HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK"

Transkript

1 HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2014

2 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

3 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNSTYRELSEN ALLMÄNT OM HAMMARLAND Befolkning fördelat på kvinnor och män Folkmängd per by DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN INOM KOMMUNEN Allmänt om den ekonomiska utvecklingen Den ekonomiska utvecklingen inom kommunen Skatteinkomster Landskapsandelar Likviditet, årsbidrag och soliditet KOMMUNENS PERSONAL Friskvårdsaktiviteter REDOGÖRELSE FÖR HUR KOMMUNENS INTERNA TILLSYN ORDNATS Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut Uppnående av målen Ordnandet av riskhanteringen Avtalsverksamhet Bedömning av hur den interna revisionen är ordnad KOMMUNALFÖRBUND OCH SAMFUND KOMMUNSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING OM BEHANDLINGEN AV REDOVISNINGSPERIODENS RESULTAT RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING FINANSIERINGSANALYS OCH NYCKELTAL FÖRKLARINGAR TILL NYCKELTALEN SAMMANDRAG FÖR ÅR DRIFTSEKONOMIDEL BUDGETENS BINDANDE NIVÅ C12 CENTRALNÄMNDEN/CENTRALVALNÄMNDEN C10 REVISORERNA C11 KOMMUNSTYRELSEN C20 SOCIALNÄMNDEN C30 SKOLNÄMNDEN C30 BIBLIOTEKSNÄMNDEN C50 FRITIDSNÄMNDEN C60 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN C70 GEMENSAMMA BRANDNÄMNDEN C80 LANTBRUKS- OCH SKOGSNÄMNDEN C89 FINANSIERINGSDEL INVESTERINGSDELENS UTFALL NOTER TILL BOKSLUTET FÖR ÅR FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER... 94

4 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT Vi kan inleda den här översikten på samma sätt som under senaste år. Ekonomiska utvecklingen i våra närområden var under senaste år svag och utvecklingen under innevarande år blir också svag. Men nästa år blir det bättre! Någon gång måste den här spådomen slå in om vi kör den tillräckligt många gånger. För att få fart på ekonomin har Europeiska centralbanken startat ett massivt program för att stödköpa statsobligationer. Det här har fört med sig att börserna börjat stiga samtidigt som euron försvagas. För exportindustrin är svagare euro positiv då det förbättrar möjligheterna att konkurera. Krisen i Ukraina pågår fortfarande och man kan känna att klimatet mellan Ryssland och västvärlden allt mera påminner om tiderna under kalla kriget. För Finland är krisen besvärlig då handeln med Ryssland tappar betydelse samtidigt som relationerna riskerar att försämras mellan länderna. Förenta staterna och Storbritannien har visat positiva tecken i sin ekonomi. På Åland finns bra tecken inom en del av företagen. Efter många svåra år ser det ljusare ut för Ålandsbanken vad gäller förmågan att göra resultat. Däremot har fraktsjöfarten en synnerligen dålig utveckling och antalet åländska fartyg minskar. Lundqvist rederierna utgör här ett undantag genom de nybyggen som företaget satsat på under lågkonjunkturen. Inom den offentliga sektorn på Åland tenderar de ekonomiska marginalerna bli allt mer spända. Landskapet har en utmaning i att finansiera de växande verksamheterna. Marginalerna krymper också för kommunerna då nya kostnader uppkommer i ökande takt särskilt inom omsorgerna. Landskapsregeringen har arbetat med projektet kommunernas socialtjänst och ett lagförslag har tagits fram. Det här lagförslaget föreslår att kommunerna bildar ett kommunalförbund som får i uppdrag att ordna all socialservice förutom barnomsorg och äldreomsorg. Förslaget ser ut att väcka kritik från flertalet kommuner. Huruvida lagförslaget kommer att godkännas av lagtinget är ännu oklart. Hammarlands kommuns bokslut för år 2014 visar ett överskott om 0,2 M. Vad gäller siffrorna är resultatet i det närmaste idealiskt. Ett litet överskott och en kassaström som håller likviditeten nästan oförändrad. Bokslutet innehåller poster av engångsnatur som t.ex. intäkter från anslutningsavgifter vilka blev 35 T över budget, försäljningsintäkter från avverkning av skog 45 T samt försäljningsvinster från tomtförsäljning 38 T. Dessutom redovisades skatteinkomster till 312 T över det budgeterade. En del av de här skatteintäkterna kan senare visa sig vara en del av de rytmstörningar som uppkommer mellan redovisade skatter och debiterade skatter. Dessutom bidrog den milda vintern till att kommunen sparade rätt mycket då uppvärmnings- och snöröjningskostnaderna blev låga. 1

