklarna förvaras inlåsta på boendet. En kassabok förs för var och en av de boende. Till denna samlas kvitton i en pärm och allt hålls tillgängligt för gode män som har möjlighet eller bör komma och stämma av kassor och bokföring med jämna mellanrum. Gode männen arbetar olika. En del har löpande avstämning när man besöker boendet och går igenom kassabok och kvitton samt signerar posterna medan andra gode män ej kontrollerar kvitton. Det finns en del boenden som använder sig av gemensamma matkassor. Det mesta sköts på egen hand i sidoordnat redovisning ute på boenden, men i några fall har man tagit ett större grepp. Man har då gemensam hushållning vad gäller mat och köper in och lagar mat. De boende debiteras sedan med en avgift per dag som tas ut på omvårdnadsfaktura. Såväl inköp som debitering av måltidsavgifter förs mot ett balanskonto i kommunens huvudbok. Avstämning och uppföljning av dessa balanskonton ser en gång var fjärde månad i samband med tertialbokslut. Ansvarig för denna avstämning är personal på förvaltningen. Enligt kommunens anvisning får personalen inte ta emot gåvor i form av testamenten och kontanter. Kapitalvaror som TV, soffor, etc i de gemensamma utrymmena tillhandahålls av kommunen. Inköp av kapitalvaror till den boende ska i normaltfallet hanteras av gode man och betalas av den boende. Personal kan hjälpa till med den praktiska hanteringen av inköpet. I kommunens internkontrollplan finns en punkt som berör hantering av kontanta medel inom boenden. Modellen och uppföljning för denna rutin, finns beskriven på annan plats i det här dokumentet. Uppföljning sker regelbundet enligt fastställd internkontrollsplan. Uppföljningen håller god kvalitet, men borde kanske utökas med något ytterligare boende per år och kanske med större inriktning mot gruppboenden och servicebostäder på bekostnad av särskilda boenden. Det har inte varit några större oegentligheter kring hanteringen av privata medel inom boenden. Om det sker ska polisanmälan göras. Personalen har, som vi uppfattar det, kännedom om dessa rutiner. I något fall, då det inte gått att utreda att det saknas pengar t ex, har kommunen trätt in och reglerat förlusten. Det finns gemensamma riktlinjer och av våra stickprovskontroller framgår att man principiellt följer de rekommendationer och rutiner som kommunen har. Hur man praktiskt går till väga sker dock på anmärkningsvärt många olika sätt mellan de boenden som vi besökt. Vi bedömer att personalen försöker göra det bästa av situationen och är flexibla att hitta lösningar som tar hänsyn till den enskildes behov, personalens önskan samt ledarskapets erfarenheter. Vi bedömer därför 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 8

14 ABCD Privata medel att de rutiner som tillämpas inte är direkt osäkra och som kan gagna oegentligheter. Däremot framhåller vi, som framgår i slutet av denna rapport, att en strävan bör finnas mot att kontanthantering inte ska finnas, att gode männens roll bör förtydligas och att personalen så lite som möjligt ska behöva hantera privata medel i boenden. Lex Sarah och kännedomen om rapporteringsskyldighet finns som vi bedömer det hos personalen. Ingen anmälan vad avser privata medel har gjorts under den senaste treårsperioden, dock förbereds en anmälan för närvarande. Vi bedömer utifrån den del av Lex Sarah som vi tagit del av att det finns rutiner och kännedom om vikten av att rapportera. Externa utförare har att följa det regelverk som finns i kommunen och skall årligen kunna redovisa att man har rutiner för i detta fall privata medel. Vi bedömer de rutinerna som tillfredställande Våra förslag till förbättringar Kommunen har en rutin för hantering av Privata medel i särskilda boendeformer. Rutinen ligger i Omvårdnadshandbok och ingår i ledningssystemet som finns tillgängligt på intranätet. Av rutinbeskrivningen framgår följande tydliga text: att den boende själv ska förvalta sina privata medel samt besluta om sina inköp att i de fall personen på grund av sjukdom eller liknande behöver hjälp med detta, ska gode man, förvaltare eller anhörig svara för personens medel. Att i de fall då annan utomstående ansvarig saknas, kan förvaltningens personal via kontaktman vara behjälplig med den boendes privatekonomi. Efter vår genomgång av kommunens hantering av privata medel och genom de stickprovskontroller som vi genomfört, kan vi konstatera att hanteringen av privata medel är omfattande och att den berör personalen på boendena i betydligt större utsträckning än vad ovanstående beskrivning ger sken av. Nu kan det säkerligen till del förklaras med att rutinbeskrivningen gäller för en betydligt större del än de områden som vi granskat. De täcker t ex även särskilda boenden. Oavsett detta så ser vi ett antal problem med hanteringen. Gode mäns roll Vår uppfattning är att gode männen till vissa delar inte förefaller hänga med i de förändringar som sker i samhället vad gäller pengahantering och det känns som om de i många fall har ett felaktigt fokus. Flera boenden framhåller att om man skulle låta gode män får bestämma, så skulle de överlåta all hantering till personalen på boenden. Det kan inte vara ett bra utbyte av gode mäns tid, om deras uppgift ska vara att åka till banken varje vecka och hämta pengar för att sedan köra ut pengarna till sina boenden KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 9