5 En viktig del i kommunens strategi för framtiden utgörs av tomtförsäljning på Öra strand. Fram tills nu har tre radhustomter sålts. Dessutom är en egnahemstomt reserverad och försäljningsbeslut har fattats i kommunstyrelsen angående en egnahemstomt. Öra strand är viktig för Hammarlands kommun och det är lätt att vara positiv till att utvecklingen på området går i rätt riktning. Ännu syns inte satsningarna på Öra strand i kommunens invånarantal. Under år 2014 sjönk invånarantalet från till invånare. Hammarlands kommuns totala verksamhetskostnader om T understeg de budgeterade med 230 T. Verksamhetsinintäkterna om totalt 939 T översteg de budgeterade med 95 T. Överskridningar av verksamhetskostnader i jämförelse med budget har redovisats inom resultatenheterna för Hemtjänst 31 T, Annan service för åldringar och handikappade 43 T, Specialomsorgen 36 T, Övrig socialvård 94 T, Grundutbildning år T, Medborgarinstitutet 2 T, Parker och allmänna områden 12 T samt Vatten- och avloppsverket 17 T. Nettoinvesteringarna blev under år T. Kommunens skulder är vid årets utgång 73 T. Den kassa som kommunen har ger lite tid att hitta sätt att anpassa ekonomin så att en balans kan hittas mellan kostnader och intäkter. I februari 2015 var 576 personer öppet arbetslösa i landskapet Åland och motsvarande siffra ett år tidigare var 591 personer. Det här ger en arbetslöshetsgrad om 4,2 % vilket är i stort sett samma som ett år tidigare. Den öppna arbetslöshetsgraden i Hammarland var i februari ,5 %. Motsvarande siffra för 2014 var 4,2 %. Kommunens personal var vid utgången av år personer vilket betyder en ökning med 2 personer från år Totala antalet omräknat till heltidsarbeten var 69,8 vilket betyder att antalet minskat med 0,4 under året. Då år 2015 utgör det sista året av innevarande mandatperiod vill jag önska att vi kan få ett bra slut på arbetsperioden. Jag hoppas att samarbetet mellan kommunens förtroendeorgan skall fungera bra under det sista året. Till personalen vill jag rikta ett uppriktigt och stort tack för allt det goda och viktiga arbete som gjorts för invånarnas bästa under året! Kurt Carlsson kommundirektör 2

6 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunalvalet som hölls hösten 2011 innebar en liten förskjutning av fullmäktigeplatserna. Centern utökade med en fullmäktigeplats och har under innevarande mandatperiod platser. Liberalerna utökade också med en plats och har 4 platser. Socialdemokraterna förlorade två platser och har nu 1 plats. De Obundna höll sitt enda mandat. Kommunfullmäktige sammanträdde fyra gånger år 2014 och behandlade 61 ärenden. Kommunfullmäktiges presidium Ordförande Stig A. Mattsson, Frebbenby Josefin Cleve Andersson, Mörby Kommunfullmäktigeledamöter Tomas Blomberg, Skarpnåtö Mona Eriksson, Torp Tommy Eriksson, Byttböle Catherine Frisk Grönberg, Näfsby t.o.m Henrik Lagerberg, Prestgården, fr.o.m Gunnar Gustafsson, Hellesby Britta Bergman, Sålis Kerstin Idman, Prestgården Anders T. Karlsson, Bredbolstad Anne-Maj Mattsson, Djekenböle Gunni Mattsson, Postad Tommy Saarinen, Mörby Thord Sjöblom, Frebbenby Michael von Beetzen, Mörby C Lib Lib C C Soc Soc Lib C C C C C Lib Ob C 3

7 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen sammanträdde 17 gånger och behandlade 310 ärenden. Kommunstyrelsens presidium Ordförande Lars Häggblom, Frebbenby Vice ordförande Håkan Jansson, Strömma Kommunstyrelseledamöter Camilla Karlsson, Kattby Eija Lagerberg, Lillbolstad Leif Salmén, Prestgåden Sofie Roxbäck, Frebbenby Stefan Öström, Bredbolstad C Lib C C C Ob C 2. ALLMÄNT OM HAMMARLAND Befolkning fördelat på kvinnor och män Folkmängd Kvinnor Män Sammanlagt

8 2. 2. Folkmängd per by Folkmängd byar 1.1. By Prästgården Frebbenby Torp Kattby Mörby Bovik Postad Näfsby Bredbolstad Boda Lillbolstad Hellesby Sålis Djäkenböle Strömma Skarpnåtö Övriga Vestmyra Drygsböle Byttböle Kråkböle Öra Äppelö Borgö Torsholma Sammanlagt

9 3. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN INOM KOMMUNEN Allmänt om den ekonomiska utvecklingen Den ekonomiska utvecklingen i världen har varit tudelad. I Förenta staterna och Storbritannien är tillväxtutsikterna goda och tillväxten förutspås ligga på ca 3 %. I Kina kommer tillväxten att avta under prognosperioden beräknas vara under 7 % under år Euroområdets tillväxt bedöms vara endast ca 1 % under år 2014 och år 2015 beräknas bli endast en aning bättre. Tysklands tillväxt beräknas avta till ca 1,5 %. Sveriges tillväxt är snabbare än Euroområdets. Rysslands ekonomi växer inte alls som en följd av det oroliga läget i Ukraina. Energipriserna beräknas sjunka under kommande år vilket försvårar för den ryska ekonomin. Finlands nationalekonomi är i ett synnerligen svårt läge enligt finansministeriets ekonomiska översikt våren Under år 2014 krympte ekonomin med 0,1 % och någon snabb förändring till något betydligt bättre kan inte skönjas. År 2014 beräknas BNP öka med 0,5 % och under år 2016 med 1,4 %. De gränsvärden inom stabilitets och tillväxtpakten som Finland ställt sig bakom angående maximalt underskott för offentliga samfund om 3 % samt maximal skuldsättningsgrad om 60 % ser nu ut att överskridas. Oljepriset är ungefär 59,8 $/fat (vecka 9). Under motsvarande tid år 2014 var oljepriset 109,7 $/fat. Ålands landskapsregerings bokslut (M ) Förklaring Ökn/minsk Ökn/minsk % Resultat före fonderingar och reserveringar ,2 % Avräkningsbelopp ,5 % Skattegottgörelse ,9 % Lotteriskatt ,2 % Likvida medel vid räkenskapsperiodens början ,6 % Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut ,2 % Landskapsregeringens bokslut mellan åren 2012 och 2013 antyder en svag förbättring då resultat förbättrats med 5 M. Avräkningsbeloppet har förbättrats med 5 M eller 2,5 %. Däremot har inkomsterna från skattegottgörelsen minskat med 8 M. Under år 2013 förbättrades landskapets kassa med 12 M. ÅSUB skriver i rapporten konjunkturläget våren 2015 att det från näringslivet hörs försiktigt positiva signaler. Trots det beräknas att den sammantagna åländska ekonomin inte ännu kan ta sig ur den långvariga tillväxtsvackan. I det åländska näringslivet visar de stora bolagen Viking Line och Ålandsbanken tecken på förbättrade resultat. Viking Line har förbättrat sitt resultat rätt långt tack vare de sjunkande bränslepriserna. Enligt ÅSUB var Ålands BNP utveckling år ,3 % och den beräknas bli ca 0,8 %