15 ABCD Privata medel Deras tid kan användas bättre, framförallt till att stödja och utveckla de boende så att de successivt kan klara sig mer och mer själva. Pedagogisk träning om hur privatekonomi fungerar skulle vara positivt. Det tar säkert tid, men här borde fokus ligga. Gode män måste sätta sig in i ny teknik och medverka till att kontanthanteringen minskar eller helt kommer bort. De måste därför ta tag i frågor som korthantering, internetbank, etc. Det kommer efterhand att bli svårare för de boende att kunna betala kontant. Personalens roll Nästan all personal som vi intervjuat upplever problem med pengahanteringen i stort och kontanthanteringen i synnerhet. Man anser att deras roll ska vara att stödja de boende och inte vara poliser när det gäller användningen av de boendes pengar. Det uppstår många konfliktsituationer kring detta när de boende ständigt tjatar om att få ut pengar utan att man har någon riktig uppfattning om sin egen ekonomi. Den allmänna meningen är att i princip all kontanthantering borde försvinna och att gode män måste arbeta för att detta genomförs. Man bör se till de boende har kort, att man använder Internetbank för insättningar, t ex i form av stående överföringar, etc. Arbetet med att hantera kvitton, kassaböcker, etc är nog mer omfattande än vad man tror. Det förbrukas tid på detta som inte direkt kommer de boende till del och förmodligen tar arbetet så mycket tid att verksamhetskostnaderna för boenden blir onödigt höga. En annan hantering skulle kunna innebära effektiviseringar som kan komma de boende till godo. Kommunens instruktion för hanteringen av Privata medel i särskilda boendeformer borde uppdateras och där man lägger större fokus på frågor kring korthantering, internetbank, gode mäns roll, etc. Det borde i dokumentet även förtydligas en målsättning att man strävar efter att reducera eller till och med på sikt avveckla kontanthanteringen och även minska själva pengahanteringen i stort. Handkassor Personalen upplever problem med kommunens handkassor och anser att även de behöver moderniseras och gå mot avveckling av kontanter. Det borde ersättas av betalkort. KPMG, dag som ovan Lena Forssell Certifierad kommunal yrkesrevisor Bengt Hansson Konsult 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. 10

16 REVISORERNAS BEGÄRAN OM YTTRANDE Omvårdnadsnämnden Överförmyndarnämnden Sid 1 (2) Dnr: 13REK21 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Hantering av privata medel vid gruppboenden Granskningen De förtroendevalda revisorerna i har 2013 beslutat att granska hanteringen av privata medel vid gruppboenden och servicebostäder inom Omvårdnad Gävle. Ekonomiska övergrepp som till exempel stöld, förskingring eller utpressning som drabbar de boende är anmälningspliktiga enligt den s k lex Sarah. Syftet är att granska om hanteringen av privata medel görs enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer och enligt nämndens egna riktlinjer och beslut. Syftet är även att utvärdera hur den interna kontrollen inom detta område fungerar. I detta ingår att kontrollera rutinerna kring kontanta medel, matkassor och konton kopplade till detta. Åtta boenden har valts ut och oanmälda besök har gjorts. Granskningen har genomförts av KPMG och rapporten presenterades för revisorskollegiet Den beslutades att översända rapporten till Omvårdnadsnämnden och Överförmyndarnämnden för yttrande. Överväganden och ställningstaganden Granskningen visar att de gemensamma riktlinjer som Omvårdnadsnämnden fattat beslut om hanteras på anmärkningsvärt många olika sätt. Rutinerna bedöms inte som direkt osäkra som kan gagna oegentligheter, men rutinerna har byggts upp på olika sätt beroende på de enskildes behov, personalens önskan samt ledarskapets erfarenheter. Riktlinjerna är i grunden goda, men KOMMUNREVISIONEN, Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22 Tfn (vx),

17 Sid 2 (2) granskningen visar att de bör anpassas i större omfattning till omsorgen om funktionsnedsatta och dess specifika behov. Dagens riktlinjer är troligen mer anpassade för äldreomsorgens behov. Personalen har god kännedom om riktlinjerna och rutiner vid misstanke om oegentligheter. Begäran om yttrande Revisorerna begär yttrande från Omvårdnadsnämnden senast 20 januari 2014 i följande frågor: Pågår något arbete med att utveckla riktlinjer och rutiner för hantering av privata medel inom gruppboenden och servicebostäder? Hur ser nämnden på möjligheterna att effektivisera denna idag omfattande hantering av kontanter? Finns något samarbete med Överförmyndarnämnden när det gäller de gode männens/förvaltarnas roll i arbetet med de boendes ekonomi? Revisorerna begär yttrande från Överförmyndarnämnden senast 20 januari 2014 i följande frågor: Finns något samarbete med Omvårdnadsnämnden när det gäller de gode männens/förvaltarnas roll i arbetet med de boendes ekonomi? Diskuteras frågan att kontanter idag ersätts i allt högre grad av kortoch internetbetalningar och vilka konsekvenser det får för gode män/förvaltare och huvudmännen? Kan Överförmyndarnämnden ställa krav på hur gode mäns/förvaltares hantering av överföring av privata medel till huvudmännen ska ske? Revisorerna i Gunilla de Maré Revisorskollegiets ordförande Gunilla Beckman Ljung Revisionschef Bilaga: Rapport Granskning av hantering av privata medel vid gruppboenden

18 GÄVLE KOMMUN Sammanträdesdatum Omvårdnadsnämnd Sid 15 (25) Delges: Kerstin Weivert Lena Isokivelä 213 Dnr 13ON320 Revisorernas begäran om yttrande Hantering av privata medel vid gruppboenden Beslut att godkänna förvaltningens yttrande med svar på kommunrevisionens frågor rörande hanteringen av privata medel vid gruppboenden. Ärendebeskrivning De förtroendevalda revisorerna i har 2013 beslutat att granska hanteringen av privata medel vid gruppboenden och servicebostäder inom Omvårdnad Gävle. Ekonomiska övergrepp som till exempel stöld, förskingring eller utpressning som drabbar de boende är anmälningspliktiga enligt den s k lex Sarah. Syftet är att granska om hanteringen av privata medel görs enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer och enligt nämndens egna riktlinjer och beslut. Syftet är även att utvärdera hur den interna kontrollen inom detta område fungerar. I detta ingår att kontrollera rutinerna kring kontanta medel, matkassor och konton kopplade till detta. Åtta boenden har valts ut och oanmälda besök har gjorts. Granskningen har genomförts av KPMG och rapporten har översänts till Omvårdnadsnämnden för yttrande. Beslutsunderlag Missiv, daterat , dnr 13ON320. Yttrande, daterat , dnr 13ON320. Justerare Utdragsbestyrkande

19 Omvårdnadsnämnden Handläggare Ewa Molarin Dnr 13ON320 Revisorernas begäran om yttrande Hantering av privata medel vid gruppboenden Förslag till beslut Omvårdnadsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens yttrande med svar på kommunrevisionens frågor rörande hanteringen av privata medel vid gruppboenden. Ärendebeskrivning De förtroendevalda revisorerna i har 2013 beslutat att granska hanteringen av privata medel vid gruppboenden och servicebostäder inom Omvårdnad Gävle. Ekonomiska övergrepp som till exempel stöld, förskingring eller utpressning som drabbar de boende är anmälningspliktiga enligt den s k lex Sarah. Syftet är att granska om hanteringen av privata medel görs enligt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer och enligt nämndens egna riktlinjer och beslut. Syftet är även att utvärdera hur den interna kontrollen inom detta område fungerar. I detta ingår att kontrollera rutinerna kring kontanta medel, matkassor och konton kopplade till detta. Åtta boenden har valts ut och oanmälda besök har gjorts. Granskningen har genomförts av KPMG och rapporten har översänts till Omvårdnadsnämnden för yttrande. Annmarie Sandberg Förvaltningschef OMVÅRDNAD GÄVLE, Box 825, GÄVLE Besöksadress Hamiltongatan 22 Tfn (vx), Fax