10 3. 2. Den ekonomiska utvecklingen inom kommunen Verksamhetsår 2014 visar ett positivt resultat om ,75. I jämförelse med verksamhetsår 2013 innebär det en resultatförbättring med ,55. Kostnaderna har ökat från verksamhetsår 2013 till 2014 med ,14 (1,7 %). Personalkostnaderna ökade med ,52 (3,2 %). Kostnaderna för köp av tjänster minskade med ,05 (0,5 %). Skatteinkomsterna visade under år 2014 en ovanligt stor ökning med ,35 (12,5 %). En stor del av ökningen kan förklaras med att inkomstskattesatsen höjdes från 16,50 % till 17,25 %. Landskapsandelarna ökade med ,53 (6,0 %). Verksamhetsintäkterna har ökat med ,99 (14,9 %). Som sammanfattning kan resultatförbättringen med 593 T beskrivas enligt följande: Skatteinkomsterna ökade 486 T Landskapsandelarna ökade med 152 T (6,0 %) Verksamhetsintäkterna ökade med 122 T (14,9 %) Personalkostnaderna ökade med 101 T (3,2 %) Köp av tjänster minskade med 14 T (0,5 %) Understöd ökade med 37 T (7,9 %) Avskrivningarna ökade med 42 T (11,6 %) Övrigt 1 T 41 % av kommunens verksamhetskostnader består av köptjänster. De här kostnaderna har en benägenhet att variera relativt kraftigt mellan åren. Särskilt kostnaderna för De gamlas hem, Gullåsen och Södra Ålands högstadiedistrikt kan ändra snabbt. Tabellen visar att De gamlas hem ökat med 19 T och Södra Ålands högstadiedistrikt med 45 T. Ålands omsorgsförbund har ökat med 50 T. Tabell över kostnader för köpservice för åren 2013 och Förklaring Bokslut 2014 Bokslut 2013 Bokslut 2004 Ökning Ökning % K.f. De gamlas hem % Gullåsen % Ålands omsorgsförbund k.f % Stiftelsen hemmet % Södra Ålands högstadiedistrikt k.f % Övriga kundtjänster % Köpservice till kommunens verksamhet % TOTALT % Totalt blev köptjänsterna 38 T lägre än vad som beräknades i budgeten för år Kommunens skuldsättning fortsatte att minska under år 2014 med 29 T. Det totala skuldsaldot var vid årets början 102 T och vid slutet av året 73 T. Vid räkenskapsårets slut var skuldsättningen per invånare 47. På grund av det svaga ränteläget är finansieringsnetto endast + 13 T. 7

11 3. 3. Skatteinkomster Kommunens viktigaste inkomst är skatteinkomsten. Av de totala inkomsterna i resultaträkningen utgör skatteinkomsterna T eller 55 %. Kommunens skattekraft är under genomsnittet på Åland. Skattekraften per invånare i 2013 års beskattning på hela Åland var /invånare då man beaktar enbart kommunalskatten. Motsvarande siffra för Hammarland var /invånare (12: te plats). Mariehamns stad har den starkaste skattekraften med beskattningsbara inkomster om /invånare. För Jomala är motsvarande siffra /invånare. Inkomstskattesatsen var under år ,25 %. Inkomsterna från kommunalskatten ökade med 462 T eller 12,5 %. Till den stora ökningen kan ha bidragit att kommunen med anledning av förhöjning av skatteprocent och ökat invånarantal fått en för stor andel av de redovisade skatteinkomsterna. Det här innebär troligtvis att skatteinkomsterna blir sämre under år 2015 då förhållandet korrigeras i slutet av året. Fastighetsskatten avkastade 84 T. Samfundsskatten ökade med 22 T. Under år 2014 blev inkomsten från samfundsskatten 75 T. Den åländska källskatten avkastade 35 T. Tabell över skatteinkomsterna Ökn./min Ökn. % Skatteform Kommunalskatt ,4% Fastighetsskatt ,5% Andel av samfundsskatt ,2% Åländsk källskatt ,3% TOTALT ,5% Totalt ökade skatteintäkterna med 486 T eller 12,5 %. Skatteinkomsterna blev 7,7 % bättre än det som uppskattades i budgeten. Kommunalskatten blev 6,7 % högre än budgeterat och samfundsskatten 67,1 % högre än budgeterat. 8