20 BILAGA GÄVLE REVISORER Handläggare Ewa Molarin Dnr 13ON320 Svar på frågor kring hantering av privata medel vid gruppboenden Pågår något arbete med att utveckla riktlinjer och rutiner för hantering av privata medel inom gruppboenden och servicebostäder? Rutinen för hantering av privata medel i särskilda boendeformer är en övergripande rutin som gäller vid särskilda boenden för både äldre och för personer med funktionsnedsättning, där viss lokal anpassning hos utföraren är möjlig att göra. En stor skillnad vad gäller hantering av privata medel mellan boenden för äldre och boenden för personer med funktionsnedsättning är att maten debiteras med faktura i boenden för äldre, inköp av mat gör alltså att det är större belopp som behöver hanteras på boenden för personer med funktionsnedsättning. Det sker en ständig utveckling av rutinen, för två år sedan reviderades rutinen i samarbete med representanter för verksamheten för personer med funktionsnedsättning och en ny översyn planeras. Hur ser nämnden på möjligheterna att effektivisera den idag omfattande hanteringen av kontanter? Enligt rutinen för hantering av privata medel i särskilda boendeformer kan Omvårdnads personal vid synnerliga skäl vara behjälplig med ekonomiska medel upp till 2500 kr. Normala villkor för bankkort (även ICA- och Coop-kort) är att de är personliga och endast får användas av den person som kortet är utfärdat för samt att kortinnehavaren förbundit sig att inte avslöja kortkoden för någon. Dessa villkor gör det svårt för Omvårdnads personal att kräva att få använda kundernas bankkort. Vad gäller privata medel i form av bankkort kan Omvårdnads personal inte ta ansvar för förvaltning utan endast ta ansvar för det som personalen handlar, eftersom det inte går att göra kassaavstämningar på bankkort. Det omfattande arbetet som Omvårdnads personal gör med att hantera kvitton och OMVÅRDNAD GÄVLE, Box 825, GÄVLE Besöksadress Hamiltongatan 22 Tfn (vx), Fax

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden Styrdokument, riktlinjer Kundvalskontoret 2014-08-13 Katarina Blomstrand 08-590 973 93 Dnr katarina.blomstrand@upplandsvasby.se SÄN/2014:217 Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social-

Läs mer

Bilaga 19 till kundval hemtjänst Förvaltning av egna medel

Bilaga 19 till kundval hemtjänst Förvaltning av egna medel Bilaga 19 sida 1 (6) Bilaga 19 till kundval hemtjänst Förvaltning av egna medel Bilaga 19 sida 2 (6) Anvisningar om förvaltning av privata medel Socialtjänstlagen ger socialtjänsten en skyldighet att tillse

Läs mer

RUTIN FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM VÅRD- OCH OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE

RUTIN FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM VÅRD- OCH OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE RUTIN 1(9) 2004-12-08 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG RUTIN FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM VÅRD- OCH OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE Syfte Syftet med denna rutin för hantering av vårdtagares

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Syfte Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är:

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är: Rutin för hantering av privata medel för personer som har hemtjänst eller bor i vårdbostad (Detta är en del av omsorgsnämndens rutin för att förvalta/ hantera vårdtagares privata medel och ingår som en

Läs mer

Hantering av privata medel inom omsorgsnämnden

Hantering av privata medel inom omsorgsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Linda Gustavsson Revisionskonsult Hantering av privata medel inom omsorgsnämnden Kristianstads kommun 1. Sammanfattande bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Hantering av privata medel inom socialtjänsten RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Social- och omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 2 1.1 Definition... 2 1.2 Behovet styr... 2 1.3 Kommunens

Läs mer

Rutin för hantering av privata medel

Rutin för hantering av privata medel 2012-08-22 Rutin för hantering av privata medel Rutin för hantering av privata medel Dnr: KS 2012-298 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Markus Fjellsson, utredningssekreterare Antagen av: Välfärdschef

Läs mer

Entreprenad personlig assistans sida 1 (6) B 14 Förvaltning av egna medel

Entreprenad personlig assistans sida 1 (6) B 14 Förvaltning av egna medel Entreprenad personlig assistans sida 1 (6) Innehållsförteckning INLEDNING 2 MÅLSÄTTNING 2 HANDLÄGGNING 2 BETALNING AV RÄKNINGAR 3 BANKMEDEL 3 FÖRVARING 3 INFORMATION 3 ÅRSAVSLUT OCH ARKIVERING 3 ANNAN

Läs mer

Hantering av brukares privata medel av personalen på särskilt boende SoL och LSS

Hantering av brukares privata medel av personalen på särskilt boende SoL och LSS Särskilt boende äldreomsorg och LSS Centrala kvalitetsrådet Privata medel inom särskilt boende Datum för beslut 2013 Reviderad Dnr Version 1 Hantering av brukares privata medel av personalen på särskilt

Läs mer

Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss

Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss Robertsfors kommun 915 81 ROBERTSFORS Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss Antagen av kommunstyrelsens sociala utskott 2012-03-12 33 ROBERTSFORS

Läs mer

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion.

Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. SKRIVELSE 2016-06-07 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Granskningsrapport: Granskning Uppföljande granskning IT- organisation och funktion. Vi har genomfört en

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Administration av den enskildes privata medel sker på olika sätt utifrån det behov av stöd som han/hon har: 1. Den enskilde sköter ekonomi på

Läs mer

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Klippans kommun juni 2009 Karin Andersson Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Revisionsrapport* Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Eslövs kommun Augusti 2006 Anna Eriksson Kerstin Larsson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind

www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Privata medel Region Gotland Sandra Volter Ebba Lind 2015-12-16 Sandra Volter Projektledare Carin Hultgren Uppdragsledare Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Rutiner för hantering av privata medel

Rutiner för hantering av privata medel ON 2008.763 2008-11-20 Ändrad 2015-02-17 Rutiner för hantering av privata medel Förvaltning av privata medel i Kristianstads kommun, inom omsorgsnämndens verksamhetsområde Person med insats genom omsorgsförvaltningen

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom äldreomsorgens hemtjänst och särskilda boende. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Ronneby Kommun Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen

Ronneby Kommun Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen 1 Ronneby Kommun Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ärende: Hantering av privata medel Datum: 2014-05-07 Ersätter datum:: Samtliga tidigare rutiner i ärendet 2014-02-21 Ansvarig: Förvaltningsschef

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av privata

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Sid 1(5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Utredningssekreterare 2015-04-20 Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Bakgrund När den enskilde inte längre kan eller anser sig

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Socialnämnden Rapport. KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Socialnämnden Rapport KPMG AB 2013-03-15 Antal sidor: 3 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Avesta kommun. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2012-11-16 Antal sidor: 13

Avesta kommun. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2012-11-16 Antal sidor: 13 Biståndshandläggning inom äldreomsorgen Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 13 2012 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Timrå kommun För kännedom: Kommunfullmäktiges. Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Timrå kommun För kännedom: Kommunfullmäktiges. Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Timrå kommun För kännedom: Kommunfullmäktiges Kommunstyrelsen presidium TIMRA KOMMUN, Kommunledninnskontoret 2014-04- 14 Dnr. Dpl. 2014-04-07 Revisionsrapport "" Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson

SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson SOCIALFÖRVALTNINGEN MAS Annika Nilsson SAS Anne Johansson 2012-03-29 Riktlinjer Lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Hantering av privata medel. Jan Nilsson. Augusti 2011

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Hantering av privata medel. Jan Nilsson. Augusti 2011 Revisionsrapport Hantering av privata medel Botkyrka kommun Jan Nilsson Augusti 2011 2011-08-24 Jan Nilsson Projekt/uppdragsledare Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Värmdö kommun. Demensvården Uppföljning av tidigare granskning. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2013-05-23 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Demensvården Uppföljning av tidigare granskning. Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor 2013-05-23 Antal sidor: 10 Demensvården Uppföljning av tidigare granskning Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 10 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Granskning av kontanthantering inom kostenheten

Granskning av kontanthantering inom kostenheten www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 7 oktober 2013 Granskning av kontanthantering inom kostenheten Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8

Askersunds kommun. Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen. Revisionsrapport. KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 ABCD Askersunds kommun Förändringsarbete och projekt inom socialförvaltningen Revisionsrapport KPMG AB 28 september Antal sidor: 8 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm

Läs mer

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3

Mariestads kommun. Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport. KPMG AB Antal sidor: 3 ABCD Mariestads kommun Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden Rapport KPMG AB 0-- Antal sidor: 0 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9

Kramfors kommun. BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport. Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 ABCD Kramfors kommun BAS-förvaltningens hyresavtal Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 13 november 2013 Antal sidor: 9 Rapport BAS-förvaltningens hyresavtal 20131113.docx

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN Antagen av socialnämnden 2011-03-22 Reviderad 2013-05-07 Innehåll 1. Allmänna regler och anvisningar... 3 1.1. Regler och rutiner...

Läs mer

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande

Rutin. Dokumentnamn: Rapportering/utredning av missförhållande ansvarig: Enhetschef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Sida 1 av 6 Bilaga 6 Kommunstyrelsen 75 SYFTE: OMFATTNING: Upptäcka och komma till rätta med brister i verksamheten och förhindra att liknande n

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5

Arboga kommun. Granskning av investeringsprocessen. Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 Granskning av investeringsprocessen Projektplan KPMG AB Antal sidor: 5 firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte och revisionsfråga 1 3. Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Syfte Rutinen skall leda till att rapporter och anmälningar görs korrekt enligt SOSFS 2011:5. Ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för att; det finns ett upprättat

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund

Revisionsrapport: Verifikationsgranskning. Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. För revisorerna i Jämtlands Gymnasieförbund Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört verifikationsgranskning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i sammanfattningen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 21/2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen 2009-05-18 Dnr VON/2009:2-759

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 21/2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen 2009-05-18 Dnr VON/2009:2-759 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handikappomsorgen Per Enarsson, handikappomsorgschef, 0150-57599 Vård- och omsorgsnämnden Utredning enligt 14 kap 2 Socialtjänstlagen (SoL) och 24a

Läs mer

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Antagen i Socialnämnden 2008-10-29 145 Reviderad upplaga antagen i Socialnämnden 2013-02-20 20 2 (12) 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Cura Individutveckling

Cura Individutveckling Revisionsrapport Yvonne Lundin Uppföljning av Granskning av intern kontroll i ekonomiadministrativa rutiner och Privata medel 2014 Cura Individutveckling Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Förslag till Intern kontrollplan 2011

Förslag till Intern kontrollplan 2011 1 (1) Handläggare Datum Åsa Ottosson 2010-11-26 Barn- och ungdomsnämnden Förslag till Intern kontrollplan 2011 Barn- och ungdomsnämnden ska enligt kommunens Reglemente för intern kontroll, KF 256, 2000-12-18,

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Ej verkställda biståndsbeslut enligt SOL och LSS, rapport för 2008

Ej verkställda biståndsbeslut enligt SOL och LSS, rapport för 2008 R E V I S I O N S R AP P O R T 2009-02-17 Kommunstyrelsen Sid 1 (2) Omvårdnadsnämnden Dnr Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildnings- & arbetsmarknadsnämnden Ej verkställda biståndsbeslut enligt

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor Revisionsrapport KPMG AB 6 mars 01 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod 8. Projektorganisation 9. Regelverk och styrdokument

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Handhavande av brukares egna medel inom särskilt boende enligt SoL och LSS

Handhavande av brukares egna medel inom särskilt boende enligt SoL och LSS Rutin Handhavande av brukares egna medel inom särskilt boende enligt SoL och LSS Gäller för verksamhetsområde/enhet: Säbo och VPF Framtagen av: Karin Lindblad Rådeklint, Johanna Gustafsson, Anna Magnell,

Läs mer

Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg

Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg HANDLÄGGARE Eva Ringman 08-535 3133 60 eva.ringman@huddinge.se Beslutsdatum kommunfullmäktige KF-beslut 17 mars 2008 1 (13) Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg POSTADRESS

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6

Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 Rapport avseende granskning av lönerutin Audit KPMG AB 2011-10-31 Antal sidor: 6 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated

Läs mer

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24

Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum. Finspångs kommun. Revisionsrapport. Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor 2011-05-24 Granskning av intern kontroll Arbetsmarknadscentrum Revisionsrapport 2011-05-24 Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Bakgrund...

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde.

Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Dokumentnummer 7.6.1 1(5) Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Allmänt Handhavande av enskilds ekonomi, där den enskilde har någon form av insats

Läs mer

Landstingets innehav av företagskort (kontokort)

Landstingets innehav av företagskort (kontokort) 1 (2) Landstingets revisorer 2007-12-18 Dnr REV /26/2007 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Landstingets innehav av företagskort (kontokort) På vårt uppdrag har revisionskontoret

Läs mer

Utredning med anledning av rapport om lex Sarah

Utredning med anledning av rapport om lex Sarah SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG ANMÄLAN SID 1 (6) 2011-09-23 Handläggare: Ninnie Jonsson Telefon: 508 12 400 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2011-10-27 En stöld av de äldres

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav

Timrå kommun. Kommunens konstinnehav Revisionsrapport. KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Revisionsrapport KPMG AB Audit Antal sidor: 9 6 mars 2012 Granskning av kommunens konstinnehav Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod

Läs mer