12 Specifikation av skatteinkomsterna Skatteform Ursprunglig Tilläggs- och Budget inkl. Bokslut 2014 Avvikelse budget 2014 omfördelningsbudget tilläggsbudget Kommunalskatt Fastighetsskatt Andel av samfundsskatt Åländsk källskatt TOTALT Enligt debiterade skatter för skatteår 2013 har antalet förvärvsören ökat med 6,1 % från skatteår Antalet förvärvsören Skatteform Inkomstskattesats Förvärvsören Förändrings % Skatteår ,00 % ,3% Skatteår ,00 % ,6% Skatteår ,00 % ,9% Skatteår ,00 % ,9% Skatteår ,00 % ,5% Skatteår ,00 % ,7% Skatteår ,00 % ,5% Skatteår ,50 % ,7% Skatteår ,50 % ,4% Skatteår ,50 % ,7% Skatteår ,50 % ,6% Skatteår ,50 % ,3% Skatteår ,50 % ,1% Tabellen nedan åskådliggör den förlust av samfundsskatt som kommunen drabbades av då kommunalskattelagen ändrades år 2001 och en ny fördelning av samfundsskatten infördes. Under många år har den här andelen av samfundsskatt som kommunen erhåller varit anmärkningsvärt liten. Hammarlands kommun erhöll under år ,4 % av den totala kommunala samfundsskatten. Mariehamns stad erhöll 70,3 %. Skillnaden i relation till antalet invånare är betydande! Beskattningsbar inkomst från samfundsskatt Skatteform Samfundsskatt Förändring Förändrings % Skatteår ,9% Skatteår ,3% Skatteår ,6% Skatteår ,0% Skatteår ,5% Skatteår ,8% Skatteår ,5% Skatteår ,4% Skatteår ,5% Skatteår ,5% Skatteår ,8% Skatteår ,0% Skatteår ,0% 9

13 3. 4. Landskapsandelar Med svag skattekraft är beroendet av landskapsandelarna stor för finansieringen av kommunens verksamhet. År 2008 genomfördes en reform av landskapsandelssystemet. Reformen innebar att landskapsandelarna för drift höjdes för att bättre motsvara de kostnader som kommunen har för den lagstadgade servicen. Samtidigt slopades landskapsandelen för investeringar inom grundskola, bibliotek, idrott och kultur samt även för det sociala. Nu har sju verksamhetsår genomförts med det nya landskapsandelssystemet. I bokslutet för år 2014 utgör landskapsandelen 33 % av intäkterna. År 2013 flyttades Hammarlands kommun från bosättningsstrukturgrupp 2 till 3. Med anledning av det här minskade landskasandelarna kraftigt från år med 675 T. Landskapsandelen för socialvården ökade med 93 T (6,7 %). Landskapsandelen för grundskola, bibliotek, kultur, idrott och ungdom ökade med 23 T (2,5 %). Även skattekompletteringen ökade med 29 T (10,3 %). Den negativa ingrediensen i landskapsandelssystemet med avdrag med anledning av Gullåsenreformen kvarstår med en sänkning av landskapsandelarna med 215 T. Under år 2014 har kommunen inte sökt finansieringsstöd enligt prövning. LANDSKAPSANDELAR OCH LANDSKAPSINKOMSTER DRIFT Förklaring Ökn./min Ökn./min % Allmän landskapsandel ,3% Komplettering av skatteinkomster ,3% Landskapsandel för socialvården ,7% Landskapsandel för undervisningsv ,5% Finansieringsstöd enligt prövning Komplettering av kapitalskatt ,2% Kompensation för åländska avdrag ,5% Nedskärning i landskapsandelar ,3% TOTALT ,0% Vid budgetering förekommer inte stora överraskningar vad gäller landskapsandelarna. Landskapsandelarna har i stora drag verkställts enligt budget då de i allmänhet fastställs innan kommunens budget antas. Där mindre avvikelser kan noteras är landskapsandelen för undervisningsväsendet, komplettering av kapitalskatt samt kompensationen för de åländska avdragen. Totalt blev landskapsandelarna 8 T lägre än budget. 10

14 Specifikation av landskapsandelarna Förklaring Ursprunglig budget 2014 Tilläggs- och omfördelningsbudget 2014 Budget inkl. tilläggsbudget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse Allmän landskapsandel ,56-0,44 Komplettering av skatteinkomster ,64-0,36 Landskapsandel för socialvården ,53-0,47 Landskapsandel för undervisningsv , ,07 Komplettering av kapitalskatt , ,73 Kompensation för åländska avdrag , ,00 Nedskärning i landskapsandelar ,54 0,46 TOTALT , ,15 Ålands landskapsregering har tagit fram en utredning angående landskapsandelssystemet. I samband med reformen för kommunernas socialtjänst avser landskapsregeringen även reformera landskapsandelssystemet Likviditet, årsbidrag och soliditet Kommunens likviditet är fortsättningsvis acceptabel. Kassan förbättrades med 22 T under året. Den utgjorde kommunens depositioner totalt 119 kassadagar. Den räckte kassamedlen till 118 kassadagar. Årsbidraget för år 2014 blev 626 T. För år 2014 blev kommunens resultat i det närmaste idealiskt då kassan hålls oförändrad och årsbidraget täcker avskrivningarna enligt plan. Kommunens soliditet avspeglar kommunens förmåga att med sitt egna kapital svara för sina skulder. Soliditets % -en i bokslutet för år 2014 är 91 %. 4. KOMMUNENS PERSONAL Antalet anställda den utgjorde 83 personer. Per den var motsvarande antal 81 personer. Av dessa är 46 deltidsanställda. Av personalen är 69 personer eller 83,1 % kvinnor. Personalen visar en rätt så ojämn fördelning mellan könen på de olika enheterna. I vårdarbetena på Hammargården och dagvården består personalen enbart av kvinnor. Inom tekniska består personalen igen helt av män. Även inom skola är personalen till övervägande del kvinnor. En viss ökning av antalet män inom skola kan skönjas. Hammarlands kommun har en jämställdhetsplan och en av målsättningarna är att uppnå större balans mellan könsfördelning i de olika yrkesgrupperna. 11

15 Könsfördelning mellan enheterna Enhet Kvinnor Män % Kvinnor Kommunkansli ,3% Hammargården ,0% Handikappservice ,7% Dagvård ,0% Näfsby skola och bibliotek ,0% Tekniska 0 4 0,0% TOTALT ,1% Personalens åldersfördelning är jämnt fördelad i alla åldersgrupper vilket är positivt. I kommunen finns i åldersklasserna 50 år och äldre totalt 27 personer. Personalens åldersfördelning inom de olika enheterna Enhet -29 år år år år 60+ år Kommunkansli Hammargården Handikappservice Dagvård Näfsby skola och bibliotek Tekniska TOTALT Procentuell fördelning 10,8% 27,7% 28,9% 21,7% 10,8% Antalet sjukskrivningsdagar har minskat från år 2013 med 500 dagar eller 43 %. Antalet sjukskrivningsdagar har minskat inom samtliga enheter förutom dagvården. Delar man antalet sjukskrivningsdagar med 365 får man en indikation om att frånvaro med anledning av sjukskrivning utgör 3,7 årslöner. Per anställd utgör det här ca 16 dagar/år. Antal frånvarodagar med anledning av sjukledighet Enhet Ökn % Kommunkansli % Hammargården % Handikappservice % Dagvård % Näfsby skola och bibliotek % Tekniska % TOTALT % 12

16 Antalet frånvarodagar med anledning av moderskaps-, föräldra- och vårdledigheter har minskat från år 2013 till 2014 från dagar till 991 dagar. Antal frånvarodagar moderskaps-, föräldra- och vårdledigheter Enhet Ökn % Kommunkansli % Hammargården % Handikappservice Dagvård % Näfsby skola och bibliotek % Tekniska TOTALT % Friskvårdsaktiviteter Kommunen subventionerar vissa friskvårdsaktiviteter. De här aktiviteterna är styrketräning eller gruppaktiviteter i Avancia, massage samt simning i någon av simhallarna på Åland. 13

17 5. REDOGÖRELSE FÖR HUR KOMMUNENS INTERNA TILLSYN ORDNATS Kommunen har ordnat sin interna kontroll genom att kommunstyrelsen antagit ett direktiv för ändamålet. Det här direktivet har antagits av kommunstyrelsen den Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut Kommunstyrelsen anser att den interna tillsynen fungerat tillfredsställande vad gäller att iaktta bestämmelser, föreskrifter och beslut. Kommunen har en ändamålsenlig hållning till att följa regelverk. Kommunens beslut om värmeupphandling har varit föremål för besvär till marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen har i sitt avgörande lämnat ärendet utan prövning Uppnående av målen Kommunstyrelsen har med hänvisning till det redovisade budgetutfallet kunnat konstatera att målen i den av kommunfullmäktige antagna budgeten uppnåtts på ett tillfredsställande sätt. I den mån överskridningar uppstått har godtagbara förklaringar kunnat framställas Ordnandet av riskhanteringen Kommunstyrelsen kan konstatera att kommunen inte har några omedelbara ekonomiska risker på kort sikt emedan kommunen har en låg skuldsättning, god likviditet och ett positivt eget kapital. På längre sikt utgör det en risk att kommunen får allt mera uppgifter och att finansieringen från landskapet minskar. Särskilt enskilda klienter kan medföra synnerligen betungande kostnader till vilka det är svårt att hitta finansiering. En ytterligare risk är att landskapet vidtar sparåtgärder gentemot kommunerna för att balansera landskapets budget. En riskkartläggning har begärts från kommunens nämnder och följande har framförts. Socialnämnden Eftersom samtliga verksamhetsområden är reglerade och styrda genom lag förutsätter det att personal håller sig uppdaterade vad gäller förändringar och praktisk tillämpning. Ett riskmoment kan således föreligga ifall tiden helt enkelt inte räcker till för berörd personal att hålla sig à jour. Exempel på operativa verksamhetsrisker för socialkansliets del är bland annat begränsningarna på tillgång till extra personal vid exempelvis sjukfrånvaro. 14

18 Skolnämnden Olycksfall i verksamheten samt även på väg till eller från skolan. Olyckor kan ske under lektionstid och inom skolans områden. Mobbning av elever och lärare kan förekomma och det finns både elever och personal som utsätts för trakasserier. I verksamheten finns risk för konflikter mellan skolan, föräldrar och personal. En ytterligare risk är hot mot elever och skolpersonal. Det är en risk att viktiga avtal, sekretessbelagda handlingar etc. kan hamna i fel händer. En risk utgör också de störningar i verksamheten som kan bli aktuella om nyckelpersoner försvinner. En risk är att personskador kan uppstå p.g.a. att redskap eller verktyg är i dåligt skick i t.ex. gymnastik eller slöjdundervisning. Informationsflödet till föräldrar kan utgöra ett riskmoment ifall viktig information inte når fram till berörda barns föräldrar. Även skadegörelse på kvällar och helger utgör en risk för verksamheten. De alltmer krävande upphandlingarna utgör en risk när tillräcklig sakkunskap saknas. Undervisning för elever med annat modersmål än svenska utgör en risk om rutiner saknas, vilket kan leda till att elever går miste om utbildning. Fritidsnämnden Fritidsnämnden bedömer att det finns risk för olyckor speciellt när barn är inblandade. Då gruppstorlekar kan gå uppemot ca 25 barn kan det vara svårt att ha en fullständig överblick av verksamheterna. Enligt lagstiftning finns inte några regler om hur stora grupper en ledare får ha i olika verksamheter. I samband med att kommunen genomförde en upphandling av försäkringar tecknade kommunen en frivillig olycksfallsförsäkring för de barn som deltar i kommunens fritidsverksamhet. Byggnadstekniska nämnden Vid problem med någon av kommunens fastigheter ansvarar i första hand kommunteknikern, som för detta ändamål har en beredskapstelefon. Kommunteknikern i sin tur beaktar och undersöker problemet och kontaktar lämplig part för eventuell reparation eller åtgärd. Fastighetsskötarna i kommunen är tillgängliga ifall akuta skador uppstår vid någon av kommunens fastigheter, på vatten- och avloppsledningsnätet eller vägnätet. Vid mer svårartade problem anlitas företag med jourberedskap inom det aktuella området. Från de större fastigheterna skickas larm till fastighetsskötarnas mobiltelefoner vid problem med värme och ventilation. Ett datasystem, Grundfos KAUKO, finns för att hålla kontroll på avloppspumpstationerna för avloppsledningen Kattby Möckelö. Datasystemet avger larm vid fel som rapporteras till förutbestämd mobiltelefon via SMS. Larmen går till fastighetskötare samt till byggnadskontorets GSM-telefon. På övriga pumpstationer finns larm genom en röd lampa som börjar lysa vid hög nivå i stationerna. Nya lagkrav uppkommer kontinuerligt vilka beaktas av tjänstemännen och förtroendevalda i samråd med myndigheter, såsom Ålands landskapsregering och 15

19 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Gemensamma lantbruksnämnden De risker som kan förknippas med lantbruksnämndens verksamhet berör närmast personalsituationen. Eftersom verksamheten till stora delar sköts av en person kan störningar uppstå. Detta är i nuläget hanterbart eftersom samarbetet med såväl Jomala som Finströms kommuner är ikraft och utbytet har intensifierats. Detta betyder att fler personer är involverade i rutiner och ärenden Avtalsverksamhet Kommunstyrelsen anser att det inte förekommer några negativa följder med anledning av ingångna avtal i kommunen. Som grundregel är det alltid viktigt då man ingår avtal för längre tid att det finns en uppsägningsklausul som möjliggör för kommunen att säga upp ett oförmånligt avtal Bedömning av hur den interna revisionen är ordnad Kommunstyrelsen anser att det i Hammarlands kommun inte finns orsak att ha en särskild enhet för den interna kontrollen under kommunstyrelsen. Då kommunens storlek är relativt liten är det tillräckligt att förtroendeorgan, ledande tjänstemän och förmän ansvarar för att den interna kontrollen fungerar inom respektive område. Den interna kontrollen har fungerat tillfredsställande under räkenskapsåret KOMMUNALFÖRBUND OCH SAMFUND Kommunen är medlem eller aktieägare i följande intressesamfund: De gamlas hem k.f. K.f. Södra Ålands högstadiedistrikt Ålands omsorgsförbund k.f. Ålands kommunförbund k.f. Ålands miljöservice k.f. Ålands energi Ab Ålands vatten Ab Ålands problemavfalls Ab 16

20 7. KOMMUNSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING OM BEHANDLINGEN AV REDOVISNINGSPERIODENS RESULTAT Kommunstyrelsen i Hammarland föreslår att kommunens överskott för år 2014 om ,75 lämnas kvar på räkenskapsperiodens överskottskonto inom det egna fria kapitalet. Från årsbidraget har man före överskottet avdragit avskrivningar. Det finns fortsättningsvis anledning för kommunfullmäktige och -styrelsen att ha en strategi att föra en stram ekonomisk politik eftersom kommunens budget och ekonomiplan visar på negativa resultat för åren Kommunstyrelsen bör även vid behov uppmana nämnderna att noggrant följa upp att den antagna budgeten för år 2015 verkställs i enlighet med fullmäktiges beslut och att det inte finns utrymme för överskridningar. Kommunstyrelsen i Hammarland ger dessutom under sommaren 2015 direktiv för uppgörande av budget och ekonomiplan för åren enligt de ekonomiska förutsättningar som råder. 17

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut

ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK 2012 Verksamhetsberättelse och bokslut ECKERÖ KOMMUN, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Innehållsförteckning 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET... 5 1.1 Kommundirektörens

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

Mariehamns Stad. Verksamhetsberättelse 2004. www.mariehamn.aland.fi

Mariehamns Stad. Verksamhetsberättelse 2004. www.mariehamn.aland.fi Mariehamns Stad Verksamhetsberättelse 2004 www.mariehamn.aland.fi Äldrerådet Tekniska verken inkl. elverket Mariehamns Stads verksamhetsberättelse 2004 Innehåll FÖRTROENDEVALDA stadsfullmäktige och stadsstyrelse

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN ÅSTORPS KOMMUNKONCERN Gyllenbielkeska hospitalet i Kvidinge (mer information på bladets baksida). Foto: Mats Peterson ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Gyllenbielkeska Hospitalet Tack vare en karolins

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57

Årsredovisning 2008. Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 Årsredovisning 2008 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-04-29 57 2 Torsby kommun Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet...3 Axplock ur 2008...4 Förvaltningsberättelse...6 Omvärldsanalys...6

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2006 Ålands landskapsregering FRAMSTÄLLNING nr 4/2005-2006 Förslag till budget för år 2006 Datum 2005-11-02 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING EKONOMISK ÖVERSIKT

Läs mer